ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944"

Transkript

1 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

2

3 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem för korrosionsskydd av dina konstruktioner. Alla konstruktioner, anordningar och installationer av stål som är exponerade för atmosfären, eller placerade under vatten eller jord, utsätts för korrosion och måste därför skyddas från korrosionskador under hela sin livslängd. Denna brochyr ger viktig information om färgteknologi, kriterier för rätt färgval samt nödvändig förbehandling av ytan. Denna brochyr har utarbetats i enlighet med den senaste utgåvan av den internationella standarden ISO Färg och lack Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning. Dessutom ingår även Hempels egna färgtekniska riklinjer och rekommendationer. I slutet av studien beskrivs generiska färgsystem som rekommenderas av Hempel för olika korrosiva miljöer. Denna brochyr ska endast ses som vägledning och är inte bindande.

4 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM...06 a. Miljörelaterad korrosivitet...06 b. Typ av yta som ska skyddas...09 c. Nödvändig hållbarhet för ett färgsystem...09 d. Planering av färgappliceringsprocessen FÖRBEHANDLING AV YTAN Förbehandlingsgrader A. Förbehandlingsgrader enligt internationell standard ISO B. Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck Typer av ytor A. Stålytor a. Stålkonstruktion utan befintligt färgsystem b. Shopprimermålat stål...15 c. En stålyta belagd med ett färgsystem som kräver underhåll B. Ytor av varmförzinkat stål, aluminium eller rostfritt stål a. Varmförzinkat stål b. Aluminium och rostfritt stål

5 Innehåll 3. MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER HEMPEL FÄRGER Generiska typer Förklaring av Hempels produktnamn Hempels kulöridentifiering PRAKTISKA DEFINITIONER...22 Volymtorrhalt...22 Teoretisk sträckförmåga...22 Verklig färgåtgång HEMPEL FÄRGSYSTEM...23 KORROSIVITETSKLASS C1/C KORROSIVITETSKLASS C KORROSIVITETSKLASS C KORROSIVITETSKLASS C5-I...30 KORROSIVITETSKLASS C5-M...32 NEDSÄNKTA KONSTRUKTIONER...34 VÄRMEBESTÄNDIGA KONSTRUKTIONER

6 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 1 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM Vid val av korrosionsskyddande färgsystem behöver hänsyn tas till en rad faktorer för att säkerställa att det verkligen är den mest ekonomiska och bästa tekniska lösningen som väljs. Följande är de viktigaste faktorerna att beakta innan något färgsystem väljs till ett visst projekt: 6 a. Miljörelaterad korrosivitet Vid val av färgsystem är det absolut nödvändigt att först fastställa vilka förhållanden som konstruktionen, anordningen eller installationen kommer att utsättas för. Följande faktorer ska beaktas när effekter av miljörelaterad korrosivitet fastställs: Fuktighet och temperatur (arbetstemperatur och temperaturgradienter) Förekomst av UV-strålning Exponering för kemikalier (t.ex. specifik exponering på industrianläggningar) Mekaniska skador (stötar, nötning osv.) I fall med nedgrävda konstruktioner måste dess porositet beaktas samt de markförhållanden de kommer att utsättas för. Markens fuktighet och ph samt den biologiska exponeringen för bakterier och mikroorganismer är av avgörande betydelse. I fall med exponering i vatten är det även viktigt att känna till typen av vatten och dess kemiska sammansättning. Omgivningens korrosiva aggressivitet inverkar på: valet av färgsystem färgssystemets totala tjocklek minsta nödvändiga förbehandling av ytan kortaste och längsta övermålningsintervall Tänk på att ju korrosivare omgivning, desto noggrannare måste ytan förbehandlas. Dessutom måste övermålningsintervallen följas strikt. Del 2 av ISO standarden definierar korrosionsklassificeringar för atmosfär, jord och i vatten. Standarden är en mycket allmän utvärdering baserad på korrosionstiderna för stål och zink. Den behandlar inte specifik kemisk, mekanisk eller temperaturrelaterad exponering. Standardens specifikationer kan dock fortfarande användas som en god indikator för ett färgsystemsprojekt som helhet.

7 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM ISO har 6 grundläggande klasser relaterade till atmosfärisk korrosion: C1 C2 C3 mycket låg låg medelhög C4 hög C5-I mycket hög (industriella miljöer) C5-M mycket hög (marina miljöer) Nedan beskrivs kortfattat hur dessa klassificeringar tillämpas: (Tabelluppgifterna hänvisar till produktförteckningarna i avsnitt 6 i denna studie, Hempels färgsystem.) Miljöklass Utomhus Exempel på miljöer Inomhus Hempels färgsystem C1 mycket låg - Uppvärmda byggnader med ren luft, t.ex. kontor, butiker, skolor och hotell. Sidan C2 låg Luftmiljöer med små mängder föroreningar. Företrädesvis landsortsmiljöer. Ouppvärmda byggdnader där det kan förekomma kondens, t.ex. lager, sporthallar. Sidan C3 medelhög Industriella luftmiljöer och stadsmiljöer med genomsnittlig belastning av svaveloxider (IV). Kustområden med låg salthalt. Produktionsutrymmen med hög luftfuktighet och vissa luftföroreningar, t.ex. livsmedelsfabriker, tvätterier, bryggerier, mejerier. Sidan C4 hög Industriområden och kustområden med medelhög salthalt. Kemiska fabriker, simhallar, skeppsvarv. Sidan C5-I mycket hög (industriella miljöer) Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Byggnader och områden med nästan ständig kondens och höga halter föroreningar. Sidan C5-M mycket hög (marina miljöer) Kustområden och områden till havs med hög salthalt. Byggnader och områden med nästan ständig kondens och höga halter föroreningar. Sidan

8 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Klasserna för exponering i vatten och jord enligt ISO är som följer: Im1 sötvatten Im2 havsvatten eller bräckt vatten Im3 jord Miljöklass Miljö Exempel på miljöer och konstruktioner Hempels färgsystem Im1 Sötvatten Flodinstallationer, vattenkraftverk Im2 Havsvatten eller bräckt vatten Hamnar med följande konstruktioner: dammportar, slussar (vattentrappor), vattenpålar, pirer, offshore-konstruktioner Sidan Im3 Jord Underjordiska tankar, stålpålar, rörledningar 8

9 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM b. Typ av yta som ska skyddas Framtagning av ett färgsystem inbegriper normalt arbete med konstruktionsmaterial som stål, varmförzinkat stål, sprutmetalliserat stål, aluminium eller rostfritt stål. Ytans förbehandling, vilka färgprodukter som ska användas (framför allt grundfärgen) och systemets totala tjocklek beror främst på vilket konstruktionsmaterial som ska skyddas. c. Nödvändig hållbarhet för ett färgsystem Ett färgsystems livslängd antas vara den tid det tar innan underhåll krävs första gången efter appliceringen. ISO anger tre tidsintervall för hållbarheten: LÅG L MEDEL M LÅNG - H 2 till 5 år 5 till 15 år över 15 år d. Planering av färgappliceringsprocessen Ett projekts byggplan och olika konstruktionssteg avgör hur och när färgsystemet behöver appliceras. Hänsyn måste tas till de olika materialen i samband med prefabriceringen, när komponenter prefabriceras både utanför och på byggplatsen samt när olika konstruktionssteg är klara. Det är nödvändigt att planera arbetet så att hänsyn tas till ytornas förbehandling samt färgprodukternas torknings-/härdningstider i relation till temperatur och luftfuktighet. Om något av konstruktionsstegen utförs i en skyddad verkstadsmiljö, varefter nästa steg utförs på byggplatsen, måste även övermålningsintervallen beaktas. Hempels kompetenta medarbetare är alltid beredda att hjälpa kunderna välja det mest lämpliga färgsystemet för alla behov och krav. Kontakta din Hempelrepresentant för ytterligare information. 9

10 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 2 FÖRBEHANDLING AV YTAN 2.1 Förbehandlingsgrader Graderna av förbehandling av stålytor kan klassificeras på många sätt. Denna brochyr fokuserar på de nedan beskrivna. A. Förbehandlingsgrader enligt standard ISO Förbehandlingsgrader för primär förbehandling av ytor genom blästring Sa 3 Sa 2 ½ Sa 2 Sa 1 Blästring till ren metall Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och ska vara fri från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Stålytan ska ha en enhetlig metallfärg. Mycket noggrann blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder. Noggrann blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Alla resterande föroreningar ska sitta ordentligt fast. (Se anm. 2 nedan). Lätt blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Anm.: 1. Termen andra föroreningar inkluderar även vattenlösliga salter samt svetsrester. Sådana föroreningar kan inte alltid avlägsnas helt från ytan med hjälp av torrblästring, manuell/maskinell rensning eller flamrensning. Det kan bli nödvändigt med våtblästring. 2. Valshud, rost eller lager av målningsfärg anses ha dålig vidhäftning om de kan avlägsnas genom att lyftas med en slö spackelkniv. 10

11 FÖRBEHANDLING AV YTAN Förbehandlingsgrader för primär förbehandling av ytor genom manuell/maskinell rengöring St 3 St 2 Mycket noggrann manuell/maskinell bearbetning Som för St 2, men stålytan ska bearbetas mycket noggrannare så att den visar metallglans, som härrör från stålet. Noggrann manuell/maskinell bearbetning Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar (se anm. nedan). Anm.: Förbehandlingsgrad St 1 är inte inkluderad, eftersom den motsvarar en yta olämplig för målning. 11

12 ΣΟΥΗΔΙΚΟ B. Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck bör inte bara inkludera renhetsgrad utan även återrostningsgrad, eftersom återrostning kan inträffa på rengjort stål i samband med torkning. Det finns flera sätt att att klassificera till vilken grad en stålyta är förbehandlad efter vattenblästring under högt tryck. Detta avsnitt baseras på den internationella standarden ISO : Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring under högt tryck Standarden gäller förbehandling av ytor med vattenblästring under högt tryck inför målning. Den skiljer mellan tre grader av renhet i fråga om synliga föroreningar (Wa 1 Wa 2½), såsom rost, valshud, gamla lager av målningsfärg och andra föroreningar: Beskrivning av ytan efter rengöring: 12 Wa 1 Wa 2 Wa 2½ Lätt vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från synlig förorening av olja och fett, lös eller defekt målarfärg, lös rost och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar ska vara slumpmässigt fördelade och sitta ordentligt fast. Noggrann vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts samt från det mesta av rost, tidigare lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar ska vara slumpmässigt fördelade och kan bestå av fast sittande lager av målningsfärg, fast sittande föroreningar samt fläckar av tidigare befintlig rost. Mycket noggrann vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från all synlig rost, olja, fett, smuts, tidigare lager av målningsfärg samt, med undantag för svaga spår, alla andra föroreningar. Missfärgning av ytan kan förekomma där den ursprungliga målningen inte har varit intakt. Grå eller brunsvart missfärgning som kan observeras på stål utsatt för gravrost och korrosion kan inte avlägsnas med fortsatt vattenblästring.

13 FÖRBEHANDLING AV YTAN Beskrivning av ytans utseende i relation till de tre graderna av återrostning: L Lätt återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan små mängder av ett gulbrunt rostskikt genom vilket stålsubstratet kan ses. Rost (synlig som missfärgning) kan förekomma jämnt fördelad eller fläckvis, men måste sitta fast och får inte kunna avlägsnas enkelt genom försiktig avtorkning med en trasa. M Medelkraftig återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan ett gulbrunt rostskikt som döljer den ursprungliga stålytan. Rosten kan vara jämnt fördelad eller förekomma fläckvis, men sitter jämförelsevis fast och färgar av sig svagt mot en trasa som dras försiktigt över ytan. H Kraftig återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan ett rödbrunt till gulbrunt rostskikt som döljer den ursprungliga stålytan och som sitter någorlunda fast. Rosten kan vara jämnt fördelad eller förekomma fläckvis och färgar av sig tydligt mot en trasa som dras försiktigt över ytan. 13

14 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 2.2 Typer av ytor A. Stålytor För att garantera att ett färgsystem ger långvarigt skydd är det nödvändigt att se till att ytan förbehandlas på rätt sätt innan någon färg påförs. Av detta skäl måste stålets ursprungliga yttillstånd utvärderas. Generellt sett faller en stålytas tillstånd före målning inom någon av de tre följande klasserna: a) ej tidigare målade stålytor b) shopprimermålat stål c) stål med befintligt färgsystem som kräver underhåll Dessa klasser beskrivs mer utförligt nedan. a. Stålkonstruktion utan befintligt färgsystem Stålytor som aldrig tidigare har skyddats med målningsfärg kan vara täckta i varierande grad av rost, valshud eller andra föroreningar (damm, fett, jonbaserade föroreningar/lösliga salter, rester osv.). Det ursprungliga tillståndet hos sådana ytor definieras av den internationella standarden ISO : Visuell utvärdering av ytrenhet Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats. Standarden ISO definierar fyra ursprungliga tillstånd för stål: A, B, C och D: A Stålyta till stor del täckt av fastsittande valshud, men i stort sett utan rost. B Stålyta som har börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna av. C Stålyta där valshuden rostat bort eller från vilken valshuden kan skrapas av men på vilken frätgropar i liten omfattning kan iakttas med blotta ögat. 14 D Stålyta där valshuden rostat bort och på vilken för ögat synliga frätgropar förekommer i stor utsträckning.

15 FÖRBEHANDLING AV YTAN De tillhörande fotografierna visar rostgrader, förbehandlingsgrader hos oskyddade stålsubstrat samt stålsubstrat efter fullständigt avlägsnande av tidigare beläggning. A GRADE Sa 2 1/2 B GRADE Sa 2 1/2 C GRADE Sa 2 1/2 D GRADE Sa 2 1/2 A GRADE Sa 3 B GRADE Sa 3 C GRADE Sa 3 D GRADE Sa 3 b. Shopprimermålat stål Det främsta syftet med att påföra shopprimers är att skydda stålplåtar och konstruktionskomponenter under prefabriceringen, eller under lagring innan vidaremålning av valt färgsystem. En shopprimer har normalt en filmtjocklek på μm (siffrorna avser en jämn testpanel). Stålplåtar och konstruktionskomponenter täckta med shopprimer kan svetsas. Hempel erbjuder följande shopprimers: HEMPEL SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en lösningsmedelsburen epoxibaserad med zinkpolyfosfat. Den är avsedd för automatisk sprutapplicering eller manuell applicering. HEMPEL SHOPPRIMER ZS (skyddstid 4 till 6 månader) är en lösningsmedelsburen zinksilikatbaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. HEMPEL SHOPPRIMER ZS (skyddstid 3 till 5 månader) är en lösningsmedelsburen zinksilikatbaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. HEMUCRYL SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en vattenburen akrylbaserad shopprimer. Den är avsedd för automatisk sprutapplicering eller manuell applicering. HEMUDUR SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en vattenburen epoxibaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. 15

16 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Ytor belagda med shopprimer måste förbehandlas korrekt före vidaremålning med ett färgsystem. Detta kallas för sekundär förbehandling. Shopprimern kan behöva avlägsnas helt eller delvis. Den sekundära förbehandlingen beror på kommande färgsystem, där hänsyn måste tas till två faktorer: kompatibiliteten med den påförda shopprimern och det tänkta färgsystemet ytprofilen som uppnås vid förbehandlingen före applicering av shopprimern, dvs. om profilen lämpar sig för det tänkta färgsystemet Ytor belagda med shopprimer skall alltid tvättas noggrant med ett vattenbaserat rengöringsmedel (t.ex. HEMPEL LIGHT CLEAN 99350) vid MPa och därefter sköljas noggrant med färskvatten. Korrosion och skador till följd av punktsvetsning måste rengöras ned till den förbehandlingsgrad som anges i standarden ISO c. En stålyta belagd med ett färgsystem som kräver underhåll Tillståndet hos ett befintligt färgsystem måste bedömas med hjälp av nedbrytningsgraden enligt standarden, och detta måste göras varje gång som underhållsarbete utförs. Det måste fastställas om systemet ska avlägsnas helt eller om delar av beläggningen kan behållas. Vilka grader av förbehandling som krävs framgår av standarden ISO : Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del 2: Förbehandlingsgrader för tidigare belagda stålytor efter lokalt avlägsnande av tidigare målningsfärg. B. Ytor av varmförzinkat stål, aluminium eller rostfritt stål Utöver standardstål kan även andra ickejärnbaserade material användas i konstruktionerna, såsom varmförzinkat stål, aluminium och höglegerade stål. Alla dessa kräver olika tillvägagångssätt i fråga om förbehandling och val av färgsystem. a. Varmförzinkat stål När förzinkat stål exponeras för atmosfären bildas korrosionsprodukter av zink på ytan. Dessa varierar i sammansättning och vidhäftningsförmåga och påverkar därför det valda färgsystemets vidhäftningsegenskaper. Det anses allmänt att den bästa ytan för målning är en yta som är ren (inom timmar efter förzinkningsprocessen) eller åldrad zink. För stadier däremellan rekommenderas att korrosionsprodukterna av zink avlägsnas genom att ytan tvättas med Hempels alkaliska rengöringsmedel. Detta kan göras med användande av en blandning av 20 liter rent vatten till en halv liter HEMPEL LIGHT CLEAN rengöringsmedel. Blandningen appliceras på ytan och sköljs sedan av efter en halvtimme, helst med hjälp av högtrycksspolning. Vid behov kan tvättningen kombineras med skrubbning med en speciell hård nylon-/tagelborste, slippapper eller rengöring av ytan med ett mineraliskt slipmedel (glaskulor, sand, osv.). I fall med färgsystem i lägre korrosionsklasser, rekommenderas särskilda vidhäftningsgrundfärger. I fall med färgsystem i högre korrosionsklasser bör förbehandlingen omfatta mekanisk bearbetning av ytan, företrädesvis genom svepblästring med ett mineraliskt blästermedel. b. Aluminium och rostfritt stål I fall där aluminium och rostfritt stål andvänds, skall ytan rengöras med färskvatten och rengöringsmedel, och därefter sköljas av noggrant genom högtrycksspolning med färskvatten. För att uppnå bättre vidhäftning för färgsystemet rekommenderas att blästring utförs med ett mineraliskt blästermedel. 16 För ytterligare information och närmare förklaringar av processer och procedurer för förbehandling kan du kontakta din Hempel-representant.

17 MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER 3 MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER Färgprodukter har olika temperaturbeständighet beroende på vilka bindemedel och pigment som används. Temperaturbeständigheten för olika färgtyper visas nedan. 17

18 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 4 HEMPEL S FÄRGER 4.1. Generiska typer Hempel erbjuder följande huvudtyper av färg: 1-komponent: a) Alkyd b) Akryl c) Polysiloxan (för högtemperaturtillämpningar) 2-komponent: a) Epoxi (ren och modifierad) b) Polyuretan c) Zinksilikat d) Polysiloxanhybrid 4.2. Förklaring av Hempels produktnamn Generellt sett utgörs namnet på en Hempel-färg av produktnamnet och ett femsiffrigt nummer, t.ex. HEMPATEX-HI BUILD Produktnamnet anger den grupp och generiska typ till vilken färgen hör enligt följande tabell:

19 HEMPEL S FÄRGER Fysiskt torkande: HEMPATEX HEMUCRYL Akryl (lösningsmedelsburen) Akryl (vattenburen) Kemiskt härdande: HEMPALIN HEMULIN HEMPADUR HEMUDUR HEMPATHANE HEMUTHANE GALVOSIL HEMPAXANE Alkyd, modifierad alkyd (oxidativt torkande) Alkyd (vattenburen) Epoxi, modifierad epoxi (lösningsmedelsburen, lösningsmedelsfri) Epoxi (vattenburen) Polyuretan (lösningsmedelsburen) Polyuretan (vattenburen) Zinksilikat Polysiloxanhybrid (lösningsmedelsburen) 19

20 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Ett femsiffrigt nummer identifierar produktens övriga egenskaper. De första två siffrorna betecknar huvudsaklig funktion och generisk typ. De tredje och fjärde siffrorna är serienummer. Den femte siffran betecknar specifika sammansättningar för samma produkt, t.ex. låg-, medelhög- eller högtemperaturhärdande, uppfyllande av lokal lagstiftning. De första fyra siffrorna betecknar därför produktens prestanda för slutanvändaren, t.ex. torkande eller härdande färg. Den femte siffran är normalt relaterad till appliceringsförhållandena, men kan även användas av logistikskäl. Första siffran: Funktion: 0 Klarlack, förtunning 1 Grundfärg för stål och andra metaller 2 Grundfärg för icke-metalliska substrat 3 Pastaprodukter, material med hög torrhalt 4 Mellanfärg, tjockskiktsfärg använd med/utan grundfärg och täckfärg 5 Täckfärg 6 Diverse 7 Bottenfärg 8 Diverse 9 Diverse Andra siffran: Generisk typ: _ 0 _ Asfalt, beck, bitumen, tjära _ 1 _ Olja, oljelack, långoljealkyd _ 2 _ Medel- till långoljealkyd _ 3 _ Kortoljealkyd, epoxiester, silikonalkyd, uretanalkyd _ 4 _ Diverse _ 5 _ Reaktivt bindemedel (icke-oxiderande), 1- eller 2-komponents _ 6 _ Fysiskt torkande bindemedel (lösningsmedelsburet) (annat än ) _ 7 _ Diverse _ 8 _ Vattendispersion, förtunnare _ 9 _ Diverse Exempel på produktnamn: HEMPATEX ENAMEL _ 6 0 Täckfärg Fysiskt torkande Serienummer Standardsammansättning HEMPATEX

21 HEMPEL FÄRGER Hempels Svenska produktoch säkerhetsdatablad är tillgängliga på Hempels lokala webbsidor. Här hittar du produkt- och materialsäkerhetsdatablad på lokalt språk: 4.3. Hempels kulöridentifiering Kulörer identifieras med ett femsiffrigt nummer enligt följande: Vit Vitaktig, grå Svart Gul, gräddgul, brungul Blå, violett Grön Röd, orange, skär Brun Exempel på kulöridentifiering: HEMPADUR Färg HEMPADUR i Hempels standard kulör ljusgrå HEMPADUR 21

22 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 5 PRAKTISKA DEFINITIONER Det finns flera praktiska definitioner och termer som används inom ytbehandlingsteknik. Här följer några viktiga termer som du bör känna till när du arbetar med färger: Volymtorrhalt Volymtorrhalten anger följande förhållande i procent: Torrfilmstjocklek Våtfilmstjocklek Det angivna värdet är fastställt som förhållandet mellan torr och våt filmtjocklek för färgen påförd med angiven tjocklek under laboratorieförhållanden utan färgförlust. Teoretisk sträckförmåga Färgens teoretiska sträckförmåga vid en given torrfilmstjocklek på en helt jämn yta beräknas på följande sätt: Volymtorrhalt % x 10 Torrfilmstjocklek (µm) = m 2 /liter Verklig färgåtgång Den verkliga åtgången uppskattas genom att multiplicera den teoretiska åtgången med en relevant åtgångsfaktor (CF). Åtgångsfaktorn för den faktiska åtgången kan inte anges i produktdatabladet eftersom den beror på en rad externa förhållanden såsom: a. Färgfilmens vågighet: När färg påförs manuellt kommer filmen att uppvisa en viss vågighet på ytan. Den kommer även att ha en större genomsnittlig tjocklek än den angivna torrfilmstjockleken för att t.ex. uppfylla 80:20-regeln. Det betyder att färgåtgången blir högre än den teoretiskt beräknade mängden om du vill uppnå den minsta angivna filmtjockleken. b. Ytans storlek och form: Komplext utformade och små ytor ger högre åtgång till följd av översprutning, än den kvadratiska plana yta som ligger till grund för den teoretiska beräkningen. c. Substratets ytråhet: Ett substrat med en särskilt rå yta har en dödvolym som kräver mer färg än om ytan skulle ha varit jämn, vilket påverkar de teoretiska beräkningarna. För verkstadsgrundfärger med tunn filmtjocklek resulterar detta i en till synes större yta med större färgåtgång, eftersom färgfilmen måste täcka oregelbundna håligheter i ytan. d. Fysiska förluster: Faktorer såsom rester i burkar, pumpar och slangar, kasserad färg till följd av överskriden hållbarhet, förluster till följd av atmosfäriska förhållanden, bristande yrkesskicklighet hos målaren osv., bidrar alla till en högre åtgång. 22 Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information och förklaringar.

23 HEMPEL S FÄRGSYSTEM 6 HEMPEL S FÄRGSYSTEM REKOMMENDERADE FÄRGSYSTEM FÖR OLIKA ATMOSFÄRISKA KORROSIVITETSKLASSER OCH ANDRA TYPER AV MILJÖER (i enlighet med ISO :2007) KORROSIVITETSKLASS C1/C2 KORROSIVITETSKLASS C3 KORROSIVITETSKLASS C4 KORROSIVITETSKLASS C5-I KORROSIVITETSKLASS C5-M NEDSÄNKTA KONSTRUKTIONER VÄRMEBESTÄNDIGA KONSTRUKTIONER

24 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C1/C2 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i slutna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C1/C2 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 80 μm VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 80 μm LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 80 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 5-15 år 1 LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 120 μm 2 VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 120 μm 3 LB epoxi 1x HEMPADUR Total DFT 120 μm 4 LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 120 μm 24

25 KORROSIVITETSKLASS C1/C2 C1/C2 Hempel kan erbjuda flera andra färgsystem för just ditt företags behov. Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information. Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) >15 år LB alkyd 2x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 160 μm VB alkyd 2x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 160 μm VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 160 μm LB epoxi 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 160 Total DFT 160 μm LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 160 μm VB epoxi 1x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 160 μm *1 Användning av shopprimers är ett alternativ för ytor där blästring inte är möjlig efter produktion. Fråga Hempel om mer utförliga riktlinjer för optimalt val av shopprimer och behov av en sekundär förbehandling. LB= lösningsmedelsburen VB= vattenburen

26 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C3 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i öppna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C3 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 120 μm VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 120 μm LB epoxi 1x HEMPADUR Total DFT 120 μm LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 120 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 1 VB akryl 1x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 160 μm 5-15 LB epoxi 1x HEMPADUR år 2 LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 160 μm 3 VB epoxi VB polyuretan 1x HEMUDUR x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 160 μm 26

27 KORROSIVITETSKLASS C3 C3 Hempel kan erbjuda flera andra färgsystem för just ditt företags behov. Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information. Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) >15 år VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 200 μm LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 200 μm VB epoxi 2x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 200 μm LB zinkepoxi 1x HEMPADUR ZINC LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 180 μm *1 Användning av shopprimers är ett alternativ för ytor där blästring inte är möjlig efter produktion. Zinksilikatbaserade shopprimers, t.ex. Hempel Shopprimer ZS eller 15820, är att föredra, framför allt inför senare täckmålning med zinkhaltig färg. Epoxibaserade shopprimer, t.ex. Hempel Shopprimer eller 18580, kan också användas inför senare täckmålning med icke-zinkhaltig färg. Fråga Hempel om mer utförliga riktlinjer för optimalt val av shopprimer och behov av en sekundär förbehandling. LB= lösningsmedelsburen VB= vattenburen

28 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C4 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i öppna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C4 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år 1 2 VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 200 μm LB epoxi 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 200 Total DFT 200 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 5-15 år LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 240 μm VB epoxi 2x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 240 μm LB zinkepoxi 1x HEMPADUR ZINC LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 200 μm VB zinkepoxi 1x HEMUDUR ZINC VB epoxi 1x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 200 μm 28

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

INFRASTRUKTURSYSTEM HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Beprövad teknologi Nya fördelar

INFRASTRUKTURSYSTEM HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Beprövad teknologi Nya fördelar INFRASTRUKTURSYSTEM HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610 Beprövad teknologi Nya fördelar R&D PROVNING Den höga kvaliteten och pålitligheten hos HEMPELs färgsystem garanteras genom

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Kristoffer Myhrman. LEFANT AB kristoffer@lefant.se

Kristoffer Myhrman. LEFANT AB kristoffer@lefant.se Kristoffer Myhrman LEFANT AB kristoffer@lefant.se LEFANTs historia i korthet 70-tal - Företaget grundas ute på Gåshaga, Lidingö av ytkemisterna Villiam Dunder och Christian Bigner, då under namnet Extensor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner

Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner Februari 2006 Brandskyddsfärg S707 för bärande stålkonstruktioner LEDANDE INOM BRANDSKYDD 1(12) Innovativa svällande Nullifire tunnfilmsbrandfärger ger snabbapplicerat starkt brandskydd och en snygg yta

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet Sida 1 (10) Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet I dag är det inom fönsterindustrin en hög konkurrens mellan olika material för tillverkning av fönster. För att också i framtiden kunna

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Penetrantprovning. Inspecta Academy

Penetrantprovning. Inspecta Academy Penetrantprovning Inspecta Academy 1 Penetrantprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Penetrantprovning Penetrantprovning Denna presentation är avsedd att ge en grundläggande information om hur penetrantprovning

Läs mer

Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv

Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv Varvsprodukter Jotun Coatings Rederier & Varv Mer än 15.000 handelsfartyg över hela värden använder sig av Jotuns färgsystem mot korrosion & beväxtning. Vi har färgsortimentet som du saknat till rätt pris!

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 6660. Fastställd Utgåva Sida 2005-11-14 1 1 (17)

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 6660. Fastställd Utgåva Sida 2005-11-14 1 1 (17) 2005-11-14 1 1 (17) MÅLNING AV FARTYG OCH BÅTAR AV STÅL Grupp M07 Ersätter MF A45:3, A45:6, A45:7, A45:8 INNEHÅLL 1 OMFATTNING 2 2 TILLÄMPNING 2 3 FORDRINGAR 3 3.1 Allmänt 3 3.2 Kulör 3 3.3 Glans 3 3.4

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg.

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Om puts. Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Praktiskt gör det själv

Praktiskt gör det själv Praktiskt gör det själv Särtryck från Praktiskt Båtägande Rantechs Alexander Karlsson studerar nöjd slutresultatet. 68 praktiskt båtägande nummer 9, september 2010 Särtryck från Praktiskt Båtägande gör

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Allmänt...2. Objektvisa krav...5 Kodsystem...5 Kodförklaringar...6

Allmänt...2. Objektvisa krav...5 Kodsystem...5 Kodförklaringar...6 2008-06-04 Sida 1 (17) Innehållsförteckning Allmänt...2 Generella krav...2 Upphandling...2 Förutsättningar...3 Utförande, allmänt...3 Rengöring...3 Sammansatta detaljer...4 Egenskaper hos målade ytor...4

Läs mer

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem.

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem. Måla fönster och snickerier Arbetsråd Bestå Fönstersystem. De mest utsatta delarna på huset. Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Alesta ZeroZinc-primers. Miljövänligt korrosionsskydd bäst i sin klass

Alesta ZeroZinc-primers. Miljövänligt korrosionsskydd bäst i sin klass A X A LTA C O AT I N G S Y S T E M S Alesta ZeroZinc-primers Miljövänligt korrosionsskydd bäst i sin klass Alesta ZeroZinc-primers En passande lösning för alla behov Korrosion av stål leder till höga reparations-

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc

Drift och Underhåll Dörrar från Daloc DALOC DU 0910 Drift och Underhåll Dörrar från Daloc Innehåll: Skötselinstruktioner. Dörrar Skjutport S88 Byggvarudeklarationer Trädörrar Ståldörrar.. Ståldörr S94 & S95 Projektnamn: Datum: Signatur: DALOC

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15 Beklädnader och beläggningar av keramiska plattor

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem.

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Måla träfasader Arbetsråd för, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en

Läs mer

HHH Bäst HH Passar bra H Passar. Samma bottenfärg som är använd på skrovet * Endast lämplig i kulörerna Vit och Grå. Trä delar.

HHH Bäst HH Passar bra H Passar. Samma bottenfärg som är använd på skrovet * Endast lämplig i kulörerna Vit och Grå. Trä delar. Vilken bottenfärg är bäst för din båt? VÄSTKUST OSTKUST Användningsområde NonStop Low Cu Racing Low Cu NonStop Eco Racing Eco Motorbåt Snabbgående motorbåt Segelbåt Segelbåt, snabbseglande Träbåt Förklaring:

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

lindab kulörer Kulörkarta bandplåt Lindab Sverige 2013-09-25

lindab kulörer Kulörkarta bandplåt Lindab Sverige 2013-09-25 Kulörkarta bandplåt Lindab Sverige 2013-09-25 Kulörer - fakta NCS Färgtriangel Rent vitt NCS Färgcirkel NCS Färgrymd Rent vitt Maximalt Kulört Kulörthet (50) Maximalt kulört Rent svart Svarthet (10) Kulörton

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

DP4000 2K Primer Minst 50 % kortare processtid

DP4000 2K Primer Minst 50 % kortare processtid Make it happen. With PPG 2K Primer Minst 50 % kortare processtid Den effektivaste förberedelseprocessen 2K Primer Framtiden för effektiv grundlackering är här Ett genombrott i OEM-godkänd primerteknik

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge.

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Måla träfasader Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus.

Läs mer

limning och nåtning av teakdäck

limning och nåtning av teakdäck limning och nåtning av teakdäck Instruktioner för användning av Sika Marinprodukter Version 1 limning och nåtning av teakdäck generell beskrivning av applikationsområde Teak har använts i hundratals år

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer

Målningsanvisning för vattenkraftstationer Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport 13:34 Märit Forssander December 2012 Roger Carlsson Wille Edwardson Charlotte Persson Målningsanvisning för vattenkraftstationer Elforsk rapport

Läs mer

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN Fläckborttagning Fläckar uppstår vanligen vid spill eller när något smetar av sig från skor. Fläckarna bör avlägsnas omedelbart. Oavsett vilken typ av matta ni har valt, hjälper dessa första hjälpen-åtgärder

Läs mer

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre.

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. Kärnan i sp-seal system, i första hand är användning av de uppgraderade

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer