Rapport Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA 20-2008/579 2009-11-25 1."

Transkript

1 Ewa Berndtsson T RA / (23) Uppdraget Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad information om hantering av allmänna handlingar som förvaras hos andra organ än myndigheter med stöd av lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring och förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Bakgrund När en statlig myndighet upphör och verksamheten fortsätter hos en annan statlig myndighet ska arkivet överlämnas till den myndighet som övertar dess verksamhet, om inte annat överenskoms med Riksarkivet (9 och 11 ArkivL). Den övertagande myndigheten ska som huvudregel förvara föregångarens arkiv åtskilt från de egna handlingarna. Även vid bolagisering av en statlig myndighet behöver vissa handlingar överföras till den som övertar verksamheten. Enskilda organ får överta och förvara allmänna handlingar med stöd av lagen (1994:1383) och förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Det enskilda organet ska vidta de åtgärder som krävs för att de allmänna handlingarna efter viss tid skall kunna skiljas ut från det enskilda organets handlingar för överlämnande till Riksarkivet (RA-FS 1991:1 ändr. RA-FS 1997:4). I lagen föreskrivs ingen tidsgräns för förvaringen men där anges bl.a. att en förutsättning för förvaringen är att det enskilda organet har behov av handlingarna för att kunna bedriva verksamheten. Den nämnda lagstiftningen trädde i kraft redan i mitten av 1990-talet, varför ett fortsatt behov av förvaring av allmänna handlingar hos de enskilda organen kan förmodas minska. Däremot har Statens arkiv ett intresse av att förvara arkiv som hör till en och samma arkivbildare på ett ställe, i detta fall de före detta statliga myndigheternas arkiv. Leveranser från bolagiserade myndigheter har skett löpande till Riksarkivet och landsarkiven. För de allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ gäller samma regler som för allmänna handlingar som förvaras hos statliga myndigheter. Det innebär att det enskilda organet har ett ansvar för att tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar, sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782) tillämpas. Det innebär också att Riksarkivet ska tillse att de enskilda bolagen fullgör sina skyldigheter. För att Riksarkivet och landsarkiven ska kunna uppnå sina mål i arbetet för en god arkivhantering, ta emot, bevara och vårda samt tillhandahålla och tillgängliggöra arkiv finns behov av att kartlägga och samla information om allmänna handlingar från bolagiserade myndigheter som fortfarande förvaras hos enskilda organ.

2 Ewa Berndtsson T RA / (23) Metod och genomförande Riksarkivet skickade den 12 december 2008 en skrivelse till enskilda organ upptagna i bilagan till förordningen (1994:1495) med följande fem frågor om hantering av allmänna handlingar: 1. Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv som omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring? 2. Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till ett annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen (1994:1495)? I så fall vilket/vilka? 3. Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka medier (t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? Ange uppskattad volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal kartor, ritningar och dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer). 4. Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv? Varför? Hur länge? 5. Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till Statens arkiv? I så fall vilka handlingar? Riksarkivets frågor skulle besvaras senast den 31 januari Flera enskilda organ har begärt förlängd tid, som längst till september Riksarkivet skickade den 26 augusti 2009 påminnelse till de organ som fortfarande inte hade svarat samt några få som inte var med på den ursprungliga sändlistan. Påminnelsebreven skulle besvaras senast den 15 september Några bolag har inte svarat trots påminnelsebrev. I ett fall, Saab-koncernen, väntas svar under första kvartalet Både inventering och förteckningsarbete pågår och Saab-koncernen eftersträvar en helhetsbild i frågan innan svar skickas till Riksarkivet. De svar som skickats till Riksarkivet är sammanställda utifrån listan på enskilda organ enligt bilagan till förordningen (1994:1495), ändrad t.o.m. 2008:709, samt de fem frågorna som var ställda i Riksarkivets skrivelse. Se sammanställning i bilaga.

3 Ewa Berndtsson T RA / (23) Kommentarer till sammanställningen Riksarkivet har skickat förfrågan till 73 enskilda organ. 50 har svarat, i vissa fall för flera enskilda organ som ingår i samma organisation. Av kolumnen Brev från RA/Svar framgår till vilka organ det skickats brev ( b ) och eventuell påminnelse ( p ) samt vilka som har svarat ( s ). I tabellen används förkortningar på namn på arkivinstitutioner inom Statens arkiv. I samband med utskicken förekom problem med att hitta samtliga 101 organ upptagna i bilagan till förordningen. Vissa bolag har bytt namn på grund av strukturförändring, fusion eller försäljning av verksamhet och inte underrättat regeringen om detta. Enligt 6 lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska detta ske så snart som möjligt så att regeringen kan besluta om ändrad förvaring. Detta har tyvärr inte skett. Riksarkivet har inte vidare utrett frågan om förändringar i bolagsbildningar. I vissa fall har de enskilda organen själva informerat om namn- och organisatoriska förändringar. Den informationen är i så fall med i sammanställningen. Fråga 1 Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv som omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring? 25 enskilda organ har svarat att de förvarar allmänna handlingar tillhörande de statliga myndigheternas arkiv. Följande tidigare statliga myndigheters handlingar förvaras hos organ: Affärsverket FFV, Allmänna advokatbyråer, Byggnadsstyrelsen, Chalmers Tekniska Högskola, Domänverket, Högskolan i Jönköping, Postverket, Socialstyrelsen, Statens bakteriologiska laboratorium, Statens fastighetsverk, Statens hundskola, Statens järnvägar, Statens maskinprovningar, Statens provningsanstalt, Statens Vattenfallsverk. Fråga 2 Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till ett annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen (1994:1495)? I så fall vilket/ vilka? Följande 6 enskilda organ m.m. har svarat att de har överlämnat allmänna handlingar till ett annat enskilt organ: Zedendahl & Co Advokatbyrå KB, Statliga Akademiska Hus Norr, Vasakronan, Posten, Ringhals, Vattenfall, Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Ändringar i bilagan är inte gjorda. Fråga 3 Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka medier (t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? Ange uppskattad volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal kartor, ritningar och dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer).

4 Ewa Berndtsson T RA / (23) 28 enskilda organ har svarat att handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv är förtecknade, från en volym eller några akter hos advokatbyråer till hela arkivbestånd, t.ex. Högskolan i Jönköping eller delar av ritningsarkiv efter Byggnadsstyrelsen och Statens Vattenfallsverk. Bara Ringhals omnämner andra medier än papper. Riksarkivet har inte begärt kopior på arkivförteckningar varför det är svårt att göra bedömning om arkivredovisningen uppfyller Riksarkivets krav. Resten av de enskilda organen har svarat att handlingarna inte är förtecknade, och vissa har lämnat uppgift om ett antal flyttkartonger eller hyllmeter oförtecknade pappershandlingar. Fråga 4 Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv? Varför? Hur länge? 9 enskilda organ har inte längre intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar. Övriga svar tyder på att enskilda organ har behov av handlingarna i sin verksamhet. Det är svårt att ange hur länge, men så länge verksamheten bedrivs, svarar flertalet. Lagstiftningen reglerar inte tiden för förvaring. Fråga 5 Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till Statens arkiv? I så fall vilka handlingar? 19 enskilda organ vill leverera allmänna handlingar till Riksarkivet eller till något av de namngivna landsarkiven. Advokatbyråerna vill överlämna handlingar till landsarkiven när samtliga ärenden är slutförda. Akademiska hus, Vasakronan och Vasallen vill leverera ritningar och handlingar rörande fastigheter som avyttrats. Stiftelsen Högskolan i Jönköping vill leverera myndighetshögskolans arkiv i sin helhet. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut önskar leverera diarieförda handlingar och intygshandlingar. Svaren är inte alltid preciserade men utgör bra underlag för vidare planering av leveranser till Statens arkiv. Enligt 9 lagen (1994:1383) ska ett enskilt organ ersätta arkivmyndigheten för dess kostnader för fortsatt förvaring. Kostnadsfrågan har inte berörts i uppdraget. Övriga kommentarer Riksarkivet utredde år 2000 frågan om FFV-arkiven. Affärsverket FFV (Förenade Fabriksverken) bolagiserades vid årsskiftet 1990/1991. Arkivmaterialet har levererats till Statens arkiv men enligt lagen (1994:1383) fick flera organ ta över handlingar från den statliga myndigheten för förvaring. I samband med kartläggningen visade det sig att flera av de enskilda organen var beredda att leverera de förvarade allmänna handlingarna till arkivmyndigheter. I PM den 22 augusti 2000 föreslås att Riksarkivet beslutar att depåfunktionen för Affärsverket FFV:s arkiv ombesörjs av landsarkiven. Riksarkivet har inte fattat ett sådant beslut. Den omnämnda PM är diarieförd som bilaga 3 till uppdragsbeskrivningen för denna utredning.

5 Ewa Berndtsson T RA / (23) Under projektets gång har ett rättsfall angående hantering av allmänna handlingar uppmärksammats. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 4 februari 2009, mål nr , att Saab Bofors Dynamics inte behöver lämna ut arkivhandlingar som härrör från Affärsverket FFV. Saab Bofors Dynamics har år 2000 förvärvat Celsius Materialteknik och därmed även allmänna handlingar från Affärsverket FFV. Ingen ändring har då gjorts i bilagan till förordningen (1994:1495). Kammarrättsbeslutet har påvisat allvarliga konsekvenser för hantering av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. Ändring i bilagan på den punkten träder i kraft först den 1 december Slutsatser och förslag Kartläggningen av allmänna handlingar hos enskilda organ visar att det finns behov av att Statens arkiv arbetar vidare med frågan. Lagstiftningen från 1994 bör uppdateras och följas upp. Planering av tillsynsinsatser under 2010 och på längre sikt bör tas med i verksamhetsplaneringen hos Riksarkivet. Riksarkivet bör påtala för Kulturdepartementet att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring inte är aktuell i alla delar och bör uppdateras. Felaktiga uppgifter i bilagan försvårar tillgång till information. Rätten att ha tillgång till allmänna handlingar garanteras varje svensk medborgare genom tryckfrihetsförordningen. Riksarkivet bör ta ställning till och gå vidare med frågan om leveranser. Strävan bör vara att samla arkiv efter bolagiserade myndigheter på ett ställe med en komplett arkivredovisning för att kunna söka information. De enskilda organ som vill leverera allmänna handlingar tillhörande statliga myndigheters arkiv bör kontaktas för planering av praktisk hantering av leveranser. Riksarkivet bör i sin tillsynsroll planera att inspektera de enskilda organ som förvarar allmänna handlingar. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd ska även tillämpas av enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra än myndigheter för förvaring. Statens arkiv har ännu inte inspekterat de enskilda organen med avseende på om de fullgör sina skyldigheter ifråga om hantering av allmänna handlingar. Ewa Berndtsson 1:e arkivarie

6 Ewa Berndtsson T RA / (23) Sammanställning av svar Affärsverket FFV Bofors /s Bolaget gick 2000 upp i Saab Svar under första kvartalet 2010 från Saab Bofors Dynamics Bofors Carl Gustav Som ovan Celsius Invest /s Ja Ja, Arkivförteckning för FFV Huvudkontor, FFV Ordnance staber, Division Marknad och Division Utveckling, upprättad 1991 Celsius Materialteknik Bolaget gick 2000 upp i Saab FFV Aerotech Som ovan Fuji Autotec /s Ja Ja, i Excel, 81 st arkivkartonger Telub Bolaget gick 2000 upp i Saab Ja, i första hand för att söka i Affärsverket FFV:s personalakter Kvarstår många frågeställningar innan denna fråga kan besvaras Ja, alla

7 Ewa Berndtsson T RA / (23) Södra allmänna advokatbyrån i Stockholm i Uppsala i Jönköping i Helsingborg i Malmö Åkers Krutbruk Protection Öberg & Heijne Advokatbyrå KB Advokatfirman Ericksson & Häggqvist Jönköpings advokatbyrå KB Advokatfirman Arne Bertman i Malmö HB Ja Ja, arkivet förtecknades under 1991 men någon förteckning kan inte återfinnas, ca 90 hm pappershandlingar Ja Ja, ca 0,4 hm pappershandlingar Nytt namn Jönköpings Advokatbyrå (1999) Ja, personalakter för att bl.a. svara på frågor från SPV ang tidigare anställd personal och instruktioner avseende produktion Ja, akterna är inte avslutade Ja Ja, ca 1,5 hm pappershandlingar (22 ärenden, varav 4 pågående) Ja, övrigt material kan avhämtas av RA Ja, till ULA när akterna har avslutats Ja, när samtliga ärenden är slutförda

8 Ewa Berndtsson T RA / (23) i Halmstad i Göteborg i Borås i Örebro i Falun i Gävle Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Carl-Gustav Nyman advokatbyrå Advokatfirman Hans Billeskans Åsa Ståhlbom advokatbyrå i Örebro Advokatfirman Agneta Nyman Zedendahl & Co Advokatbyrå KB Advokat Eva Nordensköld /s Ja Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal ärendeakter som fortfarande är pågående /s Ja Ett fåtal akter, c:a 0,5 hm Ja, behövs för verksamheten /s Ja Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal ärendeakter som fortfarande är pågående /s Ev Advokatfirman Glimstedt i Falun /s Ja, i enlighet med HLA begäran Ja, ärendeakter ca en kartong till GLA Ja, när handläggning är avslutad Ja, ärendeakter ca en kartong till GLA Samtliga handlingar är överlämnade till HLA

9 Ewa Berndtsson T RA / (23) i Östersund i Kiruna i Luleå Allmänna Pensionsfonden, första fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, andra fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, tredje fondstyrelsen Michael Olofsson Kiruna Advokatbyrå Advokaterna Lundberg & Åkerlund HB Ja Ja, troligen, förutom ej avslutade ärenden /s Ja, reversal överlämnad till HLA AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AMU-gruppen AMU-gruppen -, p/s Ny bolag Lernia Allt är överlämnat Ja, gärna till ÖLA, samtliga handlingar överlämnade till HLA

10 Ewa Berndtsson T RA / (23) Bibelkommissionen Boverket Svenska Bibelsällskapet Svenskt Byggodkännande /s Ja, hela arkivet finns nu samlat på ULA Nytt namn SP- SITAC (2009) Byggnadsstyrelsen Civitas Holding (se svaret från Vasakronan ) Fastighetsaktiebola get Norrporten Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige Försvarsfastigheter Sverige, samtliga handlingar är återlämnade till Boverket 1996 (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare

11 Ewa Berndtsson T RA / (23) Kriminalvårdsfastigheter Sverige Specialfastigheter Sverige Statliga Akademiska Hus Statliga Akademiska Hus i Göteborg Statliga Akademiska Hus i Linköping Statliga Akademiska Hus i Luleå Nytt namn Akademiska Hus Nytt namn Akademiska Hus Nytt namn Akademiska Hus Öst Nytt namn Akademiska Hus Norr (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4), moderbolaget har inte lånat allmänna handlingar. Handlingar som dotterbolag lånat är överlämnade till RA under , alla handlingar från Statliga Akademiska Hus i Linköping AVV skickades 2000 till RA Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare

12 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statliga Akademiska Hus i Lund Statliga Akademiska Hus i Stockholm Statliga Akademiska Hus i Ultuna Statliga Akademiska Hus i Umeå Statliga Akademiska Hus Uppsala Stenvalvet Fastighets Nytt namn Akademiska Hus Syd Akademiska Hus Stockholm - Nytt namn Akademiska Hus Uppsala Nytt namn Akademiska Hus Norr Nytt namn Akademiska Hus Uppsala /s Adressaten har flyttat, giltig eftersändning saknas Ja Ja Ja, behov av tillgång till material rörande fastigheter som ägs av bolaget Ja Ja, ritningar är sedan tidigare återlämnande till RA och KrA Ja i samband med försäljning har B 85 Rånbyn Omagnetisk stuga överlämnats till Luleå kommun och Y 8 Östersund Socialhögskola till Stenvalvet Ja Ja, under 2009 leverans till RA av ca 6 hm pappershandlingar och ritningar Ja, ca 3 hm pappershandlingar Ja, enl bifogad lista

13 Ewa Berndtsson T RA / (23) Chalmers Tekniska Högskola Vasakronan Ja, ritningar till bolag vid enskilda fastigheters avskiljande från Vasakronan till Norrporten och Stenvalvet, ca 10 flyttkartonger Vasallen Ja Ja, ca 4,5 hm handlingar rörande byggnader, ca 15 st hurtsar med varera ca 12 st lådor ritningar Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Domänverket AssiDomän /s Ny bolag Sveaskog AssiDomän Fastighetsförsäljning Ja Ja, ca 1500 hm pappershandlingar från den upphörda myndigheten - (se svar från Sveaskog ) Ja Vet ej Ja, pappershandlingar, i övrigt vet ej Ja, handlingar rörande fastigheter som ägs av bolaget Ja, behövs för verksamheten men kan vid behov göra kopior och returnera originalen Ja, förvaltningsbehov samt ett värde för högskolans identitet och varumärke Ja, handlingarna kan innehålla information av värde för bolagets fortsatta verksamhet. Svårt att bedöma hur länge Ja, handlingar rörande fastigheter som avyttrats önskas återlämna till RA Ja, om Statens arkiv vill ha tillbaka alla original före 1920 Vet ej

14 Ewa Berndtsson T RA / (23) Högskolan i Jönköping Lantmäteriet Länsarbetsnämnde rna i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län AssiDomän Skog & Trä Stiftelsen Högskolan i Jönköping SVEFA Svensk Fastighetsvärdering Arbetslöshetskassan Alfa - (se svar från Sveaskog ) Ja Ja, hela arkivet från Högskolan i Jönköping med föregångare Folkskoleseminarie t i Jönköping (ej levererade rester), Förskoleseminariet i Jönköping och Lärarhögskolan i Jönköping, ca 110 hm pappershandlingar inkluderat gallringsbara räkenskaper Ja, levererar gärna myndighetshögskolans arkiv i sin helhet till Statens arkiv

15 Ewa Berndtsson T RA / (23) Migrationsverket Eqvator, i samband med att Migrationsverket sålde Eqvator överlämnades alla handlingar till Migrationsverket Postverket Posten Ja Ja, i samband med försäljningen av Postgirot 2001 överlämnat till Nordea, upptaget i bilagan till förordningen 1994:1495 Socialstyrelsen Nordea Bank Sverige Posten PIC Postfastigheter Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) Adressaten har flyttat, giltig eftersändning saknas Tjänstematriklar tillhörande huvudkontorets organisation (långlån från RA) och tjänstematriklar tillhörande den regionala organisationen (långlån från LA) /s Ja, ca 20 hm pappershandlingar Ja, behov av att förvara tjänstematriklar under de närmaste åren Ja, handlingarna behövs i det löpande arbetet. Ingen tidsgräns uppsatt Ja, vissa handlingar tillhörande postkontor, restleverans till GLA

16 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens Bakteriologiska laboratorium Statens fastighetsverk Statens hundskola CAL SBL Vaccin Kriminalvårdsfastig heter Sverige Sveriges Hundcenter Ja Ja, ca 27 hm pappershandlingar Statens järnvägar EuroMaint Adressaten okänd (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) Inlandsbanan /s Ja 2005 lämnades handlingar till Järnvägsmuseets arkiv i Gävle för förvaring Ja, så länge bolaget bedriver forskning och försäljning av produkter med relevans till de allmänna handlingarna Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Vissa handlingar är förtecknade på listor, ca 2000 ritningar över broar, bangårdar och profiler, på papper samt digitalt inskannade i Boverkets system för ritningar Jernhusen Ja Ja, delvis Ja, fram till 2011 eller så länge behovet finns i dagsläget, vi kommer att överlämna alla ritningar efter kopiering till Banverkets arkiv i Borlänge Ja, ritningar under 2009 till GLA

17 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens maskinprovningar Statens provningsanstalt SJ Statens järnvägar är enl. redovisningschef fortfarande en myndighet och inget enskilt organ som bildats av bolagiserade myndigeter Green Cargo TraffiCare Unigrid SMP Svensk Maskinprovning Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut b/- adressaten okänd Ja, handlingar rörande typbesiktningar av traktorer som utförts av Statens maskinprovningar, men handlingar är ordnade på ett lämpligt sätt Ja, verksamhetsbehov vid registrering /s Ja Ja, ca 250 hm Handlingar används i den löpande verksamheten. Hur länge de behövs i verksamheten är svårt att avgöra Önskar leverera 75 hm diarieförda handlingar samt 45 hm ej gallringsbara intygshandlingar

18 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens Vattenfallsverk Bråviken Energi -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Fortum Distribution Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance -/- (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Ringhals Ja Ja, till Vattenfall Fastigheter (numera Vattenfall Business Service Nordic ) 2002, Vattenfall Värmekraft 2004 och Svenska Kraftnät Gasturbiner 2004 Ja, eftersom de allmänna handlingarna inte är särskiljda från bolagets egna uppskattas den totala volymen till 3800 hm A4-pärmar, hm A3- pärmar, ritningar, 404 hm lådor och 2269 kartonger med skrivarremsor från kontrollrummen samt en mindre mängd band, CD, video o.dyl. Ja, fortsatt behov av handlingar så länge anläggningen finns kvar, vilket enl politiska beslut bör vara ytterligare 30 år

19 Ewa Berndtsson T RA / (23) Svenska Kraftnät Gasturbiner Ja Ja, delvis förtecknade Lahall/Arendal ca 2000 ritningar och 4 hm pappershandlingar, Hallstavik ca 400 ritningar och 11 hm pappershandlingar Ja, fortsatt behov av handlingarna för att kunna bedriva verksamheten Vattenfall Centrala ritningsarkivet och Bild-, ljud och filmarkivet. Alla övriga identifierbara arkiv är redan levererade till RA, HLA, ULA, GLA och VaLA Handlingar rörande vattenkraftstationer i Motala ström är överförda till Tekniska verken i Linköping Ja Ja, Centrala ritningsarkivet och Bild-, ljud och filmarkivet Ja, pågående process Vattenfall Bohus- Dal -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA

20 Ewa Berndtsson T RA / (23) Vattenfall Bränsle -/- Numera Vattenfall Nuclear Fuel (se svaret från Vattenfall ) Vattenfall Data -/- Numera Vattenfall Business Service Nordic (se svaret från Vattenfall ) Vattenfall Fastigheter Vattenfall Mellansverige Energi -/- Numera Vattenfall Business Service Nordic (se svaret från Vattenfall ) -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA

21 Ewa Berndtsson T RA / (23) Vattenfall Mellersta Norland Energi Vattenfall Norrbotten Energi Vattenfall Support -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Bolaget ombildat till Vattenfall business Services Nordic (VBSN) (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Ja, arkiven omhändertas på ett korrekt sätt Ja Allmänna handlingar överförs till arkivmyndigheten i de fall handlingarna blivit inaktuella för verksamheten Statliga lantmäterimyndigheter Vattenfall Treasury SVEFA Svensk Fastighetsvärdering

22 Ewa Berndtsson T RA / (23) Televerket Fastighets Telaris Svenska Kabel-TV Telefakta Svenska Telia Telia Data Telia MegaCom Telia Mobitel Telia Research Telia TeleRespons Telia Service b (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) /s TeliaSonera (svaret gäller TeliaSonera samt TeliaSoneras underleverantörer/a rkivförvaltare) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) Ja, arkiven levererade till ULA, RA och VaLA

23 Ewa Berndtsson T RA / (23) TERACOM Svensk Rundradio Nytt namn Teracom Ja, ca 30 flyttkartonger Ja, behov av handlingar i verksamheten, efter Teracoms bolagisering 1992 levererades 120 hm pappershandlingar, 1 spelfilm och 998 ritningar till ULA

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17 ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2010-06-17 INNEHÅLL 1 Regelverket... 3 2 Inventera arkivhandlingar... 4 2.1 Avgränsa...

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7)

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Några handfasta tips vad du ska tänka på när du ska leverera personalakter till Linköpings stadsarkiv. Version 2014-06-23 Överflyttning av handlingar till

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Anastasia Pettersson Svensk Kärnbränslehantering AB, Informationshantering Dokumentstruktur och arkivsamordningsfrågor

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Leverans av handlingar till arkivverket

Leverans av handlingar till arkivverket Leverans av handlingar till arkivverket ARKIVVERKET Föreskrift KA/189/40/2007 9.2.2007 Innehåll Överföring av statliga ämbetsverks och inrättningars handlingar till arkivverket Bestämmelser som ger behörighet

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524

Datum 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) 2013-07-08 Dnr RA 231-2013/1524 Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket, distriktet i Umeå den 30 maj 2013 Närvarande: Från Arbetsmiljöverket: tillsynsdirektör administratör administratör

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Industriförbundet (IF) Metalls arbetslöshetskassa den 12 mars 2014 Närvarande Från IF Metalls arbetslöshetskassa: kassaföreståndare omprövningshandläggare föräkringsansvarig

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Riksarkivet. 3.1 Ansvar, avgränsning och organisation. 3.2 Styrdokument. 3.3 Arkivbildning 2(5)

Riksarkivet. 3.1 Ansvar, avgränsning och organisation. 3.2 Styrdokument. 3.3 Arkivbildning 2(5) 1(5) Inspektion av arkivverksamheten vid Svenska Filminstitutet 1. Sammanfattning Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI) har de senaste åren bedrivit ett målinriktat arbetet för att uppfylla de krav som

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-29 Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror KN-KFÖ-2013-01460 Sammanfattning

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) får konstatera att Riksutställningar (RU) arbetar seriöst och målinriktat med arkivvården, men att det nu, antagligen

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Jönköping 1(10) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Jönköping 1. Inledning Av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2 kap. 4 framgår att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg den 16 december 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg den 16 december 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg den 16 december 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. FömedC ska, i enlighet med

Läs mer

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000

Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 1(9) Landsarkivets diarie- och dossierplan fr.o.m. år 2000 Dossierer tillkomna efter den 1 januari 2000 införda med kursiv stil 0 Övergripande och allmänna frågor Kommentar 00 Övergripande, ledning och

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004

Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Rapport från Arkivarienätverksträff 1 april 2004 Drygt 50 registratorer och arkivarier från offentliga myndigheter i Västernorrlands län samlades på Mitthögskolan för en första nätverksträff. Initiativet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT Tillsynsavdelningen I Fallenius 2012-06-20 Dnr RA 233-2012/1261 Dnr RA 233-2012/1262

INSPEKTIONSRAPPORT Tillsynsavdelningen I Fallenius 2012-06-20 Dnr RA 233-2012/1261 Dnr RA 233-2012/1262 1(10) Inspektion av arkivvården hos Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola aktiebolag 1. Sammanfattning Den strategi för bevarande av elektroniska handlingar som Chalmers

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Bli klar med din arkivredovisning

Bli klar med din arkivredovisning Bli klar med din arkivredovisning Intensivkurs i att ordna och förteckna arkiv 2-3 februari och 16-17 mars 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelserna Generellt Handläggningsstöd Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelsernas verksamhet 21 länsstyrelser Gemensam IT-verksamhet,

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 juni 1992, 123 med ändringar den 26 oktober 1995, 136 och den 25 januari 2001, 8.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 juni 1992, 123 med ändringar den 26 oktober 1995, 136 och den 25 januari 2001, 8. Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige den 25 juni 1992, 123 med ändringar den 26 oktober 1995, 136 och den 25 januari 2001, 8. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446)

Läs mer

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder.

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Ta kontrollen över allt papper Har du ett arkiv på jobbet som är platskrävande, svåröverskådligt och med dokument, ritningar eller bilder som folk vill

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:39 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Försvarets radioanstalt; beslutade den 23 juni 2011. Riksarkivet

Läs mer

Tjänstebeskrivning Slutarkivering

Tjänstebeskrivning Slutarkivering Landstingsarkivet 2013-06-11 Tjänstebeskrivning Version 1.1 LA 2012-7351 Tjänstebeskrivning Slutarkivering Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Landstingsarkivets organisation... 3 2 Slutarkivering... 3 2.1.1

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN

F3:10 AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 1(7) AVTALSMALL LÅN AV PATIENTJOURNALER MM NÄRSJUKVÅRD I KRISTINEHAMN 2(7) AVTALSMALL, LÅN AV PATIENTJOURNALER 3 3.10.1 Bakgrund och syfte 3 3.10.2 Tillträde 4 3.10.3 Kontaktpersoner 4 3.10.4 Utlånade

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

(Dnr 3166-2001) Anmälan

(Dnr 3166-2001) Anmälan Riksarkivet har handlagt en begäran om kopia av en handling som en forskarförfrågan och debiterat avgift för uppdraget. Fråga om framställningen skulle ha handlagts enligt tryckfrihetsförordningens regelverk.

Läs mer

Sakägareförteckning 1 (7) 2015-02-02

Sakägareförteckning 1 (7) 2015-02-02 Sakägareförteckning 1 (7) Fastigheter inom influensområdet Drevkarlen 7 Drevkarlen 8 Drevkarlen 9 Drevkarlen 10 Dubbelbössan 5 Dubbelbössan 6 Dubbelbössan 7 Elektriciteten 5 Elektriciteten 6 Brf Drevkarlen

Läs mer