röst i upprättelsens tider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "röst i upprättelsens tider"

Transkript

1 Nr 4 En röst i upprättelsens tider Utgiven av rådet för främjande av svensk messiasrörelse Nr 4 Årgång 1 19 augusti Elul 5772 Ansvarig utgivare Johan Bladh Rättfärdighet Psalm 119:5 (SFB) O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar! Vers 7: Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Vers 40: Jag längtar efter dina befallningar, håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Så följer verser om den Eviges rättfärdighet, och om längtan efter att hålla hans bud och stadgar, i hela psalmen. Av denna psalm, liksom genom hela bibeln kan vi förstå och inse att den Evige är rättfärdig. När man då älskar och fruktar honom och lär känna hans rättfärdighet och hans barmhärtighet, vill man som psalmisten även längta efter att få hålla hans bud. Vad är då rättfärdighet? Ordet rättfärdig är förklarat i en svensk ordbok med: som lever ett gott och moraliskt liv och därmed är fri från synd (mest ett religiöst uttryck), eller: som är moraliskt riktigt grundad. Vi kan förstå att det handlar om att följa en livsstil, som bygger på uppsatta regler och bud. Följer vi vägen fungerar vårt liv, följer vi inte reglerna uppstår konsekvenser. Det hebreiska ordet för rättfärdig är tsadik, vilket inte innebär att man är fri från synd eller är fullkomlig. Man kan alltså vara rättfärdig även om man inte är fullkomlig, utan har gjort sig skyldig till synd, som är brott mot lagen. Jag vill ta Noa som exempel. I 1 Mos. 6:9 står det: Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Noa hade beslutat att vandra med Elohim. Vad bestod då Noas rättfärdighet i? Varifrån hade han fått kännedom om den Eviges vilja med människans vandring på jorden? Detta är några frågor som jag vill spekulera omkring utifrån min kunskap om den Evige, hämtat från bibelns ord, predikningar och från undervisning jag har fått. MessiasBladet nr 4 Innehåll: Ledare s.1 Vägen s.2 Reportage s.6 Kost & Hälsa s.7 Betraktelse s.8 Bön på sabbaten s.9 Hebreiska ord s.10 Videoklippet s.10 Vittnesbörd s.11 Månadens kod s.12 Juridik s.13 Först frågar jag mig, varifrån hade han fått kännedom om den Eviges vilja? Om vi ser tillbaka på när Adam skapades, kan man tänka sig att den fullkomliga varelsen levererades till jorden med en instruktionsbok. Det är ju så det är, när man erhåller en komplicerad produkt. Man får en instruktionshandling medsänd. Bättre är väl att säga, att när Adam skapades så fick han en vägbeskrivning. Denna vägbeskrivning vill jag tro var komplett. Hela lagen fanns där, men allt var inte aktuellt just då. Vissa delar skulle få sin verkan när den Evige upprättade förbunden med människor i olika situationer. Ett förbund var Noaförbundet, som fortfarande gäller, ett annat var förbundet med Israels folk, och ytterligare ett var det förnyade förbundet i Jeshua Messias. Vad bestod Noas rättfärdighet i? Det finns vissa rabbiner som säger att det inte var samma höga 1

2 rättfärdighetskrav då, som det blev senare. Man kan ju förstå att det finns olika rättfärdighetskrav beroende på tid, kunskap, och ställning inför den Evige. Jeshua kräver mer av sina lärjungar än vad Torán kräver av folket. Den Eviges rättfärdighet är inte densamma som människans rättfärdighet, den är oföränderlig, men han är även barmhärtig när vi ödmjukar oss. Om vi följer släktleden fram till Noa i Torán kan vi tänka oss att de som nämns är rättfärdiga människor. Det fanns säkert många människor som var rättfärdiga, men när floden kom fanns det bara en som var fullkomlig i sin samtid. Hans närmaste var säkert rättfärdiga människor. Sem var troligen en av dem som undervisade i gudsfruktan och rättfärdighet för många människor, efter floden, fram till Abrahams och Isaks tid. Noas rättfärdighet bestod sannolikt i att han dyrkade endast en Gud, han hädade inte, han mördade inte, han talade inte illa om människor, han spred inte falska rykten, och han sådde inte splittring bland sina medmänniskor, även om han blev hånad och föraktad. Han hade respekt för skapelsen och visste vilka djur som var rena. Han var helt trogen sin hustru och familj. Han fostrade sina barn i gudfruktigt leverne. Troligen gav han full lön till sina arbetare, när han behövde hjälp att bygga arken. Han undanhöll förmodligen ingen skatt till skatteverket och lurade ingen människa, och gav troligtvis tionde. Han frambar även offergåvor till den Evige. Ja allt det som en rättfärdig man bör göra. Att ta Noa som förebild i att utöva rättfärdighet, är väl något som vi alla, som vill leva ett rättfärdigt och gudfruktigt liv skall kunna göra. Han var ju så rättfärdig i sin samtid, att den Evige kunde ge honom en belöning som ingen annan har fått, nämligen att överleva den mest fruktansvärda katastrof som någonsin har skett på jorden, och som aldrig kommer att inträffa igen. Jag vill gärna bekänna mig till Noas rättfärdighet. Jag bekänner mig gärna till Noaförbundet, och vill betrakta allt förlöjligande av Noa och hans rättfärdighet som en av de sämsta egenskaper en människa kan ha. Ytterligare en rättfärdighetsgärning Noa utförde, kan man förmoda, var att upprätthålla och fira sabbatsdagen. Om sabbatsdagen gavs till Adam, är det troligt att de gudfruktiga människorna fram till Noas tid respekterade sabbaten som en vilodag, och att även Noa och hans familj då följde den seden. Min tro är att den Evige instiftade sabbaten när han hade skapat himmel och jord. Denna tro grundar sig på att den Evige uttrycker klart och tydligt att på den sjunde dagen, efter arbetet, vilade han. Den Evige behöver naturligtvis inte vila, men människan behöver vila. Han gav människan en fingervisning. Du, människa, behöver vila efter ditt arbete. Eftersom du är helt upptagen med att arbeta och sträva, och därmed inte tänker så mycket på mig, vill jag att du stannar upp och är tillsammans med mig, för jag längtar efter att få vara tillsammans med dig. Inom Noaförbundet finns det sju grundlagar, men det betyder inte att de är de enda lagarna som Noa, och alla andra människor, skall följa för att leva ett rättfärdigt och gudfruktigt liv. Till exempel; att vila på sabbaten är en viktig del av ett sunt och gudfruktigt liv, en annan är förordningen att hedra sina föräldrar. Psalm 119: HERRE, mitt rop kommer inför dig, ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte, rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov, ty du lär mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Nästa månad kommer jag att fortsätta mina tankar om rättfärdighet och dom, men även om barmhärtighet. God månad! Johan 2

3 Vägen Förra månaden talade vi om att vi nu lever i en tid då fler och fler icke-judar som går på Vägen får en stark längtan efter att gå upp till Sion för att lära sig Torán direkt från källan. Profeternas ord håller på att uppfyllas genom dessa som vill lära känna den Eviges vägar på ett grundligare sätt för att kunna vandra på hans stigar (Jes. 2:3; Mika 4:2). Inom denna himmelskt inspirerade rörelse finns två ytterligheter. Den ena lär att alla som tar emot Jeshua bland hedningarna måste hålla alla Toráns bud lika väl som judarna. De som förespråkar denna linje utgår från orden i Torán som säger att samma lag i hebreiskan en lag skall gälla för infödingen och för främlingen (2 Mos. 12:49; 3 Mos. 24:22; 4 Mos. 15:6, 29). En sådan tolkning leder nödvändigtvis till uppfattningen att alla som bland hedningarna får del av frälsningen, måste omskära sina män och hålla allt vad Torán förespråkar för Israels folk. Stora problem uppstår dock bl.a. med bud som gäller tempeltjänsten och andra bud som är direkt knutna till Israels land. Ett annat konfliktområde är frågan hur mycket av den muntliga torán som skall gälla och hur mycket av rabbinernas auktoritet som skall erkännas. Detta leder ofta till att de som följer denna inriktning får en karaitisk-liknande uppfattning som förkastar det rabbinska ledarskapet och den muntliga torán/traditionen, vilket i praktiken leder till att man tvingar juden att lämna mycket av sitt kulturella och andliga arv och skilja sig från troheten till sitt folk, om han skall kunna leva efter samma lag som främlingen. Den andra ytterligheten följer den mest extrema linjen hos vissa rabbiner som lär att Noas ättlingar de s.k. noakiterna enbart har sju bud att efterfölja och är därför förbjudna att uppfylla de bud som gavs till Israel på Sinai. Eftersom Israels folk är avskilt från de andra folken genom Toráns bud får inte de andra folken göra som de, för att inte sudda ut skillnaden mellan dem. Problemet med denna linje är att det är svårt att hitta stöd både i Tanach (GT) och i de Messianska Skrifterna (NT) för denna uppfattning. Mötet i Apostlagärningarna 15 presenterar en medelväg mellan dessa extrema ståndpunkter. Å ena sidan är det sant att judarna genom omskärelseförbundet och den skrivna och den muntliga Toráns givande har avskilts från andra folk till att vara annorlunda. Men samtidigt är det klart att många av de bud som gavs till Israel även är exempel för folken på hur människan kan leva på en hög andlig, moralisk och social nivå som leder till framgång i allt. Det intressanta av slutsatsen i Apostlagärningarna 15 är att Jaakov som var huvuddomaren i det messianska rådet enbart sätter en nedre gräns för vad som är nödvändigt för de hedningar som blivit trogna Israels Gud. Dörren lämnas öppen för den som vill lära sig och hålla mer ur Torán. (Apg. 15:21) Likheten mellan de fyra krav som där ställs upp och den muntliga traditionens lära om de sju buden är anmärkningsvärd. Det verkar dock som om dessa fyra inte skall ses som en ersättning för de sju buden utan snarare som en skärpning av vissa av dem. Lägg märke till att dessa fyra inte beskrivs någon gång som bud utan nödvändiga saker som de troende bland hedningarna gör väl i att hålla sig ifrån. (Apg. 15:28-29) Det faktum att bara fyra saker nämns här är inget bevis för att de sju buden inte skulle gälla. Både Paulus brev och Petrus andra brev, som speciellt riktades till de troende icke-judarna, visar klart att de sju buden är grunden för ett rättfärdigt liv bland folken. 2 Mosebok 20 talar om hur Israels folk stod vid Sinai berg och fick se och höra de tio orden basuneras ut från toppen av berget. Dessa bud gavs inte till de andra folken, utan speciellt till dem som på ett fysiskt sätt hade befriats från slaveriet i Egypten. Det första ordet lyder: Jag är den Evige, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur slavhuset. Detta tolkas av rabbi- 3

4 nerna som ett av de positiva buden av de 613, budet att tro på Guds existens, vilket naturligtvis också gäller för alla människor. Men alla människor har inte befriats från Egyptens slaveri, så vi måste dra slutsatsen att de tio orden blev givna speciellt till Israel. I 2 Mos 34:28 och 5 Mos 4:13 står det att de tio orden hör samman med förbundet. Trots att flera av dessa bud finns i Noas sju bud måste vi ställa oss frågan om verkligen alla dessa tio även gäller för dem som inte är medlemmar i Sinaiförbundets folk. Och i så fall i vilken utsträckning. Vi skall nu speciellt koncentrera oss på det fjärde ordet: Tänk på (hebreiska: kom ihåg) sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. (2 Mos 20: års övers.) Låt oss jämföra vad Moshé rabbenu sa när han på Moabs hedar inför nästa generations israeliter citerade vad den Evige hade talat från berget: Håll sabbatsdagen, så att du helgar den, såsom HERREN, din Gud, har bjudit dig. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller sin dotter, eller din tjänare eller din tjänarinna, eller din oxe eller din åsna eller någon av dina dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar; på det att din tjänare och din tjänarinna må hava ro såväl som du. Du skall komma ihåg att du själv har varit träl i Egyptens land, och att HERREN, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm; därför har HERREN, din Gud bjudit dig att hålla sabbatsdagen. (5 Mos 5: ) Hur kommer det sig att det står olika i dessa två texter? Citerade Moshé rabbenu fel? Varför är det två olika versioner av det fjärde ordet? Vad 4 sa den Evige egentligen? Sa han det ena eller det andra? Rabbinerna löser detta genom att lära att den Evige talade två utsagor på samma gång. Med andra ord sa den Evige både det som står i 2 Mos. 20 och i 5 Mos. 5 samtidigt. Vid sabbatens ingång sjunger man i synagogorna runt om i världen Shemor ve-zachor be-dibur echad Håll och kom ihåg, i ett enda uttalande. Vi skall nu analysera skillnaden mellan dessa två texter: 1a) Tänk på sabbaten, till att helga den 2a) Håll sabbaten, till att helga den 1b) ty på sex dagar vilade på sjunde dagen 2b) kom ihåg att du var slav din Gud har fört dig ut därifrån 1c) därför har den Evige välsignat sabbaten och helgat den 2c) därför har han befallt dig att hålla sabbaten Den första texten framhåller sabbatens samband med skapelsen medan den andra texten visar sabbatens anknytning till befrielsen ur Egypten. Om vi nu går tillbaka till det vi sa innan, att dessa ord blev givna till förbundsfolket, så måste vi erkänna att sabbaten på ett speciellt sätt blev given till dem. Andra texter i Torán visar också hur sabbaten blev given som ett förbundstecken mellan den Evige och Israels folk (2 Mos. 16:29; 31:13-16). Därför är brott mot sabbaten genom att t.ex. tända eld ett så allvarligt brott att det bestraffas med döden (2 Mos. 31:14; 35:2-3; 4 Mos. 15:32-36). För juden är brott mot sabbaten en fråga om liv och död, både i denna världen och i den tillkommande. Är det så för icke-juden? Nej, icke-juden har inte fått sabbaten som ett förbundstecken. Men eftersom sabbaten inte kommer från uttåget ur Egypten utan från skapelsen har den ändå att göra med alla människor, men dock inte som ett förbundstecken.

5 Adam, den första människan, blev skapad till Guds avbild den sjätte dagen i skapelseveckan. Dagen efter fick han uppleva hur den Evige vilade från sitt skapelseverk. Adam kallas i Lukas 3:38 för Guds son vilket innebär att han var Guds representant och efterföljare. Om därför Adams Fader vilade på sabbatsdagen så gjorde också Adam det, och då fick han också del av den välsignelse som gavs speciellt till sabbatsdagen. (1 Mos. 2:3) Jeshua sa: Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är Människosonen Herre också över sabbaten. (Mark. 2:27-28) Det lär oss två saker att sabbaten, som kommer från skapelsen, inte blev gjord enbart för judarna, utan för människan. Ordet människa är exakt samma som Adam på hebreiska. Med andra ord, sabbaten blev gjord för Adams skull. Fanns bara judarna i Adam när han lärde sig att vila på sabbaten? Fanns inte alla andra människor där också? Av det lär vi oss att sabbaten inte är en exklusiv gåva till Israel och det judiska folket, utan också blev gjord för alla människor på jorden. Däremot är inte sabbaten ett tecken på något förbund mellan den Evige och mänskligheten, som det är ett förbundstecken mellan Honom och judarna. Det andra vi lär oss är att eftersom Människosonen är herre över sabbaten innebär det att alla de som medvetet går in i sabbaten för att avskilja den på något sätt kommer under Människosonens herravälde. Om vi nu går tillbaka till texterna om sabbaten i det fjärde ordet som gavs på berget så ser vi att när sabbaten är kopplad till skapelsen så är det fråga om att komma ihåg den, medan det finns ett samband mellan att hålla sabbaten och att bli befriad från Egypten. Komma ihåg och hålla är inte samma sak. Israels folk var både med vid skapelsen och vid Sinai och därför måste de både komma ihåg och hålla sabbaten för att kunna helga avskilja den. Men hedningarna, som inte var med vid Sinai, har inte fått något bud om att hålla sabbaten, bara komma ihåg den, sedan skapelsen, så att den blir avskild. Israel har alltså mycket strängare bud när det gäller sabbaten. Juden är tvungen att hålla sabbaten och får dubbel välsignelse när han gör det. Icke-juden blir inte straffad om han inte håller sabbaten utan välsignad om han kommer ihåg sabbaten och avskiljer den från de andra dagarna för att tillägna den åt den Evige. Hur skall då de rättfärdiga bland folken kunna komma ihåg sabbaten till att avskilja den? Det första man måste veta är när sabbaten börjar och slutar. 1 Mosebok 1 lär att solen, månen och stjärnorna blev givna till att bestämma dagar och tider. Dagen slutar och börjar vid solnedgången, speciellt när man kan se två eller tre stjärnor (3 Mos. 23:32). Det innebär då att om man skall vara på säkra sidan räknar man att sabbaten börjar strax innan solnedgången på fredag kväll och slutar när man kan se tre små stjärnor på lördag kväll. Eftersom sabbatsbudet är så viktigt för judarna har de infört ett säkerhetsstaket före och efter sabbaten, så de flesta följer praxisen att börja 18 minuter innan solnedgången och sluta 45 minuter efter. (Undantag görs vid vissa tider av året i länder som är långt från ekvatorn, exempelvis Sverige.) Den icke-jude som vill vandra på den Eviges väg bör tänka på sabbaten till att avskilja den. Då får han del av den välsignelse som är nerlagd i den dagen. Om han dessutom väljer att även hålla sabbaten i den mån det är möjligt kommer han att bli extra välsignad. (Jes. 56:2-7) Hur skall man på ett praktiskt sätt kunna komma ihåg och eventuellt hålla sabbaten så att den blir avskild? Det kommer vi att ta upp i kommande avsnitt. Ketriel 5

6 Reportage Israelresa med Folke Holtz Vi kom från flygplatsen till vårt lilla hotell, House 57, och gjorde oss sedan redo för en utflykt med Jerusalems nya spårvagn. Vi anpassade oss snabbt från ett regnigt Stockholm till Jerusalem där det uppskattningsvis var 35 C. Nästa dag åkte vi till Hebreiska universitet i Jerusalem på Scopusberget. Utöver de akademiska institutionerna fanns där även en universitetssynagoga. Det var en vacker kombination av modern arkitektur och välskötta parker. Sedan åkte vi vidare till Olivberget, och Folke förklarade de bibeltexter som relateras till platsen samt visade olika platser som ligger i närheten, såsom Getsamani. Efter lunchen begav vi oss till Yad Vachem museum - som påminner oss om förintelsen av nästan 7 miljoner judar under nazismen. På tisdagen reste vi norrut, och på vägen genom det torra ökenliknande landskapet såg vi oaser med planteringar av oliver, vindruvor, palmer och bananer. Vi nådde så småningom Tiberias som är en av Israels största städer. Norr om staden ligger Ginosar, en kibbutz som har blivit en turistattraktion på grund av den s.k. Jesusbåten som är daterad mellan år 70 f.v.t. till år 70 e.v.t. Det visar på en del av Israels vetenskapliga talanger. Vidare norrut stannade vi vid Kfar Nahum vars ruiner har restaurerats, exempelvis resterna av synagogan och grunderna på de olika husen. Vi avslutade dagen genom att besöka en utsiktspunkt i Golan; där kan man observera hela Kinneret. Därefter åt vi på en fiskrestaurang i kibbutzen Ein gev. På den fjärde dagen besökte vi en yeshiva i gamla Jerusalem; det var en kombination av undervisning och kulturminnesvård i lokalen. Folke visade oss sedan två av de viktigaste historiska platserna i Jerusalem Cardogatan från Romartiden och Hiskiamuren från profeternas tid. Vi besökte också en bokhandel som ägs av jeshuatroende judar och som undervisade oss. Sedan passade vi på att handla i Moriabokhandeln. Efter lunchen åkte vi till Uri Marcus som gjorde ett referat av sin nya bok, som hade ett judiskt perspektiv. Sist men inte minst, på kvällen hade vi besök av Ketriel Blad på House 57 som gjorde en mycket tydlig presentation av hur vi bör ta hand om sabbaten, och han kontrasterade relevanta stycken i Torán från andra och femte Moseboken. På torsdagen besökte vi Masada och Qumran. Under resan kunde vi se en hel del oaser som har skapats av kibbutzer, på en av världens varmaste platser. Vi fick även tillfälle att bada i Döda Havet. Efter en sen lunch återvände vi till Jerusalem. Senare besökte vi en professor från Hebreiska Universitetet som hade ett föredrag, och samtalade med oss om Israels politiska situation, i synnerhet i relationen till araber. På fredagen besökte vi Lemaan Zion, där vi togs emot av Hillel Goldberg som förklarade för oss organisationens filantropiska verksamhet. Goldberg är en överlevande från förintelsen, och han pratade svenska med oss. Han kommer för övrigt till flera orter i Sverige i november. Efteråt delade vi på oss, och själv följde jag med Folke till Mea Shearim, medan resten av gruppen gick till Davids museum. Dagen avslutades med en sabbatsmiddag i House 57. Under sabbaten kom Efraim och Rimona, och vi åt lunch tillsammans och hörde deras vittnesbörd om deras erfarenheter i Israel. De tog bland annat upp hur Jeshua uppfattas av många ledande rabbiner i Israel. Sedan åkte vi till Folkes synagoga där det var ett möte kl Folke fick läsa texten ur Torán. Efter kidushen blev det en intressant kommentar och diskussion över veckans parashá. Alberto Patrickson 6

7 Kost & hälsa Inom omskärelseförbundet är halacha en ständigt pågående process, där du kan hitta direktiv för vad som idag är lämplig mat. Något som inte är fallet när det gäller oss hedningar som kommit till tro på Israels Messias. Jag ser flera förklaringar till det, dels har vi fått en betydande frihet, vilket vi t.ex. ser i Rom 14 och Apg. 15. Men jag tror även att en del av förklaringen ligger i den uppdelning i två religioner som blev konsekvensen av det andra templets förstörelse år 70 e.kr. Jag ser att man inom kristendomen gärna ville distansera sig från våra sanna fäder och finna annan visdom, men det fanns också starka politiska motiv. Vad vi ser idag är ett totalt motsatt förhållande, vi ser mer och mer klart inom Messiasrörelsen att skall tron återfå sin sanna stringens måste vi gå till våra visa och hämta vishet och ledning till ett avskilt liv idag. Vilket privilegium det är att kunna få ta del av den visdom som finns i den muntliga toran, i talmud, och hos rabbinerna. Kort och gott, vi ser det judiska folkets prästkallelse att visa vägen för nationerna, och vi vill erkänna och bejaka den. Det öppnar verkligen nya och djupare perspektiv. Jag tänker idag närma mig ett svårt ämne där det som jag förstår inte finns utrymme i skriften för att ge några tvärsäkra direktiv. Men genom att börja studera dessa frågor och samtala om dem kan vi hitta rätt även här. Vi har ju fått avskildhetens ande till vår hjälp. Under nästan 2000 år var människan vegetarianer, fram till och med Noa. Ett av de bud som Noa får är att inte äta köttet från levande djur (Bereshit, 1 Mos 9: 3-4). I det så kallade apostlamötet i Apg. 15 inskärps detta, vilket vi ser i vers 20. Vi skall inte äta kött från kvävda djur och inte heller blod. Alltså finns det inget förbud som jag ser det vare sig för skinkmackan eller räksmörgåsen. Ändå vågar jag säga att det är ett mål att jobba för, nämligen att vi väljer att avstå från detta i vår kosthållning, i synnerhet om vi vill leva nära det judiska folket. Vad innebär det att inte äta köttet från kvävda djur? Kan jag gå ner till mataffären och ta en köttbit i köttdisken och tillaga den? Jag skulle vilja problematisera frågeställningen genom att påtala att det är idag tillåtet med upp till 28 timmars transport av nötdjur inom EU. Och efter ett dygns vila kan transporten fortsätta i princip hur länge som helst. 1 Det tragiska faktumet är att inte ens dagens bristfälliga regelverk efterlevs. Frågan är om inte djur som transporteras så länge med bristfälligt med syre och vatten är att betrakta som näst intill kvävda? De bilder vi sett på dessa djur tyder i alla fall på det. Så frågan blir om det är vad vi vill ställa fram på middagsbordet? Vi vet även att många av våra sjukdomar idag är livsstilsrelaterade, så vi har all anledning att verkligen göra noggranna och medvetna val utifrån den kunskap som finns att tillgå. Vad är då lösningen? Det finns idag kött från betande djur och lokalt slaktat att tillgå. Dessutom innebär Kravmärkningen 2 även att djuret tappats på blod innan slakt. Nu kanske det inte alltid är det billigaste, men som i alla konsumentfrågor så får vi vad vi betalar för. Och det finns vägar där det inte behöver bli så dyrt. (Som en parentes kan jag nämna att vi handlar köttlådor för under hundralappen). Till sist vill jag lyfta upp en fin gammal tradition från det gamla bondesamhället och den judiska traditionen. Det är dags att återinföra söndagssteken. Låt sabbaten vara veckans festdag, knapra och avstå under veckans andra dagar för att kunna ställa fram det bästa huset förmår på sabbatsbordet. Du är värd att njuta på alla plan av en fest och glädjedag inför din skapare, ty till det avskilde den Evige sabbaten i skapelsen. Be teavon smaklig måltid Petrus

8 Betraktelse Den heliga stunden har kommit, sabbaten har inträtt, och jag skall söka och finna helig vila i dig. 1 Jag vill här berätta lite om mina personliga erfarenheter av shabbaten. För många år sedan förstod jag inte varför man skulle fira shabbat, mest på grund av söndagen som jag liksom de flesta andra i den kristna världen trodde var den rätta dagen för gudstjänst och vila. Som du säkert vet, så introducerades söndagen som vilodag genom kyrkoledare i den romerska/hellenistiska världen. Om man i dag respekterar söndagen som vilodag, så kan man ändå inte jämföra den med shabbaten, söndagen är och förblir inte samma sak som shabbaten. För övrigt bör vi känna till och veta, att också de som inte är judar, är välkomna att fira sabbat, på en nivå som lämpar sig för den som inte är jude. Läser vi Jesaja 56 ser vi att främlingen som står fast vid Den Eviges förbund ska få del av Israels välsignelser om han håller shabbaten. Hemligheten med sabbaten är att lyda Torans ord. För att fira sabbat måste man alltså lyda Torans ord! Det är det enda sättet att veta att den verkligen finns där. Sabbatsbudet är för övrigt det mest omfattande av de tio budorden. Under de första 300 åren höll de flesta bland Messias efterföljare sabbatsbudet. Tänk på shabbatsdagen så att du helgar den. (2 Mos. 20:8) om man bara tänker på den då vet man ju inte säkert om den finns men i det ögonblicket man helgar den d.v.s. avskiljer den och separerar den från veckans övriga dagar, då öppnas dörren till välsignelse. Man kan säga att Den Evige själv kommer till oss när vi öppnar dörren till shabbaten. Redan från skapelsen avskilde Gud den sjunde dagen som sin särskilda vilodag. Och Gud skall aldrig i evighet förändra sin lag eller utbyta den mot en annan. (Maimonides) När vi hemma hos oss på allvar börjat avskilja shabbaten så la vi märke till flera saker. En av det mest konkreta är kontakten med Den Evige och hans Tora, och Torans uppenbarelse av Messias, på ett sätt som man sällan upplever under veckans övriga dagar. En känsla av att vara ett med hela skapelsen infinner sig. Shabbaten tränar oss, och övar oss inför den stora shabbats vilan i Messiastiden. Jag uppskattar att på shabbaten studera naturen, exempelvis hur varje litet blad är sin egen Tora, hur fåglarna sjunger, och hur djuren beter sig, helt enligt Den Eviges lagar. Jag kan också få en förnimmelse av att tiden står stilla, som en glimt av evigheten. Detta och mycket mer finns att upptäcka när man tänker på och avskiljer shabbaten. Shabbaten är verklig och verksam (först) när jag avskiljer den. Lydnad är bättre än offer enligt skriften! Prisat vare Herrens Namn! Den heliga stunden har kommit 2. Vi får hälsa shabbaten välkommen när vi tänder shabbatsljusen, och då kan vi t.ex. tänka på Den Eviges skaparord, varde ljus (1 Mos. 1:3), och på orden Ty den Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Messias ansikte, skall kunna sprida sitt sken. (2 Kor. 4:6) Så uttalar vi välsignelsen över vinet och avskiljer shabbaten. Och vi bryter shabbatsbrödet och tackar Den Evige för brödet som kom upp ur jorden, precis som Messias är sädeskornet som föll ner i jorden och dog, för att resas upp och bära rik frukt och bli det bröd som ger världen liv - Shabbat shalom! Var välsignad! Lars-Gösta 1 s. 189, Siddur avaudas habaure mosaiska församlingen Malmö 2 s. 189, Siddur avaudas habaure mosaiska församlingen Malmö 8

9 Bön på sabbaten Temat i detta nummer av MessiasBladet är sabbaten. Av den anledningen vill jag dela med mig av vad min fru och jag har gjort till en ypperlig regel, nämligen att vi ber Shacharit tillsammans på sabbatsmorgonen, det är morgonbönen i svensk översättning av sidduren. Oftast ber vi annars var för sig, eftersom jag använder min ungerska siddur (bönbok) medan Ulla-Britt givetvis använder den svenska. Det är så underbart att vi kan fira sabbat tillsammans så gott som alla lördagar. Eftersom vi kan styra över våra arbeten, så är vi fria till att ha vilodag då Torán (Guds ord) har sagt att den skall firas. Det är en högtid, och det känns extra högtidligt när man kommer till den del i sabbatsbönen där bönen som kallas Nishmat (sefardiskt uttal) reciteras. Nischmat är första ordet i första meningen och Nischmat kol chai betyder varje levande (människas) själ. Ända från början så uppmanas alla själar att lova och prisa den Evige, vår Gud. När man känner till att denna bön är skriven av Rav Simon Cefas, det vill säga aposteln Petrus, en av Jeshuas närmaste lärjungar, så får bönen en ännu djupare innebörd. I den messianska rörelsen, som var ung i de första årtiondena efter Jeshuas himmelsfärd, var det stora och ovanliga under som skedde. Framför allt så har underverken kring Cefas återberättats. Och därför skriver han i Nishmat just att från pesten har du låtit oss undkomma, från svåra och varaktiga sjukdomar har du befriat oss. Det var detta som han var med om, gudsnärvaron kring honom var så stor att kom man bara nära honom så skedde märkliga, mäktiga ting och underverk. Märkligt att bönen kom att bli just en sabbatsbön, som reciteras endast på den dagen. Det finns ett bra svar på detta. Vi som läser evangelierna känner till att just dessa dagar var fulla av underverk som vår Herre och Messias Jeshua utförde. Låt oss be att Guds Shechina, d.v.s. den Eviges närvaro, på samma sätt skall omge oss till liv, hälsa och helande i överflöd. Jag återger här hela bönen i sin helhet. Nischmat (sid 246 MS) Må varje levande själ lova ditt namn, Evige, vår Gud, må varje varelses ande alltid förhärliga och upphöja ditt namn, vår konung. Från evighet till evighet är du, Gud, och förutom dig ha vi ingen konung, som befriar och hjälper, som förlossar och räddar, som försörjer och förbarmar sig i all nöds och trångmåls tid, ja, vi ha ingen konung förutom dig. Du är de tidiga och de sena släktenas Gud, alla skapelsers Gud, Herre över allt, som är fött, prisad i otaliga lovsånger, som leder sin värld med nåd och sina skapelser med barmhärtighet. Den Evige slumrar icke och sover icke; han väcker sovande och låter slumrande vakna, låter stumma tala och befriar fängslade, stödjer fallande och upprättar böjda. Dig allena tacka vi. Om vår mun vore full av sång såsom havet, vår tunga full av jubel som dess vågors dån, våra läppar fulla av pris som firmamentets vidder, våra ögon lysande som sol och måne, våra händer utbredda som vingarna på himmelens örnar och våra fötter lätta som hindens, hade vi ändå icke tillräckligt kunnat tacka dig, Evige, vår Gud och våra förfäders Gud, och lova ditt namn för en enda av de tusen och åter tusen, tiotusen och myriader välgärningar, som du har visat våra förfäder och oss. Ur Egypten har du befriat oss, Evige, vår Gud, ur träldomshuset har du förlossat oss, i hungersnöd gav du oss föda, och i överflödet gav du oss uppehälle. Från svärdet har du räddat oss, från pesten har du låtit oss undkomma, från svåra och varaktiga sjukdomar har du befriat oss. Hitintills har din barmhärtighet hjälpt oss och din nåd icke övergivit oss; må du aldrig någonsin förskjuta oss, Evige, vår Gud. Därför skola de lemmar, som du har avdelat i oss, den ande och den själ, som du har blåst in i vår näsa, den tunga, som du har lagt i vår mun, tacka och prisa, förhärliga och upphöja, vörda, helga och hylla ditt namn, vår konung. Ty varje mun skall tacka dig, varje tunga svära dig trohet, varje knä böja sig inför dig och varje högrest gestalt buga sig inför dig. Alla hjärtan skola frukta dig, varje kropps inre och alla njurar skola lovsjunga ditt namn, enligt det ord, som är skrivet: Alla mina ben skola säga: Evige, vem är lik dig, som räddar den fattige från sin överman, den arme och eländige från sin utplundrare. Vem är lik dig, vem kan likställas med dig, vem kan mäta sig med dig, store, mäktige, fruktansvärde Gud. Gud, den Högste, som äger himmel och jord. Vi vilja hylla dig och prisa dig och förhärliga dig, vi vilja lova ditt heliga namn, såsom det är sagt av David: Love min själ den Evige och allt mitt inre hans heliga namn. Gud, i din väldiga makt, du, som är stor i ditt namns härlighet, mäktig i evighet, fruktansvärd i dina kraftgärningar, konung, som sitter på hög och upphöjd tron. Önskar dig otaliga välsignade bönestunder i de många kommande sabbatshögtider. Tibor 9

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära 07 Tegel utan halm Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära Israels folks frihet, hade han och Aron haft ett sammanträde med Israels förtryckta ledare. Vid det här sammanträffandet

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG

JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG JAG ANDAS ALLTSÅ BER JAG Text o foto: Tomas Wettermark, Pilgrimscentrum Vadstena. Du, Gud, ger mig liv och jag kan bara ta emot det. Hjärtat slår och jag andas, ibland tungt, ibland fort och ibland långsamt.

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

Omvänd dig och få leva

Omvänd dig och få leva "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln Repent and live. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Uppståndelsen. Vilken vikt lägger en messianskt troende vid uppståndelsen?

Uppståndelsen. Vilken vikt lägger en messianskt troende vid uppståndelsen? Uppståndelsen Vilken vikt lägger en messianskt troende vid uppståndelsen? I kristen tradition talas det om den stilla veckan, skärtorsdag, långfredag (till minne av Jeshuas död), påskafton, påskdag (till

Läs mer

,ca. Shabbat GUIDE TILL SABBATENS INGÅNG, MÅLTID, BORDSBÖN, SABBATSMORGON OCH AVSLUTNING !"#$ %& '( )%%!%*+, )%-%"!,

,ca. Shabbat GUIDE TILL SABBATENS INGÅNG, MÅLTID, BORDSBÖN, SABBATSMORGON OCH AVSLUTNING !#$ %& '( )%%!%*+, )%-%!, ,ca Shabbat GUIDE TILL SABBATENS INGÅNG, MÅLTID, BORDSBÖN, SABBATSMORGON OCH AVSLUTNING!"#$ %& '( )%%!%*+, )%-%"!, Var god och behandla denna skrift, som innehåller referenser till Israels Helige, med

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

MessiasBladet. En röst i upprättelsens tid Nr 9-1 Shevat 5773 12 jan 2013. Ledaren. johan@messiasbladet.se

MessiasBladet. En röst i upprättelsens tid Nr 9-1 Shevat 5773 12 jan 2013. Ledaren. johan@messiasbladet.se 1 MessiasBladet En röst i upprättelsens tid Nr 9-1 Shevat 5773 12 jan 2013 Utgiven av Utgiven av rådet för främjande av svensk messiasrörelse Ledaren Vi är nu mitt inne i vintern, och i vårt avlånga land

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 45, A. Sabbaten den 13 augusti 2011. Va etchanan Bad jag @N"j't]a,w:

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 45, A. Sabbaten den 13 augusti 2011. Va etchanan Bad jag @Nj't]a,w: Skatter i Torahn Bibelstudium nr 45, A Sabbaten den 13 augusti 2011 Va etchanan Bad jag @N"j't]a,w: Torahtext: 5 Mos 3:23 7:11 Haftarah: Jes 40:1-26 Apostoliska skrifterna: Apg 3:1 5:42 O, HERRE, himmelens

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Galaterbrevet Del 10) 4:17-31 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 10) 4:17-31 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 10) 4:17-31 Undervisning: Chuck Smith Dessa människor är ivriga att vinna er Gal 4:17 Och många av dessa personer är mycket nitiska när de lägger fram vad de har att säga. men har inte

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 4) 2:7-16 Undervisning: Chuck Smith Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer