En begravningsplats vid Dragsgärdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En begravningsplats vid Dragsgärdet"

Transkript

1 RAPPORT 2015:37 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Östergötland Norrköpings stad och kommun Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 Dnr (RAÄ) Dnr (SHMM) Christina Helander

2

3 RAPPORT 2015:37 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Östergötland Norrköpings stad och kommun Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 Dnr (RAÄ) Dnr (SHMM) Christina Helander En begravningsplats vid Dragsgärdet 1

4 STATENS HISTORISKA MUSEER Arkeologiska uppdragsverksamheten Roxengatan Linköping Tel Fax e-post e-post STATENS HISTORISKA MUSEER Rapport 2015:37 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Grafisk form Britt Lundberg Kartor Christina Helander Foto Christina Helander, Annika Konsmar och Norrköpings stadsmuseum Tryck/utskrift Arkitektkopia AB, 2015 Omslagsbild Fängelset och disponentsvillan vid Motala ström. Från SV. U5363:1 Foto Annika Konsmar. 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet

5 Innehåll Bakgrund och sammanfattning 5 Syfte 6 Metod och dokumentation 6 Kultur- och fornlämningsmiljö 6 Frågeställningar 12 Resultat 12 Gravar 12 Härd 12 Odlingsjord 12 Diskussion 16 Förmedling 17 Sammanfattning 17 Referenser 18 Litteratur 18 Arkiv 18 Administrativa uppgifter 19 Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 20 Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar 22 En begravningsplats vid Dragsgärdet 3

6 Sankt Johannes 126:1 Sankt Johannes 126:1 Sankt Johannes 106:1 Sankt Johannes 105:1 Sankt Johannes 126:1 Sankt Johannes 104:1 Sankt Johannes 108:1 Sankt Johannes 98:1 Sankt Johannes 101:1 Sankt Johannes 96:1 Sankt Johannes 109:1 Sankt Johannes 112:1 Sankt Johannes 99:1 Sankt Johannes 107:1 Sankt Johannes 99:1 Sankt Johannes 97:3Sankt Johannes 97:2 Sankt Johannes 97:1 Sankt Johannes 111:1 Sankt Johannes 110:1 Norrköping 360 Norrköping 359 Sankt Johannes 127:1 Sankt Johannes 82:1 Sankt Johannes 81:1 Östra Eneby 2:1 Östra Eneby 2:2 Östra Eneby 74:2 Östra Eneby 3:1 Östra Eneby 94:2 Östra Eneby 94:1 Sankt Johannes 100:1 Sankt Johannes 114:1 Östra Eneby 4:1 Sankt Johannes 114:1 Sankt Johannes 114:1 Sankt Johannes 113:1 Sankt Johannes 113:1 Sankt Johannes 55:1 Fig 1. Fastighetskartan över Norrköping med utredningsområdet markerat med blått. Skala 1: Borg 189:1 Borg 110:1 Borg 143:2Borg 143:3 Borg 143:1 Borg 143:4 4 En begravningsplats vid Dragsgärdet

7 Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, är en uppdragsfinansierad del av Statens historiska museer, som i huvudsak genomför arkeologiska utredningar och undersökningar efter länsstyrelsens beslut enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Uppdragsverksamheten utför även konsultuppdrag i form av utredningar, kulturmiljöanalyser och planeringsunderlag. Den arkeologiska uppdragsverksamheten har ingen myndighetsfunktion. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Bakgrund och sammanfattning Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamhet, UV, överfördes, enligt regeringsbeslut, till Statens historiska museer (SHMM) den 1 januari Verksamheten är en del av SHMM och har tills vidare namnet Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten. Samtliga ärenden som handlades av RAÄ, UV, däribland föreliggande, överfördes till Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, för slutförande. Med anledning av att Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland, har Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten, efter beslut den 10 november 2014 av Länsstyrelsen Östergötland, utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, enligt 2 kap. 11 kulturmiljölagen (1988:950), KML. Utredningen utfördes inom området för Norrköpings gamla fängelse (RAÄ 107), byggt år Ytan omfattade knappt m 2 inklusive bebyggda delar. Det togs upp 31 schakt vilka sammantaget omfattade en uppschaktad yta om 242 m 2. Det kunde konstateras 13 tydliga gravnedgrävningar med fyra, eventuellt fem, öst-västligt orienterade träkistor. Begravningsplatsen är endast ungefärligt avgränsad och omfattar efter utförd utredning cirka 965 m 2. Inom samma yta påträffades en möjlig härd. Gravarna har täckts över med fiberduk. Inom övriga utredningsområdet kunde konstateras att marken var mycket skadad, troligen avhyvlad och sedan täckt med utfyllnadsmassor. I några schakt fanns tunna linser kvar av odlingsjord men i de flesta schakt låg de påförda massorna direkt på den grusiga undergrunden. Om området för begravningsplatsen skall exploateras vidare föreslår Statens historiska museer, Arkeo logiska uppdragsverksamheten, att det först utförs en arkeologisk förundersökning av begravningsplatsen med syfte att avgränsa, datera och karaktärisera den. Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 13 Kulturmiljölagen (1988:950), KML, ställs till Länsstyrelsen Öster götland, som fattar beslut i ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder som krävs. En begravningsplats vid Dragsgärdet 5

8 Syfte Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 1, är att genom kart- och arkivstudier, där äldre kartmaterial, fornminnesregistret (FMIS), relevant litteratur och arkeologiska rapporter studeras, skapa en bild av fornlämningar och fornlämningsmiljön i området för berörda fastigheter. Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, är att med hjälp av grävmaskin ta upp sökschakt för att klarlägga om det planerade arbetsföretaget berör lagskyddade fornlämningar. Resultaten skall kunna ligga till grund för Norrköping kommuns vidare planering samt för Länsstyrelsens bedömning av kunskapspotentialen och för kommande beslut enligt 2 kap. 13 kulturmiljölagen (1988:950), KML. Metod och dokumentation Schakten togs upp med hjälp av grävmaskin och marken banades av ner till anläggningsnivå eller orörd mark där handredskap tog vid. Schakten och anläggningarna har mätts in digitalt med RTK-gps och sedan beskrivits, fotograferats och registrerats. Den digitala informationen lagras i AU:s digitala dokumentationssystem Intrasis (www.intrasis.com). Kultur- och fornlämningsmiljö Kvarteret ligger strax väster om fornlämningsgränsen för Norrköpings stad, RAÄ 96. I söder gränsar området till Motala ström och i norr avgränsas området mot Matteus kyrkogård av Dragsgatan, som var den gamla landsvägen mot Himmelstalund och Linköping. I öster finns bebyggelse och i väster grönområden (se fig 1). Motala ström anses vara en av de faktorer som i hög grad påverkat etableringen och utvecklingen i Norrköpingsområdet. Strömmen har sannolikt fungerat som en viktig kommunikations- och transportled, vilken bundit samman Götalands inland med Östersjön. Då strömmen har flera fall, ibland på så mycket som 18 meter, var den ofarbar ungefär mellan Drag och Knäppingsborg och det var nödvändigt med omlastning. Därmed växte ett antal naturliga kontrollpunkter fram och Drag, som ligger vid det första fallet, har varit en sådan (Elfstrand 1998). Tidigare arkeologiska undersökningar i närområdet har till exempel skett i kvarteret Drag 7. Förutom en stenkällare, sannolikt från 1800-talets senare del, kunde förundersökningen visa att delar av slänten ner mot Motala ström under sen tid har fyllts ut med stora mängder utfyllnadsmassor som ibland är upp till 2,5 meter tjocka (Lindeblad 2006). Även en undersökning i kvarteret Oron, som ligger öster om Drag, visade att området ner mot Motala ström hade schaktats ner i botten och sedan fyllts ut (Feldt 1990; Lindgren-Hertz 1998). En antikvarisk kontroll i Dragsgatan i samband med ledningsdragning visade inget av arkeologiskt intresse (ÖLM Dnr: 326/93). Däremot har muntliga uppgifter gjort gällande att människokranier påträffats vid olika kabeldragningar, men deras placering och sammanhang är oklara. Det topografiska läget, ett söderläge mot Motala ström och en nivå över havet på omkring 27 meter, är gynnsamt ur ett förhistoriskt boplats- eller gravperspektiv, från bronsålder och framåt (se framsidan). Till exempel visar fynd av en spiralornerad avsatsyxa från äldre bronsålder funnen ute i Motala ström, och ett par kokgropar från samma tid funna i nuvarande Kungsgatan, på närvaro från perioden (Nilsson 2005:426ff ). År 1318 omnämns för första gången kvarnar i Norrköping (Lindeblad 2008:33), men det var inte förrän år 1384 som staden fick stadsprivilegier. 6 En begravningsplats vid Dragsgärdet

9 Fig 2. På en karta från år 1695 ligger utredningsområdet i den sydöstra delen av det så kallade Dragsgärdet, med stadens jordar (LSA D75-1:5). En begravningsplats vid Dragsgärdet 7

10 Utredningsområdet har ett intressant läge även betraktat utifrån senare perioder, från medeltid och fram i modern tid, då det ligger omedelbart utanför den medeltida och tidigmoderna staden. På 1636 års karta, en jordebokskarta som visar åkermarkens utbredning vid denna tid, utgjordes platsen av det som kallades stadens jordar. På kartan från 1695 syns jordarna och Drags kvarn (se fig 2). Stadens jordar omfattade stora brukade ytor som var mycket viktiga för stadsbornas försörjning. En av de största jordarna var det så kallade Dragsgärdet (Nilsson 2014). Stadens jordar avskildes från stadens tomter av stadens plank och på exempelvis 1879 års karta är området lokaliserat sydväst om Plankgatan, det vill säga platsen för planket. Söder om platsen, invid strömmen, fanns Gryts och Drags kvarnar, vilka sätts i samband med Norrköpings tidiga industrialisering (Broberg 1984; Lindeblad 2006:47). Vid strömmen etablerades med tiden ytterligare industrier som Drags manufakturer och Holmens bruk. Utredningen utfördes inom området för Norrköpings fängelse. Det byggdes ursprungligen som ett så kallat spinnhus, en straff- och arbetsinrättning för kvinnor. Det har funnits ett par spinnhus i Norrköping. Det tidigaste fanns en kort tid på 1600-talet, därefter anlades ett andra spinnhus år 1742 på Skeppsholmen. Spinnhuset på Skeppsholmen drevs av en arren dator, Urlander, som använde arbetskraften i sin textilfabrik i Drag. När spinnhuset förföll under andra delen av 1700-talet började den nuvarande fångvårdsanstalten år 1787 att byggas vid Dragsgärdet och år 1790 stod den klart för inflyttning (se fig 3; Söderberg 1968:126). Placeringen av det nya spinnhuset var inte slumpmässigt. Läget vid Drags fabriker var välvalt eftersom det var dit garnet skulle, men även den tidens nya syn på fångvården i upplysningens anda spelade roll. De äldre spinnhusen hade legat på Saltängen, en stadsdel som inte bara var fattig utan också träskartad och därmed ohälsosam. Detta, tillsammans med byggnadernas låga standard, trångboddheten och bristfälliga sanitära förhållanden, medförde både sjukdomar och höga dödstal. Det nya fängelset, däremot, låg på en höjd och Motala ströms vatten hade ännu inte smutsats ner av stadens alla utsläpp. Kost och hygien var något bättre än tidigare och lokalerna mer ändamålsenliga (Horgby 1990:4ff; Söderberg 1968:126ff ). Fig 3. Spinnhuset. Publicerad med tillstånd av Norrköpings stadsmuseum. 8 En begravningsplats vid Dragsgärdet

11 Fig 4. På kartan från 1879 syns en gång eller liknande markerad. Den går även igen på senare kartor. En begravningsplats vid Dragsgärdet 9

12 Fig 5. Pestkyrkogården och Lilla Lund markerade på en karta från år En begravningsplats vid Dragsgärdet

13 Inom området har fängelset byggts till i flera etapper och byggnader har tillkommit och rivits. År 1817 byggdes de två flyglarna och 1847 förlängdes de (Horgby 1990:13ff ), 1896 byggdes en envånings verkstadsbyggnad som sammanband den östra och den västra flygeln (Horgby 1990:26). Mellan denna och strömmen fanns en liten smedja jämte en byggnad med tvättstuga och såpkokeri, och vid stranden en siminrättning (Horgby 1990:42ff ). Några uppgifter om begravningsplats har inte kunnat beläggas men vid sitt besök i fängelset år 1798 beskriver vice pastor Hans Olaf Sundelius bland annat Tomten ikring hus och gård borde vara tillräcklig för trädgårdar åt betjäningen, men hela rymden, begravningsplatsen inberäknad, utgör icke ett tunnland (Horgby 1990:9). Även om det diskuterats om att en ny kyrkogård skulle anläggas utanför staden sedan 1782, borde det inte vara Matteus kyrkogård, som idag ligger norr om fängelseområdet, som Sundelius avsåg, eftersom den inte togs i anspråk förrän år 1811 (Cullberg 1968:149). På några av kartorna (se fig 4) finns något som liknar en öst-västligt markerad gång, som överensstämmer med platsen där begravningsplatsen påträffades. Om den är en rest av en struktur som på något sätt har haft med begravningsplatsen att göra är för tidigt att säga. I fängelseprästens anteckningar från tiden 1847 till 1894 omnämns både dop och begravningar, men var själva jordfästningen förättades framkommer inte. Antalet begravningar har varierat från ett par till upp mot 12 individer per år (Prästens anteckningar ). Dragsgärdet har pekats ut som platsen för den pestkyrkogård som användes när Norrköping drabbades av sjukdomen åren och nästan hälften av stadens befolkning omkom. Pestkyrkogården skulle ha omfattat området kring vägen från nuvarande fångvårdsanstalten, till Himmelstalunds brunnssalong, alltså i närheten av krematoriet (Malmberg, 1984:70). På kartorna från 1715 (D75-1:8), 1720 (D75-1:10) och 1930 (karta över Norrköping. John E. Pettersson), finns pestkyrkogården markerad, men då knappt 400 meter väster om utredningsplatsen (se fig 5). Även grannfastigheten väster om fängelseområdet, Drag 6, har ingått i utredningen och omfattade m 2. Här lät Drags fabriker år 1862 anlägga Lilla Lund, en av de arbetarbostäder som var avsedda för arbetarfamiljer med barn (se fig 5 och 6). Det var ett stenhus i två våningar som omgavs av trädgårdstäppor (http://runeberg.org/ski/norrkoping/0190. html). Byggnaden syns på ett flertal kartor och stod kvar fram till 1900-talets mitt. Fig 6. Arbetarbostaden Lilla Lund. Troligtvis fotograferat från sydost, från fängelseområdet. Publicerat med tillstånd av Norrköpings stadsmuseum. En begravningsplats vid Dragsgärdet 11

14 Frågeställningar Inför utredningen inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 ställdes två frågor: 1. Finns det gravar? 2. Finns äldre bevarade kulturlager eller anläggningar? Resultat Det togs upp sammanlagt 31 schakt över ytan (bilaga 1 och fig 7). I den nordvästra delen av området, på båda sidorna av fängelsemuren, påträffades fornlämning i form av en begravningsplats. Begravningsplatsen är endast ungefärligt avgränsad och omfattar efter utförd utredning cirka 965 m 2. Begravningsplatsen borträknat, kunde konstateras att marken inom övriga utredningsområdet var mycket skadad, troligen avhyvlad och sedan täckt med massor. Massorna innehöll keramik, kritpipsskaft, porslin, tegel och glas av 1700-tals-karaktär till sammans med yngre metallskrot, glas och kapsyler. I några schakt fanns tunna linser kvar av den odlingsjord som sannolikt är den som syns markerad på de historiska kartorna från mitten av talet och framåt. I de flesta schakt låg de påförda massorna direkt på den grusiga undergrunden. Gravar Inom begravningsplatsen påträffades 13 tydliga gravnedgrävningar (bilaga 2 och fig 8), vilka har täckts över med fiberduk. I nedgrävningarna avtecknades fyra eller eventuellt fem, träkistor med en öst-västlig orientering (se fig 9 och 11). Nedgrävningarna blev synliga cirka 0,5 meter under asfaltsytan och bärlagret. Undergrunden utgjordes här, till skillnad från nästan hela övriga utredningsytan, av siltig sand. Nedgrävningarna påträffades i schakten OS200, OS387, OS690 och OS754, som låg öster om fängelsemuren, och eventuellt också i OS570 som låg invid och väster om fängelsemuren och på den fastighet som idag används av Svenska kyrkan, Drag 6. Även i OS690 och OS754 fanns nedgrävningar där träkistor kunde anas (se fig 10). Härd I schakt OS570, som låg väster om fängelsemuren och inom fastigheten Drag 6, påträffades en möjligen förhistorisk härd, A597. Den bedöms ha varit rund med ett innehåll av sot, kol och skärviga stenar. Den var endast delvis framtagen då den fortsatte in i schaktkanten. Den uppskattas ha varit omkring 0,9x0,9 meter stor (se fig 12). I samma schakt fanns också fragment av diken och en mycket skadad stensyll men i övrigt tydde allt på att marken skadats av tidigare markingrepp. Odlingsjord Sporadiskt över ytan fanns tunna linser av odlingsjord som var gråbrun, sandig och förutom något enstaka fynd, väldigt ren. Den var som tjockast någon knapp decimeter och låg direkt på den rödbruna, grusiga undergrunden. En typ av undergrund som tyvärr är mycket ogynnsam för studier av olika brukningsmetoder eftersom spadstick och årderspår inte bevaras. Sannolikt är det rester av den jord som syns markerad på de historiska kartorna från mitten av 1600-talet och framåt. 12 En begravningsplats vid Dragsgärdet

15 , , , , , , , , X Y , , , , , , , , X Y , Teckenförklaring SymbolId Utredningsområde , Meter SymbolId Schakt Kyrkogard, ungefärlig utbredning , , , , , , , Fig 7. Plan med schakten. En begravningsplats vid Dragsgärdet 13

16 , , , , , , , A X A , , , Teckenförklaring , , A391 A395 SymbolId Utredningsområde SymbolId Schakt Kyrkogard, ungefärlig utbredning SymbolId Nedgrävning SymbolId Kista SymbolId Härd , Y A290 A605 X A Meter , , Y , , , , , Fig 8. Plan över den ungefärliga ytan med gravar. Nedgrävningarna är markerade med orange, kistorna med brunt och den eventuella härden med svart. 14 En begravningsplats vid Dragsgärdet

17 Fig 9 (ovan t v). Nedgrävningarna A212, A277, A249, A233, A227 och A218. Fotot är taget från öster mot den västra fängelsemuren. U-5363:4. FOTO ANNIKA KONSMAR. Fig 11 (ovan t h). Nedgrävningarna A694 med kistan A702 och nedgrävningarna A716 och A734. Den senare sannolikt en sentida nedgrävning. U-5363:6. FOTO CHRISTINA HELANDER. Fig 10 (t v). Nedgrävning A277 och kistan A290. Invid tumstocken anas lite av skallen. Fotot är taget från norr. U-5363:5. FOTO CHRISTINA HELANDER. Fig 12 (t v). Härden, A597 och en eventuell grav, A605. U-5363:2. FOTO CHRISTINA HELANDER. En begravningsplats vid Dragsgärdet 15

18 Diskussion Efter avslutad utredning kan det konstateras att det finns en begravningsplats i fängelseområdets nordvästra del, invid muren och på parkeringsplasten, liksom möjligen invid fängelse muren i det nordöstra hörnet av kyrkans mark, Drag 6. Vilka dessa människor var, och varför de begravts här, kan eventuella senare arkeologiska undersökningar sannolikt visa. En teori är att de är offer för någon av de pester som drabbade Norrköping, antingen på 1620-talet eller på 1710-talet. Det finns en pestkyrkogård markerad på de äldre kartorna, men betydligt längre västerut än denna. Ett annat alternativ är att det skulle kunna röra sig om en begravningsplats för avlidna interner från fängelset. Något som talar emot detta är att det saknas såväl skriftliga belägg som markeringar på någon karta för en sådan. Det förekom välgörenhet till fattighjonen på spinnhuset från både fabrikörerna och besökande i form av sjukhjälp, beklädnad och helgbespisning (Söderberg 1968:130), men inget står om eventuella begravningskassor. En möjlig begravningsplats för internerna skulle annars kunna ha varit fattigkyrkogården som i Norrköping låg där en gång S:t Johannes kyrka fanns, idag Hörsalsparken. Efter år 1811 borde det även ha varit rimligt att begravas på Matteus kyrkogård. Från spinnhuset i Göteborg finns uppgifter om att de avlidna fångar som inte hade anhöriga som kunde betala begravningen, skickades till Karolinska Institutet (grundat 1810) för att användas i forskning och i undervisning. De som hade anhöriga som kunde betala en begravning kunde till exempel få vila på fattigkyrkogården som låg intill spinnhuset (http://www.alltidgot.com/spinnhuset-vid-svingeln/). Innan 1797 begravdes farsotsoffer och fattig hjon i utkanten av staden Göteborg, sedan utsågs Fattighusängen på Stampen som plats för den nya begravningsplatsen. Den låg intill Sankt Johanni kyrkogård, tidigare Fattighuskyrkogården (von Mentzer 1994:160). Ett tredje alternativ är att gravarna har ett helt annat och för oss ännu okänt sammanhang. Gällande det övriga området är det sannolikt att jorden i områdets norra del, framför fängelsebyggnaden, har hyvlats av för att ytorna skulle kunna stabiliseras, kanske inför asfalteringen. Delar av odlingsjorden kan också ha använts som utfyllnadsmaterial i sydsluttningen ner mot Motala Ström. Även resultatet av utredningen på kyrkans mark (Drag 6) tyder på att området hyvlats av eftersom frånvaron av raseringsmassor från de rivna arbetarbostäderna vid Lilla Lund var påtaglig. Området söder om fängelsets huvudbyggnad, mot strömmen, har utsatts för flera stora markingrepp, både i form av bortschaktning av mark och i form av påfyllnad av andra massor. Spår efter denna verksamhet har tidigare konstaterats vid andra arkeologiska undersökningar i närheten, som till exempel vid kvarteren Drag 7 och Oron. I områdets östra del, vid de båda murarna, liksom inne på gården, var marken skadad av flera kabeldragningar och av en bred vattenledning. Det bedöms som osannolikt att fornlämning finns kvar inom den del av området som inte markerats som begravningsplats, eftersom de sentida massorna i hög grad låg direkt på orörd mark. Endast i några fall kunde tunna linser av odlingslager konstateras, vilket skulle kunna vara rester av stadens jordar. Den här typen av grusig undergrund, och som dominerar i området, ger mycket dåliga förutsättningar för att odlingsspår i form av årderspår eller spadstick ska kunna bevaras. Inte heller övriga området inom Drag 6 bedöms innehålla fornlämning. 16 En begravningsplats vid Dragsgärdet

19 Förmedling Den 5 mars 2015 besöktes utredningen av Norrköpings Tidningar och Folkbladet samt NT 24 och Östnytt. En artikel kommer att publiceras i den populära tidsskriften Arkeologi i Östergötland Sammanfattning Om området för begravningsplatsen skall exploateras vidare föreslår Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverksamheten att det först utförs en arkeologisk förundersökning av begravningsplatsen med syfte att avgränsa, datera och karaktärisera den samt bedöma skelettmaterialets bevarandegrad. Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 13 Kulturmiljölagen (1988:950), KML, ställs till Länsstyrelsen Östergötland, som beslutar i ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder som krävs. Linköping i april 2015 Christina Helander En begravningsplats vid Dragsgärdet 17

20 Referenser Litteratur Broberg, B Norrköping. Medeltidsstaden 50. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm. Elfstrand, B Torrläggning i Motala Ström. Arkeologisk specialinventering. Motala Ström, strömfåran i jämnhöjd med Norrköpings kriminalvårdsanstalt och mot öster fram till Hästskodammen vid Gamlabro, Matteus församling, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV Linköping 1998:37. Feldt, L Besiktning, Kv Oron (Bredgatan) Norrköping, Östergötland. Östergötlands museum. Dnr: 236/91. Gullberg, E Norrköpings kommunalstyrelse Norrköpings historia 8. Stockholm. Horgby, B Ett spinnhus blir riksanstalt. Norrköpings fängelse under 200 år. Lindeblad, K Kvarteret Drag 7. Norrköping stad och kommun, Östergötland. Riksantikvarieämbetet. UV Öst Rapport 2006:24. Lindeblad, K Landskap och urbanisering. Östergötland ur ett centralortsperspektiv Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar. Lund Studies in Historical Archaeology 10. Skrifter nr 74. Linköping. Lindgren-Hertz, L Del av Nordantill 1:1, uppströms kv Kåkenhus. Norrköpings stad och kommun. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV Linköping 1998:3. Lst dnr: /93. Slutanmälan rörande Dragsgatan (Brunnssalongen Holmen). Östergötlands länsmuseum. Malmberg, A Stad i nöd och lust. Norrköping 600 år. Norrköping. Nilsson, P Om boplatslokalisering inom Bråbygdens hällristningsområden. I: Goldhahn, J. (red). Mellan sten och järn, del II. Göteborg. Nilsson, P Norrköpings resecentrum och Butängen. Arkeologiskt kulturhistoriskt planeringsunderlag. Riksantikvarieämbetet, PM, UV Öst 2014:2. Söderberg, T Norrköpings ekonomiska och sociala historia Norrköpings historia 7. Stockholm. von Mentzer, K Äldre kyrkogårdsmiljöer i Göteborg. I: Söderpalm, K. (red). Dödens riter. Stockholm. Arkiv FMIS, RAÄ, Stockholm. Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA) D75-1:d4: Geometrisk ägoavmätning. Upprättad av Johan de Rogier. D75-1: Lådakt och låda 44 m m av stadens ägor. Upprättad av Jacob Johansson Vernsten. D75-1: Tvistepark mellan Himmelstalund och Ö Eneby socken. Upprättad av Sven Ryding. D75-1: Grundritning på nya byggnadsplatsen. Upprättad av Sven Ryding. 18 En begravningsplats vid Dragsgärdet

21 Stadsarkivet i Norrköping Karta över Norrköping John E. Pettersson. Karta över Norrköping Upprättad och utgiven av Norrköpings stads byggnadsnämnd. Alfred Rudolf Lundgren. Norrköpings stadsmuseum Prästens anteckningar åren Spinnhuset. Teckning i prästens anteckningar åren Lilla Lund. Fotografi. Administrativa uppgifter Län: Östergötland Landskap: Östergötland Kommun: Norrköping Socken: Plats: Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1 Undersökningens mittpunkt: X , Y Koordinatsystem: SWEREF 99 TM Höjdsystem: Riksantikvarieämbetet dnr: Statens historiska museer dnr: Länsstyrelsen dnr: Länsstyrelsen beslutsdatum: Projektnummer: Intrasisprojekt: UV2014:167 Rapportnummer: 2015:37 Ansvarig arkeolog: Christina Helander Personal: Annika Konsmar Beställare: Länsstyrelsen Östergötland Kostnadsansvarig: Norrköpings kommun Undersökningstid: Undersökningsområde: m 2 Undersökt yta: 242 m 2 Arkivhandlingar: Inga arkivhandlingar Fynd: Inga fynd Foto: Unr: 5363:1 8 En begravningsplats vid Dragsgärdet 19

22 Bilaga 1. Schaktbeskrivningar ID Djup (m) Jordkaraktär i botten Beskrivning Area Höjd 200 0,45 Sand I schaktet fanns flera nedgrävningar för gravar. Under asfalten och bärlagret påträffades ett tunt lager som tolkades som en markhorisont. Det var cirka 0,05 meter tjockt men svårbedömt då gravnedgrävningarna var grävda genom detta. Under markhorisonten och nedgrävningarna vidtog gulaktig sand som bedöms vara undergrunden. Schaktets bottenmått är 30,5 m ö h ,4 Rödbrunt grus Under gräsmattan tog ett mörkbrunt, humöst lager med fynd i form av keramik, järnskrot, tegel och fönsterglas vid. I den norra delen av schaktet, i östvästlig riktning, gick ett äldre, icke utmarkerat, rör. I schaktet fanns en större, cirka 1x1 meter stor, grovt tillhuggen sten, troligen någon slags syllstensten. Det fanns inga andra stenar i anslutning till denna, så dess sammanhange är oklart ,4 Rödbrunt grus Schaktets fyllning bestod av ett brunt humöst lager med inslag av fynd. Marken var ojämn och sluttade år söder. Nedgrävningar för flera ledningar skymtade. I den väatra delen fanns ett möjligt stolphål men det låg i det som tolkats som ett påfört lager ,5 I schaktets östra del fanns ett otolkat lager bestående av tunn, svart siltig sand med kol och yngre rödgods i. I övrigt fanns inget i schaktet förutom bärlager. 21,195 31,214 10,362 43,128 13,448 31,46 12,137 31, ,6 Schaktets bottenmått är 30,5 m ö h. 16,521 31, ,7 Rödbrunt grus Schakt parallellt med fängelsemuren. Under gräset vidtog det mörkbruna, fyndförande påförda lagret. I dess östra del syntes nedgrävningskanten för fängelsemuren. Den skar utfyllnadslagret och var fylld med sand ,25 Gravar påträffades cirka 0,25 till 0,3 meter under gräsnivån. Ovanför gravarna fanns en cirka 0,05 meter tjock grusläggning ,78 Rödbrunt grus I schaktet fanns två påförda lager varav det under låg direkt på den rödbrunda grusiga undergrunden. Schaktet togs upp där stadsjorden legat och frånvaron av odlingsjord tyder på att ytan vid något tillfälle har hyvlats av. Ytan har varit parkmark ,2 Rödbrunt grus Schaktet låg norr om huvudbyggnades östra del och söder om muren. Marken var omgrävd och igenfylld. Området var skadat av flera kabeldragningar. Den grusiga undergrunden tog vid cirka 0,5 meter under asfalten ,75 Rödbrunt grus I schaktet fanns två påförda lager och ett som skulle kunna utgöra en lite bättre bevarad del av ett odlingslager. Schaktet togs upp där stadsjorden legat och frånvaron av odlingsjord tyder på att ytan vid något tillfälle har hyvlats av. Ytan har varit parkmark ,6 Rödbrunt grus Schakt i parkdel. Det påförda raseringslagret som förkom i de flesta schakt fanns även här, direkt på den rödbruna, grusiga undergrunden ,35 Rödbrunt grus I schaktet fanns dels det mörkbruna påförda lagret, 0,15 meter tjockt) med innehåll av diverse raseringsmaterial samt ett cirka 0,13 meter tjockt grått, minerogent, sandigt lager som skulle kunna vara någon form av odlingsrest ,85 Berg Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder och cirka fem meter norr om Motala ström. Det mörkbruna, fyndförande påförda lagret (A473) låg direkt på berget ,85 Berg Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder och cirka fem meter norr om Motala ström. Det mörkbruna, fyndförande påförda lagret låg direkt på berget. Här trycktes även vatten från strömmen upp ,4 Berg Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder och cirka fem meter norr om Motala ström. Det mörkbruna, fyndförande påförda lagret låg direkt på berget ,3 Ej i botten Schaktet togs upp precis intill fängelsemuren i söder, cirka fem meter norr om Motala ström och så nära muren i öster det gick att komma. Nedgrävningskanten för fängelsemuren låg dikt an en stenrad, som eventuellt kan ha utgjort en kajkant. Området var smalt och det gick inte att tag upp mer yta ,2 Rödbrunt grus Schaktet togs upp i en gräsklädd sydslänt väster om fängelset. Under gräset fanns ett 0,21 meter tjockt, rent sandlager och därefter det mörkbruna, fyndförande påförda lagret med en tjocklek på 0,9 meter. 500 Ej i botten Fyllningen liknade den i OS496, men här fanns flera kablar varför schaktet inte grävdes i botten ,77 Ej i botten I schaktet gick ledningar, i övrigt samma mörkbruna lager (A508) som i övriga schakt i slänten. 7,05 30,39 2,91 31,314 3,019 30,78 9,061 29,322 4,27 30,166 9,548 29,99 5,697 30,203 3,331 19,877 3,748 20,896 2,446 25,624 5,469 25,743 3,066 22,928 2,822 22,774 3,08 29, En begravningsplats vid Dragsgärdet

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Sökschakt vid Pilgrimen 14

Sökschakt vid Pilgrimen 14 UV RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Sökschakt vid Pilgrimen 14 Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Pilgrimen 14 RAÄ 5 Dnr 422-03622-2012 Christina Helander

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka RAPPORT 2015:89 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka Östergötland Linköpings kommun Gammalkils socken SHMM dnr 5.1.1-01029-2015 Rikard Hedvall

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården UV RAPPORT 2013:43 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården Östergötland Mjölby kommun Normlösa kyrka och socken Dnr 422-03177-2010 Rikard Hedvall UV RAPPORT 2013:43

Läs mer

Schaktning för fjärrvärmedragning i Tegellidsgatan och fastigheten Radiatorn

Schaktning för fjärrvärmedragning i Tegellidsgatan och fastigheten Radiatorn UV RAPPORT 2014:127 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Schaktning för fjärrvärmedragning i Tegellidsgatan och fastigheten Radiatorn Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Tegellidsgatan

Läs mer

Gatuschakt längs Hamngatan och Fleminggatan i Norrköping

Gatuschakt längs Hamngatan och Fleminggatan i Norrköping UV RAPPORT 2012:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Gatuschakt längs Hamngatan och Fleminggatan i Norrköping Östergötland Norrköpings stad och kommun Kvarteren Vattenkonsten 2 och

Läs mer

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme UV RAPPORT 2011:97 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4 Mjölby socken och kommun

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Röks skola. Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks skola Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr

Röks skola. Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks skola Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr uv öst rapport 2009:16 arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-2275-2007 Karin Sundberg uv

Läs mer

Sentida odlingslämningar i Övre Vasastaden

Sentida odlingslämningar i Övre Vasastaden UV RAPPORT 2011:17 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sentida odlingslämningar i Övre Vasastaden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2033-2004 Britt Ajneborn Sentida odlingslämningar i Övre

Läs mer

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland.

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:20 arkeologisk utredning, etapp 2 Skarphagen Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland Dnr 421-4199-2007 Johan Stenvall

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Kärna kyrka. grävning för en ny orgel. Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka. Dnr

Kärna kyrka. grävning för en ny orgel. Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka. Dnr UV RAPPORT 2014:116 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kärna kyrka grävning för en ny orgel Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Kärna kyrka Dnr 3.1.1-03710-2013 Rikard

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

Lekplats vid Slestadskolan

Lekplats vid Slestadskolan UV ÖST RAPPORT 2006:50 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Lekplats vid Slestadskolan Lambohov 2:20 Slaka socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-2588-2002 Karin Sundberg UV ÖST RAPPORT 2006:50 ARKEOLOGISK

Läs mer

RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) Kvarteret Episteln

RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) Kvarteret Episteln Kvarteret Episteln 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2010:2 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Episteln Inför detaljplanearbete inom Kvarteret Episteln

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Boplatslämningar på Råssnäsudden

Boplatslämningar på Råssnäsudden UV ÖST RAPPORT 2007:1 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Boplatslämningar på Råssnäsudden RAÄ 280, Råssnäs Motala stad och kommun Östergötland Dnr 421-442-2006 Annika Konsmar UV ÖST RAPPORT 2007:1 ARKEOLOGISK

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar uv öst rapport 2008:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Heda i Ljungsbro Heda 11:1 och 7:1 Vreta Klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-513-2008 Katarina Österström uv öst rapport 2008:17

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats

Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats Nyby 1:15 husbyggnation vid stenåldersboplats 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:55 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyby 1:15 Husbyggnation vid stenåldersboplats RAÄ

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län Herstadberg 9:1 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:62 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Herstadberg 9:1 Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, Sittesta

Arkeologisk förundersökning, Sittesta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:70 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning, Sittesta RAÄ-nr Ösmo 742, Ösmo socken, Nynäshamn kommun, Södermanland Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Hällristningsinventering vid Fiskeby

Hällristningsinventering vid Fiskeby Hällristningsinventering vid Fiskeby 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:48 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Hällristningsinventering

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Elledningschakt i Vasagatan, Örebro

Elledningschakt i Vasagatan, Örebro ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:68 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Elledningschakt i Vasagatan, Örebro RAÄ 83:1, Nikolai 3:286, Örebro socken och kommun, Närke Johnny Rönngren

Läs mer

Sökschakt vid Kvarns övningsområde

Sökschakt vid Kvarns övningsområde UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt vid Kvarns övningsområde Kristbergs socken Motala kommun Östergötland Dnr 421-2656-2006 Göran Gruber UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING,

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Sökschakt inom Smedstad 1:4

Sökschakt inom Smedstad 1:4 UV RAPPORT 2011:145 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt inom Smedstad 1:4 Östergötland Linköpings socken och kommun Smedstad 1:4 RAÄ 82:1 Dnr 422-03023-2011 Christina Helander Sökschakt inom Smedstad

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg

Grevagården. Karlskrona socken, Karlskrona kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Grevagården Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2008:5 Ylva Wickberg Bakgrund I samband med schaktarbeten för ledningar till ny utomhusbelysning på

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2

Kvarteret Valsen 4 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:38 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Kvarteret Valsen 4 Kvarteret Valsen 4, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf:

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Norrtälje badhus Rapport 2015:30 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ Norrtälje 42:1, fastighet Tälje

Läs mer

Schakt vid Rudbeckianska skolan

Schakt vid Rudbeckianska skolan Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:36 Schakt vid Rudbeckianska skolan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Kv Domkyrkan 2 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Kristina

Läs mer

Spår av Berga by. Berga skola, kv Lavinen RAÄ 191, UV 25 Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Kolumntitel 1

Spår av Berga by. Berga skola, kv Lavinen RAÄ 191, UV 25 Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Kolumntitel 1 Kolumntitel 1 RAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET, ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV Öst Rapport 2009:42 Arkeologisk förundersökning Spår av Berga by Berga skola, kv Lavinen RAÄ 191, UV 25 Linköpings

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16 RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 VID KALKHAGSVÄGEN INTILL RAÄ 15:1 OCH 21:1 VADSTENA 4:132 OCH 4:133 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANDERS OLOFSSON Vid Kalkhagsvägen Innehåll

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Tivoliängen Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Munken 1 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland Karin

Läs mer

Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad

Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad uv öst rapport 2008:56 arkeologisk förundersökning Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad Invid RAÄ 348 m fl, Kallerstad 1:1 och 1:2 S:t Lars/Linköping Östergötland Dnr 422-1370-2007 Sofia Lindberg

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2009:38 Mikael Henriksson

Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2009:38 Mikael Henriksson Borgen 2 Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2009:38 Mikael Henriksson Bakgrund Inför Sölvesborgs kommuns nyplantering av träd inom fornlämning RAÄ

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Crugska gården i Arboga

Crugska gården i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Mjärdevi bytomt. Östergötland Linköpings kommun Slaka socken Lambohov 2:20 RAÄ 284. Dnr 3.1.1-01753-2014 (RAÄ) Alf Ericsson RAPPORT 2015:20

Mjärdevi bytomt. Östergötland Linköpings kommun Slaka socken Lambohov 2:20 RAÄ 284. Dnr 3.1.1-01753-2014 (RAÄ) Alf Ericsson RAPPORT 2015:20 RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Mjärdevi bytomt Östergötland Linköpings kommun Slaka socken Lambohov 2:20 RAÄ 284 Dnr 3.1.1-01753-2014 (RAÄ) Alf Ericsson RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr uv öst rapport 2008:43 arkeologisk utredning Helgeberg RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland Dnr 421-855-2008 Annika Helander uv öst rapport 2008:43

Läs mer

Spelstyraren 6. Arkeologisk schaktningsövervakning. vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014

Spelstyraren 6. Arkeologisk schaktningsövervakning. vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014 Arkeologisk schaktningsövervakning Spelstyraren 6 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna 2014 Arkivrapport dnr 66/13 Greger Bennström 1 Lantmäteriet i2014/00618

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3

Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:13 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fiberanslutning till Riseberga kloster 1:3 RAÄ 30:1, Riseberga kloster 1:3, Edsbergs socken, Lekebergs kommun,

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING. Kungsgatan i Örebro ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:20 SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Kungsgatan i Örebro Mellan Stortorget och Engelbrektsgatan Närke, Örebro socken, Örebro kommun, RAÄ Örebro 83 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB,

Läs mer

Arkeologisk utredning i Skepplanda

Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning Båstorp 6 :7 m. fl. Skepplanda socken, Ale kommun Anton Lazarides och Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :11 Västarvet

Läs mer

Rapport angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning Eskilstuna 557:1 och fastighet Fristaden 1:6, Eskilstuna socken och kommun

Rapport angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning Eskilstuna 557:1 och fastighet Fristaden 1:6, Eskilstuna socken och kommun Rapport angående förundersökning i form av schaktkontroll inom fornlämning Eskilstuna 557:1 och fastighet Fristaden 1:6, Eskilstuna socken och kommun Sammanfattning I samband med anläggandet av en fontän

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1

Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 uv öst rapport 2008:18 kulturhistoriskt planeringsunderlag Inför planläggning av del av Agneshög 3:23, 3:41 samt Räkan 1 Bispmotala tegelbruk Motala stad och kommun Östergötland Dnr 421-605-2008 Annika

Läs mer

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 82/16 Jimmy Axelsson Karlqvist

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer