Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/ Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december 2008,157, har inkommit en motion från Marianne Samuelsson, FP och Orvar Alinder, M. Enligt motionen föreslås att kommunstyrelsen studerar förutsättningarna för den kreativa sektorn i Arboga och möjligheten att utnyttja densamma till gagn för utvecklingen av besöksnäringen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har genom enheten Utvecklingscentrum ansvar för näringslivs och turismfrågor enligt kommunstyrelsens mål och strategier. En del av arbetet är inriktat på att utveckla turismnäringen och företagande och organisationer bakom detta. Först kan det konstateras att en viktig del av besöksnäringen är det stora antalet engagerade föreningar och organisationer och det stora utbud av evenemang som anordnas i Arboga av dessa. Enligt statistiken har Arboga en unikt stark utveckling av turismen sedan flera år tillbaka jämfört med övriga länet. Utvecklingscentrum har valt att stödja utvecklingen av de olika evenemangen och precis som omnämns i motionen har man valt att också specifikt satsa på evenemang med tydlig inriktning på kreativ sektor. Här kan nämnas det årliga evenemanget konstrundan där Arboga kommun lyft fram evenemanget i marknadsföring bla under den gemensamma devisen "Plats för inspiration". Konstrundan finns också i egen publik lokal i staden. Även Galleri stallet har en publik lokal med en stadigt ökande verksamhet samt här finns en aktiv konstförening med flera utställningar som båda bidrar till stark utveckling av besöksnäringen med kreativ sektor som bas. Även det stora antalet teater och musikframträdanden i staden kan räknas in. Vidare har initiativet tagits de senaste två åren för att skapa helt nya mötesplatser i Arboga. Ett av dem är en helt ny form av torglördagar som utvecklats med ett kulinariskt tema där lokala företagare, föreningar och restauranger deltagit. Här är det närproducerat och matlagningskultur som är i fokus och detta område räknas också till kreativ sektor också här marknadsförs detta under devisen "Plats för inspiration". Justerandes sign. Sekre}errennjsign. Utdragsbes

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 24 Besökstalen på samtliga evenemang ovan som är baserade på kreativ sektor ökar stadigt i Arboga. I syfte att titta närmare på om den kreativa sektorn kan bidra mer till utveckling av näringslivet i regionen har Arboga Kommun genom utvecklingscentrum genomfört en förstudie "Förutsättningar för innovation och produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator" med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen och EU. I studien har kommunen bla varit i kontakt med KRUT-projektet i Västmanland och Örebro län. Slutrapporten från förstudien visar på ett för Arboga mycket positivt resultat. Genomförda pilotstudier visar att kreativ sektor kan bidra mycket mer till utveckling av produkter inom industrin i vår region i framtiden. Sammanfattningsvis utvecklas kreativ sektor mycket väl i Arboga och satsningar har under de senaste åren specifikt gjorts på arrangemang, utställningar och projekt med tydlig inriktning mot kreativ sektor. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sek er ns sign. Utdragsbe s

3 ARBOGA KOMMUN 1 (2) Kommunstyrelseförvaltni ngen Utvecklingscentrum Näringslivschef Göran Dahlen , Datum Beteckning/Dnr Remissvar Remissvar : Ärende : Motion, Kreativa sektorn utvecklar Arboga Enligt motionen föreslås att kommunstyrelsen studerar förutsättningarna för den kreativa sektorn i Arboga och möjligheten att utnyttja densamma till gagn för utvecklingen av besöksnäringen. Kommunstyrelseförvaltningen har genom enheten Utvecklingscentrum ansvar för näringslivs och turismfrågor enligt kommunstyrelsens mål och strategier. En del av arbetet är inriktat på att utveckla turismnäringen och företagande och organisationer bakom detta. Först kan det konstateras att en viktig del av besöksnäringen är det stora antalet engagerade föreningar och organisationer och det stora utbud av evenemang som anordnas i Arboga av dessa. Enligt statistiken har Arboga en unikt stark utveckling av turismen sedan flera år tillbaka jämfört med övriga länet. Utvecklingscentrum har valt att stödja utvecklingen av de olika evenemangen och precis som omnämns i motionen har man valt att också specifikt. satsa på evenemang med tydlig inriktning på kreativ sektor. Här kan nämnas det årliga evenemanget konstrundan där Arboga kommun lyft fram evenemanget i marknadsföring bla under den gemensamma devisen "Plats för inspiration". Konstrundan finns också i egen publik lokal i staden. Även Galleri stallet har en publik lokal med en stadigt ökande verksamhet samt här finns en aktiv konstförening med flera utställningar som båda bidrar till stark utveckling av besöksnäringen med kreativ sektor som bas. Även det stora antalet teater och musikframträdanden i staden kan räknas in. Vidare har initiativet tagits de senaste två åren för att skapa helt nya mötesplatser i Arboga. Ett av dem är en helt ny form av torglördagar som utvecklats med ett kulinariskt tema där lokala företagare, föreningar och restauranger deltagit. Här är det närproducerat och matlagningskultur Pestadress Besöksadress Telefon Fax tntemet Bankgiro Org_nr Box 45 Centrumleden 6 vx Arboga

4 ARBOGA KOMMUN 2(2) som är i fokus och detta område räknas också till kreativ sektor också här marknadsförs detta under devisen "Plats för inspiration". Besökstalen på samtliga evenemang ovan som är baserade på kreativ sektor ökar stadigt i Arboga. I syfte att titta närmare på om den kreativa sektorn kan bidra mer till utveckling av näringslivet i regionen har Arboga Kommun genom utvecklingscentrum genomfört en förstudie "Förutsättningar för innovation och produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator" med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen och EU. I studien har kommunen bla varit i kontakt med KRUT-projektet i Västmanland och Örebro län. Slutrapporten från förstudien bifogas och resultatet av denna är mycket positiv för Arboga. Genomförda pilotstudier visar att kreativ sektor kan bidra mycket mer till utveckling av produkter inom industrin i vår region i framtiden. Sammanfattningsvis utvecklas kreativ sektor mycket väl i Arboga och precis som anges i motionen finns goda förutsättningar att utvecklas detta ytterligare. Den genomförda förstudien rekommenderar kommunen att gå vidare och satsa på ett genomförandeprojekt. Förslag till beslut Inriktningen på att utveckla kreativ sektor pågår och bör fortsätta som en av flera viktiga delar av arbetet i enlighet med mål och strategier som beslutats av kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

5 Förstudie: Förutsättningar för innovation och produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator. Form Funktion En investering förframtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

6 Innehållsförteckning: 1. Inledning: Syfte och mål: Sammanfattning och slutsatser Nyskapande och innovativt Metod Projektets fokus och avgränsningar Fakta från tidigare undersökningar Konstnärer och formgivare Industridesigners Tillverkande Företag Exempel på lönsamt arbete med design /formgivning inom industrin Gymnasium och högskola Konsultföretag inom produktutveckling, formgivning och design ) företag/prototyping Övriga nätverk Rapport pilotseminarie nr 1: TBO Haglinds Rapport pilotseminarie nr 2: Tankesmedj a Rapport pilotseminarie nr 3: System Air...14 Bilaga 1-7 2

7 1. Inledning Näringslivet står inför den ständiga utmaningen att förnya sig för att möta nya marknader och nya kunder. Även anpassning till konjunkturläget kräver nytänkande i såväl hög som lågkonjunktur. Därför behövs insatser som kan främja entreprenörskap och innovation och i dess förlängning nya innovativa produkter vad gäller såväl funktion som formgivning. Detta är inte två skilda spår utan god teknisk funktion hänger ofta intimt samman med god formgivning och design. Går man ett steg längre kan man tom för vissa framgångsrika företag tala om en uttalad strategi att arbeta med "designdriven produktutveckling" som en del av att förvalta och utveckla varumärken. I vår region skulle en sådan satsning kunna öka tillväxten. En förstudie har därför genomförts som underlag för framtida satsningar 2. Syfte och mål Det långsiktiga målet med en sådan satsning på en innovativ miljö är att få befintliga företag att växa, skapa fler livskraftiga företagsetableringar både genom nyföretagande men även att företag etablerar sig här p.g.a. de goda förutsättningarna. Speciellt små och medelstora företag är en viktig målgrupp. En ökad efterfrågan på denna typ av tjänster skulle kunna innebära att den kreativa sektorn på ett naturligt sätt kan få en större uppdragsvolym inom näringslivet. De positiva effekterna skulle alltså kunna bli flera.. Förstudien skall ge svar på om det finns förutsättningar för att driva ett projektet vidare och skapa ett slags regionalt nav för innovation och utveckling inom detta område. Förstudien skall ge svar på om det finns ett kundunderlag (företag i regionen) men även om det finns leverantörer, samarbetspartners och kompetens i området som kan vara med och leverera dessa tjänster samt även de ekonomiska förutsättningarna som krävs för en fortsatt satsning. 3. Sammanfattning och slutsatser Undersökningar visar att det finns ett tydligt samband mellan ökade satsningar på produktutveckling inom design och företagens lönsamhet. Förstudien visar att det finns ett klart intresse och stor kompetens hos såväl konstnärer, formgivare och industridesigners från regionen att arbeta som leverantörer till företagen inom formgivning och design. Vidare har de flesta tillverkande företagen i vårt område förståelse för att formgivning och design har betydelse för företagets produkter, men få av företagen har erfarenhet av att köpa tjänster inom detta område. Fler företag bör därför erbjudas möjlighet att prova på att arbeta med formgivning och design. Det finns många goda exempel där större företag och små och medelstora företag i andra regioner haft direkt affärsnytta av att satsa mer på formgivning och design. Dessa exempel behöver synliggöras för företagen i vår region. Förstudiens tre pilotprojekt visar att man genom att tillföra denna kompetens utifrån vitaliserar företag och tillför ny energi. Pilotprojekten visar att korta processer på en till två 3

8 dagar (benämnda 24 timmars resp 48 timormars processer) är mycket effektiva och uppskattade av företagen som en första insats. 4

9 De nödvändiga kompetenserna konstnärer/formgivare, processledare och tekniker och deras samverkan i en sådan process kan illustreras i nedanstående figur. Figur: Samverkande kompetenser i 24 eller 48 timmarsprocesser. Förstudien bekräftar också att en satsning på innovation och produktutveckling där man ser till helheten teknik, funktion och design kommer att spela en allt större roll de kommande åren. Detta kommer att i allt högre grad påverka företagens lönsamhet. Förstudien visar också att det finns goda förutsättningar att driva ett projekt vidare med målet att skapa ett nav för innovation och utveckling i Arboga och rekommenderar att så görs. Geografiskt har Arboga ett mycket bra läge i Mälardalen med närhet till bl.a. Örebro, Västerås och Eskilstuna. Genom samverkan med befintliga aktörer såsom t.ex.almi, MDH och Västerås Science Park m fl kan en regional mötesplats i västra Mälardalen skapas. Även samordning med andra satsningar i t.ex. Fagersta kan passa väl in i en sådan strategi. Det är viktigt att ett framtida projekt har en sådan regional förankring. Ett framtida projekt bör vara inriktat på: Att öka medvetandet hos företag om nyttan av att arbeta med design genom seminarier, workshops, inspirationsdagar och genom information Att ge fler företag möjlighet att prova på att arbeta med design genom att tankesmedjor startas upp och 24 eller 48 timmarsprocesser erbjuds och genomförs. Detta syftar också till att sprida kunskapen. Att en långsiktighet på två till tre år kommer att behövas för att uppnå förändring/utveckling Att en sammanhållande fimktion/koordinator forns under hela genomförandeprojektet. Att det etableras en fysisk mötesplats för projektet som kan utgöra en regional träffpunkt och där bla goda exempel kan visas upp. Att viss ekonomisk stöttning till företagen som är beredda att satsa på detta kommer att behövas under genomförandeprojektet. 5

10 4. Nyskapande och innovativt Många företag uppger att de inte tidigare arbetat med extern kompetens inom formgivning och design. Anledningen till detta uppges vara att det är dyrt med externa konsulter, att det kräver extra resurser personalmässigt och att det är svårt att veta vilket resultat man kommer att få. Många företag har då valt att avstå från möjligheten till den produktutveckling som formgivning och design kan innebära. Iden bygger bl.a. på att låta fler företag prova på att arbeta med design och produktutveckling på ett nytt sätt. Genom att tillföra spetskompetens utifrån från kreativ sektor såsom industridesigners och konstnärer och låta dessa arbeta med företagets utvecklingsgrupp i korta 24 eller 48 timmars processer sker en vitalisering med möjlighet till problemlösning med nya ideer och bra resultat. Och som ett resultat har företagen fått en grund för beslut om fortsatta satsningar. 5. Metod Förstudien har bedrivits på följande sätt: Bildande av styrgrupp med bred förankring som ledning för arbetet Inventering av fakta från tidigare undersökningar Besök och intervjuer med presumtiva företag Intervjuer med processföretag Besök och intervjuer med lokala konstnärer/formgivare Besök och intervjuer med industridesigners Kontakter med organisationer och nätverk Besök och intervjuer med universitet och gymnasieskola Genomförande av pilotprojekt Information om projektet och resultatspridning Inledningsvis bildades en styrgrupp bestående av representanter från Arboga Kommuns näringslivsenhet, företag, kreativa näringen och utbildningssidan. Styrgruppens roll har varit att formulera uppdraget samt fungera som bollplank till projektledaren. Hela styrgruppen har träffats 4 ggr under förstudien, delar av styrgruppen har träffats 14 ggr under förstudien. Till en början skedde en inventering av fakta från tidigare genomförda undersökningar och studier inom detta område. Därefter har besök och telefonintervjuer genomförts på ett mindre antal tillverkande företag. Dessa fick bl.a. svara på frågor om de idag arbetar med produktutveckling inom formgivning, om de köper externa tjänster inom detta område och vad de tror om framtiden etc. Parallellt med detta har intervjuer genomförts på några av de konsultföretag som idag är leverantörer av formgivning och design till de tillverkande företagen. I dialog med dessa har förslag på en till två dagars pilotprojekt tagits fram. Därefter har besök och telefonintervjuer genomförts med möjliga leverantörer såsom konstnärer, formgivare, industridesigner. Inom konstnärsområdet har medlemmarna i föreningen Konstrundan i Arboga och dess 15 medlemmar intervjuats. De industridesigner som kontaktats kommer från Örebro, Västerås, Eskilstuna samt vårt närområde. För att se om det kan finmas samarbetsmöjligheter framöver har ett antal organisationer och nätverk inventerats. Det har bl.a. varit Sommardesignkontoret i Fagersta, Kulturprojektet KRUT samt 6

11 ALMI samt SVID. Inom utbildningsområdet har studiebesök och intervjuer genomförts på Mälardalens Högskola (MDH) och på Vasgymnasiet i Arboga. På MDH har fokus varit att se om tillverkande företag i vårregion och skola kan samarbeta mer. Vid SAAB tekniska gymnasium som är inrymt på Vasa gymnasiet i Arboga finns också möjligheter till samarbete med traktens företag. Inventering av deras utbud har genomförts och ansvarig för Teknikprogrammet på skolan ingår i vår referensgrupp för projektet. Resor och studiebesök har p.g.a. tidsbrist endast genomförts i regionen. Styrgruppen för projektet har deltagit vid flera av studiebesöken. Under förstudien har två pilotprojekt genomförts på tillverkande företag som haft ett produktutvecklingsproblem. Här har vår ide kring produktutveckling med den kreativa sektorn som katalysator testats i ett skarpt läge. Tillsammans med industridesigner, lokalformgivare och det tillverkande företagets utvecklingsgrupp har en 24-timmarsprocess genomförts. I samband med starten av projektet skapades en enklare folder (se bilaga 1) som presenterade grunderna i projektet. Den har fungerat som intresseväckare och funnits med under hela projekttiden. Vid starten i oktober synliggjordes projektet i de två lokala tidningar som finns i vårt område: Arboga Tidning (se bilaga två) och Magazine. Arboga Kommunen presenterade projektet på sin hemsida (se bilaga 4). Den lokala kabel TV kanalen genomförde ett reportage i samband med starten av projektet och ett i samband med avslutningen. Det pågående arbetet och det förväntade resultatet av förstudien synliggjordes i en lokal näringslivstidning (se bilaga 3) samt genom ett nytt reportage i Arboga Tidning (se bilaga 5). Projektet har dessutom presenterats vid ett antal tillfällen såsom företagsfrukostar, företagsmässa, intresseföreningar m.m. 6. Projektets fokus och avgränsningar Förstudiens fokus har varit att undersöka om det finns en verklig affärsnytta för de tillverkande företagen i vår region att arbeta mer med formgivning och design. Vilka förutsättningar som krävs samt vilken typ av insatser som bäst kan få fler företag att prova detta. I och med att projektet är en förstudie fanns inget behov av övriga avgränsningar. 7. Fakta från tidigare undersökningar År 2008 genomfördes en omfattande rikstäckande undersökning på 1000 små och medelstora svenska företag med minst 20 anställda. Hälften av företagen var tillverkande företag och hälften tjänsteföretag. Här visas ett tydligt samband mellan ökad satsningar på produktutveckling inom design och lönsamhet. Företag som satsar mer på produktutveckling inom detta område har bättre lönsamhet, anställer fler och är mer innovativa. Undersökningen "Svenska Företag om Design" har utförts av QNB Analys på uppdrag av Teknikföretagen, Svensk teknik samt Svensk industridesign. En liknande undersökning genomfördes Vid jämförelse mellan undersökningarna visar det sig att satsningar inom formgivning och design ökar mellan Undersökningarna presenteras i sin helhet på Slutsats: Undersökningen visar på tydligt samband mellan ökad satsning på design och omsättningstillväxt samt lönsamhet. 7

12 8. Konstnärer och formgivare Det finns många företag som arbetar inom den kreativa sektorn i vår region. Antalet kvalificerade och utbildade konstnärer är stort. Den ideella föreningen konstrundan och dess konstnärer har under förstudien använts som en referensgrupp. Dessa konstnärer finns samlade under namnet Konstrundan. Denna grupp av konstnärer består av ca 15 konstnärer varav tre till fyra tidigare har arbetat med formgivning åt tillverkande företag. Ett flertal av konstnärerna är mycket intresserade av att arbeta mer med formgivning av produkter. Vid ett genomförande projekt är det viktigt att vidga gruppen från den kreativa sektorn så att samtliga konstnärer som finns i vår region och har rätt kompetens och erfarenhet får möjlighet att delta som tänkbara leverantörer. För att kunna utveckla paket och erbjudanden från kreativa sektorn krävs att konstnärer och formgivare får en bättre förståelse för de tillverkande företagens olika behov. Detta kan ske genom att man arbetar med information, föreläsningar och workshops internt bland formgivare eller tillsammans i nätverk med de tillverkande företagen. Slutsats: Det finns lämplig kompetens inom denna sektor. Det behövs ett ökat medvetande hos den kreativa sektorn om vad företagen behöver. Det behövs en tydligare paketering/erbjudanden från kreativa sektorn. Inventering av aktörer i kreativ sektor bör fortsätta och nätverket med dessa bör utvecklas. Det är lämpligt att ta hjälp av de lokala formgivare som deltagit i projektet och låta dem vara ambassadörer. 9. Industridesigners Det finns i vår region ett 15 tal industridesigners listade i Svensk Industridesign (SVIDs) medlemsregister. Endast tre till fyra av dessa har arbetat med produktutveckling inom formgivning och design åt tillverkande företag inom industrin. De övriga arbetar med grafisk design och kommunikation. Trots att vii förstudien valt att fokusera på utveckling av den fysiska produkten kommer vii ett genomförandeprojekt rekommendera att man inkluderar områden som grafisk design och kommunikation. Anledningen till detta är bl.a. att all kommunikation från företag oavsett om det består av ny design på produkter, hemsida, broschyrer eller annan kommunikation hänger ihop. Det är viktigt att se detta som en helhet i företag och inte som separata delar. Industridesignföretagen uppger att de har svårt att nå ut och att få uppdrag på den traditionella verkstadsindustrin. De uppger också att företagen saknar vana av att köpa kompetens inom design och att det därför är viktigt missonera om betydelsen av att arbeta aktivt med formgivning och design. Det är stor skillnad på det värde den faktiska produkten har och det upplevda värdet av produkten. Vid ett bra genomfört designarbete för en produkt ökar möjligheten att lyckas. De företag som inte är medvetna om detta löper en uppenbar risk att halka efter sina konkurrenter. Slutsats: Leverantörerna behöver skapa paket och erbjudanden som är prisvärda, enkla och tydliga att kommunicera. 8

13 Det finns ett behov att skapa korta effektiva insatser förslagsvis som paket med 24- timmars och 48 timmars processer som gör det möjligt för fler företag att prova på att arbeta professionellt med formgivning och design. Låta fler företag prova på design "prova paket' som vid ett genomförande projekt behöver vara delfinansierade med någon typ av ekonomiskt stöd. Inventering av dessa aktörer bör fortsätta och nätverket med dessa bör utvecklas 10. Tillverkande Företag De flesta mindre företag inom den tillverkande industrin i vårt område sköter sin produktutveckling helt och hållet internt och det sker med huvudinriktning på tekniksidan. De flesta tillverkande företagen är idag medvetna om att formgivning och design har en allt större betydelse för värdet av produkten. I vår region är många små och medelstora företag underleverantörer. Trots att köpande företag till dessa uppger att det är positivt med underleverantörer som aktivt föreslår designförändringar så är det få av underleverantörerna som har anammat detta. Även underleverantörerna börjar bli medvetna om att alla produkter som lämnar företaget ger signaler om vad företaget står för. Det är dock få av företagen i vårt område som köper in kompetens inom design och formgivning. De olika anledningar som uppgetts av företagen är bl.a: Att det finns tillräcklig kompetens internt, att de inte jobbat med det tidigare, att de inte vet riktigt vad det kan få för resultat, att de anser att det är dyrt, att de anser att kunderna inte vill betala för en bättre design. Det finns också företag som fortfarande upplever att design är lite otydligt och luddigt och kanske "mest för konstnärer". Dessa företag ser inte formgivning och design som en naturlig del i den egentliga produktutvecklingsprocessen. Det har dessutom varit ett mycket tufft år 2009 när vi genomfört förstudien och många företag har genomfört personalneddragningar. Det har fått till följd att man inte haft resurser till produktutveckling. Slutsats: Det finns ingen eller mycket begränsad vana hos verkstadsindustriföretagen i vårt område att köpa tjänster inom formgivning och design. Köpande företag indikerar intresse av att underleverantörerna blir mer aktiva och bidrar med förslag till formgivningsförändring. Studier visar på flera framgångsrika exempel där man ser nyttan av att arbeta mer med med formgivning och design som en slags injektion. En sådan satsning kans bidra till tillväxt för den tillverkande industrin. 9

14 11. Exempel på lönsamt arbete med design/formgivning inom industrin Djupintervjuer och studiebesök hos fyra företag som redan idag arbetar medvetet med design och formgivning har genomförts. Dessa har varit viktiga för resultatet i denna förstudie. Ett representativt utdrag med ett av de företag som intervjuats följer här: "Företagets produkter sänder ut signaler om vadföretaget står för. Det spelar ingen roll om produkterna syns överhuvudtaget i den färdiga produkten eller inte. Genom smarta materialval kan man sända ut signaler om högre kvalitet. Om två plåtar likvärdig kvalitet och den ena har en annan räffling, graverat märke, lackerade detaljer snyggare förpackning eller annat som särskiljer produkten förstärker du dess upplevda kvalitet. Titta under huven på två bilar den ena är en BMW och den andra en standard bil. Det mesta av det som skiljer är design som plastdetaljer, lackering och andra detaljer. Viktigt att man som företag lyfter blicken och talar om vad man är bra på. Visar att man är kvalitetsvärdig. Det kan man bl. a. göra genom att vidareutveckla designen men även genom all annan kommunikation. Trycksaker, hemsida, hur saker förpackas, leveranstider, varumärket och personalen. Det finns definitivt ett hot från någon som vill ta ens kund och är du inte med på skutan finns risk att du mister kunden. Att då börja ställa om kan ta flera år. Många lyckade exempel visar att det til för otroligt mycket om man kan ta in externa konsulter. Det är viktigt att inte se det som ett hot. Genom att ta in t. ex. en designer som är specialutbildad på en metodik för detta, tillförs kompetens som inte finns i företaget, genom att sätta sig in i företagets värderingar och tillföra kompetens sker oftast en vitalisering. Det är lätt att fatta beslut att inte använda en designer, att se det som något onödigt som inte behövts tidigare. Det är viktigt att pröva. Då kan man fatta beslut på egen erfarenhet istället för på rykten. " Slutsats: Det är mycket viktigt att synliggöra lyckade och lönsamma arbeten inom form och design i vår region. Synliggör dessa i de befintliga nätverken och på befintliga mötesplatser. Kompetens utifrån vitaliserar och tillför energi i företagen. Detta har stor betydelse för utvecklingsarbetet. 10

15 12. Gymnasium och högskola Mälardalens högskola MDH En av Mälardalens Högskolas sex prioriterade forsknings och utbildningsområden är Innovation och produktrealisering. Tanken är att man här skall blanda metoder och teorier från teknik och ingenjörsvetenskap, innovations och entrepenörsskap samt designvetenskap. Här finns även en forskarskola inom innovation och design. I denna division som går under namnet IDT (innovation, design, teknik) finns en mycket stor kompetensbas med 38 doktorander och 28 forskare. Åtta olika utbildningar genomförs inom denna division. Länken ut mot näringslivet sker bland annat genom en avdelning som heter Centrum för produktrealisering. Det är en arena för samproduktion där gemensamma projekt med regionens företag pågår. I huvudsak är det studentprojekt, examensarbeten samt forskningsprojekt som sker i samarbete med företag. Här finns en stor utvecklingspotential där färdiga paket med olika produktutvecklings processer skulle kunna arbetas fram och synliggöras. De kontakter som sker idag görs huvudsakligen via enskilda studenter och lärares egna nätverk. Det har framkommit vid intervjuer med företag i vårt område som sökt kontakt med MDH att de upplevt det svårt att få kontakt med rätt personer för att se om det går att få hjälp med olika projekt. Man behöver synliggöra tydligare vad studenterna kan göra mot industrin. För att behålla och vidareutveckla näringslivet i vårt område krävs kompetens både för att utveckla nya produkter och tjänster samt för att framgångsrikt införa dessa i verksamheten. MDH är vår närmaste högskola i regionen och bör i större utsträckning än idag kunna bidra med kompetens och företagsutveckling i vårt område. Vision är att MDH blir en nod för spetssamverkan mellan akademi, industri och samhälle. En naturlig länk mellan näringsliv och MDH bör arbetas fram där näringslivet får en palett av det utbud som MDH tillhandahåller i form av olika samarbetsformer. Utöver de gemensamma projekt som redan idag genomförs tillsammans med näringslivet bör man undersöka om det frans andra befintliga produkt/affärsutvecklingsprocesser som tidigare arbetats fram på MDH. Dessa modeller skulle kunna anpassas, paketeras och synliggöras för företag i vårt område på ett mer kommersiellt sätt. Slutsats: Utveckla tydligare erbjudanden till industrin från MDH och utveckla samarbetsformer mellan ett framtida projekt och MDH Vasagymnasiet De elevarbeten som eleverna på vasagymnasiet tre ånga teknikgymnasium har gjort visar på mycket stor kompetens och förmåga till innovation. Här finns möjlighet till ett utökat samarbete mellan skola och näringsliv. Skolan söker aktivt fler projekt att arbeta med. Skolan upplever det som svårt att få ut studenterna på arbetsplatsförlagd praktik. Kanske kan det vara lättare att söka projekt som studenterna arbetar med och färdigställer på skolan. Skolan har mycket bra utrustning och en av få 3D skrivare (fast prototyping) i vårt område vilket möjliggör utskrift av produkten i plats. Slutsats Arbetsplatsförlagd praktik för gymnasieskolan kan i större utsträckning än idag inkludera formgivning och design uppdrag. 11

16 13. Konsultföretag inom produktutveckling, formgivning och design Det finns ett antal företag som specialiserat sig på att hjälpa till att integrera, teknik, funktion och design vid produktutveckling. Dessa företag har både ingenjörer och industridesigners i sin organisation. De är inte lokaliserade lokalt utan finns i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa företag har i allmänhet hög kompetens och erfarenhet från branschen. Dessa företag har i flera fall varit idegivare till delar av de 24 och 48 timmars processer som vi arbetat fram. Slutsats: Det är viktigt att dra nytta av kompetens och kunnande från denna sektor vid utveckling av 24 och 48 timmar processer. Inventering av dessa aktörer bör fortsätta och nätverket med dessa bör utvecklas D företag/prototyping Vissa företag har specialiserat sig på att visualisera nya produkter fysiskt genom utskrifter i tre dimensioner. Dessa avancerade skrivare bygger upp produkten i ett platsmaterial. Tekniken ger nya möjligheter att till en låg kostnad få en produktide presenterad mycket realistiskt. I vårt område finns två företag samt Vasa Gymnasiet i Arboga som erbjuder denna teknik. 15. Övriga nätverk För att se om det kan finnas samarbetsmöjligheter eller möjlighet till samverkan framöver har ett antal organisationer och nätverk inventerats. ALMI Företagspartner De har som mål att fler innovativa ideer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi erbjuder finansiering och rådgivning. På finansieringssidan erbjuds flera alternativ till företag som vill satsa på produktutveckling. Dessa bör synliggöras ytterligare för företagen i vårt område. KRUT Ett nätverk som skall verka för att öka lönsamheten hos företag i den kreativa sektorn. De verkar i huvudsak opinionsbildande med att skapa förståelse för vikten av dessa yrkesgrupper och möjligheten att utveckla entreprenörsskapet.. Svensk Industri Design (SVID) En organisation som arbetar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. SVID arbetar ständigt med att nå ut i industrin. En möjlighet att göra det i denna del av Mälardalen är genom samverkan med de aktiviteter som föreslås i denna förstudie. 12

17 LIST Nystartad uppfinnarförening som har bildats i Köping, Arboga och Kungsör området. Genom att nätverka och dra nytta av varandras kompetens ökar innovationskraften ytterligare. Målet är att få ut fler produkter på marknaden. Västerås Science Park Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker med drygt 200 etablerade företag med målet är att stärka regionens näringsliv genom att skapa fler arbetstillfällen och fler nya företag i Västmanland. Västerås Science Park satsar på att vara en attraktiv mötesplats för entreprenörer och innovatörer och har en uttalad strategi att nå ut i hela länet via olika samarbeten. Arboga skulle kunna vara en mötesplats där Västerås Science Park erbjuder sina tjänster i samverkan med satsning på designdriven produktutveckling. Slutsats: Aktörernas intressen sammanfaller i stor utsträckning med behoven vi identifierat i förstudien. Regional samverkan har därmed goda förutsättningar i en kommande genomförandefas. 16. Rapport pilotseminarie nr 1: TBO Haglinds. Deltagande företag: TBO Haglinds, SVEJA design och Konstform Deltagande personal: Två industridesigner, lokal formgivare samt fyra personer från ledningen på företaget. Genomfördes som en 24-timmarsprocess. Problemställning: En ny typ av fästfunktion på balkongräcken skall tas fram Gruppen enades om ett mål för dagen sammanfattad i en mening. Resultatet blev "snyggare monteringslösning för räcket, som ska korta monteringstiden och minska kostnaden. Resultat: Flera ideer kombinerades ihop tekniskt och formgivningsmässigt, och dagen slutade med ett nytt helhetskoncept för balkongmontering. Det frans starka säljargument för den utvecklade produkten med osynliga nitar. Detta nya konceptet kommer att kunna färdigställas inom kort av den egna personalen på TBO. (se bilaga 5 och 6 för komplett dokumentation från workshopen) Slutsatser 24 timmars pilot Den lokala formgivaren/konstnären bidrog med hög kvalitet på skissande vilket innebar ett viktigt komplement till det Cad program som användes av designföretaget. Industridesigner och konstnär kom med flera nya ideer kring andra formgivnings uppdrag som företaget uppger att de vill jobba vidare med. De flesta tekniska lösningarna kom internt från personalen på företaget. Den metod och struktur som designföretaget använde ledde fram till ett lyckat resultat. TBO hade inte tidigare köpt tjänster inom formgivning och design men säger att man kan tänka sig att göra det igen. 13

18 17. Rapport pilotseminarie nr 2: Tankesmedja Tankesmedjan är en möjlighet till affärs och produktutveckling genom rådgivning. Genom att sätta samman en grupp med 6-8 personer bestående av företagare och företagsledare från olika branscher inklusive kreativ sektor skapas förutsättningar till problem lösning på ett helt nytt sätt. Vid varje tillfälle tas en ny fråga/problemställning per företagare upp och deltagarna blir problemlösare åt varandra. Frågorna besvaras på avgränsad tid och mötet styrs av en moderator. Tankesmedjan pågår under två timmar med ett möte per månad. Resultat: Deltagarna uppger att man på ett mycket effektivt och lärorikt sätt tar del och drar nytta av erfarenheter och kompetenser från andra branscher. Många nya kreativa ideer har uppkommit vid diskussioner och problemlösning. Slutsatser: Tankesmedjanär mycket tidseffektivt och ger stora möjligheter till produkt- och affärsutveckling och bör ingå som en av metoderna för att utveckla näringslivet inom vårt område. 18. Rapport pilotseminarie nr 3: System Air Uppdraget var att utveckla den yttre designen på ett befintligt ventilationsagregat. Tekniken på insidan är redan toppmodern nu vill man få med höljet dvs det yttre skalet. Deltagande företag: System Air, Kräm Design, Paul Grähs. Deltagande personer: Från system Air deltog fem personer från utvecklingsavdelningen inkl egen industridesigner, teknisk direktör samt chefskonstruktör. Utöver dessa fanns en extern industri designer och en formgivare. Genomfördes som en 24-timmarsprocess. Problemställning: Uppdraget var att utveckla designen på ett befintligt ventilationsagregat. Tekniken på insidan är redan toppmodern nu vill man få med en utveckling av hur produkten upplevs visuellt dvs höljet, det yttre skalet. Resultat: 24-timmarsprocessen resulterade i ett antal konkreta ideer för egen designer att arbeta vidare med: 1. Nya ideer om infästningar i form av snyggare skruvar. 2. Bekräftelse på att det finns möjlighet att behålla och utveckla varumärkets unikhet med en helhet förzinkade ytor ev. lackering i samma kulör. 3. Lister av olika slag kan utvecklas och den uppsättning klistermärken som används kan förstärka varumärket om de förändras. 4. Nya materialval föreslogs på handdtag o skruvar. 5. Information om produkten bör kompletteras med medföljande USB-minne istället för traditionell manual. 14

19 6. Det ansågs viktigt att bestämma hur formen på aggregatet skall uppfattas Om det skall det upplevas högt eller lågt? Det visade sig att detta kan styras med genomtänkt dekaldekor och formgivning. Slutsatser 24 timmars pilot Företaget var riktigt nöjd med dagen. Det kan vara svårt att hinna med utveckling av en produkt på så kort tid som en dag. Processen upplevdes som en mycket bra avstamp"kick off' för att komma vidare med den aktuella produkten. Mycket bra att få in innovativt tänkande och kompetens utifrån. Det upplevdes mkt bra med någon extern som sätter schemat och jobbar med en systematisk metod för dagen. Både kund och leverantör kan tänka sig att jobba vidare tillsammans.. Det visar sig att korta intensiva processer med representation av flera kompetenser fungerar väl om en erfaren extern processledare deltar. 15

20 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 21 Kf 157 Dnr 252/ Motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Från Marianne Samuelsson, fp och Orvar Alinder, m har inkommit motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 om att den kreativa sektorn utvecklar Arboga. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att närmare studera förutsättningarna för den kreativa sektorn i Arboga samt lägga förslag till åtgärder till gagn för fortsatt utveckling av "upplevelseindustrin". Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Skickas till: Kommunstyrelsen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 27. Kommunstyrelsen. Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 27. Kommunstyrelsen. Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-04-09 Blad 27 Ks50 Au 51 Dnr 147/2008-532 Arboga kommuns medfinansieringsandel av Citybanan Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 december 2012,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Ink 2013-03 2 6. Bilaga KS 2013/73/1 SALA KOMMUN. 0224-677 807. Kommunstyrelsens förvaltning. Utlåtande angående skrivelse

Ink 2013-03 2 6. Bilaga KS 2013/73/1 SALA KOMMUN. 0224-677 807. Kommunstyrelsens förvaltning. Utlåtande angående skrivelse Bilaga KS 2013/73/1 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink 2013-03 2 6 FÖRETAGARCENTRUM Utlåtande angående skrivelse "Ideutveckling besöksnäring Västmanland och Södra Dalarna" Från besöksnäringen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 12 (17) Sammanträdesdatum 2015-01-20 8 Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 Dnr 2014/1269 ~Z INLEDNING Ansökan har inkommit

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna

Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna Kommunstyrelsen 2015-07-03 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2015:367 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (1) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring Affärsplan Eskilstuna Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 275 Medfinansiering av Robotdalen (KSKF/2015:542) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medfinansiera Robotdalens projektansökan

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Svar på motion om toalett i anslutning till bryggan vid Strandgården

Svar på motion om toalett i anslutning till bryggan vid Strandgården Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-09 R Blad 31 Ks 52 Au 55 Dnr 131/2012-101 Svar på motion om toalett i anslutning till bryggan vid Strandgården Anders Cargerman, FP, och

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun Slutrapport Välfärdsberedningen 140217 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 2 SYFTE 2 MÅL 2 FRÅGESTÄLLNINGAR 3 MÅLGRUPP 3 METOD 3 Fokusgruppsmetoden

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer