GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006"

Transkript

1 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity

2 Göteborg Energi GothNet AB Box Göteborg Telefon Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet

3 Innehåll GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2006 VD-ordet 4 6 Förvaltningsberättelse 7 8 Nyckeltal 8 Finansiella rapporter Resultaträkningar 9 Balansräkningar Förändringar av eget kapital 12 Kassafl ö desanalyser 13 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper Revisionsberättelse 21 Granskningsrapport 21 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

4 Göteborg Energi GothNet Göteborg Energi GothNet är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett optofibernät där huvudprodukterna är transmission och svart fiber samt optiska kanaler. Företaget driver även en telehousing-anläggning. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Balansomslutning Investeringar, Tkr Drifttagna investeringar, Tkr EKONOMISK ANALYS Soliditet,% Avkastning på totalt kapital, % 2,6 1,3 Avkastning på eget kapital, % 15,7 Neg Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,2 1,6 Rörelsemarginal, % 41,7 39 Antal anställda, medeltal Definitioner framgår av not 29. 3

5 VD-ordet GothNet har genom de senaste årens expansion vuxit till att kunna leverera förbindelser inom de flesta delarna av Göteborgs kommun. Vi har därmed kunnat vara med och skapa konkurrens inom ITinfrastrukturens område som har kommit Göteborgssamhället tillgodo. GothNet skapar samhällsnytta Göteborg Energi-koncernen och därmed även GothNet, har som ägardirektiv att skapa ett hållbart göteborgssamhälle. I dagens moderna samhälle är kommunikationer allt mer en bastjänst. Detta är en utveckling som givetvis kommer att fortsätta och än mer öka. Genom GothNets framväxt har vi därmed bidragit till att skapa förutsättningarna för ett hållbart samhälle ur vårt perspektiv. Samhällsnytta genom valfrihet och mångfald Företag och operatörer har sedan länge kunnat köpa förbindelser genom vårt nät och därmed haft en valfrihet när det gäller nätleverantör. Sedan några år och framför allt sedan 2006 kan även privathushållen erbjudas denna möjlighet. GothNets kunder är fortfarande operatörer och tjänsteleverantörer. Mot privathushåll är det dessa aktörer som erbjuder tjänsten till slutkund. Genom vår portal, Gothnetcity, väljer sedan slutkunden vilken tjänst och av vilken tjänsteleverantör som köpet skall göras. Idag har hushåll möjlighet till denna valfrihet och mångfald. Genom riktade aktiviteter skall antalet hushåll vara om tre år. Valfrihet och mångfald avseende TV GothNet driver sedan bolagets start en huvudcentral för TV. Detta är en roll som kommer att förändras framöver. Framtidens modell är ett öppet TV-nät, där olika tjänsteleverantörer erbjuder slutkunder digital-tv över bredband i paket eller som enstaka kanaler. Dagens utbud via bredbandsnät tillför inget nytt utan ovanstående modell är den enda framkomliga både för oss som nät- och kapacitetsleverantör och för slutkund. Genom att bygga ut vår nuvarande huvudcentral kommer vi därmed att åstadkomma det öppna nätet avseende TV och därmed skapa valfrihet och mångfald. Samarbete i Västsverige Vårt samarbete med övriga stadsnätsägare i regionen, Västlänk, har utvecklats väl under Tyvärr förlorade vi upphandlingen avseende ett regionsammanbindande nät. Västlänk har dock gjort en nystart och gått vidare i ett tätt samarbete. I dagens moderna samhälle är kommunikationer allt mer en bastjänst. Vi är övertygade om att marknaden har plats för ett verkligt operatörsneutralt regionnät med accessnät i två tredjedelar av Västra Götaland. Samarbetet har dessutom utvecklats på ett sätt så att GothNet sköter driften i ett annat stadsnät. Vi kommer med stor sannolikhet att göra detsamma i ytterligare tre stadsnät under Andra områden, inom vilka samarbeten har startats upp, är avtal, processer och inköp. Vi inom stadsnät måste kunna samarbeta för att vara attraktiva som nätleverantörer och skapa en kritisk massa för operatörer och tjänsteleverantörer. 4

6

7 2006 expansion med resultat och samhällsnytta Året har inneburit en mycket bra orderingång från våra kunder. Vi har alltsedan bolagets start överträffat föregående år avseende tecknade kundorder. Lönsamhetskraven från vår ägare är oerhört viktiga att uppnå, vilket vi också gjort med mariginal innebar också att GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Vi kan därmed skapa stordriftsfördelar till nytta för invånare och företag i Lerum men även mot tjänsteleverantörerna. Förvärvet innebär att vi kan täcka ytterligare en del av Göteborgsregionens yta avseende accesser genom eget nät. Göteborg har valt en modell avseende IT-infrastruktur med konkurrens. Det har visat sig vara en modell som skapar rätt priser på marknaden samt en avsevärd nyförläggning av fiber vilket leder till ökad samhällsnytta. Framtidsutsikter 2007 kommer att bli ett år med utveckling inom TVområdet. Vi ser även att det regionala samarbetet kommer att accelerera. Ett område som kan bli mycket spännande är trådlösa uppkopplingar. GothNets avsikt är att vara en aktiv del i detta genom vårt vittförgrenade fibernät som bas. Till sist stort tack till vår hängivna och engagerade personal som har gjort 2006 till det bästa året hittills. Utan er hade vi inte varit där vi är idag. Mats Devert Verkställande direktör 6

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi GothNet AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Ägarförhållanden och historik Göteborg Energi GothNet AB (GothNet) org nr , är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB (moderbolaget) org nr , som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB org nr som moderbolag. Göteborgs stad äger samtliga aktier i detta bolag. Affärsidé GothNet skall äga samt driva stadsnät där vi säljer och levererar kommunikationstjänster så att invånare och företag i Göteborgssamhället får valfrihet och mångfald avseende tjänster. Vår marknad är främst operatörer, offentlig verksamhet, stora företag, fastighetsägare samt tjänsteleverantörer som är verksamma i Göteborg och Västra Götaland (via Västlänk). Information om verksamheten Huvuddelen av bolagets verksamhet är koncentrerad till Göteborgs kommun. GothNet äger och driver ett optofibernät där huvudprodukterna är transmission och svartfiber samt optiska kanaler. Bolaget säljer även kabel-tv och Internet till företag. GothNet driver också en telehousing-anläggning. De viktigaste kunderna är Göteborgs stads förvaltningar och bolag, Västra Götalandsregionen samt operatörer. Dessa kunder står tillsammans för cirka 60 procent av transmissionsintäkterna. Marknaden avseende vår del har under året utvecklats väl och därmed har år 2006 inneburit en fortsatt god orderingång. För huvudprodukterna är omsättningsökningen 18,3 procent (13,5) räknat på helår. Vi har haft möjlighet att teckna orders inom delar av Göteborgs kommun där vi tidigare inte fanns. Detta är en direkt följd av vår affär med Göteborgs stad. Investeringarna under året uppgick till 88,0 Mkr. Den största delen avser investeringar i samband med tecknade kundaffärer. GothNet förvärvade dessutom Lerum Energis optonät under 2006 till ett belopp om 5,3 Mkr. Samtidigt med moderbolaget Göteborg Energi ABs utbyggnad av fjärrvärme till villaområden säljer bolaget en anslutning till stadsnätet. Under föregående år minskade detta tillfälligt i avvaktan på nytt marknadskoncept. Under hösten har detta tagits fram och sålts i vissa områden kommer det att säljas till kunder ihop med moderbolagets personal. Entreprenadarbeten har under året främst innefattat byggnation av fastighetsnät i samband med kundaffärer med operatörer och andra stora kunder. GothNet verkar på en marknad som är fullt konkurrensutsatt. Det gör att bolaget alltid har en affärsrisk. Den uppstår dels vid offerttillfället då vi har att konkurrera mot flera aktörer. Under kontraktstid måste förbindelsen ha hög tillgänglighet med god kvalitet för att upprätthålla en stabil affärsrelation på lång sikt. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på bolagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Bolaget har vid utgången av 2006 långfristiga lån som uppgår till 335 Mkr. Vid förändring av räntesatsen från 3,3 procent (genomsnittligt) med 0,5 procentenheter påverkas räntekostnaden med 700 Tkr årligen. För att förebygga detta är hela låneskulden bunden på ett eller två år. Verksamheten är beroende av energiförsörjning i form av elkraft för att kunna tillgodose kundernas krav på tillgänglighet i nätet. I takt med att spridningen av nätet ökar, ökar också förbrukningen av el. Vid en ökning av elpriset med 20 procent skulle det reducera resultatet årligen med 470 Tkr. Resultat och ställning Bolagets rörelseresultat uppgick till Tkr ( ). Resultatförbättringen beror dels på att vi under 2006 inte gjort någon nedskrivning, dels på vårt avtal med Göteborgs stad men också på en god orderingång. Resultat efter finansiella poster uppgick till Tkr ( ). Intäkterna uppgick till Tkr ( ). Av dessa intäkter uppgår transmissionsintäkterna till Tkr (67 430). Intäkter avseende kabel-tv och internettjänster har uppgått till Tkr (16 063). Försäljning av material, tjänster och konsultarbeten har uppgått till Tkr (7 713). 7

9 Årets investeringar uppgick till Tkr (99 510). Av de aktiverade investeringarna utgör huvuddelen utbyggnad av optofibernät inkl förstärkningar samt anslutning av kunder med Tkr (55 948). Investeringar i teknisk utrustning uppgår till Tkr (29 429). Kompletteringar av tomrör i marken har uppgått till Tkr (4 419). Under året har investeringar i villaprojekten uppgått till Tkr (9 714). Dessutom förvärvades fibernätet i Lerums Kommun från Lerum Energi uppgående till Tkr. Pågående nyanläggningar uppgår till Tkr (33 361) på balansdagen. Investeringarna fi n ansieras till lika delar av egen kraft som via lån från moderbolaget. Finansiering och likviditet Bolaget ingår i ett koncernkontoförhållande med moderbolaget. Avräkningsskulden till moderbolaget uppgick till Tkr (17 602) på balansdagen. På avräkningsförhållandet utgår marknadsmässig ränta. Bolaget har under räkenskapsåret för avräkningsskulden erlagt ränta till moderbolaget med 396 Tkr (511) samt erhållit ränta med 1 Tkr (0). Bolaget har under året tecknat ytterligare ett reverslån på 30 Mkr med moderbolaget. Totalt uppgår reversskulden till moderbolaget till 335 Mkr (305). Reverslånen löper med marknadsmässig ränta och med amortering enligt överenskommelse. Under året har ingen amortering skett. Ränta på reverslånet om Tkr (8 098) har erlagts till moderbolaget. Personal Under 2006 har i likhet med förgående år tjänster köpts från moderbolaget avseende investerings- och projekteringsarbeten, administrativa tjänster och personaltjänster. Bolaget köper även debiteringstjänster och övriga kundservicefunktioner av moderbolaget. I bolagets affärsplan ingår bland målsättningarna att arbeta aktivt med mångfald och jämställdhet, samt att utarbeta en individuell plan för kompetensutveckling. Antalet anställda i bolaget omräknat till heltidstjänster uppgick vid årsskiftet till 34 personer (33). Fördelningen mellan män och kvinnor är 74 procent (70) män och 24 procent (30) kvinnor. Personalens sjukfrånvaro under 2006 uppgick till 3 procent (7,7). De anställdas pensionsvillkor är i enlighet med PA- KFS. Pensionsutfästelserna i bolaget tryggas genom en försäkring hos KPA. Personalen var tidigare anställd hos moderbolaget som även står för pensionsutfästelsen före Löner och andra ersättningar uppgick till Tkr (12 616). Sociala kostnader inkl. särskild löneskatt uppgick till Tkr (6 674) varav pensionskostnader var Tkr (1 777). Arvode har inte utgått till styrelsens ledamöter. Till verkställande direktören har lön och bilförmån utgått med 861 Tkr (837). Miljö Göteborg Energi GothNet AB bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljölagen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Kronor I ny räkning överföres Summa Koncernbidrag har erhållits från moderbolaget med Tkr (53 878). Beträffande resultatet och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande fi nansiella rapporter. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning, Tkr Resultat efter fi nansiella poster, Tkr Balansomslutning Investeringar, Tkr Drifttagna investeringar EKONOMISK ANALYS Soliditet,% Avkastning på totalt kapital, % 2,6 1,3 Avkastning på eget kapital, % 15,7 Neg Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,2 1,6 Rörelsemarginal, % 41,7 39 Antal anställda, medeltal Definitioner framgår av not 29.

10 Resultaträkningar Belopp i Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Direkt material Köpta tjänster Övriga externa kostnader 26, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkningar Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Tidsbegränsad ledningsrätt Materiella anläggningstillgångar Byggnader Optonätanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Inventarier i annans fastighet Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Förnödenheter Pågående arbeten Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Fordran hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

12 Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag 21, SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

13 Förändringar av eget kapital Fritt Summa Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond eget kapital eget kapital Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Aktiekapitalet utgörs av aktier à nominellt 100 kr. 12

14 Kassaflödesanalyser Belopp i Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter fi nansiella poster 7, Av- och nedskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Betald skatt 13 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning( )/Minskning(+) av varulager Ökning( )/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning( ) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/Minskning( ) av långfristiga skulder Ökning(+)/Minskning( ) av tillgodohavande på koncernkonto hos moderbolaget Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel 3 2 Utgående likvida medel

15 Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Göteborg Energi GothNet AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR1 RR29 och Akutgruppens uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oförändrade gentemot föregående år. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Varulager Förnödenheterna har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Individuell bedömning av inkurans har gjorts. Pågående arbeten Pågående arbeten som utförs på löpande räkning redovisas i resultaträkningen i den takt uppdraget utförs och faktureras. Uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och redovisas i resultaträkningen först då uppdraget slutförts. Investeringsbidrag Investeringsbidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens anskaffningsvärde. Fordringar Har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsföres löpande. Huvudprincipen är att avskrivning görs på ursprungliga anskaffningsvärden. För de från moderbolaget övertagna anläggningstillgångarna, avseende opto- och kommunikationsverksamheten som övertogs sker inte avskrivning på bolagets faktiska anskaffningsvärden utan på moderbolagets anskaffningsvärden. Planenlig avskrivning påbörjas när anläggningen tas i drift. Avskrivningen görs systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Procent per år Tidsbegränsad ledningsrätt 6,7 7,5 Optofibernät 5 Transmissionsutrustning 10 Kommunikationsutrustning 20 Inventarier, verktyg, data Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Leasing Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Forskning och utveckling Under år 2006 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering av utvecklingskostnader enligt RR 15 immateriella tillgångar. Skatt Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte effekt också redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balans- 14

16 Forts. not 1 räkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att underskottsavdraget skall kunna utnyttjas. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Pensioner Förmåns- och avgiftsbelagda pensionsplaner redovisas enligt hittillsvarande svensk redovisningspraxis som bygger på Tryggandelagen. Samtliga pensionspremier kostnadsförs sålunda under den period de intjänas. Likvida medel Som likvida medel klassificeras handkassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar som har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderbolaget. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas enligt URA 7 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen redovisas som en kapitalöverföring, det vill säga som en ökning eller minskning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Rapportering för segment Bolaget bedriver endast en huvudsaklig rörelsegren, optoverksamhet inom Göteborgs stad. Några sekundära segment finns ej. Moderföretag Med moderföretag avses Göteborg Energi AB. Koncernföretag Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag med undantag för bolag som ingår i koncernen Göteborg Energi. 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande Rörelsens huvudintäkter transmission Skadeståndsersättning Bidrag Summa A Medelantalet anställda och personalkostnader Löner och ersättningar till VD Löner och andra ersättningar till övriga Sociala kostnader Varav pensionskostnader till VD Varav pensionskostnader till övriga Övriga personalkostnader Summa Medelantalet anställda Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Arvode har inte utgått till styrelseledamöter. VD har pension enligt PA-KFS. Inget avtal om avgångsvederlag har ingåtts. 3B Upplysning om anställdas sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, % 3,0 7,7 Med hänvisning till årsredovisningslagen 5 kap. 18a, lämnas inga ytterligare detaljer om sjukfrånvaro. 15

17 3C Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare 8 Räntekostnader Totalt Varav Totalt Varav antal män antal män Styrelseledamöter Företagsledning Räntekostnader Varav till moderbolag Kostnadsförda räntor överensstämmer med betalda räntor. 4 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 9 Bokslutsdispositioner Tidsbegränsad ledningsrätt Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avskrivningar på byggnader Byggnad på ofri grund Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Optofibernät Koaxialkabelnät Transmissionsutrustning Kommunikationsutrustning Inventarier och verktyg Inventarier i annans fastighet Summa avskrivning enligt plan Nedskrivningar Koaxialkabelnät Summa nedskrivningar Summa av- och nedskrivningar Ränteintäkter Ränteintäkter 11 1 Varav från moderbolag Skatt på årets resultat Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Skillnad mellan bolagets redovisade skatteintäkt och skatteintäkt baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28% Justering av skatt tidigare år 13 0 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 3 1 Redovisad skattekostnad Ej redovisad uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver uppgår till Tkr (66 576). 11 Tidsbegränsad ledningsrätt Ingående anskaffningsvärden Inköp 5863 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Intäktsförda räntor överensstämmer med erhållen ränta. 16

18 12 Byggnader Byggnad på ofri grund Forts. not 14 Ingående avskrivningar Försäljning/Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 12 8 Årets avskrivningar 4 4 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Optonätanläggningar Till optonätanläggningar hänförs optofibernät, transmissionsutrustning, koaxialkabelnät samt radiolänkutrustning Ingående anskaffningsvärden Försäljning/Utrangering Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Utgående planenligt restvärde Inventarier i annans fastighet Inventarier i annans fastighet utgörs av ombyggnad och utrustning för telehousingverksamhet i fastighet som ägs av moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året överfört till anläggningstillgångar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Inventarier, verktyg och installationer Inventarier och andra tekniska anläggningar utgörs till största delen av kontorsinventarier, radioanläggning samt PC-utrustning Ingående anskaffningsvärden Försäljning/Utrangering Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda kostnader Fakturerade delbelopp Summa

19 18 Koncerngemensam fakturering Under 2003 infördes koncerngemensam fakturering vilket innebär att endast moderbolaget utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande bolagen i koncernen. Detta innebär att moderbolaget redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, d v s även GothNets kundfordran. GothNet redovisar i sin tur en fordran på moderbolaget. Denna fordran uppgick per årsskiftet till Tkr (30 682). 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Levererade ej debiterade tjänster och ersättningar Förutbetalda hyreskostnader Förutbetalda kostnader för förbindelser och teknisk utrustning Övriga förutbetalda kostnader Summa Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan Bolaget utsätts, genom sin verksamhet, endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. Beaktat förekomsten av lån är bolaget exponerat för finansiella risker, framför allt för ränterisk och likviditetsrisk. Bolaget lyder under moder- Forts. not 22 bolagets finanspolicy. Finanspolicyn fastställer befogenheter, ansvar samt ramar och riktlinjer för koncernens fi n a nsiella riskhantering. Finansiella derivatinstrument används ej inom Göteborg Energi Gothnet ABs verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta förekommer endast i begränsad omfattning. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på bolagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Bolaget har ett lån om 335 Mkr. Lånet har klassificerats som långfristigt i sin helhet med hänvisning till möjligheten om löpande förlängning. 165 Mkr löper till bunden ränta om 3,20 procent fram till och med Mkr löper till bunden ränta om 3,40 procent fram till och med Med likviditetsrisk avses risken att bolagets betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Finanspolicyn anger att för att garantera god betalningsberedskap skall outnyttjade kreditfaciliteter finnas i tillräcklig omfattning. Bolagets likvida tillgångar uppgick vid utgången av 2006 till Tkr ( ) inklusive tillgodohavande på koncernkonto hos moderbolaget. Den outnyttjade krediten på koncernkontot uppgår till Tkr. Utöver ovan nämnda risker är bolaget även utsatt för fi n a nsieringsrisk och kreditrisk. Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader till följd av störningar i relationer mellan koncernen och dess kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs stad svarar ytterst för bolagets likviditetsförsörjning. Beträffande kreditrisk har bolaget inga väsentliga koncentrationer av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. 21 Räntebärande skulder Kortfristig upplåning från moderföretag Reverslån från moderbolaget Summa räntebärande skulder Amortering av reverslånen skall påbörjas enligt överenskommelse. 22 Finansiell riskhantering 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönekostnader, sociala avgifter, löneskatter mm Upplupna kostnader avseende markavtal Upplupna övriga poster Övriga förutbetalda transmissionsintäkter Summa Likvida medel Som likvida medel klassificeras handkassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar som har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderbolaget. För- 18

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer