Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2011-11-08"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1(1) ) Plats och sammanträdestid Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats tid Underskrifter Sekreterare Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 8 november 2011, Vimmerby. Klockan 08:30-12:00, 13:00-17:00. Ajournering 10:30-11 :05. Micael Glennfalk (m), ordförande PerAke Svensson (c) Helen Nilsson (s) Leif Carlson (m) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Göran Gustafsson (kd) Lis-Astrid Andersson (s) Peter Högberg (s) Kjell Jonason (v) Magnus Gustafsson (m) Börje Forss (fp) Bo Stigstedt (s) Konsult Sven-Inge Amell Konsult Bengt Unden Revisor Roland Ilemark Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Anette Djurstedt Astrid Lindgrens Värld AB:s VD Mikael Ahlerup Kultur- och fritidschef Anders Eriksson Teknik- och servicecheftorbjöm Johansson Bam- och utbildningschefbirgitha Sahlin Miljöchef Anders Helgee Omsorgschef Anette Nilsson Socialchef Hans Eriksson Stadsarkitekt Bo Klaren Kommunchef Carolina Leijomam Kommunsekreterare Ewa Gunnarsson / Kl. 08:30-16: Kl. 08:30-13: , , sekreterare 494 ej 494 Paragrafer ) Ordförande ANSLAGSBEVIS Ousteringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Sammanträdes datum Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättning Datum för anslagsnedtagning Protokollets förvaringsplats Kanslienheten Underskrift ~~ EwaG sson

2 Sammanträdesdatum 1(1) KS 493 Val av protokolljusterare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen utser Peter Högberg (s) att tillsammans med ordförande Micael Glennfalk (m) justera dagens protokoll. ) /--, )

3 Sammanträdesdatum 1(1) KS 494 Dm 286/2011 Kod 001 Information om analys av Vimmerby kommuns organisation ( ) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att hålla arbetsmaterialet internt inom kommunstyrelsen tills vidare och att ärendet ska tas upp igen på nästa kommunstyrelsesammanträde när slutrapporten förväntas vara fårdigställd. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar konsulterna Sven-Inge Amell och Bengt Unden som redogör för ett framtaget arbetsmaterial kring den analys som genomförts på kommunledningsnivå. Sven-Inge Amell och Bengt Unden kommer nu att boka in informationsmöten med berörda chefer, facldiga organisationer och övriga intervjuade. Kommunstyrelsen beslutar att hålla arbetsmaterialet internt inom kommunstyrelsen tills vidare och att ärendet ska tas upp igen på nästa kommunstyrelsesammanträde när slutrapporten förväntas vara fårdigställd. ) Sändlista Kommunchef Carolina Leijomam

4 Sammanträdesdatum 1(6) KS 495 Dnr 14/2011 Kod 041 Budget år 2012 och 2013 för Vimmerby kommun - fastställa Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. kommunstyrelsens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid kommunens revisorers driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara 811 tkr, budget sid överförmyndarnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga sid 1. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 5. anta taxa gällande debitering avseende maskiner och transportmedel från och med (bilaga 1). 6. anta renhållningstaxa att gälla från och med (bilaga 2). 7. kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga sid barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande.

5 Sammanträdesdatum 2(6) 9. socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga sid Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 10. omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, bilaga sid samt bilaga ) Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 11. anta avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att gälla från och med (bilaga 3). 12. anta taxa och tillämpning s anvisningar för bistånd enligt SoL och HSL från och med (bilaga 4). 13. Miljö- och byggnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tla, budget sid för år 2012 och 2013 fastställa finansiella mål enligt budget sid 24, med ändring i punkt 1: Arets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna, ändring i punkt 2: Arets investeringar skall finansieras med egna medel till 70 % (ej år 2012 och 2013). ( I 15. för år 2012 och 2013 fastställa verksamhetsrnål enligt förslag: Kommunstyrelse, förvaltning s 53 räddningstjänst s 55 Teknik- och servicenämnd s 66 Kultur- och fritidsnämnd s 78 Bam- och utbildningsnämnd s 91 Socialnämnd s 98 Omsorgsnämnd s 104 Miljö- och byggnämnd s 109

6 Sammanträdes datum 3(6) 16. fastställa investeringsbudget för år 2012 och 2013 enligt föreliggande förslag, budget sid 25. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 17. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 18. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 30 mnla, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 19. för budgetåret 2012 och 2013 fastställa totallåneram för kommunkoncernen till 920 mnkr (bilaga 5). 20. kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2012 och 2013, med totalt 180 mnla (bilaga 5). ) 21. kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2012 och Finansförvaltningens budget för år 2012 och 2013 skall vara en netto intäkt om tia. 23. för år 2014 anta drift- och investeringsplan som handlingsplan enligt föreliggande förslag, budget sid 21 och i övrigt fastställa föreliggande förslag till driftbudget på två positioners verksarnhetsnivå samt investeringsbudget för Vimmerby kommun år 2012 och 20l3.

7 4(6) Sammanträdes datum I(on1D1UU1s~relsen Yrkanden 4. Teknik- och servicenämnden Helen Nilsson (s) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 8. Barn- och utbildningsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. ) Micael Glennfalk (m) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. 9. Socialnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Leif Carlsson (m) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. ) 10. Omsorgsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. 16. Investeringsbudget, verksamhet 32 Helen Nilsson (s) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och för planår Lars Nilsson (c) och Ingela Nilsson Nachtweij (c) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och tia för planår 2014.

8 Sammanträdesdatum 5(6) Ärendet Under året har budget för år 2012 och 2013 for Vimmerby kommun beretts kontinuerligt. Vimmerby kommun har tidigare haft ettårsbudget. Fullmäktige beslutade vid sammanträde KF 150, att infora tvåårsbudget. Vid samma sammanträde, 151, fastställde fullmäktige ramarna för år 2012 och 2013 till 635,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2012 och 2013 samt plan för 2014 diskuterades vid presidiets beredning Genomgång av investeringsobjekt och diskussion om prioriteringsordning skedde. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 412, , fortsatte diskussionen om investeringsbudgeten. Teknik- och servicenämndens presidium deltog även vid kommunstyrelsens beredning då man presenterade ett forslag på investeringsbudget för år 2012 och 2013 samt för planåret Investeringsbudgeten ingår som en del i kommunens totala budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde 474, , hanterades forslag till drift- och investeringsbudget for Vimmerby kommun för verksamhetsåren 2012 och Budgeten överlämnades därefter för MBL-förhandling. MBL-information hölls och MBL-förhandling hölls Vid dagens sammanträde hanteras budgeten på nytt. Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträdet Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen vidhåller de yrkanden och voteringar som genomfördes vid sammanträde KS 474, Protokollet från det sammanträdet biläggs i detta protokoll. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut KF 150, Kommunfullmäktiges beslut KF 151, Kommunstyrelsens beslut KS 412, Kommunstyrelsens förslag till budget for Vimmerby kommun samt plan 2014, sammanställd av ekonomiavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens beslut KS 474, MBL-protokoll Konsekvensbeskrivning upprättad av stadsarkitekt Bo Klaren (ID ). Bilagor.

9 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 6(6) Sändlista Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen

10 2- Bilaga 1 KS VIMMERBY KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och servicenämnden Sidnr 13 TSN 176 Dnr 192/2011 Kod 009 Taxor 2012 Teknik- och service nämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta bilagda förslag till ; ) o Debiteringslista gällande fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns telmik- och serviceförvaltning samt Renhållningstaxa 2012 att gälla fr o m Sammanfattning Föreligger förslag till Debiterlngslista avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik- och serviceförvaltning 2012 samt förslag till Renhållningstaxa Beslutsunderlag Förslag till Debiteringslista gällande :fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik- och serviceförvaltning Förslag till Renhållningstaxa 2012 Bilaga Bilaga Sändlista FörvaltningschefTorbjöm Johansson Förvaltningsekonom Ingunn Nilsen Andersson Gatuchef Bo Palmer. Vimmerby Energi & Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige

11 3 Debiteringslista gällande fr o m avseende maskiner och transportmedel m m vid Vimmerby kommuns Teknik och serviceförvaltning. Bilaga TSN 176, ( ) Pris 2012 Konto Maskin Enhet Internt Externt Väghyvel kr/tim Grävmaskin Lännen kr/tim Lastmaskin L70E kr/tim Lastmaskin Ljungby kr/tim Kompressor XAS 125 kr/dag Sopmaskin Broddway Junior kr/tim Sopmaskin, Swingo kr/tim Sopmaskin Nordie kr/tim Sopmaskin Broddway Senior kr/tim Vält CK 31 kr/dag Sandspridare kr/tim Snöplogar kr/tim Sopvals kr/tim Vibroplatta, 2440, rund kr/dag Vibroplatta, 2490, 3050 kr/dag Vibroplatta, 5055, 6760, 6055 kr/dag Manskapsvagnar kr/dag _ff_ kr/mån Pumpar kr/dag Bergborrmask. cobra/pionjär kr/dag Bergborraggregat grävmaskin kr/tim Slamsug kr/tim Motorsåg kr/dag Motorkapsåg kr/dag Elkap kr/dygn Spetthammare el kr/dygn Saltspridare, nya kr/tim Vattentunna kr/tim Angbini kr/tim Planlasern kr/dygn Lövsug kr/tim E/verk, bensindr. kr/dag Häcksåg kr/dag Bensindriven svets kr/dag Släpkärra kr/dag Gångbro, körbar plåt kr/dag Byggskåp kr/dag Relinings borrmaskin kr/servis Ogräsborste kr/tim 150 Motorpump kr/dygn Tjältiningsmattor kr/dygn Väg märkesvag n kr/dygn 150 Minidebitering Sida 1

12 Pris 2012 Konto Transportmedel Enhet Internt Externt lastbilar: Volvo FM 12, XJN 211 kr/tim KrantiJJägg (under 33208) kr/tim Scania-Vabis, SBA 910 kr/tim Traktorer: HOrlimon EGR 644 kr/tim John Deere, TJO 604 kr/tim Valtra N142, BWL 386 kr/tim MF, TKG223 kr/tim John Deere 6410, PET 798 kr/tim Traktor Belos TEP 520 kr/tim Traktor Belos XJN 227 kr/firn Holder RMZ 700 kr/tim Kubota '5740 BMC 322 kr/tim Kubota F 2880 kr/tim ! )., Pris 2012 Avd. Arbetskraft Enhet Internt Externt Arbetsledare, ord. tid kr/tim Drift, service GS-personal, ord. tid kr/tim Verkstad GS-personal. ord.tid, inkl verkst.kostn. kr/tim Övertid 50% Kr/tim II 100% Kr/tim ) Sida 2

13 Pris 2012 Materiai Enhet Internt Externt Bergkross exkl. lastning ton ink/. lastning ton Naturgrusskatt Bergkross 0-90 exkl. lastning ton 46 ink/. lastning ton 58 Bärlager 0-35 exkl. lastning ton 48 ink/. lastning ton 60 Krossgrus 0-18 berg exkl. lastning ton 48 inkl. lastning ton 60 Jord, osorterad ink/. lastning kr/m3 /ton 70/50 Jord, sorterad inkl. lastning kr/m3/ ton 120/85 Kabelsand exkl. lastning kr/m3 /ton 76/45 inkl. lastning kr/m3 /ton 93/55 Sandningssand saltåd (inköpt) ink/. lastning kr/m3/ton 232/145 Sandningsflis 2-5 (inköpt) ink/. lastning kr/m3/ton 391/230 Granitkantsten kr/m /70 145/105 88/52 105/62 240/ / :-/ton + 13:-/ton -! ) Aterv.massor inkllastn ton 35 AtervinningsasfalfO - 22 ton Anm. Vägsamfälligheter, kommunens bolag och Trafikövningsplatsen debiteras internpriser. Lagstadgad mervärdesskatt tillko"mmer på samtliga priser. Sida 3

14 Kostnader vid lagning efter schaktarbete. Ledningsdragande verk skall ersätta Teknik och serviceförvaltningens driftavdelning för beläggning av sönderschaktad yta eller andra erforderliga återställningsarbeten, samt för framtida försvagad beläggning p g av beläggningsskarvar samt ev sättningar i återfyllnadsmaterialet. Ersättningen erlägges till driftavdelningen en!. utfärdad faktura sedan arbetet slutförts och godkänts. Ansvaret för beläggningsunderhållet och justering av ev. sättningar överförs till driftavdelningen. Kostnader som debiteras för obelagd yta beräknas efter schaktiängd o~h schaktbredd ökad med 0,5 m åt vardera hållet.. Priserna inkluderar normala sättningar och ökade framtida underhållskostnader. A-priserna förutsätter att återfyllning och packning utförts av ledningsägaren enligt MARK-AMA upp till u k slitlager. Onormala sättningar eller fel, som beror på bristfälligt utfört arbete, ersätts särskilt av ledningsägaren. Ersättning skall erläggas för hela den belagda ytan, d vs även för yta som ej varit uppgrävd men som skadats så att nybeläggning har gjorts. Detta gäller således även ytor som använts för upplag, uppställning m m. Asfaltlagningar Yta A-pris 2012 Körbanor, gator, Ge-väg, gångbanor -100 m " " " 330 Oljegrus kr/ton 800 " kr/m Anm. 1 Anm. 2 Vid större ytor än här angivits och där omläggning. av hela körbaneytan sker, träffas särskild överenskommelse. Kostnader för lagning av asfaltytor ökar med 50% om ytorna har belagts eller toppats under de tre senaste åren. Övrigt A-pris 2012 (, \ Betbngplattor omsättning -20m " " 312 Betongplattor ink!. plattor tillkommer/i 182 '!3atsten omsättning, lagning / - 2 m ,1-10" It " " 442 Granitkantsten 12 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 261 A-pris'2012 Granitkantsten 30 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 295 G-stöd A och B utbyte 378 Sida 4 lk~. ~

15 Lagning av gräsyta - 5 m " " " Buskage, träd, rosor m m enl särskild överenskommelse. Kostnad för nyttjande av offentlig plats. i ) Vid uppställning av bodar, plats för byggmaterial och övriga upplag, för längre tid än 3 dagar.. Pris 2012 Inom Vimmerby centrum 20 kr/m2 och månad utom Vimmerby centrum och övriga orter 10 kr/m2 ochmånad För uppställning av container eller bil vid flyttning, kortare tid än 3 dagar, ingen kostnad. Nyttjande av offentlig plats för affischering Affischstorlek < 5 m2 " >5m2 Gäller ej ideella föreningar och politiska partier. Affischställ (trottoarpratare) Pris /plats och år GOOO/plats och år 300kr/plats och år Minimiavgift 300 kr ~ Avgift skall erläggas i förskott om annat ej överenskommes. Hyra cirkusp/ats (ingen mervärdesskatt) Pris kr/2 dygn Priser i samband med marknader (ingen mervärdesskatt) Pris 2012 Hyra av disk 375 kr/disk Löpmeterpris (minimiavgift 200:-) 100 kr/meter Gäller ej i kommunen verksamma ideella föreningar och skolklasser. Avgifterförtorghande/ på anordnade försä/jningsp/atser i Vimmerby (ingen mervärdesskatt) Pris plats, 5x2,5 m 200 El 60 Kommuninnevånare betalar 50% av taxan. Sida 5 ~.

16 ~ Bilaga 2 KS BilB~B TSM 176, 2Rl1_ VIMMERBY KO~i)~~~J ;\J Teknik- och serviceförvaitningen Styrelsen Vimmerby Energi & Miljö AB / Teknik- och servicenämnden Renhållningstaxa 2012 Inför 2012 föreslår Vimmerby Energi & Miljö AB en förändring i renhållningstaxans struktur. Förslaget innebär att taxan delas upp i en grundavgift beroende på vilket typ av kund det gäller och en hämtningsavgift som styrs av vilken volym avfall som hämtas. Förändringen innebär att villahushållen kommerfå något högre avgifter medan lägenhets- och företagskunder kommer får en något lägre avgift. Förändringen är planerad att ske över två år. Hämtningsavgiften ska spegla verksamhetens kostnader för sophämtning, dvs insamling, omlastning, transport och behandling av avfallet. Grundavgiften ska spegla verksamhetens övriga kostnader för service, administration och information. Exempelvis verksamheten på återvinningscentralen och hantering av farligt avfall. Huvudanledningarna till denna förändring är följande:.. Taxan blir mer transparent och visar tydligare mot kund vad hämtningen av hushållsavfall respektive övrig service kostar Taxan blir mer rättvis i och med möjligheten sätta grundavgiften i paritet med vilken service respektive kundtyp erbjuds och nyttjar. Taxans grundavgift 2012 är beräknad till 600 kr exkl moms och är belastar följande kundkategorier med olika andel:.... Villahushåll.' Lägenhetshushåll Kommunal inrättning Företag / verksamhet Fritidshushåll.. Övriga 95-% 70% 40% 40% 70% 40% 570 kr exkl moms 420 kr exkl moms 240 kr exkl moms 240 kr exkl moms 420 kr exkl moms 240 kr exkl moms Tanken är'att från 2013 ändra fördelningen så villa hushållen betalar 100 % och lägenhetshushåll och fritidshushåll 65 %. Detta för att omfördelningen ska ske under två år. Hämtningsavgiften är lika för alla kundtyper och styrs av storlek på kärl eller annan behållare. Sammanfattnings vis innebär förslaget en höjning av kostnåden för ett villahushåll med hämtning av hushållsavfall i ett 190 I kärl med 3-4 % (ca 50 kr / år) medan ett företag med hämtning av hushållsavfall i ett 190 I kärl får en minskning av sin kostnad med 21 % (280 kr / år). För lägenhetshushåll innebär förslaget en i stort sett oförändrad kostnad Postadress Besöksadress Telefon/Fax Postg.lBankg. Org.nr.1www e-post VIMMERBY Förrådsgafan fjh ~...

17 Anledningen till denna skillnad i grundavgift beror på att villahushållet har fri tillgång till den service som erbjuds, exempelvis fria besök på Åve där allt kan lämnas. Företaget däremot kan endast nyttja Å ve mot avgift. Förslaget innebär i stort oförändrad total avgiftsmassa jämfört med Övriga föreslagna förändringar i taxan: 1\1" Asbesthaltigt avfall > 20kg per tillfälle, 1800 kr per ton exkl moms. Avgift för företag höjs med 10 kr per m 3 till 140 kr per m 3 exkl moms. Avgift för slamtömning höjs med 50 kr per år exkl moms III Avgift för latrinhämtning hos fritidshus höjs med 100 kr per år exkl moms. Förslaget gäller endast under förutsättning att styrelsen i Vimmerby Energi & Miljö AB antar förslaget vid styrelsemlöte den 20 september Bifogat finns förslag till renhållningstaxa Vimmerby Energi & Miljö AB Daniel Johansson Renhållningschef 8, lz1 Postadress Besöksadress Telefon/Fax VIMMERBY Förrådsgatan Postg.lBankg. Org.nr.1www e-post WIWi.vimmerbyenergi-miljo.se

18 \0 Bilaga TSN 176, enh O Ilningstaxa 2012 Vimmerby kommun l3eslutad av kommunfullmäktige , j ) VIMMERBY KO\;lrilU;\J Teknik- och serviceforvaltningen? l

19 \ \ 1. Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gällerfrån och med och tills vidare. 2 Giltighetsområde Renhållningstaxan gäller avgifter för insamling, transport och behandling av avfall inom Vimmerby kommun. 3 Avgiftsskyldighet Avgifter skall erläggas till Vimmerby Energi & Miljö AB av fa'stighetsägaren eller fastighetsinnehavaren. Ytterst betalningsansvarig är dock alltid fastighetsägaren. 4 Ändrade hämtningsförhållanden Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till Vimmerby Energi & Miljö AB, tfn Taxans tillämplighet Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift gälla. renhållningsansvarig nämnd bestämma avgiften.. 6 Uppehåll i hämtning och avgil$befri ~ Villkor för detta fin vet 1- MiJjönämnden. 8 Behållare. "tter att hämtningsvägar på tomtmark hålls snöröjda och sandade med meter. Fler föreskrifter finns i Vimmerby kommuns renhållningsordning ) Kärl upp till 240 liter erhålls och ägs av Vimmerby Energi & Miljö AB och tillhör fastigheten och lämnas kvar vid flyttning. Större kärl försäljes genom Vimmerby Energi & Miljö försorg. Fastighetsägaren/fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärl. 2. Avgifter 9 Indexreglering Avgifterna i denna renhållningstaxa indexregleras ej. Inför varje kalenderår beräknas avgifterna i förhållande till rådande ekonomiska omständigheter. Kräver dessa omständigheter att avgifterna justeras beslutas förslag till reviderad taxa av kommunfullmäktige. 2

20 \~ 10 Renhållningsavgifter Renhållningsavgiften delas upp en fast grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften, som är årlig, ska täcka renhållningsverksamhetens kostnader för hantering av grovavfall, hantering av farligt avfall, administration och information. Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Hämtningsavgiften styrs genom storlek på kärl. Fördelning av grundavgift efter typ av kund/boende \ ),, lypav kund,: AndElI av grund~vgift, Gr,undavgiftl år Grundavgift bikl mom's'/,år,.. '" 'Vifla,95%.'570,00!- 71':2;5,0':':', ', ',' " Lagenhåt..,70%.'420,00 :- 5t5,00';~" '",Kommunal inrättnjil9' 40%,240,00,:- 30,0,00 ;-, " '" 'Faretag',,,ie'~ksårnhef 40%".'240,00 :- ~O,O:oo';~, FritidsPQende., 70%,420,QO':- " 5;2$,00 ;-:, " Ovrig~ " 40,% 240;00':': ' '.. ~oo,oo :-: ".. ' Hämtningsavgifter Hämtning i plastkärl Avgift inkl kärlhyra, hämtning var 14:e dag ) Kärlet ska vara utställt 0'5.00 hämtningsdagen. Hämtning i papperssäck Avgift exkl. säckställshyra, hämtning var 14:e dag, " Abonnemang,, " Avgift per hämtriing Arsavgi,ft Arsavgift inkl moms,160 lit sä'ck BS 4~,00,:':' 1,274,00,: ,50:- ' 16'0 lit.sack LS 49,00 :- 1274,00 :- : 1'592,56 :-,240 lit säck; ss 60,00 :- 1560,00 :- 1 '950,00' ::..,240 lit säck LS, ' 60,00 : ,00 :~ 1950,00 :- 240 lit säck as/ko 69,00 :- 1794,00 :- 2242:50 :-,240 Ilt,säck I,.S/KO,, 69,00 :- 1794,00 :,.:.,2 '242,50 ;-,240 lit säck KO säck i hög 69,00 :- 1794,00 :- 2242,50 :- BS = Byte säck LS = Losstagen säck KO = Komprimerad " 3 VV-'

21 \3 Tömning av under jords behållare, typ Molok Avgift inkl byte av insatssäck i plast, hämtning var 14:e dag AQonnemang Avgift per hämtning Ars,~ygift ' Ar~avgift,irlkl moms' MQlok 5 rlj3 1t2,ÖQ':~.18'514,QO :- 43, 140,00 :- Molok3m3 Q30,ÖQ':~' 16'380,00 ; ,00 :- Tömning av komprimerande container, lastväxlare eller liftdumper Abonnåm~ng ",:, '" "Avgift,~er härhtijing,,1130,00,:- ' Tillkommer' ~ygift p~rtjjn ,00 :;.'f tori, 29,380,00 :-,,,' " <~6,725,00: ':~, Fritidsboellde,Ab<;innemcmg " ""AVgift per. häm,tniog Arsavgi,ft,.Årsavgift inkl moms '19'0 lit.ka~i," '",~Q,OO,:,-,350,00,:- 0437,50 :- 'j 9'0 lit ka~1 ><" '",,' ':', ',', ' :',,'3'9,00 :-', 175,00 ;." '21'S, 75 :~ '1.6'0 lit sack' as.;). '" :....".. 4'9,00:- 90,00 :-'.. j 12,50 :- T Hämtning '1 o gånger per säsong, 'veckorna 20..:. 39.' ' 2 Hämtning 5 gånger per säsong, veckorna Kräver godkänd kompost av matavfall. 3 Partiell dispens. 2 hämtningar per år, maj och september veckorna 20, Villkor för partiell dispens finns i kommunens renhållningsordning. Brännbart gr,ovavfall En extra säck/kolli brännbart grovavfal/ hämtas Ytter.ligare I?~c!<ll<ölli de~itetas, ordin'arie h.< ;,-"t,ninr brännbart grovavfall menas s mattor och liknande. N lnn,.n;"n hämtning av brännbar säck/kolli efter särskild budning tillkommer hämtningstillfälle. Kärlbyte Kärlbyte där kunden själv byter sitt kärl mot en annan storlek är kostnadsfritt. Kärl kan bytas på återvinningscentralen. I de fall kunden beställer byte av kärl av Vimmerby Energi & Miljö AB tillkommer en kostnad av 200 :- exkl moms. Vid nya abonnemang, ex nybyggda fastigheter, ställer Vimmerby Energi & Miljö AB ut kärlet utan kostnad, alternativt hämtar kunden kärlet på Vimmerby Energi & Miljö AB's återvinningscentral. Trasiga kärl «240 liter) anmäls till Vimmerby Energi & Miljö AB så byts dessa avgiftsfritt. Alt~rnativt kan kunden själv byta trasiga kärl på Vimmerby Energi & Miljö AB's återvinningscentral. Asbesthaltigt avfall Enstaka skivor och rör från hushåll tas emot kostnadsfritt på Atervinningscentralen. Asbestavfall överstigande 20 kg kan lämnas mot avgift. Gäl/er även om avfal/et körs vid flera tillfällen. Avfal/et ska läggas i avsedd container av kunden. Pris per ton asbesthaltigt avfall: kr exkl moms. 4

22 \y Gångavstånd Kärlhämtning Avgifter gäller för kärl placerade högst 4 meter från fastighetsgräns. I de fall sopbilen kör in på fastigheten räknas avståndet från bilens uppställningsplats. ~ Gångavstånd räknas som enkel väg Grind mäts som dörr Låst dörr motsvarar 8 meter II Olåst dörr motsvarar 3 meter II Trappsteg motsvarar 1 meter per trappsteg " Personhiss motsvarar 18 meter Dragavi?tånd längre än 30 meter godkännes inte utan särskilda skäl. Gångav$tånd ".. TiIJ'~ggsi:lvgift' per Jj~mtn.ir'!9 e~k.i. n'!öms "A,rsavgifJ exkl. moms, ' 23JOO,:~, ' 598,00 ':-' 33,00,:- 858,0.0';- Tillbakaställning av kärl efter hämtning.4 ~. 1 q!)ieter 15'.;.,: 3D meter ift ~~kl. rt)q/l.1s. 598;00:-, '8'58,'0.0 :- Säckhämtning 30 m rån fastighetsgräns. I de fall sopbilen kör in s uppställningsplats. Containerhämttiing för hushållsavfall Avgift exkl. containerhyra. Container hyrs hos kommunens renhållningsentreprenör.,.'... " AbQnnemäng' Avgift p~r 1J~,mtn.h"g e~k.i. mc;>ms Containe'r 2 m".. ' ,00. :- ', Container 3 m",...,433,0.0,:- ',', " ContaiJler om", ' 630.,0.0.,:-, ' COl'1tainer '( m~..,, 712,0.0 :~ Containerlfm", ',' 865,0.0 :-,Container 12 m" 1 3~6,OO:-,Container 15 m" 1470.,0.0. :- 5

23 Löst avfall Hämtning av löst avfall från affärer och liknande i samband med ordinarie hämtning. Avfallet placeras högst 20 meter från för bil framkomlig väg. Abonnemang... Avgift; perm" ej:(kl. moms Löst avfall.... H30,OO:- Lostavfali.'(Ävstårid ::-'20 rij). Ordinari~' avgift + 25%.... Latrinhämtning För perinanentboende hämtas latrin var 14:e dag. För fritidsboend.e hämta$ latrin 10 gånger per år veckorna 20;.:,. 38. Kärlen hämtas måndagar och tisdagar jämna veckor. Kärlet ska vara utsatt senast kl måndag morgon.. '. : '. Latrin' '.. '. Avglft p~r hämtning.. Ar.sa:vgift.Årsavgift inkl moms :...permanent.bci~ricfe..' 19'9,00 :- 5070,00 :- 6 '337,5.0 ::... PdtidsbOen.d.e..1.99,00 :~. 1.9$0,00 : ,60 :- '".. Slamtömning Slamtömning utförs hos permanentboende Eln gång per. Hos fritidsb0en. en gång vart annat.år. Tömning utöver detta beställs oc. kommunens entreprenör. Avgiften debiteras efter utförd t. Hämtning av gro ska sortsras enli påbörjad m 3 exkl.. :rs efter beställning till Vimmerby Energi & Miljö AB. Avfallet ga 1. Om a et i efterhand konstateras osorterat tillkommer 300,00 :- per s. Säckar/kolli ska märkas med innehåll. Endast grovavfall hämtas vid fastigheten. Bygg- och rivavfall, motordelar och liknande kan lämnas på Vimmerby EIl!3rQi & MilJö's!t~!Vfnnihg.scentraL Avfallet ska placeras vid tomtgräns eller där hämtningsfordonet kan stanna vid tidpunkt som bestäms vid beställningen. Hämtning av grovavfali.. Avgift inkl. moms. <2m"..' ,00:-:- 337,50 :-. > 2 in~ < 4 in~".. 370,00.:-:-. 462,50;-. För hämtning av bygg- och rivavfall'och annat avfall'som inte kan betraktas som hushållens grovavfall hänvisas till entreprenörer som har tillstånd att transportera avfall. 6

L (>CJC- @.I1t\,{,G)0J:sP;=U.

L (>CJC- @.I1t\,{,G)0J:sP;=U. Stadsarkitekt Bo Klaren Helen Nilsson (s) Peter Högberg (s) 281-304, 306-318 Kjell Jonason (v) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Bo Stigstedt (s) 294-318 294-318 Kl. 13.05-16.15. Kl. 13.05-16.15. Närvarande,

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2002-04-29 reviderad 2006-10-09 reviderad 2009-04-21 reviderad 2009-10-01 reviderad 2011-09-20 reviderad 2012-04-01 reviderad 2013-01-07 Avgiftssystem och

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden 2011-05-23 Dnr SÄN/2011:27 Social- och äldrenämnden Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg Gäller från och med 2012-01-01 Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras

Läs mer

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun Uppsala * "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG a K/ Handläggare Datum Diarienummer EvaElmegren 2014-11-20 ALN-2014-0405.11 Äldrenämnden Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012 1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2012 nr 91-113 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012 2 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m.

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. 2007-05-01 Inledning Taxa för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg 1 Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2014-06-18, 70, Dnr KS 2014/118 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgifter inom Vård och Omsorg

Avgifter inom Vård och Omsorg FÖRFATTNING 4.6.5 Antagen av kommunfullmäktige 126/05, 132/06, 153/07, 43/09, 44/09, 64/10, 74/11, 75/11 Redaktionella ändringar samt uppdatering av avgiftsbelopp 2014-01-01, 2015-01-01 Avgifter inom Vård

Läs mer