Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag"

Transkript

1 Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

2

3 Hur trygg och effektiv är din verksamhet? OAVSETT VILKEN BRANSCH du verkar inom är effektivitet ett nyckelord för framgång. Smarta lösningar och stöd ger dig mer tid att fokusera på det som är viktigast i din verksamhet. Andra viktiga framgångsfaktorer är engagerade och friska medarbetare samt produkter och tjänster som gör kunderna nöjda. VI PÅ ANTICIMEX underlättar för dig som företagare genom att erbjuda lösningar som förebygger, skyddar eller löser akuta problem. Vi kvalitetssäkrar din verksamhet mot sådant som kan orsaka hälsomässiga och ekonomiska problem, som exempelvis brand, bristande matsäkerhet, fukt och skadedjur. MED VÅRT STÖD FÖLJER DU ENKELT de lagar och regler som finns. Vi hjälper din verksamhet att leva upp till kundernas krav och medarbetarnas förväntan om en hälsosam och trygg arbetsplats. Vid behov utbildar vi även företagets medarbetare. Välj själv vad du vill ha hjälp med! VI VET HUR VIKTIGT DET ÄR med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från din verksamhets specifika behov. Därför kan du själv välja vad du vill att vi ska hjälpa dig med och vad du själv tar hand om. Det är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på. VI FINNS NÄRA DIG med kontor över hela landet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information om hur din verksamhet kan tryggas. Du kan läsa mer och hitta våra kontor på Vi erbjuder tjänster för företag inom följande områden: Arbetsmiljö... 4 Brandsäkerhet... 6 Byggnadsmiljö... 8 Energi Livsmedelshygien Skadedjur Utbildning Webbtjänster... 18

4 Delaktighet istället för oro. Vi kontaktades av ett företag som inte hade kommit igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, men som såg arbetsmiljön som viktig. De var dock oroliga för att det skulle innebära en tung administration och undrade vad som egentligen krävdes. Vår kartläggning visade att företaget faktiskt redan uppfyllde en del av kraven i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Däremot saknade de dokumentation över vad som hade genomförts. Vi utbildade alla medarbetare, tog fram rutiner för administrationen och hjälpte företaget med dokumentationen. I dag har företaget vidareutvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser det som en naturlig del i sitt dagliga arbete. Enligt företagets chef har medarbetarnas delaktighet blivit mycket större och företagets effektivitet ökat. 4

5 En bra arbetsmiljö bidrar till ökad lönsamhet. Arbetsmiljö Hur mår medarbetarna på din arbetsplats? Det går att minska både sjukskrivningstal och personalomsättning om alla trivs och mår bra på jobbet. Vi hjälper dig med ditt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). DET ÄR VIKTIGT ATT MEDARBETARNA TRIVS och mår bra på sin arbetsplats. En bra arbetsmiljö leder till friskare och nöjdare medarbetare, färre olyckor och ett bättre arbetsklimat. Det är arbetsgivarens ansvar att minska risken för olycksfall och ohälsa samt att se över allt i arbetsmiljön som påverkar de anställdas hälsa och trivsel. Detta regleras i arbetsmiljölagen. VI PÅ ANTICIMEX KAN HJÄLPA DIG med ditt systematiska arbetsmiljöarbete så att det finns fungerande rutiner på arbetsplatsen för att förhindra ohälsa och olycksfall. Vi inleder med ett besök på arbetsplatsen för att bilda oss en uppfattning om din arbetsmiljö. Arbetsförhållanden undersöks och rutiner, mål, policys och eventuella egenkontrollprogram granskas. Vi kontrollerar också att lagkrav och förordningar uppfylls. Vid behov erbjuder vi utbildningar och medarbetarundersökningar. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Kartläggning och dokumentation av arbetsmiljön Inspektion av arbetsmiljön Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Årlig uppföljning Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundna medarbetarundersökningar Rådgivning och support ETT VÄL GENOMFÖRT ARBETSMILJÖARBETE leder till en bättre och trivsammare arbetsmiljö för alla. Sjukfrånvaron sänks och risken för olycksfall minimeras. När lagkrav och förordningar uppfylls kan istället fokus läggas på andra viktiga frågor. Vinsten är ett effektivare arbetsklimat, nöjdare och friskare medarbetare och ökad lönsamhet. 5

6 Klubbchefen som tog sitt förnuft till fånga. Vid en brandinspektion på en stor golfbana hittade vi flera brister. I driftcentralen förvarades exempelvis gasolflaskor, bensindunkar och annat brännbart material tillsammans. Det var inte alls bra. Om det började brinna skulle det kunna få förödande konsekvenser även för omkringliggande byggnader. Vi föreslog bland annat att allt brandfarligt material skulle flyttas till en säkrare plats. Någon månad senare drabbades byggnaden av en brand. Lyckligtvis hade klubbchefen hunnit flytta både gasolen och bensindunkarna veckan innan. Tack vare detta blev skadorna på maskinhallen och verkstaden som låg intill endast minimala. Golfbanan kunde fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt. 6

7 Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Brandsäkerhet Har dina medarbetare den kunskap som krävs för att undvika en brand? Uppfyller du Lagen om skydd mot olyckor? Vi erbjuder tjänster som räddar liv och skyddar ekonomiska värden. ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR måste den som hyr eller äger en byggnad vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand. Detta kräver ett regelbundet, organiserat och systematiskt arbete. VÅRA ERFARNA BRANDSKYDDSTEKNIKER erbjuder dig professionell hjälp. För att skapa en brandsäkrare miljö och upptäcka eventuella brister och risker, börjar vi med en grundlig kontroll av fastigheten och verksamhetens systematiska brandskydd. RESULTATET SAMMANSTÄLLER vi sedan i en handlingsplan där rekommenderade åtgärder listas. Du får en samlad dokumentation över ditt systematiska brandskydd, som hjälper dig att fokusera och effektivisera ditt brandskyddsarbete framöver. Vi ger dig också kontinuerlig support och kan tillsammans med dig planera och genomföra brandskyddsutbildning för medarbetarna. VARJE ÅR GÖR VI EN REVISION av fastigheten och din verksamhet. Vi genomför brandövningar, kontrollerar potentiella riskområden, skyltning och handbrandsläckare samt kompletterar och byter ut brandskyddsmaterial om det behövs. Med vår hjälp får ditt företag ett fungerande och systematiskt brandskydd samt support i det fortsatta arbetet. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Utbildning i hjärt- och lungräddning samt med hjärtstartare Kontroll, komplettering och byte av släckutrustning och skyltning Inspektion av din verksamhet och fotodokumentation av brister SBA-dokumentation Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Kontroll av rökluckor Utrymningsplaner Brandritningar 7

8 Vart tog den lilla, lilla loppan vägen? Både barnen och personalen på en förskola verkade ha fått bett av någon slags insekt. Vi åkte dit, men hittade inga spår av insekter. Däremot fann vi spår av råttor. Eftersom de är kända bärare av loppor, så gjorde vi en sanering. Trots detta fortsatte personal och barn att få röda prickar på kroppen. En läkare konstaterade att personal och barn drabbats av loppor och ordinerade en loppsanering. Under en månads tid var hela förskolan tvungen att flytta. Samtidigt försvann också deras röda prickar. Men när de flyttade tillbaka i lokalen uppstod prickarna igen. Vi föreslog att vi skulle analysera inomhusluften och på så sätt löstes gåtan! Luften visade sig nämligen innehålla mycket höga halter av en mögelsvamp som är känd för att orsaka allergier. Förskolan renoverades och problemen försvann. 8

9 En frisk inomhusmiljö utan obehagliga överraskningar. Byggnadsmiljö Fukt, dålig ventilation och felaktigt byggnadsmaterial kan bidra till en ohälsosam inomhusmiljö. Vi kan hjälpa dig att hitta de brister i byggnaden som orsakar dålig hälsa. HUR MÅR DINA MEDARBETARE OCH HYRESGÄSTER? En av 20 lägenheter drabbas varje år av vattenskador och 80 procent av alla problem i inomhusmiljön är ett resultat av fukt. Problem med inomhusmiljön påverkar tyvärr ofta vår hälsa. Fukt, radon och dålig ventilation är vanliga faktorer, men det kan även fi nnas andra orsaker. VI HAR I MÅNGA ÅR arbetat med att skapa sunda inomhusmiljöer. Våra arbetsmetoder bygger på att först ta reda på vad problemet är. Därefter undersöker vi orsaken till problemet. Besiktningar, materialanalyser, provtagningar och mätningar av olika slag är några av våra viktiga verktyg. EFTER EN NOGRANN UNDERSÖKNING sammanställer vi våra upptäckter och redovisar dem för dig. Vi ger förslag på olika åtgärder och rekommendationer om hur det fortsatta arbetet ska utföras. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Radonkontroll Energideklaration Skadebesiktning Olika avfuktningslösningar Avfuktningsförsäkring Byggrådgivning VI KAN OCKSÅ HJÄLPA TILL MED hela skadehanteringen och kan skräddarsy olika avfuktningslösningar utifrån vilken typ av vattenskada och inomhusmiljö det handlar om. Våra olika försäkringslösningar gör din inomhusmiljö tryggare. 9

10 Hyresgästerna som fick en jämn inomhustemperatur. Vi kontaktades av en fastighetsägare som hade problem med såväl ojämn inomhustemperatur som höga elräkningar. En energibesiktning genomfördes, och en energidiagnos med åtgärdsförslag togs fram. Det visade sig att det inte bara var värmesystemet som påverkade inomhustemperaturen. Värme tillfördes även från hushållsapparater, människor och solens strålar men temperaturen anpassades inte i lägenheterna. Hyresgästerna löste problemet genom att vädra bort överskottsvärmen. Men det var en metod som både hyresgäster och fastighetsägare förlorade på. Lösningen var att ändra på regleringen av värmesystemet och resultatet lät inte vänta på sig. Hyresgästerna fick en jämn inomhustemperatur och ägaren av fastigheten fick lägre energianvändning. 10

11 Bra för både miljö och plånbok att se över energianvändningen. Energi Hur ser energianvändningen ut i din byggnad? Med hjälp av Anticimex åtgärder kan du minska energianvändningen med upp till 45 procent. ENERGIKOSTNADERNA KAN i de allra flesta byggnader minskas. Men många gånger har fastighetsägaren inte full insikt i energianvändningen. För att se vilka åtgärder som krävs i just din fastighet gör en av våra energiexperter en energibesiktning på plats. EN ENERGIDEKLARATION ENLIGT ANTICIMEX-KONCEPTET visar hur energieffektiv din byggnad är. Våra åtgärdsförslag har som mål att minska energikostnaderna utan att påverka inomhusmiljön negativt. Vi tar hänsyn till att olika åtgärder kan påverka varandra. Därför presenteras åtgärderna i den ordningsföljd som de ska utföras för bästa resultat. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Energibesiktning Energideklaration KORREKTA ENERGIBERÄKNINGAR UNDERLÄTTAR dina investeringsbeslut. Energideklarationen och vår åtgärdsrapport förklarar varför vi rekommenderar en viss åtgärd och vilken effekt det ger dig. EN ENERGIDEKLARERAD BYGGNAD med låga driftskostnader är dessutom ett bra säljargument för den som funderar på att sälja fastigheten. Energideklarationen är giltig i tio år. Givetvis är vi ackrediterade av SWEDAC att utföra energideklarationer. 11

12 Ölet som jäste, pyste och bubblade över. Bryggeriet hade fått problem med hållbarheten på sitt öl. Vi inspekterade byggnaden och fann flera platser där det växte mögel. Det visade sig att mögelsporerna virvlade runt i lokalerna för att slutligen hamna i de fyllda, men icke kapsylerade flaskorna. Nu var frågan hur sporerna kom från dessa platser och in i tapphallen? Vår tekniker testade om det fanns ett övertryck i tapphallen och kunde ganska snart konstatera att så var fallet. Mögelsporerna flög runt med vinddraget. Ventilationen justerades och pro - blemet med luftströmmarna blev snabbt åtgärdat. 12

13 God hygien bidrar till nöjda kunder och en bättre lönsamhet. Livsmedelshygien Det fi nns många krav på en livsmedelshanterande verksamhet både från kunder och myndigheter. Med Anticimex får du en erfaren partner som hjälper dig för att din verksamhet ska uppnå en hög matsäkerhet. MATSÄKERHET ÄR EN BRA INVESTERING eftersom det är både svårt och dyrt att bygga upp ett nytt förtroende om bristande hygien drabbar kunden. Ett väl fungerande hygienarbete med genomtänkta och effektiva arbetsrutiner är en viktig framgångsfaktor. Vinsten är inte bara nöjda och trogna kunder, utan även en effektivare verksamhet med mindre svinn och längre livslängd på utrustning och lokaler. VI PÅ ANTICIMEX kan hjälpa dig med delar i ditt hygienarbete eller ta ett helhetsgrepp om din verksamhet. Vi anpassar våra tjänster helt efter din verksamhets behov. Vår hygientekniker guidar dig genom lagar och krav, hjälper till att strukturera det dagliga arbetet, hittar rätt rutiner för medarbetarna och fi nns alltid till hands för löpande support. Det är helt enkelt en mycket kostnadseffektiv lösning. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Utveckling av ett optimalt egenkontrollprogram (EKP) Hygieninspektion och revision Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Webbaserad temperaturövervakning med larm Provtagningar Skadedjurskontroll KVALITETSSTANDARDER BLIR ALLT VANLIGARE i livsmedelsindustrin runt om i Europa. För många företag är certifiering ett krav för att få leverera produkter till sina kunder. Våra konsulter har både praktisk och teoretisk erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem. Vi kan hjälpa dig med kraven för ett antal standarder, såsom BRC Global Standard Food, BRC IoP, ISO och IP Livsmedelsförädling. 13

14 Små tänder äter snabbt upp stora pengar. En fredag lamslogs produktionen hos en mekanisk industri. Vid ett tiotal olika tillfällen samma dag dog strömmen och produktionen stod stilla i 9 timmar och 18 minuter. Fabrikschefen var utom sig av oro, då varje minut var dyrbar. Den ödesdigra fredagen förlorade de miljontals kronor. Vad var det då som orsakade strömavbrotten? Jo, det visade sig att fabriken under en längre tid hade haft besök av råttor som stortrivdes i lokalerna. De tyckte särskilt mycket om de varma, undanskymda golvrännorna där de delikata el- och datakablarna låg. Under en längre tid hade råttorna gnagt på kablarna, något som till slut orsakade kortslutning. Vi kallades in. Ett omfattande program infördes för att minimera risken för skadedjur och säkra produktionen mot framtida skadedjursangrepp. 14

15 Trygg och säker skadedjurskontroll. Skadedjur Skadedjurens framfart kan leda till produktionsstopp och dåligt rykte. Anticimex erbjuder dig metoder som förebygger och skyddar din verksamhet. SKADEDJUREN TRIVS I VÅR VÄRLD. Så länge det finns tillgång till föda, vatten, värme och skydd kommer de alltid att må bra och föröka sig. För att undvika problem med skadedjur är det viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden. Vi arbetar därför med systematiskt skadedjursskydd och kartlägger de hot och risker som finns i verksamheten. SEDAN STARTEN 1934 har vi byggt upp en enorm erfarenhetsbank. Vi har stött på och löst varierande problem inom många branscher. Vårt program bygger på en mängd olika insatser. Stor vikt läggs vid att utreda de grundläggande orsakerna till angreppen, istället för att endast behandla problemet. Allt för att uppnå ett bra resultat på lång sikt. FÅGLAR KAN ORSAKA MER SKADA än många tror, speciellt inom bebyggda områden. Vi har effektiva lösningar för att undvika att fåglar bosätter sig där de kan orsaka skador. Alla lösningar är anpassade för att smälta in i arkitekturen på bästa sätt. De bygger på att fåglarna inte ska komma till skada. Om en fågel råkar ta sig in i byggnaden kan vi även hjälpa till att fånga in den. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Skadedjursinspektioner Saneringar Övervakningssystem Elektroniska fällor i avlopp och brunnar Fågelsäkring Ljusfällor Dokumentation som även kan anpassas till olika standarder (exempelvis BRC, IFS, ISO och andra certifieringar) 15

16 Övning ger färdighet och trygghet. Det var dags för en utrymningsövning hos matvarubutiken den första på åtta år. Halv åtta drog brandlarmet igång. Ingen i personalen förstod någonting. När dessutom ljuset slocknade utbröt panik. Det var totalt kaos. Ingen visste vem som skulle göra vad och utrymningen tog alldeles för lång tid. Vi gjorde en genomgång och upptäckte stora brister i matvarubutikens brandskydd brister som hade kunnat få katastrofala följder. Ledningen tog omedelbart ett beslut om att personalen skulle få gå en utbildning inom brandskydd. Övningen ledde även till att fastighetsägaren, som varit med som observatör, lovade att snarast åtgärda de brister som han hade ansvar för. Efter vår utbildning känner sig personalen tryggare i sina roller och har även fått ett betydligt större riskmedvetande. De vet att ett bra brandskydd kan rädda liv. 16

17 Rätt kunskap utvecklar och skyddar din verksamhet. Utbildning Vågar du riskera att dina kunder drabbas av matförgiftning? Vad innebär ett skadedjursangrepp för din verksamhet? Vad gör du om det börjar brinna? Våra utbildningar är en klok investering som ger viktiga kunskaper. VARJE ÅR UTBILDAR VI cirka personer inom områdena livsmedelshygien, skadedjur och brandskydd. Vi erbjuder verklighetsanpassade och intressanta utbildningar som varvar teori med praktiska exempel. De leds av utbildare med lång erfarenhet. VI ERBJUDER både öppna kurser och företagsanpassade utbildningar. Våra utbildningar kan vara lärarledda eller webbaserade eller en kombination av båda metoder. Vi kan även erbjuda förtest som säkrar att utbildningens innehåll passar dina medarbetare och eftertest för att kontrollera att rätt kunskapsnivå har uppnåtts. Efter utbildningen får godkända deltagare ett diplom eller intyg. ANTICIMEX UTBILDNINGAR GER DIG och dina medarbetare rätt kunskaper för att enkelt förebygga problem och risker i verksamheten. Du slipper oroa dig i onödan och kan istället fokusera på det som är viktigt dina kunder! Rätt kunskaper skapar en lönsammare verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda kunder. Välj vilka utbildningar som passar dig! Biologi (skadedjur) Grundkurs i livsmedelshygien HACCP Mikrobiologi Motivationsutbildningar (exempelvis märkning, grundförutsättningar, personlig hygien, rengöring, underhåll samt allergi och överkänslighet). Brandkunskap/förebyggande arbete Brandskyddsansvarig Brandskyddsorganisation Brandskyddsutrustning Föreståndare brandfarlig vara, mindre mängd Grundläggande brandkunskap Heta Arbeten Utrymning Första Hjälpen Hjärt- och lungräddning (även för barn samt med hjärtstartare) 17

18 Digitala tjänster och utbildningar gör arbetet enklare. Webbtjänster Med hjälp av webbtjänster får du tillgång till information och dokumentation när du behöver den. På så sätt kan du styra din verksamhet mer effektivt och genomföra rätt insatser i tid. UNDER MÅNGA ÅR har Anticimex arbetat med att utveckla tjänster som löser våra kunders problem och uppfyller nya önskemål. Som en del i detta erbjuder vi olika webbtjänster. FÖRDELARNA MED WEBBTJÄNSTERNA ÄR MÅNGA. Du kan till exempel snabbt få tillgång till dina dokument när du vill och oavsett var du befinner dig. Digitala larmfunktioner via sms och e-post gör det möjligt att hålla koll på kritiska värden dygnet runt. Webbaserad utbildning är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att säkerställa att dina medarbetare har rätt kunskap. Välj vilka webbtjänster du vill ha tillgång till! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Med vårt webbaserade egenkontrollprogram underlättas ditt dagliga arbete. Programmet presenterar dina dagliga uppgifter och påminner dig om viktiga kontroller. Här skapas ordning och reda i din dokumentation och ett arkiv för utförda kontroller och korrigerade åtgärder. Onödig pappershantering minimeras. Det webbaserade egenkontrollprogrammet erbjuder även trådlös övervakning och alarm av temperatur i kylar och frysar. Det underlättar arbetet med din egenkontroll ytterligare och du slipper göra rutinmässiga temperaturmätningar. Mina Sidor på Mina Sidor ger dig tillgång till all dokumentation för de tjänster som vi hjälper dig med. Protokoll, avvikelser, rapporter med mera finns samlade på en plats. Mina Sidor erbjuder information i realtid, vilket betyder att så snart vi är klara med vårt arbete, kan du få åtkomst till rapporter och åtgärdsförslag. För att se statusen för din verksamhet, loggar du enkelt in och laddar hem de senaste dokumenten. All historik sparas och du kan sammanställa rapporter och statistik som visar din verksamhets utveckling inom olika områden. Webbaserade utbildningar Webbaserade utbildningar är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att höja medarbetarnas kompetens. Du kan planera in kunskapsutveckling när det bäst passar din verksamhet. Eftersom utbildningarna genomförs i dina egna lokaler undviker du resekostnader. En annan fördel med våra webbaserade utbildningar är möjligheten att enkelt få ut rapporter, där du som chef bland annat kan se dina medarbetares kurser och resultat. Du som kursdeltagare får en sammanställning och tydlig översikt av dina egna kurser både de som du har påbörjat, genomfört eller de som du har möjlighet att genomföra. 18

19

20 Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar och arbetar inom områdena skadedjur, hygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö utg. 2 Formgivning och produktion: Tryck:

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel.

En obehaglig överraskning. En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. En obehaglig överraskning En rapport från Anticimex om husköparens ansvar för osynliga fel. 1. SAMMANFATTNING.................................................................... 2 2. BAKGRUND:..........................................................................

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet

Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet LARMET GÅR EN NFORMATONSBLAGA FRÅN RÄDDNNGSTJÄNSTEN Fokus på våra äldre Räddningstjänsten granskar brandskyddet Säkerheten på fabrikerna Vad gör du om olyckan är framme? Vad händer när du ringer 112 nre

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare på franchisebasis 3 4 7 8 11 12 14 16 17 18 19 Vi söker dig Ge dig själv en fl

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet En skrift om att hantera risker Riskhantering Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet 2 Inledning Riskhantering som begrepp dök upp i Sverige på 1970-talet och användes från början framförallt för

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer