Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden"

Transkript

1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November 2013 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, , 93

3 Inledning Innehåll 1 Inledning Rapportens struktur 6 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden Ansvar Styrdokument Budget och verksamhetsplan Årsredovisning Riktlinjer och delegationsordning Gemensam struktur för kvalitetsarbete Internkontroll Egenkontroll, statistik, nyckeltal och jämförelser Medarbetarundersökningar Lean Brukar- och elevundersökningar Synpunkter och klagomål Former för rapportering Gemensamma aktiviteter årsplanering 17 3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Inledning Tillämpningsområde Ledningssystemets struktur Ansvar enligt SOSFS 2011: Styrning och ledning Specifika styrdokument för nämndens socialtjänstverksamheter Samarbetsöverenskommelser och avtal Lex Sarah Lex Maria Tillsyn och domar Systematiskt förbättringsarbete Riskanalyser Händelseanalyser Utredning av avvikelser Personalens medverkan Personalens kompetens och erfarenhet Dokumentation och rapportering Kvalitetsberättelse Kvalitetsarbete enligt skollagen Ansvar Styrdokument för vuxenutbildningen Skollagen (2010:800) Läroplan för vuxenutbildning Skolplan för Köpings kommuns vuxenutbildning Metoder och processer Uppföljning och utvärdering Elevens inflytande Disciplinära åtgärder Kollegialt lärande Arbete med årsplanering

4 Inledning 4

5 Inledning 1 Inledning Ett ledningssystem för kvalitetsarbete har som huvudsakligt syfte att klargöra arbetssätt och tydliggöra ansvarsfördelning för nämndens och förvaltningens kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde med en differentierad verksamhet som styrs av olika lagstiftningar. Inom nämndens ansvarsområde finns verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen och dess specifika föreskrifter för kvalitetsarbete, Skollagen med dess rekommendationer samt övriga verksamheter där den kommunala kvalitetspolicyn är vägledande. Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som regleras av Socialtjänstlagen (SoL), är enheterna: enheten arbete och försörjning barn- och ungenheten resursenheten enheten för ensamkommande flyktingbarn vuxenenheten Verksamhet som lyder under Skollagen enheten för vuxnas lärande Kompetenscenter Nämndens övriga verksamheter består av: jobbcenter som tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser alkoholhandläggning tillstånd och tillsyn, inklusive folköl, tobak och receptfria läkemedel budget- och skuldrådgivning Inom förvaltningens verksamheter definieras kvalitet både utifrån kommunens definition i den kommungemensamma kvalitetspolicyn samt utifrån olika lagar som styr verksamheterna. De gemensamma utgångspunkterna återfinns i definitionen av kvalitet i kommunens kvalitetspolicy. De mer specifika definitionerna i socialtjänstlagen och skollagen beskrivs i särskilda kapitel i dokumentet. Köpings kommun har i sin kvalitetspolicy definierat kvalitet med: medborgarfokus att tillgodose kommuninvånares och brukares krav, förväntningar och behov utifrån lagar, nationella styrdokument, kommungemensamma mål, och ekonomiska förutsättningar, att tjänster, service, utbildning, vård och omsorg ska präglas av gott och trevligt bemötande, trovärdighet och tillgänglighet. 5

6 Inledning Samtlig personal ska vara informerad om och involverad i nämndens kvalitetsoch förbättringsarbete. Förvaltningschef och enhetschefer ansvarar för att all personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Cheferna ansvarar för att personalen får information om kvalitetsreglerna i SoL, om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah samt nämndens regler för internkontroll, vid introduktion samt vid minst ett tillfälle per år vid protokollförd arbetsplatsträff (APT). 1.1 Rapportens struktur Rapporten består av tre delar. Första delen (kap1 och 2) beskriver det gemensamma kvalitetsarbetet för hela förvaltningen. Andra delen (kap 3) beskriver kvalitetsarbetet för verksamheten som regleras av socialtjänstlagen och tredje delen (kap 4) beskriver kvalitetsarbetet för verksamheten som regleras av skollagen. 6

7 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. 2.1 Ansvar En förutsättning för att bli framgångsrik i kvalitetsarbetet är att ansvar och roller i organisationen är tydliga. Social-och arbetsmarknadsnämndens forum för kvalitetsfrågor, förutom formella ansvarsfunktioner består av: förvaltningens ledningsgrupp. Deltagare är samtliga enhetschefer, verksamhetsutvecklare, utredare/alkoholhandläggare samt nämndsekreterare. strategigrupp för individ- och familjeomsorg(ifo) respektive arbetslinjen. Strategigrupperna utgör forum för att samordna särskilda frågor och aktiviteter internt inom förvaltningen. Inom IFO strategigrupp finns även utrymme varje vecka för samordning/samplanering av enskilda ärenden. den interna kvalitetsgruppen, som ska samordna förvaltningens kvalitetsarbete. Ansvarar för att: Nämnd utveckla och besluta om ett ändamålsenligt ledningssystem för nämndens kvalitetsarbete med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten bidra till att uppfylla de kommungemensamma målen genom att genomföra och följa upp nämndens verksamhet enligt verksamhetsplan rapportera verksamhetens kvalitetsarbete till kommunfullmäktige i årsredovisningen analysera resultaten av kvalitetsuppföljning vid årlig temadag fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 godkänna årlig kvalitetsberättelse enligt SOSFS. Förvaltningschef leda förvaltningens verksamhet och arbeta för att uppfylla de kommungemensamma målen förvaltningens systematiska kvalitetsarbete bedrivs enligt av nämnden fastställt ledningssystem förvaltningen definierar, följer upp och redovisar verksamhetens kvalitet i enlighet med kvalitetspolicyn kvalitets- och förbättringsarbetet redovisas till nämnd skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat skapa ett tillåtande arbetsklimat för ständiga förbättringar i förvaltningen risk- och händelseanalyser genomförs enligt rutin rätta till fel och brister inom förvaltningen. 7

8 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Enhetschef/ Rektor Verksamhetsutvecklare leda enhetens verksamhet och arbeta för att uppfylla de kommungemensamma målen enheten arbetar enligt fastställt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enheten definierar, följer upp och redovisa verksamhetens kvalitet i enlighet med kvalitetspolicyn. medverka i och ta ansvar för det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet personal inom enheten har kunskap om kvalitetsledningssystemet och om sitt ansvar för kvalitets- och förbättringsarbetet skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat skapa ett tillåtande arbetsklimat för ständiga förbättringar i enheten, genom att medarbetarna görs delaktiga och ges ansvar och tillräckliga befogenheter brister och fel rättas till inom enheten uppmärksamma processer som berör flera enheter och/eller externa aktörer, och bidra till att säkra dessa processer. stödja förvaltningsledning i det operativa kvalitets- och förbättringsarbetet övergripande kvalitetsprocesser dokumenteras och rapporteras till nämnd representera förvaltningen i kommungemensam kvalitetsgrupp. Ekonom bistå och handleda vid uppgiftsinsamling för olika ändamål data ur aktuella verksamhetssystem kan tas fram och är tillförlitliga. Medarbetare delta i enhetens kvalitetsarbete och betrakta sin insats som ett personligt åtagande praktisera Köpings kommun värdegrund i sin yrkesutövning och arbeta för att uppfylla arbetsplatsens mål ha kunskap om förvaltningens och enhetens kvalitetsarbete arbeta enligt beslutade riktlinjer, rutiner och fastslagna processer samarbeta, vara engagerad och ta initiativ till utveckling av arbetsplatsens kvalitet rätta till fel och brister på arbetsplatsen genom ständiga förbättringar. Intern kvalitetsgrupp samordna förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete stödja enheterna i det operativa kvalitetsarbetet bevaka relevanta rapporter, jämförelser och statistikuppgifter samt initiera och dokumentera analyser 8

9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. vara väl förtrogen med policys, regler och föreskrifter som gäller för kvalitetsarbete vid behov genomföra utbildningsinsatser till ledningsgrupp och personal. 9

10 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. 2.2 Styrdokument För varje styrdokument ska det finnas en dokumentansvarig som har ansvaret för dokumentet. Den dokumentansvarige ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och hålls tillgängliga på kommunens webbplats och intranät. Den dokumentansvarige ska se till att hålla styrdokumentet aktuellt genom att löpande följa upp och revidera enligt beslut eller om behov uppstår. Samtliga revideringar ska beslutas i respektive beslutsinstans. Den dokumentansvarige ansvarar även för att uppföljningar lämnas till den instans som har beslutat om det styrande dokumentet. (från Köpings kommuns verksamhets- och ekonomistyrning) Budget och verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämndens budget utgör grundläggande styrdokument för verksamhetsåret. Budgeten fastställs av nämnden i oktober och beslutas av Kommunfullmäktige i december, inför kommande verksamhetsår. I verksamhetsplanen anger nämnderna hur verksamheten ska bidra till de kommungemensamma målens uppfyllelse. Verksamhetsplanen ska bygga på nämndens ekonomiska förutsättningar och ha en tydlig koppling till kommunfullmäktiges mål. Förvaltningsledningen fastställer årligen en aktivitetsplan som anger aktiviteter under året, utifrån nämnden verksamhetsplan. Aktivitetsplanen följs upp minst två gånger per år. Ansvarar för att: Förvaltningschef utarbeta förslag till budget och verksamhetsplan till nämnden utarbeta, fastställa och följa upp aktivitetsplan. Ekonom ta fram underlag till budgetförslag och skrivning i budgetavsnittet. Verksamhetsutvecklare skriva verksamhetsplan. Enhetschef/ Rektor informera enheten om budget och verksamhetsplan och för att enheten konkretiserar relevanta aktiviteter. Nämndsekreterare vidarebefordra budget och verksamhetsplan, efter nämndens beslut, vidarebefordras till kommunstyrelsen se till att budget och verksamhetsplanen är tillgänglig för all personal via kommunens intranät Årsredovisning Förvaltningen utarbetar förslag till årsredovisning, som fastställs av nämnden i januari. Årsredovisningen innehåller en bedömning om verksamhetens 10

11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. måluppfyllelse och kvalitet, ekonomiskt bokslut samt ett urval av nyckeltal avseende nämndens olika ansvarsområden. Under verksamhetsåret redovisar nämnden budgetuppföljning med prognos och eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, enligt kommungemensamma rutiner. Vid delårsbokslut redovisas, förutom ekonomiska resultat och prognoser, också prognos avseende måluppfyllelse utifrån de kommungemensamma målen. Ansvarar för att: Nämnd fastställa årsredovisning för nämndens verksamhetsområde godkänna budgetuppföljning under året och besluta om eventuella åtgärder. Förvaltningschef utarbeta förslag till årsredovisning genomföra budgetuppföljningar enligt kommungemensam rutin. Enhetschef/ Rektor enhetens resultat redovisas till ekonom inför årsredovisning och delårsbokslut. Ekonom utarbeta underlag till ekonomisk redovisning av nämndens resultat till årsredovisning samt verksamhetsmått utarbeta underlag och skrivningar kopplat till budgetuppföljningar och ekonomisk uppföljning i delårsbokslut. Verksamhetsutvecklare i samråd med förvaltningschef och ekonom utarbeta årsredovisning dokumentera måluppföljning i årsredovisning och delårsbokslut. Nämndsekreterare vidarebefordra nämndens beslutade uppföljningar/redovisningar till kommunstyrelsen Riktlinjer och delegationsordning Nämnden fastställer riktlinjer för verksamheter som regleras i lag. Riktlinjerna revideras vid behov. Nämnden fastställer också delegationsordning som anger på vilken nivå eller vilken funktion som har rätt att besluta i ärenden inom nämndens ansvarsområde. Delegationsordningen ska följa regler enligt lag och revideras vid behov. Ansvarar för att: Nämnd besluta om riktlinjer och delegation inom nämndens ansvarsområde. 11

12 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningschef riktlinjer finns inom nämndens ansvarsområde och att nämndens delegationsordning är aktuell. Enhetschef/ Rektor bevaka lagändringar och andra förändringar som leder till att riktlinjer ska utarbetas eller revideras eller att delegationsordning behöver uppdateras. Verksamhetsutvecklare dokumentera riktlinjer och bistå enhetscheferna vid bevakning av lagändringar som kan innebära revidering av riktlinjer eller delegation. Nämndsekreterare en årlig översyn av riktlinjer och delegationsordning genomförs och att ändringar vid behov tas till nämnd för beslut. 2.3 Gemensam struktur för kvalitetsarbete I kommunens kvalitetspolicy anges gemensamma krav för alla förvaltningar avseende kvalitetsarbetet. Generellt är utgångspunkten momenten: planera genomföra följa upp förbättra Förvaltningarna ska: för egen del beskriva arbetssätten för att säkerställa att åtaganden uppfylls fånga in synpunkter från kommuninvånare och brukare i någon form mäta den upplevda kvaliteten hos dem vi är till för delta i jämförande undersökningar redovisa kvalitetsarbetet i årsredovisningen Föreliggande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för social- och arbetsmarknadsnämnden omfattar de krav som ställs i den kommungemensamma kvalitetspolicyn Internkontroll Kravet på internkontroll gäller alla kommunala verksamheter och regleras i kommunallagen. Kommunen har fastställt rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Social- och arbetsmarknadsnämnden följer den kommungemensamma rutinen och har konkretiserat denna i en specifik rutin för nämnden och förvaltningen. Samtliga förvaltningens enheter genomför en så kallad risk- och väsentlighetsanalys, ROV-analys varje år. ROV-analysen uppfyller de krav som finns i SOSFS 2011:9 under rubriken Riskanalyser. I ROV-analysen uppskattas 12

13 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. sannolikheten för att en händelse/brist uppkommer samt görs en bedömning av vilka negativa konsekvenser en händelse/brist kan medföra. Enligt reglerna för internkontroll, föreslår förvaltningschef ett antal granskningsområden för nämndens ansvarsområden utifrån en sammanställd så kallad bruttorisklista. Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan som anger vilka områden som särskilt ska granskas under det kommande året. Nämndernas internkontrollplaner rapporteras till kommunstyrelsen som också fastställer kommunövergripande granskningsområden. Resultaten av den interna kontrollen redovisas till nämnd i januari varje år, vartefter nämnden redovisar sina resultat till kommunstyrelsen. Enhetscheferna ansvarar för att samtliga riskområden som enheten dokumenterat vid ROV-analys, diskuteras och behandlas under året. Vid behov av särskilt uppföljning/analys ska enhetschef aktualisera frågan till förvaltningschef. Ansvarar för att: Nämnd fastställa internkontrollplan för kommande år godkänna granskning enligt plan, analysera resultat och besluta om eventuella åtgärder redovisa resultat av internkontroll till kommunstyrelsen. Förvaltningschef förvaltningens interna kontroll bedrivs enligt fastställda regler och rutiner. Enhetschef/ Rektor ROV-analys genomförs årligen inom enheten samtliga punkter i enhetens ROV-analys följs upp och vid behov aktualiseras för särskild riskanalys. Verksamhetsutvecklare planera, sammanställa och dokumentera internkontroll. Ekonom genomföra kommungemensamma interna kontroller inom det ekonomiska/administrativa området. Nämndsekreterare vidarebefordra nämndens internkontrollplan och redovisning till kommunstyrelsen Egenkontroll, statistik, nyckeltal och jämförelser Den interna kontrollen är en viktig del i förvaltningens egenkontroll i och med att den innebär återkommande analyser av möjliga riskområden inom varje enhet och för förvaltningen övergripande. Egenkontrollen utgörs dessutom av kontinuerliga jämförelser utifrån intern utveckling över tid samt jämförelser med andra avseende kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 13

14 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Social- och arbetsmarknadsnämnden utövar egenkontroll genom: granskningar enligt internkontrollplan sammanställning och analys av tillsyn sammanställning och analys av domar analys av statistik, öppna jämförelser och kvalitetsnyckeltal uppföljning och analys av revisioner/inspektioner av verksamheten sammanställning och analys av klagomål brukar-/elevundersökningar. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska medverka i jämförelsearbete som utvecklats utifrån SKL:s jämförelseprojekt, och utförs inom ramen för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) avseende så kallade kvalitetsnyckeltal. Inom nämndens ansvarsområde omfattas barnavård, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Nyckeltal sammanställs dels för medverkande kommuner dels lokalt i kommunen. Inom projektet genomförs dessutom tillgänglighetsmätningar då kommunens information till allmänhet granskas, liksom myndigheternas mottagande och bemötande vid kontakter med allmänhet/brukare Medarbetarundersökningar En del av egenkontrollen avser personal och genomförs genom återkommande medarbetarenkäter. Undersökningen omfattar arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, ledning, styrning, kännedom om verksamhetsmål m.m. Resultat av undersökningen följs upp både på förvaltnings- och enhetsnivå. Förvaltningen upprättar årligen samlade kompetens-och utvecklingsplaner för olika yrkesgrupper/funktioner. De samlade planerna utifrån från de enskilda medarbetarnas individuella planer samt omvärldsförändringar som kräver kompetensutveckling. Ansvarar för att: Förvaltningschef förvaltningen utför relevant egenkontroll och deltar i kommunens medarbetarundersökningar. Enhetschef/ Rektor medverka i egenkontroll samt aktivt delta i analyser av dessa följa upp resultat av medarbetarenkät inom enheten och att handlingsplan för förbättringar upprättas. Verksamhetsutvecklare inrapportera underlag till rapporter och jämförande undersökningar bevaka presentationer av resultat och initiera analyser av dessa. Ekonom bistå med framtagande av underlag till egenkontroll. 14

15 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Intern kvalitetsgrupp sammanställa och rapportera resultat och analyser av egenkontroll till nämnd Lean Lean är infört som en kvalitets- och förbättringsfilosofi inom social- och arbetsmarknadsnämnden sedan Nämndens leanarbete beskrivs närmare i Handbok för Social & Arbetsmarknads leanarbete. Syftet med att införa lean är att: få en enhetlig modell för nämndens kvalitetsarbete och att få en gemensam förändringsfilosofi inom förvaltningen utforma ett enhetligt informationsunderlag och material avseende nämndens ansvarsområden, uppgifter, insatser och utbud, för både intern och extern användning via tjänstemenyer. Ansvarar för att: Förvaltningschef arbetet med tjänstemenyer och tjänstekartläggningar fortgår inom förvaltningen samt för att enheterna ges förutsättningar för arbetet. Enhetschef/ Rektor enhetens arbete finns definierat och redovisat i tjänstemenyer samt att adekvata insatser/processer beskrivs i tjänstekartor uppmärksamma processer som berör flera enheter och externa aktörer, och initiera ett kartläggningsarbete för att säkra dessa processer. Intern kvalitetsgrupp samordna förvaltningens lean-arbete och för att stödja enheterna i arbetet med tjänstemenyer och tjänstekartläggningar Brukar- och elevundersökningar Förvaltningen genomför årligen brukar- respektive elevenkäter i syfte att samla in synpunkter från brukare och elever inom vuxenutbildningen. Resultatet sammanställs och analyseras för underlag till förbättringar ur brukar- /elevperspektiv. Ansvarar för att: Verksamhetsutvecklare genomföra årlig brukarenkät med frågor om hur brukaren upplever nyttan av erhållna insatser, bemötande, delaktighet och tillgänglighet. Rektor terminsvis genomföra en elevenkät med frågor 15

16 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. om hur eleven inom vuxenutbildningen upplever sina studier utifrån skolplanens mål Synpunkter och klagomål Förvaltningen använder den kommungemensamma formen och rutinerna för mottagnade av synpunkter och klagomål från brukare och elever. Enhetschef/ Rektor Ansvarar för att: synpunkter och klagomål besvaras samt för bedömning av behov av åtgärder i enskilt ärenden. Nämndsekreterare synpunkter och klagomål diarieförs enligt rutin samt för sammanställning till nämnd. Verksamhetsutvecklare initiera och dokumentera analys av synpunkter och klagomål. 2.4 Former för rapportering Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fortlöpande hållas informerad om förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. I förvaltningens årsplanering anges vid vilka sammanträden olika typer av rapportering ska ske. Vid särskild temadag i samband med nämndens novembersammanträde summeras verksamheternas kvalitetsarbete. Nämndens kvalitetsarbete redovisas, enligt kommunens verksamhets- och ekonomistyrning, till kommunfullmäktige i årsredovisning. Internkontrollrapportering, liksom rapportering enligt lex Sarah sker enligt särskilda rutiner, men ingår som delar i den sammanställda rapporteringen av kvalitets- och förbättringsarbetet. Nämnden informerar på olika sätt om sitt kvalitetsarbete till externa intressenter; allmänhet, samarbetsparter m.fl. Ansvarar för att: Förvaltningschef rapportering görs enligt fastslaget system. 16

17 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden Gemensamma aktiviteter årsplanering NOVEMBER Temadag Kvalitet nämndenn Sammanställning och summering av nämndens kvalitetsarbete Kvalitetsberättelse enligt SOSFS Internkontrollplan DECEMBER Rapportt av elev och brukarenkät JANUARI Rapport internkontroll Uppföljning VP Delegationsordning Lägesbeskrivning kompetens/behörighet/ legitimation Årsredovisning FEBRUARI MARS Nämnddagar Arbete med verksamhetsplan Omvärldsbevakning Budgetäskande OKTOBER Verksamhetsplan och budget APRIL Dokument hanteringsplan SEPTEMBER Delårsrapport MAJJ AUGUSTI Lägesbeskrivning kompetens/ /behörighet/ legitimation JULI JUNI Budgetuppföljning 17

18 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3.1 Inledning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:9 gäller för social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som regleras enligt socialtjänstlagen (SoL) och speciallagstiftningar för individ och familjeomsorg, från januari Utgångspunkten är den så kallade kvalitetsparagrafen 3 kap. 3 socialtjänstlagen: Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I förarbeten till lagen ges begränsad vägledning om vad som är god kvalitet, där anges att; Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som är god kvalitet låter sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en operationell definition av kvalitetsbegreppet utifrån fem aspekter i SoL: God kvalitet i socialtjänstens verksamhet kan beskrivas i termer av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar och föreskrifter) som beslutas samt att de: bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet är kunskapsbaserade och effektivt utförda är tillgängliga är trygga och säkra och präglas av rättsäkerhet i myndighetsutövningen. I dokumentet fastställs formerna för social- och arbetsmarknadsnämndens kvalitetsledningssystem utifrån SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är utformat så att det ska harmoniera med av nämnden fastställda regler för internkontroll och lex Sarah samt förvaltningens leanarbete. Enligt föreskrifterna ska: huvudmannen (nämnden) inrätta ett ledningssystem ledningssystemet identifiera, beskriva och fastställa de processer och aktiviteter som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet rutiner utarbetas och fastställas för varje aktivitet ledningssystemet omfatta ett systematiskt förbättringsarbete baserat på riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser huvudmannen ta emot och utreda klagomål och synpunkter samt rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden ledningssystemet vidta åtgärder och förbättra rutiner och processer utifrån erfarenheterna som görs i utredningen. Huvudmannen har skyldighet att se till att personalen arbetar enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet, liksom personalens skyldighet att medverka i kvalitetsarbetet. 18

19 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Tillämpningsområde Föreskrifterna gäller i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som omfattas av 3 kap. 3 tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) Enheten Arbete och försörjning handläggning av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd enligt SoL. Barn och ungenheten handläggning, utredning och beslutade insatser enligt SoL handläggning, utredning och beslutade insatser/åtgärder enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) handläggning av familjerättsliga ärenden enligt SoL och FB (föräldrabalken (1949:381)) familjehemsutredning och uppföljning av placeringar. Resursenheten behandlings- och stödinsatser enligt biståndsbeslut serviceinsatser. Vuxenenheten handläggning, utredning och beslutade insatser enligt SoL handläggning, utredning och beslutade insatser/åtgärder enligt LVM (lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) behandlings- och stödinsatser enligt biståndsbeslut serviceinsatser. Boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn omvårdnad och stöd i hem för vård eller boende enligt SoL. 3.2 Ledningssystemets struktur Social- och arbetsmarknadsnämnden har en differentierad verksamhet med olika verksamhetsområden som styrs av olika lagstiftning, regler och föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:9 gäller för nämndens verksamheter som regleras av socialtjänstlagen, föräldrabalken och berörs av speciallagstiftningarna LVU och LVM. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är uppbyggda och organiserade för att tillgodose de krav som berörd lagstiftning anger. Nämndens kvalitets- och förbättringsarbete har grund i portalparagrafens (1 kap. 1 SoL) angivande att verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet, samt kvalitetskraven enligt 3 kap. 3 SoL och regleringen om anmälan om och avhjälpande av missförhållanden i 14 kap. SoL. Nämnden strävar efter ett enhetligt ledningssystem för hela nämndens ansvarsområde. Systemet har sin grund i den kommunövergripande kvalitetspolicyn. Nämndens struktur för ledningssystemet innehåller därför en övergripande del som gäller samtliga nämndens verksamhetsområden (kapitel 1 och 2), samt 19

20 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd specifika krav som gäller utifrån föreskrifter för socialtjänstverksamhet (kapitel 3) och rekommendationer enligt Skollagen (kapitel 4). Detta avsnitt, kapitel 3; anger enbart de delar som är specifika för socialtjänstverksamheten enligt SOSFS 2011:9, övriga delar ingår i nämndens övergripande system. De rubriker/områden som återfinns i nämndens övergripande ledningssystem (kapitel 1 och 2) för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 är: Inledning Ledningssystem för kvalitetsarbete på Social & Arbetsmarknad Ansvar Styrdokument Gemensam struktur för kvalitetsarbete: o Internkontroll o Egenkontroll o Medarbetarundersökning o Lean o Brukar- och elevundersökningar o Synpunkter och klagomål Former för rapportering 3.3 Ansvar enligt SOSFS 2011:9 Ansvarar för att: Social och arbetsmarknadsnämnden fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att godkänna årlig kvalitetsrapport. Förvaltningschef berörda enheter arbetar utifrån fastställt ledningssystem. Enhetschef enheten och dess medarbetare följer fastslaget ledningssystem. Verksamhetsutvecklare ledningssystemet uppdateras vid behov samt för årlig kvalitetsrapport. 20

21 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3.4 Styrning och ledning Nämndens verksamheter styrs och leds enligt, av kommunfullmäktige antaget verksamhets- och ekonomistyrningssystem (Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun, antagen av KF ) Specifika styrdokument för nämndens socialtjänstverksamheter Riktlinjer Nämnden fastställer riktlinjer för verksamheter som regleras i lag. Till nämndens riktlinjer ska rutiner utformas som säkerställer att arbetet bedrivs på likvärdigt sätt. Utformandet av rutinen ska utgå från kontinuerligt genomförda tjänstekartläggningar. Rutinerna ska i möjligaste mån kopplas till dokumentationen i verksamhetssystemet för individ och familjeomsorgen. I riktlinjerna ska om möjligt kvalitetsdefinitioner anges. Enhetschef enheten arbete och försörjning Ansvarar för att: följa upp och vid behov revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Verksamhetsutvecklare utarbeta riktlinjer för individ och familjeomsorgen. Enhetschef informera om riktlinjer och rutiner och säkerställa att de tillämpas av berörd personal. 3.5 Samarbetsöverenskommelser och avtal Nämnden strävar efter att upprätta och fastställa formaliserade överenskommelser och avtal avseende samarbete med externa samarbetsparter. Avtalen beslutas av nämnd alternativt förvaltningschef beroende på form och dignitet. I ett antal av avtalen/överenskommelserna ingår processer för att kvalitetssäkra samarbetet. Lokalt: avtal om mottagande av nyanlända enligt etableringsreformen avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn överenskommelse om lokal styrgrupp för missbruks- och beroendevården, lokal handlingsplan fastställs under 2014 lokal handlingsplan för samarbete mellan kommunens och landstingets verksamheter för barn/unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik lokal handlingsplan för samarbete mellan kommun och landsting avseende vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning avtal med Kvinnocentrum i Västerås avtal med Kriscentrum för män överenskommelse med Hela Människan överenskommelse om samarbete med Kvinnojouren KAK 21

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9 Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9 Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, mars 2014 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-03-26,

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2015-11-16 Uppdateras senast: 2016-11-16

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 25 november 2015, 111

Verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämnden. Fastställd den 25 november 2015, 111 Verksamhetsplan 2016 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fastställd den 25 november 2015, 111 Köpings kommun 2015-11-25 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 111 Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden

Läs mer