FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet. FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 8 Balansräkningar 9 Förändringar av eget kapital 11 Kassaflödesanalyser 12 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 13 Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 24 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Nyckeltal, koncernen Resultaträkningar Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansräkningar Balansomslutning Investeringar Ekonomisk analys Räntabilitet på eget kapital, % 4,7 7,6 12,4 8,6 11,2 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,6 6,9 11,4 7,9 10,0 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5,8 9,1 15,2 10,3 13,9 Soliditet, % 57,9 58,8 65,8 66,2 65,4 Självfinansieringsgrad, % 37,7 31,1 141,0 144,9 142,4 Rörelsemarginal, % 12,3 15,3 20,2 16,8 21,4 Överföring fjärrvärme, GWh 148,7 139,4 161,5 135,5 124,4 Överföring elnät, GWh konsumtion 346,3 344,1 369,6 346,1 352,4 Definitioner framgår av not FALBYGDENS ENERGI AB

3 VD har ordet VD har ordet Ett år i hållbarhetens tecken Falbygdens Energi AB, FEAB, arbetar med visionen om ett hållbart och modernt Falbygdssamhälle. Genom framsynta aktiviteter och projekt vill vi föregå med gott exempel. Ett sådant projekt är färdigställandet av Sveriges första kraftvärmeanläggning med så kallad ORC-teknik som minskar förbrukningen av fossil olja och träbriketter. Tack Avslutningsvis vill jag passa på att tacka kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett väl genomfört år. Jag ser framemot att möta er alla under Lars Ohlsson, VD Affärs- och samhällsnytta Hållbart företagande är en integrerad del av hur vi bygger och utvecklar lönsamma verksamheter och minimerar vår negativa påverkan på miljö och samhälle. Vår fjärrvärme är sedan 2010 märkt med Bra miljöval som är Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Licensen för bra miljöval omfattar alla leveranser av fjärrvärme från FEAB i Falköping, Floby och Stenstorp. FEAB är en av de första leverantörerna i Sverige med bra miljöval. Vi är stolta över märkningen. Det är ett kvitto på vårt uthålliga arbete med att minska miljöbelastningen från våra produktionsanläggningar. Vi är dessutom övertygade om att märkningen kan fungera som ett verktyg för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Framöver kommer vi att satsa på att utveckla våra erbjudanden och ta ytterligare ansvar för tillämpning av våra etiska riktlinjer. Allt för att hela tiden förbättra oss. Smarta Elnät FEAB deltar i utvecklingen av ett uthålligt energisystem dels genom att underlätta för en ökad andel förnybar elproduktion, dels genom att underlätta för en effektivare elanvändning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten på elförsörjningen bland att genom att rusta upp elnätet. Under året har vi drivit ett utvecklingsprojekt med stöd från Göteborg Energi, Energimyndigheten och Elforsk. Vi har också inlett ett stort projekt avseende Sveriges första energilager för lågspänningsnät. Energilagret gör det möjligt att lagra lokalt producerad vindkraft och på så sätt få en effektivare användning av den förnybara energin. Vi har en relativt stor andel vindkraft ansluten till nätet och prognosen visar på en fortsatt ökning. Samarbete med TeliaSonera Under året inledde vi ett samarbete som innebär att TeliaSonera hyr fiber av oss. På så sätt skapas förutsättningar för företag och hushåll i Falköping att välja mellan ett flertal olika leverantörer av tjänster som bredbandstelefoni, digital-tv och bredband. Oavsett val kommer kunderna att få tillgång till ett supersnabbt bredband med hastigheter upp till 1000 Mbit/sek. Totalt berörs cirka 900 kunder som idag har avtal med FEAB. FALBYGDENS ENERGI AB 3

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Falbygdens Energi AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Vi skall producera, distribuera, marknadsföra och sälja energi, infrastruktur och tjänster samt ta initiativ till nya produkter och tjänster i samverkan med koncernen så att: Företag inom vårt område kan göra sina egna affärer, minska sina egna kostnader och täcka sina behov av energi och infrastruktur. Privatpersoner inom vårt område kan få ljus och värme, tillgång till bredband och minska sin miljöbelastning. Ägarna kan stärka sin miljöprofil och bibehålla en god lönsamhet. Medarbetarna kan verka i en ren hälsosam miljö samtidigt som man trivs på jobbet. Ägarförhållanden och historik Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB, organisationsnummer , som i sin tur ingår i koncern med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. Information om verksamheten I koncernen Falbygdens Energi ingår moderföretaget Falbygdens Energi AB, dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB. Koncernen verkar i huvudsak i Falköpings kommun, Västra Götaland och har cirka kunder. Falbygdens Energi AB bedriver produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme samt entreprenad- och bredbandsverksamhet med därtill knutna servicetjänster samt elproduktion. Fjärrvärmeproduktionen sker i de av företaget ägda biobränsleeldade anläggningarna i Falköping, Floby och Stenstorp. Vid vattenkraftstationen Qvissle i Lidan produceras elektrisk energi som 2012 sålts till Göteborg Energi Din El AB. Falbygdens Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet. Falbygdens Bredband AB, som ägs av Falbygdens Energi AB tillsammans med Falköpings kommun, äger och förvaltar optofibernät inom kommunen. Väsentliga händelser under året Göteborg Energi ABs styrelse fattade under året beslut om tydligare strategisk fokusering på kärnverksamheten i Göteborg. Göteborgs Stad föreslås därmed en avyttring av aktierna i Falbygdens Energi AB. Kundundersökning genomfördes i slutet av år 2012 med företagskunder. Resultatet blev ett index på 68 vilket kan jämföras med tidigare mätning 2010 på 80. Analys av resultatet kommer att genomföras och åtgärdsplan upprättas. Elnät, Falbygdens Energi Nät AB Vårt landsbygdsnät genomgår omfattande ombyggnad då det fortfarande återstår cirka 520 km luftledning och en stor del äldre nätstationer. Anslutning av vindkraft innebär noggrann nätplanering och samordning av investeringar. På vårt elnät har år 2012 totalt överförts 351,0 GWh, att jämföra med föregående års 351,0 GWh, varav 4,7 GWh (6,8) har överförts till överliggande nät. Den lokala elproduktionen från vattenkraft ingår med 2,0 GWh (2,5) och från vindkraft med 79,3 GWh (86,0). Under året har det tillkommit 26 (36) nya kunder. Leveranskvalitet och driftsäkerhet är ledstjärnor i elnätsverksamheten. Upprustning av elnätet sker kontinuerligt i såväl tätort som på landsbygd. För att kunna möta ökade krav från kunder och myndigheter används vid ny- och ombyggnad modern teknik med kabel och avancerad driftövervakning för förbättrad leveranskvalitet i näten. De ekonomiskt tyngsta investeringarna har varit kablifiering av luftledningsnäten i Högstena, Börstig samt Väberga. Dessutom har en anslutningsledning till ett vindkraftverk byggts, drifttagning är planerad till början av Medelavbrottstiden per kund uppgick för år 2012 till 47,9 minuter vilket är bättre än det uppsatta målet om 60 minuter. Vår inriktning har under många år varit att bygga om störningskänsliga luftledningar vilket gett önskat resultat i ökad driftsäkerhet. I Sverige pågår en omfattande vindkraftsutbyggnad, med nationellt mål att kunna producera alltmer vindkraft årligen. Falbygden är en vindintressant del i vår region. Vi har i nationell jämförelse en stor andel lokalt vindproducerad elenergi, och fler vindkraftverk kommer att anslutas. Lokalt producerad elkraft har under de senaste åren mångdubblats. Under året har inga nya produktionsanläggningar anslutits till nätet. Totalt ansluten produktionseffekt var vid årsskiftet 35,1 MW varav 34,5 MW vindkraft och 0,6 MW vattenkraft. Under början av 2013 ansluts ytterligare 2,2 MW. Då elnätsföretagen drivs som reglerat monopol granskar Energimarknadsinspektionen (EI) avgifterna på elnäten. Därutöver ställs krav på effektivitetsförbättringar samt att både företag och privatpersoner får tillträde till näten på skäliga villkor. Lagen tillåter elnätsföretagen att ta ut avgifter vilka täcker rimliga kostnader för drift och underhåll samt skälig avkastning på satsat kapital. EI har meddelat fortsatt tillsyn avseende 2010 års intäkter, denna tillsyn har ännu inte avslutats. Vid bedömningen utgår EI från den modell vilken används vid den nya förhandsregleringen. Denna tar ej hänsyn till år med mycket höga anslutningsavgifter. År 2010 uppgick anslutningsavgifterna till 21,2 mkr. 4 FALBYGDENS ENERGI AB

5 Förvaltningsberättelse I mars 2011 lämnades ansökan om intäktsram enligt ellagen för åren in till EI. Den av EI i oktober 2011 beslutade intäktsramen är lägre än vad modellen ger utrymme för och konsekvensen blir att utrymmet för investeringar och återinvesteringar begränsas. Företaget har därför, som många andra av Sveriges elnätsföretag, valt att överklaga beslutet. Gruppöverklagandet handläggs av förvaltningsrätten i Linköping och avgörande förväntas under I juni lämnades ansökan om periodisering av anslutningsintäkter enligt 5 kap 17 ellagen in till EI, då prognoserna för fortsatt utbyggnation av vindkraft innebär betydande anslutningsintäkter under ett antal år framöver. Ny tariffstruktur för kunder med säkring 63 ampere och mindre infördes vid årsskiftet 2012/2013. Abonnemangsavgiften är numera oberoende av säkringens storlek och en för kunden påverkbar effektavgift har tillkommit. Vattenkraft Vattenkraftstationen Qvissle har under året levererat 1,2 GWh (1,4). Fjärrvärme Vår fjärrvärme är från och med år 2010 märkt med den hårda miljömärkningen Falken, Naturskyddsföreningens symbol för Bra Miljöval. Produktionen sker idag, efter målmedvetet arbete med ombyggnation och konvertering av anläggningar, med endast biobränsle. Vi upplever stort intresse från fastighetsägare i Falköping, Floby och Stenstorp att ansluta sig till vårt fjärrvärmesystem. Konkurrensläget för fjärrvärme är gynnsamt. Kunderna vill ha en trygg och miljöanpassad värmekälla. Inför år 2012 genomfördes en prishöjning med 3 procent. Nätutbyggnad har genomförts i Falköping, Floby och Stenstorp. Tillväxttakten har under många år varit stabil, och det finns goda möjligheter till fortsatt utbyggnad till nytta för hushållen, samhället och miljön. Produktionsanläggningarna har under året utvecklats och drivits med hög tillgänglighet. Kulvertutbyggnaden har till största delen utförts i Falköpings tätort och resulterat i 27 (35) nya anslutningar med fördelningen 20 (31) enfamiljshus, 0 (0) flerbostadshus, 3 (3) industrier samt 4 (1) övrig lokal. Energiomsättningen var i Falköping 129,8 GWh (122,4), i Stenstorp 5,9 GWh (5,4) och i Floby 13,0 GWh (11,6). Totalt har 148,7 GWh (139,4) omsatts i värmesystemen varav 131,3 GWh har levererats till våra kunder och resterande 17,4 GWh (12 procent) var förluster i värmesystemet. Vi är REKO fjärrvärmeleverantörer, ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer i Sverige. Systemet har utarbetats av branschen och representanter för fjärrvärmens kunder, vilket syftar till att stärka och trygga kundernas ställning samt att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Ny produktion Byggnationen av kraftvärmeverket Marjarp II, med effekten 12 MW värme och 2,3 MW el, pågår med beräknad driftstart under våren Anläggningen är biobränsleeldad och elproduktionen sker med ORC teknik. Bredband Avtal har tecknats med kommunikationsoperatören TeliaSonera, vilket innebär en förändrad roll. Vi som nätägaren tar ansvar för det passiva nätet och genomför erforderlig utbyggnation av fibernätet. Kommunikationsoperatören ansvarar för den aktiva utrustningen, driftövervakning samt tecknar avtal med tjänsteleverantörer. Marknadsföring sker i nära samarbete för att utveckla vårt nät och erbjuda kunderna ett varierat utbud av tjänster. Kanalisation samförläggs i huvudsak med annan infrastruktur såsom fjärrvärme och elnät. I samverkan med dotterföretaget Falbygdens Bredband AB och det ortssammanbindande fibernätet kan vi på flera platser erbjuda fiberföreningar inom Falköpings kommun anslutning till vårt nät. Entreprenad Entreprenaduppdragen för externa kunder har under året skett i normal omfattning. Service av belysningsanläggningar på Skaraborgs vägnät är omfattande. Väsentliga händelser efter årets utgång Under januari har Göteborg Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige beslutat om en avyttring av Falbygdens Energi AB och dess dotterbolag. Förväntad framtida utveckling Vår strategi, att erbjuda kunderna långsiktigt trygga och säkra energileveranser, har skapat ett stabilt energiföretag med kunniga medarbetare och betydande anläggningstillgångar. Med flera spännande projekt med nya produkter och utveckling av befintliga produkter finns förutsättningar för fortsatt framgång och verksamhetsutveckling. Vi skall vara en ledande aktör på vår lokala energimarknad. Med ambitionen att sätta kundnyttan i centrum och arbeta framtidsinriktat och effektivt skapar vi en stark förankring på vår marknad. Krav och förutsättningar från kunder och myndigheter kommer att ge en förändrad bild av morgondagen och sätta sin prägel på vår verksamhet. Affärsmannaskap är kärnan i vår företagskultur och att effektivt utnyttja tillgängliga resurser skall utmärka oss. Med stabil ekonomi, entusiasm, framtidstro, hög kompetens och ett trovärdigt arbetssätt står vi väl rustade och redo att anta de framtida offensiva utmaningar som väntar oss. FALBYGDENS ENERGI AB 5

6 Förvaltningsberättelse Verksamhetens påverkan på miljön Tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Västra Götalands län innehas av Falbygdens Energi AB för nedanstående anläggningar. Anläggning Total effekt MW Marjarp I och Marjarp II 44,0 Dotorp 20,0 Floby 9,5 Jättene 8,0 Stenstorp 1,5 För varje tillståndspliktig anläggning finns en separat miljörapport med uppgifter om miljötillstånd, kontrollprogram, emissioner och driftsätt. Miljöpåverkan från verksamheten sker i huvudsak genom utsläpp till luft från förbränning vilket också är ett reglerat villkor för verksamheten. Miljö- och kvalitetsarbete Miljö- och kvalitetsfrågorna får ökad tyngd. För framtida kundrelationer är det viktigt att visa upp vårt positiva miljöoch kvalitetsarbete. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004, och kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008. Certifieringen innebär att Falbygdens Energi kontinuerligt arbetar med förbättringar inom miljöoch kvalitetsområdet. Fjärrvärmeproduktion Bränslen vilka används i värmeproduktionsanläggningarna är skogsflis, träbriketter, pellets, bioolja och fossilolja. Följande bränslen har förbrukats: skogsflis 81,6 GWh (85,1), träbriketter 60,9 GWh (46,9), pellets 6,3 GWh (5,6), bioolja 9,5 GWh (5,2) och fossilolja 1,5 GWh (6,4). Miljöincidenter Under år 2012 har inga allvarliga miljöincidenter inträffat. En brusten hydraulslang på en grävmaskin orsakade ett läckage om cirka 50 liter hydraulolja. Korrosion i två äldre stolptransformatorer har orsakat läckage om cirka tio liter vardera. Sanering är genomförd och risken för upprepade fall bedöms vara liten. Emissioner från verksamheten Förbränningsverksamheten leder huvudsakligen till utsläpp av svavel, kväveoxider, koloxid, stoft och kolmonoxid samt askrester. År 2012 återfördes 790 ton aska till skogsmark och 71 ton sintrat material har använts vid vägbyggnation. Totala utsläpp, ton Svavel 0,7 0,8 0,6 Kväveoxider Koldioxid (fossil) Koldioxid (biogen) Stoft 0,4 0,6 0,8 Kolmonoxid Totalt förbrukad volym GWh 159,8 149,2 172,9 Personal Energibranschen förändras i rask takt. Nya utmaningar kräver nya tankar. I det perspektivet är Falbygdens Energi en attraktiv arbetsplats som ligger i täten när det gäller ny modern teknik och nya energilösningar. Vi vill givetvis locka nya medarbetare men också behålla och motivera den personal vi har. Utmaningen på chefsnivå är att se varje medarbetares förutsättningar och utnyttja var och ens förmåga att ta egna initiativ och bidra till ett gott resultat. Kompetenta och fokuserade ledare är en nyckel till framgång. Alla anställda som behöver komplettera sin utbildning har möjlighet att diskutera detta i sina utvecklingssamtal. Det är även möjligt att få ekonomiskt stöd för denna utbildning. Arbetsrotation är också möjligt och kan vara ett led i kompetensutvecklingen. Inom de närmsta åren står Falbygdens Energi inför en stor generationsväxling. Vi behöver därför successivt ersätta medarbetare på alla nivåer och i alla funktioner. Arbetsmiljöfrågorna är naturligt integrerade i den ordinarie dagliga verksamheten. Ekonomisk översikt Bränslemixen för fjärrvärme består till 99 procent av förnyelsebart bränsle och 1 procent av fossilt bränsle. Under år 2012 har all fossilt bränsle vid våra anläggningar Marjarp och Floby fasats ut. Företaget har uppnått miljömålet där 100 procent av fjärrvärmeproduktionen sker med förnyelsebart bränsle. Resultat Resultatet för koncernen år 2012 efter finansnetto uppgår till 18,5 mkr (26,6). Vi har under året anslutit flera nya kunder inom såväl fjärrvärme som el, vilket är positivt för framtiden. Våra värmeproduktionsanläggningar har effektivt kunnat drivas med hög tillgänglighet vilket positivt påverkat kostnaderna. Inför år 2013 gjordes prisjusteringar för såväl elnäts- som fjärrvärmetariffer. 6 FALBYGDENS ENERGI AB

7 Förvaltningsberättelse Finansiell ställning och likviditet Som likvida medel klassificeras handkassa och banktillgodohavanden. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderföretaget. Saldot uppgick på balansdagen till -27,1 mkr (-7,1). Investeringar Vår lokala filosofi är att producera och leverera energi, investera, utveckla och utvecklas på Falbygden efter våra lokala förutsättningar. Vi investerar på ett ansvarsfullt sätt där falbygdsborna har sin framtid. Vår framtoning och strategiska affärstanke, att vara det lilla lokalt närvarande företaget med de stora koncernresurserna, utgör kärnan i vår profil när omvärlden kräver allt mer av oss. Under räkenskapsåret 2012 har flera projekt, viktiga för företagets fortsatta utveckling, genomförts och beslutats. Infrastrukturella satsningar, såsom nybyggnad och förstärkning inom elnät, byggnation av biobränsleeldat kraftvärmeverk, utbyggnad av fjärrvärme och bredband har inneburit en hektisk period för alla i koncernen. Koncernfakturering Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande bolagen i koncernen. Detta innebär att Göteborg Energi AB redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, även koncernen Falbygdens Energis kundfordran. Falbygdens Energi redovisar i sin tur en fordran på Göteborg Energi AB. Denna fordran uppgick per årsskiftet till 20,7 mkr (20,2). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Falbygdens Energi ingår i koncernen Göteborg Energi som i sin verksamhet är utsatt för ett flertal risker. För att möta dessa risker har Göteborg Energi AB etablerat en koncernövergripande riskpolicy. Policyn klargör styrelsens riktlinjer för resultatsäkring, principer och krav på intern kontroll. Genom riskpolicyns köp- och säkringsstrategi får förändringar i priser på råvaror påverkan på koncernens resultat först på lite längre sikt. Råvaror, elpris, valuta och ränta ingår i koncernens finansiella riskhantering. Enligt fastställd policy skall energihandel bedrivas med lång framförhållning. Kortsiktiga förändringar i prisnivåer får därför normalt endast begränsat genomslag på nästkommande års budget. Valuta säkras till motsvarande belopp och terminer som råvaruderivaten. Elkonsumtionsoch elproduktionspriset säkras löpande inom energihandeln. Elnätföretagen svarar för löpande säkring av behovet av förlustel på elnätet. Påverkan på resultatet under året av en prisförändring är därmed låg eftersom elpriset är kontrakterat för längre perioder. Risker som är svåra att begränsa kostnadseffektivt är väderlek och tillgänglighet i olika produktionsanläggningar. Större avvikelser i leveranser eller tillgänglighet har omedelbar betydelse för koncernens resultat. En övervägande del av koncernens årsresultat uppstår under årets inledande tre och avslutande två månader. Energihandeln syftar till att med finansiella avtal jämna ut svängningar i bränslepriser över tiden. Handeln skall bedrivas med lång framförhållning och inom en tillåten andel av framtida bränslekostnader. Inom eldistribution finns risk utifrån driftsynpunkt att en kollaps eller brand i ett större ställverk och där omkoppling med elleverans från annan station inte kan ske. Den största risken är dock ett haveri eller regionalt fel i stamnätet varvid ingen eller en begränsad mängd el levereras in till vårt nät. Den nya metoden för reglering av elnätsverksamheten som gäller från 1 januari 2012 innebär en förhandsprövning av de samlade intäkterna under en fyraårsperiod. Beslutet, vilket gäller med omedelbar verkan, påverkar resultatutvecklingen för elnätsverksamheten. Planerad verksamhet med bland annat omfattande investeringar för anslutning av vindkraft måste ses över. I vilken omfattning leveranssäkerhet och avkastning kommer att påverkas är ännu ej klarlagt. Årsstämma Ordinarie årsstämma hölls den 9 mars. Styrelsearbetet under år 2012 Falbygdens Energi ABs styrelse består av fyra ledamöter och två suppleanter. VD och enstaka tjänstemän i företaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande samt representanter för arbetstagarorganisationer. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. Under år 2012 hade styrelsen sju sammanträden. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Koncernbidrag Koncernbidrag har erhållits från moderföretaget med tkr. Koncernbidrag har lämnats till dotterföretaget Falbygdens Energi Nät AB med 997 tkr. FALBYGDENS ENERGI AB 7

8 Resultaträkningar Resultaträkningar Koncernen Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 20, Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT 2, Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 7, Minoritetsandel i årets resultat ÅRETS RESULTAT FALBYGDENS ENERGI AB

9 Balansräkningar Balansräkningar Koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter och frekvenstillstånd Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Fordringar hos moderföretag 15, Fordringar hos koncernföretag 15, Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR FALBYGDENS ENERGI AB 9

10 Balansräkningar Balansräkningar, forts Koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER MINORITETSANDEL AV EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER 21, 23 Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER 21 Leverantörsskulder Skulder till moderföretag Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN 27 Ställda panter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 10 FALBYGDENS ENERGI AB

11 Förändringar av eget kapital Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver KONCERNEN Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Förskjutning mellan fria och bundna reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Förskjutning mellan fria och bundna reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital MODERFÖRETAGET Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Bundna reserver i koncernen består av reservfond i moderföretaget om tkr och kapitalandelen av obeskattade reserver om tkr. FALBYGDENS ENERGI AB 11

12 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Koncernen Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Erhållen ränta Betald ränta Avskrivningar och nedskrivningar Reavinster/förluster anläggningstillgångar Övriga justeringar Betald/återbetald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning anläggningstillgångar Ökning/minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristiga skulder Ökning/minskning av avräkningsskuld koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut FALBYGDENS ENERGI AB

13 Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings lagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från Akutgruppen och Rådet för finansiell rapportering, som ersatt Redovisningsrådet, och god redovisningssed i övrigt. Företaget följer de tillämpliga uppdateringar Rådet för finansiell rapportering har övertagit ansvaret för. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat anges. Redovisningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar är värderade till anskaffningsvärde om ej annat anges. Skulder har upptagits till nominella värden. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Koncernredovisning Koncernens bokslut omfattar boksluten för moderföretaget Falbygdens Energi AB och dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB, där moderföretaget äger 51 procent och Falköpings kommun äger 49 procent. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens eget kapital vid förvärvet, fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Vid behov justeras dotterföretagens redovisning för att denna skall följa samma principer som tillämpas av övriga koncernföretag. Alla interna transaktioner mellan koncernföretagen samt koncernmellanhavanden elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretagens egna kapital redovisas som en separat post i koncernens balansräkning. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Anslutningsavgifter är en engångsersättning i samband med el- respektive fjärrvärmeinstallation. Inkomstskatter Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt, justeringar avseende tidigare år aktuell skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretagens skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och redovisas till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att underskottsavdraget skall kunna utnyttjas. Leasing Inga finansiella leasingavtal har tecknats under år I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation har avtal av finansiell karaktär ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, så kallad operationell leasing. Dessa leasingavgifter (exklusive avgifter för service, försäkring och underhåll) fördelas linjärt över hela leasingperioden. Tillgångar som leasas på detta sätt är huvudsakligen fordon. Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses kassa och bank. Förändring i tillgodohavande på koncernkonto redovisas i finansieringsverksamheten. FALBYGDENS ENERGI AB 13

14 Noter Varulager Varulager Råvaror och förnödenheter värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Individuell bedömning av inkurans har gjorts. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstid. Denna ränta kostnadsförs löpande. Däremot ingår skälig andel indirekta kostnader såsom arbetsledning, planeringsfunktioner med mera. Huvudprincipen är att avskrivning görs på företagets anskaffningsvärden. Avskrivningen beräknas med hänsyn till anläggningstillgångarnas beräknade ekonomiska livslängder. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. Följande procentsatser på avskrivning tillämpas: byggnader och mark 2 5 procent per år, maskiner och andra tekniska anläggningar 2,5 20 procent och inventarier, verktyg och installationer med procent. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver I respektive företag i koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningen. I nämnda företags resultaträkningar redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken Bokslutsdispositioner. I koncernens balansräkning uppdelas de obeskattade reserverna i uppskjuten skatteskuld, vilken redovisas som avsättning, och kapitaldel i obeskattade reserver vilken ingår i bundet eget kapital. Skatteskulden har beräknats på basis av den för 2013 beslutade skattesatsen 22,0 procent. I koncernens resultaträkning redovisas inga bokslutsdispositioner hänförliga till obeskattade reserver. Skattedelen i förändringen av obeskattade reserver redovisas som uppskjuten skatt. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen redovisas som en kapitalöverföring, det vill säga som en ökning eller minskning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Forskning och utveckling Under år 2011 och 2012 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering av utvecklingskostnader enligt RR 15 Immateriella tillgångar varför samtliga utgifter för forskning och utveckling belastat rörelseresultatet. Statliga, regionala och kommunala stöd Statliga, regionala och kommunala stöd relaterade till investeringar i anläggningstillgångar redovisas som en reducering av värdet på de tillgångar som bidraget avser att täcka. Villkor förknippade med i balansräkningen redovisade bidrag har uppfyllts. Ersättningar till anställda Anställda i koncernen Falbygdens Energi omfattas av ITPplanen, och Falbygdens Energi AB, tryggar den genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan i koncernen. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Koncernföretag Med koncernföretag menas dotterföretagen Falbygdens Energi Nät AB, organisationsnummer och Falbygdens Bredband AB, organisationsnummer , samt moderföretaget för Falbygdens Energi AB Göteborg Energi AB. Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB, organisationsnummer med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer , som moderföretag med säte i Göteborg. Falbygdens Energi AB, Falbygdens Energi Nät AB och Falbygdens Bredband AB ingår i moderföretaget Göteborg Energi ABs koncernkonto. 14 FALBYGDENS ENERGI AB

15 Noter 2 Nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar Nettoomsättningen fördelar sig på produkter enligt följande: Koncernen El Nätöverföring Fjärrvärme Bredband Anslutningsavgifter Elnät och Fjärrvärmenät Entreprenader och liknande Summa Rörelseresultat per affärsområde Fjärr- Bred- Koncernpost Belopp Elnät värme band El 2012 Rörelseresultat Rörelseresultat per affärsområde innefattar produkten samt därtill knutna entreprenader och övriga intäkter. 3 Anställda och personalkostnader Koncernen Medelantal årsanställda varav män kvinnor Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör övriga anställda Upplysning om anställdas sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro under Koncernen perioden, % ,20 3,54 3,20 3,54 Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen Styrelse varav män VD och övriga ledande befattningshavare varav män Samtlig personal inklusive VD, i koncernen Falbygdens Energi är anställda i moderföretaget Falbygdens Energi AB. Verkställande direktören har pensionsförsäkring enligt ITP-plan. Vid uppsägning från företagets sida gäller en lönegaranti om 30 månadslöner fram till och med 62,5 års ålder, därefter samma antal månader som är kvar till pension vid 65 års ålder. Avräkning mot inkomst från annan anställning eller egen verksamhet sker på uppsägningslön men ej på engångsersättningen. Anställningsavtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Under 2012 har inga ersättningar utbetalats till styrelseledamöter. 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter varav från koncernföretag - Falbygdens Bredband AB Göteborg Energi AB Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader varav - verkställande direktör övriga anställda Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader varav till koncernföretag - Göteborg Energi AB FALBYGDENS ENERGI AB 15

16 Noter 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt på årets resultat Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag Effekt av ändrad skattesats Uppskjuten skatt Summa Skillnad avseende redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Koncernen Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Effekt av ändrad skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Summa Utgående bokfört värde på kvarvarande immateriella anläggningar Byggnader och mark Anskaffningsvärden Koncernen Ingående anskaffningsvärde Årets inköp och omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde på kvarvarande fastigheter Uppskjuten skatt Specifikation över uppskjuten skatteskuld Anläggningstillgångar Koncernen Skattemässiga överavskrivningar Övriga temporära skillnader Summa Utgående planenligt restvärde på kvarvarande fastigheter fördelar sig enligt följande: Koncernen Mark Markanläggningar Lagerbyggnad Byggnad Summa FALBYGDENS ENERGI AB

17 Noter 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp samt omklassificeringar från pågående anläggningar Årets omklassificeringar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Ingående avskrivningar på omklassificerade anläggningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Nedskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ack nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Avskrivningar utöver plan Ingående avskrivningar utöver plan Årets förändring Utgående avskrivningar utöver plan Utgående bokfört värde på kvarvarande maskiner och tekniska anläggningar Utgående planenligt restvärde på kvarvarande maskiner och andra tekniska anläggningar fördelar sig enligt följande: Koncernen Eldistributionsinventarier Fjärrvärmeanläggningar Vattenkraftstation Optofibernät Summa FALBYGDENS ENERGI AB 17

18 Noter 12 Inventarier och verktyg Koncernen Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets omklassificeringar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Ingående avskrivningar på sålda/utrangerade inventarier Ingående avskrivningar på omklassificerade anläggningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde på kvarvarande inventarier, verktyg och installationer Avskrivningar utöver plan Ingående avskrivningar utöver plan Årets förändring Utgående avskrivningar utöver plan Utgående bokfört värde på kvarvarande inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Koncernen Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets omklassificeringar till färdiga anläggningar Utgående ack anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde på kvarvarande pågående nyanläggningar Avskrivningar utöver plan Ingående avskrivningar utöver plan Årets förändring Utgående avskrivningar utöver plan Utgående bokfört värde på kvarvarande pågående nyanläggningar FALBYGDENS ENERGI AB

19 Noter 14 Andelar i koncernföretag samt andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Andelar i koncernföretag Falbygdens Energi Nät AB, organisationsnummer st aktier á 10 kr, ägd andel 100 % Falbygdens Bredband AB, organisationsnummer st aktier á 100 kr, ägd andel 51 % Summa Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen Aktier och andelar Insats Falbygdens Vind Ekonomisk förening 100 st andelar av totalt st á 780 kr ägd andel 6,3 % Insats Svenska Värmeverkens Ekonomiska förening Summa Kortfristiga fordringar hos koncernföretag Koncernen Avräkningsfordran moderföretag Koncernkonto Övriga koncernföretag Falbygdens Bredband AB Falbygdens Energi Nät AB Summa Kundfordringar Göteborg Energi AB utställer normalt fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen. Detta innebär att Göteborg Energi AB redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, även koncernen Falbygdens Energis kundfordran. Falbygdens Energi redovisar i sin tur en fordran på Göteborg Energi AB. Denna fordran uppgick per årsskiftet till tkr (20 173) och ingår i Kortfristiga fordringar hos koncernföretag. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Koncernen Försäkring Direkta kostnader fjärrvärme Investeringsbidrag Övrigt Upplupna intäkter Levererad ej debiterad nättjänst IT och värmeleverans Övrigt Summa Likvida medel Som likvida medel klassificeras handkassa- och banktillgodohavanden. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderföretaget. Förändringen av behållning på koncernkontot redovisas under finansverksamheten i kassaflödesanalysen. Saldot på koncernkontot uppgick till tkr ( ) på balansdagen och ingår i Kortfristiga fordringar/skulder hos/till koncernföretag. FALBYGDENS ENERGI AB 19

20 Noter 19 Obeskattade reserver Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa Leasing och hyresavgifter Koncernen Förfaller till betalning inom 1 år Förfaller till betalning senare än efter 1 år, men inom 5 år Förfaller till betalning senare än efter 5 år Årets leasing- och hyresavgifter avser främst kontorslokaler, fordon och viss kontorsutrustning. 21 Räntebärande skulder Koncernen Kortfristiga skulder till koncernföretag - Göteborg Energi AB Beviljad limit uppgår till Kortfristig del av reverslån Långfristiga skulder till koncernföretag - Göteborg Energi AB Reverslån Övriga långfristiga skulder Skuld till övriga kreditgivare Avtalen löper tills vidare och förfaller bortom fem år om ingen annan överenskommelse träffas. 22 Kortfristiga skulder till koncernföretag Koncernen Avräkningsfordran moderföretag Koncernkonto Övriga koncernföretag Falbygdens Energi Nät AB Summa Finansiell riskhantering Företaget utsätts, genom sin verksamhet, endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning inom Göteborg Energi AB enligt principer som godkänts av styrelsen. Beaktat förekomsten av lån är företaget exponerat för finansiella risker, framför allt för ränterisk och likviditetsrisk. Företaget lyder under moderföretagets finanspolicy. Finanspolicyn fastställer befogenheter, ansvar samt ramar och riktlinjer för koncernens finansiella riskhantering. Finansiella derivatinstrument används ej avseende Falbygdens Energi ABs verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta förekommer endast i begränsad omfattning. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på koncernens resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Med likviditetsrisk avses risken att företagets betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Finanspolicyn anger att för att garantera god betalningsberedskap skall outnyttjade kreditfaciliteter finnas i tillräcklig omfattning. Koncernens likvida tillgångar uppgick vid utgången av 2012 till 1 tkr exklusive tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget. Krediten på koncernkontot uppgår till tkr. Utöver ovan nämnda risker är företaget även utsatt för finansieringsrisk, kreditrisk, råvarurisk och volymrisk. Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader till följd av störningar i relationer mellan koncernen och dess kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs Stad svarar ytterst för koncernens likviditetsförsörjning. Vad avser kreditrisk har koncernen inga väsentliga koncentrationer av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Med råvarurisk menas risken att kostnader för inköp av kraft och bränslen påverkar koncernen negativt. För att säkerställa och förutse de faktiska kostnaderna för inköp av bränslen för värmeproduktion görs upphandlingar med 1 2 års avtalslängd. Handel med förlustel upphandlas gemensamt för koncernen Göteborg Energis företag genom Göteborg Energi Nät AB. Med volymrisker avses förändringar främst i väderlek och temperatur samt konjunktur. Koncernens leveranser påverkas av dessa faktorer. Under vintermånaderna januari till mars och under månaderna november till december sker den största andelen av koncernens leveranser. Förändringar i väderlek och temperatur under dessa månader får en påverkan på koncernens resultat. Även den relativt sett goda konjunkturen i regionen för koncernens verksamhet har påverkat de senaste årens leveransvolymer. En eventuell avmattning i konjunkturen påverkar därför koncernens resultat negativt. 20 FALBYGDENS ENERGI AB

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer