Verksamhetsberättelse Teknisk nämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Teknisk nämnd"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Teknisk nämnd

2 Uppdrag Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende vatten- och avloppsförsörjning, väghållning och trafikfrågor, renhållningsverksamhet, parker och naturområden, skogsinnehav samt fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse. Vision Tekniska nämnden skapar attraktiva livsmiljöer som ger trygghet och långsiktig utveckling i ett väl fungerande samhälle Organisationsschema Året som gått Många förknippar tekniska nämnden med verksamheter som gatuunderhåll, snöröjning och parkverksamhet. Mindre känt är kanske hur stor del av vår verksamhet som faktiskt påverkar andra viktiga samhällsfaktorer som tillväxt, sysselsättning och folkhälsa. De mål som vi vill lyfta fram särskilt under 2012 är målen kring cykling och om Luleås vatten. Två målområden som tydligt påverkar vår hälsa. Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt Arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägnätet i Luleå fortsätter. Ambitionsnivån för 2012 var mycket hög och kommer så att vara framöver. De senaste åren har vi satsat mer resurser på upprustning av befintliga gång- och cykelbanor. Under året har tre kilometer gång- och cykelväg renoverats i kommunens olika stadsdelar. Det har även byggts en hel del nytt. Till det nya studentboendet på Klintbacken har en gång- och cykelbana på nära en kilometer byggts längs Klintvägen. På Lulsundet har Björkskatavägen smalnats av och cykelbanan breddats. I centrum fortsätter arbetet med att skapa en cykelbana längs Skeppsbrogatan och ute i Lövskär har över tre kilometer gång- och cykelväg byggts vid Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 2(20)

3 sidan om Lövskärsvägen. Här har målet varit att dels öka säkerheten för alla som rör sig efter den smala vägen, dels på sikt knyta ihop Hertsölandet med Hertsön och resten av tätorten med ett cykelnät. Att idag säga att det är lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt är nog att säga för mycket, men arbetet fortsätter och målsättningen är att fler och fler ska känna att det är ett naturligt och enkelt val att välja cykel när man färdas i Luleå. Dricksvattnet i Luleå innebär ett säkert vatten Det kanske allra viktigaste behovet i ett samhälle är tillgången till rent och säkert dricksvatten. Vi tar uppgiften på allvar! Alla vattenverk genomgår en rullande uppdatering av skyddsområden med specifika bestämmelser. I dagsläget är 4 av totalt 10 bestämmelser reviderade och fastställda. De omfattande skyddsbestämmelserna för Gäddviks vattenverk som fastställdes av Länsstyrelsen 1 maj kommer nu successivt att föras ut till berörda verksamheter och fastighetsägare. Det är viktigt att de som berörs av bestämmelserna får en god förståelse för vad de innebär praktiskt. Processen med att förnya Gäddviks vattenverk är nu framme i byggande av det nya centrala processblocket. För närvarande är bottendelens vattenbassänger färdigställda och prefabricerade takelement snart på plats, med sikte mot provdrift i full skala september/oktober Det förnyade vattenverket medger ökad leveransförmåga till fler invånare, bättre och klarare dricksvatten samt reservkapacitet vid en allvarlig olycka i älven. I projektet igår även en helt ny tredje huvudvattenledning in till Luleå centrum. Vid vattenverket i Råneå är installationen av UV-steget inne i slutskedet. UV säkrar bättre dricksvattnet mot utbrott av stora mikroorganismer (exempelvis cryptosporidium) i råvattnet. När detta har gjorts är alla kommunens vattenverk utrustade med långtgående skydd mot mikrobiell smitta. Det är med stor trygghet vi kan uppmuntra alla att välja Luleås dricksvatten som måltidsdryck, nu och i framtiden. Framtiden Luleås Vision 2050 har under de senaste åren varit en viktig utgångspunkt när det gäller beslut och prioriteringar. Under 2013 kommer kommunfullmäktige fatta beslut om sex program som ska visa vägen fram till Dessa program kommer att beröra flera olika ansvarsområden och verksamheter och måste därför tas om hand på ett nytt sätt i genomförande och uppföljning. Programmen kommer att innebära många spännande utmaningar för Tekniska nämnden och också hela kommunen. Luleå växer, och nu börjar det märkas Länge har vi kunnat klara vår tillväxt genom att använda t ex befintligt vatten- och avloppsnät och vägnät, men nu är det dags för större kostym. I det läget är det nödvändigt att se i det långa tidsperspektivet och att dimensionera så att vi kan fortsätta växa under en lång följd av år. Att bygga infrastruktur för framtidens behov innebär stora investeringar, men kan ge mycket tillbaka i form av förutsättningar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. En stor utmaning är att parallellt med de omfattande nyinvesteringar som krävs också hålla en god nivå på underhåll, drift och övrig service. Vi ser att förväntningarna kring dialog och medskapande växer, liksom behovet av transparens och tydliga kommunikationsvägar. Vi kommer under de närmsta åren utveckla och förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande över beslut som fattas i Tekniska nämnden. Ett första viktigt steg bör vara att öka tillgången till snabb, korrekt och aktuell information och genom ett flertal olika kanaler. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 3(20)

4 Styrkort Perspektiv Medborgare/kund/brukare Luleå ska byggas hållbart med utrymme för ytterligare luleåbor Luleå ska vara känd som en attraktiv plats med hållbar tillväxt och ett gott näringslivsklimat Luleå ska ha en modern service på lika villkor Utvecklingsperspektivet Systematisk och hållbar kvalitets- och verksamhetsutveckling Medarbetarperspektivet Medskapande förhållningssätt Ekonomiperspektivet Effektivare användning av tillgängliga resurser Nämndens framgångsfaktorer Välfärd, trygghet och framtidstro Ett starkt varumärke och ett gynnsamt företagsklimat Nöjda medborgare, kunder och brukare Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen Ständiga förbättringar Tillgänglighet i kommunal service Strategisk kompetensförsörjni ng God arbetsmiljö Gemensam värdegrund präglar verksamheten Ekonomi i balans med god handlingsberedska p Ökad kostnadseffektivitet i verksamheten Nämnd/Bolagsmål En nybyggd skola är en "Miljöbyggnad" Kostnadsefffektivt nyttjande av befintlig infrastruktur kopplat till "10 000" fler En strategisk plan för besöksvärda gröna platser kopplat till ökad användning och "10 000" fler Allt matavfall sorteras för en hållbar utveckling Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt Dricksvattnet i Luleå innebär säkert vatten Genomför åtgärder enligt varumärkesstrategin Genomföra dialoger med företrädare för näringslivet Förbättrat resultat i medborgar-/kund-/brukarenkät avseende lekplatser Genomföra dialoger med medborgare och lokala näringslivet Genomföra och utvärdera kundenkät avseende lokalvården, inom ett utpekat geografiskt område Förbättringsåtgärder baserade på kommunicerade servicedeklarationer Förskolor som byggs utförs som "Nära noll-hus" (krav fr 2019) Sänkt energiförbrukning vid Uddeboverket Påbörja upphandling av biogasfordon Försök med elektroniska körjournaler i 5 tjänstefordon REWAQ-certifierad slamhantering i Råneå Utarbeta fler servicedeklarationer Fastställa och implementera riktlinjer för inomhusklimat i kommunala lokaler för effektivare energianvändning Lätt att hitta rätt i Luleå Nöjda besökare på återvinningscentralerna Förstärkt kompetens och kunskapsbas kopplat till arbetet med "Plattform Hållbar Utveckling" och " fler luleåbor" Mer än 65 % av månadsanställd personal har < 8 sjukdagar Sjukfrånvaron är < 5 % av den totala arbetstiden Ett nämndsarbete som präglas av Kompetens, Engagemang och Ansvarstagande Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag Förbättrad köptrohet till följd av en ny beställarorganisation Fortsatt minskad energiförbrukning Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 4(20)

5 Medborgare/kund/brukare Nämnd/Bolagsmål En nybyggd skola är en "Miljöbyggnad" Kostnadsefffektivt nyttjande av befintlig infrastruktur kopplat till "10 000" fler En strategisk plan för besöksvärda gröna platser kopplat till ökad användning och "10 000" fler Allt matavfall sorteras för en hållbar utveckling Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt Dricksvattnet i Luleå innebär säkert vatten Genomför åtgärder enligt varumärkesstrategin Genomföra dialoger med företrädare för näringslivet Förbättrat resultat i medborgar-/kund-/brukarenkät avseende lekplatser Genomföra dialoger med medborgare och lokala näringslivet Analys Period: Miljöbyggnaden Spira förskola på Kronan är färdigställd under augusti 2012 enligt tidplan. Det befintliga vatten- och avloppsnätet har anpassats till fler användare. Förvaltningen har aktivt deltagit i aktiviter kopplat till planeringsarbetet för nya bebyggelseområden, t ex Röda Havet, Mjölkuddsstranden och Hällbacken/Lejde. Hällbacken/Lejde går vidare mot genomförande i båda etappområdena. Arbetet med nya planområden och infrastruktur till dessa kommer att fortsätta under Planen för grönstrukturen beräknas färdigställas i samband med att de pågående programarbetena blir klara under första halvåret En inventering av hur källsorteringen fungerar i kommunala lokaler har påbörjats och infomationsinsatser har genomförs under året. Utsortering av matavfallet kan bli ännu bättre. Större underhållsinsatser på meter cykelväg har genomförts under året. Uppgradering av Gäddviks vattenverk pågår enligt tidplan. Det nya centralblocket har börjat uppföras. De reviderade skyddsbestämmelserna träder i kraft. Säsongens snödjur och istummen i Stadsparken har fått positiv uppmärksamhet i media. Förvaltningen har påbörjat ett strategiskt kommunikationsarbete inom elva investeringsprojekt som valts ut av tekniska nämnden. Rekryteringskampanjer i tv, radio och tidningar. Pressträffar för Rena byggen har genomförts. Under Luleåkalaset har Konst i det gröna genomförts på Kronanområdet. Förvaltningens arbete med att förvalta och utveckla rena, vackra och trygga miljöer fortsätter stärka varumärket Luleå. Tekniska förvaltningen bidrar också till ett starkare varumärke via utvecklad kommunikationsplanering genom att i samtliga informationsinsatser lyfta fram både platsen Luleå och organisationens verksamheter på ett positivt och aktivt sätt. Ljusfestivalen Luleå i Nytt Ljus har genomförts 24 oktober 4 november. Avdelning gata och trafik är aktiv i två branschråd. Inom ramen för program F, Resor och transporter, förs dialog med näringslivet. Flertalet träffar med privata hyresgäster. En större utredning om trafiken på Storheden genomförs tillsammans med fastighetsägarna. Arbetet med att förse lekplatser med informationsskyltar pågår. Program för upprustning av lekplatser på skolgårdar har följts enligt plan. Årets planerade insatsnivå har uppnåts. Fortlöpande arbete med upprustning av lekplatser enligt lekplatsprogrammet förväntas leda till förbättrat resultat i kommande medborgar-/kund- /brukarenkäter. Samråd har skett med byautvecklingsgrupper och intressenter i Råneå, Böle, Vitå, Jämtön och Rutvik samt byagrupper på Sörsidan. Ett projekt för utveckling av e-tjänster för Tekniska förvaltningen har Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 5(20)

6 Nämnd/Bolagsmål Genomföra och utvärdera kundenkät avseende lokalvården, inom ett utpekat geografiskt område Förbättringsåtgärder baserade på kommunicerade servicedeklarationer Förskolor som byggs utförs som "Nära noll-hus" (krav fr 2019) Sänkt energiförbrukning vid Uddeboverket Påbörja upphandling av biogasfordon Analys påbörjats med målet att göra fler e-tjänster/eformulärer tillgängliga för medborgarna och internt för medarbetarna. Inom ramen för programarbetena A- F förs dialog och samråd med medborgare och näringsliv. Område för enkäten är utsett och utvärdering genomförd. Områden för utveckling har identifierats. En översyn av befintliga servicedeklarationer har genomförts i syfte att ta fram relevanta sådana. Arbetet med att ta fram relevanta servicedeklarationer är genomfört förutom inom Park och Natur där arbete pågår. Avdelning avfall kommer inte att ta fram några nya deklarationer. Inga utredningar eller projekteringar av nya förskolor har förekommit. Kraven kommer att tillämpas i förekommande utredningar, projekteringar och nybyggnader av förskolor. Uddebo avloppsreningsverk är energimässigt helt ombyggt. Effekter av energibesparingarna har gett kostnadsreduceringar under Förfrågningsunderlaget gällande biogasfordon är klart och för närvarande avvaktar förvaltningen biogasanläggningen vid Uddebo som blivit överprövad gällande upphandlingen av byggentreprenaden. När biogasanläggningen blivit färdigställd kommer upphandlingen av biogasfordon att genomföras Allt matavfall sorteras för en hållbar utveckling Under året har en inventering påbörjats av hur källsorteringen fungerar inom de kommunala verksamheter som verkar i kommunens egna lokaler. Äldreboende, gruppboende, badhus, brandstation mm har besökts och diskussioner om hur sorteringen kan förbättrats har förts med personalen. Vid besöken framkom det på flera ställen att matavfall inte sorterades ut från den brännbara fraktionen. Alla kommer nu att börja med sortering av matavfall. Diskussion om hur andra förbättringar av källsorteringen ute på olika boenden har förts. Avdelning avfall har under året delat ut ett nyhetsbrev till alla fastighetsägare. Kunderna har i brevet fått information om vikten av återvinning och hur man på bästa sätt packar släpet innan men besöker återvinningscentralerna. Avdelning avfall deltog tillsammans med Luleå Renhållning AB på Vårmässan i syfte att diskutera avfallsfrågor med medborgarna och dela ut sorteringsmaterial. Projektet Sortera mera är ett samarbetsprojekt med Luleå Renhållningen AB och Lulebo AB. Representanter från samarbetsprojektet deltog på Hertsödagen i samma syfte som Vårmässan. Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt För att höja kvalitén på vinterväghållningen genomför gemensamma besiktningar med entreprenören varje torsdag. I samarbete med teknisk service upphandlas en traktorgrävare som ska möjliggöra maskinellröjning av korsningar m.m. som inte blir fullgott röjda genom ordinarie snörjning, för bättre snöröjning av tillgänglighetsanpassade gångpassager. Genomförda insatser enligt varumärkesstrategin Vid årets rekryteringar har annonsutformningen ändrats för att stärka varumärket Luleå genom att Luleå-boiler (informationstext om Luleå) samt logotype för nya Luleåbor finns med i annonserna. Samannonsering har även gjorts tillsammans med SBK. Rekryteringsfilm har visats i Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 6(20)

7 TV4 där kärnvärdena från varumärkesstrategin har utgjort temat. Förvaltningen har påbörjat ett strategiskt kommunikationsarbete inom de elva investeringsprojekt som valts ut av tekniska nämnden. Det innebär att vi med hjälp av ett nytt arbetssätt med noggrann och aktiv kommunikationsplanering bidrar till att kvalitetssäkra den information som sprids om vår verksamhet och ser till att kommunikationen genomförs på ett genomtänkt sätt för att uppnå maximal verksamhetsnytta. Med hjälp av kommunikativ aktivitetsplanering, samarbete över förvaltningsgränserna och med den politiska ledningen, har tekniska nämnden/förvaltningen genomfört anpassade aktiviteter vid sjösättandet av specifika projekt. Under året har vi därigenom på ett proaktivt sätt bidragit till att skapa en övervägande positiv medial uppmärksamhet, något som är av stort värde för vårt varumärke och för medborgarnas förtroende för vår verksamhet. Vi har också arbetat med tydligare avsändarstyrda budskap, där vi på ett konkret sätt beskriver för målgrupperna vad Luleå kommun gör för skattebetalarnas pengar. Exempelvis har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag på byggskylt för de mer publika projekten, som följer kommunens nya grafiska profil. Syftet är tydlighet kring vem som genomför arbetet. Skyltarnas budskap formuleras i vi-form Vi bygger och tillåter inga andra loggor. Vi har sjösatt ett utvecklingsprojekt, där kommunstyrelsen är projektägare, som syftar till att förebygga förekomsten av svartjobb inom byggbranschen i samarbete med andra viktiga samhällsaktörer; Byggnads i Norrbotten, Sveriges Byggindustrier, Skatteverket och Polismyndigheten i Norrbotten. Projektet ska därmed sända signaler till vår intensiva lokala byggbransch om att vi ser till att bevaka skattebetalarnas intressen. Säsongens snödjur i Stadsparken, grodan, har rönt stor uppmärksamhet i tidningar, radio och TV liksom cancersjuke Kevins besök i Luleå. Istummen i Stadsparken har blivit uppmärksammat världen över. Avdelning park & natur har medverkat i anordnandet av SM tävling i snöbollskrig, Yukigassen, med stort medialt intresse. Utplacering av konstgräsklädda fåtöljer på Storgatan har även det uppmärksammats, och konceptet har gått på export till ett av våra grannländer. Förbättrat resultat i medborgar-/kund-/brukarenkät avseende lekplatser Medborgarenkäten Kritik på Teknik genomförs Genomföra dialoger med medborgare och det lokala näringslivet Förvaltningen ansvarar för ett av de program som nu tas fram utifrån Vision 2050 och Riktningarna - program F om resor och transporter. Förvaltningen arbetar också aktivt inom program D som behandlar stads- och landsbygd, program C som handlar om centrum och skärgården, B som har fokus på upplevelse och rekreation samt program A som handlar om demokrati, folkhälsa med mera. Programmen är nu ute för granskning i kommunen. Genomföra och utvärdera kundenkät avseende lokalvården, inom ett utpekat geografiskt område Gymnasiebyn har valts som område för kundenkäten eftersom lokalvård där utförs både i egen regi och av entreprenör. Förbättringsåtgärder baserade på kommunicerade servicedeklarationer Avdelning park & natur har inlett ett arbete med att ta fram mer relevanta servicedeklarationer för verksamheten. När det gäller avdelning avfall kommer man från och med den 1 januari 2013 att bedriva verksamheten som ett kommunalt bolag. Det gör att avdelningen avstår från att ta fram nya servicedeklarationer då bolagen inte arbetar med dessa i dagsläget. Påbörja upphandling av biogasfordon Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 7(20)

8 Biogasanläggningens färdigställande har förskjutits på grund av att upphandlingen har blivit överklagad. Byggnationen har därför inte kunde påbörjas enligt tidplanen, och nu förväntas anläggningen tidigast blir klar under hösten Detta innebär att biogasfordon inte kommer att kunna upphandlas samtidigt med övriga fordon så som det var tänkt. Utvecklingsperspektivet Nämnd/Bolagsmål Försök med elektroniska körjournaler i 5 tjänstefordon REWAQ-certifierad slamhantering i Råneå Utarbeta fler servicedeklarationer Fastställa och implementera riktlinjer för inomhusklimat i kommunala lokaler för effektivare energianvändning Lätt att hitta rätt i Luleå Nöjda besökare på återvinningscentralerna Analys Försök påbörjat i fem tjänstefordon. Fungerar enligt plan. Det är inte rimligt att uppnå målet då det skulle leda till suboptimering av ekonomi och miljö. En översyn av befintliga servicedeklarationer har inletts i syfte att ta fram relevanta sådana med undantag av avdelning avfall. Inom park och natur pågår fortfarande arbetet men beräknas vara klart under Implementering av riktlinjerna sker succesivt under året. De fastställda riktlinjerna för inomhusklimat tillämpas. Planering för namnsättning av parker och andra viktiga gröna allmänna platser har inletts. Handlingar för upphandling av byte av vägvisningsskyltar har tagits fram. Inventering av befintlig cykelvägvisning har genomförts av en ferieanställd ungdom. Information har lagts in i appen Upptäck Luleå. Arbete med namnsättning av parker och andra viktiga gröna allmänna platser har påbörjats samt entreprenad för byte av vägskyltar är upphandlad. Skyltningen på rampen har förbättrats. Möjligheten att lämna in begagnade föremål för återvinning har utökats med Antnäs och Sunderbyn återvinningscentral. Öppethus på återvinningscentralerna har hållits och avdelningen avfall har deltagit på mässor, även tre nyhetsbrev har skickats ut till samtliga hushåll under året. Försök med elektroniska körjournaler i 5 tjänstefordon Elektroniska körjournaler införs för effektivisering och ökad säkerhet med körjournalshanteringen. REWAQ- certifierad slamhantering i Råneå REWAQ-certifieringen i Råneå är inte möjlig att genomföra. Orsaken är det kraftiga tillskottet av slam från enskilda slamavskiljare från omliggande glesbebyggelse vilket när det behandlas och avvattnas i Råneå ger ett stort tillskott av organiskt material med mera, men i princip inget tillskott av fosfor. Ett av kriterierna för REWAQ är att kvoten kadmium/fosfor inte ska överstiga en viss nivå. Genom att slammet, via det stora tillskottet av externt slam, får ett mindre tillskott av kadmium men nästan inget tillskott i fosfor förskjuts kvoten åt fel håll. Enda möjligheten att klara REWAQ-målet är att minska eller helt utesluta avvattning av externslam i Råneå. Ett sådant förfarande skulle dock medföra ökande kostnad för transport till Uddebo samt ökade utsläpp av drivhusgaser från fossilbaserat drivmedel. Sammantaget gör detta att alternativet inte kan försvaras vare sig ekonomiskt eller miljömässigt. Nöjda besökare på återvinningscentralerna Under maj och september månad hade alla återvinningscentraler extra öppet under en helg för att Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 8(20)

9 ta emot alla besökare som vill lämna både löv och annat avfall som uppkommer under vår- eller höststädningen. Alla centraler var välbesökta under helgerna och besökarna var nöjda. Lätt att hitta rätt i Luleå I samband med identifieringen av parker och andra viktiga gröna allmänna platser kopplade till parkdatabasen pågår ett arbete med att namnsätta ytorna. I appen Upptäck Luleå har information, koordinater och beskrivningar om återvinningscentraler, parker, Hälsans stig, parkeringar och offentliga toaletter lagts in. Medarbetarperspektivet Nämnd/Bolagsmål Förstärkt kompetens och kunskapsbas kopplat till arbetet med "Plattform Hållbar Utveckling" och " fler luleåbor" Mer än 65 % av månadsanställd personal har < 8 sjukdagar Sjukfrånvaron är < 5 % av den totala arbetstiden Ett nämndsarbete som präglas av Kompetens, Engagemang och Ansvarstagande Analys Under perioden har nya medarbetare rekryterats, bl a en erfaren trafikingenjör, VA-inspektör, VA-ingenjör, driftingenjör Distribution, systemingenjör Produktion och en projektledare inom VVS. Förstärkt kompetens inom både VA och gatu avdelningen. Frisknärvaro för året är 68,53 % (jmf ,69 %). Sjukfrånvaro fortsatt låg och förvaltningen jobbar för att bibehålla denna nivå. För 2012 är sjukfrånvaron 4,18 procent (jmf ,11 %). Nämnden arbetar konsekvent med en öppen kommunikation och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Mätbara mål fastställs i nämndens styrkort och avdelningarna tar därefter fram egna mål, nämnden upplever detta mycket positivt och ger en större delaktighet för nämnden. Förstärkt kompetens och kunskapsbas kopplat till arbetet med "Plattform Hållbar Utveckling" och "10 000" fler Avdelning vatten & avlopp kommer att under planperiod att påbörja/slutföra exempelvis nybyggnationen av Gäddviks vattenverk, etapp 4 på Uddeboverket, nya huvudvattenledningen till Luleå centrum samt inledande planering av huvudstråket östra länken. Sjukfrånvaron är < 5 % av den totala arbetstiden Förvaltningen har en fortsatt hög frisknärvaro. En marginell ökning av korttidsfrånvaron kan dock noteras. Ökningen kan troligen hänföras till en normal variation i form av influensa och magsjuka som är svår att påverka. Satsningen på friskvårdsaktiviteter fortsätter, exempelvis genom att hälsoinspiratörernas roll stärks. Ett samarbete pågår med Luleå Tekniska Universitet utifrån ett friskvårdsperspektiv. Bland annat genomförs en enkätbaserad livsstilsstudie. Samtliga medarbetare har erbjudits att delta i denna. Ekonomiperspektivet Nämnd/Bolagsmål Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag Förbättrad köptrohet till följd av en ny beställarorganisation Analys Förbättrad uppföljning av investeringsprojekt sker genom införande av ett nytt uppföljningssystem, Budget och Prognos. Årets resultat preliminärt 410 tkr Utbildningsinsatser för behöriga beställare är genomförda. Köptroheten förbättras inte jämfört med år Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 9(20)

10 Nämnd/Bolagsmål Fortsatt minskad energiförbrukning Analys Ca 700 gatubelysningsarmaturer har bytts ut till armaturer med lägre energiförbrukning, motsvarande en förbrukning på 150 MWh per år. Översyn av styr och övervakningssystem (Ifix) inom fastighetsavdelningen har inletts. Energikostnadsbesparingar sker genom fortsatt konvertering från eluppvärmning till andra typer av energislag såsom fjärrvärme och närvärmeanläggningar samt pellets. Olika typer av tekniker för styrning av motorvärmare kommer att installeras etappvis över flera år. Förbättrad köptrohet till följd av en ny beställarorganisation Köptroheten var i mätningar till och med augusti 73,4 % sett till antalet fakturor och 68,1 % sett till belopp. Varugruppen byggmaterial har dock tillkommit sedan uppföljningen från föregående år, vilken sänker resultatet för köptroheten något jämfört med tidigare år. Det finns restriktioner i det tecknade avtalet för denna varugrupp, vilket troligen påverkar köptroheten negativt. Denna varugrupp har även en ny leverantör för året och det krävs troligen en viss anpassningstid för beställare. Om denna varugrupp utesluts från statistiken stiger resultatet för köptrohet till 76,6 % respektive 71,8 % för perioden, att jämföra med 77,5 % för år Under året har utbildning i inköpsrutiner genomförts för ca 180 beställare. Fortsatt minskad energiförbrukning Förbrukningen av fossilbränsle på Uddebo avloppsreningsverk reduceras till nära noll under Beroende på förlängd genomförandetid för fordonsgasprojektet så frigörs gas för uppvärmning. Enbart reduktionen av fossilbränsle innebär en kostnadsminskning på mer än 500 tkr/år. Inom fastighetsförvaltningen sker även en översyn av övergripande system för styr-och övervakning (I-fix). Fas 1 blir att kartlägga och projektera Persöskolan för ny standard, för att sedan i fas 2 utveckla I-fix systemet på övrigt fastighetsbestånd som redan idag är uppkopplat. Fas 3 blir att införa fler fastigheter i I-fix systemet. Utbyte av motorvärmare till tid och temperaturstyrning planeras på kommunens samtliga förskolor, vilket motsvarar ca 25 % av det totala beståndet av motorvärmarstolpar. Åtgärden har påbörjats. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 10(20)

11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning, tkr Årets resultat Resultat föreg år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Avvikelse mot budget per avdelning, tkr Årets resultat Resultat föreg år Teknisk service Fastigheter exkl. lokalbank Lokalbank Park & Natur Gata & Trafik VA Avfall Övrig verksamhet Resultat Analys Tekniska förvaltningens bruttokostnader uppgår till tkr, varav kapitalkostnader tkr. När intäkter av hyror, lokalvård, va- och avfallsavgifter, parkeringsintäkter mm. med tkr frånräknats redovisas en nettokostnad på tkr. Detta ger ett överskott på 410 tkr, eller ca 0,2 %. Överskottet beror på minskade kostnader för lokalbanken. Avdelning Teknisk service visar ett överskott på 277 tkr och det är lokalvården och byggruppen som bidrar till detta till största del. Fastighetsavdelningen har ett underskott på 774 tkr och det beror på att lokalbanken visar ett underskott på 855 tkr. Anledningen till detta är att Rödkallens äldreboende har avvecklats under året för att säljas till Lulebo i början på år Inom gatudriften blev överskottet 213 tkr. Vinterväghållningen överskred budget med tkr. Det kunde kompenseras dels genom några engångshändelser som att försäkringsersättning betalades ut för gatubelysning på tkr, det statliga bidraget för enskilda vägar gav ca tkr extra 2012, överskott på 924 tkr för elförbrukningen kopplat till gatubelysningen samt tkr överskott på bidrag för bullersanering.till resultatet bidrog även ökade parkeringsintäkterna på tkr. Totalt plogades kommunens huvudgator 32 gånger (jmf 28 ggr år 2011), gång- och cykelvägar 37 gånger (jmf 31 ggr år 2011) samt bostadsgator 9 gånger (jmf 7 ggr år 2011). Från och med år 2010 har redovisningsprinciperna ändrats när det gäller den taxefinansierade verksamheten. Resultatet nollställs i bokslutet och överskott respektive underskott regleras mot ett kortfristigt skuldkonto. Resultatet före reglering visade ett överskott för vatten- och avloppsverksamhetet på 392 tkr varav 244 tkr tillhör den taxefinansierade verksamheten. För Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 11(20)

12 avfallsverksamheten är överskottet tkr varav tkr tillhör den taxefinansierade verksamheten som måste regleras. Avfalls överskott beror på till största del av ökade intäkter från insamling av hushållsavfall. Investeringsredovisning, tkr Investeringsbudgetens förändring under året för Tekniska nämnden, tkr Beskrivning av förändringen, tkr Tekniska nämndens investeringsbudget 2012 enligt Strategisk plan och budget, beslutad av Kommunfullmäktige Belopp Överföring från andra nämnder enligt beslut i Kommunfullmäktige exkl exploatering Överföring av exploatering enligt beslut i Kommunfullmäktige Ombudgeteringar beslutade i Kommunfullmäktige Överföring från Kommunikationskontoret Överföring från Kulturförvaltningen Överföring från Barn- och utbildningsförvaltningen Överföring från Barn- och utbildningsförvaltningen Investeringsbudget Kommentar Överföring av investeringsmedel från andra förvaltningar med tkr har skett under året. Investeringsredovisning, tkr Investeringsredovisning, tkr Årets utfall Årets budget Avvikelse Inkomster och bidrag Utgifter Totalt nettoinvestering Kommentarer Den totala investeringsvolymen har under året uppgått till brutto tkr. Inkomster som statsbidrag, eu-bidrag, anslutningsavgifter m m uppgår till tkr. Nettoöverskottet tkr beror på senareläggningar och tidsförskjutningar av projekt. Kvarvarande investeringsmedel kommer till största delen att ombudgeteras till 2012 och framåt. Investeringar som senarelagts avser till största del ny-, till- och ombyggnad av fastigheter. Under året har investeringsvolymen varit ovanligt hög. Det beror dels på att det är många projekt och dels ett flertal väldigt stora projekt. Exempel på investeringsprojekt som påbörjats under året Exempel på investeringsprojekt som har påbörjats under året: Hammarens förskola ombyggnad kök, tkr Hällbacken etapp 1, gata samt vatten och avlopp tkr Hällbacken etapp 2, gata tkr Hertsöcentrum etapp 2, tkr Bergvikens vård- och omsorgsboende, tkr Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 12(20)

13 Pontus arena om- och tillbyggnad, tkr Räfsarstigen etapp 2-4, tkr Ny huvudvattenledning mellan Beijer Porsögården etapp 1, tkr Kronometern ombyggnad administrativa lokaler för Socialförvaltningen, tkr Gäddvik nya vattenverk - etapp 1 och 2, tkr Ny distributionsensledning mellan Gäddviks vattenverk och Luleå centrum, tkr Brisens- och Bergstadens förskolkök, tkr Södra hamnkranen, tkr varav bidrag tkr Årans förskola - ombyggnad inkl konvertering till fjärrvärme, tkr Planskild korsning vid Kombiterminalen, tkr (varav bidrag tkr) Intern kontroll Uppföljning av den interna kontrollen Process/rutin/syste m Kontrollmoment Kontrollansvar Kontrollmeto d Rapport Risk och sannolikhet Arbetsmiljö Fördelning av arbetsmiljöuppgift er är utförd, skriftligt dokumenterad och har följtsupp inom förvaltningen. Personal/info Skyddsingenjör Stickprov Rapporteras vid åretsslut till kommunstryrelse n i samband med inlämning av bokslut. Sannolikhet hög 4poäng, konsekvenser 4 poäng ger totalt 16 poäng(max). Fakturahantering Andelen försenade betalningar. Dokumenterade rutiner för fakturahantering. Ekonomiadministrati on stickprov fakturor, kontroll av rutiner. Rapporteras till TN vid P1, P2 samt bokslut samt till kommunstyrelse n vid årets slut i samband med inlämning av bokslut. Sannolikhet hög (=4p), konsekvenser kännbara (=3p), totalt 12 poäng. Tillstånd Nödvändiga tillstånd i exploateringsoch investeringsprojek t Projektledning och teknik Stickprov Rapporteras till ledningsgrupp och TN vid P1, P2 samt bokslut. Rapport lämnas till KS vid bokslut. Sannolikhet hög (=4p), Konnsekvens er allvarlig (=4p), totalt 16 poäng. Analys av den interna kontrollen Uppföljning av fördelning av arbetsmiljöuppgift Kontrollmoment: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter är utförd, skriftligt dokumenterad och har följts upp inom förvaltningen. Kontrollmetod: Alla uppgiftsfördelningar är genomgångna och avstämda mot organisationsschemat, dvs chefs- och arbetsledarbefattningar. Resultat av genomförd kontroll: Av 42 chefsbefattningar har 23 skriftligt dokumenterad fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. Åtgärd: De som idag saknar skriftlig arbetsmiljöuppgiftsfördelning ska få fördelning utifrån nuvarande mall. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 13(20)

14 Uppföljning av fakturahantering Kontrollmoment: Andelen försenade betalningar. Dokumenterade rutiner för fakturahantering. Kontrollmetod: Rapportuttag från ProDiver samt kontroll av rutiner. Resultat av genomförd kontroll: Andelen försenade betalningar uppgår vid bokslutet till 15,9 % och andelen fakturor som betalas i tid uppgår således till 84,1 %. Detta kan jämföras med samma period 2011 då resultatet visade 16,7 % respektive 83,3 %. Vi kan konstatera att det har skett en förbättring av betalningsflödet, vilket till stor del kan härledas till de utbildningar och felsökningsåtgärder som genomförts av ekonomiavdelningen. Bland andelen försenade fakturor ingår kreditfakturor samt fakturor med bristfälligt fakturaunderlag. Vidtagna åtgärder under året: Som ett led i att förbättra fakturahanteringen från leverantörernas sida har vi under en veckas tid på våren kontrollerat samtliga fakturor. Vid felaktigheter har ett brev skickats till leverantören där vi påtalat felen i syfte att minska de bristfälliga fakturorna. Utveckling samt uppföljning av rutiner sker ständigt där påkomna fel och brister uppmärksammas. Uppföljning av tillstånd för exploaterings- och investeringsprojekt Kontrollmoment: Nödvändiga tillstånd i exploaterings- och investeringsprojekt Kontrollmetod: Stickprov Resultat: Nedan projekt har stickprov genomförts på: 1. Södra hamnplan 2. Pontus Arena 3. Spira Förskola 4. Hällbacken 5. Hertsö centrum 6. Ny distributionsledning Gäddvik Vattenverk och Luleå Centrum 7. Gäddviks Vattenverk 8. Nytt äldreboende Bergviken 9. Biogasanläggning Uddebo 10. Planskildhet väg 968 Kombiterminal 11. Avfart Storheden Resultat av genomförda stickprov visade på att alla projekten har de tillstånd som i dagsläget erfordras. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 14(20)

15 Nyckeltal i korthet Gata & Trafik Nyckeltal Belagd yta kvm totalt Väghållning kr/kvm 26,00 24,58 26,68 26,58 26,59 Väghållning varav kapitalkostnader/kvm 8,33 8,57 8,13 8,25 9,65 Barmarksunderhåll kr/kvm 5,60 5,50 5,78 5,92 5,95 Vinterväghållning kr/kvm 6,63 7,20 8,52 7,15 9,05 Barmarksrenhållning kr/kvm 0,25 0,40 0,43 0,45 0,39 Offentlig belysning antal ljuspunkter Totalkostnad/ljuspunkt Analys Nyckeltalen avspeglar att det var en dyr vinter. Att totala kostnaden per kvadratmeter inte blev högre beror på ökade intäkter, delvis av engångskaraktär, för Belysning, Enskilda vägar och Parkering. Minskningen av antalet belysningspunkter beror på att en noggrannare genomräkning i anläggningsregistret visade på tidigare felräkning. I antalet belysningspunkter ingår även parkbelysning, belysningspållare i cirkulationer mm. Den kostnadsökning som nyckeltalet redovisar beror på justeringen av antalet lampor. Park & Natur Nyckeltal Parkareal kvm totalt Parkareal anlagd yta kvm Parkunderhåll anlagd yta kr/kvm 6,66 6,98 6,89 7,34 8,08 Parkareal kvm/invånare Parkunderhåll kr/kvm 2,31 2,47 2,42 2,58 2,64 Parkunderhåll kr/invånare Analys Förändringar när det gäller parkunderhåll anlagd yta är till stor del beroende på ökade kapitalkostnader. Avfall Nyckeltal Mängd avfall till deponi, ton (totalt) Mängd avfall till deponi (kr/invånare) Mängd hushållsavfall till deponi, ton (totalt) Mängd hushållsavfall till deponi (kg/invånare) 7,1 6,8 6,2 3,6 2,4 Total mängd avfall på Sunderbyn, ton Total mängd hushållsavfall, ton Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 15(20)

16 Analys Sedan januari 2012 skickas allt deponiavfall till Boden. Den totala mängden avfall till deponi har minskat framförallt beroende på att inget deponiavfall från andra kommuner tagits emot. Mängden hushållsavfall till deponi har minskat och är en beräkning baserad på mängden inkört hushållsavfall till sorteringsytan. Inget avfall från hushåll går direkt till deponering. Avfallet sorteras i flera fraktioner varav den brännbara är störst. Mängden hushållsavfall till deponi har minskat från 270 till 177 ton eller uttryckt i kg/inv. från 3,6 till 2,4. Den totala mängden avfall in till Sunderby avfallsanläggning har ökat men ökningen beror helt på att mängden jord och betong ökat. Mängden avfall från hushåll har ökat en aning. Även totala mängden hushållsavfall har ökat vilket beror på ökade mängder in till återvinningscentralerna. Vatten & Avlopp Andel tjänligt dricksvatten Nyckeltal: 100% av alla dricksvattenprov ska vara tjänliga eller tjänliga med anmärkning Utfall: 100% Andel renat avloppsvatten som klarar gällande gränsvärde Nyckeltal: 100% av alla avloppsvattenprov ska klara gällande gränsvärde Utfall: 100% Andel renat avloppsvatten som klarar gällande riktvärden Nyckeltal: > 90% av alla avloppsvattenprov ska klara gällande riktvärden Utfall: 93% 7 prov klarade ej riktvärde, varav 5 st i Råneå Bräddad volym avloppsvatten Nyckeltal: < 1% av årsflödet ska bräddas, vid verk eller på nät Utfall: 0,8% Ca hälften av bräddvolymen (59500 m3) bräddades i Råneå AVR (under maj månad), där allt bräddvatten genomgick mekanisk-kemisk rening i befintligt bräddreningsverk. Bräddning av orenat avlopp ligger på nivån 0,4%. Fastigheter Samtliga värden för energi visar absoluta värden, således inte graddagskompenserade. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 16(20)

17 Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 17(20)

18 Analys energiåret 2012 Vi har under året intensifierat energiarbetet inom fastighetsavdelningen. Vi har bland annat skapat en energigrupp där olika typer av energifrågor behandlas, i och med detta har även driftsamordnarna kommit i gång med att optimera fastigheter. I energibesparande syfte har åtgärder utförts på olika fastighteter exempelvis utvärderas klimatstyrning av värme på några fastigheter, bl.a. Stadshuset och Kulturens Hus. På några fastigheter, exempelvis Stadshuset och Ormbergsskolan testas även visualisering för energibesparande beteende. Utvärderingen av motorvärmarstyrningar fortsätter bl.a. Webel på Hertsö centrum och Örnässkolan. På Skogsvallensparkering även en tagglösning för aktivering av motorvärmarstolparna att testas, detta för att motorvärmarstyrningen enklare ska kunna integreras med de olika verksamheternas behov. Under året har vi bland annat driftsatt Spiras förskola samt närvärmeanläggningen i Rutvik. Vi har även byggt om panncentralen på ormberget och kolsyreanläggninen för justering av PH på Pontusbadet. Året har varit varmare än ett normalår, 97 % av normalgraddagar, jämförelsevis har föregående år varit varmare än normalår enligt historiken nedan. Historik: El 2010: 106% av normalår. 2011: 88% av normalår. 2012: 97% av normalår. Luleå kommun har bundet elpris vilket betyder att vi inte har varit känsliga för eventuella svängningar på energimarknaden. En minskning av elanvändningen med 2% mot föregående år, minskningen kan delvis förklaras med driftoptimering och effektivare styrning av motorvärmare. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 18(20)

19 Fjärrvärme Fjärrvärmeförbrukningen har minskat under året, det beror bland annat på att några av vintermånaderna har varit varmare än normalt men också på effektivare styrningar av värmeinstallationer. Pellets Pelletsanvändningen ökade något mot föregående år eftersom närvärmeanläggningen i Rutvik tagits i bruk. Användning av tjänstebilar och privatbilar i tjänsten inom Tekniska förvaltningen Användandet av personbil i tjänsten minskar och har ersatts av poolbilar och tjänstefordon. Busskort hos LLT och Länstrafiken har anskaffats, personalen kan använda dem vid resor i tjänsten. Vi tillämpar Luleå kommuns resepolicy som trädde i kraft under år Vi har även utbildat personal sedan 2005 i trafiksäkerhet och ECO-driving samt monterat alkolås i alla tjänstefordon. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 19(20)

20 Samtalsstatistik En av Kundtjänst huvudarbetsuppgifter är att ta emot, registrera och distribuera felanmälningar till maskinist/fastighetsskötare och arbetsledare inom förvaltningen. Felanmälningar skickas även till driftentreprenörer och ibland direkt till ramavtalsentreprenörer. Totalt har kundtjänst fått in telefonsamtal. Detta är en marginell ökning (+1,7%) jämfört med Av dessa samtal har registrerats som ärenden i DeDu, vilket är en ökning med ärenden. Under samma period har antalet inkomna ärenden via Webben ökat från till Ökningen av ärenden via Webb har inte varit i den storleksordning som önskats. Detta innebär att belastningen via telefon fortfarande är hög vilket leder till stora variationer i arbetsbelastning för kundtjänstpersonalen. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 20(20)

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Plan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden

Plan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden Plan och budget 2015-2017 Stadsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Uppdrag... Verksamhet... Styrkort 2015... Stadsbyggnadsnämnd, Strategisk Plan och Budget 2015-2017 1(4) Uppdrag Stadsbyggnadsnämndens

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING

MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med

Läs mer

Kallelse Tekniska nämnden

Kallelse Tekniska nämnden 1 (1) KALLELSE -12-12 Kallelse Tekniska nämnden -12-12 Telefon 0431-870 00 KALLELSE -12-12 1 (1) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, -12-12, Rum: Grå kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Handlingsplan för miljöstrategin år

Handlingsplan för miljöstrategin år Handlingsplan för miljöstrategin år 2017-2020 Inriktning: Fossilbränslefri kommun Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd.

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd. Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1 2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer