Rapport Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA 20-2008/579 2009-11-25 1."

Transkript

1 Ewa Berndtsson T RA / (23) Uppdraget Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad information om hantering av allmänna handlingar som förvaras hos andra organ än myndigheter med stöd av lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring och förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Bakgrund När en statlig myndighet upphör och verksamheten fortsätter hos en annan statlig myndighet ska arkivet överlämnas till den myndighet som övertar dess verksamhet, om inte annat överenskoms med Riksarkivet (9 och 11 ArkivL). Den övertagande myndigheten ska som huvudregel förvara föregångarens arkiv åtskilt från de egna handlingarna. Även vid bolagisering av en statlig myndighet behöver vissa handlingar överföras till den som övertar verksamheten. Enskilda organ får överta och förvara allmänna handlingar med stöd av lagen (1994:1383) och förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Det enskilda organet ska vidta de åtgärder som krävs för att de allmänna handlingarna efter viss tid skall kunna skiljas ut från det enskilda organets handlingar för överlämnande till Riksarkivet (RA-FS 1991:1 ändr. RA-FS 1997:4). I lagen föreskrivs ingen tidsgräns för förvaringen men där anges bl.a. att en förutsättning för förvaringen är att det enskilda organet har behov av handlingarna för att kunna bedriva verksamheten. Den nämnda lagstiftningen trädde i kraft redan i mitten av 1990-talet, varför ett fortsatt behov av förvaring av allmänna handlingar hos de enskilda organen kan förmodas minska. Däremot har Statens arkiv ett intresse av att förvara arkiv som hör till en och samma arkivbildare på ett ställe, i detta fall de före detta statliga myndigheternas arkiv. Leveranser från bolagiserade myndigheter har skett löpande till Riksarkivet och landsarkiven. För de allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ gäller samma regler som för allmänna handlingar som förvaras hos statliga myndigheter. Det innebär att det enskilda organet har ett ansvar för att tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar, sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782) tillämpas. Det innebär också att Riksarkivet ska tillse att de enskilda bolagen fullgör sina skyldigheter. För att Riksarkivet och landsarkiven ska kunna uppnå sina mål i arbetet för en god arkivhantering, ta emot, bevara och vårda samt tillhandahålla och tillgängliggöra arkiv finns behov av att kartlägga och samla information om allmänna handlingar från bolagiserade myndigheter som fortfarande förvaras hos enskilda organ.

2 Ewa Berndtsson T RA / (23) Metod och genomförande Riksarkivet skickade den 12 december 2008 en skrivelse till enskilda organ upptagna i bilagan till förordningen (1994:1495) med följande fem frågor om hantering av allmänna handlingar: 1. Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv som omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring? 2. Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till ett annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen (1994:1495)? I så fall vilket/vilka? 3. Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka medier (t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? Ange uppskattad volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal kartor, ritningar och dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer). 4. Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv? Varför? Hur länge? 5. Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till Statens arkiv? I så fall vilka handlingar? Riksarkivets frågor skulle besvaras senast den 31 januari Flera enskilda organ har begärt förlängd tid, som längst till september Riksarkivet skickade den 26 augusti 2009 påminnelse till de organ som fortfarande inte hade svarat samt några få som inte var med på den ursprungliga sändlistan. Påminnelsebreven skulle besvaras senast den 15 september Några bolag har inte svarat trots påminnelsebrev. I ett fall, Saab-koncernen, väntas svar under första kvartalet Både inventering och förteckningsarbete pågår och Saab-koncernen eftersträvar en helhetsbild i frågan innan svar skickas till Riksarkivet. De svar som skickats till Riksarkivet är sammanställda utifrån listan på enskilda organ enligt bilagan till förordningen (1994:1495), ändrad t.o.m. 2008:709, samt de fem frågorna som var ställda i Riksarkivets skrivelse. Se sammanställning i bilaga.

3 Ewa Berndtsson T RA / (23) Kommentarer till sammanställningen Riksarkivet har skickat förfrågan till 73 enskilda organ. 50 har svarat, i vissa fall för flera enskilda organ som ingår i samma organisation. Av kolumnen Brev från RA/Svar framgår till vilka organ det skickats brev ( b ) och eventuell påminnelse ( p ) samt vilka som har svarat ( s ). I tabellen används förkortningar på namn på arkivinstitutioner inom Statens arkiv. I samband med utskicken förekom problem med att hitta samtliga 101 organ upptagna i bilagan till förordningen. Vissa bolag har bytt namn på grund av strukturförändring, fusion eller försäljning av verksamhet och inte underrättat regeringen om detta. Enligt 6 lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring ska detta ske så snart som möjligt så att regeringen kan besluta om ändrad förvaring. Detta har tyvärr inte skett. Riksarkivet har inte vidare utrett frågan om förändringar i bolagsbildningar. I vissa fall har de enskilda organen själva informerat om namn- och organisatoriska förändringar. Den informationen är i så fall med i sammanställningen. Fråga 1 Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv som omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring? 25 enskilda organ har svarat att de förvarar allmänna handlingar tillhörande de statliga myndigheternas arkiv. Följande tidigare statliga myndigheters handlingar förvaras hos organ: Affärsverket FFV, Allmänna advokatbyråer, Byggnadsstyrelsen, Chalmers Tekniska Högskola, Domänverket, Högskolan i Jönköping, Postverket, Socialstyrelsen, Statens bakteriologiska laboratorium, Statens fastighetsverk, Statens hundskola, Statens järnvägar, Statens maskinprovningar, Statens provningsanstalt, Statens Vattenfallsverk. Fråga 2 Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till ett annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen (1994:1495)? I så fall vilket/ vilka? Följande 6 enskilda organ m.m. har svarat att de har överlämnat allmänna handlingar till ett annat enskilt organ: Zedendahl & Co Advokatbyrå KB, Statliga Akademiska Hus Norr, Vasakronan, Posten, Ringhals, Vattenfall, Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Ändringar i bilagan är inte gjorda. Fråga 3 Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka medier (t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? Ange uppskattad volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal kartor, ritningar och dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer).

4 Ewa Berndtsson T RA / (23) 28 enskilda organ har svarat att handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv är förtecknade, från en volym eller några akter hos advokatbyråer till hela arkivbestånd, t.ex. Högskolan i Jönköping eller delar av ritningsarkiv efter Byggnadsstyrelsen och Statens Vattenfallsverk. Bara Ringhals omnämner andra medier än papper. Riksarkivet har inte begärt kopior på arkivförteckningar varför det är svårt att göra bedömning om arkivredovisningen uppfyller Riksarkivets krav. Resten av de enskilda organen har svarat att handlingarna inte är förtecknade, och vissa har lämnat uppgift om ett antal flyttkartonger eller hyllmeter oförtecknade pappershandlingar. Fråga 4 Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv? Varför? Hur länge? 9 enskilda organ har inte längre intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar. Övriga svar tyder på att enskilda organ har behov av handlingarna i sin verksamhet. Det är svårt att ange hur länge, men så länge verksamheten bedrivs, svarar flertalet. Lagstiftningen reglerar inte tiden för förvaring. Fråga 5 Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till Statens arkiv? I så fall vilka handlingar? 19 enskilda organ vill leverera allmänna handlingar till Riksarkivet eller till något av de namngivna landsarkiven. Advokatbyråerna vill överlämna handlingar till landsarkiven när samtliga ärenden är slutförda. Akademiska hus, Vasakronan och Vasallen vill leverera ritningar och handlingar rörande fastigheter som avyttrats. Stiftelsen Högskolan i Jönköping vill leverera myndighetshögskolans arkiv i sin helhet. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut önskar leverera diarieförda handlingar och intygshandlingar. Svaren är inte alltid preciserade men utgör bra underlag för vidare planering av leveranser till Statens arkiv. Enligt 9 lagen (1994:1383) ska ett enskilt organ ersätta arkivmyndigheten för dess kostnader för fortsatt förvaring. Kostnadsfrågan har inte berörts i uppdraget. Övriga kommentarer Riksarkivet utredde år 2000 frågan om FFV-arkiven. Affärsverket FFV (Förenade Fabriksverken) bolagiserades vid årsskiftet 1990/1991. Arkivmaterialet har levererats till Statens arkiv men enligt lagen (1994:1383) fick flera organ ta över handlingar från den statliga myndigheten för förvaring. I samband med kartläggningen visade det sig att flera av de enskilda organen var beredda att leverera de förvarade allmänna handlingarna till arkivmyndigheter. I PM den 22 augusti 2000 föreslås att Riksarkivet beslutar att depåfunktionen för Affärsverket FFV:s arkiv ombesörjs av landsarkiven. Riksarkivet har inte fattat ett sådant beslut. Den omnämnda PM är diarieförd som bilaga 3 till uppdragsbeskrivningen för denna utredning.

5 Ewa Berndtsson T RA / (23) Under projektets gång har ett rättsfall angående hantering av allmänna handlingar uppmärksammats. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 4 februari 2009, mål nr , att Saab Bofors Dynamics inte behöver lämna ut arkivhandlingar som härrör från Affärsverket FFV. Saab Bofors Dynamics har år 2000 förvärvat Celsius Materialteknik och därmed även allmänna handlingar från Affärsverket FFV. Ingen ändring har då gjorts i bilagan till förordningen (1994:1495). Kammarrättsbeslutet har påvisat allvarliga konsekvenser för hantering av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. Ändring i bilagan på den punkten träder i kraft först den 1 december Slutsatser och förslag Kartläggningen av allmänna handlingar hos enskilda organ visar att det finns behov av att Statens arkiv arbetar vidare med frågan. Lagstiftningen från 1994 bör uppdateras och följas upp. Planering av tillsynsinsatser under 2010 och på längre sikt bör tas med i verksamhetsplaneringen hos Riksarkivet. Riksarkivet bör påtala för Kulturdepartementet att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring inte är aktuell i alla delar och bör uppdateras. Felaktiga uppgifter i bilagan försvårar tillgång till information. Rätten att ha tillgång till allmänna handlingar garanteras varje svensk medborgare genom tryckfrihetsförordningen. Riksarkivet bör ta ställning till och gå vidare med frågan om leveranser. Strävan bör vara att samla arkiv efter bolagiserade myndigheter på ett ställe med en komplett arkivredovisning för att kunna söka information. De enskilda organ som vill leverera allmänna handlingar tillhörande statliga myndigheters arkiv bör kontaktas för planering av praktisk hantering av leveranser. Riksarkivet bör i sin tillsynsroll planera att inspektera de enskilda organ som förvarar allmänna handlingar. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd ska även tillämpas av enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra än myndigheter för förvaring. Statens arkiv har ännu inte inspekterat de enskilda organen med avseende på om de fullgör sina skyldigheter ifråga om hantering av allmänna handlingar. Ewa Berndtsson 1:e arkivarie

6 Ewa Berndtsson T RA / (23) Sammanställning av svar Affärsverket FFV Bofors /s Bolaget gick 2000 upp i Saab Svar under första kvartalet 2010 från Saab Bofors Dynamics Bofors Carl Gustav Som ovan Celsius Invest /s Ja Ja, Arkivförteckning för FFV Huvudkontor, FFV Ordnance staber, Division Marknad och Division Utveckling, upprättad 1991 Celsius Materialteknik Bolaget gick 2000 upp i Saab FFV Aerotech Som ovan Fuji Autotec /s Ja Ja, i Excel, 81 st arkivkartonger Telub Bolaget gick 2000 upp i Saab Ja, i första hand för att söka i Affärsverket FFV:s personalakter Kvarstår många frågeställningar innan denna fråga kan besvaras Ja, alla

7 Ewa Berndtsson T RA / (23) Södra allmänna advokatbyrån i Stockholm i Uppsala i Jönköping i Helsingborg i Malmö Åkers Krutbruk Protection Öberg & Heijne Advokatbyrå KB Advokatfirman Ericksson & Häggqvist Jönköpings advokatbyrå KB Advokatfirman Arne Bertman i Malmö HB Ja Ja, arkivet förtecknades under 1991 men någon förteckning kan inte återfinnas, ca 90 hm pappershandlingar Ja Ja, ca 0,4 hm pappershandlingar Nytt namn Jönköpings Advokatbyrå (1999) Ja, personalakter för att bl.a. svara på frågor från SPV ang tidigare anställd personal och instruktioner avseende produktion Ja, akterna är inte avslutade Ja Ja, ca 1,5 hm pappershandlingar (22 ärenden, varav 4 pågående) Ja, övrigt material kan avhämtas av RA Ja, till ULA när akterna har avslutats Ja, när samtliga ärenden är slutförda

8 Ewa Berndtsson T RA / (23) i Halmstad i Göteborg i Borås i Örebro i Falun i Gävle Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB Carl-Gustav Nyman advokatbyrå Advokatfirman Hans Billeskans Åsa Ståhlbom advokatbyrå i Örebro Advokatfirman Agneta Nyman Zedendahl & Co Advokatbyrå KB Advokat Eva Nordensköld /s Ja Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal ärendeakter som fortfarande är pågående /s Ja Ett fåtal akter, c:a 0,5 hm Ja, behövs för verksamheten /s Ja Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal ärendeakter som fortfarande är pågående /s Ev Advokatfirman Glimstedt i Falun /s Ja, i enlighet med HLA begäran Ja, ärendeakter ca en kartong till GLA Ja, när handläggning är avslutad Ja, ärendeakter ca en kartong till GLA Samtliga handlingar är överlämnade till HLA

9 Ewa Berndtsson T RA / (23) i Östersund i Kiruna i Luleå Allmänna Pensionsfonden, första fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, andra fondstyrelsen Allmänna Pensionsfonden, tredje fondstyrelsen Michael Olofsson Kiruna Advokatbyrå Advokaterna Lundberg & Åkerlund HB Ja Ja, troligen, förutom ej avslutade ärenden /s Ja, reversal överlämnad till HLA AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AP Fastigheter -/- Bolaget gick 2008 upp i Vasakronan (se svaret från Vasakronan ) AMU-gruppen AMU-gruppen -, p/s Ny bolag Lernia Allt är överlämnat Ja, gärna till ÖLA, samtliga handlingar överlämnade till HLA

10 Ewa Berndtsson T RA / (23) Bibelkommissionen Boverket Svenska Bibelsällskapet Svenskt Byggodkännande /s Ja, hela arkivet finns nu samlat på ULA Nytt namn SP- SITAC (2009) Byggnadsstyrelsen Civitas Holding (se svaret från Vasakronan ) Fastighetsaktiebola get Norrporten Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige Försvarsfastigheter Sverige, samtliga handlingar är återlämnade till Boverket 1996 (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare

11 Ewa Berndtsson T RA / (23) Kriminalvårdsfastigheter Sverige Specialfastigheter Sverige Statliga Akademiska Hus Statliga Akademiska Hus i Göteborg Statliga Akademiska Hus i Linköping Statliga Akademiska Hus i Luleå Nytt namn Akademiska Hus Nytt namn Akademiska Hus Nytt namn Akademiska Hus Öst Nytt namn Akademiska Hus Norr (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4), moderbolaget har inte lånat allmänna handlingar. Handlingar som dotterbolag lånat är överlämnade till RA under , alla handlingar från Statliga Akademiska Hus i Linköping AVV skickades 2000 till RA Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare

12 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statliga Akademiska Hus i Lund Statliga Akademiska Hus i Stockholm Statliga Akademiska Hus i Ultuna Statliga Akademiska Hus i Umeå Statliga Akademiska Hus Uppsala Stenvalvet Fastighets Nytt namn Akademiska Hus Syd Akademiska Hus Stockholm - Nytt namn Akademiska Hus Uppsala Nytt namn Akademiska Hus Norr Nytt namn Akademiska Hus Uppsala /s Adressaten har flyttat, giltig eftersändning saknas Ja Ja Ja, behov av tillgång till material rörande fastigheter som ägs av bolaget Ja Ja, ritningar är sedan tidigare återlämnande till RA och KrA Ja i samband med försäljning har B 85 Rånbyn Omagnetisk stuga överlämnats till Luleå kommun och Y 8 Östersund Socialhögskola till Stenvalvet Ja Ja, under 2009 leverans till RA av ca 6 hm pappershandlingar och ritningar Ja, ca 3 hm pappershandlingar Ja, enl bifogad lista

13 Ewa Berndtsson T RA / (23) Chalmers Tekniska Högskola Vasakronan Ja, ritningar till bolag vid enskilda fastigheters avskiljande från Vasakronan till Norrporten och Stenvalvet, ca 10 flyttkartonger Vasallen Ja Ja, ca 4,5 hm handlingar rörande byggnader, ca 15 st hurtsar med varera ca 12 st lådor ritningar Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Domänverket AssiDomän /s Ny bolag Sveaskog AssiDomän Fastighetsförsäljning Ja Ja, ca 1500 hm pappershandlingar från den upphörda myndigheten - (se svar från Sveaskog ) Ja Vet ej Ja, pappershandlingar, i övrigt vet ej Ja, handlingar rörande fastigheter som ägs av bolaget Ja, behövs för verksamheten men kan vid behov göra kopior och returnera originalen Ja, förvaltningsbehov samt ett värde för högskolans identitet och varumärke Ja, handlingarna kan innehålla information av värde för bolagets fortsatta verksamhet. Svårt att bedöma hur länge Ja, handlingar rörande fastigheter som avyttrats önskas återlämna till RA Ja, om Statens arkiv vill ha tillbaka alla original före 1920 Vet ej

14 Ewa Berndtsson T RA / (23) Högskolan i Jönköping Lantmäteriet Länsarbetsnämnde rna i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län AssiDomän Skog & Trä Stiftelsen Högskolan i Jönköping SVEFA Svensk Fastighetsvärdering Arbetslöshetskassan Alfa - (se svar från Sveaskog ) Ja Ja, hela arkivet från Högskolan i Jönköping med föregångare Folkskoleseminarie t i Jönköping (ej levererade rester), Förskoleseminariet i Jönköping och Lärarhögskolan i Jönköping, ca 110 hm pappershandlingar inkluderat gallringsbara räkenskaper Ja, levererar gärna myndighetshögskolans arkiv i sin helhet till Statens arkiv

15 Ewa Berndtsson T RA / (23) Migrationsverket Eqvator, i samband med att Migrationsverket sålde Eqvator överlämnades alla handlingar till Migrationsverket Postverket Posten Ja Ja, i samband med försäljningen av Postgirot 2001 överlämnat till Nordea, upptaget i bilagan till förordningen 1994:1495 Socialstyrelsen Nordea Bank Sverige Posten PIC Postfastigheter Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) Adressaten har flyttat, giltig eftersändning saknas Tjänstematriklar tillhörande huvudkontorets organisation (långlån från RA) och tjänstematriklar tillhörande den regionala organisationen (långlån från LA) /s Ja, ca 20 hm pappershandlingar Ja, behov av att förvara tjänstematriklar under de närmaste åren Ja, handlingarna behövs i det löpande arbetet. Ingen tidsgräns uppsatt Ja, vissa handlingar tillhörande postkontor, restleverans till GLA

16 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens Bakteriologiska laboratorium Statens fastighetsverk Statens hundskola CAL SBL Vaccin Kriminalvårdsfastig heter Sverige Sveriges Hundcenter Ja Ja, ca 27 hm pappershandlingar Statens järnvägar EuroMaint Adressaten okänd (bör vara ja om bolaget svarar ja på fråga nr 4) Inlandsbanan /s Ja 2005 lämnades handlingar till Järnvägsmuseets arkiv i Gävle för förvaring Ja, så länge bolaget bedriver forskning och försäljning av produkter med relevans till de allmänna handlingarna Ja, då bolaget förvaltar fastigheter tillsvidare Vissa handlingar är förtecknade på listor, ca 2000 ritningar över broar, bangårdar och profiler, på papper samt digitalt inskannade i Boverkets system för ritningar Jernhusen Ja Ja, delvis Ja, fram till 2011 eller så länge behovet finns i dagsläget, vi kommer att överlämna alla ritningar efter kopiering till Banverkets arkiv i Borlänge Ja, ritningar under 2009 till GLA

17 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens maskinprovningar Statens provningsanstalt SJ Statens järnvägar är enl. redovisningschef fortfarande en myndighet och inget enskilt organ som bildats av bolagiserade myndigeter Green Cargo TraffiCare Unigrid SMP Svensk Maskinprovning Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut b/- adressaten okänd Ja, handlingar rörande typbesiktningar av traktorer som utförts av Statens maskinprovningar, men handlingar är ordnade på ett lämpligt sätt Ja, verksamhetsbehov vid registrering /s Ja Ja, ca 250 hm Handlingar används i den löpande verksamheten. Hur länge de behövs i verksamheten är svårt att avgöra Önskar leverera 75 hm diarieförda handlingar samt 45 hm ej gallringsbara intygshandlingar

18 Ewa Berndtsson T RA / (23) Statens Vattenfallsverk Bråviken Energi -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Fortum Distribution Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance -/- (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Ringhals Ja Ja, till Vattenfall Fastigheter (numera Vattenfall Business Service Nordic ) 2002, Vattenfall Värmekraft 2004 och Svenska Kraftnät Gasturbiner 2004 Ja, eftersom de allmänna handlingarna inte är särskiljda från bolagets egna uppskattas den totala volymen till 3800 hm A4-pärmar, hm A3- pärmar, ritningar, 404 hm lådor och 2269 kartonger med skrivarremsor från kontrollrummen samt en mindre mängd band, CD, video o.dyl. Ja, fortsatt behov av handlingar så länge anläggningen finns kvar, vilket enl politiska beslut bör vara ytterligare 30 år

19 Ewa Berndtsson T RA / (23) Svenska Kraftnät Gasturbiner Ja Ja, delvis förtecknade Lahall/Arendal ca 2000 ritningar och 4 hm pappershandlingar, Hallstavik ca 400 ritningar och 11 hm pappershandlingar Ja, fortsatt behov av handlingarna för att kunna bedriva verksamheten Vattenfall Centrala ritningsarkivet och Bild-, ljud och filmarkivet. Alla övriga identifierbara arkiv är redan levererade till RA, HLA, ULA, GLA och VaLA Handlingar rörande vattenkraftstationer i Motala ström är överförda till Tekniska verken i Linköping Ja Ja, Centrala ritningsarkivet och Bild-, ljud och filmarkivet Ja, pågående process Vattenfall Bohus- Dal -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA

20 Ewa Berndtsson T RA / (23) Vattenfall Bränsle -/- Numera Vattenfall Nuclear Fuel (se svaret från Vattenfall ) Vattenfall Data -/- Numera Vattenfall Business Service Nordic (se svaret från Vattenfall ) Vattenfall Fastigheter Vattenfall Mellansverige Energi -/- Numera Vattenfall Business Service Nordic (se svaret från Vattenfall ) -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA

21 Ewa Berndtsson T RA / (23) Vattenfall Mellersta Norland Energi Vattenfall Norrbotten Energi Vattenfall Support -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) -/- Bolaget har upphört, ingår i Vattenfall Eldistribution (se svaret från Vattenfall ) Bolaget ombildat till Vattenfall business Services Nordic (VBSN) (se svaret från Vattenfall ) Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Handlingar har levererats till GLA, VaLA och HLA Ja, arkiven omhändertas på ett korrekt sätt Ja Allmänna handlingar överförs till arkivmyndigheten i de fall handlingarna blivit inaktuella för verksamheten Statliga lantmäterimyndigheter Vattenfall Treasury SVEFA Svensk Fastighetsvärdering

22 Ewa Berndtsson T RA / (23) Televerket Fastighets Telaris Svenska Kabel-TV Telefakta Svenska Telia Telia Data Telia MegaCom Telia Mobitel Telia Research Telia TeleRespons Telia Service b (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) /s TeliaSonera (svaret gäller TeliaSonera samt TeliaSoneras underleverantörer/a rkivförvaltare) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) - (se svaret från TeliaSonera ) Ja, arkiven levererade till ULA, RA och VaLA

23 Ewa Berndtsson T RA / (23) TERACOM Svensk Rundradio Nytt namn Teracom Ja, ca 30 flyttkartonger Ja, behov av handlingar i verksamheten, efter Teracoms bolagisering 1992 levererades 120 hm pappershandlingar, 1 spelfilm och 998 ritningar till ULA

Rapport 1(11) Kulturdepartementet Stockholm

Rapport 1(11) Kulturdepartementet Stockholm Rapport 1(11) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Förvaringen av överlämnade handlingar Enligt regeringsbeslut den 30 oktober 2014, KU 2014/1779/KA fick Riksarkivet i uppdrag att utreda förvaringen av

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU2 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014 Närvarande Från Posten AB:, chefsarkivarie, arkivarie Från Riksarkivet: Ian Fallenius 1. Sammanfattning Flera av de verksamheter som nämns

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Daniel Ström (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Daniel Ström (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 mars 2015 Alice Bah Kuhnke Daniel Ström (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:117

Regeringens proposition 2014/15:117 Regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Prop. 2014/15:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Alice

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26 ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 3, 2013-02-26 INNEHÅLL 1 BESKRIVA ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH ARKIV... 3 1.1 ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring; SFS 2015:602 Utkom från trycket den 10 november 2015 utfärdad den 29 oktober 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

Välkommen till arkiven!!

Välkommen till arkiven!! Välkommen till arkiven!! Vimmerby kommunarkiv och föreningsarkiv Anki Heimonen, kommunarkivarie 0492-76 94 38 anki.heimonen@vimmerby.se Vad är arkiv? Bestånd av handlingar Institution där handlingar förvaras

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Administrationsavdelningen Datum Dnr Enheten för diarium och arkiv 2014-11-19 VER 2014-644, Handläggare 2.09, 2.3.1 Kia Blomberg

Administrationsavdelningen Datum Dnr Enheten för diarium och arkiv 2014-11-19 VER 2014-644, Handläggare 2.09, 2.3.1 Kia Blomberg Administrationsavdelningen Datum Dnr Enheten för diarium och arkiv 2014-11-19 VER 2014-644, Handläggare 2.09, 2.3.1 Kia Blomberg Arkivbeskrivning Upprättad i enlighet med 6 kap. föreskrifter om ändring

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås Stad

Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås Stad Kulturförvaltningen Stadsarkivet Handläggare: Viktor Lundberg, tel. 033-353301. PM Datum 2015-04-23 Dnr 2015:80, 366 Sida 1(5) Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg 1 (1) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr RA 231-2013/1524 Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Arbetsmiljöverket, distriktet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Bilaga. Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid GS arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från GS arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie Sammanfattning

Läs mer

Leverera DIGITAL OCH ANALOG INFORMATION. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Leverera DIGITAL OCH ANALOG INFORMATION. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-05-11 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.3 Leverera DIGITAL OCH

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 DATUM VÅR BETECKNING 2008-11-26 Dnr 012/2008-1212 ERT DATUM ER BETECKNING HANDLÄGGARE Jan Löfgren 054 61 77 38 TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 Riktlinjer för leverans av arkivhandlingar Fastställd:

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv PM 2012:129 RVIII (Dnr 001-1084/2012) Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Remiss från Kulturdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson

Tillsynsavdelningen Dnr RA /2900 E Berndtsson Inspektionsrapport 1(6) Inspektion av arkivvården vid Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen Uppsala universitet inspekterades av Riksarkivet den 14 16 april 2015. Utöver inspektionen av den centrala

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet

Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet RIKSARKIVET 2010-05-20 Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet Två typer av leveransavgifter tas ut med stöd av 17 arkivförordningen: - Mottagningsavgift som ska täcka Riksarkivets

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län 1 (2) Beslut 2013-12-09 Dnr RA 232-2013/3424 Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivet inspekterade arkivvården

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet /

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-11-07 Riksarkivet Riksarkivets främsta uppgift är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer