Mullsjö kommun, Jönköpings län Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M gällande ansökan till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mullsjö kommun, Jönköpings län... 93. 39 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2231-13 gällande ansökan till"

Transkript

1 37 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Vindkraft Äskhult 1:6, Habo kommun Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M gällande ansökan från Mullsjö Energi AB till bortledande av grundvatten vid kärleksudden, Nyhem, Mullsjö kommun, Jönköpings län Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M gällande ansökan till uppförande av nytt vattenkraftverk i Tidan benämnt Ryfors Nedre vattenkraftverk, Mullsjö kommun, Jönköpings län Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M gällande ansökan till uppförande av nytt vattenkraftverk i Tidan benämnt Ryfors Övre vattenkraftverk, samt lagligförklaring av befintlig dammanläggning, Mullsjö kommun, Jönköpings län Indexuppräckning av miljönämndens timtaxa inför Redovisning av delegationsbeslut Informationsärenden... 99

2 64 Plats och tid Beslutande Sandhemsalen i kommunhuset, Mullsjö, torsdagen den 10 oktober 2013 klockan Bertil Engström (MP), ordförande Erik Johansson (M) Leif Jansson (S) Pernilla Jovanovic (S) ersättare för Harriet Cajfeldt Carlsson (S) Staffan Bäckelid (KD) Camilla Lindén (S) Sven-Anders Nyström (M) Kjell-Roland Strömberg (KD) Leif Wangström (M) ersättare för Jimmie Larsson (M) Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Annica Malmer, förvaltningschef Victoria Löfvenmark, sekreterare Sofia Mancini 37 Ingemar Bergbom Utses att justera Sven-Anders Nyström Paragrafer: Ordförande Justerare Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ i Habo och Mullsjö kommuner Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på s arkiv Underskrift:

3 65 Dnr Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Vindkraft Äskhult 1:6, Habo kommun Anmälan Till i Habo och Mullsjö kommuner har det den 16 februari 2009 inkommit en anmälan om miljöfarlig verksamhet från Bo Svensson, organisationsnummer , gällande uppförande och drift av två vindkraftverk. Verksamheten kommer att bedrivas på fastigheten Äskhult 1:6 i Habo kommun. Beslut i Habo och Mullsjö kommuner beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap. 9, 19, 21, 22 och 2 kap. 2 och 3 samt 27 förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att förelägga Bo Svensson, organisationsnummer , att för verksamheten (kod p.1 B) på fastigheten Äskhult 1:6 i Habo kommun, iaktta följande försiktighetsmått och vidta följande åtgärder: Allmänt 1. Om inget annat följer av övriga försiktighetsmått ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad som angivits och i övrigt åtagits i anmälan. 2. Om vindkraftverkens positioner och dragning av nya vägar ändras i förhållande till vad som angetts i anmälan ska samråd ske med tillsynsmyndigheten innan dessa delar av anläggningsarbeten påbörjas. 3. Om verksamhetsutövaren avser att uppföra andra vindkraftverk än de verk som angivits i anmälan ska verksamhetsutövaren, innan anläggandet av fundament påbörjas, ge in beräkningar till tillsynsmyndigheten som visar att riktvärdet för buller och skugga innehålls enligt försiktighetsmått 11 och Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när vindkraftverk är på plats och testkörning påbörjas. Då ska verkens exakta koordinater också redovisas.

4 66 Forn- och kulturlämningar 5. Utmärkning i fält av kolningsgroparna (Id 1 och Id 2) ska göras av Jönköpings läns museum innan någon form av anläggningsarbete för det södra vindkraftverket med tillhörande anläggningsytor och vägar har påbörjats. 6. Det södra vindkraftverket med tillhörande anläggningsytor och vägar får inte placeras närmare än 20 meter till kolningsgroparna (Id 1 och Id 2) utan tillstånd från länsstyrelsen. Skydd av växtliv, djurliv och hydrologi 7. Anläggningsarbeten såsom anläggande av vägar, fundament, uppställningsplatser eller ledningsdragning ska ske på ett sådant sätt att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Om bon, spelplatser eller växtplatser för hotade arter enligt rödlistan 1) eller arter som förtecknas med B, N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) påträffas under anläggning av vägar eller uppställningsplatser ska arbetet omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten innan arbetet får återupptas. 1) Med hotade arter enligt rödlistan avses akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar (VU) enligt den svenska rödlistan utgiven av Art Databanken, SLU. Transporter 8. Under etableringsfasen ska transporter på väg begränsas till att i huvudsak ske helgfri måndag - fredag mellan kl Åtgärder ska vid behov vidtas för att förhindra damning från transportvägar, upplagsplatser och övrig verksamhet. Återställning efter anläggningsarbeten 10. Verksamhetsutövaren ska senast ett år efter det att anläggningsarbetena är slutförda återställa temporärt utnyttjade markytor till omgivande naturmiljö, om inte annat avtalats med berörda markägare. Buller 11. Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet överstiga 40 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostadshus. Ekvivalentvärdet ska kontrolleras genom mätning vid de bostäder som förväntas få de högsta ljudnivåerna med metodik som Naturvårdsverket vid varje tillfälle rekommenderar. Om sådan mätning (immissionsmätning) inte är möjlig att utföra vid bostäderna får den, efter medgivande av tillsynsmyndigheten, ersättas med närfältsmätning (emissionsmätning) med beräkning. Kontroll ska ske inom ett år efter det att det första

5 67 vindkraftverket har tagits i drift eller den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Kontroll ska även ske om verksamheten eller omgivningen förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer eller vid begäran från tillsynsmyndigheten. Om det angivna bullervärdet överskrids ska verksamhetsutövaren vidta omedelbara åtgärder så att begränsningsvärdet inte överskrids. Skuggor 12. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken ska begränsas till högst 8 timmar per kalenderår och högst 30 minuter per enskilt dygn, mätt vid störningskänslig plats intill bostäder. Som störningskänslig plats menas befintlig uteplats eller, om sådan saknas, ett område om minst 5 meter intill respektive bostadshus i husets alla väderstreck. Om de angivna skuggvärdena överskrids ska automatisk skuggurkoppling ske vid de vindkraftverk som medverkar till skuggeffekterna. Hinderbelysning 13. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras på natten så mycket som gällande bestämmelser anger. Isbildning 14. Om obalans i vindkraftverkens rotorblad uppstår på grund av isbildning som kan leda till säkerhetsrisk och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska de berörda vindkraftverken stoppas. Kemikalier och avfall 15. Kemiska produkter ska förvaras: väl märkta och i täta behållare på tätt underlag av resistent material i invallning som rymmer volymen för den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym och innesluter röranslutningar och ventiler till behållarna skyddad från nederbörd på sådant sätt att åtkomst förhindras för obehöriga samt i övrigt hanteras så att spridning av förorening förhindras. Saneringsutrustning ska finnas i maskiner och i anslutning till tankplats. Tillfälliga uppställningar av ADR-klassad drivmedelstank undantas från kravet på invallning. Kemiska produkter i fast form undantas från kravet på förvaring i täta behållare.

6 Farligt avfall som uppstår vid verksamheten får inte lagras i området utan ska transporteras bort till godkänd anläggning för omhändertagande av sådant avfall. Haveri och driftsstörning 17. Vid driftstörning eller liknande som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön ska verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Skriftlig driftsstörningsrapport ska sedan inlämnas till tillsynsmyndigheten snarast möjligt, dock senast en månad eller det senare datum som tillsynsmyndigheten bestämmer, efter det att driftstörningen är avhjälpt. Kontroll 18. För verksamheten ska det finnas skriftliga rutiner för kontroll där verksamhetens miljöpåverkan följs upp och som möjliggör en bedömning om försiktighetsmåtten följs. Rutinerna ska omfatta både anläggnings- och driftsfas. I rutinerna ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Bestämmelserna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska inarbetas i rutinerna. Rutiner för kontroll av föreskrivna försiktighetsmått ska skickas till tillsynsmyndigheten i två exemplar senast tre månader innan anläggningsarbetena påbörjas. Avslutning av verksamhet 19. Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål anmäla eventuella planer på att hela eller delar av verksamheten tas ur drift. Verksamhetsutövaren ska vidare lämna in en åtgärds- och tidsplan för avveckling av verksamheten som innehåller en beskrivning av hur avveckling, demontering och återställning av platsen ska ske samt hur eventuella kemiska produkter och farligt avfall tas omhand på ett miljöriktigt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Senast två år efter att vindkraftverk tas ur drift ska vindkraftverk med tillhörande utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten medger annat. Ett vindkraftverk anses ha tagits ur drift om elproduktionen inte bedrivs under en sammanhängande tid av ett år efter det att kommersiell drift har påbörjats.

7 69 Bakgrund Till i Habo och Mullsjö kommuner har det den 16 februari 2009 inkommit en anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende två vindkraftverk på fastigheterna Äskhult 1:6. Anmälan har därefter reviderats och kompletterats ett antal gånger under ärendets gång. Bland annat har vindkraftverkens vägdragning förändrats till följd av kulturhistoriska intressen och vindkraftverkens placering har förändrats till följd av motstående intresse på grannfastigheten Domneberg 1:2. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 6 miljöbalken (1998:808) och har enligt 21 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) kod: B (punkt 1) med lydelsen två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter Verksamheten var från början anmälningspliktig med kod C med lydelsen enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt enligt bilagan till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den 1 augusti 2009 ändrades förordningen genom Förordning om ändring i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 2009:863. Detta innebar bland annat att koderna och dess avgränsning för vindkraftverk förändrades. För den tilltänkta vindkraftanläggningen i Äskhult medförde det att verksamheten blev tillståndspliktig, dvs. ska prövas av Länsstyrelsen, istället för anmälningspliktig där verksamheten handläggs av miljönämnden i kommunen. Enligt övergångsreglerna kan dock redan anmälda verksamheter innan den 1 augusti 2009 fortsätta handläggas som ett anmälningsärende, vilket gjordes i detta fall. Tillsynen kommer dock Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvara för. Följande har verksamhetsutövaren angett (sammanfattad beskrivning): Anmälan Anmälan gäller en miljöfarlig verksamhet, anläggning för vindkraft (kod p.1 B), och avser uppförande och drift av två vindkraftverk. Vindkraftverken är på maximalt 3,5 MW vardera med en totalhöjd av maximal 170 meter, varav navhöjden är maximalt 120 m och rotordiameter maximalt 120 meter. Verksamhetsutövaren har baserat sina beräkningar av ljud, skugga och produktion på Siemens vindkraftverk (SWT ) med en effekt på 2,3 MW, navhöjd 113 m, rotordiameter 113 m, totalhöjd 170 m och med ett källjud på

8 db(a) vid 8 m/s varav det norra vindkraftverket är nedställt (level 2) till 103 db(a). Det är inte säkert att det är denna tillverkare och modell på vindkraftverken som kommer att användas i det slutgiltiga projektet, men totalhöjd kommer inte överstiga 170 meter och ljud- och skuggvärden kommer alltid vara under eller lika med respektive riktvärde. Den sammanlagda årsmedelproduktionen för båda verken beräknas uppgå till ca 12 GWh. Medelvindhastigheten i området för anläggningen är 8,0 8,5 m/s enligt vindkartering utifrån vindhastighet 140 m ovan mark (modellberäkning). Placering angivet i SWEREF Södra verket (nr 1): N = , O = , Z = 240 m Norra verket (nr 2): N = , O = , Z =270,3 m Lokalisering Av anmälan framgår det att verksamhetsutövaren ska anlägga vindkraftanläggningen på fastigheten Äskhult 1:6 i Habo kommun; ungefär 4 km sydväst om Habo tätort och drygt 3 km väster om Vättern samt 4 km nordväst om Bankeryd i Jönköping kommun. Äskhult ligger i anslutning till Marielund, Ekhagen och Domneberg. Avstånd till närmsta bostadshus (Äskhult 1:5) är 533 meter från det norra vindkraftverket. Området utgörs av kuperat skogslandskap inblandat med en viss del öppen ängs- och åkermark samt en sankmark i områdets sydöstra del. Placering av vindkraftverken kommer att ske på mark som i dagsläget används för skogsbruk. Vid det norra verket är det både ungskog bestående av mestadels gran och alldeles nyplanterad gran. Vid det södra verket är det tallskog. I närheten av etableringsområdet finns i dag inga närbelägna vindkraftverk. Landskapsbild Det aktuella området är ett kuperat landskap med inslag av ängsmark med enbuskar och björkar samt kringliggande gran- och blandskog. Vindkraftverken avses uppföras på en skogsbevuxen höjd inom detta område. I området förekommer jord- och skogsbruk. Fotomontagen illustrerar hur vindkraftverken blir synliga från olika delar av Habo kommun. Bland annat kommer vindkraftverken bli synliga från Habo kyrkby, Ekeberg och från utfarten från Fiskebäck till väg 195. Planfrågor Området ligger utanför tätort och omfattas varken av detaljplan eller av områdesbestämmelser. Vindkraftanläggningen placeras inte i utpekade restriktiva områden enligt kommunens vindkraftpolicy. Av vad som framgår i vindkraftpolicyn kommer etableringen inte i konflikt med de interessen som tas upp i vindkraftpolicyn på ett sådant sätt som skulle kunna innebära något

9 71 hinder för etableringen. Vindkraftetableringen ligger varken i Tysta områden eller Stora opåverkade områden. Naturvärden Vindkraftområdet kommer inte påverkar närliggande Natura områden och riksintresse för naturvård. De tre närmsta Natura 2000-områden från vindkraftanläggningen är skogsområdena Stora Kärr (ca 3,6 km NO) och Fiskebäck (ca 1,4 km NO) samt våtmarken Domneån (ca 2,4 km O). Dessa områden är även klassade som naturreservat och lär knappast kunna påverkas av att vindkraftverk uppförs på den aktuella fastigheten. På behörigt avstånd från vindkraftanläggningen ligger några till ytan förhållandevis stora områden som är klassade som riksintresse för naturvård. Det närmaste är Munkaskogsområdet och västra Vätterstranden som ligger ca 2 km öster om vindkraftanläggningen. Enligt hotartsregistret framgår att inga hotade arter förekommer på de platser där själva vindkraftverken ska uppföras. Vid granskning av ett större område, framkommer att det inom en radie av 1,5 km från vindkraftverken finns totalt 14 stycken punkter. Dessa punkter markerar arter som antingen finns upptagna i artskyddsförordningen, är rödlistade eller regionalt sällsynta och utgörs av åkerkulla, dunmossa, skogsbräsma, åkerrättika, grönskära, utter, forsärla. Det är endast utter (sårbara arter) som hör till någon av kategorierna med beteckningen B, N eller n i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845). Ett större antal våtmarker och sumpskogsområden finns en bit bort från vindkraftverken. Ett fåtal limniska nyckelbiotoper förekommer, dock inte i omedelbar närhet av den plats där vindkraftverken ska uppföras. Det kommer att säkerställas att ingen påverkan sker på mark eller hydrologi. En lokalt verksam ornitolog (Sven V Johansson) med kunskap om förhållandena i Habos närområden med avseende på fåglar har i slutet av juli 2009 besökt de aktuella platserna där vindkraftverken ska uppföras. Enligt ornitologens utlåtande är området inte känt för något speciellt fågelliv. Under observationen noterades bland annat ormvråk och sträckande mindre korsnäbbar samt korp, nötskrika, gärdsmyg, gulsparv. Fladdermöss bedöms inte blir påverkade av vindkraftverken. Ingen fladdermusinventering har utförts. Kulturvärden Ungefär 2,4 km nordväst om vindkraftetableringen finns Habo kyrkby som är av riksintresse för kulturmiljövård. Jönköpings läns museum har i området vid den ursprungliga placeringen av vindkraftverken utfört två arkeologiska utredningar, etapp 1 och etapp 2

10 72 (Jönköpings läns museums arkeologiska rapport 2010:52 och 2011:49). För det södra vindkraftverket genomfördes en ny arkeologisk utredning, etapp 1, till följd av att vindkraftverkens placering ändrades (Jönköpings läns museums arkeologiska rapport 2012:71). Utredningarna visar att i det norra området påträffades 12 röjningsrösen och två stenmurar som bedömdes som övriga kulturhistoriska lämningar. Enligt bedömning av kulturmiljöfunktionen på länsstyrelsen kan det norra vindkraftverket byggas på planerad plats och inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs. För den nya vägdragningen, till följd av skydd av Knutshults gamla gårdstomt (RAÄ Habo 248:1) och stendumpen (Id 4), bedömer länsstyrelsen att inga ytterligare arkeologiska utredningar krävs. Efter det att placeringen av vindkraftverken reviderades så bedömde kulturmiljöfunktionen att ingen ny utredning behövdes då det norra vindkraftverket ändrades marginellt. I den nya utredningen i området runt det södra vindkraftverket har tre stycken lämningar hittats; två kolningsgropar och en äldre väg i form av en vägbank. Länsstyrelsen meddelar utifrån resultatet av den arkeologiska utredningen att följande ska uppfyllas av verksamhetsutövaren: - Kolningsgrop Id 1 och Id 2, fast fornlämning: Utmärkning i fält ska utföras av Jönköping läns museum och maskingrepp närmare fornlämningarna än 20 m kräver tillstånd. - Vägbank Id 3, övrig kulturhistorisk lämning: Kräver inga ytterligare arkeologiska insatser, men hänsyn ska tas så att den inte onödigt skadas. Generellt anger länsstyrelsen att i första hand ska vindkraftverk, kranplatser och tillfartsvägar, med tillhörande arbetsområde, placeras så fasta fornlämningar inte påverkas. Med maskiningrepp avses även arbetsföretagets arbetsområde. Vid skogsavverkning ska hänsyn tas till övriga kulturhistoriska lämningar i enlighet med skogsvårdslagen (SvL 30). Ingrepp i fast fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen och en arkeologisk förundersökning. Verksamhetsutövaren anger att vid förflyttning av det södra vindkraftverket kommer avståndet till Knutshults gamla gårdstomt vara 310 m och avståndet till stendumpen 250 m. De tidigare synpunkterna om ökat avstånd till dessa lokaler har tillgodosetts och etableringen bör ej påverka dessa lokaler. Rekreation och friluftsliv Området nyttjas av Orienteringsklubben Gränsen (OK Gränsen), vars medlemmar använder befintliga skogsvägar, upptrampade stigar och terrängen i skogen för sin verksamhet. Ungefär 100 m söder om det södra vindkraftverket går Bankerydsleden som är en 24,5 km lång vandringsled. Leden går på en skogsbilväg förbi verket som i normalfall inte plogas vintertid förutom om det förekommer skogsavverkning i anslutning till vägen. Vindkraftverken kommer inte ha någon negativ inverkan på friluftslivet eftersom området inte

11 73 kommer att hägnas in eller på annat sätt hindra allmänheten från att ströva och idka friluftsliv i området. Buller De ljudberäkningar som genomförts har baserats på den av Naturvårdsverket rekommenderade beräkningsmetoden i publikationen Ljud från landbaserade vindkraftverk, 2001 (ISBN ). Beräkningarna har utförts i beräkningsprogrammet WindPro version Följande indata har använts vid beräkningar: källjud 105 db(a) med nedställt driftmode (level 2) på det norra vindkraftverket till 103 db(a), råhetsklass 1,5, råhetslängd 0,055, vindhastighet 8 m/s på 10 m höjd. Ljudberäkningarna har utförts utifrån 25 ljudkänsliga områden (bostadshus) omkring etableringsområdet. Samtliga bostadshus erhåller en ljudnivå under riktvärdet 40 db(a). Vad beträffar bostäder i vindskyddade lägen (områden där vindhastigheten är i storleksordningen 50 % lägre än vid aggregatet, i båda fallen avses här vindhasigheten på 10 meters höjd) så är verksamhetsutövarens bedömning att det inte förekommer några sådana lägen vid bostadshusen i närområdet. Skuggor Beräkningar av skuggpåverkan har utförts i programmet WindPro version för 25 fastigheter (bostäder) i närområdet. Den astronomiska maximala skuggeffekten har beräknats, vilket är ett värsta fall scenario. Detta innebär att solen skiner alla dagar från soluppgång till solnedgång och inga hinder såsom skog eller byggnader skymmer sikten till vindkraftverken. Rotorplanet är hela tiden riktade mot solen för maximal skugga och vindkraftverken är alltid igång. Beräkningarna visar att tretton bostäder erhåller en maximal skugga på över 30 timmar per år och sjutton bostäder erhåller en maximal skugga på över 30 minuter per dag. Ett skuggdiagram (skuggkalender) som visar när eventuella rörliga skuggor kan förekomma vid en fastighet fördelat över årets månader har också lämnats in. Båda vindkraftverken kommer att utrustas med skuggsensorer som stänger av vindkraftverken om det visar sig att någon skuggkänslig byggnad riskerar att utsättas för skuggning som överstiger riktvärdet på 8 timmar per år eller 30 minuter per dygn. Reflexer (blänk) Moderna vindkraftverk har antireflexbehandlade rotorblad så att störande reflexer inte uppstår.

12 74 Hinderbelysning Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155). Detta innebär att vindkraftverk med en totalhöjd mellan m ska förses med medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning och mörker. Vindkraftverk vars totalhöjd överstiger 150 m ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Ljusmarkeringen placeras på vindkraftverkets högsta fasta punkt, vilket innebär taket på maskinhuset. För att minimera störning på omgivningen anger verksamhetsutövaren att blinkningarna i möjligaste mån kommer att synkroniseras med eventuellt närliggande föremåls blinkande ljus. Det högintensiva ljuset kommer att avskärmas nedåt på ett sådant sätt att ljusstrålen inte träffar markytan inom en radie av 5 km från vindkraftverket. Både medelintensiva och högintensiva ljus dimmas ned så att de lyser med reducerad styrka under mörker. Störningen från hinderbelysningen för de närboende är svår att uppskatta och är en subjektiv fråga. Under dagtid när fullt dagsljus råder medför hinderbelysningen en marginell påverkan på omgivningen. Det är framför allt vid mörker ljuset blir tydligt, dock kommer ljuset att dämpas och avskärmas enligt gällande regler. Säkerhet Isbildning är främst ett problem för vindkraftetablering i kallare klimat. Risken får bedömas som måttlig i Äskhult. Om isbildning vid något enstaka tillfälle trots allt skulle uppstå under extrema väderförhållanden är sannolikheten för att stora isbitar ska lossna från rotorbladen och slungas ut i terrängen mycket låg eftersom de krafter som gör att isbitar lossnar är som störst då rotorspetsen befinner sig i sitt nedersta läge och vänder för att börja röra sig uppåt igen. Iskast sker således till övervägande del rakt ner och hamnar då direkt under rotorn. Skulle isbeläggning uppstå på rotorbladen skapar detta en obalans, vilket vindkraftverket är ytterst känslig för och som leder till att vindkraftverket automatiskt stoppas. Vindkraftverken förses med åskledare för att förhindra åsknedslag som kan orsaka skador på verken. Kemikalier, avfall och farligt avfall Vid drift av vindkraftanläggningen används, per vindraftverk, ca 250 liter olja i växellådan och 60 liter hydraulolja i styrsystemets mekaniska komponenter. Vindkraftverket är konstruerade av tätt material som kan stå emot eventuellt kemikalieläckage. Ett eventuellt läckage samlas, beroende på vindkraftmodell, antingen upp i maskinhuset eller i botten på tornet som fungerar som en invallning. Läckage av oljor leder dessutom omedelbart till driftsstopp och besök av servicepersonal. Det farliga avfall som uppkommer är förbrukad hydraul- och växellådsolja. Ägaren kontrollerar att transportör har nödvändiga tillstånd.

13 75 Transporter och anläggningsarbeten Under uppförande av vindkraftanläggningen kommer cirka 250 transporter av lastbil, grävlastare och mobil kran att behövas. Beräknat antal transporter inkluderar själva vindkraftverken med torn, maskinhus, rotorblad och gravitationsfundamenten med armering, cement, grus och vatten eller färdig betong samt material till vägar och uppställningsplatser. Befintliga vägar och skogsbilvägar kommer att utnyttjas i möjligaste mån. På vissa ställen kan nyanläggning av vägsträcka bli aktuell och dikning kommer eventuellt att behövas utifrån markens förutsättningar. Transporter från söder, öster och väster (bland annat betongtransporter, om det blir aktuellt med gravitationsfundament) kommer från Jönköping via E4, riksväg 40, länsväg 195, länsväg 26/47, avfart vid Flaskebo eller Sjövik vidare på väg 678 eller 679. Transporter fortsätter på väg 678 och tar av vid Lindhult till väg mot Äskhult. Transporter från norr kör via Skövde eller Falköping, vidare på länsväg 26/47 och fortsätter sedan på samma sträcka som beskrivs ovan. En mindre grusplan kommer att anläggas runt varje verk, ca 60*30 meter. Till den tillkommer fundamentsyta samt backytor och uppläggningsplatser för kran, fordon och maskiner mm. vilket gör att den totala markåtgången kring varje vindkraftverk blir ca 4000 m 2. Elnät Elanslutning är planerad till stationen i Klerebo, ca 2 km söder om etableringsområdet, men alternativ anslutning till befintlig kraftledning i området är också möjlig. Placering av transformatorstationer är därför ännu inte bestämd. Den interna kabeldragningen är tänkt att gå som markförlagd kabel utmed väg. Nätägare i området är Vattenfall. Egenkontroll Bestämmelserna i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll kommer att uppfyllas. För att förhindra att onödiga störningar uppkommer övervakas verken. Automatisk tillsyn sker kontinuerligt i form av datoriserad övervakning av driften som slår larm vid eventuella driftstopp eller haveri i form av exempel oljeutsläpp. Servicepersonal kommer regelbundet att ha schemalagd manuell tillsyn av vindkraftverken. Avveckling av vindkraftverk Vindkraftverkens beräknade livslängd är ca 30 år. Därefter kommer verken tas ur drift och nedmonteras. Metallen har ett skrotvärde och övriga delar såsom generatorhus och rotorblad etc. kommer att omhändertas för återvinning enligt den tidens bestämmelser. Platsen i terrängen återställs i möjligaste mån

14 76 till ursprungligt skick och fundamentet tas bort till en nivå av 1 meter under markytan. Uppfyllande av de allmänna hänsynsreglerna Verksamhetsutövaren har i anmälan redovisat hur de allmänna hänsynsreglerna uppfylls. Remiss har skickat ärendet på remiss till Länsstyrelsen i Jönköpings län. har också två gånger, gemensamt med byggnadsnämnden, kungjort anmälan i Jönköpings-Posten (31 mars 2010 och 23 mars 2013) och på Habo kommuns webbplats (31 mars till 21 april 2010 och 23 mars till 15 april 2013) och gett närboende möjlighet att yttra sig i ärendet. Remiss har även skickats till i Jönköpings kommun, Naturskyddsföreningen i Habo, OK Gränsen och i brev adresserat till ägare av de fastigheter som helt eller delvis ligger inom en radie om ca 1000 meter till vindkraftverken. Totalt har 11 stycken yttranden från privatpersoner inkommit. Vissa av yttrandena är från första remissomgången dvs. innan placeringen av vindkraftverken ändrades. Verksamhetsutövaren höll den 11 mars 2008 ett samrådsmöte med närboende för att presentera vindkraftprojektet, svara på frågor och ta in synpunkter. Verksamhetsutövaren har skickat anmälan på remiss till Försvarsmakten, Luftfartsverket (LFV/ANS), Jönköping Airport, Skövde flygplats och Teracom. Förutom synpunkter och därav åtgärder i form av höjning av hinderytor (MSA) för Jönköping och Skövde flygplats, har samtliga inte något att erinra mot placeringen av vindkraftverken. Yttranden Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen bedömer att den planerade verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i bilaga 2 till Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. I fråga om djur och natur bedömer länsstyrelsen att de två enskilda verken inte medföra någon större påverkan. Länsstyrelsen nämner dock när det gäller fåglar att det i området lär finnas revir både för bivråk och för nattskärra samt ett uttalat sträck av vadarfåglar (de viker av från Vättern mot västkusten här). I fråga om fladdermöss anges att det skulle kunna finnas flyttstråk på motsvarande sätt som för vadare. Beträffande kulturvärden så uppmanas verksamhetsutövaren samråda med länsstyrelsen kulturmiljöfunktion. Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av en arkeologisk utredning eventuellt ihop med en kulturhistorisk förstudie.

15 77 Kulturmiljöfunktionen på länsstyrelsen i Jönköpings län har ett flertal gånger lämnat synpunkter i ärendet som utgår ifrån resultatet av de arkeologiska undersökningar som genomförts i området av Jönköpings läns museum. Tidigare har arkeologisk utredning etapp 1 och 2 utförts i området (Jönköpings läns museums arkeologiska rapport 2010:52 och 2011:49). Då placering av vindkraftverk och vägar reviderats har en ny etapp 1 (Jönköpings läns museums arkeologiska rapport 2012:71) genomförts vid det södra vindkraftverket. Länsstyrelsen lämnar krav på utmärkning av fornlämning i fält, på skyddsavstånd samt tillståndsprövning, som ska föregås av en arkeologisk förundersökning, om fast fornlämning ska tas bort eller maskiningrepp närmre skyddsavståndet. Generellt ska hänsyn tas så att forn- och kulturlämningar inte skadas av ex. vindkraftverk, kranplatser och tillfartsvägar med tillhörande arbetsområden. i Jönköpings kommun i Jönköpings kommun anser inte att kommuninvånarna i Jönköpings kommun som bor närmast verken skulle påverkas nämnvärt av etableringen av vindkraftanläggningen. Naturskyddsföreningen i Habo Naturskyddsföreningen anser att annan lokalisering av vindkraftverken vore att föredra. Som motivering används att så stora vindkraftverk ger en betydande nackdel för såväl friluftsliv som landskapsbild. Naturskyddsföreningen anser att Domneberg är en dominerad plats i landskapsbilden och att det tillsammans med Högamon i söder är ostörda områden som ger fina naturupplevelser vid t.ex. vandring eller skidtur utefter den markerade spårleden. Naturskyddsföreningen tar också upp omkringboendes oro och att vindkraftverken stoppar en byggnation på Domneberg. Övriga remissinstanser Synpunkter, som sammanfattas nedan, har till största del inkommit från privatpersoner i omgivningen: Lena Ostermark, ägare till Domneberg 1:2 Lena Ostermark anser att hennes fastighet inte tagits upp i anmälans konsekvensutredning eftersom den inte är bebyggd. Ostermark menar att området runt Domneberg är kulturhistoriskt intressant och har en rik flora och fauna. Oro finns för buller, skuggor, reflexer och inskränkt friluftsliv ex. OK Gränsens motionsspår samt störning från hindermarkering. Ostermark är också bekymrad över att nya vägar med vägdiken riskerar att torrlägga Domneberg och anger också att Domneberg har skyddsvärda våtmarker och en damm som blir påtagligt skadade av en vindkraftetablering. Kompletterande synpunkter från Ostermark anger att en vindkraftetablering inte är lämplig i området och att det läggs en död hand över gården.

16 78 Ostermark har synpunkter för hur bullerberäkningarna är utförda och anser att de är felaktiga. Oro finns för buller, skuggor, reflexer, vitt sken och blixtljus från hindermarkering samt visuell störning som påverkar natur och fågelliv. Ostermark menar att vindkraftverken påverkar omgivningen negativt, förstör miljön och hotar människors och djurs livsmiljöer. Bengt och Pia Karlsson, Ekeberg 1:3 och 2:3 Karlsson är oroliga för buller, ljusblink och sänkt värde på sin fastighet. De anser att avståndet mellan deras fastighet och vindkraftverken är för kort och att fastigheterna kommer att påverkas negativt. Carina Larsson, Ekeberg 1:8 Känner oro för att vindkraftverken påverkar människor och natur negativt. Niklas och Laura Kvarnstrand, Ekeberg 1:11 Niklas och Laura Kvarnstrand är starkt negativa till vindkraftverken. De är oroliga för buller, skuggor, sjunkande fastighetspriser, nedfallande is eller rotorblad. Kvarnstrand anser att vindkraftverken är förfulande, stör landskapsbilden och skrämmer turister, besökare och framtida potentiella kommuninvånare. De anser att beräkningarna för buller är felaktigt utförda och utgår från ett vindkraftverk som inte existerar. Till yttrandet finns bifogat en protestlista med 23 namn. Kompletterande synpunkter från Kvarnstrand anger att vindkraften på Äskhult skulle ha en stor negativ effekt för dem och deras grannars fastigheter bland annat på grund av ljud och skugga som med stor sannolikhet skulle överstiga tillåtna gränser. De anser att beräkningar för ljud och skugga är felaktiga och att fotomontagen är vilseledande och skiljer sig mycket jämfört med tidigare fotomontage i ärendet. De anser även att vindkraftverken kommer för nära Habo kommuns framtida tätortsgräns och att påverkan på OK Gränsens milspår och Bankerydsleden blir stor med avseende på säkerhetsaspekten vad gäller bladdelar som kan lossna samt iskast. Kvarnstrand anser att området är värt att bevaras så att det kan fortsätta utnyttjas som strövområde, utsiktspunkt och rekreationsområde. Gun Lennartsson och Christer Widahl, Ekhagen 1:1 Anser att avståndet mellan sitt boende och det närmsta vindkraftverket är för kort och är oroliga för buller, skuggor, haveri, nedfallande is, störningar på radio, tv och telefoni samt värdeminskning på sin fastighet. Om en större kraftledning behöver byggas i närheten av bostaden är Lennartsson och Widahl starka motståndare till detta. Kompletterande synpunkter anger att Lennartsson och Widahl motsätter sig vindkraftetablering i området då den kommer att förstöra livskvaliteten, men också byggnation, friluftsliv, turistnäring i närområdet samt leda till

17 79 värdeminskning på deras fastighet. De menar att det inte är acceptabelt att antal skuggdagar på deras fastighet ökat sedan vindkraftverken har flyttats och tycker att bullerberäkningen har manipulerats. De är kritiska till visualiseringen i fotomontagen och anser att påverkan från hinderbelysning ska simuleras. Lennartsson och Widahl anser att anmälan innehåller oriktiga handlingar som dessutom är svårtolkade. De tycker fortfarande att deras bostad ligger alldeles för nära det norra vindkraftverket (587 meter). Dennis och Lena Wennerholm, Ekhagen 1:2 Wennerholm är negativ till vindkraftverk på Äskhult och tycker att det innebär en försämring av boendemiljön för de kringboende. De känner oro över störningar från buller, högfrekvent ljud och skuggor samt oro över försämrad hälsa. Oro finns även för olycksrisker från haveri, brand och nedfallande is, störningar på radio, TV och mobiltelefoni samt värdeminskning på fastigheten. Wennerholm anser att vindkraftverken ligger för nära bostäder, speciellt det norra vindkraftverket som bland annat ger ett påträngande synintryck, och att konsekvenserna av vindkraftverken inte är fullt utredda bland annat elanslutningen samt att bullerberäkningen är manipulerad. Karin Müntzing, Gunnarsbo 1:182 Karin Müntzing hänvisar bland annat att Domneberg har ett stort natur- och kulturhistoriskt värde. Påpekar att påverkan på fastigheten Domneberg 1:2 inte tas upp i anmälan. Fd Habogruppen genom Kajsa Müntzing Fd Habogruppen önskar en vindkraftsfri kommun och anser att en vindkraftetablering inte är försvarbart för människors miljö eller ekonomi. De anser att möjligheten till expandering av bygden minimeras till följd av alla de vindkraftverk som det för närvarande ansöks om i Habo. Lars Lundberg och Ann-Britt Källström, Gölhult 4:2 Motsätter sig alla vindkraftverk i Habo kommun. Anser att kommunen ska vara vindkraftfri pga. sin tystnad, vackra natur, skyddade områden, sjöar, vattendrag, mossar, många fornminnen, turistmål såsom Hökensås och Furusjöbygden. De anser att boende nära ett vindkraftverk drabbas av sjunkande fastighetspriser, lågfrekvent ljud, visuell påverkan och störningar från blinkande ljus pga. hindermarkering. Bengt och Eva Aschan, Bosaryd 1:1, Jönköpings kommun Synpunkter på att vindkraftverken stör landskapsbilden rent visuellt och att bullerberäkningen inte omfattar deras fastighet. Patrik Erixon, Kroxeryd gård, Ödeshögs kommun Anse att verksamheten ska tillståndsprövas av länsstyrelsen. Önskar att verksamhetsutövaren ska redovisa maskinrelaterade hälso- och säkerhetsrisker.

18 80 Erixon är sedan jaktarrendator och innehar smådjursjakten på fastigheten Domneberg 1:2. Verksamhetsutövarens bemötande av yttrandena Verksamhetsutövaren har bemött de synpunkter som inkom under första remissomgången innan vindkraftverkens placering ändrades. Verksamhetsutövaren anger att vindkraftverken kommer att anpassas så att riktvärden för buller och skuggor innehas. Även om verksamhetsutövaren räknat på ett fiktivt verk så kommer de valda verken inte ha högre källjud än vad som angivits i anmälan. Skuggsensorer som stänger av verket kommer att sättas upp på vindkraftverken om beräkningarna visar att något bostadshus drabbas av skuggor över riktvärdet. Vid beräkningar har Naturvårdsverkets rekommenderade modell WinPro använts. De redovisade värdena på ljud är toppvärden (worst case-beräkning) vilket innebär att de faktiska värdena oftast är lägre. Verksamhetsutövaren konstaterar att vindkraftetableringen påverkar landskapsbilden och att upplevelsen, positiv eller negativ, är subjektiv. Angående isbildning så kommer vindkraftverket att känna av det och automatiskt stoppa. Haveri förekommer ytterst sällan för vindkraftverk. De förkommande spårleder i området som markerats av OK Gränsen, med markägarens tillåtelse, kan när som helst flyttas eller tas bort på grund av skogsbruk eller dylikt om markägaren så bestämmer. Verksamhetsutövaren kan inte påverka matarledningen till vindkraftverken eftersom det är Vattenfall som har ledningsrätten i området och som ansvarar för var ledningen dras och att det sker efter gällande bestämmelser. Verksamhetsutövaren anger att det inte finns kända undersökningar som pekar på att närheten till ett vindkraftverk skulle påverka fastighetsvärdet negativt. Gällande synpunkter på Domneberg anger verksamhetsutövaren att man utgått från Lantmäteriets kartor och varken lagt till eller tagit bort byggnader eller vägar. Domneberg är en obebyggd fastighet och har därför inte tagits med i beräkningarna i anmälan. Verksamhetsutövaren anger att man uppfyller samtliga krav som ställs av berörda myndigheter och därav tar hänsyn till de boende. Kommunicering Bolaget har givits tillfälle att inkomma med yttrande i ärendet och att kontrollera att beslutet inte innehåller några faktafel. Motivering Särskild bedömning av verksamheten betydande miljöpåverkan i Habo och Mullsjö kommuner gör bedömning, med hänvisning till 26a i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan och därmed inte behöver tillståndsprövas av länsstyrelsen. Verksamheten kan hanteras

19 81 som ett anmälningsärende, vilket är samma bedömning som Länsstyrelsen i Jönköpings län gjort i sitt yttrande till miljönämnden. s bedömning utgår ifrån att verksamheten handläggs som en anmälningspliktig verksamhet (C-verksamhet) eftersom anmälan inkom till miljönämnden innan förordningen ändrades den 1 augusti Lokalisering Enligt lokaliseringsprincipen i miljöbalkens 2 kap. 6 ska en sådan plats väljas att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt miljöbalkens 3 kap. ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Stora mark- och vattenområden som är opåverkade eller endast obetydligt påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska skyddas mot ingrepp som påtagligt kan påverka områdets karaktär. konstaterar att området för vindkraftverken ligger på redan exploaterad skogsbruksmark med visst inslag av jordbruk. Enligt översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Habo kommun finns inga restriktioner för markanvändningen på platsen. Verksamheten ligger inte inom riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 miljöbalken. Vidare kan miljönämnden konstatera att verksamheten ger upphov till bland annat buller, skuggbildning, farligt avfall och förändrad landskapsbild med mera. anser att verksamheten med vidtagna skyddsåtgärder, försiktighetsmått och begränsningar, bör uppnå ändamålet med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Landskapsbild Enligt Habo och Mullsjö kommuners landskapsanalys (antagen av kommunfullmäktige i Habo , 3) karakteriseras området som Barrskog med större inslag av myrmark och omgärdas av landskapskaraktären Odlingsbygd med stora inslag av skog. Karaktären domineras av skog och skogsbruk och återfinns oftast i höjdlägen. Landskapsrummen är små. Längre siktlinjer och utblickar kan på sina ställen återfinnas på höjder och vid krön men begränsas och bestäms av den kringliggande skogen. Känslighetsanalysen ( Analys av landskapets känslighet gentemot vindkraft i Habo och Mullsjö kommuner, antagen av kommunfullmäktige i Habo , 3) anger generellt att Barrskog med större inslag av myrmark är en landskapskaraktär med liten eller till och med mycket liten känslighet för påverkan. Enstaka partier med äldre skog eller myrar med vildmarksprägel kan dock ha måttlig till stor känslighet. I områden med större betydelse för

20 82 friluftslivet ökar känsligheten. Karaktären kan visuellt tåla stora ytkrävande anläggningar som vindkraftverk då vindkraftverken samspelar med storskaligheten i skogspartierna och siktlängderna nästan alltid är så korta så att vindkraftverken inte syns. Rekommendationen i känslighetsanalysen är att i mindre känsliga områden av denna landskapskaraktär (dvs. områden som inte har vildmarksprägel eller särskilda värden för friluftslivet) bör vindkraftverk kunna uppföras utan större konflikter, om än med omsorg och försiktighet gentemot framförallt natur- och kulturvärden, men även gentemot rekreativa värden. Om vindkraftverk uppförs inom denna karaktär bör grupperingen vara följsamma mot de starka nord-sydliga riktningarna i landskapet. Landskapsanalysen nämner begreppet landmärken som en företeelse som är synlig på långt håll och som har en så stark karaktär eller signifikans att de utgör viktiga referenspunkter för människans orientering i landskapet. Det finns mycket få landmärken i Habo kommun, Domneberg är dock ett exempel på en dramatisk höjd som utgör ett landmärke. Gällande synlighet anger känslighetsanalysen att vindkraftverk med en höjd om 150 meter, oavsett placering, teoretiskt kommer vara synliga över betydande delar av kommunen. Placering på de flesta ställen i kommunen medför synlighet från Vätterns vatten, från E4:an (Vätterleden) och Visingsö. Med hänvisning till bland annat känsliga miljöer (natur-, kulturhistorisk-, rekreativ-, turistisk miljö), visuell påverkan, synlighet och landskapskaraktärens känslighet delas kommunen upp i fyra olika känslighetsnivåer. Äskhult 1:6 ligger i ett område som bedöms ha stor känslighet för vindkraftsetablering eller gränsar till ett område med viss känslighet för vindkraftetablering vilket är den näst högsta respektive näst lägsta känslighetsnivån. Av landskapsbeskrivning och fotomontage framgår att vindkraftverken ligger på en höjdplatå, det norra verkets placering ligger 270 m över havet och det södra verkets placering ligger på 240 m över havet, och därmed kommer synas från långt håll. Synligheten från närmare håll kommer med största sannolikhet döljas av terrängen och skogen. bedömer därför att inverkan på landskapsbilden inte är mer påtaglig än att den kan accepteras och att landskapet inte har så stora värden att det stoppar en vindkraftetablering. Vindkraftverken följer dessutom den rekommenderade nordsydliga riktningen. I området finns motionsspår och vandringsled. finner dock att de korta siktlängderna som förekommer vid vistelse i området inte föranleder att området blir så känsligt att inte en vindkraftetablering är möjlig. Planförhållanden I Habo och Mullsjö kommuners vindkraftpolicy (antagen av kommunfullmäktige i Mullsjö och i Habo ) framgår det att vindkraftverkens placering inte ingår i utpekade restriktiva områden. Restriktiva områden är områden som är olämpliga för vindkraftverk enligt

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Camilla Lindén Paragrafer: 24-31 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Camilla Lindén Paragrafer: 24-31 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 29 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 14 april 2011 klockan 15.00-17.00 Bertil Engström (MP), ordförande Leif Wangström (M) tjg. ersättare för Erik Johansson

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Ystad- Österlenregionen

Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Ystad- Österlenregionen Version 2010-12-29 Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Ystad- Österlenregionen Nedanstående vindkraftsanläggningar räknas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till direktionen

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Bilaga 8. PM om regelverket för hindermarkering av vindkraftverk

Bilaga 8. PM om regelverket för hindermarkering av vindkraftverk Bilaga 8. PM om regelverket för hindermarkering av vindkraftverk PM - Regler för hindermarkering av vindkraftverk Scanergy, december 2016 Sammanfattning Från och med TSFS 2013:9 är skrivningen om att,

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 66 Verksamhetsplan 2013 för miljönämndens verksamhet... 95 67 Behovsutredning 2013 för miljönämndens verksamhet... 96 68 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012...

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Seminarium 2009. Vindkraft

Seminarium 2009. Vindkraft Seminarium 2009 Hotell Continental, Stockholm Vindkraft Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket Vår syn på vindkraft Miljöpåverkan generellt liten, men tänk på Olägenheterna av ljud, vibrationer, ljus och skuggor

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer