Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-16. Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus"

Transkript

1 1.. ~.L.L~n.ro ~KOMMUN Dp62 Dp357 Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplanen enligt äldre Plan- och bygglagen (87). Bakgrund Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, del av fastigheterna Libbarbo 8: l m fl har upprättats med enkelt planförfarande och varit föremål för samråd under tiden 23 november 2011 till och med 23 december 20 l. Syftet med planen är att möjliggöra användning av vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta för att legalisera befintlig parkering. Ordf sign Vidi sign Sekr sign Uldragsbestyrkande

2 ... ~ TERPS ~KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLNG enl ÄPBL W3D3/Dp 62 DP 357 Ersättning av detaljplan för Uppsalavägen Del av fastigheterna Libbarbo 8: 1 mj Örbyhus Vendels församling Processtöd TERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: Detaljplanering Helena Gåije Kommunarkitekt Telefon: E-post:

3 LJc~a'J-,a" ojoj', u... l-;:)alava~'v11 uel av Lluualuv V VVoJLJoJl LJ- V"" Plan beskrivning Handlingar Planprogrammet består av följande handlingar: l. Planbeskrivning 2. Plankarta 3. Genomförandebeskrivning 4. Samrådsredogörelse 5. Fastighetsförteckning Bakgrund Kommunens fastighetssamordnare har inkommit med en förfrågan om att ändra vägområde till kvartersmark och att komplettera ändamålet bostäder med kontor och skola, vilket skulle legalisera den befintliga parkeringen. Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen att möjliggöra användning vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta för att legalisera befintlig parkering. Avvägning enligt miljöbalken Planen strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 4. Miljöbedömning av planer och program Enligt miljöbalken 6 kap 4 och 5 kap 18 PBL ska en miljöbedömning göras för planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samråd med länsstyrelsen har skett. Plandata Läge och storlek '\ ' ~ ~ \ \/,-",/\ g i \. ~,... \ ~ / \ ', ~ r drottsplats ~ R ning: rk \ \.. \ /,. \ \ G \ 0/ \ \ ~.' 0,0 \ \ ~-- ':V/. \<:.:)/-:: "\')(.." _.....,,..-1 Planområdels placering i centrala Örbyhus Planområdet utgörs av fastigheten del av Libbarbo 8:, 1 :9, 1 :25-27, och l: 179 och omfattar cirka 3,6 ha. Processtöd

4 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Markägoförhållanden Området utgörs av de kommunägda fastigheterna del av Libbarbo 8: l, 1:9 och l: 179 samt de privatägda fastigheterna Libbarbo 1: Tidigare ställningstaganden ÖP 90 redovisar en utbyggnadsstrategi som går ut på att låta expansion ske framför allt längs orterna utmed järnvägsstråket. nom respektive ort ska en tätortsfördjupning pröva lokaliseringar av bostadsbebyggelse. Arbetet med en ny ÖP 2010 pågår och när det gäller Örbyhus har den samma intentioner som ÖP 90. Förordnanden enligt miljöbalken Planområdet omfattas av områdesskydd enligt 7 kap MB Västlands yttre vatten skyddsområde. Dispens kan behövas sökas från Länsstyrelsen före byggnation och andra maråtgärder. Detaljplaner Områdena innefattas av Byggnadsplan 300 fastställd av länsstyrelsen 25 april 1945, Byggnadsplan 302 fastställd 12januari 1962, Byggnadsplan 307 laga kraft vunnen 24 oktober 1969 och Byggnadsplan 308 fastställd 26 maj 1972 av regermgen. Övriga kommunala beslut Utskottet för Samhällsbyggnad gav, , plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastighet Libbarbo 8: l m.fl i Örbyhus tätort. Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade, , att godkänna samrådshandlingen för samråd enligt äldre Plan- och bygglagen (87), samt att samråd skall hållas fastighet Libbarbo 8: l m.fl i Örbyhus tätort. Områdets förutsättningar Landskapsanalys och markanvändning Området består av grus och gräs ytor som används till parkering, en gräsvall och privata villatomter. Markbeskaffenhet Jordarten är glaciär lera och sandig morän. Geotekniska förhållanden Detaljerade geotekniska undersökningar har inte skett inför planläggningen. För att kunna göra en mer säker bedömning bör en grundundersökning utföras inför byggnation. Kulturmiljö En kvarn finns registrerad som fornlämning, men enligt Riksantikvariens inspektion finns inga lämningar kvar. Bebyggelsestrukturer Norr om området ligger Vendelbadet, väster om området finns ett äldreboende, Vendelgården och villabebyggelse från talet. Verksamheter och service Örbyhus centrum, ca 500 meter från området finns tågstation, matbutik, pizzeria, sportanläggning och inomhusbad. Busstation finns i anslutning till området. Processtöd

5 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Postutdelning Postutdelning kommer inte att ske vid varje fastighet utan de kommer att finnas ett samlingsställe för postlådor, en så kallad lådsamiing. Planförslag Bebyggelse Norra delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder, kontor, vård eller skola i tvåvåningar och att 20 % av tomten får bebyggas. Mellersta delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder i en våning och att 20 % av tomten får bebyggas. Naturmark och friytor Södra delen mot Slottsvägen, som idag består aven gräsvall, föreslås bli naturmark. Gator och trafik Områdets trafik matas från befintliga gator. Teknisk infrastruktur Parkering Parkering skall ske på tomtmark. Störningar Risken för att miljökvalitetsnormer överskrids bedöms som små. Buller Boverkets riktlinjer för buller ska följas. 30 dba dygnsekvivalent ljudnivå inomhus väg/tågtrafik 45 dba maximalnivå inomhus nattetid väg/tågtrafik 70 dba maximal ljudnivå utomhus på uteplats väg/tågtrafik 55 dba för vägtrafik resp. 60 dba för tågtrafik ekvivalenta ljudnivåer utomhus Boverkets riktvärden för buller Vatten och av lopp Större delen av området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, gräsvallen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Värme Området är anslutet till Tierps köpings fjärrvärmenät. Användning av förnyelsebara energikällor bör användas vid nybyggnad av bostadshus. Direktverkande elradiatorer bör inte användas som huvudsaklig värmekälla. El, tele. Eldistributör inom området är Vattenfall Eldistribution AB. Telia Sonera tillhandahåller telenät. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Processtöd

6 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Avfallshantering Tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plast och metallförpackningar ska läggas i avsedda containers. Glas delas upp i fårgat och of<irgat glas. Ofårgat glas läggs i vit glasiglo och färgat glas läggs i grön glasiglo. Batterier kan lämnas i alla affärer som säljer batterier eller på miljöstationerna. Farligt avfall lämnas till miljöstationerna. Mediciner lämnas till apoteket. Däck ska lämnas till gummiverkstäder. nsamlingsställen för returmaterial finner du oftast i anslutning till ortens livsmedelsaffärer. Källsorterade grovsopor skall till återvinningscentralerna i Tierps köping. Miljö, hälsa och riskfaktorer Radon All nybyggnation bör ske radonsäkert. Enligt kommunens gällande översiktsplan, ÖP 90, är norra delen av området klassat som hög riskområde. Kontakt ska tas med Medborgarservice i samband med bygglov. Miljöhänsyn Planen kan inte antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap miljöbalken. En miljöbedömning med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomfåras. Nollaiternativ Nollalternativet är ett jämförelsealternativ för att kunna bedöma konsekvenserna jämfört med förslaget. Nollalternativet utgörs av att markanvändningen inom området fortsätter att vara bostäder i en våning, parkmark, lantbruksändamål, Förslagets miljöpåverkan Kulturmiljö och landskapsbild nom området finns inga kända kulturmiljövärden. Miljöskydd Ny bebyggelse skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ny exploatering innebär därmed inte någon miljöbelastning i form av gödningsämnen som sprids till närområdets naturmarker. Processtöd

7 UClOJtJlOl1..J v, UtJtJ;:OOOVO~C'11 UC OV LUUOUV U V V-.lU-./ Up V~ Administrativa frågor Norra delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder, kontor, vård eller skola i tvåvåningar och att 20 % av tomten får bebyggas. Mellersta delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder i en våning och att 20 % av tomten får bebyggas. Genomförandetid Genomförandetiden är tio ( 10) år frå n den dag planen vinner laga kraft. Medverkande Kommunala tjänstemän - Helena Gåije, kommunarkitekt - Kenneth Ottosson, plantekniker Tierp Processtöd. /1~./ti)f.c.. Helena Gåije, kommunarktekt ~Mtl!l!~.~~ Kenneth Ottosson, plantekniker Processtöd

8 --~r-'-" -_', ~l""r"",, """"'''''V'''':::''''''1... vl OV L.ruuCUUU O. r VVJUJ Up ÖL Genomförandebeskrivning Organisatoriska frågor Tidsplan Godkännande av samrådshandlingar Samråd Godkännande Utskottet för Samhällsbyggnad Antagande KS Laga kraft november december februari mars april 20 l 20 l Genomförandetid Planens genomförandetid är tio (10) år från den dag planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmänna platser. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Del av 8: l (tig l och 2) och del av l: 179 (tig 3) ska regleras till i 1:9. Del av 8: l (tig 5) ska regleras till 1:26 och 1:27. Del av l: 179 (tig 4) ska regleras till 8: l. Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser, imättande av gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av lantmäterimyndigheten i Uppsala län. Förrättning kan sökas av fastighetsägare som är berörd av den aktuella åtgärden. Gemensamhetsanläggning Någon gemensamhetsanläggning är inte aktuell. Ekonomiska frågor Planekonomi Planavgift för mark- och bygglov kommer att debiteras i samband med lovbeslut. Tekniska frågor Tekniska utredningar Byggherren ansvarar för att grundundersökningar genomförs inför byggnation. Processtöd

9 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8: 1 m.fl W3D31 Dp 62 Va-anläggningar Större delen av området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, gräsvallen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Dagvatten skall tas omhand lokalt. Värme Användning av förnyelsebara energikällor bör användas. Direktverkande elradiatorer bör inte användas som huvudsaklig värmekälla. El och telenät Eldistributör inom området är Vattenfall Eldistribution AB och telenätdistributör är TeliaSonera. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabel utsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar fly1ten. Medverkande Kommunala tjänstemän - Helena Gåije, kommunarkitekt - Kenneth Ottosson, plantekniker Tierp Process/öd "".twlu#.t " ~..u. '. Helena Gåije, kommunarkitekl~ ' k,,,, c//~ ~. ~ Kenneth Ottosson, plantekniker Processtöd

10 9 G,.. po..n + GRUNDKARTA Upp,St.da T!orpoh... '''" AJ,u.!lnUOllG).l1 Beteckningar _ - _ T.><lgdiM F~Hg~.t 9r;'n. _"0 Vig -+-,~ li.g!.g.gr.n. _N,dhUt.. ~ ~Sh1do1"r ~--S.h.1 :c::!=:c::!: 51:'1>1 <;!? lö'l<"og y e,'n".g 121 8,.d.~.. E3 Ulhus lsj Sh~""." '" "jo PLANKART A MED BEST ÄMMELSER PLANBESTÄMMELSER W3D3/Dp 62 nom omr~den med nedansuende beteckningar är endas! angiven ill'lviiindning och utformning ti!!lten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr5del. GRÄNSBETECKNNGAR.. _ Plangräns. ritad 3 mm utanför planornrådel -_. -_.-- Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNNG AV ALLMÄNNA PLATSER NATUR N.l!turrnilrk ANVÄNDNNG AV KVARTERSMARK B Bostäder D v", K Kontor S Sk,l, UTNYTTJANDEGRAD eoo Största by!lgnadsareil i procent av!astighetsarea BEGRÄNSNNG AV MARKENS BEBYGGANDE r:::.,. '''.:.:.:.::.>::.1 MOrken Ur ej bebyggas u Marken skall vara tihg~nglig för under jordiska ledningar MARKENS ANORDNANDE ~._.e-- Körbar in- och 'utfart får inte anordnas. Högsta antal våningar ADMNSTRATVA BESTÄMMELSER GENOHFÖRANDET10 Gellomfiirandetiden är 10 år frål'l den dag d3 planen vinner lagakraft. HUVUDMANNASKAP Kommunen är luvudman för aumänna platser,1,9 NATUR + + M + " " o t., $., \' NORR Ersättning av DETALJPLAN för UPPSALAVÄGEN rj[lterps ~KOMMUN ~Cdjt- Dp357

11 .!. TERPS ~KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE SAMRADSREDOGÖRELSE. \ W3D3/Dp 62 Hur samrådet har bedrivits Programhandlingar Underrättelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har intresse av planen, se fastighetsförteckning och remisslista. Till underrättelsen har bifogats planprogram och fastighetsförteckning. Samråds!id Från till Samrådsmö!e Något samrådsmöte har inte hållits. Sammanfattning Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med: Libbarbo 1:9 läggs till planhandlingama Att del av Libbarbo 8:1 regleras till Libbarbo 1 :26 och 1:27 Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhets verkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum korrigeras. Plankartan justeras till: Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Vattenfall har markförlagda kablar inom och i närheten av pianområdet. Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Processtöd TERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: E-post: Planavdelningen Helena Gåije Kommunarkitekt Telefon: E post:

12 Dp 357 Uppsalavägen nkomna yttrande Yttranden har inkommit från: - Länsstyrelsen Bil. l - Lantmäteriet Bil.2 - Trafikverket Bil.3 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil.4 - Räddningstjänsten Norduppland Bil.5 - Vattenfall Bil.6 - TeliaSonera Bil.7 - Upplandsmuseet Bil.8 - Fastighetsägare Libbarbo l :25, l :26 och l :27 ngemar Lindquist Bil.9 Sammanfattning och kommentar till inkomna synpunkter Myndigheter, sakägare och andra som har väsentligt intresse av förslaget. Länsstyrelsen Bil. 1 Länsstyrelsen anser: Att bullerfrågan bör utredas i det fortsatta planarbetet. Att kommunen bör överväga att ställa ut planen, eftersom den kan vara av intresse för allmänheten Länsstyrelsen upplyser om: att riktlinjer för buller för bostäder även gäller för vårdboende att Boverkets ändrade byggregler innebär en skärpning bl. a energikrav för byggnader att redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum i planbeskrivningen behöver ses över Kommentar: Kommunen har inte för avsikt att ställa ut planen. Boverkets ändrade byggregler innebär en skärpning bl. a energikrav för byggnader, detta uppmärksammas i och med bygglov och tas inte upp i detaljplanen. Uppsalavägen är ingen genomfartsled utan endast de som bor utefter denna nyttjar vägen, någon bullerutredning behövs därmed inte göras. Planbeskrivningen förtydligas med: redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum korrigeras. Lantmäteriemyndigheten Lantmäteriemyndigheten påpekar: Att planen även omfattar Libbarbo 1:9 Att del av Libbarbo 8: l bör regleras till Libbarbo l :26 och 1:27 Bil.2 Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med Libbarbo 1:9, genomförandebeskrivningenjusteras så att del av Libbarbo 8:1 regleras till Libbarbo 1:26 och 1:27. Trafikverket Trafikverket har inget att erinra. Bil.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inget att erinra Processtöd

13 Dp 357 Uppsalavägen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inget att erinra Räddningstjänsten Norduppland Bil. 5 Räddningstjänsten Norduppland Vattenfall Bil. 6 Vattenfall har markförlagda kablar inom och i närheten av pianområdet, se karta. Vattenfalls ledningar är inte inmätta och läget är mycket osäkert. nmätning är beställd, ifall behov av u- område kvarstår yrkar Vattenfall på minst 4 meter brett u område med ledningen i mitten eftersom markförlagda kablar inte får byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Kommentar: Efter kontakt med Vattenfall meddelar de att Vattenfalls ledningar är inmätta, anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Esäkerhets verkets starkströmsföreskrifter. Plankartan kompletteras med: Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Plan- och genomförandebeskrivning kompletteras med: Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall men bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes TeliaSonera Skanova Access AB Bil. 7 TeliaSonera Skanova Access AB har befintliga ledningar som ligger inom kvartersmark och önskar att u-område skapas. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleledningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare förutsätter Skanova att kostnader som uppstår vid ev flytt bekostas av den som initierar flytten. Processtöd

14 Dp 357 Uppsalavägen Kommentar: Befintliga teleledningar kommer att så långt som möjligt behålla sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Planbeskrivningen kompletteras med: att kostnader som uppstår vid ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Upplandsmuseet Bil. 8 Upplandsmuseet har inget att erinra. Fastighetsägare Libbarbo 1 :25.1 :26 och 1 :27 ngmar Lindquist Bil. 9 Fastighetsägare Libbarbo l :25, l :26 och l :27 ngmar Lindquist motsäger sig att södra delen mot Slottsvägen blir Naturmark om detta innebär att området ej kommer att brukas och istället växa igen. "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26" ska korrigeras till "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26 och 1:27". Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Enligt fastighetsförteckningen finns en nyttjanderätt för TeliaSonera som belastar fastigheterna Libbarbo l :26 och l :27, detta gällde endast till år Kommentar: Att södra delen mot Slottsvägen blir Naturrnark innebär ingen skillnad i användningssätt. Kommunen och lantmäteriet har ingen åsikt om avtal mellan fastighetsägaren och TeliaSonera. Genomförandebeskrivningen ändras till att Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26" ska korrigeras till "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26 och 1:27. Plankartan ändras så att: Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Slutkommentar Då planhandlingarna har justerats enligt inkommande yttranden kan de godkännas av Utskottet för Samhällsbyggnad. Tierp Processtöd.. ~t!:j... ~.~)( Helena Gåije, kommunarkitekt Processtöd

15 YTTRANDE (2) LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Samhällsbyggnadsenheten Roger Björk D fl b).,; ( "':öi-"-.~ Dm: Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten TERP Samråd om förslag till detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl, Tierps kommun, Uppsala län Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag for samråd enligt 5 kap 28 plan- och bygglagen (PBL 1987:10) (enkelt planförfarande). Syftet med planen att möjliggöra användning vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PBL (1987:10) 12 kap 1 Buller Länsstyrelsen anser att kommunen bör utreda bullerfrågan i det fortsatta planarbetet. Planförslaget möjliggör etablering av ytterligare bostäder. Länsstyrelsen vill upplysa om att riktlinjema vad gäller buller för bostäder även gäller för vård boende. Övriga synpunkter Planfär/arande Då rubricerad detaljplan kan vara av intresse för allmänheten anser Länsstyrelsen att kommunen bör överväga att ställa ut detaljplaneförslaget. Övriga upplysningat Energianvändning Länsstyrelsen vill upplysa om att Boverkets ändrade byggregler, som träder i kraft januari 2012, innebär en skärpning bland annat vad gäller energikrav för byggnader. Detaljplaner Länsstyrelsen vill upplysa om att redogörelsen för gällande detaljplaner och fastställelsedatum i planbeskrivningen behöver ses över. L~i2?s:Jvfl/h{l Eva Bergdahl Länsarkitekt Roger Björk Planhandläggare Länsstyrelsen Uppsala län POSTADRESS: UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3 TELEFON: TELEFAX: E-POST:

16 " " ' J LANTMÄTERET. _ Yttrande Diarienummer C / 4:16 Handläggare Anna-Carin Klingberg TERPS KOMM UN /(f} ft l r '.~ tv"c bell Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp Objekt Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus, dp 357. Kommun: Tierp Län: Uppsala Yttrande enligt underrättelse om samråd Allmänt Planens syfte: Att ändra vägområde till kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta kommer att legalisera en befintlig parkering. Planbeskrivning Plandata Planen omfattar även Libbarbo 1:9 Genomförandebeskrivning Fastighetsrättsliga frågor Del av Libbarbo 8:1 (fig 5) bör regleras till Libbarbo 1:26 resp. 1:27. Annars har 1:27 ingen möjlighet till utfart på allmän väg. övrigt har lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget. Denna handling har undertecknats elektroniskt av Anna-Karin Klingberg LANTMÄTERMYNDGHETEN BOX UPPSALA BESÖK: STRAND80DGATAN 1 C TFN VÄX EL: TFN DR EKT : FAX: E POS T: NTE RNET: lmoteriet.se

17 KVZUllltsl.::l4b _ 1 ",., ( Omnllm...lj:r.+ '1 Ert ärendenummer W3D3/DP Tierps kommun unr-~l 1:''''"i':-):--- Samhällsbyggnadsenheten ~ Tierp ZUll-lL-Zl Sidor 1 (1) Kopia till : Länsstyrelsen i Uppsala län ~ \i TRAFKVERKET Ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus, samråd, Tierps kommun Trafikverket har inget att erinra mot planen. Trafikverket Region Öst,, / ' / ( {~.,4- -'... " Alexander Karbass; C - Samhällsplanerare Trafikverket Box Eskilstuna Besöksadress: Tullgatan 8 Texltelefon: Telefon: Alexander Karbassi Planering Direkt: Mobil: a lexan de r. ka

18 fj. Myndlgheten tö n Er' : ij~.;f( Ji' d-fjun : samhällsskyd ~ <orn' rhl. 'r +.(;11 ~ och beredska 2011 '12 22 il,; --- -J -',,:cplb - - 'k h å l<12tl_j.2;- -- -d-- b A V d _ C'- lor ns oc S ruarlfetsreuuceran e ar ete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Anna Nordlander Datum Ert datum Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp Diarienr Er referens 1 (1) Samråd om detaljplan för Uppsalavägen Örbyhus, Tierps kommun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. Metle Lindahl Olsson d~~ladnjlc~ ~ Anna Nordlander MSB Myndigheten for samhällsskydd och beredskap Postadress: Karlstad Besöksadress: Stockholm : Kungsgatan 53 Karlstad: Norra Klaragatan 18 Sandö: Sandövägen 7 Revi nge: Revingeby Telefon: 077' Fax: Org nr,

19 -'-' ~ _ Lars-Erik Falk RÄDDNNGSTJÄNSTEN NORD ~"7:-::--- Onr i'vitjn KommunstyralsHfl ',,:: H -' S K O M Omriopl.b A YTTRANDE Dnr 201 l /1 7 l Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten TERP Dnr W3D3/Dp 62 Er beteckning Underrättelse ang förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus Räddningstjänsten har tagit del av ovanstående förslag DP 357 och har inget att erinra. Beslut i detta ärende har tagits av räddningschef. G :r-:r7\nsten NORDUPPLAND Räddningschef Postadress Gammcibygatan Östhammar Besöksadress Klockaregatan J l Östhllmmar Teleron vx Telefax Organisationsnummer Bankgiro

20 .i..it::fiy.!; l<i'tfvlmutii KOnl11ll rr lstyrclsol \ --_._--- \ Handläggare: Daniel Markgren Tierps kommun Bygg- och miljökontoret Tierp yttrande angående förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, Libbarbo 8:1 m fl, Tierps kommun. Ert dnr W3D3/dp 62 \, \ \ l. \ \ \ Vattenfall Eldistribution AB har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat upphävande och lämnar följande yttrande. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, röd linje = 11 kv högspänningsledning och blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning. Samtliga ledningar är markförlagda kablar. Vattenfalls ledningar är inte inmätta och läget är mycket osäkert. nmätning är begärd och vi återkommer när vi har fått det korrekta läget på kablarna. fall behov av u-område då kvarstår så yrkar Vattenfall på ett minst 4 meter brett u-område med ledningen i mitten eftersom Vattenfalls markförlagda kablar inte får byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytuförändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.till Vattenfalls högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sida om kabeln. Offert på eventuella el-serviser, både bygg kraft och permanent servis, beställs via eller på tel ! övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden i av piangenomförande. Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning! begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens Om, /! :. l'~ - ;. :>.,'.,...,' -1 - ~~:. " ' '' >'.. ',, ".i l.',-.1 '."': / ','.:. ', " ;!': 11 5t'

21 Q o ~ m Skala 1: 2000 Uppsalavägen o

22 Tf.T H1S, '1 lvi Li\j Dnr - <onmlt.....!l l? _.. - -' ;Zl~ i ).- 0 Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp TcliaSonera Skallova Access AB Accessnätsplaner[ng S tocl~holm Box Farsta vmw.skanova.se Detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus Yttrande TeliaSonera Skanova Access AB har befintliga teleanläggningar i området, se röda linjer i bifogad karta. Skanova har befintliga ledningar som ligger i kvartersmark och önskar att u-områden skapas för att skydda dessa ledningar. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare förutsätter Skanova att kostnader som uppstår vid en eventuell flytt bekostas av den som initierar flytten. Yttrande Public SONR 1 (1) OATUM OOKUMEUT D HANOlÄGGARE Lasse Joki För ledningssamordning vänligen kontakta lokala den förvaltaren hos Skanova, Lars Erkensjö, på vx tfn (/.? ';-+ ' c-. -~ Lasse Joki Sate: Stockholm Org nr: /3t1

23 o '" o (fj o :t> s: r m ~ ~. Jl (J) ~ o <!; o U1 - '" o i u: ~ Ol :J O < Ol en - CD -CD :=i tu... \\..,\ ',:...~'. '.~..::.~,.'. '':',,. " :'.;...

24 Antikvarie Agnetha Pettersson nrjsm 741 /2011 TlERfv ' -, -_.~ '-. " ; <"O'b.l/ N... :. 20/1 "l- 2 1 Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Helena Gåij e TERP Yttrande över samrådshandlng, Dp 357, Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, Del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl., Örbyhus, Vendels församling, Vendels socken, Tierps kommun, W3D3/ Dp 62 Planändringe avser förändrad användning från vägområde till kvartersmark. områdets norra del föreslås bebyggelse med ändamål som bostäder, kontor, vård eller skola i två våningar, medan i den mellersta delen av området föreslås bebyggelse med bostäder i en våning. Yttrande Upplands museet har inget att erinra mot föreliggande förslag till ersättning av detaljplan. tjänsten / ) ''J<. ( (,;;71'8 {~1c /(5 (::"'1%,7 770 Agnetha Pettersson Antikvarie ~~t -?!h... UPPLANDSMUSEET upplandsm useet. Länsmuseum för Uppsala län adress Fyristorg 2, Uppsala telefon telefax hemsi da landsm useelse plusgiro ban kgiro org nr

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl

Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-11-03 Ärendenummer T14461 Handläggare Lisbeth Oikarinen Ärende Fastighetsförteckning för detaljplan för Åkerby 1:8 m fl Kommun: Nora Län: Örebro Fastigheter inom området

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län Datum 2013-01-23 Ert datum Beteckning Er beteckning Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnad 205 15 MALMÖ berörda sakägare och övriga se sändlista Utställning av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun,

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning 1(18) Planbeskrivning tillhörande tillägg till del av Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1 med närområde (Herstadbergs verksamhetsområde inom Kvillinge i Norrköping (kvarteret Argonet och del

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15) SAMRÅDSHANDLING 2011-05-10 Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer