Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)"

Transkript

1 Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Stina Åsling, tel: , e-post: Andreas Forsgren, tel: , e-post: Detta dokument beskriver Yrkesregistret 2004 som är uppdelad i tre versioner med tillhörande databaser: DEL 1 Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg), grundregister, sql-version DEL 2 Yrkesregistret (yrkesreg), uttagstabell för förvärvsarbetande, sql-version DEL 3 Yrkesregistret (yrkesreg), uttagstabell för yrkesverksamma, sql-version Register Namn Yrkesreg Beskrivning Yrkesregistret omfattar hela den folkbokförda befolkningen i åldern 16 år och äldre per den 31/12 härrörande år. Registret innehåller information om yrkesgruppstillhörighet mm. Version Namn Yrkesreg Beskrivning Yrkesregistret omfattar hela den folkbokförda befolkningen i åldern 16 år och äldre per den 31/12 härrörande år. Registret innehåller information om yrke och ligger till grund för uttagsversionerna. Presentationstext Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Registertyp integrationsregister Presentationstext Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg), grundregister, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister ja

2 Databas Namn Yrkesreg2004 Presentationstext Första tid 2004 Referenstid År Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg), grundregister, 2004 Beskrivning Yrkesregistret omfattar hela den folkbokförda befolkningen i åldern 16 år och äldre per den 31/12 härrörande år. Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för internt bruk Senaste tid Tabell / flat fil Presentationstext Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 2004 Objekttyp Population Person Beskrivning Databasen innehåller samtliga personer över 15 år som var folkbokförda den 31/ i Sverige. Den beskriver varje individs yrkesgruppstillhörighet. Den folkbokförda befolkningen i åldern 16 år och äldre per den Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd personnummer Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning. SCB:s Sysselsättningsregister Personnumret består av födelsetid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra. ej summerbar Personnr04 ålder kön Personens ålder vid årets slut. Åldern beräknas utifrån personnumret. Uppgifter om kön framställs med utgångspunkt från personnumret. SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister Beräknad ålder vid årets slut = året vid mättiden - födelseåret. Variabeln härleds från personnumret. Kön härleds från 11:e positionen i peronnumret. Om position 11 = 1, 3, 5, 7 eller 9 sätts kön = man. Om position 11 = 0, 2, 4, 6 eller 8 sätts kön = kvinna. ej summerbar Alder04 ej summerbar Kon bostadens länskod Län där personen är SCB:s Variabeln anges som ej summerbar Lan02

3 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd folkbokförd. Länskod enligt länsindelning Sysselsättningsregister en tvåställig kod för det län där personen var folkbokförd den 31/12. bostadens kommunkod Kommun där personen är folkbokförd. Kommunkod enligt kommunindelning bostadens forsamling Församling där personen är folkbokförd. Församlingskod enligt församlingsindelning bostadens fastighetsbeteckning medborgarskap födelseland invandringsdatum utbildningsgrupp utbildningsinriktning, finfördelad Beteckning på den fastighet där personen var folkbokförd den 31/12. Anger om personen är svensk medborgare eller ej. Namnet i klartext, på det land där personen är född. År, månad och dag för senaste invandring till Sverige. Den utbildningsgrupp utbildningen tillhör enligt Svensk utbildningsnomenklatu r (SUN 2000). Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatu r (SUN 2000). Hela inriktningskoden, fyra positioner. SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister Variabeln anges som en fyrställig kod för den kommun där personen var folkbokförd den 31/12. Variabeln anges som en sexställig kod för den församling där personen var folkbokförd den 31/12. Medborgarskap regleras av de lagar som gäller medborgarskap. Om personen är svensk medborgare sätts SvMedb = 1 och om personen har annat medborgarskapsland än Sverige sätts SvMedb = 2. Invandringsdatum består av årtal, månad och dag. Gruppering av SUNkoder. Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatu r (SUN 2000). Hela inriktningskoden, fyra positioner. ej summerbar Kommun02 ej summerbar Forsamling02 ej summerbar FastBet04 ej summerbar SvMedb ej summerbar FodelseLandNamn ej summerbar DatInv ej summerbar Sun2000Grp ej summerbar Sun2000Inr 3

4 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd utbildningsnivå, SCB:s ej summerbar Sun2000Niva finfördelad Sysselsättningsregister utbildningsnivå, grov personer under utbildning total inkomst byte av jobb byte av yrke sysselsättningsstatus under året företagets organisationsnummer, Utbildningens nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatu r (SUN 2000). Hela nivåkoden, tre positioner. Utbildningens nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatu r (SUN). Anger om personen är under utbildning eller ej. Total lönesumma eller företagarinkomst under ett år. Byte av jobb. Variabeln planeras att användas i framtiden innehåller variabeln inga värden. Byte av yrke. Variabeln planeras att användas i framtiden innehåller variabeln inga värden. Personens sysselsättning under året. Organisationsnummer för det företag som är SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsstatistik SCB:s Jobbregister SCB:s Jobbregister Utbildningens nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatu r (SUN 2000). Hela koden, tre positioner. Utbildningens nivå enligt gamla Svensk utbildningsnomenklatu r (SUN). Variabeln utmärker personer som är under utbildning. Om personen är under utbildning visas detta genom en etta. Ej studerande visas med en nolla. Variabeln anger en persons totala lönesumma under ett år, enligt till Skatteverket inlämnade kontrolluppgifter från arbetsgivare, som betalat ut skattepliktig ersättning för arbete. Variabeln beskriver en persons sysselsättningsstatus under året. Som yrkesverksam räknas inkomstbringande arbete under året om minst sammanlagt ett prisbasbelopp. Företagets identitetsnummer (12 ej summerbar Sun2000Niva_Old ej summerbar Stud ej summerbar TotInk ej summerbar JobbByte ej summerbar Yrkesbyte ej summerbar SyssAr ej summerbar Ku1PeOrgNr_04 4

5 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd största förvärvskällan förknippat med den största förvärvskällan under året. positioner). För juridiska personer används organisationsnumret och för enskilda näringsidkare används personnumret som organisationsnummer. storleksklass efter anställda, största förvärvskällan yrkesställning, största förvärvskällan sektorkod, största förvärvskällan arbetsställets näringsgrenskod, största förvärvskällan arbetsställets länskod, största förvärvskällan arbetsställets kommunkod, största förvärvskällan Antal anställda efter storleksklass i det företag som är förknippat med den största förvärvskällan under året. Personens yrkesställning i det företag, som är förknippat med den största förvärvskällan under året. Sektortillhörighet för det arbetsställe som är förknippat med den största förvärvskällan under året. Variabeln beskriver näringsgrenskod enligt SNI 2002 för det arbetsställe, som är förknippat med den största förvärvskällan under året. Länskod enligt länsindelning , för det arbetsställe, som är förknippat med den största förvärvskällan under året. Kommunkod enligt kommunindelning , för det arbetsställe, som är förknippat med den största förvärvskällan under året. SCB:s Företagsregister SCB:s Jobbregister SCB:s Jobbregister SCB:s Jobbregister SCB:s Jobbregister SCB:s Jobbregister Antal anställda i företaget efter storleksklass. Variabeln definieras utifrån det arbetsställe där personen haft sin största förvärvskälla under året. Sektortillhörighet är skapad och aggregerad utifrån variablerna sektor, ägarkategori och juridisk form. Variabeln består av en femställig kod som anger arbetsställets huvudsakliga verksamhet enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), 2002 års standard. Variabeln bestäms för alla personer registrerade i riket per den 31/12 som har en indikation på sysselsättning under året. Variabeln bestäms för alla personer registrerade i riket den 31/12 som har en indikation på sysselsättning under året. ej summerbar Anstkl ej summerbar Ku1Yst ej summerbar SektorKod ej summerbar AstSni02 ej summerbar AstLan02 ej summerbar AstKommun02 total bruttolön eller Bruttolön eller SCB:s Jobbregister Variabeln anger en ej summerbar ku1ink 5

6 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd företagarinkomst, största förvärvskällan yrke klassificerat efter SSYK 96, 3-siffernivå, största förvärvskällan yrke klassificerat efter SSYK 96, 4-siffernivå, största förvärvskällan källa för yrkesuppgift, största förvärvskällan mätår för yrkesuppgift, största förvärvskällan tjänstgöringsomfattnin g, största förvärvskällan företagets organisationsnummer, näst största förvärvskällan storleksklass efter anställda, näst största förvärvskällan företagarinkomst för den största förvärvskällan under året. Yrkesuppgift för den största förvärvskällan under året, SSYK 96, 3-siffernivå. Yrkesuppgift för den största förvärvskällan under året, SSYK 96, 4-siffernivå. Källan för den yrkesuppgift som tillhör den största förvärvskällan under året. Aktualitet (årtal) för den yrkesuppgift som tillhör den största förvärvskällan under året. Tjänstgöringsomfattnin g (0-100%) för den yrkesuppgift som tillhör den största förvärvskällan under året. Organisationsnummer för det företag, som är förknippat med den näst största förvärvskällan under året. Antal anställda efter storleksklass i det företag som är Strukturlönestatistik, härledd variabel SCB:s Jobbregister SCB:s Företagsregister persons inkomst under ett år, enligt till Skatteverket inlämnade kontrolluppgifter från arbetsgivare som betalat ut skattepliktig ersättning för arbete. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. Avser tjänstgöringsomfattnin g per tjänst uttryckt i procent av motsvarande heltid. Företagets identitetsnummer (12 positioner). För juridiska personer används organisationsnumret och för enskilda näringsidkare används personnumret som organisationsnummer. Antal anställda i företaget efter storleksklass. ej summerbar Ssyk3 ej summerbar Ssyk4 ej summerbar KallaSsyk ej summerbar ArSsyk04 ej summerbar TjOmf ej summerbar Ku2PeOrgNr_04 ej summerbar Anstkl 6

7 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd förknippat med den näst största förvärvskällan under året. total bruttolön eller företagarinkomst, näst största förvärvskällan yrke klassificerat enligt SSYK 96, 3-siffernivå, näst största förvärvskällan yrke klassificerat efter SSYK 96, 4-siffernivå, näst största förvärvskällan yrkesuppgiftens källa, näst största förvärvskällan mätår för yrkesuppgift, näst största förvärvskällan tjänstgöringsomfattnin g, näst största förvärvskällan sysselsättningsstatus Bruttolön eller företagarinkomst för den näst största förvärvskällan under året. Yrkesuppgift för den näst största förvärvskällan under året, SSYK 96, 3- siffernivå. Yrkesuppgift för den näst största förvärvskällan under året, SSYK 96, 4- siffernivå. Variabeln anger källan för den yrkesuppgift som tillhör den näst största förvärvskällan under året. Aktualitet (årtal) för den yrkesuppgift som tillhör den näst största förvärvskällan under året. Tjänstgöringsomfattnin g (0-100%) för den yrkesuppgift som tillhör den näst största förvärvskällan under året. En persons sysselsättningsstatus under november månad. Som förvärvsarbete räknas inkomstbringande arbete under i genomsnitt minst en SCB:s Jobbregister Strukturlönestatistik, härledd variabel SCB:s Sysselsättningsregister Variabeln anger en persons inkomst under ett år enligt till Skatteverket inlämnade kontrolluppgifter från arbetsgivare som betalat ut skattepliktig ersättning för arbete. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. Avser tjänstgöringsomfattnin g per tjänst uttryckt i procent av motsvarande heltid. Utifrån ett antal villkor som bestämmer personens sysselsättningsstatus erhåller personen en enställig sysselsättningskod. ej summerbar Ku2ink ej summerbar Ssyk3 ej summerbar Ssyk4 ej summerbar KallaSsyk ej summerbar ArSsyk04 ej summerbar TjOmf ej summerbar SyssStat 7

8 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd timme per vecka i november månad. företagets organisationsnummer, huvudsaklig sysselsättning storleksklass efter anställda, huvudsaklig sysselsättning yrkesställning, huvudsaklig sysselsättning sektortillhörighet, huvudsaklig sysselsättning arbetsställets näringsgrenskod, huvudsaklig sysselsättning arbetsställets länskod, huvudsaklig sysselsättning Organisationsnummer för det företag som är förknippat med den huvudsakliga sysselsättningen under november. Antal anställda efter storleksklass i det företag som är förknippat med den huvudsakliga sysselsättningen under november. Personens yrkesställning i det företag, som är förknippat med huvudsaklig sysselsättning under året. Sektortillhörighet för det arbetsställe som är förknippat med den huvudsakliga sysselsättningen under november. Huvudsaklig verksamhet som bedrivs på det arbetsställe där personen anses ha haft sin huvudsakliga sysselsättning. Variabeln bestäms för alla som fått en kontrolluppgift från arbetsgivare. Länskod enligt länsindelning för det arbetsställe, som är förknippat med den huvudsakliga sysselsättningen. SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Företagsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister SCB:s Sysselsättningsregister Företagets identitetsnummer (12 positioner). För juridiska personer används organisationsnumret och för enskilda näringsidkare används personnumret som organisationsnummer. Antal anställda i företaget efter storleksklass. Variabeln definieras utifrån det arbetsställe vid vilken personen bedöms ha haft sin huvudsakliga sysselsättning. Sektortillhörighet är skapad och aggregerad utifrån variablerna sektor, ägarkategori och juridisk form. Variabeln består av en femställig kod som anger arbetsställets huvudsakliga verksamhet enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), 2002 års standard. Variabeln bestäms för alla personer registrerade i riket per den 31/12 som har en indikation på sysselsättning under ej summerbar PeOrgNr1_04 ej summerbar Anstkl ej summerbar Yrkstalln ej summerbar SektorKod ej summerbar AstSni02 ej summerbar AstLan02 8

9 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd året. arbetsställets kommunkod, huvudsaklig sysselsättning SCB:s Sysselsättningsregister ej summerbar AstKommun02 yrke klassificerat efter SSYK 96, 3-siffernivå, huvudsaklig sysselsättning yrke klassificerat efter SSYK 96, 4-siffernivå, huvudsaklig sysselsättning källa för yrkesuppgift, huvudsaklig sysselsättning mätår för yrkesuppgift, huvudsaklig sysselsättning tjänstgöringsomfattnin g, huvudsaklig sysselsättning vikt för yrkesuppgift, huvudsaklig sysselsättning Kommunkod enligt kommunindelning för det arbetsställe som är förknippat med den huvudsakliga sysselsättningen. Yrkesuppgift för den huvudsakliga sysselsättningen under november, SSYK 96, 3-siffernivå. Yrkesuppgift för den huvudsakliga sysselsättningen under november, SSYK 96, 4-siffernivå. Källan för den yrkesuppgift som tillhör den huvudsakliga sysselsättningen under november. Aktualitet (årtal) för den yrkesuppgift som tillhör den huvudsakliga sysselsättningen under november. Tjänstgöringsomfattnin g (0-100%) för den yrkesuppgift som tillhör den huvudsakliga sysselsättningen under november. Vikten för den yrkesuppgift som tillhör den huvudsakliga sysselsättningen under november. Värde tomt, används ej i 2003 års register. Strukturlönestatistik, härledd variabel Variabeln bestäms för alla personer registrerade i riket per den 31/12 som har en indikation på sysselsättning under året. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 4-siffernivå. Avser tjänstgöringsomfattnin g per tjänst uttryckt i procent av motsvarande heltid. Variabeln härleds utifrån variabeln tjomf. ej summerbar Ssyk3 ej summerbar Ssyk4 ej summerbar KallaSsyk ej summerbar ArSsyk04 ej summerbar TjOmf ej summerbar ViktYrke total bruttolön eller Total bruttolön eller SCB:s Jobbregister Variabeln anger en ej summerbar Nov2Ink 9

10 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd företagarinkomst, jobb två i november yrke klassificerat efter SSYK 96, 3-siffernivå, jobb två i november yrke klassificerat efter SSYK 96, 4-siffernivå, jobb två i november källa för yrkesuppgift, jobb två i november mätår för yrkesuppgift, jobb två i november tjänsgöringsomfattning, jobb två i november vikt för yrkesuppgift, jobb två i november företagets organisationsnummer, övrigt jobb företagarinkomst från det företag, som är förknippat med jobb två i november. Yrkesuppgift för jobb två i november, SSYK 96, 3-siffernivå. Yrkesuppgift för jobb två i november, SSYK 4-siffernivå. Källan för den yrkesuppgift som tillhör jobb två i november. Aktualitet (årtal) för den yrkesuppgift som tillhör jobb två i november. Tjänstgöringsomfattnin g (0-100%) för den yrkesuppgift som tillhör jobb två i november. Vikten för den yrkesuppgift som tillhör jobb två i november. Värde tomt, används ej i 2003 års register. Organisationsnummer för det företag, som är förknippat med det övriga jobbet. Strukturlönestatistik, härledd variabel SCB:s Jobbregister persons totala lönesumma i november enligt till Skatteverket inlämnade kontrolluppgifter från arbetsgivare som betalat ut skattepliktig ersättning för arbete. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 4-siffernivå. Avser tjänstgöringsomfattnin g per tjänst uttryckt i procent av motsvarande heltid. Variabeln härleds utifrån variabeln tjomf. Företagets identitetsnummer (12 positioner). För juridiska personer används organisationsnumret och för enskilda näringsidkare används personnumret som organisationsnummer. ej summerbar Ssyk3 ej summerbar Ssyk4 ej summerbar KallaSsyk ej summerbar ArSsyk04 ej summerbar TjOmf ej summerbar ViktYrke ej summerbar OvrPeOrgNr_04 10

11 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd storleksklass efter SCB:s Företagsregister ej summerbar Anstkl anställda, övrigt jobb yrke klassificerat efter SSYK 96, 3-siffernivå, övrigt jobb yrke klassificerat efter SSYK 96, 4-siffernivå, övrigt jobb källa för yrkesuppgift, övrigt jobb mätår för yrkesuppgift, övrigt jobb tjänsgöringsomfattning, övrigt jobb arbetslöshetskassa imputerad, huvudsaklig sysselsättning förtidspension Antal anställda efter storleksklass i det företag som är förknippat med det övriga jobbet. Yrkesuppgift för det övriga jobbet, SSYK 96, 3-siffernivå. Yrkesuppgift för det övriga jobbet, SSYK 96, 4-siffernivå. Källan för den yrkesuppgift som tillhör det övriga jobbet. Aktualitet (årtal) för den yrkesuppgift som tillhör det övriga jobbet. Tjänstgöringsomfattnin g (0-100%) för den yrkesuppgift som tillhör det övriga jobbet. Visar om personen har haft ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärd under det aktuella året. Yrkeskodens överensstämmelse med det utvalda arbetsstället för den huvudsakliga sysselsättningen. Visar om personen har haft förtidspension under det aktuella året. Strukturlönestatistik, härledd variabel RAMS RAMS Antal anställda i företaget efter storleksklass. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, på 3-siffernivå. Yrkeskod klassad enligt Standard för svensk yrkesklassificering, 1996 års standard, 4- siffernivå. Avser tjänstgöringsomfattnin g per tjänst uttryckt i procent av motsvarande heltid. Ensiffrig kod som anger om man fått ersättning (1) eller inte (0) under året. Ensiffrig kod som anger yrkeskodens överensstämmelse med det utvalda arbetsstället för den huvudsakliga sysselsättningen. Ensiffrig kod som anger om man har förtidspension (1) eller inte (0) under året. ej summerbar Ssyk3 ej summerbar Ssyk4 ej summerbar KallaSsyk ej summerbar ArSsyk04 ej summerbar TjOmf ej summerbar Arblos ej summerbar Imputerad ej summerbar Fortidpens arbetsställenummer, Arbetsställenummer RAMS Arbetsställenumret ej summerbar Ku1AstNr 11

12 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd största förvärvskällan identifierar tillsammans med organisationsnummer ett arbetsställe (CfarNr) eller motsvarande (särskilda nummer). anges som en femställig numerisk kod. Valet av nummer görs av arbetsgivaren som inte behöver följa några andra regler än att numret ligger i intervallet arbetsställenummer, näst största förvärvskällan yrkesställning, största förvärvskällan total bruttolön eller företagarinkomst, huvudsaklig sysselsättning storleksklass efter anställda, jobb två i november företagets organisationsnummer, jobb två i november Arbetsställenummer identifierar tillsammans med organisationsnummer ett arbetsställe (CfarNr) eller motsvarande (särskilda nummer). Personens yrkesställning i det företag, som är förknippat med den största förvärvskällan under året. Total bruttolön eller företagarinkomst från det företag, där personen bedöms ha haft sin huvudsakliga sysselsättning under november. Antal anställda efter storleksklass i det företag som är förknippat med jobb två i november. Organisationsnummer för det företag som är förknippat med jobb två under november. RAMS RAMS RAMS SCB:s Företagsregister RAMS Arbetsställenumret anges som en femställig numerisk kod. Valet av nummer görs av arbetsgivaren som inte behöver följa några andra regler än att numret ligger i intervallet Variabeln definieras utifrån det arbetsställe där personen haft sin största förvärvskälla under året. Variabeln anger en persons totala lönesumma i november, enligt till Skatteverket inlämnade kontrolluppgifter från arbetsgivare som betalat ut skattepliktig ersättning för arbete. Antal anställda i företaget efter storleksklass. Företagets identitetsnummer (12 positioner). För juridiska personer används organisationsnumret och för enskilda näringsidkare används personnumret som organisationsnummer. ej summerbar Ku2AstNr ej summerbar Yrkstalln ej summerbar NovInk ej summerbar Anstkl ej summerbar PeOrgNr2_04 yrkesställning, jobb två Personens RAMS Variabeln definieras ej summerbar Yrkstalln 12

13 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd i november yrkesställning i det företag, som är förknippat med jobb två i november. utifrån det arbetsställe som är förknippat med jobb två i november. arbetsställenummer, övrigt jobb arbetsställenummer, jobb två i november yrkesställning kombinatörer Arbetsställenummer identifierar tillsammans med organisationsnummer ett arbetsställe (CfarNr) eller motsvarande (särskilda nummer). Arbetsställenummer identifierar tillsammans med organisationsnummer ett arbetsställe (CfarNr) eller motsvarande (särskilda nummer). Yrkesställning för kombinatörer, personer med anknytning till mer än en yrkesställning. RAMS RAMS RAMS Arbetsställenumret anges som en femställig numerisk kod. Valet av nummer görs av arbetsgivaren som inte behöver följa några andra regler än att numret ligger i intervallet Arbetsställenumret anges som en femställig numerisk kod. Valet av nummer görs av arbetsgivaren som inte behöver följa några andra regler än att numret ligger i intervallet Yrkesställning för kombinatörer, angett i bokstavskombinationer. ej summerbar OvrAstNr ej summerbar Nov2AstNr ej summerbar YrkStallnKomb 13 Värdemängder Namn Beskrivning Alder04 Variabeln anger en persons ålder vid årets slut. Åldern beräknas utifrån personnumret. Ålder år (2004). Namn Anstkl Beskrivning Kod Benämning 0 Uppgift saknas 1 0 anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda Antal anställda efter storleksklass i det företag som personen jobbar. Värden mellan 0-16 samt blankt kan förekomma.

14 anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda anställda 14 Namn Arblos Beskrivning Kod Benämning 0 Ej ersättning 1 Ersättning Namn ArSsyk04 Anger om personen har haft ersättning från arbetslöshetskassan under det aktuella året. Beskrivning Kod Benämning **** Uppgift saknas Namn Variabeln anger aktualiteten (årtal) för yrkesuppgiften aktuellt år, enligt formatet ÅÅÅÅ. Beskrivning AstKommun02 Arbetsställets kommunkod visar arbetställets kommuntillhörighet (belägenhet) enligt kommunindelning Kod Benämning * Jobbuppgift saknas 0000 Uppgift saknas 0114 Upplands-Väsby 0115 Vallentuna 0117 Österåker 0120 Värmdö 0123 Järfälla 0125 Ekerö 0126 Huddinge 0127 Botkyrka 0128 Salem

15 0136 Haninge 0138 Tyresö 0139 Upplands-Bro 0140 Nykvarn 0160 Täby 0162 Danderyd 0163 Sollentuna 0180 Stockholm 0181 Södertälje 0182 Nacka 0183 Sundbyberg 0184 Solna 0186 Lidingö 0187 Vaxholm 0188 Norrtälje 0191 Sigtuna 0192 Nynäshamn 0305 Håbo 0319 Älvkarleby 0360 Tierp 0380 Uppsala 0381 Enköping 0382 Östhammar 0428 Vingåker 0461 Gnesta 0480 Nyköping 0481 Oxelösund 0482 Flen 0483 Katrineholm 0484 Eskilstuna 0486 Strängnäs 0488 Trosa 0509 Ödeshög 0512 Ydre 0513 Kinda 0560 Boxholm 0561 Åtvidaberg 0562 Finspång 0563 Valdemarsvik 0580 Linköping 0581 Norrköping 0582 Söderköping 0583 Motala 0584 Vadstena 0586 Mjölby 0604 Aneby 0617 Gnosjö 15

16 0642 Mullsjö 0643 Habo 0662 Gislaved 0665 Vaggeryd 0680 Jönköping 0682 Nässjö 0683 Värnamo 0684 Sävsjö 0685 Vetlanda 0686 Eksjö 0687 Tranås 0760 Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markaryd 0780 Växjö 0781 Ljungby 0821 Högsby 0834 Torsås 0840 Mörbylånga 0860 Hultsfred 0861 Mönsterås 0862 Emmaboda 0880 Kalmar 0881 Nybro 0882 Oskarshamn 0883 Västervik 0884 Vimmerby 0885 Borgholm 0980 Gotland 1060 Olofström 1080 Karlskrona 1081 Ronneby 1082 Karlshamn 1083 Sölvesborg 1214 Svalöv 1230 Staffanstorp 1231 Burlöv 1233 Vellinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 Kävlinge 1262 Lomma 1263 Svedala 16

17 1264 Skurup 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höör 1270 Tomelilla 1272 Bromölla 1273 Osby 1275 Perstorp 1276 Klippan 1277 Åstorp 1278 Båstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 Helsingborg 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Simrishamn 1292 Ängelholm 1293 Hässleholm 1315 Hylte 1380 Halmstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 1401 Härryda 1402 Partille 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 1419 Tjörn 1421 Orust 1427 Sotenäs 1430 Munkedal 1435 Tanum 1438 Dals-Ed 1439 Färgelanda 1440 Ale 1441 Lerum 1442 Vårgårda 1443 Bollebygd 1444 Grästorp 1445 Essunga 1446 Karlsborg 17

18 1447 Gullspång 1452 Tranemo 1460 Bengtsfors 1461 Mellerud 1462 Lilla Edet 1463 Mark 1465 Svenljunga 1466 Herrljunga 1470 Vara 1471 Götene 1472 Tibro 1473 Töreboda 1480 Göteborg 1481 Mölndal 1482 Kungälv 1484 Lysekil 1485 Uddevalla 1486 Strömstad 1487 Vänersborg 1488 Trollhättan 1489 Alingsås 1490 Borås 1491 Ulricehamn 1492 Åmål 1493 Mariestad 1494 Lidköping 1495 Skara 1496 Skövde 1497 Hjo 1498 Tidaholm 1499 Falköping 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle 18

19 1814 Lekeberg 1860 Laxå 1861 Hallsberg 1862 Degerfors 1863 Hällefors 1864 Ljusnarsberg 1880 Örebro 1881 Kumla 1882 Askersund 1883 Karlskoga 1884 Nora 1885 Lindesberg 1904 Skinnskatteberg 1907 Surahammar 1917 Heby 1960 Kungsör 1961 Hallstahammar 1962 Norberg 1980 Västerås 1981 Sala 1982 Fagersta 1983 Köping 1984 Arboga 2021 Vansbro 2023 Malung 2026 Gagnef 2029 Leksand 2031 Rättvik 2034 Orsa 2039 Älvdalen 2061 Smedjebacken 2062 Mora 2080 Falun 2081 Borlänge 2082 Säter 2083 Hedemora 2084 Avesta 2085 Ludvika 2101 Ockelbo 2104 Hofors 2121 Ovanåker 2132 Nordanstig 2161 Ljusdal 2180 Gävle 2181 Sandviken 2182 Söderhamn 2183 Bollnäs 19

20 2184 Hudiksvall 2260 Ånge 2262 Timrå 2280 Härnösand 2281 Sundsvall 2282 Kramfors 2283 Sollefteå 2284 Örnsköldsvik 2303 Ragunda 2305 Bräcke 2309 Krokom 2313 Strömsund 2321 Åre 2326 Berg 2361 Härjedalen 2380 Östersund 2401 Nordmaling 2403 Bjurholm 2404 Vindeln 2409 Robertsfors 2417 Norsjö 2418 Malå 2421 Storuman 2422 Sorsele 2425 Dorotea 2460 Vännäs 2462 Vilhelmina 2463 Åsele 2480 Umeå 2481 Lycksele 2482 Skellefteå 2505 Arvidsjaur 2506 Arjeplog 2510 Jokkmokk 2513 Överkalix 2514 Kalix 2518 Övertorneå 2521 Pajala 2523 Gällivare 2560 Älvsbyn 2580 Luleå 2581 Piteå 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna 20 Namn Beskrivning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning

Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning Register: Inrikeshandelsregistret - omsättning 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Inrikeshandelsstatistik Kontaktperson: Daniel Lennartsson, tel: 019-17 64 29, e-post:

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår Register: Industrins varuproduktion (IVP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Industrins varuproduktion (IVP) Kontaktperson: Caisa Bergman, tel: 019-17 64 46, e-post:

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201.

39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. Tillägg 100201. Sven Wimnell 050203+100201+100211: SNI 2002+2007. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr40q.pdf Innehåll: sid 2 Antal arbetsställen 1998 enligt SNI,

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Värden där uppgift saknas redovisas med en punkt (.)

Värden där uppgift saknas redovisas med en punkt (.) Observera att för vissa arrangemang sker redovisningen endast på länsnivå, eftersom bidragsgivningen skett på denna nivå istället för kommunnivå. Effekten av detta är att summan av de redovisade resultaten

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer