TJÅNSTES KRIVELS E. Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÅNSTES KRIVELS E. Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun"

Transkript

1 1 ( 1) Staffanstorps kommun TJÅNSTES KRIVELS E ÄRENDENR: MOS-4 1 DATU M: VÅR REFE REN S: Lisa Ca llreus Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun Förslag till beslut Miljö och samhällsbyggnadsnänmden föreslås besluta att anta parkeringsnorm för cykel och bil för Staffanstorps kommun, daterad februari 2016 Ärendebeskrivning Enligt plan- och bygglagen är fastighetsägaren skyldig att anordna parkering för sin fastighet. Som stöd för att göra en bedömning av detta tar många kommuner fram en parkeringsnorm som är ett stöd vid detaljplanering och bygglovprövning. I normen finns riktlinjer för vilka krav som ställs på byggherrar och fastighetsägare så att en rimlig efterfrågan på parkering kan tillgodoses. En parkeringsnorm innebär även att samma krav ställs på alla fastighetsägare och exploatörer och därmed blir planeringsförutsättningama transparanta och förutsägbara. Besluts underlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till: Parkeringsnorm - för cykel och bil, Staffanstorps kommun, februari 2016

2 PARKERI NGSNORM - för cykel och bil Staffanstorps kommun Februari 2016 Staffanstorps kommun

3 Konsult Beställare I Isbergs gata I 9 MALMÖ I Tel: 0 I i i Org.nr: Ombud: Uppdragsansvarig: Handläggare: I Intern granskare: Jonas Andersson Karin Caesar Karolina Andersson Sophia Christianson David Palmqvist Emily Evenäs Staffanstorps kommun Rådhuset, Torget STAFFANSTORP Tel: Org.nr: Ombud: Projektansvarig: Ralp Hargemyr, Thomas Lexen Lisa Callreus I Tyrens uppdragsnummer Datum: rev , rev , rev Sökväg: 0 :\MAL\264317\n_ Text\Pnorm Staffanstorp doc

4 INNEHÅLL INLEDNING SAMMANFATINING AV PARKERINGSNORM FÖR KVARTERSMARK... 2 PARKERINGSNORM FÖR KVARTERSMARK.. 4 INLEDNING AVGRÄNSNING PARKERINGSNORM BOSTÄDER Parkeringsnorm för cykel Parkering snorm för bil PARKERINGSNORM ARBETSPLATSER... 7 Parkeringsnorm för cykel Parkeringsnorm för bil PARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE BILAGA 1 - FÖRUTSÄTTNINGAR OCH METOD... 9 Befolkning Biltäthet Arbetstäthet och besökstäthet Färdmedelsfördelning M etod Jämförelse med andra kommuner BILAGA 2 - BEGREPPSFÖRKLARING REFERENSER & KÄLLOR

5 INLEDNING Parkeringsnormen anger parkeringstal som ska användas som vägledning för att bedöma lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden. Parkeringsnormen behandlar både cykelparkering och bitparkering och visar på det lägsta antalet cykelplatser och bilplatser som ska tillgängliggöras. Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för både bostäder och verksamheter och avser endast kvartersmark. I bilagorna finns information om vilken metod samt vilka förutsättningar som har använts vid beräkning av kommunens parkeringstal. I bilagan finns även en begreppsförklaring. Staffanstorp kommun

6 SAMMANFATTNING AV PARKERINGSNORM FÖR KVARTERSMARK Följande normer är rekommendationer som bör användas för beräkning av antal bilplatser respektive cykelplatser för boende och arbetsplatser vid planläggning, nybyggnad, ombyggnad eller ändrad verksamhet. En fullständig redovisning av hur normerna är framtagna och hur de bör användas finns i följande rappo1t. Avsteg från normen kräver särskild motivering. Parkeringsnorm för cykel Parkeringsnorm för boende Område Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun 1 Varav 0,5 besöksparkering Cvkelvlatsbehov 2,0 I (cp///~h) 3,0 (cvllsmåhus) Parkeringsnorm för cykelplatser för respektive verksamhet Verksamhetstyp Cykelplatser/1000 kvm Cykelplatser/1000 kvm BTA för anställda B TA för besökare/elever Kontor 10 2 Småindustri 3 1 Handel 3 20 Restaurang 9 29 Förskola 9 13 Grundskola 3 36 Gymnasieskola 3 36 Vård boende 2 6 Staffanstorp kommun

7 Parkeringsnorm för bil Parkering för funktionshindrade 5 % av bilplatserna bör vara anpassade för funktionshindrade, men kravet är att a lltid minst en plats ska ordnas inom 25 m gångavstånd från en byggnads entre. Parkeringsnorm för boende - flerbostadshus Lokalisering Bilplatsbehov Bilplatsbehov (bpllbostad) (bvl/1000 kvm BTA) Staffanstorp ' ' Hjärup ' ' Övrig kommun 1, Varav 0, I besöksparkering 2 Det lägre behovstalet används nära kollektivtrafik. 500 m från hållplats fö r regionbuss eller I 000 m från tågstationen. Parkeringsnorm för boende - enbostadshus Typ av parkering Bilplatsbelwv (bp//bostad) Enskild 2 11 ' Samlad 1 5 ' 2 1 Varav 0, I besöks parkering anordnas samlat 2 Varav 0, I besöks parkering Parkeringsnorm för verksamheter Verksamltetstyp Bilplatser/1000 kvm B TAför anställda Kontor 14 Småindustri 10 Handel 5 Restaurang 7 Vård boende 2 Förskola 6 Åk F-3 4 Åk4-9 3 Gymnasieskola 3 Bilplatser/1000 kvm BTA för besökare Staffanstorp kommun

8 PARKERINGSNORM FÖR KVARTERSMARK INLEDNING Kommunen har ett övergripande ansvar för planering av parkering. I detaljplaner anges var parkering ska ordnas och hur mycket parkering som ska finnas. Det är sedan fastighetsägarnas skyldighet att ordna med parkeringsmöjligheter för den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Parkeringsnormen ska fungera som vägledning vid detaljplaneläggning, hur mycket parkering planen bör möjliggöra, och som utgångspunkt vid bygglovsansökningar, vad som kommer att anordnas. Parkering behandlas i Plan- och Bygglagen (3 kap, 15 ) och parkeringsplatser är bygglovspliktiga. I den mån parkering inte kan anordnas inom den egna fastigheten kan parkeringsbehovet lösas genom parkeringsköp (friköp eller avlösen) på annan fastighet. Eventuella avtal om parkering på annans fastighet bör vara servitut (avtalsservitut). Syftet med parkeringsnormen är att ti llgodose parkeringsbehovet för boende, besökande och arbetstagare. Behovet av bilplatser påverkas av en rad faktorer som boendetäthet, biltäthet, arbetstäthet, bilförarandel, samnyttjande, närhet till service, kollektivtrafiknätens och gång- och cykelnätens attraktivitet. Men även utrymmesbrist, när staden i sig utgör en fysisk ram för ytterligare parkering, miljöaspekter och politisk vilja, vilka stadsmilj ökvaliteter som eftersträvas påverkar vilket utbud av bi lplatser som ska erbjudas. Parkeringsnormen är därmed en utgångspunkt för bedömningen av parkeringsbehovet och kan justeras utifrån det aktuella projektets förutsättningar. Parkeringsnormen används vid planering, nybyggnad, ombyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion. Normen anger rekommenderade värden för antal bilplatser för bostad samt för olika typer av verksamheter. Om ett projekt avser andra ändamål än de som omfattas av parkeringsnormen eller har en speciell inriktning bör parkeringsbehovet bedömas från fall till fall genom en särskild parkeringsutredning. AVGRÄNSNING Parkeringsnormen omfattar hela Staffanstorps kommun. Staffanstorp kommun

9 PARKERINGSNORM BOSTÄDER Parkeringstalen har i vissa fall angetts i spann eftersom detta ger en flexibilitet att anpassa behovstalet efter det aktuella projektets förutsättningar. Det krävs dock att förutsättningarna utreds så att en högre eller lägre norm tyd ligt kan motiveras. Parkeri ngsnorm för cykel Med en målsättning att förbättra förutsättningarna för cykel bör parkeringsmöjligheterna för cykel vara goda. Cykelparkeringens läge ska prioriteras framför bitparkering och bör anordnas så nära entren som möjligt. Minst en cykelplats/lägenhet bör vara lättillgänglig. Det bör finnas en cykelplats till va1je boende men behovet styrs av boendeform. Utöver detta tillkommer cykelplats för besökare. Cykelnormen avser i första hand flerbostadshus, vid enbostadshus ordnas cykelplats på egna fastigheten. För Staffanstorps kommun bedöms normen för cykelplatser uppgå till följande: Område Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun 1 Varav 0,5 besöksparkering Cvkelvlatsbehov 2,0 1 (cvlll~h) 3,0 (collsmåhus) Parkeringsnorm för bil Det är viktigt att alla som har en bil har möjlighet att parkera den inom rimligt avstånd från sin bostad. Genom att säkerställa att det ordnas tillräckligt med boendeparkering inom fastigheten frigörs gatuytor. Är boendeparkeringen otillräcklig är risken att de boende parkerar på gatan, vilket kan skapa problem vad gäller framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för besökare. Det finns också en risk att de boende väljer att parkera i ett närliggande område, vilket då istället kan innebära problem för de boende i det området att finna en ledig bitplats. Säkerställandet av tillräcklig boendeparkering, framför allt i kombination med utbyggd kollektivtrafik och utbyggda gång- och cykelnät, ökar också sannolikheten att boende väljer att åka kollektivt, gå eller cykla till arbetet istället för att ta bilen. Parkeringsnorm för boende - flerbostadshus I vissa kommuner har man har valt att dela in behovstalet för boendeparkering i olika zoner. I Staffanstorps tätort är dock variationen i biltäthet mellan oli ka områdena inte särskilt stor. Någon zonindelning för Staffanstorps tätort har därför inte gjorts. Eftersom bittätheten i Hjärup är något lägre än medel för kommunen, troligtvis på grund av närheten till Pågatågstation, redovisas Hjärup separat. Staffanstorp kommun

10 Nedan redovisas parkeringsnormen för boendeparkering i flerbostadshus. Beräkningen grundar sig på att en bostad i snitt är ca 100 kvm BT A stor. Boendetätheten för flerbostadshus är antagen till 1,8 boende/bostad och biltätheten för Staffanstorp och Hjärup är 436 respektive 391 bilar/1000 invånare. Medel för kommunen är 426 bilar/ I 000 invånare. Lokalisering Bilplatsbehov Bi/plats behov (bp//bostad) (bp//joookvm BTA) Staffanstorp , ' ' Hjärup , ' ' Övrig kommun 1 0 ' Varav 0, I besöksparkering 2 Lägre behovstal kan användas nära kollektivtrafik. Närmre än 500 m från hållplats med regionbussar eller I 000 m från tågstation. Parkeringsnorm för boende - enbostadshus Enbostadshus kan antingen ha parkeringen på den egna fastigheten eller på en samlad parkering. Samlad parkering innebär att parkeringen för ett antal bostäder finns samlade till en gemensam parkeringsplats, och att en viss samnyttjande av befintliga bilplatser därmed kan antas. Boendetätheten för enbostadshus är antagen till 2,7 boende/bostad. Typ av parkering Bilplatsbehov (bp//bostad) Enskild 2 1 ' 1 Samlad I 5 1 Varav 0, I besöksparkering anordnas samlat ' 2 2 Varav 0, I besöksparkering Staffanstorp kommun

11 PARKERINGSNORM ARBETSPLATSER Parkeringsnorm för cykel Parkeringsmöjligheterna för cykel bör vara goda för att öka andelen hå llbara färdmedel. Cykelparkeringens läge ska prioriteras framför bilparkering och bör anordnas så nära entren som möjligt. För Staffanstorps kommun bedöms normen för cykelplatser uppgå till fö lj ande: Verksamhetstyp Cyke/p/atser/1000 kvm BTA Cyke/platser/1000 kvm för anställda BTA för besökande/elever Kontor 10 2 Småindustri 3 1 Handel 3 20 Restaurang 9 29 Förskola 9 13 Grundskola 3 36 Gymnasieskola 3 36 Vård boende 2 6 Parkeringsnorm för bil Parkeringsnorm för anställda Nedan redovisas de beräknade parkeringsnormerna för anställda vid kontor, småindustri, handel mm per 1000 kvm BT A. Beräkningarna är baserade på den antagna arbetstätheten och färdmedelsfördelningen redovisade i Bilaga I - Förutsättningar. Verksamhetstyp Bilp/atser/1000 kvm BTAför anställda Kontor 14 Småindustri 10 Handel 5 Restaurang 7 Vård boende 2 Förskola 6 ÅkF-3 4 Åk Gymnasieskola 3 Parkeringsnorm för besökare till verksamheter Nedan redovisas de beräknade parkeringsnormerna för besökare och kunder till kontor, småindustri och handel mm per I 000 kvm BT A. Beräkningarna är baserade på den antagna besökstätheten och färdmedelsfördelningen redovisade i Bilaga 1 - Förutsättningar. Staffanstorp kommun

12 Verksamhetstyp Bilplatser/1000 kvm BTA för besökare Kontor 2 Småindustri I Handel 25 Restaurang 15 Vård boende 3 Bilplatsbehovet för besökare till vissa typer av verksamheter, som exempelvis vårdcentral, sportanläggningar och kyrkor, varierar kraftigt. Man bör därför i dessa fall göra en särskild utredning. Antalet besökare till handel varierar stort beroende på omsättning och läge. I regel är besökstätheten högre för butiker i de mer centrala lägena. Parkeringsnorm för besökare till skola Elevernas parkeringsbehov varierar beroende på förä ldrarnas utbildningsnivå och upptagningsområde. En särskild utredning har därför gjorts om skolors parkeringsbehov. Vid bygglov ska en redovisning göras av hur trafiksituationen är tänkt att fungera med avseende på flöde och trafiksäkerhet. Verksam/i etstyp Bilplatser/1000 kvm BTAjör besökare Förskola 6 Åk F-3 4 Åk4-9 3 Gymnasieskola 3 PARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE Enligt Boverkets Byggregler ska en bilplats för funktionshindrade ordnas inom 25 m gångavstånd från en byggnads entre. Detta bör i första hand gälla entreer som är av allmänt intresse. Handikappförbunden rekommendation är att 5 % av det totala antalet bilplatser är anpassade för funktionshindrade, men alltid minst en plats. Minst en gångväg mellan en byggnads entre och parkering ska kunna användas av en person med funktionshinder. Vid planering och placering av bilplatser för funktionshindrade bör man kontrollera att förflyttningen från bilen till aktuella målpunkter kan ske utan onödiga omvägar och utan att hindras av kantstenar, trappsteg och liknande. Staffanstorp kommun

13 BILAGA 1 METOD FÖRUTSÄTTNINGAR OCH Befolkning Staffanstorps kommun har drygt invånare varav knappt bor i Staffanstorp tätort. I kommunens översiktplan, Framtidens kommun - perspektiv 2038, antas befolkningen i Staffanstorp kommun öka till ca invånare år 2038 med utgångspunkt från prognoser gjorda I kommunen har man en bedömd boendetäthet på ca 2,21 personer/bostad totalt. Efter jämförelse med liknande kommuner har boendetätheten uppdelat på boendetyp bedömts till: Småhus Flerbostadshus 2, 7 personer/bostad 1,8 personer/bostad Andelen småhus uppgår till 78 % i kommunen. I Staffanstorps och Hjärups tätort är motsvarande andel 74 % respektive 80 %. Biltäthet Biltätheten i kommunen ligger på 426 bi lar/ I 000 invånare enligt BILPAK (SCB:s statistik rörande personbilar) vid årsskiftet 2011 /2012. För kommunens största tätorter är fördelningen enligt nedan: Staffanstorp Hjärup Kyrkheddinge med omnejd 436 bi lar/i 000 invånare 391 bilar/i 000 invånare 433 bi lar/i 000 invånare Enligt Trafikverkets prognoser för personbilstrafiken för perioden förväntas bilinnehavet öka något fram till 2030 och därefter totalt sett minska, pga. av inflyttning till tätorter där biltätheten generellt är lägre. Mot bakgrund av Staffanstorps kommuns ambition att bygga i kollektivtrafiknära lägen och ha ett väl utbyggt cykelvägnät görs antagandet att bilinnehavet inte kommer öka under perioden. Arbetstäthet och besökstäthet Arbetstätheten avser antalet anställda per 1000 kvm BTA (bruttoarea). Arbetstätheten varierar mellan olika verksamheter men har för riket tenderat att öka för kontor och minska för industri och handel. Underlag för bedömning har hämtats från handboken Parkeringslexikon (Henrikson, C-H. 1990) och andra kommuners parkeringsnormer. Staffanstorp kommun

14 I tabellen nedan sammanställs antagen arbetstäthet för Staffanstorp kommun: Verksamhet Arbetstäthet Antagen Antal anställda/ 1000 kvm arbetstäthet Kontor Småindustri Handel l Restaurang Förskola Grundskola ,5 Vårdboende Statistik kring antal besökande för olika målpunkter har inte funnits att tillgå. Besökstätheten, uttryckt som antal besökande per I 000 kvm BTA (bruttoarea), har därför även den bedömts utifrån handboken Parkeringslexikon och andra kommuners parkeringsnormer. Besökare till kontor varierar beroende på vi lket verksamhet som bedrivs samt dess läge. Verksamhet Besöks täthet Antagen antal besökare/1000 kvm BTA besökstäthet Kontor Småindustri Handel Restaurang För fö ljande verksamheter har utgångspunkten för beräkning av bilplatsbehov för besökande till verksamheter varit: Verksamhet Förskola Grundskola Vårdboende Utzånzspunkt 5 barn/anställd, 140 kvm (LOA)/avdelning, kvm (BTA)/avdelning, 20 barn/avdelning I O barn/anställd 8 boende/avdelning För gymnasieskolor fi nns ingen tillgänglig stati stik men antagandet att arbetsoch besökstätheten ligger i nivå med grundskolors har gjorts. För nöjes- och motionsanläggningar, kulturhus, hotell m fl anläggningar varierar såväl arbetstäthet som besökstäthet beroende på inriktning varför särskilda utredningar behöver göras för dessa verksamheter. Staffanstorp kommun

15 Färdmedelsfördelning Färdmedelsfördelningen har tagits fram via Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Verktyget använder bl.a. RES 0506 och Resvanor Syd 2007 som källa för såväl alstringstal som färdmedelsfördelning och bryter ner resultatet av resvaneundersökningen på kommunnivå. Från trafikalstringsverktyget har färdmedelsfördelningen för Staffanstorp hämtats för olika verksamheter. Färdmedelsfördelningen i tabellen nedan utgår ifrån att kommunen arbetar med att öka de hållbara transportsätten (kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.). (enligt trafikalstringsverktyget) Skåne län Bil Kollektivt Gånz/Cykel Övrigt 54% 10 % 34 % 3% Kontor 35 % 21 % 42% 2% Småindustri 58 % 12 % 29 % 1 % Detaljhandel 30 % 7% 61 % 2% Förskola 31 % 10 % 59 % 0% Grundskola 13 % 25% 60% 2% Restaurang 16 % 10 % 73 % 1 % Vård boende 18% 6% 75 % 1 % Färdmedelsfördelningen i tabell en ovan särskiljer inte anställda och besökare, utan visar ett sammanslaget värde. Då resor ti ll och från ett kontor till allra största delen utgörs av de anställdas resor, bedöms ovanstående färdmedelsfördelning för kontor utgöra en trolig bild av hur anställda rent generellt reser. Färdmedelsfördelningen för kontor bedöms därför kunna användas för att beräkna parkeringsbehov för anställda även fö r övriga verksamheter. Vid beräkning av parkeringsbehov fö r besökande används däremot de olika verksamheternas respektive färdmedelsandel. Cykelandelen har antagits utgöra ca 60 % av den totala andelen som går eller cyklar i tabellen. En bedömning har gjorts om att en andel på 30 % bil för detaljhandel som räknats fram i alstringsverktyget är lågt för Staffanstorps kommun och att bilandelen troligtvis ligger högre för just detaljhandel. Bilandelen för detaljhandel har därför antagits till 50 %. Staffanstorp kommun

16 Metod Samtliga antaganden beskrivs utförligt i Bilaga 1 - Förutsättningar. För att kunna bestämma en norm för boendeparkering behöver man beräkna bilplatsbehovet. Detta görs med hjälp av boendetätheten och biltätheten enligt formeln: Bilplatsbehov = boendetäthet x biltäthet Uppgifter om boendetäthet och biltäthet har beräknats utifrån statistik erhållen från Staffanstorps kommun. Hur många bitplatser som krävs vid respektive arbetsplats beror på faktorer som typ av arbetsplats, läge och kollektivtrafikutbud m fl. För att kunna fastställa ett parkeringstal som norm för arbetsplatser krävs det att man känner till arbetstätheten samt hur färdmedelsfördelningen ser ut. Andelen som reser med bil multipliceras sedan med arbetstätheten för att få fram parkeringstalet per 1000 kvm BT A. Bilplatsbehov = arbetstäthet x bilförarandel Arbetstätheten och besökstätheten har uppskattats utifrån stati stik från Staffanstorps kommun samt jämförelse med liknande kommuner. För att få fram hur många som färdas med bil respektive cykel har Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts. För att kunna kontrollera att den framtagna parkeringsnormen ligger på lämplig nivå har jämförelser gjorts med några andra skånska kommuners parkeringsnormer. Staffanstorp kommun

17 Jämförelse med andra kommuner En jämförelse har gjorts mellan framräknad norm för Staffanstorp och andra kommuner i Skåne. I jämförelsen nedan redovisas parkeringstal för andra kommuner inklusive besöksparkering. Kommun Bilolatserlsmåhus Bi/p/atserl/J?h Bilar!] 000 inv Staffanstorp (2016) 1,4-2,0 0,7-0,9 426 Lund (2013) 1,3-2,0-370 Vellinge (2007) 1,5-2,0-460 Trelleborg (2007) 1,8-2,0 0,9-1,0 499 Malmö (2010) 1,5-2,0 0,6-1,1 396 En jämförelse med andra kommuner (centrumområde) redovisas nedan för olika verksamheter. Siffrorna avser summan av bilplatser för anställda och besökare: Kommun Bilp/atser/1000 kvm BTA Kontor Småindustri/ Handel hantverk Staffanstorp (2016) Lund (2013) Vellinge (2007) Trelleborg (2007) Malmö (20 I 0) , ,5 Cykelparkeringsnormen ligger i de flesta fa ll ungefär lika som övriga kommuners normer för cykel parkering Staffanstorp kommun

18 BILAGA 2 BEGREPPSFÖRKLARING A vlösen Avtal där annan fastighetsägare går in i berörd fastighetsägares ställe och anordnar de bilplatser som krävs. Bilplats (bpl) Utrymme för uppställning av en bil, en "parkeringsruta". Bil täthet Antal bilar per 1000 invånare BT A Cykelplats (cpl) Parkering Parkeringsköp Parkeringsplats Samnyttjande Bruttoarea utgörs av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdhet. Definition enligt SIS. Utrymme för uppställning av en cykel. Uppställning av fordon, dock ej för ti llfällig angöring. Avtal där fastighetsägaren löser den egna fastighetens parkeringsbehov på annan plats än inom den egna fastigheten enligt vad Plan- och Bygglagen (PBL) kräver. Avtal kan tecknas med annan fastighetsägare alternativt med kommunen. Möjliggör samutnyttjande. Utrymme för parkering av ett eller flera fordon. Gemensam användning av parkeringsplatser för två eller flera byggnader, lokaler, verksamheter eller användare. Platserna reserveras inte för någon användare. Förutsätter en kartläggning av beläggningstiden för olika användare vid olika tidpunkter och att dessa inte sammanfaller. Staffanstorp kommun

19 REFERENSER & KÄLLOR Befolkningsstatistik för Staffanstorps kommun 20 I 0, Staffanstorps kommun Staffanstorp kommunfakta 20 I 2, Staffanstorps kommun Utdrag ur BJ LPAK för Staffanstorps kommun 20 I 0, Staffanstorps kommun Trafikverkets trafikalstringsverktyg Parkeringslexikon, Henriksson, Carl-Henrik, I 990, Stockholm Parkeringsnorm för Vellinge kommun, Tyrens, 2007 Parkeringsnorm för Lunds kommun, Parkeringsnorm för Trelleborg, Tyrens, 2007 Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö, Malmö stad Stadsbyggnadskontor, 20 I 0 Staffanstorp kommun

20 Staffanstorp kommun

21 Staffanstorps kommun TJÅNSTES KRIVE LS E 1(2) ÄRENDENR: 2016-MOS-22 DATU M: VÅR REFEREN S: Lisa Callreus LTF förbud mot personbilstrafik mellan Gårdsallen och Hjärupsvägen Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka förslag till lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Vanningastigen i Hjärup daterad på remiss till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Vanningastigen i Hjärup. Årendebes krivni ng Med anledning av utbyggnaden av Äppelhagen har trafiksystemet i området förändrats, se utdrag från detaljplanen för Äppelhagen nedan. För att undvika backande sopbilar i områdets nordvästra del och underlätta framkomligheten för räddningsfordon föreslås den nu avstängda kopplingen mellan Gårdsallen och Hjärupsvägen i norr öppnas upp för sopbilar och räddningsfordon. ~~å J~ --. =.. ~ J ~ ~ f/, :_=. '~. ra-~ ~~~..:,_~:--.

22 2(2) Staffanstorps kommun TJÅNSTESKRIVELSE ÄRE NDENR:2016-MOS-22 DATUM: VÅR REFERENS: Lisa Ca llreus Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Vanningastigen i Hjärup, daterad

23 Förslag: datum Staffanstorps kommun Dnr 20 I 6-MOS-22 L TF nr: Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Vanningastigen i Hjärup; beslutade den dd mm åååå. Staffanstorps kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 10 kap. 3 första stycket trafikförordningen (1998: 1276) följande.. 1 På Vanningastigen mellan Gårdsallen och Hjärupsvägen i Hjärup får motordrivna fordon inte föras. 2 Förbudet gäller genomfart till Gårdsallen och Hjärupsvägen 3 Förbudet gäller ej lastbilar. Dessa föreskrifter träder i kraft den dd mm åååå. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Eric Tabich Lisa Callreus

24 1 (1) Staffanstorps kommun TJÅNSTES KRIVELS E ÄRENDENR:2016-MOS-23 DATUM: VÅR REFER ENS: Lisa Callreus LTF hävande av stannandeförbud Rudolf Bååths väg, Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka förslag till lokala trafikföreskrifter om upphävande av Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fordon på Rudolf Bååths i Staffanstorp daterad på remiss till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från rernissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av lokala trafikföreskrifter om upphävande av Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fordon på Rudolf Bååths i Staffanstorp. Årendebeskrivning Gällande lokala trafikföreskrifter beslutades när det fanns en mack vid Rudolf Bååths väg. Eftersom verksamheten inte finns kvar föreslås stannande- och parkeringsförbudet tas bort. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till lokala trafikföreskrifter om upphävande av Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fordon på Rudolf Bååths i Staffanstorp, daterad

25 Förslag: datum Staffanstorps kommun Dnr 20 l 6-MOS-23 LTF nr: Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fordon på Rudolf Bååths i Staffanstorp; beslutade den dd mm åååå. Staffanstorps kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och I O kap. 3 första stycketrafikförordningen (1998: 1276) att Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fordon på Rudolf Bååths i Staffanstorp beslutade den 12 mars 2009 skall upphöra att gälla den 11 april Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Eric Tabich Lisa Callreus

26 1(1) Staffans torps kommun TJÅNSTESKRIVELSE ÄRENDENR:2016-MOS-26 DATUM : VÅR REFERENS: Lisa Callreus L TF handikapparkering vid Rådhuset saknas 4h Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att skicka förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Torget i Staffanstorp daterad på remiss till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av lokala trafikföreskrifter om parkering på Torget i Staffanstorp. Årendebeskrivning De parkeringsplatser som är markerade och skyltade som handikapparkering på Torget söder om Rådhuset saknar lokala trafikföreskrifter. Handikapparkeringsplatserna föreslås tidsbegränsas till 4 timmar, utan tidsbegränsning gäller generellt 3 timmar. Övriga parkeringsplatser är tidsbegrän sade till 2 timmar. Bes I uts underlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Torget i Staffanstorp, daterad

27 Förslag: datum Staffanstorps kommun Dnr 20 l 6-MOS-26 L TF nr: Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Torget i Staffanstorp; beslutade den dd mm åååå. Staffanstorps kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 17 och 10 kap. 3 första stycket trafikförordningen (1998: 1276) följande. 1 På 3 stycken markerade platser på Torget söder om Rådhuset i Staffanstorp får endast sådana fordon parkeras som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 trafikförordningen (1998: 1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger sanuna rätt att parkera. 2 Tidsgränsen gäller högst 4 timmar i följd. Dessa föreskrifter träder i kraft den dd mm åååå. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Eric Tabich Lisa Callreus

28 Staffanstorps kommun T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) ÄRENDENR:2015-MOS-49 DATUM: VÅR REFERENS: Lisa Callreus Ändring av LTF tättbebyggt område i Hjärup Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta LTF nr gällande tättbebyggt område i Hjärup Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015 att skicka förslag till lokala trafikföreskrifter gällande ändring av tättbebyggt område i Hjärup på remiss till Polismyndigheten och Trafikverket. Polismyndigheten hade inget att erinra. Trafikverket hade dock önskemål om en mindre justering av gränserna vid Gamla Lundavägen och Lommavägen, nämligen 20 meter åt öster mot Hjärupsvägen på Lommavägen och 20 meter åt nordöst från Hökvägen på Gamla Lundavägen för att passa placering av vägmärken. Förslag till lokala trafikföreskrifter har justerats enligt Trafikverkets synpunkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till LTF nr gällande tättbebyggt område i Hjärup daterad

29 Förslag: datum Staffanstorps kommun Dnr 20 J 5-MOS-49 LTF nr: Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Hjärup; beslutade den 2 mars Staffanstorps kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 10 kap. 3 första stycke trafikförordningen (1998: 1276) följande. 1 Området i Hjärup som anges i kartbilaga till dessa föreskrifter skall vara tättbebyggt område. Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 maj 2016 då Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter LTF nr beslutade den 13 maj 2010 ska upphöra att gälla. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden Eric Tabich Lisa Callreus

30 Förslag: datum Kart bilaga om Hjärupsvägen blr1\ r.fl'i l ) 1: ,3 0,6 km Områdesgräns för tättbebyggt område

31 1 ( 1) Staffanstorps kommun T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR:2016-MOS-19 DATUM: {yyyy-mm-dd} VÅR REFERENS: Thomas Lexen Årsredovisning Planering 2015 Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta: att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna Ärendebeskrivning Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår en verksamhetsplan som godkänns av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i september respektive februari. Stadsbyggnadskontorets plan- och exploateringsenhet biträder miljö- och samhällsbyggnadsnänmden, som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen, och som handhar det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten. Årsplan för 2015 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och exploateringsenheten planerat att utföra för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under året. Årsredovisningen är en avrapportering av den verksamhet som bedrivits för nämnden och gäller för hela verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Årsredovisning planering 2015

32 0 Arsredovisning planering 2015 Stadsbyggnadskontoret I Plan- och exploateringsenheten Inledning Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår en verksamhetsplan som godkänns av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i september respektive februari. Stadsbyggnadskontorets plan- och exploateringsenhet biträder miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen, och som handhar det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten. För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar enheten med detaljplaner, utredningar, planbesked, remiss-yttranden mm. Enheten arbetar också med översiktsplanering, planprogram, remisser, utredningar, tillväxt och exploatering, markanvisningar, förvaltning av markreserv och kommunala fastigheter med mera på uppdrag av kommunstyrelsen. Årsplan för 2015 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och exploateringsenheten planerat att utföra för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under året. Årsredovisningen är en avrapportering av den verksamhet som bedrivits för nämnden och gäller för hela verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december Övergripande mål I maj antog kommunfullmäktige nya mål för innevarande mandatperiod: Kommunfullmäktiges mål för (KF ) anger följande mål som delvis berör miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och plan- och exploateringsenhetens verksamhet: Politikområdet "Omsorg - på medborgarens villkor": - Utbudet av seniorbostäder och trygghetsboenden ska öka. Politikområdet "Platsen vi bor på": - Medborgarna ska känna delaktighet i och stolthet över platsen de bor på. - Befolkningen ska öka i en omfattning som medger en service i balans och en resursmässigt hållbar tillväxt. - Staffanstorps kommun ska vara en attraktiv boendekommun som erbjuder olika upplåtelseformer. Hyresrätter ska beaktas. - Medborgarna ska vara trygga. 1 (4)

33 Politikområdet "Engagerade medborgare": - Kommunens miljöarbete ska stärkas. - Kommunikation med kommunen ska upplevas positivt. - Medborgarens insyn, inflytande och delaktighet i kommunens verksamhet ska öka. - Ungas deltagande i och förståelse för demokratin, ansvar och skyldigheter ska öka. Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ansvarar för och hanterar kontinuerlig uppföljning och analys och bidrar till att påminna om och hålla målsättningar aktuella och levande i verksamheter och förvaltningar. Personal Under perioden arbetade följande personer inom verksamheten: - Anna Fogelberg, planarkitekt 100% - Katarina Jeraeus, planarkitekt 100% - Lowe Kisiel, planarkitekt 100% - Sofia Tjernström, planarkitekt, 80% (30% planering och 50% projektkoordinator MalmöLundRegionen) - Thomas Lexen, stadsarkitekt, plan- och exploateringschef, 100% - Lisa Callreus, trafik- och exploateringsingenjör, 100% - Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör, 100% - Carin Nilsson, exploateringsingenjör, 100%, Planering Planverksamhetens huvuduppgift är framtagande av planprogram, detaljplaner, fördjupningar till översiktsplanen samt i förekommande fall samordning och ledning av konsulter. I arbetet ingår också att samråda och föra en god dialog med medborgarna. Under perioden har enheten arbetat med följande planeringsuppdrag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Typ Namn Status Dp Anneroskolan ärendet återkallat MoSN Dp Borggårdsskolan ärendet återkallat MoSN Dp Bråhögsbadet vilande DpP Flackarps by vilande Dp Hjärup Klockaregårdsvägen pågående Dp Hjärup NO etapp 2 ant , laga kraft Dp Hjärup NO etapp 3 > pågående Dp Hjärup NO etapp 4 > pågående DpP Hjärup Västerstad godk MoSN Dp Hjärup Västerstad, etapp 1a > pågående Dp Hjärup Västerstad, skelettplan > pågående Dp Hjärup Spårområdet (4-spår) pågående Dp Hjärup Vragerupsvägen (4-spår) pågående Dp Hjärup Banvallsvägen (4-spår) pågående Dp Hjärup Stationsbron (4-spår) pågående 2 (4)

34 Dp Hjärup Attevägen pågående Dp Hjärup Ängslyckan ärendet återkallat MoSN Dp Hjärup Äppelhagen ant , laga kraft Dp Knästorps kvarn Pågående/vilande Övr Kulturmiljöprogram pågående Dp Kyrkheddinge, Bjällerupsvägen pågående Dp Kyrkheddinge, verksamhetsområde ärendet återkallat MoSN Ädp del av Nordanå 8:23 m.fl, Nordanår by *l ant , laga kraft Dp Norra skolan *l pågående Dp Pihlängen ant , laga kraft Dp Stanstorp 1 :6, Roos park *l pågående DpP Sockerstan godk KS Dp Södra Stanstad (tidigare g:a Busstorget) pågående DpP Trolle By (Flackarps Trädgårdsby) vilande Dp Uppåkra arkeologiska center vilande Dp Vallby-Myllan ant , laga kraft Dp Vikhem etapp IV pågående Dp Attan vilande Dp=detaljplan, Ädp=ändring av detaljplan, DpP=planprogram, Utr=utredning, Övr=övrigt, ant = antagen, godk = godkänd,:- 1 = nya uppdrag Sedan den senaste årsredovisningen har 6 tidigare antagna detaljplaner vunnit laga kraft, arkiverats och tagits bort från listan. Under 2015 har 7 nya uppdrag tillkommit. Under året har nämnden fattat 5 beslut som gäller godkännande. Detaljplanerna för 4- spårsutbyggnaden - Dp Spårområdet, Dp Banvallsvägen, Dp Stationsbron, Dp Vragerupsvägen - har godkänts av nämnden för antagande av kommunfullmäktige. Planprogrammet för Hjärup Västerstad har godkänts som underlag för efterföljande detaljplaner. Två detaljplaner antagits av nämnden: Dp Pihlängen och Ädp Nordanå. Den sistnämnda överklagades inte och detaljplanen vann därför laga kraft tre veckor efter antagandet. Dp Pihlängen överklagades av en person ej tillhörande sakägarkretsen. Kommunen avvisade överklagan då den inkommit försent. Avvisningsbeslutet överklagades i sin tur och efter att länsstyrelsen avgjort att kommunens beslut var riktigt så har även den detaljplan vunnit laga kraft. Samrådsmöten har hållits i fö ljande detaljplaneprojekt: DpP Hjärup Västerstad, Dp Hjärup NO etapp III, Dp Roos Park och Dp Hjärup Klockaregårdsvägen. 3 (4)

35 Uppföljning Beslut uppdrag godkänn antagande Antal bostäder 200 Tabellen redovisar antalet beslut om uppdrag, godkännande och antagande av detalj planer eller program som fattats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under åren På sista raden redovisas det antal bostäder som de antagna detaljplanerna ger möjlighet att uppföra. 4 (4)

36 Staffanstorps kommun T JÄNSTESKRIVELSE c ~DENR 2016-MOS:~~ DATUM: { } VÅR REFERENS: Cha rlotte Leander Charlotte. Lea nde a nstorp.se Årsredovisning miljö 2015 Förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och miljöskyddsområdet. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras utifrån behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten. Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för nämnden genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året. Beslutsunderlag Miljö- och byggenhetens årsredovisning Miljö.

37 0 Arsredovisning Miljö Inledning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och miljöskyddsområdet. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras utifrån behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten. Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för nämnden genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året. Nationella och regionala projekt Här redogörs för de nationella eller regionala projekt som enheten deltagit i under Nationella projekt 2015 Nationella projekt drivs av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Nationella projekt som var inplanerade för Miljöenheten under 2015: - Tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket (Jordbruksverket tillsammans med Kemikalieinspektionen) - Folkhälsomyndigheten har drivit ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan, med fokus på egenkontrollen som gäller städning och ventilation. Projektet påbörjades under 2014 och avslutades Miljöenheten har deltagit i Livsmedelsverkets nationella projekt "Distributionsanläggningar 2015". Syftet med projekten har varit att sätta fokus på vissa områden inom dricksvattenkontrollen som är viktiga att kontrollera. Regionala projekt 2015 Miljösamverkan Skåne är ett samarbetsprojekt mellan miljökontoren (motsvarande) i Skånes 33 kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Det övergripande målet med Miljösamverkan Skåne är att förbättra vår miljö samt uppnå miljökvalitetsmålen. Samverkan och gemensamma tillsynskampanjer förväntas medföra att den samlade effekten av tillsynen blir större och resultera i en synbar miljönytta inom Skåne som helhet. Syftet är att genom stöd till i första hand myndighetsutövning stärka kommunernas möjlighet att hålla en hög kvalite på sin tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt att effektivisera tillsynen genom ett bättre resursutnyttjande. Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne har fastställt vilka delprojekt som skall ingå i verksamhetsplanen

38 Projekten är: 1. Ledningsnä t 2. Idrottshallar/gym 3. Livsmedel (kosttillskott) 4. Naturvård (Strandskydd och kommunala naturreservat) 5. Dricksvatten Miljöenheten har deltagit i Miljösamverkan Skånes projekt om kosttillskott och projekt om naturvård rörandes strandskydd, samt haft fortsatt deltagande i projektet idrottshallar/gym. Miljöenheten har delvis deltagit i projekt om ledningsnät, men inte deltagit i hela projektet då det varit oklarheter kring om Länsstyrelsen ska ha tillsyn på ledningsnätet i Staffanstorps kommun eller ej. Övriga projekt 5-Yes utbyte Miljöenheten träffar kollegor från övriga 5-Yes kommuner några gånger per år. Dels träffas cheferna dels handläggare inom olika områden. Miljöenheten har genomfört ett gemensamt livsmedelsprojekt "Kontroll i butik med fokus på Listeria och hållbarhet av egentillverkade produkter". Miljöenheten har samarbetat med två andra kommuner inom 5-Yes gällande tillsyn av vårdboenden. Tillsynsområden Miljöenheten har delat upp arbetet i olika tillsynsområden. Inom respektive områd e beskrivs hur arbetet bedrivs inom området och vilken tillsynsinriktning som är planerad samt koppling till miljömålen. Generellt för samtliga områden har tid avsatts för händelsestyrd (ej periodisk) tillsyn, vilket innebär: handläggning av klagomål, anmälningar och ansökan om tillstånd information och råd givning rapportering och besvarande av remisser m.m. till andra myndigheter Miljöskydd Skyddet av den yttre miljön och människors hälsa är i fokus för verksamhetsområdet. Området omfattar bl.a. tillsyn enligt miljöbalken på så kallad miljöfarlig verksamhet gällande industrier, växthus, lantbruk m.m. Utöver detta ingår även handläggning av enskilda avlopp, förorenade områden, köldmedieanläggningar, värmepumpar, oljecisterner m.m. Arbetet bedrivs genom uppsökande tillsyn i enlighet med tillsynsplanen.

39 2 Miljöfarlig verksamhet Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningenföljande: Alla (ca 33 st) anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C-verks.) ska inspekteras. Tillsyn kommer också att sker genom handläggning av miljörapporter (ca 30 st). Tillsyn av U-verksamheter: (ca 20 st av totalt 150) fördelat bl.a. på 15 mekaniska verkstäder mm Tillsyn på lantbruk med växtodling inom det nationella projektet om bekämpningsmedel i jordbruket (ca 30 st av totalt 72) Handläggning av ärende som rör prövningspliktig miljöfarlig verksamhet, vägar, industrier m.m. där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är remissmyndighet. Handlägga ärende gällande användning av slam på åkermark. Handlägga ärende om anmälan av värmepumpar. 22 st C-verksamheter har inspekterats. Flertalet har upphört som C-verksamhet och övergått till U-verksamhet eller att inspektion inte har varit möjliga av olika skäl. Totalt har 25 årsrapporter för C-verksamheter inkommit och handlagts. Det har inkommit 4 anmälan om miljöfarlig verksamhet (nya alternativt förändring i befintliga verksamheter). 2 U-verksamheter har inspekterats. Det har inkommit två ärenden om användning av slam på åkermark. Det har inkommit 7 anmälningar om värmepumpar som har handlagts. Totalt 19 lantbruksverksamheter har varit aktuella för tillsynsbesök under Två oväntade och omfattande lantbruksärenden har hanterats under 2015 som har tagit avsevärt stor del av tillsynstiden för lantbruk. Avfall och producentansvar Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningenföljande: Tillsyn av återvinningsstationer (7 av totalt 7). Handläggning av avfallsfrågor enligt miljöbalken. Dispenshantering enligt kommunens renhållningsordning. H andläggning av anmälningar om kompostering. Handläggning av ärende gällande nedlagda deponier (Vesum, Sockerbruket) Återvinningsstationerna har fått tillsyn under hösten Inga remisser från Länsstyrelsen gällande tillstånd för transport av farligt har inkommit.

40 3 Enskilda avlopp m.m. Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: Handlägga inkommande avloppsärenden. Medverkan i projekt samt tillsyn-uppföljning av tekniska nämndens saneringsplan för avloppsledningsnätet, handläggning driftsstörningar. Fortsatt handläggning av enskilda avloppen i kommunen som vitesförelagts. Handläggning av ca 20 enskilda avlopp med markbäddar/infiltration. Några enstaka anläggningar (cirka 3 st) som saknar längre gående rening än slamavskiljning kvarstår. Tillsyn över kommunens saneringsplan har påbörjats. Miljöenheten har medverkat i projektet "Ledningsnätet" som drivs av Miljösamverkan Skåne. Tillsynskampanj bedrivs under 2015 men kommunen har endast medverkat i framtagandet av material och inte i tillsynskampanj på grund utav oklarheter gällande om Länsstyrelsen eller kommunen har tillsyn över ledningsnätet i kommunen. Föroreningsskador Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningenföljande: Handlägga ärende om anmälan av avhjälpande åtgärder med anledning av föroreningsskador. Medverka i projekt Sockerbruket. Ansvarsutredning för f.d. Grevie jaktskyttebana är genomförd och ansökan om statliga medel har skickats in. Beroende på utfallet kommer mer eller mindre tid att åtgå för tillsyn. Ansvarsutredning och tillsyn inom Blomstergårdsområdet i Hjärup. Fortsatt arbete med tillsyn på övriga prioriterade förorenade områden där kommunen är tillsynsmyndighet. Ev. använda metod för inventering av förorenade områden i samband med tillsyn på C-verksamheter. Miljöenheten har under år 2013 färdigställt ansvarsutredning gällande f.d. Grevie jaktskyttebana. Ansvarsutredningen har kommunicerats med bl.a. berörda fastighetsägare och Länsstyrelsen i Skåne län. Ansvarsutredningen har också ingått som ett underlag för Länsstyrelsens ansökan från år 2013 om statliga medel för att bekosta komplettarande undersökningar och riskbedömning. Under våren 2015 har Länsstyrelsen informerat kommunen om att Grevie Jaktskyttebana har tilldelats medel för komplettarande undersökningar och riskbedömning från Naturvårdsverket. Undersökningar har genomförts under hösten 2015.

41 4 Tekniska enheten har under år 2013 påbörjat arbetet med att ta fram nytt kontrollprogram för Vesums deponi. Arbetet pågår fortfarande. Villakvarteret Blomstergården i Hjärup, där det tidigare legat en handelsträdgård, har under 2014 av Länsstyrelsen riskklassificerats som en riskklass 2 avseende risk för förorening. Miljöteknisk markundersökning har under 2015 genomförts på området, baserat på resultatet har riskklassificeringen kunnat ändras från 2 till 4. Under våren har kommunen, genom ett examensarbete av Joakim Andersen på Lunds Tekniska Högskola, kartlagt områden som riskerar att vara påverkade av ämnet PFOS. Tre riskområden har identifierats: Gamla soptippen vid Vesum, Gullåkra reningsverk och Räddningstjänstens brandövningsplats. Kemiska produkter Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: Handlägga ärende som rör anläggningar och anordningar med ozonnedbrytande ämnen (ca 50 ärende, samtliga med rapporteringskrav). Handlägga anmälningar/ansökningar om spridning av bekämpningsmedel. Handlägga ärende gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (kontrollrapporter cisterner - ca 30). Det har inkommit 40 årsrapporter avseende köldmedium som handlagts. Fem remisser från Länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd enligt förordning om kemiska produkter har handlagts. Två tillstånd och anmälan om kemisk bekämpning har handlagts samt 42 cisternärenden (beslut om återkommande kontroll samt skrotning av cistern). Skydd av naturen Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningenföljande: Pröva ansökningar om dispenser från strandskydd. Handlägga ärende om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken inom strandskyddsområden. Tillsyn av att bestämmelser och beslut inom strandskyddsområden efterlevs inom miljösamverkan Skånes projekt om naturvård. Tillsyn av strandskydd har genomförts under våren inom Miljösamverkan Skånes projekt om naturvård och strandskydd. En fastighet blev aktuell för närmare granskning och ett ärende startades. Ytterligare en fastighet blev aktuell men föll under Länsstyrelsens tillsynsansvar.

42 5 Ett ärende om avfallsupplag inom strandskyddat område har behandlats och avslutats. Hälsoskydd Människors hälsa är i fokus för verksamhetsområdet. Hälsoskydd är ett omfattande verksamhetsområde, med klagomål på t.ex. bristande ventilation, mögel och buller vilket kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Inom området finns ett stort antal objekt bl.a. skolor, förskolor och lokaler för hygienisk behandling. Nämnden är tillsynsmyndighet och ska bl.a. via förebyggande arbete, inspektioner och rådgivning minska risken för olägenheter samt undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. När det gäller solarier omfattar tillsynen kontroll av att det finns uppsatta informationsanslag med skyddsråd, att rätt utrustning används samt hygienaspekterna. Enligt kontroll- och tillsymplanen är tillsynsinriktningenföljande: Tillsyn solarier Tillsyn av skolor genom deltagande av Socialstyrelsens/Folkhälsomyndighetens Nationella tillsynsprojekt (ca 17 st). (ventilation o städning) Tillsyn Bråhögsbadet. Övrigt planerad hälsoskydd Hantering av klagomål. Handlägga ärende om tillstånd för djurhållning inom planlagda områden. Tillsyn av offentliga lokaler inom Miljsamverkan Skånes projekt Idrottshallar/Gym (4 st). Fem solarier har varit aktuella för tillsynsbesök under Tillsyn har skett på Bråhögsbadet. Därutöver har tre anmälningar om driftstörningar inkommit under året. Tillsyn av 10 skolor har gjorts under året, resterande skolor kommer att besökas under Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt avslutades under våren och svar på deras uppföljningsenkät skulle lämnas in senast den 15 april Detta har gjorts och frågorna är besvarade för de skolor som vi hann besöka innan detta datum. Vi har besökt 3 Bed & Breakfast. Ytterligare en verksamhet är planerad att besökas under Vid denna tillsyn har hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen samordnats. Miljöenheten har under deltagit i Miljösamverkan Skånes projekt om idrottshallar/gym. Gym har tagits bort ur projektet då behovet av tillsyn anses vara störst på idrottshallar. Projektet kommer att sammanställas under 2016.

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n

S t a f f a n s t o r p s k o m m u n PARKERINGSNORM - f ö r c y k e l o c h b i l S t a f f a n s t o r p s k o m m u n Februari 2016 Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-02 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ

Läs mer

Parkeringsnorm för Lomma kommun

Parkeringsnorm för Lomma kommun Bilaga 1. Parkeringsnorm för Sammanfattning Parkeringsnormerna i detta dokument är vägledande och anger minimikrav för vilken parkeringsnorm som ska användas för bland annat boende och arbetsplatser i.

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Parkeringsnorm för Laholms kommun

Parkeringsnorm för Laholms kommun Parkeringsnorm för Laholms kommun Januari 2016 Parkeringsnorm för Laholms kommun Upprättad i samarbete mellan planeringskontoret och samhällsbyggnadskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalys och metod

Läs mer

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016

Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Parkeringsnorm Landskrona stad Maj 2016 Titel: Parkeringsnorm Landskrona stad Datum: 2016-05-30 Beställare: Birthe Bunke, Landskrona stad Konsult: Karin Caesar, Tyréns (uppdragsnummer: 263 083) PARKERINGSNORM

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen

Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Bilaga 2 Bakgrund till parkeringstalen Att beräkna parkeringstal för bil handlar om att försöka finna en balans mellan tillräckligt antal parkeringsplatser vid nyetablering eller förändrad markanvändning,

Läs mer

Vellinge kommun PARKERINGSNORM

Vellinge kommun PARKERINGSNORM Mars 2007 Denna utredning har utförts under januari 2006 - mars 2007 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö Tel: 042-698 16 00 Org.nr 556194-7986 Beställare Vellinge

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT

PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument PARKERINGSNORM FÖR ULRICEHAMNS TÄTORT ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-10-08, 253 ANSVAR UPPFÖLJNING: SEKTORCHEF MSB GÄLLER TILL OCH

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Riktlinjer för parkeringstal

Riktlinjer för parkeringstal Riktlinjer för parkeringstal Antagen i Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 2.1 Plan- och bygglagen... 2 2.2 Miljöbalken... 2 4. Parkeringstal... 3 4.1 Zoner för bostadsparkering...

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN

REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN REKOMMENDERADE PARKERINGSTAL I NACKA KOMMUN Nacka / 2015-01-16 Innehållsförteckning 1 Parkeringspolicy för Nacka.3 2 Rekommendation av Parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka.4 3 Vem beslutar vad om

Läs mer

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1(6) KALLELSE DATUM : 2016-06-08 NÄMNDSEKRETERAR E: Lou ise Lagesson Sammanträde Sammanträdesdatum: 2016-06-08 Sammanträdestid: Klockan 18.00 Plats: Ordförande: Rådhuset,

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering

Antalet besökare, anställda och användning av befintlig parkering 2017-05-23 Inledning Parkeringsbehovet för simhallen och kontorshuset samt andra kommersiella lokaler har beräknats, utifrån resvanor respektive Solna stads samt Huddinges och Malmös parkeringsnorm. Eftersom

Läs mer

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges

Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges PARKERINGSTAL FÖR CYKEL BOSTÄDER Verksamhet Antal cykelplatser per 1000 m 2 BTA om ej annat anges Flerbostadshus 20 25 1,8 2,3/bostad Särskilda boendeformer Äldreboende 5 10 cpl/1000 kvm BTA 0,3 cpl/boende

Läs mer

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun

Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Bilaga Rekommendation av parkeringstal vid ny- och ombyggnad i Nacka kommun Parkeringstalen är riktvärden för minsta antal erforderliga parkeringsplatser för respektive verksamhet och läge vid ny- och

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH

BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH BILAGA 2 PROCESSBESKRIVNING OCH JÄMFÖRELSER Innehåll Vad är nytt?... 2 Arbetsprocess... 2 Zonindelning... 3 Parkeringstal för bil... 4 Diskussion... 7 Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram

Läs mer

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun

PARKERINGSNORM. för bilar i Bollebygds kommun PARKERINGSNORM för bilar i Bollebygds kommun 2009-10-08 FÖRORD Kommunen har det övergripande ansvaret för planeringen av parkering. Det är byggnads- och miljönämnden som skall ange var och hur många parkeringar

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26

Parkeringstal. för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Parkeringstal för bil och cykel i Kävlinge kommun 2014-05-26 Datum: 2014-05-26 Slutversion Beställare Projektledare Referensgrupp Kvalitetsgranskning Mikael Anderson, Gatuchef Kävlinge kommun Björn Petersson,

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen

Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen PARKERINGSNORM - BIL Utdrag ur Parkeringstal för Huddinge kommun godkänd av kommunstyrelsen del 1 Parkeringstal med kommentarer del 2 Tillämpningsanvisningar Hela dokumentet finns på www.huddinge.se trafik,

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III 2016-08-17 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r Barkarbystaden III Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Trafikutredning DP FALKEN 4

Trafikutredning DP FALKEN 4 KALMAR KOMMUN Trafikutredning DP FALKEN 4 2017-02-23 RAMBÖLL MALMÖ Trafikutredning DP FALKEN 4 Datum 2017-02-23 Uppdragsnummer 1320023916 Utgåva/Status 1.0 Slutversion André Kingstedt, uppdragsledare Frida

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Parkeringsutredning Norregård

Parkeringsutredning Norregård 1 PM 2015:22 Johan Kerttu Karin Neergaard 2015-03-20 Parkeringsutredning Norregård seniorbostäder i Falsterbo 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Denna utredning behandlar ändring av detaljplan för Norregård

Läs mer

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla

Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla 2016-09-29 1 (12) Bilaga 1. Metodbeskrivning av framtagande av parkeringsnorm för Järfälla Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Projektkontoret Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA David Nordin,

Läs mer

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14

ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 1(10) ParkeringsPM bilaga till Trafiktekniskt PM 2014-10-14 Bakgrund Ytorna centralt i staden är begränsade och det finns många anspråk på att utnyttja dessa. Det innebär att all ny parkering för utvecklingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten

Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 (8) Parkering på Sundsvik 1:27 - Nilsson-tomten 1 Inledning Sunne kommun planerar tillsammans med en exploatör för att möjliggöra byggande av bostäder och affärslokaler i centrala Sunne på fastigheten

Läs mer

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta

PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta 2016-05-31 1 (6) PM Fo rslag till nya parkeringstal fo r So dra Veddesta Bakgrund År 2011 godkände kommunfullmäktige i Järfälla kommun dokumentet Parkeringsnorm för Järfälla kommun. Dokumentet ska syfta

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0534 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun

Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsnorm och grön resplan för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19)

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19) REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28, 19) Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet

Läs mer

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad

Parkeringsriktlinjer för Västerås stad RAPPORT 2006:86 VERSION 0.98 Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-04 2007-02-06 Dokumentinformation Titel: Parkeringsriktlinjer för Västerås stad Serie nr: 2006:86

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE

ZON A ZON B ZON C BESÖKANDE Bilaga 1 Parkeringstal Parkeringstal för cykel Flerbostadshus Tabell 1. Antal cykelparkeringar per lägenhet BESÖKANDE Generellt 2 2 2 + 0,5 besöksplatser/lägenhet Liten (< 45 kvm) 1,5 1,5 1,5 + 0,5 besöksplatser/lägenhet

Läs mer

Parkeringsnorm - remiss

Parkeringsnorm - remiss Samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER 1(13) Parkeringsnorm - remiss kommuns flexibla parkeringsnorm Dokumentnamn Parkeringsnorm för kommun Dokumentägare Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik

Läs mer

a: c UJ O) z-g Q :~ I- c a: (O ...JO) o :(0 UJ~ CJ)-C I- ~ UJ(/) I--C ...J «'0

a: c UJ O) z-g Q :~ I- c a: (O ...JO) o :(0 UJ~ CJ)-C I- ~ UJ(/) I--C ...J «'0 a: c UJ O) z-g Q :~ I- c «~ a: (O «,...JO) ~~ UJ~ o :(0 CJ)-C I- ~ UJ(/) I--C _...J U o «'0 >~ ~~ LIVSMEDEL Vi arbetar tör att livsmedel ska vara säkra och tör att livsmedelskontrollen ska vara likvärdig

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ks 2010:518 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Reglemente för stadsbyggnadsnämnden Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 27 augusti 2014 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08

Parkeringstal. Parkeringstal. för Partille kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Parkeringstal för Partille kommun Parkeringstal Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-08 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Inledning 6 Parkeringstalen ersätter gällande parkeringsnormer 6 Vikten

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Staffanstorps kommun Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 Innehållsförteckning 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Fastställande av tid

Läs mer

Parkeringspolicy. Förslag till beslut

Parkeringspolicy. Förslag till beslut 2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

rapport Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun kommunledningskontoret Upprättad Godkänd av kommunfullmäktige KF 9

rapport Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun kommunledningskontoret Upprättad Godkänd av kommunfullmäktige KF 9 rapport kommunledningskontoret Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun Upprättad 2011-11-10 Godkänd av kommunfullmäktige 2012-01-16 KF 9 Inledning Vallentuna kommun har ett övergripande ansvar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Förslag till Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Parkeringstal för cykel och bil Remissversion 2017-05-05 Titel: Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad Kontaktpersoner: Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16

Parkeringsnorm för Varbergs kommun. stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Parkeringsnorm för Varbergs kommun stadsbyggnadskontoret Godkänd av BN 2012-05-16 Bildkälla: Life magazine Syfte, huvuddrag & innehåll Syftet med Parkeringsnormen är att ge ett bra underlag för beräkning

Läs mer

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun

Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun Antagen av byggnadsnämnden september 2013 BN 2011/74 Innehåll Inledning..3 Vad säger plan- och bygglagen?... 3 Vem är ansvarig?... 3 En balanserad parkeringsförsörjning...

Läs mer