INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Deltagare, kursledning och externa föreläsare...2 Johan Calltorp: Vad utmärker styrning och ledning av en professionell organisation...3 Per Carlsson: Användning av olika styrformer i hälso- och sjukvård...6 Lars-Åke Levin: Styrning av sjukvård...9 Ingemar Alfredsson: Att vara styrd erfarenheter av beställarstyrning...11 Gunnar Öhman: Upphandling av vård regler och spelregler...13 Troed Troedsson: Styrning av vård och omsorg, en framtidsvision

2 Deltagare, kursledning och externa föreläsare Kurs 2, Deltagare: Landstinget Dalarna: Margareta Rud, Landstinget Gävleborg: Siv Hellström, Per Lindberg, Åke Lundqvist Landstinget Sörmland: Monika Agnedal Landstinget Västmanland: Hans Dahlman, Peter Molin Landstinget i Östergötland: Krister Djerf, Charlotta Ingemarsson, Klas Lindström Region Västra Götaland: Anders Fischer, Gerd Fridh, Håkan Hilmér, Rune Kjernald, Birgitta Svensson, Jan Svensson, Annbritt Ulfgren Stockholms läns landsting: Jan Erlandsson, Rune Holmsen, Eva Huslid, Milan Knezevic, Peter Lundqvist, Mikael Ohrling, AnnMarie Ståhl Västerbottens läns landsting: Britta Erixon-Enfält, Torbjörn Styrke, Kenneth Öberg Kursledning Johan Calltorp, Nordiska Hälsovårdshögskolan Madeleine Andersson, Nordiska Hälsovårdshögskolan Per Carlsson, CMT, Linköpings Universitet Margareta Hildebrand, CMT, Linköpings Universitet Lars-Åke Levin, Tema-H, Linköpings Universitet Jan Persson, CMT, Linköpings Universitet Externa föreläsare Ingemar Alfredsson, sjukhusdirektör, Kungälvs sjukhus Troed Troedsson, konsult med erfarenhet från Helsingborgs kommun Gunnar Öhman, inköpsenheten, Landstinget i Östergötland 2

3 Johan Calltorp: Vad utmärker styrning och ledning av en professionell organisation Johan Calltorp introducerade modulens tema: Att leda och styra hälso- och sjukvård i ett beställarperspektiv. Erfarenheten har visat att det är mycket svårt att styra sjukvård, en del vill till och med göra gällande att det är omöjligt. Att vara sjukvårdschef har jämförts med att vara operachef, båda försöker leda "primadonnor". I det här föredraget kommer jag att tala om några av de viktigaste sakliga skälen till varför det är så svårt, sa Johan. Som en bakgrund till den diskussionen nämnde Johan fyra principiellt olika sätt att styra hälsooch sjukvården (i realiteten används ofta en kombination av dessa): 1. "Passiv" ekonomistyrning eller budgetstyrning har en lång tradition inom offentlig sektor, inte minst inom sjukvården. Den innebär att en budgetprocess resulterar i att olika sjukvårdsområden tilldelas en ekonomisk ram, vanligtvis för ett år i taget. 2. "Aktiv" ekonomistyrning med inslag av incitament och marknad. Här styr patientens egna val och ersättningar baserade på prestation resurstilldelningen i högre grad. 3. Beställar/utförarmodeller, där beställare analyserar befolkningsgruppers behov och kommer överens med utförare om vårdinriktning, vårdvolymer, kvalitet och kostnad. 4. Professionell styrning där den medicinska professionen själv styr med hjälp av vårdprogram, guidelines och jämförelser (bench-marking) med likartade verksamheter. Medicinsk etik Oavsett vilken metod man använder stöter man på problem, menade Johan Calltorp. En utgångspunkt för förklaringar hittar man redan i den antika medicinska etiken, så som den formulerades av Hippokrates. Etiken bjuder att medicinen ska förlänga liv, höja funktionsförmågan, trösta, lindra och aldrig skada. Den är individinriktad och innebär i princip att man ska göra allt för alla oavsett kostnad. Denna etik kolliderar alltmer med den ekonomiska verkligheten och behovet av att hushålla med knappa resurser. Vi måste lära oss mer om att väga olika behandlingsalternativ mot varandra med avseende på kostnad och nytta, väga resursinsats mot resultat och analysera marginalkostnader. Sjukvårdsproduktionen har en del karaktärsdrag som försvårar styrning och kostnadskontroll. Sjukvården ska åtgärda tillstånd som saknar skarpa gränser, med varierande grad och art av ohälsa och där man också måste väga in risker för framtida ohälsa. "Produkten" är oklar, det vill säga hur stor hälsoförbättring en viss behandling ska leda till och för hur lång tid. En fungerande marknad förutsätter att konsumenten är väl informerad om alternativ som står till buds, men den kunskapen har inte människor. Marknaden störs också av att det inte är patienten själv som betalar utan vanligen en tredje part. Behandlingen och kostnaderna påverkas också av det personliga samspelet mellan vårdgivare och vårdtagare, något som kan vara svårt att styra för sjukvårdsadministratörer, sa Johan Calltorp. 3

4 Styrningen försvåras också av att så många starka krafter påverkar sjukvården, fortsatte Johan. Det är påverkan från massmedia, väljare, intressegrupper, de politiska partierna och olika medicinska professioner. Den sistnämnda gruppen strävar ofta efter att slå vakt om de egna verksamheterna, ge dem utvecklingsutrymme, höja deras status. Kulturskillnader mellan tre huvudaktörsgrupper inom sjukvården politiker, administratörer och vårdprofessionella bidrar till att öka komplexiteten. Skillnaderna kan åskådliggöras av följande bild (använd av Hultin 1986): Politiker Administratörer Vårdprofessionella Utbildning Partiarbete, valtal Varierande, ofta "krokiga" vägar Enhetlig inom specialiteten Uppdragsgivare Väljarna, partiet Landstinget Patienterna Ledord Rättvisa, gångbart, Systematik, ordning, principer Kvalitet, specialitetens normer samhällsutveckling Arbetsorganisation "Regering opposition" Hierarkisk Kunskapsauktoritativ Arbetsformer Kohandel, votering, Materialinsamlingar, samman- Handlingsinriktat, beslut-åtgärd reservation ställning, PM Johan visade nedanstående bild som gjorts av Gösta Andersson, avtalsdirektör i Dalarna, som schematiskt visar kraven på olika slags effektivitet och när det framför allt är medicinsk kompetens som erfordras och när det är "politisk eller annan" kompetens. Politisk och annan kompetens Medicinsk kompetens Medicinsk effektivitet Klinisk effektivitet Strukturell effektivitet Allokeringseffektivitet 4

5 Konsumtionssamhällets värderingar pressar sjukvårdens kostnader uppåt. Behovet av medvetna prioriteringar mellan olika vårdbehov har blivit uppenbart. Många modeller för detta har sett dagens ljus, den andra norska prioriteringsutredningen (Lönning II, 1998) är en av de mest genomtänkta, enligt Johan Calltorp. Konsumentmakten försvårar ansträngningarna att driva sjukvården mot en högre grad av "evidence based medicine", det vill säga att prioritera de metoder som bevisligen har bäst effekt med avseende på livsförlängning, livskvalitet och patienttillfredsställelse. Inte desto mindre är det detta som måste ske och för det krävs bland annat kraftfulla informationssystem och möjligheter att registrera och övervaka prestationer och handlande hos enheter och individer. Samtidigt kan sådana system ge kraftfullt beslutsstöd för läkarna, men konflikter kring autonomi och oberoende kommer att uppstå. Nya förutsättningar Förutsättningarna för sjukvården är idag annorlunda på många sätt. De utvecklingslinjer Johan Calltorp pekade på är: decentralisering från nationell nivå till landsting och regioner (samt att landsting tenderar att gå samman i större regionbildningar), sjukvården blir utpräglade kunskapsföretag som behöver nya metoder för att leda, styra och utvärdera (här behövs bättre metoder för att utnyttja och samordna kunskapsmassan och göra den tillgänglig för beslutsfattare), kunskapsbildningen ändrar karaktär, blir mer dynamisk och påverkas av IT, informella nätverk, internationella influenser och påverkan mellan samhällssektorer, vägen från teori till praktisk tillämpning blir kortare. En nyckelfråga som Johan särskilt lyfte fram var behovet att utveckla metoder för att värdera olika medicinska teknologier med avseende på i vilken grad de är ett svar på befolkningsgruppers mätbara hälsobehov. Johan betecknade till och med kopplingen mellan teknologivärdering och kvalitetsutveckling som en "felande länk". Ett dilemma för oss är att mycket av den styrnings- och ledningsfilosofi vi har tillgång till har sitt ursprung i USA, där förutsättningarna är radikalt annorlunda än här på grund av sjukvårdssystemets konstruktion och kulturella faktorer. Vi behöver utveckla och bearbeta mer av våra metoder inom landet, konkluderade Johan Calltorp. 5

6 Per Carlsson: Användning av olika styrformer i hälso- och sjukvård Per Carlssons föredrag om styrformer blev en naturlig fortsättning på Johan Calltorps inledande översikt. Även Per konstaterade att det inte är någon lätt uppgift att penetrera begreppet styrning. Vårt mål bör till att börja med vara att bli medvetna om de olika styrformer som finns så att vi kan välja ut den eller de som passar bäst för de förutsättningar och traditioner som finns i respektive landsting och för varje situation. Per påminde om att beställar/utförarmodellen i sig är en styrform och att till exempel en professionell organisation är en annan. I all analys av styrformer bör man klargöra vem som styr vem, för vilka syften, samt på vilket sätt styrningen sker. Innan Per gav sig i kast med styrformerna gick han metodiskt igenom de olika faktorer som gör att styrning av hälso- och sjukvård idag är mer nödvändig än någonsin. Enligt Pers overheadbilder är utgångspunkterna följande: 1. Mängden tillgängliga resurser i form av personal, kompetens, utrustning, lokaler, läkemedel med mera är begränsad. 2. "Behovet" av vårdinsatser överstiger de givna resurserna. Det innebär att vårdgivare och patienter idag och i framtiden tvingas avstå viss vård (ransonering/prioritering). 3. Tillgängliga vårdresurser kan användas på flera alternativa sätt. Vårdgivare ställs ofta inför komplicerade val mellan olika insatser och mellan patientgrupper (prioritering). 4. Det är en önskan att tillgängliga resurser används så "ändamålsenligt" som möjligt. 5. Uppfattningen om vilken vårdinsats som är mest ändamålsenlig i varje situation varierar mellan olika individer och yrkesgrupper. 6. I en tid med kraftigt ökade medicinska och tekniska möjligheter att ge vård och "life-styleinsatser", samt med bättre utbildad befolkning ökar behovet av öppna prioriteringar. 7. Med öppna prioriteringar menas att enskilda patienter eller grupper av patienter eller en definierad vårdinsats rangordnas på ett tydligt sätt utifrån allmänt accepterade kriterier, till exempel prioriteringsutredningens etiska plattform. 8. Även med etablerade etiska principer som grund för prioriteringar är det i praktiken besvärligt att göra öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården. 9. En förutsättning för att kunna fastställa behov av vård och göra informerade prioriteringar är att det finns utvärderingar om olika vårdinsatsers effekter på hälsan och deras kostnader. 10. Kunskapen om kostnader och effekter av olika vårdinsatser är dock ofta ofullständig. En annan svårighet är att individer representerande olika intressen värderar kunskapen olika. 11. Det krävs ett fungerande samspel mellan experter och lekmän. 12. Det saknas färdiga modeller för hur mätning av behov och prioritering av vård skall gå till i praktiken, men det pågår intressanta utvecklingsprojekt. 13. När prioriteringar är gjorda skall dessa implementeras i vården och vara styrande för beslut. 14. Det finns en rad olika styrformer som kan utnyttjas mer systematiskt. 15. Gjorda prioriteringar behöver följas upp och omvärderas. Avsaknaden av adekvata informationssystem i hälso- och sjukvården kräver särskild uppmärksamhet. 6

7 Operativ nivå och systemnivå Beställaren måste i sin beställaruppgift arbeta med dubbla referensramar, enligt Per Carlsson, samtidigt ha den operativa nivån och systemnivån i sikte. Beställarens arbete handlar om analys av behov, utvärdering, prioritering, styrning och uppföljning. På den operativa nivån fastställer beställaren således i det dagliga arbetet vilka behov av hälso- och sjukvård som finns i befolkningen, utvärderar vilka metoder/verksamheter som är kostnadseffektiva, vilka metoder/verksamheter som rangordnas högst (prioriteras) i en situation med begränsade resurser, styr sjukvården genom att verkställa de slutsatser om effektiv vård som man dragit, samt följer upp måluppfyllelsen. Allt det här behöver göras hela tiden för att det ska fungera. Men dessutom måste beställaren engagera sig i alla de här frågorna på en systemnivå, alltså fundera över hur använda system och metoder kan utvecklas och bli mer användbara i arbetet. Beställaren måste fråga sig: Har vi rätt underlag? Hur sker kunskapsöverföringen? Hur mäter man behov och hur kan information om behoven samlas in och sammanställas? Vad finns det för information om de olika behandlingsmetodernas effektivitet? Hur mäter man kvalitet och vårdresultat och vilken information behöver vi för att klara uppgiften? Systemskiftet är här Per Carlsson återknöt till ett avsnitt i sin bok "Den planerade marknaden" som han skrivit för några år sedan och där möjligheterna till förändrade styrningsmekanismer för sjukvården analyserades. Under 90-talets första hälft talades det mycket om systemskifte för sjukvården, men i praktiken hände inte så mycket. Nu under de senaste åren har det blivit tvärtom, en förändring av styrsystemen sker nu utan så mycket debatt och uppmärksamhet. Utvecklingen sker inom kraftfältet mellan två poler: marknad å ena sidan och administrativa processer å den andra. Och det är ingen tvekan om att riktning går mot marknadspolen. Även beställar/utförarmodellen kan beskrivas som en "pseudomarknad", en kombination av planering och marknad. Per Carlsson visade följande bild som belyser polerna marknad och planering i olika avseenden. Båda styrformerna kan fungera för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet givet vissa förutsättningar. I praktiken är inte förutsättningarna till fullo uppfyllda för någon av principmodellerna utan hälso- och sjukvården styrs av blandformer av marknad och administrativa processer. Marknad Administrativa processer Incitament Direktiv Marknadspris Reglerat pris Konkurrens Monopol Privat ägande Offentligt ägande Stor valfrihet Begränsad valfrihet Etableringsfrihet Reglerat marknadsinträde Decentraliserat beslutsfattande Centraliserat beslutsfattande 7

8 Hälso- och sjukvård innehåller verksamheter som passar olika bra att styras med marknadsmekanismer. Man bör därför vara öppen för att hitta den lämpliga blandningen mellan marknad och planering i olika delar av vården. Många styrformer Utöver beställar/utförarmodellen förekommer en rad olika styrformer, ibland inom ramen för modellen, ibland utanför. Per Carlsson nämnde styrning genom avtal, information, direktiv, organisation, informella kontakter, kunskapsstyrning och professionell styrning. Det kan vara värt att påminna om att den styrning som sker genom lagar, förordningar och direktiv är av betydande omfattning, även om vi kanske inte så ofta tänker på detta i termer av styrning, sa Per Carlsson. Ekonomiska styrmedel har och kommer säkert alltid att ha en viktig plats, till exempel skatter, bidrag och subventioner, samt olika ersättningssystem för producenterna. Kunskapsstyrning kommer att öka i betydelse framöver. B/U-modellen är accepterad Per Carlsson konstaterade att beställar/utförarmodellen nu fått en allmän acceptans i landstingen från att i 90-talets början nästan varit "förbjudna ord" i vissa landsting. En annan tendens är att problemen med prestationsersättningar uppmärksammats, vilket resulterat i en mer selektiv användning av den styrformen. I en professionell organisation som hälso- och sjukvård borde man lägga ner mer kraft på att utveckla professionella incitament snarare än ekonomiska, enligt Per. Det vill säga att de professionella aktörernas intresse av att uppvisa god kvalitet och goda medicinska resultat kan sporra utvecklingen. Över huvud taget kommer de närmaste årens utveckling av styrningen att handla mycket om att bygga upp system för kvalitets- och resultatuppföljning. Slutligen visade Per en overheadbild som åskådliggjorde den komplicerade interaktionen mellan marknad och planering. Den visar hur noga man måste analysera varje diagnos eller skada för att få en uppfattning om i vilken utsträckning den kan behandlas av en fri marknad eller om den är planeringsbar. Graden av "akuthet" och specialiseringsgraden är faktorer som påverkar. 8

9 Lars-Åke Levin: Styrning av sjukvård Lars-Åke Levin utvecklade diskussionen om de olika styrformernas för- och nackdelar, samt i vilka sammanhang de kan vara lämpliga att tillämpa. Inledningsvis nämnde han tre skäl till varför det är opraktiskt att helt enkelt överlåta sjukvården åt marknadsmekanismerna. Informationsassymetri. Vårdprofessionens representanter vet mer om patientens diagnos och behandlingsmöjligheter än patienten själv. Patienten saknar överblick över tillgängliga behandlingsalternativ. Principal-agent-förhållandet. Det är inte patienten som väljer som också betalar, utan betalning sker via en "agent", till exempel en beställarorganisation. Rättvisekravet. En renodlad marknadslösning leder med nödvändighet till att ekonomiskt välbeställda kan få en bättre sjukvård än fattiga, och det anses oacceptabelt av rättviseskäl. Därför behövs styrning genom administrativa processer. Styrningen ska tillse att en rad mål uppfylls: kvalitet i vården, rättvisa, tillmötesgå människornas önskningar, hålla kostnadsramen, erbjuda effektiv vård med god tillgänglighet och med goda personalbetingelser. Styrningsformerna kan kategoriseras på olika sätt. Lars-Åke Levin valde den här uppdelningen: Ekonomistyrning Regelstyrning Avtalsstyrning Informationsstyrning Lednings- och organisationsstyrning Kulturstyrning Incitament, interna marknader och ersättningssystem är några nyckelbegrepp inom den ekonomiska styrningen. Att utforma ersättningssystem som fungerar har visat sig svårt, bland annat för att det är så många olika mål som ska nås samtidigt. Ersättningssystemen ska understödja kostnadskontroll, produktivitet, effektivitet, slå vakt om speciella verksamheter som inte "bär sig", vara neutrala i förhållande till olika huvudmannaskap, samt förstås ge producenterna en rimlig betalning för sina tjänster. Erfarenheten har visat att det är mycket svårt att hitta system som gör allt detta på en gång. Ersättning efter åtgärd gynnar produktiviteten, men ger dålig kostnadskontroll. Ersättning efter resursåtgång blir kostsam. Ersättning med global budget ger kostnadskontroll, men premierar inte effektivitet. Ersättning per besök gynnar produktiviteten, men ger små möjligheter att kontrollera kostnader. Ersättning per behandlingsperiod är i praktiken svårhanterlig. Kapitation ger ganska god kostnadskontroll, men för över den ekonomiska risken på vårdgivaren. Det allra bästa vore förstås om man kunde ersätta vårdgivaren i relation till uppnådda 9

10 hälsovinster för patienterna, men det är inte prövat, kanske inte heller möjligt, sa Lars-Åke Levin. Styrning genom avtal är vanligt förekommande och ett näraliggande exempel är förstås kontrakt mellan beställare och producenter av hälso- och sjukvård. Lars-Åke talade om två typer av kontrakt: abonnemangskontrakt och prestationsbaserade kontrakt. Abonnemangskontrakten styr tillgänglig kapacitet, men det är lite oklart vad det är för prestation de ersätter. Prestationsbaserade kontrakt ger bättre kontroll över vad man får för pengarna, men stor oklarhet råder beträffande priser och det är svårt att premiera kvalitet. Regelstyrning sker genom lagstiftning och regelverk, till exempel socialstyrelsens anvisningar. Lednings- och organisationsstyrning sker via olika typer av ledningsfilosofier och organisationslösningar. Informationsstyrning kan nu ske effektivare än tidigare tack vare IT-tekniken och omfattar till exempel kvalitetssäkringsarbete, vårdprogram, konsensuskonferenser, riktlinjer från socialstyrelsen och SBU, samt jämförande databasstudier. Kulturstyrning slutligen är vagare till sin karaktär, men sker via attitydpåverkan, yrkesetiska koder, uppfattningar om vad som är sjukdom och ohälsa etc etc. 10

11 Ingemar Alfredsson: Att vara styrd erfarenheter av beställarstyrning Ingemar Alfredsson, sjukhusdirektör på Kungälvs sjukhus sedan 1988, berättade om sina erfarenheter av beställarstyrning infördes i Bohuslandstinget den så kallade Bohusmodellen, som bland annat innebar att man skilde beställar- och utförarfunktionerna åt. I varje kommun bildades lokala hälso- och sjukvårdsnämnder med "befolkningsansvar" i hälso- och sjukvårdsfrågor för sina invånare. Hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelades pengar efter en resursfördelningsmodell och kom överens med producenterna om volym och inriktning på vården, berättade Ingemar Alfredsson. För Kungälvs sjukhus blev uppdraget att i första hand betjäna närområdet, kommunerna Kungälv, Stenungsund och Tjörn i Bohuslandstinget, samt Ale kommun i Älvsborgslandstinget. Dålig start Bohusmodellen fick dock inte någon vidare lyckad start av flera skäl. Många som utnämndes till beställarchefer hade hellre velat bli primärvårdschefer, vilket innebar att de inte bejakade sin nya roll på rätt sätt. Ett annat problem var att det kom in en hel del nya orutinerade politiker med dåliga kunskaper om sjukvården i de lokala nämnderna. Dessutom skulle politikerna mer renodlat vara befolkningsföreträdare från att ha varit sjukhusförsvarare, vilket var besvärligt även för mer garvade politiker. De första åren med Bohusmodellen var relationerna mellan beställare och utförare frostiga, berättade Ingemar Alfredsson. Vi på sjukhuset var förstås ovana vid att någon utifrån kom och sa till oss vad vi skulle göra. Vidare var de ekonomiska resurserna för små för de uppdrag vi fick. Vi utförare fick stå för de ekonomiska riskerna när produktionen översteg beställningarna. Vi saknade långsiktighet från beställarsidan och det gick så långt att vi inkompetensförklarade varandra. Genombrott 1996 Ett genombrott till det bättre kom dock Då enades nämnderna i södra och mellersta Bohuslandstinget om en gemensam etisk plattform för prioriteringar. Den utgick från den nationella prioriteringsutredningen, men innehöll anpassningar efter lokala förhållanden. Det här blev upptakten till ett mer förtroendefullt samarbete, berättade Ingemar Alfredsson. 11

12 Vi fick igång en dialog som var betydligt mer konstruktiv. Vi började diskutera sjukvården med patientens vårdkedja som utgångspunkt. Ett samarbete mellan sjukhuset, kommunerna och primärvården, benämnt SIMBA, växte fram för att se till patientens bästa i hela vårdkedjan, oavsett huvudman. Glädjande nog var det två beställare, Axel Bergh och Håkan Sundberg, som tillsammans med mig drev detta projekt. Kärnsjukvård Vi engagerade oss också gemensamt för kärnsjukvårdsidén som då lanserades av Gösta Tibblin med flera. Det var en modell som gav små sjukhus en viktig roll i närområdet. De här faktorerna tror jag förklarar varför Kungälvs sjukhus idag är det enda sjukhus i Västra Götalandsregionen som fortfarande står utanför de stora sjukhusblocken. Fokuseringen på vårdkedjor avslöjade att samordningen mellan huvudmännen i många fall varit för dålig. Det ville vi rätta till. Men då kunde vi också konstatera att med våra ersättningssystem var det inte ekonomiskt fördelaktigt att arbeta ur ett vårdkedjeperspektiv. Ekonomin stöder fragmentisering. Därför är det av yttersta vikt att vi får bättre ersättningssystem. Just nu har bland annat vi på Kungälvs sjukhus regionens uppdrag att utarbeta ett ledningssystem baserat på Balanced Scorecard, det vill säga de fyra perspektiven: det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet, och fönyelse- och utvecklingsperspektivet. Jag tycker det är bra att även Anders Östlund från beställarkansliet är med i arbetet, så att vi kan få en gemensam helhetssyn på verksamheten. Osäkerhet i nya regionen Ingemar Alfredsson sammanfattade utvecklingen av relationerna mellan beställarna och sjukhuset med orden "från konfrontation till samverkan". Sedan årsskiftet ingår de dock i den nya Västra Götalandsregionen och vad det kommer att innebära vet ingen riktigt än. Regionen är sammansatt av landsting med olika kulturer och med helt olika erfarenheter av beställar/utförarmodellen. Ibland befarar jag att vi nästan är tillbaka i det läge vi hade 1992, men jag hoppas att det inte är så. Från beställarna, inte minst politikerna, efterlyser jag mer tydlighet och långsiktighet om de ska kunna styra hälso- och sjukvården. Vi i sjukvården är i varje fall hjärtligt trötta på att ständigt sitta med "Svarte Petter" och få ta ansvaret för kostnadsöverdrag som uteslutande beror på akuta patientströmmar, dundrade Alfredsson avslutningsvis. 12

13 Gunnar Öhman: Upphandling av vård regler och spelregler Chefen för inköpsenheten vid Landstinget i Östergötland, Gunnar Öhman, berättade om de lagar och regler som gäller vid offentlig upphandling sedan Sverige blivit medlem i EU. Landstingets inköpsenhet består av 19 personer som upphandlar allt från smått till stort, berättade Gunnar. Det vi har att rätta oss efter är Lagen om Offentlig Upphandling som tillkom 1994 och är anpassad efter EUs bindande direktiv. Här regleras all upphandling såväl under som över de så kallade tröskelvärdena. Över tröskelvärdena gäller en viss uppsättning regler och under tröskelvärdena gäller andra regler. Tröskelvärdet (exklusive moms) är för: Entreprenader 5 miljoner ECU = cirka 43 miljoner SEK Varor 0,2 miljoner ECU = cirka 1,7 miljoner SEK Tjänster 0,2 miljoner ECU = cirka 1,7 miljoner SEK Tröskelvärdet beräknas på följande sätt: Om det är ett individuellt avtal beräknas värdet av detta. Är det en serie avtal är det summan av värdet under den tidsperiod det gäller. För leasing-, hyreseller hyrköpsavtal som är kortare än 12 månader ska beräkningen omfatta det totala värdet under avtalstiden. Löper avtalet under längre tid än 12 månader ska beräkningen gälla den totala summan under avtalstiden plus restvärdet. Vid icke tidsbestämda avtal beräknas det månatliga värdet av avtalet multiplicerat med 48. Över tröskelvärdet Om tröskelvärdet passeras måste inköparen bestämma sig för ett av följande förfaranden: öppen anbudsinfordran, selektiv anbudsinfordran eller förhandlad upphandling. Vidare gäller att tekniska specifikationer måste överensstämma med direktivens krav på standards. Öppen anbudsinfordran: Alla intresserade kan begära underlag och lämna anbud. Selektiv anbudsinfordran: Endast särskilt inbjudna leverantörer kan lämna anbud. Förhandlad upphandling: Förhandling med utvalda leverantörer om avtalet. Normalt sett måste man välja mellan öppen eller selektiv anbudsinfordran. Förhandlad upphandling används bara om mycket speciella skäl finns, förklarade Gunnar Öhman och talade om två varianter av förhandlad upphandling med respektive utan publiceringstvång. 13

14 Förhandlad upphandling med publiceringstvång används då öppen eller selektiv anbudsinfordran har använts men resulterat i oacceptabla anbud och man beslutat att inte förhandla med alla anbudsgivare. Förhandlad upphandling utan publiceringstvång används i något av följande fall: Öppen eller selektiv anbudsinfordran har inte resulterat i att några anbud kommit in. Varorna är endast avsedda för forskning och utveckling. Endast en leverantör är tänkbar på grund av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av exklusiva rättigheter. Extremt brådskande skäl som inte var förutsebara. När tilläggsleveranser från ursprungsleverantör är motiverade. Om inköparen väljer förhandlad upphandling måste en skriftlig rapport som motiverar valet produceras. Den ska kunna förevisas för EU-kommissionen på begäran. Publiceringsregler Oavsett vilket förfarande inköparen väljer gäller att anbudsinfordran måste publiceras i EUs publikation Official Journal of the European Communities (OJEC). Publiceringen där är kostnadsfri och uppgifterna förs automatiskt in i databasen TED (Tenders electronic daily). (Det är dock i praktiken otillräckligt att annonsera enbart i OJEC, eftersom ytterst få anbud kommer in via notis där). Minsta tillåtna anbudstider är också exakt angivna i direktiven. De räknas från den dag man sänder notisunderlaget och är för öppen anbudsinfordran 52 dagar, för selektiv anbudsinfordran 37 dagar och för förhandlad upphandling med publicering 37 dagar. Viktigt att notera i sammanhanget är också att en så kallad indikativ notis om att man avser att göra en viss upphandling måste publiceras så snart som möjligt efter budgetårets början. Detta gäller om upphandlingen under en tolvmånadersperiod överstiger 0,75 miljoner ECU. Kriterier Hur väljer man då bland anbuden? Kriterierna ska vara antingen lägsta pris eller det "ekonomiskt mest fördelaktiga" anbudet. Om man i sin anbudsinfordran inte uttryckligen nämner något om detta är det lägsta pris som är utslagsgivande. Tänker man använda det vidare begreppet "ekonomiskt mest fördelaktiga" som urvalskriterium, måste det anges redan i notisen i OJEC. Begreppet ekonomiskt mest fördelaktigt innebär att köparen kan värdera faktorer som pris, 14

15 leveransdatum, kvalitet, underhållskostnader, förbrukningskostnader, tekniska fördelar och serviceorganisation. Helst ska man också i anbudsunderlaget ange hur man inbördes prioriterar mellan dessa kriterier. Leverantörer som lämnar anbud kan endast uteslutas av följande skäl: Konkurs eller under förhandling med kreditgivare och bunden av krav från dessa. Obetalda skatter och sociala avgifter etc. Näringsförbud eller liknande rättslig situation. Lägsta pris om inte annat är överenskommet Gunnar Öhman poängterade att inköparen måste välja den anbudsgivare som ger lägsta pris, ifall inget annat kriterium angetts i anbudsinfordran. Han hänvisade till ett rättsfall där Heby kommun valt bort en arkitekt som gett ett anbud som låg långt under de övriga. Heby kommun förlorade i rätten och lärdomen är att man måste kontrollera riktigt låga anbud med anbudsgivaren, inte bara lägga det åt sidan. Mycket viktigt att komma ihåg vid affärer ovanför tröskelvärdet är att förhandlingar med anbudsgivare inte är tillåtna. Det är alltså inte tillåtet att försöka förhandla ner priset eller ändra någon fundamental del av anbudet. Om inköparen känner behov av att få anbud med lägre pris måste upphandlingen göras om så att alla anbudsgivare får samma chans att lämna ett nytt lägre pris. Under tröskelvärdet Upphandling under tröskelvärdet regleras i Lagen om offentlig upphandling, kapitel 6. Bland paragraferna där märks: Upphandlingen behöver inte publiceras i Official Journal, men det är tillåtet att ändå göra det om upphandlingen gäller minst ECU. Det är tillåtet att förhandla om prisvillkor (till skillnad från upphandlingar över tröskelvärdet), men i förfrågningsunderlaget måste framgå om ett anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Anbuden ska infordras genom annons eller skrivelse. Lagen reglerar inte hur många leverantörer som ska tillfrågas, men en tumregel är att tillfråga minst tre. 15

16 En leverantör, som inte tillfrågats, har rätt att på begäran få förfrågningsunderlaget på samma villkor som andra leverantörer. I alla typer av upphandling varnade Gunnar Öhman för att ställa till exempel miljökrav och "skallkrav" i upphandlingen. Sådant kan betraktas som konkurrensbegränsande. Slutligen delade Gunnar Öhman ut ett upphandlingsexempel från Östergötland, där det handlade om att köpa mödrahälsovård. Med det ärendet som utgångspunkt diskuterades en mängd såväl praktiska som principiella problem i samband med beställningar av hälso- och sjukvård. 16

17 Troed Troedsson: Styrning av vård och omsorg, en framtidsvision Modulens avslutande föredrag, av organisationskonsulten Troed Troedsson, stimulerade både hjärncellerna och skrattmusklerna. Han presentera sig så här: Jag är socionom i botten och har arbetat med organisationsutveckling i 15 år. Tyvärr utan större framgång. Vi har prövat allt, omorganiserat, outsourcat och insourcat, men de på golvet har nog inte märkt mycket av det. I bästa fall kanske vi kan säga att vi inte gjort någon större skada, men det är väl knappast ett tillfredsställande resultat av ett helt livs ansträngningar. Nu har vi en ny spännande situation i världen. Det här föredraget ska handla om två saker. 1: Världen går åt helvete. 2: Varför det är bra att den gör det! Troed lät följande lilla anekdot från familjelivet bilda upptakt till resonemanget: Jag tjatade en dag på min son att han skulle äta upp sin sallad, men han vägrade envist. Jag förklarade att det är nyttigt och gott med sallad men inget hjälpte. Jag sa att jag vi pappor vet bättre än barn vad som är bra och inte bra. Han frågade: "Vet pappor alltid bättre än barn"? "Ja." Vem uppfann dynamiten", undrade han. "Alfred Nobel" svarade jag beskäftigt. "Jaha", säger pojken, "varför uppfann inte Alfred Nobels pappa dynamiten"? På nytt sätt Av detta kan vi lära att det alltid kommer nya, unga människor i världen som kan mer och gör saker som vi äldre inte förstår. Det sker nu i viss mån och jag tror det snart kommer ännu fler som gör allt annorlunda, som förklarar världen på ett helt nytt sätt. Jag är övertygad om att vi just nu står inför ett så kallat paradigmskifte, det vill säga ett radikalt nytt förklaringsmönster för världen. Sådana paradigmskiften har vi sett förr i mänsklighetens historia. Till exempel när alla i tusentals år "vetat" att jorden är alltings mitt och solen snurrar i en bana runt den. Men så börjar astronomerna observera fenomen som är svåra att förklara inom ramen för den världsbilden. Då säger vi andra: "Han är dum" och "ja, men det var ett undantag". Till slut håller det inte längre, fler och fler underliga fenomen dyker upp, som allt fler kan observera. En vacker dag kommer någon och säger: Men tänk om det är solen som ligger i mitten och jorden som snurrar runt den i stället, då stämmer ju allt igen! 17

18 Etablissemanget emot sig En sådan person får troligen etablissemanget emot sig, alla de som byggt upp sin prestige på kunskaper inom det gamla paradigmet ser sin ställning hotad. Men när den nya tanken, som förklarar världen bättre väl uttalats kan inget hindra den, till slut bryter den igenom och blir allmänt accepterad. Och det dröjer inte länge förrän alla skrattar nedlåtande åt det gamla paradigmets försvarare. Det paradigm, eller förklaringsmönster, man lever inom är "ogenomskinligt" i den meningen att de flesta av oss inte klarar av att se igenom och inse att det kan finnas radikalt annorlunda sätt att tänka. En som levde i sin "ogenomskinliga bubbla", i slutet av en paradigmepok var chefen för USA s patentverk, som 1897 föreslog att verket borde avvecklas, eftersom i stort sett "allt som går att uppfinna redan är uppfunnet"! Honom skrattar vi gärna åt idag och vi tror oss förstå så mycket mer. Men jag är ganska övertygad om att vi nu åter lever alldeles inför ett stort paradigmskifte. Det är inte så trevligt att tänka på snart kommer människor efter oss som kommer att skratta lika gott åt oss som vi skrattar åt den stackars chefen för USAs patentverk. För åter är vi en situation där allt fler börjar låta likadant: "Ja, nu har vi nog kommit nästan så långt som det går att komma inom mitt fält". Om detta är sant är det verkligen otroligt häpnadsväckande: att vi just nu under hösten 1999 har nått slutet på en utveckling som bara gått snabbare och snabbare under seklernas lopp! Musiken en ny jättebransch Nej, jag tror i stället att vi står inför ett nytt stort trappsteg. En sak som tyder på detta är att tidningarna inte lyckas beskriva den nya verkligheten utan hänger fast vid den gamla. Ett exempel: Storbritanniens största exportbransch är musik. Då kanske man kan förvänta sig att Financial Times skriver massor med artiklar om musikbranschen? Men, nej, nästan inte en rad, de skriver i stället om bilindustrin som nästan är utdöd i Storbritannien. Absolut Vodkas fantastiska exportframgångar belyser också den nya ekonomins funktionssätt. Vi har fått en konsumtionsmarknad där varumärkenas image betyder mycket mer än produkternas reella innehåll. Därför vill min son ha dyra jeans av märket Diesel hellre än de av fadern anbefallna billiga "Anders Anderssons jeans". Även om varumärket är enda skillnaden! Det här kan vi kalla "upplevelsekonsumtion" och "immateriell konsumtion" och det ökar starkt. 18

19 Trendbrott kring 1990 Troed Troedsson konstaterade att vi haft en mycket stabil utveckling i alla industriländer från andra världskrigets slut och fram till omkring Det var en ganska lugn och förutsägbar resa för ekonomin, arbetsmarknaden, finansmarknaden, skolan, sjukvården, hela offentliga sektorn med mera. Men i början av 1990-talet händer något mycket märkligt: nästan alla systemen havererar ungefär samtidigt! Det här utlöste förstås en febril aktivitet. Inom sina respektive områden sökte fackmän ivrigt efter förklaringar och genomförda förändringar som man trodde skulle lösa problemen. Men ytterst få lyfte på blicken och såg att problemen inom det egna verksamhetsområdet bara var en del av ett betydligt större utvecklingsproblem. Samhällsutvecklingen hade girat rejält och svängt åt ett annat håll. Förutsättningarna ändrades i grunden. Det var därför alla ihärdiga försök att putsa på organisationsmodellerna inte lyckades. Vi hade inte förstått hur djupgående förändringen var. Den nya produktionen Efter paus diskuterade Troed förändringarna ur ett produktionsperspektiv. En bils värde kan grovt delas upp på följande sätt: 10 procent energi, 15 procent material, 75 procent informationsinnehåll. Information i den här bemärkelsen är ett vitt begrepp. Det innehåller kunskap om marknadernas preferenser, om prestanda, om design, om tekniska lösningar, om marknadsföring och försäljning och så vidare. IT-revolutionen har nu medfört att hela informationsinnehållet kan vara tillgängligt överallt på jordklotet samtidigt. Allt arbete som har med informationen att göra kan således ske var som helst, medan själva sammansättningen av produkten, till exempel bilen får allt mindre betydelse när det gäller ekonomi och arbetstillfällen. Det här medför en omvälvning i nivå med den som inträffade i övergången från bonde- till industrisamhälle. Många ingenjörer håller nu på med information. De kan skicka omkring information och kunskap utan att skicka runt huvuden på folk! Behov och lösningar Mot slutet av föredraget talade Troed mer konkret om beställarnas verklighet, de som nu försöker hitta modeller för att kunna förse människor med den hälso- och sjukvård de behöver. När industrisamhället växte fram bröts de gamla strukturerna i samhället. Det var inte längre möjligt att ta hand om barn, gamla och sjuka i hemmet. Behov av att lösa problemen ledde till 19

20 barnomsorg, skola och äldrevård som tillkom som ett svar på förhållandena i det samhället. Nu lever vi i en övergångstid till ett nytt samhälle, men lösningarna ser fortfarande i stort sett ut som de vi skapade när det omgivande samhällets förutsättningar var helt annorlunda. Jag tror det kan vara en hjälp att fokusera på uppgifterna att ta hand om barn, att hand om sjuka etcetera snarare än att slå vakt om befintliga institutioner. Till exempel så finns det i kommunerna åtskilliga människor som arbetar med barnomsorg som är en institutionaliserad lösning på ett specifikt problem, men det saknas människor som arbetar med det vidare problemet: hur kan man jobba och ha barn samtidigt. Nya förutsättningar för kommunerna Ta till exempel lösningen kommun som tillkom på 1800-talet för att lösa en del gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. I början var kommunen lika med ett litet fåtal personer, dels några fritidspolitiker, dels några få anställda. Idag är kommunen den största arbetsgivaren i många kommuner och därför blir det till stor del sysselsättningspolitiska skäl som styr beslut om storlek och inriktning på kommunala verksamheter. Inte vad kommunen egentligen har för uppgifter. Gamla hierarkier bryts idag ner, i företag, i organisationer och i kommuner. Förklaringarna är flera. Dels är skillnaden i kompetens idag betydligt mindre än förr, tack vare att fler fått längre utbildning. Dels är informationen/kunskapen lättflyktig och många kan ta del av den. Dels tröttnar folk på klientrollen och vill vara aktiva medaktörer och brukare. I alla industriföretag funderar man över produktcykler, varje produkt har en uppgångsfas, sedan planar den ut, går ner och försvinner. Människor i organisationen måste alltid vara sysselsatta med att planera för nya produkter, så att de kan introduceras redan när de gamla börjar plana ut. Min uppfattning är att det saknas människor i offentlig verksamhet som planerar för nya produkter och tjänster. Alla organisationer förutsätter en fungerande solidaritet mellan medaktörerna för att fungera. De politiska organisationerna, kommunen, landstinget, regionen och staten, är uppbyggda på att de människor som bor inom ett visst geografiskt område känner denna kollektiva solidaritet. Men denna solidaritetsbas bryts ner när IT- och informationssamhället gör avstånden oväsentliga. Kanske måste de politiskt styrda organisationerna hitta nya former för solidaritet mellan människor. Jag tror inte att de befintliga strukturerna klarar att lösa dagens problem, slutade Troed Troedsson. 20

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind

Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör. Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Så påverkar de nya EU-direktiven dig som är leverantör Stockholm den 8 oktober 2015 Advokat Jimmy Carnelind Nya EU-direktiv och implementering Europarlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Om öppna prioriteringar i vård och omsorg- Vem tar ansvar? Per Carlsson Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Om öppna prioriteringar i vård och omsorg- Vem tar ansvar? Per Carlsson Prioriteringscentrum Linköpings universitet Om öppna prioriteringar i vård och omsorg- Vem tar ansvar? Per Carlsson Prioriteringscentrum Linköpings universitet när kommer ökade möjligheter och förväntningar på vården bli en alltför tung börda? 2

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Lina Carlsson Doktorand vid enheten för Rättssociologi Lunds Universitet Projekt Påbörjades 2003

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Värdeskapande i hälso- och sjukvård

Värdeskapande i hälso- och sjukvård Öppna Program Public and Health Värdeskapande i hälso- och sjukvård Genom möte mellan alla aktörer som samverkar runt varje patient. Din profil Programmet är framtaget för personer som inom sina respektive

Läs mer

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson 2017-05-23 Konkurrensutsättning kan ge effektivitet och högre kvalitet» Privata företag kan antas sträva

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling en affärsmöjlighet? 1 2016-05-04 Sveriges företagsklimat Sammanfattande omdöme Allmänhetens attityder Skolans attityder Konkurrens från kommunverksamheter Företagens egna initiativ

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Meddelande om upphandling. Tjänster

Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157513-2015:text:sv:html Sverige-Stockholm:

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen. Vårdval Rehab

Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen. Vårdval Rehab Sjukgymnastik och arbetsterapi på primärvårdsnivå inom Västra Götalandsregionen Jämförelse av tre alternativ för sjukgymnastik och arbetsterapi i primärvården 1. Sjukgymnastik och arbetsterapi integreras

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson Riskhantering Landstinget Gävleborg 2013-05-31 Margareta Petrusson Definition Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster

SE-Umeå: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 2012/S 107-178155. Meddelande om upphandling. Tjänster Medlemsländer - Tjänstekontrakt - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178155-2012:text:sv:html SE-Umeå: Arkitekt-,

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Svar på skrivelse samt nya frågor och kommentarer ang. HSNV

Svar på skrivelse samt nya frågor och kommentarer ang. HSNV 1 2016-05-19 Till ledamöterna i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen Svar på skrivelse samt nya frågor och kommentarer ang. HSNV 2016-00042 Tack för ert svar på vår skrivelse! Vår

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling. Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors,

Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling. Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors, Övergångsperioden för implementering av EU-direktiven om offentlig upphandling Janina Reitz Upphandlingsjurist Helsingfors, 15.02.2017 Vilka är offentliga aktörer? statens, kommunernas och samkommunernas

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-06-19 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Rune Holmsen Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län Ärendebeskrivning

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Varför prioriteria och vad ska man tänkapåförattfåen legitim process?

Varför prioriteria och vad ska man tänkapåförattfåen legitim process? Varför prioriteria och vad ska man tänkapåförattfåen legitim process? Per Carlsson PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet Vem är det som ska prata om detta? Tvärvetenskaplig forskarutbildning

Läs mer

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost.

Arkitekturfrukost. Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU. #arkfrukost. Arkitekturfrukost Välkomna! Dagens ämne: Allt om nya LOU #arkfrukost www.arkitekt.se Kommande Arkitekturfrukost ons 29 mars Vässa dig inför lönesamtalet Snart är det för många dags för årets lönesamtal

Läs mer