Verksamhetsberättelse Teknisk nämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Teknisk nämnd"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Teknisk nämnd

2 Uppdrag Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende vatten- och avloppsförsörjning, väghållning och trafikfrågor, renhållningsverksamhet, parker och naturområden, skogsinnehav samt fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse. Vision Tekniska nämnden skapar attraktiva livsmiljöer som ger trygghet och långsiktig utveckling i ett väl fungerande samhälle Organisationsschema Året som gått Många förknippar tekniska nämnden med verksamheter som gatuunderhåll, snöröjning och parkverksamhet. Mindre känt är kanske hur stor del av vår verksamhet som faktiskt påverkar andra viktiga samhällsfaktorer som tillväxt, sysselsättning och folkhälsa. De mål som vi vill lyfta fram särskilt under 2012 är målen kring cykling och om Luleås vatten. Två målområden som tydligt påverkar vår hälsa. Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt Arbetet med att bygga ut gång- och cykelvägnätet i Luleå fortsätter. Ambitionsnivån för 2012 var mycket hög och kommer så att vara framöver. De senaste åren har vi satsat mer resurser på upprustning av befintliga gång- och cykelbanor. Under året har tre kilometer gång- och cykelväg renoverats i kommunens olika stadsdelar. Det har även byggts en hel del nytt. Till det nya studentboendet på Klintbacken har en gång- och cykelbana på nära en kilometer byggts längs Klintvägen. På Lulsundet har Björkskatavägen smalnats av och cykelbanan breddats. I centrum fortsätter arbetet med att skapa en cykelbana längs Skeppsbrogatan och ute i Lövskär har över tre kilometer gång- och cykelväg byggts vid Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 2(20)

3 sidan om Lövskärsvägen. Här har målet varit att dels öka säkerheten för alla som rör sig efter den smala vägen, dels på sikt knyta ihop Hertsölandet med Hertsön och resten av tätorten med ett cykelnät. Att idag säga att det är lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt är nog att säga för mycket, men arbetet fortsätter och målsättningen är att fler och fler ska känna att det är ett naturligt och enkelt val att välja cykel när man färdas i Luleå. Dricksvattnet i Luleå innebär ett säkert vatten Det kanske allra viktigaste behovet i ett samhälle är tillgången till rent och säkert dricksvatten. Vi tar uppgiften på allvar! Alla vattenverk genomgår en rullande uppdatering av skyddsområden med specifika bestämmelser. I dagsläget är 4 av totalt 10 bestämmelser reviderade och fastställda. De omfattande skyddsbestämmelserna för Gäddviks vattenverk som fastställdes av Länsstyrelsen 1 maj kommer nu successivt att föras ut till berörda verksamheter och fastighetsägare. Det är viktigt att de som berörs av bestämmelserna får en god förståelse för vad de innebär praktiskt. Processen med att förnya Gäddviks vattenverk är nu framme i byggande av det nya centrala processblocket. För närvarande är bottendelens vattenbassänger färdigställda och prefabricerade takelement snart på plats, med sikte mot provdrift i full skala september/oktober Det förnyade vattenverket medger ökad leveransförmåga till fler invånare, bättre och klarare dricksvatten samt reservkapacitet vid en allvarlig olycka i älven. I projektet igår även en helt ny tredje huvudvattenledning in till Luleå centrum. Vid vattenverket i Råneå är installationen av UV-steget inne i slutskedet. UV säkrar bättre dricksvattnet mot utbrott av stora mikroorganismer (exempelvis cryptosporidium) i råvattnet. När detta har gjorts är alla kommunens vattenverk utrustade med långtgående skydd mot mikrobiell smitta. Det är med stor trygghet vi kan uppmuntra alla att välja Luleås dricksvatten som måltidsdryck, nu och i framtiden. Framtiden Luleås Vision 2050 har under de senaste åren varit en viktig utgångspunkt när det gäller beslut och prioriteringar. Under 2013 kommer kommunfullmäktige fatta beslut om sex program som ska visa vägen fram till Dessa program kommer att beröra flera olika ansvarsområden och verksamheter och måste därför tas om hand på ett nytt sätt i genomförande och uppföljning. Programmen kommer att innebära många spännande utmaningar för Tekniska nämnden och också hela kommunen. Luleå växer, och nu börjar det märkas Länge har vi kunnat klara vår tillväxt genom att använda t ex befintligt vatten- och avloppsnät och vägnät, men nu är det dags för större kostym. I det läget är det nödvändigt att se i det långa tidsperspektivet och att dimensionera så att vi kan fortsätta växa under en lång följd av år. Att bygga infrastruktur för framtidens behov innebär stora investeringar, men kan ge mycket tillbaka i form av förutsättningar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. En stor utmaning är att parallellt med de omfattande nyinvesteringar som krävs också hålla en god nivå på underhåll, drift och övrig service. Vi ser att förväntningarna kring dialog och medskapande växer, liksom behovet av transparens och tydliga kommunikationsvägar. Vi kommer under de närmsta åren utveckla och förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande över beslut som fattas i Tekniska nämnden. Ett första viktigt steg bör vara att öka tillgången till snabb, korrekt och aktuell information och genom ett flertal olika kanaler. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 3(20)

4 Styrkort Perspektiv Medborgare/kund/brukare Luleå ska byggas hållbart med utrymme för ytterligare luleåbor Luleå ska vara känd som en attraktiv plats med hållbar tillväxt och ett gott näringslivsklimat Luleå ska ha en modern service på lika villkor Utvecklingsperspektivet Systematisk och hållbar kvalitets- och verksamhetsutveckling Medarbetarperspektivet Medskapande förhållningssätt Ekonomiperspektivet Effektivare användning av tillgängliga resurser Nämndens framgångsfaktorer Välfärd, trygghet och framtidstro Ett starkt varumärke och ett gynnsamt företagsklimat Nöjda medborgare, kunder och brukare Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen Ständiga förbättringar Tillgänglighet i kommunal service Strategisk kompetensförsörjni ng God arbetsmiljö Gemensam värdegrund präglar verksamheten Ekonomi i balans med god handlingsberedska p Ökad kostnadseffektivitet i verksamheten Nämnd/Bolagsmål En nybyggd skola är en "Miljöbyggnad" Kostnadsefffektivt nyttjande av befintlig infrastruktur kopplat till "10 000" fler En strategisk plan för besöksvärda gröna platser kopplat till ökad användning och "10 000" fler Allt matavfall sorteras för en hållbar utveckling Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt Dricksvattnet i Luleå innebär säkert vatten Genomför åtgärder enligt varumärkesstrategin Genomföra dialoger med företrädare för näringslivet Förbättrat resultat i medborgar-/kund-/brukarenkät avseende lekplatser Genomföra dialoger med medborgare och lokala näringslivet Genomföra och utvärdera kundenkät avseende lokalvården, inom ett utpekat geografiskt område Förbättringsåtgärder baserade på kommunicerade servicedeklarationer Förskolor som byggs utförs som "Nära noll-hus" (krav fr 2019) Sänkt energiförbrukning vid Uddeboverket Påbörja upphandling av biogasfordon Försök med elektroniska körjournaler i 5 tjänstefordon REWAQ-certifierad slamhantering i Råneå Utarbeta fler servicedeklarationer Fastställa och implementera riktlinjer för inomhusklimat i kommunala lokaler för effektivare energianvändning Lätt att hitta rätt i Luleå Nöjda besökare på återvinningscentralerna Förstärkt kompetens och kunskapsbas kopplat till arbetet med "Plattform Hållbar Utveckling" och " fler luleåbor" Mer än 65 % av månadsanställd personal har < 8 sjukdagar Sjukfrånvaron är < 5 % av den totala arbetstiden Ett nämndsarbete som präglas av Kompetens, Engagemang och Ansvarstagande Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag Förbättrad köptrohet till följd av en ny beställarorganisation Fortsatt minskad energiförbrukning Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 4(20)

5 Medborgare/kund/brukare Nämnd/Bolagsmål En nybyggd skola är en "Miljöbyggnad" Kostnadsefffektivt nyttjande av befintlig infrastruktur kopplat till "10 000" fler En strategisk plan för besöksvärda gröna platser kopplat till ökad användning och "10 000" fler Allt matavfall sorteras för en hållbar utveckling Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt Dricksvattnet i Luleå innebär säkert vatten Genomför åtgärder enligt varumärkesstrategin Genomföra dialoger med företrädare för näringslivet Förbättrat resultat i medborgar-/kund-/brukarenkät avseende lekplatser Genomföra dialoger med medborgare och lokala näringslivet Analys Period: Miljöbyggnaden Spira förskola på Kronan är färdigställd under augusti 2012 enligt tidplan. Det befintliga vatten- och avloppsnätet har anpassats till fler användare. Förvaltningen har aktivt deltagit i aktiviter kopplat till planeringsarbetet för nya bebyggelseområden, t ex Röda Havet, Mjölkuddsstranden och Hällbacken/Lejde. Hällbacken/Lejde går vidare mot genomförande i båda etappområdena. Arbetet med nya planområden och infrastruktur till dessa kommer att fortsätta under Planen för grönstrukturen beräknas färdigställas i samband med att de pågående programarbetena blir klara under första halvåret En inventering av hur källsorteringen fungerar i kommunala lokaler har påbörjats och infomationsinsatser har genomförs under året. Utsortering av matavfallet kan bli ännu bättre. Större underhållsinsatser på meter cykelväg har genomförts under året. Uppgradering av Gäddviks vattenverk pågår enligt tidplan. Det nya centralblocket har börjat uppföras. De reviderade skyddsbestämmelserna träder i kraft. Säsongens snödjur och istummen i Stadsparken har fått positiv uppmärksamhet i media. Förvaltningen har påbörjat ett strategiskt kommunikationsarbete inom elva investeringsprojekt som valts ut av tekniska nämnden. Rekryteringskampanjer i tv, radio och tidningar. Pressträffar för Rena byggen har genomförts. Under Luleåkalaset har Konst i det gröna genomförts på Kronanområdet. Förvaltningens arbete med att förvalta och utveckla rena, vackra och trygga miljöer fortsätter stärka varumärket Luleå. Tekniska förvaltningen bidrar också till ett starkare varumärke via utvecklad kommunikationsplanering genom att i samtliga informationsinsatser lyfta fram både platsen Luleå och organisationens verksamheter på ett positivt och aktivt sätt. Ljusfestivalen Luleå i Nytt Ljus har genomförts 24 oktober 4 november. Avdelning gata och trafik är aktiv i två branschråd. Inom ramen för program F, Resor och transporter, förs dialog med näringslivet. Flertalet träffar med privata hyresgäster. En större utredning om trafiken på Storheden genomförs tillsammans med fastighetsägarna. Arbetet med att förse lekplatser med informationsskyltar pågår. Program för upprustning av lekplatser på skolgårdar har följts enligt plan. Årets planerade insatsnivå har uppnåts. Fortlöpande arbete med upprustning av lekplatser enligt lekplatsprogrammet förväntas leda till förbättrat resultat i kommande medborgar-/kund- /brukarenkäter. Samråd har skett med byautvecklingsgrupper och intressenter i Råneå, Böle, Vitå, Jämtön och Rutvik samt byagrupper på Sörsidan. Ett projekt för utveckling av e-tjänster för Tekniska förvaltningen har Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 5(20)

6 Nämnd/Bolagsmål Genomföra och utvärdera kundenkät avseende lokalvården, inom ett utpekat geografiskt område Förbättringsåtgärder baserade på kommunicerade servicedeklarationer Förskolor som byggs utförs som "Nära noll-hus" (krav fr 2019) Sänkt energiförbrukning vid Uddeboverket Påbörja upphandling av biogasfordon Analys påbörjats med målet att göra fler e-tjänster/eformulärer tillgängliga för medborgarna och internt för medarbetarna. Inom ramen för programarbetena A- F förs dialog och samråd med medborgare och näringsliv. Område för enkäten är utsett och utvärdering genomförd. Områden för utveckling har identifierats. En översyn av befintliga servicedeklarationer har genomförts i syfte att ta fram relevanta sådana. Arbetet med att ta fram relevanta servicedeklarationer är genomfört förutom inom Park och Natur där arbete pågår. Avdelning avfall kommer inte att ta fram några nya deklarationer. Inga utredningar eller projekteringar av nya förskolor har förekommit. Kraven kommer att tillämpas i förekommande utredningar, projekteringar och nybyggnader av förskolor. Uddebo avloppsreningsverk är energimässigt helt ombyggt. Effekter av energibesparingarna har gett kostnadsreduceringar under Förfrågningsunderlaget gällande biogasfordon är klart och för närvarande avvaktar förvaltningen biogasanläggningen vid Uddebo som blivit överprövad gällande upphandlingen av byggentreprenaden. När biogasanläggningen blivit färdigställd kommer upphandlingen av biogasfordon att genomföras Allt matavfall sorteras för en hållbar utveckling Under året har en inventering påbörjats av hur källsorteringen fungerar inom de kommunala verksamheter som verkar i kommunens egna lokaler. Äldreboende, gruppboende, badhus, brandstation mm har besökts och diskussioner om hur sorteringen kan förbättrats har förts med personalen. Vid besöken framkom det på flera ställen att matavfall inte sorterades ut från den brännbara fraktionen. Alla kommer nu att börja med sortering av matavfall. Diskussion om hur andra förbättringar av källsorteringen ute på olika boenden har förts. Avdelning avfall har under året delat ut ett nyhetsbrev till alla fastighetsägare. Kunderna har i brevet fått information om vikten av återvinning och hur man på bästa sätt packar släpet innan men besöker återvinningscentralerna. Avdelning avfall deltog tillsammans med Luleå Renhållning AB på Vårmässan i syfte att diskutera avfallsfrågor med medborgarna och dela ut sorteringsmaterial. Projektet Sortera mera är ett samarbetsprojekt med Luleå Renhållningen AB och Lulebo AB. Representanter från samarbetsprojektet deltog på Hertsödagen i samma syfte som Vårmässan. Lätt och tryggt att välja cykel som färdsätt För att höja kvalitén på vinterväghållningen genomför gemensamma besiktningar med entreprenören varje torsdag. I samarbete med teknisk service upphandlas en traktorgrävare som ska möjliggöra maskinellröjning av korsningar m.m. som inte blir fullgott röjda genom ordinarie snörjning, för bättre snöröjning av tillgänglighetsanpassade gångpassager. Genomförda insatser enligt varumärkesstrategin Vid årets rekryteringar har annonsutformningen ändrats för att stärka varumärket Luleå genom att Luleå-boiler (informationstext om Luleå) samt logotype för nya Luleåbor finns med i annonserna. Samannonsering har även gjorts tillsammans med SBK. Rekryteringsfilm har visats i Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 6(20)

7 TV4 där kärnvärdena från varumärkesstrategin har utgjort temat. Förvaltningen har påbörjat ett strategiskt kommunikationsarbete inom de elva investeringsprojekt som valts ut av tekniska nämnden. Det innebär att vi med hjälp av ett nytt arbetssätt med noggrann och aktiv kommunikationsplanering bidrar till att kvalitetssäkra den information som sprids om vår verksamhet och ser till att kommunikationen genomförs på ett genomtänkt sätt för att uppnå maximal verksamhetsnytta. Med hjälp av kommunikativ aktivitetsplanering, samarbete över förvaltningsgränserna och med den politiska ledningen, har tekniska nämnden/förvaltningen genomfört anpassade aktiviteter vid sjösättandet av specifika projekt. Under året har vi därigenom på ett proaktivt sätt bidragit till att skapa en övervägande positiv medial uppmärksamhet, något som är av stort värde för vårt varumärke och för medborgarnas förtroende för vår verksamhet. Vi har också arbetat med tydligare avsändarstyrda budskap, där vi på ett konkret sätt beskriver för målgrupperna vad Luleå kommun gör för skattebetalarnas pengar. Exempelvis har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag på byggskylt för de mer publika projekten, som följer kommunens nya grafiska profil. Syftet är tydlighet kring vem som genomför arbetet. Skyltarnas budskap formuleras i vi-form Vi bygger och tillåter inga andra loggor. Vi har sjösatt ett utvecklingsprojekt, där kommunstyrelsen är projektägare, som syftar till att förebygga förekomsten av svartjobb inom byggbranschen i samarbete med andra viktiga samhällsaktörer; Byggnads i Norrbotten, Sveriges Byggindustrier, Skatteverket och Polismyndigheten i Norrbotten. Projektet ska därmed sända signaler till vår intensiva lokala byggbransch om att vi ser till att bevaka skattebetalarnas intressen. Säsongens snödjur i Stadsparken, grodan, har rönt stor uppmärksamhet i tidningar, radio och TV liksom cancersjuke Kevins besök i Luleå. Istummen i Stadsparken har blivit uppmärksammat världen över. Avdelning park & natur har medverkat i anordnandet av SM tävling i snöbollskrig, Yukigassen, med stort medialt intresse. Utplacering av konstgräsklädda fåtöljer på Storgatan har även det uppmärksammats, och konceptet har gått på export till ett av våra grannländer. Förbättrat resultat i medborgar-/kund-/brukarenkät avseende lekplatser Medborgarenkäten Kritik på Teknik genomförs Genomföra dialoger med medborgare och det lokala näringslivet Förvaltningen ansvarar för ett av de program som nu tas fram utifrån Vision 2050 och Riktningarna - program F om resor och transporter. Förvaltningen arbetar också aktivt inom program D som behandlar stads- och landsbygd, program C som handlar om centrum och skärgården, B som har fokus på upplevelse och rekreation samt program A som handlar om demokrati, folkhälsa med mera. Programmen är nu ute för granskning i kommunen. Genomföra och utvärdera kundenkät avseende lokalvården, inom ett utpekat geografiskt område Gymnasiebyn har valts som område för kundenkäten eftersom lokalvård där utförs både i egen regi och av entreprenör. Förbättringsåtgärder baserade på kommunicerade servicedeklarationer Avdelning park & natur har inlett ett arbete med att ta fram mer relevanta servicedeklarationer för verksamheten. När det gäller avdelning avfall kommer man från och med den 1 januari 2013 att bedriva verksamheten som ett kommunalt bolag. Det gör att avdelningen avstår från att ta fram nya servicedeklarationer då bolagen inte arbetar med dessa i dagsläget. Påbörja upphandling av biogasfordon Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 7(20)

8 Biogasanläggningens färdigställande har förskjutits på grund av att upphandlingen har blivit överklagad. Byggnationen har därför inte kunde påbörjas enligt tidplanen, och nu förväntas anläggningen tidigast blir klar under hösten Detta innebär att biogasfordon inte kommer att kunna upphandlas samtidigt med övriga fordon så som det var tänkt. Utvecklingsperspektivet Nämnd/Bolagsmål Försök med elektroniska körjournaler i 5 tjänstefordon REWAQ-certifierad slamhantering i Råneå Utarbeta fler servicedeklarationer Fastställa och implementera riktlinjer för inomhusklimat i kommunala lokaler för effektivare energianvändning Lätt att hitta rätt i Luleå Nöjda besökare på återvinningscentralerna Analys Försök påbörjat i fem tjänstefordon. Fungerar enligt plan. Det är inte rimligt att uppnå målet då det skulle leda till suboptimering av ekonomi och miljö. En översyn av befintliga servicedeklarationer har inletts i syfte att ta fram relevanta sådana med undantag av avdelning avfall. Inom park och natur pågår fortfarande arbetet men beräknas vara klart under Implementering av riktlinjerna sker succesivt under året. De fastställda riktlinjerna för inomhusklimat tillämpas. Planering för namnsättning av parker och andra viktiga gröna allmänna platser har inletts. Handlingar för upphandling av byte av vägvisningsskyltar har tagits fram. Inventering av befintlig cykelvägvisning har genomförts av en ferieanställd ungdom. Information har lagts in i appen Upptäck Luleå. Arbete med namnsättning av parker och andra viktiga gröna allmänna platser har påbörjats samt entreprenad för byte av vägskyltar är upphandlad. Skyltningen på rampen har förbättrats. Möjligheten att lämna in begagnade föremål för återvinning har utökats med Antnäs och Sunderbyn återvinningscentral. Öppethus på återvinningscentralerna har hållits och avdelningen avfall har deltagit på mässor, även tre nyhetsbrev har skickats ut till samtliga hushåll under året. Försök med elektroniska körjournaler i 5 tjänstefordon Elektroniska körjournaler införs för effektivisering och ökad säkerhet med körjournalshanteringen. REWAQ- certifierad slamhantering i Råneå REWAQ-certifieringen i Råneå är inte möjlig att genomföra. Orsaken är det kraftiga tillskottet av slam från enskilda slamavskiljare från omliggande glesbebyggelse vilket när det behandlas och avvattnas i Råneå ger ett stort tillskott av organiskt material med mera, men i princip inget tillskott av fosfor. Ett av kriterierna för REWAQ är att kvoten kadmium/fosfor inte ska överstiga en viss nivå. Genom att slammet, via det stora tillskottet av externt slam, får ett mindre tillskott av kadmium men nästan inget tillskott i fosfor förskjuts kvoten åt fel håll. Enda möjligheten att klara REWAQ-målet är att minska eller helt utesluta avvattning av externslam i Råneå. Ett sådant förfarande skulle dock medföra ökande kostnad för transport till Uddebo samt ökade utsläpp av drivhusgaser från fossilbaserat drivmedel. Sammantaget gör detta att alternativet inte kan försvaras vare sig ekonomiskt eller miljömässigt. Nöjda besökare på återvinningscentralerna Under maj och september månad hade alla återvinningscentraler extra öppet under en helg för att Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 8(20)

9 ta emot alla besökare som vill lämna både löv och annat avfall som uppkommer under vår- eller höststädningen. Alla centraler var välbesökta under helgerna och besökarna var nöjda. Lätt att hitta rätt i Luleå I samband med identifieringen av parker och andra viktiga gröna allmänna platser kopplade till parkdatabasen pågår ett arbete med att namnsätta ytorna. I appen Upptäck Luleå har information, koordinater och beskrivningar om återvinningscentraler, parker, Hälsans stig, parkeringar och offentliga toaletter lagts in. Medarbetarperspektivet Nämnd/Bolagsmål Förstärkt kompetens och kunskapsbas kopplat till arbetet med "Plattform Hållbar Utveckling" och " fler luleåbor" Mer än 65 % av månadsanställd personal har < 8 sjukdagar Sjukfrånvaron är < 5 % av den totala arbetstiden Ett nämndsarbete som präglas av Kompetens, Engagemang och Ansvarstagande Analys Under perioden har nya medarbetare rekryterats, bl a en erfaren trafikingenjör, VA-inspektör, VA-ingenjör, driftingenjör Distribution, systemingenjör Produktion och en projektledare inom VVS. Förstärkt kompetens inom både VA och gatu avdelningen. Frisknärvaro för året är 68,53 % (jmf ,69 %). Sjukfrånvaro fortsatt låg och förvaltningen jobbar för att bibehålla denna nivå. För 2012 är sjukfrånvaron 4,18 procent (jmf ,11 %). Nämnden arbetar konsekvent med en öppen kommunikation och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Mätbara mål fastställs i nämndens styrkort och avdelningarna tar därefter fram egna mål, nämnden upplever detta mycket positivt och ger en större delaktighet för nämnden. Förstärkt kompetens och kunskapsbas kopplat till arbetet med "Plattform Hållbar Utveckling" och "10 000" fler Avdelning vatten & avlopp kommer att under planperiod att påbörja/slutföra exempelvis nybyggnationen av Gäddviks vattenverk, etapp 4 på Uddeboverket, nya huvudvattenledningen till Luleå centrum samt inledande planering av huvudstråket östra länken. Sjukfrånvaron är < 5 % av den totala arbetstiden Förvaltningen har en fortsatt hög frisknärvaro. En marginell ökning av korttidsfrånvaron kan dock noteras. Ökningen kan troligen hänföras till en normal variation i form av influensa och magsjuka som är svår att påverka. Satsningen på friskvårdsaktiviteter fortsätter, exempelvis genom att hälsoinspiratörernas roll stärks. Ett samarbete pågår med Luleå Tekniska Universitet utifrån ett friskvårdsperspektiv. Bland annat genomförs en enkätbaserad livsstilsstudie. Samtliga medarbetare har erbjudits att delta i denna. Ekonomiperspektivet Nämnd/Bolagsmål Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag Förbättrad köptrohet till följd av en ny beställarorganisation Analys Förbättrad uppföljning av investeringsprojekt sker genom införande av ett nytt uppföljningssystem, Budget och Prognos. Årets resultat preliminärt 410 tkr Utbildningsinsatser för behöriga beställare är genomförda. Köptroheten förbättras inte jämfört med år Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 9(20)

10 Nämnd/Bolagsmål Fortsatt minskad energiförbrukning Analys Ca 700 gatubelysningsarmaturer har bytts ut till armaturer med lägre energiförbrukning, motsvarande en förbrukning på 150 MWh per år. Översyn av styr och övervakningssystem (Ifix) inom fastighetsavdelningen har inletts. Energikostnadsbesparingar sker genom fortsatt konvertering från eluppvärmning till andra typer av energislag såsom fjärrvärme och närvärmeanläggningar samt pellets. Olika typer av tekniker för styrning av motorvärmare kommer att installeras etappvis över flera år. Förbättrad köptrohet till följd av en ny beställarorganisation Köptroheten var i mätningar till och med augusti 73,4 % sett till antalet fakturor och 68,1 % sett till belopp. Varugruppen byggmaterial har dock tillkommit sedan uppföljningen från föregående år, vilken sänker resultatet för köptroheten något jämfört med tidigare år. Det finns restriktioner i det tecknade avtalet för denna varugrupp, vilket troligen påverkar köptroheten negativt. Denna varugrupp har även en ny leverantör för året och det krävs troligen en viss anpassningstid för beställare. Om denna varugrupp utesluts från statistiken stiger resultatet för köptrohet till 76,6 % respektive 71,8 % för perioden, att jämföra med 77,5 % för år Under året har utbildning i inköpsrutiner genomförts för ca 180 beställare. Fortsatt minskad energiförbrukning Förbrukningen av fossilbränsle på Uddebo avloppsreningsverk reduceras till nära noll under Beroende på förlängd genomförandetid för fordonsgasprojektet så frigörs gas för uppvärmning. Enbart reduktionen av fossilbränsle innebär en kostnadsminskning på mer än 500 tkr/år. Inom fastighetsförvaltningen sker även en översyn av övergripande system för styr-och övervakning (I-fix). Fas 1 blir att kartlägga och projektera Persöskolan för ny standard, för att sedan i fas 2 utveckla I-fix systemet på övrigt fastighetsbestånd som redan idag är uppkopplat. Fas 3 blir att införa fler fastigheter i I-fix systemet. Utbyte av motorvärmare till tid och temperaturstyrning planeras på kommunens samtliga förskolor, vilket motsvarar ca 25 % av det totala beståndet av motorvärmarstolpar. Åtgärden har påbörjats. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 10(20)

11 Ekonomisk redovisning Resultaträkning, tkr Årets resultat Resultat föreg år Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Avvikelse mot budget per avdelning, tkr Årets resultat Resultat föreg år Teknisk service Fastigheter exkl. lokalbank Lokalbank Park & Natur Gata & Trafik VA Avfall Övrig verksamhet Resultat Analys Tekniska förvaltningens bruttokostnader uppgår till tkr, varav kapitalkostnader tkr. När intäkter av hyror, lokalvård, va- och avfallsavgifter, parkeringsintäkter mm. med tkr frånräknats redovisas en nettokostnad på tkr. Detta ger ett överskott på 410 tkr, eller ca 0,2 %. Överskottet beror på minskade kostnader för lokalbanken. Avdelning Teknisk service visar ett överskott på 277 tkr och det är lokalvården och byggruppen som bidrar till detta till största del. Fastighetsavdelningen har ett underskott på 774 tkr och det beror på att lokalbanken visar ett underskott på 855 tkr. Anledningen till detta är att Rödkallens äldreboende har avvecklats under året för att säljas till Lulebo i början på år Inom gatudriften blev överskottet 213 tkr. Vinterväghållningen överskred budget med tkr. Det kunde kompenseras dels genom några engångshändelser som att försäkringsersättning betalades ut för gatubelysning på tkr, det statliga bidraget för enskilda vägar gav ca tkr extra 2012, överskott på 924 tkr för elförbrukningen kopplat till gatubelysningen samt tkr överskott på bidrag för bullersanering.till resultatet bidrog även ökade parkeringsintäkterna på tkr. Totalt plogades kommunens huvudgator 32 gånger (jmf 28 ggr år 2011), gång- och cykelvägar 37 gånger (jmf 31 ggr år 2011) samt bostadsgator 9 gånger (jmf 7 ggr år 2011). Från och med år 2010 har redovisningsprinciperna ändrats när det gäller den taxefinansierade verksamheten. Resultatet nollställs i bokslutet och överskott respektive underskott regleras mot ett kortfristigt skuldkonto. Resultatet före reglering visade ett överskott för vatten- och avloppsverksamhetet på 392 tkr varav 244 tkr tillhör den taxefinansierade verksamheten. För Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 11(20)

12 avfallsverksamheten är överskottet tkr varav tkr tillhör den taxefinansierade verksamheten som måste regleras. Avfalls överskott beror på till största del av ökade intäkter från insamling av hushållsavfall. Investeringsredovisning, tkr Investeringsbudgetens förändring under året för Tekniska nämnden, tkr Beskrivning av förändringen, tkr Tekniska nämndens investeringsbudget 2012 enligt Strategisk plan och budget, beslutad av Kommunfullmäktige Belopp Överföring från andra nämnder enligt beslut i Kommunfullmäktige exkl exploatering Överföring av exploatering enligt beslut i Kommunfullmäktige Ombudgeteringar beslutade i Kommunfullmäktige Överföring från Kommunikationskontoret Överföring från Kulturförvaltningen Överföring från Barn- och utbildningsförvaltningen Överföring från Barn- och utbildningsförvaltningen Investeringsbudget Kommentar Överföring av investeringsmedel från andra förvaltningar med tkr har skett under året. Investeringsredovisning, tkr Investeringsredovisning, tkr Årets utfall Årets budget Avvikelse Inkomster och bidrag Utgifter Totalt nettoinvestering Kommentarer Den totala investeringsvolymen har under året uppgått till brutto tkr. Inkomster som statsbidrag, eu-bidrag, anslutningsavgifter m m uppgår till tkr. Nettoöverskottet tkr beror på senareläggningar och tidsförskjutningar av projekt. Kvarvarande investeringsmedel kommer till största delen att ombudgeteras till 2012 och framåt. Investeringar som senarelagts avser till största del ny-, till- och ombyggnad av fastigheter. Under året har investeringsvolymen varit ovanligt hög. Det beror dels på att det är många projekt och dels ett flertal väldigt stora projekt. Exempel på investeringsprojekt som påbörjats under året Exempel på investeringsprojekt som har påbörjats under året: Hammarens förskola ombyggnad kök, tkr Hällbacken etapp 1, gata samt vatten och avlopp tkr Hällbacken etapp 2, gata tkr Hertsöcentrum etapp 2, tkr Bergvikens vård- och omsorgsboende, tkr Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 12(20)

13 Pontus arena om- och tillbyggnad, tkr Räfsarstigen etapp 2-4, tkr Ny huvudvattenledning mellan Beijer Porsögården etapp 1, tkr Kronometern ombyggnad administrativa lokaler för Socialförvaltningen, tkr Gäddvik nya vattenverk - etapp 1 och 2, tkr Ny distributionsensledning mellan Gäddviks vattenverk och Luleå centrum, tkr Brisens- och Bergstadens förskolkök, tkr Södra hamnkranen, tkr varav bidrag tkr Årans förskola - ombyggnad inkl konvertering till fjärrvärme, tkr Planskild korsning vid Kombiterminalen, tkr (varav bidrag tkr) Intern kontroll Uppföljning av den interna kontrollen Process/rutin/syste m Kontrollmoment Kontrollansvar Kontrollmeto d Rapport Risk och sannolikhet Arbetsmiljö Fördelning av arbetsmiljöuppgift er är utförd, skriftligt dokumenterad och har följtsupp inom förvaltningen. Personal/info Skyddsingenjör Stickprov Rapporteras vid åretsslut till kommunstryrelse n i samband med inlämning av bokslut. Sannolikhet hög 4poäng, konsekvenser 4 poäng ger totalt 16 poäng(max). Fakturahantering Andelen försenade betalningar. Dokumenterade rutiner för fakturahantering. Ekonomiadministrati on stickprov fakturor, kontroll av rutiner. Rapporteras till TN vid P1, P2 samt bokslut samt till kommunstyrelse n vid årets slut i samband med inlämning av bokslut. Sannolikhet hög (=4p), konsekvenser kännbara (=3p), totalt 12 poäng. Tillstånd Nödvändiga tillstånd i exploateringsoch investeringsprojek t Projektledning och teknik Stickprov Rapporteras till ledningsgrupp och TN vid P1, P2 samt bokslut. Rapport lämnas till KS vid bokslut. Sannolikhet hög (=4p), Konnsekvens er allvarlig (=4p), totalt 16 poäng. Analys av den interna kontrollen Uppföljning av fördelning av arbetsmiljöuppgift Kontrollmoment: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter är utförd, skriftligt dokumenterad och har följts upp inom förvaltningen. Kontrollmetod: Alla uppgiftsfördelningar är genomgångna och avstämda mot organisationsschemat, dvs chefs- och arbetsledarbefattningar. Resultat av genomförd kontroll: Av 42 chefsbefattningar har 23 skriftligt dokumenterad fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. Åtgärd: De som idag saknar skriftlig arbetsmiljöuppgiftsfördelning ska få fördelning utifrån nuvarande mall. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 13(20)

14 Uppföljning av fakturahantering Kontrollmoment: Andelen försenade betalningar. Dokumenterade rutiner för fakturahantering. Kontrollmetod: Rapportuttag från ProDiver samt kontroll av rutiner. Resultat av genomförd kontroll: Andelen försenade betalningar uppgår vid bokslutet till 15,9 % och andelen fakturor som betalas i tid uppgår således till 84,1 %. Detta kan jämföras med samma period 2011 då resultatet visade 16,7 % respektive 83,3 %. Vi kan konstatera att det har skett en förbättring av betalningsflödet, vilket till stor del kan härledas till de utbildningar och felsökningsåtgärder som genomförts av ekonomiavdelningen. Bland andelen försenade fakturor ingår kreditfakturor samt fakturor med bristfälligt fakturaunderlag. Vidtagna åtgärder under året: Som ett led i att förbättra fakturahanteringen från leverantörernas sida har vi under en veckas tid på våren kontrollerat samtliga fakturor. Vid felaktigheter har ett brev skickats till leverantören där vi påtalat felen i syfte att minska de bristfälliga fakturorna. Utveckling samt uppföljning av rutiner sker ständigt där påkomna fel och brister uppmärksammas. Uppföljning av tillstånd för exploaterings- och investeringsprojekt Kontrollmoment: Nödvändiga tillstånd i exploaterings- och investeringsprojekt Kontrollmetod: Stickprov Resultat: Nedan projekt har stickprov genomförts på: 1. Södra hamnplan 2. Pontus Arena 3. Spira Förskola 4. Hällbacken 5. Hertsö centrum 6. Ny distributionsledning Gäddvik Vattenverk och Luleå Centrum 7. Gäddviks Vattenverk 8. Nytt äldreboende Bergviken 9. Biogasanläggning Uddebo 10. Planskildhet väg 968 Kombiterminal 11. Avfart Storheden Resultat av genomförda stickprov visade på att alla projekten har de tillstånd som i dagsläget erfordras. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 14(20)

15 Nyckeltal i korthet Gata & Trafik Nyckeltal Belagd yta kvm totalt Väghållning kr/kvm 26,00 24,58 26,68 26,58 26,59 Väghållning varav kapitalkostnader/kvm 8,33 8,57 8,13 8,25 9,65 Barmarksunderhåll kr/kvm 5,60 5,50 5,78 5,92 5,95 Vinterväghållning kr/kvm 6,63 7,20 8,52 7,15 9,05 Barmarksrenhållning kr/kvm 0,25 0,40 0,43 0,45 0,39 Offentlig belysning antal ljuspunkter Totalkostnad/ljuspunkt Analys Nyckeltalen avspeglar att det var en dyr vinter. Att totala kostnaden per kvadratmeter inte blev högre beror på ökade intäkter, delvis av engångskaraktär, för Belysning, Enskilda vägar och Parkering. Minskningen av antalet belysningspunkter beror på att en noggrannare genomräkning i anläggningsregistret visade på tidigare felräkning. I antalet belysningspunkter ingår även parkbelysning, belysningspållare i cirkulationer mm. Den kostnadsökning som nyckeltalet redovisar beror på justeringen av antalet lampor. Park & Natur Nyckeltal Parkareal kvm totalt Parkareal anlagd yta kvm Parkunderhåll anlagd yta kr/kvm 6,66 6,98 6,89 7,34 8,08 Parkareal kvm/invånare Parkunderhåll kr/kvm 2,31 2,47 2,42 2,58 2,64 Parkunderhåll kr/invånare Analys Förändringar när det gäller parkunderhåll anlagd yta är till stor del beroende på ökade kapitalkostnader. Avfall Nyckeltal Mängd avfall till deponi, ton (totalt) Mängd avfall till deponi (kr/invånare) Mängd hushållsavfall till deponi, ton (totalt) Mängd hushållsavfall till deponi (kg/invånare) 7,1 6,8 6,2 3,6 2,4 Total mängd avfall på Sunderbyn, ton Total mängd hushållsavfall, ton Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 15(20)

16 Analys Sedan januari 2012 skickas allt deponiavfall till Boden. Den totala mängden avfall till deponi har minskat framförallt beroende på att inget deponiavfall från andra kommuner tagits emot. Mängden hushållsavfall till deponi har minskat och är en beräkning baserad på mängden inkört hushållsavfall till sorteringsytan. Inget avfall från hushåll går direkt till deponering. Avfallet sorteras i flera fraktioner varav den brännbara är störst. Mängden hushållsavfall till deponi har minskat från 270 till 177 ton eller uttryckt i kg/inv. från 3,6 till 2,4. Den totala mängden avfall in till Sunderby avfallsanläggning har ökat men ökningen beror helt på att mängden jord och betong ökat. Mängden avfall från hushåll har ökat en aning. Även totala mängden hushållsavfall har ökat vilket beror på ökade mängder in till återvinningscentralerna. Vatten & Avlopp Andel tjänligt dricksvatten Nyckeltal: 100% av alla dricksvattenprov ska vara tjänliga eller tjänliga med anmärkning Utfall: 100% Andel renat avloppsvatten som klarar gällande gränsvärde Nyckeltal: 100% av alla avloppsvattenprov ska klara gällande gränsvärde Utfall: 100% Andel renat avloppsvatten som klarar gällande riktvärden Nyckeltal: > 90% av alla avloppsvattenprov ska klara gällande riktvärden Utfall: 93% 7 prov klarade ej riktvärde, varav 5 st i Råneå Bräddad volym avloppsvatten Nyckeltal: < 1% av årsflödet ska bräddas, vid verk eller på nät Utfall: 0,8% Ca hälften av bräddvolymen (59500 m3) bräddades i Råneå AVR (under maj månad), där allt bräddvatten genomgick mekanisk-kemisk rening i befintligt bräddreningsverk. Bräddning av orenat avlopp ligger på nivån 0,4%. Fastigheter Samtliga värden för energi visar absoluta värden, således inte graddagskompenserade. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 16(20)

17 Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 17(20)

18 Analys energiåret 2012 Vi har under året intensifierat energiarbetet inom fastighetsavdelningen. Vi har bland annat skapat en energigrupp där olika typer av energifrågor behandlas, i och med detta har även driftsamordnarna kommit i gång med att optimera fastigheter. I energibesparande syfte har åtgärder utförts på olika fastighteter exempelvis utvärderas klimatstyrning av värme på några fastigheter, bl.a. Stadshuset och Kulturens Hus. På några fastigheter, exempelvis Stadshuset och Ormbergsskolan testas även visualisering för energibesparande beteende. Utvärderingen av motorvärmarstyrningar fortsätter bl.a. Webel på Hertsö centrum och Örnässkolan. På Skogsvallensparkering även en tagglösning för aktivering av motorvärmarstolparna att testas, detta för att motorvärmarstyrningen enklare ska kunna integreras med de olika verksamheternas behov. Under året har vi bland annat driftsatt Spiras förskola samt närvärmeanläggningen i Rutvik. Vi har även byggt om panncentralen på ormberget och kolsyreanläggninen för justering av PH på Pontusbadet. Året har varit varmare än ett normalår, 97 % av normalgraddagar, jämförelsevis har föregående år varit varmare än normalår enligt historiken nedan. Historik: El 2010: 106% av normalår. 2011: 88% av normalår. 2012: 97% av normalår. Luleå kommun har bundet elpris vilket betyder att vi inte har varit känsliga för eventuella svängningar på energimarknaden. En minskning av elanvändningen med 2% mot föregående år, minskningen kan delvis förklaras med driftoptimering och effektivare styrning av motorvärmare. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 18(20)

19 Fjärrvärme Fjärrvärmeförbrukningen har minskat under året, det beror bland annat på att några av vintermånaderna har varit varmare än normalt men också på effektivare styrningar av värmeinstallationer. Pellets Pelletsanvändningen ökade något mot föregående år eftersom närvärmeanläggningen i Rutvik tagits i bruk. Användning av tjänstebilar och privatbilar i tjänsten inom Tekniska förvaltningen Användandet av personbil i tjänsten minskar och har ersatts av poolbilar och tjänstefordon. Busskort hos LLT och Länstrafiken har anskaffats, personalen kan använda dem vid resor i tjänsten. Vi tillämpar Luleå kommuns resepolicy som trädde i kraft under år Vi har även utbildat personal sedan 2005 i trafiksäkerhet och ECO-driving samt monterat alkolås i alla tjänstefordon. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 19(20)

20 Samtalsstatistik En av Kundtjänst huvudarbetsuppgifter är att ta emot, registrera och distribuera felanmälningar till maskinist/fastighetsskötare och arbetsledare inom förvaltningen. Felanmälningar skickas även till driftentreprenörer och ibland direkt till ramavtalsentreprenörer. Totalt har kundtjänst fått in telefonsamtal. Detta är en marginell ökning (+1,7%) jämfört med Av dessa samtal har registrerats som ärenden i DeDu, vilket är en ökning med ärenden. Under samma period har antalet inkomna ärenden via Webben ökat från till Ökningen av ärenden via Webb har inte varit i den storleksordning som önskats. Detta innebär att belastningen via telefon fortfarande är hög vilket leder till stora variationer i arbetsbelastning för kundtjänstpersonalen. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 20(20)

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum. Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25. Miljömål 2011-2014

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum. Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25. Miljömål 2011-2014 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25 Miljömål 2011-2014 Inriktnings- och effektmål Beslutade av TN 2011-10-25 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå

Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå 2008-04-28 98 227 Kommunstyrelsen 2009-02-09 33 69 Arbets- och personalutskottet 2009-01-12 5 10 Dnr 08.322-008 aprilkf24 Motion om energieffektivisering - Watt-Buster till Luleå Ärendebeskrivning Erika

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer