Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2011-11-08"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1(1) ) Plats och sammanträdestid Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats tid Underskrifter Sekreterare Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 8 november 2011, Vimmerby. Klockan 08:30-12:00, 13:00-17:00. Ajournering 10:30-11 :05. Micael Glennfalk (m), ordförande PerAke Svensson (c) Helen Nilsson (s) Leif Carlson (m) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Göran Gustafsson (kd) Lis-Astrid Andersson (s) Peter Högberg (s) Kjell Jonason (v) Magnus Gustafsson (m) Börje Forss (fp) Bo Stigstedt (s) Konsult Sven-Inge Amell Konsult Bengt Unden Revisor Roland Ilemark Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Anette Djurstedt Astrid Lindgrens Värld AB:s VD Mikael Ahlerup Kultur- och fritidschef Anders Eriksson Teknik- och servicecheftorbjöm Johansson Bam- och utbildningschefbirgitha Sahlin Miljöchef Anders Helgee Omsorgschef Anette Nilsson Socialchef Hans Eriksson Stadsarkitekt Bo Klaren Kommunchef Carolina Leijomam Kommunsekreterare Ewa Gunnarsson / Kl. 08:30-16: Kl. 08:30-13: , , sekreterare 494 ej 494 Paragrafer ) Ordförande ANSLAGSBEVIS Ousteringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Sammanträdes datum Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten Underskrift ~~ EwaG sson

2 Sammanträdesdatum 1(1) KS 493 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Peter Högberg (s) att tillsammans med ordförande Micael Glennfalk (m) justera dagens protokoll. ) /--, )

3 Sammanträdesdatum 1(1) KS 494 Dm 286/2011 Kod 001 Information om analys av Vimmerby kommuns organisation ( ) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att hålla arbetsmaterialet internt inom kommunstyrelsen tills vidare och att ärendet ska tas upp igen på nästa kommunstyrelsesammanträde när slutrapporten förväntas vara fårdigställd. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar konsulterna Sven-Inge Amell och Bengt Unden som redogör för ett framtaget arbetsmaterial kring den analys som genomförts på kommunledningsnivå. Sven-Inge Amell och Bengt Unden kommer nu att boka in informationsmöten med berörda chefer, facldiga organisationer och övriga intervjuade. Kommunstyrelsen beslutar att hålla arbetsmaterialet internt inom kommunstyrelsen tills vidare och att ärendet ska tas upp igen på nästa kommunstyrelsesammanträde när slutrapporten förväntas vara fårdigställd. ) Sändlista Kommunchef Carolina Leijomam

4 Sammanträdesdatum 1(6) KS 495 Dnr 14/2011 Kod 041 Budget år 2012 och 2013 för Vimmerby kommun - fastställa Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. kommunstyrelsens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid kommunens revisorers driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara 811 tkr, budget sid överförmyndarnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga sid 1. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 5. anta taxa gällande debitering avseende maskiner och transportmedel från och med (bilaga 1). 6. anta renhållningstaxa att gälla från och med (bilaga 2). 7. kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga sid barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande.

5 Sammanträdesdatum 2(6) 9. socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga sid Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 10. omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, bilaga sid samt bilaga ) Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 11. anta avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att gälla från och med (bilaga 3). 12. anta taxa och tillämpning s anvisningar för bistånd enligt SoL och HSL från och med (bilaga 4). 13. Miljö- och byggnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tla, budget sid för år 2012 och 2013 fastställa finansiella mål enligt budget sid 24, med ändring i punkt 1: Arets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna, ändring i punkt 2: Arets investeringar skall finansieras med egna medel till 70 % (ej år 2012 och 2013). ( I 15. för år 2012 och 2013 fastställa verksamhetsrnål enligt förslag: Kommunstyrelse, förvaltning s 53 räddningstjänst s 55 Teknik- och servicenämnd s 66 Kultur- och fritidsnämnd s 78 Bam- och utbildningsnämnd s 91 Socialnämnd s 98 Omsorgsnämnd s 104 Miljö- och byggnämnd s 109

6 Sammanträdes datum 3(6) 16. fastställa investeringsbudget för år 2012 och 2013 enligt föreliggande förslag, budget sid 25. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 17. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 18. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 30 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 19. för budgetåret 2012 och 2013 fastställa totallåneram för kommunkoncernen till 920 mnkr (bilaga 5). 20. kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2012 och 2013, med totalt 180 mnla (bilaga 5). ) 21. kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2012 och Finansförvaltningens budget för år 2012 och 2013 skall vara en netto intäkt om tia. 23. för år 2014 anta drift- och investeringsplan som handlingsplan enligt föreliggande förslag, budget sid 21 och i övrigt fastställa föreliggande förslag till driftbudget på två positioners verksarnhetsnivå samt investeringsbudget för Vimmerby kommun år 2012 och 20l3.

7 4(6) Sammanträdes datum I(on1D1UU1s~relsen Yrkanden 4. Teknik- och servicenämnden Helen Nilsson (s) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 8. Barn- och utbildningsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. ) Micael Glennfalk (m) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. 9. Socialnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Leif Carlsson (m) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. ) 10. Omsorgsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. 16. Investeringsbudget, verksamhet 32 Helen Nilsson (s) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och för planår Lars Nilsson (c) och Ingela Nilsson Nachtweij (c) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och tia för planår 2014.

8 Sammanträdesdatum 5(6) Ärendet Under året har budget för år 2012 och 2013 for Vimmerby kommun beretts kontinuerligt. Vimmerby kommun har tidigare haft ettårsbudget. Fullmäktige beslutade vid sammanträde KF 150, att infora tvåårsbudget. Vid samma sammanträde, 151, fastställde fullmäktige ramarna för år 2012 och 2013 till 635,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2012 och 2013 samt plan för 2014 diskuterades vid presidiets beredning Genomgång av investeringsobjekt och diskussion om prioriteringsordning skedde. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 412, , fortsatte diskussionen om investeringsbudgeten. Teknik- och servicenämndens presidium deltog även vid kommunstyrelsens beredning då man presenterade ett forslag på investeringsbudget för år 2012 och 2013 samt för planåret Investeringsbudgeten ingår som en del i kommunens totala budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde 474, , hanterades forslag till drift- och investeringsbudget for Vimmerby kommun för verksamhetsåren 2012 och Budgeten överlämnades därefter för MBL-förhandling. MBL-information hölls och MBL-förhandling hölls Vid dagens sammanträde hanteras budgeten på nytt. Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträdet Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen vidhåller de yrkanden och voteringar som genomfördes vid sammanträde KS 474, Protokollet från det sammanträdet biläggs i detta protokoll. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut KF 150, Kommunfullmäktiges beslut KF 151, Kommunstyrelsens beslut KS 412, Kommunstyrelsens förslag till budget for Vimmerby kommun samt plan 2014, sammanställd av ekonomiavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens beslut KS 474, MBL-protokoll Konsekvensbeskrivning upprättad av stadsarkitekt Bo Klaren (ID ). Bilagor.

9 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 6(6) Sändlista Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

10 2- Bilaga 1 KS VIMMERBY KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och servicenämnden Sidnr 13 TSN 176 Dnr 192/2011 Kod 009 Taxor 2012 Teknik- och service nämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta bilagda förslag till ; ) o Debiteringslista gällande fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns telmik- och serviceförvaltning samt Renhållningstaxa 2012 att gälla fr o m Sammanfattning Föreligger förslag till Debiterlngslista avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik- och serviceförvaltning 2012 samt förslag till Renhållningstaxa Beslutsunderlag Förslag till Debiteringslista gällande :fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik- och serviceförvaltning Förslag till Renhållningstaxa 2012 Bilaga Bilaga Sändlista FörvaltningschefTorbjöm Johansson Förvaltningsekonom Ingunn Nilsen Andersson Gatuchef Bo Palmer. Vimmerby Energi & Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige

11 3 Debiteringslista gällande fr o m avseende maskiner och transportmedel m m vid Vimmerby kommuns Teknik och serviceförvaltning. Bilaga TSN 176, ( ) Pris 2012 Konto Maskin Enhet Internt Externt Väghyvel kr/tim Grävmaskin Lännen kr/tim Lastmaskin L70E kr/tim Lastmaskin Ljungby kr/tim Kompressor XAS 125 kr/dag Sopmaskin Broddway Junior kr/tim Sopmaskin, Swingo kr/tim Sopmaskin Nordie kr/tim Sopmaskin Broddway Senior kr/tim Vält CK 31 kr/dag Sandspridare kr/tim Snöplogar kr/tim Sopvals kr/tim Vibroplatta, 2440, rund kr/dag Vibroplatta, 2490, 3050 kr/dag Vibroplatta, 5055, 6760, 6055 kr/dag Manskapsvagnar kr/dag _ff_ kr/mån Pumpar kr/dag Bergborrmask. cobra/pionjär kr/dag Bergborraggregat grävmaskin kr/tim Slamsug kr/tim Motorsåg kr/dag Motorkapsåg kr/dag Elkap kr/dygn Spetthammare el kr/dygn Saltspridare, nya kr/tim Vattentunna kr/tim Angbini kr/tim Planlasern kr/dygn Lövsug kr/tim E/verk, bensindr. kr/dag Häcksåg kr/dag Bensindriven svets kr/dag Släpkärra kr/dag Gångbro, körbar plåt kr/dag Byggskåp kr/dag Relinings borrmaskin kr/servis Ogräsborste kr/tim 150 Motorpump kr/dygn Tjältiningsmattor kr/dygn Väg märkesvag n kr/dygn 150 Minidebitering Sida 1

12 Pris 2012 Konto Transportmedel Enhet Internt Externt lastbilar: Volvo FM 12, XJN 211 kr/tim KrantiJJägg (under 33208) kr/tim Scania-Vabis, SBA 910 kr/tim Traktorer: HOrlimon EGR 644 kr/tim John Deere, TJO 604 kr/tim Valtra N142, BWL 386 kr/tim MF, TKG223 kr/tim John Deere 6410, PET 798 kr/tim Traktor Belos TEP 520 kr/tim Traktor Belos XJN 227 kr/firn Holder RMZ 700 kr/tim Kubota '5740 BMC 322 kr/tim Kubota F 2880 kr/tim ! )., Pris 2012 Avd. Arbetskraft Enhet Internt Externt Arbetsledare, ord. tid kr/tim Drift, service GS-personal, ord. tid kr/tim Verkstad GS-personal. ord.tid, inkl verkst.kostn. kr/tim Övertid 50% Kr/tim II 100% Kr/tim ) Sida 2

13 Pris 2012 Materiai Enhet Internt Externt Bergkross exkl. lastning ton ink/. lastning ton Naturgrusskatt Bergkross 0-90 exkl. lastning ton 46 ink/. lastning ton 58 Bärlager 0-35 exkl. lastning ton 48 ink/. lastning ton 60 Krossgrus 0-18 berg exkl. lastning ton 48 inkl. lastning ton 60 Jord, osorterad ink/. lastning kr/m3 /ton 70/50 Jord, sorterad inkl. lastning kr/m3/ ton 120/85 Kabelsand exkl. lastning kr/m3 /ton 76/45 inkl. lastning kr/m3 /ton 93/55 Sandningssand saltåd (inköpt) ink/. lastning kr/m3/ton 232/145 Sandningsflis 2-5 (inköpt) ink/. lastning kr/m3/ton 391/230 Granitkantsten kr/m /70 145/105 88/52 105/62 240/ / :-/ton + 13:-/ton -! ) Aterv.massor inkllastn ton 35 AtervinningsasfalfO - 22 ton Anm. Vägsamfälligheter, kommunens bolag och Trafikövningsplatsen debiteras internpriser. Lagstadgad mervärdesskatt tillko"mmer på samtliga priser. Sida 3

14 Kostnader vid lagning efter schaktarbete. Ledningsdragande verk skall ersätta Teknik och serviceförvaltningens driftavdelning för beläggning av sönderschaktad yta eller andra erforderliga återställningsarbeten, samt för framtida försvagad beläggning p g av beläggningsskarvar samt ev sättningar i återfyllnadsmaterialet. Ersättningen erlägges till driftavdelningen en!. utfärdad faktura sedan arbetet slutförts och godkänts. Ansvaret för beläggningsunderhållet och justering av ev. sättningar överförs till driftavdelningen. Kostnader som debiteras för obelagd yta beräknas efter schaktiängd o~h schaktbredd ökad med 0,5 m åt vardera hållet.. Priserna inkluderar normala sättningar och ökade framtida underhållskostnader. A-priserna förutsätter att återfyllning och packning utförts av ledningsägaren enligt MARK-AMA upp till u k slitlager. Onormala sättningar eller fel, som beror på bristfälligt utfört arbete, ersätts särskilt av ledningsägaren. Ersättning skall erläggas för hela den belagda ytan, d vs även för yta som ej varit uppgrävd men som skadats så att nybeläggning har gjorts. Detta gäller således även ytor som använts för upplag, uppställning m m. Asfaltlagningar Yta A-pris 2012 Körbanor, gator, Ge-väg, gångbanor -100 m " " " 330 Oljegrus kr/ton 800 " kr/m Anm. 1 Anm. 2 Vid större ytor än här angivits och där omläggning. av hela körbaneytan sker, träffas särskild överenskommelse. Kostnader för lagning av asfaltytor ökar med 50% om ytorna har belagts eller toppats under de tre senaste åren. Övrigt A-pris 2012 (, \ Betbngplattor omsättning -20m " " 312 Betongplattor ink!. plattor tillkommer/i 182 '!3atsten omsättning, lagning / - 2 m ,1-10" It " " 442 Granitkantsten 12 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 261 A-pris'2012 Granitkantsten 30 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 295 G-stöd A och B utbyte 378 Sida 4 lk~. ~

15 Lagning av gräsyta - 5 m " " " Buskage, träd, rosor m m enl särskild överenskommelse. Kostnad för nyttjande av offentlig plats. i ) Vid uppställning av bodar, plats för byggmaterial och övriga upplag, för längre tid än 3 dagar.. Pris 2012 Inom Vimmerby centrum 20 kr/m2 och månad utom Vimmerby centrum och övriga orter 10 kr/m2 ochmånad För uppställning av container eller bil vid flyttning, kortare tid än 3 dagar, ingen kostnad. Nyttjande av offentlig plats för affischering Affischstorlek < 5 m2 " >5m2 Gäller ej ideella föreningar och politiska partier. Affischställ (trottoarpratare) Pris /plats och år GOOO/plats och år 300kr/plats och år Minimiavgift 300 kr ~ Avgift skall erläggas i förskott om annat ej överenskommes. Hyra cirkusp/ats (ingen mervärdesskatt) Pris kr/2 dygn Priser i samband med marknader (ingen mervärdesskatt) Pris 2012 Hyra av disk 375 kr/disk Löpmeterpris (minimiavgift 200:-) 100 kr/meter Gäller ej i kommunen verksamma ideella föreningar och skolklasser. Avgifterförtorghande/ på anordnade försä/jningsp/atser i Vimmerby (ingen mervärdesskatt) Pris plats, 5x2,5 m 200 El 60 Kommuninnevånare betalar 50% av taxan. Sida 5 ~.

16 ~ Bilaga 2 KS BilB~B TSM 176, 2Rl1_ VIMMERBY KO~i)~~~J ;\J Teknik- och serviceförvaitningen Styrelsen Vimmerby Energi & Miljö AB / Teknik- och servicenämnden Renhållningstaxa 2012 Inför 2012 föreslår Vimmerby Energi & Miljö AB en förändring i renhållningstaxans struktur. Förslaget innebär att taxan delas upp i en grundavgift beroende på vilket typ av kund det gäller och en hämtningsavgift som styrs av vilken volym avfall som hämtas. Förändringen innebär att villahushållen kommerfå något högre avgifter medan lägenhets- och företagskunder kommer får en något lägre avgift. Förändringen är planerad att ske över två år. Hämtningsavgiften ska spegla verksamhetens kostnader för sophämtning, dvs insamling, omlastning, transport och behandling av avfallet. Grundavgiften ska spegla verksamhetens övriga kostnader för service, administration och information. Exempelvis verksamheten på återvinningscentralen och hantering av farligt avfall. Huvudanledningarna till denna förändring är följande:.. Taxan blir mer transparent och visar tydligare mot kund vad hämtningen av hushållsavfall respektive övrig service kostar Taxan blir mer rättvis i och med möjligheten sätta grundavgiften i paritet med vilken service respektive kundtyp erbjuds och nyttjar. Taxans grundavgift 2012 är beräknad till 600 kr exkl moms och är belastar följande kundkategorier med olika andel:.... Villahushåll.' Lägenhetshushåll Kommunal inrättning Företag / verksamhet Fritidshushåll.. Övriga 95-% 70% 40% 40% 70% 40% 570 kr exkl moms 420 kr exkl moms 240 kr exkl moms 240 kr exkl moms 420 kr exkl moms 240 kr exkl moms Tanken är'att från 2013 ändra fördelningen så villa hushållen betalar 100 % och lägenhetshushåll och fritidshushåll 65 %. Detta för att omfördelningen ska ske under två år. Hämtningsavgiften är lika för alla kundtyper och styrs av storlek på kärl eller annan behållare. Sammanfattnings vis innebär förslaget en höjning av kostnåden för ett villahushåll med hämtning av hushållsavfall i ett 190 I kärl med 3-4 % (ca 50 kr / år) medan ett företag med hämtning av hushållsavfall i ett 190 I kärl får en minskning av sin kostnad med 21 % (280 kr / år). För lägenhetshushåll innebär förslaget en i stort sett oförändrad kostnad Postadress Besöksadress Telefon/Fax Postg.lBankg. Org.nr.1www e-post VIMMERBY Förrådsgafan fjh ~...

17 Anledningen till denna skillnad i grundavgift beror på att villahushållet har fri tillgång till den service som erbjuds, exempelvis fria besök på Åve där allt kan lämnas. Företaget däremot kan endast nyttja Å ve mot avgift. Förslaget innebär i stort oförändrad total avgiftsmassa jämfört med Övriga föreslagna förändringar i taxan: 1\1" Asbesthaltigt avfall > 20kg per tillfälle, 1800 kr per ton exkl moms. Avgift för företag höjs med 10 kr per m 3 till 140 kr per m 3 exkl moms. Avgift för slamtömning höjs med 50 kr per år exkl moms III Avgift för latrinhämtning hos fritidshus höjs med 100 kr per år exkl moms. Förslaget gäller endast under förutsättning att styrelsen i Vimmerby Energi & Miljö AB antar förslaget vid styrelsemlöte den 20 september Bifogat finns förslag till renhållningstaxa Vimmerby Energi & Miljö AB Daniel Johansson Renhållningschef 8, lz1 Postadress Besöksadress Telefon/Fax VIMMERBY Förrådsgatan Postg.lBankg. Org.nr.1www e-post WIWi.vimmerbyenergi-miljo.se

18 \0 Bilaga TSN 176, enh O Ilningstaxa 2012 Vimmerby kommun l3eslutad av kommunfullmäktige , j ) VIMMERBY KO\;lrilU;\J Teknik- och serviceforvaltningen? l

19 \ \ 1. Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gällerfrån och med och tills vidare. 2 Giltighetsområde Renhållningstaxan gäller avgifter för insamling, transport och behandling av avfall inom Vimmerby kommun. 3 Avgiftsskyldighet Avgifter skall erläggas till Vimmerby Energi & Miljö AB av fa'stighetsägaren eller fastighetsinnehavaren. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid fastighetsägaren. 4 Ändrade hämtningsförhållanden Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Vimmerby Energi & Miljö AB, tfn Taxans tillämplighet Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift gälla. renhållningsansvarig nämnd bestämma avgiften.. 6 Uppehåll i hämtning och avgil$befri ~ Villkor för detta fin vet 1- MiJjönämnden. 8 Behållare. "tter att hämtningsvägar på tomtmark hålls snöröjda och sandade med meter. Fler föreskrifter finns i Vimmerby kommuns renhållningsordning ) Kärl upp till 240 liter erhålls och ägs av Vimmerby Energi & Miljö AB och tillhör fastigheten och lämnas kvar vid flyttning. Större kärl försäljes genom Vimmerby Energi & Miljö försorg. Fastighetsägaren/fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärl. 2. Avgifter 9 Indexreglering Avgifterna i denna renhållningstaxa indexregleras ej. Inför varje kalenderår beräknas avgifterna i förhållande till rådande ekonomiska omständigheter. Kräver dessa omständigheter att avgifterna justeras beslutas förslag till reviderad taxa av kommunfullmäktige. 2

20 \~ 10 Renhållningsavgifter Renhållningsavgiften delas upp en fast grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften, som är årlig, ska täcka renhållningsverksamhetens kostnader för hantering av grovavfall, hantering av farligt avfall, administration och information. Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Hämtningsavgiften styrs genom storlek på kärl. Fördelning av grundavgift efter typ av kund/boende \ ),, lypav kund,: AndElI av grund~vgift, Gr,undavgiftl år Grundavgift bikl mom's'/,år,.. '" 'Vifla,95%.'570,00!- 71':2;5,0':':', ', ',' " Lagenhåt..,70%.'420,00 :- 5t5,00';~" '",Kommunal inrättnjil9' 40%,240,00,:- 30,0,00 ;-, " '" 'Faretag',,,ie'~ksårnhef 40%".'240,00 :- ~O,O:oo';~, FritidsPQende., 70%,420,QO':- " 5;2$,00 ;-:, " Ovrig~ " 40,% 240;00':': ' '.. ~oo,oo :-: ".. ' Hämtningsavgifter Hämtning i plastkärl Avgift inkl kärlhyra, hämtning var 14:e dag ) Kärlet ska vara utställt 0'5.00 hämtningsdagen. Hämtning i papperssäck Avgift exkl. säckställshyra, hämtning var 14:e dag, " Abonnemang,, " Avgift per hämtriing Arsavgi,ft Arsavgift inkl moms,160 lit sä'ck BS 4~,00,:':' 1,274,00,: ,50:- ' 16'0 lit.sack LS 49,00 :- 1274,00 :- : 1'592,56 :-,240 lit säck; ss 60,00 :- 1560,00 :- 1 '950,00' ::..,240 lit säck LS, ' 60,00 : ,00 :~ 1950,00 :- 240 lit säck as/ko 69,00 :- 1794,00 :- 2242:50 :-,240 Ilt,säck I,.S/KO,, 69,00 :- 1794,00 :,.:.,2 '242,50 ;-,240 lit säck KO säck i hög 69,00 :- 1794,00 :- 2242,50 :- BS = Byte säck LS = Losstagen säck KO = Komprimerad " 3 VV-'

21 \3 Tömning av under jords behållare, typ Molok Avgift inkl byte av insatssäck i plast, hämtning var 14:e dag AQonnemang Avgift per hämtning Ars,~ygift ' Ar~avgift,irlkl moms' MQlok 5 rlj3 1t2,ÖQ':~.18'514,QO :- 43, 140,00 :- Molok3m3 Q30,ÖQ':~' 16'380,00 ; ,00 :- Tömning av komprimerande container, lastväxlare eller liftdumper Abonnåm~ng ",:, '" "Avgift,~er härhtijing,,1130,00,:- ' Tillkommer' ~ygift p~rtjjn ,00 :;.'f tori, 29,380,00 :-,,,' " <~6,725,00: ':~, Fritidsboellde,Ab<;innemcmg " ""AVgift per. häm,tniog Arsavgi,ft,.Årsavgift inkl moms '19'0 lit.ka~i," '",~Q,OO,:,-,350,00,:- 0437,50 :- 'j 9'0 lit ka~1 ><" '",,' ':', ',', ' :',,'3'9,00 :-', 175,00 ;." '21'S, 75 :~ '1.6'0 lit sack' as.;). '" :....".. 4'9,00:- 90,00 :-'.. j 12,50 :- T Hämtning '1 o gånger per säsong, 'veckorna 20..:. 39.' ' 2 Hämtning 5 gånger per säsong, veckorna Kräver godkänd kompost av matavfall. 3 Partiell dispens. 2 hämtningar per år, maj och september veckorna 20, Villkor för partiell dispens finns i kommunens renhållningsordning. Brännbart gr,ovavfall En extra säck/kolli brännbart grovavfal/ hämtas Ytter.ligare I?~c!<ll<ölli de~itetas, ordin'arie h.< ;,-"t,ninr brännbart grovavfall menas s mattor och liknande. N lnn,.n;"n hämtning av brännbar säck/kolli efter särskild budning tillkommer hämtningstillfälle. Kärlbyte Kärlbyte där kunden själv byter sitt kärl mot en annan storlek är kostnadsfritt. Kärl kan bytas på återvinningscentralen. I de fall kunden beställer byte av kärl av Vimmerby Energi & Miljö AB tillkommer en kostnad av 200 :- exkl moms. Vid nya abonnemang, ex nybyggda fastigheter, ställer Vimmerby Energi & Miljö AB ut kärlet utan kostnad, alternativt hämtar kunden kärlet på Vimmerby Energi & Miljö AB's återvinningscentral. Trasiga kärl «240 liter) anmäls till Vimmerby Energi & Miljö AB så byts dessa avgiftsfritt. Alt~rnativt kan kunden själv byta trasiga kärl på Vimmerby Energi & Miljö AB's återvinningscentral. Asbesthaltigt avfall Enstaka skivor och rör från hushåll tas emot kostnadsfritt på Atervinningscentralen. Asbestavfall överstigande 20 kg kan lämnas mot avgift. Gäl/er även om avfal/et körs vid flera tillfällen. Avfal/et ska läggas i avsedd container av kunden. Pris per ton asbesthaltigt avfall: kr exkl moms. 4

22 \y Gångavstånd Kärlhämtning Avgifter gäller för kärl placerade högst 4 meter från fastighetsgräns. I de fall sopbilen kör in på fastigheten räknas avståndet från bilens uppställningsplats. ~ Gångavstånd räknas som enkel väg Grind mäts som dörr Låst dörr motsvarar 8 meter II Olåst dörr motsvarar 3 meter II Trappsteg motsvarar 1 meter per trappsteg " Personhiss motsvarar 18 meter Dragavi?tånd längre än 30 meter godkännes inte utan särskilda skäl. Gångav$tånd ".. TiIJ'~ggsi:lvgift' per Jj~mtn.ir'!9 e~k.i. n'!öms "A,rsavgifJ exkl. moms, ' 23JOO,:~, ' 598,00 ':-' 33,00,:- 858,0.0';- Tillbakaställning av kärl efter hämtning.4 ~. 1 q!)ieter 15'.;.,: 3D meter ift ~~kl. rt)q/l.1s. 598;00:-, '8'58,'0.0 :- Säckhämtning 30 m rån fastighetsgräns. I de fall sopbilen kör in s uppställningsplats. Containerhämttiing för hushållsavfall Avgift exkl. containerhyra. Container hyrs hos kommunens renhållningsentreprenör.,.'... " AbQnnemäng' Avgift p~r 1J~,mtn.h"g e~k.i. mc;>ms Containe'r 2 m".. ' ,00. :- ', Container 3 m",...,433,0.0,:- ',', " ContaiJler om", ' 630.,0.0.,:-, ' COl'1tainer '( m~..,, 712,0.0 :~ Containerlfm", ',' 865,0.0 :-,Container 12 m" 1 3~6,OO:-,Container 15 m" 1470.,0.0. :- 5

23 Löst avfall Hämtning av löst avfall från affärer och liknande i samband med ordinarie hämtning. Avfallet placeras högst 20 meter från för bil framkomlig väg. Abonnemang... Avgift; perm" ej:(kl. moms Löst avfall.... H30,OO:- Lostavfali.'(Ävstårid ::-'20 rij). Ordinari~' avgift + 25%.... Latrinhämtning För perinanentboende hämtas latrin var 14:e dag. För fritidsboend.e hämta$ latrin 10 gånger per år veckorna 20;.:,. 38. Kärlen hämtas måndagar och tisdagar jämna veckor. Kärlet ska vara utsatt senast kl måndag morgon.. '. : '. Latrin' '.. '. Avglft p~r hämtning.. Ar.sa:vgift.Årsavgift inkl moms :...permanent.bci~ricfe..' 19'9,00 :- 5070,00 :- 6 '337,5.0 ::... PdtidsbOen.d.e..1.99,00 :~. 1.9$0,00 : ,60 :- '".. Slamtömning Slamtömning utförs hos permanentboende Eln gång per. Hos fritidsb0en. en gång vart annat.år. Tömning utöver detta beställs oc. kommunens entreprenör. Avgiften debiteras efter utförd t. Hämtning av gro ska sortsras enli påbörjad m 3 exkl.. :rs efter beställning till Vimmerby Energi & Miljö AB. Avfallet ga 1. Om a et i efterhand konstateras osorterat tillkommer 300,00 :- per s. Säckar/kolli ska märkas med innehåll. Endast grovavfall hämtas vid fastigheten. Bygg- och rivavfall, motordelar och liknande kan lämnas på Vimmerby EIl!3rQi & MilJö's!t~!Vfnnihg.scentraL Avfallet ska placeras vid tomtgräns eller där hämtningsfordonet kan stanna vid tidpunkt som bestäms vid beställningen. Hämtning av grovavfali.. Avgift inkl. moms. <2m"..' ,00:-:- 337,50 :-. > 2 in~ < 4 in~".. 370,00.:-:-. 462,50;-. För hämtning av bygg- och rivavfall'och annat avfall'som inte kan betraktas som hushållens grovavfall hänvisas till entreprenörer som har tillstånd att transportera avfall. 6

Gäller från och med 2015-01-01

Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, KF 199 Gäller från och med 2015-01-01 2 Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare. 2 Giltighetsområde

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-01

Gäller från och med 2016-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14, KF 303 Gäller från och med 2016-01-01 2 Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med 2016-01-01 då tidigare renhållningstaxa antagen

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen Dnr 2016/ CL Id

VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen Dnr 2016/ CL Id VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen 2016-01-02 Dnr 2016/13.730 CL Id 23006 1. Avgifter inom socialförvaltningen 2016 bistånd enligt SoL och insatser enligt HSL för äldre personer med funktionsnedsättning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg 2017

Avgifter inom vård och omsorg 2017 1 (7) Avgifter inom vård och omsorg 2017 Taxa och tillämpningsanvisningar Hultsfreds kommun 1. Taxa Allmänt Socialtjänstlagen 8 kap, reglerar villkoren för kommunernas möjlighet till avgiftsuttag för hemtjänst

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr o m 1 januari 2012 Information om taxor och avgifter lämnas av: Britt-Marie Nord Tel 0499-171 02 Hemtjänst Mönsterås Norra, Mönsterås Södra, Allégården,

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING Osby kommun Vård och Omsorg ANTAGNA AV VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-11-24 Innehållsförteckning 1. INKOMSTBEGREPPET... 2 1.1 Inkomst av tjänst... 2 1.2 Inkomster av kapital...

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Taxor 1 (9) Renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige -11-17 Gäller från och med -01-01 Taxor 2 (9) Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med -01-01 och tills vidare.

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 juli 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 juli 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 juli 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört av

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2016

Avgifter Vård och omsorg 2016 Avgifter Vård och omsorg 2016 Reviderad januari 2016 Så här beräknar vi din avgift Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus

Läs mer

Tillämpningsregler. Taxa för insater enligt socialtjänstlagen (SoL) inom. Äldre- och Handikappomsorgen

Tillämpningsregler. Taxa för insater enligt socialtjänstlagen (SoL) inom. Äldre- och Handikappomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen Upphandling IT-system 2013-10-21 Tillämpningsregler Taxa för insater enligt socialtjänstlagen (SoL) inom Äldre- och Handikappomsorgen TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2013-01-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2012-01-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx Socialförvaltningen 88180 Sollefteå Riksdagen

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Till den som av olika skäl inte kan klara sig själv ges service, omvårdnad och omsorg. Det här dokumentet handlar i korthet om Tierps kommuns omsorgsavgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år 1 2 Innehåll Vem ska betala avgift? ---------------------------------------------------------------- 4 Hur beräknas avgiften? ---------------------------------------------------------------

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2016 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2016-03-01 Lagförändring har skett gällande maxtaxan. Strömstad kommun har inte beslutat

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2017-10-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap. 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter Hjälp i hemmet VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter Hjälp i hemmet VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2016 Hjälp i hemmet Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och106. 28 november 2011, 214. 30 november 2015, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer