Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem i korthet 4 VD har ordet 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem. 2012 i korthet 4 VD har ordet 5"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem Innehåll 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse 9 Femårsöversikt 17 Framtida utveckling 18 Vinstdisposition 18 Ekonomiska sammanställningar Koncernresultaträkning 20 Koncernbalansräkning 21 Kassaflödesanalys koncern 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Kassaflödesanalys moderbolaget 27 Noter 31 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38 Lägenhetsbestånd 39

3 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem 2012 i korthet Januari Datoriserat system för arbetsorder/felanmälan initierades i ett pilotprojekt. En besiktning av måleriarbeten genomfördes för att säkra kvaliteten. Februari Styrelsen tog beslut att bygga 17 radhuslägenheter i kvarteret Trilobiten på Galgberget i Visby. Ett framtidens boende med stora möjligheter. Mars Årets kund- och medarbetarundersökningar skickades ut. Arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga företrädare genomfördes. En trygghetsvandring genomfördes i Hemse. April Beslut om PCB-sanering i kvarteret Stäven, Visby, togs av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Första spadtaget för byggnation i kvarteret Trilobiten, Visby. En ny modern och miljövänlig tvättstuga i kvarteret Strömmingen/Laken, Visby, togs i bruk. Maj Redovisning av kund- och medarbetarenkäterna. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni besökte företaget för att ta del av vårt trygghetsarbete. Fastighetsinventeringen klar. Invigning av Träffpunkt Gråbo, Visby. Juni Företagets friskvårdsdag genomfördes på Suderbys Herrgård med föredrag om vikten att ge beröm samt genomförande av olika teambildande aktiviteter. Juli GotlandsHem deltog i seminarium under Almedals-veckan arrangerat av Hyresgästföreningen Mitt och Gävle-Aros avseende bästa hyresvärdar i regionen. Augusti Markundersökning avseende PCB startade i kvarteret Stäven, Visby. September Arbetet med en eventuell försäljning av äldre- och gruppboende påbörjades. Nyckelprojektet, där kvartersvärdarna sköter in- och utflyttning, startade i kvarteret Stäven, Visby. Oktober Möjligheten till tillval i lägenheterna erbjöds från 1 oktober. SABOs energisparkampanj drog igång där GotlandsHem deltar. Hälsokontroll för samtlig personal genomfördes genom Hansahälsans försorg. November Årets hyresförhandling genomfördes. Vindarna i kvarteret Stäven, Visby, isolerades med miljövänlig träfiber. Kvartersvärdarna i kvarteret Vitkålen, Visby, medverkade i Radio Gotlands program där man besöker olika arbetsplatser. December Invigning och överlämning av gemensamhetslokal i Romakloster för Hyresgästföreningen och PRO. Riskbedömning av mark i kvarteret Stäven, Visby, med avseende på PCB blev klar och rapporten insändes till ägaren, Region Gotland. Kvarteret Sjöliljan i Visby med storslagen utsikt över havet och Galgberget.

4 Vd har ordet I och med att år 2012 gått till ända kan AB GotlandsHem avsluta sitt 55:e verksamhetsår. året har Varit händelserikt och i många delar positivt ur företagets synvinkel. Den stora ekonomiska oron som präglat Europa och även stora delar av världen har ännu inte fått negativa effekter på verksamheten. En oroande trend är dock att lågkonjunkturen börjat märkas i det gotländska samhället. För GotlandsHems del börjar vi se det som en tröghet i uthyrningen både vad avser nyproduktionen och det gamla beståndet. Den ekonomiska krisen har på kort sikt gynnat företaget genom att räntekostnaden inte följt den räntebana som vi såg i början av året. året SoM helhet har som sagt varit bra och jag konstaterar att verksamheten i stort följt den planering som gjorts. ekonomin har UtVecklatS betydligt mer positivt än vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är främst ränteutvecklingen och en aktiv finanshantering som bidragit till detta. En annan betydande faktor har varit lägre kostnader för vatten- och elförbrukning. årets hyresförhandling genomfördes enligt den modell som vi enades om inför Förhandlingsunderlaget delade upp kostnaderna i påverkbara och icke påverkbara samt specificerade underhållskostnader. Resultatet får bedömas som relativt bra. Målsättningen med en tvåårsuppgörelse för 2013 respektive 2014 lyckades och vi har lagt grunden för en bättre långsiktig planering. nyproduktionen har UnDer året fortsatt med 17 radhus på Galgberget, Visby, i kvarteret Trilobiten. Planerad inflyttning under första kvartalet Planeringen för en fortsatt byggnation på A7-området, Visby, har skett. Området är planerat för ca 25 radhuslägenheter och ca 75 lägenheter i flerfamiljshus. tillval SoM MöJlighet att kvalitetshöja sin lägenhet erbjöds våra hyresgäster under hösten. Tillvalet erbjuds mot ett hyrespåslag och för vissa delar som ett hyrespåslag i kombination med en kontantinsats. förberedelser för Sanering av PCB i kvarteret Stäven, Visby, har fortsatt under året. Vi fick dispens för de horisontella fogarna till Nu återstå Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut avseende marken. försäljning av äldreboenden som ett sätt att frigöra kapital för att klara de stora ekonomiska utmaningarna avseende bl.a. fastighetsunderhållet åren framåt, påbörjades under året. Regionfullmäktige godkände försäljningen i december och affären bedöms kunna avslutas under första halvåret VaD Ser Jag för UtManingar åren framåt? Erbjuda god kvalitet i vårt befintliga fastighetsbestånd så att vi även framledes kan attrahera blivande hyresgäster att välja GotlandsHem och naturligtvis behålla nuvarande. Kunna bygga nytt till överkomliga kostnader och rimliga hyresnivåer Andelen äldre i samhället kommer att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden. Detta är två grupper som vi fortsatt behöver beakta i planeringen. Bygga upp ett kapital för att klara framtida underhåll. Slutligen vill jag tacka styrelsen, medarbetare, kunder och entreprenörer för ett bra år. Vi har fortsatt att avsätta små och relativt billiga lägenheter till ungdomar. Målsättningen på sikt är 75 stycken och vi har hittills kunnat erbjuda 67. Jag tycker det är en mycket bra satsning som möjliggör för denna grupp att få en ingång på bostadsmarknaden. UnDerhållet av Vårt befintliga fastighetsbestånd kommer att kräva stora resurser åren framöver som även konstaterades i förra årsredovisningen. Balansen mellan en god kvalitet i våra lägenheter och samtidigt hålla fastigheterna i gott skick är en utmaning. Den goda ekonomiska utvecklingen under året har gjort att mer pengar kunnat läggas på underhållet. Företaget avslutade under året en statusinventering av fastighetsbeståndet. Vi ser här en stor kostnadsökning med början 2017/2018. Staffan thurgren Vd, AB GotlandsHem

5 Förvaltningsberät telse Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem ( ) får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012.

6 Styrelse, VD och Revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning ordinarie ledamöter Lilian Virgin, Ordförande Nominerad av (S) Rolf Öström, Vice ordförande Nominerad av (M) Åke Kalström Nominerad av (S) Karl-Allan Nordblom Nominerad av (MP) Carina Flodman-Andersson Nominerad av (V) Hans Klintbom Nominerad av (C) Björn Söderberg (T.o.m ) Nominerad av (FP) Håkan Moon (Fr.o.m ) Nominerad av (FP) ersättare Marianne Emanuelsson Nominerad av (S) Hussein Alzuheyri Nominerad av (S) Roger Björkegren Nominerad av (MP) Evelina Reich Nominerad av (V) Eva Lindström Nominerad av (M) Roger Wärn Nominerad av (M) Kristina Olsson Nominerad av (C) Verkställande direktör Staffan Thurgren revisor Claes Wallman revisorsersättare Erika Svensson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Utsedda av regionfullmäktige i Region Gotland lekmannarevisor Owe Belin ersättare för lekmanna- Carin Backlund revisor Ordinarie årsstämma hölls den 20 mars Styrelsen har haft 7 sammanträden under året. 8 Organisationsnummer

7 Uppdrag och viktiga händelser GotlandsHem ska främja bostadsförsörjningen på Gotland. Vi ska tillhandahålla goda bostäder till rimliga hyresnivåer. Våra fastigheter ska förvaltas med en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande. information om VerkSaMheten GotlandsHem är ett av Region Gotland, helägt kommunalt bostadsföretag, som drivs i aktiebolagsform. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostadsoch lokalytan till m 2 varav 93 % var bostadsyta. Det fanns hyreslägenheter och 414 lokaler i beståndet. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 349 lägenheter i äldre-och gruppboende som blockhyrs av Region Gotland. Totalt lägenheter. försäljningar Inga fastighetsförsäljningar har skett under året. Dotterbolag Dotterbolaget, GotlandsHem Värme AB, som startades i maj 2010 har nu genomfört sitt tredje verksamhetsår. Bolaget har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter. Bolaget är helägt av AB GotlandsHem och producerar och distribuerar biobränslebaserad värme. GotlandsHem har under året köpt värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro, Tingstäde, Stånga och Romakloster. Bolaget visar ett positivt resultat. ägardirektiv Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen över hela ön i syfte att bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad genom att tillhandahålla goda bostäder samt tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler. Bolaget ska: Inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. Bidra till att målen i Vision 2025 nås. Bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Miljömässigt ligga i framkant i alla beslut. Arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de behov som finns. Upprätthålla nuvarande förmedlingstjänst av bostäder. Bidra till utveckling av nya boendeformer som exempelvis trygghetsbostäder och ungdomsboende. nyproduktion /ombyggnation I uppdraget ingår att genom nyproduktion eller ombyggnation utöka lägenhetsbeståndet med ca 40 lägenheter per år. Under 2012 färdigställdes en lägenhet, genom ombyggnation från tidigare lokal. Nettotillskottet 2012 är således en lägenhet. Under året har även 17 radhuslägenheter i kvarteret Trilobiten, Visby påbörjats. Inflyttning sker i början av Därefter planeras för ca 100 nya bostäder på A7-området. I planen finns 75 lägenheter i flerfamiljshus och 25 radhuslägenheter. I kvarteret Östertull bor du i Visby innerstad. Organisationsnummer

8 Mål och måluppfyllelse GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vision och övergripande mål. styrmodell Inom koncernen Region Gotland används balanserat styrkort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland Syftet är att säkerställa att flera perspektiv på vad som skapar värde tas med i bedömningen. I styrkortet finns perspektiven för kund, ekonomi, medarbetare/ledare, processer samt samhälle. Målet för samhällsutvecklingsperspektivet är Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Delmål för : Minst bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Våra Mål kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar Vår ViSion Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Våra Strategier Utveckla boendemiljöer utifrån kundernas behov Säkra en sund ekonomi Behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare Utveckla kundkontakterna övergripande resultat Vi kan konstatera att GotlandsHem i hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet. Bolaget tar ansvar för att främja bostadsförsörjningen och tillhandahåller bra bostäder till en rimlig hyresnivå. Hyresgäster och medarbetare är nöjda med verksamheten och kvalitetsarbetet har intensifierats. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 8,4 mkr och hyresnivån är ungefär som genomsnittet för SABO-företagen. Företagets lägenhetsbestånd har under året justerats med sju lägenheter. En lokal har byggts om till lägenhet och en lägenhet som tidigare var avsedd till tvättstuga har återtagits. Tidigare felräkning av äldrebostäder har justerats. Vakansgraden är fortfarande mycket låg. GotlandsHem har ett nära samarbete med Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvården i det bostadssociala ansvarstagandet. Företaget arbetar aktivt med att begränsa miljöpåverkan och att underlätta för hyresgästerna att leva miljövänligt. processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara bolag. Samhälle: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas. Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärgerna grönt (det här är vi bra på), gult (det här är vi inte tillräckligt bra på) och rött (det här är vi inte bra på, åtgärder krävs). Siffror som i texten är skrivna inom parentes redovisar föregående års värde. Våra VärDeringar Service, samsyn, respekt och engagemang. Kvarteren Räkneboken/Pennskrinet ligger ostört i södra Visby. 10 Organisationsnummer

9 våra kunder och vår marknad Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. framgångsfaktorer Styrtal resultat Inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov och erbjuda tjänster av god kvalitet vara en bra hyresvärd. Göra kunderna nöjda med tillgängligheten till våra tjänster. Kunnigt och respektfullt bemötande. Ge kunderna möjlighet till i n fl y t a n d e. Bidra till ett tryggt samhälle. Nöjdboendeindex (bedömning av boendet) ska vara minst 67*. Värdindex (bedömning av GotlandsHem som värd) ska vara minst 69*. Hyresgästernas nöjdhet med vår tillgänglighet ska vara minst 80*. Hyresgästernas nöjdhet med vårt bemötande ska vara minst 84*. Hyresgästernas nöjdhet med sitt inflytande ska vara minst 55*. Hyresgästernas bedömning av om bostadsområdet är tryggt ska vara minst 80*. *På en skala från 0 100, mäts i kundundersökning, 0 37 = mycket svagt, = svagt, = medel, = starkt, = excellent Hur nöjd är man med vår tillgänglighet Hur nöjd är man med vårt bemötande Hur nöjd är man med sitt inflytande som hyresgäst Det samlade resultatet avläses i nöjdboendeindex (NBI). GotlandsHems hyresgäster gav företaget värdet 68, som i jämförelse med andra bostadsföretag är ett medelbra betyg. När vi jämför med enkätresultatet 2010, så har vi ökat två enheter, ett bra resultat. Vi överträffade det målvärde som finns i styrkortet. Generellt kan sägas att våra äldre boende är nöjdare än våra unga hyresgäster. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Under året har projektet för att öka kundernas valfrihet och därmed inflytande över sitt boende resulterat i att hyresgästerna fr.o.m. 1 oktober 2012 har möjlighet att via ett tillvalsprogram få en personlig prägel på sin lägenhet. Nästa kundundersökning kommer att genomföras under våren Arbetet i boinflytandekommittén har fortsatt under året. Kommitténs uppdrag är att fungera som samrådsorgan mellan företaget och Hyresgästföreningen. Under året har kommittén haft två sammanträden. hyresgästinformation Arbetet med att ta fram informationsmaterial per bostadsområde har varit vilande under Broschyrerna ger råd och tips om hur lägenheterna i kvarteren ska skötas. Arbetet kommer att fortsätta tills informationsmaterial finns för samtliga kvarter i GotlandsHem. Hyresgästtidningen, Bo & Hyra, har under året utkommit med två nummer, ett på våren och ett på hösten. MarknaDSföring GotlandsHem deltog under Almedalsveckan i ett seminarium arrangerat av Hyresgästföreningen Mitt och Gävle-Aros om en enkätundersökning där de bästa värdarna i regionen presenterades. MarknaDSanDel GotlandsHem är helt dominerande vad avser hyresrätter på Gotland. Var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Detta innebär ett stort ansvar eftersom bostaden spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Alla hyresgäster ska kunna känna trivsel och trygghet i sitt boende. nöjda kunder MålUppfyllelSe För att utveckla verksamheten åt rätt håll är det viktigt att inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov och kunna omsätta kunskapen till verksamhet. GotlandsHem genomför vartannat år kundundersökningar. Under 2012 skickades en enkät ut till hyresgäster som valde att besvara. Svarsfrekvensen var 66 %, vilket innebär att underlaget är statistiskt säkert. För att läsa av hur väl vi lyckats har vi valt att särskilt följa fem olika faktorer. Hur nöjda är de boende totalt sett Hur nöjd är man med GotlandsHem som hyresvärd I kvarteret Sjöliljan finns Gotlands första lågenergihus. Organisationsnummer

10 våra processer Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara bolag. framgångsfaktorer Väl fungerande uthyrningsprocess. Väl fungerande underhållsprocess Väl fungerande driftprocess (värme, el & vatten) Väl fungerande fastighetsskötsel Väl fungerande process för nybyggnation Styrtal resultat Hyresbortfallet för bostäder bör inte överstiga 1 %. Flyttfrekvens, exklusive studentbostäder, bör inte överstiga 20 %. Underhållsintervallen bör inte öka. Kostnaden per kvm bör minst ligga i nivå med riket. Förbrukningen/kvm och miljöpåverkan ska minskas enligt beslut i miljöplan. Kostnaden per kvm ska ligga i nivå med jämförbara bolag. Nybyggnation av ca 40 lägenheter/år Beslutade byggprojekt är genomförda med liten avvikelse mot planering vad gäller kostnad och kvalitet. Egen utvärdering i efterkalkyl. uthyrningsprocessen Ej mätt efterfrågan Efterfrågan på företagets bostäder har under verksamhetsåret varit stor. Störst är efterfrågan i Visby. På övriga Gotland råder balans. Vakansgraden är därför fortfarande mycket låg. GotlandsHem har i medeltal haft 0,4 % (0,5 %) vakanser i ordinarie beståndet utslaget på helår. Uteblivna intäkter för outhyrda lägenheter uppgick till 1,4 mkr (1,3 mkr), för lokaler 1,0 mkr (1,0 mkr) och för p-platser 0,4 mkr (0,4 mkr). I bostadskön finns ca registrerade. De bostadssökande är jämt fördelade på män och kvinnor. De flesta är mellan 20 och 40 år. I Visby är antalet sökande per lägenhet störst och därmed blir kötiderna längst här. De varierar dock beroende på område och storlek, men minst 5 år krävs för att få en 3-rumslägenhet i Visbys ytterkant. Till nyproducerade och lite dyrare lägenheter är kötiderna betydligt kortare. flyttfrekvens Andelen omflyttningar i våra bostäder (lägenheter och studentrum) har ökat något och var under året 19 % (18 %). Totalt har 961 (880) objekt bytt hyresgäst. Det är framför allt, förutom studentrummen, lägenheter om 2 eller 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Störst procentuell omflyttning har det varit i våra 1:or, vilket möjliggjort att satsningen på ungdomslägenheter gått fortare än beräknat. Omflyttningen i våra vanliga lägenheter var 16 % (15 %). Anledningar till omflyttning är bl. a: Byte till större eller mindre lägenhet inom GotlandsHem Byte till villa eller bostadsrätt Flytt från Gotland eller annat boendealternativ avhysningar Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till att det enskilda hushållet periodvis får ekonomiska problem och därmed svårigheter att betala hyran. GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med Intrum Justitia, hyresgästen och de sociala myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende, men ibland finns ingen annan utväg än avhysning. Under 2012 verkställdes åtta avhysningar, vilket är något färre än föregående år (10). FastigHetsunDerHÅll Större UnDerhållSproJekt Under verksamhetsåret har underhållsarbeten utförts i fastighetsbeståndet till en sammanlagd kostnad av 112,7 mkr (109 mkr). Av den totala kostnaden för underhåll har investeringar gjorts för 42,4 mkr (36 mkr) och periodiskt underhåll för 70,3 mkr (73 mkr). Större investeringsprojekt var: Renovering av fasader, 15,9 mkr (12,7 mkr) Stambyten och badrumsrenoveringar, 13,2 mkr (12,6 mkr) Energibesparande åtgärder, 9 mkr (2,2 mkr) I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll. lägenhetsunderhåll Intervallen för målning/tapetsering har varit ca 18 år, vilket medfört att tapeterna många gånger hunnit bli omoderna och ofräscha. På sikt är ambitionen att företaget ska kunna sänka underhållsintervallen. Under året har målning och tapetsering genomförts i (1 571) rum, luckbyten har skett i 244 (196) kök och (865) golv har bytts. En stor del av åtgärderna har skett i samband med omflyttning eller vid uppkomna skador. Intervallen för byte av köksluckor har varit 18 år samt 28 år för byte av golv. Den sammanlagda kostnaden för denna typ av underhåll uppgår till 32,5 mkr. yttre UnDerhåll Planerat yttre underhåll har genomförts för 27,8 mkr (25 mkr) i form av renovering av fasader, tak och balkonger, markarbeten mm. 12 Organisationsnummer

11 fastighetsskötsel Under året har två inspektionsresor, avseende kvalitetskontroll på tjänsten yttre skötsel på norra respektive södra Gotland, genomförts. Inspektionen genomförs tillsammans med entreprenören, Nybergs Entreprenad AB. Resultat var godtagbart. Genom HBVs försorg har en ny upphandling av vitvaror genomförts under året. Upphandlingen innebar ett byte från Electrolux- till Cylindaprodukter. Vidare har en ny städupphandling gjorts, vilket sänkt våra kostnader för tjänsten. Upphandlingen delas nu av Samhall och ISS i Visby. Förvaltningen har under året genomfört en studieresa till Helsingborgshem. Syftet med resan var att studera organisation och arbetsprocesser. Under resan gjordes även ett fabriksbesök hos en vitvaruleverantör. företagsövergripande Under året har ett pilotprojekt för att förbättra arbetsflödet vid felanmälan/arbetsorder genomförts. Det nya arbetssättet ska nu införas i hela organisationen. Ett nytt ärendehanteringssystem är inköp och även denna arbetsprocess håller på att ses över. våra medarbetare/ledare Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar. framgångsfaktorer Vara en god arbetsgivare God arbetsmiljö. Tydligt och nära ledarskap. Hållbar kompetensförsörjning. Styrtal NMI ska vara lägst 80*. Arbetsmiljöindex ska vara minst 83*. Total sjukfrånvaro ska vara högst 4,5 %. Medarbetarnas upplevelse av om ledarskapet är tydligt och nära ska vara minst 81*. Medarbetarnas betyg på kompetensutveckling ska vara minst 78*. Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan. resultat ,8% 79 alla har inte *På en skala från 0 100, mäts i medarbetarundersökning, 0 37 = mycket svagt, = svagt, = medel, = starkt, = excellent. 80 attraktiv arbetsgivare GotlandsHem ska vara en attraktiv arbetsgivare och föra en god personalpolitik. En attraktiv arbetsgivare erbjuder meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, har en bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden, rimliga ersättnings- och anställningsvillkor samt erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vår strävan är att all personal ska känna trivsel och trygghet och ta ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke MeDarbetarUnDerSökning I april 2012 genomfördes den senaste medarbetarundersökningen. Enkätens resultat är en temperaturmätare på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Av de tillfrågade valde 94 % (78 av 83) att svara på enkäten. Det samlade resultatet mäts i nöjdmedarbetarindex (NMI). GotlandsHems medarbetare gav företaget värdet 75 (77), vilket är något lägre resultat än tidigare undersökningar, men fortsatt ett bra resultat. I styrkortet har vi valt att följa fem indikatorer/styrtal inom tre områden. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Under 2012 har vi fortsatt att arbeta med kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor. Flera medarbetare har nu en individuell kompetensutvecklingsplan, dock inte alla. Nästa medarbetarundersökning kommer att genomföras under MeDarbetare i Siffror Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 83 stycken, vilket är en mer än året innan. En medarbetare har bytt personalkategori; från fastighetsanställd till tjänsteman. Två medarbetare har slutat sina anställningar under året och två nya har rekryterats. Antalet tjänstemän har i medeltal varit 29,6 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare 53. Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 4 årsarbetare. Totalt 86,6 årsarbetare, vilket är fler än föregående år (84,9). antal tillsvidareanställda per Den 31 Dec Antal anställda Kvinnor Män Totalt antal tillsvidare anställda per Den 31 Dec per kategor Kategori Tjm kvinnor Tjm män Fast. kvinnor Fast. män kompetensförsörjning Medelåldern i företaget är hög, 51,5 år. Genom medveten rekrytering kan medelåldern sänkas, vilket är en långsam process, då personalomsättningen är låg. Den genomsnittliga Organisationsnummer

12 anställningstiden är 19,4 år. Som framgår av tabellen så väntar flera pensionsavgångar inom en relativt snar framtid. Med de stora pensionsavgångarna kommer mycket kompetens att försvinna ur företaget, vilket kräver god framförhållning i personalplaneringen. åldersstruktur tjänstemän och fastighetsanställda Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anställda Totalt % Totalt För att säkra en framtida rekryteringsbas har företaget fördjupat samarbetet med gymnasieskolans fastighetslinje och berett ungdomar möjlighet till praktik. SJUkfrånVaron har ökat något Sjukfrånvaron har ökat för andra året i rad var den totala sjukfrånvaro 4,8 (4,5) %. Jämfört med 2011 har den korta sjukfrånvaron minskat och den långa sjukfrånvaron ökat. Det är framför allt kvinnornas sjukfrånvaro som har ökat och en tydlig ökning har skett i ålderskategorin år. Företagets mål är att sjukfrånvaron inte ska vara högre än 4,5 %. SJUkfrånVaro i procent Totalt 4,8 4,5 4,3 Kort 3,0 3,5 2,6 Lång 1,8 1,0 1,7 Kvinnor 4,2 3,4 2,5 Män 5,1 5,0 5,0-29 år år 6,3 3,5 3,4 50 år- 4,0 5,4 5,2 Andel långtidsfrånvaro kompetensutveckling I genomsnitt har medarbetarna haft fem dagars kompetensutveckling. Kvinnorna hade fler utbildningsdagar i snitt jämfört med männen, åtta respektive fyra dagar. Bland de större utbildningsinsatserna som genomförts under året kan nämnas en utbildning för alla tjänstemän i dokumenthantering. Alla chefer har fått utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö, den senare genomfördes tillsammans med de fackliga företrädarna. För att bättre kunna möta och informera de kunder som inte är svensktalande har företaget fortsatt att erbjuda språkkurser. Under året har studier bedrivits i engelska. Vidare har vi gjort studiebesök i andra företag och organisationer i syfte att få nya impulser och möjlighet att utbyta erfarenheter. förebyggande hälsoarbete All personal erbjuds vartannat år, en hälsokontroll med koppling till arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den senaste hälsokontrollen, som genomfördes 2012, visade generellt på ett bra resultat av såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. friskvård på arbetstid Alla anställda erbjuds friskvård på betald arbetstid. Under 2012 har 1,4 % (1,5 %) av den totala arbetstiden ägnats åt friskvård i olika former, vilket är ytterligare en minskning mot tidigare år, om än marginell. Företaget har en friskvårdsgrupp, med deltagare från olika yrkesgrupper. Gruppens uppdrag är att fånga upp idéer, planera och starta olika friskvårdsaktiviteter. Under våren anordnades en friskvårdsdag för all personal, med gästföreläsare och fysiska aktiviteter av olika slag. vår ekonomi Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. framgångsfaktorer Styrtal resultat Avkastningen ska minst uppgå till ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under Lönsamhet mandatperioden 8,4 Avkastningen på eget kapital ska vara minst 4 % 5,3 Finansiell ställning Finansiering/ kapitalanskaffning Väl fungerande styrning, uppföljning och utvärdering. Soliditeten ska vara minst 11 %. Likviditeten ska motsvara % av en månadshyra. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/- 0,5 Max 50 % av låneportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. Max 25 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12-månadersperiod. Självskattas (bra, mindre bra, dålig) 11,1 55% 3,75 år 32% 60% Bra 14 Organisationsnummer

13 resultat lönsamhet För att klara ägarens krav på bolaget krävs en stark ekonomi, med en väl fungerande styrning och uppföljning. Årets resultat motsvarar väl förväntad nivå. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,4 mkr (9,8 mkr) och årets vinst till 8,3 mkr (10,5 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 5,3 % (6,4 %). finansiell Ställning Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 166 mkr (157 mkr). Soliditeten ökade marginellt till 11,1 % (10,7 %). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 17 mkr (37 mkr), vilket motsvarar 0,6 månadshyror. Årets totala kassaflöde uppgick till - 20 mkr (+ 6 mkr). finansiering/kapitalanskaffning De räntebärande skulderna var vid årsskiftet mkr (1 242 mkr). Av låneskulden är 965 mkr kortfristig, dvs. räntebindningen är under ett år, vilket motsvarar 77 % (36 %) av den totala låneskulden. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 3,75 år. Av den totala låneportföljen hade vid årsskiftet 60 % ett låneförfall inom en 12-månadersperiod. Ett aktivt agerande vad avser skuld- och tillgångsförvaltning har tillämpats. För att mildra både upp- och nedgångar på räntemarknaden har företaget Swapavtal. Medelräntan var under året 4,2 % (4,3). De swapade ränteflödena har för året inneburit minskade räntekostnader. Räntekostnaderna har också, till följd av reporäntans utveckling, blivit lägre än budgeterat och lånebehovet har med en aktiv finanshantering begränsats. Räntor och amorteringar är en stor kostnadspost. Driftkostnaderna består främst av fastighetsskötsel, reparationer, energi, vatten och sophämtning. Här har kostnadsutvecklingen de senaste åren varit betydligt högre än konsumentprisindex. En analys av nyckelfaktorer visar följande påverkan på resultatet. Förändring med ± 1 procentenhet: Hyresförändring Vakansgrad Ränteförändring ± 4 mkr ± 3 mkr ± 12 mkr En förändring av driftskostnader med ± 10 kr/m 2 medför ± 4 mkr. vår samhällspåverkan Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. framgångsfaktorer Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Vårt bidrag Delta i framtagandet av bostadsförsörjningsplan Arbeta för att öka långsiktigheten i mark- och planfrågor. Styrning, UppfölJning och UtVärDering Under våren gjordes en bedömning av årsresultatet, vilket visade ett större överskott jämfört med budget. Bland annat sänktes prognoserna för ränte- och konsumtionskostnader. Med ett bedömt överskott kunde vissa lägenhetsunderhållsprojekt tidigareläggas. Sammantaget visade det sig att vårens prognos stämde bra med årets utfall, med undantag för snöröjning och sandning som ökat på grund av den snörika decembermånaden. fastighetsvärdering Vid värdering av företagets fastighetsbestånd vintern 2012 konstaterades att någon nedskrivning av fastighetsvärdet ej är nödvändigt, istället föreligger betydande övervärden. hyresförhandling års hyresuppgörelse slöts i november med en tvåårig överenskommelse för 2013 och Hyreshöjningen för 2013 blir 2,6 % och för 2014, 2,0 %.. Främja trygghet och säkerhet Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändningen Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar. Delta i trygghetsvandringar Utbilda personalen i ämnen som främjar trygghet och säkerhet i bostadsområdena. Fortsätta att begränsa företagets miljöpåverkan. Bygga energisnåla hus. Energioptimera driften. Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett aktivt och hälsosamt liv. känslighetsanalys Hyresintäkterna för bostäder är företagets helt dominerande intäktspost. Hyresnivåerna bestäms, baserat på kostnadsutvecklingen, vid förhandling med Hyresgästföreningen. GotlandsHem har haft en låg vakansgrad de senaste åren och trycket på bostäder i Visby har varit stort. Hyresintäkterna ligger även till grund för marknadsvärderingen av fastigheterna. En hög vakansgrad skulle minska fastigheternas värde. Lekplats på gården perfekt för barnen. Organisationsnummer

14 bostadsförsörjning Utifrån olika gruppers behov bostadsförsörjningsplan GotlandsHem har även under året deltagit i Region Gotlands framtagande av ny bostadsförsörjningsplan. Den nya planen beräknas beslutas under våren lägenheter för äldre För att underlätta för utsatta grupper på bostadsmarknaden är ett antal lägenheter öronmärkta för personer över 65 år. Lägenheterna är markplanslägenheter eller belägna i fastigheter med hiss, för att underlätta tillgängligheten och förlänga möjligheten för äldre att bo kvar i sin hemmiljö. Vid årsskiftet fanns 87 sådana lägenheter varav 32 i Visby och 55 på orter utanför Visby, framför allt i Slite och i Romakloster. I kvarteret Norderstrand, Visby, finns 24 lägenheter avsatta för ett 55+ boende där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år. lägenheter för ungdomar Sedan 2010 har företag haft en särskild ungdomskö. Under 2012 gjordes en justering så att ungdomskön idag riktar sig till ungdomar från 18 till 23 år. Dessutom utökades antalet lägenheter riktade till denna grupp med ytterligare 25 och totalt finns nu 75 små lägenheter för gruppen ungdomar. Behovet av ungdomslägenheter är nästan uteslutande i Visby. Hittills har 67 ungdomar fått möjlighet till ett eget boende via denna tjänst. förturer En viktig del av vårt uppdrag är det bostadssociala ansvarstagandet. Även hushåll med ekonomiska eller sociala problem måste få möjlighet till en god bostad. Men dock inte kravlöst. En förtursgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, GotlandsHem och Hälso- & sjukvårdsförvaltningen sammanträder en gång per månad och beslutar om medicinska och sociala förturer. GotlandsHem handlägger själv separationsförturer enligt givna regler. Under 2012 beviljades totalt 80 förturer, vilket är 14 % av det totala antalet omflyttningar. För att stödja utvecklingen mot en ökad befolkning på Gotland ska GotlandsHem tillsammans med ägaren se över möjligheterna till eventuell förtur vid inflyttning. Förslag till detta är inarbetat i bostadsförsörjningsplanen. bostadsanpassning Lagen om bostadsanpassningsbidrag ger personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad anpassad så att den fungerar utifrån specifika behov. För att få genomföra vissa åtgärder krävs fastighetsägarens medgivande. GotlandsHem försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålen. Under 2012 har vi hanterat 161 (115) ansökningar och alla utom en har fått sina behov tillgodosedda. Detta enda avslag gällde installation av trapphiss där räddningstjänsten inte godkände åtgärden. Även reparation av 30 befintliga anpassningsåtgärder har genomförts. främja trygghet och Säkerhet trygghet i bostadsområdena GotlandsHems ambition är att alla ska kunna känna sig trygga i sitt boende. Hyresgästenkätens resultat vad avser trygghetsfrågorna är mycket bra och visar att man redan idag känner trygghet i sitt boende. Dock känner en liten andel en viss oro för att vara ute i sitt område på kvällar.trygghetsvandringar är ett led i GotlandsHems satsning på trygga bostadsområden. På vandringarna har representanter för olika samhällsfunktioner deltagit. Under vandringarna har man bland annat tittat på belysningen och grönområden. Resultatet från vandringarna har varit en viktig information för vår planering. Under våren genomfördes en vandring i Hemse. Som ett resultat av vandringen har en del armaturer bytts ut och en ny lekplats har anlagts. Under 2013 kommer nya bommar att sättas upp i kvarteret för att minska trafiken inne i området. GotlandsHem är anslutet till Tryggare Gotlands gemensamma anmälnings- och saneringssystem för klotter. hantering av störningar Sedan lång tid arbetar företaget intensivt med trygghetsfrågorna i nära samarbete med Socialförvaltningen inom Region Gotland. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept då vi kunnat agera snabbare på uppkomna störningar. En tidig insats gör att vi inte har behövt avhysa någon hyresgäst på grund av störningar. Vår trygghetsjour har under 2012 haft 410 utryckningar över hela Gotland. Detta är en kraftig ökning mot tidigare år. En förklaring är att hyresgästerna har blivit mer uppmärksammade på att tjänsten finns och att trygghetsjouren även gör utryckningar till orter utanför Visby. ekologiskt hållbart SaMhälle GotlandsHem arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor. Som ett led i detta arbete informerar vi löpande våra hyresgäster om miljö, avfall och energi. energianvändning Olika energibesparande åtgärder genomförs ständigt i våra kvarter, exempelvis tilläggsisolering av vindar, installation av mekanisk ventilation samt optimering av ventilation. Dessa åtgärder skapar en bättre inomhusmiljö för de boende samt spar energi. Under 2012 har vindarna i kvarteret Stäven, Visby tilläggsisolerats med miljövänlig träfiber, vilket planeras ge en besparing på 0,4 GWh. Under året har 55,3 GWh förbrukats för uppvärmning, dvs. 144 kwh/m 2. Värme och varmvatten produceras till 96,6 % med fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande el. GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom biobränsle, sol-, vind- och vattenkraft. Under året har 7,16 GWh elenergi, dvs. 18,6 kwh/m 2 förbrukats. En minskning med 2 % från föregående år. Vattenförbrukning Åtgärder för att minska vattenförbrukningen genomförs kontinuerligt, t ex utbyte till snålspolande toaletter och blandare. Exempelvis kan byte till en snålspolande toalett spara 6 7 liter vatten per spolning. Snålspolande blandare spar också varmvatten, vilket medför ytterligare energibesparing. Våra hyresgäster har under 2012 förbrukat m 3 vatten, vilket är något mindre än föregående år. Den senaste 5-årsperioden har vår vattenförbrukning minskat med 10 %. 16 Organisationsnummer

15 Drivmedelsförbrukning Drivmedelsförbrukningen för transporter och arbetsredskap fortsätter att minska, vilket är positivt. Sedan mätningen startade år 2000 har vår drivmedelsförbrukning minskat med 25 %. Inköp av fordon med lägre bensinförbrukning samt utbildning i ecodriving har möjliggjort denna minskning. avfallshantering, återvinning och återanvändning Arbetet med att förbättra hantering och sortering av avfall är en ständigt pågående process. Vi har sett en ökning i att vilja sortera mer, vilket är mycket positivt. Därför har vi under 2012 ökat antalet avfallskärl för pappers- och plastförpackningar samt även infört glasinsamling i fler kvarter. Återvinningen har under 2012 ökat för samtliga fraktioner. Totalt har ton brännbart, kompost och blandat avfall lämnats in, varav 31 % är komposterbart. främja hälsa och förebygga ohälsa och SJUkDoMar pcb-sanering i kvarteret Stäven, Visby Kvarteret Stäven byggdes 1970 och då användes fogmassa innehållande PCB mellan betongblocken i byggnadernas ytterfasad. Enligt Förordningen (2007:19) om PCB ska byggnader som innehåller PCB saneras senast 30 juni Förberedelser inför saneringen pågår och tidsplanen är att saneringen av PCB ska starta under Berörda myndigheter är informerade och har yttrat sig i ärendet. För att kunna bedöma behovet av marksanering i kvarteret Stäven har företaget anlitat en oberoende och sakkunnig konsult, Sweco Environment AB. Sweco har under året genomfört en miljöteknisk markundersökning som innefattat provtagning av jord, sammanställning och analys av provtagningsresultat, framtagning av platsspecifika värden samt riskbedömning och riskvärdering inkluderat åtgärdsförslag. Resultatet visar att, för merparten av kvarterets yta (alla innergårdar, uteplatser, lekplatser och daghem), bedöms risken för människors hälsa eller miljön vara så små att inga åtgärdsbehov föreligger. Vid odlingslotterna, där enstaka odling av rot- och grönsaker förekommer, bedöms det finnas en viss risk. Riskerna bedöms dock som små utifrån att den styrande exponeringen för PCB kommer från andra källor, exempelvis fet östersjöfisk och mejeriprodukter. Sweco föreslår som åtgärd att jorden i odlingslotterna ska grävas ur och därefter ersättas med ny jord. Åtgärden planeras under 2013 och ca 600 m 3 jord kommer att omhändertas. nya moderna och miljövänliga tvättstugor Förnyelse av våra tvättstugor pågår kontinuerligt. De nyinstallerade tvättstugorna är säkrare, rättvisare och miljövänligare. De bokas elektroniskt via bokningstavla eller via företagets hemsida. Tvättmaskinerna erbjuder automatdosering av miljömärkt sköljmedel och tvättmedel utan fosfat. Detta motverkar överdosering eftersom automatdoseringen bidrar till att rätt mängd tvättmedel används. Att användningen av icke miljömärkta tvättmedel minskar är också en fördel. Under 2012 byggdes en modern och miljövänlig tvättstuga för 69 lägenheter i kvarteret Strömmingen/Laken, Visby. Miljötratten spar våra avloppsrör Frityroljor, matoljor och matfett ställer till stora problem om de hälls ner i avloppet. De sätter igen avloppsrör och orsakar stopp. Vid avloppsstopp måste rören rensas och spolas med hett vatten. Matoljor och matfett fräter även sönder avloppsrören, vilket leder till vattenskador. Alla hetvattenspolningar och vattenskador är onödiga kostnader. För att motverka detta erbjuder vi numera kostnadsfritt miljötrattar till våra hyresgäster. Tar vi hand om frityr- och matoljor samt matfett på rätt sätt sparas minst 1 miljon kronor varje år, då inga hetvattenspolningar kommer att behövas. Lummig grönska i kvarteret Stäven i Visby. Organisationsnummer

16 Femårsöversikt moderbolaget resultaträkning (tkr) Hyresintäkter Fastighetsunderhåll Resultat efter finansiella poster Årets vinst balansräkning (tkr) Investeringar i fastigheter Fastighetslån Balansomslutning nyckeltal Avkastning eget kapital (%) 5,3 6,4 3,0 3,6 6,7 Soliditet (%) 11,1 10,7 10,2 10,3 10,5 Genomsnittlig skuldränta (%) 4,23 4,26 4,02 4,11 4,52 Antal tillsvidareanställda 31 december Antal årsanställda Sjuktal (%) 4,8 4,5 4,3 3,8 3,9 - varav andel långtidssjukfrånvaro (%) NMI, nöjdmedarbetarindex Antal lägenheter varav antal lägenheter i kategoriboende Nyproduktion, antal lägenheter Försäljning, antal lägenheter Ombyggnad av lokal till lägenhet Antal lokaler Bostadsyta (m 2 ) Lokalyta (m 2 ) Hyresbortfall bostäder (%) 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 Antal omflyttningar (lägenheter och studentbostäder) Andel omflyttningar (lägenheter och studentbostäder) Antal utryckningar pga. störningar Antal avhysningar bostäder NBI, nöjdboendeindex Utfall av hyresförhandling (%) 2,6 2,9 2,5 2,9 3,3 energiförbrukning (Mwh) Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel energiförbr. per UthyrningSyta (kwh/m 2 ) Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel 18,61 19,12 19,50 19,60 19,70 Totalmängd avfall (ton) Kompost Vattenförbrukning (m 3 ) Vattenförbrukning / uthyrningsyta (m 3 /m 2 ) 1,40 1,41 1,40 1,48 1,57 18 Organisationsnummer

17 Framtida utveckling Som styrdokument för den framtida utvecklingen arbetar AB GotlandsHem utifrån den av styrelsen antagna strategiska planen för Stort UnDerhållSbehoV GotlandsHem har liksom flertalet andra bostadsföretag ett stort underhållsbehov framför sig eftersom stora delar av fastighetsbeståndet är byggt under miljonprogrammet och därmed har uppnått en ålder då större underhållsåtgärder är nödvändiga. Det ökade behovet av underhåll måste få ett större utrymme i budgeten. För att i en begränsad ekonomi kunna arbeta med prioriteringar har en noggrann inventering av fastigheternas status gjorts. Med detta som underlag ska en långsiktig plan för underhållsarbetet med ekonomiska förutsättningar tas fram. MarkanSkaffning Företaget har en kontinuerlig dialog med Region Gotland avseende markförvärv. Närmaste större område som är intressant för nyproduktion är A7-området i Visby, öster om Allégatan. Ägarens prissättning på mark är en viktig parameter för rimliga hyresnivåer. nyproduktion Framtida nyproduktion är avhängig av två saker: Tillgången på planlagd mark och kostnaden för nyproduktionen. Årets nyproduktion har skett i Visby, kvarteret Trilobiten på Galgberget. Beslut om byggstart togs av styrelsen i februari och bygget startade i april. Inriktningen för nyproduktionen ska vara ca 40 lägenheter per år. MilJö och energi Det samlade miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt i enlighet med miljöledningssystemets rutiner med inriktning på ständiga förbättringar. Under mandatperioden kommer arbetet att framförallt inriktas på isolering av vindar, renovering av fönster samt tilläggsisolering av fasader. PCB-sanering av fogar och mark i kvarteret Stäven, Visby, ska genomföras de närmaste åren. All nyproduktion ska energimässigt klara kraven för lågenergihus. Samtliga åtgärder för energibesparingar måste bedömas utifrån ett kostnads- och lönsamhetsperspektiv. främja bostadsförsörjningen Fastighetsbeståndet ska förändras och förädlas utifrån en långsiktig kundnytta. Bolaget ska sträva efter att erbjuda en bra mix av lägenhetsstorlekar och bostadsformer. Gotlands- Hem ska värna tillgången på hyresrätter. I takt med nyproduktionen ska vi, om vi bedömer det ekonomiskt lönsamt, pröva försäljning av för oss mindre lönsamma fastigheter. förmedling av bostäder Uppdraget att vara Regionens bostadsförmedling framgår av ägardirektiven. För att stödja utvecklingen mot en ökad befolkning har GotlandsHem till ägaren lämnat förslag på rutiner för eventuell förtur vid inflyttning. Beslut om detta tas i regionfullmäktige under företagsövergripande GotlandsHem har en låg personalomsättning och medelåldern i företaget är hög. Fram till 2015 beräknas en stor del av personalstyrkan gå i pension. Därför är det av största vikt att redan nu planera för en framtida kompetensförsörjning. Kund- och medarbetarundersökningar utgör viktiga underlag för vår planering de närmaste åren. Närmast genomförs kund- och medarbetarenkäter under våren Boendeprofiler, ett statistikmaterial från SCB, är också ett viktigt underlag i vår strategiska planering. Företagets processorientering ska fortgå. Resultatet av genomförda kartläggningar ska utgöra grunden för eventuella förändringar i rutiner, ansvarsfördelning och organisation. Vinstdisposition förslag till VinStDiSpoSition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr): Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande ställda vinstmedel tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Organisationsnummer

18 Ekonomiska sammanställningar

19 Koncernresultaträkning Alla belopp i tkr not rörelsens intäkter Hyresintäkter Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader rörelseresultat finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster resultat efter Finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Organisationsnummer

20 Koncernbalansräkning tillgångar Alla belopp i tkr not tillgångar anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Balanslåneposter Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Lånefordran dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Summa varulager och kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar summa tillgångar Organisationsnummer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem. 2010 i korthet 4. Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7. Ekonomiska sammanställningar

Innehåll. Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem. 2010 i korthet 4. Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7. Ekonomiska sammanställningar Årsredovisning 2010 Innehåll 2010 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse 9 Femårsöversikt 17 Framtida utveckling

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer