2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars ex

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex"

Transkript

1 Grundbok för försäkringsrådgivare 2006

2 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Foto Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars ex ISBN

3 Innehåll Förord Introduktion Försäkringar vid Sjukdom Försäkringar vid Arbetsskada Försäkringar vid Arbetslöshet Försäkringar vid Ålderdom Försäkringar vid Dödsfall Övrigt Utomlands Överklaga Historia Förkortningar Index

4 4 Mia Lindquist, Handels

5 Förord 5 Förord Välkommen som försäkringsrådgivare ett av de viktigaste fackliga uppdragen. För vad kan vara viktigare än att hjälpa sina arbetskamrater när det händer något som hotar deras trygghet? Alla kan råka ut för oförutsedda händelser som kan äventyra hushållsekonomin. Hur ska man klara ekonomin om man blir sjuk, om man skadas i jobbet eller invalidiseras i en trafikolycka? Vad ska man leva på om man blir arbetslös och hur ska familjen klara sig om man avlider i yrkesverksam ålder? Hur fungerar det här med avtalspension och premiepension och vad ska man tänka på när man ska placera sina pensionspengar? Det är exempel på sådant som dina kamrater kan behöva hjälp och råd med. Det är sådant ditt uppdrag som försäkringsrådgivare handlar om. Om den vanliga inkomsten av någon anledning rycks bort under en längre tid riskerar hushållsekonomin att raseras. Genom arbetarrörelsens arbete för ekonomisk trygghet för de många har vi fått den typiska svenska välfärdsmodellen med de lagstadgade socialförsäkringarna. Fackföreningsrörelsen har från början sett som en viktig uppgift att stärka medlemmarnas ekonomiska trygghet genom försäkringar. Därför har vi kunnat komplettera grundtryggheten med kollektivavtalade avtalsförsäkringar. Som ytterligare tillägg i trygghetsförsäkringarna finns de fackliga medlemsförsäkringarna i de olika LO-förbunden. Försäkringsfrågorna är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan verka för solidaritet och rättvisa i praktiken. Det gör vi på flera plan, både centralt och lokalt, och ett viktigt verktyg i arbetet att stärka medlemmarnas ekonomiska trygghet har varit och är kollektivavtalet. Lokalt, på arbetsplatserna, 5 är det du och alla andra försäkringsrådgivare som är ryggraden i detta arbete. Välkommen till grundutbildningen för försäkringsrådgivare och till ett mycket viktigt fackligt uppdrag! Wanja Lundby-Wedin LOs ordförande

6 6

7 Introduktion Innehåll Välkommen till grundutbildningen Om denna bok Denna bok Ny information i denna upplaga Tidigare regler finns numera på webben Övriga utbildningsmaterial LO-distribution Socialförsäkringslagen Försäkrad genom bosättning Försäkrad genom arbete Efterskydd EU-samordning av socialförsäkringsförmåner Vilka förmåner omfattas? Fyra principer Mer information finns Avtalsförsäkringar i utländska företag med tillfällig verksamhet i sverige Huvudregel och undantag Fora administrerar

8 8 Introduktion Välkommen till grundutbildningen Du har nu börjat din grundutbildning till försäkringsrådgivare. Hur utbildningen är upplagd varierar med lokala förhållanden men syftet är detsamma: Du får en grundläggande introduktion till socialförsäkringar och avtalsförsäkringar på sakområdena sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, ålderdom och dödsfall. Du får också inblick i vad ditt uppdrag kommer att innebära, tips om olika sätt att jobba och kunskap om din plats i den fackliga gemenskapen. Du kommer också att kunna få vidareutbildning varje år. Den ger fördjupade kunskaper och information om nyheter och förändringar inom ditt arbetsområde försäkringsrådgivarens. Det är viktigt att delta i vidareutbildningen. Förändringstakten är snabb på försäkringsområdet. Utbildare vid rådgivarutbildningen är fackliga företrädare och personal från Folksam, arbetarrörelsens försäkringsbolag. Om denna bok Försäkring är ett ämne som kan verka svårt, åtminstone i början, med många detaljer att hålla reda på i varje försäkring. I den här boken hittar du svaret på de flesta av medlemmarnas frågor kring vårt gemensamma försäkringsskydd genom lag och kollektivavtal. Boken redovisar också huvuddragen i medlemsförsäkringarna. Denna bok Grundboken är ditt utbildningsmaterial men också ett uppslagsverk som du kan använda aktivt i ditt uppdrag som försäkringsrådgivare. Boken är uppdelad i sakområdena sjukdom arbetsskada arbetslöshet ålderdom dödsfall Därutöver finns några andra kapitel. Bland annat ett som beskriver hur man överklagar beslut och ett kapitel med en historisk översikt. Ny information i denna upplaga I slutet av detta kapitel finns några nya avsnitt från och med 2006 års Grundbok. Det handlar om översiktlig information om socialförsäkringslagens bestämmelser om bosättnings- respektive arbetsbaserad försäkring EU-förordningar som gäller samordning av socialförsäkringsförmåner mellan länderna i EU/EES-området avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv om hur våra avtalsförsäkringar ska gälla i utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige. Tidigare regler finns numera på webben Du som har läst och använt LOs Grundbok för försäkringsrådgivare tidigare vet att det länge har funnits ett kapitel med titeln Tidigare regler. Där har alla gamla regler funnits kortfattat beskrivna. Omfånget på detta kapitel har varierat mellan upplagorna av grundboken. Under årens lopp har allt fler nya regelverk trätt i kraft

9 Introduktion 9 och därmed har allt fler gamla placerats i kapitlet Tidigare regler. Från och med 2005, har vi flyttat över de tidigare reglerna till alltså på den webbplats där du som försäkringsrådgivare finner pdf-filer, OH-bilder och annat användbart material som du behöver för ditt uppdrag. De tidigare reglerna är viktiga, trots att de inte tillämpas för skade- och försäkringsfall som inträffar nu. Du behöver alltså inte plugga in de gamla reglerna men behöver ha tillgång till en sammanfattning av dem när du stöter på äldre skadeoch försäkringsfall. Dessa gamla regler finns, som sagt, nu på Övriga utbildningsmaterial När du går grundutbildningen får du, förutom denna bok, också materialet Ditt uppdrag som försäkringsrådgivare. Där beskrivs ditt uppdrag, din utbildning och hur du bör lägga upp ditt arbete med försäkringsfrågorna. Hur själva utbildningen är upplagd och vilka arbets- och handlingsplaner som ingår, beskrivs i häftet Grundutbildning för försäkringsrådgivare. Tidningen Alla med tillhörande webbplats på Internet (www.alla.lo.se) är ditt verktyg för fortlöpande information om vad som händer på försäkringsområdet. På hittar du en mängd olika verktyg som underlättar ditt uppdrag som försäkringsrådgivare. Bland annat finns där många av LOs försäkringsmaterial. LO-distribution Tips på skriftligt informations- och fördjupningsmaterial 9 hittar du också i utbildningsmaterialet Ditt uppdrag som försäkringsrådgivare och i Materialnytt. De flesta material kan du beställa från LO-distribution, tel: , fax: , e-post: Om inget annat anges i Materialnytt är själva materialen gratis, men LO-distribution skickar en faktura på fraktoch expeditionsavgiften. Hjälp oss att göra nästa upplaga av grundboken ännu bättre! Hör gärna av dig med synpunkter på innehållet och uppläggningen i denna bok i smått och i stort! Dina reaktioner och förslag till förbättringar hjälper oss att göra materialet ännu bättre nästa år. Skicka dina synpunkter till: Grundutbildning för LOs försäkringsrådgivare LO, Informationsenheten Stockholm

10 10 Introduktion Socialförsäkringslagen Vem som är försäkrad och som har rätt till socialförsäkringsförmåner regleras i socialförsäkringslagen. Enligt den lagen delas socialförsäkringen in i två delar. I den ena delen är man försäkrad genom bosättning i Sverige och i den andra genom förvärvsarbete i Sverige. Här beskrivs huvudreglerna i socialförsäkringslagen. Specialregler finns för till exempel utlandsstuderande, sjömän, utsända, asylsökande och biståndsarbetare. Försäkringskassan har exakta uppgifter om vad som gäller för vem. Läs också mer i Folksams bok Vår trygghet, där det i början finns ett kapitel som heter Den svenska socialförsäkringen. Observera att socialförsäkringslagen inte omfattar arbetslöshetsförsäkringen eftersom den inte är en obligatorisk försäkring. För den gäller särskilda regler enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor. Försäkrad genom bosättning Den som är bosatt i Sverige (har sin egentliga hemvist, alltså dygnsvilan, här) omfattas av de bosättningsbaserade förmånerna. Den som kommer till Sverige och avser att stanna här mer än ett år anses bosatt i Sverige direkt vid ankomsten. Om en person, som är bosatt i Sverige, lämnar landet anses hon/han vara bosatt här om utlandsvistelsen inte varar längre än ett år. Bosättningsbaserad försäkring upphör när en person inte längre är bosatt i Sverige. Bosättningsbaserade förmåner Bosättningsbaserade förmåner gäller garantibelopp och bidrag. Dessa är : Vid sjukdom eller skador sjukvård, rehabilitering och särskilt bidrag subvention av tandvård för vuxna sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning För funktionshindrade assistansersättning handikappersättning vårdbidrag bilstöd För barnfamiljer föräldrapenning på garantinivå barnbidrag förlängt barnbidrag bidrag vid adoption underhållsstöd bostadsbidrag

11 Introduktion 11 För pensionärer garantipension pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn bostadstillägg till pensionärer (BTP) äldreförsörjningsstöd För efterlevande garantipension i form av änkepension eller omställningspension efterlevandestöd till barn Försäkrad genom arbete Den som förvärvsarbetar i en verksamhet i Sverige omfattas av den arbetsbaserade försäkringen oberoende av om hon/han är bosatt i Sverige eller inte. Den som behöver arbetstillstånd eller uppehållstillstånd i Sverige har inte rätt till arbetsbaserade förmåner förrän sådant tillstånd beviljats. För anställda gäller den arbetsbaserade försäkringen från och med den första anställningsdagen. För egenföretagare och uppdragstagare gäller försäkringen från och med den dag då arbetet påbörjats. Självklart måste man också uppfylla kraven som gäller för den speciella förmånen som man ansöker om. Exempelvis krävs för rätt till sjukpenning, förutom att ha förvärvsarbetat, att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Arbetsbaserade förmåner 11 Vid sjukdom eller skador sjukpenning rehabiliteringspenning arbetsskadeersättning inkomstrelaterad sjukersättning/aktivitetsersättning Vid graviditet havandeskapspenning För barnfamiljer föräldrapenning över garantinivån tillfällig föräldrapenning Vid vård av nära anhörig närståendepenning För pensionärer tilläggspension (tidigare ATP) inkomstpension premiepension För efterlevande barnpension omställningspension änkepension

12 12 Introduktion Efterskydd Arbetsbaserad försäkring upphör i regel tre månader efter det att arbete i Sverige upphört. Efterskydd för inkomstrelaterad sjukersättning/aktivitetsersättning gäller dock i tolv månader. Efterskydd gäller också för den som uppbär en arbetsbaserad förmån när arbetet upphör. Då fortsätter försäkringen gälla så länge förmånen betalas ut. Exempel: sjukpenning betalas så länge som sjukdomen varar även om arbetet har upphört. Försäkringen fortsätter också att gälla under tid då någon genomgår viss utbildning eller är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande. Introduktion

13 Introduktion 13 EU-samordning av socialförsäkringsförmåner Det finns regler inom EU för samordning av socialförsäkringsförmåner och motsvarande. De EU-gemensamma förordningarna 1408/71 EEG och 574/72 EEG styr detta. Syftet med regelverket är att se till att den som har tjänat in förmåner, till exempel pension, i ett land inom EU och EES-området inte går miste om dem om hon/han flyttar till ett annat land. Vilka förmåner omfattas? En lång rad svenska förmåner och deras motsvarigheter i andra EU-länder omfattas. Här är några exempel: Sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringsersättning, ersättning vid arbetsskada, sjuk- /aktivitetsersättning, läkarvård, sjukhusvård, tandvård, läkemedel, ålderspension inklusive tilläggspension och garantipension, efterlevandepension, föräldrapenning i samband med barns födelse, barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag samt arbetslöshetsersättning i vissa fall. Fyra principer Likabehandling. Om du är bosatt eller arbetar i ett annat EU-/EES-land har du rätt till samma förmåner som det landets egna medborgare. Familjemedlemmar och efterlevande ska också behandlas lika. Sammanläggning. Om det finns krav på att 13 du ska ha varit försäkrad en viss tid för att få en förmån, får du lägga ihop försäkringstid som du fullgjort i andra EU- /EES-länder också. Exportabilitet. Du får ta med dig förmåner över gränserna i EU-/EES-området. Det gäller till exempel pension, efterlevandeförmåner, arbetsskadeförmåner och liknande. Andelsberäkning. Om du har tjänat in rätt till ålderspension i mer än ett land, har du rätt till en proportionellt beräknad pension från varje land. Mer information finns Försäkringskassan har alla uppgifter om vad som gäller för olika förmåner och olika grupper av personer (anställda, utsända, familjemedlemmar, gränsarbetare, studerande, pensionärer, medborgare/tredjelandsmedborgare och så vidare). Arbetsförmedlingen och a-kassan vet vad som gäller beträffande arbetslöshetsförsäkring. I denna grundbok har vi sedan 2005 ett kapitel som heter Utomlands, där du kan läsa mer om vad som gäller vid arbete utomlands. Läs också kapitlet EU och socialförsäkringen som finns i början av Folksams årligen utkommande bok Vår trygghet.

14 14 Introduktion Avtalsförsäkringar i utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige LO och Svenskt Näringsliv har slutit ett avtal vars innebörd är att avtalsförsäkringarna med vissa undantag ska gälla för alla, även för anställda i utländska företag som driver tillfällig verksamhet i Sverige. Det kan ske genom att företaget blir medlem i en arbetsgivarorganisation och då blir man ju bunden av kollektivavtal direkt. Eller så tecknar företaget hängavtal eller avtal med Fora om försäkringarna. LOs och Svenskt Näringslivs avtal trädde i kraft den 1 september Motsvarande avtal har slutits på tjänstemannasidan, mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Med tillfällig verksamhet menas verksamhet som avses bedrivas i Sverige under högst tolv månader, räknat från den dag då företaget började sin verksamhet i Sverige. Om tidsperioden blir längre än tolv månader, ska företaget omfattas av samtliga försäkringar from månad 13. Om företaget redan från början vet att tiden i Sverige kommer att överstiga tolv månader ska samtliga försäkringar tecknas att gälla från och med kollektivavtalsdatum. Huvudregel och undantag På alla företag som är verksamma i Sverige ska avtalsförsäkringarna och Avtalspension SAF-LO gälla. Premien för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, och Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, ska alltid betalas. Dessa försäkringar omfattas alla av, alltså även företag som är verksamma här kortare tid än tolv månader. För Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, Omställningsförsäkringen och Avtalspension SAF-LO samt premiebefrielseförsäkringen kan undantag medges i de situationer som sammanfattas nedan. Undantag från AGS Om en anställd i ett utländskt företag fortfarande omfattas av sitt hemlands sjukförsäkring, behöver företaget inte betala premien för AGS för henne/honom. Arbetsgivaren ska för Fora visa upp ett intyg från hemlandets motsvarighet till Försäkringskassan. Skälet till att undantag kan beviljas i den här situationen är att AGS är utformad så att den bara kan komplettera den svenska sjukförsäkringens förmåner, till exempel sjukpenning. Undantag från omställningsförsäkringen Om ett utländskt företag ska vara verksamt i Sverige kortare tid än tolv månader, behöver företaget inte betala premien för omställningsförsäkringen, alltså Avgångsbidragsförsäkringen, AGB, och omställningsstödet. Undantag från Avtalspension SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen Om företaget fortsätter att betala premier i hemlandet till ett kompletterande pensionssystem för en viss anställd som är utstationerad i Sverige behöver företaget inte betala premien till Avtalspension SAF-LO för henne/honom. Arbetsgivaren måste visa intyg på detta för Fora.

15 Introduktion 15 Fora administrerar Blanketter och mer information finns hos Fora AB. På finns bland annat blanketterna Försäkringsanmälan för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige och Ansökan om undantag från Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS och Avtalspension SAF-LO Om företaget inte är bundet av kollektivavtal, kommer försäkringarna att gälla från den dag då Fora tar emot anmälan. Om företaget har kollektivavtal, är företaget skyldigt att teckna försäkringarna från den dag då kollektivavtalet börjar gälla. Försäkringsavtalet måste sägas upp för att upphöra. För detta har Fora blanketten Uppsägning av försäkringsavtal för utländska företag som ska skickas in till Fora när företagets verksamhet i Sverige har upphört. 15

16 16

17 17 Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom Arbetsskada AGS TFA Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Arbetslöshet AGB Dödsfall TGL

18 Sjukdom Jaana Åsberg, SEKO Sjöfolk

19 Sjukdom 19 Innehåll Om innehållet i detta kapitel Försäkringskassan = ny statlig myndighet Allmänna regler om hur sjukdom och arbets(0-)förmåga bedöms Försäkringskassan beslutar Från sjukpenning till sjukersättning/aktivitetsersättning En samlad bedömning Sjuklön Vem har rätt till sjuklön? När och hur länge får man sjuklön? Hur stor är sjuklönen? Karensdagsregler sjuklön Högriskskydd för den som är sjuk ofta eller har längre sjukperioder Specialregler sjuklön Arbetsgivarens skyldigheter Tvist om sjuklön Sjukpenning Särskild sjukförsäkringsavgift (medfinansiering) Allmänna förutsättningar sjukpenning Har du rätt till sjukpenning? Karensdagsregler sjukpenning Hur stor är sjukpenningen? Timberäknad eller kalenderdagsberäknad sjukpenning Specialregler sjukpenning Förebyggande sjukpenning Sammanfattning Sjuklön/sjukpenning Vad får du göra under sjukskrivningstiden? Rehabilitering Sjukersättning/aktivitetsersättning (tidigare: sjukbidrag/förtidspension) Allmänt Saklig grund? Aktivitetsersättning (för åringar) Tidsbegränsad sjukersättning (tidigare: sjukbidrag) för åringar Sjukersättning (tidigare: förtidspension) för åringar Ersättningsnivåer i sjukersättning/aktivitetsersättning Så beräknas sjukersättning/aktivitetsersättning Sjukersättning/aktivitetsersättning i form av garantiersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning är pensionsgrundande

20 20 Sjukdom Bostadstillägg till den som har sjukersättning/aktivitetsersättning Vilande sjukersättning (tidigare: vilande förtidspension) Övriga ersättningar från sjukförsäkringssystemet Sjukvårdsersättning Ersättning vid vård av närstående Handikappersättning Bilstöd Assistansersättning Ersättning för felbehandling m m Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS Dagsersättning under sjukpenningtid Månadsersättning under tid med aktivitetsersättning/sjukersättning Värdesäkring Skatteregler Kvalifikationstid Försäkringsgrundande anställningstid Efterskydd Medlemsförsäkringar Grupplivförsäkring Trygghetsförsäkring fritidsskador Praktiska anvisningar och annat stödmaterial sjukdom Sammanfattning sjukdom Praktiska anvisningar Sjuklön Praktiska anvisningar Sjukpenning (när sjuklön upphört)) Praktiska anvisningar Sjukersättning/aktivitetsersättning Praktiska anvisningar Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS Råd till en sjukskriven Checklista sjukdom OH-bilder för kopiering

21 Sjukdom 21 Sjukdom Om innehållet i detta kapitel I detta kapitel får du information om ersättningar vid sjukdom och om de försäkringar och motsvarande anordningar som styr dessa ersättningar. Lagstadgade försäkringar Sjuklön enligt SjLL Läs på sidan och motsvarande Sjukpenning Sjukersättning/aktivitetsersättning Övriga ersättningar enligt lagen om allmän försäkring (AFL) Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS Läs på sidan Medlemsförsäkringar Gruppliv med sjukkapital Läs på sidan Trygghetsförsäkring-Fritid, TFF 52 Ersättningarna genom lag och kollektivavtal vid sjukdom gäller oavsett orsaken till sjukdomen och den arbetsoförmåga eller nedsättning av arbetsförmågan som den har lett till. Informationen i detta kapitel gäller alltså även om du har drabbats av ett olycksfall på fritiden eller en arbetsskada. De särskilda ersättningar som lämnas vid arbetsskada (och som du kan läsa om i nästa kapitel, sid 64-99) fungerar som komplement. Försäkringskassan = ny statlig myndighet Den 1 januari 2005 fick Sverige en ny statlig myndighet: Försäkringskassan. Den ersatte det tidigare Riksförsäkringsverket och de tidigare 21 självständiga länsvisa allmänna försäkringskassorna. Syftet med den nya myndigheten är att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning och en bättre samsyn inom organisationen. Försäkringskassans centrala ledning finns på huvudkontoret i Stockholm. På regional nivå finns 21 länskontor med samma geografiska indelning som de tidigare allmänna försäkringskassorna. På lokal nivå finns cirka 240 försäkringskontor.

22 22 Sjukdom Allmänna regler om hur sjukdom och arbets(0-)förmåga bedöms Sjukdom i social- och avtalsförsäkringarna ersätts om den leder till arbetsoförmåga eller nedsatt förvärvsförmåga. Rätten till ersättning för förlorad inkomst grundar sig alltså på att man på grund av sjukdomen inte kan försörja sig genom förvärvsarbete helt eller delvis. De regler som beskrivs nedan är i praktiken möjliga att tillämpa först när Försäkringskassan har ansvaret för att betala ut sjukpenning eller andra ersättningar vid sjukdom. Reglerna gäller dock i princip också för sjuklöneperioden på 14 dagar, när för de flesta anställda arbetsgivaren betalar sjuklön. Försäkringskassan beslutar Två krav måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till sjukpenning och i förlängningen eventuellt tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning (de nya ersättningsformer som från och med år 2003 har ersatt de tidigare begreppen sjukbidrag eller förtidspension). Du ska lida av en sjukdom denna sjukdom ska nedsätta arbetsförmågan så att en inkomstförlust uppkommer. Försäkringskassan alltså inte den sjukskrivande läkaren fattar beslut om arbetsoförmåga. Läkarintyget ( sjukskrivningen ) är ett underlag för Försäkringskassans beslut. Från sjukpenning till sjukersättning/aktivitetsersättning Arbetsförmågan och därmed rätten till ersättning prövas sedan 1997 enligt en stegför-steg-modell i sju steg. Om du är arbetslös Arbetsförmågan hos en arbetslös bedöms i förhållande till: det arbetsmarknadspolitiska program som du genomgår eller arbetsmarknaden som helhet (dvs normalt förekommande arbeten ) om du efter tillfrisknandet inte kan återgå till den aktuella åtgärden eller om du inte genomgår ett arbetsmarknadspolitiskt program. Steg 1. Kan den försäkrade utföra sitt vanliga arbete efter nödvändig behandling och konvalescens? Steg 2. Kan den försäkrade utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss rehabilitering eller anpassning av arbetsuppgifterna? Steg 3. Kan den försäkrade utföra och erhålla andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare utan extra insatser? Steg 4. Kan den försäkrade erhålla andra arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare efter viss utbildning, anpassning av arbetsuppgifter eller liknande rehabiliterande insatser? Steg 5. Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, utan extra insatser? Steg 6. Kan den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete efter vissa rehabiliterande insatser, till exempel utbildning eller omskolning? Steg 7. Är den försäkrade varaktigt arbetsoförmögen eller arbetsoförmögen under en begränsad tid på minst ett år? Om svaret blir JA på den första frågan, har du rätt till ersättning (i regel sjukpenning) och någon mer prövning behöver inte göras. Om svaret blir NEJ, går man vidare till nästa steg och så vidare. Ett JA på den sista frågan brukar föranleda Försäkringskassan att ta ställning till att byta ut sjukpenningen mot sjukersättning/aktivitetsersättning.