Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/ Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december 2008,157, har inkommit en motion från Marianne Samuelsson, FP och Orvar Alinder, M. Enligt motionen föreslås att kommunstyrelsen studerar förutsättningarna för den kreativa sektorn i Arboga och möjligheten att utnyttja densamma till gagn för utvecklingen av besöksnäringen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har genom enheten Utvecklingscentrum ansvar för näringslivs och turismfrågor enligt kommunstyrelsens mål och strategier. En del av arbetet är inriktat på att utveckla turismnäringen och företagande och organisationer bakom detta. Först kan det konstateras att en viktig del av besöksnäringen är det stora antalet engagerade föreningar och organisationer och det stora utbud av evenemang som anordnas i Arboga av dessa. Enligt statistiken har Arboga en unikt stark utveckling av turismen sedan flera år tillbaka jämfört med övriga länet. Utvecklingscentrum har valt att stödja utvecklingen av de olika evenemangen och precis som omnämns i motionen har man valt att också specifikt satsa på evenemang med tydlig inriktning på kreativ sektor. Här kan nämnas det årliga evenemanget konstrundan där Arboga kommun lyft fram evenemanget i marknadsföring bla under den gemensamma devisen "Plats för inspiration". Konstrundan finns också i egen publik lokal i staden. Även Galleri stallet har en publik lokal med en stadigt ökande verksamhet samt här finns en aktiv konstförening med flera utställningar som båda bidrar till stark utveckling av besöksnäringen med kreativ sektor som bas. Även det stora antalet teater och musikframträdanden i staden kan räknas in. Vidare har initiativet tagits de senaste två åren för att skapa helt nya mötesplatser i Arboga. Ett av dem är en helt ny form av torglördagar som utvecklats med ett kulinariskt tema där lokala företagare, föreningar och restauranger deltagit. Här är det närproducerat och matlagningskultur som är i fokus och detta område räknas också till kreativ sektor också här marknadsförs detta under devisen "Plats för inspiration". Justerandes sign. Sekre}errennjsign. Utdragsbes

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 24 Besökstalen på samtliga evenemang ovan som är baserade på kreativ sektor ökar stadigt i Arboga. I syfte att titta närmare på om den kreativa sektorn kan bidra mer till utveckling av näringslivet i regionen har Arboga Kommun genom utvecklingscentrum genomfört en förstudie "Förutsättningar för innovation och produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator" med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen och EU. I studien har kommunen bla varit i kontakt med KRUT-projektet i Västmanland och Örebro län. Slutrapporten från förstudien visar på ett för Arboga mycket positivt resultat. Genomförda pilotstudier visar att kreativ sektor kan bidra mycket mer till utveckling av produkter inom industrin i vår region i framtiden. Sammanfattningsvis utvecklas kreativ sektor mycket väl i Arboga och satsningar har under de senaste åren specifikt gjorts på arrangemang, utställningar och projekt med tydlig inriktning mot kreativ sektor. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sek er ns sign. Utdragsbe s

3 ARBOGA KOMMUN 1 (2) Kommunstyrelseförvaltni ngen Utvecklingscentrum Näringslivschef Göran Dahlen , Datum Beteckning/Dnr Remissvar Remissvar : Ärende : Motion, Kreativa sektorn utvecklar Arboga Enligt motionen föreslås att kommunstyrelsen studerar förutsättningarna för den kreativa sektorn i Arboga och möjligheten att utnyttja densamma till gagn för utvecklingen av besöksnäringen. Kommunstyrelseförvaltningen har genom enheten Utvecklingscentrum ansvar för näringslivs och turismfrågor enligt kommunstyrelsens mål och strategier. En del av arbetet är inriktat på att utveckla turismnäringen och företagande och organisationer bakom detta. Först kan det konstateras att en viktig del av besöksnäringen är det stora antalet engagerade föreningar och organisationer och det stora utbud av evenemang som anordnas i Arboga av dessa. Enligt statistiken har Arboga en unikt stark utveckling av turismen sedan flera år tillbaka jämfört med övriga länet. Utvecklingscentrum har valt att stödja utvecklingen av de olika evenemangen och precis som omnämns i motionen har man valt att också specifikt. satsa på evenemang med tydlig inriktning på kreativ sektor. Här kan nämnas det årliga evenemanget konstrundan där Arboga kommun lyft fram evenemanget i marknadsföring bla under den gemensamma devisen "Plats för inspiration". Konstrundan finns också i egen publik lokal i staden. Även Galleri stallet har en publik lokal med en stadigt ökande verksamhet samt här finns en aktiv konstförening med flera utställningar som båda bidrar till stark utveckling av besöksnäringen med kreativ sektor som bas. Även det stora antalet teater och musikframträdanden i staden kan räknas in. Vidare har initiativet tagits de senaste två åren för att skapa helt nya mötesplatser i Arboga. Ett av dem är en helt ny form av torglördagar som utvecklats med ett kulinariskt tema där lokala företagare, föreningar och restauranger deltagit. Här är det närproducerat och matlagningskultur Pestadress Besöksadress Telefon Fax tntemet Bankgiro Org_nr Box 45 Centrumleden 6 vx Arboga

4 ARBOGA KOMMUN 2(2) som är i fokus och detta område räknas också till kreativ sektor också här marknadsförs detta under devisen "Plats för inspiration". Besökstalen på samtliga evenemang ovan som är baserade på kreativ sektor ökar stadigt i Arboga. I syfte att titta närmare på om den kreativa sektorn kan bidra mer till utveckling av näringslivet i regionen har Arboga Kommun genom utvecklingscentrum genomfört en förstudie "Förutsättningar för innovation och produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator" med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen och EU. I studien har kommunen bla varit i kontakt med KRUT-projektet i Västmanland och Örebro län. Slutrapporten från förstudien bifogas och resultatet av denna är mycket positiv för Arboga. Genomförda pilotstudier visar att kreativ sektor kan bidra mycket mer till utveckling av produkter inom industrin i vår region i framtiden. Sammanfattningsvis utvecklas kreativ sektor mycket väl i Arboga och precis som anges i motionen finns goda förutsättningar att utvecklas detta ytterligare. Den genomförda förstudien rekommenderar kommunen att gå vidare och satsa på ett genomförandeprojekt. Förslag till beslut Inriktningen på att utveckla kreativ sektor pågår och bör fortsätta som en av flera viktiga delar av arbetet i enlighet med mål och strategier som beslutats av kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

5 Förstudie: Förutsättningar för innovation och produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator. Form Funktion En investering förframtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

6 Innehållsförteckning: 1. Inledning: Syfte och mål: Sammanfattning och slutsatser Nyskapande och innovativt Metod Projektets fokus och avgränsningar Fakta från tidigare undersökningar Konstnärer och formgivare Industridesigners Tillverkande Företag Exempel på lönsamt arbete med design /formgivning inom industrin Gymnasium och högskola Konsultföretag inom produktutveckling, formgivning och design ) företag/prototyping Övriga nätverk Rapport pilotseminarie nr 1: TBO Haglinds Rapport pilotseminarie nr 2: Tankesmedj a Rapport pilotseminarie nr 3: System Air...14 Bilaga 1-7 2

7 1. Inledning Näringslivet står inför den ständiga utmaningen att förnya sig för att möta nya marknader och nya kunder. Även anpassning till konjunkturläget kräver nytänkande i såväl hög som lågkonjunktur. Därför behövs insatser som kan främja entreprenörskap och innovation och i dess förlängning nya innovativa produkter vad gäller såväl funktion som formgivning. Detta är inte två skilda spår utan god teknisk funktion hänger ofta intimt samman med god formgivning och design. Går man ett steg längre kan man tom för vissa framgångsrika företag tala om en uttalad strategi att arbeta med "designdriven produktutveckling" som en del av att förvalta och utveckla varumärken. I vår region skulle en sådan satsning kunna öka tillväxten. En förstudie har därför genomförts som underlag för framtida satsningar 2. Syfte och mål Det långsiktiga målet med en sådan satsning på en innovativ miljö är att få befintliga företag att växa, skapa fler livskraftiga företagsetableringar både genom nyföretagande men även att företag etablerar sig här p.g.a. de goda förutsättningarna. Speciellt små och medelstora företag är en viktig målgrupp. En ökad efterfrågan på denna typ av tjänster skulle kunna innebära att den kreativa sektorn på ett naturligt sätt kan få en större uppdragsvolym inom näringslivet. De positiva effekterna skulle alltså kunna bli flera.. Förstudien skall ge svar på om det finns förutsättningar för att driva ett projektet vidare och skapa ett slags regionalt nav för innovation och utveckling inom detta område. Förstudien skall ge svar på om det finns ett kundunderlag (företag i regionen) men även om det finns leverantörer, samarbetspartners och kompetens i området som kan vara med och leverera dessa tjänster samt även de ekonomiska förutsättningarna som krävs för en fortsatt satsning. 3. Sammanfattning och slutsatser Undersökningar visar att det finns ett tydligt samband mellan ökade satsningar på produktutveckling inom design och företagens lönsamhet. Förstudien visar att det finns ett klart intresse och stor kompetens hos såväl konstnärer, formgivare och industridesigners från regionen att arbeta som leverantörer till företagen inom formgivning och design. Vidare har de flesta tillverkande företagen i vårt område förståelse för att formgivning och design har betydelse för företagets produkter, men få av företagen har erfarenhet av att köpa tjänster inom detta område. Fler företag bör därför erbjudas möjlighet att prova på att arbeta med formgivning och design. Det finns många goda exempel där större företag och små och medelstora företag i andra regioner haft direkt affärsnytta av att satsa mer på formgivning och design. Dessa exempel behöver synliggöras för företagen i vår region. Förstudiens tre pilotprojekt visar att man genom att tillföra denna kompetens utifrån vitaliserar företag och tillför ny energi. Pilotprojekten visar att korta processer på en till två 3

8 dagar (benämnda 24 timmars resp 48 timormars processer) är mycket effektiva och uppskattade av företagen som en första insats. 4

9 De nödvändiga kompetenserna konstnärer/formgivare, processledare och tekniker och deras samverkan i en sådan process kan illustreras i nedanstående figur. Figur: Samverkande kompetenser i 24 eller 48 timmarsprocesser. Förstudien bekräftar också att en satsning på innovation och produktutveckling där man ser till helheten teknik, funktion och design kommer att spela en allt större roll de kommande åren. Detta kommer att i allt högre grad påverka företagens lönsamhet. Förstudien visar också att det finns goda förutsättningar att driva ett projekt vidare med målet att skapa ett nav för innovation och utveckling i Arboga och rekommenderar att så görs. Geografiskt har Arboga ett mycket bra läge i Mälardalen med närhet till bl.a. Örebro, Västerås och Eskilstuna. Genom samverkan med befintliga aktörer såsom t.ex.almi, MDH och Västerås Science Park m fl kan en regional mötesplats i västra Mälardalen skapas. Även samordning med andra satsningar i t.ex. Fagersta kan passa väl in i en sådan strategi. Det är viktigt att ett framtida projekt har en sådan regional förankring. Ett framtida projekt bör vara inriktat på: Att öka medvetandet hos företag om nyttan av att arbeta med design genom seminarier, workshops, inspirationsdagar och genom information Att ge fler företag möjlighet att prova på att arbeta med design genom att tankesmedjor startas upp och 24 eller 48 timmarsprocesser erbjuds och genomförs. Detta syftar också till att sprida kunskapen. Att en långsiktighet på två till tre år kommer att behövas för att uppnå förändring/utveckling Att en sammanhållande fimktion/koordinator forns under hela genomförandeprojektet. Att det etableras en fysisk mötesplats för projektet som kan utgöra en regional träffpunkt och där bla goda exempel kan visas upp. Att viss ekonomisk stöttning till företagen som är beredda att satsa på detta kommer att behövas under genomförandeprojektet. 5

10 4. Nyskapande och innovativt Många företag uppger att de inte tidigare arbetat med extern kompetens inom formgivning och design. Anledningen till detta uppges vara att det är dyrt med externa konsulter, att det kräver extra resurser personalmässigt och att det är svårt att veta vilket resultat man kommer att få. Många företag har då valt att avstå från möjligheten till den produktutveckling som formgivning och design kan innebära. Iden bygger bl.a. på att låta fler företag prova på att arbeta med design och produktutveckling på ett nytt sätt. Genom att tillföra spetskompetens utifrån från kreativ sektor såsom industridesigners och konstnärer och låta dessa arbeta med företagets utvecklingsgrupp i korta 24 eller 48 timmars processer sker en vitalisering med möjlighet till problemlösning med nya ideer och bra resultat. Och som ett resultat har företagen fått en grund för beslut om fortsatta satsningar. 5. Metod Förstudien har bedrivits på följande sätt: Bildande av styrgrupp med bred förankring som ledning för arbetet Inventering av fakta från tidigare undersökningar Besök och intervjuer med presumtiva företag Intervjuer med processföretag Besök och intervjuer med lokala konstnärer/formgivare Besök och intervjuer med industridesigners Kontakter med organisationer och nätverk Besök och intervjuer med universitet och gymnasieskola Genomförande av pilotprojekt Information om projektet och resultatspridning Inledningsvis bildades en styrgrupp bestående av representanter från Arboga Kommuns näringslivsenhet, företag, kreativa näringen och utbildningssidan. Styrgruppens roll har varit att formulera uppdraget samt fungera som bollplank till projektledaren. Hela styrgruppen har träffats 4 ggr under förstudien, delar av styrgruppen har träffats 14 ggr under förstudien. Till en början skedde en inventering av fakta från tidigare genomförda undersökningar och studier inom detta område. Därefter har besök och telefonintervjuer genomförts på ett mindre antal tillverkande företag. Dessa fick bl.a. svara på frågor om de idag arbetar med produktutveckling inom formgivning, om de köper externa tjänster inom detta område och vad de tror om framtiden etc. Parallellt med detta har intervjuer genomförts på några av de konsultföretag som idag är leverantörer av formgivning och design till de tillverkande företagen. I dialog med dessa har förslag på en till två dagars pilotprojekt tagits fram. Därefter har besök och telefonintervjuer genomförts med möjliga leverantörer såsom konstnärer, formgivare, industridesigner. Inom konstnärsområdet har medlemmarna i föreningen Konstrundan i Arboga och dess 15 medlemmar intervjuats. De industridesigner som kontaktats kommer från Örebro, Västerås, Eskilstuna samt vårt närområde. För att se om det kan finmas samarbetsmöjligheter framöver har ett antal organisationer och nätverk inventerats. Det har bl.a. varit Sommardesignkontoret i Fagersta, Kulturprojektet KRUT samt 6

11 ALMI samt SVID. Inom utbildningsområdet har studiebesök och intervjuer genomförts på Mälardalens Högskola (MDH) och på Vasgymnasiet i Arboga. På MDH har fokus varit att se om tillverkande företag i vårregion och skola kan samarbeta mer. Vid SAAB tekniska gymnasium som är inrymt på Vasa gymnasiet i Arboga finns också möjligheter till samarbete med traktens företag. Inventering av deras utbud har genomförts och ansvarig för Teknikprogrammet på skolan ingår i vår referensgrupp för projektet. Resor och studiebesök har p.g.a. tidsbrist endast genomförts i regionen. Styrgruppen för projektet har deltagit vid flera av studiebesöken. Under förstudien har två pilotprojekt genomförts på tillverkande företag som haft ett produktutvecklingsproblem. Här har vår ide kring produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator testats i ett skarpt läge. Tillsammans med industridesigner, lokalformgivare och det tillverkande företagets utvecklingsgrupp har en 24-timmarsprocess genomförts. I samband med starten av projektet skapades en enklare folder (se bilaga 1) som presenterade grunderna i projektet. Den har fungerat som intresseväckare och funnits med under hela projekttiden. Vid starten i oktober synliggjordes projektet i de två lokala tidningar som finns i vårt område: Arboga Tidning (se bilaga två) och Magazine. Arboga Kommunen presenterade projektet på sin hemsida (se bilaga 4). Den lokala kabel TV kanalen genomförde ett reportage i samband med starten av projektet och ett i samband med avslutningen. Det pågående arbetet och det förväntade resultatet av förstudien synliggjordes i en lokal näringslivstidning (se bilaga 3) samt genom ett nytt reportage i Arboga Tidning (se bilaga 5). Projektet har dessutom presenterats vid ett antal tillfällen såsom företagsfrukostar, företagsmässa, intresseföreningar m.m. 6. Projektets fokus och avgränsningar Förstudiens fokus har varit att undersöka om det finns en verklig affärsnytta för de tillverkande företagen i vår region att arbeta mer med formgivning och design. Vilka förutsättningar som krävs samt vilken typ av insatser som bäst kan få fler företag att prova detta. I och med att projektet är en förstudie fanns inget behov av övriga avgränsningar. 7. Fakta från tidigare undersökningar År 2008 genomfördes en omfattande rikstäckande undersökning på 1000 små och medelstora svenska företag med minst 20 anställda. Hälften av företagen var tillverkande företag och hälften tjänsteföretag. Här visas ett tydligt samband mellan ökad satsningar på produktutveckling inom design och lönsamhet. Företag som satsar mer på produktutveckling inom detta område har bättre lönsamhet, anställer fler och är mer innovativa. Undersökningen "Svenska Företag om Design" har utförts av QNB Analys på uppdrag av Teknikföretagen, Svensk teknik samt Svensk industridesign. En liknande undersökning genomfördes Vid jämförelse mellan undersökningarna visar det sig att satsningar inom formgivning och design ökar mellan Undersökningarna presenteras i sin helhet på Slutsats: Undersökningen visar på tydligt samband mellan ökad satsning på design och omsättningstillväxt samt lönsamhet. 7

12 8. Konstnärer och formgivare Det finns många företag som arbetar inom den kreativa sektorn i vår region. Antalet kvalificerade och utbildade konstnärer är stort. Den ideella föreningen konstrundan och dess konstnärer har under förstudien använts som en referensgrupp. Dessa konstnärer finns samlade under namnet Konstrundan. Denna grupp av konstnärer består av ca 15 konstnärer varav tre till fyra tidigare har arbetat med formgivning åt tillverkande företag. Ett flertal av konstnärerna är mycket intresserade av att arbeta mer med formgivning av produkter. Vid ett genomförande projekt är det viktigt att vidga gruppen från den kreativa sektorn så att samtliga konstnärer som finns i vår region och har rätt kompetens och erfarenhet får möjlighet att delta som tänkbara leverantörer. För att kunna utveckla paket och erbjudanden från kreativa sektorn krävs att konstnärer och formgivare får en bättre förståelse för de tillverkande företagens olika behov. Detta kan ske genom att man arbetar med information, föreläsningar och workshops internt bland formgivare eller tillsammans i nätverk med de tillverkande företagen. Slutsats: Det finns lämplig kompetens inom denna sektor. Det behövs ett ökat medvetande hos den kreativa sektorn om vad företagen behöver. Det behövs en tydligare paketering/erbjudanden från kreativa sektorn. Inventering av aktörer i kreativ sektor bör fortsätta och nätverket med dessa bör utvecklas. Det är lämpligt att ta hjälp av de lokala formgivare som deltagit i projektet och låta dem vara ambassadörer. 9. Industridesigners Det finns i vår region ett 15 tal industridesigners listade i Svensk Industridesign (SVIDs) medlemsregister. Endast tre till fyra av dessa har arbetat med produktutveckling inom formgivning och design åt tillverkande företag inom industrin. De övriga arbetar med grafisk design och kommunikation. Trots att vii förstudien valt att fokusera på utveckling av den fysiska produkten kommer vii ett genomförandeprojekt rekommendera att man inkluderar områden som grafisk design och kommunikation. Anledningen till detta är bl.a. att all kommunikation från företag oavsett om det består av ny design på produkter, hemsida, broschyrer eller annan kommunikation hänger ihop. Det är viktigt att se detta som en helhet i företag och inte som separata delar. Industridesignföretagen uppger att de har svårt att nå ut och att få uppdrag på den traditionella verkstadsindustrin. De uppger också att företagen saknar vana av att köpa kompetens inom design och att det därför är viktigt missonera om betydelsen av att arbeta aktivt med formgivning och design. Det är stor skillnad på det värde den faktiska produkten har och det upplevda värdet av produkten. Vid ett bra genomfört designarbete för en produkt ökar möjligheten att lyckas. De företag som inte är medvetna om detta löper en uppenbar risk att halka efter sina konkurrenter. Slutsats: Leverantörerna behöver skapa paket och erbjudanden som är prisvärda, enkla och tydliga att kommunicera. 8

13 Det finns ett behov att skapa korta effektiva insatser förslagsvis som paket med 24- timmars och 48 timmars processer som gör det möjligt för fler företag att prova på att arbeta professionellt med formgivning och design. Låta fler företag prova på design "prova paket' som vid ett genomförande projekt behöver vara delfinansierade med någon typ av ekonomiskt stöd. Inventering av dessa aktörer bör fortsätta och nätverket med dessa bör utvecklas 10. Tillverkande Företag De flesta mindre företag inom den tillverkande industrin i vårt område sköter sin produktutveckling helt och hållet internt och det sker med huvudinriktning på tekniksidan. De flesta tillverkande företagen är idag medvetna om att formgivning och design har en allt större betydelse för värdet av produkten. I vår region är många små och medelstora företag underleverantörer. Trots att köpande företag till dessa uppger att det är positivt med underleverantörer som aktivt föreslår designförändringar så är det få av underleverantörerna som har anammat detta. Även underleverantörerna börjar bli medvetna om att alla produkter som lämnar företaget ger signaler om vad företaget står för. Det är dock få av företagen i vårt område som köper in kompetens inom design och formgivning. De olika anledningar som uppgetts av företagen är bl.a: Att det finns tillräcklig kompetens internt, att de inte jobbat med det tidigare, att de inte vet riktigt vad det kan få för resultat, att de anser att det är dyrt, att de anser att kunderna inte vill betala för en bättre design. Det finns också företag som fortfarande upplever att design är lite otydligt och luddigt och kanske "mest för konstnärer". Dessa företag ser inte formgivning och design som en naturlig del i den egentliga produktutvecklingsprocessen. Det har dessutom varit ett mycket tufft år 2009 när vi genomfört förstudien och många företag har genomfört personalneddragningar. Det har fått till följd att man inte haft resurser till produktutveckling. Slutsats: Det finns ingen eller mycket begränsad vana hos verkstadsindustriföretagen i vårt område att köpa tjänster inom formgivning och design. Köpande företag indikerar intresse av att underleverantörerna blir mer aktiva och bidrar med förslag till formgivningsförändring. Studier visar på flera framgångsrika exempel där man ser nyttan av att arbeta mer med med formgivning och design som en slags injektion. En sådan satsning kans bidra till tillväxt för den tillverkande industrin. 9

14 11. Exempel på lönsamt arbete med design/formgivning inom industrin Djupintervjuer och studiebesök hos fyra företag som redan idag arbetar medvetet med design och formgivning har genomförts. Dessa har varit viktiga för resultatet i denna förstudie. Ett representativt utdrag med ett av de företag som intervjuats följer här: "Företagets produkter sänder ut signaler om vadföretaget står för. Det spelar ingen roll om produkterna syns överhuvudtaget i den färdiga produkten eller inte. Genom smarta materialval kan man sända ut signaler om högre kvalitet. Om två plåtar likvärdig kvalitet och den ena har en annan räffling, graverat märke, lackerade detaljer snyggare förpackning eller annat som särskiljer produkten förstärker du dess upplevda kvalitet. Titta under huven på två bilar den ena är en BMW och den andra en standard bil. Det mesta av det som skiljer är design som plastdetaljer, lackering och andra detaljer. Viktigt att man som företag lyfter blicken och talar om vad man är bra på. Visar att man är kvalitetsvärdig. Det kan man bl. a. göra genom att vidareutveckla designen men även genom all annan kommunikation. Trycksaker, hemsida, hur saker förpackas, leveranstider, varumärket och personalen. Det finns definitivt ett hot från någon som vill ta ens kund och är du inte med på skutan finns risk att du mister kunden. Att då börja ställa om kan ta flera år. Många lyckade exempel visar att det til för otroligt mycket om man kan ta in externa konsulter. Det är viktigt att inte se det som ett hot. Genom att ta in t. ex. en designer som är specialutbildad på en metodik för detta, tillförs kompetens som inte finns i företaget, genom att sätta sig in i företagets värderingar och tillföra kompetens sker oftast en vitalisering. Det är lätt att fatta beslut att inte använda en designer, att se det som något onödigt som inte behövts tidigare. Det är viktigt att pröva. Då kan man fatta beslut på egen erfarenhet istället för på rykten. " Slutsats: Det är mycket viktigt att synliggöra lyckade och lönsamma arbeten inom form och design i vår region. Synliggör dessa i de befintliga nätverken och på befintliga mötesplatser. Kompetens utifrån vitaliserar och tillför energi i företagen. Detta har stor betydelse för utvecklingsarbetet. 10

15 12. Gymnasium och högskola Mälardalens högskola MDH En av Mälardalens Högskolas sex prioriterade forsknings och utbildningsområden är Innovation och produktrealisering. Tanken är att man här skall blanda metoder och teorier från teknik och ingenjörsvetenskap, innovations och entrepenörsskap samt designvetenskap. Här finns även en forskarskola inom innovation och design. I denna division som går under namnet IDT (innovation, design, teknik) finns en mycket stor kompetensbas med 38 doktorander och 28 forskare. Åtta olika utbildningar genomförs inom denna division. Länken ut mot näringslivet sker bland annat genom en avdelning som heter Centrum för produktrealisering. Det är en arena för samproduktion där gemensamma projekt med regionens företag pågår. I huvudsak är det studentprojekt, examensarbeten samt forskningsprojekt som sker i samarbete med företag. Här finns en stor utvecklingspotential där färdiga paket med olika produktutvecklings processer skulle kunna arbetas fram och synliggöras. De kontakter som sker idag görs huvudsakligen via enskilda studenter och lärares egna nätverk. Det har framkommit vid intervjuer med företag i vårt område som sökt kontakt med MDH att de upplevt det svårt att få kontakt med rätt personer för att se om det går att få hjälp med olika projekt. Man behöver synliggöra tydligare vad studenterna kan göra mot industrin. För att behålla och vidareutveckla näringslivet i vårt område krävs kompetens både för att utveckla nya produkter och tjänster samt för att framgångsrikt införa dessa i verksamheten. MDH är vår närmaste högskola i regionen och bör i större utsträckning än idag kunna bidra med kompetens och företagsutveckling i vårt område. Vision är att MDH blir en nod för spetssamverkan mellan akademi, industri och samhälle. En naturlig länk mellan näringsliv och MDH bör arbetas fram där näringslivet får en palett av det utbud som MDH tillhandahåller i form av olika samarbetsformer. Utöver de gemensamma projekt som redan idag genomförs tillsammans med näringslivet bör man undersöka om det frans andra befintliga produkt/affärsutvecklingsprocesser som tidigare arbetats fram på MDH. Dessa modeller skulle kunna anpassas, paketeras och synliggöras för företag i vårt område på ett mer kommersiellt sätt. Slutsats: Utveckla tydligare erbjudanden till industrin från MDH och utveckla samarbetsformer mellan ett framtida projekt och MDH Vasagymnasiet De elevarbeten som eleverna på vasagymnasiet tre ånga teknikgymnasium har gjort visar på mycket stor kompetens och förmåga till innovation. Här finns möjlighet till ett utökat samarbete mellan skola och näringsliv. Skolan söker aktivt fler projekt att arbeta med. Skolan upplever det som svårt att få ut studenterna på arbetsplatsförlagd praktik. Kanske kan det vara lättare att söka projekt som studenterna arbetar med och färdigställer på skolan. Skolan har mycket bra utrustning och en av få 3D skrivare (fast prototyping) i vårt område vilket möjliggör utskrift av produkten i plats. Slutsats Arbetsplatsförlagd praktik för gymnasieskolan kan i större utsträckning än idag inkludera formgivning och design uppdrag. 11

16 13. Konsultföretag inom produktutveckling, formgivning och design Det finns ett antal företag som specialiserat sig på att hjälpa till att integrera, teknik, funktion och design vid produktutveckling. Dessa företag har både ingenjörer och industridesigners i sin organisation. De är inte lokaliserade lokalt utan finns i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa företag har i allmänhet hög kompetens och erfarenhet från branschen. Dessa företag har i flera fall varit idegivare till delar av de 24 och 48 timmars processer som vi arbetat fram. Slutsats: Det är viktigt att dra nytta av kompetens och kunnande från denna sektor vid utveckling av 24 och 48 timmar processer. Inventering av dessa aktörer bör fortsätta och nätverket med dessa bör utvecklas D företag/prototyping Vissa företag har specialiserat sig på att visualisera nya produkter fysiskt genom utskrifter i tre dimensioner. Dessa avancerade skrivare bygger upp produkten i ett platsmaterial. Tekniken ger nya möjligheter att till en låg kostnad få en produktide presenterad mycket realistiskt. I vårt område finns två företag samt Vasa Gymnasiet i Arboga som erbjuder denna teknik. 15. Övriga nätverk För att se om det kan finnas samarbetsmöjligheter eller möjlighet till samverkan framöver har ett antal organisationer och nätverk inventerats. ALMI Företagspartner De har som mål att fler innovativa ideer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi erbjuder finansiering och rådgivning. På finansieringssidan erbjuds flera alternativ till företag som vill satsa på produktutveckling. Dessa bör synliggöras ytterligare för företagen i vårt område. KRUT Ett nätverk som skall verka för att öka lönsamheten hos företag i den kreativa sektorn. De verkar i huvudsak opinionsbildande med att skapa förståelse för vikten av dessa yrkesgrupper och möjligheten att utveckla entreprenörsskapet.. Svensk Industri Design (SVID) En organisation som arbetar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. SVID arbetar ständigt med att nå ut i industrin. En möjlighet att göra det i denna del av Mälardalen är genom samverkan med de aktiviteter som föreslås i denna förstudie. 12

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt När kunskap ger resultat --- Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och NUTEK Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt 11 april 2008 Ref Version Datum Godkänd Kontroll

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer