En begravningsplats vid Dragsgärdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En begravningsplats vid Dragsgärdet"

Transkript

1 RAPPORT 2015:37 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Östergötland Norrköpings stad och kommun Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 Dnr (RAÄ) Dnr (SHMM) Christina Helander

2

3 RAPPORT 2015:37 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Östergötland Norrköpings stad och kommun Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 Dnr (RAÄ) Dnr (SHMM) Christina Helander En begravningsplats vid Dragsgärdet 1

4 STATENS HISTORISKA MUSEER Arkeologiska uppdragsverksamheten Roxengatan Linköping Tel Fax e-post e-post STATENS HISTORISKA MUSEER Rapport 2015:37 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Grafisk form Britt Lundberg Kartor Christina Helander Foto Christina Helander, Annika Konsmar och Norrköpings stadsmuseum Tryck/utskrift Arkitektkopia AB, 2015 Omslagsbild Fängelset och disponentsvillan vid Motala ström. Från SV. U5363:1 Foto Annika Konsmar. 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet

5 Innehåll Bakgrund och sammanfattning 5 Syfte 6 Metod och dokumentation 6 Kultur- och fornlämningsmiljö 6 Frågeställningar 12 Resultat 12 Gravar 12 Härd 12 Odlingsjord 12 Diskussion 16 Förmedling 17 Sammanfattning 17 Referenser 18 Litteratur 18 Arkiv 18 Administrativa uppgifter 19 Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 20 Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar 22 En begravningsplats vid Dragsgärdet 3

6 Sankt Johannes 126:1 Sankt Johannes 126:1 Sankt Johannes 106:1 Sankt Johannes 105:1 Sankt Johannes 126:1 Sankt Johannes 104:1 Sankt Johannes 108:1 Sankt Johannes 98:1 Sankt Johannes 101:1 Sankt Johannes 96:1 Sankt Johannes 109:1 Sankt Johannes 112:1 Sankt Johannes 99:1 Sankt Johannes 107:1 Sankt Johannes 99:1 Sankt Johannes 97:3Sankt Johannes 97:2 Sankt Johannes 97:1 Sankt Johannes 111:1 Sankt Johannes 110:1 Norrköping 360 Norrköping 359 Sankt Johannes 127:1 Sankt Johannes 82:1 Sankt Johannes 81:1 Östra Eneby 2:1 Östra Eneby 2:2 Östra Eneby 74:2 Östra Eneby 3:1 Östra Eneby 94:2 Östra Eneby 94:1 Sankt Johannes 100:1 Sankt Johannes 114:1 Östra Eneby 4:1 Sankt Johannes 114:1 Sankt Johannes 114:1 Sankt Johannes 113:1 Sankt Johannes 113:1 Sankt Johannes 55:1 Fig 1. Fastighetskartan över Norrköping med utredningsområdet markerat med blått. Skala 1: Borg 189:1 Borg 110:1 Borg 143:2Borg 143:3 Borg 143:1 Borg 143:4 4 En begravningsplats vid Dragsgärdet

7 Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, är en uppdragsfinansierad del av Statens historiska museer, som i huvudsak genomför arkeologiska utredningar och undersökningar efter länsstyrelsens beslut enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Uppdragsverksamheten utför även konsultuppdrag i form av utredningar, kulturmiljöanalyser och planeringsunderlag. Den arkeologiska uppdragsverksamheten har ingen myndighetsfunktion. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Bakgrund och sammanfattning Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamhet, UV, överfördes, enligt regeringsbeslut, till Statens historiska museer (SHMM) den 1 januari Verksamheten är en del av SHMM och har tills vidare namnet Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten. Samtliga ärenden som handlades av RAÄ, UV, däribland föreliggande, överfördes till Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, för slutförande. Med anledning av att Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland, har Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, efter beslut den 10 november 2014 av Länsstyrelsen Östergötland, utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, enligt 2 kap. 11 kulturmiljölagen (1988:950), KML. Utredningen utfördes inom området för Norrköpings gamla fängelse (RAÄ 107), byggt år Ytan omfattade knappt m 2 inklusive bebyggda delar. Det togs upp 31 schakt vilka sammantaget omfattade en uppschaktad yta om 242 m 2. Det kunde konstateras 13 tydliga gravnedgrävningar med fyra, eventuellt fem, öst-västligt orienterade träkistor. Begravningsplatsen är endast ungefärligt avgränsad och omfattar efter utförd utredning cirka 965 m 2. Inom samma yta påträffades en möjlig härd. Gravarna har täckts över med fiberduk. Inom övriga utredningsområdet kunde konstateras att marken var mycket skadad, troligen avhyvlad och sedan täckt med utfyllnadsmassor. I några schakt fanns tunna linser kvar av odlingsjord men i de flesta schakt låg de påförda massorna direkt på den grusiga undergrunden. Om området för begravningsplatsen skall exploateras vidare föreslår Statens historiska museer, Arkeo logiska uppdragsverksamheten, att det först utförs en arkeologisk förundersökning av begravningsplatsen med syfte att avgränsa, datera och karaktärisera den. Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 13 Kulturmiljölagen (1988:950), KML, ställs till Länsstyrelsen Öster götland, som fattar beslut i ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder som krävs. En begravningsplats vid Dragsgärdet 5

8 Syfte Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 1, är att genom kart- och arkivstudier, där äldre kartmaterial, fornminnesregistret (FMIS), relevant litteratur och arkeologiska rapporter studeras, skapa en bild av fornlämningar och fornlämningsmiljön i området för berörda fastigheter. Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, är att med hjälp av grävmaskin ta upp sökschakt för att klarlägga om det planerade arbetsföretaget berör lagskyddade fornlämningar. Resultaten skall kunna ligga till grund för Norrköping kommuns vidare planering samt för Länsstyrelsens bedömning av kunskapspotentialen och för kommande beslut enligt 2 kap. 13 kulturmiljölagen (1988:950), KML. Metod och dokumentation Schakten togs upp med hjälp av grävmaskin och marken banades av ner till anläggningsnivå eller orörd mark där handredskap tog vid. Schakten och anläggningarna har mätts in digitalt med RTK-gps och sedan beskrivits, fotograferats och registrerats. Den digitala informationen lagras i AU:s digitala dokumentationssystem Intrasis (www.intrasis.com). Kultur- och fornlämningsmiljö Kvarteret ligger strax väster om fornlämningsgränsen för Norrköpings stad, RAÄ 96. I söder gränsar området till Motala ström och i norr avgränsas området mot Matteus kyrkogård av Dragsgatan, som var den gamla landsvägen mot Himmelstalund och Linköping. I öster finns bebyggelse och i väster grönområden (se fig 1). Motala ström anses vara en av de faktorer som i hög grad påverkat etableringen och utvecklingen i Norrköpingsområdet. Strömmen har sannolikt fungerat som en viktig kommunikations- och transportled, vilken bundit samman Götalands inland med Östersjön. Då strömmen har flera fall, ibland på så mycket som 18 meter, var den ofarbar ungefär mellan Drag och Knäppingsborg och det var nödvändigt med omlastning. Därmed växte ett antal naturliga kontrollpunkter fram och Drag, som ligger vid det första fallet, har varit en sådan (Elfstrand 1998). Tidigare arkeologiska undersökningar i närområdet har till exempel skett i kvarteret Drag 7. Förutom en stenkällare, sannolikt från 1800-talets senare del, kunde förundersökningen visa att delar av slänten ner mot Motala ström under sen tid har fyllts ut med stora mängder utfyllnadsmassor som ibland är upp till 2,5 meter tjocka (Lindeblad 2006). Även en undersökning i kvarteret Oron, som ligger öster om Drag, visade att området ner mot Motala ström hade schaktats ner i botten och sedan fyllts ut (Feldt 1990; Lindgren-Hertz 1998). En antikvarisk kontroll i Dragsgatan i samband med ledningsdragning visade inget av arkeologiskt intresse (ÖLM Dnr: 326/93). Däremot har muntliga uppgifter gjort gällande att människokranier påträffats vid olika kabeldragningar, men deras placering och sammanhang är oklara. Det topografiska läget, ett söderläge mot Motala ström och en nivå över havet på omkring 27 meter, är gynnsamt ur ett förhistoriskt boplats- eller gravperspektiv, från bronsålder och framåt (se framsidan). Till exempel visar fynd av en spiralornerad avsatsyxa från äldre bronsålder funnen ute i Motala ström, och ett par kokgropar från samma tid funna i nuvarande Kungsgatan, på närvaro från perioden (Nilsson 2005:426ff ). År 1318 omnämns för första gången kvarnar i Norrköping (Lindeblad 2008:33), men det var inte förrän år 1384 som staden fick stadsprivilegier. 6 En begravningsplats vid Dragsgärdet

9 Fig 2. På en karta från år 1695 ligger utredningsområdet i den sydöstra delen av det så kallade Dragsgärdet, med stadens jordar (LSA D75-1:5). En begravningsplats vid Dragsgärdet 7

10 Utredningsområdet har ett intressant läge även betraktat utifrån senare perioder, från medeltid och fram i modern tid, då det ligger omedelbart utanför den medeltida och tidigmoderna staden. På 1636 års karta, en jordebokskarta som visar åkermarkens utbredning vid denna tid, utgjordes platsen av det som kallades stadens jordar. På kartan från 1695 syns jordarna och Drags kvarn (se fig 2). Stadens jordar omfattade stora brukade ytor som var mycket viktiga för stadsbornas försörjning. En av de största jordarna var det så kallade Dragsgärdet (Nilsson 2014). Stadens jordar avskildes från stadens tomter av stadens plank och på exempelvis 1879 års karta är området lokaliserat sydväst om Plankgatan, det vill säga platsen för planket. Söder om platsen, invid strömmen, fanns Gryts och Drags kvarnar, vilka sätts i samband med Norrköpings tidiga industrialisering (Broberg 1984; Lindeblad 2006:47). Vid strömmen etablerades med tiden ytterligare industrier som Drags manufakturer och Holmens bruk. Utredningen utfördes inom området för Norrköpings fängelse. Det byggdes ursprungligen som ett så kallat spinnhus, en straff- och arbetsinrättning för kvinnor. Det har funnits ett par spinnhus i Norrköping. Det tidigaste fanns en kort tid på 1600-talet, därefter anlades ett andra spinnhus år 1742 på Skeppsholmen. Spinnhuset på Skeppsholmen drevs av en arren dator, Urlander, som använde arbetskraften i sin textilfabrik i Drag. När spinnhuset förföll under andra delen av 1700-talet började den nuvarande fångvårdsanstalten år 1787 att byggas vid Dragsgärdet och år 1790 stod den klart för inflyttning (se fig 3; Söderberg 1968:126). Placeringen av det nya spinnhuset var inte slumpmässigt. Läget vid Drags fabriker var välvalt eftersom det var dit garnet skulle, men även den tidens nya syn på fångvården i upplysningens anda spelade roll. De äldre spinnhusen hade legat på Saltängen, en stadsdel som inte bara var fattig utan också träskartad och därmed ohälsosam. Detta, tillsammans med byggnadernas låga standard, trångboddheten och bristfälliga sanitära förhållanden, medförde både sjukdomar och höga dödstal. Det nya fängelset, däremot, låg på en höjd och Motala ströms vatten hade ännu inte smutsats ner av stadens alla utsläpp. Kost och hygien var något bättre än tidigare och lokalerna mer ändamålsenliga (Horgby 1990:4ff; Söderberg 1968:126ff ). Fig 3. Spinnhuset. Publicerad med tillstånd av Norrköpings stadsmuseum. 8 En begravningsplats vid Dragsgärdet

11 Fig 4. På kartan från 1879 syns en gång eller liknande markerad. Den går även igen på senare kartor. En begravningsplats vid Dragsgärdet 9

12 Fig 5. Pestkyrkogården och Lilla Lund markerade på en karta från år En begravningsplats vid Dragsgärdet

13 Inom området har fängelset byggts till i flera etapper och byggnader har tillkommit och rivits. År 1817 byggdes de två flyglarna och 1847 förlängdes de (Horgby 1990:13ff ), 1896 byggdes en envånings verkstadsbyggnad som sammanband den östra och den västra flygeln (Horgby 1990:26). Mellan denna och strömmen fanns en liten smedja jämte en byggnad med tvättstuga och såpkokeri, och vid stranden en siminrättning (Horgby 1990:42ff ). Några uppgifter om begravningsplats har inte kunnat beläggas men vid sitt besök i fängelset år 1798 beskriver vice pastor Hans Olaf Sundelius bland annat Tomten ikring hus och gård borde vara tillräcklig för trädgårdar åt betjäningen, men hela rymden, begravningsplatsen inberäknad, utgör icke ett tunnland (Horgby 1990:9). Även om det diskuterats om att en ny kyrkogård skulle anläggas utanför staden sedan 1782, borde det inte vara Matteus kyrkogård, som idag ligger norr om fängelseområdet, som Sundelius avsåg, eftersom den inte togs i anspråk förrän år 1811 (Cullberg 1968:149). På några av kartorna (se fig 4) finns något som liknar en öst-västligt markerad gång, som överensstämmer med platsen där begravningsplatsen påträffades. Om den är en rest av en struktur som på något sätt har haft med begravningsplatsen att göra är för tidigt att säga. I fängelseprästens anteckningar från tiden 1847 till 1894 omnämns både dop och begravningar, men var själva jordfästningen förättades framkommer inte. Antalet begravningar har varierat från ett par till upp mot 12 individer per år (Prästens anteckningar ). Dragsgärdet har pekats ut som platsen för den pestkyrkogård som användes när Norrköping drabbades av sjukdomen åren och nästan hälften av stadens befolkning omkom. Pestkyrkogården skulle ha omfattat området kring vägen från nuvarande fångvårdsanstalten, till Himmelstalunds brunnssalong, alltså i närheten av krematoriet (Malmberg, 1984:70). På kartorna från 1715 (D75-1:8), 1720 (D75-1:10) och 1930 (karta över Norrköping. John E. Pettersson), finns pestkyrkogården markerad, men då knappt 400 meter väster om utredningsplatsen (se fig 5). Även grannfastigheten väster om fängelseområdet, Drag 6, har ingått i utredningen och omfattade m 2. Här lät Drags fabriker år 1862 anlägga Lilla Lund, en av de arbetarbostäder som var avsedda för arbetarfamiljer med barn (se fig 5 och 6). Det var ett stenhus i två våningar som omgavs av trädgårdstäppor (http://runeberg.org/ski/norrkoping/0190. html). Byggnaden syns på ett flertal kartor och stod kvar fram till 1900-talets mitt. Fig 6. Arbetarbostaden Lilla Lund. Troligtvis fotograferat från sydost, från fängelseområdet. Publicerat med tillstånd av Norrköpings stadsmuseum. En begravningsplats vid Dragsgärdet 11

14 Frågeställningar Inför utredningen inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 ställdes två frågor: 1. Finns det gravar? 2. Finns äldre bevarade kulturlager eller anläggningar? Resultat Det togs upp sammanlagt 31 schakt över ytan (bilaga 1 och fig 7). I den nordvästra delen av området, på båda sidorna av fängelsemuren, påträffades fornlämning i form av en begravningsplats. Begravningsplatsen är endast ungefärligt avgränsad och omfattar efter utförd utredning cirka 965 m 2. Begravningsplatsen borträknat, kunde konstateras att marken inom övriga utredningsområdet var mycket skadad, troligen avhyvlad och sedan täckt med massor. Massorna innehöll keramik, kritpipsskaft, porslin, tegel och glas av 1700-tals-karaktär till sammans med yngre metallskrot, glas och kapsyler. I några schakt fanns tunna linser kvar av den odlingsjord som sannolikt är den som syns markerad på de historiska kartorna från mitten av talet och framåt. I de flesta schakt låg de påförda massorna direkt på den grusiga undergrunden. Gravar Inom begravningsplatsen påträffades 13 tydliga gravnedgrävningar (bilaga 2 och fig 8), vilka har täckts över med fiberduk. I nedgrävningarna avtecknades fyra eller eventuellt fem, träkistor med en öst-västlig orientering (se fig 9 och 11). Nedgrävningarna blev synliga cirka 0,5 meter under asfaltsytan och bärlagret. Undergrunden utgjordes här, till skillnad från nästan hela övriga utredningsytan, av siltig sand. Nedgrävningarna påträffades i schakten OS200, OS387, OS690 och OS754, som låg öster om fängelsemuren, och eventuellt också i OS570 som låg invid och väster om fängelsemuren och på den fastighet som idag används av Svenska kyrkan, Drag 6. Även i OS690 och OS754 fanns nedgrävningar där träkistor kunde anas (se fig 10). Härd I schakt OS570, som låg väster om fängelsemuren och inom fastigheten Drag 6, påträffades en möjligen förhistorisk härd, A597. Den bedöms ha varit rund med ett innehåll av sot, kol och skärviga stenar. Den var endast delvis framtagen då den fortsatte in i schaktkanten. Den uppskattas ha varit omkring 0,9x0,9 meter stor (se fig 12). I samma schakt fanns också fragment av diken och en mycket skadad stensyll men i övrigt tydde allt på att marken skadats av tidigare markingrepp. Odlingsjord Sporadiskt över ytan fanns tunna linser av odlingsjord som var gråbrun, sandig och förutom något enstaka fynd, väldigt ren. Den var som tjockast någon knapp decimeter och låg direkt på den rödbruna, grusiga undergrunden. En typ av undergrund som tyvärr är mycket ogynnsam för studier av olika brukningsmetoder eftersom spadstick och årderspår inte bevaras. Sannolikt är det rester av den jord som syns markerad på de historiska kartorna från mitten av 1600-talet och framåt. 12 En begravningsplats vid Dragsgärdet

15 , , , , , , , , X Y , , , , , , , , X Y , Teckenförklaring SymbolId Utredningsområde , Meter SymbolId Schakt Kyrkogard, ungefärlig utbredning , , , , , , , Fig 7. Plan med schakten. En begravningsplats vid Dragsgärdet 13

16 , , , , , , , A X A , , , Teckenförklaring , , A391 A395 SymbolId Utredningsområde SymbolId Schakt Kyrkogard, ungefärlig utbredning SymbolId Nedgrävning SymbolId Kista SymbolId Härd , Y A290 A605 X A Meter , , Y , , , , , Fig 8. Plan över den ungefärliga ytan med gravar. Nedgrävningarna är markerade med orange, kistorna med brunt och den eventuella härden med svart. 14 En begravningsplats vid Dragsgärdet

17 Fig 9 (ovan t v). Nedgrävningarna A212, A277, A249, A233, A227 och A218. Fotot är taget från öster mot den västra fängelsemuren. U-5363:4. FOTO ANNIKA KONSMAR. Fig 11 (ovan t h). Nedgrävningarna A694 med kistan A702 och nedgrävningarna A716 och A734. Den senare sannolikt en sentida nedgrävning. U-5363:6. FOTO CHRISTINA HELANDER. Fig 10 (t v). Nedgrävning A277 och kistan A290. Invid tumstocken anas lite av skallen. Fotot är taget från norr. U-5363:5. FOTO CHRISTINA HELANDER. Fig 12 (t v). Härden, A597 och en eventuell grav, A605. U-5363:2. FOTO CHRISTINA HELANDER. En begravningsplats vid Dragsgärdet 15

18 Diskussion Efter avslutad utredning kan det konstateras att det finns en begravningsplats i fängelseområdets nordvästra del, invid muren och på parkeringsplasten, liksom möjligen invid fängelse muren i det nordöstra hörnet av kyrkans mark, Drag 6. Vilka dessa människor var, och varför de begravts här, kan eventuella senare arkeologiska undersökningar sannolikt visa. En teori är att de är offer för någon av de pester som drabbade Norrköping, antingen på 1620-talet eller på 1710-talet. Det finns en pestkyrkogård markerad på de äldre kartorna, men betydligt längre västerut än denna. Ett annat alternativ är att det skulle kunna röra sig om en begravningsplats för avlidna interner från fängelset. Något som talar emot detta är att det saknas såväl skriftliga belägg som markeringar på någon karta för en sådan. Det förekom välgörenhet till fattighjonen på spinnhuset från både fabrikörerna och besökande i form av sjukhjälp, beklädnad och helgbespisning (Söderberg 1968:130), men inget står om eventuella begravningskassor. En möjlig begravningsplats för internerna skulle annars kunna ha varit fattigkyrkogården som i Norrköping låg där en gång S:t Johannes kyrka fanns, idag Hörsalsparken. Efter år 1811 borde det även ha varit rimligt att begravas på Matteus kyrkogård. Från spinnhuset i Göteborg finns uppgifter om att de avlidna fångar som inte hade anhöriga som kunde betala begravningen, skickades till Karolinska Institutet (grundat 1810) för att användas i forskning och i undervisning. De som hade anhöriga som kunde betala en begravning kunde till exempel få vila på fattigkyrkogården som låg intill spinnhuset (http://www.alltidgot.com/spinnhuset-vid-svingeln/). Innan 1797 begravdes farsotsoffer och fattig hjon i utkanten av staden Göteborg, sedan utsågs Fattighusängen på Stampen som plats för den nya begravningsplatsen. Den låg intill Sankt Johanni kyrkogård, tidigare Fattighuskyrkogården (von Mentzer 1994:160). Ett tredje alternativ är att gravarna har ett helt annat och för oss ännu okänt sammanhang. Gällande det övriga området är det sannolikt att jorden i områdets norra del, framför fängelsebyggnaden, har hyvlats av för att ytorna skulle kunna stabiliseras, kanske inför asfalteringen. Delar av odlingsjorden kan också ha använts som utfyllnadsmaterial i sydsluttningen ner mot Motala Ström. Även resultatet av utredningen på kyrkans mark (Drag 6) tyder på att området hyvlats av eftersom frånvaron av raseringsmassor från de rivna arbetarbostäderna vid Lilla Lund var påtaglig. Området söder om fängelsets huvudbyggnad, mot strömmen, har utsatts för flera stora markingrepp, både i form av bortschaktning av mark och i form av påfyllnad av andra massor. Spår efter denna verksamhet har tidigare konstaterats vid andra arkeologiska undersökningar i närheten, som till exempel vid kvarteren Drag 7 och Oron. I områdets östra del, vid de båda murarna, liksom inne på gården, var marken skadad av flera kabeldragningar och av en bred vattenledning. Det bedöms som osannolikt att fornlämning finns kvar inom den del av området som inte markerats som begravningsplats, eftersom de sentida massorna i hög grad låg direkt på orörd mark. Endast i några fall kunde tunna linser av odlingslager konstateras, vilket skulle kunna vara rester av stadens jordar. Den här typen av grusig undergrund, och som dominerar i området, ger mycket dåliga förutsättningar för att odlingsspår i form av årderspår eller spadstick ska kunna bevaras. Inte heller övriga området inom Drag 6 bedöms innehålla fornlämning. 16 En begravningsplats vid Dragsgärdet

19 Förmedling Den 5 mars 2015 besöktes utredningen av Norrköpings Tidningar och Folkbladet samt NT 24 och Östnytt. En artikel kommer att publiceras i den populära tidsskriften Arkeologi i Östergötland Sammanfattning Om området för begravningsplatsen skall exploateras vidare föreslår Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten att det först utförs en arkeologisk förundersökning av begravningsplatsen med syfte att avgränsa, datera och karaktärisera den samt bedöma skelettmaterialets bevarandegrad. Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 13 Kulturmiljölagen (1988:950), KML, ställs till Länsstyrelsen Östergötland, som beslutar i ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder som krävs. Linköping i april 2015 Christina Helander En begravningsplats vid Dragsgärdet 17

20 Referenser Litteratur Broberg, B Norrköping. Medeltidsstaden 50. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm. Elfstrand, B Torrläggning i Motala Ström. Arkeologisk specialinventering. Motala Ström, strömfåran i jämnhöjd med Norrköpings kriminalvårdsanstalt och mot öster fram till Hästskodammen vid Gamlabro, Matteus församling, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV Linköping 1998:37. Feldt, L Besiktning, Kv Oron (Bredgatan) Norrköping, Östergötland. Östergötlands museum. Dnr: 236/91. Gullberg, E Norrköpings kommunalstyrelse Norrköpings historia 8. Stockholm. Horgby, B Ett spinnhus blir riksanstalt. Norrköpings fängelse under 200 år. Lindeblad, K Kvarteret Drag 7. Norrköping stad och kommun, Östergötland. Riksantikvarieämbetet. UV Öst Rapport 2006:24. Lindeblad, K Landskap och urbanisering. Östergötland ur ett centralortsperspektiv Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar. Lund Studies in Historical Archaeology 10. Skrifter nr 74. Linköping. Lindgren-Hertz, L Del av Nordantill 1:1, uppströms kv Kåkenhus. Norrköpings stad och kommun. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV Linköping 1998:3. Lst dnr: /93. Slutanmälan rörande Dragsgatan (Brunnssalongen Holmen). Östergötlands länsmuseum. Malmberg, A Stad i nöd och lust. Norrköping 600 år. Norrköping. Nilsson, P Om boplatslokalisering inom Bråbygdens hällristningsområden. I: Goldhahn, J. (red). Mellan sten och järn, del II. Göteborg. Nilsson, P Norrköpings resecentrum och Butängen. Arkeologiskt kulturhistoriskt planeringsunderlag. Riksantikvarieämbetet, PM, UV Öst 2014:2. Söderberg, T Norrköpings ekonomiska och sociala historia Norrköpings historia 7. Stockholm. von Mentzer, K Äldre kyrkogårdsmiljöer i Göteborg. I: Söderpalm, K. (red). Dödens riter. Stockholm. Arkiv FMIS, RAÄ, Stockholm. Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA) D75-1:d4: Geometrisk ägoavmätning. Upprättad av Johan de Rogier. D75-1: Lådakt och låda 44 m m av stadens ägor. Upprättad av Jacob Johansson Vernsten. D75-1: Tvistepark mellan Himmelstalund och Ö Eneby socken. Upprättad av Sven Ryding. D75-1: Grundritning på nya byggnadsplatsen. Upprättad av Sven Ryding. 18 En begravningsplats vid Dragsgärdet

21 Stadsarkivet i Norrköping Karta över Norrköping John E. Pettersson. Karta över Norrköping Upprättad och utgiven av Norrköpings stads byggnadsnämnd. Alfred Rudolf Lundgren. Norrköpings stadsmuseum Prästens anteckningar åren Spinnhuset. Teckning i prästens anteckningar åren Lilla Lund. Fotografi. Administrativa uppgifter Län: Östergötland Landskap: Östergötland Kommun: Norrköping Socken: Plats: Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 Undersökningens mittpunkt: X , Y Koordinatsystem: SWEREF 99 TM Höjdsystem: Riksantikvarieämbetet dnr: Statens historiska museer dnr: Länsstyrelsen dnr: Länsstyrelsen beslutsdatum: Projektnummer: Intrasisprojekt: UV2014:167 Rapportnummer: 2015:37 Ansvarig arkeolog: Christina Helander Personal: Annika Konsmar Beställare: Länsstyrelsen Östergötland Kostnadsansvarig: Norrköpings kommun Undersökningstid: Undersökningsområde: m 2 Undersökt yta: 242 m 2 Arkivhandlingar: Inga arkivhandlingar Fynd: Inga fynd Foto: Unr: 5363:1 8 En begravningsplats vid Dragsgärdet 19

22 Bilaga 1. Schaktbeskrivningar ID Djup (m) Jordkaraktär i botten Beskrivning Area Höjd 200 0,45 Sand I schaktet fanns flera nedgrävningar för gravar. Under asfalten och bärlagret påträffades ett tunt lager som tolkades som en markhorisont. Det var cirka 0,05 meter tjockt men svårbedömt då gravnedgrävningarna var grävda genom detta. Under markhorisonten och nedgrävningarna vidtog gulaktig sand som bedöms vara undergrunden. Schaktets bottenmått är 30,5 m ö h ,4 Rödbrunt grus Under gräsmattan tog ett mörkbrunt, humöst lager med fynd i form av keramik, järnskrot, tegel och fönsterglas vid. I den norra delen av schaktet, i östvästlig riktning, gick ett äldre, icke utmarkerat, rör. I schaktet fanns en större, cirka 1x1 meter stor, grovt tillhuggen sten, troligen någon slags syllstensten. Det fanns inga andra stenar i anslutning till denna, så dess sammanhange är oklart ,4 Rödbrunt grus Schaktets fyllning bestod av ett brunt humöst lager med inslag av fynd. Marken var ojämn och sluttade år söder. Nedgrävningar för flera ledningar skymtade. I den väatra delen fanns ett möjligt stolphål men det låg i det som tolkats som ett påfört lager ,5 I schaktets östra del fanns ett otolkat lager bestående av tunn, svart siltig sand med kol och yngre rödgods i. I övrigt fanns inget i schaktet förutom bärlager. 21,195 31,214 10,362 43,128 13,448 31,46 12,137 31, ,6 Schaktets bottenmått är 30,5 m ö h. 16,521 31, ,7 Rödbrunt grus Schakt parallellt med fängelsemuren. Under gräset vidtog det mörkbruna, fyndförande påförda lagret. I dess östra del syntes nedgrävningskanten för fängelsemuren. Den skar utfyllnadslagret och var fylld med sand ,25 Gravar påträffades cirka 0,25 till 0,3 meter under gräsnivån. Ovanför gravarna fanns en cirka 0,05 meter tjock grusläggning ,78 Rödbrunt grus I schaktet fanns två påförda lager varav det under låg direkt på den rödbrunda grusiga undergrunden. Schaktet togs upp där stadsjorden legat och frånvaron av odlingsjord tyder på att ytan vid något tillfälle har hyvlats av. Ytan har varit parkmark ,2 Rödbrunt grus Schaktet låg norr om huvudbyggnades östra del och söder om muren. Marken var omgrävd och igenfylld. Området var skadat av flera kabeldragningar. Den grusiga undergrunden tog vid cirka 0,5 meter under asfalten ,75 Rödbrunt grus I schaktet fanns två påförda lager och ett som skulle kunna utgöra en lite bättre bevarad del av ett odlingslager. Schaktet togs upp där stadsjorden legat och frånvaron av odlingsjord tyder på att ytan vid något tillfälle har hyvlats av. Ytan har varit parkmark ,6 Rödbrunt grus Schakt i parkdel. Det påförda raseringslagret som förkom i de flesta schakt fanns även här, direkt på den rödbruna, grusiga undergrunden ,35 Rödbrunt grus I schaktet fanns dels det mörkbruna påförda lagret, 0,15 meter tjockt) med innehåll av diverse raseringsmaterial samt ett cirka 0,13 meter tjockt grått, minerogent, sandigt lager som skulle kunna vara någon form av odlingsrest ,85 Berg Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder och cirka fem meter norr om Motala ström. Det mörkbruna, fyndförande påförda lagret (A473) låg direkt på berget ,85 Berg Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder och cirka fem meter norr om Motala ström. Det mörkbruna, fyndförande påförda lagret låg direkt på berget. Här trycktes även vatten från strömmen upp ,4 Berg Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder och cirka fem meter norr om Motala ström. Det mörkbruna, fyndförande påförda lagret låg direkt på berget ,3 Ej i botten Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder, cirka fem meter norr om Motala ström och så nära muren i öster det gick att komma. Nedgrävningskanten för fängelsemuren låg dikt an en stenrad, som eventuellt kan ha utgjort en kajkant. Området var smalt och det gick inte att tag upp mer yta ,2 Rödbrunt grus Schaktet togs upp i en gräsklädd sydslänt väster om fängelset. Under gräset fanns ett 0,21 meter tjockt, rent sandlager och därefter det mörkbruna, fyndförande påförda lagret med en tjocklek på 0,9 meter. 500 Ej i botten Fyllningen liknade den i OS496, men här fanns flera kablar varför schaktet inte grävdes i botten ,77 Ej i botten I schaktet gick ledningar, i övrigt samma mörkbruna lager (A508) som i övriga schakt i slänten. 7,05 30,39 2,91 31,314 3,019 30,78 9,061 29,322 4,27 30,166 9,548 29,99 5,697 30,203 3,331 19,877 3,748 20,896 2,446 25,624 5,469 25,743 3,066 22,928 2,822 22,774 3,08 29, En begravningsplats vid Dragsgärdet

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför vatten- och avloppsarbete inom fastigheterna Fulltofta 33:19, 36:1 och Osbyholm

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Dränering och grundgrävning vid medeltidsborgen Aranäs

Dränering och grundgrävning vid medeltidsborgen Aranäs UV ÖST RAPPORT 2007:71 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Dränering och grundgrävning vid medeltidsborgen Aranäs RAÄ 9 och 12, Årnäs säteri (Årnäs 2:1) Forshems socken, Götene kommun

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Bilaga 3 sektionsritningar, skala 1:40

Bilaga 3 sektionsritningar, skala 1:40 Bilaga 3 sektionsritningar, skala 1:40 Schakt I, sektion 9. Lagerbeskrivning: 1. Gråbrun, lerig och grusig mylla med inslag av bl a tegelflis, 2. Ljust brungrå lera med inslag av grus. =18, 3. Gråbrun,

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Medeltid vid Tidningshyttan

Medeltid vid Tidningshyttan Rapport 2008:68 Arkeologisk förundersökning Medeltid vid Tidningshyttan RAÄ 67 Tjällmo socken Motala kommun Östergötlands län iktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A D E L N

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Kvarteret Artilleristallet 32:8

Kvarteret Artilleristallet 32:8 UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kvarteret Artilleristallet 32:8 Västergötland, Göteborg, fornlämning 216, inom Vallgraven Göte Nilsson Schönborg UV VÄST RAPPORT 2000:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010

Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Rapport 2011:7 Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Lars Jönsson Rapport 2011:7 Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2011 Lars Jönsson Fornlämningsnr: 91 Svedala kyrka Svedala sn Svedala

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING

Danvikens hospital ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, SCHAKTÖVERVAKNING Danvikens hospital RAÄ Stockholm 13:1, Sicklaön 37:2 Nacka socken och kommun, Södermanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

FJÄRRKYLA, ETAPP 1 OCH 2

FJÄRRKYLA, ETAPP 1 OCH 2 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:04 FJÄRRKYLA, ETAPP 1 OCH 2 Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm och Anders Altner FJÄRRKYLA, ETAPP 1 OCH 2 Arkeologisk

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Borgmästaregatan m fl

Borgmästaregatan m fl UV ÖST RAPPORT 2006:60 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Borgmästaregatan m fl RAÄ 153 Linköpings stad och kommun Östergötland Dnr 422-3982-2005 Göran Tagesson UV ÖST RAPPORT 2006:60 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens

Begränsning av Garnisonskyrkogårdens UV RAPPORT 2012:67 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Begränsning av Garnisonskyrkogårdens östra kant Västergötland, Göteborgs socken, Heden 705:14, fornlämning 436 Carina Bramstång Plura UV RAPPORT 2012:67

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län

Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Schaktning för VA i Torggränd Arkeologisk förundersökning inom fornlämning 195:1, kvarteret Draken 1, Sigtuna kommun, Stockholms län Arkeologisk förundersökning Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2866

Läs mer

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år 2009. Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar,

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Skärvstenshögar i Borsökna

Skärvstenshögar i Borsökna RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Skärvstenshögar i Borsökna Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, socken, Borsökna 1:300, 48:1 4 Louise Evanni RAORT 2015:58 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Källarvalv på Stortorget i Örebro

Källarvalv på Stortorget i Örebro UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2008:20 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Källarvalv på Stortorget i Örebro Närke, Örebro stad, RAÄ 83 Annica Ramström UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2008:20 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

BERGVÄRME OCH BRANDLAGER I KV BRÖDRAKLOSTRET 15

BERGVÄRME OCH BRANDLAGER I KV BRÖDRAKLOSTRET 15 RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME OCH BRANDLAGER I KV BRÖDRAKLOSTRET 15 RAÄ 5 KV BRÖDRAKLOSTRET 15 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANN-CHARLOTT FELDT Bergvärme och brandlager

Läs mer

VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden

VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50 inför VA-ledning genom Friaredalen och längs Juneleden i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Hotell Anno 1647. Byggnadslämningar från tidigmodern tid. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Hotell Anno 1647. Byggnadslämningar från tidigmodern tid. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:12 Hotell Anno 1647 Byggnadslämningar från tidigmodern tid Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Stockholms stad 103:1 Kvarteret

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Smedjegatan i Västerås

Smedjegatan i Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:12 Smedjegatan i Västerås Antikvarisk kontroll RAÄ 232 Kv. Inge och Knut Västerås stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Smedjegatan i Västerås Antikvarisk kontroll

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Värme i Gällersta kyrka

Värme i Gällersta kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Värme i Gällersta kyrka Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer