Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-16. Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus"

Transkript

1 1.. ~.L.L~n.ro ~KOMMUN Dp62 Dp357 Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplanen enligt äldre Plan- och bygglagen (87). Bakgrund Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, del av fastigheterna Libbarbo 8: l m fl har upprättats med enkelt planförfarande och varit föremål för samråd under tiden 23 november 2011 till och med 23 december 20 l. Syftet med planen är att möjliggöra användning av vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta för att legalisera befintlig parkering. Ordf sign Vidi sign Sekr sign Uldragsbestyrkande

2 ... ~ TERPS ~KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLNG enl ÄPBL W3D3/Dp 62 DP 357 Ersättning av detaljplan för Uppsalavägen Del av fastigheterna Libbarbo 8: 1 mj Örbyhus Vendels församling Processtöd TERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: Detaljplanering Helena Gåije Kommunarkitekt Telefon: E-post:

3 LJc~a'J-,a" ojoj', u... l-;:)alava~'v11 uel av Lluualuv V VVoJLJoJl LJ- V"" Plan beskrivning Handlingar Planprogrammet består av följande handlingar: l. Planbeskrivning 2. Plankarta 3. Genomförandebeskrivning 4. Samrådsredogörelse 5. Fastighetsförteckning Bakgrund Kommunens fastighetssamordnare har inkommit med en förfrågan om att ändra vägområde till kvartersmark och att komplettera ändamålet bostäder med kontor och skola, vilket skulle legalisera den befintliga parkeringen. Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen att möjliggöra användning vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta för att legalisera befintlig parkering. Avvägning enligt miljöbalken Planen strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 4. Miljöbedömning av planer och program Enligt miljöbalken 6 kap 4 och 5 kap 18 PBL ska en miljöbedömning göras för planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samråd med länsstyrelsen har skett. Plandata Läge och storlek '\ ' ~ ~ \ \/,-",/\ g i \. ~,... \ ~ / \ ', ~ r drottsplats ~ R ning: rk \ \.. \ /,. \ \ G \ 0/ \ \ ~.' 0,0 \ \ ~-- ':V/. \<:.:)/-:: "\')(.." _.....,,..-1 Planområdels placering i centrala Örbyhus Planområdet utgörs av fastigheten del av Libbarbo 8:, 1 :9, 1 :25-27, och l: 179 och omfattar cirka 3,6 ha. Processtöd

4 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Markägoförhållanden Området utgörs av de kommunägda fastigheterna del av Libbarbo 8: l, 1:9 och l: 179 samt de privatägda fastigheterna Libbarbo 1: Tidigare ställningstaganden ÖP 90 redovisar en utbyggnadsstrategi som går ut på att låta expansion ske framför allt längs orterna utmed järnvägsstråket. nom respektive ort ska en tätortsfördjupning pröva lokaliseringar av bostadsbebyggelse. Arbetet med en ny ÖP 2010 pågår och när det gäller Örbyhus har den samma intentioner som ÖP 90. Förordnanden enligt miljöbalken Planområdet omfattas av områdesskydd enligt 7 kap MB Västlands yttre vatten skyddsområde. Dispens kan behövas sökas från Länsstyrelsen före byggnation och andra maråtgärder. Detaljplaner Områdena innefattas av Byggnadsplan 300 fastställd av länsstyrelsen 25 april 1945, Byggnadsplan 302 fastställd 12januari 1962, Byggnadsplan 307 laga kraft vunnen 24 oktober 1969 och Byggnadsplan 308 fastställd 26 maj 1972 av regermgen. Övriga kommunala beslut Utskottet för Samhällsbyggnad gav, , plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastighet Libbarbo 8: l m.fl i Örbyhus tätort. Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade, , att godkänna samrådshandlingen för samråd enligt äldre Plan- och bygglagen (87), samt att samråd skall hållas fastighet Libbarbo 8: l m.fl i Örbyhus tätort. Områdets förutsättningar Landskapsanalys och markanvändning Området består av grus och gräs ytor som används till parkering, en gräsvall och privata villatomter. Markbeskaffenhet Jordarten är glaciär lera och sandig morän. Geotekniska förhållanden Detaljerade geotekniska undersökningar har inte skett inför planläggningen. För att kunna göra en mer säker bedömning bör en grundundersökning utföras inför byggnation. Kulturmiljö En kvarn finns registrerad som fornlämning, men enligt Riksantikvariens inspektion finns inga lämningar kvar. Bebyggelsestrukturer Norr om området ligger Vendelbadet, väster om området finns ett äldreboende, Vendelgården och villabebyggelse från talet. Verksamheter och service Örbyhus centrum, ca 500 meter från området finns tågstation, matbutik, pizzeria, sportanläggning och inomhusbad. Busstation finns i anslutning till området. Processtöd

5 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Postutdelning Postutdelning kommer inte att ske vid varje fastighet utan de kommer att finnas ett samlingsställe för postlådor, en så kallad lådsamiing. Planförslag Bebyggelse Norra delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder, kontor, vård eller skola i tvåvåningar och att 20 % av tomten får bebyggas. Mellersta delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder i en våning och att 20 % av tomten får bebyggas. Naturmark och friytor Södra delen mot Slottsvägen, som idag består aven gräsvall, föreslås bli naturmark. Gator och trafik Områdets trafik matas från befintliga gator. Teknisk infrastruktur Parkering Parkering skall ske på tomtmark. Störningar Risken för att miljökvalitetsnormer överskrids bedöms som små. Buller Boverkets riktlinjer för buller ska följas. 30 dba dygnsekvivalent ljudnivå inomhus väg/tågtrafik 45 dba maximalnivå inomhus nattetid väg/tågtrafik 70 dba maximal ljudnivå utomhus på uteplats väg/tågtrafik 55 dba för vägtrafik resp. 60 dba för tågtrafik ekvivalenta ljudnivåer utomhus Boverkets riktvärden för buller Vatten och av lopp Större delen av området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, gräsvallen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Värme Området är anslutet till Tierps köpings fjärrvärmenät. Användning av förnyelsebara energikällor bör användas vid nybyggnad av bostadshus. Direktverkande elradiatorer bör inte användas som huvudsaklig värmekälla. El, tele. Eldistributör inom området är Vattenfall Eldistribution AB. Telia Sonera tillhandahåller telenät. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Processtöd

6 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Avfallshantering Tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plast och metallförpackningar ska läggas i avsedda containers. Glas delas upp i fårgat och of<irgat glas. Ofårgat glas läggs i vit glasiglo och färgat glas läggs i grön glasiglo. Batterier kan lämnas i alla affärer som säljer batterier eller på miljöstationerna. Farligt avfall lämnas till miljöstationerna. Mediciner lämnas till apoteket. Däck ska lämnas till gummiverkstäder. nsamlingsställen för returmaterial finner du oftast i anslutning till ortens livsmedelsaffärer. Källsorterade grovsopor skall till återvinningscentralerna i Tierps köping. Miljö, hälsa och riskfaktorer Radon All nybyggnation bör ske radonsäkert. Enligt kommunens gällande översiktsplan, ÖP 90, är norra delen av området klassat som hög riskområde. Kontakt ska tas med Medborgarservice i samband med bygglov. Miljöhänsyn Planen kan inte antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap miljöbalken. En miljöbedömning med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomfåras. Nollaiternativ Nollalternativet är ett jämförelsealternativ för att kunna bedöma konsekvenserna jämfört med förslaget. Nollalternativet utgörs av att markanvändningen inom området fortsätter att vara bostäder i en våning, parkmark, lantbruksändamål, Förslagets miljöpåverkan Kulturmiljö och landskapsbild nom området finns inga kända kulturmiljövärden. Miljöskydd Ny bebyggelse skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ny exploatering innebär därmed inte någon miljöbelastning i form av gödningsämnen som sprids till närområdets naturmarker. Processtöd

7 UClOJtJlOl1..J v, UtJtJ;:OOOVO~C'11 UC OV LUUOUV U V V-.lU-./ Up V~ Administrativa frågor Norra delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder, kontor, vård eller skola i tvåvåningar och att 20 % av tomten får bebyggas. Mellersta delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder i en våning och att 20 % av tomten får bebyggas. Genomförandetid Genomförandetiden är tio ( 10) år frå n den dag planen vinner laga kraft. Medverkande Kommunala tjänstemän - Helena Gåije, kommunarkitekt - Kenneth Ottosson, plantekniker Tierp Processtöd. /1~./ti)f.c.. Helena Gåije, kommunarktekt ~Mtl!l!~.~~ Kenneth Ottosson, plantekniker Processtöd

8 --~r-'-" -_', ~l""r"",, """"'''''V'''':::''''''1... vl OV L.ruuCUUU O. r VVJUJ Up ÖL Genomförandebeskrivning Organisatoriska frågor Tidsplan Godkännande av samrådshandlingar Samråd Godkännande Utskottet för Samhällsbyggnad Antagande KS Laga kraft november december februari mars april 20 l 20 l Genomförandetid Planens genomförandetid är tio (10) år från den dag planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmänna platser. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Del av 8: l (tig l och 2) och del av l: 179 (tig 3) ska regleras till i 1:9. Del av 8: l (tig 5) ska regleras till 1:26 och 1:27. Del av l: 179 (tig 4) ska regleras till 8: l. Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser, imättande av gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av lantmäterimyndigheten i Uppsala län. Förrättning kan sökas av fastighetsägare som är berörd av den aktuella åtgärden. Gemensamhetsanläggning Någon gemensamhetsanläggning är inte aktuell. Ekonomiska frågor Planekonomi Planavgift för mark- och bygglov kommer att debiteras i samband med lovbeslut. Tekniska frågor Tekniska utredningar Byggherren ansvarar för att grundundersökningar genomförs inför byggnation. Processtöd

9 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8: 1 m.fl W3D31 Dp 62 Va-anläggningar Större delen av området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, gräsvallen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Dagvatten skall tas omhand lokalt. Värme Användning av förnyelsebara energikällor bör användas. Direktverkande elradiatorer bör inte användas som huvudsaklig värmekälla. El och telenät Eldistributör inom området är Vattenfall Eldistribution AB och telenätdistributör är TeliaSonera. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabel utsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar fly1ten. Medverkande Kommunala tjänstemän - Helena Gåije, kommunarkitekt - Kenneth Ottosson, plantekniker Tierp Process/öd "".twlu#.t " ~..u. '. Helena Gåije, kommunarkitekl~ ' k,,,, c//~ ~. ~ Kenneth Ottosson, plantekniker Processtöd

10 9 G,.. po..n + GRUNDKARTA Upp,St.da T!orpoh... '''" AJ,u.!lnUOllG).l1 Beteckningar _ - _ T.><lgdiM F~Hg~.t 9r;'n. _"0 Vig -+-,~ li.g!.g.gr.n. _N,dhUt.. ~ ~Sh1do1"r ~--S.h.1 :c::!=:c::!: 51:'1>1 <;!? lö'l<"og y e,'n".g 121 8,.d.~.. E3 Ulhus lsj Sh~""." '" "jo PLANKART A MED BEST ÄMMELSER PLANBESTÄMMELSER W3D3/Dp 62 nom omr~den med nedansuende beteckningar är endas! angiven ill'lviiindning och utformning ti!!lten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr5del. GRÄNSBETECKNNGAR.. _ Plangräns. ritad 3 mm utanför planornrådel -_. -_.-- Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNNG AV ALLMÄNNA PLATSER NATUR N.l!turrnilrk ANVÄNDNNG AV KVARTERSMARK B Bostäder D v", K Kontor S Sk,l, UTNYTTJANDEGRAD eoo Största by!lgnadsareil i procent av!astighetsarea BEGRÄNSNNG AV MARKENS BEBYGGANDE r:::.,. '''.:.:.:.::.>::.1 MOrken Ur ej bebyggas u Marken skall vara tihg~nglig för under jordiska ledningar MARKENS ANORDNANDE ~._.e-- Körbar in- och 'utfart får inte anordnas. Högsta antal våningar ADMNSTRATVA BESTÄMMELSER GENOHFÖRANDET10 Gellomfiirandetiden är 10 år frål'l den dag d3 planen vinner lagakraft. HUVUDMANNASKAP Kommunen är luvudman för aumänna platser,1,9 NATUR + + M + " " o t., $., \' NORR Ersättning av DETALJPLAN för UPPSALAVÄGEN rj[lterps ~KOMMUN ~Cdjt- Dp357

11 .!. TERPS ~KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE SAMRADSREDOGÖRELSE. \ W3D3/Dp 62 Hur samrådet har bedrivits Programhandlingar Underrättelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har intresse av planen, se fastighetsförteckning och remisslista. Till underrättelsen har bifogats planprogram och fastighetsförteckning. Samråds!id Från till Samrådsmö!e Något samrådsmöte har inte hållits. Sammanfattning Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med: Libbarbo 1:9 läggs till planhandlingama Att del av Libbarbo 8:1 regleras till Libbarbo 1 :26 och 1:27 Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhets verkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum korrigeras. Plankartan justeras till: Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Vattenfall har markförlagda kablar inom och i närheten av pianområdet. Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Processtöd TERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: E-post: Planavdelningen Helena Gåije Kommunarkitekt Telefon: E post:

12 Dp 357 Uppsalavägen nkomna yttrande Yttranden har inkommit från: - Länsstyrelsen Bil. l - Lantmäteriet Bil.2 - Trafikverket Bil.3 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil.4 - Räddningstjänsten Norduppland Bil.5 - Vattenfall Bil.6 - TeliaSonera Bil.7 - Upplandsmuseet Bil.8 - Fastighetsägare Libbarbo l :25, l :26 och l :27 ngemar Lindquist Bil.9 Sammanfattning och kommentar till inkomna synpunkter Myndigheter, sakägare och andra som har väsentligt intresse av förslaget. Länsstyrelsen Bil. 1 Länsstyrelsen anser: Att bullerfrågan bör utredas i det fortsatta planarbetet. Att kommunen bör överväga att ställa ut planen, eftersom den kan vara av intresse för allmänheten Länsstyrelsen upplyser om: att riktlinjer för buller för bostäder även gäller för vårdboende att Boverkets ändrade byggregler innebär en skärpning bl. a energikrav för byggnader att redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum i planbeskrivningen behöver ses över Kommentar: Kommunen har inte för avsikt att ställa ut planen. Boverkets ändrade byggregler innebär en skärpning bl. a energikrav för byggnader, detta uppmärksammas i och med bygglov och tas inte upp i detaljplanen. Uppsalavägen är ingen genomfartsled utan endast de som bor utefter denna nyttjar vägen, någon bullerutredning behövs därmed inte göras. Planbeskrivningen förtydligas med: redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum korrigeras. Lantmäteriemyndigheten Lantmäteriemyndigheten påpekar: Att planen även omfattar Libbarbo 1:9 Att del av Libbarbo 8: l bör regleras till Libbarbo l :26 och 1:27 Bil.2 Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med Libbarbo 1:9, genomförandebeskrivningenjusteras så att del av Libbarbo 8:1 regleras till Libbarbo 1:26 och 1:27. Trafikverket Trafikverket har inget att erinra. Bil.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inget att erinra Processtöd

13 Dp 357 Uppsalavägen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inget att erinra Räddningstjänsten Norduppland Bil. 5 Räddningstjänsten Norduppland Vattenfall Bil. 6 Vattenfall har markförlagda kablar inom och i närheten av pianområdet, se karta. Vattenfalls ledningar är inte inmätta och läget är mycket osäkert. nmätning är beställd, ifall behov av u- område kvarstår yrkar Vattenfall på minst 4 meter brett u område med ledningen i mitten eftersom markförlagda kablar inte får byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Kommentar: Efter kontakt med Vattenfall meddelar de att Vattenfalls ledningar är inmätta, anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Esäkerhets verkets starkströmsföreskrifter. Plankartan kompletteras med: Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Plan- och genomförandebeskrivning kompletteras med: Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall men bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes TeliaSonera Skanova Access AB Bil. 7 TeliaSonera Skanova Access AB har befintliga ledningar som ligger inom kvartersmark och önskar att u-område skapas. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleledningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare förutsätter Skanova att kostnader som uppstår vid ev flytt bekostas av den som initierar flytten. Processtöd

14 Dp 357 Uppsalavägen Kommentar: Befintliga teleledningar kommer att så långt som möjligt behålla sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Planbeskrivningen kompletteras med: att kostnader som uppstår vid ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Upplandsmuseet Bil. 8 Upplandsmuseet har inget att erinra. Fastighetsägare Libbarbo 1 :25.1 :26 och 1 :27 ngmar Lindquist Bil. 9 Fastighetsägare Libbarbo l :25, l :26 och l :27 ngmar Lindquist motsäger sig att södra delen mot Slottsvägen blir Naturmark om detta innebär att området ej kommer att brukas och istället växa igen. "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26" ska korrigeras till "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26 och 1:27". Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Enligt fastighetsförteckningen finns en nyttjanderätt för TeliaSonera som belastar fastigheterna Libbarbo l :26 och l :27, detta gällde endast till år Kommentar: Att södra delen mot Slottsvägen blir Naturrnark innebär ingen skillnad i användningssätt. Kommunen och lantmäteriet har ingen åsikt om avtal mellan fastighetsägaren och TeliaSonera. Genomförandebeskrivningen ändras till att Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26" ska korrigeras till "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26 och 1:27. Plankartan ändras så att: Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Slutkommentar Då planhandlingarna har justerats enligt inkommande yttranden kan de godkännas av Utskottet för Samhällsbyggnad. Tierp Processtöd.. ~t!:j... ~.~)( Helena Gåije, kommunarkitekt Processtöd

15 YTTRANDE (2) LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Samhällsbyggnadsenheten Roger Björk D fl b).,; ( "':öi-"-.~ Dm: Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten TERP Samråd om förslag till detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl, Tierps kommun, Uppsala län Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag for samråd enligt 5 kap 28 plan- och bygglagen (PBL 1987:10) (enkelt planförfarande). Syftet med planen att möjliggöra användning vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PBL (1987:10) 12 kap 1 Buller Länsstyrelsen anser att kommunen bör utreda bullerfrågan i det fortsatta planarbetet. Planförslaget möjliggör etablering av ytterligare bostäder. Länsstyrelsen vill upplysa om att riktlinjema vad gäller buller för bostäder även gäller för vård boende. Övriga synpunkter Planfär/arande Då rubricerad detaljplan kan vara av intresse för allmänheten anser Länsstyrelsen att kommunen bör överväga att ställa ut detaljplaneförslaget. Övriga upplysningat Energianvändning Länsstyrelsen vill upplysa om att Boverkets ändrade byggregler, som träder i kraft januari 2012, innebär en skärpning bland annat vad gäller energikrav för byggnader. Detaljplaner Länsstyrelsen vill upplysa om att redogörelsen för gällande detaljplaner och fastställelsedatum i planbeskrivningen behöver ses över. L~i2?s:Jvfl/h{l Eva Bergdahl Länsarkitekt Roger Björk Planhandläggare Länsstyrelsen Uppsala län POSTADRESS: UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3 TELEFON: TELEFAX: E-POST:

16 " " ' J LANTMÄTERET. _ Yttrande Diarienummer C / 4:16 Handläggare Anna-Carin Klingberg TERPS KOMM UN /(f} ft l r '.~ tv"c bell Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp Objekt Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus, dp 357. Kommun: Tierp Län: Uppsala Yttrande enligt underrättelse om samråd Allmänt Planens syfte: Att ändra vägområde till kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta kommer att legalisera en befintlig parkering. Planbeskrivning Plandata Planen omfattar även Libbarbo 1:9 Genomförandebeskrivning Fastighetsrättsliga frågor Del av Libbarbo 8:1 (fig 5) bör regleras till Libbarbo 1:26 resp. 1:27. Annars har 1:27 ingen möjlighet till utfart på allmän väg. övrigt har lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget. Denna handling har undertecknats elektroniskt av Anna-Karin Klingberg LANTMÄTERMYNDGHETEN BOX UPPSALA BESÖK: STRAND80DGATAN 1 C TFN VÄX EL: TFN DR EKT : FAX: E POS T: NTE RNET: lmoteriet.se

17 KVZUllltsl.::l4b _ 1 ",., ( Omnllm...lj:r.+ '1 Ert ärendenummer W3D3/DP Tierps kommun unr-~l 1:''''"i':-):--- Samhällsbyggnadsenheten ~ Tierp ZUll-lL-Zl Sidor 1 (1) Kopia till : Länsstyrelsen i Uppsala län ~ \i TRAFKVERKET Ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus, samråd, Tierps kommun Trafikverket har inget att erinra mot planen. Trafikverket Region Öst,, / ' / ( {~.,4- -'... " Alexander Karbass; C - Samhällsplanerare Trafikverket Box Eskilstuna Besöksadress: Tullgatan 8 Texltelefon: Telefon: Alexander Karbassi Planering Direkt: Mobil: a lexan de r. ka

18 fj. Myndlgheten tö n Er' : ij~.;f( Ji' d-fjun : samhällsskyd ~ <orn' rhl. 'r +.(;11 ~ och beredska 2011 '12 22 il,; --- -J -',,:cplb - - 'k h å l<12tl_j.2;- -- -d-- b A V d _ C'- lor ns oc S ruarlfetsreuuceran e ar ete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Anna Nordlander Datum Ert datum Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp Diarienr Er referens 1 (1) Samråd om detaljplan för Uppsalavägen Örbyhus, Tierps kommun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. Metle Lindahl Olsson d~~ladnjlc~ ~ Anna Nordlander MSB Myndigheten for samhällsskydd och beredskap Postadress: Karlstad Besöksadress: Stockholm : Kungsgatan 53 Karlstad: Norra Klaragatan 18 Sandö: Sandövägen 7 Revi nge: Revingeby Telefon: 077' Fax: Org nr,

19 -'-' ~ _ Lars-Erik Falk RÄDDNNGSTJÄNSTEN NORD ~"7:-::--- Onr i'vitjn KommunstyralsHfl ',,:: H -' S K O M Omriopl.b A YTTRANDE Dnr 201 l /1 7 l Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten TERP Dnr W3D3/Dp 62 Er beteckning Underrättelse ang förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus Räddningstjänsten har tagit del av ovanstående förslag DP 357 och har inget att erinra. Beslut i detta ärende har tagits av räddningschef. G :r-:r7\nsten NORDUPPLAND Räddningschef Postadress Gammcibygatan Östhammar Besöksadress Klockaregatan J l Östhllmmar Teleron vx Telefax Organisationsnummer Bankgiro

20 .i..it::fiy.!; l<i'tfvlmutii KOnl11ll rr lstyrclsol \ --_._--- \ Handläggare: Daniel Markgren Tierps kommun Bygg- och miljökontoret Tierp yttrande angående förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, Libbarbo 8:1 m fl, Tierps kommun. Ert dnr W3D3/dp 62 \, \ \ l. \ \ \ Vattenfall Eldistribution AB har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat upphävande och lämnar följande yttrande. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, röd linje = 11 kv högspänningsledning och blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning. Samtliga ledningar är markförlagda kablar. Vattenfalls ledningar är inte inmätta och läget är mycket osäkert. nmätning är begärd och vi återkommer när vi har fått det korrekta läget på kablarna. fall behov av u-område då kvarstår så yrkar Vattenfall på ett minst 4 meter brett u-område med ledningen i mitten eftersom Vattenfalls markförlagda kablar inte får byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytuförändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.till Vattenfalls högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sida om kabeln. Offert på eventuella el-serviser, både bygg kraft och permanent servis, beställs via eller på tel ! övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden i av piangenomförande. Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning! begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens Om, /! :. l'~ - ;. :>.,'.,...,' -1 - ~~:. " ' '' >'.. ',, ".i l.',-.1 '."': / ','.:. ', " ;!': 11 5t'

21 Q o ~ m Skala 1: 2000 Uppsalavägen o

22 Tf.T H1S, '1 lvi Li\j Dnr - <onmlt.....!l l? _.. - -' ;Zl~ i ).- 0 Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp TcliaSonera Skallova Access AB Accessnätsplaner[ng S tocl~holm Box Farsta vmw.skanova.se Detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus Yttrande TeliaSonera Skanova Access AB har befintliga teleanläggningar i området, se röda linjer i bifogad karta. Skanova har befintliga ledningar som ligger i kvartersmark och önskar att u-områden skapas för att skydda dessa ledningar. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare förutsätter Skanova att kostnader som uppstår vid en eventuell flytt bekostas av den som initierar flytten. Yttrande Public SONR 1 (1) OATUM OOKUMEUT D HANOlÄGGARE Lasse Joki För ledningssamordning vänligen kontakta lokala den förvaltaren hos Skanova, Lars Erkensjö, på vx tfn (/.? ';-+ ' c-. -~ Lasse Joki Sate: Stockholm Org nr: /3t1

23 o '" o (fj o :t> s: r m ~ ~. Jl (J) ~ o <!; o U1 - '" o i u: ~ Ol :J O < Ol en - CD -CD :=i tu... \\..,\ ',:...~'. '.~..::.~,.'. '':',,. " :'.;...

24 Antikvarie Agnetha Pettersson nrjsm 741 /2011 TlERfv ' -, -_.~ '-. " ; <"O'b.l/ N... :. 20/1 "l- 2 1 Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Helena Gåij e TERP Yttrande över samrådshandlng, Dp 357, Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, Del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl., Örbyhus, Vendels församling, Vendels socken, Tierps kommun, W3D3/ Dp 62 Planändringe avser förändrad användning från vägområde till kvartersmark. områdets norra del föreslås bebyggelse med ändamål som bostäder, kontor, vård eller skola i två våningar, medan i den mellersta delen av området föreslås bebyggelse med bostäder i en våning. Yttrande Upplands museet har inget att erinra mot föreliggande förslag till ersättning av detaljplan. tjänsten / ) ''J<. ( (,;;71'8 {~1c /(5 (::"'1%,7 770 Agnetha Pettersson Antikvarie ~~t -?!h... UPPLANDSMUSEET upplandsm useet. Länsmuseum för Uppsala län adress Fyristorg 2, Uppsala telefon telefax hemsi da landsm useelse plusgiro ban kgiro org nr

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU 9 9 9 9 177.1 P 10100

Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU 9 9 9 9 177.1 P 10100 !!!!!!!!!!! Ü 6259800 69:1 24:4 143,1 24:10 142,8 142,9 24:11 25:6 142,3 24:12 141,5 25:5 25:4 140,5 140,2 25:3 25:7 1:47 UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. Fastighetsredovisningen

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer