H Leander,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H Leander, 054-19 74 97"

Transkript

1 il LANSSTYRELSEN Virmlsnds Iiin Mi l j övårdsen heten HandlBggiun. direklm elon H Leander, BESLUT Omf BESTA~ELSER Mh SKOTSELPLAN. FOR NATURRESERVATET ~NEBYKLATTEN, Sunne komm n, Varm1 ands l an - - Pagsdrtsr TnaOn Telm Tekhx Pair KARLSTAD VBxnäsgaian 5-7 Växel W1QB OYI-18WW - - -ge %!p LSTVARMS ItBrmenh). P'

2 BESLUT Omf Uppgi fter om naturreservatet Beskrivning av området Ärendets beredni ng Områdets betydel se och behov av skydd m m Lansstyrel sens bes1 ut Föreskrifter gal l ande ratten a tt förfoga över M_ al l mä nhe ten - naturvårds förval tni ngen Fi nansieri ng fastighet 5 o 6 7 Bi l agor 1. Beslutskarta skala 1: , Hur man överkl agar 3. Regi steruppgi fter

3 I, LAN!SWRELCEAI Värmlamds län BESLUT Bil dande av naturreservatet Sånebykl ätten, Sunne komn Uppgi f ter om naturreservatet Namn Naturreservatet Sånebykl ätten Su nne Socken Lage Sunne Ca 7 km SSV om Sunne tätort vid Ojervik Area Ekonomiska kartbl adet 11C 6 j Grans Fastighet Markägare Naturvårdsforval tare Innerkanten av den kraftiga punktstreckade linjen på bifogad karta (bilaga 1). Motsvarar fasti ghetsgransen. Södra Såneby 1:150 Staten genom naturvårdsf onden Skogsvårdsstyrel sen ~eskri vni ng av omradet Sånebykl ätten, vi d Me1 l an-frykens västra strand, utgöres av en i l andskapet val f ramtradande askul le som Röjer sig ca 30 meter över omgivande terräng. I norr börjar kullen med en låg och något diffus rygg vilken mot söder tilltar i höjd och samtidigt får en iqycket markerad profil, getryqgsform. Ryggen ans1 uter i söder til l en ansval l ning av åsen och nar dar sin högsta punkt. Hot söder avs7 utas %skul l en red branta sluttningar fran högsta punkten. I siider förekorrinier efter asens sidor vackra strand1 in jer med val utbi l dade terrasser. Sånebyklättens närmaste omgivningar utgöres till en de7 av l agre och kortare grusryggar. Vägen till Ojervi ks station löper efter en &dan grusrygg som skiljs frän shebykl ätten av en l angsmal sanka. I Jan Lundqvi sts beskrivning till Jordartskarta över Varm1 ands lan [Sveriges geolog4iska undersökning ser. Ca nr 38 Stockholm sid 167) beskrivs området som ett troligt åsnät med flera siriarre kullar och åsgravar vars ursprungliga form förstörts genom grustäkt..

4 I I - -, - LBNSSTYRELSEN Värmlands län BESLUT Omf Shebyslatten ar den sydligaste av en serie grusavlagringar som avsatts av den isälv vilken följde Rottnaalvens dalgang. Marmast mot norr följer den ca 30 meter högre bel agna Tonebyheden som karaktäri seras av ett stark t kuperat l andskap med fl era höga kul l ar och mellanliggande djupa gropar och sänkor. Enligt Jan Lundqvist (Beskrivning till Jordartskarta över Varm1 ands lan si d 167) ar detta 'ett praktful l t kamel andskap" (åsnät). Stora del ar av detta för l anet nara nog un-i ka område ar tyvärr numera t i l 'l s tora del ar förstört genom grustäkt. Vissa partier ar emellertid ännu intakta, daribland högsta punkten 182 m ö h. I pri nci p har Såneb klatten och Tonebyheden samma bi 7 dningshi storia. Det senare omr i det har emellertid genom sitt läge närmare det1 marina gränsen fått sina foriser betydl-igt md tillskarpta och battre utbi l dade. såda bi l dningarna ar i ntint förknippade med varandra i den utvecklingskedja som åsen genomgått då den avsattes i Rottnai sal vens wnning i Fryksdalen. Skogsvegetationen på sluttningarna domineras av ca 80-årig gran med stort inslag av asp. Mindre partier yngre granskog förekomr. Toppområdet har större inslag av tall och björk. Sydost om shebyklatten mellan järnvägen Kil-Torsby och Mellanf ryken har Sunne konmin an1 agt en vattentak t sm förser Sunne och- - Rottneros tätorter med färskvatten- ~eservatsomr%det ar i sin helhet bel aget i nom yttre skyddsområde för vattentäkten en1 i gt vattendom den 22 oktober ansstyrel sens pågående arbete md naturvårdspl an har shebykl atten bedömts vara av regi onal t S ntresse (kl ass I 1) ur f rams t geologisk och landskapsestetisk synpunkt. Ärendets beredni ng Inom omradet finns en al dre grustäkt. Området jämte några ytterl igare f astigheter överfördes f r h statens järnvägar t il l vagverkets förval tning genom regeringsbeslut den 13 januari En ansökan f rån vägverket om ti l1 sthd ti l l täktverksamhet pi fastigheterna avslogs av länsstyrelsen den 11 november Regeringen lämnade genom beslut den 15 december 1976 vägverkets besvär over beslutet utan bi fal l. Efter hemtal l an f rin vägverket besl öt regeringen den 30 juni 1977 att fastigheternas til Igångsvarde ( kronor) fick avskrivas. I Lansstyrel sen har yttrat si g beträffande skyddsvardet. Maturvardsverket har i yttrande till lansstyrel sen den 25 februari 1972 förordat naturreservatsbi l dning. Statens naturvårdsverk besl utade den l1 juni 1981 att aktuel l a fastigheter skul le överföras från vägverkets förvaltning till naturvårdsfonden.

5 BESLUT For närmare detaljer beträffande taktärende se handlingarna i akten Genom avstyckning har bi l dats fastigheten Södra Såneby 1: 150 som omfattar hel a naturreservatet. Fastigheten ar bokförd p; natur-. vårds fonden. Område-ts betydelse och behov av skydd och vård samt anordningar för friluftslivet... Området ar främst geovetenskap1 i gt intressant som en väl utbildad getryggsås i ett l andskap dar l iknande fomer genom nianskl iga - i n- grepp antingen drastiskt omformats el ler utpl anats. Sånebykl atten utger ett väsentligt inslag i landskapet. Lansstyrel sens bes1 ut Det beskrivna området som avgränsas md innerkanten av en punktstreckad l inje på bifogad karta (bilaga 1) bor av skal som ovan nämnts sarskil t skyddas och vårdas på grund av sin betydel se för kännedomen om landets natur. Länsstyrelsen förklarar darfor med stöd av 7-5 naturv%rds't agen (1964:822, omtryckt 1974:1025) omrsdet som. naturreservat. Naturreservatets namn skal l vara Shebykl ätten. Ändadlet med reservatet stal l i,första hand vara att bevara Shebyklatten soni geoloqisk bildning. Ändamålet ar vidare att l åta,.. området utvecklas &t nat~rckog~ursko~. Ändamålet ska11 tryggas genom att - bevara l andskapskaraktaren av framträdande hoj d i 1 andskapet - Iamna skogsbiotopen i reservatet orörd - bevara l andskapskaraktaren av skog i reservatet. För omrädet skal l gall a de foreskri fter en1 i gt 8-10 S naturvärdslagen samt 9 naturv8rdsförordniogen, vilka anges nedan. A. Foreskri fter en1 igt 8 Q naturvårdslagen om inskränkningar i ratten att förtoga över fastigheter inom reservatet. Utöver vad som el f est gäller ar det förbjudet att 1. uppföra byggnad 2. anlägga vag, luft- el ler markl edning

6 BESLUT Omf anordna upp1 ag 4. bedriva tak t 5. schakta, tippa eller fylla ut 6. utföra någon skogsvård- el l er skogsbruksatgard. B. Föreskrifter en1 igt 9 B naturvårdslagen om skyl dighet att tal a vi sst i ntrina - Markägare och innehavare av sarskil d ratt ti l l marken förpl i ktas Gla att föl jande anordningar utfors och åtgärder vidtas för att til lgodose ändamålet med reservatet, naml igen 1. utmarkning av och upplysning om reservatet. C. Föreskrifter enligt 10 S naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet Utöver vad som el ar det förbjudet att 1. framföra ~otordrivet fordon 2. parkera annat an på anvisad p1 ats 3. 'uppställ a hus- el ler släpvagn. D. Foreskri fter en1 i gt 9 5 naturvårdsf örordni ngen rörande naturvärdsfikvaltningen av reservatet m m Lansstyrel sen fastställ er nedanstående skötsel p1 an. 1. ~inrsdet skall bevaras i orört och ostört skick. Inga skötsel åtgärder el1 er anordningar för friluftsl ivet skall vidtas med undantag för de anordningar som anges under punkt Reservatet skall utniarkas en1 igt svensk standard (SIS ) och en1 1 g t naturvårdsverkets anvi sni ngar. 3. Naturvårdsforval tare skal l vara skogsvårdsstyrel sen i l anet, som fortlöpande skal l sanidda med lansstyrel sen vid förvaltningen. 4. Naturvårdsförval taren skal l - utföra utmärkning och skyltning av reservatet - utöva tillsyn av reservatet och till se att gall ande reservatbestäminel ser e f ter1 evs - utveckla information om omrddet i samverkan med l ansstyrel sen. ww V vhmw uno

7 BESLUT Omf Finansiering Sant1 iga itgarder bekostas av staten. HUR MM OVERKLAGAR; se bilaga (form 3) Beslut i detta ärende, har fattats av l3nsstyrelsens styrelse. 1 bes1 utet del tog I andshövding Bengt Hor1 ing jämte l edamöteroa Kri sti na Andersson, Ro1 and Arnesson, Ann B jörkqvi st, K je1 l Ericsson, I sa Hal varsson, Jan Hy ttri ng, Sune Johansson, Göthe Knutson, Gul l an Lindblad, Lars-Inge Nyström, Eric Persson, Bi rger Petersson ; samt suppl eanten Hans Gustafson. a: I den s1 ut1 iga hand1 aggningen av detta ärende del tog aven mi l jövårdsdl rektör Hi rh, f öretradare för juridiska enheten, p1 anenheten, l antmä rienheten, 1 ansantikvarien, samt byrådi rek tör Leander, fiedragandf *L. _,. Bi l agor 1. Beslutskarta 1: Hur man överkl agar 3. Registeruppgifter Hal var Leander / - Kopia till Statens natur~årdsverk + rek mb Statens p1 anverk Fasti ghetsbi l dningsqyndi gheten Sunne komiiun, konaunstyrel sen Sunne kommin, byggnads nämnden Lantbruksnämnden Skogsvårdsstyrel sen Vagf örval tningen LanW terienheten P1 anenheten Naturvårdsregi stret PLK E Reservatspämen

8

9 Bilaga 2!-ANSSTYRE t SEN Yiirml ands l an HUR MM OVERKLAGAR Om Ni vill överklaqa lansstyrel wns hes kal l?i? skrfvn til l regeri nqen, mi 1.i ö- och energidcpa r+~wrt OBS! ttlt - WIVELSM SKALL WU: SKICKAS ELLER LAMWAS TILL LLSSTY RELSEH. * För att Ert iiverklagande ikal l kunna ias upp till ~rfivni na m8ste Er skrivelse ha kommit in till fansstyrel sen inom tre veckor från den dag d4 Ni Pick de1 av beslutet. * Tala m vilket beslut #i averklagar, t ex qenm att anm ärendets diarienummer (numret &verst till hörler på ksïutet). * Tala aven om varför Ni anser att besl~tet stall andras och vi1 ken ändring Ni vill ha. Sand med handl inqar el ler annat som Yi anspr stöder Er st$ndpunkt. ock som Ni t-idirrarcl iritil qett in i ärendet. * Underteckna skrivel sen, gör namnf iirtydl i gande samt tipnqe postadress och telefonnumr. Telefonnumer till Er arhetsplats bor ockss anges. tji kan givetvis anlita ombud att skota överklagandet åt Er. Rehöver Ni fler upplysningar m hur man överklagar kan Ni rincia eller skrf va till lansstyrel sen. tänsstyrel sens adress och te1 ef onnumuer f rarnggr av bes1 utet,

10 t *, n WNSSTY RELSEN Varmlands Ian Mil j öv2rdsenheten Bilaga 3 REGISTERUPPGIFTER Namn Kommu n Socken Lage Kartbl ad Grans Fastighet Markägare: Naturvärdsf örval tare Area Naturtyper Landskapstyp Naturgeograf i sk regi on Skyddsmotiv: Skyddsföreskrifter Skyddsföreskrifter produkti v skogsmark Naturreservatet Shebykl a tten Su nne Sunne Ca 7 km SSV Sunne tätort Ekonomiska kartbladet 11C 6 j Innerkanten av den k ra f ti ga punkt-streckade l i n jen på bes1 utskartan (bilaga 11 Södra ~aneby 1 : 150 S t aten genom naturvh-d sf onden Skogsvardsstyrel sen i Varm1 ands lan Isa1 vsavl agring Skogsmark 28a syd1 i g t boreal zon Geovetenskap1 i ga Landskapsesteti ska Sk og1 i ga Indispensabla totala; A1 t o m 6 Indi spensabl a total a I PUrsrr 8ssaks- Tahioii Tekx Talegr Palm KARLSTAD V&xnrisgatan 5-7 Växel W M) W W-4 Direktnr w ouan LSTVARM C {mrsr enh? d- --+Ad-

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon FÖRSLAG TILL BESLUTB 2013-07-12 1 (11) 511-7177-11 Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Halland@lansstyrelsen.se Telefon 035-13

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998 Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för -Små lands ste nar och Skepps hult- Antagen av Kommunfullmäktige Kf 1999.08.19 66 Utställningsversionen oktober 1998 1 Planeringsenheten Gislaveds kommun

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Jakt i naturreservat

Jakt i naturreservat Jakt i naturreservat - en vägledning vid reservatsbildning Länsstyrelsen i Västra Götalands län - 2007 Rapport 2007:28 Förord I länet finns tre nationalparker och nästan 400 naturreservat (inklusive naturvårdsområden)

Läs mer

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea

Förkortningar arter/miljöer: Översiktlig landskapsekologisk analys -ölea Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Vad händer i Svartedalen? 4. Framtida nationalpark 5. Landskapsekologisk analys 6. Analysområde 7. Utgångskarta 8. Övergripande intressen 9. Friluftsliv

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker

Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker RAPPORT 5633 APRIL 2007 Riktlinjer för entréer till Sveriges nationalparker Naturvårdsverket Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Sjunne Green (Båp), ordförande Sven Erkert (S) Inger Wallin (S) Nils-Åke Mårheden (M), vice ordfårande Bengt Carlsson (C)

Sjunne Green (Båp), ordförande Sven Erkert (S) Inger Wallin (S) Nils-Åke Mårheden (M), vice ordfårande Bengt Carlsson (C) Tid och plats Kl. 19.00, Kalmanummet, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sjunne Green (Båp), ordförande Sven Erkert (S) Inger Wallin (S) Nils-Åke Mårheden (M),

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer