röst i upprättelsens tider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "röst i upprättelsens tider"

Transkript

1 Nr 4 En röst i upprättelsens tider Utgiven av rådet för främjande av svensk messiasrörelse Nr 4 Årgång 1 19 augusti Elul 5772 Ansvarig utgivare Johan Bladh Rättfärdighet Psalm 119:5 (SFB) O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar! Vers 7: Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Vers 40: Jag längtar efter dina befallningar, håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Så följer verser om den Eviges rättfärdighet, och om längtan efter att hålla hans bud och stadgar, i hela psalmen. Av denna psalm, liksom genom hela bibeln kan vi förstå och inse att den Evige är rättfärdig. När man då älskar och fruktar honom och lär känna hans rättfärdighet och hans barmhärtighet, vill man som psalmisten även längta efter att få hålla hans bud. Vad är då rättfärdighet? Ordet rättfärdig är förklarat i en svensk ordbok med: som lever ett gott och moraliskt liv och därmed är fri från synd (mest ett religiöst uttryck), eller: som är moraliskt riktigt grundad. Vi kan förstå att det handlar om att följa en livsstil, som bygger på uppsatta regler och bud. Följer vi vägen fungerar vårt liv, följer vi inte reglerna uppstår konsekvenser. Det hebreiska ordet för rättfärdig är tsadik, vilket inte innebär att man är fri från synd eller är fullkomlig. Man kan alltså vara rättfärdig även om man inte är fullkomlig, utan har gjort sig skyldig till synd, som är brott mot lagen. Jag vill ta Noa som exempel. I 1 Mos. 6:9 står det: Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Noa hade beslutat att vandra med Elohim. Vad bestod då Noas rättfärdighet i? Varifrån hade han fått kännedom om den Eviges vilja med människans vandring på jorden? Detta är några frågor som jag vill spekulera omkring utifrån min kunskap om den Evige, hämtat från bibelns ord, predikningar och från undervisning jag har fått. MessiasBladet nr 4 Innehåll: Ledare s.1 Vägen s.2 Reportage s.6 Kost & Hälsa s.7 Betraktelse s.8 Bön på sabbaten s.9 Hebreiska ord s.10 Videoklippet s.10 Vittnesbörd s.11 Månadens kod s.12 Juridik s.13 Först frågar jag mig, varifrån hade han fått kännedom om den Eviges vilja? Om vi ser tillbaka på när Adam skapades, kan man tänka sig att den fullkomliga varelsen levererades till jorden med en instruktionsbok. Det är ju så det är, när man erhåller en komplicerad produkt. Man får en instruktionshandling medsänd. Bättre är väl att säga, att när Adam skapades så fick han en vägbeskrivning. Denna vägbeskrivning vill jag tro var komplett. Hela lagen fanns där, men allt var inte aktuellt just då. Vissa delar skulle få sin verkan när den Evige upprättade förbunden med människor i olika situationer. Ett förbund var Noaförbundet, som fortfarande gäller, ett annat var förbundet med Israels folk, och ytterligare ett var det förnyade förbundet i Jeshua Messias. Vad bestod Noas rättfärdighet i? Det finns vissa rabbiner som säger att det inte var samma höga 1

2 rättfärdighetskrav då, som det blev senare. Man kan ju förstå att det finns olika rättfärdighetskrav beroende på tid, kunskap, och ställning inför den Evige. Jeshua kräver mer av sina lärjungar än vad Torán kräver av folket. Den Eviges rättfärdighet är inte densamma som människans rättfärdighet, den är oföränderlig, men han är även barmhärtig när vi ödmjukar oss. Om vi följer släktleden fram till Noa i Torán kan vi tänka oss att de som nämns är rättfärdiga människor. Det fanns säkert många människor som var rättfärdiga, men när floden kom fanns det bara en som var fullkomlig i sin samtid. Hans närmaste var säkert rättfärdiga människor. Sem var troligen en av dem som undervisade i gudsfruktan och rättfärdighet för många människor, efter floden, fram till Abrahams och Isaks tid. Noas rättfärdighet bestod sannolikt i att han dyrkade endast en Gud, han hädade inte, han mördade inte, han talade inte illa om människor, han spred inte falska rykten, och han sådde inte splittring bland sina medmänniskor, även om han blev hånad och föraktad. Han hade respekt för skapelsen och visste vilka djur som var rena. Han var helt trogen sin hustru och familj. Han fostrade sina barn i gudfruktigt leverne. Troligen gav han full lön till sina arbetare, när han behövde hjälp att bygga arken. Han undanhöll förmodligen ingen skatt till skatteverket och lurade ingen människa, och gav troligtvis tionde. Han frambar även offergåvor till den Evige. Ja allt det som en rättfärdig man bör göra. Att ta Noa som förebild i att utöva rättfärdighet, är väl något som vi alla, som vill leva ett rättfärdigt och gudfruktigt liv skall kunna göra. Han var ju så rättfärdig i sin samtid, att den Evige kunde ge honom en belöning som ingen annan har fått, nämligen att överleva den mest fruktansvärda katastrof som någonsin har skett på jorden, och som aldrig kommer att inträffa igen. Jag vill gärna bekänna mig till Noas rättfärdighet. Jag bekänner mig gärna till Noaförbundet, och vill betrakta allt förlöjligande av Noa och hans rättfärdighet som en av de sämsta egenskaper en människa kan ha. Ytterligare en rättfärdighetsgärning Noa utförde, kan man förmoda, var att upprätthålla och fira sabbatsdagen. Om sabbatsdagen gavs till Adam, är det troligt att de gudfruktiga människorna fram till Noas tid respekterade sabbaten som en vilodag, och att även Noa och hans familj då följde den seden. Min tro är att den Evige instiftade sabbaten när han hade skapat himmel och jord. Denna tro grundar sig på att den Evige uttrycker klart och tydligt att på den sjunde dagen, efter arbetet, vilade han. Den Evige behöver naturligtvis inte vila, men människan behöver vila. Han gav människan en fingervisning. Du, människa, behöver vila efter ditt arbete. Eftersom du är helt upptagen med att arbeta och sträva, och därmed inte tänker så mycket på mig, vill jag att du stannar upp och är tillsammans med mig, för jag längtar efter att få vara tillsammans med dig. Inom Noaförbundet finns det sju grundlagar, men det betyder inte att de är de enda lagarna som Noa, och alla andra människor, skall följa för att leva ett rättfärdigt och gudfruktigt liv. Till exempel; att vila på sabbaten är en viktig del av ett sunt och gudfruktigt liv, en annan är förordningen att hedra sina föräldrar. Psalm 119: HERRE, mitt rop kommer inför dig, ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte, rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du lär mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Nästa månad kommer jag att fortsätta mina tankar om rättfärdighet och dom, men även om barmhärtighet. God månad! Johan 2

3 Vägen Förra månaden talade vi om att vi nu lever i en tid då fler och fler icke-judar som går på Vägen får en stark längtan efter att gå upp till Sion för att lära sig Torán direkt från källan. Profeternas ord håller på att uppfyllas genom dessa som vill lära känna den Eviges vägar på ett grundligare sätt för att kunna vandra på hans stigar (Jes. 2:3; Mika 4:2). Inom denna himmelskt inspirerade rörelse finns två ytterligheter. Den ena lär att alla som tar emot Jeshua bland hedningarna måste hålla alla Toráns bud lika väl som judarna. De som förespråkar denna linje utgår från orden i Torán som säger att samma lag i hebreiskan en lag skall gälla för infödingen och för främlingen (2 Mos. 12:49; 3 Mos. 24:22; 4 Mos. 15:6, 29). En sådan tolkning leder nödvändigtvis till uppfattningen att alla som bland hedningarna får del av frälsningen, måste omskära sina män och hålla allt vad Torán förespråkar för Israels folk. Stora problem uppstår dock bl.a. med bud som gäller tempeltjänsten och andra bud som är direkt knutna till Israels land. Ett annat konfliktområde är frågan hur mycket av den muntliga torán som skall gälla och hur mycket av rabbinernas auktoritet som skall erkännas. Detta leder ofta till att de som följer denna inriktning får en karaitisk-liknande uppfattning som förkastar det rabbinska ledarskapet och den muntliga torán/traditionen, vilket i praktiken leder till att man tvingar juden att lämna mycket av sitt kulturella och andliga arv och skilja sig från troheten till sitt folk, om han skall kunna leva efter samma lag som främlingen. Den andra ytterligheten följer den mest extrema linjen hos vissa rabbiner som lär att Noas ättlingar de s.k. noakiterna enbart har sju bud att efterfölja och är därför förbjudna att uppfylla de bud som gavs till Israel på Sinai. Eftersom Israels folk är avskilt från de andra folken genom Toráns bud får inte de andra folken göra som de, för att inte sudda ut skillnaden mellan dem. Problemet med denna linje är att det är svårt att hitta stöd både i Tanach (GT) och i de Messianska Skrifterna (NT) för denna uppfattning. Mötet i Apostlagärningarna 15 presenterar en medelväg mellan dessa extrema ståndpunkter. Å ena sidan är det sant att judarna genom omskärelseförbundet och den skrivna och den muntliga Toráns givande har avskilts från andra folk till att vara annorlunda. Men samtidigt är det klart att många av de bud som gavs till Israel även är exempel för folken på hur människan kan leva på en hög andlig, moralisk och social nivå som leder till framgång i allt. Det intressanta av slutsatsen i Apostlagärningarna 15 är att Jaakov som var huvuddomaren i det messianska rådet enbart sätter en nedre gräns för vad som är nödvändigt för de hedningar som blivit trogna Israels Gud. Dörren lämnas öppen för den som vill lära sig och hålla mer ur Torán. (Apg. 15:21) Likheten mellan de fyra krav som där ställs upp och den muntliga traditionens lära om de sju buden är anmärkningsvärd. Det verkar dock som om dessa fyra inte skall ses som en ersättning för de sju buden utan snarare som en skärpning av vissa av dem. Lägg märke till att dessa fyra inte beskrivs någon gång som bud utan nödvändiga saker som de troende bland hedningarna gör väl i att hålla sig ifrån. (Apg. 15:28-29) Det faktum att bara fyra saker nämns här är inget bevis för att de sju buden inte skulle gälla. Både Paulus brev och Petrus andra brev, som speciellt riktades till de troende icke-judarna, visar klart att de sju buden är grunden för ett rättfärdigt liv bland folken. 2 Mosebok 20 talar om hur Israels folk stod vid Sinai berg och fick se och höra de tio orden basuneras ut från toppen av berget. Dessa bud gavs inte till de andra folken, utan speciellt till dem som på ett fysiskt sätt hade befriats från slaveriet i Egypten. Det första ordet lyder: Jag är den Evige, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur slavhuset. Detta tolkas av rabbi- 3

4 nerna som ett av de positiva buden av de 613, budet att tro på Guds existens, vilket naturligtvis också gäller för alla människor. Men alla människor har inte befriats från Egyptens slaveri, så vi måste dra slutsatsen att de tio orden blev givna speciellt till Israel. I 2 Mos 34:28 och 5 Mos 4:13 står det att de tio orden hör samman med förbundet. Trots att flera av dessa bud finns i Noas sju bud måste vi ställa oss frågan om verkligen alla dessa tio även gäller för dem som inte är medlemmar i Sinaiförbundets folk. Och i så fall i vilken utsträckning. Vi skall nu speciellt koncentrera oss på det fjärde ordet: Tänk på (hebreiska: kom ihåg) sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. (2 Mos 20: års övers.) Låt oss jämföra vad Moshé rabbenu sa när han på Moabs hedar inför nästa generations israeliter citerade vad den Evige hade talat från berget: Håll sabbatsdagen, så att du helgar den, såsom HERREN, din Gud, har bjudit dig. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller sin dotter, eller din tjänare eller din tjänarinna, eller din oxe eller din åsna eller någon av dina dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar; på det att din tjänare och din tjänarinna må hava ro såväl som du. Du skall komma ihåg att du själv har varit träl i Egyptens land, och att HERREN, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm; därför har HERREN, din Gud bjudit dig att hålla sabbatsdagen. (5 Mos 5: ) Hur kommer det sig att det står olika i dessa två texter? Citerade Moshé rabbenu fel? Varför är det två olika versioner av det fjärde ordet? Vad 4 sa den Evige egentligen? Sa han det ena eller det andra? Rabbinerna löser detta genom att lära att den Evige talade två utsagor på samma gång. Med andra ord sa den Evige både det som står i 2 Mos. 20 och i 5 Mos. 5 samtidigt. Vid sabbatens ingång sjunger man i synagogorna runt om i världen Shemor ve-zachor be-dibur echad Håll och kom ihåg, i ett enda uttalande. Vi skall nu analysera skillnaden mellan dessa två texter: 1a) Tänk på sabbaten, till att helga den 2a) Håll sabbaten, till att helga den 1b) ty på sex dagar vilade på sjunde dagen 2b) kom ihåg att du var slav din Gud har fört dig ut därifrån 1c) därför har den Evige välsignat sabbaten och helgat den 2c) därför har han befallt dig att hålla sabbaten Den första texten framhåller sabbatens samband med skapelsen medan den andra texten visar sabbatens anknytning till befrielsen ur Egypten. Om vi nu går tillbaka till det vi sa innan, att dessa ord blev givna till förbundsfolket, så måste vi erkänna att sabbaten på ett speciellt sätt blev given till dem. Andra texter i Torán visar också hur sabbaten blev given som ett förbundstecken mellan den Evige och Israels folk (2 Mos. 16:29; 31:13-16). Därför är brott mot sabbaten genom att t.ex. tända eld ett så allvarligt brott att det bestraffas med döden (2 Mos. 31:14; 35:2-3; 4 Mos. 15:32-36). För juden är brott mot sabbaten en fråga om liv och död, både i denna världen och i den tillkommande. Är det så för icke-juden? Nej, icke-juden har inte fått sabbaten som ett förbundstecken. Men eftersom sabbaten inte kommer från uttåget ur Egypten utan från skapelsen har den ändå att göra med alla människor, men dock inte som ett förbundstecken.

5 Adam, den första människan, blev skapad till Guds avbild den sjätte dagen i skapelseveckan. Dagen efter fick han uppleva hur den Evige vilade från sitt skapelseverk. Adam kallas i Lukas 3:38 för Guds son vilket innebär att han var Guds representant och efterföljare. Om därför Adams Fader vilade på sabbatsdagen så gjorde också Adam det, och då fick han också del av den välsignelse som gavs speciellt till sabbatsdagen. (1 Mos. 2:3) Jeshua sa: Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är Människosonen Herre också över sabbaten. (Mark. 2:27-28) Det lär oss två saker att sabbaten, som kommer från skapelsen, inte blev gjord enbart för judarna, utan för människan. Ordet människa är exakt samma som Adam på hebreiska. Med andra ord, sabbaten blev gjord för Adams skull. Fanns bara judarna i Adam när han lärde sig att vila på sabbaten? Fanns inte alla andra människor där också? Av det lär vi oss att sabbaten inte är en exklusiv gåva till Israel och det judiska folket, utan också blev gjord för alla människor på jorden. Däremot är inte sabbaten ett tecken på något förbund mellan den Evige och mänskligheten, som det är ett förbundstecken mellan Honom och judarna. Det andra vi lär oss är att eftersom Människosonen är herre över sabbaten innebär det att alla de som medvetet går in i sabbaten för att avskilja den på något sätt kommer under Människosonens herravälde. Om vi nu går tillbaka till texterna om sabbaten i det fjärde ordet som gavs på berget så ser vi att när sabbaten är kopplad till skapelsen så är det fråga om att komma ihåg den, medan det finns ett samband mellan att hålla sabbaten och att bli befriad från Egypten. Komma ihåg och hålla är inte samma sak. Israels folk var både med vid skapelsen och vid Sinai och därför måste de både komma ihåg och hålla sabbaten för att kunna helga avskilja den. Men hedningarna, som inte var med vid Sinai, har inte fått något bud om att hålla sabbaten, bara komma ihåg den, sedan skapelsen, så att den blir avskild. Israel har alltså mycket strängare bud när det gäller sabbaten. Juden är tvungen att hålla sabbaten och får dubbel välsignelse när han gör det. Icke-juden blir inte straffad om han inte håller sabbaten utan välsignad om han kommer ihåg sabbaten och avskiljer den från de andra dagarna för att tillägna den åt den Evige. Hur skall då de rättfärdiga bland folken kunna komma ihåg sabbaten till att avskilja den? Det första man måste veta är när sabbaten börjar och slutar. 1 Mosebok 1 lär att solen, månen och stjärnorna blev givna till att bestämma dagar och tider. Dagen slutar och börjar vid solnedgången, speciellt när man kan se två eller tre stjärnor (3 Mos. 23:32). Det innebär då att om man skall vara på säkra sidan räknar man att sabbaten börjar strax innan solnedgången på fredag kväll och slutar när man kan se tre små stjärnor på lördag kväll. Eftersom sabbatsbudet är så viktigt för judarna har de infört ett säkerhetsstaket före och efter sabbaten, så de flesta följer praxisen att börja 18 minuter innan solnedgången och sluta 45 minuter efter. (Undantag görs vid vissa tider av året i länder som är långt från ekvatorn, exempelvis Sverige.) Den icke-jude som vill vandra på den Eviges väg bör tänka på sabbaten till att avskilja den. Då får han del av den välsignelse som är nerlagd i den dagen. Om han dessutom väljer att även hålla sabbaten i den mån det är möjligt kommer han att bli extra välsignad. (Jes. 56:2-7) Hur skall man på ett praktiskt sätt kunna komma ihåg och eventuellt hålla sabbaten så att den blir avskild? Det kommer vi att ta upp i kommande avsnitt. Ketriel 5

6 Reportage Israelresa med Folke Holtz Vi kom från flygplatsen till vårt lilla hotell, House 57, och gjorde oss sedan redo för en utflykt med Jerusalems nya spårvagn. Vi anpassade oss snabbt från ett regnigt Stockholm till Jerusalem där det uppskattningsvis var 35 C. Nästa dag åkte vi till Hebreiska universitet i Jerusalem på Scopusberget. Utöver de akademiska institutionerna fanns där även en universitetssynagoga. Det var en vacker kombination av modern arkitektur och välskötta parker. Sedan åkte vi vidare till Olivberget, och Folke förklarade de bibeltexter som relateras till platsen samt visade olika platser som ligger i närheten, såsom Getsamani. Efter lunchen begav vi oss till Yad Vachem museum - som påminner oss om förintelsen av nästan 7 miljoner judar under nazismen. På tisdagen reste vi norrut, och på vägen genom det torra ökenliknande landskapet såg vi oaser med planteringar av oliver, vindruvor, palmer och bananer. Vi nådde så småningom Tiberias som är en av Israels största städer. Norr om staden ligger Ginosar, en kibbutz som har blivit en turistattraktion på grund av den s.k. Jesusbåten som är daterad mellan år 70 f.v.t. till år 70 e.v.t. Det visar på en del av Israels vetenskapliga talanger. Vidare norrut stannade vi vid Kfar Nahum vars ruiner har restaurerats, exempelvis resterna av synagogan och grunderna på de olika husen. Vi avslutade dagen genom att besöka en utsiktspunkt i Golan; där kan man observera hela Kinneret. Därefter åt vi på en fiskrestaurang i kibbutzen Ein gev. På den fjärde dagen besökte vi en yeshiva i gamla Jerusalem; det var en kombination av undervisning och kulturminnesvård i lokalen. Folke visade oss sedan två av de viktigaste historiska platserna i Jerusalem Cardogatan från Romartiden och Hiskiamuren från profeternas tid. Vi besökte också en bokhandel som ägs av jeshuatroende judar och som undervisade oss. Sedan passade vi på att handla i Moriabokhandeln. Efter lunchen åkte vi till Uri Marcus som gjorde ett referat av sin nya bok, som hade ett judiskt perspektiv. Sist men inte minst, på kvällen hade vi besök av Ketriel Blad på House 57 som gjorde en mycket tydlig presentation av hur vi bör ta hand om sabbaten, och han kontrasterade relevanta stycken i Torán från andra och femte Moseboken. På torsdagen besökte vi Masada och Qumran. Under resan kunde vi se en hel del oaser som har skapats av kibbutzer, på en av världens varmaste platser. Vi fick även tillfälle att bada i Döda Havet. Efter en sen lunch återvände vi till Jerusalem. Senare besökte vi en professor från Hebreiska Universitetet som hade ett föredrag, och samtalade med oss om Israels politiska situation, i synnerhet i relationen till araber. På fredagen besökte vi Lemaan Zion, där vi togs emot av Hillel Goldberg som förklarade för oss organisationens filantropiska verksamhet. Goldberg är en överlevande från förintelsen, och han pratade svenska med oss. Han kommer för övrigt till flera orter i Sverige i november. Efteråt delade vi på oss, och själv följde jag med Folke till Mea Shearim, medan resten av gruppen gick till Davids museum. Dagen avslutades med en sabbatsmiddag i House 57. Under sabbaten kom Efraim och Rimona, och vi åt lunch tillsammans och hörde deras vittnesbörd om deras erfarenheter i Israel. De tog bland annat upp hur Jeshua uppfattas av många ledande rabbiner i Israel. Sedan åkte vi till Folkes synagoga där det var ett möte kl Folke fick läsa texten ur Torán. Efter kidushen blev det en intressant kommentar och diskussion över veckans parashá. Alberto Patrickson 6

7 Kost & hälsa Inom omskärelseförbundet är halacha en ständigt pågående process, där du kan hitta direktiv för vad som idag är lämplig mat. Något som inte är fallet när det gäller oss hedningar som kommit till tro på Israels Messias. Jag ser flera förklaringar till det, dels har vi fått en betydande frihet, vilket vi t.ex. ser i Rom 14 och Apg. 15. Men jag tror även att en del av förklaringen ligger i den uppdelning i två religioner som blev konsekvensen av det andra templets förstörelse år 70 e.kr. Jag ser att man inom kristendomen gärna ville distansera sig från våra sanna fäder och finna annan visdom, men det fanns också starka politiska motiv. Vad vi ser idag är ett totalt motsatt förhållande, vi ser mer och mer klart inom Messiasrörelsen att skall tron återfå sin sanna stringens måste vi gå till våra visa och hämta vishet och ledning till ett avskilt liv idag. Vilket privilegium det är att kunna få ta del av den visdom som finns i den muntliga toran, i talmud, och hos rabbinerna. Kort och gott, vi ser det judiska folkets prästkallelse att visa vägen för nationerna, och vi vill erkänna och bejaka den. Det öppnar verkligen nya och djupare perspektiv. Jag tänker idag närma mig ett svårt ämne där det som jag förstår inte finns utrymme i skriften för att ge några tvärsäkra direktiv. Men genom att börja studera dessa frågor och samtala om dem kan vi hitta rätt även här. Vi har ju fått avskildhetens ande till vår hjälp. Under nästan 2000 år var människan vegetarianer, fram till och med Noa. Ett av de bud som Noa får är att inte äta köttet från levande djur (Bereshit, 1 Mos 9: 3-4). I det så kallade apostlamötet i Apg. 15 inskärps detta, vilket vi ser i vers 20. Vi skall inte äta kött från kvävda djur och inte heller blod. Alltså finns det inget förbud som jag ser det vare sig för skinkmackan eller räksmörgåsen. Ändå vågar jag säga att det är ett mål att jobba för, nämligen att vi väljer att avstå från detta i vår kosthållning, i synnerhet om vi vill leva nära det judiska folket. Vad innebär det att inte äta köttet från kvävda djur? Kan jag gå ner till mataffären och ta en köttbit i köttdisken och tillaga den? Jag skulle vilja problematisera frågeställningen genom att påtala att det är idag tillåtet med upp till 28 timmars transport av nötdjur inom EU. Och efter ett dygns vila kan transporten fortsätta i princip hur länge som helst. 1 Det tragiska faktumet är att inte ens dagens bristfälliga regelverk efterlevs. Frågan är om inte djur som transporteras så länge med bristfälligt med syre och vatten är att betrakta som näst intill kvävda? De bilder vi sett på dessa djur tyder i alla fall på det. Så frågan blir om det är vad vi vill ställa fram på middagsbordet? Vi vet även att många av våra sjukdomar idag är livsstilsrelaterade, så vi har all anledning att verkligen göra noggranna och medvetna val utifrån den kunskap som finns att tillgå. Vad är då lösningen? Det finns idag kött från betande djur och lokalt slaktat att tillgå. Dessutom innebär Kravmärkningen 2 även att djuret tappats på blod innan slakt. Nu kanske det inte alltid är det billigaste, men som i alla konsumentfrågor så får vi vad vi betalar för. Och det finns vägar där det inte behöver bli så dyrt. (Som en parentes kan jag nämna att vi handlar köttlådor för under hundralappen). Till sist vill jag lyfta upp en fin gammal tradition från det gamla bondesamhället och den judiska traditionen. Det är dags att återinföra söndagssteken. Låt sabbaten vara veckans festdag, knapra och avstå under veckans andra dagar för att kunna ställa fram det bästa huset förmår på sabbatsbordet. Du är värd att njuta på alla plan av en fest och glädjedag inför din skapare, ty till det avskilde den Evige sabbaten i skapelsen. Be teavon smaklig måltid Petrus

8 Betraktelse Den heliga stunden har kommit, sabbaten har inträtt, och jag skall söka och finna helig vila i dig. 1 Jag vill här berätta lite om mina personliga erfarenheter av shabbaten. För många år sedan förstod jag inte varför man skulle fira shabbat, mest på grund av söndagen som jag liksom de flesta andra i den kristna världen trodde var den rätta dagen för gudstjänst och vila. Som du säkert vet, så introducerades söndagen som vilodag genom kyrkoledare i den romerska/hellenistiska världen. Om man i dag respekterar söndagen som vilodag, så kan man ändå inte jämföra den med shabbaten, söndagen är och förblir inte samma sak som shabbaten. För övrigt bör vi känna till och veta, att också de som inte är judar, är välkomna att fira sabbat, på en nivå som lämpar sig för den som inte är jude. Läser vi Jesaja 56 ser vi att främlingen som står fast vid Den Eviges förbund ska få del av Israels välsignelser om han håller shabbaten. Hemligheten med sabbaten är att lyda Torans ord. För att fira sabbat måste man alltså lyda Torans ord! Det är det enda sättet att veta att den verkligen finns där. Sabbatsbudet är för övrigt det mest omfattande av de tio budorden. Under de första 300 åren höll de flesta bland Messias efterföljare sabbatsbudet. Tänk på shabbatsdagen så att du helgar den. (2 Mos. 20:8) om man bara tänker på den då vet man ju inte säkert om den finns men i det ögonblicket man helgar den d.v.s. avskiljer den och separerar den från veckans övriga dagar, då öppnas dörren till välsignelse. Man kan säga att Den Evige själv kommer till oss när vi öppnar dörren till shabbaten. Redan från skapelsen avskilde Gud den sjunde dagen som sin särskilda vilodag. Och Gud skall aldrig i evighet förändra sin lag eller utbyta den mot en annan. (Maimonides) När vi hemma hos oss på allvar börjat avskilja shabbaten så la vi märke till flera saker. En av det mest konkreta är kontakten med Den Evige och hans Tora, och Torans uppenbarelse av Messias, på ett sätt som man sällan upplever under veckans övriga dagar. En känsla av att vara ett med hela skapelsen infinner sig. Shabbaten tränar oss, och övar oss inför den stora shabbats vilan i Messiastiden. Jag uppskattar att på shabbaten studera naturen, exempelvis hur varje litet blad är sin egen Tora, hur fåglarna sjunger, och hur djuren beter sig, helt enligt Den Eviges lagar. Jag kan också få en förnimmelse av att tiden står stilla, som en glimt av evigheten. Detta och mycket mer finns att upptäcka när man tänker på och avskiljer shabbaten. Shabbaten är verklig och verksam (först) när jag avskiljer den. Lydnad är bättre än offer enligt skriften! Prisat vare Herrens Namn! Den heliga stunden har kommit 2. Vi får hälsa shabbaten välkommen när vi tänder shabbatsljusen, och då kan vi t.ex. tänka på Den Eviges skaparord, varde ljus (1 Mos. 1:3), och på orden Ty den Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Messias ansikte, skall kunna sprida sitt sken. (2 Kor. 4:6) Så uttalar vi välsignelsen över vinet och avskiljer shabbaten. Och vi bryter shabbatsbrödet och tackar Den Evige för brödet som kom upp ur jorden, precis som Messias är sädeskornet som föll ner i jorden och dog, för att resas upp och bära rik frukt och bli det bröd som ger världen liv - Shabbat shalom! Var välsignad! Lars-Gösta 1 s. 189, Siddur avaudas habaure mosaiska församlingen Malmö 2 s. 189, Siddur avaudas habaure mosaiska församlingen Malmö 8

9 Bön på sabbaten Temat i detta nummer av MessiasBladet är sabbaten. Av den anledningen vill jag dela med mig av vad min fru och jag har gjort till en ypperlig regel, nämligen att vi ber Shacharit tillsammans på sabbatsmorgonen, det är morgonbönen i svensk översättning av sidduren. Oftast ber vi annars var för sig, eftersom jag använder min ungerska siddur (bönbok) medan Ulla-Britt givetvis använder den svenska. Det är så underbart att vi kan fira sabbat tillsammans så gott som alla lördagar. Eftersom vi kan styra över våra arbeten, så är vi fria till att ha vilodag då Torán (Guds ord) har sagt att den skall firas. Det är en högtid, och det känns extra högtidligt när man kommer till den del i sabbatsbönen där bönen som kallas Nishmat (sefardiskt uttal) reciteras. Nischmat är första ordet i första meningen och Nischmat kol chai betyder varje levande (människas) själ. Ända från början så uppmanas alla själar att lova och prisa den Evige, vår Gud. När man känner till att denna bön är skriven av Rav Simon Cefas, det vill säga aposteln Petrus, en av Jeshuas närmaste lärjungar, så får bönen en ännu djupare innebörd. I den messianska rörelsen, som var ung i de första årtiondena efter Jeshuas himmelsfärd, var det stora och ovanliga under som skedde. Framför allt så har underverken kring Cefas återberättats. Och därför skriver han i Nishmat just att från pesten har du låtit oss undkomma, från svåra och varaktiga sjukdomar har du befriat oss. Det var detta som han var med om, gudsnärvaron kring honom var så stor att kom man bara nära honom så skedde märkliga, mäktiga ting och underverk. Märkligt att bönen kom att bli just en sabbatsbön, som reciteras endast på den dagen. Det finns ett bra svar på detta. Vi som läser evangelierna känner till att just dessa dagar var fulla av underverk som vår Herre och Messias Jeshua utförde. Låt oss be att Guds Shechina, d.v.s. den Eviges närvaro, på samma sätt skall omge oss till liv, hälsa och helande i överflöd. Jag återger här hela bönen i sin helhet. Nischmat (sid 246 MS) Må varje levande själ lova ditt namn, Evige, vår Gud, må varje varelses ande alltid förhärliga och upphöja ditt namn, vår konung. Från evighet till evighet är du, Gud, och förutom dig ha vi ingen konung, som befriar och hjälper, som förlossar och räddar, som försörjer och förbarmar sig i all nöds och trångmåls tid, ja, vi ha ingen konung förutom dig. Du är de tidiga och de sena släktenas Gud, alla skapelsers Gud, Herre över allt, som är fött, prisad i otaliga lovsånger, som leder sin värld med nåd och sina skapelser med barmhärtighet. Den Evige slumrar icke och sover icke; han väcker sovande och låter slumrande vakna, låter stumma tala och befriar fängslade, stödjer fallande och upprättar böjda. Dig allena tacka vi. Om vår mun vore full av sång såsom havet, vår tunga full av jubel som dess vågors dån, våra läppar fulla av pris som firmamentets vidder, våra ögon lysande som sol och måne, våra händer utbredda som vingarna på himmelens örnar och våra fötter lätta som hindens, hade vi ändå icke tillräckligt kunnat tacka dig, Evige, vår Gud och våra förfäders Gud, och lova ditt namn för en enda av de tusen och åter tusen, tiotusen och myriader välgärningar, som du har visat våra förfäder och oss. Ur Egypten har du befriat oss, Evige, vår Gud, ur träldomshuset har du förlossat oss, i hungersnöd gav du oss föda, och i överflödet gav du oss uppehälle. Från svärdet har du räddat oss, från pesten har du låtit oss undkomma, från svåra och varaktiga sjukdomar har du befriat oss. Hitintills har din barmhärtighet hjälpt oss och din nåd icke övergivit oss; må du aldrig någonsin förskjuta oss, Evige, vår Gud. Därför skola de lemmar, som du har avdelat i oss, den ande och den själ, som du har blåst in i vår näsa, den tunga, som du har lagt i vår mun, tacka och prisa, förhärliga och upphöja, vörda, helga och hylla ditt namn, vår konung. Ty varje mun skall tacka dig, varje tunga svära dig trohet, varje knä böja sig inför dig och varje högrest gestalt buga sig inför dig. Alla hjärtan skola frukta dig, varje kropps inre och alla njurar skola lovsjunga ditt namn, enligt det ord, som är skrivet: Alla mina ben skola säga: Evige, vem är lik dig, som räddar den fattige från sin överman, den arme och eländige från sin utplundrare. Vem är lik dig, vem kan likställas med dig, vem kan mäta sig med dig, store, mäktige, fruktansvärde Gud. Gud, den Högste, som äger himmel och jord. Vi vilja hylla dig och prisa dig och förhärliga dig, vi vilja lova ditt heliga namn, såsom det är sagt av David: Love min själ den Evige och allt mitt inre hans heliga namn. Gud, i din väldiga makt, du, som är stor i ditt namns härlighet, mäktig i evighet, fruktansvärd i dina kraftgärningar, konung, som sitter på hög och upphöjd tron. Önskar dig otaliga välsignade bönestunder i de många kommande sabbatshögtider. Tibor 9

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]y"w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]yw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 22, A Sabbaten den 26 februari 2011 Vayakhel Och han församlade lheq]y"w" Torahtext: 2 Mos 35:1 38:20 Haftarah: 1 Kung 7:40-50 Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 15:47 Din

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 49, A. Sabbaten den 10 september 2011. Ki Tetse När du drar ut axeteayki Skatter i Torahn Bibelstudium nr 49, A Sabbaten den 10 september 2011 Ki Tetse När du drar ut axeteayki Torahtext: 5 Mos 21:10 25:19 Haftarah: Jes 54:1-10 Apostoliska skrifterna: Apg 13:1 15:41 Detta är

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 19, A. Sabbaten den 25 februari 2012. Terumah Offergåva hm;wrt]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 19, A. Sabbaten den 25 februari 2012. Terumah Offergåva hm;wrt] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 19, A Sabbaten den 25 februari 2012 Terumah Offergåva hm;wrt] Torahtext: 2 Mos 25:1 27:19 Haftarah: 1 Kung 5:12 6:13 Apostoliska skrifterna: Mark 10:1 11:33 Ty Torah skall

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Judendomens i nriktningar inriktningar o ch och högtider

Judendomens i nriktningar inriktningar o ch och högtider Judendomens inriktningar och högtider Tre inriktningar inom judendomen Reformjudendom Konservativ judendom Ortodox judendom Reformjudendom Anser att man skall anpassa religionen till det nutida samhället,

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 17, A. Sabbaten den 11 februari 2012. Yitro Jetro wrot]yi

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 17, A. Sabbaten den 11 februari 2012. Yitro Jetro wrot]yi Skatter i Torahn Bibelstudium nr 17, A Sabbaten den 11 februari 2012 Yitro Jetro wrot]yi Torahtext: 2 Mos 18:1 20:26 Haftarah: Jes 6:1 7:6; Jes 9:5, 6 Apostoliska skrifterna: Mark 7:1 8:38 Hur kär har

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer