Justitieminister Johannes Koskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justitieminister Johannes Koskinen"

Transkript

1 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till Riksdagen Europeiska gemenskapernas kommissions förslag av den 18 april 2002 till rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda samt en promemoria om förslaget. Helsingfors den 11 juli 2002 Justitieminister Johannes Koskinen Lagstiftningsråd Risto Eerola

2 JUSTITIEMINISTERIET PROMEMORIA EU/180402/0308 FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING OM INFÖRANDE AV EN EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL FÖR OBESTRIDDA 1. Allmänt I enlighet med artiklarna 61.c och 65 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har Europeiska gemenskapernas kommission den 18 april 2002 lagt fram ett förslag till rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda KOM (2002) 159 slutlig. Förslaget baserar sig också på ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober Europeiska rådet i Tammerfors uttalade sitt stöd för principen om ömsesidigt erkännande av domar, vilken enligt dess förmenande bör bli en hörnsten i det rättsliga samarbetet. Enligt punkt 34 i slutsatserna är avsikten också när det gäller tvistemål att de mellanliggande förfarandena avskaffas så långt som möjligt och att domar som meddelats i en stat skall kunna erkännas och verkställas i de andra medlemsstaterna. Detta mål kan uppnås genom att det fastställs miniminormer för vissa aspekter av den civilprocessrättsliga lagstiftningen. I slutsats 38 uppmanas rådet och kommissionen också att utarbeta en ny processrättslagstiftning för gränsöverskridande mål. I kommissionens och rådets gemensamma åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område, som antogs av rådet den 30 november 2000, angavs att avskaffande av exekvaturförfarandet för obestridda fordringar bör tillhöra gemenskapens prioriteringar. I åtgärdsprogrammet framhålls det att det i sig är motsägelsefullt att ett exekvaturförfarande kan försena verkställigheten av beslut som rör obestridda fordringar, och att detta till fullo motiverar att området blir ett av de första där exekvaturförfarandet avskaffas. Det påpekas att en snabb indrivning av utestående fordringar är en absolut nödvändighet för handeln, och att långsamma förfaranden utgör ett ständigt bekymmer för de ekonomiska kretsar som berörs av att den inre marknaden fungerar väl. Vid justitieministrarnas informella sammanträde i Stockholm den 8 9 februari 2001 bekräftades att en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar är det första steget som bör tas för att avskaffa exekvaturförfarandet. Syftet med förslaget till förordning är att skapa ett regelverk på basis av vilket obestridda fordringar (närmare definierade i förslaget), som genom beslut av en domstol har fastställts i en medlemsstat, kan erkännas och verkställas direkt i en annan medlemsstat utan exekvaturförfarande. För att detta skall vara möjligt och i syfte att öka förtroendet mellan medlemsstaternas rättssystem innehåller förslaget till förordning vissa processuella miniminormer. Enligt kommissionens förslag skall förordningen träda i kraft den 1 januari Förslagets huvudsakliga innehåll Enligt artikel 1 i förslaget till förordning är syftet med förordningen att införa en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar som kommer att möjliggöra fri rörlighet för domar, förlikningar som ingåtts inför domstol och officiella handlingar i alla medlemsstater genom att föreskriva miniminormer som, om de iakttas, medför att mellanliggande förfaranden i medlemsstaterna för erkännande och verkställighet inte längre behövs. Syftet med förslaget är att erbjuda medlemsstaterna och borgenärer en ytterligare möjlighet till förenklad verkställighet. De är emellertid inte tvungna att använda sig av den. Medlemsstaterna får själva avgöra huruvida de skall anpassa sin lagstiftning till miniminormerna i kapitel III. Om de väljer att göra det, kan så många avgöranden om obestridda fordringar som möjligt få status av europeiska exekutionstitlar. Borgenärerna å sin sida kan också välja vilket förfarande som passar dem för att göra en dom verkställbar i en annan medlemsstat: de kan ansöka om att

3 domstolen utfärdar ett intyg om europeisk exekutionstitel eller en verkställighetsförklaring enligt rådets förordning (EG) nr 44/2001 (den s.k. Bryssel I-förordningen). I artikel 2 i förslaget anges förordningens tillämpningsområde. Enligt förslaget är förordningen tillämplig på civilrättens område, oberoende av vilket slag av domstol det är fråga om. Förordningen omfattar inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor. Den är inte heller tillämplig på fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, makars förmögenhetsförhållanden, arv eller testamente, konkurs, ackord eller liknande förfaranden, social trygghet eller skiljeförfaranden. Det föreslagna tillämpningsområdet är det samma som i den redan gällande Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. I artikel 3 i förslaget finns olika definitioner, av vilka definitionen på obestridd fordran är av central betydelse. Enligt förslaget är obestridd fordran en fordran som gäldenären uttryckligen har godkänt under domstolsförfarandet genom att medge den eller genom att ingå en förlikning som godkänts av domstolen, eller som gäldenären inte har bestritt under domstolsförfarandet. Ett påstående från gäldenären som uteslutande bygger på faktiska svårigheter att infria en skuld kan enligt förslaget inte betraktas som ett bestridande i detta hänseende. En fordran skall likaså anses som obestridd om gäldenären först har bestritt den under domstolsförfarandet men därefter inte inställt sig personligen eller genom ombud vid domstolsförhandlingen eller om gäldenären uttryckligen har godkänt fordran i en officiell handling. En fordran kan anses som obestridd i två fall. För det första om gäldenären aktivt har deltagit i ett domstolsförfarande eller i fråga om officiella handlingar, s.k. actes authentiques ett förfarande utanför domstol, och medgivit fordran. Ett sådant medgivande kan ta sig formen av ett godkännande i domstol, följt av en dom som bygger på detta godkännande, eller av en förlikning som stadfästs av domstol eller av en annan handling som stadfästs som en officiell handling. Det andra fallet är om gäldenären inte har svarat på en uppmaning från domstol att uttala sig om en fordran; gäldenären antas då inte ha några invändningar. Enligt punkt b krävs det att invändningar fullständigt saknas under hela förfarandet, oavsett om det rör sig om en rent skriftlig handläggning eller en muntlig förhandling från vilken gäldenären har uteblivit eller där han har deltagit men inte invänt mot fordran. Blotta påståendet från gäldenären att han har betalningssvårigheter och ett yrkande om senarelagd betalning eller avbetalning, utan att gäldenären anför några grunder för detta, kan inte anses som en invändning. Det innebär ju inte alls att gäldenären ifrågasätter fordrans giltighet. Det rör sig i sådana fall bara om en faktisk betalningsoförmåga eller med andra ord om ett påstående om sannolikheten för att domen kan verkställas. Punkt c handlar däremot om det särskilda fallet att gäldenären har invänt mot fordran, men sedan uteblir från en domstolsförhandling som han har kallats till. Att på detta sätt utebli från förhandlingen kan med all rätt tolkas som att han beslutat att inte längre invända mot fordran. Punkterna b och c omfattar både tredskodomar och betalningsförelägganden som meddelats enligt särskilda påskyndade förfaranden som bygger på att gäldenären inte invänt. I artikel 4 i förslaget bestäms att en dom avseende en obestridd fordran som har intygats vara en europeisk exekutionstitel i ursprungsmedlemsstaten skall erkännas och verkställas i andra medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande i verkställighetsmedlemsstaten. Med intyget om europeisk exekutionstitel kan borgenären vidta verkställighetsåtgärder i alla medlemsstater utan att några mellanliggande åtgärder behöver vidtas i verkställighetsmedlemsstaten. Vid ett exekvaturförfarande är det domstolarna i verkställighetsmedlemsstaten som skall kontrollera att kraven på en verkställighetsförklaring är uppfyllda. Här är det i stället domstolarna i den medlemsstat där domen meddelats som skall avgöra huruvida en dom uppfyller kraven för att ett intyg om europeisk exekutionstitel skall kunna utfärdas. I artikel 5 i förslaget bestäms om villkor för intyg om europeisk exekutionstitel. Fyra olika villkor skall enligt förslaget uppfyllas för att ett intyg skall utfärdas. En dom

4 avseende en obestridd fordran som har meddelats i en medlemsstat skall på ansökan av borgenären intygas vara en europeisk exekutionstitel av den domstol som har meddelat domen om domen är verkställbar och har vunnit laga kraft i ursprungsmedlemsstaten, och domen inte strider mot avsnitt 3, 4 eller 6 i kapitel II i Bryssel I-förordningen, dvs. det förutsätts att bestämmelserna om behörig domstol i försäkringsmål, konsumentavtal och om exklusiv behörighet i den förordningen iakttas, och när det gäller fordringar som är obestridda i den mening som avses i artikel 3.4 b eller 3.4 c i förordningen, domstolsförfarandena i ursprungsmedlemsstaten uppfyller de processuella miniminormerna i kapitel III, och delgivning av handlingarna måste ske i en annan medlemsstat än ursprungsmedlemsstaten, delgivningen har skett i överensstämmelse med artikel 31. I artikel 6 förslaget ingår bestämmelser om en begränsad europeisk exekutionstitel och i artikel 7 en bestämmelse om innehållet i intyget om europeisk exekutionstitel. Enligt artikel 8 får ett beslut med anledning av en ansökan om ett intyg om europeisk exekutionstitel inte överklagas. I artikel 9 föreskrivs om en situation då domen i fråga ännu inte har vunnit laga kraft. I ett sådant fall kan domstolen utfärda ett intyg om en europeisk exekutionstitel för säkerhetsåtgärder. Enligt förslaget medför detta en befogenhet att vidta säkerhetsåtgärder med avseende på gäldenärens egendom i verkställighetsmedlemsstaten. I kapitel II i förslaget ingår bestämmelser om processuella miniminormer i fråga obestridda fordringar (artiklarna 10 20). Dessa förhållandevis detaljerade miniminormer skall iakttas vid domstolsförfarandena i ursprungsmedlemsstaten för att en dom skall kunna erkännas och verkställas utan exekvaturförfarande. Den viktigaste bestämmelsen i kapitlet gäller delgivning av rättegångshandlingarna. Delgivningen skall ske med en sådan tidsfrist och på ett sådant sätt att gäldenären kan gå i svaromål om han så önskar. Miniminormerna gäller tillåtna delgivningssätt (artiklarna och 14), delgivningsbevis (artikel 13), delgivningsfrister (artikel 15), vederbörlig underrättelse till gäldenären om fordran och om de processuella åtgärderna (artiklarna 16 18). Artiklarna om miniminormer innehåller också bestämmelser om avhjälpande av att miniminormerna inte har iakttagits (artikel 19) och om återställande av försutten tid (artikel 20). För att ett intyg om att en dom är en europeisk exekutionstitel skall kunna utfärdas måste villkoren i kapitel III vara uppfyllda. Förslaget lämnar dock möjligheten öppen för medlemsstaterna att själva välja huruvida de vill anpassa sin lagstiftning till miniminormerna, om de anser att det är nödvändigt och önskvärt. Syftet är således inte att harmonisera reglerna om obestridda fordringar eller delgivning. I kapitel IV i förslaget ingår bestämmelser om verkställighet (artiklarna 21 24). I fråga om verkställighetsförfarandet tillämpas i princip verkställighetsmedlemsstatens lagstiftning. I artikel 21.2 anges de handlingar som måste lämnas till verkställighetsmyndigheten i verkställighetsmedlemsstaten. Dit hör en bestyrkt översättning av de delar av det flerspråkiga formuläret som kan behöva översättas. Punkt 3 i samma artikel är mycket lik artiklarna 51 och 52 i Bryssel I- förordningen, men det har tagits hänsyn till att utfärdandet av verkställighetsförklaring i verkställighetsmedlemsstaten inte längre är nödvändigt. Det är förbjudet att kräva att borgenärer med hemvist i en annan medlemsstat än verkställighetsmedlemsstaten skall betala ytterligare avgifter, ställa säkerhet eller dylikt. Artikel 22 i förslaget gäller möjligheter till rättslig prövning under verkställighetsförfarandet. Dess 1 punkt är nära kopplad till grunderna för att vägra verkställighetsförklaring i artikel 34.3 och 34.4 i Bryssel I-förordningen. Reglerna skiljer sig dock åt när det gäller de fall där förekomsten av oförenliga domar är till hinder för verkställighet. Domar som meddelats i verkställighetsmedlemsstaten ges inte automatiskt prioritet, vilket däremot är fallet enligt Bryssel I-förordningen. I stället gäller samma regler för alla oförenliga domar, oavsett var de har meddelats. Artikel 22.2 i förslaget förbjuder all omprövning i sak av domen, inklusive av beslutet att utfärda intyg om europeisk exekutionstitel, i verkställighetsmedlemsstaten. Förbudet omfattar även prövning av skälen för vägran

5 att utfärda eller återkallelse av verkställighetsförklaring enligt artiklarna 34 och 35 i Bryssel I-förordningen. Punkt 2 omfattar inte talan mot själva verkställigheten i den utsträckning som denna inte innebär en omprövning av domen i sak. Sådana tvister regleras enligt lagstiftningen i den medlemsstat där domen meddelats enligt artikel Artikel 23 i förslaget gäller vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet. Om gäldenären ansöker om återställande av försutten tid enligt artikel 20 eller rättslig prövning enligt artikel 22.1, blir detta domstolsförfarande avgörande för om den europeiska exekutionstiteln kan verkställas. Medan denna prövning pågår, det vill säga mellan ansökan och en lagakraftvunnen dom, uppskjuts inte automatiskt den europeiska exekutionstitelns verkställbarhet. Enligt artikeln får domstolen eller den behöriga myndigheten i verkställighetsmedlemsstaten själv avgöra om verkställigheten skall begränsas i sådana fall. Detsamma gäller om gäldenären ansöker om en ny rättegångsprövning eller om undanröjande av domen i den medlemsstat där domen meddelats. Avskaffandet av exekvaturförfarandet gör det lättare att få en dom verkställd i en annan medlemsstat. Vissa skillnader kvarstår dock mellan medlemsstaternas lagstiftning om själva verkställighetsförfarandet. I förslaget eftersträvas inte en harmonisering av detta förfarande, utan strävan är att minska problemen med olika nationella regler. Detta sker genom att skapa ett formaliserat informationssystem om medlemsstaternas verkställighetsregler. Informationen skall gå via det europeiska rättsliga nätverket som inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG. Detta tas upp i artikel 24 i förslaget. Artikel 25 i förslaget innehåller bestämmelser om inför domstol ingångna förlikningar. Inför domstol ingångna förlikningar om penningfordringar som avser ett bestämt belopp kan på vissa villkor också intygas vara en europeisk exekutionstitel. Artikel 26 i förslaget gäller för sin del s.k. officiella handlingar. Enligt punkt 1 är det inte en domstol som är behörig att utfärda intyg om europeisk exekutionstitel i dessa fall, utan den myndighet som har gett handlingen officiell prägel, till exempel den notarie som har upprättat handlingen. I punkt 3 föreskrivs en särskild miniminorm för officiella handlingar när det gäller att upplysa gäldenären om att de är omedelbart verkställbara. Artiklarna 27 och 28 i förslaget gäller fastställande av gäldenärens hemvist. Dessa artiklar bygger i allt väsentligt på artiklarna 59 och 60 i Bryssel I-förordningen. Vid fastställandet av om en gäldenär har hemvist i ursprungsmedlemsstaten skall domstolen i ursprungsmedlemsstaten tillämpa sin nationella lag. Om gäldenären inte har hemvist i ursprungsmedlemsstaten skall domstolen i ursprungsmedlemsstaten, vid fastställandet av om gäldenären har hemvist i en annan medlemsstat, tillämpa den medlemsstatens lag. I artikel 29 i förslaget ingår en övergångsbestämmelse. Förordningen skall endast tillämpas på domstolsförfaranden som har inletts eller officiella handlingar som har upprättats efter dess ikraftträdande. Den föreslagna förordningens förhållande till andra författningar behandlas i kapitel VIII i förslaget. I artikel 30 anges förhållandet till Bryssel I-förordningen. Genom förslaget erbjuds borgenären en effektiv väg för att göra en dom eller handling enligt kapitel V verkställbar i en annan medlemsstat utan att några mellanliggande åtgärder behövs i den staten. Borgenären är dock inte tvungen att välja denna väg. Det står borgenären helt fritt att välja antingen ett intyg om europeisk exekutionstitel eller en verkställighetsförklaring enligt Bryssel I- förordningen. Förfaranden för erkännande och verkställighet i andra gemenskapsrättsakter avseende särskilda områden eller i de konventioner som det hänvisas till i artiklarna 67 och 71 i Bryssel I-förordningen kan också användas. I artikel 31 i förslaget anges förhållandet till delgivningsförordningen (EG) nr 1348/2000. I artikeln konstateras att om domstolsförfarandet som lett fram till en dom om en obestridd fordran inkluderar delgivning av handlingar i utlandet, skall både miniminormerna i kapitel III i detta förslag om delgivningsmetoder och rådets förordning (EG) nr 1348/2000 tillämpas. I princip finns det ingen risk för konflikt mellan dessa två förordningar, eftersom förordning nr 1348/2000 inte handlar om särskilda delgivningssätt. Det finns emellertid ett undantag från denna regel, eftersom artikel 19.2 i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 under vissa omständigheter

6 tillåter tredskodom, trots att domstolen saknar vetskap om att stämningsansökan eller motsvarande handling har delgivits svaranden i rätt tid och på ett sådant sätt att han kunnat förbereda sitt försvar. En dom som meddelats på basis av den bestämmelsen står således i konflikt med miniminormerna i förslaget. Intyg om europeisk exekutionstitel får därför inte utfärdas för en sådan dom. Slutbestämmelserna finns i artiklarna Artikel 33 hänvisar till den rådgivande kommitté som inrättats genom Bryssel I- förordningen och som skall biträda kommissionen med tillämpningen av förordningen i den utsträckning som behövs enligt artikel 32, nämligen med uppdatering eller tekniska ändringar av standardformulären i bilagan. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks ställning Bestämmelserna i avdelning IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen påverkar inte Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks ställning. Förenade kungariket och Irland kan dock enligt det särskilda protokoll som gäller dem delta i beslutet om och tillämpningen av en föreslagen åtgärd i enlighet med avdelning IV genom att meddela detta på det sätt som anges i protokollet. Ingendera av dessa stater har ännu officiellt meddelat sin ståndpunkt, men företrädare för dem har deltagit i förhandlingarna kring förslaget till förordning. Protokollet om Danmarks ställning medger inget sådant deltagande. Danmark kan dock i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser meddela att det inte längre vill utnyttja hela eller delar av protokollet. I sådana fall tillämpar Danmark fullt ut relevanta åtgärder som då är i kraft och som har vidtagits inom gemenskapen. 4. Verkningar för Finlands del Bestämmelser om erkännande och verkställande av domar i tvistemål mellan medlemsstaterna finns för närvarande i Bryssel I-förordningen, dvs. rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, som trädde i kraft den 1 mars Den föreslagna förordningen skulle innebära en betydande utvidgning av principen om ömsesidigt erkännande inom sitt tillämpningsområde. Inom förordningens tillämpningsområde skulle domar erkännas och verkställas som sådana utan något särskilt exekvaturförfarande i verkställighetsmedlemsstaten. Förordningen skulle således underlätta och påskynda erkännandet och verkställigheten av avgöranden som hör till dess tillämpningsområde. Obestridda fordringar kunde ur Finlands synvinkel närmast avse fordringar som fastställts genom tredskodom. I praktiken skulle således en betydande del av de domar som meddelas i tvistemål i Finland beröras av förordningens tillämpningsområde. För att förordningens tillämpningsområde också skall omfatta tredskodomar krävs dock ytterligare finslipning av förslaget under de fortsatta förhandlingarna. Rådets förordning är direkt tillämplig i Finland. Enligt rådande tolkning innehåller förordningen så gott som enbart sådana bestämmelser som hör till lagstiftningens område. 5. Statsrådets ståndpunkt Statsrådet finner det viktigt att det bereds ny processrättslig lagstiftning med tanke på gränsöverskridande mål och förhåller sig således positivt till initiativet. Förslaget medför en förbättring och förenkling när det gäller erkännande och verkställande av domar som meddelats av domstolar i medlemsstaterna. Statsrådet ser det som ett av tyngdpunktsområdena inom det civilrättsliga samarbetet att vidareutveckla principen om ömsesidigt erkännande. Det bästa sättet att gå vidare på detta område är att fastställa processuella miniminormer, som kan främja förtroendet för de övriga medlemsstaternas nationella system och domstolar. Minimistandarder är en bra metod att sammanjämka olika rättskulturer. Det är här fråga om ett pilotprojekt kring miniminormer och det är att anta att de erfarenheter som inhämtas via det kan utnyttjas vid det fortsatta civilrättsliga utvecklingsarbetet inom Europeiska gemenskapen. Statsrådets syfte under de fortsatta förhandlingarna om förordningen är att tredskodomar som meddelas i Finland åtminstone i alla väsentliga delar skulle

7 omfattas av förordningens tillämpningsområde. Vid behov kan det läggas fram förslag om att den finska lagstiftningen om delgivning i tvistemål vid en senare tidpunkt ändras så att den ännu bättre motsvarar miniminormerna enligt den slutliga ordalydelsen i förordningen. Vidare kunde man i praktiken försöka förbättra möjligheterna att utnyttja informationsteknik vid gränsöverskridande mål. Enligt statsrådets ståndpunkt bör Finland vid de fortsatta förhandlingarna också försöka framhäva vikten av en smidig och förmånlig handläggning vid samarbetet mellan domstolarna. På så sätt skulle det i praktiken gå lättare att erkänna och verkställa domar över gränserna också i mål mellan enskilda medborgare.

RP 157/2008 rd. Det föreslås att behörigheten att pröva ansökningar som görs i de förfaranden som avses i förordningarna koncentreras till Helsingfors

RP 157/2008 rd. Det föreslås att behörigheten att pröva ansökningar som görs i de förfaranden som avses i förordningarna koncentreras till Helsingfors RP 157/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om europeiskt småmålsförfarande och om europeiskt betalningsföreläggande samt om ändring av lagen om avgifter för domstolars

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande. Rättsliga frågor

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande. Rättsliga frågor Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande Rättsliga frågor 2 Handbok för tillämpningen av förordningen Innehållsförteckning I. Inledning: Det europeiska civilrättsliga

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för ett europeiskt betalningsföreläggande Ordförande: lagstiftningsdirektör

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Avtalet mellan EG och Danmark om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5591-09 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Chefsjurist R S MOTPART

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

U 1/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson

U 1/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson U 1/2013 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag om Europaparlamentets och rådets förordning (ändring av insolvensförordningen) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet)

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 mars 2014 Beatrice Ask Anna Avenberg

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av rasism och främlingsfientlighet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Civilrättsligt samarbete inom Europeiska union En guide för yrkes verksamma jurister www.eurocivil.info Området för frihet, säkerhet och rättvisa syftar till att underlätta medborgarnas

Läs mer

Dokument: dok. 8702/12 JUSTCIV 139 COPEN 83 CODEC 973

Dokument: dok. 8702/12 JUSTCIV 139 COPEN 83 CODEC 973 Rådspromemoria 2012-04-16 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 26 27 april 2012 i Luxemburg

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny Bryssel II-förordning Justitiedepartementet 2016-08-15 Dokumentbeteckning KOM(2016) 411 Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Kommittédirektiv. Underhållsskyldighet i internationella situationer. Dir. 2009:54. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009

Kommittédirektiv. Underhållsskyldighet i internationella situationer. Dir. 2009:54. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Kommittédirektiv Underhållsskyldighet i internationella situationer Dir. 2009:54 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Lagrådsremiss. En ny Luganokonvention. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En ny Luganokonvention. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En ny Luganokonvention Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 maj 2009 Beatrice Ask Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv EU-bodelning Dir. 2016:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Läs mer

RP 109/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel

RP 109/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett förslag till lag

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 186/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet, av 2 i lagen om centralmyndighet i Finland

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete,

KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL. som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, KONVENTION OM AVTAL OM VAL AV DOMSTOL De stater som är parter i denna konvention, som önskar främja internationell handel och internationella investeringar genom förstärkt rättsligt samarbete, som anser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 RIF, dp. 6-7 Rådspromemoria 2015-11-23 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 3-4 december 2015 Dagordningspunkt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

U 88/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson

U 88/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson U 88/2013 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2011 KOM(2011) 445 slutlig 2011/0204 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar

Läs mer

Innehåll. Förord 5 Förkortningar 15

Innehåll. Förord 5 Förkortningar 15 Innehåll Förord 5 Förkortningar 15 I. ALLMÄN DEL 19 A. Presentation av konventionerna och förordningen 21 1 Brysselkonventionen 21 2 Luganokonventionen 23 3 Bryssel I-förordningen 25 4 Lugano Il-konventionen

Läs mer

Erik Tiberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Erik Tiberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Avtal om val av domstol 2005 års Haagkonvention Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 februari 2015 Morgan Johansson Erik Tiberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Fri rörlighet för officiella handlingar Justitiedepartementet 2013-05-29 Dokumentbeteckning KOM (2013) 228 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 15 maj 2014 (OR. en) 2011/0204 (COD) LEX 1541 PE-CONS 34/1/14 REV 1 JUSTCIV 34 CODEC 368 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM INRÄTTANDE AV

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:652 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015.

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0190 (CNS) 10767/16 ADD 2 JUSTCIV 184 FÖLJENOT från: inkom den: 30 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Konventionen, den 20 maj 1987, om ett gemensamt transiteringsförfarande, bilaga IV Uppdaterad:

Konventionen, den 20 maj 1987, om ett gemensamt transiteringsförfarande, bilaga IV Uppdaterad: Transitering m.m./konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande 1 Bilaga IV Allm. anm. Bilagan är införd enligt beslut 97/225/EG (Kommitténs rek. nr 1/94). Ömsesidigt bistånd vid indrivning av fordringar

Läs mer

Lagrådsremiss. Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 mars 2011 Tobias Billström Amina Lundqvist (Justitiedepartementet)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0060 (CNS) 8118/16 JUSTCIV 71 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av ett

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2011 KOM(2011) 126 slutlig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i

Läs mer