ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsen UUKommunövergripande ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN TECKNANDE AV BORGENSÅTAGANDE FASTIGHETSAKTIEBOLAGET JÄRNBÄRAREN, BOLAGSORDNING ÄGARDIREKTIV FÖR VERKSAMHETEN I FASTIGHETS AB JÄRNBÄRAREN, NEDAN KALLAT BOLAGET FIRMATECKNARE FULLMAKT GNOSJÖ KOMMUNS POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER INTEGRATIONSRÅDET, REGLEMENTE J E HYLTÉNS METALLVARUFABRIK, STADGAR FÖR STIFTELSEN KOMMUNAL UPPVAKTNING, REGLER KOMMUNFULLMÄKTIGE, ARBETSORDNING RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR, REGLEMENTE RÄDDNINGSTJÄNSTEN DELEGATION KOMMUNSTYRELSE, REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN, UNDERSKRIFT AV HANDLINGAR KRISLEDNINGSNÄMNDSREGLEMENTE PARTISTÖD, REGLER REGLER FÖR FÖRHYRNING AV EXTERNA LOKALER REGLER FÖR POLITISK INFORMATION I KOMMUNENS LOKALER REVISIONEN, REGLEMENTE RUTINER VID HOT OCH VÅLD MOT FÖRTROENDEVALDA

2 STIFTELSEN ISABERGSTOPPEN, STADGAR VALNÄMNDEN, REGLEMENTE REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

3 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Gnosjö kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1 Tillämpningsområde (1 och 2a AL) Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente. Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten. 3 Arkivmyndigheten (7-9 AL) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. 4 Redovisning av arkiv (6 2 p AL) Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). 3

4 Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall vara upprättade senast vid utgången av år 1995 och skall fortlöpande revideras. När det gäller juridiska personer där kommunen utövar rättsligt bestämmande inflytande skall arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast vid utgången av år 1998.I fråga om aktiebolag i vilka kommunen själv eller gemensamt med annan kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande men innehar mindre än tvåtredjedelar av aktierna eller mindre än två tredjedelar av rösterna skall arkivbeskrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast vid utgången av år Dokumenthanteringsplan (6 1 p AL) Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 6 Rensning (6 4 p AL) Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen. 7 Bevarande och gallring (10 AL) Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. 8 Överlämnande (9, AL) Myndighet kan besluta att överlämna sitt arkiv eller del därav till kommunstyrelsen för fortsatt vård och förtecknande, då handlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten. Upphör myndighet med sin verksamhet, överlämnas dess arkiv inom tre månader till kommunstyrelsen, såvida styrelsen ej beslutar annat eller särskilda föreskrifter utfärdats. Vid överlämnandet skall arkivmaterialet vara ordnat och befriat från oväsentliga handlingar (rensat). 9 Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 2 p och 6 3 p AL) Handlingar som skall bevaras skall framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar skall alltid förvars under betryggande former. 4

5 När det gäller arkivbeständighet och förvaring ska av riksarkivet utfärdade föreskrifter gälla som norm. 10 Utlåning Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser. FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige , 11. 5

6 KOMMENTARER TILL ARKIVREGLEMENTET 1 Tillämpningsområde Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. Exempel på sådana organ är överförmyndare (där särskild nämnd saknas), kommunal fastighetsbildningsmyndighet och kommunal fastighetsregistermyndighet (där sådana finns). Fullmäktigeberedningar och nämndutskott sorterar under fullmäktige respektive ansvarig nämnd. Myndigheterna behöver inte räknas upp i arkivreglementet. Sekretesslagen har ändrats så att reglerna om handlingsoffentlighet fr o m den 1 januari 1995 blir tillämplig på företag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar rättsligt bestämmande inflytande ( för vidare definition, se 1 kap 9 sekretesslagen). Även arkivlagen gäller för dessa juridiska personer från samma tidpunkt. För vissa delägda företag träder reglerna inte i kraft förrän den 1 januari Detta gäller aktiebolag i vilka kommunen ensam eller gemensamt med annan kommun eller landsting innehar mindre än tvåtredjedelar av aktierna eller mindre än två tredjedelar av rösterna samt ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra medlemmar än kommuner. I det följande menas därmed med myndighet även sådana juridiska personer som avses i 1 kap 9 sekretesslagen. Reglementet kan användas fullt ut på helägda kommunala bolag eller sådana juridiska personer som avses i 1 kap 9 sekretesslagen. Därutöver måste dock fullmäktige genom bestämmelse i bolagsordning, ägardirektiv, stiftelseurkund eller stadgar göra beslutet associationsrättsligt bindande. När det gäller övriga delägda bolag, d v s där kommunen inte utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, gäller inte arkivlagen och inte heller reglerna om handlingsoffentlighet. Fullmäktige skall dock enligt kommunallagen verka för att allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Eftersom arkivlagen gäller även för kommunalförbund har dessa att fatta beslut om egna arkivregler i särskild ordning. Någon skillnad i detta hänseende mellan kommunalförbund med fullmäktige och kommunalförbund med direktion föreligger inte. Beställarförbund, vilka inrättas med stöd av lagen om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, omfattas likasåav arkivlagen. Fullmäktige får, efter samråd med Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård. 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL) De arbetsuppgifter som åligger myndigheten kan inte klaras utan insatser av personal. 6

7 Myndigheten behöver en arkivansvarig befattningshavare som har till uppgift att bevaka arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Hos stora myndigheter med förgrenad förvaltning kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas. Arkivansvarig kan där vara en yrkesutbildad arkivarie. Utöver den arkivansvarige måste vanligtvis finnas personal (arkivredogörare) som svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. Den bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med övriga arbetsuppgifter. Flera skäl talar för att funktionen som arkivansvarig hos myndigheten kopplas samman med funktionen som offentlighetsansvarig enligt sekretesslagen och funktionen som rättelseansvarig enligt datalagen. Olika lösningar är alltså tänkbara. En fråga som bör övervägas är i hur hög grad arkivfunktionen skall integreras med övriga administrativa funktioner hos myndigheten. Om behov av förtydligande föreligger kan regeln kompletteras med exempelvis följande: "Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och övrig personal för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten". 3 Arkivmyndigheten (7-9 AL) Om fullmäktige inte utser annan nämnd därtill följer av arkivlagen att kommunstyrelsen blir arkivmyndighet. Kommunen kan ha bara en arkivmyndighet. Denna skall vara nämnd/styrelse. Tillsynen kan ske genom regelbundet återkommande besök hos myndigheterna. Det är önskvärt att tillsynen dokumenteras hos arkivmyndigheten genom skriftliga rapporter eller på annat sätt. Missförhållanden som inte rättats till kan i vissa fall vara av sådan art att de bör rapporteras till kommunens revisorer. Arkivmyndigheten kan uppdra åt annan att utöva tillsynen, t ex den centrala arkivfunktionen i kommunen. I arkivlagen har särskilt betonats att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Det bör dock framhållas att också arkiv utanför myndighetssektorn i lika mån är bärare av information av stort kulturellt värde. Kommunen kan därför ta ställning till frågan om huruvida kommunarkivet - vid sidan om sina myndighetsuppgifter - skall ha mera vidsträckta lokalhistoriska ambitioner. Det kan bli fråga om att ta om hand arkiv från bolag, föreningar m fl som haft betydelse för den lokala historien. Arkivmyndigheten kan inte fullgöra sina åligganden utan en särskild arkivfunktion. Till en sådan funktion hör dels personal, dels lokaler, godkända för förvaring av arkivalier. Den centrala arkivfunktionens organisation kan anges i reglementet. 7

8 Rådgivning kan betraktas som ett normalt inslag i den centrala arkivfunktionens verksamhet. Arbetsfördelningen mellan myndigheterna och arkivmyndigheten måste dock bestämmas av varje kommun. I de fall en kommun tillsammans med annan kommun eller landsting äger eller utövar rättsligt inflytande i ett kommunalt företag skall intressenterna komma överens om vem som skall vara arkivmyndighet för företaget. 4 Redovisning av arkiv (6 2 p AL) Arkivbeskrivningen skall visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation från och med tidpunkten för senaste större omorganisation, arkivets struktur (huvudarkiv, delarkiv m m) samt vilka gallringsregler som tillämpats. Arkivbeskrivningen skall också upplysa om vem eller vilka som ansvarar för myndigheternas arkivvård. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänhet, förtroendemän och tjänstemän den inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade arkivförteckningen skall bli användbar. Beskrivningen bör därför vara kortfattad och uppställd på ett sätt som gör den lätt för lekmannen att förstå. Delar av den information som skall finnas i arkivbeskrivningen, finns redan hos myndigheten för andra syften, t ex organisationsbeskrivningar. Det torde vara lämpligt att i arkivbeskrivningen samla all väsentlig information av detta slag. Om informationen är skrymmande kan arkivbeskrivningen förses med hänvisningar. Genom arkivmyndighetens försorg bör regeln konkretiseras så att de arkivbeskrivningar som upprättats för kommunens myndigheter blir likformiga. Arkivförteckningen är ett inventarium över de handlingar som ingår i myndighetens arkiv. Handlingarna redovisas på volymnivå, strukturerade i en ordning som kallas "allmänna arkivschemat". Syftet med förteckningen är att dels möjliggöra sökning och åtkomst av specifika handlingar, dels fixera arkivet och därmed minska risken för att handlingar försvinner. Enligt arkivlagen och punkt 2 i detta reglemente är det myndigheten som ansvarar för att arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. Saknar myndigheten eget kunnande, får man genom externa uppdrag se till att arbetet blir utfört. Uppgifterna kan komma att lösas med hjälp av insatser från arkivmyndigheten. Om detta skall vara en allmän ordning i kommunen bör en skrivning härom ingå i punkt 4. 5 Dokumenthanteringsplan (6 1 p AL) I det av riksarkivet utfärdade normalförslaget till kommunalt arkivreglemente ( ) var arkiveringsplanen ett obligatorium för varje myndighet. En modernare benämning på denna är 8

9 dokumenthanteringsplan. I en sådan plan redovisas myndighetens samtliga handlingar områdesvis och inom varje arbetsrutin, med regler för bland annat bevarande och gallring samt regler för den övriga praktiska hanteringen. Det bör starkt betonas att en sådan dokumenthanteringsplan är nödvändig om förvaltningen skall kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning. I en modern förvaltning, där handlingar bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, kan detta knappast åstadkommas utan en dokumenthanteringsplan. Den ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars skulle gå förlorad och ökar möjligheterna till insyn i myndighetens verksamhet. Den självklara kopplingen mellan dokumenthantering och arkivering förklarar varför dokumenthanteringsplanerna hittills har initierats från arkivfunktionen. Skälet till att dokumenthanteringsplanen ej omnämns i arkivlagen är att den överskrider den kommunal arkivvårdens huvudsakliga ansvars- och kompetensområde. Observeras bör dock att myndigheten enligt 5 AL redan vid registrering och framställning av handlingar skall beakta ändamålsenligheten ur arkivsynpunkt. Enligt 6 1 p AL skall arkivet dessutom organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Om kommunen anser att dokumenthanteringsplaner även i framtiden skall vara obligatoriska, bör detta anges i arkivreglementet. Liksom beträffande arkivbeskrivningen och arkivförteckningen gäller att myndigheten har ansvaret, men att det praktiska arbetet kan överlåtas på annan. 6 Rensning (6 4 p AL) Rensningen bör utföras av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, dvs normalt den som handlagt ärendet, och det bör ske så snart ärendet avslutats. Vem som skall utföra rensningen kan skrivas in i reglementet. 7 Bevarande och gallring (10 AL) Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i upptagning utplånas. Särskilda föreskrifter om bevarande eller gallring kan finnas i lag, förordning eller, beträffande personregister för ADB, i beslut av datainspektionen. Fullmäktige kan vidare fastställa kommunens policy för bevarande och gallring. Om så sker bör regeln kompletteras med ett tillägg av följande lydelse: "Utöver vad som sägs i denna bestämmelse gäller av fullmäktige antagna riktlinjer för bevarande och gallring". Även om myndigheten gallrar en mycket stor del av sina arkiv-handlingar bör all gallring ske med restriktiv inställning. Gallring bör föregås av utredning och beslut hos myndigheten/ arkivmyndigheten och den verkställda gallringen bör redovisas i protokoll eller jämförbart dokument. Vid gallring skall alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet. 9

10 Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring. - handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet, - handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida utredningar, - handlingar som kan ha rättslig betydelse, - handlingar som är av värde för framtida forskning. Det bör observeras att arkivmyndigheten genom sitt professionella kunnande har särskilda förutsättningar att biträda myndigheterna vid bedömning av den fjärde grunden för undantag från gallring. Skrivningen i punkt 7 är baserad på arkivlagen och ligger mycket nära den ordning som rått enligt det gamla normalreglementet. "Samråd" betyder att myndigheten/arkivmyndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha inhämtat synpunkter från arkivmyndigheten/myndigheten. Enighet mellan myndighet och arkivmyndighet är å andra sidan inte en förutsättning för beslut. Den nya kommunallagen (1991:900) synes ge spelrum för en centralisering av beslutanderätten på detta område. Fullmäktige kan således i reglementet föreskriva att all gallring skall beslutas av arkivmyndigheten. Nackdelen med detta är att myndigheterna riskerar att förlora kunnande på ett område där de under alla förhållanden har ansvar. Ett alternativ till detta är att ge arkivmyndigheten en vetorätt i fråga om handlingar som av denna anses ha ett värde för framtida forskning. Ordningen kan då vara, att myndighetens förslag till gallringsbeslut alltid remitteras till arkivmyndigheten, som får möjlighet att föreskriva undantag. En sådan ordning möjliggör en rimlig kompetens- och ansvarsfördelning och är en naturlig förlängning av arkivmyndighetens uppgift att förvara de handlingar som bevaras. Om fullmäktige väljer att centralisera gallringsbesluten efter någon av de linjer som nu föreslagits bör detta beslutas av fullmäktige och skrivas in i paragrafen. 8 Överlämnande (9, AL) När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. Av dokumenthanteringsplan eller särskilt beslut av fullmäktige kan framgå när så skall ske. Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat något annat. Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. 10

11 Kommunfullmäktige får enligt lagen om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring föreskriva att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får förvaras under viss tid hos ett specificerat enskilt organ, t ex ett bolag eller en stiftelse, utan att handlingarna upphör att vara allmänna. Det enskilda organet skall vid förvaring och handhavande av de allmänna handlingarna se till att dessa lätt kan särskiljas från bolagets egna handlingar. När det gäller handhavandet av dessa allmänna handlingar, t ex frågor om utlämnande av allmän handling, jämställs bolaget med myndighet. Mellan arkivmyndigheten och bolaget bör man träffa en särskild överenskommelse om kommande leveranser av de allmänna handlingar som överlämnats för visstidsförvaring. Om bolagets struktur ändras så att frågan om förvaringen av dessa handlingar påverkas bör fullmäktige fatta ett nytt beslut om den framtida förvaringen. 9 Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 2 p och 6 3 p AL) För att inte reglementet skall tyngas med detaljer, kan arkivmyndigheten ges befogenheter att konkretisera innebörden av begreppen arkivbeständighet och betryggande förvaring. Av riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav kan därvid tjäna som norm även i kommunal arkivvård. Detta kan i så fall skrivas in i regeln. Regeln har begränsats till de delar av myndighetens arkiv som skall bevaras för framtiden. Myndigheternas arkiv består emellertid även av handlingar som kommer att gallras. Eftersom dessa handlingar tillkommer i en verksamhet för vilken myndigheten har hela ansvaret måste denna se till att handlingarna framställs och förvaras så att informationen kan användas under den tid som krävs. Dokumentationen måst alltid uppfylla de rättsliga krav som finns för verksamheten. Sådana krav finns i exempelvis skattelagstiftning, konsumenttjänstlag och planoch bygglag, och bör givetvis beaktas vid upprättande av dokumenthanteringsplan enligt punkt 5 i detta reglemente. 10 Utlåning Om det anses nödvändigt, kan regeln kompletteras med uppgifter om att arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. 11

12 1B ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER U1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991:900). För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast 7 samt U2 Ersättningsberättigade sammanträden m m (för förtroendevald som ej har fast arvode) Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6, 9 och för a) protokollförda sammanträden med kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott liksom revisorernas sammanträden, b) ej protokollförda möten med utredningskommittéer, fullmäktige- och nämndsberedningar, projektgrupper och arbetsgrupper, c) justering av protokoll, d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv tillhör, g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, i) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, besiktning eller inspektion, k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. m) för ersättning enligt d - l krävs särskilt uppdrag. För sammanträdestid utgår ersättning för faktisk tid per sammanträde. För kurs och dylikt begränsas ersättningen till 8 tim/dag. 12

13 För kommunalråden, ordföranden i nämnderna och utskott, samt i vissa fall vice ordförande gäller vad som anges i kapitel 7, 27. KAPITEL 2. ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER U3 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Det åligger alltid den förtroendevalde att yrka på ersättning för förlorad arbetsinkomst. När ersättningen begärs skall den förtroendevalde ange under hur många timmar han förlorat inkomst och med vilket belopp. Förlorad arbetsinkomst som ej kan styrkas ersätts ej. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde kan erhålla styrkt förlorad arbetsinkomst och omfattas ej av bilagans maxbelopp på 8 tim/dag. För de förtroendevalda som inte har förlorad arbetsinkomst i form av löneavdrag från arbetsgivare (exempelvis egna företagare) gäller den hos försäkringskassan anmälda sjukpenninggrundande inkomsten. U4 Förlorad pensionsförmån För regler om förlorade pensionsförmåner hänvisas till separat pensionspolicy antagen av KF , 38. U5 Förlorad semesterförmån Förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad semesterförmån ingår normalt i ersättningen för förlorad arbetsinkomst enligt bilaga. Förtroendevald som kan påvisa annan förlust av semesterförmån än den som ingår i förlorad arbetsinkomst får göra särskild framställan om detta. U6 Särskilda arbetsförhållanden m m Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Som huvudregel gäller att ersättning för resor till sammanträden utgår från hemadressen. 13

14 KAPITEL 3. ARVODEN M M U7 Årsarvode Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat.. Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i motsvarande mån. U8 Begränsat arvode Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat.. U9 Arvode för sammanträden m m Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat. Timarvode utgår för faktisk sammanträdestid/förrättningstid plus en timma för varje sammanträde och utgör ersättning för arbete förenat med det politiska uppdraget t ex inläsning av handlingar, restid till och från sammanträde etc, dock ej förlorad arbetsförtjänst. Till ersättare som deltar på sammanträden utan att vara ersättare för ordinarie ledamot utgår halvt arvode, samt hel förlorad arbetsinkomst. U10 Kommunal pension För regler om förlorade pensionsförmåner hänvisas till separat pensionspolicy antagen av KF , 38. KAPITEL 4. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER U11 Hur man begär ersättning För att få ersättning enligt 3-6 och skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot den. Arvode enligt 7-9 betalas ut utan föregående anmälan. 14

15 12 Preskription av ersättningar För yrkanden om ersättningar enligt arvodesreglementet gäller preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser men för att praktiskt underlätta handläggningen och utbetalningarna bör dessa framställas inom 12 månader från dag för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. U13 Utbetalning av arvoden Årsarvoden och begränsade arvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. UKAPITEL 5. BERÄKNING AV ERSÄTTNINGARNA U14 Uppräkning av arvodena Samtliga angivna belopp i detta reglemente avser tänkt arvodesnivå och skall vid ingången av varje år uppräknas med den genomsnittliga procentuella lönehöjning som gruppen av förvaltningschefer erhållit under föregående år. Reglementet och de nya beloppen träder i kraft fr om Sammanträdesarvodet beräknas per påbörjad halvtimme. U15 Ersättningsberättigade sammanträden m m a) Fullmäktiges sammanträden jämställs med nämnders och utskotts och arvoderas med timarvode. b) Sammanträdesarvodet är 137 kr/timme. c) För ledamot av kommunstyrelse medges ersättning för maximalt fem dagar per ledamot och år för studiebesök inom styrelsens förvaltningar. För ledamot av annan nämnd medges ersättning för maximalt två dagar per ledamot och år för studiebesök i den egna förvaltningen. För fullmäktigeledamot som ej är ledamot av nämnd eller styrelse ges möjlighet till en dags studiebesök och år. U16 Förlorad arbetsinkomst Förlorad arbetsförtjänst kan utges för högst 8 tim/sammanträde. Verifierat belopp maximalt 300:-/tim inklusive ersättning för förlorad semesterförmån. Även eventuellt OB-tillägg kan ersättas efter verifiering av arbetsgivare.. Samma belopp gäller för ledamöter i kommunfullmäktige som förlorar arbetsinkomster under sammanträden. U17 Förlorad pensionsförmån För regler om förlorade pensionsförmåner hänvisas till separat pensionspolicy antagen av KF ,

16 U18 Förlorad semesterförmån Ersättning för förlorad semesterersättning utgår ej utan ingår normalt i ersättningen för förlorad arbetsinkomst. I Schablonberäknat belopp: Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. II För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl U19 Årsarvode för kommunalråd I II Heltidsengagerat kommunalråd sätts det månatliga arvodet för heltidsengagerat kommunalråd till totalt :-/månad eller per helår :-. Halvtidsengagerat kommunalråd sätts det månatliga arvodet för halvtidsarvoderat kommunalråd till 45 % av det heltidsarvoderade kommunalrådets arvode. Med hänsyn till att kommunalråd inte är att anse som arbetstagare i semesterlagens mening har dessa ej rätt till lagenlig semester, kommunalråd får dock ta ut ledighet från sina uppdrag åt kommunen utan reduktion av arvode till längden motsvarande det antal semesterdagar som tillkommer tjänsteman med motsvarande lön och ålder. U20 Begränsat arvode för ordförande m flu UOrgan Årsbelopp Månadsbelopp Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kommunstyrelsens 2.e vice ordförande, tillika halvtidsarvoderat kommunalråd Kommunfullmäktiges ordförande Valnämndens ordförande, valår icke valår Revisionens ordförande Kultur- och utbildningsutskottets ordförande Socialutskottets ordförande Jourtillägg i socialutskottet inkl arbetsmiljöjour (denna ersättning och tjänstgöringen skall fördelas mellan de tre ordförandena ) 16

17 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Överförmyndaren Fastighets AB Järnbärarens ordförande Hylténstiftelsens ordförande Arvodet för kommunalråd på halvtid skall vara 90 % av heltidskommunalrådets (beräknat på heltid) och fungerar som utgångspunkt för de deltidsarvoderades arvoden. Utskottsordförande i barn- och utbildningsutskottet, socialutskottet samt allmänna utskottet samt ordföranden i samhällsbyggnadsutskottet har ej rätt att uppbära ersättning för förlorad arbetsförtjänst för den tid och de arbetsuppgifter som är avsedda att täckas av grundarvodet. Ovanstående belopp gäller från och uppräknas härefter årligen i enlighet med 14. Jourtjänstgöring och ersättning för denna ingår i uppdraget som socialutskottets ordförande. Denna ersättning skall fördelas mellan kommunstyrelsens ordförande och utskottets två ordförande. U21 Arvode för sammanträden m m a) Fullmäktiges sammanträden jämställs med nämnders och utskotts och arvoderas med timarvode. b) Sammanträdesarvodet är 137 kr/timme. KAPITEL 6. ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDS KOSTNADER U22 Resekostnader Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Som huvudregel gäller att ersättning för resor till sammanträden utgår från hemadressen. U23 Barntillsynskostnader Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättningen uppgår till maximalt 1 400:-/dag. 17

18 U Omfattning U24 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. Ersättningen uppgår till maximalt 1 400:-/dag. U25 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättningen uppgår till maximalt 1 400:-/dag. U26 Övriga kostnader m m För andra kostnader än som avses i betalas ersättning om den förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. I samtliga fall under gäller att den förtroendevalde skall kunna styrka sina kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. KAPITEL 7. VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA SOM ERHÅLLER BEGRÄNSAT ARVODE, ARBETSUPPGIFTER SOM SKALL UTFÖRAS INOM RAMEN FÖR BEGRÄNSAT ARVODE U27 U av begränsat arvode för ordförande m fl Begränsat arvode inkluderar allt utom protokollförda sammanträden. Exempel på förrättningar UinomU kommunen som skall anses ingå i ordförandens arbetsuppgifter och täckas av årsarvodet. - rutinmässigt följande av förvaltningens arbete vilket inkluderar nämndens redovisningar vid kommunstyrelse och kommunfullmäktige och samråd med personal i frågor som rör nämndens arbete och uppgifter - överläggning med tjänsteman eller annan anställd - ansvara för budget inom utskottets eller nämndens område - genomgång och beredning av ärenden med sekreterare och/eller förvaltningschef och andra 18

19 U Omfattningen föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e d samt inläsning av ärenden före sammanträden - ansvar för nämndens protokoll inklusive justering av protokollen samt ansvar för att protokoll och delgivningar utsänds i erforderlig omfattning, även om själva arbetet uppdragits till anställd - besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling i den mån detta inte uppdragits till anställd eller andra förtroendevalda - kontakt med allmänheten, massmedia, telefonsamtal o d - utövande av delegationsbeslut, - deltagande i kommunstyrelsens sedvanliga informationsmöten i kommunens tätorter - representation, samt att i övrigt fullgöra de uppgifter som regleras i lag eller reglemente. För förrättning UutomU kommunen utgår ersättning (sammanträdesarvode och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst). Utöver årsarvodet föreligger rätt att uppbära särskild ersättning enligt 3-6, 9, för protokollförda sammanträden med styrelse/nämnd och utskott för nämnda sammanträden gäller samma villkor som för övriga förtroendevalda. Nämndsordförande i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samt de tre utskottsordförandena har ej rätt att uppbära ersättning för förlorad arbetsförtjänst för den tid och de arbetsuppgifter som är avsedda att täckas av grundarvodet. U28 U av arvodet för kommunstyrelsens 1.e vice ordförande 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen skall inom ramen för sitt årsarvode - ersätta ordföranden och leda sammanträden vid ordförandens frånvaro - vid ordförandens frånvaro kunna ersätta denne vid förrättningar inom och utanför kommunen - hålla sig ajour med aktuella kommunala ärenden och frågor - efter överenskommelse kunna ersätta kommunstyrelsens ordförande under dennes ledighet Om kommunstyrelsens ordförande är sjuk och frånvarande mer än en månad erhåller kommunstyrelsens 1.e vice ordförande motsvarande arvode som kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen fattar beslut om detta. U29 U UKommunstyrelsens ordförandeberedning Under kommunstyrelsen finns en ordförandeberedning bestående av kommunstyrelsens ordförande och 2.e vice ordförande, samtliga utskottsordförande, ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden samt ytterligare en representant från oppositionen som utses bland kommunstyrelsens ledamöter. Beredningen som inte har beslutsrätt har till uppgift att bereda ärenden som berör två eller flera utskott eller är av kommunövergripande karaktär. 19

20 UTillämpningsområde För deltagande i beredningen gäller att ledamot erhåller timarvode enligt 15. Även rätt till förlorad arbetsförtjänst tillkommer. U30 Särskilda villkor för ersättning av uppdrag förknippade med Regionförbundet Ersättning för uppdrag genom Regionförbundet arvoderas av förbundet och i enlighet med dessas arvodesregler. KAPITEL 8. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING M M TILL KOMMUNALRÅD I GNOSJÖ KOMMUN U31 U Med heltidsengagerat kommunalråd avses här förtroendevald som ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Med deltidsengagerat kommunalråd avses här förtroendevald som ägnar minst 50 % av sin arbetstid åt uppdrag för kommunen och har uppdrag som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. U32 Ersättningsformer Ersättningar utgår i form av arvode, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 7 samt i "Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda". U33 Arvodesnivåer m m Årsarvode utgår enligt 5 i bilagan till ersättningsbestämmelserna. Arvode för sammanträden m m enligt 9 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda kan endast utgå om sammanträde respektive förrättning infaller på dag som ej är tjänstgöringsdag för kommunalrådet i fråga. U34 Ledighet för kommunalrådu Med hänsyn till att kommunalråd inte är att anse som arbetstagare i semesterlagens mening har dessa ej rätt till lagstadgad semester. Kommunalråd får dock ta ut ledighet från sina uppdrag åt kommunen utan reduktion av arvode till längden motsvarande det antal semesterdagar som tillkommer tjänsteman med motsvarande lön och ålder. Kommunalråd kan spara fem ledighetsdagar från år till år inom mandatperioden. Vid periodens utgång måste samtliga ledighetsdagar ha tagits ut då de i annat fall anses som förverkade. U35 Förmån vid ledighet Då kommunalråd p g a sjukdom, havandeskap, eller civilförsvarstjänstgöring (eller motsvarande) är förhindrade att fullgöra sina göromål i de kommunala uppdragen, har de rätt att behålla sina arvoden enligt de grunder som anges i gällande AB (Allmänna bestämmelser). Ovanstående förmåner skall samordnas med sjukpenning och pension enligt de grunder som anges i gällande AB. 20

21 1 U36 Pensionsförmåner För regler om förlorade pensionsförmåner hänvisas till separat pensionspolicy antagen av KF , 38. U37 Visstidspension/Avgångsersättning För regler om visstidspension/avgångsersättningar hänvisas till separat pensionspolicy antagen av KF , 38. U38 Grupplivförsäkring Kommunen tecknar grupplivförsäkring för kommunalråd hos Kommunernas Försäkringsaktiebolag (KFA). U39 Rätt till bisysslor Heltidsengagerat kommunalråd har inte rätt att utan kommunstyrelsens medgivande förena det kommunala uppdraget med egen verksamhet i förvärvssyfte, anställning eller annan jämförlig allmänt eller enskilt uppdrag. Heltidsengagerat kommunalråd har rätt att ha förtroendeuppdrag i landstinget eller uppdrag i organ som kan sägas vara föranledda av uppdraget som kommunalråd. Avdrag på arvode skall inte göras i den mån heltidsengagerat kommunalråd i sitt uppdrag för kommunen fullgör det antal timmar som totalt svarar mot den för heltidsanställd tjänsteman avtalade arbetstiden. KAPITEL 9. TILLÄMPNING SAMT TOLKNING AV REGELVERKET U 40 Tillämpningsföreskrifter samt tolkning av regelverket Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser bedöms i första hand av respektive förvaltningschef och beslutas formellt av allmänna utskottet eller av den eller de som detta uppdrag delegeras till av kommunstyrelsen. FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige

22 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGSBESLUT INOM KOMMUNSTYRELSEN 1. Delegationsbeslut fattas i kommunstyrelsens namn. Det åligger styrelsen att fortlöpande övervaka hur delegerad beslutanderätt utövas. Beslut skall anmälas till styrelsen i princip vid nästkommande sammanträde om inte beslutet är av uppenbar rutinkaraktär. Vid anmälan till styrelsen om fattat beslut skall sådana uppgifter medfölja, som ger styrelsen möjlighet att fullgöra kontroll av beslutanderättens användning tillsammans med uppgifter om vem som fattat beslutet. 2. Besvärstid för delegationsbeslut liksom för andra beslut av styrelsen börjar löpa från det datum då bevis om verkställd justering av protokoll anslagits på kommunens anslagstavla. Om delegatens protokoll eller förteckning inte justeras börjar besvärstiden löpa från det datum då bevis om verkställd justering av kommunstyrelsens protokoll med anmälan om beslut anslagits. 3. Delegerad beslutanderätt får ej utnyttjas i ärenden av principiell natur. 4. Samtliga förvaltningschefer får vidaredelegera beslutanderätten till andra anställda inom respektive avdelning. Beslut om vidaredelegation skall anmälas till styrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen samt till nämnden. 5. Då beslutanderätt delegerats till annan tjänsteman än förvaltningschef ankommer det på förvaltningschefen att vid förfall för sådan tjänsteman fatta beslut i berörda ärendegrupper om inte ersättare utsetts eller annat anges i delegationsordningen. 6. I de fall där beslutanderätten i en viss ärendegrupp lagts på mer än en delegat gäller beslutanderätten inom respektive handläggares ansvarsområde. 7. Delegat skall förvissa sig om att erforderliga medel finns tillgängliga för de kostnader som kan föranledas av ett beslut. 8. Delegat svarar för att gällande bestämmelser för beredning inklusive MBL -, beslutsfattande och för verkställighet följs. 9. För de tre utskotten gäller gemensamt att nedanstående beslut inte får delegeras: - Beslut som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet (exempelvis beslut om intern kontroll eller detaljbudgetar) utan skall föras vidare till kommunstyrelsen - Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt - Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. Om minst två utskottsledamöter begär det skall ett ärende som delegerats till ett utskott hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande. Även beslut som berör två eller flera utskott skall hänskjutas till kommunstyrelsen. Om delegat anser det påkallat av särskilda skäl kan denne hänskjuta ärende till sitt utskott för avgörande eller vid vidaredelegation till förvaltningschefen. Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap 33 kommunallagen med de förbehåll som sägs i kommunallagen och inom ramen för styrelsens förvaltningsområde, kommunfullmäktiges beslut och anvisade anslag, uppdra åt nedan nämnda utskott och personer att från och med på styrelsens vägnar fatta beslut i nedan angivna ärenden. 22

23 1. Ekonomiska ärenden m m Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar 1.1 Beslut om försäkringsavtal Ekonomichef 1.2 Föra kommunens talan i 6 kap 6 Ekonomichef Ersättare kommunchef ärenden och mål rörande upphandling vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol KL 1.3 Rätten att ge juridiskt ombud rätt att företräda kommunen i ärenden gällande upphandlingar Ekonomi/personalchef Ersättare kommunchef och kravärenden 1.4 Placering av kommunens likvida medel och donationsmedel 1.5 Avskrivning av fordran upp till högst ett halvt basbelopp i de fall kravrutiner enligt tillämpad rutin fullföljts utan önskat resultat 1.6 Attest- och utanordningsrätt för förvaltningschefer 1.7 Avskrivning av fordringar vid konkurs upp till en beloppsgräns av två basbelopp 1.8 Upptagande och omplacering av lån inom ramen för fullmäktiges lånebeslut Ekonomichef Ekonomichef Respektive utskott Ekonomichef Ekonomichef Ersättare redovisningsekonom Ersättare redovisningsekonom Ersättare redovisningsekonom Ersättare redovisningsekonom 1.9 Övertagande av lån Ekonomichef Ersättare redovisningsekonom 1.10 Infriande av borgensförlust för bostadslån enligt författning Ekonomichef Ersättare redovisningsekonom 1.11 Rätt att teckna leasingavtal till Ekonomichef ett värde av 500 tkr 1.12 Upprättande av Utsedda handläggare avbetalningsplaner 1.13 Omfördelning av driftsbudgetbelopp inom ram inom två positioners ID Respektive utskott 1.14 Försäljning av inventarier, 1-3 basbelopp 1.15 Rätt att teckna kommuninterna avtal gällande lokaler 1.16 Beslut om åtgärder rörande arbetsmiljön i respektive områdes lokaler 1.17 Omdisponering inom kapitalbudget upp till kr mellan olika identiteter 1.18 Beslut om utanordnings- och attesträtt 1.19 Rätt att teckna kommunövergripande avtal 1.20 Rätt att beställa leasingbilar via SKL/Kommentus upphandling. Förvaltn chef Förvaltn chef Förvaltn chef Förvaltningschefer Förvaltn chef Ekonomichef Budgetekonom Efter samråd med Järnbäraren 23

24 2. Upphandlingar Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentarer 2.1 Upphandling av varor, material Förvaltn chef och tjänster för verksamheten som ex vis ramavtal, årsupphandlingar, serviceavtal samt upphandling vid akuta situationer. (För leasing gäller särskilda bestämmelser, se Placerings- och finansieringspolicy) 2.2 Upphandling av varor, material Ekonomichef Ersättare budgetekonom och tjänster för kommunövergripande verksamheter som ex vis ramavtal, årsupphandlingar, serviceavtal samt upphandling vid akuta situationer. (För leasing gäller särskilda bestämmelser, se Placeringsoch finansierings- policy 2.3 Öppnande av anbud Förvaltn chef Anbud skall alltid öppnas av minst två personer 2.4 Upphandling av IT-relaterade varor och tjänster för IT-chef (Punkten tillkommen efter revidering ) kommunens behov 2.5 Beslut om försäkringsavtal Ekonomichef 2.6 Rätten att ge juridiskt ombud rätt att företräda kommunen i ärenden gällande upphandlingar och kravärenden Ekonomichef Ersättare kommunchef 3. Arbetsgivarfrågor Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Kollektivavtal, löneöversyn 3.1 Tecknande av kollektivavtal MBL och LAS 3.2 Rättighet att förhandla enligt MBL MBL HR-ansvarig Chefer med personalansvar och HR-ansvarig Ersättare Ekonomi/personalchef I samråd med respektive chef 3.3 Rättighet att förhandla enligt LAS LAS Förvaltningschefer och HRansvariga I samråd med HR-ansvariga 3.4 Uppsägning av kollektivavtal Anställning 3.5 Beslut om tillsvidareanställning inkl lönesättning av förvaltningschef 3.6 Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida gällande förvaltningschef MBL HR-ansvariga Ersättare Ekonomi/personalchef I samråd med respektive chef LAS 4 och 7 Kommunchef Kommunchef 24

25 3.7 Beslut om särskild avtalspension 3.8 Beslut vid rättstvister gällande anställningsförhållandet Disciplinpåföljd 3.9 Beslut om disciplinpåföljd för förvaltningschef 3.10 Beslut om avstängning av förvaltningschef Bisyssla 3.11 Beslut i fråga om anställds bisyssla exkl. förvaltningschef och kommunchef 3.12 Beslut i fråga om förvaltningschefs bisyssla Arbetsmiljöfrågor 3.13 Fördela arbetsmiljöuppgifterna i enlighet med lagar, avtal och kommunens riktlinjer KHA 9-10 AB 11 AB 8 AB 8, LOA 7 AB 8, LOA 7 AFS 2001:1 6 Kommunstyrelsen Förvaltningschefer Kommunchef Kommunchef Förvaltningschefer Respektive utskott Respektive utskott I samråd med HR-ansvarig Uppgifter som delegeras i enlighet med AFS 2001: Allmänna ärenden Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar 4.1 Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunsekreterare Informatör 4.2 Yttranden över ansökningar om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd Kommunchef Ersättare samhällsutvecklare 4.4 Representation och uppvaktningar av större omfattningar 4.5 Yttranden över tidtabeller avseende kollektivtrafik 4.6 Yttranden angående antagande av hemvärnssoldater samt yttrande i samband med hävande av hemvärnskontrakt KS ordförande Utskottsordförande Samhällsutvecklare KS ordförande Ersättare KS 1.e vice ordförande Ersättare kommunchef Ersättare KS 1.e vice ordförande 4.7 Framställan i folkbokföringsärenden Kommunchef Ersättare kommunsekreterarem 4.10 Beviljande av lotteritillstånd Kommunsekreterare Ersättare turistsamordnare 4.11 Beslut om kommunkontorets Kommunchefen öppethållande för allmänheten 4.12 Rätt att utse ersättare för Kommunchefen kommunchefen vid ledighet Rätt att utse ersättare för kommunchefen vid sjukdom Ekonomichefen 5. Ärendetyper gemensamma för de tre utskotten Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentarer 5.1 Prövning av återbesättningar Respektive utskott 25

26 5.2 Befullmäktigande av ombud att Respektive utskott föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag 5.3 Yttrande till tillsynsmyndighet Respektive utskott Se även kapitel Beslut om deltagande i kurser Respektive utskott och konferenser för förtroendevalda 5.5 Yttrande i ärenden med kort Respektive utskotts- svarstid 5.6 Ändring av öppettider i de fall det ej medför negativa budgetkonsekvenser 5.7 Beslut om sammanträdestider för kommande år 5.8 Prövande om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 5.9 Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 5.10 Besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Skall anmälas vid närmast följande sammanträde 5.11 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där ursprungsbeslut fattats av delegat 5.12 Godkänna vidtagna revideringar av dokumenthanteringsplaner Beslut om omprövning skall ske i skyndsamma fall då nämnden/utskottet inte hinner överlägga Fördela arbetsmiljöuppgifterna i enlighet med lagar, avtal och kommunens riktlinjer 2 kap 1 OSL 6 kap 36 KL ordförande Respektive utskott Respektive utskott Kansliavd, stab- och stöd samt teknik- och fritid: kommunsekreteraren Socialutskottet: Socialchefen Kultur- och utbildn utskottet: Skolchefen Kansliavd, stab- och stöd samt teknik- och fritid: Kommunsekreteraren Socialutskottet: Socialchefen Kultur- och utbildn utskottet: Skolchefen Kommunstyrelsen: Ordföranden Allm utskottet:ordf Socialutskottet:Ordf Kultur- och utbildn utskottet:ordf Ersättare för kommunsekr är kommunchefen Ersättare för kommunsekr är kommunchefen Ersättare kommunstyrelsen 1e vice ordförande Ersättare AU 1.e vice ordf Ersättare SU 1.e vice ordf Ersättare KU 1.e vice ordf FvL 27 Berörd delegat När beslut fattats av tjänsteman FvL 27 AFS 2001:1 6 Respektive utskott Respektive utskottsordförande Respektive förvaltningschef När beslut fattats av utskott Uppgifter som fördelas i enlighet med AFS 6 Se även kapitel

27 6. Allmänna utskottet, delegationsbeslut Tekniska ärenden Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar 6.1 Beslut om röjning, gallring och Teknisk chef slutavverkning av skog som förvaltas av kommunen. 6.2 Vara kommunens ombud i mål Teknisk chef vid hyres- och arrendenämnder 6.3 Framställningar till och Teknisk chef Ersättare ekonom tekn avd yttranden över remisser från samhällsbyggnadsnämnden eller lantmäterimyndighet eller annan myndighet angående fastighetsbildning, bygglov m m 6.4 Beslut i ärenden om 10 Lagen Kartingenjör fastställande av belägenhetsadress och lägenhetsnummer om lägenhets register och 11 Lagen om lägenhets nummer 6.5 Beslut om lokalanskaffningar Allmänna utskottet 6.6 Beslut om kommunalt bidrag till Städinspektör Ersättare teknisk chef enskilda vägar 6.7 Försäljning av kommunen Allm utskottet tillhörig fast egendom eller upplåtelse av denna med tomträtt efter fullmäktiges principbeslut om försäljning 6.8 Förhandslöfte för tomter Teknisk chef (bostadstomter samt industrimark) 6.9 Tolkning av VA-taxa samt Allm utskottet allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 6.10 Tolkning av taxa för Allm utskottet renhållningsverk 6.11 Rätt att efter erhållet Allm utskottet bemyndigande avyttra fast egendom och byggnad på ofri grund 6.12 Rätt att teckna avtal med Teknisk chef Ersättare städinspektör fastighetsägare om anslutning av fastighet till kommunens VAanläggning 6.13 Initiera och företräda kommunen Teknisk chef Ersättare mätningstekniker vid lantmäteriförrättningar och rätten att vid förfall utse ersättare 6.14 Utarrendering av kommunens mark oavsett marktyp Teknisk chef Ersättare ekonom tekn avd 27

28 6.15 Godkänna fastighetsregleringar vilka är konsekvenser av fastställda detaljplaner 6.16 Godkänna fastighetsregleringar utanför detaljplanelagt område till ett markpris om högst ett basbelopp 6.17 Genom avtal eller tillämpning av bestämmelser i PBL, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningslagen tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet samt medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt 6.18 Genom avtal eller tillämpning av bestämmelser i PBL, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningslagen belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt 6.19 Rätt att ingå avtal avseende kabel-tv anläggningar 6.20 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev samt andra jämförliga åtgärder 6.21 Utse beställarombud vid entreprenader eller konsultuppdrag 6.22 Bevaka kommunens rätt med befogenhet att träffa ekonomisk uppgörelse med entreprenör i ärende av mindre ekonomisk räckvidd 6.23 Godkänna avtal om anslutning av fastigheter belägna utanför verksamhetsområde till kommunens vatten- och/eller avloppsledningsnät 6.24 Miljöansvar för avfallsanläggning vid Gynnås, innefattande ansvar för att verksamheten bedrivs enligt miljöbalken och dess föreskrifter samt domar och beslut 6.25 Miljöansvar avseende verksamheten vid kommunens avloppsreningsverk Teknisk chef Teknisk chef Teknisk chef Teknisk chef Teknisk chef Ekonom tekn avd Allm utskottet Teknisk chef Teknisk chef Renhållningsingenjör Driftingenjör vid avloppsreningsverket Ersättare ekonom tekn avd Ersättare ekonom tekn avd Ersättare ekonom tekn avd Ersättare ekonom tekn avd Ersättare ekonom tekn avd Ersättare teknisk chef Ersättare ekonom tekn avd Ersättare teknisk chef Ersättare teknisk chef 6.26 Flyttning av fordon Renhållningsingenjör Ersättare teknisk chef 28

29 6.27 Vägförrättningar Teknisk chef Ersättare ekonom tekn avd 6.28 Nyanläggning av enskilda vägar Allm utskottet eller vägbelysningsanläggningar 6.29 Ändring eller utökning av Allm utskottet befintlig belysningsanläggning 6.30 Upplåtelse av offentlig plats Teknisk chef Ersättare ekonom tekn avd 6.31 Beslut om uppehåll i Renhållningsingenjör Ersättare teknisk chef sophämtning 6.32 Beslut om att använda Renhållningsingenjör Ersättare teknisk chef gemensam behållare för två fastigheter 6.33 Hyra externa lokaler för Allm utskottet kommunens bruk 6.34 Yttrande över detaljplaner och Allm utskottet dispositionsplaner m m 6.35 Beslut om igångsättning av Allm utskottet budgeterade investeringsobjekt 6.36 Beslut om bostadsanpassningsbidrag Städingenjör Fritidsärenden Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar 6.36 Bidrag enligt riktlinjer Förvaltningschef antagna av fullmäktige 6.37 Förskottering av bidrag Förvaltningschef 6.38 Tillfälliga inskränkningar av Förvaltningschef öppethållandetider i fritidsanläggningar 6.39 Beslut om taxeändringar av Förvaltningschef tillfällig karaktär 6.40 Beslut om ungdomsledarstipendium Allm utskottet 6.41 Beslut om fördelning av investeringsbidrag till föreningar Allm utskottet Övrigt Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar 6.42 Beslut om klämdagar för Allm utskottet kommunens förvaltningar 6.43 Avge yttranden enligt lagen Allm utskottet om kameraövervakning 6.44 Beslut om tillstånd enligt Teknisk chef lokala ordningsstadgan 6.45 Beslut om yttrande över ansökan enligt ordningslagen Teknisk chef Ersättare kommunchef 29

30 7. Kultur- och utbildningsutskottet, delegationsbeslut 7.1 Allmänna ärenden Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Avsnitt 7.1 överfört till kapitel Verksamhetsspecifika ärenden A. Förskola/Skolbarnsomsorg Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Beslut om placering i skolbarnsomsorg SL 14 kap 3, R / Förskolechef Beslut om plats i barnomsorg enligt riktlinjer SL 8 kap 15 R / Förskolechef vid avvikelse från riktlinjer R / Förskolechef Beslut av plats inom barnomsorg av andra SL 8 kap 7,14 R / Förskolechef skäl Beslut om mottagande av barn från eller köp SL 8 kap SC av plats hos annan kommun 12,13, Beslut om placering av barn med behov av SL 8 kap 9 R / Förskolechef särskilt stöd Beslut om avskrivning eller nedskrivning av SC fordran rörande barnomsorgsavgifter Beslut om uppsägning av barnomsorgsplats FC Beslut om nedsättning eller befrielse av avgifter (avvikelse från taxa) SL 8 kap 16 SL 14 kap 12 R/FC Beslut om avstängning p g a obetalda barnomsorgsavgifter. Ö(f) Tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Beslut om sammansättning och storlek i förskola och fritidshem Upprättande av årlig plan för likabehandlingsarbetet Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. SL 25 kap 9 SL 8 kap 16 SL 14 kap 12 SL 25 kap 9 SL 8 kap 8 SL 14 kap 9 SL 6 kap 8 DL 3 kap 16 SL 6 kap 10, 14 B. Förskoleklass Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Organisation Beslut i enskilda fall om placering av elever om inte föräldrars önskemål kan beaktas SL 9 kap 15 R/FC KU R/FC R/FC R/FC R/FC Beslut om mottagande av barn från eller köp SL 9 kap GSC av plats hos annan kommun Skoldagens omfattning Skolfr 3 kap Femåringars placering i förskoleklass GSC Information till vårdnadshavare samt verka SL 9 kap 4-5 R/FC för att barnen deltar i förskoleklassen Upprättande av årlig plan för SL 6 kap 8 R/FC likabehandlingsarbetet DL 3 kap 16 R 30

31 Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. Skolskjutsverksamhet Avslag på begäran om skolskjuts. Enl. riktlinjer, kommunens skolskjutsreglemente Beviljande av skolskjuts i enskilda fall som kräver individuell bedömning. Enl. riktlinjer, kommunens skolskjutsreglemente Beslut om färdvägar och hållplatser samt bestämmelser för hållplatser Inspektionsskyldighet i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. Rapportering ska ske till utskottet SL 6 kap 10, 14 SL 10 kap 32 R/FC SL 10 kap 32 SSsam R Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340) 2 TSVFS 1988:17,21 R R tillsammans med SSsam. C. Grundskola Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Organisation Beslut i enskilda fall om placering av elever om inte föräldrars önskemål kan beaktas SL 10kap R Skoldagens omfattning Skolfr 3 kap 4- R Beslut om tid utöver timplaner Skolfr 9 kap 3 R Beslut om språkval Skolfr 9 kap 5- R Beslut om elevens val Skolfr 9 kap 8 R Beslut om anordnande av modersmålsundervisning Skolfr 5 kap 7-13 SL 10 kap Elevs kostnad för enstaka inslag i SL 10kap 11 R undervisningen Upprättande av årlig plan för SL 6 kap 8 R/FC likabehandlingsarbetet DL 3 kap Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot SL 6 kap 10, 14 R/FC kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. Elever Uppskjuten skolplikt. Ö(s) SL 7kap 10 R Skolpliktens upphörande. Ö(s) SL 7kap R Befrielse från utbildningsinslag. Ö(s) R SL 7kap Beslut om åtgärd för elevs boende utom hemmet. Ö(s) Beslut om mottagande av elev, p g a särskilda skäl, från annan kommun. Ö(s) Yttrande från rektor och hemkommun Beslut att i andra fall ta emot elev från annan kommun. Yttrande från rektor och hemkommun Elevs rätt att fullfölja utbildningen efter skolplikten. Ö(s) SL 10kap 29 SL 10kap 25 SL 10kap 24, 27 SL 7kap 15 GSC GSC GSC R R 31

32 Medgivande att skolplikten kan fullföljas på annat sätt än skollagen. Ö(f) SL 24kap Lämpliga åtgärder vid upprepade och/eller SL 5 kap 6-15 allvarligare förseelser. Efter anmälan från elevvårdskonferensen Omhändertagande av föremål. Även lärare SL 5 kap får omhänderta Beslut om bidrag för skada på/stöld av elevs tillhörighet under skoltid. Se riktlinjer Yttrande från rektor Skolskjutsverksamhet Beslut om begäran om skolskjuts SL 10kap Beviljande av skolskjuts i enskilda fall som SL 10 kap 32 kräver individuell bedömning. Enligt riktlinjer i kommunens skolskjutsreglemente Bidrag till skolskjuts vid delad vårdnad Enligt praxis, se Cirkulär 2004:64 från SKL Beslut om färdvägar och hållplatser samt Förordning om bestämmelser för hållplatser skolskjutsning (SFS 1970:340) Inspektionsskyldighet i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. Rapportering skall ske till utskottet 2 TSVFS 1988:17,21 KU Enskild lärare GSC R SSsam SSsam R tillsammans med SSsam R R R D. Gymnasieskolan Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Organisation Beslut om mottagande av elev från kommun utanför samverkansområde. Ö(s) Yttrande från hemkommun Beslut om att inte ta emot elev p g a att eleven inte är behörig. Ö(s) Antagning till gymnasieskolan Fördelning av elever på inriktningar i högre årskurs då inriktningsgaranti ej medgivits Beslut om mottagande av elev från annan kommun som önskar fullfölja sin utbildning Beslut om kostnader för enstaka läromedel och inslag i verksamheten Lämnande av yttrande i samband med elevs skolgång i annan kommun Beslut om antal undervisningstimmar samt fördelning av undervisningstid över läsåren Beslut om lokala kurser och omfattningen av dessa för elever som påbörjat utbildning före läsåret 10/ Beslut om nya kurser och omfattningen av dessa Beslut om förkunskapskrav på lokal inriktning för elever som påbörjat utbildning före läsåret 10/ Beslut om förkunskapskrav på nya kurser och omfattningen av dessa SL 16kap 44,47 SL 16kap SL 15kap GYfr 7kap 6-8 SL 16kap 49 SL 15ap 18 SL 16kap 48 GYfr 1kap 7 Gyf 5kap 14 GYfr 1 kap 6 Gyf 5kap 15 GYfr 1 kap 6 GC GC Intagningsnämnden Intagningsnämnden Intagnings- Nämnden Intagnings- Nämnden Intagningsnämnden GC GC GC GC GC 32

33 Beslut om särskild variant, samt fastställandet av mål för denna inom ett nationellt program Fastställa lokalt valbara kurser inom ramen för programmålen för elever som påbörjat utbildning före läsåret 10/ Fastställa nya kurser inom ramen för programmålen Fastställa idrotts- och friluftsverksamhetens omfattning Beslut om den arbetsplatsförlagda utbildningen Beslut om åtgärder om arbetsplatsförläggning inte kunnat ordnas GYfr 5 kap 1-6(9) Gyf 4kap 5-6 GYfr 1 kap 6, 5 kap 4 GYfr 3kap 5 GYfr 4kap GYfr 4kap 13 Intagningsnämnden Beslut om förlängd undervisning GYfr 4kap 23 GC Upprättande av årlig plan för likabehandlingsarbetet SL 6 kap 8 DL 3 kap 16 GC Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. Elever Beslut om handläggning av ansökningar till gymnasieskolan Meritvärde kompletterande urvalsgrunder Extra poäng -upprepade förstahandsansökan - särskilda kunskaper och erfarenheter av betydelse för den sökta utbildningen SL 6 kap 10, 14 SL 16kap 35 Gyf 7kap 4 GC GC Intagningsnämnden Beslut om byte av studieväg Gyf 7kap 9 GC Beslut om intagning vid senare tidpunkt, Gyf 7kap 8 GC samt krav om inträdesprov Beslut om hur anmälningsskyldighet vid Gyf 12kap 1a GC frånvaro skall fullgöras Beslut om avstängning eller förvisning. SL 5 kap 6-21 KU Ö(f). Efter samråd med socialnämnd Beslut om resebidrag och inackorderingstillägg för gymnasieelever SL 15 kap 32 Kurator E. Kommunal vuxenutbildning Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Organisation Beslut om handläggning av ansökan till annan kommun, grundvux Beslut om mottagande av elev, upphörande av utbildning samt att på nytt bereda elev utbildning, grundvux. Ö(s) Beslut om handläggning av ansökan till Gymnasial vuxenutbildning samt yttrande om betalning Beslut om intagning, upphörande av utbildning samt att på nytt bereda en elev utbildning, gy vux. Ö(s) SL 20kap 14 SL 20kap 9, SL 20kap 14,21 SL 20kap Fastställande av kursplaner för lokala kurser FKV 2kap 10 R Beslut om att nationella och lokal kurser FKV 2kap 3 R delas upp i delkurser R R R R GC GC GC GC 33

34 Beslut genom vilka kurser och delkurser stöd FKV 2kap 4 R skall ges Upprättande av årlig plan för SL 6 kap 8 R likabehandlingsarbetet DL 3 kap Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot SL 6 kap 10, 14 R kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. Elever Beslut om särskilda förkunskapskrav till FKV 3kap 7 R lokala kurser Beslut om urval till utbildningen, gy vux FKV 3kap 8 R Fastställande av betygskriterier på lokala kurser Beslut om hur anmälningsskyldighet vid frånvaro skall fullgöras Beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller förvisning. Ö(f) Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag Elevers kostnad för enskilda inslag/läromedel. FKV 4kap 6 FKV 6kap 2 FKV 6kap 6 SL 5 kap SL 20 kap 7 R R KU R R F. Särskola Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Organisation Grundsärskola Beslut om mottagande i grundsärskola eller träningsskola. Ö(s) SL 11kap Rektor särskola Beslut om tid utöver timplanerna Skolfr 10kap 2 R Beslut om elevs kostnad för enstaka inslag i SL 11kap 13- R undervisningen Beslut om elevens val Skolfr 10kap 5-6 R Beslut om skoldagens längd Skolfr 3kap 5 R Beslut om förkortad arbetsvecka Skolfr 3kap 4 R Prövning av beslut om befrielse från SL 11kap 8 R obligatoriska inslag. Ö(f) Beslut om anpassad studiegång Skolfr 10kap 4 R Upprättande av årlig plan för likabehandlingsarbetet SL 6 kap 8 DL 3 kap 16 R Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. Gymnasiesärskola Beslut om elevs mottagande i gymnasiesärskolan. Ö(s) SL 6 kap 10, 14 SL 18kap 8 & SL 19kap 11 SL 18kap 13 R Rektor särskola Beslut om elevs kostnad för enstaka inslag i undervisningen GC/R Beslut om typ av program för SL 18kap 9 GC/R gymnasieelever Beslut om kursplaner för lokala kurser GYfr 13kap 3 GC/R Beslut om omfattning av tiden för en kurs GYfr 13kap 2 GC/R 34

35 Beslut om fördelning av tid över läsåren GYfr 13kap GC/R Beslut om inrättande av lokala kurser och GYfr 13kap GC/R deras omfattning Beslut om idrott och friluftsverksamhet GYfr 3kap 5 GC/R Fastställandet av lokalt valbara kurser inom GYfr 13kap 10 GC/R programmålen Beslut om lokalt tillägg GYfr 13kap 14 GC/R Beslut om åtgärder för att tillgodose elevs GYfr 13kap GC/R rätt till arbetsplatsförläggning Upprättande av årlig plan för SL 6 kap 8 GC likabehandlingsarbetet DL 3 kap Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot SL 6 kap 10, 14 GC kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. Elever Grundsärskolan Beslut om ledighet mer än 10 dagar SL 7kap 18 R Överväganden om åtgärd vid upprepade SL 5kap 6-15 KU och/eller allvarligare förseelser. Efter anmälan från elevvårdskonferensen Gymnasiesärskolan Beslut om handläggning av anmälan av GYfr 13kap GC/R ledighet Avstängning av elev. Ö(f) SL 5kap GC Skolskjutsverksamhet Beslut om begäran om skolskjuts. Enl. riktlinjer, kommunens skolskjutsreglemente Beviljande av skolskjuts i enskilda fall som kräver individuell bedömning. Enl. riktlinjer, kommunens skolskjutsreglemente SL 19 kap 20 SL 11 kap 31 SL 19 kap 20 SL kap 31 R/GC SSsam G. SFI Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Fastställa antal timmar för kurs SFIf 7 R Mottagande av elev till SFI- undervisning. SL 22kap R Ö(s) Beslut om upphörande samt att på nytt SL 22kap R antaga elev till SFI-undervisning. Ö(s) Beslut om elevers egna hjälpmedel/ Beslut om kostnader för enstaka läromedel och inslag i verksamheten SL 22kap 5 R Beslut om hur anmälningsskyldigheten vid frånvaro skall fullgöras Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag Upprättande av årlig plan för likabehandlingsarbetet Anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling alternativt visa på att kränkande behandling eller repressalier mot barn eller elev inte förekommit. SFIf 12 SL 5 kap SL 6 kap 8 DL 3 kap 16 SL 6 kap 10, 14 R R R R 35

36 H. Uppdragsutbildning Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Beslut om godkännande av avtal som rör R uppdragsverksamhet I. Kulturärenden Nr Delegationens art Lagrum Delegat Verkställighet Tillfälliga inskränkningar av öppethållande i SC kulturanläggningar Fastställande av kulturprogram BC Bidrag till studieförbund och kulturföreningar enligt fastställda normer BC Övriga bestämmelser: Gymnasieförordningen Den som har påbörjat utbildning före den 1 juli 2011 får genomgå prövning enligt gymnasieförordning 1992:394 i dess lydelse 1 januari 2010 enligt de kursplaner som gällde fram till 30 juni Sådan prövning får göras senast den 30 juni 2016 FÖRKORTNINGAR FKV Förordning om kommunal vuxenutbildning GYfr Gymnasieförordningen (2010:2039) Gyf Gymnasieförordning (1992:394) KL Kommunallagen OSL Offentlighets- och Sekretesslag SFI Svenska för invandrare SFIf Förordning om svenskundervisning för invandrare Skolfr Skolförordningen SL Skollagen Tf Tryckfrihetsförordningen Ö(f) Kan överklagas hos förvaltningsrätt Ö(s) Kan överklagas hos Skoväsendets överklagandenämnd Delegat /Verkställare BC Bibliotekschef GC Gymnasiechef GSC Grundskolechef KU Kultur- och utbildningsutskottet KU ordf Kultur- och utbildningsutskottets ordförande R Rektor SC Skolchef SSsam Skolskjutssamordnare I ärendetyp B, C, D, E, G och H har grundskolechef, kostchef och musikledaren rektors befogenheter. 36

37 8. Socialutskottet, delegationsärenden Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Utskott som består av ledamöter eller ersättare i utskottet Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande behövs Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande får fortsätta Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 1 SoL Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden Beslut i brådskande ärenden under jourtid Ett socialutskott skall bestå av minst tre ledamöter eller ersättare. 6 kap 6 SoL Socialutskott Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 6 SoL. Utredning av familjehemmet skall alltid ske. 6 kap 8 SoL Socialutskott Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar som nämnden har lämnat medgivande till. 6 kap. 13 Sol Socialutskott 6 kap 14 SoL Socialutskott 9 kap 3 jfr med 10 kap 4 2 st SoL Socialutskott 4 LVU Socialutskott 6 1 st LVU Utskottets ordf., utskottets vice ordf, annan ledamot som utskottet förordnat 11 1 st LVU Socialutskott Jfr och st LVU Socialutskott Jfr och kap 36 KomL Socialutskottets ordf., socialutskottets vice ordf. och annan ledamot som socialutskottet förordnar 37

38 Övervägande om vård med stöd av 2 LVU fortfarande behövs Prövning av om vård med stöd av 3 LVU skall upphöra Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 2 st 1 och 2 fortfarande behövs Beslut om att vården skall upphöra Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd kontaktperson eller behandling i öppna former Prövning av om beslut om förebyggande insats skall upphöra att gälla Beslut om att förebyggande insats enligt 22 1 st LVU skall upphöra Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 1 och 2 st LVU Socialutskott Jfr och 3 st LVU Socialutskott 14 3 st LVU Socialutskott Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs. Jfr st LVU Socialutskott Beträffande kvarstående ansvar för kommunen se Socialstyrelsens meddelandeblad 17/ st LVU Socialutskott 22 3 st LVU Socialutskott Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs st LVU Socialutskott 24 LVU Socialutskott Jfr 25 LVU 26 1 st LVU Socialutskott Jfr st LVU Socialutskott 27 1 st LVU Socialutskott Jfr LVU Socialutskott Jfr LVU Socialutskott Jfr LVM Socialutskott 13 LVM Socialutskott Beträffande kompletterande beslutanderätt se

39 8.2 Beslutanderätt enligt lag (s k kompletterande beslutanderätt) Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 6 1 LVU Socialutskottets ordf. 2:e vice ordf. och kommunstyrelsens ordförande När nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 11 1 LVU Socialutskottets ordf. 2:e vice ordf. och kommunstyrelsens ordförande 11 2 och 3 st. LVU Socialutskottets ordf. 2:e vice ordf. och kommunstyrelsens ordförande 27 1 st LVU Socialutskottets ordf. 2:e vice ordf. och kommunstyrelsens ordförande 43 1 LVU Socialutskottets ordf. 2:e vice ordf. och kommunstyrelsens ordförande 43 2 LVU Socialutskottets ordf. 2:e vice ordf. och kommunstyrelsens ordförande När nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot. När nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 39

40 8.2.7 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 LVM Socialutskottets ordf. 2:e vice ordf. och kommunstyrelsens ordförande Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. När beslutet inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 8.3 Individ och familjeomsorg (ang. överklagande, yttranden m m, se avsnitt 8.10) Alla ansökningar om bistånd skall oavsett ändamål prövas enligt 4:1 Sol för att den enskilde skall ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4: beviljar bistånd. Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Beslut i ärenden om 4 kap 1 SoL En individuell bedömning försörjningsstöd skall alltid göras i a) enligt riksnorm och riktlinjer b) över riksnorm och riktlinjer, - högst 13 % av basbeloppet - högst 50 % av basbeloppet - högst 63 % av basbeloppet - matpengar oavsett överskott - övrigt > 63 % av basbeloppet c) under riksnorm och riktlinjer d) med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder e) med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 4 kap 1 SoL Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 SoL 4 kap 4 SoL och 4 kap 1 Sol 4 kap 5 SoL och 4 kap 1 Sol 9 kap 1 och 9 kap 2 SoL Socialsekreterare/ assistent Socialsekreterare Sektionschef IFO +Gruppledare Socialchef Socialsekreterare Socialutskott Socialsekreterare Socialsekreterare Socialsekreterare Se delegat punkt kap 2 2 st SoL Socialutskott biståndsärenden. Beslutet om ekonomisk hjälp skall innehålla uppgift om den eller de omständligheter som utgör grund för återbetalningsplikten. 40

41 8.3.4 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 SoL om insatser enligt 5 kap 6 SoL Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/ omplacering) i familjehem - högst 2 månader - över 2 månader Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/ omplacering) i hem för vård eller boende - högst 2 månader 2 kap 3 och 5 kap 6 SoL 4 kap 1 SoL, 6 kap 1 SoL Socialutskottets ordf Socialutskottet 4 kap 1 SoL, 6 kap 1 SoL Socialutskottets ordf Socialutskottet Biståndshandläggare Socialutskott Socialutskott - över 2 månader Beslut om ekonomiskt 4 kap 1 Sol bistånd åt barn och ungdom i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende - motsvarande 10 % av 4 kap 1 SoL Socialsekreterare basbeloppet -motsvarande 20 % av 4 kap 1 SoL Sektionschef IFO basbeloppet + Gruppledare - därutöver 4 kap 1 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare Bistånd till sociala 4 kap 1 och Socialutskott stödinsatser i skolan för 16 kap 2 1 st SoL barn som vistas i annan kommun Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende eller i familjehem - högst 2 månader - över 2 månader Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) - Lägsta nivå/arvode - enligt riktlinjer - över riktlinjer Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap 1 SoL 6 kap 1 SoL Socialutskottet ordf Socialutskottet Socialutskott - Socialsekreterare - Sektionschef IFO + Gruppledare - Sektionschef IFO + Gruppledare Observera lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, men också kravet på individuell bedömning i biståndsärenden Se aktuellt cirkulär från Kommunförbundet. Uppdraget skall regleras genom avtal med familjehemmet 4 kap 1 SoL Socialutskott Observera lagen om offentlig upphandling 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 41

42 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/-familj Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj - enligt norm och riktlinjer - utöver norm och riktlinjer Beslut om insats i form av öppenvårdsteam Beslut om bistånd i form av jourlägenhet Beslut om bistånd i form av träningslägenhet, träningslägenhet för ungdomar Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för missbrukare Beslut om upphörande öppenvårdsinsats enligt 4 kap 1 SoL trots att den enskilde önskar att insatsen fortsätter Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna Beslut om ersättning för missbruksvård i form av plats i hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är placerade utom hemmet Beslut om anmälan till FK om att nämnden skall uppbära del av sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika Socialsekreterare 4 kap 1 SoL Socialsekreterare Socialsekreterare Sektionschef IFO +Gruppledare 4 kap 1 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 4 kap 1 SoL Vilande 4 kap 1 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 4 kap 1 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 8 kap 1 2 st SoL, SoF 8 kap 1 1 st SoL och 6 kap 1 Sol 4 3 st resp. 7 Lag om allmänt barnbidrag Socialsekreterare Socialsekreterare Socialsekreterare 3 kap 15 AFL Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från Kommunförbundet. Uppdraget skall regleras genom avtal. Se Kommunförbundets cirkulär 1997:128 42

43 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som förskott på förmån Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 och 8 kap 1 Sol Beslut om bistånd i form av hyresgaranti Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1 och 9 kap Beslut om att inleda utredning (vuxna) Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna) Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn Första förlängning, max 3 mån Andra förlängning, utöver 3 mån Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd (barn) Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder - enligt riktlinjer - över riktlinjer Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god man/ förvaltare inte längre föreligger Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr förvaltningen av underårigs egendom 17 kap 1 afl, 9 kap 2 SoL Socialsekreterare 9 kap 3 1 st SoL Sektionschef IFO + Gruppledare 4 kap 1 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 9 kap 4 SoL Socialutskott 11 kap 1 SoL Socialsekreterare 11 kap 1 SoL Sektionschef IFO + Gruppledare 11 kap 2 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare Sektionschef IFO +Gruppledare 11 kap 1 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 6 kap 11 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare Sektionschef IFO +Gruppledare 5 kap 3 p1 SoF Sektionschef IFO +Gruppledare 5 kap 3 p2 SoF Sektionschef IFO +Gruppledare 5 kap 3 p3 SoF Sektionschef IFO +Gruppledare Obs! Ansökan om överflyttning av vårdnaden beslutas av socialnämnden. Avser all slags egendom, och inkomster inklusive tilläggspension 43

44 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underåriga Beslut om bidrag till bostadsanpassning under kronor över kronor Beslut om återbetalning av erhållet bidrag Beslut om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt bidrag) Beslut om nedsättning av dagersättning till asylsökande Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 5 kap 2 SoF Socialsekreterare Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) 17 Lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) 1 3, 17 och 18 Lag om mottagande av asylsökande m fl. (SFS 1994:137) Assistent Ersättare: socialchef Socialutskott Socialsekreterare 10 Lag om ändring i lagen Socialsekreterare om mottagande av asylsökande m fl. (SFS 1994:971) 4 kap 1 SoL Socialsekreterare Kontakt skall tas med Migrationsverket innan ersättning betalas ut. Försörjningsstöd enligt 4 kap 1 Sol är inte aktuellt Hyresskulder 4 kap 1 Sol Socialutskott 4 månadshyror per 12 mån period Skuldsanering 4 kap 2 SoL alt 4 kap 1 Socialutskott Sol Borgensåtagande, avser 4 kap 2 SoL Socialutskott hyreskontrakt Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet, enligt riktlinjer - upp till 50 % av basbeloppet - kostnader över 50 % av basbeloppet 4 kap 2 SoL Socialsekreterare Sektionschef IFO +Gruppledare Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller i familje-hem- barn och unga Underrättelse till försäkringskassan om att barn med underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-hem respektive återflyttat till boförälder Beslut om att inleda utredning (barn) 4 kap 1 SoL Socialsekreterare 2 förordningen om underhållsstöd jmf med 11 lagen om underhållsstöd Socialsekreterare 11 kap 1-2 SoL Socialsekreterare Utskottets befogenheter och skyldigheter vid barnutredningar regleras i 11 kap 2 SoL 44

45 Beslut att höra barn utan vårdnadshavares samtycke Framställan till CSN om ändring av betalningsmottagare av studiestöd när barn/ungdom är placerad utanför hemmet 11 kap 10 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare Socialsekreterare familjehemssekreterare 8.4 Vård enligt LVU Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Se även avsnitt 8.1 och Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 LVU Sektionschef IFO +Gruppledare Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU skall upphöra Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 1 och 2 st LVU Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på utskottets beslut Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavaren - i avvaktan på utskottets beslut Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 LVU skall upphöra Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 9 3 st LVU Socialutskottet Ersättare: Socialutskottets ordf., 1:e vice ordf. och 2:e vice ordf st LVU Socialsekreterare T ex kortare vistelse utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende 14 2 st 1 LVU Socialutskott 14 2 st 1 LVU Sektionschef IFO +Gruppledare 14 2 st 2 LVU Socialutskott 14 2 st 2 LVU Sektionschef IFO +Gruppledare 30 2 st LVU Socialutskott Jfr LVU Socialutskott 45

46 8.4.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen 32 1 st LVU Socialsekreterare 8.5 Vård av missbrukare enligt LVM Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Se även avsnitt 8.1 och Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård Beslut om att utredning inte skall inledas eller att påbörjad utredning skall läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11 kap 1 SoL Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 7 LVM Sektionschef IFO +Gruppledare 7 LVM Sektionschef IFO +Gruppledare 9 LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid LVM-hem eller sjukhus Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen för missbruksvård i form av plats vid hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 1 st 45 1 LVM Sektionschef IFO +Gruppledare 45 p2 LVM Sektionschef IFO +Gruppledare 8 kap 1 SoL Socialsekreterare 9 kap 4 SoL Socialutskott 8.6 Föräldrabalken, FB Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Jmfr 10 kap 5 Sol Godkännande av faderskapsbekräftelse då parterna varit sammanboende under hela konceptionstiden och är övertygade om att barnet är deras gemensamma(sprotokoll). - i övriga fall 1 kap 4 1 st FB Assistent Socialsekreterare Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att fastställa faderskap. - Utredning skall anses inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enligt 1 kap 2 FB. 46

47 8.6.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas Beslut om DNA-test i faderskapsärenden Beslut om att återuppta nedlagd utredning Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnadsbo-endeoch umgängesmål (v) Upplysning till tingsrätt om barnet och sökanden Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt betr vårdnad, boende eller umgänge Beslut att utse handläggare i utredningar beträffande vårdnad, boende och umgänge Beslut att höra barn utan vårdnadshavares samtycke Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader (v) Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad och umgänge (v) Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad boende och umgänge Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 2 kap 1 FB Sektionschef IFO +Gruppledare 1 Lag om blodundersökning mm vid utredning om faderskap Sektionschef IFO +Gruppledare 2 kap 1 FB Sektionschef IFO +Gruppledare 2 kap 9 1 st FB Sektionschef IFO +Gruppledare 3 kap 5 2 st och 6 2 st FB Sektionschef IFO +Gruppledare 6 kap 19 FB Socialsekreterare 4 kap 14 SoL Socialsekreterare 6 kap 20 FB Socialsekreterare 6 kap 19 2 st FB Sektionschef IFO +Gruppledare 11 kap 10 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 7 kap 7 2 st FB Socialsekreterare 6 kap 6 14 a 2 st 15 a 3 st FB 6 kap 6 14a 2 st 15 3 st FB Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning ligger på nämnden. Socialsekreterare Se cirkulär 1998:174 Sektionschef IFO +Gruppledare 6 kap 14 Sol Socialsekreterare Beslutet kan ej överklagas 8.7 Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård (ang. överklagande, yttranden m m se avsnitt 8.10) Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar 47

48 48

49 8.7.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Beslut att utredning skall inledas eller inledd utredning nedläggas 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: Socialchef 11 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser ges med stöd av HSL och är inte överklagbara Beslut att utredning inte skall föranleda någon åtgärd Beslut om bevilja bistånd i form av särskild boendeform Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked Beslut om bistånd i form av korttidsvård Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 SoL om insatser enligt 4 kap 1 SoL (från annan kommun) Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 11 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Härutöver bör beslut alltid fattas om vilka insatser utöver boendet som skall tillkomma (jfr 8.8.1). 2 kap 3 SoL Biståndshandläggare Om bifall ges till förhandsbesked prövas biståndet enligt 4.1 SoL 4 kap 1 Sol Biståndshandläggare Ersättare: socialchef 2 kap 3 SoL och 4 Biståndshandläggare kap 1 SoL Ersättare: socialchef 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Jfr s 54 prop 1990/91: Beslut om ledsagarservice 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Beslut om trygghetslarm 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Beslut att bevilja bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Beslut om bistånd med socialpsykiatrisk öppenvård 4 kap 1 SoL Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Beslut om att bevilja bistånd i 4 kap 1 och 6 kap Biståndshandläggare form av familjehem Beslut om att bevilja bistånd i form av plats på behandlingshem, avser inte sjukvård som landstinget ansvarar för Beslut om personkretstillhörighet Råd och stöd (i de fall kommunen är ansvarig) Biträde av personlig assistent Ekonomiskt stöd för att beskosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidtillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag samt under lov Beslut om boende i familjehem för barn och 1 SoL 4 kap 3 och 6 kap 1 SoL 1 och 7 LSS 2 och 9 1 LSS 7 och 9 2 LSS 7 och 9 2 LSS 7 och 9 2 LSS 7 och 9 3 LSS 7 och 9 4 LSS 7 och 9 5 LSS 7 och 9 6 LSS 7 och 9 7 LSS 7 och 9 8 LSS 7 och 9 8 LSS Ersättare: socialchef Biståndshandläggare Ersättare: socialchef Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Biståndshandläggare Socialutskott 49

50 Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Beslut om avslag på begäran 2 kap 14 TF, 15 kap Socialchef om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 6 och 7 SekrL, 14 kap 9 och 10 SekrL Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga 12 kap 6 SoL Socialchef myndigheter i forskningssyfte Beslut att polisanmäla brott mot den egna verksamheten Beslut om sekretess för anmälares eller uppgiftslämnares utsaga om det finns fara för våld eller annat allvarligt men. 1 kap 5 SekrL och 12 kap 10 SoL Socialutskott 7 kap 6 SekrL Socialchef Vid brådskande ärenden socialchef. Om en enskild tjänsteman utsätts för våld eller hot kan han även själv polisanmäla detta i sin egenskap av målsägande. Av 14 kap 2 femte stycket SekrL framgår att nämnden kan polisanmäla vissa brott mot underåriga och sådana brott, där det lägsta straffet är ett års fängelse. I sådana fall behövs inte beslut i nämnden eller av delegat. Se Socialstyrelsens allmänna råd 1994:3 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 8.9 Överklaganden, yttranden och anmälningar m m till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter Nr Delegationens art Lagrum Delegat Kommentar Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap 2 SoL Socialchef Ersättare: berörd verksamhetschef Utseende av ombud att föra nämndens talan Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 10 kap 2 SoL Socialchef Ersättare: berörd verksamhetschef 10 kap 1 och 2 SoL, 3 kap 10 6 kap 33 och 34 3 KL Delegaten i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr RÅ 1994 ref 67) 50

51 8.9.4 Överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS-ärenden Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och LVMärenden Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst Yttrande till åklagarmyndigheten Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning av ev utredning beträffande misstänkt under 15 år Begäran hos åklagaren om förande av bevistalan Beslut huruvida omprövning skall ske 27 LSS, 6 kap 33 och KL 10 kap 1 och 2 SoL, 6 kap 36 KL 27 LSS, 6 kap 36 KL Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Socialchef Se st Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Socialsekreterare i samråd med sektionschef IFO 33 och 31 LUL Socialsekreterare i samråd med sektionschef IFO 38 LUL Sektionschef IFO 27 FvL Delegaten i ursprungsbeslutet Omprövning av beslut 27 FvL Delegaten i Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent ursprungsbeslutet 24 1 st FvL Delegaten i ursprungsbeslutet Avvisande av ombud 9 FvL Socialutskott Beslut avseende framställning om överflyttning av ärende till annan kommun 16 kap 1 SoL Socialutskott Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun Ansökan hos länsstyrelsen om överflyttning av ärende till annan kommun Överklagning av länsstyrelsens beslut om överflyttning av ärende till annan kommun Yttrande till allmän domstol i brottmål 16 kap 1 SoL Socialutskott 16 kap 1 SoL Socialutskott 16 kap 4 SoL Socialutskott 31 kap 1 1 st BrB Socialchef Beslutet fattat av nämnd eller utskott men brådska råder eller nämnd- /utskotts-sammanträdet kan inte avvaktas. Se även vad som sägs i bilaga 1 avsnitt 9 betr delegering av beslutanderätt som annars inte är delegerbar. Se

52 Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 31 2 st BrB Sektionschef IFO +Gruppledare 46 LVM Sektionschef IFO +Gruppledare Anmälan om behov av offentligt biträde (v) 3 Lagen om offentligt biträde Yttrande över ansökan om 3 lagen rättshjälp genom offentligt om offentligt biträde biträde samt yttrande över och 7 förordningen kostnadsräkning om offentligt biträde Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande Socialsekreterare Sektionschef IFO +Gruppledare Sektionschef IFO +Gruppledare 6 kap 14 SoL Se kommunförbundets cirkulär 1997:79 Ändringar vad gäller internationella adoptioner. Det förutsätts att nämnden eller den ansvarige tjänste-mannen vid tvekan angående de rättsliga förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den förmedlande adoptionsorganisationen och Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA). - vid samtycke Socialsekreterare - ej samtycke Socialutskott Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 och 5 kap 2 körkortsförordningen Socialsekreterare Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande Yttrande beträffande äktenskapsdispens Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 3 2 st passförordningen Sektionschef IFO +Gruppledare 15 kap 1 ÄB Socialutskott 11 kap 16 2 st FB Socialsekreterare Upplysningar i vapenärenden Sektionschef IFO +Gruppledare Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 smittskyddslagen Sektionschef IFO +Gruppledare Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap 12 smittskyddslagen Sektionschef IFO +Gruppledare Dödsboanmälan (v) 20 kap 8 a ÄB Socialsekreterare Assistent Elisabeth Svensson Beslut om att ordna gravsättning 5 kap 2 begravningslagen Sektionschef IFO +Gruppledare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f). Folkbokföringsmyndighet skall underrättas om vem som är delegat Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet. 52

53 Ersättning till enskild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal 3 kap 2 skadeståndslagen Sektionschef IFO +Gruppledare Verksamhetschef Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2-3 SoL Socialutskott Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO), länsstyrelsen i resp län, JO och JK. I första hand bör nämnden avge yttrande på grund av ärendets principiella betydelse Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot någon som inte fyllt 18 år samt vissa grövre brott Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten, ekonomiskt bistånd, avgifter mm i avvaktan på utskottets beslut (brådskande ärenden) Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten, avgifter mm - i avvaktan på utskottets beslut (brådskande ärenden) Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i kommunens egen verksamhet Tillsyn vid hem för vård eller boende Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet (köpta platser) 12 kap 10 Sol Sektionschef IFO +Gruppledare 12 kap 10 SoL och 10 kap 2 OSL 12 kap 10 SoL och 10 kap 2 OSL Sektionschef IFO +Gruppledare Socialchef Ersättare: socialutskott 12 kap 10 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 14 kap 2 Sol Socialchef 13 kap 5 SoL Sektionschef IFO +Gruppledare 13 kap 5 Sol Socialutskott Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år. 53

54 FÖRKORTNINGAR, ÖVERGRIPANDE Författningar, bestämmelser m m AB AFF/LAFF AFL ATf ATL FL FKV LAS LFF LSS KHA KL Mbl PUL SekrL SemL StuL Tf Allmänna bestämmelser Avtal om facklig förtroendeman Lag om allmän försäkring Arbetstidsförordningen Arbetstidslagen Förvaltningslagen Förordning om kommunal vuxenutbildning Lagen om anställningsskydd Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Kommunalt huvudavtal Kommunallagen Medbestämmandelagen Personuppgiftslagen Sekretesslagen Semesterlagen Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning Tryckfrihetsförordningen Antagen av Kommunstyrelsen ,

55 TECKNANDE AV BORGENSÅTAGANDE Kommunchef Anna Engström har rätt att med kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson som ersättare teckna borgensåtaganden för kommunens räkning. FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige ,

56 FASTIGHETSAKTIEBOLAGET JÄRNBÄRAREN, BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Järnbäraren. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag och är grundat på aktier enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gnosjö kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget skall dessutom utföra förvaltningsuppdrag för Gnosjö kommuns ägda förvaltningsfastigheter och därmed jämförlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inget hinder för nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren tillskjutna kapitalet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Gnosjö kommun att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats. 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gnosjö kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Firmateckning Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Hyreskontrakt, anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller dem, som styrelsen utser. 7 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 8 Aktiebelopp Antal aktier skall utgöra lägst aktier och högst aktier. 9 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst en och högst sju ersättare. 56

57 Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun och utses av bolagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige nominerar även ordförande och vice ordförande inom styrelsen. Styrelsen sammanträder i regel minst en gång per kvartal och utöver detta då ordförande, verkställande direktör eller enskild styrelseledamot finner det nödvändigt. För ersättares inträde skall gälla samma regler som för Gnosjö kommuns nämnder. 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 11 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en revisorsersättare. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 12 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Gnosjö kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. 13 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller flera justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad. 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorers granskningsrapport. 8. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare. 10. I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare. 11. I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer med ersättare samt utsedda arbetstagarrepresentanter med ersättare. 57

58 12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 15 Kommunen utfärdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet. Utfärdade direktiv skall om ej annat anges omedelbart gälla och således utan avvaktan av fastställelse vid bolagsstämma. 16 Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Detta sker på följande sätt: a) Regelbundna (tre gånger årligen) träffar mellan bolagets VD och presidie och kommunstyrelsens ordförandeberedning KSOB där följande frågor skall redovisas: - Bolagets ekonomiska utveckling - Uthyrningsgrad - Aktuella investeringar - Framtida investeringsbehov - Förvaltningen av kommunens lokaler b) Bolaget skall till kommunstyrelsen snarast möjligt översända styrelseprotokoll vilka skall delges vid påföljande kommunstyrelsesammanträde c) Bolaget skall till kommunstyrelsen snarast möjligt översända protokoll från bolagsstämma vilket skall delges vid påföljande kommunstyrelsesammanträde d) Bolaget skall snarast möjligt men senast inför kommunstyrelsens sammanträde i april översända bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse e) Bolaget skall vid det kommunfullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning behandlas föredra innehållet i redovisningen. Vid sammanträdet skall styrelsens presidie och VD närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. 17 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun. FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige , 57. Reviderat: Kommunfullmäktige , 7. 58

59 ÄGARDIREKTIV FÖR VERKSAMHETEN I FASTIGHETS AB JÄRNBÄRAREN, NEDAN KALLAT BOLAGET Bolaget som organ för kommunens verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Gnosjö kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom gällande lagar och författningar regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom - gällande bolagsordning - gällande ägardirektiv - av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv - förekommande avtal mellan kommunen och bolaget Kommunens direktivrätt Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Kommunens insyn och styrfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som ges i kommunstyrelsereglementet. Kommunstyrelsen skall ges den information och få de handlingar som den begär. Bolagets VD och presidie har regelbundna träffar med kommunstyrelsens ordförandeberedning. Karaktären och omfattningen på den information som skall lämnas vid dessa träffar framgår nedan. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation har enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget skall aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas gällande: - större investeringar eller köp av fastigheter 59

60 - bildande eller förvärv av dotterföretag - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om fråga är av sådant slag att den skall underställas kommunfullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen. Budget Bolaget skall årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret. Företagets planer för det kommande året och likviditet/upplåningsbehov meddelas kommunen vid behandlingen av kommunens budget. Budgetuppföljning I samband med presentation av kommunens budgetuppföljning och delårsbokslut skall även bolagets ekonomiska situation presenteras. Ekonomi - Soliditeten i bolaget bör på sikt vara minst 8 %. Bolaget arbetar långsiktigt för konsolidering i syfte att minska kommunens risktagande som ägare. - Utdelning av vinst i bolaget skall ej överstiga skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet. - Positiva resultat återinvesteras i verksamheten, alternativt används för att minska låneskulden, för att därigenom uppnå soliditetsmålet. - Avkastnings- och borgensavgift, se bilaga. Underlag för sammanställd redovisning Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt lagen om kommunal redovisning och kommunens tidsplan för årsredovisning. Informationsskyldighet Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Detta sker på följande sätt: f) Regelbundna (tre gånger årligen) träffar mellan bolagets VD och presidie och kommunstyrelsens ordförandeberedning KSOB där följande frågor skall redovisas: - Bolagets ekonomiska utveckling - Uthyrningsgrad - Aktuella investeringar 60

61 - Framtida investeringsbehov - Förvaltningen av kommunens lokaler g) Bolaget skall till kommunstyrelsen snarast möjligt översända styrelseprotokoll vilka skall delges vid påföljande kommunstyrelsesammanträde h) Bolaget skall till kommunstyrelsen snarast möjligt översända protokoll från bolagsstämma vilket skall delges vid påföljande kommunstyrelsesammanträde i) Bolaget skall snarast möjligt men senast inför kommunstyrelsens sammanträde i april översända bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse j) Bolaget skall vid det kommunfullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning behandlas föredra innehållet i redovisningen. Vid sammanträdet skall styrelsens presidie och VD närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet. Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla enskild handling där dessa uppgifter återfinns har bolaget rätt att utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådana åtgärder vidtagits. Upphandling I den mån detta låter sig göra skall bolaget medverka i samordning av kommunens upphandling, Suppleanters inträde Kommunfullmäktige beslutar om ordningen för suppleanters inträde. Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att yttra sig vid styrelsesammanträdet även om denne inte ersätter ledamot, men dock ej rösträtt. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har samma tystnadsplikt som gäller för ledamot. Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall enligt 8 kap. 6 Aktiebolagslagen utarbeta och anta arbetsordning för sitt arbete där bl a skall redovisas arbetsfördelning mellan styrelsen och eventuellt inrättande organ. Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enigt 8 kap. 29 Aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen samt enligt 8 kap. 7 Aktiebolagslagen ange arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall se till att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållande och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De anmälda besluten skall noteras i styrelseprotokollet. 61

62 Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse skall i sin förvaltningsberättelse utöver vad aktiebolagslagen föreskriver redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av kommunens uppställda mål. Revisorer och lekmannarevisor Revisorer och lekmannarevisor skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta skall FAR:s rekommendation om gemensam revision tillämpas. Lekmannarevisorerna skall i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera bolaget måluppfyllelse samt att redovisa vad som framkommit i granskningsrapporten. Efter fullgjord granskning och revision skall varje år styrelsens presidie, VD, revisor och lekmannarevisorer träffas vid ett s k revisionssammanträde för att eventuella synpunkter och iakttagelser från revisionen skall kunna delges styrelsen och VD. Fastställt: Kommunfullmäktige ,

63 FIRMATECKNARE Kommunstyrelsen beslutade , 30 att utse kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson med 1.e vice ordförande Johan Malm som ersättare och kommunchef Anna Engström med ekonomichef Gunilla Folkesson som ersättare att var för sig teckna Gnosjö kommuns firma. FASTSTÄLLT: Kommunstyrelsen , 7. 63

64 FULLMAKT att bemyndiga Anna Engström, kommunchef, Gunilla Folkesson, ekonomichef och Christian Bagan, kommunsekreterare, var för sig, att å styrelsens vägnar vid domstolar, exekutionsmyndigheter och övriga myndigheter, samt statens VA-nämnd anhängiggöra, utföra, bevaka och föra kommunens talan vid rättegångar som gäller betalningsförelägganden, lagsökningar, stämningar, inkassoåtgärder, konkursbevakningar och dylikt samt teknik och fritidschef Lennart Hermansson att anhängiggöra, utföra, bevaka och föra kommunens talan vid statens VAnämnd samt hyres- och arrendenämnden. FASTSTÄLLT: Kommunstyrelsen , 102. Reviderat av kommunstyrelsen , 138. Reviderat av kommunstyrelsen , 8. 64

65 GNOSJÖ KOMMUNS POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING Bakgrund Som tjänsteman eller uppdragstagare i en kommun så utsätts man för påverkan av andra, och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati. Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut. Därför finns regler som skall förhindra en otillbörlig påverkan. Anställda och förtroendevalda i den offentliga sektorn är särskilt integritetskänsliga, och det finns därför särskild anledning att uppmärksamma dessa frågor. Utgångspunkt För Gnosjö kommuns anställda och förtroendevalda är det en självklarhet att följa gällande regler och undvika att handla felaktigt när man erbjuds en förmån som kan vara otillåten. Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i Gnosjö kommun. Allmänheten ska veta att anställda i Gnosjö kommun aldrig låter sig påverkas av otillbörliga förmåner för sin tjänsteutövning. Gällande rätt Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 17 kap 7 respektive 20 kap 2 Brottsbalken. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Motsatsen kallas för mutbrott och föreligger om en arbetstagare eller uppdragstagare i privat eller offentlig tjänst tar emot, låter sig utlova eller begär en muta eller otillbörlig förmån för sig själv eller annan för sin tjänsteutövning. Bestickning som riktas mot en person som är anställd eller fullgör ett uppdrag inom den offentliga sektorn eller ett mutbrott som begås av sådan person faller alltid under allmänt åtal. Det innebär att åklagare är skyldig att utreda brottet när det kommer till polis och åklagares kännedom. Reglerna är generellt sett striktare för anställda och förtroendevalda i offentlig verksamhet än personer i privat verksamhet. Vem kan straffas för mutbrott och bestickning? Den som är anställd eller är uppdragstagare i kommunen eller dess bolag kan dömas för muteller bestickningsbrott. Samma sak gäller för kommunens förtroendevalda. Det innebär att reglerna gäller för såväl miljöinspektörer, lärare, vårdare, socialsekreterare som förtroendevalda i styrelser och nämnder. Det är viktigt att observera att anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning (t ex tillståndsgivning, beslut, inspektion m.m.) samt t ex upphandlare är särskilt integritetskänsliga. Det innebär att det krävs mindre för att dessa personer skall anses ha gjort sig skyldiga till mutbrott. 65

66 Otillbörlig eller tillbörlig förmån? För att en förmån skall utgöra en muta eller annan otillbörlig belöning krävs det att förmånen i det aktuella fallet framstår som så attraktiv att den har haft en påverkanseffekt och att den typiskt sett är ägnad att framkalla tacksamhetskänslor och en känsla av att återgälda förmånsgivaren. Prövningen inriktas i praktiken på hur stark kopplingen är mellan förmånen och tjänsteutövningen, förmånens beskaffenhet och värde samt partsrelationerna. Det behöver heller inte bevisas att man faktiskt har påverkats eller skulle bli påverkad av ett erbjudande. Det räcker med att man objektivt sett skulle kunna tänkas bli påverkad av förmånen! Personlig vänskap Riktlinjerna blir särskilt viktiga att komma ihåg ifall man lär känna en affärsbekant, vårdtagare eller annan i tjänsten så väl att det blivit fråga om vänskap. Kraven är alltid desamma, nämligen att uppträda sakligt och opartiskt. När det gäller beslutssituationer bör också t ex frågor om jäv uppmärksammas i en sådan relation. Situationer där mutbrott/bestickning kan bli aktuellt I det följande ges några exempel på där mutbrott/bestickning kan bli aktuellt och där man bör vara särskilt försiktig som anställd eller förtroendevald i kommunen. Exempel som redovisas är från rättsfall inom området. Om en arbets- eller uppdragstagare uppmuntras med en förmån av sin arbetsgivare kan inte ansvar för mutbrott bli aktuellt, utan det måste alltid vara fråga om en utomstående (d v s person som inte är anställd eller har ett förtroendeuppdrag i kommunen). Det är viktigt att tänka efter noga innan man erbjuder en förmån till någon annan. Man bör fråga sig om det typiskt sett kan vara så att ens egen påverkan under sådana omständigheter är otillbörlig. Måltider och julluncher Som anställd eller förtroendevald bör man tacka nej till att bjudas på måltider av utomstående om inte måltiden har ett naturligt samband med uppdraget och är en normal arbetslunch eller motsvarande. Ett sådant samband kan finnas om den anställde har till uppgift att skapa eller behålla affärskontakter; om t ex en byggherre eller entreprenör vill visa ett i sammanhanget relevant projekt och bjuda på en enklare måltid är detta normalt tillåtet. Julluncher av annat än traditionellt slag, i synnerhet sådana där lunchen fortsätter med nöjesaktiviteter eller där äkta hälft eller sambo och barn får delta, bör betraktas som otillbörliga. Exempel: Två tullassistenter lät sig bjudas på mat och öl av stewarden på en färja. De fick även handla obeskattade varor. Tullassistenterna dömdes för mutbrott och stewarden för bestickning. Kundträffar Om ett utomstående företag som kommunen handlar med bjuder på en kundträff är det normalt tillåtet att delta om syftet med träffen är att utbyta information. Om det vid träffen förekommer viss underhållning och bjuds på enklare förtäring innebär det inte att kundträffen därmed blir en muta. Det är dock viktigt att huvudsyftet är att ge information, inte vara en nöjestillställning. Angående värdet på förtäringen, se ovan om måltider. 66

67 Studieresor, kurser och seminarier Resor, som har ett naturligt samband med tjänsteutövningen, har generellt sett ansetts vara straffria att delta i. Enligt vad som framgår av lagförarbetena kan det mera sällan anses tillbörligt att en anställd i offentlig sektor bjuds på en studieresa som omfattar mer än en dag. För att vara tillbörlig måste en sådan resa vara seriöst upplagd och ovidkommande nöjesarrangemang får i princip inte förekomma. Inbjudan ska vara riktad till arbetsgivaren och denne har att välja ut de personer som deltar. Exempel: Ett byggföretag hade som tradition att regelbundet bjuda kommunaltjänstemän på båtresa till Helsingfors för att förkorta beslutsvägarna. Resorna var huvudsakligen nöjesresor även om vissa studiemoment förekom. Representanter för byggföretaget dömdes för bestickning och kommunaltjänstemännen dömdes för mutbrott. Gåvor I princip ska gåvor aldrig tas emot från utomstående. Särskild restriktivitet gäller för den som utövar myndighetsutövning och särskilt integritetskänsliga personer. Gåvor i samband med högtidsdagar eller jul kan accepteras, och som ett riktmärke gäller att gåvorna inte får vara värda mer än 3 % av prisbasbeloppet när det gäller 50- och 60-årsdagar samt 1 % av prisbasbeloppet när det gäller julklappar. Observera att dessa beloppsgränser inte är absoluta så till vida att en gåva kan vara att anse som otillbörlig även om värdet av gåvan är ringa. Exempel: En tjänsteman på Naturvårdsverket fick en flaska whisky och en flaska konjak i 50- årspresent av ett företag som tillverkade kemiska bekämpningsmedel. Gåvan ansågs otillbörlig och tjänstemannen dömdes för mutbrott. Exempel: Ett kommunalråd uppvaktades på sin sextioårsdag med ett presentkort på 1000 kr för ett i kommunen verksamt privat byggföretag. Kommunalrådet dömdes för mutbrott och direktören för byggföretaget dömdes för bestickning. Tjänster En muta kan även bestå i sidoleveranser av varor och tjänster från huvudmannens leverantör eller att få en tjänst utförd, t ex reparation av bil eller hus. Exempel: En byggnadsinspektör dömdes för mutbrott efter att ha fått arbeten utförda på sin privata fastighet av ett byggföretag som var engagerat i kommunala projekt där inspektören var kontrollant. Förmån och gåva i testamente Anställda inom vårdområdet kan bli särskilt utsatta för att vårdtagare vill ge belöning för ett gott utfört arbete. På detta område gäller nolltolerans. För att upprätthålla kravet på lika vård och lika bemötande inom omsorgen, måste personalen omedelbart säga ifrån vid sådana tillfällen. Det är inte heller godtagbart att en vårdtagare testamenterar egendom till anställda eller deras närstående. Om en vårdare får veta att en vårdtagare tänker testamentera egendom till honom eller henne så skall vårdaren omedelbart klargöra för testatorn (vårdtagaren) att han eller hon inte får ta emot förordnandet. Den anställde bör avhålla sig från varje handlande som av testatorn kan uppfattas som ett samtycke till förordnandet. 67

68 Exempel: En hemsamarit tjänstgjorde hos ett äldre par och fick veta att hon satts in som testamentstagare till halva kvarlåtenskapen. Eftersom hon var medveten om att hon fanns med i testamentet och bl a var närvarade när testamentet skrevs på dömdes hemsamariten för mutbrott och hennes del i testamentet förverkades. Rabatter och lån Anställda eller förtroendevalda i Gnosjö kommun tar inte emot rabatter, följderbjudanden eller lån som inte riktar sig till samtliga anställda i kommunen. Rabatter inom ramen för personalföreningen kan dock inte betraktas som otillbörliga, så länge alla anställda i kommunen har möjlighet att delta i föreningen. Exempel: Ett företag erbjöd arbetstagare som beställde varor för mer än ett visst belopp för sin arbetsgivares räkning en freestyle som var värd 298 kr. Företagets representanter dömdes för bestickning. Övriga erbjudanden, bonuspoäng m.m. Det kan förekomma att anställda eller förtroendevalda i kommunen får erbjudanden i tjänsten om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på fritiden. Det kan vara fråga om att resa, att låna en sportstuga/segelbåt eller om aktiviteter som t ex golftävlingar. Tacka alltid nej till sådana erbjudanden. Olika slags bonuserbjudanden såsom flygbonuspoäng för tjänsteresor och liknande ska i princip endast användas i tjänsten. Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks Den som har frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva eller har fått ett erbjudande av någon utomstående bör ta upp detta med sin närmaste chef, som därefter kan föreslå åtgärder. Bedöms den utbjudna förmånen som otillbörlig kontaktar chefen polismyndigheten. Har anställd som ägnar sig åt myndighetsutövning i sin tjänst fått en gåva eller förmån av utomstående skall detta alltid rapporteras till närmaste chef. FASTSTÄLLT: Kommunfullmäktige ,

69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige , 69 69

70 Dokumentets historia Upprättad: Antagen: Reviderad: Denna plan ska revideras minst en gång varje mandatperiod eller när behov uppstår. Ansvarig för att revidering sker är samordnaren för kommunens krisberedskap. Begreppsförklaringar KBM: Krisberedskapsmyndigheten, se MSB MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har övertagit Räddningsverkets, Krisberedskapsmyndighetens och Styrelsen för psykologiskt förvars uppgifter OJJE: Datorbaserat system hos Sveriges Radio för att sprida samhällsinformation. Bygger på e-postadresser som verifierar avsändaren vilket ger snabbare spridning av informationen. Används bland annat av kommunerna och elnätsföretagen. SRV: Räddningsverket, se MSB. VMA: Viktigt meddelande till allmänheten. WIS: Skyddat webbaserat informationssystem för spridning och delgivning av information vid kriser. Utarbetat av KBM, nuvarande MSB. 70

71 Den första checklistan Det centrala vid kriser är att agera snabbt och inte vänta med att börja arbeta. Nedanstående sammanfattning kan därför ses som den första checklistan att följa när krisen är ett faktum. Starta tidigt, information är alltid en bristvara och att ta ledartröjan i informationsarbetet underlättar alltid Ta det lugnt och ta reda på mer fakta om möjligt Agera inte ensam, ta hellre hjälp av fler personer Skapa en tydlig arbetsfördelning för informationsarbetet Informera snabbt och lättförståeligt Det är bättre att informera om att informationen är knapphändig och återkomma, än att inte informera alls Genomför omvärldsbevakning av medierna och bemöt den bild som de förmedlar Informera uppåt såväl som nedåt i organisationen Följ regelbundet upp information, råd eller anvisningar som ges 71

72 Inledning Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen som ledningsfunktion leda och samordna informationsverksamheten i kommunen. Vid svåra olyckor och andra påfrestningar på samhället är information av allra största vikt och andra myndigheter, allmänheten, massmedia och kommunal personal kommer att ställa stora krav på att information når ut. Denna informationsplan ska användas som stöd vid extraordinära händelser, stora olyckor eller andra kriser. Men behovet av information är olika, allt beroende på vilken händelse som inträffat. Planen kan därför användas helt eller delvis beroende på händelsens omfattning. Mål med informationsarbetet Informationsarbetets mål är att ge drabbade, anhöriga, invånare och massmedia en allsidig och korrekt information om sådant som gäller deras liv, hälsa, egendom och den miljö de lever i. Informationen bör i möjligaste mån anpassas och göras tillgänglig för de grupper i samhället som inte förstår svenska eller på annat sätt har svårt för att tillgodogöra sig information. Informationen ska därför: Utgå från människors behov Lämnas snabbt och ofta Vara öppen och sann Vara enkel och lättillgänglig Vara entydig och samordnad med andra myndigheters Målgrupp Generellt sett finns det alltid mer än en målgrupp för information. Allmänt sett är anställda, media och invånare alltid viktiga att informera. Dessa grupper kan sedan delas upp beroende på om de är till exempel direkt drabbade, indirekt drabbade eller icke drabbade av en händelse. Vid vissa tillfällen kan det också finnas behov av att informera myndigheter och andra kommuner. Det centrala är att anpassa informationen efter de målgrupper som ska ta emot och ta till sig informationen, eftersom olika målgrupper kan ha olika informationsbehov. Olika målgrupper använder sig också av olika kanaler för att ta till sig information det går därför inte att bara använda en informationskanal t ex Internet. Organisation Vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser svarar en informationsgrupp för information till allmänheten, massmedia och andra berörda (till exempel myndigheter). I de fall som kommunens krisledning aktiveras är informationsgruppen direkt underställd kommunens krisledningsgrupp. Vissa händelser är av sådan karaktär att enskilda nämnders krisledning aktiveras, men inte kommunens gemensamma. Denna informationsplan kan då användas i tillämpliga delar. I informationsgruppen ingår följande personer: Informatören som leder och fördelar arbetet Turistansvarig Näringslivschef Övrig personal efter behov, t ex från kansliet eller IT-enheten Vid kriser är det viktigt med tydliga roller och effektiv ledning. Vid frånfälle av personal i informationsgruppen kan kommunchefen besluta om gruppens sammansättning och vem som leder informationsarbetet. Generella arbetsuppgifter Informationsgruppens uppgifter är bland annat (beroende på behov): Samla in och bearbeta information Producera information för internt och externt bruk Informera massmedia, allmänhet, egen personal och andra myndigheter Arrangera, förbereda och genomföra presskonferenser 72

73 Vid behov upprätta en informationscentral för allmänheten Vid behov upprätta presscenter Tillgodose behov av tolkhjälp (se även bilaga) Talesperson När kommunen drabbas av en extraordinär händelse, stor olycka eller annan kris ska en eller flera särskilt utsedda personer föra kommunens talan i media. Samverkan ska ske med räddningstjänsten, polisen, landstinget eller annan berörd organisation/myndighet. Genom att använda en kanal utåt från kommunen minskas risken för att obekräftad information sprids genom informella kanaler. Lokal Informationsgruppen verkar från kommunhuset alternativt räddningsstationen om kommunhuset inte går att bruka. Se även bilaga om plan för rumsfördelning. Viktiga informationskanaler Internet spelar den kanske största rollen i dagens informationssamhälle. Den viktigaste kanalen för att nå ut till kommunens invånare (och till media i viss mån) är därför kommunens webbplats, Där kan till exempel svar på enkla återkommande frågor och övergripande information publiceras. All information som skickas utåt, genom t ex pressreleaser eller VMA ska också publiceras på hemsidan. En annan viktig kanal är kommunens intranät. Där är det viktigt att nå ut med viss information som enbart berör de anställda. Kommunens anställda ska veta att det allra senaste som berör dem återfinns på intranätet. Upplysningscentral I kommunhuset finns lokaler och ett nummer förberett för att användas som upplysningscentral till allmänheten (se även bilaga). Myndighetsmeddelande Myndighetsmeddelande kan sändas i Sveriges Radio när den normala kommunala verksamheten inte kan bedrivas men behovet av information inte är lika bråttom som vid Viktigt meddelande till allmänheten. I Gnosjö kommun används OJJE-systemet med tillhörande rutiner (se bilaga) för att sända myndighetsmeddelande. Behöriga att begära sändning av meddelande via OJJE-systemet i Gnosjö kommun är: Kommunchefen Samtliga förvaltningschefer samt tekniska chefen Samtliga personer som ingår som brandingenjör i beredskap i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun Kommunens informatör Kommunsekreteraren Viktigt meddelande till allmänheten Det finns två varianter på Viktigt meddelande till allmänheten (VMA): varningsmeddelande och informationsmeddelande (se bilaga). Inför och vid inträffade extraordinära händelser har kommunen möjlighet att begära sändning av VMA informationsmeddelande. Behörighet att begära sändning av sådant meddelande har kommunchefen eller person utsedd av kommunchefen samt brandingenjör i beredskap för Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner. Sändning av VMA informationsmeddelande ombesörjs av kommunens informatörer via särskild rutin. WIS, Webbaserat informationssystem För att dela information vid kriser har KBM utvecklat WIS, Skyddat webbaserat informationssystem, som Gnosjö kommun är ansluten till. Förutom merparten av Sveriges kommuner är även bland annat länsstyrelserna, landstinget och polismyndigheten anslutna till WIS. WIS ska användas i den mån det anses behövligt. Vid stora kriser där fler än en kommun drabbas kan WIS vara ett bland många sätt för att effektivt dela och sprida information. Samverkan 73

74 Informationsarbete ska genomföras i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Inom Jönköpings (F) län berör detta till exempel F-samverkan (som initieras vid bland annat vädervarningar från SMHI), Försvarsmakten och Länsstyrelsen. Övning och utbildning Kommunens krisledning ska övas enligt särskild planering, i detta ingår även informationsgruppen. Övning och utbildning för krisberedskapen samordnas genom räddningstjänsten. Utvärdering Efter varje inträffad extraordinär händelse, stor olycka eller annan kris där denna informationsplan har använts, helt eller delvis, ska en utvärdering genomföras. Syftet med detta är att vinna nya erfarenheter för framtida informationsarbete. Uppföljning och utvärdering bör genomföras så snart som möjligt, helst inom tre veckor efter att informationsarbetet avslutats. Ansvarig för detta är kommunchefen eller den som kommunchefen utser. Bilagor Förteckning över viktiga medier Tillgång till tolkförmedling Rutin för OJJE Checklista för pressinbjudan, presskonferens och pressrelease Rutin för upplysningscentral Plan för rumsfördelning Information från SRV om utvidgat VMA Viktiga informationsställen i kommunen 74

75 Bilaga 1: Förteckning över viktiga medier URadio Sveriges Radio Jönköping Bäckalyckevägen 14 Tel: Fax: E-post: Absolut snabbaste mediet för att få ut nyheter. Har begränsad bevakning under helger. Trafik- och serviceredaktionen Radio Jönköping Telefon: , ange riktnummerområde 0370 Sveriges Radio Jönköping, Värnamoredaktionen Jönköpingsvägen 43 B VÄRNAMO Tel: Fax: Mix Megapol Värnamo Malmstensgatan VÄRNAMO Tel: UPress Värnamo Nyheter/Huvudredaktionen Storgatsbacken VÄRNAMO Tel: Fax: E-post: Värnamo Nyheter/Gnosjöredaktionen Storgatan GNOSJÖ Tel: , Fax: E-post: Finnveden NU (ges ut onsdagar (gratis) och fredagar) Storgatsbacken 4 Box VÄRNAMO Tel: Fax: E-post: UTV Sveriges Television/Smålandsnytt Huvudredaktionen, Växjö Tel: Fax: E-post: Har begränsad bevakning på helger. 75

76 Sveriges Television/lokalredaktion Jönköping Tel: TV4 Jönköping Herkulesvägen 2 Jönköping Tel: e-post: Har begränsad bevakning på helger. 76

77 Bilaga 2: Tillgång till tolkförmedling Gnosjö kommun har tillgång till tolkar genom Gislaveds kommuns tolkförmedling. UKontakt till tolkservice inom Gislaveds kommun U Tfn: alternativt via SOS på kvällar och helger E-post: Fax: Adress: Åbjörnsgatan 2, Gislaved USpråk De tolkar som är registrerade är testade i sina språkkunskaper och har tystnadsplikt. I Gislaveds kommun kan tolkförmedlingen erbjuda tolk på följande språk: Albanska Arabiska Assyriska Badinani Bosniska Dari Engelska Farsi Finska Franska Grekiska Holländska Kantonesiska Kinyarwanda Kirundi Kroatiska Kurmanji Lettiska Makedonska Mandarin Moldaviska Persiska Polska Romani Rumänska Ryska Serbiska Somaliska Sorani Spanska Thailändska Tjeckiska Turkiska Tyska Ungerska Vietnamesiska I Gnosjö kommun kommer många människor från Vietnam, forna Jugoslavien (kan vara flera språkgrupper), Finland, Chile, Danmark och Polen. 77

78 Bilaga 3: Rutin för OJJE OJJE-systemet bygger på en e-postadress (som kommunens informatörer tillhandahåller) dit informationen skickas. Informationen når sedan trafik- och serviceredaktionen på Sveriges Radios lokalredaktion (efter kontorstid den centrala redaktionen i Stockholm) som läser upp meddelandena. Informationen som lämnas ska vara Sann/säkerställd Kontinuerlig med början, fortsättning och slut. Regelbunden, till exempel lämnas på bestämda klockslag tre gånger per dag Texten Formulera dig kortfattat (inga romaner) Rakt på sak, det du skriver ska läsas i radio, inga onödiga utsvävningar i meddelandet Tydliga budskap Vara konkret Använd korta meningar Använd aktiv form för att undvika vaga budskap. Undvik nekande ( inte ) satser Slopa fackspråk och förkortningar Rensa bort främmande och långa ord Upprepa budskapet Några vanliga frågor som trafik- och servicereportrarna vill ha svar på Vad har hänt? Var har det hänt? (plats/område) Händelsens/skadans omfattning Hur många berörs? Hur länge varar händelsen? Vilka åtgärder vidtas? Meddelande när händelsen är avslutad Uppgiftslämnarens namn (ditt) och kontaktväg Var kan allmänheten få mer information? Fler kontaktpersoner, speciellt om olika expertområden är inblandade 78

79 Bilaga 4: Checklista för pressinbjudan, presskonferens och pressrelease UPressinbjudan Följande frågor bör kortfattat besvaras i pressinbjudan: - Datum, tid och plats för presskonferensen? (Om möjligt håll presskonferens före lunch. Då är det störst chans att medierna dyker upp.) - Vad har hänt och i vilken omfattning? - Vad gör vi åt situationen som uppkommit? - Kontaktperson för mer upplysningar kring ärendet och som tar emot anmälningar från de medier som avser komma på presskonferensen. UPresskonferens Inför och vid presskonferensen är det viktigt att tänka på följande saker: - Kalla alla medier - Förbered informationsmaterial (pressrelease som skickas/e-postas till de medier som inte kunde närvara) och de som ska delta i presskonferensen. - Välj lokal med omsorg (vad finns exempelvis på väggarna som kan förstärka budskapet, vad bör EJ finnas där?). Det kan i vissa fall vara lämpligt att inte förlägga presskonferensen till kommunhuset. - Förbered med nödvändigt stöd t ex OH, projektor, datorstöd, skrivtavla - Duka lokalen det ska finnas en klar gräns mellan journalister och den/de som svarar på frågor. Lämna utrymme för fotografer att röra på sig. - Duka podiet skyltar med titel, namn och funktion på alla de som svarar på frågor - Mötesledare som presenterar och fördelar ordet ska vara utsedd - Bestäm vilka som ska vara med och vilka roller dessa ska ha. Ha koll på vilka som kommer genom dörren, så inte obehöriga personer finns på plats. Begär presslegitimation vid behov. - Starta med en kort redovisning av vad som hänt - Bjud in till frågor. Viktigt att svara på alla frågor, även om svaret är att du inte kan svara. Det är då mycket viktigt att förklara varför du inte kan svara. - Var beredd och ställ upp på att radio, TV och ofta även skrivande journalister vill ställa några extra frågor efter presskonferensen. Det är ofta den typ av frågor de inte vill dela med sig av till alla andra journalister på plats. Etermedierna använder ofta presskonferensen som research för att sedan göra mer strukturerade intervjuer efteråt. Glöm inte att mötet med journalisten tar först slut när de lämnat lokalen, UinteU när de stängt av kameran eller mikrofonen. 79

80 UPressrelease Pressreleasen skickas oftast ut efter en presskonferens, till de medier som inte kunna närvara. Den ska sammanfatta det viktigaste av det som sagts vid presskonferensen och som vi vill nå ut med. En pressrelease ska nästan aldrig behöva vara längre än 1 A4-sida. Tänk på följande - Språket ska vara rakt och enkelt. Korta meningar och undvik krångliga ord. - Budskapet är mycket viktigt. - En pressrelease bör innehålla direkta citat/uttalanden från någon eller några av de svarande det underlättar mycket för medierna. - Ha en kontaktperson som svarar på ytterligare frågor - Ha alltid en tydlig avsändare (använd t ex kommunens logotyp) Förslag till ordningsföljd - Rubrik kort och koncis - Ingress en sammanfattning av det som hänt - Brödtext vad har hänt? Vem påverkar det? Vad gör vi åt det och hur? Vad kan man själv göra? När är situationen över/slut? - Kontaktinformation telefonnummer och e-post till den som kan ge mer upplysningar 80

81 Bilaga 5: Rutin för upplysningscentral En upplysningscentral finns uppsatt i kommunens växel som så kallat gruppnummer, group hunting. Gruppnumret är Inkommande samtal på gruppnumret kopplas till den anknytning av nedanstående fem som varit ledig längst. Endast externa samtal kan kopplas. Samtliga telefoner kan även nås med direktnumret. Gruppnumret är alltid aktivt men används bara vid behov genom att man meddelar detta nummer till allmänheten. Följande anknytningar är inkopplade mot gruppnumret: rum rum rum rum rum 259 Övriga telefonlinjer Tre stycken externa inkommande linjer som inte går via växeln utan är direktnummer finns i den händelse att kommunens växel slås ut Rum Rum Rum 271 I dessa rum ska en vanlig väggtelefon finnas inkopplad. 81

82 Bilaga 6: Plan för rumsfördelning UKrisledningsnämnden Krisledningsnämnden samlas i fullmäktigesalen i kommunhuset, med anknytning UKrisledningsgruppen Krisledningsgruppen samlas i rum 260 på plan 2 (kommunchefens rum). Rummet är utrustat med data och tele i vanlig omfattning samt anslutet med direktabonnemang på tele, nr TV-uttag finns i rummet. UInformationsgrupp Ledningsgruppen samlas i rum 265 på plan 2 (kommunsekreterarens rum). Rummet är utrustat med dubbla datauttag och tre teleuttag under växeln. Rummet är dessutom utrustat med uttag för 80 MHz-radio och ett uttag för direktabonnemang på telefon, MHz-radion finns placerad i skåp i rum 266 tillsammans med instruktionshäfte. Rum 271 är tänkt för informationstjänst. Rummet är utrustat med data och tele i vanlig omfattning samt direktabonnemang och TV-uttag. USamband Rum för samband är placerat i rum 262, utanför kommunchefens rum vid kopieringen. Rummet är utrustat med dataoch teleuttag samt uttag för 80 MHz-radio. Radiouttaget är gemensamt med det uttag som finns i rum 265. UUpplysningscentral Rum 257,258 och 259 är tänkta att användas som upplysningscentral Rummen är utrustade med data och teleuttag i vanlig omfattning. UInformation till allmänheten och media Information till allmänhet och media kan ske i Månsidan/Solsidan i bibliotekshuset, GKC:s aula samt i undantagsfall på räddningsstationen i Gnosjö. 82

83 Bilaga 7: Information från SRV om utvidgat VMA 83

84 84

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN 3:11:1-6 Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 107. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22

ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsen UUKommunövergripande ARKIVREGLEMENTE... 3 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA, 2015-18... 12 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN... 22 TECKNANDE AV BORGENSÅTAGANDE...

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 452 KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-12 51. Ersätter KFS nr 382. Förutom de i arkivlagen (SFS

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev ,

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev , BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2010-09-27, rev 2010-11-29, 2011-01-31 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 1 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2013 Ersätter nr 1-2012 ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2011-2014 Antagna av kommunfullmäktige 2010-09-30, 155 Reviderade 2010-11-25, 32 Reviderade 2011-02-24, 135 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2015 2018 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5)

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5) 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m... 2 3 Årsarvoden... 3 4 Uppgifter som täcks inom ramen för årsarvodet... 3 5 Sammanträdesarvode och arvode för justering...

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ekonomiska ersättningar för Förtroendevalda Allmänna bestämmelser 2015-03-31,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun Ansvarig namn Kommunfullmäktige Dokumentnamn Ekonomiska förmåner till förtroendevalda KFS nr 14 Upprättad av Berörda verksamheter Anne-Krestin Palmgren Förtroendevalda, ekonomienheten/lönefunktion Reviderad:

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer