Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1"

Transkript

1 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 1 Skolans logotype,, är en present från 2014 års avgångsklass

2 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 2 Kliniska Forskarskolan en översikt Den kliniska forskarskolan baseras på ett helt nytt koncept för forskarutbildning för läkare. Konceptet togs fram av professor Anders Ekbom vid Karolinska Institutet. I och med att nivån i skolan anpassas till kunskaperna hos en läkare, kan vissa moment sammanpressas. Skolan ersätter de obligatoriska baskurserna. Sammanpressningen frigör utrymme som används till att ge grundliga färdigheter, förutom förståelse, för modern epidemiologisk teori och biostatistik. Detta ger studenten den metodkompetens som behövs för att tolka och bedriva modern klinisk forskning speciellt när behandlingseffekter adresseras utanför den klassiska läkemedelsprövningen. Genom att de fyra femveckorsperioderna är schemalagda i förväg nås logistisk enkelhet. Vid Sahlgrenska Akademin bygger all undervisning i Kliniska Forskarskolan på en pedagogisk idé (stegmodellen) för att förstå modern klinisk forskning och biostatistik. Således kan den Kliniska Forskarskolan vid Sahlgrenska Akademin ses som en vidareutveckling av konceptet vid Karolinska Institutet. Figur1. Andelen tid av de 20 veckorna som ägnas respektive ämne Viktiga fördelar med Kliniska Forskarskolan Helt fokuserad klinisk forskning Ger idéer för framtidens stora kliniska projekt där digitala media används för att inhämta information och register används för att mäta utfall i en randomiserad studie Inriktad på färdigheter och förståelse Sammanbunden av en pedagogisk idé (stegmodellen för epidemiologisk teori) Innefattar de obligatoriska momenten i baskurserna Utgår från läkares kunskapsnivå och frigör därmed utrymme som används till att utveckla färdigheter Övningar innefattar arbete som annars ingår i avhandlingsarbetet Skolan innebär en extern revision och inspiration till projekten i avhandlingen Logistiskt enkel, de 20 veckorna förutbestämda, en enda ansökan

3 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 3 Sammanhållen grupp under 20 veckor skapar nätverk som gynnar forskning och klinik Skolans pedagogiska koncept Skolans övergripande målsättning Att ge den kliniskt verksamma forskarstudenten en gedigen teoretisk grund för att kunna initiera, genomföra och tolka modern klinisk forskning. Med klinisk forskning menas i detta sammanhang all forskning som adresserar behandlingseffekter, speciellt i ett sammanhang utanför en klassisk läkemedelsprövning. Klinisk forskning innefattar även klinisk grundforskning som ger förståelse för sjukdomars kliniska manifestationer, kliniska förlopp och patientens upplevelse av sjukdom och behandling. Figur: skolans pedagogiska koncept De fyra terminerna om fem veckor sammanbinds av en pedagogisk modell för modern klinisk epidemiologisk teori. Modellen lärs in under termin 1, metoder för datainsamling (termin 2) relateras till modellen liksom biostatistik och analysgångar (termin 3). Modellen relateras även till rapportering av en studies lärdomar (termin 4). En lärobok är under utarbetande skräddarsydd för skolan, baserad på den pedagogiska modellen. Några logistiska idéer All undervisning är anpassad till behoven hos en kliniskt verksam doktorand. Att bli antagen till skolan innebär att forskarstudenten genom två års studier på i förväg kända datum erhåller samtliga 30 högskolepoäng för medicine doktorsexamen. Skolans har som ambition att ge studenterna färdigheter, och inövandet av dessa sker i görligaste mån på det planerade avhandlingsarbetet. Med andra ord, inom skolans ram och undervisning görs delar av det arbete som annars ändå skulle göras för den planerade avhandlingen. Genom att kliniskt verksamma forskarstudenter följer varandra under två års tid skapas nätverk till

4 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 4 gagn både för framtida forskning och klinisk verksamhet. Användandet av föreläsare utifrån ger ett metodologiskt inflöde gällande klinisk forskning till Göteborg. Uppnått så här långt Konceptet med 20 veckor fokuserande metoder vid klinisk forskning importerat från KI Den egna pedagogiska idén (byggande på stegmodellen) för att förstå och utöva hela den vetenskapliga processen införd på alla fyra terminer Studierektor (Maria Hedelin) rekryterad från KIs kliniskt epidemiologiska miljö Externa (från Göteborg) föreläsare kontrakterade för att ge kliniskt epidemiologiskt tillskott till Göteborgs kultur Nivån anpassad till grundkunskaperna hos VGregions kliniskt verksamma läkare med forskningsintresse Egen fungerande hemsida upprättad med logistisk information, studiematerial och portal för anonyma kursutvärderingar Tydlig uppdelning av utlärande av färdigheter och orientering om modern klinisk forskning (innefattande SU/SAs starka traditioner) genomförd Efter ett antal modifieringar har helheten fått önskad logistisk form Ambitionen med det omvända klassrummet (flipped class-room, minimering av katedrala föreläsningar) med fokus på övningar för att nå färdigheter på god väg Ambitionen med nätverkskapande på god väg Sammantaget 34 studenter examinerade Samordning med Gothia Forum på god väg (står för GCP-utbildningen) Upparbetad administration Ambitioner för de närmaste åren Fortsätta utvecklingen mot det omvända klassrummet bland annat med en egen lärobok skräddarsydd för skolan, egna föreläsningar via nätet/hemsidan och att använda väl utvalda Youtube-klipp och TED-föreläsningar Höja nivån ytterligare med ännu bättre övningar anpassade till modern klinisk forskning Ännu bättre samordning med Gothia Forum och deras totala kursutbud Höja ambitionsnivå ytterligare med att ge kunskap om SA/SUs starka historia/nutid vad gäller stora kliniska projekt som gjort skillnad internationellt (föreläsningar, text, inspelade föreläsningar) Införa fler moment om hur digitala media kan användas för att inhämta information i kliniska studier (Apple research kit, interaktiva hemsidor, annat) Visa framtidens registerforskning med stora randomiserade studier där registerinformation används som utfall

5 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 5 Kliniska Forskarskolan vissa detaljer Forskarskolan omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp), fördelat på fyra 5-veckorskurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Under förutsättning att doktoranden har läst samtliga fyra kurser inom forskarskolan får doktoranden dispens från Sahlgrenska akademins obligatoriska introduktionskurs och uppfyller även övriga kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin. Undervisningen har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamma forskaren. De fyra delkurserna bygger på varandra. De två första kurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista kring analys och rapportering av kliniska studier (Tabell 1). Delkurserna ges samma tid varje år; delkurs 1 på våren, delkurs 2 på hösten, delkurs 3 nästföljande vår och avslutas med delkurs 4 på hösten. Utbildningsprogrammet ska följas i sin helhet, i mån av plats kan kurserna läsas som enstaka kurs under förutsättning att förkunskapskraven är uppfyllda. Behörighet Behörighet till forskarskolan har den som redan i dag är antagen till utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin, alternativt antas senast före starten av kurs 1. Urval Urval till forskarskolan sker genom: den sökandes meriter den sökandes kliniska verksamhet inom Västra Götalandsregionen och övrig svensk sjukvård den sökandes analytiska förmåga, styrkt genom exempelvis en vetenskaplig artikel, kliniska riktlinjer, en uppsats eller ett examensarbete vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans hos den sökandes pågående (eller föreslagna) vetenskapliga projekt.

6 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 6 Ansökan I år (2015) införs en nyordning med preliminär antagning redan 1 september. Ansökan ställs (före 28 augusti) till med kopia till Antagning sker med brasklappen att även en formell ansökan görs enligt Sahlgrenska Akademins kurskatalog under perioden 1-21 oktober. Den preliminära antagningen gör det möjligt för studenten att söka tjänstledighet för studier från sin kliniska tjänst. Många tjänstescheman sätts sex månader i förväg. Utöver ansökan i kurskatalogen ombeds studenterna skicka följande dokument för den preliminära antagningen. CV forskningsplan (max 3 sidor) motivering (varför du vill bli antagen till denna forskarskola) intyg från din handledare som styrker din lämplighet för och behov av forskarskolan intyg från handledare att registrering till forskarutbildning kommer att ske senast 31/ året då kurserna börjar Hemsida På vår hemsida finns allmän information om skolan, kursplaner och praktisk information. För varje årskull av studenter finns en lösenordskyddad portal där schema, föreläsningsmaterial och övrig information som specifikt avser studentkullen finns. Även en webb-baserad kursutvärdering finns under varje portal som studenterna fyller i anonymt efter varje genomgången kurs. Ansvariga Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin Rektor: Gunnar Steineck Studierektor: Maria Hedelin Biträdande studierektor, statistik: Ulrica Wilderäng Kursadministratör: Eliza Åkeson

7 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 7 Tabell 1 Grundplaneringen av den Kliniska Forskarskolan Vecka* Innehåll Termin Grunder i klinisk forskning (klinisk epidemiologi). Efter en speciellt utarbetad pedagogik (stegmodellen) ges föreläsningar och praktiska övningar av erfarna epidemiologer i klinisk epidemiologisk teori för att förstå den vetenskapliga processen. Som inspirerande exempel på akademiskt initierad forskning ges föreläsningar av etablerade forskare. 13 Etik och vetenskapsteori i klinisk forskning. Ledamöter i etikprövningsnämnden föreläser i etik vid klinisk forskning samt om forskningsetiska lagar och förordningar. Vetenskapsteoretiker vid Göteborgs universitet (GU) ansvarar för den vetenskapsteoretiska undervisningen. Informationssökning. Erfaren personal vid Biomedicinska biblioteket ansvarar för undervisning i att söka information, upprätta sökstrategier med bibliografiska verktyg, bibliometriska mått för publikation och utvärdering av forskningsproduktion. Praktiska övningar i användande av referenshanteringsprogram. 14 Grunder i statistik inom klinisk forskning. Statistiker med stor erfarenhet av klinisk forskning ger föreläsningar ibland annat sannolikhetslära och sannolikhetsfördelningar, hypotestestning, p-värden, konfidensintervall, statistisk styrka och urvalsstorlek. Praktiska övningar med interaktiv mjukvara för statistiska analyser. Termin , 45 Fördjupning i klinisk forskning (klinisk epidemiologi). Fördjupande föreläsningar och praktiska övningar i klinisk epidemiologisk teori för att bl.a. kunna tolka och kritiskt värdera resultat från kliniska studier samt att utifrån olika hypoteser om behandlingseffekter välja lämplig studieutformning. En diplomgivande kurs över tre dagar ges i GCP (Good Clinical Practice). Denna samordnas av Gothia Forum. Personal från SBU ger en kurs i HTA (Health Technology Assessment). Insamling av data i en klinisk studie. Föreläsningar och praktiska övningar ges av erfarna kliniska forskare och datainsamlare i hantverket att genomföra en klinisk studie; ingående moment är bl.a. att konstruera och värdera mätmetoder och informationsbrev, utforma instrument för inhämtning av information till kliniska studier och upprätta administrativa databaser samt utforma analysplaner. Seniorer med framgångsrika kliniska forskningsprogram vid Sahlgrenska akademin berättar om dessa för att ge inspiration. 44 Lov 45 Kvalitativ forskningsmetodik. Erfarna forskare ger föreläsningar om forskningsfrågor samt datainsamlings och dataanalysmetoder för problem och frågeställningar inom kvalitativ forskningsmetodik. Termin Fördjupning i statistik inom klinisk forskning. Statistiker med erfarenhet av klinisk forskning undervisar i linjär och logistisk regression, korrelations- och interaktionstest och överlevnadsanalys. Särskild vikt läggs vid beräkning av statistisk styrka (statistical power). Praktiska övningar ges för att ge färdigheter i att använda ett statistiskt mjukvaruprogram. Ambitionen är att ge förståelse, exempelvis om hur kliniskt epidemiologiska insikter och medicinsk a priori-information styr en statistisk analysgång. 6 Granskning av vetenskaplig litteratur om kliniska effekter. Självständig övning under handledning i att läsa, tillgodogöra sig och kritisera innehållet i vetenskapliga publikationer på ett strukturerat sätt. Termin Att kommunicera klinisk forskning i tal och skrift. Den specialutformade skrivarkursen Att få din vetenskapliga artikel skriven och publicerad av Tim Albert ges av seniora forskare från Karolinska Institutet. Utöver denna ingår en rad moment om att skriva vetenskap och att skriva på engelska. Undervisning ges av lärare med engelska som modersmål. Föreläsningar och praktiska övningar ges i retorik och framtagande av powerpoint-presentationer av forskare och experter vid Göteborgs universitet (GU). Träning i att kommunicera på engelska genom tal, allmänt och i speciella föredrag, ges av musiker med engelska

8 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 8 som modersmål. En svensk skådespelare tränar önskvärt kroppsspråk vid föredrag. Förmåga att kommunicera forskning till allmänheten tränas av en vetenskapsjournalist från SVT samt av pressekreteraren vid GU. Personal vid Biomedicinska biblioteket har fördjupade genomgångar i Open Access, citeringsanalys och bibliometri. 44 Lov 45 Projektplanering ekonomi och organisation. Föreläsningar i sjukvårdsorganisation och kunskapsbaserad vård samt hälsoekonomi Att söka anslag. Information om forskningsfinansiering ges från Research and Innovation Services vid GU. Seniorer som med framgång har finansierat sina kliniska forskningsprogram vid Sahlgrenska akademin berättar om dessa. Självständig övning i att skriva en ansökan sker under handledning och ansökan granskas av seniora kliniska forskare. Praktisk information inför disputation och karriärrådgivning ges. *Kursernas placering i tid anpassas efter när skolloven inträffar (sport, påsk och höstlov).

9 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 9 Presentation av ansvariga Professor Gunnar Steineck, skolans rektor: Jag började mina universitets-studier med matematik och statistik och hade redan i grundskolan ett kunskapsteoretiskt intresse. När jag började läsa till läkare möttes jag av brutala avvikelser från synen på processen för hur vad som krävs för nå kunskap som jag erhållit i den matematiskt-statistiska undervisningen. Det var först då jag mötte Olli Miettinen och Staffan Norell, förgrundsfigurer inom teoretisk epidemiologi, som delarna kunde fogas samman till en helhet. Insikterna har jag formaliserat i en pedagogisk stegmodell för den vetenskapliga processen som innefattar modern klinisk epidemiologi och modern biostatistik. Den kliniska forskarskolan använder denna pedagogiska modell (stegmodellen). Jag använder den även i min egen forskning där vi tar fram kunskap för att hjälpa canceröverlevare att återfå sin fysiska och psykiska hälsa. Programmet har tidigt infört epidemiologisk metodik för att förstå oönskade effekter av behandling på lång sikt. Jag har varit bi- eller huvudhandledare för 37 doktorander och är medförfattare till närmare 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Över 80 procent av mina före detta doktorander fortsätter att forska och fem av dem är idag professorer. Sedan 1992 har jag gett kurser i klinisk epidemiologi. Det ger mig stor glädje att se studenterna i Kliniska Forskarskolan att växa intellektuellt. De får en ny förståelse för läkaryrket och framtidens krav på evidens-baserad medicin. Maria Hedelin, PhD/Nutritionist, skolans studierektor: Efter tekniskt gymnasium blev jag först, 20 år gammal, föreståndare för en högstadieklass. Naturkunskap var mitt intresse och jag fortsätta mina studier på matematisknaturvetenskaplig linje på Stockholms Universitet, efter dessa studier arbetade jag i flera år som gymnasie- och högskolelärare. Dock lockade mig forskningen och jag fick en doktorandtjänst på en av de världsledande institutionerna för epidemiologisk forskning, institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik på Karolinska Institutet. Under denna tid fick jag en mycket god skolning i epidemiologi och biostatistik, inte minst av min bihandledare professor Hans-Olov Adami. Han är en förgrundsgestalt inom den medicinskt epidemiologiska forskningen, inte bara i Sverige utan även globalt. Professor Adami har varit prefekt vid Harvard School of Public Health och arbetar fortfarande deltid i Boston. Efter min disputation 2006, fick jag en av cancerfonden finansierad postdok-tjänst hos professor Gunnar Steineck som med sin gedigna kunskap i epidemiologi har gett mig en fördjupad kunskap i ämnet. Att få undervisa tycker jag är stimulerande; pedagogik är intressant och jag har gått kurser i högskolepedagogik och forskarhandledning. På sidan om min forskning har jag tidigare haft förmånen att få undervisa och vara kursledare i epidemiologi på ett flertal kurser vid Göteborgs och Umeå Universitet. Som Forskarskolans studierektor utarbetar jag kursplaner, planerar scheman och innehåll och kontrakterar externa föreläsare. Det är jag som byggt upp skolans logistik tillsammans med vår administratör Eliza Åkesson. Jag undervisar i klinisk epidemiologi och

10 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 10 använder mig av Gunnar Steinecks stegmodell, ett värdefullt pedagogiskt instrument. Det är oerhört roligt och se hur studenterna utvecklas under tiden i skolan och att kunna ge dem verktyg för ett fortsatt yrkesliv som forskare och bättre kliniker. Ulrica Wilderäng, skolans biträdande studierektor i statistik: Jag läste Naturvetenskapligt program med inriktning matematisk statistik på GU och fick då vara övningsledare i datorintroduktion för nya Chalmersstudenter inför tredje året på grundutbildningen. Sedan fortsatte jag fram till examen med att vara övningsledare på programmeringskurser på Chalmers och GU. Mina insatser ledde till att jag fick gå en utbildning för att bli mentor; mentorn stödjer en studentgrupp i att diskutera fram lösningar tillsammans. Vid tidpunkten var denna verksamhet, det som idag kallas flipped classroom, en försöksverksamhet. En termin arbetade jag som mentor. Efter grundutbildningen fick jag en doktorandtjänst på avdelningen för matematisk statistik, institutionen för matematik. Tjugo procent av min arbetstid gällde undervisning, mestadels på grundkurser vid GU och Chalmers. Oftast fick jag undervisa på de kurser med de matematiskt svagaste studenterna, då det var en större utmaning att förklara svårare begrepp för dessa och därtill att motivera dem att se statistikens fördelar. Under tre månader efter disputation arbetade jag som vikarie i matematik på ett mediagymnasium. Jag har undervisat på Kliniska Forskarskolan sedan starten 2011 och bygger upp strukturen för hur statistikundervisningen ska gå till på forskarskolan. Har slutfört högskolepedagogiska kurserna HPE101 och HPE102 och avser läsa HPE103 nästa termin, de tre kurserna och 15 hp av högskolepedagogik som krävs för att uppnå titeln excellent lärare. Har varit biträdande handledare till en doktorand. Eliza Åkeson, skolans administratör: Jag har tidigare arbetat inom privata näringslivet, främst inom logistik, översättning och korrekturläsning av trycksaker. För tio år sedan gick jag facköversättarutbildningen vid Göteborgs Universitet, arbetade nästan åtta år som frilansande översättare och nappade därefter på erbjudandet att arbeta som administratör vid kliniska forskarskolan. Tillsammans med ledningen har jag upparbetat en väl fungerande kursadministration med nära kommunikation med föreläsare, Göteborgs Universitet och studenter via e-post eller skolans webbplats. Förutom flexibilitet krävs följsamhet och förmåga att hantera snabba puckar då min funktion kan beskrivas som spindeln i nätet med ansvar för allt administrativt arbete med kursen såsom lokalbokningar, framtagning av schema, frånvaroregistrering, kursutvärderingar, LADOK-registrering, och service till föreläsare och studenter med olika praktiska spörsmål. Kontakten med studenterna och den insikt jag får i forskningsvärlden är verkligen rolig och stimulerande.

11 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 11 Stegmodellen som är grunden till den pedagogiska idé Kliniska Forskarskolan bygger på. Modellen ger felkällorna i varje klinisk studie. Med modellen kan även felkällor särskiljas från effekt-ändrande faktorer (effect-modifying factors) och mellanliggande faktorer (mediating factors) för ett konstaterat kausalt samband (en behandlingseffekt). Biostatistiken inordnas genom att, vid inferens, datamängden ses som ett stickprov från en fiktiv mycket stor datamängd.

12 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 12 Sammanställning av några citat från studenternas utvärderingar i Kliniska Forskarskolan Några studenter som började vårterminen 2011 VT 2011 delkurs 1 En bra och lärorik genomgång av utvecklingen av vetenskapsteorin fram till idag Superbra dagar! Proffsigt, pedagogiskt, kunskapsutvecklande. (informationssökning) Här var faktiskt allt otroligt användbart, stukturerat och matnyttigt. Fick kunskap om flera verktyg jag inte hade någon kunskap om och redan börjat använda mig av. (statistik) Flertal grundläggande begrepp som man tidigare trott sig förstå ex. nollhypotes, statistisk styrka, slumpvariabel etc. har jag nu en faktisk sann kunskap om. DUKTIGA lärare! Bra kurs allt som allt. Liten grupp stor fördel. Som helhet nöjd med kursen. Uppskattar mkt att det finns tid (undantaget statistik) att gå igenom noggrant och skapa djupare förståelse. HT 2011 delkurs 2 Vad man ska vara uppmärksam på hos sig själv som högpresterare. Hur man håller en presentation med pondus, och trevligt! Att noggrannhet är en väsentlig grund för att kunna åstadkomma bra effektmått. Vilken info/nytta vi kan ha av kvalitetsregister Kvalitativ forskning också viktig: en del av det större arbetet. Epidemiologi sett ur ett annat perspektiv detta, liksom det mesta annat, får fler dimensioner när det betraktas ur andra perspektiv/från andra håll. Nyttigt att vrida och vända på saker. Hur verksamhetsförbättring och epidemiologisk forskning kan gifta sig, och berättas om på ett varmt och inspirerande sätt. X hade en fantastisk föreläsning. Mycket hög pedagogisk nivå. Tycker föreläsningen med X var jättebra. Interaktiv och informativ. Hur man faktiskt bra kan beskriva statistisk teori med bara ord, inga siffror, inga bokstäver Redovisningen av arbetena mycket bra feedback! Genomgången av tentafrågorna var en stor pedagogisk poäng. Artikelgenomgången!! Toppen, mer sånt.

13 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 13 Mycket bra presentation av HTA verksamheten HT 2012, delkurs 4 Skönt med en lite större grupp. Statistiken och i viss mån epidemiologin vinner på liten grupp, men skrivande och en hel del annat kan vinna på att man är lite fler än 8-9 st. Hela veckan den bästa på Forskarskolan så långt. X otroligt bra. Vilken inspiratör! Detta har värt mkt värdefullt för mig och min forskarutbildning. Jag vill framhäva 3 saker: 1) Träning på Oral presentation med X gjorde att min OP i USA veckan efter blev jättebra, min handledare tyckte jag var förberedd till tänderna och jag har fått mkt respons, många ville ha slides efteråt. 2) Manuskriptkursen från Karolinska var suverän, och kunde varit längre, man kan också lägga in övningar där man tränar mer med varandra och läser varandras alster. 3) Möjlighet att lämna in forskningsansökan och få den bedömd innan skarpt läge var en mkt bra service och jag sparade arbete inför senare ansökningar Det bästa med kursen är att om man har kommit en bit in i sin forskning kan man med delkurs 4 använda kurserna till att ta sin egen forskning framåt, rent praktiskt. Det är helt nödvändigt eftersom kursen i sig tar många forskningsveckor i anspråk. Måndagens övning med oral presentation på engelska var ngt av det bästa på hela kursen. Det blev en masterklass i muntligt framförande med mycket professionell coachning. Hur en granskare kan tänka. Trevligt att höra att det finns de som tycker att en trevlig ton är trevligt! Ovärderliga tips och råd kring att skriva en artikel, val av tidskrift att sända in till och en riktig sporre till att sätta igång och skriva! Mycket bra! Att än mer våga markera min ståndpunkt i stora forskargrupper. Att tro på mig själv som forskare och professionell Alla som vill publicera borde gå denna kurs ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2012 VT 2012 delkurs 1 Mycket lärorik kurs. Särskilt en eloge till X som är en utmärkt pedagog. På det stora hela har det varit en väldigt intressant och bra kurs. Ser fram emot nästa tillfälle! Lärt mig systematiskt tänkande. Genomgången av våra egna forskningsprojekt var mkt värdefull Hur svårt det är att göra en bra studie Vi har känt oss välkomna, bra med liten grupp där man har kunnat fråga så mycket man vill, bra med kaffe och frukt. Bra intention och målgrupp

14 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 14 HT 2012 delkurs 2 Presentationerna som vi fick lyssna på från kurskamraterna var jätteintressanta. Bra diskussioner. Fantastiskt bra skrivarkurs! Manuskriptskrivning var en av de mest inspirerande föreläsningar jag har gått, rekommenderas. Lärde mig att man ska ha sovit bra inför en tenta om man vill ha bättre resultat. VT 2013 delkurs 3 Sammantaget mycket bra kurs. En grund att jobba vidare på i sitt praktiska forskningsarbete Alla lärare har varit mycket trevliga även om föreläsningarna varit svåra. HT 2013 delkurs 4 Föreläsningen med X var en av de två bästa föreläsningarna under alla fyra kurserna. (Den andra var X i ämnet artikelskrivning) Totalt mycket nöjd med delkurs 4 Tack för en jättebra kurs! Tack så hemskt mycket för den här tiden! Hög ambitionsnivå, en röd tråd och ett uppriktigt välkomnande det tycker jag kännetecknar kursen. Jag kommer att utnyttja er och de kontakter vi fått i föreläsarna på ett skamlöst sätt! Abstrakt: ett enda ord kan betyda allt för hur studiens resultat uppfattas Nyanser vid språk i abstractskrivning (inte tänkt särskilt på detta tidigare) ÅRSKULLEN SOM BÖRJADE VT 2013 VT 2013 delkurs 1 Att få verktyg att förstå och fokusera på studieutformning och dess problem istället för att bara titta på resultat. Hur viktigt det är med bra och tydlig hypotes Det är svårt att rangordna men jag har insett många saker... att jag behöver sätta mig ner o granska mina hypoteser, kanske skriva om. Att jag måste tänka igenom möjliga störfaktorer på ett systematiskt sätt så jag utformar mitt frågeformulär på rätt sätt o inte missar någon möjlig störfaktor. Epidemiologiskt "tänk Kroppsspråksföreläsningen var givande! Hur mycket bättre det blir när man vet hur man ska använda pubmed på riktigt Det är viktigt att skriva ner konstiga resultat - de kan vara något nytt Övning på att identifiera ev problem och ifrågasätta/ta reda på mer då någon annan redovisar ett projekt Grupparbetet mkt värdefullt! En smula ödmjukhet (överskattade min förmåga på tentan)

15 Forskarskolan: Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik - Sahlgrenska Akademin 15 Grupparbetena var väldigt bra, man lär sig av varandra och ser möjligheter och problem med olika design av studier lättare att lära sig när man har ex från verkligheten Väldigt bra genomgång av grupparbeten, gav mycket. Grupparbete - dels den egna gruppens arbete där man försökt analysera en studies upplägg samt redovisningen med diskussion kring epidemiologi Går inte att rangordna. Har lärt mig otroligt mycket. Väldigt nöjd med första veckan, lagom nivå, intressanta exempel och diskussioner. Pedagogiskt upplägg på föreläsningarna, det märks att ambitionen inte bara är att förmedla kunskap utan att vi också verkligen ska ta till oss den. Mycket bra fördelning mellan föreläsningar och praktiska övningar/uppgifter. Väldigt bra nivå och tempo. Bra med mycket grupparbete/bikupor, egen reflektion. Bra att få använda egna hypoteser som exempel. Det ger nya idéer kring egna projekten. Mkt pedagogiskt att börja med en fm med övergripande genomgång av stegmodellen! Detta har gjort att man hela tiden fått ett sammanhang i det vi lär oss. Jag skulle gärna rekommendera denna utbildning till andra om kursen framöver är lika bra som hittills! Väldigt bra med påhittade studier till första grupparbete, det blir lättare att öva på att ifrågasätta varandras arbete när det inte är personligt. X och Y har berett mig en fantastiskt givande vecka HT 2013, delkurs 2 Bra strategier för artikelgranskning. Att se min forskning som en liten pusselbit i den stora gemensamma strävan att hitta ny kunskap. Utformning av frågeformulär vid datainsamling för att verkligen få reda på det man vill få reda på. Fördjupade kunskaper kring epidemiologi och studiedesign genom bra och värdefulla diskussioner vid abstract-övning Inspiration till de egna projekten genom olika exempel från verkligheten. Att den största bias som finns rör sig om forskarens egen relation till data Inblick i vad kvalitativ forskning kan bidra med och framför allt hur kvantitativ och kvalitativ forskning kan komplettera varandra. Det är ett under att forskare orkar genomföra läkemedelsstudier med tanke på allt pappersjobb.(gcp) Grupparbetesredovisningar och den konstruktiva kritiken var som alltid givande. VT 2014 delkurs 3 X var en mycket god pedagog och samtidigt väl hemma i teorin bakom. Mycket bra föreläsningar med högt utbildningsvärde! Övriga kommentarer: X är fantastisk! Pedagogisk. Övriga kommentarer: X är fantastisk och väldigt engagerad! Ambitiös och väldigt bra handouts! Som vi kommer att ha nytta av framöver. HT 2014 delkurs 4

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUT)

Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUT) Vuxenutbildningen Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUT) Ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Svenska för akademiker

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer