Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-02-16. Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus"

Transkript

1 1.. ~.L.L~n.ro ~KOMMUN Dp62 Dp357 Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen. del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl i Örbyhus Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplanen enligt äldre Plan- och bygglagen (87). Bakgrund Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, del av fastigheterna Libbarbo 8: l m fl har upprättats med enkelt planförfarande och varit föremål för samråd under tiden 23 november 2011 till och med 23 december 20 l. Syftet med planen är att möjliggöra användning av vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta för att legalisera befintlig parkering. Ordf sign Vidi sign Sekr sign Uldragsbestyrkande

2 ... ~ TERPS ~KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLNG enl ÄPBL W3D3/Dp 62 DP 357 Ersättning av detaljplan för Uppsalavägen Del av fastigheterna Libbarbo 8: 1 mj Örbyhus Vendels församling Processtöd TERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: Detaljplanering Helena Gåije Kommunarkitekt Telefon: E-post:

3 LJc~a'J-,a" ojoj', u... l-;:)alava~'v11 uel av Lluualuv V VVoJLJoJl LJ- V"" Plan beskrivning Handlingar Planprogrammet består av följande handlingar: l. Planbeskrivning 2. Plankarta 3. Genomförandebeskrivning 4. Samrådsredogörelse 5. Fastighetsförteckning Bakgrund Kommunens fastighetssamordnare har inkommit med en förfrågan om att ändra vägområde till kvartersmark och att komplettera ändamålet bostäder med kontor och skola, vilket skulle legalisera den befintliga parkeringen. Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen att möjliggöra användning vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta för att legalisera befintlig parkering. Avvägning enligt miljöbalken Planen strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 4. Miljöbedömning av planer och program Enligt miljöbalken 6 kap 4 och 5 kap 18 PBL ska en miljöbedömning göras för planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samråd med länsstyrelsen har skett. Plandata Läge och storlek '\ ' ~ ~ \ \/,-",/\ g i \. ~,... \ ~ / \ ', ~ r drottsplats ~ R ning: rk \ \.. \ /,. \ \ G \ 0/ \ \ ~.' 0,0 \ \ ~-- ':V/. \<:.:)/-:: "\')(.." _.....,,..-1 Planområdels placering i centrala Örbyhus Planområdet utgörs av fastigheten del av Libbarbo 8:, 1 :9, 1 :25-27, och l: 179 och omfattar cirka 3,6 ha. Processtöd

4 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Markägoförhållanden Området utgörs av de kommunägda fastigheterna del av Libbarbo 8: l, 1:9 och l: 179 samt de privatägda fastigheterna Libbarbo 1: Tidigare ställningstaganden ÖP 90 redovisar en utbyggnadsstrategi som går ut på att låta expansion ske framför allt längs orterna utmed järnvägsstråket. nom respektive ort ska en tätortsfördjupning pröva lokaliseringar av bostadsbebyggelse. Arbetet med en ny ÖP 2010 pågår och när det gäller Örbyhus har den samma intentioner som ÖP 90. Förordnanden enligt miljöbalken Planområdet omfattas av områdesskydd enligt 7 kap MB Västlands yttre vatten skyddsområde. Dispens kan behövas sökas från Länsstyrelsen före byggnation och andra maråtgärder. Detaljplaner Områdena innefattas av Byggnadsplan 300 fastställd av länsstyrelsen 25 april 1945, Byggnadsplan 302 fastställd 12januari 1962, Byggnadsplan 307 laga kraft vunnen 24 oktober 1969 och Byggnadsplan 308 fastställd 26 maj 1972 av regermgen. Övriga kommunala beslut Utskottet för Samhällsbyggnad gav, , plankontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastighet Libbarbo 8: l m.fl i Örbyhus tätort. Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade, , att godkänna samrådshandlingen för samråd enligt äldre Plan- och bygglagen (87), samt att samråd skall hållas fastighet Libbarbo 8: l m.fl i Örbyhus tätort. Områdets förutsättningar Landskapsanalys och markanvändning Området består av grus och gräs ytor som används till parkering, en gräsvall och privata villatomter. Markbeskaffenhet Jordarten är glaciär lera och sandig morän. Geotekniska förhållanden Detaljerade geotekniska undersökningar har inte skett inför planläggningen. För att kunna göra en mer säker bedömning bör en grundundersökning utföras inför byggnation. Kulturmiljö En kvarn finns registrerad som fornlämning, men enligt Riksantikvariens inspektion finns inga lämningar kvar. Bebyggelsestrukturer Norr om området ligger Vendelbadet, väster om området finns ett äldreboende, Vendelgården och villabebyggelse från talet. Verksamheter och service Örbyhus centrum, ca 500 meter från området finns tågstation, matbutik, pizzeria, sportanläggning och inomhusbad. Busstation finns i anslutning till området. Processtöd

5 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Postutdelning Postutdelning kommer inte att ske vid varje fastighet utan de kommer att finnas ett samlingsställe för postlådor, en så kallad lådsamiing. Planförslag Bebyggelse Norra delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder, kontor, vård eller skola i tvåvåningar och att 20 % av tomten får bebyggas. Mellersta delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder i en våning och att 20 % av tomten får bebyggas. Naturmark och friytor Södra delen mot Slottsvägen, som idag består aven gräsvall, föreslås bli naturmark. Gator och trafik Områdets trafik matas från befintliga gator. Teknisk infrastruktur Parkering Parkering skall ske på tomtmark. Störningar Risken för att miljökvalitetsnormer överskrids bedöms som små. Buller Boverkets riktlinjer för buller ska följas. 30 dba dygnsekvivalent ljudnivå inomhus väg/tågtrafik 45 dba maximalnivå inomhus nattetid väg/tågtrafik 70 dba maximal ljudnivå utomhus på uteplats väg/tågtrafik 55 dba för vägtrafik resp. 60 dba för tågtrafik ekvivalenta ljudnivåer utomhus Boverkets riktvärden för buller Vatten och av lopp Större delen av området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, gräsvallen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Värme Området är anslutet till Tierps köpings fjärrvärmenät. Användning av förnyelsebara energikällor bör användas vid nybyggnad av bostadshus. Direktverkande elradiatorer bör inte användas som huvudsaklig värmekälla. El, tele. Eldistributör inom området är Vattenfall Eldistribution AB. Telia Sonera tillhandahåller telenät. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Processtöd

6 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl W3D31 Dp 62 Avfallshantering Tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plast och metallförpackningar ska läggas i avsedda containers. Glas delas upp i fårgat och of<irgat glas. Ofårgat glas läggs i vit glasiglo och färgat glas läggs i grön glasiglo. Batterier kan lämnas i alla affärer som säljer batterier eller på miljöstationerna. Farligt avfall lämnas till miljöstationerna. Mediciner lämnas till apoteket. Däck ska lämnas till gummiverkstäder. nsamlingsställen för returmaterial finner du oftast i anslutning till ortens livsmedelsaffärer. Källsorterade grovsopor skall till återvinningscentralerna i Tierps köping. Miljö, hälsa och riskfaktorer Radon All nybyggnation bör ske radonsäkert. Enligt kommunens gällande översiktsplan, ÖP 90, är norra delen av området klassat som hög riskområde. Kontakt ska tas med Medborgarservice i samband med bygglov. Miljöhänsyn Planen kan inte antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap miljöbalken. En miljöbedömning med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomfåras. Nollaiternativ Nollalternativet är ett jämförelsealternativ för att kunna bedöma konsekvenserna jämfört med förslaget. Nollalternativet utgörs av att markanvändningen inom området fortsätter att vara bostäder i en våning, parkmark, lantbruksändamål, Förslagets miljöpåverkan Kulturmiljö och landskapsbild nom området finns inga kända kulturmiljövärden. Miljöskydd Ny bebyggelse skall anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ny exploatering innebär därmed inte någon miljöbelastning i form av gödningsämnen som sprids till närområdets naturmarker. Processtöd

7 UClOJtJlOl1..J v, UtJtJ;:OOOVO~C'11 UC OV LUUOUV U V V-.lU-./ Up V~ Administrativa frågor Norra delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder, kontor, vård eller skola i tvåvåningar och att 20 % av tomten får bebyggas. Mellersta delen av området föreslås tillåta bebyggelse av bostäder i en våning och att 20 % av tomten får bebyggas. Genomförandetid Genomförandetiden är tio ( 10) år frå n den dag planen vinner laga kraft. Medverkande Kommunala tjänstemän - Helena Gåije, kommunarkitekt - Kenneth Ottosson, plantekniker Tierp Processtöd. /1~./ti)f.c.. Helena Gåije, kommunarktekt ~Mtl!l!~.~~ Kenneth Ottosson, plantekniker Processtöd

8 --~r-'-" -_', ~l""r"",, """"'''''V'''':::''''''1... vl OV L.ruuCUUU O. r VVJUJ Up ÖL Genomförandebeskrivning Organisatoriska frågor Tidsplan Godkännande av samrådshandlingar Samråd Godkännande Utskottet för Samhällsbyggnad Antagande KS Laga kraft november december februari mars april 20 l 20 l Genomförandetid Planens genomförandetid är tio (10) år från den dag planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmänna platser. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Del av 8: l (tig l och 2) och del av l: 179 (tig 3) ska regleras till i 1:9. Del av 8: l (tig 5) ska regleras till 1:26 och 1:27. Del av l: 179 (tig 4) ska regleras till 8: l. Med fastighetsbildning avses alla ändringar av fastigheters gränser, imättande av gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildning prövas i en lantmäteriförrättning av lantmäterimyndigheten i Uppsala län. Förrättning kan sökas av fastighetsägare som är berörd av den aktuella åtgärden. Gemensamhetsanläggning Någon gemensamhetsanläggning är inte aktuell. Ekonomiska frågor Planekonomi Planavgift för mark- och bygglov kommer att debiteras i samband med lovbeslut. Tekniska frågor Tekniska utredningar Byggherren ansvarar för att grundundersökningar genomförs inför byggnation. Processtöd

9 Detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8: 1 m.fl W3D31 Dp 62 Va-anläggningar Större delen av området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, gräsvallen ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Dagvatten skall tas omhand lokalt. Värme Användning av förnyelsebara energikällor bör användas. Direktverkande elradiatorer bör inte användas som huvudsaklig värmekälla. El och telenät Eldistributör inom området är Vattenfall Eldistribution AB och telenätdistributör är TeliaSonera. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabel utsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar fly1ten. Medverkande Kommunala tjänstemän - Helena Gåije, kommunarkitekt - Kenneth Ottosson, plantekniker Tierp Process/öd "".twlu#.t " ~..u. '. Helena Gåije, kommunarkitekl~ ' k,,,, c//~ ~. ~ Kenneth Ottosson, plantekniker Processtöd

10 9 G,.. po..n + GRUNDKARTA Upp,St.da T!orpoh... '''" AJ,u.!lnUOllG).l1 Beteckningar _ - _ T.><lgdiM F~Hg~.t 9r;'n. _"0 Vig -+-,~ li.g!.g.gr.n. _N,dhUt.. ~ ~Sh1do1"r ~--S.h.1 :c::!=:c::!: 51:'1>1 <;!? lö'l<"og y e,'n".g 121 8,.d.~.. E3 Ulhus lsj Sh~""." '" "jo PLANKART A MED BEST ÄMMELSER PLANBESTÄMMELSER W3D3/Dp 62 nom omr~den med nedansuende beteckningar är endas! angiven ill'lviiindning och utformning ti!!lten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr5del. GRÄNSBETECKNNGAR.. _ Plangräns. ritad 3 mm utanför planornrådel -_. -_.-- Användningsgräns Egenskapsgräns ANVÄNDNNG AV ALLMÄNNA PLATSER NATUR N.l!turrnilrk ANVÄNDNNG AV KVARTERSMARK B Bostäder D v", K Kontor S Sk,l, UTNYTTJANDEGRAD eoo Största by!lgnadsareil i procent av!astighetsarea BEGRÄNSNNG AV MARKENS BEBYGGANDE r:::.,. '''.:.:.:.::.>::.1 MOrken Ur ej bebyggas u Marken skall vara tihg~nglig för under jordiska ledningar MARKENS ANORDNANDE ~._.e-- Körbar in- och 'utfart får inte anordnas. Högsta antal våningar ADMNSTRATVA BESTÄMMELSER GENOHFÖRANDET10 Gellomfiirandetiden är 10 år frål'l den dag d3 planen vinner lagakraft. HUVUDMANNASKAP Kommunen är luvudman för aumänna platser,1,9 NATUR + + M + " " o t., $., \' NORR Ersättning av DETALJPLAN för UPPSALAVÄGEN rj[lterps ~KOMMUN ~Cdjt- Dp357

11 .!. TERPS ~KOMMUN ENKELT PLAN FÖRFARANDE SAMRADSREDOGÖRELSE. \ W3D3/Dp 62 Hur samrådet har bedrivits Programhandlingar Underrättelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har intresse av planen, se fastighetsförteckning och remisslista. Till underrättelsen har bifogats planprogram och fastighetsförteckning. Samråds!id Från till Samrådsmö!e Något samrådsmöte har inte hållits. Sammanfattning Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med: Libbarbo 1:9 läggs till planhandlingama Att del av Libbarbo 8:1 regleras till Libbarbo 1 :26 och 1:27 Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhets verkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum korrigeras. Plankartan justeras till: Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Vattenfall har markförlagda kablar inom och i närheten av pianområdet. Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Processtöd TERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: E-post: Planavdelningen Helena Gåije Kommunarkitekt Telefon: E post:

12 Dp 357 Uppsalavägen nkomna yttrande Yttranden har inkommit från: - Länsstyrelsen Bil. l - Lantmäteriet Bil.2 - Trafikverket Bil.3 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil.4 - Räddningstjänsten Norduppland Bil.5 - Vattenfall Bil.6 - TeliaSonera Bil.7 - Upplandsmuseet Bil.8 - Fastighetsägare Libbarbo l :25, l :26 och l :27 ngemar Lindquist Bil.9 Sammanfattning och kommentar till inkomna synpunkter Myndigheter, sakägare och andra som har väsentligt intresse av förslaget. Länsstyrelsen Bil. 1 Länsstyrelsen anser: Att bullerfrågan bör utredas i det fortsatta planarbetet. Att kommunen bör överväga att ställa ut planen, eftersom den kan vara av intresse för allmänheten Länsstyrelsen upplyser om: att riktlinjer för buller för bostäder även gäller för vårdboende att Boverkets ändrade byggregler innebär en skärpning bl. a energikrav för byggnader att redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum i planbeskrivningen behöver ses över Kommentar: Kommunen har inte för avsikt att ställa ut planen. Boverkets ändrade byggregler innebär en skärpning bl. a energikrav för byggnader, detta uppmärksammas i och med bygglov och tas inte upp i detaljplanen. Uppsalavägen är ingen genomfartsled utan endast de som bor utefter denna nyttjar vägen, någon bullerutredning behövs därmed inte göras. Planbeskrivningen förtydligas med: redogörelse för gällande detaljplaner och fastställesedatum korrigeras. Lantmäteriemyndigheten Lantmäteriemyndigheten påpekar: Att planen även omfattar Libbarbo 1:9 Att del av Libbarbo 8: l bör regleras till Libbarbo l :26 och 1:27 Bil.2 Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med Libbarbo 1:9, genomförandebeskrivningenjusteras så att del av Libbarbo 8:1 regleras till Libbarbo 1:26 och 1:27. Trafikverket Trafikverket har inget att erinra. Bil.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inget att erinra Processtöd

13 Dp 357 Uppsalavägen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bil. 4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inget att erinra Räddningstjänsten Norduppland Bil. 5 Räddningstjänsten Norduppland Vattenfall Bil. 6 Vattenfall har markförlagda kablar inom och i närheten av pianområdet, se karta. Vattenfalls ledningar är inte inmätta och läget är mycket osäkert. nmätning är beställd, ifall behov av u- område kvarstår yrkar Vattenfall på minst 4 meter brett u område med ledningen i mitten eftersom markförlagda kablar inte får byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall med bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes Kommentar: Efter kontakt med Vattenfall meddelar de att Vattenfalls ledningar är inmätta, anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Esäkerhets verkets starkströmsföreskrifter. Plankartan kompletteras med: Till högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sidan om kabeln. Plan- och genomförandebeskrivning kompletteras med: Ev flytt/förändring av befintliga elanläggningar utföres av Vattenfall men bekostas av exploatören. Markförlagda kablar får inte byggas över och anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsförskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. Vid ev schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställes TeliaSonera Skanova Access AB Bil. 7 TeliaSonera Skanova Access AB har befintliga ledningar som ligger inom kvartersmark och önskar att u-område skapas. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleledningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare förutsätter Skanova att kostnader som uppstår vid ev flytt bekostas av den som initierar flytten. Processtöd

14 Dp 357 Uppsalavägen Kommentar: Befintliga teleledningar kommer att så långt som möjligt behålla sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Planbeskrivningen kompletteras med: att kostnader som uppstår vid ev flytt av teleledningar bekostas av den som initierar flytten. Upplandsmuseet Bil. 8 Upplandsmuseet har inget att erinra. Fastighetsägare Libbarbo 1 :25.1 :26 och 1 :27 ngmar Lindquist Bil. 9 Fastighetsägare Libbarbo l :25, l :26 och l :27 ngmar Lindquist motsäger sig att södra delen mot Slottsvägen blir Naturmark om detta innebär att området ej kommer att brukas och istället växa igen. "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26" ska korrigeras till "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26 och 1:27". Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Enligt fastighetsförteckningen finns en nyttjanderätt för TeliaSonera som belastar fastigheterna Libbarbo l :26 och l :27, detta gällde endast till år Kommentar: Att södra delen mot Slottsvägen blir Naturrnark innebär ingen skillnad i användningssätt. Kommunen och lantmäteriet har ingen åsikt om avtal mellan fastighetsägaren och TeliaSonera. Genomförandebeskrivningen ändras till att Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26" ska korrigeras till "Del av Libbarbo 8: l regleras till l :26 och 1:27. Plankartan ändras så att: Sydöstra delen av Libbarbo l :25 får ej bebyggas, detta ska ändras så den delen får bebyggas. Slutkommentar Då planhandlingarna har justerats enligt inkommande yttranden kan de godkännas av Utskottet för Samhällsbyggnad. Tierp Processtöd.. ~t!:j... ~.~)( Helena Gåije, kommunarkitekt Processtöd

15 YTTRANDE (2) LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Samhällsbyggnadsenheten Roger Björk D fl b).,; ( "':öi-"-.~ Dm: Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten TERP Samråd om förslag till detaljplan 357, Uppsalavägen del av Libbarbo 8:1 m.fl, Tierps kommun, Uppsala län Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag for samråd enligt 5 kap 28 plan- och bygglagen (PBL 1987:10) (enkelt planförfarande). Syftet med planen att möjliggöra användning vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PBL (1987:10) 12 kap 1 Buller Länsstyrelsen anser att kommunen bör utreda bullerfrågan i det fortsatta planarbetet. Planförslaget möjliggör etablering av ytterligare bostäder. Länsstyrelsen vill upplysa om att riktlinjema vad gäller buller för bostäder även gäller för vård boende. Övriga synpunkter Planfär/arande Då rubricerad detaljplan kan vara av intresse för allmänheten anser Länsstyrelsen att kommunen bör överväga att ställa ut detaljplaneförslaget. Övriga upplysningat Energianvändning Länsstyrelsen vill upplysa om att Boverkets ändrade byggregler, som träder i kraft januari 2012, innebär en skärpning bland annat vad gäller energikrav för byggnader. Detaljplaner Länsstyrelsen vill upplysa om att redogörelsen för gällande detaljplaner och fastställelsedatum i planbeskrivningen behöver ses över. L~i2?s:Jvfl/h{l Eva Bergdahl Länsarkitekt Roger Björk Planhandläggare Länsstyrelsen Uppsala län POSTADRESS: UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3 TELEFON: TELEFAX: E-POST:

16 " " ' J LANTMÄTERET. _ Yttrande Diarienummer C / 4:16 Handläggare Anna-Carin Klingberg TERPS KOMM UN /(f} ft l r '.~ tv"c bell Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp Objekt Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus, dp 357. Kommun: Tierp Län: Uppsala Yttrande enligt underrättelse om samråd Allmänt Planens syfte: Att ändra vägområde till kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta kommer att legalisera en befintlig parkering. Planbeskrivning Plandata Planen omfattar även Libbarbo 1:9 Genomförandebeskrivning Fastighetsrättsliga frågor Del av Libbarbo 8:1 (fig 5) bör regleras till Libbarbo 1:26 resp. 1:27. Annars har 1:27 ingen möjlighet till utfart på allmän väg. övrigt har lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget. Denna handling har undertecknats elektroniskt av Anna-Karin Klingberg LANTMÄTERMYNDGHETEN BOX UPPSALA BESÖK: STRAND80DGATAN 1 C TFN VÄX EL: TFN DR EKT : FAX: E POS T: NTE RNET: lmoteriet.se

17 KVZUllltsl.::l4b _ 1 ",., ( Omnllm...lj:r.+ '1 Ert ärendenummer W3D3/DP Tierps kommun unr-~l 1:''''"i':-):--- Samhällsbyggnadsenheten ~ Tierp ZUll-lL-Zl Sidor 1 (1) Kopia till : Länsstyrelsen i Uppsala län ~ \i TRAFKVERKET Ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus, samråd, Tierps kommun Trafikverket har inget att erinra mot planen. Trafikverket Region Öst,, / ' / ( {~.,4- -'... " Alexander Karbass; C - Samhällsplanerare Trafikverket Box Eskilstuna Besöksadress: Tullgatan 8 Texltelefon: Telefon: Alexander Karbassi Planering Direkt: Mobil: a lexan de r. ka

18 fj. Myndlgheten tö n Er' : ij~.;f( Ji' d-fjun : samhällsskyd ~ <orn' rhl. 'r +.(;11 ~ och beredska 2011 '12 22 il,; --- -J -',,:cplb - - 'k h å l<12tl_j.2;- -- -d-- b A V d _ C'- lor ns oc S ruarlfetsreuuceran e ar ete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Anna Nordlander Datum Ert datum Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp Diarienr Er referens 1 (1) Samråd om detaljplan för Uppsalavägen Örbyhus, Tierps kommun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet. Metle Lindahl Olsson d~~ladnjlc~ ~ Anna Nordlander MSB Myndigheten for samhällsskydd och beredskap Postadress: Karlstad Besöksadress: Stockholm : Kungsgatan 53 Karlstad: Norra Klaragatan 18 Sandö: Sandövägen 7 Revi nge: Revingeby Telefon: 077' Fax: Org nr,

19 -'-' ~ _ Lars-Erik Falk RÄDDNNGSTJÄNSTEN NORD ~"7:-::--- Onr i'vitjn KommunstyralsHfl ',,:: H -' S K O M Omriopl.b A YTTRANDE Dnr 201 l /1 7 l Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten TERP Dnr W3D3/Dp 62 Er beteckning Underrättelse ang förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus Räddningstjänsten har tagit del av ovanstående förslag DP 357 och har inget att erinra. Beslut i detta ärende har tagits av räddningschef. G :r-:r7\nsten NORDUPPLAND Räddningschef Postadress Gammcibygatan Östhammar Besöksadress Klockaregatan J l Östhllmmar Teleron vx Telefax Organisationsnummer Bankgiro

20 .i..it::fiy.!; l<i'tfvlmutii KOnl11ll rr lstyrclsol \ --_._--- \ Handläggare: Daniel Markgren Tierps kommun Bygg- och miljökontoret Tierp yttrande angående förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, Libbarbo 8:1 m fl, Tierps kommun. Ert dnr W3D3/dp 62 \, \ \ l. \ \ \ Vattenfall Eldistribution AB har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat upphävande och lämnar följande yttrande. Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, röd linje = 11 kv högspänningsledning och blå linje = 0,4 kv lågspänningsledning. Samtliga ledningar är markförlagda kablar. Vattenfalls ledningar är inte inmätta och läget är mycket osäkert. nmätning är begärd och vi återkommer när vi har fått det korrekta läget på kablarna. fall behov av u-område då kvarstår så yrkar Vattenfall på ett minst 4 meter brett u-område med ledningen i mitten eftersom Vattenfalls markförlagda kablar inte får byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytuförändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.till Vattenfalls högspänningskabel gäller ett avstånd på 2 meter på vardera sida om kabeln. Offert på eventuella el-serviser, både bygg kraft och permanent servis, beställs via eller på tel ! övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden i av piangenomförande. Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning! begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens Om, /! :. l'~ - ;. :>.,'.,...,' -1 - ~~:. " ' '' >'.. ',, ".i l.',-.1 '."': / ','.:. ', " ;!': 11 5t'

21 Q o ~ m Skala 1: 2000 Uppsalavägen o

22 Tf.T H1S, '1 lvi Li\j Dnr - <onmlt.....!l l? _.. - -' ;Zl~ i ).- 0 Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Tierp TcliaSonera Skallova Access AB Accessnätsplaner[ng S tocl~holm Box Farsta vmw.skanova.se Detaljplan för Uppsalavägen i Örbyhus Yttrande TeliaSonera Skanova Access AB har befintliga teleanläggningar i området, se röda linjer i bifogad karta. Skanova har befintliga ledningar som ligger i kvartersmark och önskar att u-områden skapas för att skydda dessa ledningar. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare förutsätter Skanova att kostnader som uppstår vid en eventuell flytt bekostas av den som initierar flytten. Yttrande Public SONR 1 (1) OATUM OOKUMEUT D HANOlÄGGARE Lasse Joki För ledningssamordning vänligen kontakta lokala den förvaltaren hos Skanova, Lars Erkensjö, på vx tfn (/.? ';-+ ' c-. -~ Lasse Joki Sate: Stockholm Org nr: /3t1

23 o '" o (fj o :t> s: r m ~ ~. Jl (J) ~ o <!; o U1 - '" o i u: ~ Ol :J O < Ol en - CD -CD :=i tu... \\..,\ ',:...~'. '.~..::.~,.'. '':',,. " :'.;...

24 Antikvarie Agnetha Pettersson nrjsm 741 /2011 TlERfv ' -, -_.~ '-. " ; <"O'b.l/ N... :. 20/1 "l- 2 1 Tierps kommun Samhällsbyggnadsenheten Helena Gåij e TERP Yttrande över samrådshandlng, Dp 357, Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, Del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl., Örbyhus, Vendels församling, Vendels socken, Tierps kommun, W3D3/ Dp 62 Planändringe avser förändrad användning från vägområde till kvartersmark. områdets norra del föreslås bebyggelse med ändamål som bostäder, kontor, vård eller skola i två våningar, medan i den mellersta delen av området föreslås bebyggelse med bostäder i en våning. Yttrande Upplands museet har inget att erinra mot föreliggande förslag till ersättning av detaljplan. tjänsten / ) ''J<. ( (,;;71'8 {~1c /(5 (::"'1%,7 770 Agnetha Pettersson Antikvarie ~~t -?!h... UPPLANDSMUSEET upplandsm useet. Länsmuseum för Uppsala län adress Fyristorg 2, Uppsala telefon telefax hemsi da landsm useelse plusgiro ban kgiro org nr

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka

Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka 1 [7] Stadsbyggnadsenheten 2014-09-23 Referens Lotta Kvist Samrådsredogörelse Detaljplan för Komministern 5 och del av Tumba 7:206, Botkyrka kommun Beskrivning av samrådsförfarandet Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Detaljplan för TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Karta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr 2011.0028.214 Samrådsredogörelse 2011-05-18 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER NORR OM NORRKÖPINGSVÄGEN (RIKSVÄG 51) Hårstorp 1:1 m.fl Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-05-10 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-12-04 ANTAGANDEHANDLINGAR 2008-06-25 Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr 07-10061.214 Ks 07-610 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2011 Sophia Norrman Winter Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planområdet är beläget i norra delen av Ryds samhälle, mellan Storgatan, Brunnsgatan och Kärleksvägen.

Planområdet är beläget i norra delen av Ryds samhälle, mellan Storgatan, Brunnsgatan och Kärleksvägen. Birgitta Holgerson 0477 442 23 birgitta.holgersson@tingsryd.se 2011-08-22 Dnr: 2011-0103-211 1(4) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Tröjemåla 1:72 m fl i Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse

DP/ä 35/352 Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort. Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (6) Förslag till detaljplan för Morgongåva, norra delen Morgongåva tätort Heby kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse Samrådet Samrådstiden har varit mellan 2015-08-03 2015-08-28.

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-09-05 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-02-16 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten HARG 47:1och del av HARG s:9 i Vätö församling Dnr 08-10221.214 Ks 08-1451 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Skruven 2 och del av Hjälmaryd 2:1 i Tranås stad Upprättad i juni 2014 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för Skruven 2 och del av Hjälmaryd 2:1 i Tranås stad Upprättad i juni 2014 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Vår bet 2014-06-23 Dnr 2014-39 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Detaljplan för Skruven 2 och del av Hjälmaryd 2:1 i Tranås stad Upprättad i juni

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 24 maj 2016-13 juni 2016 Antagen Laga kraft TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer