Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag"

Transkript

1 Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

2

3 Hur trygg och effektiv är din verksamhet? OAVSETT VILKEN BRANSCH du verkar inom är effektivitet ett nyckelord för framgång. Smarta lösningar och stöd ger dig mer tid att fokusera på det som är viktigast i din verksamhet. Andra viktiga framgångsfaktorer är engagerade och friska medarbetare samt produkter och tjänster som gör kunderna nöjda. VI PÅ ANTICIMEX underlättar för dig som företagare genom att erbjuda lösningar som förebygger, skyddar eller löser akuta problem. Vi kvalitetssäkrar din verksamhet mot sådant som kan orsaka hälsomässiga och ekonomiska problem, som exempelvis brand, bristande matsäkerhet, fukt och skadedjur. MED VÅRT STÖD FÖLJER DU ENKELT de lagar och regler som finns. Vi hjälper din verksamhet att leva upp till kundernas krav och medarbetarnas förväntan om en hälsosam och trygg arbetsplats. Vid behov utbildar vi även företagets medarbetare. Välj själv vad du vill ha hjälp med! VI VET HUR VIKTIGT DET ÄR med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från din verksamhets specifika behov. Därför kan du själv välja vad du vill att vi ska hjälpa dig med och vad du själv tar hand om. Det är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på. VI FINNS NÄRA DIG med kontor över hela landet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information om hur din verksamhet kan tryggas. Du kan läsa mer och hitta våra kontor på Vi erbjuder tjänster för företag inom följande områden: Arbetsmiljö... 4 Brandsäkerhet... 6 Byggnadsmiljö... 8 Energi Livsmedelshygien Skadedjur Utbildning Webbtjänster... 18

4 Delaktighet istället för oro. Vi kontaktades av ett företag som inte hade kommit igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, men som såg arbetsmiljön som viktig. De var dock oroliga för att det skulle innebära en tung administration och undrade vad som egentligen krävdes. Vår kartläggning visade att företaget faktiskt redan uppfyllde en del av kraven i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Däremot saknade de dokumentation över vad som hade genomförts. Vi utbildade alla medarbetare, tog fram rutiner för administrationen och hjälpte företaget med dokumentationen. I dag har företaget vidareutvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser det som en naturlig del i sitt dagliga arbete. Enligt företagets chef har medarbetarnas delaktighet blivit mycket större och företagets effektivitet ökat. 4

5 En bra arbetsmiljö bidrar till ökad lönsamhet. Arbetsmiljö Hur mår medarbetarna på din arbetsplats? Det går att minska både sjukskrivningstal och personalomsättning om alla trivs och mår bra på jobbet. Vi hjälper dig med ditt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). DET ÄR VIKTIGT ATT MEDARBETARNA TRIVS och mår bra på sin arbetsplats. En bra arbetsmiljö leder till friskare och nöjdare medarbetare, färre olyckor och ett bättre arbetsklimat. Det är arbetsgivarens ansvar att minska risken för olycksfall och ohälsa samt att se över allt i arbetsmiljön som påverkar de anställdas hälsa och trivsel. Detta regleras i arbetsmiljölagen. VI PÅ ANTICIMEX KAN HJÄLPA DIG med ditt systematiska arbetsmiljöarbete så att det finns fungerande rutiner på arbetsplatsen för att förhindra ohälsa och olycksfall. Vi inleder med ett besök på arbetsplatsen för att bilda oss en uppfattning om din arbetsmiljö. Arbetsförhållanden undersöks och rutiner, mål, policys och eventuella egenkontrollprogram granskas. Vi kontrollerar också att lagkrav och förordningar uppfylls. Vid behov erbjuder vi utbildningar och medarbetarundersökningar. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Kartläggning och dokumentation av arbetsmiljön Inspektion av arbetsmiljön Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Årlig uppföljning Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundna medarbetarundersökningar Rådgivning och support ETT VÄL GENOMFÖRT ARBETSMILJÖARBETE leder till en bättre och trivsammare arbetsmiljö för alla. Sjukfrånvaron sänks och risken för olycksfall minimeras. När lagkrav och förordningar uppfylls kan istället fokus läggas på andra viktiga frågor. Vinsten är ett effektivare arbetsklimat, nöjdare och friskare medarbetare och ökad lönsamhet. 5

6 Klubbchefen som tog sitt förnuft till fånga. Vid en brandinspektion på en stor golfbana hittade vi flera brister. I driftcentralen förvarades exempelvis gasolflaskor, bensindunkar och annat brännbart material tillsammans. Det var inte alls bra. Om det började brinna skulle det kunna få förödande konsekvenser även för omkringliggande byggnader. Vi föreslog bland annat att allt brandfarligt material skulle flyttas till en säkrare plats. Någon månad senare drabbades byggnaden av en brand. Lyckligtvis hade klubbchefen hunnit flytta både gasolen och bensindunkarna veckan innan. Tack vare detta blev skadorna på maskinhallen och verkstaden som låg intill endast minimala. Golfbanan kunde fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt. 6

7 Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Brandsäkerhet Har dina medarbetare den kunskap som krävs för att undvika en brand? Uppfyller du Lagen om skydd mot olyckor? Vi erbjuder tjänster som räddar liv och skyddar ekonomiska värden. ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR måste den som hyr eller äger en byggnad vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand. Detta kräver ett regelbundet, organiserat och systematiskt arbete. VÅRA ERFARNA BRANDSKYDDSTEKNIKER erbjuder dig professionell hjälp. För att skapa en brandsäkrare miljö och upptäcka eventuella brister och risker, börjar vi med en grundlig kontroll av fastigheten och verksamhetens systematiska brandskydd. RESULTATET SAMMANSTÄLLER vi sedan i en handlingsplan där rekommenderade åtgärder listas. Du får en samlad dokumentation över ditt systematiska brandskydd, som hjälper dig att fokusera och effektivisera ditt brandskyddsarbete framöver. Vi ger dig också kontinuerlig support och kan tillsammans med dig planera och genomföra brandskyddsutbildning för medarbetarna. VARJE ÅR GÖR VI EN REVISION av fastigheten och din verksamhet. Vi genomför brandövningar, kontrollerar potentiella riskområden, skyltning och handbrandsläckare samt kompletterar och byter ut brandskyddsmaterial om det behövs. Med vår hjälp får ditt företag ett fungerande och systematiskt brandskydd samt support i det fortsatta arbetet. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Utbildning i hjärt- och lungräddning samt med hjärtstartare Kontroll, komplettering och byte av släckutrustning och skyltning Inspektion av din verksamhet och fotodokumentation av brister SBA-dokumentation Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Kontroll av rökluckor Utrymningsplaner Brandritningar 7

8 Vart tog den lilla, lilla loppan vägen? Både barnen och personalen på en förskola verkade ha fått bett av någon slags insekt. Vi åkte dit, men hittade inga spår av insekter. Däremot fann vi spår av råttor. Eftersom de är kända bärare av loppor, så gjorde vi en sanering. Trots detta fortsatte personal och barn att få röda prickar på kroppen. En läkare konstaterade att personal och barn drabbats av loppor och ordinerade en loppsanering. Under en månads tid var hela förskolan tvungen att flytta. Samtidigt försvann också deras röda prickar. Men när de flyttade tillbaka i lokalen uppstod prickarna igen. Vi föreslog att vi skulle analysera inomhusluften och på så sätt löstes gåtan! Luften visade sig nämligen innehålla mycket höga halter av en mögelsvamp som är känd för att orsaka allergier. Förskolan renoverades och problemen försvann. 8

9 En frisk inomhusmiljö utan obehagliga överraskningar. Byggnadsmiljö Fukt, dålig ventilation och felaktigt byggnadsmaterial kan bidra till en ohälsosam inomhusmiljö. Vi kan hjälpa dig att hitta de brister i byggnaden som orsakar dålig hälsa. HUR MÅR DINA MEDARBETARE OCH HYRESGÄSTER? En av 20 lägenheter drabbas varje år av vattenskador och 80 procent av alla problem i inomhusmiljön är ett resultat av fukt. Problem med inomhusmiljön påverkar tyvärr ofta vår hälsa. Fukt, radon och dålig ventilation är vanliga faktorer, men det kan även fi nnas andra orsaker. VI HAR I MÅNGA ÅR arbetat med att skapa sunda inomhusmiljöer. Våra arbetsmetoder bygger på att först ta reda på vad problemet är. Därefter undersöker vi orsaken till problemet. Besiktningar, materialanalyser, provtagningar och mätningar av olika slag är några av våra viktiga verktyg. EFTER EN NOGRANN UNDERSÖKNING sammanställer vi våra upptäckter och redovisar dem för dig. Vi ger förslag på olika åtgärder och rekommendationer om hur det fortsatta arbetet ska utföras. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Radonkontroll Energideklaration Skadebesiktning Olika avfuktningslösningar Avfuktningsförsäkring Byggrådgivning VI KAN OCKSÅ HJÄLPA TILL MED hela skadehanteringen och kan skräddarsy olika avfuktningslösningar utifrån vilken typ av vattenskada och inomhusmiljö det handlar om. Våra olika försäkringslösningar gör din inomhusmiljö tryggare. 9

10 Hyresgästerna som fick en jämn inomhustemperatur. Vi kontaktades av en fastighetsägare som hade problem med såväl ojämn inomhustemperatur som höga elräkningar. En energibesiktning genomfördes, och en energidiagnos med åtgärdsförslag togs fram. Det visade sig att det inte bara var värmesystemet som påverkade inomhustemperaturen. Värme tillfördes även från hushållsapparater, människor och solens strålar men temperaturen anpassades inte i lägenheterna. Hyresgästerna löste problemet genom att vädra bort överskottsvärmen. Men det var en metod som både hyresgäster och fastighetsägare förlorade på. Lösningen var att ändra på regleringen av värmesystemet och resultatet lät inte vänta på sig. Hyresgästerna fick en jämn inomhustemperatur och ägaren av fastigheten fick lägre energianvändning. 10

11 Bra för både miljö och plånbok att se över energianvändningen. Energi Hur ser energianvändningen ut i din byggnad? Med hjälp av Anticimex åtgärder kan du minska energianvändningen med upp till 45 procent. ENERGIKOSTNADERNA KAN i de allra flesta byggnader minskas. Men många gånger har fastighetsägaren inte full insikt i energianvändningen. För att se vilka åtgärder som krävs i just din fastighet gör en av våra energiexperter en energibesiktning på plats. EN ENERGIDEKLARATION ENLIGT ANTICIMEX-KONCEPTET visar hur energieffektiv din byggnad är. Våra åtgärdsförslag har som mål att minska energikostnaderna utan att påverka inomhusmiljön negativt. Vi tar hänsyn till att olika åtgärder kan påverka varandra. Därför presenteras åtgärderna i den ordningsföljd som de ska utföras för bästa resultat. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Energibesiktning Energideklaration KORREKTA ENERGIBERÄKNINGAR UNDERLÄTTAR dina investeringsbeslut. Energideklarationen och vår åtgärdsrapport förklarar varför vi rekommenderar en viss åtgärd och vilken effekt det ger dig. EN ENERGIDEKLARERAD BYGGNAD med låga driftskostnader är dessutom ett bra säljargument för den som funderar på att sälja fastigheten. Energideklarationen är giltig i tio år. Givetvis är vi ackrediterade av SWEDAC att utföra energideklarationer. 11

12 Ölet som jäste, pyste och bubblade över. Bryggeriet hade fått problem med hållbarheten på sitt öl. Vi inspekterade byggnaden och fann flera platser där det växte mögel. Det visade sig att mögelsporerna virvlade runt i lokalerna för att slutligen hamna i de fyllda, men icke kapsylerade flaskorna. Nu var frågan hur sporerna kom från dessa platser och in i tapphallen? Vår tekniker testade om det fanns ett övertryck i tapphallen och kunde ganska snart konstatera att så var fallet. Mögelsporerna flög runt med vinddraget. Ventilationen justerades och pro - blemet med luftströmmarna blev snabbt åtgärdat. 12

13 God hygien bidrar till nöjda kunder och en bättre lönsamhet. Livsmedelshygien Det fi nns många krav på en livsmedelshanterande verksamhet både från kunder och myndigheter. Med Anticimex får du en erfaren partner som hjälper dig för att din verksamhet ska uppnå en hög matsäkerhet. MATSÄKERHET ÄR EN BRA INVESTERING eftersom det är både svårt och dyrt att bygga upp ett nytt förtroende om bristande hygien drabbar kunden. Ett väl fungerande hygienarbete med genomtänkta och effektiva arbetsrutiner är en viktig framgångsfaktor. Vinsten är inte bara nöjda och trogna kunder, utan även en effektivare verksamhet med mindre svinn och längre livslängd på utrustning och lokaler. VI PÅ ANTICIMEX kan hjälpa dig med delar i ditt hygienarbete eller ta ett helhetsgrepp om din verksamhet. Vi anpassar våra tjänster helt efter din verksamhets behov. Vår hygientekniker guidar dig genom lagar och krav, hjälper till att strukturera det dagliga arbetet, hittar rätt rutiner för medarbetarna och fi nns alltid till hands för löpande support. Det är helt enkelt en mycket kostnadseffektiv lösning. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Utveckling av ett optimalt egenkontrollprogram (EKP) Hygieninspektion och revision Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Webbaserad temperaturövervakning med larm Provtagningar Skadedjurskontroll KVALITETSSTANDARDER BLIR ALLT VANLIGARE i livsmedelsindustrin runt om i Europa. För många företag är certifiering ett krav för att få leverera produkter till sina kunder. Våra konsulter har både praktisk och teoretisk erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem. Vi kan hjälpa dig med kraven för ett antal standarder, såsom BRC Global Standard Food, BRC IoP, ISO och IP Livsmedelsförädling. 13

14 Små tänder äter snabbt upp stora pengar. En fredag lamslogs produktionen hos en mekanisk industri. Vid ett tiotal olika tillfällen samma dag dog strömmen och produktionen stod stilla i 9 timmar och 18 minuter. Fabrikschefen var utom sig av oro, då varje minut var dyrbar. Den ödesdigra fredagen förlorade de miljontals kronor. Vad var det då som orsakade strömavbrotten? Jo, det visade sig att fabriken under en längre tid hade haft besök av råttor som stortrivdes i lokalerna. De tyckte särskilt mycket om de varma, undanskymda golvrännorna där de delikata el- och datakablarna låg. Under en längre tid hade råttorna gnagt på kablarna, något som till slut orsakade kortslutning. Vi kallades in. Ett omfattande program infördes för att minimera risken för skadedjur och säkra produktionen mot framtida skadedjursangrepp. 14

15 Trygg och säker skadedjurskontroll. Skadedjur Skadedjurens framfart kan leda till produktionsstopp och dåligt rykte. Anticimex erbjuder dig metoder som förebygger och skyddar din verksamhet. SKADEDJUREN TRIVS I VÅR VÄRLD. Så länge det finns tillgång till föda, vatten, värme och skydd kommer de alltid att må bra och föröka sig. För att undvika problem med skadedjur är det viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden. Vi arbetar därför med systematiskt skadedjursskydd och kartlägger de hot och risker som finns i verksamheten. SEDAN STARTEN 1934 har vi byggt upp en enorm erfarenhetsbank. Vi har stött på och löst varierande problem inom många branscher. Vårt program bygger på en mängd olika insatser. Stor vikt läggs vid att utreda de grundläggande orsakerna till angreppen, istället för att endast behandla problemet. Allt för att uppnå ett bra resultat på lång sikt. FÅGLAR KAN ORSAKA MER SKADA än många tror, speciellt inom bebyggda områden. Vi har effektiva lösningar för att undvika att fåglar bosätter sig där de kan orsaka skador. Alla lösningar är anpassade för att smälta in i arkitekturen på bästa sätt. De bygger på att fåglarna inte ska komma till skada. Om en fågel råkar ta sig in i byggnaden kan vi även hjälpa till att fånga in den. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Skadedjursinspektioner Saneringar Övervakningssystem Elektroniska fällor i avlopp och brunnar Fågelsäkring Ljusfällor Dokumentation som även kan anpassas till olika standarder (exempelvis BRC, IFS, ISO och andra certifieringar) 15

16 Övning ger färdighet och trygghet. Det var dags för en utrymningsövning hos matvarubutiken den första på åtta år. Halv åtta drog brandlarmet igång. Ingen i personalen förstod någonting. När dessutom ljuset slocknade utbröt panik. Det var totalt kaos. Ingen visste vem som skulle göra vad och utrymningen tog alldeles för lång tid. Vi gjorde en genomgång och upptäckte stora brister i matvarubutikens brandskydd brister som hade kunnat få katastrofala följder. Ledningen tog omedelbart ett beslut om att personalen skulle få gå en utbildning inom brandskydd. Övningen ledde även till att fastighetsägaren, som varit med som observatör, lovade att snarast åtgärda de brister som han hade ansvar för. Efter vår utbildning känner sig personalen tryggare i sina roller och har även fått ett betydligt större riskmedvetande. De vet att ett bra brandskydd kan rädda liv. 16

17 Rätt kunskap utvecklar och skyddar din verksamhet. Utbildning Vågar du riskera att dina kunder drabbas av matförgiftning? Vad innebär ett skadedjursangrepp för din verksamhet? Vad gör du om det börjar brinna? Våra utbildningar är en klok investering som ger viktiga kunskaper. VARJE ÅR UTBILDAR VI cirka personer inom områdena livsmedelshygien, skadedjur och brandskydd. Vi erbjuder verklighetsanpassade och intressanta utbildningar som varvar teori med praktiska exempel. De leds av utbildare med lång erfarenhet. VI ERBJUDER både öppna kurser och företagsanpassade utbildningar. Våra utbildningar kan vara lärarledda eller webbaserade eller en kombination av båda metoder. Vi kan även erbjuda förtest som säkrar att utbildningens innehåll passar dina medarbetare och eftertest för att kontrollera att rätt kunskapsnivå har uppnåtts. Efter utbildningen får godkända deltagare ett diplom eller intyg. ANTICIMEX UTBILDNINGAR GER DIG och dina medarbetare rätt kunskaper för att enkelt förebygga problem och risker i verksamheten. Du slipper oroa dig i onödan och kan istället fokusera på det som är viktigt dina kunder! Rätt kunskaper skapar en lönsammare verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda kunder. Välj vilka utbildningar som passar dig! Biologi (skadedjur) Grundkurs i livsmedelshygien HACCP Mikrobiologi Motivationsutbildningar (exempelvis märkning, grundförutsättningar, personlig hygien, rengöring, underhåll samt allergi och överkänslighet). Brandkunskap/förebyggande arbete Brandskyddsansvarig Brandskyddsorganisation Brandskyddsutrustning Föreståndare brandfarlig vara, mindre mängd Grundläggande brandkunskap Heta Arbeten Utrymning Första Hjälpen Hjärt- och lungräddning (även för barn samt med hjärtstartare) 17

18 Digitala tjänster och utbildningar gör arbetet enklare. Webbtjänster Med hjälp av webbtjänster får du tillgång till information och dokumentation när du behöver den. På så sätt kan du styra din verksamhet mer effektivt och genomföra rätt insatser i tid. UNDER MÅNGA ÅR har Anticimex arbetat med att utveckla tjänster som löser våra kunders problem och uppfyller nya önskemål. Som en del i detta erbjuder vi olika webbtjänster. FÖRDELARNA MED WEBBTJÄNSTERNA ÄR MÅNGA. Du kan till exempel snabbt få tillgång till dina dokument när du vill och oavsett var du befinner dig. Digitala larmfunktioner via sms och e-post gör det möjligt att hålla koll på kritiska värden dygnet runt. Webbaserad utbildning är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att säkerställa att dina medarbetare har rätt kunskap. Välj vilka webbtjänster du vill ha tillgång till! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Med vårt webbaserade egenkontrollprogram underlättas ditt dagliga arbete. Programmet presenterar dina dagliga uppgifter och påminner dig om viktiga kontroller. Här skapas ordning och reda i din dokumentation och ett arkiv för utförda kontroller och korrigerade åtgärder. Onödig pappershantering minimeras. Det webbaserade egenkontrollprogrammet erbjuder även trådlös övervakning och alarm av temperatur i kylar och frysar. Det underlättar arbetet med din egenkontroll ytterligare och du slipper göra rutinmässiga temperaturmätningar. Mina Sidor på Mina Sidor ger dig tillgång till all dokumentation för de tjänster som vi hjälper dig med. Protokoll, avvikelser, rapporter med mera finns samlade på en plats. Mina Sidor erbjuder information i realtid, vilket betyder att så snart vi är klara med vårt arbete, kan du få åtkomst till rapporter och åtgärdsförslag. För att se statusen för din verksamhet, loggar du enkelt in och laddar hem de senaste dokumenten. All historik sparas och du kan sammanställa rapporter och statistik som visar din verksamhets utveckling inom olika områden. Webbaserade utbildningar Webbaserade utbildningar är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att höja medarbetarnas kompetens. Du kan planera in kunskapsutveckling när det bäst passar din verksamhet. Eftersom utbildningarna genomförs i dina egna lokaler undviker du resekostnader. En annan fördel med våra webbaserade utbildningar är möjligheten att enkelt få ut rapporter, där du som chef bland annat kan se dina medarbetares kurser och resultat. Du som kursdeltagare får en sammanställning och tydlig översikt av dina egna kurser både de som du har påbörjat, genomfört eller de som du har möjlighet att genomföra. 18

19

20 Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar och arbetar inom områdena skadedjur, hygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö utg. 2 Formgivning och produktion: Tryck:

Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare

Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare Hur mår ni hemma hos dig? Anticimex Överlåtelsebesiktning Den viktigaste undersökningen innan du skriver på kontraktet. köper Att bo i hus kan vara

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap.

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Är dina medarbetare redo att rycka ut vid en olycka? Årligen inträffar över 27 000 olycksfall i arbetet i Sverige. Varningssignalerna fi nns där.

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06

Plan för systematiskt brandskyddsarbete. Fastställd av UFN 2008-05-06 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakulteten Rev 2011-09-07 Plan för det systematiska brandskyddsarbetet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Innehåll Fördelning av uppgifter inom det systematiska

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LINDRUM 1:28 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-11-19 Byggnadens adress: EKHAGA 51462 ÖLSREMMA Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BERGSTENA 7:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-07-20 Byggnadens adress: BERGSTENA LEDSGÅRDEN 1 44192 ALINGSÅS Utetemperatur: 16

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

OFFERT VÅR FÖRSÄKRING. Önskar följande självrisk. Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress. Nuvarande förfallodag...

OFFERT VÅR FÖRSÄKRING. Önskar följande självrisk. Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress. Nuvarande förfallodag... Offertformulär Folkhögskolor & Kursgårdar OFFERT VÅR FÖRSÄKRING I Offert önskas för Vår försäkring Inkl. Paketförsäkring m.m. Önskar följande självrisk 0.2 basbelopp 0.5 basbelopp 1.0 basbelopp II Försäkringstecknare

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2015 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Brand- och utrymningssäkerhet

Brand- och utrymningssäkerhet Brand- och utrymningssäkerhet mer Ån bara teknik Brand och utrymningssäkerhet Är inte bara brandsläckare, skyltar och utrymningsplaner. Om olyckan väl skulle vara framme så ger bra teknisk utrustning (larm,

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KOSTA 36:72 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-06-24 Byggnadens adress: NORRA RINGVÄGEN 6 36052 KOSTA Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer