Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1"

Transkript

1 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1 Skolans logotype,, är en present från 2014 års avgångsklass

2 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 2 Kliniska Forskarskolan en översikt Den kliniska forskarskolan baseras på ett helt nytt koncept för forskarutbildning för läkare. Konceptet togs fram av professor Anders Ekbom vid Karolinska Institutet. I och med att nivån i skolan anpassas till kunskaperna hos en läkare, kan vissa moment sammanpressas. Skolan ersätter de obligatoriska baskurserna. Sammanpressningen frigör utrymme som används till att ge grundliga färdigheter, förutom förståelse, för modern epidemiologisk teori och biostatistik. Detta ger studenten den metodkompetens som behövs för att tolka och bedriva modern klinisk forskning speciellt när behandlingseffekter adresseras utanför den klassiska läkemedelsprövningen. Genom att de fyra femveckorsperioderna är schemalagda i förväg nås logistisk enkelhet. Vid Sahlgrenska Akademin bygger all undervisning i Kliniska Forskarskolan på en pedagogisk idé (stegmodellen) för att förstå modern klinisk forskning och biostatistik. Således kan den Kliniska Forskarskolan vid Sahlgrenska Akademin ses som en vidareutveckling av konceptet vid Karolinska Institutet. Figur1. Andelen tid av de 20 veckorna som ägnas respektive ämne Viktiga fördelar med Kliniska Forskarskolan Helt fokuserad klinisk forskning Ger idéer för framtidens stora kliniska projekt där digitala media används för att inhämta information och register används för att mäta utfall i en randomiserad studie Inriktad på färdigheter och förståelse Sammanbunden av en pedagogisk idé (stegmodellen för epidemiologisk teori) Innefattar de obligatoriska momenten i baskurserna Utgår från läkares kunskapsnivå och frigör därmed utrymme som används till att utveckla färdigheter Övningar innefattar arbete som annars ingår i avhandlingsarbetet Skolan innebär en extern revision och inspiration till projekten i avhandlingen Logistiskt enkel, de 20 veckorna förutbestämda, en enda ansökan

3 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 3 Sammanhållen grupp under 20 veckor skapar nätverk som gynnar forskning och klinik Skolans pedagogiska koncept Skolans övergripande målsättning Att ge den kliniskt verksamma forskarstudenten en gedigen teoretisk grund för att kunna initiera, genomföra och tolka modern klinisk forskning. Med klinisk forskning menas i detta sammanhang all forskning som adresserar behandlingseffekter, speciellt i ett sammanhang utanför en klassisk läkemedelsprövning. Klinisk forskning innefattar även klinisk grundforskning som ger förståelse för sjukdomars kliniska manifestationer, kliniska förlopp och patientens upplevelse av sjukdom och behandling. Figur: skolans pedagogiska koncept De fyra terminerna om fem veckor sammanbinds av en pedagogisk modell för modern klinisk epidemiologisk teori. Modellen lärs in under termin 1, metoder för datainsamling (termin 2) relateras till modellen liksom biostatistik och analysgångar (termin 3). Modellen relateras även till rapportering av en studies lärdomar (termin 4). En lärobok är under utarbetande skräddarsydd för skolan, baserad på den pedagogiska modellen. Några logistiska idéer All undervisning är anpassad till behoven hos en kliniskt verksam doktorand. Att bli antagen till skolan innebär att forskarstudenten genom två års studier på i förväg kända datum erhåller samtliga 30 högskolepoäng för medicine doktorsexamen. Skolans har som ambition att ge studenterna färdigheter, och inövandet av dessa sker i görligaste mån på det planerade avhandlingsarbetet. Med andra ord, inom skolans ram och undervisning görs delar av det arbete som annars ändå skulle göras för den planerade avhandlingen. Genom att kliniskt verksamma forskarstudenter följer varandra under två års tid skapas nätverk till

4 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 4 gagn både för framtida forskning och klinisk verksamhet. Användandet av föreläsare utifrån ger ett metodologiskt inflöde gällande klinisk forskning till Göteborg. Uppnått så här långt Konceptet med 20 veckor fokuserande metoder vid klinisk forskning importerat från KI Den egna pedagogiska idén (byggande på stegmodellen) för att förstå och utöva hela den vetenskapliga processen införd på alla fyra terminer Studierektor (Maria Hedelin) rekryterad från KIs kliniskt epidemiologiska miljö Externa (från Göteborg) föreläsare kontrakterade för att ge kliniskt epidemiologiskt tillskott till Göteborgs kultur Nivån anpassad till grundkunskaperna hos VGregions kliniskt verksamma läkare med forskningsintresse Egen fungerande hemsida upprättad med logistisk information, studiematerial och portal för anonyma kursutvärderingar Tydlig uppdelning av utlärande av färdigheter och orientering om modern klinisk forskning (innefattande SU/SAs starka traditioner) genomförd Efter ett antal modifieringar har helheten fått önskad logistisk form Ambitionen med det omvända klassrummet (flipped class-room, minimering av katedrala föreläsningar) med fokus på övningar för att nå färdigheter på god väg Ambitionen med nätverkskapande på god väg Sammantaget 34 studenter examinerade Samordning med Gothia Forum på god väg (står för GCP-utbildningen) Upparbetad administration Ambitioner för de närmaste åren Fortsätta utvecklingen mot det omvända klassrummet bland annat med en egen lärobok skräddarsydd för skolan, egna föreläsningar via nätet/hemsidan och att använda väl utvalda Youtube-klipp och TED-föreläsningar Höja nivån ytterligare med ännu bättre övningar anpassade till modern klinisk forskning Ännu bättre samordning med Gothia Forum och deras totala kursutbud Höja ambitionsnivå ytterligare med att ge kunskap om SA/SUs starka historia/nutid vad gäller stora kliniska projekt som gjort skillnad internationellt (föreläsningar, text, inspelade föreläsningar) Införa fler moment om hur digitala media kan användas för att inhämta information i kliniska studier (Apple research kit, interaktiva hemsidor, annat) Visa framtidens registerforskning med stora randomiserade studier där registerinformation används som utfall

5 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 5 Kliniska Forskarskolan vissa detaljer Forskarskolan omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp), fördelat på fyra 5-veckorskurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Under förutsättning att doktoranden har läst samtliga fyra kurser inom forskarskolan får doktoranden dispens från Sahlgrenska akademins obligatoriska introduktionskurs och uppfyller även övriga kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin. Undervisningen har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamma forskaren. De fyra delkurserna bygger på varandra. De två första kurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista kring analys och rapportering av kliniska studier (Tabell 1). Delkurserna ges samma tid varje år; delkurs 1 på våren, delkurs 2 på hösten, delkurs 3 nästföljande vår och avslutas med delkurs 4 på hösten. Utbildningsprogrammet ska följas i sin helhet, i mån av plats kan kurserna läsas som enstaka kurs under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda. Behörighet Behörighet till forskarskolan har den som redan i dag är antagen till utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin, alternativt antas senast före starten av kurs 1. Urval Urval till forskarskolan sker genom: den sökandes meriter den sökandes kliniska verksamhet inom Västra Götalandsregionen och övrig svensk sjukvård den sökandes analytiska förmåga, styrkt genom exempelvis en vetenskaplig artikel, kliniska riktlinjer, en uppsats eller ett examensarbete vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans hos den sökandes pågående (eller föreslagna) vetenskapliga projekt.

6 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 6 Ansökan I år (2015) införs en nyordning med preliminär antagning redan 1 september. Ansökan ställs (före 28 augusti) till med kopia till Antagning sker med brasklappen att även en formell ansökan görs enligt Sahlgrenska Akademins kurskatalog under perioden 1-21 oktober. Den preliminära antagningen gör det möjligt för studenten att söka tjänstledighet för studier från sin kliniska tjänst. Många tjänstescheman sätts sex månader i förväg. Utöver ansökan i kurskatalogen ombeds studenterna skicka följande dokument för den preliminära antagningen. CV forskningsplan (max 3 sidor) motivering (varför du vill bli antagen till denna forskarskola) intyg från din handledare som styrker din lämplighet för och behov av forskarskolan intyg från handledare att registrering till forskarutbildning kommer att ske senast 31/ året då kurserna börjar Hemsida På vår hemsida finns allmän information om skolan, kursplaner och praktisk information. För varje årskull av studenter finns en lösenordskyddad portal där schema, föreläsningsmaterial och övrig information som specifikt avser studentkullen finns. Även en webb-baserad kursutvärdering finns under varje portal som studenterna fyller i anonymt efter varje genomgången kurs. Ansvariga Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin Rektor: Gunnar Steineck Studierektor: Maria Hedelin Biträdande studierektor, statistik: Ulrica Wilderäng Kursadministratör: Eliza Åkeson

7 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 7 Tabell 1 Grundplaneringen av den Kliniska Forskarskolan Vecka* Innehåll Termin Grunder i klinisk forskning (klinisk epidemiologi). Efter en speciellt utarbetad pedagogik (stegmodellen) ges föreläsningar och praktiska övningar av erfarna epidemiologer i klinisk epidemiologisk teori för att förstå den vetenskapliga processen. Som inspirerande exempel på akademiskt initierad forskning ges föreläsningar av etablerade forskare. 13 Etik och vetenskapsteori i klinisk forskning. Ledamöter i etikprövningsnämnden föreläser i etik vid klinisk forskning samt om forskningsetiska lagar och förordningar. Vetenskapsteoretiker vid Göteborgs universitet (GU) ansvarar för den vetenskapsteoretiska undervisningen. Informationssökning. Erfaren personal vid Biomedicinska biblioteket ansvarar för undervisning i att söka information, upprätta sökstrategier med bibliografiska verktyg, bibliometriska mått för publikation och utvärdering av forskningsproduktion. Praktiska övningar i användande av referenshanteringsprogram. 14 Grunder i statistik inom klinisk forskning. Statistiker med stor erfarenhet av klinisk forskning ger föreläsningar ibland annat sannolikhetslära och sannolikhetsfördelningar, hypotestestning, p-värden, konfidensintervall, statistisk styrka och urvalsstorlek. Praktiska övningar med interaktiv mjukvara för statistiska analyser. Termin , 45 Fördjupning i klinisk forskning (klinisk epidemiologi). Fördjupande föreläsningar och praktiska övningar i klinisk epidemiologisk teori för att bl.a. kunna tolka och kritiskt värdera resultat från kliniska studier samt att utifrån olika hypoteser om behandlingseffekter välja lämplig studieutformning. En diplomgivande kurs över tre dagar ges i GCP (Good Clinical Practice). Denna samordnas av Gothia Forum. Personal från SBU ger en kurs i HTA (Health Technology Assessment). Insamling av data i en klinisk studie. Föreläsningar och praktiska övningar ges av erfarna kliniska forskare och datainsamlare i hantverket att genomföra en klinisk studie; ingående moment är bl.a. att konstruera och värdera mätmetoder och informationsbrev, utforma instrument för inhämtning av information till kliniska studier och upprätta administrativa databaser samt utforma analysplaner. Seniorer med framgångsrika kliniska forskningsprogram vid Sahlgrenska akademin berättar om dessa för att ge inspiration. 44 Lov 45 Kvalitativ forskningsmetodik. Erfarna forskare ger föreläsningar om forskningsfrågor samt datainsamlings och dataanalysmetoder för problem och frågeställningar inom kvalitativ forskningsmetodik. Termin Fördjupning i statistik inom klinisk forskning. Statistiker med erfarenhet av klinisk forskning undervisar i linjär och logistisk regression, korrelations- och interaktionstest och överlevnadsanalys. Särskild vikt läggs vid beräkning av statistisk styrka (statistical power). Praktiska övningar ges för att ge färdigheter i att använda ett statistiskt mjukvaruprogram. Ambitionen är att ge förståelse, exempelvis om hur kliniskt epidemiologiska insikter och medicinsk a priori-information styr en statistisk analysgång. 6 Granskning av vetenskaplig litteratur om kliniska effekter. Självständig övning under handledning i att läsa, tillgodogöra sig och kritisera innehållet i vetenskapliga publikationer på ett strukturerat sätt. Termin Att kommunicera klinisk forskning i tal och skrift. Den specialutformade skrivarkursen Att få din vetenskapliga artikel skriven och publicerad av Tim Albert ges av seniora forskare från Karolinska Institutet. Utöver denna ingår en rad moment om att skriva vetenskap och att skriva på engelska. Undervisning ges av lärare med engelska som modersmål. Föreläsningar och praktiska övningar ges i retorik och framtagande av powerpoint-presentationer av forskare och experter vid Göteborgs universitet (GU). Träning i att kommunicera på engelska genom tal, allmänt och i speciella föredrag, ges av musiker med engelska

8 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 8 som modersmål. En svensk skådespelare tränar önskvärt kroppsspråk vid föredrag. Förmåga att kommunicera forskning till allmänheten tränas av en vetenskapsjournalist från SVT samt av pressekreteraren vid GU. Personal vid Biomedicinska biblioteket har fördjupade genomgångar i Open Access, citeringsanalys och bibliometri. 44 Lov 45 Projektplanering ekonomi och organisation. Föreläsningar i sjukvårdsorganisation och kunskapsbaserad vård samt hälsoekonomi Att söka anslag. Information om forskningsfinansiering ges från Research and Innovation Services vid GU. Seniorer som med framgång har finansierat sina kliniska forskningsprogram vid Sahlgrenska akademin berättar om dessa. Självständig övning i att skriva en ansökan sker under handledning och ansökan granskas av seniora kliniska forskare. Praktisk information inför disputation och karriärrådgivning ges. *Kursernas placering i tid anpassas efter när skolloven inträffar (sport, påsk och höstlov).

9 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 9 Presentation av ansvariga Professor Gunnar Steineck, skolans rektor: Jag började mina universitets-studier med matematik och statistik och hade redan i grundskolan ett kunskapsteoretiskt intresse. När jag började läsa till läkare möttes jag av brutala avvikelser från synen på processen för hur vad som krävs för nå kunskap som jag erhållit i den matematiskt-statistiska undervisningen. Det var först då jag mötte Olli Miettinen och Staffan Norell, förgrundsfigurer inom teoretisk epidemiologi, som delarna kunde fogas samman till en helhet. Insikterna har jag formaliserat i en pedagogisk stegmodell för den vetenskapliga processen som innefattar modern klinisk epidemiologi och modern biostatistik. Den kliniska forskarskolan använder denna pedagogiska modell (stegmodellen). Jag använder den även i min egen forskning där vi tar fram kunskap för att hjälpa canceröverlevare att återfå sin fysiska och psykiska hälsa. Programmet har tidigt infört epidemiologisk metodik för att förstå oönskade effekter av behandling på lång sikt. Jag har varit bi- eller huvudhandledare för 37 doktorander och är medförfattare till närmare 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Över 80 procent av mina före detta doktorander fortsätter att forska och fem av dem är idag professorer. Sedan 1992 har jag gett kurser i klinisk epidemiologi. Det ger mig stor glädje att se studenterna i Kliniska Forskarskolan att växa intellektuellt. De får en ny förståelse för läkaryrket och framtidens krav på evidens-baserad medicin. Maria Hedelin, PhD/Nutritionist, skolans studierektor: Efter tekniskt gymnasium blev jag först, 20 år gammal, föreståndare för en högstadieklass. Naturkunskap var mitt intresse och jag fortsätta mina studier på matematisknaturvetenskaplig linje på Stockholms Universitet, efter dessa studier arbetade jag i flera år som gymnasie- och högskolelärare. Dock lockade mig forskningen och jag fick en doktorandtjänst på en av de världsledande institutionerna för epidemiologisk forskning, institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik på Karolinska Institutet. Under denna tid fick jag en mycket god skolning i epidemiologi och biostatistik, inte minst av min bihandledare professor Hans-Olov Adami. Han är en förgrundsgestalt inom den medicinskt epidemiologiska forskningen, inte bara i Sverige utan även globalt. Professor Adami har varit prefekt vid Harvard School of Public Health och arbetar fortfarande deltid i Boston. Efter min disputation 2006, fick jag en av cancerfonden finansierad postdok-tjänst hos professor Gunnar Steineck som med sin gedigna kunskap i epidemiologi har gett mig en fördjupad kunskap i ämnet. Att få undervisa tycker jag är stimulerande; pedagogik är intressant och jag har gått kurser i högskolepedagogik och forskarhandledning. På sidan om min forskning har jag tidigare haft förmånen att få undervisa och vara kursledare i epidemiologi på ett flertal kurser vid Göteborgs och Umeå Universitet. Som Forskarskolans studierektor utarbetar jag kursplaner, planerar scheman och innehåll och kontrakterar externa föreläsare. Det är jag som byggt upp skolans logistik tillsammans med vår administratör Eliza Åkesson. Jag undervisar i klinisk epidemiologi och

10 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 10 använder mig av Gunnar Steinecks stegmodell, ett värdefullt pedagogiskt instrument. Det är oerhört roligt och se hur studenterna utvecklas under tiden i skolan och att kunna ge dem verktyg för ett fortsatt yrkesliv som forskare och bättre kliniker. Ulrica Wilderäng, skolans biträdande studierektor i statistik: Jag läste Naturvetenskapligt program med inriktning matematisk statistik på GU och fick då vara övningsledare i datorintroduktion för nya Chalmersstudenter inför tredje året på grundutbildningen. Sedan fortsatte jag fram till examen med att vara övningsledare på programmeringskurser på Chalmers och GU. Mina insatser ledde till att jag fick gå en utbildning för att bli mentor; mentorn stödjer en studentgrupp i att diskutera fram lösningar tillsammans. Vid tidpunkten var denna verksamhet, det som idag kallas flipped classroom, en försöksverksamhet. En termin arbetade jag som mentor. Efter grundutbildningen fick jag en doktorandtjänst på avdelningen för matematisk statistik, institutionen för matematik. Tjugo procent av min arbetstid gällde undervisning, mestadels på grundkurser vid GU och Chalmers. Oftast fick jag undervisa på de kurser med de matematiskt svagaste studenterna, då det var en större utmaning att förklara svårare begrepp för dessa och därtill att motivera dem att se statistikens fördelar. Under tre månader efter disputation arbetade jag som vikarie i matematik på ett mediagymnasium. Jag har undervisat på Kliniska Forskarskolan sedan starten 2011 och bygger upp strukturen för hur statistikundervisningen ska gå till på forskarskolan. Har slutfört högskolepedagogiska kurserna HPE101 och HPE102 och avser läsa HPE103 nästa termin, de tre kurserna och 15 hp av högskolepedagogik som krävs för att uppnå titeln excellent lärare. Har varit biträdande handledare till en doktorand. Eliza Åkeson, skolans administratör: Jag har tidigare arbetat inom privata näringslivet, främst inom logistik, översättning och korrekturläsning av trycksaker. För tio år sedan gick jag facköversättarutbildningen vid Göteborgs Universitet, arbetade nästan åtta år som frilansande översättare och nappade därefter på erbjudandet att arbeta som administratör vid kliniska forskarskolan. Tillsammans med ledningen har jag upparbetat en väl fungerande kursadministration med nära kommunikation med föreläsare, Göteborgs Universitet och studenter via e-post eller skolans webbplats. Förutom flexibilitet krävs följsamhet och förmåga att hantera snabba puckar då min funktion kan beskrivas som spindeln i nätet med ansvar för allt administrativt arbete med kursen såsom lokalbokningar, framtagning av schema, frånvaroregistrering, kursutvärderingar, LADOK-registrering, och service till föreläsare och studenter med olika praktiska spörsmål. Kontakten med studenterna och den insikt jag får i forskningsvärlden är verkligen rolig och stimulerande.

11 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 11 Stegmodellen som är grunden till den pedagogiska idé Kliniska Forskarskolan bygger på. Modellen ger felkällorna i varje klinisk studie. Med modellen kan även felkällor särskiljas från effekt-ändrande faktorer (effect-modifying factors) och mellanliggande faktorer (mediating factors) för ett konstaterat kausalt samband (en behandlingseffekt). Biostatistiken inordnas genom att, vid inferens, datamängden ses som ett stickprov från en fiktiv mycket stor datamängd.

12 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 12 Sammanställning av några citat från studenternas utvärderingar i Kliniska Forskarskolan Några studenter som började vårterminen 2011 VT 2011 delkurs 1 En bra och lärorik genomgång av utvecklingen av vetenskapsteorin fram till idag Superbra dagar! Proffsigt, pedagogiskt, kunskapsutvecklande. (informationssökning) Här var faktiskt allt otroligt användbart, stukturerat och matnyttigt. Fick kunskap om flera verktyg jag inte hade någon kunskap om och redan börjat använda mig av. (statistik) Flertal grundläggande begrepp som man tidigare trott sig förstå ex. nollhypotes, statistisk styrka, slumpvariabel etc. har jag nu en faktisk sann kunskap om. DUKTIGA lärare! Bra kurs allt som allt. Liten grupp stor fördel. Som helhet nöjd med kursen. Uppskattar mkt att det finns tid (undantaget statistik) att gå igenom noggrant och skapa djupare förståelse. HT 2011 delkurs 2 Vad man ska vara uppmärksam på hos sig själv som högpresterare. Hur man håller en presentation med pondus, och trevligt! Att noggrannhet är en väsentlig grund för att kunna åstadkomma bra effektmått. Vilken info/nytta vi kan ha av kvalitetsregister Kvalitativ forskning också viktig: en del av det större arbetet. Epidemiologi sett ur ett annat perspektiv detta, liksom det mesta annat, får fler dimensioner när det betraktas ur andra perspektiv/från andra håll. Nyttigt att vrida och vända på saker. Hur verksamhetsförbättring och epidemiologisk forskning kan gifta sig, och berättas om på ett varmt och inspirerande sätt. X hade en fantastisk föreläsning. Mycket hög pedagogisk nivå. Tycker föreläsningen med X var jättebra. Interaktiv och informativ. Hur man faktiskt bra kan beskriva statistisk teori med bara ord, inga siffror, inga bokstäver Redovisningen av arbetena mycket bra feedback! Genomgången av tentafrågorna var en stor pedagogisk poäng. Artikelgenomgången!! Toppen, mer sånt.

13 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 13 Mycket bra presentation av HTA verksamheten HT 2012, delkurs 4 Skönt med en lite större grupp. Statistiken och i viss mån epidemiologin vinner på liten grupp, men skrivande och en hel del annat kan vinna på att man är lite fler än 8-9 st. Hela veckan den bästa på Forskarskolan så långt. X otroligt bra. Vilken inspiratör! Detta har värt mkt värdefullt för mig och min forskarutbildning. Jag vill framhäva 3 saker: 1) Träning på Oral presentation med X gjorde att min OP i USA veckan efter blev jättebra, min handledare tyckte jag var förberedd till tänderna och jag har fått mkt respons, många ville ha slides efteråt. 2) Manuskriptkursen från Karolinska var suverän, och kunde varit längre, man kan också lägga in övningar där man tränar mer med varandra och läser varandras alster. 3) Möjlighet att lämna in forskningsansökan och få den bedömd innan skarpt läge var en mkt bra service och jag sparade arbete inför senare ansökningar Det bästa med kursen är att om man har kommit en bit in i sin forskning kan man med delkurs 4 använda kurserna till att ta sin egen forskning framåt, rent praktiskt. Det är helt nödvändigt eftersom kursen i sig tar många forskningsveckor i anspråk. Måndagens övning med oral presentation på engelska var ngt av det bästa på hela kursen. Det blev en masterklass i muntligt framförande med mycket professionell coachning. Hur en granskare kan tänka. Trevligt att höra att det finns de som tycker att en trevlig ton är trevligt! Ovärderliga tips och råd kring att skriva en artikel, val av tidskrift att sända in till och en riktig sporre till att sätta igång och skriva! Mycket bra! Att än mer våga markera min ståndpunkt i stora forskargrupper. Att tro på mig själv som forskare och professionell Alla som vill publicera borde gå denna kurs ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2012 VT 2012 delkurs 1 Mycket lärorik kurs. Särskilt en eloge till X som är en utmärkt pedagog. På det stora hela har det varit en väldigt intressant och bra kurs. Ser fram emot nästa tillfälle! Lärt mig systematiskt tänkande. Genomgången av våra egna forskningsprojekt var mkt värdefull Hur svårt det är att göra en bra studie Vi har känt oss välkomna, bra med liten grupp där man har kunnat fråga så mycket man vill, bra med kaffe och frukt. Bra intention och målgrupp

14 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 14 HT 2012 delkurs 2 Presentationerna som vi fick lyssna på från kurskamraterna var jätteintressanta. Bra diskussioner. Fantastiskt bra skrivarkurs! Manuskriptskrivning var en av de mest inspirerande föreläsningar jag har gått, rekommenderas. Lärde mig att man ska ha sovit bra inför en tenta om man vill ha bättre resultat. VT 2013 delkurs 3 Sammantaget mycket bra kurs. En grund att jobba vidare på i sitt praktiska forskningsarbete Alla lärare har varit mycket trevliga även om föreläsningarna varit svåra. HT 2013 delkurs 4 Föreläsningen med X var en av de två bästa föreläsningarna under alla fyra kurserna. (Den andra var X i ämnet artikelskrivning) Totalt mycket nöjd med delkurs 4 Tack för en jättebra kurs! Tack så hemskt mycket för den här tiden! Hög ambitionsnivå, en röd tråd och ett uppriktigt välkomnande det tycker jag kännetecknar kursen. Jag kommer att utnyttja er och de kontakter vi fått i föreläsarna på ett skamlöst sätt! Abstrakt: ett enda ord kan betyda allt för hur studiens resultat uppfattas Nyanser vid språk i abstractskrivning (inte tänkt särskilt på detta tidigare) ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2013 VT 2013 delkurs 1 Att få verktyg att förstå och fokusera på studieutformning och dess problem istället för att bara titta på resultat. Hur viktigt det är med bra och tydlig hypotes Det är svårt att rangordna men jag har insett många saker... att jag behöver sätta mig ner o granska mina hypoteser, kanske skriva om. Att jag måste tänka igenom möjliga störfaktorer på ett systematiskt sätt så jag utformar mitt frågeformulär på rätt sätt o inte missar någon möjlig störfaktor. Epidemiologiskt "tänk Kroppsspråksföreläsningen var givande! Hur mycket bättre det blir när man vet hur man ska använda pubmed på riktigt Det är viktigt att skriva ner konstiga resultat - de kan vara något nytt Övning på att identifiera ev problem och ifrågasätta/ta reda på mer då någon annan redovisar ett projekt Grupparbetet mkt värdefullt! En smula ödmjukhet (överskattade min förmåga på tentan)

15 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 15 Grupparbetena var väldigt bra, man lär sig av varandra och ser möjligheter och problem med olika design av studier lättare att lära sig när man har ex från verkligheten Väldigt bra genomgång av grupparbeten, gav mycket. Grupparbete - dels den egna gruppens arbete där man försökt analysera en studies upplägg samt redovisningen med diskussion kring epidemiologi Går inte att rangordna. Har lärt mig otroligt mycket. Väldigt nöjd med första veckan, lagom nivå, intressanta exempel och diskussioner. Pedagogiskt upplägg på föreläsningarna, det märks att ambitionen inte bara är att förmedla kunskap utan att vi också verkligen ska ta till oss den. Mycket bra fördelning mellan föreläsningar och praktiska övningar/uppgifter. Väldigt bra nivå och tempo. Bra med mycket grupparbete/bikupor, egen reflektion. Bra att få använda egna hypoteser som exempel. Det ger nya idéer kring egna projekten. Mkt pedagogiskt att börja med en fm med övergripande genomgång av stegmodellen! Detta har gjort att man hela tiden fått ett sammanhang i det vi lär oss. Jag skulle gärna rekommendera denna utbildning till andra om kursen framöver är lika bra som hittills! Väldigt bra med påhittade studier till första grupparbete, det blir lättare att öva på att ifrågasätta varandras arbete när det inte är personligt. X och Y har berett mig en fantastiskt givande vecka HT 2013, delkurs 2 Bra strategier för artikelgranskning. Att se min forskning som en liten pusselbit i den stora gemensamma strävan att hitta ny kunskap. Utformning av frågeformulär vid datainsamling för att verkligen få reda på det man vill få reda på. Fördjupade kunskaper kring epidemiologi och studiedesign genom bra och värdefulla diskussioner vid abstract-övning Inspiration till de egna projekten genom olika exempel från verkligheten. Att den största bias som finns rör sig om forskarens egen relation till data Inblick i vad kvalitativ forskning kan bidra med och framför allt hur kvantitativ och kvalitativ forskning kan komplettera varandra. Det är ett under att forskare orkar genomföra läkemedelsstudier med tanke på allt pappersjobb.(gcp) Grupparbetesredovisningar och den konstruktiva kritiken var som alltid givande. VT 2014 delkurs 3 X var en mycket god pedagog och samtidigt väl hemma i teorin bakom. Mycket bra föreläsningar med högt utbildningsvärde! Övriga kommentarer: X är fantastisk! Pedagogisk. Övriga kommentarer: X är fantastisk och väldigt engagerad! Ambitiös och väldigt bra handouts! Som vi kommer att ha nytta av framöver. HT 2014 delkurs 4

16 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 16 Tack för en fantastisk forskarskola!! Tack för bra kurs Wow, bra kurs, lärt mig massor och underbar interaktion med generösa kurskamrater! Nu med lite perspektiv tycker jag det var bra med mycket fokus på anslagssökning med ppt-momentet som jätteinspirerande Har lärt mig att "sälja" mitt projekt när jag skriver ansökan. Har också lärt mig mycket vad gäller att prata med journalister. Hur man möter media. Bra! Hur mycket jobb som krävs för att skriva en bra ansökan Fördjupning och lite nya infallsvinklar kring artikelskrivning Hela veckan var bra. Kul att höra på andras gruppens föreläsningar och fundera över deras studieupplägg. Insikt om var problematiken ligger i skrivprocessen i mitt eget projekt Jag var mycket nöjd med retorik föreläsningen och övningarna den dagen. Det gav mycket. Jag fick bättre förståelse för konsten att hålla bra presentationer. Bra med biblioteket Retorikdagen var jättebra. "Hope is not a strategy" (projektledning) "Passivitet är en konflikt" (projektledning) Jag uppskattade särskilt genomgången på biblioteket. Bra med repetition av klin epidemiologi, som att arbeta med språk, måste ha repetition hela tiden. Artikelskrivning - superbra 2 dagar med mycket användbara tips. Jag var mycket nöjd med första veckan Skrivarkursen var utmärkt! Skrivkursen!! Att det är jag själv som är problemet om jag har problem i artikelskrivandet. En bra artikel är en publicerad artikel. Slap the reader in the face Stärkande och uppmuntrande övning första dagen - bygg på styrkor vid muntlig presentation Utmärkt föreläsning av X om manuskriptskrivning! Både lärorik, upplyftande och kul föreläsning. Bra vecka med bra övningar och repetition. Skrivarkursen var ovärderlig Ta aldrig bort manuskriptskrivning från denna kurs ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2014 VT 2014 delkurs 1 Att slarvigt jämföra resultat av olika studier kan vara extremt ovetenskapligt Genomgången av grupparbete var bäst på hela veckan Varför etik prövning är viktig X är fantastiskt bra på att föreläsa om ett så pass komplicerat ämne. Det märks att X kan sitt ämne och kan bemöta alla frågor på ett rakt och tydligt sätt. X har också ett

17 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 17 bra tålamod med alla våra ibland mindre intelligenta frågor Stort tack till X. Även tentan var väldigt rak och tydlig. Mycket givande när informationen upprepas-mycket bra val av övningar HELGKÄNSLAN efter den första veckan på kursen: mycket givande vecka som hjälpt mig få mycket som var diffust klart. Jag fick inspiration och mental stimuleringhärligt! Jag reflekterade en del saker relaterade till den nyskapade kunskapen på kvällarna. Jag ser fram emot de kommande veckorna! Tack Kursen var väldigt lärorik, inspirerande och nyttig. Det verkar att det kan vara kanske den bästa kursen som finns om klinisk epidemiologi och statistik. HT 2014 delkurs 2 SBUs föreläsningar var hittills det absolut bästa på hela kursen. Äntligen förstod man att man faktiskt lärt sig något under kursen och hur man kan tillämpa det Väldigt lärorik kurs som var värd att lyssna. VT 2015 delkurs 3 Då statistik är ett ämne där kunskapen hela tiden byggs på har det varit en stor fördel att ha en enda lärare under större delen av kursen. Mycket bra upplägg. Väldigt konstruktivt med korta och kärnfulla föreläsningar och mycket egen inläsningstid. Väldigt bra med kortare föreläsningsetapper och mycket egen inläsning. På ett mycket pedagogiskt sätt har vi lärt oss grunden. Nu kan man läsa och kritiskt granska statistik men även utföra en hel del egna analyser. Det känns att man har grunden att bygga på om man vill läsa vidare. Vad har varit särskilt bra? Pedagogiken, lärarnas sätt att lyssna och ta in våra frågor och funderingar. Samt upplägget mellan föreläsningstid och instuderingstid. En väldigt bra, användbar och lärorik kurs. Mycket nöjd med kursen Väldigt bra uppbyggda föreläsningar och hela kursen i överhuvudtaget. X har varit mycket pedagogiskt. X var pedagogisk, kunde förmedla budskapet på ett förståeligt sätt och gav klarhet över ett område som är svår att förstå. X är en duktig lärare. Mycket bra pedagogik. Genuint intresse av att skapa förståelse och gå till botten med frågor och svårigheter. Extra roligt med inslag som quiz och gemensamma räkneövningar. Flexibilitet för våra synpunkter och idéer. Mycket bra, tydlig och pedagogisk undervisning av X. Jag ger X topp betyg Mycket bra sätt att förklara och illustrera allt som X berättade för. Man har förstått verkligen allt som X pratade om. Bästa föreläsare! X har varit väldigt bra under hela kursen, strukturerad och pedagogisk. Bra förmåga att känna av var kursen befinner sig kunskapsmässigt. Vi kunde inte ha önskat oss en bättre föreläsare inom ämnesområdet. Bra med få föreläsare vilket gav en god kontinuitet. Mycket bra med få lärare som kan hålla en röd tråd. Stort engagemang hos föreläsaren X mycket passionerad och entusiastisk statistiker

18 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 18 Generellt bra och pedagogiskt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning

4. Behörighetsvillkor PROGRAM. 1. Forskarskolans inriktning PROGRAM 1. Forskarskolans inriktning Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i INFORMATIK Informatics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Statsvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i Statsvetenskap (Doctoral studies in Political Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Dnr: L 2015/91 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Innovationsvetenskap Området och ämnet Området Innovationsvetenskap betecknar ett område där

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer