Å R S R E D O V I S N I N G 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2006"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2006 OrgNr:

2 Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping för kr. Köpingen förvärvade området från AB Stockholms Golfklubb intressenter 1947 och fastställde stadsplan för området 10 december Bostadsrättsföreningen, som bildades på kommunalt initiativ, hade som första uppgift att ombesörja bebyggelsen. Den 1 juni 1956 fick föreningen registreringsbevis. Arkitekter blev Hjalmar Klemming och Erik Thelaus. Huvudentreprenör John Mattson. Byggandet av bostäder startade på hösten Taklagsfest avhölls på Ulriksdals Värdshus 6 juni Kuvertpris 20:50/kuvert. 1 oktober 1957 var 12 lägenheter i hus 3 färdiga för inflyttning och 1 november var det klart med 24 lägenheter i hus 4. För att få lägenhet i området fordrades medlemskap i föreningen. Till medlem kunde endast antagas personer som föreslagits av Danderyds köpings kommunalnämnd genom bostadsförmedlingen. Ett annat sätt att få en lägenhet inom området var genom sin arbetsgivare. Flera juridiska personer ägde lägenheter inom området varvid Stockholms Läns Landsting var störst med sina 134 lägenheter. De första åren fick landstingsanställda ta över sin lägenhet om de arbetat inom landstinget och bott i kommunen i minst 5 år. Landstinget påbörjade försäljningen av sina 44 kvarvarande lägenheter avslutade landstinget sitt lägenhetsinnehav här på Kevingeringen. Vid byggstarten diskuterades om antalet 5-rums-lägenheter skulle utökas. Enkät gick ut till bostadskön varvid det konstaterades att detta behov inte fanns och 2002 byggdes två kontorslokaler om till bostadsrätter byggdes det som ursprungligen var damfrisering resp bilskola om till två bostadsrätter. Antalet lägenheter i området är därefter 412. De är fördelade enligt följande: 1:or 75 st, 2:or 85, 3:or 195, 4:or 34, 5:or 20 och 6:or 3 st. Teckning av bostadsrätter skedde under försommaren Bostadsförmedlingen meddelade att grundavgiften för en tre-rummare inte skulle överstiga kronor och årsavgiften ca 38 kronor m² lägenhetsyta exklusive bränsle. Det formella avlämningssammanträdet skedde i Danderydsgården 21 juni 1961 och från 1 juli tog bostadsrättsföreningen, med en styrelse vald av medlemmarna, över förvaltningen av området.

3 Förvaltningsberättelse 2006 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Pia Janson ordförande Per Sevebro Per-Anders Åström vice ordförande Fredrik Bode Torgeir Fjelde Elisabeth Eriksson Ruby Rosén Gun Larsson Johan Hårdén Revisorer Ordinarie Sten Olofsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Hans Cappelen Smith Suppleanter Mats Ivarsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Lottie Neumüller Valberedning Magdalena Odemark Britt Södergren Joakim Nordblom Allmänt Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april Närvarande vid stämman var 109 personer varav 90 röstberättigade. Föreningen har 412 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Under året har 41 bostadsrätter överlåtits. Av fastigheternas yta upptar bostäder ca m 2, lokaler m 2 och garage 950 m 2. Förvaltning Förvaltningen har till större delen skötts av föreningens styrelse. För den kamerala förvaltningen har föreningen avtal med AB Rådstornet. Årsredovisningen är upprättad av styrelsen. Styrelsen har hållit elva protokollförda sammanträden. För dessa och enskilda insatser har styrelsemedlemmarna ersatts med sammanlagt kr. Administration och fastighetsskötsel För administration samt kontakt med medlemmar, hyresgäster, entreprenörer m fl hade föreningen en deltidsanställd (80 %) vicevärd Berit Andersson, för fastighetsskötseln har föreningen avtal med KN Fastighets- och Allservice AB. Städning av allmänna utrymmen har utförts av Rentec Fastighetsservice AB, skötsel av mark och trädgårdsanläggningar samt snöröjning och sandning av Pelles Plattor och Marksten. Bygg Färdigställande av målning av källare och cykelrum. Färdigställande av renovering av städutrymmen. Omläggning av yttertak på höghusen, KR25 och 83. Ombyggnad av en port som provmontage, KR63. Mark och Trädgård Under 2006 utfördes plattsättning utanför nästan alla entréer, komplettering med kantsten i granit, planteringar utanför vissa entréer, piskställningarna byttes mot nya,

4 vissa delar inköptes 2006 men kommer att installeras 2007: o nya spaljéer (i svart metall och trä) till uteplatserna, o nya svarta cykelställ, o viss ny utrustning till lekplatser mm. En mindre uteplats utanför KR13-15 påbörjades för att färdigställas Installationsunderhåll VVS Periodiskt underhåll 2006: För att förbättra värmekomforten och spara energi har en givare, som reglerar ner luftflödet då det blir kallt ute, installerats på samtliga frånluftsfläktar. Fortsatt utbyte av läckande värmeelement (radiatorer) samt ventiler på elementen. Fortsatt dokumentation av befintliga installationer samt förteckning över ventiler Kontinuerlig uppdatering av övervakningssystem (TA-VISTA) bland annat byte av kabel mellan KR 9-11 och KR25. Programmering av övervakningsdator så att vi kan få ut energistatistik per undercentral.. Underhållsplan En långsiktig underhållsplan har tagits fram. Planen har sammanställts i en kortversion som finns som bilaga till denna årsredovisning. Miljö och trivsel Miljö Miljöplanen uppdaterades under hösten Trivsel Vi försökte få igång grannsamverkan. Det kunde inte genomföras pga otillräckligt intresse från medlemmarna; bland annat anmälde sig endast ett fåtal till att vara ombud för sin trappuppgång. I vår föreningslokal träffades regelbundet trivselgrupperna, bl a Dansgruppen. Föreningslokalen har varit utlånad till medlemmar för privata sammankomster vid 25 tillfällen. Aktivitetsgruppen Vändkretsen håller i det som händer i undre föreningslokalen - träningslokalen. Där har följande aktiviteter pågått: seniorträning, pingis, styrketräning och golf. Vävstugan har fortsatt hög verksamhet och bjöd som vanligt tillsammans med Keramik- och Snickargrupperna på visning i december. Information För medlemmar finns Aktuellt i Vändkretsen (AiV), vår informationstidning, som kom ut med sex nummer. Dessutom sattes lappar upp i portar vid behov av snabb information till alla medlemmar. Korta och snabba meddelanden lades även ut på den interna TV-kanalen (TVslingan). På föreningens hemsida fanns information för de boende, mäklare och intresserade bostadsrättsköpare.

5 Ekonomi Genom att vi direktavskriver gjorda investeringar, som kunde skrivas av på 30 eller 40 år, får vi ett negativt resultat för Även 2007 budgeterar vi för ett negativt resultat. Därefter har vi gjort de tunga projekt som vi har i långtidsbudgeten. Samtidigt har vi förbrukat en del av det överskott som byggdes upp inför en eventuell installationsförnyelse (bland annat stamrenovering). Överskottsmedlen har placerats i en penningmarknadsfond, som givit ca 1,9% och i en aktieindexobligation. Resten finns på ett transaktionskonto för löpande betalningar. Transaktionskontot har avkastat ca 1,5-1,6%. Redovisning av ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Förändr i % 06/05 Intäkter Årsavgifter kr/m 2 & år -2% Lokalhyror kr/m 2 & år +8% Kapital o övr intäkter kr/m 2 & år +80% Kostnader Löpande UH kr/m 2 & år -13% Planerat UH kr/m 2 & år +108% Driftskostnader totalt kr/m 2 & år +5% Fjärrvärme kr/m 2 & år -2% Vatten kr/m 2 & år +0% El kr/m 2 & år +25% Sophantering kr/m 2 & år +43% Städning kr/m 2 & år +0% Fastighetsskötsel kr/m 2 & år +1% Försäkring kr/m 2 & år +67% Trädgårdsskötsel kr/m 2 & år +0% Snöröjning kr/m 2 & år -25% Personalkostnader kr/m 2 & år +8% Kontorskostnader kr/m 2 & år +0% Ekonomisk förvaltning kr/m 2 & år +0% Avskrivningar kr/m 2 & år +0% Fastighetsskatt kr/m 2 & år +6% Inkomstskatt kr/m 2 & år -3% Nyckeltal för kostnaderna ovan är beräknade efter m 2 uppvärmd yta.

6 Förslag till behandling av ansamlad förlust Från föregående år balanserad vinst Årets förlust Ansamlad förlust Styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust Att balansera i ny räkning Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Samtliga belopp i denna årsredovisning är i kronor.

7 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Not Budget 2007 Årsavgifter Lokalhyror Garage och bilplatser Ränteintäkter och liknande Överlåtelseavgift Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Underhåll Löpande underhåll Periodiskt underhåll Driftskostnader Fjärrvärme Vattenavgifter EL-belysning Kabel-TV Sophantering Snöskottning Städkostnader Fastighetsskötsel, material Fastighetsskötsel Trädgårdsarbete Fastighetsförsäkring Personalkostnader 2 Löner och ersättningar Arbetsgivareavgift, m m Övriga personalkostnader Administration Kontorsomkostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Förvaltning Rådstornet

8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Räntekostnader Rea förlust försäljning fondandelar Fastighetsskatt Inkomstskatt Summa rörelsens kostnader ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Osäker kundfordran Skattefordran Övriga fordringar - - Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Uppl. kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Inga inga Ansvarsförbindelser Inga Inga REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

10 Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1% 1% Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Not 1 Övriga externa kostnader Arvoden till revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 2 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Totalt för föreningen 1 1 Löner och ersättningar Styrelse Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för anställda Övriga sociala kostnader

11 Styrelsen Kvinnor 2 2 Män 3 4 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande Utdelning Nedskrivning Ränteintäkter Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga poster Not 6 Eget kapital Grundavg Upplåtelseavg Yttre rep.fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Avsättning under året Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna sociala kostnader Övriga poster UNDERSKRIFTER Danderyd 25 april 2007 Pia Janson Ordförande Per-Anders Åström Vice ordföran de Torgeir Fjelde Ruby Rosén Johan Hårdén Vår revisionsberättelse har lämnats 25 april 2007 Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

13 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen, org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstryker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm 25 april 2007 Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

14 Bilaga 1 Större färdigställda projekt under perioden Fasader Lejonet 1990 Fasader Stenbocken, Skorpionen 1991 Fasader Lejonet, Kräftan, Skorpionen 1991 Ventilbyten Ventilbyten 2, Mark och trädgård 1993 Ventilbyten 3, Hissar, Fasader och balkonger Stenbocken 1994 Nya parkeringsplatsen 1995 Fasader och balkonger Skorpionen, Stenbocken 1996 Fönsterrenovering, samtliga fönster i området, styr & regler 1997 Fasader och balkonger Stenbocken, tvättstugan, styr & regler 1998 Fasader och balkonger Skorpionen Byte av frånluftsfläktar, installation av fjärrvärme 2000 Anslutning av fjärrvärme 2000 Byte av ljusarmaturer och elkablar i trapphusen 2000 En lokal på KR 31 byggdes om till bostad, lgh Ommålning av trapphusen 2001 Nya tilluftsaggregat i höghusen 2001 Tätning av frånluftskanaler, etapp Pumpbyte, etapp Nytt kabel-tv nät 2001 Fasader Skorpionen, Stenbocken 2001 Nytt hus för grovsopor 2001 Byte av låssystem 2001 En kontorslokal på KR 25 byggdes om till bostadsrätt, lgh Träpanelbeklädnad på garageportar 2002 Fasader Skorpionen, Lejonet och Kräftan. Sista etappen av fasadrenoveringen Byte av tilluftsaggregat i höghusen 2002 Tätning av frånluftskanaler etapp Byte av shuntgrupper, centraler för värmedistribution, etapp Byte av resterande shuntgrupper 2003 Tätning av resterande frånluftskanaler 2003 Omfattande upprustning av uteplatser och lekplatser 2003 Två kontorslokaler på KR 1 och 3 byggdes om till bostäder, lgh 1411 och Upprustning av entrérabatter och byte av lönnallén till allé av Prunus Macki 2004 Färdigställande av nya föreningslokalen, inkl inredning 2004 Renspolning av hela avloppssystemet som konstaterades vara i god kondition 2005 Färdigställande av nya föreningslokalens nedre plan 2005 Komplettering i tvättstugan med två nya tvättmaskiner med torkutrustning 2005 Målning av källargångar, barnvagnsrum och cykelrum har utförts i 9 av 18 hus 2006 Målning av resterande källargångar, barnvagnsrum och cykelrum 2006 Omläggning av yttertak på KR 25 och Plattsättning utanför nästintill samtliga portar, komplettering med granitkantsten nya piskställningar

15 Bilaga 2 VALBEREDNINGEN 2007 Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2007/2008 Enligt 18 i föreningens stadga skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med minst tre och högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2007/2008 skall fastställas till fem ledamöter och fyra suppleanter. Ordförande: Pia Janson 1 år kvar av mandatperioden Styrelseledamöter: Ruby Rosén 1 år kvar av mandatperioden Gun Larsson 2 år nyval Gun är idag suppleant i styrelsen Fredrik Bode 2 år nyval Fredrik är idag suppleant i styrelsen Elisabeth Eriksson 1 år nyval Elisabeth är idag suppleant i styrelsen Styrelsesuppleanter: Per Sevebro 1 år kvar av mandatperioden Linda Andersson 2 år nyval Linda har bott på KR 37 sedan 2003, är 29 år. Bakgrund inom fastighetsförvaltning, jobbar som fastighetscontroller på Sollentuna kommun. Joakim Nordblom 2 år nyval Joakim ingår idag i valberedningen och bor på KR 31 sedan 2004, är 46 år. Bakgrund som egenföretagare inom film och TV, numera kommunikatör och marknadsförare. Ansvarig för föreningens styrketräning och snickarboden. Jonas Persson 2 år nyval Jonas har bott på KR 11 sedan 2005, är 31 år gammal och jobbar inom kriminalvården. Revisorer: Hans Cappelen Smith 1 år kvar av mandatperioden Sten Olofsson 2 år omval Revisorsuppleanter: Lottie Neumüller 1 år kvar av mandatperioden Mats Ivarsson 2 år omval Valberedningen har bestått av: Magdalena Odemark (sammankallande) Britt Södergren samt Joakim Nordblom

16 Bilaga 3 Motion nr 1 En tvättstuga till Vi föreslår härmed att styrelsen ges i uppdrag att upprätta en ny tvättstuga i enlighet med det förslag som lades fram på årsstämman Detta med hänvisning till att tvättstugan är hårt belastad, att det är ofta fullbokat och det kan vara svårt att hitta en tid som passar. Ytterliggare en tvättstuga, med den placering som tidigare föreslagits, skulle förbättra möjligheterna för dem som bor i den änden av föreningen samt avlasta den nu befintliga tvättstugan. Lill-Ann Lövstuhagen KR 35 Jonas Persson KR 11 Styrelsens svar: Frågan var uppe till behandling i styrelsen i samband med en motion till stämman 2003, varvid styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan. Styrelsen tog fram ett förslag till tvättstuga till stämman En förening av vår storlek med 412 lägenheter behöver ungefär två maskiner på hushåll alltså ungefär 30 tvättmaskiner. Vi har idag tio tvättmaskiner varav åtta snart är tio år gamla och slits hårt, varje tvättpass är 1,5 timme. Ett konkret förslag togs fram med fyra tvättmaskiner med tillhörande torkutrustning i en ny tvättstuga under cykelrummet KR 22. Lokalen är tillgänglig för ombyggnad. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Stämman tillstyrker motionen. Motion nr 2 Dubbelrikta en del av Kevingeringen Ett litet bidrag för Kevingeringen om vi vill göra en insats för att förbättra vår miljö. Vi kan då till exempel påverka genom att minska på biltrafiken i ringen. Det går genom att dubbelrikta KR Nu är det ett sextital boende som har P-platser och garage samt alla servicebilar och taxi som i onödan får köra runt i ringen. Det skulle minska bensinförbrukning och avgaser betydligt samt ge boende mindre nedsmutsning och buller. Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att anmoda kommunen att flytta enkelriktningen från KR 10 till KR 14. Som jag ser det är gatan bred nog för mötande trafik. Birgit Ryrbäck, KR 67 Styrelsens svar: Föreslagen åtgärd skulle kunna minska något på trafiken, men samtidigt påverka trafiksäkerheten negativt. Osäkerhet kan uppstå om trafikriktningen runt hela Ringen och det finns inget utrymme för vändplan. Vi har även en lekplats att ta hänsyn till. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Avslå motionen.

17 Motion nr 3 Grovsophuset Vi föreslår att det s.k. tidlåset till grovsoprummet tas bort och ersätts av kod och lägenhetsnyckel. Rädslan för obehöriga sopor verkar betydligt överdriven. Medlemmar bör ha tillgång till containern på tider som passar dem. Nu lagras skräp både här och där för att soprummet är låst. Lena Brisman, KR 83 Lars Brisman, KR 83 Styrelsens svar: Nuvarande ordning infördes efter att grovsophuset flera gånger fyllts till brädden med sopor som uppenbart inte kommit från någon lägenhet. Vi hoppas att de boende nu har förståelse för att endast grovsopor från lägenheter i föreningen får lämnas i containern. Byggsopor (sådant som varit fast monterat i lägenheten), vitvaror och miljöfarligt avfall ska lämnas på kommunens soptipp eller tas tillbaks av säljaren (vitvaror). Med detta som bakgrund föreslår vi att öppettiden i grovsophuset utökas till veckans alla dagar och att dörren då öppnas med kodlåset. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Tillstyrka motionens mening om ökat öppethållande och att det utförs i enlighet med styrelsens svar. Motion nr 4 Portskyltar Numreringen av Kevingeringen är ju lite märklig. Inte blir det alltid enklare att hitta i området genom den numrering som är skyltad vid portarna. Pga brutet ben har jag under en period åkt mycket taxi och fått se dessa bilar åka förbi KR 67. Från bil står det nämligen KR vid porten. Först när man har kört förbi porten märker man att där också är nr 67. Kanske inte så mycket att bekymra sig över i normala fall men vid en akut situation såsom hjärtstillestånd kan varje sekund vara viktig. Ambulansen måste kunna hitta direkt. Dessutom är det en trafikfara med backande bilar från 65:an till 67:an. När nu portarna skall bytas ut bör även skyltningen av Kevingeringen ses över. Skall skylt sättas upp ovanför porten? Kan man ändra siffrorna på lamporna så att numreringen blir lättare att förstå? Med stöd av ovanstående yrkar jag att årsstämman måtte besluta Att skyltningen av portnummer på Kevingeringen ses över. Ingrid Erneman, lgh 1257 KR 67 Styrelsens svar: Styrelsen förstår problemet till fullo och föreslår att skyltar lika dem ovanför porten till KR (31, 33, 35) tas fram och sätts upp ovanför aktuella portar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Stämman tillstyrker motionen.

18 Motion nr 5 Cykelrensning Vid besök i mitt cykelrum kunde jag häromdagen räkna till 31 cyklar som stod i cykelställen. 15 av dessa saknade luft i ringarna och såg för det mesta övergivna ut. Utmed väggarna stod 8, fräscha, cyklar. Dessa gör dock att det är svårt att få ut och in cyklarna i rummet. Det är några år sedan föreningen senast gjorde en rensning i cykelrummen. Exemplet ovan visar att det är hög tid att så sker igen och helst snarast. Förmodligen har en del medlemmar flyttat från området och inte brytt sig om att ta med sin cykel så nu tar den bara plats i cykelrummet. Vid en tidigare rensning gavs cyklarna bort till välgörande ändamål. Det bästa skulle vara om något liknande kunde göras denna gång. Det kanske också skulle få en och annan kvarboende medlem att ge bort sin cykel som kanske inte längre används. Med stöd av ovanstående yrkar jag Att cykelrummen rensas från gamla cyklar. Ingrid Erneman, lgh 1257, KR 67 Styrelsens svar: Rensning av cykelrummen utfördes senast Sedan dess har det samlats en del cyklar som uppenbart inte används. Föreningen kommer därför under våren genomföra en rensning av cykelrummen. Det kommer att meddelas separat hur detta kommer att gå till. Styrelsen uppmanar de boende att redan nu se över sitt cykelinnehav och själva lägga sitt cykelskrot i grovsoporna. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Tillstyrka motionen. Motion nr 6 Fönsterlister När vi fick nya ytterfönster insatta, försågs dessa med en tätnings- eller dammlist mot innerfönstret. Sagda list börjar nu, av tidens tand, upplösas i sina beståndsdelar och smulas sönder. Detta torde vara fallet inte bara i min lägenhet. Jag önskar att styrelsen tar en titt på ovanstående och planerar ett utbyta av listerna, förhoppningsvis till en högre kvalitet. Ulla Garberg, KR 65 Styrelsen svar: Samtliga fönsterlister ingår i det inre underhållet av lägenheterna och är medlemmarnas ansvar. Se broschyren VEM HAR VILKET ANSVAR I BRF VÄNDKRETSEN? Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Avslå motionen.

19 Motion nr 7 Dörrstoppar Garageportarnas dörrstoppar fungerar bra tycker jag, men har börjat föra oväsen igen. En kollektiv genomgång och smörjning av dem är önskvärd. Ulla Garberg, KR 65 Styrelsens svar: Dörrstopparna är nu några år och kan behöva en smörjning. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Tillstyrka motionen. Motion nr 8 Glassopor När tunnor för glas- resp metallavfall placerades i sophuset sades anledningen vara att de skulle underlätta för de gamla och dem med krämpor, som inte orkade ta sig till en miljöstation. Det tycks vara påfallande många yngre som har problem med konditionen eller kanske liksom jag vill veta, vad som gäller. Ulla Garberg, KR 65 Styrelsens svar: Det är rätt att glasåtervinningskärlen i grovsophuset i första hand är avsedda för dem som har svårt att ta sig till någon återvinningscentral i kommunen. De glasåtervinningskärl vi har räcker långt ifrån till alla boende. Styrelsen vädjar därför till dem som har möjlighet, till exempel är bilburna, att lägga glassoporna glasåtervinningen tex på övre parkeringen vid Mörby centrum. Återvinning av metallkärl finns inte inom föreningen. Konservburkar mm får därför läggas i hushållssoporna. Styrelsen föreslår att stämman beslutar Att motionen därmed är besvarad. Motion nr 9 Kompost-test med sluten behållare Sopkostnaderna är redan höga, ett sätt att minska dessa är att ta bort sådant som kan omhändertas på annat sätt. Glas, plåt mm kostar hämtningskostnader men restprodukten kompost behöver inte flyttas från området eftersom det kan användas till odling. En stor del av våra sopor är sådant som kan komposteras. En del oroar sig för problem i form av skadedjur och lukt. En riktigt gjord kompostbehållare och kompostering behöver dock inte innebära några märkbara olägenheter. Mitt förslag är att göra en provverksamhet med några intresserade hushåll. Om det fungerar bra och fler är intresserade utökas försöket till fler hushåll. Vid nästa årsmöte redovisas resultatet och beslut kan då tas om hur fortsättningen skall se ut. Det finns många olika typer av kompostbehållare. En enklare modell Mullbanken kostar kr för 200 liter. Cipax är en annan med hög kvalité som kostar kr för 250 liter. Det är bra att ha två behållare så att komposten får tid att mogna i den ena när det fylls på i den andra. Placering lämpligen i nära anslutning till annan återvinning men samtidigt en bit från bostadshusen. En sådan plats är bakom tidningsåtervinningen vid transformatorstationen nära KR 83. Jag är villig att ta hand om försöket. Första steget i försöket är att undersöka vilken kompostbehållare som passar föreningens behov bäst.

20 Jag motionerar om att en kompostbehållare införskaffas snarast och att möjlighet finns att införskaffa ytterligare en under perioden fram till nästa årsmöte. Kjell Rosén, KR 83 Styrelsens svar: Styrelsen har inget att invända mot motionen om ett kompostförsök om det drivs som fritidsverksamhet och någon är ansvarig för den. I detta fall den person som har skrivit motionen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Tillstyrker motionen under förutsättning att genomförandet sker på sätt som styrelsen skrivit i sitt svar. Motion nr 10 Trädgårdskompost När man planterar om sina krukväxter och avslutar sina balkongodlingar för säsongen blir det sopor i form av uttjänt jord och växtrester. Att lägga det bland soporna är fullständigt onödigt och bidrar till höga sopräkningar. Ett betydligt bättre sätt är att lägga jord och växtdelar i en vanlig trädgårdskompost. En sådan kan göras mycket enkelt med tex vidjegrenar vilket kan ses i bland annat botaniska trädgårdar. För vår del kan det dock vara en fördel att ha någon form av behållare. Man kan bygga en sådan av Leca-block eller köpa tex en Biokub som kostar kr för 325 liter. Föslagsvis ordnas två trädgårdskomposter, en i vardera änden av området tex nära grovsoprummet resp nära transformatorstationen vid Kvr 83. Restprodukten används som jordförbättring i områdets planteringar. Jag motionerar om att två trädgårdskomposter för krukväxter och balkongodlingar anordnas inom området. Kjell Rosén, lgh 1309, KR 65 Styrelsens svar: Trädgårdsgruppen har vidtalat trädgårdsentreprenören att anlägga trädgårdskompost kommande odlingssäsong. Där kan även medlemmarna lämna jord och växtdelar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Motionen därmed är besvarad. Motion nr 11 Flagga och flaggstång Föreningens byggnader ligger avgränsat från annan bebyggelse och samlat på ett gårdsliknande sätt. Ett sätt att förstärka trivseln och samhörigheten kan vara att sätta upp en flaggstång i området. Tanken är att medlemmarna skall få hissa och hala flaggan när man vill fira något, tex en födelsedag, examen eller vad man vill. Flaggan förvaras förslagsvis på expeditionen. Om man vill dela med sig av vad man firar kan det kanske ske på slingan, i AiV eller på hemsidan. Hästskon är en naturlig placering eftersom det är mitt i byn, tyvärr blåser det lite dåligt där. Vid uteplatsen nära föreningslokalen blåser det bättre men där syns den sämre. Mitt förslag är att placera flaggstången i hästskon men ganska nära parkeringen/gatan om möjligt. Jag föreslår dessutom att flaggstången skall vara brun, vilket inte är helt ovanligt, för att bättre smälta in i områdets karaktär med barrträd. Jag motionerar om att en flaggstång och flagga införskaffas till föreningen. Kjell Rosén, KR 65 Styrelsens svar: Visst är det trevligt med en flaggstång men vi är 597 boende på Kevingeringen. Om alla vill flagga på sin födelsedag är det troligt att flaggan kommer att sitta uppe i stort sett alla årets dagar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Avslå motionen.

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2005

Å R S R E D O V I S N I N G 2005 Å R S R E D O V I S N I N G 2005 OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2009

Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2010 Styrelsen for bostadsrattsfbrenmgen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2010-01-01 ~ 2010-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Aktuellt i Vändkretsen

Aktuellt i Vändkretsen Aktuellt i Vändkretsen nr 4 juni 2005 www.vandkretsen.se Alla medlemmar har alltid möjlighet att kontakta styrelsen i olika frågor. Detta bör ske skriftligt på ett enkelt sätt och läggas i brevlådan på

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2010 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2010 Styrelsen för Brf Gillesgården får härmed avge berättelse om föreningens verksamhet under 2010. Styrelsen har

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2007 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31.

Läs mer