ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944"

Transkript

1 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

2

3 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem för korrosionsskydd av dina konstruktioner. Alla konstruktioner, anordningar och installationer av stål som är exponerade för atmosfären, eller placerade under vatten eller jord, utsätts för korrosion och måste därför skyddas från korrosionskador under hela sin livslängd. Denna brochyr ger viktig information om färgteknologi, kriterier för rätt färgval samt nödvändig förbehandling av ytan. Denna brochyr har utarbetats i enlighet med den senaste utgåvan av den internationella standarden ISO Färg och lack Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning. Dessutom ingår även Hempels egna färgtekniska riklinjer och rekommendationer. I slutet av studien beskrivs generiska färgsystem som rekommenderas av Hempel för olika korrosiva miljöer. Denna brochyr ska endast ses som vägledning och är inte bindande.

4 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM...06 a. Miljörelaterad korrosivitet...06 b. Typ av yta som ska skyddas...09 c. Nödvändig hållbarhet för ett färgsystem...09 d. Planering av färgappliceringsprocessen FÖRBEHANDLING AV YTAN Förbehandlingsgrader A. Förbehandlingsgrader enligt internationell standard ISO B. Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck Typer av ytor A. Stålytor a. Stålkonstruktion utan befintligt färgsystem b. Shopprimermålat stål...15 c. En stålyta belagd med ett färgsystem som kräver underhåll B. Ytor av varmförzinkat stål, aluminium eller rostfritt stål a. Varmförzinkat stål b. Aluminium och rostfritt stål

5 Innehåll 3. MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER HEMPEL FÄRGER Generiska typer Förklaring av Hempels produktnamn Hempels kulöridentifiering PRAKTISKA DEFINITIONER...22 Volymtorrhalt...22 Teoretisk sträckförmåga...22 Verklig färgåtgång HEMPEL FÄRGSYSTEM...23 KORROSIVITETSKLASS C1/C KORROSIVITETSKLASS C KORROSIVITETSKLASS C KORROSIVITETSKLASS C5-I...30 KORROSIVITETSKLASS C5-M...32 NEDSÄNKTA KONSTRUKTIONER...34 VÄRMEBESTÄNDIGA KONSTRUKTIONER

6 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 1 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM Vid val av korrosionsskyddande färgsystem behöver hänsyn tas till en rad faktorer för att säkerställa att det verkligen är den mest ekonomiska och bästa tekniska lösningen som väljs. Följande är de viktigaste faktorerna att beakta innan något färgsystem väljs till ett visst projekt: 6 a. Miljörelaterad korrosivitet Vid val av färgsystem är det absolut nödvändigt att först fastställa vilka förhållanden som konstruktionen, anordningen eller installationen kommer att utsättas för. Följande faktorer ska beaktas när effekter av miljörelaterad korrosivitet fastställs: Fuktighet och temperatur (arbetstemperatur och temperaturgradienter) Förekomst av UV-strålning Exponering för kemikalier (t.ex. specifik exponering på industrianläggningar) Mekaniska skador (stötar, nötning osv.) I fall med nedgrävda konstruktioner måste dess porositet beaktas samt de markförhållanden de kommer att utsättas för. Markens fuktighet och ph samt den biologiska exponeringen för bakterier och mikroorganismer är av avgörande betydelse. I fall med exponering i vatten är det även viktigt att känna till typen av vatten och dess kemiska sammansättning. Omgivningens korrosiva aggressivitet inverkar på: valet av färgsystem färgssystemets totala tjocklek minsta nödvändiga förbehandling av ytan kortaste och längsta övermålningsintervall Tänk på att ju korrosivare omgivning, desto noggrannare måste ytan förbehandlas. Dessutom måste övermålningsintervallen följas strikt. Del 2 av ISO standarden definierar korrosionsklassificeringar för atmosfär, jord och i vatten. Standarden är en mycket allmän utvärdering baserad på korrosionstiderna för stål och zink. Den behandlar inte specifik kemisk, mekanisk eller temperaturrelaterad exponering. Standardens specifikationer kan dock fortfarande användas som en god indikator för ett färgsystemsprojekt som helhet.

7 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM ISO har 6 grundläggande klasser relaterade till atmosfärisk korrosion: C1 C2 C3 mycket låg låg medelhög C4 hög C5-I mycket hög (industriella miljöer) C5-M mycket hög (marina miljöer) Nedan beskrivs kortfattat hur dessa klassificeringar tillämpas: (Tabelluppgifterna hänvisar till produktförteckningarna i avsnitt 6 i denna studie, Hempels färgsystem.) Miljöklass Utomhus Exempel på miljöer Inomhus Hempels färgsystem C1 mycket låg - Uppvärmda byggnader med ren luft, t.ex. kontor, butiker, skolor och hotell. Sidan C2 låg Luftmiljöer med små mängder föroreningar. Företrädesvis landsortsmiljöer. Ouppvärmda byggdnader där det kan förekomma kondens, t.ex. lager, sporthallar. Sidan C3 medelhög Industriella luftmiljöer och stadsmiljöer med genomsnittlig belastning av svaveloxider (IV). Kustområden med låg salthalt. Produktionsutrymmen med hög luftfuktighet och vissa luftföroreningar, t.ex. livsmedelsfabriker, tvätterier, bryggerier, mejerier. Sidan C4 hög Industriområden och kustområden med medelhög salthalt. Kemiska fabriker, simhallar, skeppsvarv. Sidan C5-I mycket hög (industriella miljöer) Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Byggnader och områden med nästan ständig kondens och höga halter föroreningar. Sidan C5-M mycket hög (marina miljöer) Kustområden och områden till havs med hög salthalt. Byggnader och områden med nästan ständig kondens och höga halter föroreningar. Sidan

8 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Klasserna för exponering i vatten och jord enligt ISO är som följer: Im1 sötvatten Im2 havsvatten eller bräckt vatten Im3 jord Miljöklass Miljö Exempel på miljöer och konstruktioner Hempels färgsystem Im1 Sötvatten Flodinstallationer, vattenkraftverk Im2 Havsvatten eller bräckt vatten Hamnar med följande konstruktioner: dammportar, slussar (vattentrappor), vattenpålar, pirer, offshore-konstruktioner Sidan Im3 Jord Underjordiska tankar, stålpålar, rörledningar 8

9 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM b. Typ av yta som ska skyddas Framtagning av ett färgsystem inbegriper normalt arbete med konstruktionsmaterial som stål, varmförzinkat stål, sprutmetalliserat stål, aluminium eller rostfritt stål. Ytans förbehandling, vilka färgprodukter som ska användas (framför allt grundfärgen) och systemets totala tjocklek beror främst på vilket konstruktionsmaterial som ska skyddas. c. Nödvändig hållbarhet för ett färgsystem Ett färgsystems livslängd antas vara den tid det tar innan underhåll krävs första gången efter appliceringen. ISO anger tre tidsintervall för hållbarheten: LÅG L MEDEL M LÅNG - H 2 till 5 år 5 till 15 år över 15 år d. Planering av färgappliceringsprocessen Ett projekts byggplan och olika konstruktionssteg avgör hur och när färgsystemet behöver appliceras. Hänsyn måste tas till de olika materialen i samband med prefabriceringen, när komponenter prefabriceras både utanför och på byggplatsen samt när olika konstruktionssteg är klara. Det är nödvändigt att planera arbetet så att hänsyn tas till ytornas förbehandling samt färgprodukternas torknings-/härdningstider i relation till temperatur och luftfuktighet. Om något av konstruktionsstegen utförs i en skyddad verkstadsmiljö, varefter nästa steg utförs på byggplatsen, måste även övermålningsintervallen beaktas. Hempels kompetenta medarbetare är alltid beredda att hjälpa kunderna välja det mest lämpliga färgsystemet för alla behov och krav. Kontakta din Hempelrepresentant för ytterligare information. 9

10 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 2 FÖRBEHANDLING AV YTAN 2.1 Förbehandlingsgrader Graderna av förbehandling av stålytor kan klassificeras på många sätt. Denna brochyr fokuserar på de nedan beskrivna. A. Förbehandlingsgrader enligt standard ISO Förbehandlingsgrader för primär förbehandling av ytor genom blästring Sa 3 Sa 2 ½ Sa 2 Sa 1 Blästring till ren metall Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och ska vara fri från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Stålytan ska ha en enhetlig metallfärg. Mycket noggrann blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder. Noggrann blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Alla resterande föroreningar ska sitta ordentligt fast. (Se anm. 2 nedan). Lätt blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Anm.: 1. Termen andra föroreningar inkluderar även vattenlösliga salter samt svetsrester. Sådana föroreningar kan inte alltid avlägsnas helt från ytan med hjälp av torrblästring, manuell/maskinell rensning eller flamrensning. Det kan bli nödvändigt med våtblästring. 2. Valshud, rost eller lager av målningsfärg anses ha dålig vidhäftning om de kan avlägsnas genom att lyftas med en slö spackelkniv. 10

11 FÖRBEHANDLING AV YTAN Förbehandlingsgrader för primär förbehandling av ytor genom manuell/maskinell rengöring St 3 St 2 Mycket noggrann manuell/maskinell bearbetning Som för St 2, men stålytan ska bearbetas mycket noggrannare så att den visar metallglans, som härrör från stålet. Noggrann manuell/maskinell bearbetning Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar (se anm. nedan). Anm.: Förbehandlingsgrad St 1 är inte inkluderad, eftersom den motsvarar en yta olämplig för målning. 11

12 ΣΟΥΗΔΙΚΟ B. Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck bör inte bara inkludera renhetsgrad utan även återrostningsgrad, eftersom återrostning kan inträffa på rengjort stål i samband med torkning. Det finns flera sätt att att klassificera till vilken grad en stålyta är förbehandlad efter vattenblästring under högt tryck. Detta avsnitt baseras på den internationella standarden ISO : Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring under högt tryck Standarden gäller förbehandling av ytor med vattenblästring under högt tryck inför målning. Den skiljer mellan tre grader av renhet i fråga om synliga föroreningar (Wa 1 Wa 2½), såsom rost, valshud, gamla lager av målningsfärg och andra föroreningar: Beskrivning av ytan efter rengöring: 12 Wa 1 Wa 2 Wa 2½ Lätt vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från synlig förorening av olja och fett, lös eller defekt målarfärg, lös rost och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar ska vara slumpmässigt fördelade och sitta ordentligt fast. Noggrann vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts samt från det mesta av rost, tidigare lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar ska vara slumpmässigt fördelade och kan bestå av fast sittande lager av målningsfärg, fast sittande föroreningar samt fläckar av tidigare befintlig rost. Mycket noggrann vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från all synlig rost, olja, fett, smuts, tidigare lager av målningsfärg samt, med undantag för svaga spår, alla andra föroreningar. Missfärgning av ytan kan förekomma där den ursprungliga målningen inte har varit intakt. Grå eller brunsvart missfärgning som kan observeras på stål utsatt för gravrost och korrosion kan inte avlägsnas med fortsatt vattenblästring.

13 FÖRBEHANDLING AV YTAN Beskrivning av ytans utseende i relation till de tre graderna av återrostning: L Lätt återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan små mängder av ett gulbrunt rostskikt genom vilket stålsubstratet kan ses. Rost (synlig som missfärgning) kan förekomma jämnt fördelad eller fläckvis, men måste sitta fast och får inte kunna avlägsnas enkelt genom försiktig avtorkning med en trasa. M Medelkraftig återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan ett gulbrunt rostskikt som döljer den ursprungliga stålytan. Rosten kan vara jämnt fördelad eller förekomma fläckvis, men sitter jämförelsevis fast och färgar av sig svagt mot en trasa som dras försiktigt över ytan. H Kraftig återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan ett rödbrunt till gulbrunt rostskikt som döljer den ursprungliga stålytan och som sitter någorlunda fast. Rosten kan vara jämnt fördelad eller förekomma fläckvis och färgar av sig tydligt mot en trasa som dras försiktigt över ytan. 13

14 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 2.2 Typer av ytor A. Stålytor För att garantera att ett färgsystem ger långvarigt skydd är det nödvändigt att se till att ytan förbehandlas på rätt sätt innan någon färg påförs. Av detta skäl måste stålets ursprungliga yttillstånd utvärderas. Generellt sett faller en stålytas tillstånd före målning inom någon av de tre följande klasserna: a) ej tidigare målade stålytor b) shopprimermålat stål c) stål med befintligt färgsystem som kräver underhåll Dessa klasser beskrivs mer utförligt nedan. a. Stålkonstruktion utan befintligt färgsystem Stålytor som aldrig tidigare har skyddats med målningsfärg kan vara täckta i varierande grad av rost, valshud eller andra föroreningar (damm, fett, jonbaserade föroreningar/lösliga salter, rester osv.). Det ursprungliga tillståndet hos sådana ytor definieras av den internationella standarden ISO : Visuell utvärdering av ytrenhet Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats. Standarden ISO definierar fyra ursprungliga tillstånd för stål: A, B, C och D: A Stålyta till stor del täckt av fastsittande valshud, men i stort sett utan rost. B Stålyta som har börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna av. C Stålyta där valshuden rostat bort eller från vilken valshuden kan skrapas av men på vilken frätgropar i liten omfattning kan iakttas med blotta ögat. 14 D Stålyta där valshuden rostat bort och på vilken för ögat synliga frätgropar förekommer i stor utsträckning.

15 FÖRBEHANDLING AV YTAN De tillhörande fotografierna visar rostgrader, förbehandlingsgrader hos oskyddade stålsubstrat samt stålsubstrat efter fullständigt avlägsnande av tidigare beläggning. A GRADE Sa 2 1/2 B GRADE Sa 2 1/2 C GRADE Sa 2 1/2 D GRADE Sa 2 1/2 A GRADE Sa 3 B GRADE Sa 3 C GRADE Sa 3 D GRADE Sa 3 b. Shopprimermålat stål Det främsta syftet med att påföra shopprimers är att skydda stålplåtar och konstruktionskomponenter under prefabriceringen, eller under lagring innan vidaremålning av valt färgsystem. En shopprimer har normalt en filmtjocklek på μm (siffrorna avser en jämn testpanel). Stålplåtar och konstruktionskomponenter täckta med shopprimer kan svetsas. Hempel erbjuder följande shopprimers: HEMPEL SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en lösningsmedelsburen epoxibaserad med zinkpolyfosfat. Den är avsedd för automatisk sprutapplicering eller manuell applicering. HEMPEL SHOPPRIMER ZS (skyddstid 4 till 6 månader) är en lösningsmedelsburen zinksilikatbaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. HEMPEL SHOPPRIMER ZS (skyddstid 3 till 5 månader) är en lösningsmedelsburen zinksilikatbaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. HEMUCRYL SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en vattenburen akrylbaserad shopprimer. Den är avsedd för automatisk sprutapplicering eller manuell applicering. HEMUDUR SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en vattenburen epoxibaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. 15

16 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Ytor belagda med shopprimer måste förbehandlas korrekt före vidaremålning med ett färgsystem. Detta kallas för sekundär förbehandling. Shopprimern kan behöva avlägsnas helt eller delvis. Den sekundära förbehandlingen beror på kommande färgsystem, där hänsyn måste tas till två faktorer: kompatibiliteten med den påförda shopprimern och det tänkta färgsystemet ytprofilen som uppnås vid förbehandlingen före applicering av shopprimern, dvs. om profilen lämpar sig för det tänkta färgsystemet Ytor belagda med shopprimer skall alltid tvättas noggrant med ett vattenbaserat rengöringsmedel (t.ex. HEMPEL LIGHT CLEAN 99350) vid MPa och därefter sköljas noggrant med färskvatten. Korrosion och skador till följd av punktsvetsning måste rengöras ned till den förbehandlingsgrad som anges i standarden ISO c. En stålyta belagd med ett färgsystem som kräver underhåll Tillståndet hos ett befintligt färgsystem måste bedömas med hjälp av nedbrytningsgraden enligt standarden, och detta måste göras varje gång som underhållsarbete utförs. Det måste fastställas om systemet ska avlägsnas helt eller om delar av beläggningen kan behållas. Vilka grader av förbehandling som krävs framgår av standarden ISO : Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del 2: Förbehandlingsgrader för tidigare belagda stålytor efter lokalt avlägsnande av tidigare målningsfärg. B. Ytor av varmförzinkat stål, aluminium eller rostfritt stål Utöver standardstål kan även andra ickejärnbaserade material användas i konstruktionerna, såsom varmförzinkat stål, aluminium och höglegerade stål. Alla dessa kräver olika tillvägagångssätt i fråga om förbehandling och val av färgsystem. a. Varmförzinkat stål När förzinkat stål exponeras för atmosfären bildas korrosionsprodukter av zink på ytan. Dessa varierar i sammansättning och vidhäftningsförmåga och påverkar därför det valda färgsystemets vidhäftningsegenskaper. Det anses allmänt att den bästa ytan för målning är en yta som är ren (inom timmar efter förzinkningsprocessen) eller åldrad zink. För stadier däremellan rekommenderas att korrosionsprodukterna av zink avlägsnas genom att ytan tvättas med Hempels alkaliska rengöringsmedel. Detta kan göras med användande av en blandning av 20 liter rent vatten till en halv liter HEMPEL LIGHT CLEAN rengöringsmedel. Blandningen appliceras på ytan och sköljs sedan av efter en halvtimme, helst med hjälp av högtrycksspolning. Vid behov kan tvättningen kombineras med skrubbning med en speciell hård nylon-/tagelborste, slippapper eller rengöring av ytan med ett mineraliskt slipmedel (glaskulor, sand, osv.). I fall med färgsystem i lägre korrosionsklasser, rekommenderas särskilda vidhäftningsgrundfärger. I fall med färgsystem i högre korrosionsklasser bör förbehandlingen omfatta mekanisk bearbetning av ytan, företrädesvis genom svepblästring med ett mineraliskt blästermedel. b. Aluminium och rostfritt stål I fall där aluminium och rostfritt stål andvänds, skall ytan rengöras med färskvatten och rengöringsmedel, och därefter sköljas av noggrant genom högtrycksspolning med färskvatten. För att uppnå bättre vidhäftning för färgsystemet rekommenderas att blästring utförs med ett mineraliskt blästermedel. 16 För ytterligare information och närmare förklaringar av processer och procedurer för förbehandling kan du kontakta din Hempel-representant.

17 MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER 3 MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER Färgprodukter har olika temperaturbeständighet beroende på vilka bindemedel och pigment som används. Temperaturbeständigheten för olika färgtyper visas nedan. 17

18 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 4 HEMPEL S FÄRGER 4.1. Generiska typer Hempel erbjuder följande huvudtyper av färg: 1-komponent: a) Alkyd b) Akryl c) Polysiloxan (för högtemperaturtillämpningar) 2-komponent: a) Epoxi (ren och modifierad) b) Polyuretan c) Zinksilikat d) Polysiloxanhybrid 4.2. Förklaring av Hempels produktnamn Generellt sett utgörs namnet på en Hempel-färg av produktnamnet och ett femsiffrigt nummer, t.ex. HEMPATEX-HI BUILD Produktnamnet anger den grupp och generiska typ till vilken färgen hör enligt följande tabell:

19 HEMPEL S FÄRGER Fysiskt torkande: HEMPATEX HEMUCRYL Akryl (lösningsmedelsburen) Akryl (vattenburen) Kemiskt härdande: HEMPALIN HEMULIN HEMPADUR HEMUDUR HEMPATHANE HEMUTHANE GALVOSIL HEMPAXANE Alkyd, modifierad alkyd (oxidativt torkande) Alkyd (vattenburen) Epoxi, modifierad epoxi (lösningsmedelsburen, lösningsmedelsfri) Epoxi (vattenburen) Polyuretan (lösningsmedelsburen) Polyuretan (vattenburen) Zinksilikat Polysiloxanhybrid (lösningsmedelsburen) 19

20 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Ett femsiffrigt nummer identifierar produktens övriga egenskaper. De första två siffrorna betecknar huvudsaklig funktion och generisk typ. De tredje och fjärde siffrorna är serienummer. Den femte siffran betecknar specifika sammansättningar för samma produkt, t.ex. låg-, medelhög- eller högtemperaturhärdande, uppfyllande av lokal lagstiftning. De första fyra siffrorna betecknar därför produktens prestanda för slutanvändaren, t.ex. torkande eller härdande färg. Den femte siffran är normalt relaterad till appliceringsförhållandena, men kan även användas av logistikskäl. Första siffran: Funktion: 0 Klarlack, förtunning 1 Grundfärg för stål och andra metaller 2 Grundfärg för icke-metalliska substrat 3 Pastaprodukter, material med hög torrhalt 4 Mellanfärg, tjockskiktsfärg använd med/utan grundfärg och täckfärg 5 Täckfärg 6 Diverse 7 Bottenfärg 8 Diverse 9 Diverse Andra siffran: Generisk typ: _ 0 _ Asfalt, beck, bitumen, tjära _ 1 _ Olja, oljelack, långoljealkyd _ 2 _ Medel- till långoljealkyd _ 3 _ Kortoljealkyd, epoxiester, silikonalkyd, uretanalkyd _ 4 _ Diverse _ 5 _ Reaktivt bindemedel (icke-oxiderande), 1- eller 2-komponents _ 6 _ Fysiskt torkande bindemedel (lösningsmedelsburet) (annat än ) _ 7 _ Diverse _ 8 _ Vattendispersion, förtunnare _ 9 _ Diverse Exempel på produktnamn: HEMPATEX ENAMEL _ 6 0 Täckfärg Fysiskt torkande Serienummer Standardsammansättning HEMPATEX

21 HEMPEL FÄRGER Hempels Svenska produktoch säkerhetsdatablad är tillgängliga på Hempels lokala webbsidor. Här hittar du produkt- och materialsäkerhetsdatablad på lokalt språk: 4.3. Hempels kulöridentifiering Kulörer identifieras med ett femsiffrigt nummer enligt följande: Vit Vitaktig, grå Svart Gul, gräddgul, brungul Blå, violett Grön Röd, orange, skär Brun Exempel på kulöridentifiering: HEMPADUR Färg HEMPADUR i Hempels standard kulör ljusgrå HEMPADUR 21

22 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 5 PRAKTISKA DEFINITIONER Det finns flera praktiska definitioner och termer som används inom ytbehandlingsteknik. Här följer några viktiga termer som du bör känna till när du arbetar med färger: Volymtorrhalt Volymtorrhalten anger följande förhållande i procent: Torrfilmstjocklek Våtfilmstjocklek Det angivna värdet är fastställt som förhållandet mellan torr och våt filmtjocklek för färgen påförd med angiven tjocklek under laboratorieförhållanden utan färgförlust. Teoretisk sträckförmåga Färgens teoretiska sträckförmåga vid en given torrfilmstjocklek på en helt jämn yta beräknas på följande sätt: Volymtorrhalt % x 10 Torrfilmstjocklek (µm) = m 2 /liter Verklig färgåtgång Den verkliga åtgången uppskattas genom att multiplicera den teoretiska åtgången med en relevant åtgångsfaktor (CF). Åtgångsfaktorn för den faktiska åtgången kan inte anges i produktdatabladet eftersom den beror på en rad externa förhållanden såsom: a. Färgfilmens vågighet: När färg påförs manuellt kommer filmen att uppvisa en viss vågighet på ytan. Den kommer även att ha en större genomsnittlig tjocklek än den angivna torrfilmstjockleken för att t.ex. uppfylla 80:20-regeln. Det betyder att färgåtgången blir högre än den teoretiskt beräknade mängden om du vill uppnå den minsta angivna filmtjockleken. b. Ytans storlek och form: Komplext utformade och små ytor ger högre åtgång till följd av översprutning, än den kvadratiska plana yta som ligger till grund för den teoretiska beräkningen. c. Substratets ytråhet: Ett substrat med en särskilt rå yta har en dödvolym som kräver mer färg än om ytan skulle ha varit jämn, vilket påverkar de teoretiska beräkningarna. För verkstadsgrundfärger med tunn filmtjocklek resulterar detta i en till synes större yta med större färgåtgång, eftersom färgfilmen måste täcka oregelbundna håligheter i ytan. d. Fysiska förluster: Faktorer såsom rester i burkar, pumpar och slangar, kasserad färg till följd av överskriden hållbarhet, förluster till följd av atmosfäriska förhållanden, bristande yrkesskicklighet hos målaren osv., bidrar alla till en högre åtgång. 22 Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information och förklaringar.

23 HEMPEL S FÄRGSYSTEM 6 HEMPEL S FÄRGSYSTEM REKOMMENDERADE FÄRGSYSTEM FÖR OLIKA ATMOSFÄRISKA KORROSIVITETSKLASSER OCH ANDRA TYPER AV MILJÖER (i enlighet med ISO :2007) KORROSIVITETSKLASS C1/C2 KORROSIVITETSKLASS C3 KORROSIVITETSKLASS C4 KORROSIVITETSKLASS C5-I KORROSIVITETSKLASS C5-M NEDSÄNKTA KONSTRUKTIONER VÄRMEBESTÄNDIGA KONSTRUKTIONER

24 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C1/C2 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i slutna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C1/C2 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 80 μm VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 80 μm LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 80 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 5-15 år 1 LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 120 μm 2 VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 120 μm 3 LB epoxi 1x HEMPADUR Total DFT 120 μm 4 LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 120 μm 24

25 KORROSIVITETSKLASS C1/C2 C1/C2 Hempel kan erbjuda flera andra färgsystem för just ditt företags behov. Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information. Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) >15 år LB alkyd 2x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 160 μm VB alkyd 2x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 160 μm VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 160 μm LB epoxi 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 160 Total DFT 160 μm LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 160 μm VB epoxi 1x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 160 μm *1 Användning av shopprimers är ett alternativ för ytor där blästring inte är möjlig efter produktion. Fråga Hempel om mer utförliga riktlinjer för optimalt val av shopprimer och behov av en sekundär förbehandling. LB= lösningsmedelsburen VB= vattenburen

26 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C3 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i öppna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C3 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 120 μm VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 120 μm LB epoxi 1x HEMPADUR Total DFT 120 μm LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 120 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 1 VB akryl 1x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 160 μm 5-15 LB epoxi 1x HEMPADUR år 2 LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 160 μm 3 VB epoxi VB polyuretan 1x HEMUDUR x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 160 μm 26

27 KORROSIVITETSKLASS C3 C3 Hempel kan erbjuda flera andra färgsystem för just ditt företags behov. Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information. Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) >15 år VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 200 μm LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 200 μm VB epoxi 2x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 200 μm LB zinkepoxi 1x HEMPADUR ZINC LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 180 μm *1 Användning av shopprimers är ett alternativ för ytor där blästring inte är möjlig efter produktion. Zinksilikatbaserade shopprimers, t.ex. Hempel Shopprimer ZS eller 15820, är att föredra, framför allt inför senare täckmålning med zinkhaltig färg. Epoxibaserade shopprimer, t.ex. Hempel Shopprimer eller 18580, kan också användas inför senare täckmålning med icke-zinkhaltig färg. Fråga Hempel om mer utförliga riktlinjer för optimalt val av shopprimer och behov av en sekundär förbehandling. LB= lösningsmedelsburen VB= vattenburen

28 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C4 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i öppna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C4 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år 1 2 VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 200 μm LB epoxi 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 200 Total DFT 200 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 5-15 år LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 240 μm VB epoxi 2x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 240 μm LB zinkepoxi 1x HEMPADUR ZINC LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 200 μm VB zinkepoxi 1x HEMUDUR ZINC VB epoxi 1x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 200 μm 28

Inledning. I slutet av studien beskrivs generiska färgsystem som rekommenderas av Hempel för olika korrosiva miljöer.

Inledning. I slutet av studien beskrivs generiska färgsystem som rekommenderas av Hempel för olika korrosiva miljöer. Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem för korrosionsskydd av dina konstruktioner. Alla konstruktioner, anordningar och installationer

Läs mer

INLEDNING. I slutet av studien beskrivs generiska färgsystem som rekommenderas av Hempel för olika korrosiva miljöer.

INLEDNING. I slutet av studien beskrivs generiska färgsystem som rekommenderas av Hempel för olika korrosiva miljöer. INLEDNING Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem för korrosionsskydd av dina konstruktioner. Alla konstruktioner, anordningar och installationer

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5

Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5 Korrosivitetsklass C2 enligt ISO 12944-5 Utomhus i atmosfär med låga halter luftföroreningar, lantliga områden. Inomhus i icke uppvärmda utrymmen men med växlande temperaturer och fuktighet. Låg frekvens

Läs mer

ÖVERSIKT AV BASSORTIMENT INDUSTRIFÄRGER

ÖVERSIKT AV BASSORTIMENT INDUSTRIFÄRGER ÖVERSIKT AV BASSORTIMENT INDUSTRIFÄRGER Företaget HEMPEL grundades 1915 som en av de första världsomfattande leverantörerna av färg för sjöfart och tung ndustr. År 1948 gck HEMPEL över tll holdngsystem

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Korrosivitetsklass BSK 99 C2

Korrosivitetsklass BSK 99 C2 Korrosivitetsklass BSK 99 C2 Utomhus i atmosfär med låga halter luftföroreningar, lantliga områden. Inomhus i icke uppvärmda utrymmen men med växlande temperaturer och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 1505;1506 1 1505 fenol/novolac epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande fenol/novolac epoxifärg. Den är resistent för temperaturer upp till 205 C och appliceras

Läs mer

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe

Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Alucrom AB Part of Midroc Europe Midroc Europe Störst i Sverige på rostskyddsmålning www.alucrom.se Bengt Stewall bengt.stewall@midroc.se 010-470 73 07 Snabbfakta Midroc Alucrom AB Kärnverksamhet

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C Approved 1493 1,2 1493 silikon akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent fysikaliskt torkande silikonbaserad akrylfärg. Den är resistent upp till 260 C. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 31 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 31 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad) 7761:8220 1 7761 epoxi ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning En tvåkomponent aminhärdande högmolekylär epoxifärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt med hög torrhalt. Avsedd som en universal, allround,

Läs mer

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål.

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål. 11720;5660;6520 1 11720 epoxi mastic ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant produkt som har hög torrhalt och är järnglimmerpigmenterad

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 29 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 29 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 16600;16620 1 16600 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent aminhärdande epoxifärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt med hög torrhalt. Kan användas som mellanskikt

Läs mer

ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM

ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM ROSTSKYDDSANVISNINGAR FÖR ISOTROL ALKYD- OCH HYBRIDSYSTEM En guide för att välja förbehandlingsmetod och färgsystem med rekommenderade skikttjocklekar INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Korrosivitetsklasser 2. System

Läs mer

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect Let s connect www.pretec.se Varmförzinkat och pulverlackat Varför välja Pc-Coat korrosionsskydd: Erfarenheter av varmförzinkade och pulverlackerade produkter har visat potential för mycket långt produktliv.

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

VATTENBURNA FÄRGSYSTEM Uppfyller de strängaste miljökraven

VATTENBURNA FÄRGSYSTEM Uppfyller de strängaste miljökraven VATTENBURNA Uppfyller de strängaste miljökraven MILJÖ MINIMALA -UTSLÄPP EU:s direktiv 1999/13/EC för utsläpp av lösningsmedel (SED), sätter stränga begränsningar på alla användare som årligen släpper ut

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 18380;18340 1 18340 zinkepoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande zinkrik epoxifärg. År en mycket zinkrik produkt med hög torrhalt. Överensstämmer med kraven:

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 260 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 260 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 15520;15523 2 15520 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxifärg. Är snabbtorkande, yttolerant, slitstark, hög torrhalt och av tjockfilmstyp. Avsedd

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

SNABBTORKANDE produkter för stålytor

SNABBTORKANDE produkter för stålytor SNABBTORKANDE produkter för stålytor Som en del av Hempels fortg aende forskning och utveckling har vi undersökt sätt att optimera produktiviteten vid applicering och öka kvaliteten p a slutresultatet.

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 26 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 26 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 1537 1,2 1537 alkyd ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent oxidativt torkande alkydfärg. Är en snabbtorkande tjockfilmsprodukt som innehåller zinkfosfatpigment. Kan användas

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar

Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Varför Ytbehandla? Korrosion kostar Korrosion Vad är korrosion? Ordet är latin och betyder gnaga sönder, fräta. Materialförstörelsen kallas korrosion. Årligen korroderar / rostar det för miljarder kronor

Läs mer

Godkänd. Marin: Utvändiga ytor, speciellt avsedda för utsida skrov, kan användas på överbyggnad, däck och övriga utvändiga ytor.

Godkänd. Marin: Utvändiga ytor, speciellt avsedda för utsida skrov, kan användas på överbyggnad, däck och övriga utvändiga ytor. Godkänd 1055;1063 1,2 1055 vinylepoxi VValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyamidhärdande vinyl epoxibaserad färg. Avsedd som en Tie-Coat mellan epoxiprimer och antifoulingsystem.

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 55 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 55 C IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 577;576 1,2 577 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxifärg. Är tjockfilmsprodukt som är lösningsmedelsfri. Den har hög tålighet mot repor. Lämplig

Läs mer

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5 Behandling av fabriksmålad plåt Flügger har utvecklat Metal Pro serien för behandling av olika typer av metall. Vid ommålning av fabriksmålad plåt, är det många saker man skall vara uppmärksam på för att

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 735;739 1 735 ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande färg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med utmärkt kemikalieresistens. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning Volymtorrhalt. ISO 3233 Glans (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning Volymtorrhalt. ISO 3233 Glans (GU 60 ) ISO 2813 Approved 7740;7742 1 7740 ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning En tvåkomponent lösningsmedelsfri aminhärdande färg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med god kemikalieresistens. Kan användas

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning STANDARD. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 270 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning STANDARD. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 270 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 16560;16561;16840 1,2 16560 epoxi mastic ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant och nötningsbeständig produkt av tjockfilmstyp

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 333 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Flampunkt ISO 3679 Method 1. US EPA metod 24 (testad) 333 g/l IED (2010/75/EU) (kalkylerad) Approved 2280;4680;6480 1,2 2280 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyamidhärdande högmolekulär epoxifärg. Har en halvblank yta med bra glansbeständighet. Är en produkt med

Läs mer

NOVATHERM 4FR APPLICERINGSANVISNINGAR FÖR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅL

NOVATHERM 4FR APPLICERINGSANVISNINGAR FÖR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅL NOVATHERM 4FR APPLICERINGSANVISNINGAR FÖR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅL Bra brandskydd kräver rätt förbehandling Grunden till ett bra brandskydd läggs redan på konstruktionsbordet d.v.s. resultatet kan

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 14 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 14 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 684;11420 1 684 zink etylsilikat ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är en snabbtorkande produkt med högt innehåll av

Läs mer

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år

Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år F O R S K N I N G S R A P P O R T Färgsystem för underhåll - vidhäftning efter 5 år Författare: Patrik Reuterswärd Sektion: Korrosion, korrosionsskydd och provning Telefon +46 8 674 17 37 E-post: patrik.reutersward@swerea.se

Läs mer

EN GUIDE TILL HEMPELS STANDARD SORTIMENT

EN GUIDE TILL HEMPELS STANDARD SORTIMENT STANDARD SORTIMENT EN GUIDE TILL HEMPELS STANDARD SORTIMENT I den här översikten presenteras färger avsedda för rostskydd som tillverkas i Hempels toppmoderna fabriker. Dessa produkter finns tillgängliga

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 3140;3240;4320 1,2 3140 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Har en blank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K-FILLER

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K-FILLER GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K-FILLER PRODUKTBESKRIVNING 2K RAPID GreyMatic är en serie 2K primer-surfacers lämpade för en mängd olika reparationsarbeten. Produkterna

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Nr 837 4123 MÅLARFÄRGER, LACKER OCH PRODUKTER FÖR FORDONSREPARATIONSLACKERING SOM HÖR TILL TILLÄMPNINGSOMRÅDET

Nr 837 4123 MÅLARFÄRGER, LACKER OCH PRODUKTER FÖR FORDONSREPARATIONSLACKERING SOM HÖR TILL TILLÄMPNINGSOMRÅDET Nr 837 4123 Bilaga 1 MÅLARFÄRGER, LACKER OCH PRODUKTER FÖR FORDONSREPARATIONSLACKERING SOM HÖR TILL TILLÄMPNINGSOMRÅDET 1. Underkategorier av målarfärger och lacker a) Matt färg för väggar och tak inomhus:

Läs mer

Approved. Överensstämmer med kraven för VOC innehåll enligt BREEAM International and BREEAM Nor

Approved. Överensstämmer med kraven för VOC innehåll enligt BREEAM International and BREEAM Nor Approved 12660 1,2 12660 Akrylemulsion ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Detta är en enkomponent vattenburen emulgerande akrylfärg. En allsidig, snabbtorkande produkt för användning utvändigt och

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack

Produktinformation. Maj Vattenspädbar klarlack PRODUKTER PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAG. D8186 Vattenspädbar klarlack GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produktinformation Vattenspädbar klarlack D8186 D8186 Vattenspädbar klarlack PRODUKTER Vattenspädbar klarlack Härdare för vattenspädbar klarlack Förtunning D8186 D8221 D8448

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 16480;18120 1,2 16480 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Den har en högblank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg.

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Måla möbler & snickerier Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en vattenspädbar och miljöanpassad

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

Produktinformation DP3000 ENVIRO PRIMER SURFACER

Produktinformation DP3000 ENVIRO PRIMER SURFACER GLOBAL REFINISH SYSTEM November 2011 Produktinformation DP3000 ENVIRO PRIMER SURFACER PRODUKTBESKRIVNING D8511 ljusgrå G1 D8515 grå G5 D8517 mörkgrå G7 D8225 härdare D8718/19/20 förtunning DP3000 är en

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur Tanklining Invändig målning och beläggning i Tankar Grundläggande Lagringstankar av stål för diverse olika vätskor och andra media är ett område där man ställs in för intressanta utmaningar. Huvudfokus

Läs mer

Kristoffer Myhrman. LEFANT AB kristoffer@lefant.se

Kristoffer Myhrman. LEFANT AB kristoffer@lefant.se Kristoffer Myhrman LEFANT AB kristoffer@lefant.se LEFANTs historia i korthet 70-tal - Företaget grundas ute på Gåshaga, Lidingö av ytkemisterna Villiam Dunder och Christian Bigner, då under namnet Extensor

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. glans (70-85) Flampunkt ISO 3679 Method 1 30 C. US EPA metod 24 (testad) Approved 3140;3240;4320 1,2 3140 polyuretan ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent kemiskt härdande alifatiskt akryl polyuretanfärg. Har en blank yta med mycket god glansbeständighet.

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EGENSKAPER PRODUKTDATA

PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EGENSKAPER PRODUKTDATA Sika Unitherm Platinum SWEDCERT PBC 1038 Lösningsmedelsfri, maximal uppbyggnad, 2-komponenets modifierad epoxi brandskyddsfärg för stål, för användning inom- och utomhus. Idealisk för applicering i verkstad,(in-shop).

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner

Helhetsleverantör av stålkonstruktioner Helhetsleverantör av stålkonstruktioner EN 1090-1 ABT-BALKEN AB Niclas, Torsten och Johan Salomonsson ABT-Balken AB helhetsleverantör av stålkonstruktioner ABT-Balken är familjeföretaget som sätter kunden

Läs mer

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-USA / VOC Hong Kong EPA Method 24

Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 28 C kalkylerad VOC-USA / VOC Hong Kong EPA Method 24 735;739 1 735 VValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande novolac epoxifärg. Är avsedd som speciell belägning av tankar med utmärkt kemikalieresistens. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC DU BSAB 96 NCS.2 1108 Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC SI BSAB 96 NCS.2 1039 Skötselinstruktion för Dalocdörrar ALLMÄNT För att en dörr skall ha en perfekt funktion under många år, krävs

Läs mer

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver.

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg. Metall Dekorfärg är en ny vattenburen färg som ger en metalliknande yta. Den lämpar sig lika bra för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

Produktinformation. December K-HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAGET AVFETTNING. Snabbtorkande 2K-surfacer Härdare D858

Produktinformation. December K-HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVNING FÖRBEREDNING AV UNDERLAGET AVFETTNING. Snabbtorkande 2K-surfacer Härdare D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation 2K-HS FILLER D8022 Snabbtorkande 2K-surfacer Härdare D858 PRODUKTBESKRIVNING D8022 2K-HS filler är en högfyllande grå 2K-surfacer som torkar snabbt

Läs mer

December 2010 Produktinformation DP40 Epoxiprimer D834

December 2010 Produktinformation DP40 Epoxiprimer D834 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation DP40 Epoxiprimer Kromatfri 2K-epoxiprimer DP40 primer DP402 härdare PRODUKTBESKRIVNING DP40 är en mångsidig 2K-epoxiprimer. Den är ljusgrå, kromatfri

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Nästa generation Dura-Bright behandling med ännu bättre ytskydd. Nu kan Alcoa erbjuda ett revolutionerande

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning

Beroende till/från annat dokument. Leverantörens dokumentnummer. Leverantörens referensbeteckning TEKNISK ANVISNING LKT 1520.100.005 1 10 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, drift, underhåll, Nyckelord anvisning,

Läs mer

CROMAX VATTENBUREN BASLACK

CROMAX VATTENBUREN BASLACK Beskrivning 1-komponent, polyuretanbaserad, vattenburen baslack för användning i 2-skiktssystem för solida, metallic- och pearlkulörer för lackering av bilar, lastbilar och bussar. Sammansättning baserad

Läs mer

INFRASTRUKTURSYSTEM HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Beprövad teknologi Nya fördelar

INFRASTRUKTURSYSTEM HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Beprövad teknologi Nya fördelar INFRASTRUKTURSYSTEM HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610 Beprövad teknologi Nya fördelar R&D PROVNING Den höga kvaliteten och pålitligheten hos HEMPELs färgsystem garanteras genom

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA VÄGGAR INOMHUS Målade väggar inomhus ger härliga ytor. Det är relativt enkelt och går snabbt att utföra. I stort sett alla typer av väggmaterial går

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

CON-RFB CON-RFB. Handbok för mängdberäkning. Branden är problemet CON-RFB är lösningen

CON-RFB CON-RFB. Handbok för mängdberäkning. Branden är problemet CON-RFB är lösningen CON-RFB Handbok för mängdberäkning Branden är problemet CON-RFB är lösningen CON-RFB ANVÄND- NING Användning av kalkylatorn 1. Sök aktuell DFT (torr film tjocklek) som krävs i mängdtabellen för att skydda

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Lim-, fogmassa & golvbeläggning

Lim-, fogmassa & golvbeläggning Lim-, fogmassa & golvbeläggning Innehåll Lim & fogmassa GETO MSP 145-1-komponent MSP fog... 80-01 GETO MSP 152-1-komponent MSP lim... 80-02 GETO MSP 155-1-komponent MSP lim... 80-03 GETO PUR 21-1-komponent

Läs mer

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift

Sportgolv från SportgolvSpecialisten AB. Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra. FaceLift FaceLift Arbets Beskrivning Pulastic FL Extra PULASTIC FL Extra är en slitstark, mycket högkvalitativt sportgolv för renovering av befintliga PULASTIC sportgolv med tydliga tecken på hård användning och

Läs mer

Mars 2009 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler

Mars 2009 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler GLOBAL REFINISH SYSTEM Mars 2009 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler PRODUKTBESKRIVNING D8010 ljusgrå D8015 grå D8017 mörkgrå D8237/8/9 härdare 2K RAPID GreyMatic är ett sortiment av tvåkomponents-primers-surfacers

Läs mer

Övermålning av chassi, axlar och fälgar. Allmän information om målning. Särskild information för gasbilar VIKTIGT!

Övermålning av chassi, axlar och fälgar. Allmän information om målning. Särskild information för gasbilar VIKTIGT! Allmän information om målning Allmän information om målning VIKTIGT! Scania rekommenderar att detaljer i mjukt och böjligt material inte ska målas. Exempel är hydraulslangar i gummi och detaljer i mjukplast.

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (7) ALKYDGRUNDFÄRG 1 OMFATTNING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (7) ALKYDGRUNDFÄRG 1 OMFATTNING 2 1 (7) ALKYDGRUNDFÄRG Grupp M0715 Ersätter Yb 4214 och MF M0715:04 1 OMFATTNING Denna standard omfattar snabbtorkande alkydgrundfärg för korrosionsskydd av stål och aluminium. Standarden omfattar två

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt Takpannor ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt När du väljer takpannor från armat väljer du att ge ditt hus ett tak med ett vackert, tegelliknande utseende. Samtidigt väljer du en produkt som är väl anpassad

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Förbesiktiga ytorna före det är dags för läggning med avseende på:

Förbesiktiga ytorna före det är dags för läggning med avseende på: 2006-09-06 BRANSCHREKOMMENDATION Sveff:s allmänna läggningsanvisningar - förbehandling för härdplastbeläggningar Avser sektion: Industrigolv Gäller fr om: 2006-09-06 Första versionen: 2005-09-06 Allmänt

Läs mer

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig för

Läs mer

Approved. Kan användas på helikopterdäck, gångstråk, ramper, bryggdäck och däck där krävs nötningsbeständighet och halkskydd.

Approved. Kan användas på helikopterdäck, gångstråk, ramper, bryggdäck och däck där krävs nötningsbeständighet och halkskydd. Approved 462;463;9880;464;1500;7021 1,2 462 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en trekomponent nötningsbeständig polyaminhärdande epoxifärg. Avsedd som en halksyddsfärg. Lämplig på metalliskt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

CENTARI 6000 LOW EMISSION BASLACK

CENTARI 6000 LOW EMISSION BASLACK Beskrivning Medium solids baslack för användning i 2skiktssystem för solida, metallic och pearlkulörer för lackering av bilar, lastbilar och bussar. Sammansättning baserad på akrylcopolymer. Produkter

Läs mer

WB 550 Clear AG

WB 550 Clear AG Beskrivning Vattenburen 2K PUR klarlack utformad för att uppnå optimalt graffiti motstånd. Produkten kan användas på yttre föremål som bussar, tåg, spårvagnar etc. Produkten är anpassad för rekonditionering

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Penetrantprovning. Inspecta Academy

Penetrantprovning. Inspecta Academy Penetrantprovning Inspecta Academy 1 Penetrantprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Penetrantprovning Penetrantprovning Denna presentation är avsedd att ge en grundläggande information om hur penetrantprovning

Läs mer

Tack för att du har valt ett räcke från Vetro.

Tack för att du har valt ett räcke från Vetro. RÄCKESMONTERING ROSTFRITT STÅL Tack för att du har valt ett räcke från Vetro. Ditt räckes livslängd beror på skötsel - så här sköter du ditt räcke... Många tror att rostfritt betyder att stålet inte rostar

Läs mer

YTBELÄGGNING SIM- & BADBASSÄNGER

YTBELÄGGNING SIM- & BADBASSÄNGER YTBELÄGGNING SIM- & BADBASSÄNGER Introduktion bassängmålning Sim- och badbassänger i offentlig men även privat miljö utsätt för mycket hög påfrestning genom konstant vattentryck, aggressiva kemikalier,

Läs mer

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall.

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Måla möbler och snickerier Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer