Justitieminister Johannes Koskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justitieminister Johannes Koskinen"

Transkript

1 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till Riksdagen Europeiska gemenskapernas kommissions förslag av den 18 april 2002 till rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda samt en promemoria om förslaget. Helsingfors den 11 juli 2002 Justitieminister Johannes Koskinen Lagstiftningsråd Risto Eerola

2 JUSTITIEMINISTERIET PROMEMORIA EU/180402/0308 FÖRSLAG TILL RÅDETS FÖRORDNING OM INFÖRANDE AV EN EUROPEISK EXEKUTIONSTITEL FÖR OBESTRIDDA 1. Allmänt I enlighet med artiklarna 61.c och 65 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har Europeiska gemenskapernas kommission den 18 april 2002 lagt fram ett förslag till rådets förordning om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda KOM (2002) 159 slutlig. Förslaget baserar sig också på ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober Europeiska rådet i Tammerfors uttalade sitt stöd för principen om ömsesidigt erkännande av domar, vilken enligt dess förmenande bör bli en hörnsten i det rättsliga samarbetet. Enligt punkt 34 i slutsatserna är avsikten också när det gäller tvistemål att de mellanliggande förfarandena avskaffas så långt som möjligt och att domar som meddelats i en stat skall kunna erkännas och verkställas i de andra medlemsstaterna. Detta mål kan uppnås genom att det fastställs miniminormer för vissa aspekter av den civilprocessrättsliga lagstiftningen. I slutsats 38 uppmanas rådet och kommissionen också att utarbeta en ny processrättslagstiftning för gränsöverskridande mål. I kommissionens och rådets gemensamma åtgärdsprogram för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område, som antogs av rådet den 30 november 2000, angavs att avskaffande av exekvaturförfarandet för obestridda fordringar bör tillhöra gemenskapens prioriteringar. I åtgärdsprogrammet framhålls det att det i sig är motsägelsefullt att ett exekvaturförfarande kan försena verkställigheten av beslut som rör obestridda fordringar, och att detta till fullo motiverar att området blir ett av de första där exekvaturförfarandet avskaffas. Det påpekas att en snabb indrivning av utestående fordringar är en absolut nödvändighet för handeln, och att långsamma förfaranden utgör ett ständigt bekymmer för de ekonomiska kretsar som berörs av att den inre marknaden fungerar väl. Vid justitieministrarnas informella sammanträde i Stockholm den 8 9 februari 2001 bekräftades att en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar är det första steget som bör tas för att avskaffa exekvaturförfarandet. Syftet med förslaget till förordning är att skapa ett regelverk på basis av vilket obestridda fordringar (närmare definierade i förslaget), som genom beslut av en domstol har fastställts i en medlemsstat, kan erkännas och verkställas direkt i en annan medlemsstat utan exekvaturförfarande. För att detta skall vara möjligt och i syfte att öka förtroendet mellan medlemsstaternas rättssystem innehåller förslaget till förordning vissa processuella miniminormer. Enligt kommissionens förslag skall förordningen träda i kraft den 1 januari Förslagets huvudsakliga innehåll Enligt artikel 1 i förslaget till förordning är syftet med förordningen att införa en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar som kommer att möjliggöra fri rörlighet för domar, förlikningar som ingåtts inför domstol och officiella handlingar i alla medlemsstater genom att föreskriva miniminormer som, om de iakttas, medför att mellanliggande förfaranden i medlemsstaterna för erkännande och verkställighet inte längre behövs. Syftet med förslaget är att erbjuda medlemsstaterna och borgenärer en ytterligare möjlighet till förenklad verkställighet. De är emellertid inte tvungna att använda sig av den. Medlemsstaterna får själva avgöra huruvida de skall anpassa sin lagstiftning till miniminormerna i kapitel III. Om de väljer att göra det, kan så många avgöranden om obestridda fordringar som möjligt få status av europeiska exekutionstitlar. Borgenärerna å sin sida kan också välja vilket förfarande som passar dem för att göra en dom verkställbar i en annan medlemsstat: de kan ansöka om att

3 domstolen utfärdar ett intyg om europeisk exekutionstitel eller en verkställighetsförklaring enligt rådets förordning (EG) nr 44/2001 (den s.k. Bryssel I-förordningen). I artikel 2 i förslaget anges förordningens tillämpningsområde. Enligt förslaget är förordningen tillämplig på civilrättens område, oberoende av vilket slag av domstol det är fråga om. Förordningen omfattar inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor. Den är inte heller tillämplig på fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller rättshandlingsförmåga, makars förmögenhetsförhållanden, arv eller testamente, konkurs, ackord eller liknande förfaranden, social trygghet eller skiljeförfaranden. Det föreslagna tillämpningsområdet är det samma som i den redan gällande Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. I artikel 3 i förslaget finns olika definitioner, av vilka definitionen på obestridd fordran är av central betydelse. Enligt förslaget är obestridd fordran en fordran som gäldenären uttryckligen har godkänt under domstolsförfarandet genom att medge den eller genom att ingå en förlikning som godkänts av domstolen, eller som gäldenären inte har bestritt under domstolsförfarandet. Ett påstående från gäldenären som uteslutande bygger på faktiska svårigheter att infria en skuld kan enligt förslaget inte betraktas som ett bestridande i detta hänseende. En fordran skall likaså anses som obestridd om gäldenären först har bestritt den under domstolsförfarandet men därefter inte inställt sig personligen eller genom ombud vid domstolsförhandlingen eller om gäldenären uttryckligen har godkänt fordran i en officiell handling. En fordran kan anses som obestridd i två fall. För det första om gäldenären aktivt har deltagit i ett domstolsförfarande eller i fråga om officiella handlingar, s.k. actes authentiques ett förfarande utanför domstol, och medgivit fordran. Ett sådant medgivande kan ta sig formen av ett godkännande i domstol, följt av en dom som bygger på detta godkännande, eller av en förlikning som stadfästs av domstol eller av en annan handling som stadfästs som en officiell handling. Det andra fallet är om gäldenären inte har svarat på en uppmaning från domstol att uttala sig om en fordran; gäldenären antas då inte ha några invändningar. Enligt punkt b krävs det att invändningar fullständigt saknas under hela förfarandet, oavsett om det rör sig om en rent skriftlig handläggning eller en muntlig förhandling från vilken gäldenären har uteblivit eller där han har deltagit men inte invänt mot fordran. Blotta påståendet från gäldenären att han har betalningssvårigheter och ett yrkande om senarelagd betalning eller avbetalning, utan att gäldenären anför några grunder för detta, kan inte anses som en invändning. Det innebär ju inte alls att gäldenären ifrågasätter fordrans giltighet. Det rör sig i sådana fall bara om en faktisk betalningsoförmåga eller med andra ord om ett påstående om sannolikheten för att domen kan verkställas. Punkt c handlar däremot om det särskilda fallet att gäldenären har invänt mot fordran, men sedan uteblir från en domstolsförhandling som han har kallats till. Att på detta sätt utebli från förhandlingen kan med all rätt tolkas som att han beslutat att inte längre invända mot fordran. Punkterna b och c omfattar både tredskodomar och betalningsförelägganden som meddelats enligt särskilda påskyndade förfaranden som bygger på att gäldenären inte invänt. I artikel 4 i förslaget bestäms att en dom avseende en obestridd fordran som har intygats vara en europeisk exekutionstitel i ursprungsmedlemsstaten skall erkännas och verkställas i andra medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande i verkställighetsmedlemsstaten. Med intyget om europeisk exekutionstitel kan borgenären vidta verkställighetsåtgärder i alla medlemsstater utan att några mellanliggande åtgärder behöver vidtas i verkställighetsmedlemsstaten. Vid ett exekvaturförfarande är det domstolarna i verkställighetsmedlemsstaten som skall kontrollera att kraven på en verkställighetsförklaring är uppfyllda. Här är det i stället domstolarna i den medlemsstat där domen meddelats som skall avgöra huruvida en dom uppfyller kraven för att ett intyg om europeisk exekutionstitel skall kunna utfärdas. I artikel 5 i förslaget bestäms om villkor för intyg om europeisk exekutionstitel. Fyra olika villkor skall enligt förslaget uppfyllas för att ett intyg skall utfärdas. En dom

4 avseende en obestridd fordran som har meddelats i en medlemsstat skall på ansökan av borgenären intygas vara en europeisk exekutionstitel av den domstol som har meddelat domen om domen är verkställbar och har vunnit laga kraft i ursprungsmedlemsstaten, och domen inte strider mot avsnitt 3, 4 eller 6 i kapitel II i Bryssel I-förordningen, dvs. det förutsätts att bestämmelserna om behörig domstol i försäkringsmål, konsumentavtal och om exklusiv behörighet i den förordningen iakttas, och när det gäller fordringar som är obestridda i den mening som avses i artikel 3.4 b eller 3.4 c i förordningen, domstolsförfarandena i ursprungsmedlemsstaten uppfyller de processuella miniminormerna i kapitel III, och delgivning av handlingarna måste ske i en annan medlemsstat än ursprungsmedlemsstaten, delgivningen har skett i överensstämmelse med artikel 31. I artikel 6 förslaget ingår bestämmelser om en begränsad europeisk exekutionstitel och i artikel 7 en bestämmelse om innehållet i intyget om europeisk exekutionstitel. Enligt artikel 8 får ett beslut med anledning av en ansökan om ett intyg om europeisk exekutionstitel inte överklagas. I artikel 9 föreskrivs om en situation då domen i fråga ännu inte har vunnit laga kraft. I ett sådant fall kan domstolen utfärda ett intyg om en europeisk exekutionstitel för säkerhetsåtgärder. Enligt förslaget medför detta en befogenhet att vidta säkerhetsåtgärder med avseende på gäldenärens egendom i verkställighetsmedlemsstaten. I kapitel II i förslaget ingår bestämmelser om processuella miniminormer i fråga obestridda fordringar (artiklarna 10 20). Dessa förhållandevis detaljerade miniminormer skall iakttas vid domstolsförfarandena i ursprungsmedlemsstaten för att en dom skall kunna erkännas och verkställas utan exekvaturförfarande. Den viktigaste bestämmelsen i kapitlet gäller delgivning av rättegångshandlingarna. Delgivningen skall ske med en sådan tidsfrist och på ett sådant sätt att gäldenären kan gå i svaromål om han så önskar. Miniminormerna gäller tillåtna delgivningssätt (artiklarna och 14), delgivningsbevis (artikel 13), delgivningsfrister (artikel 15), vederbörlig underrättelse till gäldenären om fordran och om de processuella åtgärderna (artiklarna 16 18). Artiklarna om miniminormer innehåller också bestämmelser om avhjälpande av att miniminormerna inte har iakttagits (artikel 19) och om återställande av försutten tid (artikel 20). För att ett intyg om att en dom är en europeisk exekutionstitel skall kunna utfärdas måste villkoren i kapitel III vara uppfyllda. Förslaget lämnar dock möjligheten öppen för medlemsstaterna att själva välja huruvida de vill anpassa sin lagstiftning till miniminormerna, om de anser att det är nödvändigt och önskvärt. Syftet är således inte att harmonisera reglerna om obestridda fordringar eller delgivning. I kapitel IV i förslaget ingår bestämmelser om verkställighet (artiklarna 21 24). I fråga om verkställighetsförfarandet tillämpas i princip verkställighetsmedlemsstatens lagstiftning. I artikel 21.2 anges de handlingar som måste lämnas till verkställighetsmyndigheten i verkställighetsmedlemsstaten. Dit hör en bestyrkt översättning av de delar av det flerspråkiga formuläret som kan behöva översättas. Punkt 3 i samma artikel är mycket lik artiklarna 51 och 52 i Bryssel I- förordningen, men det har tagits hänsyn till att utfärdandet av verkställighetsförklaring i verkställighetsmedlemsstaten inte längre är nödvändigt. Det är förbjudet att kräva att borgenärer med hemvist i en annan medlemsstat än verkställighetsmedlemsstaten skall betala ytterligare avgifter, ställa säkerhet eller dylikt. Artikel 22 i förslaget gäller möjligheter till rättslig prövning under verkställighetsförfarandet. Dess 1 punkt är nära kopplad till grunderna för att vägra verkställighetsförklaring i artikel 34.3 och 34.4 i Bryssel I-förordningen. Reglerna skiljer sig dock åt när det gäller de fall där förekomsten av oförenliga domar är till hinder för verkställighet. Domar som meddelats i verkställighetsmedlemsstaten ges inte automatiskt prioritet, vilket däremot är fallet enligt Bryssel I-förordningen. I stället gäller samma regler för alla oförenliga domar, oavsett var de har meddelats. Artikel 22.2 i förslaget förbjuder all omprövning i sak av domen, inklusive av beslutet att utfärda intyg om europeisk exekutionstitel, i verkställighetsmedlemsstaten. Förbudet omfattar även prövning av skälen för vägran

5 att utfärda eller återkallelse av verkställighetsförklaring enligt artiklarna 34 och 35 i Bryssel I-förordningen. Punkt 2 omfattar inte talan mot själva verkställigheten i den utsträckning som denna inte innebär en omprövning av domen i sak. Sådana tvister regleras enligt lagstiftningen i den medlemsstat där domen meddelats enligt artikel Artikel 23 i förslaget gäller vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet. Om gäldenären ansöker om återställande av försutten tid enligt artikel 20 eller rättslig prövning enligt artikel 22.1, blir detta domstolsförfarande avgörande för om den europeiska exekutionstiteln kan verkställas. Medan denna prövning pågår, det vill säga mellan ansökan och en lagakraftvunnen dom, uppskjuts inte automatiskt den europeiska exekutionstitelns verkställbarhet. Enligt artikeln får domstolen eller den behöriga myndigheten i verkställighetsmedlemsstaten själv avgöra om verkställigheten skall begränsas i sådana fall. Detsamma gäller om gäldenären ansöker om en ny rättegångsprövning eller om undanröjande av domen i den medlemsstat där domen meddelats. Avskaffandet av exekvaturförfarandet gör det lättare att få en dom verkställd i en annan medlemsstat. Vissa skillnader kvarstår dock mellan medlemsstaternas lagstiftning om själva verkställighetsförfarandet. I förslaget eftersträvas inte en harmonisering av detta förfarande, utan strävan är att minska problemen med olika nationella regler. Detta sker genom att skapa ett formaliserat informationssystem om medlemsstaternas verkställighetsregler. Informationen skall gå via det europeiska rättsliga nätverket som inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG. Detta tas upp i artikel 24 i förslaget. Artikel 25 i förslaget innehåller bestämmelser om inför domstol ingångna förlikningar. Inför domstol ingångna förlikningar om penningfordringar som avser ett bestämt belopp kan på vissa villkor också intygas vara en europeisk exekutionstitel. Artikel 26 i förslaget gäller för sin del s.k. officiella handlingar. Enligt punkt 1 är det inte en domstol som är behörig att utfärda intyg om europeisk exekutionstitel i dessa fall, utan den myndighet som har gett handlingen officiell prägel, till exempel den notarie som har upprättat handlingen. I punkt 3 föreskrivs en särskild miniminorm för officiella handlingar när det gäller att upplysa gäldenären om att de är omedelbart verkställbara. Artiklarna 27 och 28 i förslaget gäller fastställande av gäldenärens hemvist. Dessa artiklar bygger i allt väsentligt på artiklarna 59 och 60 i Bryssel I-förordningen. Vid fastställandet av om en gäldenär har hemvist i ursprungsmedlemsstaten skall domstolen i ursprungsmedlemsstaten tillämpa sin nationella lag. Om gäldenären inte har hemvist i ursprungsmedlemsstaten skall domstolen i ursprungsmedlemsstaten, vid fastställandet av om gäldenären har hemvist i en annan medlemsstat, tillämpa den medlemsstatens lag. I artikel 29 i förslaget ingår en övergångsbestämmelse. Förordningen skall endast tillämpas på domstolsförfaranden som har inletts eller officiella handlingar som har upprättats efter dess ikraftträdande. Den föreslagna förordningens förhållande till andra författningar behandlas i kapitel VIII i förslaget. I artikel 30 anges förhållandet till Bryssel I-förordningen. Genom förslaget erbjuds borgenären en effektiv väg för att göra en dom eller handling enligt kapitel V verkställbar i en annan medlemsstat utan att några mellanliggande åtgärder behövs i den staten. Borgenären är dock inte tvungen att välja denna väg. Det står borgenären helt fritt att välja antingen ett intyg om europeisk exekutionstitel eller en verkställighetsförklaring enligt Bryssel I- förordningen. Förfaranden för erkännande och verkställighet i andra gemenskapsrättsakter avseende särskilda områden eller i de konventioner som det hänvisas till i artiklarna 67 och 71 i Bryssel I-förordningen kan också användas. I artikel 31 i förslaget anges förhållandet till delgivningsförordningen (EG) nr 1348/2000. I artikeln konstateras att om domstolsförfarandet som lett fram till en dom om en obestridd fordran inkluderar delgivning av handlingar i utlandet, skall både miniminormerna i kapitel III i detta förslag om delgivningsmetoder och rådets förordning (EG) nr 1348/2000 tillämpas. I princip finns det ingen risk för konflikt mellan dessa två förordningar, eftersom förordning nr 1348/2000 inte handlar om särskilda delgivningssätt. Det finns emellertid ett undantag från denna regel, eftersom artikel 19.2 i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 under vissa omständigheter

6 tillåter tredskodom, trots att domstolen saknar vetskap om att stämningsansökan eller motsvarande handling har delgivits svaranden i rätt tid och på ett sådant sätt att han kunnat förbereda sitt försvar. En dom som meddelats på basis av den bestämmelsen står således i konflikt med miniminormerna i förslaget. Intyg om europeisk exekutionstitel får därför inte utfärdas för en sådan dom. Slutbestämmelserna finns i artiklarna Artikel 33 hänvisar till den rådgivande kommitté som inrättats genom Bryssel I- förordningen och som skall biträda kommissionen med tillämpningen av förordningen i den utsträckning som behövs enligt artikel 32, nämligen med uppdatering eller tekniska ändringar av standardformulären i bilagan. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks ställning Bestämmelserna i avdelning IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen påverkar inte Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks ställning. Förenade kungariket och Irland kan dock enligt det särskilda protokoll som gäller dem delta i beslutet om och tillämpningen av en föreslagen åtgärd i enlighet med avdelning IV genom att meddela detta på det sätt som anges i protokollet. Ingendera av dessa stater har ännu officiellt meddelat sin ståndpunkt, men företrädare för dem har deltagit i förhandlingarna kring förslaget till förordning. Protokollet om Danmarks ställning medger inget sådant deltagande. Danmark kan dock i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser meddela att det inte längre vill utnyttja hela eller delar av protokollet. I sådana fall tillämpar Danmark fullt ut relevanta åtgärder som då är i kraft och som har vidtagits inom gemenskapen. 4. Verkningar för Finlands del Bestämmelser om erkännande och verkställande av domar i tvistemål mellan medlemsstaterna finns för närvarande i Bryssel I-förordningen, dvs. rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, som trädde i kraft den 1 mars Den föreslagna förordningen skulle innebära en betydande utvidgning av principen om ömsesidigt erkännande inom sitt tillämpningsområde. Inom förordningens tillämpningsområde skulle domar erkännas och verkställas som sådana utan något särskilt exekvaturförfarande i verkställighetsmedlemsstaten. Förordningen skulle således underlätta och påskynda erkännandet och verkställigheten av avgöranden som hör till dess tillämpningsområde. Obestridda fordringar kunde ur Finlands synvinkel närmast avse fordringar som fastställts genom tredskodom. I praktiken skulle således en betydande del av de domar som meddelas i tvistemål i Finland beröras av förordningens tillämpningsområde. För att förordningens tillämpningsområde också skall omfatta tredskodomar krävs dock ytterligare finslipning av förslaget under de fortsatta förhandlingarna. Rådets förordning är direkt tillämplig i Finland. Enligt rådande tolkning innehåller förordningen så gott som enbart sådana bestämmelser som hör till lagstiftningens område. 5. Statsrådets ståndpunkt Statsrådet finner det viktigt att det bereds ny processrättslig lagstiftning med tanke på gränsöverskridande mål och förhåller sig således positivt till initiativet. Förslaget medför en förbättring och förenkling när det gäller erkännande och verkställande av domar som meddelats av domstolar i medlemsstaterna. Statsrådet ser det som ett av tyngdpunktsområdena inom det civilrättsliga samarbetet att vidareutveckla principen om ömsesidigt erkännande. Det bästa sättet att gå vidare på detta område är att fastställa processuella miniminormer, som kan främja förtroendet för de övriga medlemsstaternas nationella system och domstolar. Minimistandarder är en bra metod att sammanjämka olika rättskulturer. Det är här fråga om ett pilotprojekt kring miniminormer och det är att anta att de erfarenheter som inhämtas via det kan utnyttjas vid det fortsatta civilrättsliga utvecklingsarbetet inom Europeiska gemenskapen. Statsrådets syfte under de fortsatta förhandlingarna om förordningen är att tredskodomar som meddelas i Finland åtminstone i alla väsentliga delar skulle

7 omfattas av förordningens tillämpningsområde. Vid behov kan det läggas fram förslag om att den finska lagstiftningen om delgivning i tvistemål vid en senare tidpunkt ändras så att den ännu bättre motsvarar miniminormerna enligt den slutliga ordalydelsen i förordningen. Vidare kunde man i praktiken försöka förbättra möjligheterna att utnyttja informationsteknik vid gränsöverskridande mål. Enligt statsrådets ståndpunkt bör Finland vid de fortsatta förhandlingarna också försöka framhäva vikten av en smidig och förmånlig handläggning vid samarbetet mellan domstolarna. På så sätt skulle det i praktiken gå lättare att erkänna och verkställa domar över gränserna också i mål mellan enskilda medborgare.

RP 137/2005 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

RP 137/2005 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar RP 137/2005 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Lagrådsremiss. Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 oktober 2005 Thomas Bodström Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN L 81/24 Europeiska unionens officiella tidning 27.3.2009 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.3.2005 KOM(2005) 87 slutlig 2005/0020 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (framlagt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 november 2015 (OR. en) 2013/0403 (COD) PE-CONS 40/15 JUSTCIV 160 EJUSTICE 87 CODEC 969 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

RP 157/2008 rd. Det föreslås att behörigheten att pröva ansökningar som görs i de förfaranden som avses i förordningarna koncentreras till Helsingfors

RP 157/2008 rd. Det föreslås att behörigheten att pröva ansökningar som görs i de förfaranden som avses i förordningarna koncentreras till Helsingfors RP 157/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om europeiskt småmålsförfarande och om europeiskt betalningsföreläggande samt om ändring av lagen om avgifter för domstolars

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.9.2001 KOM(2001) 505 slutlig 2001/0204 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i mål

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande. Rättsliga frågor

Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande. Rättsliga frågor Handbok för tillämpningen av förordningen om ett europeiskt betalningsföreläggande Rättsliga frågor 2 Handbok för tillämpningen av förordningen Innehållsförteckning I. Inledning: Det europeiska civilrättsliga

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT om bemyndigande av ett fördjupat

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2018 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2018 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2018 (OR. en) 7223/04 DCL 1 JUSTCIV 42 BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING för dokument: 7223/04 av den: 11 mars 2004 Ny status: Ärende: Offentlig

Läs mer

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för ett europeiskt betalningsföreläggande Ordförande: lagstiftningsdirektör

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Avtalet mellan EG och Danmark om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2018 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2018 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2018 (OR. en) 6512/04 DCL 1 JUSTCIV 28 BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING för dokument: 6512/04 av den: 20 februari 2004 Ny status: Ärende: Offentlig

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 29 november 2007 *

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 29 november 2007 * DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 29 november 2007 * I mål 068/07, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artiklarna 68 EG och 234 EG, framställd av Högsta domstolen (Sverige) genom beslut

Läs mer

U 1/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson

U 1/2013 rd. Justitieminister Anna-Maja Henriksson U 1/2013 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag om Europaparlamentets och rådets förordning (ändring av insolvensförordningen) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5591-09 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Chefsjurist R S MOTPART

Läs mer

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010

Genomförande av medlingsdirektivet. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 36/2010 20.4.2010 Publikationens titel Genomförande av medlingsdirektivet Författare Justitieministeriets publikation Medlingsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare lagstiftningsrådet Maarit Leppänen Betänkanden

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

RP 24/2017 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 14 juli 2017.

RP 24/2017 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 14 juli 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om europeiskt småmålsförfarande, lagen om europeiskt betalningsföreläggande och 2 i lagen om domstolsavgifter PROPOSITIONENS

Läs mer

16636/14 ADD 1 tf/ab 1 DG D 2A

16636/14 ADD 1 tf/ab 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 27 februari 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0360 (COD) 16636/14 ADD 1 JUSTCIV 319 EJUSTICE 123 CODEC 2464 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (2014/287/EU)

(Text av betydelse för EES) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 604/2013 när det gäller att avgöra

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK. Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 01.03.2005 KOM(2005) 65 slutlig GRÖNBOK Arv och testamente {SEK(2005) 270} (framlagt av kommissionen) SV SV 1. INLEDNING Genom denna grönbok inleds ett

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet)

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 mars 2014 Beatrice Ask Anna Avenberg

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av rasism och främlingsfientlighet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Den europeiska exekutionstiteln En studie av förordning (EG) nr. 805/2004

Den europeiska exekutionstiteln En studie av förordning (EG) nr. 805/2004 I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Den europeiska exekutionstiteln En studie av förordning (EG) nr. 805/2004 Filosofie magisteruppsats inom internationell processrätt Författare:

Läs mer

Dokument: dok. 8702/12 JUSTCIV 139 COPEN 83 CODEC 973

Dokument: dok. 8702/12 JUSTCIV 139 COPEN 83 CODEC 973 Rådspromemoria 2012-04-16 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 26 27 april 2012 i Luxemburg

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010 * ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤ OVNA DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 20 maj 2010 * I mål C-111/09, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artiklarna 68 EG och 234 EG, framställd av Okresní

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen

Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen Uppdaterad version 1 juni 2005 Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel II-förordningen (rådets förordning [EG] nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM116. Ny Bryssel II-förordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny Bryssel II-förordning Justitiedepartementet 2016-08-15 Dokumentbeteckning KOM(2016) 411 Förslag till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

RP 109/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel

RP 109/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller ett förslag till lag

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen; SFS 2011:423 Utkom från trycket den 28 april 2011 utfärdad den 14 april 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure SW 17/6/2004 15:26 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Civilrättsligt samarbete inom Europeiska union En guide för yrkes verksamma jurister www.eurocivil.info Området för frihet, säkerhet och rättvisa syftar till att underlätta medborgarnas

Läs mer

Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige

Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige 2017-04-05 S2017/02154/FST Bilaga till protokoll 2017-04-05 206 Socialdepartementet Uppdrag om förutsättningar för omedelbart omhändertagande av barn och unga som saknar hemvist i Sverige Behov av utredning

Läs mer

Kommittédirektiv. Underhållsskyldighet i internationella situationer. Dir. 2009:54. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009

Kommittédirektiv. Underhållsskyldighet i internationella situationer. Dir. 2009:54. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Kommittédirektiv Underhållsskyldighet i internationella situationer Dir. 2009:54 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig

Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig Helsingfors den 25 mars 2009 Dok: MB/12/2008 slutlig BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga; SFS 2003:142 Utkom från trycket den 29 april 2003 utfärdad den 16 april 2003.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 186/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet, av 2 i lagen om centralmyndighet i Finland

Läs mer

L 343/10 Europeiska unionens officiella tidning

L 343/10 Europeiska unionens officiella tidning L 343/10 Europeiska unionens officiella tidning 29.12.2010 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 70/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

HANDLEDNING FÖR TILLÄMPNINGEN AV FÖRORDNINGEN OM BEVISUPPTAGNING

HANDLEDNING FÖR TILLÄMPNINGEN AV FÖRORDNINGEN OM BEVISUPPTAGNING HANDLEDNING FÖR TILLÄMPNINGEN AV FÖRORDNINGEN OM BEVISUPPTAGNING (Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM65. Förordning om tillämplig lag för. rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM65. Förordning om tillämplig lag för. rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar Justitiedepartementet 2018-04-11 Dokumentbeteckning KOM (2018) 96 slutlig

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.6.2011 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0049/2011) Ärende: Motiverat yttrande från Republiken Italiens senat över förslaget till rådets förordning

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM62. EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU:s godkännande av Haagkonventionen om avtal om val av domstol Justitiedepartementet 2014-03-06 Dokumentbeteckning KOM(2014) 46 slutlig Förslag till rådets beslut om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579); Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (2008:579)

Läs mer

viseringsinnehavare röra sig fritt i Schengenområdet under de tre första månaderna av D- viseringens giltighetstid.

viseringsinnehavare röra sig fritt i Schengenområdet under de tre första månaderna av D- viseringens giltighetstid. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV KONVENTIONEN OM TILLÄMPNING AV SCHENGENAVTALET OCH FÖRORDNINGEN (EG) NR 562/2006 NÄR DET GÄLLER VISERINGAR FÖR LÄNGRE VISTELSE (KOM 2009) 91 SLUTLIG)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 27.3.2015 2014/0256(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0227/2006 2004/0055(COD) 06/07/2006 Gemensam ståndpunkt Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 30 juni 2006 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016

Kommittédirektiv. EU-bodelning. Dir. 2016:74. Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Kommittédirektiv EU-bodelning Dir. 2016:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2016 Sammanfattning Om en bodelning eller någon annan fråga som rör makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden

Läs mer

Beskrivning av det nuvarande systemet för avgränsning av befogenheter mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna

Beskrivning av det nuvarande systemet för avgränsning av befogenheter mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 28 mars 2002 (5.4) (OR. fr) CONV 17/02 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Beskrivning av det nuvarande systemet för avgränsning av befogenheter mellan

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om tillämpning vad

Läs mer

Lagrådsremiss. En ny Luganokonvention. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En ny Luganokonvention. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En ny Luganokonvention Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 maj 2009 Beatrice Ask Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Publicerad den 10 maj 2019 Utfärdad den 2 maj 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

L 302/16 Europeiska unionens officiella tidning

L 302/16 Europeiska unionens officiella tidning L 302/16 Europeiska unionens officiella tidning 19.11.2011 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENSRÅD. Bryselden18januari2013(2.1) (OR.en) 17738/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0204(COD) LIMITE JUSTCIV357 CODEC3045

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENSRÅD. Bryselden18januari2013(2.1) (OR.en) 17738/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0204(COD) LIMITE JUSTCIV357 CODEC3045 ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD PUBLIC Bryselden18januari2013(2.1) (OR.en) 17738/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0204(COD) LIMITE JUSTCIV357 CODEC3045 NOT från: Ordförandeskapetochdettilträdandeirländskaordförandeskapet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.1.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 1128/2012, ingiven av L. A., armenisk/rysk medborgare, om påstådd diskriminering och

Läs mer

Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel IIförordningen.

Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel IIförordningen. SV Handledning för tillämpningen av den nya Bryssel IIförordningen www.europa.eu.int/civiljustice Inledning Den Europeiska unionens område av frihet, säkerhet och rättvisa hjälper medborgarna i deras dagliga

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet

Läs mer

KONVENTION. om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

KONVENTION. om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område 21.12.2007 SV Europeiska unionens officiella tidning L 339/3 KONVENTION om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer