Rapport Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA 20-2008/579 2009-11-25 1."

Transkript

1 Ewa Berndtsson T RA / (23) Uppdraget Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad information om hantering av allmänna handlingar som förvaras hos andra organ än myndigheter med stöd av lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring och förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Bakgrund När en statlig myndighet upphör och verksamheten fortsätter hos en annan statlig myndighet ska arkivet överlämnas till den myndighet som övertar dess verksamhet, om inte annat överenskoms med Riksarkivet (9 och 11 ArkivL). Den övertagande myndigheten ska som huvudregel förvara föregångarens arkiv åtskilt från de egna handlingarna. Även vid bolagisering av en statlig myndighet behöver vissa handlingar överföras till den som övertar verksamheten. Enskilda organ får överta och förvara allmänna handlingar med stöd av lagen (1994:1383) och förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Det enskilda organet ska vidta de åtgärder som krävs för att de allmänna handlingarna efter viss tid skall kunna skiljas ut från det enskilda organets handlingar för överlämnande till Riksarkivet (RA-FS 1991:1 ändr. RA-FS 1997:4). I lagen föreskrivs ingen tidsgräns för förvaringen men där anges bl.a. att en förutsättning för förvaringen är att det enskilda organet har behov av handlingarna för att kunna bedriva verksamheten. Den nämnda lagstiftningen trädde i kraft redan i mitten av 1990-talet, varför ett fortsatt behov av förvaring av allmänna handlingar hos de enskilda organen kan förmodas minska. Däremot har Statens arkiv ett intresse av att förvara arkiv som hör till en och samma arkivbildare på ett ställe, i detta fall de före detta statliga myndigheternas arkiv. Leveranser från bolagiserade myndigheter har skett löpande till Riksarkivet och landsarkiven. För de allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ gäller samma regler som för allmänna handlingar som förvaras hos statliga myndigheter. Det innebär att det enskilda organet har ett ansvar för att tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar, sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782) tillämpas. Det innebär också att Riksarkivet ska tillse att de enskilda bolagen fullgör sina skyldigheter. För att Riksarkivet och landsarkiven ska kunna uppnå sina mål i arbetet för en god arkivhantering, ta emot, bevara och vårda samt tillhandahålla och tillgängliggöra arkiv finns behov av att kartlägga och samla information om allmänna handlingar från bolagiserade myndigheter som fortfarande förvaras hos enskilda organ.

2 Ewa Berndtsson T RA / (23) Metod och genomförande Riksarkivet skickade den 12 december 2008 en skrivelse till enskilda organ upptagna i bilagan till förordningen (1994:1495) med följande fem frågor om hantering av allmänna handlingar: 1. Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv som omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring? 2. Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till ett annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen (1994:1495)? I så fall vilket/vilka? 3. Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka medier (t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? Ange uppskattad volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal kartor, ritningar och dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer). 4. Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv? Varför? Hur länge? 5. Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till Statens arkiv? I så fall vilka handlingar? Riksarkivets frågor skulle besvaras senast den 31 januari Flera enskilda organ har begärt förlängd tid, som längst till september Riksarkivet skickade den 26 augusti 2009 påminnelse till de organ som fortfarande inte hade svarat samt några få som inte var med på den ursprungliga sändlistan. Påminnelsebreven skulle besvaras senast den 15 september Några bolag har inte svarat trots påminnelsebrev. I ett fall, Saab-koncernen, väntas svar under första kvartalet Både inventering och förteckningsarbete pågår och Saab-koncernen eftersträvar en helhetsbild i frågan innan svar skickas till Riksarkivet. De svar som skickats till Riksarkivet är sammanställda utifrån listan på enskilda organ enligt bilagan till förordningen (1994:1495), ändrad t.o.m. 2008:709, samt de fem frågorna som var ställda i Riksarkivets skrivelse. Se sammanställning i bilaga.

3 Ewa Berndtsson T RA / (23) Kommentarer till sammanställningen Riksarkivet har skickat förfrågan till 73 enskilda organ. 50 har svarat, i vissa fall för flera enskilda organ som ingår i samma organisation. Av kolumnen Brev från RA/Svar framgår till vilka organ det skickats brev ( b ) och eventuell påminnelse ( p ) samt vilka som har svarat ( s ). I tabellen används förkortningar på namn på arkivinstitutioner inom Statens arkiv. I samband med utskicken förekom problem med att hitta samtliga 101 organ upptagna i bilagan till förordningen. Vissa bolag har bytt namn på grund av strukturförändring, fusion eller försäljning av verksamhet och inte underrättat regeringen om detta. Enligt 6 lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska detta ske så snart som möjligt så att regeringen kan besluta om ändrad förvaring. Detta har tyvärr inte skett. Riksarkivet har inte vidare utrett frågan om förändringar i bolagsbildningar. I vissa fall har de enskilda organen själva informerat om namn- och organisatoriska förändringar. Den informationen är i så fall med i sammanställningen. Fråga 1 Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv som omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring? 25 enskilda organ har svarat att de förvarar allmänna handlingar tillhörande de statliga myndigheternas arkiv. Följande tidigare statliga myndigheters handlingar förvaras hos organ: Affärsverket FFV, Allmänna advokatbyråer, Byggnadsstyrelsen, Chalmers Tekniska Högskola, Domänverket, Högskolan i Jönköping, Postverket, Socialstyrelsen, Statens bakteriologiska laboratorium, Statens fastighetsverk, Statens hundskola, Statens järnvägar, Statens maskinprovningar, Statens provningsanstalt, Statens Vattenfallsverk. Fråga 2 Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till ett annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen (1994:1495)? I så fall vilket/ vilka? Följande 6 enskilda organ m.m. har svarat att de har överlämnat allmänna handlingar till ett annat enskilt organ: Zedendahl & Co Advokatbyrå KB, Statliga Akademiska Hus Norr, Vasakronan, Posten, Ringhals, Vattenfall, Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Ändringar i bilagan är inte gjorda. Fråga 3 Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka medier (t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? Ange uppskattad volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal kartor, ritningar och dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer).

4 Ewa Berndtsson T RA / (23) 28 enskilda organ har svarat att handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv är förtecknade, från en volym eller några akter hos advokatbyråer till hela arkivbestånd, t.ex. Högskolan i Jönköping eller delar av ritningsarkiv efter Byggnadsstyrelsen och Statens Vattenfallsverk. Bara Ringhals omnämner andra medier än papper. Riksarkivet har inte begärt kopior på arkivförteckningar varför det är svårt att göra bedömning om arkivredovisningen uppfyller Riksarkivets krav. Resten av de enskilda organen har svarat att handlingarna inte är förtecknade, och vissa har lämnat uppgift om ett antal flyttkartonger eller hyllmeter oförtecknade pappershandlingar. Fråga 4 Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv? Varför? Hur länge? 9 enskilda organ har inte längre intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar. Övriga svar tyder på att enskilda organ har behov av handlingarna i sin verksamhet. Det är svårt att ange hur länge, men så länge verksamheten bedrivs, svarar flertalet. Lagstiftningen reglerar inte tiden för förvaring. Fråga 5 Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till Statens arkiv? I så fall vilka handlingar? 19 enskilda organ vill leverera allmänna handlingar till Riksarkivet eller till något av de namngivna landsarkiven. Advokatbyråerna vill överlämna handlingar till landsarkiven när samtliga ärenden är slutförda. Akademiska hus, Vasakronan och Vasallen vill leverera ritningar och handlingar rörande fastigheter som avyttrats. Stiftelsen Högskolan i Jönköping vill leverera myndighetshögskolans arkiv i sin helhet. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut önskar leverera diarieförda handlingar och intygshandlingar. Svaren är inte alltid preciserade men utgör bra underlag för vidare planering av leveranser till Statens arkiv. Enligt 9 lagen (1994:1383) ska ett enskilt organ ersätta arkivmyndigheten för dess kostnader för fortsatt förvaring. Kostnadsfrågan har inte berörts i uppdraget. Övriga kommentarer Riksarkivet utredde år 2000 frågan om FFV-arkiven. Affärsverket FFV (Förenade Fabriksverken) bolagiserades vid årsskiftet 1990/1991. Arkivmaterialet har levererats till Statens arkiv men enligt lagen (1994:1383) fick flera organ ta över handlingar från den statliga myndigheten för förvaring. I samband med kartläggningen visade det sig att flera av de enskilda organen var beredda att leverera de förvarade allmänna handlingarna till arkivmyndigheter. I PM den 22 augusti 2000 föreslås att Riksarkivet beslutar att depåfunktionen för Affärsverket FFV:s arkiv ombesörjs av landsarkiven. Riksarkivet har inte fattat ett sådant beslut. Den omnämnda PM är diarieförd som bilaga 3 till uppdragsbeskrivningen för denna utredning.

5 Ewa Berndtsson T RA / (23) Under projektets gång har ett rättsfall angående hantering av allmänna handlingar uppmärksammats. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 4 februari 2009, mål nr , att Saab Bofors Dynamics inte behöver lämna ut arkivhandlingar som härrör från Affärsverket FFV. Saab Bofors Dynamics har år 2000 förvärvat Celsius Materialteknik och därmed även allmänna handlingar från Affärsverket FFV. Ingen ändring har då gjorts i bilagan till förordningen (1994:1495). Kammarrättsbeslutet har påvisat allvarliga konsekvenser för hantering av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. Ändring i bilagan på den punkten träder i kraft först den 1 december Slutsatser och förslag Kartläggningen av allmänna handlingar hos enskilda organ visar att det finns behov av att Statens arkiv arbetar vidare med frågan. Lagstiftningen från 1994 bör uppdateras och följas upp. Planering av tillsynsinsatser under 2010 och på längre sikt bör tas med i verksamhetsplaneringen hos Riksarkivet. Riksarkivet bör påtala för Kulturdepartementet att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring inte är aktuell i alla delar och bör uppdateras. Felaktiga uppgifter i bilagan försvårar tillgång till information. Rätten att ha tillgång till allmänna handlingar garanteras varje svensk medborgare genom tryckfrihetsförordningen. Riksarkivet bör ta ställning till och gå vidare med frågan om leveranser. Strävan bör vara att samla arkiv efter bolagiserade myndigheter på ett ställe med en komplett arkivredovisning för att kunna söka information. De enskilda organ som vill leverera allmänna handlingar tillhörande statliga myndigheters arkiv bör kontaktas för planering av praktisk hantering av leveranser. Riksarkivet bör i sin tillsynsroll planera att inspektera de enskilda organ som förvarar allmänna handlingar. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd ska även tillämpas av enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra än myndigheter för förvaring. Statens arkiv har ännu inte inspekterat de enskilda organen med avseende på om de fullgör sina skyldigheter ifråga om hantering av allmänna handlingar. Ewa Berndtsson 1:e arkivarie

6 Ewa Berndtsson T RA / (23) Sammanställning av svar Affärsverket FFV Bofors /s Bolaget gick 2000 upp i Saab Svar under första kvartalet 2010 från Saab Bofors Dynamics Bofors Carl Gustav Som ovan Celsius Invest /s Ja Ja, Arkivförteckning för FFV Huvudkontor, FFV Ordnance staber, Division Marknad och Division Utveckling, upprättad 1991 Celsius Materialteknik Bolaget gick 2000 upp i Saab FFV Aerotech Som ovan Fuji Autotec /s Ja Ja, i Excel, 81 st arkivkartonger Telub Bolaget gick 2000 upp i Saab Ja, i första hand för att söka i Affärsverket FFV:s personalakter Kvarstår många frågeställningar innan denna fråga kan besvaras Ja, alla

7 Ewa Berndtsson T RA / (23) Södra allmänna advokatbyrån i Stockholm i Uppsala i Jönköping i Helsingborg i Malmö Åkers Krutbruk Protection Öberg & Heijne Advokatbyrå KB Advokatfirman Ericksson & Häggqvist Jönköpings advokatbyrå KB Advokatfirman Arne Bertman i Malmö HB Ja Ja, arkivet förtecknades under 1991 men någon förteckning kan inte återfinnas, ca 90 hm pappershandlingar Ja Ja, ca 0,4 hm pappershandlingar Nytt namn Jönköpings Advokatbyrå (1999) Ja, personalakter för att bl.a. svara på frågor från SPV ang tidigare anställd personal och instruktioner avseende produktion Ja, akterna är inte avslutade Ja Ja, ca 1,5 hm pappershandlingar (22 ärenden, varav 4 pågående) Ja, övrigt material kan avhämtas av RA Ja, till ULA när akterna har avslutats Ja, när samtliga ärenden är slutförda

8 Ewa Berndtsson T RA / (23) i Halmstad i Göteborg i Borås i Örebro i Falun i Gävle Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Carl-Gustav Nyman advokatbyrå Advokatfirman Hans Billeskans Åsa Ståhlbom advokatbyrå i Örebro Advokatfirman Agneta Nyman Zedendahl & Co Advokatbyrå KB Advokat Eva Nordensköld /s Ja Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal ärendeakter som fortfarande är pågående /s Ja Ett fåtal akter, c:a 0,5 hm Ja, behövs för verksamheten /s Ja Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal ärendeakter som fortfarande är pågående /s Ev Advokatfirman Glimstedt i Falun /s Ja, i enlighet med HLA begäran Ja, ärendeakter ca en kartong till GLA Ja, när handläggning är avslutad Ja, ärendeakter ca en kartong till GLA Samtliga handlingar är överlämnade till HLA

9 Ewa Berndtsson T RA / (23) i Östersund i Kiruna i Luleå Allmänna Pensionsfonden, första fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, andra fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, tredje fondstyrelsen Michael Olofsson Kiruna Advokatbyrå Advokaterna Lundberg & Åkerlund HB Ja Ja, troligen, förutom ej avslutade ärenden /s Ja, reversal överlämnad till HLA AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AMU-gruppen AMU-gruppen -, p/s Ny bolag Lernia Allt är överlämnat Ja, gärna till ÖLA, samtliga handlingar överlämnade till HLA

10 Ewa Berndtsson T RA / (23) Bibelkommissionen Boverket Svenska Bibelsällskapet Svenskt Byggodkännande /s Ja, hela arkivet finns nu samlat på ULA Nytt namn SP- SITAC (2009) Byggnadsstyrelsen Civitas Holding (se svaret från Vasakronan ) Fastighetsaktiebola get Norrporten Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige Försvarsfastigheter Sverige, samtliga handlingar är återlämnade till Boverket 1996 (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare

11 Ewa Berndtsson T RA / (23) Kriminalvårdsfastigheter Sverige Specialfastigheter Sverige Statliga Akademiska Hus Statliga Akademiska Hus i Göteborg Statliga Akademiska Hus i Linköping Statliga Akademiska Hus i Luleå Nytt namn Akademiska Hus Nytt namn Akademiska Hus Nytt namn Akademiska Hus Öst Nytt namn Akademiska Hus Norr (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4), moderbolaget har inte lånat allmänna handlingar. Handlingar som dotterbolag lånat är överlämnade till RA under , alla handlingar från Statliga Akademiska Hus i Linköping AVV skickades 2000 till RA Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare

12 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statliga Akademiska Hus i Lund Statliga Akademiska Hus i Stockholm Statliga Akademiska Hus i Ultuna Statliga Akademiska Hus i Umeå Statliga Akademiska Hus Uppsala Stenvalvet Fastighets Nytt namn Akademiska Hus Syd Akademiska Hus Stockholm - Nytt namn Akademiska Hus Uppsala Nytt namn Akademiska Hus Norr Nytt namn Akademiska Hus Uppsala /s Adressaten har flyttat, giltig eftersändning saknas Ja Ja Ja, behov av tillgång till material rörande fastigheter som ägs av bolaget Ja Ja, ritningar är sedan tidigare återlämnande till RA och KrA Ja i samband med försäljning har B 85 Rånbyn Omagnetisk stuga överlämnats till Luleå kommun och Y 8 Östersund Socialhögskola till Stenvalvet Ja Ja, under 2009 leverans till RA av ca 6 hm pappershandlingar och ritningar Ja, ca 3 hm pappershandlingar Ja, enl bifogad lista

13 Ewa Berndtsson T RA / (23) Chalmers Tekniska Högskola Vasakronan Ja, ritningar till bolag vid enskilda fastigheters avskiljande från Vasakronan till Norrporten och Stenvalvet, ca 10 flyttkartonger Vasallen Ja Ja, ca 4,5 hm handlingar rörande byggnader, ca 15 st hurtsar med varera ca 12 st lådor ritningar Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Domänverket AssiDomän /s Ny bolag Sveaskog AssiDomän Fastighetsförsäljning Ja Ja, ca 1500 hm pappershandlingar från den upphörda myndigheten - (se svar från Sveaskog ) Ja Vet ej Ja, pappershandlingar, i övrigt vet ej Ja, handlingar rörande fastigheter som ägs av bolaget Ja, behövs för verksamheten men kan vid behov göra kopior och returnera originalen Ja, förvaltningsbehov samt ett värde för högskolans identitet och varumärke Ja, handlingarna kan innehålla information av värde för bolagets fortsatta verksamhet. Svårt att bedöma hur länge Ja, handlingar rörande fastigheter som avyttrats önskas återlämna till RA Ja, om Statens arkiv vill ha tillbaka alla original före 1920 Vet ej

14 Ewa Berndtsson T RA / (23) Högskolan i Jönköping Lantmäteriet Länsarbetsnämnde rna i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län AssiDomän Skog & Trä Stiftelsen Högskolan i Jönköping SVEFA Svensk Fastighetsvärdering Arbetslöshetskassan Alfa - (se svar från Sveaskog ) Ja Ja, hela arkivet från Högskolan i Jönköping med föregångare Folkskoleseminarie t i Jönköping (ej levererade rester), Förskoleseminariet i Jönköping och Lärarhögskolan i Jönköping, ca 110 hm pappershandlingar inkluderat gallringsbara räkenskaper Ja, levererar gärna myndighetshögskolans arkiv i sin helhet till Statens arkiv

15 Ewa Berndtsson T RA / (23) Migrationsverket Eqvator, i samband med att Migrationsverket sålde Eqvator överlämnades alla handlingar till Migrationsverket Postverket Posten Ja Ja, i samband med försäljningen av Postgirot 2001 överlämnat till Nordea, upptaget i bilagan till förordningen 1994:1495 Socialstyrelsen Nordea Bank Sverige Posten PIC Postfastigheter Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) Adressaten har flyttat, giltig eftersändning saknas Tjänstematriklar tillhörande huvudkontorets organisation (långlån från RA) och tjänstematriklar tillhörande den regionala organisationen (långlån från LA) /s Ja, ca 20 hm pappershandlingar Ja, behov av att förvara tjänstematriklar under de närmaste åren Ja, handlingarna behövs i det löpande arbetet. Ingen tidsgräns uppsatt Ja, vissa handlingar tillhörande postkontor, restleverans till GLA

16 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens Bakteriologiska laboratorium Statens fastighetsverk Statens hundskola CAL SBL Vaccin Kriminalvårdsfastig heter Sverige Sveriges Hundcenter Ja Ja, ca 27 hm pappershandlingar Statens järnvägar EuroMaint Adressaten okänd (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) Inlandsbanan /s Ja 2005 lämnades handlingar till Järnvägsmuseets arkiv i Gävle för förvaring Ja, så länge bolaget bedriver forskning och försäljning av produkter med relevans till de allmänna handlingarna Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Vissa handlingar är förtecknade på listor, ca 2000 ritningar över broar, bangårdar och profiler, på papper samt digitalt inskannade i Boverkets system för ritningar Jernhusen Ja Ja, delvis Ja, fram till 2011 eller så länge behovet finns i dagsläget, vi kommer att överlämna alla ritningar efter kopiering till Banverkets arkiv i Borlänge Ja, ritningar under 2009 till GLA

17 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens maskinprovningar Statens provningsanstalt SJ Statens järnvägar är enl. redovisningschef fortfarande en myndighet och inget enskilt organ som bildats av bolagiserade myndigeter Green Cargo TraffiCare Unigrid SMP Svensk Maskinprovning Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut b/- adressaten okänd Ja, handlingar rörande typbesiktningar av traktorer som utförts av Statens maskinprovningar, men handlingar är ordnade på ett lämpligt sätt Ja, verksamhetsbehov vid registrering /s Ja Ja, ca 250 hm Handlingar används i den löpande verksamheten. Hur länge de behövs i verksamheten är svårt att avgöra Önskar leverera 75 hm diarieförda handlingar samt 45 hm ej gallringsbara intygshandlingar

18 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens Vattenfallsverk Bråviken Energi -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Fortum Distribution Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance -/- (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Ringhals Ja Ja, till Vattenfall Fastigheter (numera Vattenfall Business Service Nordic ) 2002, Vattenfall Värmekraft 2004 och Svenska Kraftnät Gasturbiner 2004 Ja, eftersom de allmänna handlingarna inte är särskiljda från bolagets egna uppskattas den totala volymen till 3800 hm A4-pärmar, hm A3- pärmar, ritningar, 404 hm lådor och 2269 kartonger med skrivarremsor från kontrollrummen samt en mindre mängd band, CD, video o.dyl. Ja, fortsatt behov av handlingar så länge anläggningen finns kvar, vilket enl politiska beslut bör vara ytterligare 30 år

19 Ewa Berndtsson T RA / (23) Svenska Kraftnät Gasturbiner Ja Ja, delvis förtecknade Lahall/Arendal ca 2000 ritningar och 4 hm pappershandlingar, Hallstavik ca 400 ritningar och 11 hm pappershandlingar Ja, fortsatt behov av handlingarna för att kunna bedriva verksamheten Vattenfall Centrala ritningsarkivet och Bild-, ljud och filmarkivet. Alla övriga identifierbara arkiv är redan levererade till RA, HLA, ULA, GLA och VaLA Handlingar rörande vattenkraftstationer i Motala ström är överförda till Tekniska verken i Linköping Ja Ja, Centrala ritningsarkivet och Bild-, ljud och filmarkivet Ja, pågående process Vattenfall Bohus- Dal -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA

20 Ewa Berndtsson T RA / (23) Vattenfall Bränsle -/- Numera Vattenfall Nuclear Fuel (se svaret från Vattenfall ) Vattenfall Data -/- Numera Vattenfall Business Service Nordic (se svaret från Vattenfall ) Vattenfall Fastigheter Vattenfall Mellansverige Energi -/- Numera Vattenfall Business Service Nordic (se svaret från Vattenfall ) -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA

21 Ewa Berndtsson T RA / (23) Vattenfall Mellersta Norland Energi Vattenfall Norrbotten Energi Vattenfall Support -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Bolaget ombildat till Vattenfall business Services Nordic (VBSN) (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Ja, arkiven omhändertas på ett korrekt sätt Ja Allmänna handlingar överförs till arkivmyndigheten i de fall handlingarna blivit inaktuella för verksamheten Statliga lantmäterimyndigheter Vattenfall Treasury SVEFA Svensk Fastighetsvärdering

22 Ewa Berndtsson T RA / (23) Televerket Fastighets Telaris Svenska Kabel-TV Telefakta Svenska Telia Telia Data Telia MegaCom Telia Mobitel Telia Research Telia TeleRespons Telia Service b (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) /s TeliaSonera (svaret gäller TeliaSonera samt TeliaSoneras underleverantörer/a rkivförvaltare) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) Ja, arkiven levererade till ULA, RA och VaLA

23 Ewa Berndtsson T RA / (23) TERACOM Svensk Rundradio Nytt namn Teracom Ja, ca 30 flyttkartonger Ja, behov av handlingar i verksamheten, efter Teracoms bolagisering 1992 levererades 120 hm pappershandlingar, 1 spelfilm och 998 ritningar till ULA

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Vår beteckning Michael Slavicek 1998-11-30 172/98-28 Telefon 08-454 48 51. Nämnden för offentlig upphandling

Vår beteckning Michael Slavicek 1998-11-30 172/98-28 Telefon 08-454 48 51. Nämnden för offentlig upphandling Michael Slavicek 1998-11-30 172/98-28 Telefon 08-454 48 51 1 (20) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport från Nämnden för offentlig upphandling (NOU) avseende uppdraget från regeringen

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering Räkenskapsinformation och dess arkivering Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om räkenskapsinformation

Läs mer

ARKIV OCH OMORGANISATION

ARKIV OCH OMORGANISATION ARKIV OCH OMORGANISATION Rapport från Stockholms stads omorganisation 1997 Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 5 Stockholm 1998 Omslag. Interiör från arkivmagasin i stadsarkivets lokaler i

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008

Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Rapport från inspektion av arkivvården vid Krisberedskapsmyndigheten, KBM, Sollefteå den 15 april 2008 Närvarande: (Se även bilaga 2) Från KBM under hela inspektionen: Registrator Sollefteå Registrator

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2

Skuldsatta barn. Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden. Datainspektionens rapport 2008:2 Skuldsatta barn Hanteringen av underåriga gäldenärer hos inkassoombuden Ordlista Borgenär En person eller ett företag som har en fordran hos en annan person eller företag (gäldenären). Gäldenär Person

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars

Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 3 mars 2015 V 11 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 10 Mars Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 10 mars,

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer