GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010"

Transkript

1 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp skall utveckla Sveriges bästa elhandelsföretag. GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

2 BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 6 Balansräkningar 7 Förändringar av eget kapital 9 Kassaflödesanalyser 10 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 11 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 16 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansräkningar Balansomslutning, tkr Investeringar, tkr Ekonomisk analys Soliditet, % 29,7 41,6 34,9 36,3 31,8 Avkastning på totalt kapital, % 1,7 12,1 8,6 7,2 5,5 Avkastning på eget kapital, % 1,6 24,5 2,1 13,6 8,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,3 28,9 22,0 19,3 14,3 Självfinansieringsgrad, % neg 1 958,0 888,1 324,2 103,2 Rörelsemarginal, % 0,2 2,6 neg 1,3 1,0 Medeltal anställda Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 2 ÅRSREDOVISNING 2010

3 VD HAR ORDET VD har ordet Med kunden och miljön i fokus Det har som vanligt varit ett händelserikt år i elbranschen, vilket också återspeglar sig i DinEls verksamhet. Den kalla och torra vintern 2009/2010, med historiskt höga elpriser på enskilda timmar på Nord Pool har följts av en ny vargavinter 2010/2011. Flera elhandelsföretag visar röda siffror och DinEl har inte heller varit opåverkat. Tack vare kloka prissäkringar har riskerna begränsats och bolaget visar ett positivt resultat. Ett växande företag Den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra elområden och vi har redan under 2010 börjat förbereda oss inför omställningen. Ur kundsynpunkt är bolaget ett av de elhandelsföretag som växer mest i Sverige. Sedan starten i april 2009 har bolaget ökat från cirka kunder till cirka kunder. Under hösten träffades dessutom ett samarbetsavtal om elhandel med BestEl som tillför ytterligare närmare kunder. Under mottot Tillsammans blir vi bättre är kunderna med och påverkar bolaget. Olika undersökningar har visat att service och miljö är viktigt. Det har vi tagit fasta på. Sedan oktober ansvarar DinEl för en gemensam kundservice för elhandels- och elnätsfrågor för Göteborg Energikoncernen. Många förberedelser såsom utbildningar, flytt till nya lokaler för kontoret i Trollhättan samt byte av telefonisystem har genomförts. Inte minst har vi haft glädjen att hälsa ett 30-tal medarbetare från Göteborg Energi välkomna till oss. I december lanserades också Din Sida, som är en webbaserad kundservice. Miljömärkt el attraktivt DinEl delade under 2010 för första gången ut medel ur DinEl Miljöfond. Närmare kronor har gått till olika projekt för ett uthålligt energisystem. Många av våra kunder väljer att köpa miljömärkt el från oss vilket ytterligare bidrar till en hållbar utveckling. Jag är stolt över att kunna säga att DinEl är ett elhandelsbolag som ligger i framkant på flera områden och att vi står väl rustade inför kommande år. Lennart Hansson, VD GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 3 ÅRSREDOVISNING 2010

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Din El AB, org nr , avger följande årsredovisning för räkenskapsåret Affärsidé DinEl ska med Sverige som marknad växa och på ett effektivt sätt uppfylla kundernas förväntningar på sitt elhandelsbolag. Ägarförhållanden och historik Elhandelsföretaget Göteborg Energi Din El AB (DinEl) är sedan den 1 april 2009 ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Information om verksamheten Huvudprodukten är el som säljs till både företags- och privatkunder med hela Sverige som marknad. Den största andelen kunder finns i Göteborgsregionen och Västra Götaland. Tack vare ett attraktivt produktutbud och en effektiv försäljning har kundstocken sedan starten vuxit från cirka till cirka kunder. Expansionen har till största delen skett utanför Göteborgsregionen. DinEl har en egen krafthandelsfunktion som svarar för inköpen både till den egna kundstocken och till andra grossistföretag inom elhandel. Verksamheten styrs av en handelspolicy för att hantera och kontrollera riskerna på ett säkert sätt. Visionen för DinEl är att tillsammans med kunderna utveckla Sveriges bästa elhandelsföretag. Visionen kan sammanfattas med "Tillsammans blir vi bättre". Bolagets affärsidé är att DinEl ska med Sverige som marknad växa och på ett effektivt sätt uppfylla kundernas förväntningar på sitt elhandelsföretag. En sådan förväntning från våra kunder har varit förnybar el som därför ingår som standard i leveranserna till alla privatkunder. Som ett ytterligare steg mot ett hållbart energisamhälle erbjuder DinEl miljömärkt el som tillval till alla kunder. Märkningarna utgörs dels av Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och dels våra egna produkter Lokal VattenEl och Lokal VindEl. Försäljningen av miljötillvalen är fortsatt mycket stark och antalet kunder som köper miljömärkt el som tillägg har ökat med 35 procent under En del av intäkterna från försäljningen av de egna produkterna Lokal VattenEl och VindEl avsätts i DinEl miljöfond. Syftet med fonden är att stimulera projekt för ett hållbart samhälle och kan gälla teknik, kommunikation och kunskapsspridning. Under 2010 gjordes första utdelningen från fonden och nio projekt premierades med närmare kronor. Väsentliga händelser under året Av Sveriges cirka 120 elhandelsföretag är DinEl är ett av de elhandelsföretag som har den starkaste kundtillväxten. Från och med oktober ansvarar DinEl för en gemensam kundservice för elhandels- och elnätsfrågor för Göteborg Energi-koncernen. För att kunna erbjuda en förstklassig elnätskundservice har ett 30-tal medarbetare som tidigare arbetat hos Göteborg Energi AB nu övergått till anställning på DinEl. Under året har kontoret i Trollhättan flyttat till nya lokaler och ett betydande internt arbete med byte av infrastruktursystem har utförts på båda kontoren. Vintern 2009/2010 var ovanligt kall och torr. Året inleddes med hög efterfrågan på el i kombination med stora störningar i kärnkraftproduktionen. Risk för en effektbristsituation ledde till historiskt höga elpriser på enskilda timmar på Nord Pool. Ett underskott i den hydrologiska balansen har sedan präglat Vintern 2010/2011 inleddes ovanligt tidigt. Nya problem med kärnkraftproduktionen och en låg fyllnadsgrad i vattenmagasinen medförde risk för en energibristsituation med ett generellt högt prisläge under årets sista månader. Väsentliga händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. Förväntad framtida utveckling Målsättningen för 2011 är en fortsatt kundexpansion med cirka kunder. Verksamhetens påverkan på miljön Som elhandelsföretag med kunder har DinEl störst möjlighet att åstadkomma miljöförbättringar genom att kommunicera och påverka kunderna. Det egna miljöbeteendet är dock viktigt för trovärdigheten och bolaget är miljöcertifierat enligt ISO Miljöarbetet är indelat i 3 områden: Erbjudande av tjänster och förmedling av kunskap för effektivare energianvändning och bättre miljö. Aktiv försäljning av miljöelsprodukterna Bra miljöval, Lokal VattenEl och Lokal VindEl till både företagskunder och privatkunder. Utöver detta sker alla leveranser till DinEls privatkunder från förnybara energikällor. Eget miljöarbete som hushållning med energi och papper, miljögodkända tjänstefordon och sopsortering. GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 4 ÅRSREDOVISNING 2010

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personal Medelantalet anställda i Göteborg Energi Din El AB under 2010 var 103 personer (106). Huvudkontoret ligger i Göteborg och regionkontor i Trollhättan. Ekonomisk översikt Resultat och ställning Bolagets omsättning under räkenskapsåret 2010 uppgick till Mkr (3 001 Mkr). Bolagets resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret 2010 uppgår till 7 Mkr (109 Mkr). Bolagets egna kapital uppgår till 282 Mkr (370 Mkr). Soliditeten (det vill säga eget kapital och eget kapitalandel i obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen) har minskat från 42 procent till 30 procent Likviditet, finansiering och investering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -222 Mkr (223 Mkr) varav -22 Mkr (102 Mkr) är internt genererade medel och -200 Mkr (121 Mkr) är ökad bindning av rörelsekapital. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar har uppgått till 13 Mkr (5 Mkr) och avser framförallt kostnad för uppbyggnad av "Dina Sidor" på DinEl AB:s hemsida, samt inkråmsgoodwill som uppstod vid förvärv av kunder från BestEl AB. Nettominskning av externa skulder uppgår till 0 Mkr (40 Mkr). Utdelning har betalats med 0 Mkr (5 Mkr). Årets kassaflöde uppgår därefter till -137 Mkr (175 Mkr). Styrelsearbetet under 2010 Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning samt att ägardirektiven uppfylls. Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD samt att bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall också fastställa verksamhetsplan och policydokument. Styrelsen har under året hållit fem sammanträden. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i tkr: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Summa Koncernbidrag har lämnats till Göteborg Energi AB med tkr. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Försäljnings- och Krafthandelsfunktionerna styrs av bolagets handelspolicy vilken är väl utvecklad för att hantera och kontrollera de risker som bolaget utsätts för (till exempel prisrisk, volymrisk, motpartsrisk och valutarisk). Handeln sker främst på Nord Pools spot- och terminsmarknader. Årsstämma Årsstämma hölls den 12 mars GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 5 ÅRSREDOVISNING 2010

6 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Inköp av elektrisk kraft Övriga externa kostnader 2, 4, Personalkostnader 6, 7, Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 9, 10, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 6 ÅRSREDOVISNING 2010

7 BALANSRÄKNINGAR Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Elcertifikat Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 7 ÅRSREDOVISNING 2010

8 BALANSRÄKNINGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER KORTFRISTIGA SKULDER Förskott från kunder 6 6 Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 8 ÅRSREDOVISNING 2010

9 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet består av aktier och kvotvärdet uppgår till kr per aktie. GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 9 ÅRSREDOVISNING 2010

10 KASSAFLÖDESANALYSER Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster - Reserv för byte av infrastruktur Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 0 Checkräkningskredit 0 0 Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 10 ÅRSREDOVISNING 2010

11 NOTER Noter 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, till exempel terminssäkring, används terminskursen. Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas efter avdrag för mervärdesskatt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skattefordringar/-skulder sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Kontorsinventarier 5 år Datorutrustning 3 år Möbler 10 år Immateriella 5 år Goodwill 5 år Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal är operationella och redovisas som operationell leasing, det vill säga leasingavgifter kostnadsförs löpande. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter bedömning beräknas bli betalt. Varulager - Elcertifikat Varulagret består i sin helhet av inköpta elcertifikat som finns registrerade hos Energimyndigheten. Varulagret är värderat till det lägsta av genomsnittligt anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Åtagandet att redovisa elcertifikat till Energimyndigheten är upptaget till ett värde som motsvarar bolagets uppskattade genomsnittliga anskaffningsvärde vid annulleringstillfället. Krafthandelsportfölj Bolaget är aktivt på energiderivatmarknaden och prissäkrar, inom ramen för bolagets handelspolicy, framtida inköpsflöden i den takt leveransavtal tecknas med kund. Vidare förekommer viss begränsad handel som inte har någon koppling till fysiska affärer. Dessa säkrade framtida inköpsflöden utgör bolagets krafthandelsportfölj. Resultateffekter från krafthandelsportföljen redovisas i samma period som de underliggande avtalen löper ut. Dessa derivatinstrument redovisas inte i balansräkningen. Kontraktsvärde Marknadsvärde Elterminer Mkr Mkr Valutaterminer EUR/SEK 934 Mkr 851 Mkr Nyckeltalsdefinition Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsandel i eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster och 26,3 procent skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder men inklusive avsättningar för skatter. Självfinansieringsgrad Resultat efter finansiella poster plus årets avskrivning enligt plan minus betald skatt i förhållande till årets investeringar. GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 11 ÅRSREDOVISNING 2010

12 NOTER Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. Medelantal anställda Totalt antal arbetade timmar i förhållande till normal årsarbetstid. Årsarbetstiden är baserad på timmar per årsarbetare. 2 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Moderföretag i den största koncern där Göteborg Energi Din El AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, , Göteborg. Moderföretag i den minsta koncern där Göteborg Energi Din El AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Göteborg Energi AB, , Göteborg. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Årets försäljning till koncernbolag uppgår till tkr ( tkr). Årets inköp från koncernbolag uppgår till tkr ( tkr). Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. 3 Övriga rörelseintäkter Saldot 2010 avser huvudsakligen intäkter från moderbolaget Göteborg Energi AB för utförd nätkundservicetjänst. Saldot 2009 avser huvudsakligen intäkter från försäljning av delar av bolagets verksamhet (bland annat kundstock, personal och varumärke) till Vattenfall AB i samband med delningen. 4 Ersättning till revisorerna Deloitte AB Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 40 Skatterådgivning Övriga tjänster 25 0 Summa Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skatterådgivning 0 30 Övriga tjänster 0 82 Summa Leasingavtal Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom 1 år Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år Förfaller till betalning senare än 5 år 0 0 Summa Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras dels på utvecklingen av konsumentprisindex, dels på företagets omsättningstillväxt. 6 Anställdas sjukfrånvaro under räkenskapsåret % Total sjukfrånvaro 3,4 1,7 varav: - långtidssjukfrånvaro 46,1 14,3 - sjukfrånvaro för män 1,1 0,6 - sjukfrånvaro för kvinnor 4,5 2,2 - anställda - 29 år 1,5 1,9 - anställda år 3,5 1,7 - anställda 50 år - 3,9 1,6 7 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader har uppgått till: Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader För verkställande direktören i Göteborg Energi DinEl AB gäller anställning med fast månadslön, bilförmån, pensionsförsäkring enligt ITP-plan och pensionsförsäkring om 60 tkr per år samt år 2009 rörlig ersättning. Uppsägningstiden är 18 månader från bolagets sida och 6 månader från verkställande direktörens sida. GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 12 ÅRSREDOVISNING 2010

13 NOTER 8 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter 8 63% 8 63% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 4 75% 5 80% 9 Goodwill Ingående anskaffningsvärden 0 0 Årets förändringar -Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 0 Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående restvärde enligt plan Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp 0 -Försäljningar och utrangeringar 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets förändringar -Nedskrivningar -200 Utgående nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - Inköp Omklassificering från pågående Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar - Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Resultat från andelar i koncernföretag Realisationsresultat vid försäljningar Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, extern Ränteintäkter, koncern Valutakursdifferenser Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, extern Räntekostnader, koncern Valutakursdifferenser Summa Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Summa Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året * Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa * varav skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Aktuell skatt hänförlig till tidigare år avser tillkommande skattekostnad pga nytt taxeringsbestlut från Skatteverket avseende taxeringsåren 2009 och Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader från tidigare år Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skatt pga ändrad skattesats 0 0 Skatt hänförlig till tidigare år Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 13 ÅRSREDOVISNING 2010

14 NOTER 17 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Ingående lämnade förskott Under året utgivna förskott Under året genomförda omfördelningar Utgående lämnade förskott Uppskjutna skattefordringar Avsättning för Elcertifikat Avsättning för omstruktureringskostnader Övriga temporära skillnader Nedskrivning av inventarier Summa Varulager Varulagret består i sin helhet av inköpta elcertifikat som finns registrerade hos Energimyndigheten. 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna elintäkter Övriga poster Summa Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade kostnader Förutbetalda elintäkter Upplupna kraftkostnader Övriga poster Summa GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 14 ÅRSREDOVISNING 2010

15 Göteborg Anders Hedenstedt Ordförande Anders Dahl Margareta Fischer Thore Sahlin Anette Winter Mats Devert Madeleine Johansson Arbetstagarrepresentant Göran Sjödin Arbetstagarrepresentant Lennart Hansson Verkställande Direktör Vår revisionsberättelse har lämnats Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor

16 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Göteborg Energi Din El AB Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Göteborg Energi Din El AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 9 februari 2011 Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Granskningsrapport Till årsstämman i Göteborg Energi Din El AB Org.nr Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Göteborg Energi Din El AB:s verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för en bedömning. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning har överlämnats till koncernens styrelse och verkställande direktör. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Göteborg den 9 februari 2011 Lennart Carlsson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB 16 ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING 2007 1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer