Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden"

Transkript

1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November 2013 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, , 93

3 Inledning Innehåll 1 Inledning Rapportens struktur 6 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden Ansvar Styrdokument Budget och verksamhetsplan Årsredovisning Riktlinjer och delegationsordning Gemensam struktur för kvalitetsarbete Internkontroll Egenkontroll, statistik, nyckeltal och jämförelser Medarbetarundersökningar Lean Brukar- och elevundersökningar Synpunkter och klagomål Former för rapportering Gemensamma aktiviteter årsplanering 17 3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Inledning Tillämpningsområde Ledningssystemets struktur Ansvar enligt SOSFS 2011: Styrning och ledning Specifika styrdokument för nämndens socialtjänstverksamheter Samarbetsöverenskommelser och avtal Lex Sarah Lex Maria Tillsyn och domar Systematiskt förbättringsarbete Riskanalyser Händelseanalyser Utredning av avvikelser Personalens medverkan Personalens kompetens och erfarenhet Dokumentation och rapportering Kvalitetsberättelse Kvalitetsarbete enligt skollagen Ansvar Styrdokument för vuxenutbildningen Skollagen (2010:800) Läroplan för vuxenutbildning Skolplan för Köpings kommuns vuxenutbildning Metoder och processer Uppföljning och utvärdering Elevens inflytande Disciplinära åtgärder Kollegialt lärande Arbete med årsplanering

4 Inledning 4

5 Inledning 1 Inledning Ett ledningssystem för kvalitetsarbete har som huvudsakligt syfte att klargöra arbetssätt och tydliggöra ansvarsfördelning för nämndens och förvaltningens kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett brett ansvarsområde med en differentierad verksamhet som styrs av olika lagstiftningar. Inom nämndens ansvarsområde finns verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen och dess specifika föreskrifter för kvalitetsarbete, Skollagen med dess rekommendationer samt övriga verksamheter där den kommunala kvalitetspolicyn är vägledande. Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som regleras av Socialtjänstlagen (SoL), är enheterna: enheten arbete och försörjning barn- och ungenheten resursenheten enheten för ensamkommande flyktingbarn vuxenenheten Verksamhet som lyder under Skollagen enheten för vuxnas lärande Kompetenscenter Nämndens övriga verksamheter består av: jobbcenter som tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser alkoholhandläggning tillstånd och tillsyn, inklusive folköl, tobak och receptfria läkemedel budget- och skuldrådgivning Inom förvaltningens verksamheter definieras kvalitet både utifrån kommunens definition i den kommungemensamma kvalitetspolicyn samt utifrån olika lagar som styr verksamheterna. De gemensamma utgångspunkterna återfinns i definitionen av kvalitet i kommunens kvalitetspolicy. De mer specifika definitionerna i socialtjänstlagen och skollagen beskrivs i särskilda kapitel i dokumentet. Köpings kommun har i sin kvalitetspolicy definierat kvalitet med: medborgarfokus att tillgodose kommuninvånares och brukares krav, förväntningar och behov utifrån lagar, nationella styrdokument, kommungemensamma mål, och ekonomiska förutsättningar, att tjänster, service, utbildning, vård och omsorg ska präglas av gott och trevligt bemötande, trovärdighet och tillgänglighet. 5

6 Inledning Samtlig personal ska vara informerad om och involverad i nämndens kvalitetsoch förbättringsarbete. Förvaltningschef och enhetschefer ansvarar för att all personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Cheferna ansvarar för att personalen får information om kvalitetsreglerna i SoL, om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah samt nämndens regler för internkontroll, vid introduktion samt vid minst ett tillfälle per år vid protokollförd arbetsplatsträff (APT). 1.1 Rapportens struktur Rapporten består av tre delar. Första delen (kap1 och 2) beskriver det gemensamma kvalitetsarbetet för hela förvaltningen. Andra delen (kap 3) beskriver kvalitetsarbetet för verksamheten som regleras av socialtjänstlagen och tredje delen (kap 4) beskriver kvalitetsarbetet för verksamheten som regleras av skollagen. 6

7 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. 2.1 Ansvar En förutsättning för att bli framgångsrik i kvalitetsarbetet är att ansvar och roller i organisationen är tydliga. Social-och arbetsmarknadsnämndens forum för kvalitetsfrågor, förutom formella ansvarsfunktioner består av: förvaltningens ledningsgrupp. Deltagare är samtliga enhetschefer, verksamhetsutvecklare, utredare/alkoholhandläggare samt nämndsekreterare. strategigrupp för individ- och familjeomsorg(ifo) respektive arbetslinjen. Strategigrupperna utgör forum för att samordna särskilda frågor och aktiviteter internt inom förvaltningen. Inom IFO strategigrupp finns även utrymme varje vecka för samordning/samplanering av enskilda ärenden. den interna kvalitetsgruppen, som ska samordna förvaltningens kvalitetsarbete. Ansvarar för att: Nämnd utveckla och besluta om ett ändamålsenligt ledningssystem för nämndens kvalitetsarbete med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten bidra till att uppfylla de kommungemensamma målen genom att genomföra och följa upp nämndens verksamhet enligt verksamhetsplan rapportera verksamhetens kvalitetsarbete till kommunfullmäktige i årsredovisningen analysera resultaten av kvalitetsuppföljning vid årlig temadag fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 godkänna årlig kvalitetsberättelse enligt SOSFS. Förvaltningschef leda förvaltningens verksamhet och arbeta för att uppfylla de kommungemensamma målen förvaltningens systematiska kvalitetsarbete bedrivs enligt av nämnden fastställt ledningssystem förvaltningen definierar, följer upp och redovisar verksamhetens kvalitet i enlighet med kvalitetspolicyn kvalitets- och förbättringsarbetet redovisas till nämnd skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat skapa ett tillåtande arbetsklimat för ständiga förbättringar i förvaltningen risk- och händelseanalyser genomförs enligt rutin rätta till fel och brister inom förvaltningen. 7

8 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Enhetschef/ Rektor Verksamhetsutvecklare leda enhetens verksamhet och arbeta för att uppfylla de kommungemensamma målen enheten arbetar enligt fastställt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enheten definierar, följer upp och redovisa verksamhetens kvalitet i enlighet med kvalitetspolicyn. medverka i och ta ansvar för det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet personal inom enheten har kunskap om kvalitetsledningssystemet och om sitt ansvar för kvalitets- och förbättringsarbetet skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat skapa ett tillåtande arbetsklimat för ständiga förbättringar i enheten, genom att medarbetarna görs delaktiga och ges ansvar och tillräckliga befogenheter brister och fel rättas till inom enheten uppmärksamma processer som berör flera enheter och/eller externa aktörer, och bidra till att säkra dessa processer. stödja förvaltningsledning i det operativa kvalitets- och förbättringsarbetet övergripande kvalitetsprocesser dokumenteras och rapporteras till nämnd representera förvaltningen i kommungemensam kvalitetsgrupp. Ekonom bistå och handleda vid uppgiftsinsamling för olika ändamål data ur aktuella verksamhetssystem kan tas fram och är tillförlitliga. Medarbetare delta i enhetens kvalitetsarbete och betrakta sin insats som ett personligt åtagande praktisera Köpings kommun värdegrund i sin yrkesutövning och arbeta för att uppfylla arbetsplatsens mål ha kunskap om förvaltningens och enhetens kvalitetsarbete arbeta enligt beslutade riktlinjer, rutiner och fastslagna processer samarbeta, vara engagerad och ta initiativ till utveckling av arbetsplatsens kvalitet rätta till fel och brister på arbetsplatsen genom ständiga förbättringar. Intern kvalitetsgrupp samordna förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete stödja enheterna i det operativa kvalitetsarbetet bevaka relevanta rapporter, jämförelser och statistikuppgifter samt initiera och dokumentera analyser 8

9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. vara väl förtrogen med policys, regler och föreskrifter som gäller för kvalitetsarbete vid behov genomföra utbildningsinsatser till ledningsgrupp och personal. 9

10 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. 2.2 Styrdokument För varje styrdokument ska det finnas en dokumentansvarig som har ansvaret för dokumentet. Den dokumentansvarige ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och hålls tillgängliga på kommunens webbplats och intranät. Den dokumentansvarige ska se till att hålla styrdokumentet aktuellt genom att löpande följa upp och revidera enligt beslut eller om behov uppstår. Samtliga revideringar ska beslutas i respektive beslutsinstans. Den dokumentansvarige ansvarar även för att uppföljningar lämnas till den instans som har beslutat om det styrande dokumentet. (från Köpings kommuns verksamhets- och ekonomistyrning) Budget och verksamhetsplan Social- och arbetsmarknadsnämndens budget utgör grundläggande styrdokument för verksamhetsåret. Budgeten fastställs av nämnden i oktober och beslutas av Kommunfullmäktige i december, inför kommande verksamhetsår. I verksamhetsplanen anger nämnderna hur verksamheten ska bidra till de kommungemensamma målens uppfyllelse. Verksamhetsplanen ska bygga på nämndens ekonomiska förutsättningar och ha en tydlig koppling till kommunfullmäktiges mål. Förvaltningsledningen fastställer årligen en aktivitetsplan som anger aktiviteter under året, utifrån nämnden verksamhetsplan. Aktivitetsplanen följs upp minst två gånger per år. Ansvarar för att: Förvaltningschef utarbeta förslag till budget och verksamhetsplan till nämnden utarbeta, fastställa och följa upp aktivitetsplan. Ekonom ta fram underlag till budgetförslag och skrivning i budgetavsnittet. Verksamhetsutvecklare skriva verksamhetsplan. Enhetschef/ Rektor informera enheten om budget och verksamhetsplan och för att enheten konkretiserar relevanta aktiviteter. Nämndsekreterare vidarebefordra budget och verksamhetsplan, efter nämndens beslut, vidarebefordras till kommunstyrelsen se till att budget och verksamhetsplanen är tillgänglig för all personal via kommunens intranät Årsredovisning Förvaltningen utarbetar förslag till årsredovisning, som fastställs av nämnden i januari. Årsredovisningen innehåller en bedömning om verksamhetens 10

11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. måluppfyllelse och kvalitet, ekonomiskt bokslut samt ett urval av nyckeltal avseende nämndens olika ansvarsområden. Under verksamhetsåret redovisar nämnden budgetuppföljning med prognos och eventuella avvikelser till kommunstyrelsen, enligt kommungemensamma rutiner. Vid delårsbokslut redovisas, förutom ekonomiska resultat och prognoser, också prognos avseende måluppfyllelse utifrån de kommungemensamma målen. Ansvarar för att: Nämnd fastställa årsredovisning för nämndens verksamhetsområde godkänna budgetuppföljning under året och besluta om eventuella åtgärder. Förvaltningschef utarbeta förslag till årsredovisning genomföra budgetuppföljningar enligt kommungemensam rutin. Enhetschef/ Rektor enhetens resultat redovisas till ekonom inför årsredovisning och delårsbokslut. Ekonom utarbeta underlag till ekonomisk redovisning av nämndens resultat till årsredovisning samt verksamhetsmått utarbeta underlag och skrivningar kopplat till budgetuppföljningar och ekonomisk uppföljning i delårsbokslut. Verksamhetsutvecklare i samråd med förvaltningschef och ekonom utarbeta årsredovisning dokumentera måluppföljning i årsredovisning och delårsbokslut. Nämndsekreterare vidarebefordra nämndens beslutade uppföljningar/redovisningar till kommunstyrelsen Riktlinjer och delegationsordning Nämnden fastställer riktlinjer för verksamheter som regleras i lag. Riktlinjerna revideras vid behov. Nämnden fastställer också delegationsordning som anger på vilken nivå eller vilken funktion som har rätt att besluta i ärenden inom nämndens ansvarsområde. Delegationsordningen ska följa regler enligt lag och revideras vid behov. Ansvarar för att: Nämnd besluta om riktlinjer och delegation inom nämndens ansvarsområde. 11

12 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningschef riktlinjer finns inom nämndens ansvarsområde och att nämndens delegationsordning är aktuell. Enhetschef/ Rektor bevaka lagändringar och andra förändringar som leder till att riktlinjer ska utarbetas eller revideras eller att delegationsordning behöver uppdateras. Verksamhetsutvecklare dokumentera riktlinjer och bistå enhetscheferna vid bevakning av lagändringar som kan innebära revidering av riktlinjer eller delegation. Nämndsekreterare en årlig översyn av riktlinjer och delegationsordning genomförs och att ändringar vid behov tas till nämnd för beslut. 2.3 Gemensam struktur för kvalitetsarbete I kommunens kvalitetspolicy anges gemensamma krav för alla förvaltningar avseende kvalitetsarbetet. Generellt är utgångspunkten momenten: planera genomföra följa upp förbättra Förvaltningarna ska: för egen del beskriva arbetssätten för att säkerställa att åtaganden uppfylls fånga in synpunkter från kommuninvånare och brukare i någon form mäta den upplevda kvaliteten hos dem vi är till för delta i jämförande undersökningar redovisa kvalitetsarbetet i årsredovisningen Föreliggande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för social- och arbetsmarknadsnämnden omfattar de krav som ställs i den kommungemensamma kvalitetspolicyn Internkontroll Kravet på internkontroll gäller alla kommunala verksamheter och regleras i kommunallagen. Kommunen har fastställt rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Social- och arbetsmarknadsnämnden följer den kommungemensamma rutinen och har konkretiserat denna i en specifik rutin för nämnden och förvaltningen. Samtliga förvaltningens enheter genomför en så kallad risk- och väsentlighetsanalys, ROV-analys varje år. ROV-analysen uppfyller de krav som finns i SOSFS 2011:9 under rubriken Riskanalyser. I ROV-analysen uppskattas 12

13 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. sannolikheten för att en händelse/brist uppkommer samt görs en bedömning av vilka negativa konsekvenser en händelse/brist kan medföra. Enligt reglerna för internkontroll, föreslår förvaltningschef ett antal granskningsområden för nämndens ansvarsområden utifrån en sammanställd så kallad bruttorisklista. Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan som anger vilka områden som särskilt ska granskas under det kommande året. Nämndernas internkontrollplaner rapporteras till kommunstyrelsen som också fastställer kommunövergripande granskningsområden. Resultaten av den interna kontrollen redovisas till nämnd i januari varje år, vartefter nämnden redovisar sina resultat till kommunstyrelsen. Enhetscheferna ansvarar för att samtliga riskområden som enheten dokumenterat vid ROV-analys, diskuteras och behandlas under året. Vid behov av särskilt uppföljning/analys ska enhetschef aktualisera frågan till förvaltningschef. Ansvarar för att: Nämnd fastställa internkontrollplan för kommande år godkänna granskning enligt plan, analysera resultat och besluta om eventuella åtgärder redovisa resultat av internkontroll till kommunstyrelsen. Förvaltningschef förvaltningens interna kontroll bedrivs enligt fastställda regler och rutiner. Enhetschef/ Rektor ROV-analys genomförs årligen inom enheten samtliga punkter i enhetens ROV-analys följs upp och vid behov aktualiseras för särskild riskanalys. Verksamhetsutvecklare planera, sammanställa och dokumentera internkontroll. Ekonom genomföra kommungemensamma interna kontroller inom det ekonomiska/administrativa området. Nämndsekreterare vidarebefordra nämndens internkontrollplan och redovisning till kommunstyrelsen Egenkontroll, statistik, nyckeltal och jämförelser Den interna kontrollen är en viktig del i förvaltningens egenkontroll i och med att den innebär återkommande analyser av möjliga riskområden inom varje enhet och för förvaltningen övergripande. Egenkontrollen utgörs dessutom av kontinuerliga jämförelser utifrån intern utveckling över tid samt jämförelser med andra avseende kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 13

14 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Social- och arbetsmarknadsnämnden utövar egenkontroll genom: granskningar enligt internkontrollplan sammanställning och analys av tillsyn sammanställning och analys av domar analys av statistik, öppna jämförelser och kvalitetsnyckeltal uppföljning och analys av revisioner/inspektioner av verksamheten sammanställning och analys av klagomål brukar-/elevundersökningar. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska medverka i jämförelsearbete som utvecklats utifrån SKL:s jämförelseprojekt, och utförs inom ramen för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) avseende så kallade kvalitetsnyckeltal. Inom nämndens ansvarsområde omfattas barnavård, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Nyckeltal sammanställs dels för medverkande kommuner dels lokalt i kommunen. Inom projektet genomförs dessutom tillgänglighetsmätningar då kommunens information till allmänhet granskas, liksom myndigheternas mottagande och bemötande vid kontakter med allmänhet/brukare Medarbetarundersökningar En del av egenkontrollen avser personal och genomförs genom återkommande medarbetarenkäter. Undersökningen omfattar arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, ledning, styrning, kännedom om verksamhetsmål m.m. Resultat av undersökningen följs upp både på förvaltnings- och enhetsnivå. Förvaltningen upprättar årligen samlade kompetens-och utvecklingsplaner för olika yrkesgrupper/funktioner. De samlade planerna utifrån från de enskilda medarbetarnas individuella planer samt omvärldsförändringar som kräver kompetensutveckling. Ansvarar för att: Förvaltningschef förvaltningen utför relevant egenkontroll och deltar i kommunens medarbetarundersökningar. Enhetschef/ Rektor medverka i egenkontroll samt aktivt delta i analyser av dessa följa upp resultat av medarbetarenkät inom enheten och att handlingsplan för förbättringar upprättas. Verksamhetsutvecklare inrapportera underlag till rapporter och jämförande undersökningar bevaka presentationer av resultat och initiera analyser av dessa. Ekonom bistå med framtagande av underlag till egenkontroll. 14

15 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. Intern kvalitetsgrupp sammanställa och rapportera resultat och analyser av egenkontroll till nämnd Lean Lean är infört som en kvalitets- och förbättringsfilosofi inom social- och arbetsmarknadsnämnden sedan Nämndens leanarbete beskrivs närmare i Handbok för Social & Arbetsmarknads leanarbete. Syftet med att införa lean är att: få en enhetlig modell för nämndens kvalitetsarbete och att få en gemensam förändringsfilosofi inom förvaltningen utforma ett enhetligt informationsunderlag och material avseende nämndens ansvarsområden, uppgifter, insatser och utbud, för både intern och extern användning via tjänstemenyer. Ansvarar för att: Förvaltningschef arbetet med tjänstemenyer och tjänstekartläggningar fortgår inom förvaltningen samt för att enheterna ges förutsättningar för arbetet. Enhetschef/ Rektor enhetens arbete finns definierat och redovisat i tjänstemenyer samt att adekvata insatser/processer beskrivs i tjänstekartor uppmärksamma processer som berör flera enheter och externa aktörer, och initiera ett kartläggningsarbete för att säkra dessa processer. Intern kvalitetsgrupp samordna förvaltningens lean-arbete och för att stödja enheterna i arbetet med tjänstemenyer och tjänstekartläggningar Brukar- och elevundersökningar Förvaltningen genomför årligen brukar- respektive elevenkäter i syfte att samla in synpunkter från brukare och elever inom vuxenutbildningen. Resultatet sammanställs och analyseras för underlag till förbättringar ur brukar- /elevperspektiv. Ansvarar för att: Verksamhetsutvecklare genomföra årlig brukarenkät med frågor om hur brukaren upplever nyttan av erhållna insatser, bemötande, delaktighet och tillgänglighet. Rektor terminsvis genomföra en elevenkät med frågor 15

16 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden. om hur eleven inom vuxenutbildningen upplever sina studier utifrån skolplanens mål Synpunkter och klagomål Förvaltningen använder den kommungemensamma formen och rutinerna för mottagnade av synpunkter och klagomål från brukare och elever. Enhetschef/ Rektor Ansvarar för att: synpunkter och klagomål besvaras samt för bedömning av behov av åtgärder i enskilt ärenden. Nämndsekreterare synpunkter och klagomål diarieförs enligt rutin samt för sammanställning till nämnd. Verksamhetsutvecklare initiera och dokumentera analys av synpunkter och klagomål. 2.4 Former för rapportering Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fortlöpande hållas informerad om förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. I förvaltningens årsplanering anges vid vilka sammanträden olika typer av rapportering ska ske. Vid särskild temadag i samband med nämndens novembersammanträde summeras verksamheternas kvalitetsarbete. Nämndens kvalitetsarbete redovisas, enligt kommunens verksamhets- och ekonomistyrning, till kommunfullmäktige i årsredovisning. Internkontrollrapportering, liksom rapportering enligt lex Sarah sker enligt särskilda rutiner, men ingår som delar i den sammanställda rapporteringen av kvalitets- och förbättringsarbetet. Nämnden informerar på olika sätt om sitt kvalitetsarbete till externa intressenter; allmänhet, samarbetsparter m.fl. Ansvarar för att: Förvaltningschef rapportering görs enligt fastslaget system. 16

17 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom social-och arbetsmarknadsnämnden Gemensamma aktiviteter årsplanering NOVEMBER Temadag Kvalitet nämndenn Sammanställning och summering av nämndens kvalitetsarbete Kvalitetsberättelse enligt SOSFS Internkontrollplan DECEMBER Rapportt av elev och brukarenkät JANUARI Rapport internkontroll Uppföljning VP Delegationsordning Lägesbeskrivning kompetens/behörighet/ legitimation Årsredovisning FEBRUARI MARS Nämnddagar Arbete med verksamhetsplan Omvärldsbevakning Budgetäskande OKTOBER Verksamhetsplan och budget APRIL Dokument hanteringsplan SEPTEMBER Delårsrapport MAJJ AUGUSTI Lägesbeskrivning kompetens/ /behörighet/ legitimation JULI JUNI Budgetuppföljning 17

18 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3.1 Inledning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:9 gäller för social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som regleras enligt socialtjänstlagen (SoL) och speciallagstiftningar för individ och familjeomsorg, från januari Utgångspunkten är den så kallade kvalitetsparagrafen 3 kap. 3 socialtjänstlagen: Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I förarbeten till lagen ges begränsad vägledning om vad som är god kvalitet, där anges att; Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som är god kvalitet låter sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en operationell definition av kvalitetsbegreppet utifrån fem aspekter i SoL: God kvalitet i socialtjänstens verksamhet kan beskrivas i termer av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar och föreskrifter) som beslutas samt att de: bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet är kunskapsbaserade och effektivt utförda är tillgängliga är trygga och säkra och präglas av rättsäkerhet i myndighetsutövningen. I dokumentet fastställs formerna för social- och arbetsmarknadsnämndens kvalitetsledningssystem utifrån SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är utformat så att det ska harmoniera med av nämnden fastställda regler för internkontroll och lex Sarah samt förvaltningens leanarbete. Enligt föreskrifterna ska: huvudmannen (nämnden) inrätta ett ledningssystem ledningssystemet identifiera, beskriva och fastställa de processer och aktiviteter som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet rutiner utarbetas och fastställas för varje aktivitet ledningssystemet omfatta ett systematiskt förbättringsarbete baserat på riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser huvudmannen ta emot och utreda klagomål och synpunkter samt rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden ledningssystemet vidta åtgärder och förbättra rutiner och processer utifrån erfarenheterna som görs i utredningen. Huvudmannen har skyldighet att se till att personalen arbetar enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet, liksom personalens skyldighet att medverka i kvalitetsarbetet. 18

19 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Tillämpningsområde Föreskrifterna gäller i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som omfattas av 3 kap. 3 tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) Enheten Arbete och försörjning handläggning av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd enligt SoL. Barn och ungenheten handläggning, utredning och beslutade insatser enligt SoL handläggning, utredning och beslutade insatser/åtgärder enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) handläggning av familjerättsliga ärenden enligt SoL och FB (föräldrabalken (1949:381)) familjehemsutredning och uppföljning av placeringar. Resursenheten behandlings- och stödinsatser enligt biståndsbeslut serviceinsatser. Vuxenenheten handläggning, utredning och beslutade insatser enligt SoL handläggning, utredning och beslutade insatser/åtgärder enligt LVM (lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) behandlings- och stödinsatser enligt biståndsbeslut serviceinsatser. Boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn omvårdnad och stöd i hem för vård eller boende enligt SoL. 3.2 Ledningssystemets struktur Social- och arbetsmarknadsnämnden har en differentierad verksamhet med olika verksamhetsområden som styrs av olika lagstiftning, regler och föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enligt SOSFS 2011:9 gäller för nämndens verksamheter som regleras av socialtjänstlagen, föräldrabalken och berörs av speciallagstiftningarna LVU och LVM. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är uppbyggda och organiserade för att tillgodose de krav som berörd lagstiftning anger. Nämndens kvalitets- och förbättringsarbete har grund i portalparagrafens (1 kap. 1 SoL) angivande att verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet, samt kvalitetskraven enligt 3 kap. 3 SoL och regleringen om anmälan om och avhjälpande av missförhållanden i 14 kap. SoL. Nämnden strävar efter ett enhetligt ledningssystem för hela nämndens ansvarsområde. Systemet har sin grund i den kommunövergripande kvalitetspolicyn. Nämndens struktur för ledningssystemet innehåller därför en övergripande del som gäller samtliga nämndens verksamhetsområden (kapitel 1 och 2), samt 19

20 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd specifika krav som gäller utifrån föreskrifter för socialtjänstverksamhet (kapitel 3) och rekommendationer enligt Skollagen (kapitel 4). Detta avsnitt, kapitel 3; anger enbart de delar som är specifika för socialtjänstverksamheten enligt SOSFS 2011:9, övriga delar ingår i nämndens övergripande system. De rubriker/områden som återfinns i nämndens övergripande ledningssystem (kapitel 1 och 2) för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 är: Inledning Ledningssystem för kvalitetsarbete på Social & Arbetsmarknad Ansvar Styrdokument Gemensam struktur för kvalitetsarbete: o Internkontroll o Egenkontroll o Medarbetarundersökning o Lean o Brukar- och elevundersökningar o Synpunkter och klagomål Former för rapportering 3.3 Ansvar enligt SOSFS 2011:9 Ansvarar för att: Social och arbetsmarknadsnämnden fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att godkänna årlig kvalitetsrapport. Förvaltningschef berörda enheter arbetar utifrån fastställt ledningssystem. Enhetschef enheten och dess medarbetare följer fastslaget ledningssystem. Verksamhetsutvecklare ledningssystemet uppdateras vid behov samt för årlig kvalitetsrapport. 20

21 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3.4 Styrning och ledning Nämndens verksamheter styrs och leds enligt, av kommunfullmäktige antaget verksamhets- och ekonomistyrningssystem (Verksamhets- och ekonomistyrning i Köpings kommun, antagen av KF ) Specifika styrdokument för nämndens socialtjänstverksamheter Riktlinjer Nämnden fastställer riktlinjer för verksamheter som regleras i lag. Till nämndens riktlinjer ska rutiner utformas som säkerställer att arbetet bedrivs på likvärdigt sätt. Utformandet av rutinen ska utgå från kontinuerligt genomförda tjänstekartläggningar. Rutinerna ska i möjligaste mån kopplas till dokumentationen i verksamhetssystemet för individ och familjeomsorgen. I riktlinjerna ska om möjligt kvalitetsdefinitioner anges. Enhetschef enheten arbete och försörjning Ansvarar för att: följa upp och vid behov revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Verksamhetsutvecklare utarbeta riktlinjer för individ och familjeomsorgen. Enhetschef informera om riktlinjer och rutiner och säkerställa att de tillämpas av berörd personal. 3.5 Samarbetsöverenskommelser och avtal Nämnden strävar efter att upprätta och fastställa formaliserade överenskommelser och avtal avseende samarbete med externa samarbetsparter. Avtalen beslutas av nämnd alternativt förvaltningschef beroende på form och dignitet. I ett antal av avtalen/överenskommelserna ingår processer för att kvalitetssäkra samarbetet. Lokalt: avtal om mottagande av nyanlända enligt etableringsreformen avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn överenskommelse om lokal styrgrupp för missbruks- och beroendevården, lokal handlingsplan fastställs under 2014 lokal handlingsplan för samarbete mellan kommunens och landstingets verksamheter för barn/unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik lokal handlingsplan för samarbete mellan kommun och landsting avseende vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning avtal med Kvinnocentrum i Västerås avtal med Kriscentrum för män överenskommelse med Hela Människan överenskommelse om samarbete med Kvinnojouren KAK 21

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9 Kvalitetsberättelse för 2013 enligt SOSFS 2011:9 Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, mars 2014 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 2014-03-26,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Beslutad av: Omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden Datum för revidering: 2014-12-31 Giltig fr.o.m. 2014-09-01 Dokumentförvaring:

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utgångspunkter, principer och ansvar 1 Innehållsförteckning Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Kommunens övergripande mål... 3 Kvalitet... 3 Grund

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-12-06 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (processer) KVALITETSSÄKRING AV SOCIALA TJÄNSTER 4 kap 2 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer