Tillsyn av campingplatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av campingplatser"

Transkript

1 aktuellt # Ny förstudie om elbränder i äldre fastigheter» sid 7-8 Nya föreskrifter om anmälan av elolycka» sid 11 Tillsyn av campingplatser» sid 3

2 GD har ordet Världens bästa elsäkerhet Vem har världens bästa elsäkerhet? Många svenskar skulle nog gissa på Sverige som det land som har bästa elsäkerheten. Men hur mäter man elsäkerhet? Om man till exempel tar antalet döds fall, orsakade av el, per invånare skulle kanske länder som Somalia och Malawi hamna i topp, med låg elektrifieringsgrad och få industrier. Väljer vi istället antalet dödsfall per kilowattimme blir Sverige säkert besegrat av Norge, som har högre elanvändning per capita. Det är alltså inte så lätt att jämföra elsäkerhet mellan olika länder. Även i det nordiska samarbetet har vi konstaterat att det är svårt att hitta relevanta jämförelsetal för olycksfallsstatistik. Genom det nordiska samarbetet kan vi dock se att elsäkerheten i de nordiska länderna är likartad, med tanke på tekniska system och mängden anläggningar av olika slag. Inom andra områden, till exempel miljö och jämställdhet, är det en vanlig upp fattning att Sverige är världsbäst. När statistik sedan tas fram kan det visa sig att helt andra länder gjort stora framsteg utan att vi vet om det. Kanske är det så också på elområdet? Vi kan aldrig slå oss till ro och vila på gamla lagrar! Trygg och störningsfri el är Elsäkerhetsverkets vision, och oavsett om vi i Sverige är bäst eller inte på elsäkerhet så behöver vi ständigt utveckla verk samheten, ifrågasätta och hämta inspi ration från andra framgångsrika länder. Elsäkerhetsverkets medverkan i stan dar diseringsarbetet är en viktig källa för omvärldsbevakning, samtidigt som våra medarbetare kan bidra med sin kunskap. Samtidigt som vi eftersträvar hög elsäkerhet och tillfredställande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) måste vi som statlig myndighet komma ihåg att ta hänsyn till andra samhällsintressen. Kostnaden för krav och åtgärder för elsäkerhet för såväl staten som för företag och konsumenter måste stå i proportion till det man vinner. I ett rättssamhälle måste också agerandet stämma med den uppgift regering och riksdag givit oss. Vi kan alltså inte agera godtyckligt utan lagstöd. Vi måste också vara objektiva, natur ligtvis ska vi inte särbehandla vissa aktörer positivt eller negativt. EU-medlemskapet innebär både begräns ningar och möjligheter. En man som ringde mig var förgrymmad över att Elsäkerhetsverket inte bedrev tillsyn mot elgrossisternas personal. Marknadskontrollen av elektrisk materiel styrs till stor del av EU-direktiv, och vår myndighet kan därför exempelvis inte ställa kompetenskrav på dem som säljer elektrisk materiel. Till fördelarna med EU-samverkan är att 27 länder på ett effektivt sätt kan få bort undermåliga eller bristfälligt dokumenterade produkter från marknaden i alla länder, och det är inte illa! Vi kommer att jobba vidare för att utveckla elsäkerheten i Sverige, så att vi den dag man kan mäta och jämföra världens länder kan ligga på topp. Samarbete och ständiga förbättringar är nyckeln till framgång! elisabet falemo generaldirektör A K T U E L LT E L S Ä K E R H E T S V E R K E T S N Y H E T S B R E V # TEL REDAKTÖR Cia Edlund ANSVARIG UTGIVARE Elisabet Falemo LAYOUT & PRODUKTION Whiter Shade AB

3 Trygg och säker el i utsatt miljö Många tycker att det är härligt att bo på en camping och lägger ner både pengar och möda för att få det så hemtrevligt som möjligt. Blommor planteras, trädäck byggs, målas och kablar grävs ner i marken så att de inte ska störa. Men det är inte alltid det är rätt sorts sladd som grävs ner i jorden. forts sid 4 a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

4 forts från sid 3 Ibland har ägaren till campingplatsen inte heller hela kunskapen om vilket ansvar camparen har respektive vilket an svar campingägaren har. Det har Elsäkerhetsverkets el inspek törer uppmärksammat när de i år har varit ute på campingplatser runt om i Sverige. Fyrtio campingplatser kommer att få besök från Elsäkerhetsverket under Innehavaren av starkströmsanläggningen är ansvarig för att campingplatsen är säker för person och egendom. Primärt handlar det om att det är ägaren till campingplatsen som har ansvaret för att den fasta elinstallationen är säker fram till uttaget där camparen ansluter sin sladd till husvagn eller husbil. Genom den fortlöpande kontroll som innehavaren ska utföra ska han förvissa sig om att anläggningen är säker, säger Lars Melchert, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Vid tillsynsbesöken, på de ofta väldigt natursköna camping platserna, checkar elinspektören av vissa punkter som han går igenom med campingägaren. Det kan också vara en fastighetsskötare eller driftschef som tar emot tillsynsbesöket. Elinspektörerna kontrollerar också så att jordfelsbrytare är funktionella och i god kondition. Just kontrollen av jordfelsbrytare ingår också i ett annat projekt som Elsäkerhetsverket bedriver under Vanliga fel som vi hittar när vi gör tillsyn vid campingplatser är gummisladdar som är nedgrävda i marken dessa är inte avsedda för att vara nedgrävda. På de trädäck som byggts har camparen gjort egna fasta elinstallationer som det krävs behörighet för att få utföra. Ofta är dessa installationer utförda med fel material. När det gäller uttag eller stolpar så är ibland hela överdelen lös, säger Lars Melchert. Ett annat problem vi stöter på är att locken till eluttagen inte är låsta där man ansluter elen till sin husvagn. För säkerheten ska dessa vara försedda med ett lås. Locken ska vara låsta både när en sladd är ansluten och när uttaget står outnyttjat. Just de här skåpen med luckor sitter så lågt att de är åtkomliga för barn. Det är inte ovanligt att en camping kan ha runt 200 elplatser. Det blir då många stolpar att gå igenom för att kolla och motionera till exempel jordfelsbrytarna. Inte helt ovanligt är det heller att någon råkat köra på en stolpe med eluttag. Uttagen kan också ha brännskador. Det kan också vara bra om campingen har information med i sina egna regler till de besökande camparna. I informationen står då vad man får och inte får göra. Det kan exempelvis ingå uppgifter om vad man får använda för sladdar, samt att man inte får utföra fasta elinstallationer utan behörighet, säger Lars Melchert. forts sid 5 Lars Melchert, elinspektör vid Elsäkerhetsverket, kontrollerar en sladd vid ett av eluttagen på en camping. Ofta används fel sladd och det är också vanligt att de grävs ner i marken. a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

5 forts från sid 4 Som ett avslutande litet råd tipsar Lars Melchert alla campingägare: Som innehavare av en camping eller i vissa fall som fastighetsskötare av en cam pingplats ska man motionera jord fels brytare med jämna mellanrum. Och fram för allt inför säsongen. Tryck på testknappen, flippa upp tillslags-vippan, tryck på knappen och gör testet igen. När du gör det kontrollerar du att jordfelsbrytaren fun gerar som den ska. text & foto: Per Hellström En elinspektör från Elsäkerhetsverket testar jordfelsbrytaren med ett testdon. Vid 30 milliampere ska den lösa ut. Ett vanligt slarv på campingplatser är att inte förse uttagen med lås. Lite fakta om tillsyn av jordfelsbrytare 2008 kom en alarmerande rapport från Danmark där man konstaterade att många jordfelsbrytare inte bryter vid jordfel. Med anledning av det har Elsäkerhetsverket startat ett projekt för att testa jordfelsbrytare i olika anläggningar i Sverige. Elsäkerhetsverket startar med anläggningar i utsatta miljöer vilket till exempel är campingplatser och småbåtshamnar. Resultatet av tillsynen ska presenteras i en rapport under hösten och beroende på resultatet får man se om det finns anledning att gå vidare med andra områden. Projektledare på Elsäkerhetsverket är Margareta Willbergh, 1000 jordfelsbrytare ska testas och nästan hälften har klarats av hittills i år. a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

6 Håll koll på vindkraften Vindkraftsdebatten är ett hett ämne i medierna just nu. Det senaste på området kan man läsa om på Vindlov.se där också Elsäkerhetsverket medverkar med information. I höst kommer flera nyheter som kan vara bra att känna till för den som är intresserad av att hålla koll på vindkraftsfrågor. Vindkraft är ett av Energi myndighetens prioriterade områden. På uppdrag av regeringen ska man främja en utbyggnad av vind krafts parker i Sverige. Därför skapades 2010 en slags webbaserad handbok Vindlov.se. Syftet är att ta ett helhetsgrepp på processen för vindkraftverk, så att privatpersoner eller handläggare kan få bra information om hur det går till och vad man bör tänka på, i samband med att man ska söka tillstånd. Flera myndigheter bidrar Varje dag får webbplatsen besök av i genomsnitt 300 personer. Lagar och regler, vindkraft i medierna samt kartsöksfunktionen är de mest besökta sidorna. Elsäker hetsverket är en av de 20 myndigheter som bidrar i pro jektet och som varit med från början. Idag har vi på Elsäkerhetsverket inte längre hand om tillsyn av vindkraftsanläggningar, det ligger i Arbetsmiljöverkets händer. Vårt enga ge mang handlar istället om nya före skrifter som kan påverka vindkrafts an läggningar och dess verksamhet. Vi ingår också i en redaktörsgrupp där alla inblandade bidrar till informationen på Vindlov.se, säger Fredrik Kagerud, inspektör vid Elsäkerhetsverket. Nytt på webbsidan Idag finns drygt vindkraftverk i Sverige och Vindlov.se har blivit ett viktigt stöd för kommuner inom bland annat juridik och planering i vind kraftsfrågor. En kommunenkät har legat till grund för de önskemål som nu blir till nya funktioner på webb platsen. Bland annat kommer en sida som bär namnet Vind bruks kollen att lanseras. Där ska man kunna följa vindkrafts ärenden. Det kan handla om be slutade utbyggnader, ären den som är under behandling eller de vind kraftparker som är uppförda. Vindbrukskollen kommer att ha olika webb sidor an passade för allmänhet och för verksamhetsutövare. Ytterst är det länsstyrelserna som hanterar Vindbrukskollen. Väderradar och domar på webben Den som besöker webbplatsen vindlov.se kommer också att kunna följa in tres santa rättsfall såsom mark- och vatten domar, säger Fredrik Kage rud. Det kommer också att finnas en väderradar på sidan. I redaktörsgruppen diskuterar vi också om en engelsk version av webbplatsen ska tas fram samt förbätt ringar gällande sökords opti mering. 17 pro cent av webb platsens besökare är in ter nationella, avslutar Fredrik Kagerud. Titta in på text: Cia Edlund foto: Elsäkerhetsverket a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

7 Felaktiga elinstallationer kan bli en brandfälla Bränder orsakade av olika typer av elfel är en vanlig brandorsak idag. Elsäkerhetsverket har startat ett projekt där bränder och elinstallationer i äldre fastigheter kartläggs för att hitta orsaker till varför de uppstår kom Elsäkerhetsverket ut med en rapport där man tittade på elbränder och orsaker i allmänna byggnader och bo städer. Rapporten visade att de flesta el bränderna startade i spisen eller i en lysrörsarmatur. Det finns ett stort mörkertal eftersom Elsäkerhetsverket bara får in de mest allvarliga fallen rap porteringen är frivillig för drabbade privatpersoner. Under 2012 kartlägger nu Elsäkerhetsverket vad som orsakar elbränder i gamla fastigheter kopplat till elinstallationer. Det kan handla om såväl äldre privata bostäder som äldre allmänna fastigheter. Detektivarbete Med hjälp av insatsrapporter från de kommunala räddningstjänsterna över hela landet får Elsäkerhetsverket underlag. Det kan i sin tur leda till ett besök på platsen för att hitta eventuella elrelaterade orsaker. Det finns också ett samarbete där man hämtar in uppgifter från SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Lin köping. Deras experter på brand utredning kan ibland ge viktig fakta om vissa ärenden. Lars Melchert, inspektör på Elsäkerhetsverket, arbetar med Elsäkerhetsverkets förstudie. Vi åker ut till platsen och försöker se tecken på var branden kan ha startat, berättar han. Man kan till exempel se spår av kortslutning i en elledning, eller i en kopplingsdosa där en varmgång har uppstått, som i sin tur antänt bränn bart material. Det är verkligen ett detek tivarbete. Bilden visar den ödesdigra effekten av en spik i elrör. Förutsättningen för att Elsäker hetsverket ska kunna hitta ett elfel i samband med gummi och tjärpapp, med nya el gamla elledningar, som är isolerade med en brand är att det finns något kvar ledningar kan det skapa problem. Den av fastigheten så att den inte är helt gamla isoleringen faller sönder och nedbrunnen. Något så simpelt som en kan orsaka överledning till jord med vanlig spik till en upphängd tavla, kan varmgång och brand som följd. vara orsak till att en brand uppstår om Idag är det många hemmafixare den träffar en elledning i väggen. som renoverar sina gamla hus. Olagliga och felaktiga elinstallationer kan leda Vanliga fel till bränder. Man förstår inte riskerna Mycket kan hända då man renoverar en och branden är ett faktum, säger Lars gammal fastighet för det finns massor Melchert. bakom väggarna som man inte ser. När man exempelvis kopplar ihop forts sid 8 a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

8 forts från sid 7 Spisar vanligaste startplatsen Bränder kan också orsakas av att det blivit fel på en elprodukt. Den vanligaste brandorsaken, enligt räddnings tjänsternas statistik, är att någon glömt eller av misstag slagit på en elektrisk spisplatta. Elsäkerhetsverkets rapport från 2010 visar att 153 personer omkom i elbränder mellan år 2000 och I nästan hälften av de fallen var spisen en startkälla. Övriga vanliga felkällor är lysrörsarmaturer men även diskmaskiner har en ökande trend vad det gäller startplatser. Hos MSB har man fört statistik över diskmaskinsbränder sedan Det har legat på en relativt konstant nivå men vi ser en viss ökning de senaste tio åren, med bränder som startat i diskmaskiner, säger Mattias Strömgren som jobbar med olycksutredningar och analys på MSB. Nästa steg? Utredningar om bränder som har med elinstallationer att göra är ett outforskat område, säger Lars Melchert på Elsäkerhetsverket. Vi vet sedan förut att de allra flesta bränder i bostäder orsakas av en produkt till exem pel spis. Men nu vill vi försöka ta reda på hur det ser ut gällande elin stal la tioner. Elsäkerhetsverkets rapport av förstudien ska vara klar under november månad och får utvisa hur man kommer att gå vidare. I en förlängning skulle det kunna medföra ett nytt krav på besiktningar av gamla fastigheter, säger Lars Melchert. text: Cia Edlund foto: elsäkerhetsverket Fakta Under 2011 omkom 103 människor i bränder. Räddningstjänsten larmas till cirka bostadsbränder per år. Cirka bränder per år har en okänd brandorsak Brandskyddsföreningen uppger att försäkringsbolagen får cirka anmälningar om brandskador per år. Försäkringsbolagen uppskattar att närmare procent av de anmälda brandskadorna är elbränder. (OBS! Försäkringsbolag och Räddningstjänst har olika definition på vad som är en elbrand.) Källor: MSB (Myndigheten för Samhälls skydd och Beredskap), Brandskydds föreningen Sverige och Räddningstjänsten. Satsning på eltrygg information Om en elolycka inträffar, vad gör du då? Och vad sker sedan vid läkarundersökningen efter elolyckan? Röda Korset, Svenska Elektrikerförbun det SEF, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, och Elsäkerhetsverket står bakom foldrarna Vägledning vid elskada och Elolyckor. Nu ska dessa revideras och bli en enda in for mationsfolder. Att vi väljer att satsa på det här beror på att vi ser att de här produkterna används. Materialet i dessa två foldrar efterfrågas i skolorna runt om i vårt land och inom branschen, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig vid EIO. Syftet med samarbetet mellan Elsäker hetsverket och dessa organisationer är bland annat att nå ut med informationen bredare. Vi vänder oss inte bara till elbranschen utan också till allmänheten. Och det får positiva effekter för alla våra verksamheter. Det blir också en synergieffekt genom att olika organisationer samarbetar tillsammans med en myndighet. Exempelvis får Elsäkerhetsverket en genväg ut till deltagarna i Röda Korsets olika projekt. Därmed blir det lättare att nå ut. Jag tycker att buskapet är tydligt: Elsäkerhet är verkligen viktigt, avslutar Rickard Lindberg. Den nya foldern kommer att vara klar under text: Per Hellström foto: EIO Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig vid EIO a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

9 Det har snart gått ett år sedan Elsäkerhetsverket lämnade in sitt förslag till regeringen om ett nytt behörighetssystem för elinstallatörer. Frågan ligger för beslut hos departementet och i väntan på det har Elsäkerhetsverket fått i uppdrag att i en förstudie ange förutsättningarna för sökande att genomföra ett prov. Vad händer i behörighetsfrågan? Elsäkerhetsverket är den myndighet i Sverige som handlägger ansökningar om behörighet som elinstallatör. För att bli behörig elinstallatör idag ska utbildningsbevis och praktikintyg skickas in. Varje år handläggs mellan och ansökningar. Snart kan det bli möjligt att bli behörig elinstallatör även om man saknar intyg om utbildning och praktik. Skälet till förstudien är i första hand att åstadkomma en lösning för de personer som av en eller annan anledning inte kan få fram intyg om utbildning och praktik, berättar Carina Larsson, verksjurist på Elsäkerhetsverket och ansvarig för förstudien. Det finns också bestämmelser i det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet om att medlemsstaterna kan besluta att sökanden ska genomföra kompensationsåtgärder i form av praktiktid eller ett prov. Det är den sökande som väljer vilken åtgärd som denne vill genomföra. För att kunna uppfylla kravet i direktivet behöver Elsäkerhetsverket ta fram ett provunderlag. Förslag på kvalificerat prov I den förstudie som Elsäkerhetsverket fått i uppdrag att genomföra är det tänkt att provet ska motsvara de krav som gäller för allmän behörighet idag, så kallad ABL. Nivån på provet kommer att vara hög och förutsätta att personen har den teoretiska och praktiska erfarenhet som krävs för behörigheten. Den dokumentgranskning som Elsäkerhetsverket gör idag, där man helt och hållet litar på innehållet utan att kunna kontrollera att sökanden rent faktiskt har den kompetens som intygas, är inte heller helt optimal, anser Elsäkerhetsverket. Vid ett prov med ett provinnehåll som vi själva har bestämt kan vi bättre kontrollera att sökande innehar den kompetens som vi bedömer är nödvändig. Vi har tillsammans med utbildningsanordnare diskuterat om det över huvudtaget är möjligt att genomföra ett sådant prov och fått positiv respons, säger Carina Larsson. Samverkan med utbildningsanordnare I arbetet med förstudien har Elsäkerhetsverket träffat utbildningsanordnare för att undersöka möjligheterna med prov verksamhet. Verket kommer inte att ordna egna provlokaler utan samverka med de som idag är etablerade i valideringsverksamhet och som har lämpliga lokaler och utrustning. Provets innehåll och branschens valideringsmodell är några av de frågor som diskuterats med utbildningsan ordnarna. Många bra synpunkter kom fram som vi nu arbetar vidare med, säger Carina Larsson. Den 30 september 2012 ska förstudien lämnas till regeringen. Efter det avgör regeringen om de vill gå vidare med underlaget. I sådant fall kan man tänka sig att regeringen föreslår en försöksverksamhet under en viss tid, som därefter utvärderas. text: Cia Edlund foto: Elsäkerhetsverket Länk till Nytt framtida behörighetssystem: a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

10 De finns överallt och det finns faror med dem. Batteriladdare till telefoner, bärbara tv-spel och datorer. Men också till hushållsföremål, verktyg och audio/videoutrustning. Nu är Elsäkerhetsverket med i ett projekt som ska ta temperaturen på elsäkerheten hos batteriladdare inom EU. Små svarta lådor i varje hem Batteriladdare översvämmar våra hem. I en vanlig familj är det vanligt att ha två till tre laddare. Och ibland ännu fler. Små laddare är ofta billiga att ta fram. En enorm mängd pro duceras och oseriösa företag vill göra dem ännu billigare genom att fuska med material och konstruktion. Hur farligt är det? Personer kan komma i kontakt med farlig spänning då laddaren delar på sig eller spricker när man sätter i kabeln, berättar Susanne Sundström, inspektör för mar k nadskontroll vid El säker hetsverket. En laddare med för korta iso la tions avstånd mellan pri mär och sekundärkrets (där 230 V om vandlas till en spänning under 48 V), kan under vissa omständigheter or saka ett spänningsöverslag. Det kan leda till både elektrisk chock och brand. Små laddare har mycket elek tronik i sig och denna kan bli överhet tad och göra så ytan blir varm. På så vis kan en brand uppstå. Bakom projektet (JA2011, batteriladdare) finns Prosafe (Product Safety Enforcement Forum of Europe). Prosafe koordinerar marknadskontrollprojekt i EU som finansiellt stöds av EU-kommissionen. Varje deltagande land bidrar med arbetstid och kompetens. Ökad spetskompetens Vid ett uppstartsmöte i Bryssel strax före sommaren, diskuterades vilka risker som finns associerade med batteriladdare och hur projektet ska genomföras mer praktiskt. Ett större antal laddare ska köpas in och testas. Riskmodeller ska ställas upp. Prosafes stora erfarenhet av riskbedömning från projektet Emars II, kommer att betyda mycket för projektet. Att medverka i det här projektet tror vi kan bidra till att spetsa kompetensen hos vår egen marknadskontroll, säger Martin Gustafsson, inspektör för marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket, som deltog på det första mötet. Projektet kommer att pågå under två års tid resultatet kommer att kommuniceras med de ekonomiska aktörerna inom exempelvis standardiseringen och tillverkare/importörer. Från Elsäker hets verket deltar Susanne Sundström. Förutom Sverige deltar Bulgarien, Tjeckien, Holland, Norge, Italien, Slovenien, Malta samt Rumänien. text: Cia Edlund foto: Elsäkerhetsverket Länk till Prosafe: Följ oss på Facebook Elsäkerhetsverket finns på Facebook. Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att se vad vi skriver. Har du ett konto och vill följa oss tryck på gilla -knappen. På Facebook hittar du nyheter, försäljningsförbud och pressmeddelanden från Elsäkerhetsverket. a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

11 Nya föreskrifter framtagna i syfte att underlätta och tydliggöra tolkningen av starkströms förordningens regler om elolyckor. Nya föreskrifter om elolyckor Under 2011 och 2012 har Elsäkerhetsverket jobbat med att ta fram nya föreskrifter i syfte att underlätta och göra tolkningen tydligare av starkströmsförordningens regler om anmälan av tillbud, olycksfall och driftsstörningar. Föreskrifterna innebär att nätkoncessionsinnehavare (nät ägare) och innehavare av anläggningar för järn- och spår vägs drift på ett tydligare och enklare sätt kan göra an mälan av tillbud, elolycksfall och driftstörningar genom en elektronisk tjänst, en e-tjänst som finns tillgänglig på Elsäker hets verkets webbplats. Via den här länken till Elsäkerhetsverkets webbsida hittar du föreskrifterna och kan även läsa en förklarande för fatt nings kommentar: Föreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2012 och går under beteckningen ELSÄK-FS 2012:1. Dom i behörighetsmål Förvaltningsrätten i Karlstad har meddelat ett domslut i ett behörig hetsärende. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och ålägger Elsäker hets ver ket att meddela behörigheten ABL till den sökande. Elsäkerhetsverket meddelar att de inte kommer att överklaga ärendet och att de tar hänsyn till frågan som kommer att hanteras i samband med att Elsäker hetsverket presenterar förslag till ny behörighetsföreskrift. Här kan du läsa mer om domslutet: a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

12 till sist... FRÅGOR & SVAR På ny befattning På kan du ställa frågor direkt till någon av våra experter i vår frågebank. I frågebanken kan du själv söka bland inkomna frågor och se vad experterna svarat. Här kan du läsa några av de frågor som kommit in till verket. svensk bruksanvisning Måste alla elektriska produkter ha en bruksanvisning på svenska? Svar: Ja alla elektriska produkter som säljs i Sverige måste ha säker hetsinformation på svenska. Däremot är det kanske inte nödvändigt att ha kompletta manualer på svenska. Du hittar bestämmelserna i våra föreskrifter 3 ELSÄK-FS 2000:1. elsäkerhetsansvar Vem har ägaransvaret för elsäkerheten i en ideell förening? Svar: Det är den som har rådigheten över elanläggningen som ska anses vara anläggningsinnehavare enligt el lagen (1997:857). Med rådighet menas den som praktiskt handhar och har möjlighet att påverka elanläggningen. I en ide ell förening så är det styrelsens ord föran de som normalt är ansvarig gente mot sina med lemmar, men detta måste man kontrollera i föreningens stadgar, från fall till fall. tillgodoräknande Jag har tänkt söka behörighet, får jag tillgodoräkna mig el-praktiken som jag fått när jag jobbat på ett fartyg? Svar: Svaret är nej på din fråga. Du kan inte tillgodoräkna dig den praktik som du fått ombord på ett fartyg. Elsäkerhetsverkets behörighets föreskrif ter ELSÄK-FS 2010:4 gäller inte inom dessa områden: Luftfartyg Fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift Övriga fordon, inklusive släpfordon Fartyg, inklusive fritidsbåtar. Johan Lidbaum är sedan 1 juni ny överinspektör vid Region Öst i Stockholm. Han kommer närmast från en tjänst som elinspektör inom samma region vid Elsäkerhetsverket. Nästa nummer av Aktuellt kommer i december. Nya medarbetare Annica Karlsson började den 1 juni som ekonom vid Avdelningen för verksamhetsstöd i Kristinehamn. Hon har tidigare arbetat som ekonom på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Susanna Bruhn började den 6 augusti som handläggare av förvaltningsärenden vid Avdelningen för verksamhetsstöd i Kristinehamn. Hon kommer närmast från Transportstyrelsen där hon jobbade vid körkortsenheten. Fredrik Sjögren började den 1 september som elinspektör Region Syd i Hässleholm. Han kommer närmast från jobb som elingenjör vid konsultföretaget Grontmij. a k t u e l l t # 3 s e p t e m b e r

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Elsäkerhet på... Campingplatsen. Ditt ansvar som innehavare

Elsäkerhet på... Campingplatsen. Ditt ansvar som innehavare Elsäkerhet på... Campingplatsen. Ditt ansvar som innehavare 2 Elsäkerhet på campingplatsen UNDER SOMMARHALVÅRET är det mycket liv och rörelse kring landets campingplatser. Då är det viktigt att tänka på

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL. SSG Elsäkerhetskonferens 2011-11-30 GD Elisabet Falemo

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL. SSG Elsäkerhetskonferens 2011-11-30 GD Elisabet Falemo - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL SSG Elsäkerhetskonferens 2011-11-30 GD Elisabet Falemo Våra mål Förebygga skador på person och egendom orsakade av el. Upprätthålla och vidareutveckla en god säkerhetsnivå för

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2016-03-21 Dnr 15EV2570 HPV SCHOU AB ÅSVÄGEN2 281 37 Hässleholm Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415 FÖRTECKNING 1 (5) Utgivare: Kim Reenaas 2016-06-01 Dnr 16EV1415 ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Enligt 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) ska det hos varje myndighet finnas en förteckning

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Agenda Kort intro information och introduktion Nya elsäkerhetslagen som gäller från 2017 Elsäkerhet Effektivitetsvinster inom elområdet

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader @ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-09-14 Dnr 15EV1931 Motortinnan Holger Duell Aktiebolag Box 6093 400 60 Göteborg Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Du, dina nära och kära får hundradelarna på rätt sida Varje år dör människor genom elolyckor och många skadas svårt. Olyckorna beror på att man av olika

Läs mer

Jordfelsbrytare för säkerhets skull

Jordfelsbrytare för säkerhets skull Jordfelsbrytare. 2 Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare för säkerhets skull Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att elanläggningen och anslutna apparater är korrekt utförda

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! 2 www.eio-eltest.se Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Tillsyn i småbåtshamnar

Tillsyn i småbåtshamnar aktuellt # 2 2 0 1 2 Tillsyn i småbåtshamnar» sid 5 Ny föreskrift om elstängsel» sid 6 Ny forskning om strömgenomgång» sid 10-11 GD har ordet Därför finns Elsäkerhetsverket El är både farligt och härligt.

Läs mer

Innehåll. Protokoll provning 45

Innehåll. Protokoll provning 45 Innehåll 1. Behovet av kontroll före idrifttagning 6 2. Vilka installationsarbeten ska kontrolleras 8 3. Utförande avinstallationsarbete 9 4. Ansvar 11 5. Arbeten som inte kräver formell behörighet 12

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr15EV2166 TattoSuperstore Per Eriks Gatan 25A 703 58 Örebro Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETS- BAROMETERN 2016 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 1 Elsäkerhetsbarometern 2016 Elsäkerhetsbarometern 2016 Fortfarande stora brister 3 nu krävs förändring Så elsäkert är

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-06-24 Dnr 15EV1498 Gekås Ullared AB 311 85 Ullared Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet Vårt

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2016-04-14 Dnr 15EV2575 Husqvama Aktiebolag Drottninggatan 2 561 31 Huskvama Försäljningsförbud och

Läs mer

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT?

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elolycksfall 2015 VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elsäkerhetsverkets årliga rapport över elolycksfall bygger på händelser som rapporteras in till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1 Projekt Fastighetsskötsel, NT4-2002 Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1. Mål Målet för projektet är att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju din anläggning som kan leda till allvarliga

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-07-30 Dnr 15EV1192 Star trading i Svenljunga AB Box 94 512 22 Svenljunga Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Någon som vet vad som gäller för elinstallationer i mobila vagnar? Typ där man tillagar mat till försäljning.

Någon som vet vad som gäller för elinstallationer i mobila vagnar? Typ där man tillagar mat till försäljning. Installation i mobila vagnar Postad av Mats Persson - 20 okt 2013 19:37 Någon som vet vad som gäller för elinstallationer i mobila vagnar? Typ där man tillagar mat till försäljning. Tittar jag i 436 40

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 Thomas.Nilson@Eisakerhetsverket.se BESLUT 2015-11 -30 Dnr 15EV2683 1 (3) Netto Marknad i Sverige AB 311 84 Falkenberg Beslut om

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens » sid 7 vad säger branschen » sid 8 Temanummer om behörighet

nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens » sid 7 vad säger branschen » sid 8 Temanummer om behörighet aktuellt # 1 2 0 1 2 nytt förslag höjer elsäkerhet och kompetens» sid 7 vad säger branschen» sid 8 Temanummer om behörighet GD har ordet Behörighet i nytt ljus Visst är vi alla överens om att elinstallationer

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-05-21 Dnr15EV951 Selek Sweden AB Ejdergatan 3 B 4 16 68 Göteborg Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2016

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2016 BILAGA 1 TILL VP 1 (7) Anders Richert Generaldirektörens stab 010-168 05 02 2015-12-04 15EV4027 Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2016 Elsäkerhetsverkets deltagande under

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 15 april 2016. ELSÄK-FS

Läs mer

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015

Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015 BILAGA 1 1 (7) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 2014-10-28 Sid 5 rev 1/3-15 (ARt) Dnr 15EV773 Elsäkerhetsverkets deltagande i elektrotekniska standardiseringen 2015 Elsäkerhetsverkets deltagande

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar; beslutade den 31

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8

BARN OCH HEMMAFIXARE SKADAR SIG PÅ EL» sid 3. Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 AKTUELLT #2 2014 Nya broschyrer om innehavaransvaret för campingplatser och småbåtshamnar» sid 8 Elbränder ökar i privatbostäder» sid 7 Marknadskontroll av växelriktare för solceller» sid 5 BARN OCH HEMMAFIXARE

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Förstudie om prov. Regeringsuppdrag

Förstudie om prov. Regeringsuppdrag Förstudie om prov Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Härmed överlämnas Elsäkerhetsverkets förstudie avseende möjligheten att genomföra ett prov för att erhålla behörighet

Läs mer

Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4

Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4 aktuellt # 3 2 0 1 3 Falun tar höjd med Smarta elnät» sid 4 provverksamhet för behörighet» sid 3 Var försiktig om du köper elprodukter via internet» sid 7 GD har ordet Alla med reell kompetens ska kunna

Läs mer

Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7

Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 3. elektriska produkter» sid 7 aktuellt # 2 2 0 1 1 Ny Generaldirektör vid Elsäkerhetsverket» sid 6 Ökad kännedom om Elsäkerhetsverket» sid 3 Marknadskontroll av elektriska produkter» sid 7 GD har ordet Både tradition och nytänkande

Läs mer

Riskbedömning & FLT av Tryckkärl i fastigheter

Riskbedömning & FLT av Tryckkärl i fastigheter Riskbedömning & FLT av Tryckkärl i fastigheter 1 29/11/2011 Det här är Inspecta TRYCK?? På ett fastighetsseminarium?? 2 Tryckkärl finns på många olika ställen 3 lite där och lite här Pappersbruk, Verkstäder,

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation

Innehållsförteckning. 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation 7 Resultatredovisning 8 Verksamhetens kostnader 9 Normgivning och

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr 15EV1673 Swedmatt Aktiebolag INDUSTRIV ÄGEN 14 13 5 40 Tyresö Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Karin Sjöberg Utkom från trycket den 5 april 2017 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått.

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått. PM 1 (16) Johan Lidbaum Avdelningen för anläggningar 010-168 05 51 2016-12-14 Dnr 16EV2147-2150 Bilaga 1: Installatörsföretagens synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elinstallationsföretag

Läs mer

Säkrare jordfelsbrytare

Säkrare jordfelsbrytare Säkrare jordfelsbrytare Syftet med detta möte är att informera och diskutera åtgärder för att uppnå mer tillförlitliga jordfelsbrytare som används för personskydd. Namn www.elsakerhetsverket.se 2008-xx-xx

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Göran Beckert Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer; beslutade den 4 juni 2013. ELSÄK-FS 2013:1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 P O S TA D R E S S

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 P O S TA D R E S S Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 Trygg och störningsfri el 4 GD har ordet 5 Året i korthet 6 Elsäkerhetsverkets organisation 6 Ledamöter i Elsäkerhetsrådet 2013 7 Resultatredovisning 8 Verksamhetens

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet ~ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2017-01 -03 Dnr 16EV1124 WePackAB Volframgatan 3 213 64 Malmö Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3

Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3 aktuellt# 2 2 0 0 8 Fiberomvandlare får försäljningsförbud» sid 5 Elbesiktiga ditt hus» sid 6 Detta gäller för behörighet» sid 3 GD har ordet Från Beijing till Kristinehamn Så är jag tillbaka i Sverige

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter ( 2008:1) och allmänna råd om hur elektriska anläggningar ska vara

Läs mer

Är din fastighet säker

Är din fastighet säker Är din fastighet säker Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och

Läs mer

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Ny elsäkerhetslag den 1 juli 2017 en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Nya regler för att utföra elinstallationer! Den 1 juli 2017 kommer en ny elsäkerhetslag att träda i kraft!

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Elolyckor 2012. Rapport

Elolyckor 2012. Rapport Elolyckor 2012 Rapport POSTADRESS Box 4, 681 21 Kristinehamn TEL 0550-851 00 FAX 0550-851 01 E-POST WEBB info@elsakerhetsverket.se www.elsakerhetsverket.se Elolyckor 2012 Rapport Diarienummer 13EV1594

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! olda elfel kan visa sig vara livsfarliga lanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. u din anläggning som kan leda till allvarliga

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Inspektör Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2016-08-15 Dnr16EV2088 Dockans AB Scheelegatan 5 212 28 Malmö Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga

Elhandskar. en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga Elhandskar en tickande bomb! En tickande bomb! Donen blir bara sämre och sämre. Flera allvarliga elolyckor, en del med dödlig utgång, har redan inträffat. Risken för nya dödsfall är överhängande om ingenting

Läs mer

sök din behörighet på webben» sid 5 elektriska produkter lockar till lek» sid 6 nya elsäkerhetsverket » sid 4

sök din behörighet på webben» sid 5 elektriska produkter lockar till lek» sid 6 nya elsäkerhetsverket » sid 4 aktuellt# 4 2 0 0 8 sök din behörighet på webben» sid 5 elektriska produkter lockar till lek» sid 6 nya elsäkerhetsverket» sid 4 GD har ordet Nya Elsäkerhetsverket Julen närmar sig och med den mycket som

Läs mer

BRANDSÄKER VERKSAMHET

BRANDSÄKER VERKSAMHET BRANDSÄKER VERKSAMHET Varje år brinner värden för åtskilliga miljoner i Sverige Dessutom inträffar många dödsbränder med alla dess tragiska konsekvenser. Det är lättare att förebygga bränder än att släcka

Läs mer