Förvaltningsberättelse 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2006"

Transkript

1 Firma Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka - Organisationsnummer Medlem i Fastighetsägarna Förvaltningsberättelse 2006 Översikt över utvecklingen av verksamhet, ställning och resultat Verksamhetens art och inriktning Verksamheten består av att till medlemmarna med bostadsrätt upplåta 203 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på: - 2 lgh 1rok 1 st 36 m 2 1st 38 m 2-80 lgh 1½-2rok 41 st 51,5 m 2 12 st 56,5 m 2 7 st 59 m 2 20 st 59,5 m 2-53lgh 2½-3rok 4 st 69 m 2 46 st 75 m 2 3 st 75,5 m 2-68 lgh 2½½-3½-4rok 24 st 86,5 m 2 20 st 89 m 2 24 st 90,5 m 2 I verksamheten ingår gästlägenhet, fritidslokal, cykelrum och tvättstugor. Föreningen hyr ut för personbilsparkering 97 uteplatser varav 10 med el och 73 garageplatser för personbilar samt 2 mc/moped garageplatser. Parkering upplåts inte till lätta lastbilar, lastbilar eller bussar. Föreningen upplåter inte heller två platser till för en bil (t.ex. garage och parkering). Föreningen hyr även ut en lokal till en förskola. I förvaltningen ingår också en gemensamhetsanläggning (Sicklaön ga:18) för mark, vägar, ledningar och trappan till Skvaltans väg inom kvarteret Järven. Verksamhetens utveckling Området är färdigställt 1985 av HSB som bildandeförening med JM Bygg som byggmästare. Upplåtelse av bostadsrätt upplåtelser överlåtelser pågående andrahandsupplåtelser Föreningen har följande pågående ärenden äldre än tolv månader som inte är slutförda under verksamhetsåret. - Ombyggnad av lokal för fritidsändamål. Orsaken till dröjsmålet är att kommunen har haft lång handläggningstid av bygglovet. - Upprustning av lekutrustning i parkleken. Orsaken till dröjsmålet är en översyn av placeringen av lekutrustningen inom området. Utveckling av resultat och ställning Nyckeltal likviditet 2,4 1,6 1,4 1,7 1,6 rörelsekapital 5,5 mnkr 3,1 mnkr 2,3 mnkr 3,1 mnkr 2,8 mnkr soliditet 14 % 12 % 10 % 10 % 10 % omsättning 12,3 mnkr 12,3 mnkr 12,1 mnkr 11,9 mnkr 11,9 mnkr höjning av årsavgift 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % Likviditeten är omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet visar med hur mycket omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. Föreningen behöver inte nyttja kortfristiga krediter för de löpande betalningarna. Soliditeten mätt som eget kapital genom totalt kapital är fortsatt låg med stort ränteberoende som följd. 1(4) Skogalundsklippan 20 B Telefon/fax Nacka Lagfart: Sicklaön 173:3 Bank: Föreningssparbanken Styrelsens säte: Nacka kommun

2 Firma Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka - Organisationsnummer Medlem i Fastighetsägarna Förhållanden viktiga för bedömning av verksamhet, resultat och ställning Viktiga händelser Fastighetsbesiktningar Kontroll av funktion och säkerhet av anläggningar: - 200x energideklaration - 200x radonmätning besiktning av 15 hissar med 3 anmärkningar som är åtgärdade kontroll av 9 värmepumpar med köldmedier utan anmärkning funktionskontroll (OKV) av 3 ventilationssystem med 3 anmärkningar under åtgärdande besiktning av 4 vattenposter med 2 anmärkningar som inte är åtgärdade besiktning av 17 lekutrustningar med 58 anmärkningar under åtgärdande brandskyddsredogörelse funktionskontroll av 12 ventilationssystem med 25 anmärkningar med ej god känt resultat p.g.a. byte av frånluftdon i badrum kontroll av skyddsrum med anmärkning som är åtgärdad Fastigheten har därutöver besiktigas löpande under året utan några väsentligare anmärkningar om risker för skada eller förlust. Sändarantenn för mobiltelefoni Inom kvarteret Järven finns en sändareantenn för mobiltelefoni men utan att föreningen är avtalspart. Förändringar i verksamheten För den löpande fastighetsförvaltningen har föreningen avtal med entreprenörer av tjänster och förbrukningsmedia varav de största är: HSB-Stockholm (administrativ förvaltning) Åkerlunds Fastighetsservice (teknisk förvaltning) Städakuten (trappstädning) SITA (avfall) Inomhusklimat (värmepunp) Meab (mark, trädgård, snö) Fortum (värme) Nacka kommun (vatten) Vattenfall (el) Externa faktorer som påverkat ställning och resultat Föreningen har lagt om ett lån vilket har minskat räntekostnaderna. Speciella omständigheter Föreningen har en upplupen tvistig skuld (avgäld) till HSB Stockholm. Tingsrätten och Svea Hovrätt har i ett likartat fall dömt att avgäld inte behöver betalas efter utträde ur HSB. HSB har begärt prövningstillstånd. 2(4) Skogalundsklippan 20 B Telefon/fax Nacka Lagfart: Sicklaön 173:3 Bank: Föreningssparbanken Styrelsens säte: Nacka kommun

3 Firma Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka - Organisationsnummer Medlem i Fastighetsägarna Förändringar i medlemsantalet Medlemmar, utgången av året Antal vid utgången av året Medlem i föreningen kan den bli som förvärvar en bostadsrätt för eget stadigvarande boende (folkbokföringsadress). Medlemskap beviljas inte för kontorsändamål eller till andra juridiska personer än kommuner. Föreningens förväntade framtida utveckling Styrelsens förvaltning utgår från medlemmarnas ekonomiska intresse i boendet genom att prioritera en för föreningen långsiktig finansiell uthållighet. Det sker t.ex. genom att minska ränteberoendet och upprätthålla en ekonomi i balans. Föreningens huvudsakliga intäkt är årsavgiften. Hyresintäkter för parkering, överlåtelser, pantsättningar, kommersiella hyreslokaler samt medlemslokaler är mindre och förväntas inte öka relativt årsavgiften. Prognos mnkr Verksamhetens intäkter Årsavgifter 11,5 11,5 11,5 Hyresintäkter 0,7 0,7 0,7 Verksamhetens kostnader Driftkostnader -4,3-4,5-4,6 Underhållskostnader -0,8-0,9-0,9 Fastighetsskatt -0,6-0,6-0,6 Kapitalkostnader -5,1-5,3-5,6 Resultat 1,4 0,9 0,5 Prognosen bygger på att räntorna på lånen blir sex procent vid varje omläggning och att driftskostnaderna ökar med tre procent årligen. För de långsiktiga avsättningarna till underhållsfonden behöver resultatet bli 350 tkr. Under perioden sker ingen väsentlig förbättring av föreningens förmåga att möta ökade räntor utan avgiftshöjningar. Planerat underhåll Byggnad yttre 45 tkr 55 tkr 40 tkr 45 tkr Undercentraler, värmecentral 115 tkr 150 tkr 90 tkr 130 tkr Gemensamma utrymmen 130 tkr 435 tkr 75 tkr 55 tkr Belysning, avloppssystem, hiss 45 tkr 25 tkr 50 tkr 30 tkr Garage och mark 45 tkr 22 tkr 75 tkr 80 tkr Verksamhetens miljöpåverkan Föreningens verksamhet förutsätter miljöfarlig verksamhet för omhändertagande av avlopp och sopor samt energiproduktion för värme och el. Någon väsentlig förändring av föreningens miljöpåverkan inom dessa områden har inte skett under året.. Föreningen har nio värmepumpar varav tre med ett miljöfarligt köldmedium som får användas så länge värmepumpen fungerar. Utbyte sker i den takt pumparna behöver ersättas med nya. Vid nyproduktionen installerades också kyl och frys med ett numera miljöfarligt köldmedium som medlemmarna själva ansvarar för vid byte. Styrelsens förslag till stämman om resultatdisposition Balanserat resultat Årets resultat (4) Skogalundsklippan 20 B Telefon/fax Nacka Lagfart: Sicklaön 173:3 Bank: Föreningssparbanken Styrelsens säte: Nacka kommun

4 Firma Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka - Organisationsnummer Medlem i Fastighetsägarna Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan (underhållsfond) Balanserat resultat Styrelsens rapport om den interna kontrollen Den interna kontrollens utformning för att säkerställa en betryggande redovisning prövas årligen vid revideringen av arbetsordningen för styrelsen. För att minska risken för fel i hanteringen av leverantörsfakturor, bokföring och betalningar använder föreningen elektronisk hantering med behörighetsskydd. Det gör det också möjligt för styrelsen att dagligen följa resultat och ställning. Den enskilt största risken för brister i den finansiella informationen är osäkerheten i bedömningen av framtida räntor i budget och prognoser. För att motverka denna osäkerhet har föreningen fem lån som är bundna på fem år. Styrelsen sammansättning Tomas Kjerf ordförande Bengt Björkman sekreterare Hans Östlund Markku Marttinen Markus Köping vice ordförande 4(4) Skogalundsklippan 20 B Telefon/fax Nacka Lagfart: Sicklaön 173:3 Bank: Föreningssparbanken Styrelsens säte: Nacka kommun

5 Resultaträkning Nettoomsättning Not 1 12ᅠ250ᅠ649 12ᅠ255ᅠ182 Fastighetskostnader Drift Not 2-4ᅠ104ᅠ562-4ᅠ508ᅠ954 Planerat underhåll -1ᅠ102ᅠ ᅠ829 Fastighetsskatt -536ᅠ ᅠ160 Avskrivningar -1ᅠ066ᅠ029-1ᅠ040ᅠ339 Summa fastighetskostnader -6ᅠ808ᅠ804-6ᅠ802ᅠ282 Bruttoresultat 5ᅠ441ᅠ845 5ᅠ452ᅠ900 Rörelseresultat 5ᅠ441ᅠ845 5ᅠ452ᅠ900 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 3 82ᅠ734 9ᅠ216 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 4-4ᅠ117ᅠ691-4ᅠ682ᅠ372 Summa finansiella poster -4ᅠ034ᅠ957-4ᅠ673ᅠ156 Resultat efter finansiella kostnader 1ᅠ406ᅠ ᅠ743 Årets resultat 1ᅠ406ᅠ ᅠ743

6 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Not 5 94ᅠ153ᅠ167 94ᅠ962ᅠ291 Pågående nyanläggningar och förskott Not 6 12ᅠ ᅠ900 Summa materiella anläggningstillgångar 94ᅠ165ᅠ305 95ᅠ178ᅠ191 Summa anläggningstillgångar 94ᅠ165ᅠ305 95ᅠ178ᅠ191 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 129ᅠ ᅠ088 Övriga fordringar Not 7 4ᅠ214 3ᅠ691 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 8 279ᅠ ᅠ714 Avräkningskonto HSB Stockholm 4ᅠ371ᅠ015 3ᅠ110ᅠ556 Summa kortfristiga fordringar 4ᅠ785ᅠ026 3ᅠ527ᅠ049 Kassa och bank Bank 4ᅠ618ᅠ077 4ᅠ549ᅠ232 Handkassa 1ᅠ500 0 Summa kassa och bank 4ᅠ619ᅠ577 4ᅠ549ᅠ232 Summa omsättningstillgångar 9ᅠ404ᅠ603 8ᅠ076ᅠ281 Summa tillgångar 103ᅠ569ᅠ ᅠ254ᅠ472

7 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 9 Bundet eget kapital Insatser 8ᅠ671ᅠ541 8ᅠ671ᅠ541 Upplåtelseavgifter 1ᅠ169ᅠ447 1ᅠ169ᅠ447 Fond för yttre underhåll 1ᅠ775ᅠ027 2ᅠ141ᅠ856 Summa Bundet eget kapital 11ᅠ616ᅠ015 11ᅠ982ᅠ844 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1ᅠ111ᅠ767-34ᅠ806 Årets resultat 1ᅠ406ᅠ ᅠ743 Summa fritt eget kapital 2ᅠ518ᅠ ᅠ938 Summa eget kapital 14ᅠ134ᅠ669 12ᅠ727ᅠ782 Skulder Fond för inre underhåll 421ᅠ ᅠ872 Skulder till kreditinstitut Not 10 85ᅠ527ᅠ656 86ᅠ656ᅠ327 Leverantörsskulder 549ᅠ ᅠ875 Skatteskulder 17ᅠ455 17ᅠ455 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 11 2ᅠ918ᅠ859 2ᅠ599ᅠ162 Summa skulder 89ᅠ435ᅠ239 90ᅠ526ᅠ691 Summa eget kapital och skulder 103ᅠ569ᅠ ᅠ254ᅠ472 Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 98ᅠ095ᅠ000 98ᅠ095ᅠ000 Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld 1ᅠ147ᅠ596 1ᅠ147ᅠ596

8 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1ᅠ406ᅠ ᅠ743 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande 1ᅠ066ᅠ029 1ᅠ040ᅠ339 verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2ᅠ472ᅠ917 1ᅠ820ᅠ082 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar 2ᅠ ᅠ461 Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder 37ᅠ ᅠ637 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2ᅠ512ᅠ618 1ᅠ416ᅠ984 Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter -53ᅠ143-1ᅠ100ᅠ505 Kassaflöde från investeringsverksamheten -53ᅠ143-1ᅠ100ᅠ505 Finansieringsverksamheten Ökning(+) / Minskning (-) av långfristiga skulder -1ᅠ128ᅠ671-1ᅠ118ᅠ530 Inbetalda insatser 0 1ᅠ215ᅠ000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1ᅠ128ᅠ671 96ᅠ470 Årets kassaflöde 1ᅠ330ᅠ ᅠ949 Likvida medel vid årets början 7ᅠ659ᅠ788 7ᅠ246ᅠ839 Likvida medel vid årets slut 8ᅠ990ᅠ592 7ᅠ659ᅠ788

9 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Avskrivning på byggnader Avskrivning av byggnaden sker med en rak 100- årig plan. Ombyggnad tak kr har påförts byggnaden. Bredband avskrives på 10 år. Nya lägenheter avskrives på 50 år. Miljöstation avskrives på 10 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet på föreningens fastigheter med tillägg/avdrag för finansiella poster (samt eventuell tomträtt). Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till en ökning med jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i redovisningen av underskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1, något som dock inte inverkar negativt på lagens krav på en rättvisande bild. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode förtroendevalda 117ᅠ000 68ᅠ000 Sociala kostnader 36ᅠ881 27ᅠ475 Sociala Summa kostnader arvoden, löner, justering andra från ersättningar tidigare år och -12ᅠ484 0 sociala kostnader 141ᅠ397 95ᅠ475

10 Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 11ᅠ479ᅠ320 11ᅠ429ᅠ070 Hyror 717ᅠ ᅠ581 Övriga intäkter 124ᅠ ᅠ514 Brutto 12ᅠ321ᅠ339 12ᅠ353ᅠ165 Avgifts- och hyresbortfall -68ᅠ330-75ᅠ869 Hyresförluster -2ᅠ360-22ᅠ114 Nettoomsättning 12ᅠ250ᅠ649 12ᅠ255ᅠ182 Not 2 Drift Personalkostnader 141ᅠ397 95ᅠ475 Fastighetsskötsel och städ 731ᅠ ᅠ423 Reparationer 479ᅠ ᅠ888 El 632ᅠ ᅠ054 Uppvärmning 787ᅠ ᅠ702 Vatten 424ᅠ ᅠ433 Sophämtning 261ᅠ ᅠ707 Fastighetsförsäkring 71ᅠ695 92ᅠ365 Kabel-TV 178ᅠ ᅠ484 Övriga avgifter 8ᅠ213 7ᅠ780 Förvaltningsarvoden 272ᅠ ᅠ171 Övrig drift 116ᅠ ᅠ472 Summa drift 4ᅠ104ᅠ562 4ᅠ508ᅠ954 Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Allkonto 8ᅠ285 4ᅠ503 Övriga ränteintäkter 74ᅠ449 4ᅠ713 Summa ränteintäkter och liknande resultatposter 82ᅠ734 9ᅠ216 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut 3ᅠ993ᅠ691 4ᅠ558ᅠ372 Föreningsavgäld 124ᅠ ᅠ000 Summa räntekostnader och liknande resultatposter 4ᅠ117ᅠ691 4ᅠ682ᅠ372

11 Noter Not 5 Byggnader och Mark Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnad 95ᅠ446ᅠ ᅠ085 1% -9ᅠ067ᅠ585 86ᅠ378ᅠ871 Bredband 685ᅠ538 68ᅠ554 10% -205ᅠ ᅠ876 Ombyggnad 2 lgh 884ᅠ605 17ᅠ700 2% -35ᅠ ᅠ205 Miljöstation 256ᅠ905 25ᅠ690 10% -25ᅠ ᅠ215 Mark 6ᅠ214ᅠ000 6ᅠ214ᅠ ᅠ487ᅠ504 1ᅠ066ᅠ029-9ᅠ334ᅠ337 94ᅠ153ᅠ167 Taxeringsvärde Byggnader 73ᅠ116ᅠ000 73ᅠ116ᅠ000 Mark 32ᅠ000ᅠ000 32ᅠ000ᅠ ᅠ116ᅠ ᅠ116ᅠ000 Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott 12ᅠ ᅠ900 Not 7 Not 8 Not 9 Övriga fordringar Skattekonto 4ᅠ214 3ᅠ691 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel TV 46ᅠ069 45ᅠ251 Arvode administrativ förvaltning 70ᅠ852 68ᅠ463 Försäkring 90ᅠ609 0 Vatten 66ᅠ868 0 Ränta placering bank 5ᅠ484 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 279ᅠ ᅠ714 Eget kapital Ingående balans Insatser Anskaffningsvärde Upplåtelseavgifter Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat ᅠ671ᅠ541 1ᅠ169ᅠ447 2ᅠ141ᅠ856-34ᅠ ᅠ743 Disposition enl. -716ᅠ829 1ᅠ146ᅠ ᅠ ᅠ000 stämmobeslut Årets resultat 1ᅠ406ᅠ888 Utgående balans ᅠ671ᅠ541 1ᅠ169ᅠ447 1ᅠ775ᅠ027 1ᅠ111ᅠ766 1ᅠ406ᅠ888

12 Noter Not 10 Skulder till kreditinstitut Kreditinstitut Räntesats Ränteändring Belopp Föreningssparbanken 3,66% ᅠ517ᅠ157 Föreningssparbanken 4,93% ᅠ236ᅠ833 Föreningssparbanken 4,57% ᅠ236ᅠ833 Föreningssparbanken 3,17% ᅠ736ᅠ833 Föreningssparbanken 4,16% ᅠ800ᅠ000 Summa skulder till kreditinstitut 85ᅠ527ᅠ656 Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca per år de kommande fem åren. Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror 906ᅠ ᅠ201 Ränta fastighetslån 578ᅠ ᅠ000 Föreningsavgäld år ᅠ ᅠ000 Revision 16ᅠ000 16ᅠ000 El 550ᅠ ᅠ961 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2ᅠ918ᅠ859 2ᅠ599ᅠ162 Nacka 20/ Tomas Kjerf Bengt Björkman Hans Östlund Tomas Kjerf Bengt Björkman Hans Östlund Markku Martinen Markku Martinen Markus Köping Markus Köping Vår revisionsberättelse har avgivits beträffande denna årsredovisning. Av BoRevision AB

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

BRF Kajplatsen Noter Redovisnings- och värderingsprinciper

BRF Kajplatsen Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Noter 2003-12-31 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämdens allmäna råd. Tillgångar och skulder har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Brf Kajplatsen. Noter. Redovisnings- och värderingsprinciper

Brf Kajplatsen. Noter. Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

769605-6477 ÅRSREDOVISNING

769605-6477 ÅRSREDOVISNING 1620 769605-6477 BRF KRÄFTAN 1620 Org nr 769605-6477 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Sida 1 av 13 1620 769605-6477 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Kräftan 1620 får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr 716422-0167 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tråget i Huddinge avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01 till och med 2009-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Rågö 6(15) Resultaträkning Not

Brf Rågö 6(15) Resultaträkning Not Brf Rågö 6(15) 2007-01-01 2006-01-01 Resultaträkning Not -2007-12-31-2006-12-31 Föreningens intäkter 1 15 923 442 14 647 050 Föreningens kostnader Underhållskostnader 2-3 513 450-2 996 508 Driftskostnader

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Kalmgatan 9-13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Föreningens verksamhet Fastigheter Under året har sammanlagt 4 lägenheter bytt ägare. Lägenheter och lokaler Föreningen består av en 24

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer