ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944"

Transkript

1 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

2

3 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem för korrosionsskydd av dina konstruktioner. Alla konstruktioner, anordningar och installationer av stål som är exponerade för atmosfären, eller placerade under vatten eller jord, utsätts för korrosion och måste därför skyddas från korrosionskador under hela sin livslängd. Denna brochyr ger viktig information om färgteknologi, kriterier för rätt färgval samt nödvändig förbehandling av ytan. Denna brochyr har utarbetats i enlighet med den senaste utgåvan av den internationella standarden ISO Färg och lack Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning. Dessutom ingår även Hempels egna färgtekniska riklinjer och rekommendationer. I slutet av studien beskrivs generiska färgsystem som rekommenderas av Hempel för olika korrosiva miljöer. Denna brochyr ska endast ses som vägledning och är inte bindande.

4 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM...06 a. Miljörelaterad korrosivitet...06 b. Typ av yta som ska skyddas...09 c. Nödvändig hållbarhet för ett färgsystem...09 d. Planering av färgappliceringsprocessen FÖRBEHANDLING AV YTAN Förbehandlingsgrader A. Förbehandlingsgrader enligt internationell standard ISO B. Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck Typer av ytor A. Stålytor a. Stålkonstruktion utan befintligt färgsystem b. Shopprimermålat stål...15 c. En stålyta belagd med ett färgsystem som kräver underhåll B. Ytor av varmförzinkat stål, aluminium eller rostfritt stål a. Varmförzinkat stål b. Aluminium och rostfritt stål

5 Innehåll 3. MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER HEMPEL FÄRGER Generiska typer Förklaring av Hempels produktnamn Hempels kulöridentifiering PRAKTISKA DEFINITIONER...22 Volymtorrhalt...22 Teoretisk sträckförmåga...22 Verklig färgåtgång HEMPEL FÄRGSYSTEM...23 KORROSIVITETSKLASS C1/C KORROSIVITETSKLASS C KORROSIVITETSKLASS C KORROSIVITETSKLASS C5-I...30 KORROSIVITETSKLASS C5-M...32 NEDSÄNKTA KONSTRUKTIONER...34 VÄRMEBESTÄNDIGA KONSTRUKTIONER

6 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 1 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM Vid val av korrosionsskyddande färgsystem behöver hänsyn tas till en rad faktorer för att säkerställa att det verkligen är den mest ekonomiska och bästa tekniska lösningen som väljs. Följande är de viktigaste faktorerna att beakta innan något färgsystem väljs till ett visst projekt: 6 a. Miljörelaterad korrosivitet Vid val av färgsystem är det absolut nödvändigt att först fastställa vilka förhållanden som konstruktionen, anordningen eller installationen kommer att utsättas för. Följande faktorer ska beaktas när effekter av miljörelaterad korrosivitet fastställs: Fuktighet och temperatur (arbetstemperatur och temperaturgradienter) Förekomst av UV-strålning Exponering för kemikalier (t.ex. specifik exponering på industrianläggningar) Mekaniska skador (stötar, nötning osv.) I fall med nedgrävda konstruktioner måste dess porositet beaktas samt de markförhållanden de kommer att utsättas för. Markens fuktighet och ph samt den biologiska exponeringen för bakterier och mikroorganismer är av avgörande betydelse. I fall med exponering i vatten är det även viktigt att känna till typen av vatten och dess kemiska sammansättning. Omgivningens korrosiva aggressivitet inverkar på: valet av färgsystem färgssystemets totala tjocklek minsta nödvändiga förbehandling av ytan kortaste och längsta övermålningsintervall Tänk på att ju korrosivare omgivning, desto noggrannare måste ytan förbehandlas. Dessutom måste övermålningsintervallen följas strikt. Del 2 av ISO standarden definierar korrosionsklassificeringar för atmosfär, jord och i vatten. Standarden är en mycket allmän utvärdering baserad på korrosionstiderna för stål och zink. Den behandlar inte specifik kemisk, mekanisk eller temperaturrelaterad exponering. Standardens specifikationer kan dock fortfarande användas som en god indikator för ett färgsystemsprojekt som helhet.

7 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM ISO har 6 grundläggande klasser relaterade till atmosfärisk korrosion: C1 C2 C3 mycket låg låg medelhög C4 hög C5-I mycket hög (industriella miljöer) C5-M mycket hög (marina miljöer) Nedan beskrivs kortfattat hur dessa klassificeringar tillämpas: (Tabelluppgifterna hänvisar till produktförteckningarna i avsnitt 6 i denna studie, Hempels färgsystem.) Miljöklass Utomhus Exempel på miljöer Inomhus Hempels färgsystem C1 mycket låg - Uppvärmda byggnader med ren luft, t.ex. kontor, butiker, skolor och hotell. Sidan C2 låg Luftmiljöer med små mängder föroreningar. Företrädesvis landsortsmiljöer. Ouppvärmda byggdnader där det kan förekomma kondens, t.ex. lager, sporthallar. Sidan C3 medelhög Industriella luftmiljöer och stadsmiljöer med genomsnittlig belastning av svaveloxider (IV). Kustområden med låg salthalt. Produktionsutrymmen med hög luftfuktighet och vissa luftföroreningar, t.ex. livsmedelsfabriker, tvätterier, bryggerier, mejerier. Sidan C4 hög Industriområden och kustområden med medelhög salthalt. Kemiska fabriker, simhallar, skeppsvarv. Sidan C5-I mycket hög (industriella miljöer) Industriområden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär. Byggnader och områden med nästan ständig kondens och höga halter föroreningar. Sidan C5-M mycket hög (marina miljöer) Kustområden och områden till havs med hög salthalt. Byggnader och områden med nästan ständig kondens och höga halter föroreningar. Sidan

8 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Klasserna för exponering i vatten och jord enligt ISO är som följer: Im1 sötvatten Im2 havsvatten eller bräckt vatten Im3 jord Miljöklass Miljö Exempel på miljöer och konstruktioner Hempels färgsystem Im1 Sötvatten Flodinstallationer, vattenkraftverk Im2 Havsvatten eller bräckt vatten Hamnar med följande konstruktioner: dammportar, slussar (vattentrappor), vattenpålar, pirer, offshore-konstruktioner Sidan Im3 Jord Underjordiska tankar, stålpålar, rörledningar 8

9 VAL AV RÄTT FÄRGSYSTEM b. Typ av yta som ska skyddas Framtagning av ett färgsystem inbegriper normalt arbete med konstruktionsmaterial som stål, varmförzinkat stål, sprutmetalliserat stål, aluminium eller rostfritt stål. Ytans förbehandling, vilka färgprodukter som ska användas (framför allt grundfärgen) och systemets totala tjocklek beror främst på vilket konstruktionsmaterial som ska skyddas. c. Nödvändig hållbarhet för ett färgsystem Ett färgsystems livslängd antas vara den tid det tar innan underhåll krävs första gången efter appliceringen. ISO anger tre tidsintervall för hållbarheten: LÅG L MEDEL M LÅNG - H 2 till 5 år 5 till 15 år över 15 år d. Planering av färgappliceringsprocessen Ett projekts byggplan och olika konstruktionssteg avgör hur och när färgsystemet behöver appliceras. Hänsyn måste tas till de olika materialen i samband med prefabriceringen, när komponenter prefabriceras både utanför och på byggplatsen samt när olika konstruktionssteg är klara. Det är nödvändigt att planera arbetet så att hänsyn tas till ytornas förbehandling samt färgprodukternas torknings-/härdningstider i relation till temperatur och luftfuktighet. Om något av konstruktionsstegen utförs i en skyddad verkstadsmiljö, varefter nästa steg utförs på byggplatsen, måste även övermålningsintervallen beaktas. Hempels kompetenta medarbetare är alltid beredda att hjälpa kunderna välja det mest lämpliga färgsystemet för alla behov och krav. Kontakta din Hempelrepresentant för ytterligare information. 9

10 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 2 FÖRBEHANDLING AV YTAN 2.1 Förbehandlingsgrader Graderna av förbehandling av stålytor kan klassificeras på många sätt. Denna brochyr fokuserar på de nedan beskrivna. A. Förbehandlingsgrader enligt standard ISO Förbehandlingsgrader för primär förbehandling av ytor genom blästring Sa 3 Sa 2 ½ Sa 2 Sa 1 Blästring till ren metall Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och ska vara fri från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Stålytan ska ha en enhetlig metallfärg. Mycket noggrann blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Kvarvarande spår av föroreningar får synas endast som svag missfärgning i form av prickar eller ränder. Noggrann blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Alla resterande föroreningar ska sitta ordentligt fast. (Se anm. 2 nedan). Lätt blästring Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från det mesta av valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar 1. Anm.: 1. Termen andra föroreningar inkluderar även vattenlösliga salter samt svetsrester. Sådana föroreningar kan inte alltid avlägsnas helt från ytan med hjälp av torrblästring, manuell/maskinell rensning eller flamrensning. Det kan bli nödvändigt med våtblästring. 2. Valshud, rost eller lager av målningsfärg anses ha dålig vidhäftning om de kan avlägsnas genom att lyftas med en slö spackelkniv. 10

11 FÖRBEHANDLING AV YTAN Förbehandlingsgrader för primär förbehandling av ytor genom manuell/maskinell rengöring St 3 St 2 Mycket noggrann manuell/maskinell bearbetning Som för St 2, men stålytan ska bearbetas mycket noggrannare så att den visar metallglans, som härrör från stålet. Noggrann manuell/maskinell bearbetning Betraktad utan förstoring ska stålytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts och från löst sittande valshud, rost, lager av målningsfärg och andra föroreningar (se anm. nedan). Anm.: Förbehandlingsgrad St 1 är inte inkluderad, eftersom den motsvarar en yta olämplig för målning. 11

12 ΣΟΥΗΔΙΚΟ B. Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck Förbehandlingsgrader hos ytor efter vattenblästring under högt tryck bör inte bara inkludera renhetsgrad utan även återrostningsgrad, eftersom återrostning kan inträffa på rengjort stål i samband med torkning. Det finns flera sätt att att klassificera till vilken grad en stålyta är förbehandlad efter vattenblästring under högt tryck. Detta avsnitt baseras på den internationella standarden ISO : Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring under högt tryck Standarden gäller förbehandling av ytor med vattenblästring under högt tryck inför målning. Den skiljer mellan tre grader av renhet i fråga om synliga föroreningar (Wa 1 Wa 2½), såsom rost, valshud, gamla lager av målningsfärg och andra föroreningar: Beskrivning av ytan efter rengöring: 12 Wa 1 Wa 2 Wa 2½ Lätt vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från synlig förorening av olja och fett, lös eller defekt målarfärg, lös rost och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar ska vara slumpmässigt fördelade och sitta ordentligt fast. Noggrann vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från synlig förorening av olja, fett och smuts samt från det mesta av rost, tidigare lager av målningsfärg och andra föroreningar. Alla resterande föroreningar ska vara slumpmässigt fördelade och kan bestå av fast sittande lager av målningsfärg, fast sittande föroreningar samt fläckar av tidigare befintlig rost. Mycket noggrann vattenblästring under högt tryck Betraktad utan förstoring ska ytan vara fri från all synlig rost, olja, fett, smuts, tidigare lager av målningsfärg samt, med undantag för svaga spår, alla andra föroreningar. Missfärgning av ytan kan förekomma där den ursprungliga målningen inte har varit intakt. Grå eller brunsvart missfärgning som kan observeras på stål utsatt för gravrost och korrosion kan inte avlägsnas med fortsatt vattenblästring.

13 FÖRBEHANDLING AV YTAN Beskrivning av ytans utseende i relation till de tre graderna av återrostning: L Lätt återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan små mängder av ett gulbrunt rostskikt genom vilket stålsubstratet kan ses. Rost (synlig som missfärgning) kan förekomma jämnt fördelad eller fläckvis, men måste sitta fast och får inte kunna avlägsnas enkelt genom försiktig avtorkning med en trasa. M Medelkraftig återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan ett gulbrunt rostskikt som döljer den ursprungliga stålytan. Rosten kan vara jämnt fördelad eller förekomma fläckvis, men sitter jämförelsevis fast och färgar av sig svagt mot en trasa som dras försiktigt över ytan. H Kraftig återrostning Betraktad utan förstoring uppvisar ytan ett rödbrunt till gulbrunt rostskikt som döljer den ursprungliga stålytan och som sitter någorlunda fast. Rosten kan vara jämnt fördelad eller förekomma fläckvis och färgar av sig tydligt mot en trasa som dras försiktigt över ytan. 13

14 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 2.2 Typer av ytor A. Stålytor För att garantera att ett färgsystem ger långvarigt skydd är det nödvändigt att se till att ytan förbehandlas på rätt sätt innan någon färg påförs. Av detta skäl måste stålets ursprungliga yttillstånd utvärderas. Generellt sett faller en stålytas tillstånd före målning inom någon av de tre följande klasserna: a) ej tidigare målade stålytor b) shopprimermålat stål c) stål med befintligt färgsystem som kräver underhåll Dessa klasser beskrivs mer utförligt nedan. a. Stålkonstruktion utan befintligt färgsystem Stålytor som aldrig tidigare har skyddats med målningsfärg kan vara täckta i varierande grad av rost, valshud eller andra föroreningar (damm, fett, jonbaserade föroreningar/lösliga salter, rester osv.). Det ursprungliga tillståndet hos sådana ytor definieras av den internationella standarden ISO : Visuell utvärdering av ytrenhet Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats. Standarden ISO definierar fyra ursprungliga tillstånd för stål: A, B, C och D: A Stålyta till stor del täckt av fastsittande valshud, men i stort sett utan rost. B Stålyta som har börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna av. C Stålyta där valshuden rostat bort eller från vilken valshuden kan skrapas av men på vilken frätgropar i liten omfattning kan iakttas med blotta ögat. 14 D Stålyta där valshuden rostat bort och på vilken för ögat synliga frätgropar förekommer i stor utsträckning.

15 FÖRBEHANDLING AV YTAN De tillhörande fotografierna visar rostgrader, förbehandlingsgrader hos oskyddade stålsubstrat samt stålsubstrat efter fullständigt avlägsnande av tidigare beläggning. A GRADE Sa 2 1/2 B GRADE Sa 2 1/2 C GRADE Sa 2 1/2 D GRADE Sa 2 1/2 A GRADE Sa 3 B GRADE Sa 3 C GRADE Sa 3 D GRADE Sa 3 b. Shopprimermålat stål Det främsta syftet med att påföra shopprimers är att skydda stålplåtar och konstruktionskomponenter under prefabriceringen, eller under lagring innan vidaremålning av valt färgsystem. En shopprimer har normalt en filmtjocklek på μm (siffrorna avser en jämn testpanel). Stålplåtar och konstruktionskomponenter täckta med shopprimer kan svetsas. Hempel erbjuder följande shopprimers: HEMPEL SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en lösningsmedelsburen epoxibaserad med zinkpolyfosfat. Den är avsedd för automatisk sprutapplicering eller manuell applicering. HEMPEL SHOPPRIMER ZS (skyddstid 4 till 6 månader) är en lösningsmedelsburen zinksilikatbaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. HEMPEL SHOPPRIMER ZS (skyddstid 3 till 5 månader) är en lösningsmedelsburen zinksilikatbaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. HEMUCRYL SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en vattenburen akrylbaserad shopprimer. Den är avsedd för automatisk sprutapplicering eller manuell applicering. HEMUDUR SHOPPRIMER (skyddstid 3 till 5 månader) är en vattenburen epoxibaserad shopprimer avsedd för automatisk sprutapplicering. 15

16 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Ytor belagda med shopprimer måste förbehandlas korrekt före vidaremålning med ett färgsystem. Detta kallas för sekundär förbehandling. Shopprimern kan behöva avlägsnas helt eller delvis. Den sekundära förbehandlingen beror på kommande färgsystem, där hänsyn måste tas till två faktorer: kompatibiliteten med den påförda shopprimern och det tänkta färgsystemet ytprofilen som uppnås vid förbehandlingen före applicering av shopprimern, dvs. om profilen lämpar sig för det tänkta färgsystemet Ytor belagda med shopprimer skall alltid tvättas noggrant med ett vattenbaserat rengöringsmedel (t.ex. HEMPEL LIGHT CLEAN 99350) vid MPa och därefter sköljas noggrant med färskvatten. Korrosion och skador till följd av punktsvetsning måste rengöras ned till den förbehandlingsgrad som anges i standarden ISO c. En stålyta belagd med ett färgsystem som kräver underhåll Tillståndet hos ett befintligt färgsystem måste bedömas med hjälp av nedbrytningsgraden enligt standarden, och detta måste göras varje gång som underhållsarbete utförs. Det måste fastställas om systemet ska avlägsnas helt eller om delar av beläggningen kan behållas. Vilka grader av förbehandling som krävs framgår av standarden ISO : Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del 2: Förbehandlingsgrader för tidigare belagda stålytor efter lokalt avlägsnande av tidigare målningsfärg. B. Ytor av varmförzinkat stål, aluminium eller rostfritt stål Utöver standardstål kan även andra ickejärnbaserade material användas i konstruktionerna, såsom varmförzinkat stål, aluminium och höglegerade stål. Alla dessa kräver olika tillvägagångssätt i fråga om förbehandling och val av färgsystem. a. Varmförzinkat stål När förzinkat stål exponeras för atmosfären bildas korrosionsprodukter av zink på ytan. Dessa varierar i sammansättning och vidhäftningsförmåga och påverkar därför det valda färgsystemets vidhäftningsegenskaper. Det anses allmänt att den bästa ytan för målning är en yta som är ren (inom timmar efter förzinkningsprocessen) eller åldrad zink. För stadier däremellan rekommenderas att korrosionsprodukterna av zink avlägsnas genom att ytan tvättas med Hempels alkaliska rengöringsmedel. Detta kan göras med användande av en blandning av 20 liter rent vatten till en halv liter HEMPEL LIGHT CLEAN rengöringsmedel. Blandningen appliceras på ytan och sköljs sedan av efter en halvtimme, helst med hjälp av högtrycksspolning. Vid behov kan tvättningen kombineras med skrubbning med en speciell hård nylon-/tagelborste, slippapper eller rengöring av ytan med ett mineraliskt slipmedel (glaskulor, sand, osv.). I fall med färgsystem i lägre korrosionsklasser, rekommenderas särskilda vidhäftningsgrundfärger. I fall med färgsystem i högre korrosionsklasser bör förbehandlingen omfatta mekanisk bearbetning av ytan, företrädesvis genom svepblästring med ett mineraliskt blästermedel. b. Aluminium och rostfritt stål I fall där aluminium och rostfritt stål andvänds, skall ytan rengöras med färskvatten och rengöringsmedel, och därefter sköljas av noggrant genom högtrycksspolning med färskvatten. För att uppnå bättre vidhäftning för färgsystemet rekommenderas att blästring utförs med ett mineraliskt blästermedel. 16 För ytterligare information och närmare förklaringar av processer och procedurer för förbehandling kan du kontakta din Hempel-representant.

17 MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER 3 MAXIMALA DRIFTSTEMPERATURER Färgprodukter har olika temperaturbeständighet beroende på vilka bindemedel och pigment som används. Temperaturbeständigheten för olika färgtyper visas nedan. 17

18 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 4 HEMPEL S FÄRGER 4.1. Generiska typer Hempel erbjuder följande huvudtyper av färg: 1-komponent: a) Alkyd b) Akryl c) Polysiloxan (för högtemperaturtillämpningar) 2-komponent: a) Epoxi (ren och modifierad) b) Polyuretan c) Zinksilikat d) Polysiloxanhybrid 4.2. Förklaring av Hempels produktnamn Generellt sett utgörs namnet på en Hempel-färg av produktnamnet och ett femsiffrigt nummer, t.ex. HEMPATEX-HI BUILD Produktnamnet anger den grupp och generiska typ till vilken färgen hör enligt följande tabell:

19 HEMPEL S FÄRGER Fysiskt torkande: HEMPATEX HEMUCRYL Akryl (lösningsmedelsburen) Akryl (vattenburen) Kemiskt härdande: HEMPALIN HEMULIN HEMPADUR HEMUDUR HEMPATHANE HEMUTHANE GALVOSIL HEMPAXANE Alkyd, modifierad alkyd (oxidativt torkande) Alkyd (vattenburen) Epoxi, modifierad epoxi (lösningsmedelsburen, lösningsmedelsfri) Epoxi (vattenburen) Polyuretan (lösningsmedelsburen) Polyuretan (vattenburen) Zinksilikat Polysiloxanhybrid (lösningsmedelsburen) 19

20 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Ett femsiffrigt nummer identifierar produktens övriga egenskaper. De första två siffrorna betecknar huvudsaklig funktion och generisk typ. De tredje och fjärde siffrorna är serienummer. Den femte siffran betecknar specifika sammansättningar för samma produkt, t.ex. låg-, medelhög- eller högtemperaturhärdande, uppfyllande av lokal lagstiftning. De första fyra siffrorna betecknar därför produktens prestanda för slutanvändaren, t.ex. torkande eller härdande färg. Den femte siffran är normalt relaterad till appliceringsförhållandena, men kan även användas av logistikskäl. Första siffran: Funktion: 0 Klarlack, förtunning 1 Grundfärg för stål och andra metaller 2 Grundfärg för icke-metalliska substrat 3 Pastaprodukter, material med hög torrhalt 4 Mellanfärg, tjockskiktsfärg använd med/utan grundfärg och täckfärg 5 Täckfärg 6 Diverse 7 Bottenfärg 8 Diverse 9 Diverse Andra siffran: Generisk typ: _ 0 _ Asfalt, beck, bitumen, tjära _ 1 _ Olja, oljelack, långoljealkyd _ 2 _ Medel- till långoljealkyd _ 3 _ Kortoljealkyd, epoxiester, silikonalkyd, uretanalkyd _ 4 _ Diverse _ 5 _ Reaktivt bindemedel (icke-oxiderande), 1- eller 2-komponents _ 6 _ Fysiskt torkande bindemedel (lösningsmedelsburet) (annat än ) _ 7 _ Diverse _ 8 _ Vattendispersion, förtunnare _ 9 _ Diverse Exempel på produktnamn: HEMPATEX ENAMEL _ 6 0 Täckfärg Fysiskt torkande Serienummer Standardsammansättning HEMPATEX

21 HEMPEL FÄRGER Hempels Svenska produktoch säkerhetsdatablad är tillgängliga på Hempels lokala webbsidor. Här hittar du produkt- och materialsäkerhetsdatablad på lokalt språk: 4.3. Hempels kulöridentifiering Kulörer identifieras med ett femsiffrigt nummer enligt följande: Vit Vitaktig, grå Svart Gul, gräddgul, brungul Blå, violett Grön Röd, orange, skär Brun Exempel på kulöridentifiering: HEMPADUR Färg HEMPADUR i Hempels standard kulör ljusgrå HEMPADUR 21

22 ΣΟΥΗΔΙΚΟ 5 PRAKTISKA DEFINITIONER Det finns flera praktiska definitioner och termer som används inom ytbehandlingsteknik. Här följer några viktiga termer som du bör känna till när du arbetar med färger: Volymtorrhalt Volymtorrhalten anger följande förhållande i procent: Torrfilmstjocklek Våtfilmstjocklek Det angivna värdet är fastställt som förhållandet mellan torr och våt filmtjocklek för färgen påförd med angiven tjocklek under laboratorieförhållanden utan färgförlust. Teoretisk sträckförmåga Färgens teoretiska sträckförmåga vid en given torrfilmstjocklek på en helt jämn yta beräknas på följande sätt: Volymtorrhalt % x 10 Torrfilmstjocklek (µm) = m 2 /liter Verklig färgåtgång Den verkliga åtgången uppskattas genom att multiplicera den teoretiska åtgången med en relevant åtgångsfaktor (CF). Åtgångsfaktorn för den faktiska åtgången kan inte anges i produktdatabladet eftersom den beror på en rad externa förhållanden såsom: a. Färgfilmens vågighet: När färg påförs manuellt kommer filmen att uppvisa en viss vågighet på ytan. Den kommer även att ha en större genomsnittlig tjocklek än den angivna torrfilmstjockleken för att t.ex. uppfylla 80:20-regeln. Det betyder att färgåtgången blir högre än den teoretiskt beräknade mängden om du vill uppnå den minsta angivna filmtjockleken. b. Ytans storlek och form: Komplext utformade och små ytor ger högre åtgång till följd av översprutning, än den kvadratiska plana yta som ligger till grund för den teoretiska beräkningen. c. Substratets ytråhet: Ett substrat med en särskilt rå yta har en dödvolym som kräver mer färg än om ytan skulle ha varit jämn, vilket påverkar de teoretiska beräkningarna. För verkstadsgrundfärger med tunn filmtjocklek resulterar detta i en till synes större yta med större färgåtgång, eftersom färgfilmen måste täcka oregelbundna håligheter i ytan. d. Fysiska förluster: Faktorer såsom rester i burkar, pumpar och slangar, kasserad färg till följd av överskriden hållbarhet, förluster till följd av atmosfäriska förhållanden, bristande yrkesskicklighet hos målaren osv., bidrar alla till en högre åtgång. 22 Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information och förklaringar.

23 HEMPEL S FÄRGSYSTEM 6 HEMPEL S FÄRGSYSTEM REKOMMENDERADE FÄRGSYSTEM FÖR OLIKA ATMOSFÄRISKA KORROSIVITETSKLASSER OCH ANDRA TYPER AV MILJÖER (i enlighet med ISO :2007) KORROSIVITETSKLASS C1/C2 KORROSIVITETSKLASS C3 KORROSIVITETSKLASS C4 KORROSIVITETSKLASS C5-I KORROSIVITETSKLASS C5-M NEDSÄNKTA KONSTRUKTIONER VÄRMEBESTÄNDIGA KONSTRUKTIONER

24 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C1/C2 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i slutna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C1/C2 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 80 μm VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 80 μm LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 80 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 5-15 år 1 LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 120 μm 2 VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 120 μm 3 LB epoxi 1x HEMPADUR Total DFT 120 μm 4 LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 120 μm 24

25 KORROSIVITETSKLASS C1/C2 C1/C2 Hempel kan erbjuda flera andra färgsystem för just ditt företags behov. Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information. Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) >15 år LB alkyd 2x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 160 μm VB alkyd 2x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 160 μm VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 160 μm LB epoxi 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 160 Total DFT 160 μm LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 160 μm VB epoxi 1x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 160 μm *1 Användning av shopprimers är ett alternativ för ytor där blästring inte är möjlig efter produktion. Fråga Hempel om mer utförliga riktlinjer för optimalt val av shopprimer och behov av en sekundär förbehandling. LB= lösningsmedelsburen VB= vattenburen

26 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C3 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i öppna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C3 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år LB alkyd 1x HEMPAQUICK PRIMER LB alkyd 1x HEMPAQUICK ENAMEL Total DFT 120 μm VB alkyd 1x HEMULIN PRIMER VB alkyd 1x HEMULIN ENAMEL Total DFT 120 μm LB epoxi 1x HEMPADUR Total DFT 120 μm LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 120 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 1 VB akryl 1x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 160 μm 5-15 LB epoxi 1x HEMPADUR år 2 LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 160 μm 3 VB epoxi VB polyuretan 1x HEMUDUR x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 160 μm 26

27 KORROSIVITETSKLASS C3 C3 Hempel kan erbjuda flera andra färgsystem för just ditt företags behov. Kontakta din Hempel-representant för ytterligare information. Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) >15 år VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 200 μm LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 200 μm VB epoxi 2x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 200 μm LB zinkepoxi 1x HEMPADUR ZINC LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 180 μm *1 Användning av shopprimers är ett alternativ för ytor där blästring inte är möjlig efter produktion. Zinksilikatbaserade shopprimers, t.ex. Hempel Shopprimer ZS eller 15820, är att föredra, framför allt inför senare täckmålning med zinkhaltig färg. Epoxibaserade shopprimer, t.ex. Hempel Shopprimer eller 18580, kan också användas inför senare täckmålning med icke-zinkhaltig färg. Fråga Hempel om mer utförliga riktlinjer för optimalt val av shopprimer och behov av en sekundär förbehandling. LB= lösningsmedelsburen VB= vattenburen

28 ΣΟΥΗΔΙΚΟ KORROSIVITETSKLASS C4 HEMPEL S FÄRGSYSTEM Stålkonstruktioner i öppna utrymmen Exempelsystem motsvarande korrosivitetsklass C4 *1 Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 0-5 år 1 2 VB akryl 2x HEMUCRYL PRIMER HB VB akryl 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Total DFT 200 μm LB epoxi 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 200 Total DFT 200 μm Livslängd System nr. Färgtyp Exempel på Hempel färgsystem Tjocklek (µm) 5-15 år LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 240 μm VB epoxi 2x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 240 μm LB zinkepoxi 1x HEMPADUR ZINC LB epoxi 1x HEMPADUR LB polyuretan 1x HEMPATHANE HS Total DFT 200 μm VB zinkepoxi 1x HEMUDUR ZINC VB epoxi 1x HEMUDUR VB polyuretan 1x HEMUTHANE ENAMEL Total DFT 200 μm 28

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD 97:4. Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET

ALLMÄNNA RÅD 97:4. Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET ALLMÄNNA RÅD 97:4 Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tel 08-698 10 00 Fax 08-698 15 15 E-post kundtjanst@environ.se Internet-hemsida http://www.environ.se

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL

Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL Innehåll 1. Introduktion A. Betydelsen av underhåll 3 B. Produktval 4 C. Kartläggning av just dina underhållsbehov 4 D. Planerat underhåll 5 2. Förebyggande

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK

SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer

Läs mer

Betning och passivering av rostfritt stål

Betning och passivering av rostfritt stål Betning och passivering av rostfritt stål Serien: Material och användningsområden, volym 4 Euro Inox Information om publikationen Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling av rostfritt

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer