Å R S R E D O V I S N I N G 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2006"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G 2006 OrgNr:

2 Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping för kr. Köpingen förvärvade området från AB Stockholms Golfklubb intressenter 1947 och fastställde stadsplan för området 10 december Bostadsrättsföreningen, som bildades på kommunalt initiativ, hade som första uppgift att ombesörja bebyggelsen. Den 1 juni 1956 fick föreningen registreringsbevis. Arkitekter blev Hjalmar Klemming och Erik Thelaus. Huvudentreprenör John Mattson. Byggandet av bostäder startade på hösten Taklagsfest avhölls på Ulriksdals Värdshus 6 juni Kuvertpris 20:50/kuvert. 1 oktober 1957 var 12 lägenheter i hus 3 färdiga för inflyttning och 1 november var det klart med 24 lägenheter i hus 4. För att få lägenhet i området fordrades medlemskap i föreningen. Till medlem kunde endast antagas personer som föreslagits av Danderyds köpings kommunalnämnd genom bostadsförmedlingen. Ett annat sätt att få en lägenhet inom området var genom sin arbetsgivare. Flera juridiska personer ägde lägenheter inom området varvid Stockholms Läns Landsting var störst med sina 134 lägenheter. De första åren fick landstingsanställda ta över sin lägenhet om de arbetat inom landstinget och bott i kommunen i minst 5 år. Landstinget påbörjade försäljningen av sina 44 kvarvarande lägenheter avslutade landstinget sitt lägenhetsinnehav här på Kevingeringen. Vid byggstarten diskuterades om antalet 5-rums-lägenheter skulle utökas. Enkät gick ut till bostadskön varvid det konstaterades att detta behov inte fanns och 2002 byggdes två kontorslokaler om till bostadsrätter byggdes det som ursprungligen var damfrisering resp bilskola om till två bostadsrätter. Antalet lägenheter i området är därefter 412. De är fördelade enligt följande: 1:or 75 st, 2:or 85, 3:or 195, 4:or 34, 5:or 20 och 6:or 3 st. Teckning av bostadsrätter skedde under försommaren Bostadsförmedlingen meddelade att grundavgiften för en tre-rummare inte skulle överstiga kronor och årsavgiften ca 38 kronor m² lägenhetsyta exklusive bränsle. Det formella avlämningssammanträdet skedde i Danderydsgården 21 juni 1961 och från 1 juli tog bostadsrättsföreningen, med en styrelse vald av medlemmarna, över förvaltningen av området.

3 Förvaltningsberättelse 2006 Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Pia Janson ordförande Per Sevebro Per-Anders Åström vice ordförande Fredrik Bode Torgeir Fjelde Elisabeth Eriksson Ruby Rosén Gun Larsson Johan Hårdén Revisorer Ordinarie Sten Olofsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Hans Cappelen Smith Suppleanter Mats Ivarsson Auktoriserad revisor - Lindebergs Grant Thornton Lottie Neumüller Valberedning Magdalena Odemark Britt Södergren Joakim Nordblom Allmänt Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april Närvarande vid stämman var 109 personer varav 90 röstberättigade. Föreningen har 412 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Under året har 41 bostadsrätter överlåtits. Av fastigheternas yta upptar bostäder ca m 2, lokaler m 2 och garage 950 m 2. Förvaltning Förvaltningen har till större delen skötts av föreningens styrelse. För den kamerala förvaltningen har föreningen avtal med AB Rådstornet. Årsredovisningen är upprättad av styrelsen. Styrelsen har hållit elva protokollförda sammanträden. För dessa och enskilda insatser har styrelsemedlemmarna ersatts med sammanlagt kr. Administration och fastighetsskötsel För administration samt kontakt med medlemmar, hyresgäster, entreprenörer m fl hade föreningen en deltidsanställd (80 %) vicevärd Berit Andersson, för fastighetsskötseln har föreningen avtal med KN Fastighets- och Allservice AB. Städning av allmänna utrymmen har utförts av Rentec Fastighetsservice AB, skötsel av mark och trädgårdsanläggningar samt snöröjning och sandning av Pelles Plattor och Marksten. Bygg Färdigställande av målning av källare och cykelrum. Färdigställande av renovering av städutrymmen. Omläggning av yttertak på höghusen, KR25 och 83. Ombyggnad av en port som provmontage, KR63. Mark och Trädgård Under 2006 utfördes plattsättning utanför nästan alla entréer, komplettering med kantsten i granit, planteringar utanför vissa entréer, piskställningarna byttes mot nya,

4 vissa delar inköptes 2006 men kommer att installeras 2007: o nya spaljéer (i svart metall och trä) till uteplatserna, o nya svarta cykelställ, o viss ny utrustning till lekplatser mm. En mindre uteplats utanför KR13-15 påbörjades för att färdigställas Installationsunderhåll VVS Periodiskt underhåll 2006: För att förbättra värmekomforten och spara energi har en givare, som reglerar ner luftflödet då det blir kallt ute, installerats på samtliga frånluftsfläktar. Fortsatt utbyte av läckande värmeelement (radiatorer) samt ventiler på elementen. Fortsatt dokumentation av befintliga installationer samt förteckning över ventiler Kontinuerlig uppdatering av övervakningssystem (TA-VISTA) bland annat byte av kabel mellan KR 9-11 och KR25. Programmering av övervakningsdator så att vi kan få ut energistatistik per undercentral.. Underhållsplan En långsiktig underhållsplan har tagits fram. Planen har sammanställts i en kortversion som finns som bilaga till denna årsredovisning. Miljö och trivsel Miljö Miljöplanen uppdaterades under hösten Trivsel Vi försökte få igång grannsamverkan. Det kunde inte genomföras pga otillräckligt intresse från medlemmarna; bland annat anmälde sig endast ett fåtal till att vara ombud för sin trappuppgång. I vår föreningslokal träffades regelbundet trivselgrupperna, bl a Dansgruppen. Föreningslokalen har varit utlånad till medlemmar för privata sammankomster vid 25 tillfällen. Aktivitetsgruppen Vändkretsen håller i det som händer i undre föreningslokalen - träningslokalen. Där har följande aktiviteter pågått: seniorträning, pingis, styrketräning och golf. Vävstugan har fortsatt hög verksamhet och bjöd som vanligt tillsammans med Keramik- och Snickargrupperna på visning i december. Information För medlemmar finns Aktuellt i Vändkretsen (AiV), vår informationstidning, som kom ut med sex nummer. Dessutom sattes lappar upp i portar vid behov av snabb information till alla medlemmar. Korta och snabba meddelanden lades även ut på den interna TV-kanalen (TVslingan). På föreningens hemsida fanns information för de boende, mäklare och intresserade bostadsrättsköpare.

5 Ekonomi Genom att vi direktavskriver gjorda investeringar, som kunde skrivas av på 30 eller 40 år, får vi ett negativt resultat för Även 2007 budgeterar vi för ett negativt resultat. Därefter har vi gjort de tunga projekt som vi har i långtidsbudgeten. Samtidigt har vi förbrukat en del av det överskott som byggdes upp inför en eventuell installationsförnyelse (bland annat stamrenovering). Överskottsmedlen har placerats i en penningmarknadsfond, som givit ca 1,9% och i en aktieindexobligation. Resten finns på ett transaktionskonto för löpande betalningar. Transaktionskontot har avkastat ca 1,5-1,6%. Redovisning av ekonomiska nyckeltal Nyckeltal Förändr i % 06/05 Intäkter Årsavgifter kr/m 2 & år -2% Lokalhyror kr/m 2 & år +8% Kapital o övr intäkter kr/m 2 & år +80% Kostnader Löpande UH kr/m 2 & år -13% Planerat UH kr/m 2 & år +108% Driftskostnader totalt kr/m 2 & år +5% Fjärrvärme kr/m 2 & år -2% Vatten kr/m 2 & år +0% El kr/m 2 & år +25% Sophantering kr/m 2 & år +43% Städning kr/m 2 & år +0% Fastighetsskötsel kr/m 2 & år +1% Försäkring kr/m 2 & år +67% Trädgårdsskötsel kr/m 2 & år +0% Snöröjning kr/m 2 & år -25% Personalkostnader kr/m 2 & år +8% Kontorskostnader kr/m 2 & år +0% Ekonomisk förvaltning kr/m 2 & år +0% Avskrivningar kr/m 2 & år +0% Fastighetsskatt kr/m 2 & år +6% Inkomstskatt kr/m 2 & år -3% Nyckeltal för kostnaderna ovan är beräknade efter m 2 uppvärmd yta.

6 Förslag till behandling av ansamlad förlust Från föregående år balanserad vinst Årets förlust Ansamlad förlust Styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust Att balansera i ny räkning Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Samtliga belopp i denna årsredovisning är i kronor.

7 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Not Budget 2007 Årsavgifter Lokalhyror Garage och bilplatser Ränteintäkter och liknande Överlåtelseavgift Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Underhåll Löpande underhåll Periodiskt underhåll Driftskostnader Fjärrvärme Vattenavgifter EL-belysning Kabel-TV Sophantering Snöskottning Städkostnader Fastighetsskötsel, material Fastighetsskötsel Trädgårdsarbete Fastighetsförsäkring Personalkostnader 2 Löner och ersättningar Arbetsgivareavgift, m m Övriga personalkostnader Administration Kontorsomkostnader Styrelsearvoden Revisionsarvoden Förvaltning Rådstornet

8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Räntekostnader Rea förlust försäljning fondandelar Fastighetsskatt Inkomstskatt Summa rörelsens kostnader ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Osäker kundfordran Skattefordran Övriga fordringar - - Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Grundavgifter Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Uppl. kostnader & förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Inga inga Ansvarsförbindelser Inga Inga REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

10 Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1% 1% Avskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Not 1 Övriga externa kostnader Arvoden till revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 2 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Totalt för föreningen 1 1 Löner och ersättningar Styrelse Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för anställda Övriga sociala kostnader

11 Styrelsen Kvinnor 2 2 Män 3 4 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande Utdelning Nedskrivning Ränteintäkter Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Övriga poster Not 6 Eget kapital Grundavg Upplåtelseavg Yttre rep.fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång Avsättning under året Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter Upplupna arvoden Upplupna sociala kostnader Övriga poster UNDERSKRIFTER Danderyd 25 april 2007 Pia Janson Ordförande Per-Anders Åström Vice ordföran de Torgeir Fjelde Ruby Rosén Johan Hårdén Vår revisionsberättelse har lämnats 25 april 2007 Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

13 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen, org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Vändkretsen för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstryker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm 25 april 2007 Sten Olofsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Hans Cappelen-Smith

14 Bilaga 1 Större färdigställda projekt under perioden Fasader Lejonet 1990 Fasader Stenbocken, Skorpionen 1991 Fasader Lejonet, Kräftan, Skorpionen 1991 Ventilbyten Ventilbyten 2, Mark och trädgård 1993 Ventilbyten 3, Hissar, Fasader och balkonger Stenbocken 1994 Nya parkeringsplatsen 1995 Fasader och balkonger Skorpionen, Stenbocken 1996 Fönsterrenovering, samtliga fönster i området, styr & regler 1997 Fasader och balkonger Stenbocken, tvättstugan, styr & regler 1998 Fasader och balkonger Skorpionen Byte av frånluftsfläktar, installation av fjärrvärme 2000 Anslutning av fjärrvärme 2000 Byte av ljusarmaturer och elkablar i trapphusen 2000 En lokal på KR 31 byggdes om till bostad, lgh Ommålning av trapphusen 2001 Nya tilluftsaggregat i höghusen 2001 Tätning av frånluftskanaler, etapp Pumpbyte, etapp Nytt kabel-tv nät 2001 Fasader Skorpionen, Stenbocken 2001 Nytt hus för grovsopor 2001 Byte av låssystem 2001 En kontorslokal på KR 25 byggdes om till bostadsrätt, lgh Träpanelbeklädnad på garageportar 2002 Fasader Skorpionen, Lejonet och Kräftan. Sista etappen av fasadrenoveringen Byte av tilluftsaggregat i höghusen 2002 Tätning av frånluftskanaler etapp Byte av shuntgrupper, centraler för värmedistribution, etapp Byte av resterande shuntgrupper 2003 Tätning av resterande frånluftskanaler 2003 Omfattande upprustning av uteplatser och lekplatser 2003 Två kontorslokaler på KR 1 och 3 byggdes om till bostäder, lgh 1411 och Upprustning av entrérabatter och byte av lönnallén till allé av Prunus Macki 2004 Färdigställande av nya föreningslokalen, inkl inredning 2004 Renspolning av hela avloppssystemet som konstaterades vara i god kondition 2005 Färdigställande av nya föreningslokalens nedre plan 2005 Komplettering i tvättstugan med två nya tvättmaskiner med torkutrustning 2005 Målning av källargångar, barnvagnsrum och cykelrum har utförts i 9 av 18 hus 2006 Målning av resterande källargångar, barnvagnsrum och cykelrum 2006 Omläggning av yttertak på KR 25 och Plattsättning utanför nästintill samtliga portar, komplettering med granitkantsten nya piskställningar

15 Bilaga 2 VALBEREDNINGEN 2007 Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2007/2008 Enligt 18 i föreningens stadga skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med minst tre och högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 2007/2008 skall fastställas till fem ledamöter och fyra suppleanter. Ordförande: Pia Janson 1 år kvar av mandatperioden Styrelseledamöter: Ruby Rosén 1 år kvar av mandatperioden Gun Larsson 2 år nyval Gun är idag suppleant i styrelsen Fredrik Bode 2 år nyval Fredrik är idag suppleant i styrelsen Elisabeth Eriksson 1 år nyval Elisabeth är idag suppleant i styrelsen Styrelsesuppleanter: Per Sevebro 1 år kvar av mandatperioden Linda Andersson 2 år nyval Linda har bott på KR 37 sedan 2003, är 29 år. Bakgrund inom fastighetsförvaltning, jobbar som fastighetscontroller på Sollentuna kommun. Joakim Nordblom 2 år nyval Joakim ingår idag i valberedningen och bor på KR 31 sedan 2004, är 46 år. Bakgrund som egenföretagare inom film och TV, numera kommunikatör och marknadsförare. Ansvarig för föreningens styrketräning och snickarboden. Jonas Persson 2 år nyval Jonas har bott på KR 11 sedan 2005, är 31 år gammal och jobbar inom kriminalvården. Revisorer: Hans Cappelen Smith 1 år kvar av mandatperioden Sten Olofsson 2 år omval Revisorsuppleanter: Lottie Neumüller 1 år kvar av mandatperioden Mats Ivarsson 2 år omval Valberedningen har bestått av: Magdalena Odemark (sammankallande) Britt Södergren samt Joakim Nordblom

16 Bilaga 3 Motion nr 1 En tvättstuga till Vi föreslår härmed att styrelsen ges i uppdrag att upprätta en ny tvättstuga i enlighet med det förslag som lades fram på årsstämman Detta med hänvisning till att tvättstugan är hårt belastad, att det är ofta fullbokat och det kan vara svårt att hitta en tid som passar. Ytterliggare en tvättstuga, med den placering som tidigare föreslagits, skulle förbättra möjligheterna för dem som bor i den änden av föreningen samt avlasta den nu befintliga tvättstugan. Lill-Ann Lövstuhagen KR 35 Jonas Persson KR 11 Styrelsens svar: Frågan var uppe till behandling i styrelsen i samband med en motion till stämman 2003, varvid styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan. Styrelsen tog fram ett förslag till tvättstuga till stämman En förening av vår storlek med 412 lägenheter behöver ungefär två maskiner på hushåll alltså ungefär 30 tvättmaskiner. Vi har idag tio tvättmaskiner varav åtta snart är tio år gamla och slits hårt, varje tvättpass är 1,5 timme. Ett konkret förslag togs fram med fyra tvättmaskiner med tillhörande torkutrustning i en ny tvättstuga under cykelrummet KR 22. Lokalen är tillgänglig för ombyggnad. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Stämman tillstyrker motionen. Motion nr 2 Dubbelrikta en del av Kevingeringen Ett litet bidrag för Kevingeringen om vi vill göra en insats för att förbättra vår miljö. Vi kan då till exempel påverka genom att minska på biltrafiken i ringen. Det går genom att dubbelrikta KR Nu är det ett sextital boende som har P-platser och garage samt alla servicebilar och taxi som i onödan får köra runt i ringen. Det skulle minska bensinförbrukning och avgaser betydligt samt ge boende mindre nedsmutsning och buller. Jag föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att anmoda kommunen att flytta enkelriktningen från KR 10 till KR 14. Som jag ser det är gatan bred nog för mötande trafik. Birgit Ryrbäck, KR 67 Styrelsens svar: Föreslagen åtgärd skulle kunna minska något på trafiken, men samtidigt påverka trafiksäkerheten negativt. Osäkerhet kan uppstå om trafikriktningen runt hela Ringen och det finns inget utrymme för vändplan. Vi har även en lekplats att ta hänsyn till. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Avslå motionen.

17 Motion nr 3 Grovsophuset Vi föreslår att det s.k. tidlåset till grovsoprummet tas bort och ersätts av kod och lägenhetsnyckel. Rädslan för obehöriga sopor verkar betydligt överdriven. Medlemmar bör ha tillgång till containern på tider som passar dem. Nu lagras skräp både här och där för att soprummet är låst. Lena Brisman, KR 83 Lars Brisman, KR 83 Styrelsens svar: Nuvarande ordning infördes efter att grovsophuset flera gånger fyllts till brädden med sopor som uppenbart inte kommit från någon lägenhet. Vi hoppas att de boende nu har förståelse för att endast grovsopor från lägenheter i föreningen får lämnas i containern. Byggsopor (sådant som varit fast monterat i lägenheten), vitvaror och miljöfarligt avfall ska lämnas på kommunens soptipp eller tas tillbaks av säljaren (vitvaror). Med detta som bakgrund föreslår vi att öppettiden i grovsophuset utökas till veckans alla dagar och att dörren då öppnas med kodlåset. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att: Tillstyrka motionens mening om ökat öppethållande och att det utförs i enlighet med styrelsens svar. Motion nr 4 Portskyltar Numreringen av Kevingeringen är ju lite märklig. Inte blir det alltid enklare att hitta i området genom den numrering som är skyltad vid portarna. Pga brutet ben har jag under en period åkt mycket taxi och fått se dessa bilar åka förbi KR 67. Från bil står det nämligen KR vid porten. Först när man har kört förbi porten märker man att där också är nr 67. Kanske inte så mycket att bekymra sig över i normala fall men vid en akut situation såsom hjärtstillestånd kan varje sekund vara viktig. Ambulansen måste kunna hitta direkt. Dessutom är det en trafikfara med backande bilar från 65:an till 67:an. När nu portarna skall bytas ut bör även skyltningen av Kevingeringen ses över. Skall skylt sättas upp ovanför porten? Kan man ändra siffrorna på lamporna så att numreringen blir lättare att förstå? Med stöd av ovanstående yrkar jag att årsstämman måtte besluta Att skyltningen av portnummer på Kevingeringen ses över. Ingrid Erneman, lgh 1257 KR 67 Styrelsens svar: Styrelsen förstår problemet till fullo och föreslår att skyltar lika dem ovanför porten till KR (31, 33, 35) tas fram och sätts upp ovanför aktuella portar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Stämman tillstyrker motionen.

18 Motion nr 5 Cykelrensning Vid besök i mitt cykelrum kunde jag häromdagen räkna till 31 cyklar som stod i cykelställen. 15 av dessa saknade luft i ringarna och såg för det mesta övergivna ut. Utmed väggarna stod 8, fräscha, cyklar. Dessa gör dock att det är svårt att få ut och in cyklarna i rummet. Det är några år sedan föreningen senast gjorde en rensning i cykelrummen. Exemplet ovan visar att det är hög tid att så sker igen och helst snarast. Förmodligen har en del medlemmar flyttat från området och inte brytt sig om att ta med sin cykel så nu tar den bara plats i cykelrummet. Vid en tidigare rensning gavs cyklarna bort till välgörande ändamål. Det bästa skulle vara om något liknande kunde göras denna gång. Det kanske också skulle få en och annan kvarboende medlem att ge bort sin cykel som kanske inte längre används. Med stöd av ovanstående yrkar jag Att cykelrummen rensas från gamla cyklar. Ingrid Erneman, lgh 1257, KR 67 Styrelsens svar: Rensning av cykelrummen utfördes senast Sedan dess har det samlats en del cyklar som uppenbart inte används. Föreningen kommer därför under våren genomföra en rensning av cykelrummen. Det kommer att meddelas separat hur detta kommer att gå till. Styrelsen uppmanar de boende att redan nu se över sitt cykelinnehav och själva lägga sitt cykelskrot i grovsoporna. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Tillstyrka motionen. Motion nr 6 Fönsterlister När vi fick nya ytterfönster insatta, försågs dessa med en tätnings- eller dammlist mot innerfönstret. Sagda list börjar nu, av tidens tand, upplösas i sina beståndsdelar och smulas sönder. Detta torde vara fallet inte bara i min lägenhet. Jag önskar att styrelsen tar en titt på ovanstående och planerar ett utbyta av listerna, förhoppningsvis till en högre kvalitet. Ulla Garberg, KR 65 Styrelsen svar: Samtliga fönsterlister ingår i det inre underhållet av lägenheterna och är medlemmarnas ansvar. Se broschyren VEM HAR VILKET ANSVAR I BRF VÄNDKRETSEN? Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Avslå motionen.

19 Motion nr 7 Dörrstoppar Garageportarnas dörrstoppar fungerar bra tycker jag, men har börjat föra oväsen igen. En kollektiv genomgång och smörjning av dem är önskvärd. Ulla Garberg, KR 65 Styrelsens svar: Dörrstopparna är nu några år och kan behöva en smörjning. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Tillstyrka motionen. Motion nr 8 Glassopor När tunnor för glas- resp metallavfall placerades i sophuset sades anledningen vara att de skulle underlätta för de gamla och dem med krämpor, som inte orkade ta sig till en miljöstation. Det tycks vara påfallande många yngre som har problem med konditionen eller kanske liksom jag vill veta, vad som gäller. Ulla Garberg, KR 65 Styrelsens svar: Det är rätt att glasåtervinningskärlen i grovsophuset i första hand är avsedda för dem som har svårt att ta sig till någon återvinningscentral i kommunen. De glasåtervinningskärl vi har räcker långt ifrån till alla boende. Styrelsen vädjar därför till dem som har möjlighet, till exempel är bilburna, att lägga glassoporna glasåtervinningen tex på övre parkeringen vid Mörby centrum. Återvinning av metallkärl finns inte inom föreningen. Konservburkar mm får därför läggas i hushållssoporna. Styrelsen föreslår att stämman beslutar Att motionen därmed är besvarad. Motion nr 9 Kompost-test med sluten behållare Sopkostnaderna är redan höga, ett sätt att minska dessa är att ta bort sådant som kan omhändertas på annat sätt. Glas, plåt mm kostar hämtningskostnader men restprodukten kompost behöver inte flyttas från området eftersom det kan användas till odling. En stor del av våra sopor är sådant som kan komposteras. En del oroar sig för problem i form av skadedjur och lukt. En riktigt gjord kompostbehållare och kompostering behöver dock inte innebära några märkbara olägenheter. Mitt förslag är att göra en provverksamhet med några intresserade hushåll. Om det fungerar bra och fler är intresserade utökas försöket till fler hushåll. Vid nästa årsmöte redovisas resultatet och beslut kan då tas om hur fortsättningen skall se ut. Det finns många olika typer av kompostbehållare. En enklare modell Mullbanken kostar kr för 200 liter. Cipax är en annan med hög kvalité som kostar kr för 250 liter. Det är bra att ha två behållare så att komposten får tid att mogna i den ena när det fylls på i den andra. Placering lämpligen i nära anslutning till annan återvinning men samtidigt en bit från bostadshusen. En sådan plats är bakom tidningsåtervinningen vid transformatorstationen nära KR 83. Jag är villig att ta hand om försöket. Första steget i försöket är att undersöka vilken kompostbehållare som passar föreningens behov bäst.

20 Jag motionerar om att en kompostbehållare införskaffas snarast och att möjlighet finns att införskaffa ytterligare en under perioden fram till nästa årsmöte. Kjell Rosén, KR 83 Styrelsens svar: Styrelsen har inget att invända mot motionen om ett kompostförsök om det drivs som fritidsverksamhet och någon är ansvarig för den. I detta fall den person som har skrivit motionen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Tillstyrker motionen under förutsättning att genomförandet sker på sätt som styrelsen skrivit i sitt svar. Motion nr 10 Trädgårdskompost När man planterar om sina krukväxter och avslutar sina balkongodlingar för säsongen blir det sopor i form av uttjänt jord och växtrester. Att lägga det bland soporna är fullständigt onödigt och bidrar till höga sopräkningar. Ett betydligt bättre sätt är att lägga jord och växtdelar i en vanlig trädgårdskompost. En sådan kan göras mycket enkelt med tex vidjegrenar vilket kan ses i bland annat botaniska trädgårdar. För vår del kan det dock vara en fördel att ha någon form av behållare. Man kan bygga en sådan av Leca-block eller köpa tex en Biokub som kostar kr för 325 liter. Föslagsvis ordnas två trädgårdskomposter, en i vardera änden av området tex nära grovsoprummet resp nära transformatorstationen vid Kvr 83. Restprodukten används som jordförbättring i områdets planteringar. Jag motionerar om att två trädgårdskomposter för krukväxter och balkongodlingar anordnas inom området. Kjell Rosén, lgh 1309, KR 65 Styrelsens svar: Trädgårdsgruppen har vidtalat trädgårdsentreprenören att anlägga trädgårdskompost kommande odlingssäsong. Där kan även medlemmarna lämna jord och växtdelar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Motionen därmed är besvarad. Motion nr 11 Flagga och flaggstång Föreningens byggnader ligger avgränsat från annan bebyggelse och samlat på ett gårdsliknande sätt. Ett sätt att förstärka trivseln och samhörigheten kan vara att sätta upp en flaggstång i området. Tanken är att medlemmarna skall få hissa och hala flaggan när man vill fira något, tex en födelsedag, examen eller vad man vill. Flaggan förvaras förslagsvis på expeditionen. Om man vill dela med sig av vad man firar kan det kanske ske på slingan, i AiV eller på hemsidan. Hästskon är en naturlig placering eftersom det är mitt i byn, tyvärr blåser det lite dåligt där. Vid uteplatsen nära föreningslokalen blåser det bättre men där syns den sämre. Mitt förslag är att placera flaggstången i hästskon men ganska nära parkeringen/gatan om möjligt. Jag föreslår dessutom att flaggstången skall vara brun, vilket inte är helt ovanligt, för att bättre smälta in i områdets karaktär med barrträd. Jag motionerar om att en flaggstång och flagga införskaffas till föreningen. Kjell Rosén, KR 65 Styrelsens svar: Visst är det trevligt med en flaggstång men vi är 597 boende på Kevingeringen. Om alla vill flagga på sin födelsedag är det troligt att flaggan kommer att sitta uppe i stort sett alla årets dagar. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Avslå motionen.

Å R S R E D O V I S N I N G 2005

Å R S R E D O V I S N I N G 2005 Å R S R E D O V I S N I N G 2005 OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se Historik Bostadsrättsföreningen Vändkretsen I juli 1956 inköpte Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Kevingeberget av Danderyds köping

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185

Årsredovisning 2010 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 Organisationsnr: 769613-3185 Bostadsrättsföreningen Trollglansen 1 i ett nötskal Byggår: Arkitekt: Kommun: Bostadsyta: Antal bostadslägenheter: - bostadsrätter:

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar

Att bo i bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar Org nr Årsredovisning 1/1 2009-31/12 2009 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende antingen äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader eller innehar fastigheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2010 2011-04-28 Brf SLTTSDALEN Årsredovisning 2010 rgnr 769600-1267 Styrelsen får Brf Slottsdalen rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693 ÅRSREDO VISNING för Bostadsrättsföreningen Västgötagatan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31. Innehåll Sida - ffirvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2007. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013

HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer