Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag"

Transkript

1 Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag

2

3 Hur trygg och effektiv är din verksamhet? OAVSETT VILKEN BRANSCH du verkar inom är effektivitet ett nyckelord för framgång. Smarta lösningar och stöd ger dig mer tid att fokusera på det som är viktigast i din verksamhet. Andra viktiga framgångsfaktorer är engagerade och friska medarbetare samt produkter och tjänster som gör kunderna nöjda. VI PÅ ANTICIMEX underlättar för dig som företagare genom att erbjuda lösningar som förebygger, skyddar eller löser akuta problem. Vi kvalitetssäkrar din verksamhet mot sådant som kan orsaka hälsomässiga och ekonomiska problem, som exempelvis brand, bristande matsäkerhet, fukt och skadedjur. MED VÅRT STÖD FÖLJER DU ENKELT de lagar och regler som finns. Vi hjälper din verksamhet att leva upp till kundernas krav och medarbetarnas förväntan om en hälsosam och trygg arbetsplats. Vid behov utbildar vi även företagets medarbetare. Välj själv vad du vill ha hjälp med! VI VET HUR VIKTIGT DET ÄR med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från din verksamhets specifika behov. Därför kan du själv välja vad du vill att vi ska hjälpa dig med och vad du själv tar hand om. Det är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på. VI FINNS NÄRA DIG med kontor över hela landet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information om hur din verksamhet kan tryggas. Du kan läsa mer och hitta våra kontor på Vi erbjuder tjänster för företag inom följande områden: Arbetsmiljö... 4 Brandsäkerhet... 6 Byggnadsmiljö... 8 Energi Livsmedelshygien Skadedjur Utbildning Webbtjänster... 18

4 Delaktighet istället för oro. Vi kontaktades av ett företag som inte hade kommit igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, men som såg arbetsmiljön som viktig. De var dock oroliga för att det skulle innebära en tung administration och undrade vad som egentligen krävdes. Vår kartläggning visade att företaget faktiskt redan uppfyllde en del av kraven i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Däremot saknade de dokumentation över vad som hade genomförts. Vi utbildade alla medarbetare, tog fram rutiner för administrationen och hjälpte företaget med dokumentationen. I dag har företaget vidareutvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser det som en naturlig del i sitt dagliga arbete. Enligt företagets chef har medarbetarnas delaktighet blivit mycket större och företagets effektivitet ökat. 4

5 En bra arbetsmiljö bidrar till ökad lönsamhet. Arbetsmiljö Hur mår medarbetarna på din arbetsplats? Det går att minska både sjukskrivningstal och personalomsättning om alla trivs och mår bra på jobbet. Vi hjälper dig med ditt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). DET ÄR VIKTIGT ATT MEDARBETARNA TRIVS och mår bra på sin arbetsplats. En bra arbetsmiljö leder till friskare och nöjdare medarbetare, färre olyckor och ett bättre arbetsklimat. Det är arbetsgivarens ansvar att minska risken för olycksfall och ohälsa samt att se över allt i arbetsmiljön som påverkar de anställdas hälsa och trivsel. Detta regleras i arbetsmiljölagen. VI PÅ ANTICIMEX KAN HJÄLPA DIG med ditt systematiska arbetsmiljöarbete så att det finns fungerande rutiner på arbetsplatsen för att förhindra ohälsa och olycksfall. Vi inleder med ett besök på arbetsplatsen för att bilda oss en uppfattning om din arbetsmiljö. Arbetsförhållanden undersöks och rutiner, mål, policys och eventuella egenkontrollprogram granskas. Vi kontrollerar också att lagkrav och förordningar uppfylls. Vid behov erbjuder vi utbildningar och medarbetarundersökningar. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Kartläggning och dokumentation av arbetsmiljön Inspektion av arbetsmiljön Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Årlig uppföljning Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundna medarbetarundersökningar Rådgivning och support ETT VÄL GENOMFÖRT ARBETSMILJÖARBETE leder till en bättre och trivsammare arbetsmiljö för alla. Sjukfrånvaron sänks och risken för olycksfall minimeras. När lagkrav och förordningar uppfylls kan istället fokus läggas på andra viktiga frågor. Vinsten är ett effektivare arbetsklimat, nöjdare och friskare medarbetare och ökad lönsamhet. 5

6 Klubbchefen som tog sitt förnuft till fånga. Vid en brandinspektion på en stor golfbana hittade vi flera brister. I driftcentralen förvarades exempelvis gasolflaskor, bensindunkar och annat brännbart material tillsammans. Det var inte alls bra. Om det började brinna skulle det kunna få förödande konsekvenser även för omkringliggande byggnader. Vi föreslog bland annat att allt brandfarligt material skulle flyttas till en säkrare plats. Någon månad senare drabbades byggnaden av en brand. Lyckligtvis hade klubbchefen hunnit flytta både gasolen och bensindunkarna veckan innan. Tack vare detta blev skadorna på maskinhallen och verkstaden som låg intill endast minimala. Golfbanan kunde fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt. 6

7 Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Brandsäkerhet Har dina medarbetare den kunskap som krävs för att undvika en brand? Uppfyller du Lagen om skydd mot olyckor? Vi erbjuder tjänster som räddar liv och skyddar ekonomiska värden. ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR måste den som hyr eller äger en byggnad vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand. Detta kräver ett regelbundet, organiserat och systematiskt arbete. VÅRA ERFARNA BRANDSKYDDSTEKNIKER erbjuder dig professionell hjälp. För att skapa en brandsäkrare miljö och upptäcka eventuella brister och risker, börjar vi med en grundlig kontroll av fastigheten och verksamhetens systematiska brandskydd. RESULTATET SAMMANSTÄLLER vi sedan i en handlingsplan där rekommenderade åtgärder listas. Du får en samlad dokumentation över ditt systematiska brandskydd, som hjälper dig att fokusera och effektivisera ditt brandskyddsarbete framöver. Vi ger dig också kontinuerlig support och kan tillsammans med dig planera och genomföra brandskyddsutbildning för medarbetarna. VARJE ÅR GÖR VI EN REVISION av fastigheten och din verksamhet. Vi genomför brandövningar, kontrollerar potentiella riskområden, skyltning och handbrandsläckare samt kompletterar och byter ut brandskyddsmaterial om det behövs. Med vår hjälp får ditt företag ett fungerande och systematiskt brandskydd samt support i det fortsatta arbetet. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Utbildning i hjärt- och lungräddning samt med hjärtstartare Kontroll, komplettering och byte av släckutrustning och skyltning Inspektion av din verksamhet och fotodokumentation av brister SBA-dokumentation Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Kontroll av rökluckor Utrymningsplaner Brandritningar 7

8 Vart tog den lilla, lilla loppan vägen? Både barnen och personalen på en förskola verkade ha fått bett av någon slags insekt. Vi åkte dit, men hittade inga spår av insekter. Däremot fann vi spår av råttor. Eftersom de är kända bärare av loppor, så gjorde vi en sanering. Trots detta fortsatte personal och barn att få röda prickar på kroppen. En läkare konstaterade att personal och barn drabbats av loppor och ordinerade en loppsanering. Under en månads tid var hela förskolan tvungen att flytta. Samtidigt försvann också deras röda prickar. Men när de flyttade tillbaka i lokalen uppstod prickarna igen. Vi föreslog att vi skulle analysera inomhusluften och på så sätt löstes gåtan! Luften visade sig nämligen innehålla mycket höga halter av en mögelsvamp som är känd för att orsaka allergier. Förskolan renoverades och problemen försvann. 8

9 En frisk inomhusmiljö utan obehagliga överraskningar. Byggnadsmiljö Fukt, dålig ventilation och felaktigt byggnadsmaterial kan bidra till en ohälsosam inomhusmiljö. Vi kan hjälpa dig att hitta de brister i byggnaden som orsakar dålig hälsa. HUR MÅR DINA MEDARBETARE OCH HYRESGÄSTER? En av 20 lägenheter drabbas varje år av vattenskador och 80 procent av alla problem i inomhusmiljön är ett resultat av fukt. Problem med inomhusmiljön påverkar tyvärr ofta vår hälsa. Fukt, radon och dålig ventilation är vanliga faktorer, men det kan även fi nnas andra orsaker. VI HAR I MÅNGA ÅR arbetat med att skapa sunda inomhusmiljöer. Våra arbetsmetoder bygger på att först ta reda på vad problemet är. Därefter undersöker vi orsaken till problemet. Besiktningar, materialanalyser, provtagningar och mätningar av olika slag är några av våra viktiga verktyg. EFTER EN NOGRANN UNDERSÖKNING sammanställer vi våra upptäckter och redovisar dem för dig. Vi ger förslag på olika åtgärder och rekommendationer om hur det fortsatta arbetet ska utföras. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Radonkontroll Energideklaration Skadebesiktning Olika avfuktningslösningar Avfuktningsförsäkring Byggrådgivning VI KAN OCKSÅ HJÄLPA TILL MED hela skadehanteringen och kan skräddarsy olika avfuktningslösningar utifrån vilken typ av vattenskada och inomhusmiljö det handlar om. Våra olika försäkringslösningar gör din inomhusmiljö tryggare. 9

10 Hyresgästerna som fick en jämn inomhustemperatur. Vi kontaktades av en fastighetsägare som hade problem med såväl ojämn inomhustemperatur som höga elräkningar. En energibesiktning genomfördes, och en energidiagnos med åtgärdsförslag togs fram. Det visade sig att det inte bara var värmesystemet som påverkade inomhustemperaturen. Värme tillfördes även från hushållsapparater, människor och solens strålar men temperaturen anpassades inte i lägenheterna. Hyresgästerna löste problemet genom att vädra bort överskottsvärmen. Men det var en metod som både hyresgäster och fastighetsägare förlorade på. Lösningen var att ändra på regleringen av värmesystemet och resultatet lät inte vänta på sig. Hyresgästerna fick en jämn inomhustemperatur och ägaren av fastigheten fick lägre energianvändning. 10

11 Bra för både miljö och plånbok att se över energianvändningen. Energi Hur ser energianvändningen ut i din byggnad? Med hjälp av Anticimex åtgärder kan du minska energianvändningen med upp till 45 procent. ENERGIKOSTNADERNA KAN i de allra flesta byggnader minskas. Men många gånger har fastighetsägaren inte full insikt i energianvändningen. För att se vilka åtgärder som krävs i just din fastighet gör en av våra energiexperter en energibesiktning på plats. EN ENERGIDEKLARATION ENLIGT ANTICIMEX-KONCEPTET visar hur energieffektiv din byggnad är. Våra åtgärdsförslag har som mål att minska energikostnaderna utan att påverka inomhusmiljön negativt. Vi tar hänsyn till att olika åtgärder kan påverka varandra. Därför presenteras åtgärderna i den ordningsföljd som de ska utföras för bästa resultat. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Energibesiktning Energideklaration KORREKTA ENERGIBERÄKNINGAR UNDERLÄTTAR dina investeringsbeslut. Energideklarationen och vår åtgärdsrapport förklarar varför vi rekommenderar en viss åtgärd och vilken effekt det ger dig. EN ENERGIDEKLARERAD BYGGNAD med låga driftskostnader är dessutom ett bra säljargument för den som funderar på att sälja fastigheten. Energideklarationen är giltig i tio år. Givetvis är vi ackrediterade av SWEDAC att utföra energideklarationer. 11

12 Ölet som jäste, pyste och bubblade över. Bryggeriet hade fått problem med hållbarheten på sitt öl. Vi inspekterade byggnaden och fann flera platser där det växte mögel. Det visade sig att mögelsporerna virvlade runt i lokalerna för att slutligen hamna i de fyllda, men icke kapsylerade flaskorna. Nu var frågan hur sporerna kom från dessa platser och in i tapphallen? Vår tekniker testade om det fanns ett övertryck i tapphallen och kunde ganska snart konstatera att så var fallet. Mögelsporerna flög runt med vinddraget. Ventilationen justerades och pro - blemet med luftströmmarna blev snabbt åtgärdat. 12

13 God hygien bidrar till nöjda kunder och en bättre lönsamhet. Livsmedelshygien Det fi nns många krav på en livsmedelshanterande verksamhet både från kunder och myndigheter. Med Anticimex får du en erfaren partner som hjälper dig för att din verksamhet ska uppnå en hög matsäkerhet. MATSÄKERHET ÄR EN BRA INVESTERING eftersom det är både svårt och dyrt att bygga upp ett nytt förtroende om bristande hygien drabbar kunden. Ett väl fungerande hygienarbete med genomtänkta och effektiva arbetsrutiner är en viktig framgångsfaktor. Vinsten är inte bara nöjda och trogna kunder, utan även en effektivare verksamhet med mindre svinn och längre livslängd på utrustning och lokaler. VI PÅ ANTICIMEX kan hjälpa dig med delar i ditt hygienarbete eller ta ett helhetsgrepp om din verksamhet. Vi anpassar våra tjänster helt efter din verksamhets behov. Vår hygientekniker guidar dig genom lagar och krav, hjälper till att strukturera det dagliga arbetet, hittar rätt rutiner för medarbetarna och fi nns alltid till hands för löpande support. Det är helt enkelt en mycket kostnadseffektiv lösning. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Utveckling av ett optimalt egenkontrollprogram (EKP) Hygieninspektion och revision Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Webbaserad temperaturövervakning med larm Provtagningar Skadedjurskontroll KVALITETSSTANDARDER BLIR ALLT VANLIGARE i livsmedelsindustrin runt om i Europa. För många företag är certifiering ett krav för att få leverera produkter till sina kunder. Våra konsulter har både praktisk och teoretisk erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem. Vi kan hjälpa dig med kraven för ett antal standarder, såsom BRC Global Standard Food, BRC IoP, ISO och IP Livsmedelsförädling. 13

14 Små tänder äter snabbt upp stora pengar. En fredag lamslogs produktionen hos en mekanisk industri. Vid ett tiotal olika tillfällen samma dag dog strömmen och produktionen stod stilla i 9 timmar och 18 minuter. Fabrikschefen var utom sig av oro, då varje minut var dyrbar. Den ödesdigra fredagen förlorade de miljontals kronor. Vad var det då som orsakade strömavbrotten? Jo, det visade sig att fabriken under en längre tid hade haft besök av råttor som stortrivdes i lokalerna. De tyckte särskilt mycket om de varma, undanskymda golvrännorna där de delikata el- och datakablarna låg. Under en längre tid hade råttorna gnagt på kablarna, något som till slut orsakade kortslutning. Vi kallades in. Ett omfattande program infördes för att minimera risken för skadedjur och säkra produktionen mot framtida skadedjursangrepp. 14

15 Trygg och säker skadedjurskontroll. Skadedjur Skadedjurens framfart kan leda till produktionsstopp och dåligt rykte. Anticimex erbjuder dig metoder som förebygger och skyddar din verksamhet. SKADEDJUREN TRIVS I VÅR VÄRLD. Så länge det finns tillgång till föda, vatten, värme och skydd kommer de alltid att må bra och föröka sig. För att undvika problem med skadedjur är det viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden. Vi arbetar därför med systematiskt skadedjursskydd och kartlägger de hot och risker som finns i verksamheten. SEDAN STARTEN 1934 har vi byggt upp en enorm erfarenhetsbank. Vi har stött på och löst varierande problem inom många branscher. Vårt program bygger på en mängd olika insatser. Stor vikt läggs vid att utreda de grundläggande orsakerna till angreppen, istället för att endast behandla problemet. Allt för att uppnå ett bra resultat på lång sikt. FÅGLAR KAN ORSAKA MER SKADA än många tror, speciellt inom bebyggda områden. Vi har effektiva lösningar för att undvika att fåglar bosätter sig där de kan orsaka skador. Alla lösningar är anpassade för att smälta in i arkitekturen på bästa sätt. De bygger på att fåglarna inte ska komma till skada. Om en fågel råkar ta sig in i byggnaden kan vi även hjälpa till att fånga in den. Välj vad du vill ha hjälp med! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Skadedjursinspektioner Saneringar Övervakningssystem Elektroniska fällor i avlopp och brunnar Fågelsäkring Ljusfällor Dokumentation som även kan anpassas till olika standarder (exempelvis BRC, IFS, ISO och andra certifieringar) 15

16 Övning ger färdighet och trygghet. Det var dags för en utrymningsövning hos matvarubutiken den första på åtta år. Halv åtta drog brandlarmet igång. Ingen i personalen förstod någonting. När dessutom ljuset slocknade utbröt panik. Det var totalt kaos. Ingen visste vem som skulle göra vad och utrymningen tog alldeles för lång tid. Vi gjorde en genomgång och upptäckte stora brister i matvarubutikens brandskydd brister som hade kunnat få katastrofala följder. Ledningen tog omedelbart ett beslut om att personalen skulle få gå en utbildning inom brandskydd. Övningen ledde även till att fastighetsägaren, som varit med som observatör, lovade att snarast åtgärda de brister som han hade ansvar för. Efter vår utbildning känner sig personalen tryggare i sina roller och har även fått ett betydligt större riskmedvetande. De vet att ett bra brandskydd kan rädda liv. 16

17 Rätt kunskap utvecklar och skyddar din verksamhet. Utbildning Vågar du riskera att dina kunder drabbas av matförgiftning? Vad innebär ett skadedjursangrepp för din verksamhet? Vad gör du om det börjar brinna? Våra utbildningar är en klok investering som ger viktiga kunskaper. VARJE ÅR UTBILDAR VI cirka personer inom områdena livsmedelshygien, skadedjur och brandskydd. Vi erbjuder verklighetsanpassade och intressanta utbildningar som varvar teori med praktiska exempel. De leds av utbildare med lång erfarenhet. VI ERBJUDER både öppna kurser och företagsanpassade utbildningar. Våra utbildningar kan vara lärarledda eller webbaserade eller en kombination av båda metoder. Vi kan även erbjuda förtest som säkrar att utbildningens innehåll passar dina medarbetare och eftertest för att kontrollera att rätt kunskapsnivå har uppnåtts. Efter utbildningen får godkända deltagare ett diplom eller intyg. ANTICIMEX UTBILDNINGAR GER DIG och dina medarbetare rätt kunskaper för att enkelt förebygga problem och risker i verksamheten. Du slipper oroa dig i onödan och kan istället fokusera på det som är viktigt dina kunder! Rätt kunskaper skapar en lönsammare verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda kunder. Välj vilka utbildningar som passar dig! Biologi (skadedjur) Grundkurs i livsmedelshygien HACCP Mikrobiologi Motivationsutbildningar (exempelvis märkning, grundförutsättningar, personlig hygien, rengöring, underhåll samt allergi och överkänslighet). Brandkunskap/förebyggande arbete Brandskyddsansvarig Brandskyddsorganisation Brandskyddsutrustning Föreståndare brandfarlig vara, mindre mängd Grundläggande brandkunskap Heta Arbeten Utrymning Första Hjälpen Hjärt- och lungräddning (även för barn samt med hjärtstartare) 17

18 Digitala tjänster och utbildningar gör arbetet enklare. Webbtjänster Med hjälp av webbtjänster får du tillgång till information och dokumentation när du behöver den. På så sätt kan du styra din verksamhet mer effektivt och genomföra rätt insatser i tid. UNDER MÅNGA ÅR har Anticimex arbetat med att utveckla tjänster som löser våra kunders problem och uppfyller nya önskemål. Som en del i detta erbjuder vi olika webbtjänster. FÖRDELARNA MED WEBBTJÄNSTERNA ÄR MÅNGA. Du kan till exempel snabbt få tillgång till dina dokument när du vill och oavsett var du befinner dig. Digitala larmfunktioner via sms och e-post gör det möjligt att hålla koll på kritiska värden dygnet runt. Webbaserad utbildning är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att säkerställa att dina medarbetare har rätt kunskap. Välj vilka webbtjänster du vill ha tillgång till! VÅRA TJÄNSTER ÄR UPPBYGGDA för att kunna anpassas efter just din verksamhet. Här är några exempel: Webbaserat egenkontrollprogram (EKP) Med vårt webbaserade egenkontrollprogram underlättas ditt dagliga arbete. Programmet presenterar dina dagliga uppgifter och påminner dig om viktiga kontroller. Här skapas ordning och reda i din dokumentation och ett arkiv för utförda kontroller och korrigerade åtgärder. Onödig pappershantering minimeras. Det webbaserade egenkontrollprogrammet erbjuder även trådlös övervakning och alarm av temperatur i kylar och frysar. Det underlättar arbetet med din egenkontroll ytterligare och du slipper göra rutinmässiga temperaturmätningar. Mina Sidor på Mina Sidor ger dig tillgång till all dokumentation för de tjänster som vi hjälper dig med. Protokoll, avvikelser, rapporter med mera finns samlade på en plats. Mina Sidor erbjuder information i realtid, vilket betyder att så snart vi är klara med vårt arbete, kan du få åtkomst till rapporter och åtgärdsförslag. För att se statusen för din verksamhet, loggar du enkelt in och laddar hem de senaste dokumenten. All historik sparas och du kan sammanställa rapporter och statistik som visar din verksamhets utveckling inom olika områden. Webbaserade utbildningar Webbaserade utbildningar är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att höja medarbetarnas kompetens. Du kan planera in kunskapsutveckling när det bäst passar din verksamhet. Eftersom utbildningarna genomförs i dina egna lokaler undviker du resekostnader. En annan fördel med våra webbaserade utbildningar är möjligheten att enkelt få ut rapporter, där du som chef bland annat kan se dina medarbetares kurser och resultat. Du som kursdeltagare får en sammanställning och tydlig översikt av dina egna kurser både de som du har påbörjat, genomfört eller de som du har möjlighet att genomföra. 18

19

20 Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar och arbetar inom områdena skadedjur, hygien, byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö utg. 2 Formgivning och produktion: Tryck:

Våra tjänster för företag Våra tjänster för företag. Hälsosamt och tryggt på jobbet.

Våra tjänster för företag Våra tjänster för företag. Hälsosamt och tryggt på jobbet. Våra tjänster för företag Våra tjänster för företag Hälsosamt och tryggt på jobbet. Hur trygg och effektiv är din verksamhet? OAVSETT VILKEN BRANSCH du verkar inom är effektivitet ett nyckelord för framgång.

Läs mer

Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare

Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare Hälsosamt och tryggt hemma. Våra tjänster för husägare Hur mår ni hemma hos dig? Anticimex Överlåtelsebesiktning Den viktigaste undersökningen innan du skriver på kontraktet. köper Att bo i hus kan vara

Läs mer

Bra att veta om ditt trygghetsavtal.

Bra att veta om ditt trygghetsavtal. Anticimex Trygghetsavtal Bra att veta om ditt trygghetsavtal. Information att spara! Anticimex Trygghetsavtal ett unikt försäkringspaket. Med Anticimex Trygghetsavtal har du nu ett unikt försäkringspaket

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

förebygger åtgärdar utbildar

förebygger åtgärdar utbildar förebygger åtgärdar utbildar Det här är nomor Nomor AB är ett av Sveriges största företag inom skadedjursoch matsäkerhetsbranschen. Vi finns representerade i hela landet med kontor från Boden i norr till

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt

Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Systematiskt brandskyddsarbete på Stora objekt Typ: större gymnasieskola/industri>20anställda/samlingslokal>150besökare/ varuhus/hotell/kulturbyggnader/motsvarande Följande exempel är en beskrivning av

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum

Rutiner. Grund- och gymnasieskola. Datum Rutiner Grund- och gymnasieskola Arbetsplats Genomförd av Datum AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 adress: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap.

Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Vi guidar företag till optimal Första Hjälpen-beredskap. Är dina medarbetare redo att rycka ut vid en olycka? Årligen inträffar över 27 000 olycksfall i arbetet i Sverige. Varningssignalerna fi nns där.

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Systematiskt brandskyddsarbete Hög nivå Denna nivå omfattar komplexa samlingslokaler t.ex. Teatrar, Köpcentra, Nöjespalats och större sjukhus, hotell och industrier med komplicerade utrymningsförhållanden

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB UTBILDNINGAR 2010 Gillbergagatan 7 582 73 Linköping Tfn: 013-10 19 19 E-post: info@miljosupport.se Öka förutsättningarna för ett lyckat verksamhetsarbete Ett framgångrikt verksamhetsarbete

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Rescue Team Scandinavia

Rescue Team Scandinavia Rescue Team Scandinavia Vem Är vi? Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Historia Mål Vision Tjänster Resurser Certifieringar Övriga frågor En kort Film om oss Introduktionsfilm om oss (5,5 min) Easywash

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Skolans arbetsmiljö:

Skolans arbetsmiljö: Barn och ungdomsnämndens plan 2004-2007 Folkhälsoplanen 2004-2008 Skolans arbetsmiljö: Trygga, säkra och utvecklande skolor. Götene tryggt och säkert Utgångspunkter: Läroplaner och styrdokument Arbetsmiljölagen

Läs mer

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM 20160405 KOMMANDE AKTIVITETER 14 april 18:00-20:00 Seminarium: Känns energiräkningen för dyr? 3 maj 08:00-09:00 Frukost: Restaurang som lokalhyresgäst SKRIFTER

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET

SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET DOKUMENTATIONSPLAN FÖR DET SYSTEMATISKA BRANDSKYDDSARBETET Skäggebergsskolan och Lerans Skola Lars Olsson, rektor 2009-05-22 DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ SKÄGGEBERGSSKOLAN och LERANS SKOLA Inledning

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

KURSKATALOG HÖSTEN 2016

KURSKATALOG HÖSTEN 2016 KURSKATALOG HÖSTEN 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2...7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3...8 FÖRFLYTTNINGSKURS...9

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Storstockholms brandförsvar utbildar

Storstockholms brandförsvar utbildar Storstockholms brandförsvar utbildar Vi skapar trygghet! 2010-03-31 Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ingå i en brandskyddsorganisation

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent

Arbetsklimat. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Prevent Arbetsklimat Systematiskt arbetsmiljöarbete Prevent Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för fastighetsägare Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll Känner ni till de miljöregler som gäller för er fastighet? Har ni en klar ansvarsfördelning? Har ni bra rutiner

Läs mer