Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1"

Transkript

1 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1 Skolans logotype,, är en present från 2014 års avgångsklass

2 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 2 Kliniska Forskarskolan en översikt Den kliniska forskarskolan baseras på ett helt nytt koncept för forskarutbildning för läkare. Konceptet togs fram av professor Anders Ekbom vid Karolinska Institutet. I och med att nivån i skolan anpassas till kunskaperna hos en läkare, kan vissa moment sammanpressas. Skolan ersätter de obligatoriska baskurserna. Sammanpressningen frigör utrymme som används till att ge grundliga färdigheter, förutom förståelse, för modern epidemiologisk teori och biostatistik. Detta ger studenten den metodkompetens som behövs för att tolka och bedriva modern klinisk forskning speciellt när behandlingseffekter adresseras utanför den klassiska läkemedelsprövningen. Genom att de fyra femveckorsperioderna är schemalagda i förväg nås logistisk enkelhet. Vid Sahlgrenska Akademin bygger all undervisning i Kliniska Forskarskolan på en pedagogisk idé (stegmodellen) för att förstå modern klinisk forskning och biostatistik. Således kan den Kliniska Forskarskolan vid Sahlgrenska Akademin ses som en vidareutveckling av konceptet vid Karolinska Institutet. Figur1. Andelen tid av de 20 veckorna som ägnas respektive ämne Viktiga fördelar med Kliniska Forskarskolan Helt fokuserad klinisk forskning Ger idéer för framtidens stora kliniska projekt där digitala media används för att inhämta information och register används för att mäta utfall i en randomiserad studie Inriktad på färdigheter och förståelse Sammanbunden av en pedagogisk idé (stegmodellen för epidemiologisk teori) Innefattar de obligatoriska momenten i baskurserna Utgår från läkares kunskapsnivå och frigör därmed utrymme som används till att utveckla färdigheter Övningar innefattar arbete som annars ingår i avhandlingsarbetet Skolan innebär en extern revision och inspiration till projekten i avhandlingen Logistiskt enkel, de 20 veckorna förutbestämda, en enda ansökan

3 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 3 Sammanhållen grupp under 20 veckor skapar nätverk som gynnar forskning och klinik Skolans pedagogiska koncept Skolans övergripande målsättning Att ge den kliniskt verksamma forskarstudenten en gedigen teoretisk grund för att kunna initiera, genomföra och tolka modern klinisk forskning. Med klinisk forskning menas i detta sammanhang all forskning som adresserar behandlingseffekter, speciellt i ett sammanhang utanför en klassisk läkemedelsprövning. Klinisk forskning innefattar även klinisk grundforskning som ger förståelse för sjukdomars kliniska manifestationer, kliniska förlopp och patientens upplevelse av sjukdom och behandling. Figur: skolans pedagogiska koncept De fyra terminerna om fem veckor sammanbinds av en pedagogisk modell för modern klinisk epidemiologisk teori. Modellen lärs in under termin 1, metoder för datainsamling (termin 2) relateras till modellen liksom biostatistik och analysgångar (termin 3). Modellen relateras även till rapportering av en studies lärdomar (termin 4). En lärobok är under utarbetande skräddarsydd för skolan, baserad på den pedagogiska modellen. Några logistiska idéer All undervisning är anpassad till behoven hos en kliniskt verksam doktorand. Att bli antagen till skolan innebär att forskarstudenten genom två års studier på i förväg kända datum erhåller samtliga 30 högskolepoäng för medicine doktorsexamen. Skolans har som ambition att ge studenterna färdigheter, och inövandet av dessa sker i görligaste mån på det planerade avhandlingsarbetet. Med andra ord, inom skolans ram och undervisning görs delar av det arbete som annars ändå skulle göras för den planerade avhandlingen. Genom att kliniskt verksamma forskarstudenter följer varandra under två års tid skapas nätverk till

4 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 4 gagn både för framtida forskning och klinisk verksamhet. Användandet av föreläsare utifrån ger ett metodologiskt inflöde gällande klinisk forskning till Göteborg. Uppnått så här långt Konceptet med 20 veckor fokuserande metoder vid klinisk forskning importerat från KI Den egna pedagogiska idén (byggande på stegmodellen) för att förstå och utöva hela den vetenskapliga processen införd på alla fyra terminer Studierektor (Maria Hedelin) rekryterad från KIs kliniskt epidemiologiska miljö Externa (från Göteborg) föreläsare kontrakterade för att ge kliniskt epidemiologiskt tillskott till Göteborgs kultur Nivån anpassad till grundkunskaperna hos VGregions kliniskt verksamma läkare med forskningsintresse Egen fungerande hemsida upprättad med logistisk information, studiematerial och portal för anonyma kursutvärderingar Tydlig uppdelning av utlärande av färdigheter och orientering om modern klinisk forskning (innefattande SU/SAs starka traditioner) genomförd Efter ett antal modifieringar har helheten fått önskad logistisk form Ambitionen med det omvända klassrummet (flipped class-room, minimering av katedrala föreläsningar) med fokus på övningar för att nå färdigheter på god väg Ambitionen med nätverkskapande på god väg Sammantaget 34 studenter examinerade Samordning med Gothia Forum på god väg (står för GCP-utbildningen) Upparbetad administration Ambitioner för de närmaste åren Fortsätta utvecklingen mot det omvända klassrummet bland annat med en egen lärobok skräddarsydd för skolan, egna föreläsningar via nätet/hemsidan och att använda väl utvalda Youtube-klipp och TED-föreläsningar Höja nivån ytterligare med ännu bättre övningar anpassade till modern klinisk forskning Ännu bättre samordning med Gothia Forum och deras totala kursutbud Höja ambitionsnivå ytterligare med att ge kunskap om SA/SUs starka historia/nutid vad gäller stora kliniska projekt som gjort skillnad internationellt (föreläsningar, text, inspelade föreläsningar) Införa fler moment om hur digitala media kan användas för att inhämta information i kliniska studier (Apple research kit, interaktiva hemsidor, annat) Visa framtidens registerforskning med stora randomiserade studier där registerinformation används som utfall

5 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 5 Kliniska Forskarskolan vissa detaljer Forskarskolan omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp), fördelat på fyra 5-veckorskurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Under förutsättning att doktoranden har läst samtliga fyra kurser inom forskarskolan får doktoranden dispens från Sahlgrenska akademins obligatoriska introduktionskurs och uppfyller även övriga kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin. Undervisningen har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamma forskaren. De fyra delkurserna bygger på varandra. De två första kurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista kring analys och rapportering av kliniska studier (Tabell 1). Delkurserna ges samma tid varje år; delkurs 1 på våren, delkurs 2 på hösten, delkurs 3 nästföljande vår och avslutas med delkurs 4 på hösten. Utbildningsprogrammet ska följas i sin helhet, i mån av plats kan kurserna läsas som enstaka kurs under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda. Behörighet Behörighet till forskarskolan har den som redan i dag är antagen till utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin, alternativt antas senast före starten av kurs 1. Urval Urval till forskarskolan sker genom: den sökandes meriter den sökandes kliniska verksamhet inom Västra Götalandsregionen och övrig svensk sjukvård den sökandes analytiska förmåga, styrkt genom exempelvis en vetenskaplig artikel, kliniska riktlinjer, en uppsats eller ett examensarbete vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans hos den sökandes pågående (eller föreslagna) vetenskapliga projekt.

6 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 6 Ansökan I år (2015) införs en nyordning med preliminär antagning redan 1 september. Ansökan ställs (före 28 augusti) till med kopia till Antagning sker med brasklappen att även en formell ansökan görs enligt Sahlgrenska Akademins kurskatalog under perioden 1-21 oktober. Den preliminära antagningen gör det möjligt för studenten att söka tjänstledighet för studier från sin kliniska tjänst. Många tjänstescheman sätts sex månader i förväg. Utöver ansökan i kurskatalogen ombeds studenterna skicka följande dokument för den preliminära antagningen. CV forskningsplan (max 3 sidor) motivering (varför du vill bli antagen till denna forskarskola) intyg från din handledare som styrker din lämplighet för och behov av forskarskolan intyg från handledare att registrering till forskarutbildning kommer att ske senast 31/ året då kurserna börjar Hemsida På vår hemsida finns allmän information om skolan, kursplaner och praktisk information. För varje årskull av studenter finns en lösenordskyddad portal där schema, föreläsningsmaterial och övrig information som specifikt avser studentkullen finns. Även en webb-baserad kursutvärdering finns under varje portal som studenterna fyller i anonymt efter varje genomgången kurs. Ansvariga Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin Rektor: Gunnar Steineck Studierektor: Maria Hedelin Biträdande studierektor, statistik: Ulrica Wilderäng Kursadministratör: Eliza Åkeson

7 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 7 Tabell 1 Grundplaneringen av den Kliniska Forskarskolan Vecka* Innehåll Termin Grunder i klinisk forskning (klinisk epidemiologi). Efter en speciellt utarbetad pedagogik (stegmodellen) ges föreläsningar och praktiska övningar av erfarna epidemiologer i klinisk epidemiologisk teori för att förstå den vetenskapliga processen. Som inspirerande exempel på akademiskt initierad forskning ges föreläsningar av etablerade forskare. 13 Etik och vetenskapsteori i klinisk forskning. Ledamöter i etikprövningsnämnden föreläser i etik vid klinisk forskning samt om forskningsetiska lagar och förordningar. Vetenskapsteoretiker vid Göteborgs universitet (GU) ansvarar för den vetenskapsteoretiska undervisningen. Informationssökning. Erfaren personal vid Biomedicinska biblioteket ansvarar för undervisning i att söka information, upprätta sökstrategier med bibliografiska verktyg, bibliometriska mått för publikation och utvärdering av forskningsproduktion. Praktiska övningar i användande av referenshanteringsprogram. 14 Grunder i statistik inom klinisk forskning. Statistiker med stor erfarenhet av klinisk forskning ger föreläsningar ibland annat sannolikhetslära och sannolikhetsfördelningar, hypotestestning, p-värden, konfidensintervall, statistisk styrka och urvalsstorlek. Praktiska övningar med interaktiv mjukvara för statistiska analyser. Termin , 45 Fördjupning i klinisk forskning (klinisk epidemiologi). Fördjupande föreläsningar och praktiska övningar i klinisk epidemiologisk teori för att bl.a. kunna tolka och kritiskt värdera resultat från kliniska studier samt att utifrån olika hypoteser om behandlingseffekter välja lämplig studieutformning. En diplomgivande kurs över tre dagar ges i GCP (Good Clinical Practice). Denna samordnas av Gothia Forum. Personal från SBU ger en kurs i HTA (Health Technology Assessment). Insamling av data i en klinisk studie. Föreläsningar och praktiska övningar ges av erfarna kliniska forskare och datainsamlare i hantverket att genomföra en klinisk studie; ingående moment är bl.a. att konstruera och värdera mätmetoder och informationsbrev, utforma instrument för inhämtning av information till kliniska studier och upprätta administrativa databaser samt utforma analysplaner. Seniorer med framgångsrika kliniska forskningsprogram vid Sahlgrenska akademin berättar om dessa för att ge inspiration. 44 Lov 45 Kvalitativ forskningsmetodik. Erfarna forskare ger föreläsningar om forskningsfrågor samt datainsamlings och dataanalysmetoder för problem och frågeställningar inom kvalitativ forskningsmetodik. Termin Fördjupning i statistik inom klinisk forskning. Statistiker med erfarenhet av klinisk forskning undervisar i linjär och logistisk regression, korrelations- och interaktionstest och överlevnadsanalys. Särskild vikt läggs vid beräkning av statistisk styrka (statistical power). Praktiska övningar ges för att ge färdigheter i att använda ett statistiskt mjukvaruprogram. Ambitionen är att ge förståelse, exempelvis om hur kliniskt epidemiologiska insikter och medicinsk a priori-information styr en statistisk analysgång. 6 Granskning av vetenskaplig litteratur om kliniska effekter. Självständig övning under handledning i att läsa, tillgodogöra sig och kritisera innehållet i vetenskapliga publikationer på ett strukturerat sätt. Termin Att kommunicera klinisk forskning i tal och skrift. Den specialutformade skrivarkursen Att få din vetenskapliga artikel skriven och publicerad av Tim Albert ges av seniora forskare från Karolinska Institutet. Utöver denna ingår en rad moment om att skriva vetenskap och att skriva på engelska. Undervisning ges av lärare med engelska som modersmål. Föreläsningar och praktiska övningar ges i retorik och framtagande av powerpoint-presentationer av forskare och experter vid Göteborgs universitet (GU). Träning i att kommunicera på engelska genom tal, allmänt och i speciella föredrag, ges av musiker med engelska

8 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 8 som modersmål. En svensk skådespelare tränar önskvärt kroppsspråk vid föredrag. Förmåga att kommunicera forskning till allmänheten tränas av en vetenskapsjournalist från SVT samt av pressekreteraren vid GU. Personal vid Biomedicinska biblioteket har fördjupade genomgångar i Open Access, citeringsanalys och bibliometri. 44 Lov 45 Projektplanering ekonomi och organisation. Föreläsningar i sjukvårdsorganisation och kunskapsbaserad vård samt hälsoekonomi Att söka anslag. Information om forskningsfinansiering ges från Research and Innovation Services vid GU. Seniorer som med framgång har finansierat sina kliniska forskningsprogram vid Sahlgrenska akademin berättar om dessa. Självständig övning i att skriva en ansökan sker under handledning och ansökan granskas av seniora kliniska forskare. Praktisk information inför disputation och karriärrådgivning ges. *Kursernas placering i tid anpassas efter när skolloven inträffar (sport, påsk och höstlov).

9 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 9 Presentation av ansvariga Professor Gunnar Steineck, skolans rektor: Jag började mina universitets-studier med matematik och statistik och hade redan i grundskolan ett kunskapsteoretiskt intresse. När jag började läsa till läkare möttes jag av brutala avvikelser från synen på processen för hur vad som krävs för nå kunskap som jag erhållit i den matematiskt-statistiska undervisningen. Det var först då jag mötte Olli Miettinen och Staffan Norell, förgrundsfigurer inom teoretisk epidemiologi, som delarna kunde fogas samman till en helhet. Insikterna har jag formaliserat i en pedagogisk stegmodell för den vetenskapliga processen som innefattar modern klinisk epidemiologi och modern biostatistik. Den kliniska forskarskolan använder denna pedagogiska modell (stegmodellen). Jag använder den även i min egen forskning där vi tar fram kunskap för att hjälpa canceröverlevare att återfå sin fysiska och psykiska hälsa. Programmet har tidigt infört epidemiologisk metodik för att förstå oönskade effekter av behandling på lång sikt. Jag har varit bi- eller huvudhandledare för 37 doktorander och är medförfattare till närmare 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Över 80 procent av mina före detta doktorander fortsätter att forska och fem av dem är idag professorer. Sedan 1992 har jag gett kurser i klinisk epidemiologi. Det ger mig stor glädje att se studenterna i Kliniska Forskarskolan att växa intellektuellt. De får en ny förståelse för läkaryrket och framtidens krav på evidens-baserad medicin. Maria Hedelin, PhD/Nutritionist, skolans studierektor: Efter tekniskt gymnasium blev jag först, 20 år gammal, föreståndare för en högstadieklass. Naturkunskap var mitt intresse och jag fortsätta mina studier på matematisknaturvetenskaplig linje på Stockholms Universitet, efter dessa studier arbetade jag i flera år som gymnasie- och högskolelärare. Dock lockade mig forskningen och jag fick en doktorandtjänst på en av de världsledande institutionerna för epidemiologisk forskning, institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik på Karolinska Institutet. Under denna tid fick jag en mycket god skolning i epidemiologi och biostatistik, inte minst av min bihandledare professor Hans-Olov Adami. Han är en förgrundsgestalt inom den medicinskt epidemiologiska forskningen, inte bara i Sverige utan även globalt. Professor Adami har varit prefekt vid Harvard School of Public Health och arbetar fortfarande deltid i Boston. Efter min disputation 2006, fick jag en av cancerfonden finansierad postdok-tjänst hos professor Gunnar Steineck som med sin gedigna kunskap i epidemiologi har gett mig en fördjupad kunskap i ämnet. Att få undervisa tycker jag är stimulerande; pedagogik är intressant och jag har gått kurser i högskolepedagogik och forskarhandledning. På sidan om min forskning har jag tidigare haft förmånen att få undervisa och vara kursledare i epidemiologi på ett flertal kurser vid Göteborgs och Umeå Universitet. Som Forskarskolans studierektor utarbetar jag kursplaner, planerar scheman och innehåll och kontrakterar externa föreläsare. Det är jag som byggt upp skolans logistik tillsammans med vår administratör Eliza Åkesson. Jag undervisar i klinisk epidemiologi och

10 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 10 använder mig av Gunnar Steinecks stegmodell, ett värdefullt pedagogiskt instrument. Det är oerhört roligt och se hur studenterna utvecklas under tiden i skolan och att kunna ge dem verktyg för ett fortsatt yrkesliv som forskare och bättre kliniker. Ulrica Wilderäng, skolans biträdande studierektor i statistik: Jag läste Naturvetenskapligt program med inriktning matematisk statistik på GU och fick då vara övningsledare i datorintroduktion för nya Chalmersstudenter inför tredje året på grundutbildningen. Sedan fortsatte jag fram till examen med att vara övningsledare på programmeringskurser på Chalmers och GU. Mina insatser ledde till att jag fick gå en utbildning för att bli mentor; mentorn stödjer en studentgrupp i att diskutera fram lösningar tillsammans. Vid tidpunkten var denna verksamhet, det som idag kallas flipped classroom, en försöksverksamhet. En termin arbetade jag som mentor. Efter grundutbildningen fick jag en doktorandtjänst på avdelningen för matematisk statistik, institutionen för matematik. Tjugo procent av min arbetstid gällde undervisning, mestadels på grundkurser vid GU och Chalmers. Oftast fick jag undervisa på de kurser med de matematiskt svagaste studenterna, då det var en större utmaning att förklara svårare begrepp för dessa och därtill att motivera dem att se statistikens fördelar. Under tre månader efter disputation arbetade jag som vikarie i matematik på ett mediagymnasium. Jag har undervisat på Kliniska Forskarskolan sedan starten 2011 och bygger upp strukturen för hur statistikundervisningen ska gå till på forskarskolan. Har slutfört högskolepedagogiska kurserna HPE101 och HPE102 och avser läsa HPE103 nästa termin, de tre kurserna och 15 hp av högskolepedagogik som krävs för att uppnå titeln excellent lärare. Har varit biträdande handledare till en doktorand. Eliza Åkeson, skolans administratör: Jag har tidigare arbetat inom privata näringslivet, främst inom logistik, översättning och korrekturläsning av trycksaker. För tio år sedan gick jag facköversättarutbildningen vid Göteborgs Universitet, arbetade nästan åtta år som frilansande översättare och nappade därefter på erbjudandet att arbeta som administratör vid kliniska forskarskolan. Tillsammans med ledningen har jag upparbetat en väl fungerande kursadministration med nära kommunikation med föreläsare, Göteborgs Universitet och studenter via e-post eller skolans webbplats. Förutom flexibilitet krävs följsamhet och förmåga att hantera snabba puckar då min funktion kan beskrivas som spindeln i nätet med ansvar för allt administrativt arbete med kursen såsom lokalbokningar, framtagning av schema, frånvaroregistrering, kursutvärderingar, LADOK-registrering, och service till föreläsare och studenter med olika praktiska spörsmål. Kontakten med studenterna och den insikt jag får i forskningsvärlden är verkligen rolig och stimulerande.

11 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 11 Stegmodellen som är grunden till den pedagogiska idé Kliniska Forskarskolan bygger på. Modellen ger felkällorna i varje klinisk studie. Med modellen kan även felkällor särskiljas från effekt-ändrande faktorer (effect-modifying factors) och mellanliggande faktorer (mediating factors) för ett konstaterat kausalt samband (en behandlingseffekt). Biostatistiken inordnas genom att, vid inferens, datamängden ses som ett stickprov från en fiktiv mycket stor datamängd.

12 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 12 Sammanställning av några citat från studenternas utvärderingar i Kliniska Forskarskolan Några studenter som började vårterminen 2011 VT 2011 delkurs 1 En bra och lärorik genomgång av utvecklingen av vetenskapsteorin fram till idag Superbra dagar! Proffsigt, pedagogiskt, kunskapsutvecklande. (informationssökning) Här var faktiskt allt otroligt användbart, stukturerat och matnyttigt. Fick kunskap om flera verktyg jag inte hade någon kunskap om och redan börjat använda mig av. (statistik) Flertal grundläggande begrepp som man tidigare trott sig förstå ex. nollhypotes, statistisk styrka, slumpvariabel etc. har jag nu en faktisk sann kunskap om. DUKTIGA lärare! Bra kurs allt som allt. Liten grupp stor fördel. Som helhet nöjd med kursen. Uppskattar mkt att det finns tid (undantaget statistik) att gå igenom noggrant och skapa djupare förståelse. HT 2011 delkurs 2 Vad man ska vara uppmärksam på hos sig själv som högpresterare. Hur man håller en presentation med pondus, och trevligt! Att noggrannhet är en väsentlig grund för att kunna åstadkomma bra effektmått. Vilken info/nytta vi kan ha av kvalitetsregister Kvalitativ forskning också viktig: en del av det större arbetet. Epidemiologi sett ur ett annat perspektiv detta, liksom det mesta annat, får fler dimensioner när det betraktas ur andra perspektiv/från andra håll. Nyttigt att vrida och vända på saker. Hur verksamhetsförbättring och epidemiologisk forskning kan gifta sig, och berättas om på ett varmt och inspirerande sätt. X hade en fantastisk föreläsning. Mycket hög pedagogisk nivå. Tycker föreläsningen med X var jättebra. Interaktiv och informativ. Hur man faktiskt bra kan beskriva statistisk teori med bara ord, inga siffror, inga bokstäver Redovisningen av arbetena mycket bra feedback! Genomgången av tentafrågorna var en stor pedagogisk poäng. Artikelgenomgången!! Toppen, mer sånt.

13 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 13 Mycket bra presentation av HTA verksamheten HT 2012, delkurs 4 Skönt med en lite större grupp. Statistiken och i viss mån epidemiologin vinner på liten grupp, men skrivande och en hel del annat kan vinna på att man är lite fler än 8-9 st. Hela veckan den bästa på Forskarskolan så långt. X otroligt bra. Vilken inspiratör! Detta har värt mkt värdefullt för mig och min forskarutbildning. Jag vill framhäva 3 saker: 1) Träning på Oral presentation med X gjorde att min OP i USA veckan efter blev jättebra, min handledare tyckte jag var förberedd till tänderna och jag har fått mkt respons, många ville ha slides efteråt. 2) Manuskriptkursen från Karolinska var suverän, och kunde varit längre, man kan också lägga in övningar där man tränar mer med varandra och läser varandras alster. 3) Möjlighet att lämna in forskningsansökan och få den bedömd innan skarpt läge var en mkt bra service och jag sparade arbete inför senare ansökningar Det bästa med kursen är att om man har kommit en bit in i sin forskning kan man med delkurs 4 använda kurserna till att ta sin egen forskning framåt, rent praktiskt. Det är helt nödvändigt eftersom kursen i sig tar många forskningsveckor i anspråk. Måndagens övning med oral presentation på engelska var ngt av det bästa på hela kursen. Det blev en masterklass i muntligt framförande med mycket professionell coachning. Hur en granskare kan tänka. Trevligt att höra att det finns de som tycker att en trevlig ton är trevligt! Ovärderliga tips och råd kring att skriva en artikel, val av tidskrift att sända in till och en riktig sporre till att sätta igång och skriva! Mycket bra! Att än mer våga markera min ståndpunkt i stora forskargrupper. Att tro på mig själv som forskare och professionell Alla som vill publicera borde gå denna kurs ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2012 VT 2012 delkurs 1 Mycket lärorik kurs. Särskilt en eloge till X som är en utmärkt pedagog. På det stora hela har det varit en väldigt intressant och bra kurs. Ser fram emot nästa tillfälle! Lärt mig systematiskt tänkande. Genomgången av våra egna forskningsprojekt var mkt värdefull Hur svårt det är att göra en bra studie Vi har känt oss välkomna, bra med liten grupp där man har kunnat fråga så mycket man vill, bra med kaffe och frukt. Bra intention och målgrupp

14 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 14 HT 2012 delkurs 2 Presentationerna som vi fick lyssna på från kurskamraterna var jätteintressanta. Bra diskussioner. Fantastiskt bra skrivarkurs! Manuskriptskrivning var en av de mest inspirerande föreläsningar jag har gått, rekommenderas. Lärde mig att man ska ha sovit bra inför en tenta om man vill ha bättre resultat. VT 2013 delkurs 3 Sammantaget mycket bra kurs. En grund att jobba vidare på i sitt praktiska forskningsarbete Alla lärare har varit mycket trevliga även om föreläsningarna varit svåra. HT 2013 delkurs 4 Föreläsningen med X var en av de två bästa föreläsningarna under alla fyra kurserna. (Den andra var X i ämnet artikelskrivning) Totalt mycket nöjd med delkurs 4 Tack för en jättebra kurs! Tack så hemskt mycket för den här tiden! Hög ambitionsnivå, en röd tråd och ett uppriktigt välkomnande det tycker jag kännetecknar kursen. Jag kommer att utnyttja er och de kontakter vi fått i föreläsarna på ett skamlöst sätt! Abstrakt: ett enda ord kan betyda allt för hur studiens resultat uppfattas Nyanser vid språk i abstractskrivning (inte tänkt särskilt på detta tidigare) ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2013 VT 2013 delkurs 1 Att få verktyg att förstå och fokusera på studieutformning och dess problem istället för att bara titta på resultat. Hur viktigt det är med bra och tydlig hypotes Det är svårt att rangordna men jag har insett många saker... att jag behöver sätta mig ner o granska mina hypoteser, kanske skriva om. Att jag måste tänka igenom möjliga störfaktorer på ett systematiskt sätt så jag utformar mitt frågeformulär på rätt sätt o inte missar någon möjlig störfaktor. Epidemiologiskt "tänk Kroppsspråksföreläsningen var givande! Hur mycket bättre det blir när man vet hur man ska använda pubmed på riktigt Det är viktigt att skriva ner konstiga resultat - de kan vara något nytt Övning på att identifiera ev problem och ifrågasätta/ta reda på mer då någon annan redovisar ett projekt Grupparbetet mkt värdefullt! En smula ödmjukhet (överskattade min förmåga på tentan)

15 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 15 Grupparbetena var väldigt bra, man lär sig av varandra och ser möjligheter och problem med olika design av studier lättare att lära sig när man har ex från verkligheten Väldigt bra genomgång av grupparbeten, gav mycket. Grupparbete - dels den egna gruppens arbete där man försökt analysera en studies upplägg samt redovisningen med diskussion kring epidemiologi Går inte att rangordna. Har lärt mig otroligt mycket. Väldigt nöjd med första veckan, lagom nivå, intressanta exempel och diskussioner. Pedagogiskt upplägg på föreläsningarna, det märks att ambitionen inte bara är att förmedla kunskap utan att vi också verkligen ska ta till oss den. Mycket bra fördelning mellan föreläsningar och praktiska övningar/uppgifter. Väldigt bra nivå och tempo. Bra med mycket grupparbete/bikupor, egen reflektion. Bra att få använda egna hypoteser som exempel. Det ger nya idéer kring egna projekten. Mkt pedagogiskt att börja med en fm med övergripande genomgång av stegmodellen! Detta har gjort att man hela tiden fått ett sammanhang i det vi lär oss. Jag skulle gärna rekommendera denna utbildning till andra om kursen framöver är lika bra som hittills! Väldigt bra med påhittade studier till första grupparbete, det blir lättare att öva på att ifrågasätta varandras arbete när det inte är personligt. X och Y har berett mig en fantastiskt givande vecka HT 2013, delkurs 2 Bra strategier för artikelgranskning. Att se min forskning som en liten pusselbit i den stora gemensamma strävan att hitta ny kunskap. Utformning av frågeformulär vid datainsamling för att verkligen få reda på det man vill få reda på. Fördjupade kunskaper kring epidemiologi och studiedesign genom bra och värdefulla diskussioner vid abstract-övning Inspiration till de egna projekten genom olika exempel från verkligheten. Att den största bias som finns rör sig om forskarens egen relation till data Inblick i vad kvalitativ forskning kan bidra med och framför allt hur kvantitativ och kvalitativ forskning kan komplettera varandra. Det är ett under att forskare orkar genomföra läkemedelsstudier med tanke på allt pappersjobb.(gcp) Grupparbetesredovisningar och den konstruktiva kritiken var som alltid givande. VT 2014 delkurs 3 X var en mycket god pedagog och samtidigt väl hemma i teorin bakom. Mycket bra föreläsningar med högt utbildningsvärde! Övriga kommentarer: X är fantastisk! Pedagogisk. Övriga kommentarer: X är fantastisk och väldigt engagerad! Ambitiös och väldigt bra handouts! Som vi kommer att ha nytta av framöver. HT 2014 delkurs 4

16 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 16 Tack för en fantastisk forskarskola!! Tack för bra kurs Wow, bra kurs, lärt mig massor och underbar interaktion med generösa kurskamrater! Nu med lite perspektiv tycker jag det var bra med mycket fokus på anslagssökning med ppt-momentet som jätteinspirerande Har lärt mig att "sälja" mitt projekt när jag skriver ansökan. Har också lärt mig mycket vad gäller att prata med journalister. Hur man möter media. Bra! Hur mycket jobb som krävs för att skriva en bra ansökan Fördjupning och lite nya infallsvinklar kring artikelskrivning Hela veckan var bra. Kul att höra på andras gruppens föreläsningar och fundera över deras studieupplägg. Insikt om var problematiken ligger i skrivprocessen i mitt eget projekt Jag var mycket nöjd med retorik föreläsningen och övningarna den dagen. Det gav mycket. Jag fick bättre förståelse för konsten att hålla bra presentationer. Bra med biblioteket Retorikdagen var jättebra. "Hope is not a strategy" (projektledning) "Passivitet är en konflikt" (projektledning) Jag uppskattade särskilt genomgången på biblioteket. Bra med repetition av klin epidemiologi, som att arbeta med språk, måste ha repetition hela tiden. Artikelskrivning - superbra 2 dagar med mycket användbara tips. Jag var mycket nöjd med första veckan Skrivarkursen var utmärkt! Skrivkursen!! Att det är jag själv som är problemet om jag har problem i artikelskrivandet. En bra artikel är en publicerad artikel. Slap the reader in the face Stärkande och uppmuntrande övning första dagen - bygg på styrkor vid muntlig presentation Utmärkt föreläsning av X om manuskriptskrivning! Både lärorik, upplyftande och kul föreläsning. Bra vecka med bra övningar och repetition. Skrivarkursen var ovärderlig Ta aldrig bort manuskriptskrivning från denna kurs ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2014 VT 2014 delkurs 1 Att slarvigt jämföra resultat av olika studier kan vara extremt ovetenskapligt Genomgången av grupparbete var bäst på hela veckan Varför etik prövning är viktig X är fantastiskt bra på att föreläsa om ett så pass komplicerat ämne. Det märks att X kan sitt ämne och kan bemöta alla frågor på ett rakt och tydligt sätt. X har också ett

17 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 17 bra tålamod med alla våra ibland mindre intelligenta frågor Stort tack till X. Även tentan var väldigt rak och tydlig. Mycket givande när informationen upprepas-mycket bra val av övningar HELGKÄNSLAN efter den första veckan på kursen: mycket givande vecka som hjälpt mig få mycket som var diffust klart. Jag fick inspiration och mental stimuleringhärligt! Jag reflekterade en del saker relaterade till den nyskapade kunskapen på kvällarna. Jag ser fram emot de kommande veckorna! Tack Kursen var väldigt lärorik, inspirerande och nyttig. Det verkar att det kan vara kanske den bästa kursen som finns om klinisk epidemiologi och statistik. HT 2014 delkurs 2 SBUs föreläsningar var hittills det absolut bästa på hela kursen. Äntligen förstod man att man faktiskt lärt sig något under kursen och hur man kan tillämpa det Väldigt lärorik kurs som var värd att lyssna. VT 2015 delkurs 3 Då statistik är ett ämne där kunskapen hela tiden byggs på har det varit en stor fördel att ha en enda lärare under större delen av kursen. Mycket bra upplägg. Väldigt konstruktivt med korta och kärnfulla föreläsningar och mycket egen inläsningstid. Väldigt bra med kortare föreläsningsetapper och mycket egen inläsning. På ett mycket pedagogiskt sätt har vi lärt oss grunden. Nu kan man läsa och kritiskt granska statistik men även utföra en hel del egna analyser. Det känns att man har grunden att bygga på om man vill läsa vidare. Vad har varit särskilt bra? Pedagogiken, lärarnas sätt att lyssna och ta in våra frågor och funderingar. Samt upplägget mellan föreläsningstid och instuderingstid. En väldigt bra, användbar och lärorik kurs. Mycket nöjd med kursen Väldigt bra uppbyggda föreläsningar och hela kursen i överhuvudtaget. X har varit mycket pedagogiskt. X var pedagogisk, kunde förmedla budskapet på ett förståeligt sätt och gav klarhet över ett område som är svår att förstå. X är en duktig lärare. Mycket bra pedagogik. Genuint intresse av att skapa förståelse och gå till botten med frågor och svårigheter. Extra roligt med inslag som quiz och gemensamma räkneövningar. Flexibilitet för våra synpunkter och idéer. Mycket bra, tydlig och pedagogisk undervisning av X. Jag ger X topp betyg Mycket bra sätt att förklara och illustrera allt som X berättade för. Man har förstått verkligen allt som X pratade om. Bästa föreläsare! X har varit väldigt bra under hela kursen, strukturerad och pedagogisk. Bra förmåga att känna av var kursen befinner sig kunskapsmässigt. Vi kunde inte ha önskat oss en bättre föreläsare inom ämnesområdet. Bra med få föreläsare vilket gav en god kontinuitet. Mycket bra med få lärare som kan hålla en röd tråd. Stort engagemang hos föreläsaren X mycket passionerad och entusiastisk statistiker

18 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 18 Generellt bra och pedagogiskt

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGSKURS I INTRODUKTIONSBLOCKET. Research Methodology with Biostatistics

UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGSKURS I INTRODUKTIONSBLOCKET. Research Methodology with Biostatistics UMEÅ UNIVERSITET Medicinska fakulteten Sammanställning vt 2012 UTVÄRDERING AV FORSKARUTBILDNINGSKURS I INTRODUKTIONSBLOCKET Research Methodology with Biostatistics Är Ditt forskningsområde huvudsakligen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan 2014-05-27 Dnr 962-10-63 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/729 Allmän studieplan för licentiatexamen i teoretisk filosofi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 26 november 2015.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Sammanställning kursvärdering

Sammanställning kursvärdering Sammanställning kursvärdering Hållfasthetslära (MSGB22), HT08 Lärare: Nils Hallbäck (föreläsningar samt övningsgrupp) Christophe Barbier (övningsgrupp) Examinator: Nils Hallbäck Antal studenter som följt

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap 1(6) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap (Doctoral studies in Computer Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utvärderingsfrågor för deltagare

Utvärderingsfrågor för deltagare Utvärderingsfrågor för deltagare Utbildningens namn: Neuropsykofarmakologi för psykologer, VT2016 Projekt. nr: UF679 2643 5 Datum: 2016-04-28-2016-09-09 Antal svarande: 14 av 20 (70%) INNEHÅLL OCH MÅL

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Tove.sandberg@mah.se Anna.gustafsson@mah.se Gabriela.enggren@mah.se Bakgrund

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Den allmänna studieplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse zzzz-zz-zz. Utbildningen omfattar

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i NATIONALEKONOMI Economics Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för ekonomi, management och innovation den 12 juni 2008 (dnr

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer