Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk. Projektrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk. Projektrapport"

Transkript

1 Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Projektrapport

2

3 Sammanfattning Övergripande mål har varit att samordna berörda organisationer och myndigheter samt ge förslag på innehåll samt utformning och införande av en webbaserad lösning för inmatning och granskning. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är huvudman. Nätverket för vindbruk har finansierat projektet Resultat Vindbrukskollen föreslås bli ett webbaserat verktyg för geografisk information om vindkraftverk. För att skapa en nytta för så många parter som möjligt bör webbapplikationen utformas så att den kan användas för projektplanering, registrering och informationssökning. Applikationen bör även innehålla bakgrundsmaterial och informationskartor som kan ge en översiktlig uppfattning om en etablering. Databasen ska fungera som kunskapskälla och den ska vara öppen och tillgänglig via Internet. Politiker, myndigheter, projektörer, forskare, media och allmänhet, kort sagt alla ska ha tillgång till databasen. Verksamhetsutövaren/projektören bör registrera och ansvara för projektuppgifter och myndigheter bör ansvara för uppgifter om beslut och överklaganden. Principen är att uppgifter ska registreras så nära källan som möjligt och därigenom förenkla registrering och uppdatering. Databasen bör utformas så att registrering av uppgifter och inlämning av handlingar kan göras för: Förhandsbesked om bygglov Anmälan enligt 9 kap MB Ansökan om bygglov Samrådsunderlag Ansökan om tillstånd Bygganmälan Byte av verksamhetsutövare Meddelande om att verksamheten upphör Anmälan om nedmontering/återställning (ev rivningsanmälan) Registrering bör på sikt bli obligatorisk både för verksamhetsutövare och myndigheter. Inmatning av information bör vara möjlig både direkt genom kartan och formulär, samt genom import från olika filformat. Uttag ska kunna vara både filbaserade (t ex shape-filer) och via tjänst (ex wms). Även standardiserade rapporter, tabelldata och statistik bör vara möjligt att exportera från databasen. Driftsuppgifter kan bli aktuella för registrering, men projektgruppen bedömer att hantering av driftsuppgifter bör betraktas som en möjlig utveckling av databasen när den etablerats.

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning... 4 Bakgrund... 5 Uppdrag och måluppfyllelse... 5 Övergripande projektmål:... 5 Genomförande, delmål:... 5 Webbapplikationen... 6 Översikt... 6 Identifierade målgrupper och användbarhet... 6 Förprojektering... 7 Behov av sekretess vid förprojektering... 8 Inlämning av handlingar (E-tjänst)... 8 Unik identitet... 9 Användarkonton och identifiering... 9 Registrering Behov vid olika faser Källregistrering Obligatorisk registrering Registreringsfunktioner i webbapplikationen Sökning Följande parametrar bör hanteras i sökfunktion Bilagor Geodata Bilaga 1 Lista över geodata som ska finnas tillgängliga Attributlistor Obligatoriska uppgifter i samband med anmälan och bygglovsansökan, Bilaga 2 samrådsunderlag eller tillståndsansökan. Obligatoriska uppgifter i samband med bygganmälan/uppförande. Bilaga 3 Uppgifter som registreras och uppdateras av handläggande myndighet. Bilaga 4 (verksamhetsutövaren ska kunna registrera och ändra vid behov.) Övriga parametrar. Bilaga 5 Illustrationer Webbapplikationen Bilaga 6 Exempel på rapportmall för inlämnade handlingar Bilaga 7 Exempel på rapportmall för standardiserade sökningar Bilaga 8 Kravspecifikation Bilaga 9 Sammanställning av inkomna synpunkter Bilaga 10

5 Bakgrund Energimyndigheten gav Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppdrag att utreda förutsättningar för en nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk. Uppdraget har genomförts genom ett projekt med representanter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne och Lidköpings kommun. För projektet finns en styrgrupp där även energimyndigheten varit representerad. Nätverket för vindbruk har finansierat projektet. Projektet har syftat till att samordna berörda organisationer och myndigheter samt ge förslag på innehåll samt utformning och införande av en webbaserad lösning för inmatning och granskning. Uppdrag och måluppfyllelse Övergripande projektmål: Målet för projektet är att utforma förslag på en webbaserad databas samt att upprätta underlag med kravspecifikation för upphandling. Måluppfyllelse: Funktionellt förslag med grafiska illustrationer är upprättat. En kravspecifikation är upprättad. Projektet ska resultera i förslag på en snabb genomförbar pilotanvändning av databasen. Måluppfyllelse: En kravspecifikation är upprättad utifrån förutsättningar för snabbt genomförande med Länsstyrelserna som möjliga systemägare. Genomförande, delmål: 1. Samordning av olika aktörer för att definiera omfattning, användning och utformning för en nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk samt praktisk drift av den i en förvaltningsorganisation. Måluppfyllelse: Projektwebbplats upprättades på Nyhetsbrev skickades till kommuner, statliga myndigheter, verksamhetsutövare, föreningar och organisationer. Alla intresserade uppmanades att ta del av projektet via webbplatsen samt nyhetsbrev. E-postlista upprättades till vilka alla intresserade bifogades. Inkomna synpunkter har sammanställts och beaktas. Konceptuellt förslag kommunicerades via upprättad E-postlista. 2. Förslag på en förvaltningsorganisation, med arbetsfördelning, arbetsflöde och kvalitetssäkring. Måluppfyllelse: Omfattas av upprättat utförandeförslag. 3. Utformningsförslag på webbaserad databas. Måluppfyllelse: Redovisas webbapplikationen och i kravspecifikationen 4. Upprättande av underlag med kravspecifikation för upphandling till databasen. Måluppfyllelse: Kravspecifikation är upprättad, Bilaga 9 5. Förslag för en snabb genomförbar pilotanvändning Måluppfyllelse: Förslag om genomförande av Länsstyrelserna

6 Webbapplikationen Översikt Vindbrukskollen ska för användaren utgöras av en webbapplikation med möjlighet till registrering, sökning och navigering av och bland vindkraftsinformation. Databasen ska vara en geografisk databas och webbapplikationens funktionalitet ska utgå från en kartmiljö. Sökning och registrering ska kunna göras direkt i kartan i kombination med kompletterande formulär. Import och export av olika filformat ska vara möjliga. Figur 1 - Fotomontage, exempel på hur Vindbrukskollen kan se se ut Identifierade målgrupper och användbarhet Huvudsakligt syfte med databasen är att skapa förutsättningar för kunskap om var vindkraftverk finns och planeras. Hur många, hur stora, vilken produktion kan förväntas etc. Stora mängder information behövs och måste samlas in, registreras och uppdateras. Ett arbete som kräver stora arbetsinsatser om det ska göras skiljt från annan hantering av uppgifterna. En utgångspunkt har därför varit att skapa funktionalitet och användbarhet för alla användare av databasen.

7 Fyra huvudsakliga målgrupper identifierades tillsammans med funktioner för respektive målgrupp. Exempel på förväntad nytta för målgrupperna Verksamhetsutövare Projekteringsverktyg Informationskälla Ärenderegistrering Handläggande myndighet Digital ärenderegistrering Digitaliserade data Enklare handläggning Allmänheten Snabb information Samtidig tillgång till geodata Faktaunderlag, ex antal i min kommun, avstånd till fastighet Databasanvändare Uttagsmöjlighet Samlad nationell info Analysunderlag Faktaunderlag Förprojektering Applikationen bör kunna fungera som ett förprojekteringsverktyg för verksamhetsutövare. Information om områden och företeelser, till exempel naturreservat, områden av riksintresse, elnät eller vindkarteringskartor bör vara tillgänglig via webbapplikationen. Projektören ges möjlighet att redan på ett tidigt stadium få planerad park illustrerad på kartan i webbverktyget. Vindkraftverkens lokalisering kan jämföras med till exempel närliggande projekt, kända värden i omgivning eller avstånd till elnät. Det bedöms vanligt att projektörer redan idag använder Länsstyrelsernas publika GIS-tjänst på nätet som källa till redovisning av kända värden i ett projekteringsområde. Anmälningar och miljökonsekvensbeskrivningar innehåller ofta inklistrade utsnitt/skärmdumpar från denna tjänst eller liknande översiktliga tjänster. Grafisk kvalitet på dessa bilder är ibland låg, små bilder redovisas och det kan vara svårt att utläsa värden i relation till själva etableringen då de ibland inte illustreras på samma karta. För att underlätta för projektören att skapa bra material ska kartor med registrerade vindkraftverk och bakgrundsinformation kunna exporteras från applikationen.

8 Behov av sekretess vid förprojektering Vid förprojektering, till exempel innan markavtal är tecknade, bedöms ett stort behov av sekretess föreligga för projektörerna. Uppgifter registrerade i databasen blir direkt offentlig handling och kan därför begäras ut. Lagring av uppgifter som eventuellt ska beläggas med sekretess skulle innebära både en osäkerhetsfaktor för projektören och en potentiell stor arbetsbörda myndigheten. Varje förfrågan skulle vid en sådan situation behöva sekretessprövas. För att skapa tydlighet om vad som gäller bör projektören godkänna att alla registrerade uppgifter blir offentliga. (Behov och möjlighet till sekretess för produktionsuppgifter som kan bli aktuellt i en utveckling av systemet bör särskilt studeras när det blir aktuellt). För att ändå kunna använda systemet som ett verktyg i förprojektering bör en funktion finnas som hanterar en lokal lagring på användarens dator. Genom att tidiga uppgifter inte lagras i databasen finns inte en osäkerhet för att uppgifterna ska uppgifterna ska läcka. Inlämning av handlingar (E-tjänst) Vindbrukskollen bör utformas så att ansökningshandlingar kan lämnas vidare till berörd myndighet via webbapplikationen, en så kallad E-tjänst. Dels som mervärde för projektören och dels för att underlätta hanteringen av ansökningshandlingar hos myndigheterna. Registrerbara handlingarna delas in i två typer: Uppgifter som registreras och lagras i databasen, ex koordinat, höjd, effekt etc. Dokument som verksamhetsutövaren bifogar för vidarebefordran till angiven myndighet, dessa behöver inte lagras i databasen. För en enkel hantering, diarieföring och arkivering bör pdf-rapport skapas av de uppgifter som registrerats i databasen. Rapporten kan vara i form av en förlaga med text och en tillhörande standardiserad tabell för att förenkla manuell kopiering av data till respektive myndighets egna system. Rapporten ska även vara designad för utskrift för underlätta hantering för myndigheter som använder traditionella arkiv (ej digitaliserade). Rapporten skickas med e-post tillsammans med bifogade dokument till angiven myndighet och initierar ett ärende, till exempel en anmälan, en ansökan eller ett samråd. De i databasen obligatoriska uppgifterna lämnas på detta vis alltid på samma sätt till myndigheterna vilket bör underlätta hanteringen. Berörda myndigheter ska kunna automatisera hämtning av de uppgifter som ska registreras i databasen. Automatiserad överföring till egna register eller GIS-system förväntas både förenkla hantering och handläggning ytterligare. Utveckling och implementering av lokala tjänster ligger utanför projektet, men vindbrukskollen ska utvecklas så att innehållet i databasen blir lättillgängligt. Identifierade och olösta problem med en E-tjänst Två problem med helt digital hantering av ansökningshandlingar har identifierats:

9 Överföring av datamängder större än 5 till 20 MB fungerar ofta inte via vanlig e-post. Ansökningshandlingar kan vara flera hundra MB vilket skulle kräva någon annan form av överföring och behov av mellanlagring i databasen. Ansökningshandlingar ska i de flesta fall lämnas in i flera tryckta exemplar. Möjlighet till helt digital hantering av ansökningar behöver därför vidare studeras vid en vidareutveckling av systemet. Behov och tillgängliga resurser medför att problemen inte bedöms aktuella att lösa i uppbyggnadsfasen. Unik identitet Ett ID-nr för varje vindkraftverk krävs för att en databas ska kunna hantera och relatera information. När uppgifter från olika databaser ska samköras behövs kunskap om relationer mellan respektive ID-nummer. Projektgruppen föreslår ett ID-nummer som är uppbyggt utifrån de administrativa geografiska indelningarna län och kommun. Det blir på sätt möjligt att utifrån ID-numret, utläsa vilket län och vilken kommun vindkraftverket är placerat i. Följande uppbyggande av id-nummer föreslås för ett vindkraftverk: llkk-v-xxx-zzz ll Länsbeteckning kk kommunbeteckning V vindkraftsymbol, för att ej förväxlas med andra liknande system. xxx projekteringsområde i kommunen zzz löpnummer i parken, enskilda verk Exempel: 1440-V (14-Västra Götalands län, 40-Ale kommun, projekteringsområde 15, verk 12) För att enklare möjliggöra samkörning med andra register bör databasen även innehålla fält för olika id-nr från andra etablerade system. Ett exempel är registret för frivillig driftsuppföljning som Vattenfall underhållit, befintligt register för el-certifikat ett annat. Användarkonton och identifiering För att kunna registrera uppgifter ska krävas att användaren är identifierad. Identifiering bör ske genom inloggning med användarkonton. För att få ett enkelt och snabbt system bör verksamhetsutövare kunna skapa sitt konto utan att vänta på bekräftelse från en administratör eller myndighet. Samtidigt som det ska vara snabbt ska det säkerställas att det är en verklig verksamhetsutövare som ansvarar för uppgifterna. För att lösa detta föreslås två lösningar för identifiering. En för registrering av konton för verksamhetsutövare. Ska kräva en säker identifiering av en person, förslagsvis med hjälp av e-legitimation. En för inloggning i applikationen för registrering och redigering. En användare ska vara knuten till en organisation, inte till en enskild person. En juridisk person har ett konto, oavsett om de har en person eller 50 som ska kunna representera

10 organisationen. Flera personer ska kunna använda samma konto samtidigt, utan att påverka varandra. Det bedöms behövas tre behörighetsnivåer på användarkonton. Verksamhetsutövare Verksamhetsutövare har rättighet att skapa nya objekt samt begränsad rättighet att redigera sina egna objekt. Myndighet Myndigheten bör kunna både skapa och redigera objekt inom det geografiska område som den ansvarar för. Detta för att ha möjlighet att korrigera och övervaka att databasen stämmer överens med ansökningshandlingar och beslut. Administratör En Superadministratör som har tillgång till hela databasen bedöms behövas för möjliggöra övergripande underhåll, rättelse eller lösa eventuella problem som uppstår. Registrering Behov vid olika faser Registrering av uppgifter för en etablering sker vid flera tillfällen. Ett projekt utvecklas från idé till ansökan, beslut, uppförande, drift och till slut avveckling. Livscykeln för ett vindkraftverks etablering har delats upp i följande faser. Förprojektering Registrering Handläggning Beslut Lagakraft-/Rättighet Uppförande Drift Avveckling Historik Flest uppgifter förväntas att registreras i samband med att en etablering registreras inför inlämnande av ansökan och i samband med uppförandet av vindkraftverken då alla data är kända. Därutöver ska uppgifter om status för projekteringen uppdateras och möjligheter att justera uppgifter ska finnas.

11 Databasen bör utformas så att registrering av uppgifter och inlämning av handlingar kan göras för: Förhandsbesked om bygglov Anmälan enligt 9 kap MB Ansökan om bygglov Samrådsunderlag Ansökan om tillstånd Bygganmälan Byte av verksamhetsutövare Meddelande om att verksamheten upphör Anmälan om nedmontering/återställning (ev rivningsanmälan) Driftsuppgifter kan bli aktuella för registrering, men projektgruppen bedömer att hantering av driftsuppgifter bör betraktas som en möjlig utveckling av databasen när den etablerats. Ytterligare ett behov som påpekats är hantering av vindmätmaster. Samma moduler bör kunna, efter vissa justeringar, hantera registrering mm för mätmaster inom databasen. Projektgruppen bedömer dock att hantering av mätmaster bör betraktas som en möjlig utveckling av databasen när den etablerats. Källregistrering Projektgruppen anser att principen källregistrering ska tillämpas. Det innebär att registrering i första hand ska utföras av den som innehar ursprunget/källan för en uppgift. Verksamhetsutövare ska registrera uppgifterna om vindkraftverken, projekteringsområdet etc. Myndigheter ska registrera uppgifter om beslut och överklaganden. Genom att verksamhetsutövaren registrerar uppgifterna möjliggörs en snabb och effektiv registrering. Genom automatiska kontroller vid registreringen inkommer ett kvalitetssäkrat underlag. Om eventuella fel uppmärksammas i registreringsprocessen kan verksamhetsutövaren justera direkt. Ska mottagande myndighet upptäcka och korrigera fel medför det en tidskrävande kompletteringsprocess. Obligatorisk registrering Databasens värde och nytta kommer vara beroende av hur komplett databasen är och hur tillförlitlig informationen är. För nationella bedömningar och sammanställningar bedöms en ganska komplett databas vara användbar. Om 10 % - 20 % av uppgifterna saknas kan de uppskattas. För användbarhet på regional och kommunal nivå, ärendehandläggning och för den enskilda individen bedöms användbarheten vara beroende av både kvalitet på angivna uppgifter och på att databasen är fullständig. Saknas uppgifter eller om det är låg kvalitet på uppgifter: fungerar den dåligt som underlag för planering. kan den inte fungera som underlag för handläggning av ärenden. förloras användbarhet för den enskilda som är intresserad av specifikt område.

12 På sikt bör därför registrering bli obligatorisk genom föreskrift eller annan bestämmelse. Obligatorisk användning bör införas först då databasen är i drift och fungerar som ett tillförlitligt verktyg, både för registrering av uppgifter och inlämning av handlingar. Registreringsfunktioner i webbapplikationen Inmatning av positioner via kartan Användare ska ange om enskilda verk ska registreras eller om ett projekteringsområde ska registreras utan enskilda verk angivna. Vid angivelse av positioner för enskilda verk genereras ett förslag till projekteringsområde runt verken. Området ska gå att justera om behov finns. Vid angivelse av endast projekteringsområde ritas det direkt i kartan. Manuell inmatning Uppgifter om positioner för vindkraftverk bör gå att mata in i en tabell genom formulär. Om position för vindkraftverken anges föreslås att fastighetsbeteckning hämtas automatiskt från fastighetsdatabas. Om endast projekteringsområde anges bör fastighetsbeteckningar anges av användaren. Id-nummer, koordinater och fastighetsbeteckning är oftast specifik för varje vindkraftverk. Övriga data, som t ex torn, diameter, effekt mm, är oftast samma för alla verk i ett projekteringsområde. Applikationen bör därför utformas så att dessa uppgifter samtidigt registreras för alla verk inom ett projekteringsområde. Om ett eller ett par verk skulle skilja sig ska uppgifterna för dessa gå att justera efteråt. Genom gruppering av data och registrering av uppgifter på alla verk i ett område förväntas manuell registrering väsentligt underlättas. Import av uppgifter från fil För frekventa användare eller inmatning av större etableringar bör möjlighet till import av uppgifter finnas. Uppgifter bör kunna lämnas, enligt förutbestämd mall, genom något tabellbaserat filformat, t ex Excel-fil eller genom inläsning av shape-fil. Verifiering Ett viktigt förväntat resultat av Vindbrukskollen är bättre kvalitet på uppgifterna för koordinater och fastighetsbetecknig. För att uppnå det ska inmatade uppgifter om positioner verifieras innan slutlig registrering sker i databasen. Det bör ske genom en genomgång av varje position för vindkraftverken genom att angiven lokalisering synliggörs i kartan och positionen verifieras av användaren. I samband med detta skede bör även aktuell fastighet med tillhörande fastighetsgräns markeras på kartan.

13 Figur 2 - Fotomontage, exempel på hur Vindbrukskollen kan se ut Sökning Alla ska ha fri tillgång att söka i informationen som finns lagrad i databasen. Sökning sker antingen via navigering i kartan eller genom att sökvariabler (geografiska och/eller attributrelaterade) anges i sökformulär. Navigering i kartan och sökning i databasen ska kunna ske utan inloggning. Applikationen bör vara enkel och överskådlig för god tillgänglighet och användbarhet för allmänheten. Funktioner för sökningar bör därför begränsas till de parametrar som det finns ett allmänt behov av. Mer specialiserade sökningar bör, i alla fall i utvecklingsskedet, få ske utanför systemets webbapplikation. Sökresultatet ska vara möjligt att exportera som shape-filer och/eller tabell-/textdata. Det ska också vara möjligt att skriva ut aktuellt kartutsnitt eller exportera det som en bild.. Användaren förväntas vara intresserad av olika frågeställningar, men vissa frågor förväntas vara mer frekventa. T.ex. Hur många vindkraftverk finns ett område (kommun, län etc.)? Hur mycket energi förväntas produceras i ett område? Vilka faser befinner sig projekteringarna i? Var finns vindkraftverken i ett område? Vad projekteras nära min fritidsbostad, mitt strövområde etc.? Hur långt är det mellan projekteringsområdet/vindkraftverket och bostaden? För att underlätta för användaren bör vissa standardrapporter tas fram. Då många förväntas ställa samma frågor men för olika områden och tillfällen bör det vara en god service till allmänheten. Behovet att fråga respektive myndighet om statistikfrågor bedöms även minska avsevärt med översiktliga och enkla standardfrågor med utskrivbara rapporter. Förslag på rapporter redovisas i bilaga.

14 Följande parametrar bör hanteras i sökfunktion. Geografiska områden. Sökning ska gå att begränsa till geografiska områden Följande områdesindelningar bör finnas Kommun Län MPD-distrikt MD-distrikt EL-område Områden bör kunna markeras direkt i kartan för urval. Administrativa gränser och ytor för den valda typa av område ska visas på kartan under urvalet av områden. Områdes namn bör vid lämplig skala visas på kartan. Ett eller flera områden inom samma typ ska gå att markera. Status för objekt Vilka typer av status som skall omfattas av sökningen bör kunna väljas. Förslagsvis genom markering i kryssrutor. Förhandsbesked (PBL) Bygglov (PBL) Anmälan (MB) Samråd (MB) Ansökan (MB) Bygganmälan (PBL) Befintliga Avvecklade Ansökan och beslut Ansökan och beslut Anmälan och beslut Samrådsunderlag Ansökan och beslut Anmälan Sökbara parametrar Totalhöjd Navhöjd Rotordiameter Effekt Fabrikat Placering (Land/Vatten) Intervall Intervall Intervall Intervall Sökresultat Ska kunna visas på karta Färg/symbol på vindkraftverken efter storlek/status Färg på projekteringsområdet ska indelas efter status Sökresultatet ska kunna redovisas i karta och som tabell. Resultatet bör vara möjligt att exporter som bild eller tabell

15 Riskbedömning Vilka säkerhetsrisker finns med ett webbaserat nationellt register över vindkraftverk? Den frågan har framförts till projektet tillsammans med uppmaning om en riskbedömning. De uppgifter som kommer att bli offentliga genom vindbrukskollen är offentliga även i nuläget. Uppgifterna motsvarar det som står i ansökningshandlingar som lämnas in till respektive myndighet. Den stora skillnaden blir tillgängligheten till informationen. Både genom snabbare synliggörande av etableringar och direkt tillgång till uppgifter som idag finns utspridda i olika arkiv landet över. Möjliga risker har identifierats och redovisas med konsekvensbedömning nedan. Identifiering av säkerhetsrisker Möjlig ökad sabotagerisk mot vindkraftverk då information om lokalisering blir tillgänglig på Internet. Möjlig ökad sabotagerisk mot elnätet, då vindkraftsparker är anslutna till elnätet och karta över vindkraftverk indirekt visar elnätet. Falska handlingar lämnas in till myndigheter. Konsekvensbedömning - Kan tillgängligheten innebära ökade risker för sabotage eller annan verksamhet som kan skada samhället? Bedömningen utgår från att det huvudsakligen är information om befintliga vindkraftverk som eventuellt skulle kunna vara känslig. En konsekvens är att information om var vindkraft finns blir enklare att få fram, vilket också är ett av huvudsyftena med Vindbrukskollen. Det kan konstateras att informationen redan i dagsläget finns tillgänglig. Dels genom handlingar som är offentliga och kan begäras ut anonymt från respektive myndighet. Dels genom att vindkraftverk syns tydligt på olika nätbaserade karttjänster, till exempel Google Earth och Lantmäteriets terrängkarta. Vindkraftverkens position i landskapet är dessutom inte speciellt hemlig då enskilda verk syns på flera kilometer. Riskerna för sabotage på elnätet bedöms inte heller öka. Anslutningspunkter är oftast inte i direkt närhet till parker och enskilda verk ansluts vanligtvis inte till varken regionnät eller stamnät. Elnätet är även det synligt på kartor på nätet, t ex eniro.se. Någon riskökning av betydelse för sabotage bedöms därför inte finnas. - Medför införandet av en webbaserad tjänst ökad risk för inlämnande av falska handlingar? Införandet av en e-tjänst för inlämning av ansökningshandlingar förutsätter att en identifiering av uppgiftslämnaren. Föreslagen lösning innebär identifiering med e-legitimation eller motsvarande för att skapa ett konto för en verksamhetsutövare. Det säkerställer att det blir möjligt att verifiera och kontrollera uppgiftslämnaren i efterhand. Skulle enskilda kontouppgifter komma i orätta händer innebär det en risk för felaktig information, men

16 förutom att fel information möjligen kommer att visas innan felet uppdagas, bedöms inte det medföra några större konsekvenser. Istället bedöms riskerna för falska handlingar minska då införandet medför ett krav på inloggning och identifiering. I nuläget är det enkelt att skicka in en handling med falska uppgifter, ingen identifiering krävs för att posta ett brev. På samma sätt som för databas uppdagas detta givetvis efter ett tag men fram till dess hanteras felaktiga uppgifter och lämnas ut vid efterfrågan. Vindbrukskollen bedöms därför istället medföra att eventuellt falska uppgifter uppdagas snabbare. Översikten blir tydligare och tillgången till informationen blir snabbare och sannolikheten att någon ifrågasätter uppgifterna tidigare bedöms därför öka.

17 Geodata Geodata som ska finnas tillgängligt Bilaga 1 Grupp: Administrativa gränser Vindkartering Infrastruktur Riksintressen Naturmiljö Kulturmiljö Riskområden Mineralrättigheter Kartor Ingående kartskikt: Län Kommuner Sveriges ekonomiska zon Territorialgräns Riksgräns Vindhastighet 103 m Vindhastighet 72 m Vindhastighet 49 m Väderradar Väderradar skyddszoner (5 km/20 km) Stoppområden vid militära flygplatser Samrådsområden höga objekt Stamledning Regionnät Vindbruk Yrkesfiske hamn Friluftsliv Högexploaterad kust Kulturmiljövård Naturvård Obruten kust Obrutet fjäll Rörligt friluftsliv Rennäring Mineralutvinning Trafikslagens anläggningar Totalförsvaret Geografiska bestämmelser Natura 2000 fågeldirektivet Natura 2000 habitatsdirektivet Värdefulla utsjöbankar Naturreservat Djur- och växtskydd Nationalparker Nationellt utpekade odlingslandskap Nyckelbiotoper Sumpskogar Vissa naturvärden i skogsmark RAMSAR-områden Kustområden med särskilda kulturmiljövärden Kulturreservat Fornlämningar Hinderfria områden för övnings- och skjutfält Områden med kvarvarande minrisk Undersökningstillstånd Bearbetningskoncessioner Ortofoton Havsdjup

18 Attributlista Uppgifter i samband med anmälan och bygglovsansökan, samrådsunderlag eller tillståndsansökan. Bilaga 2 Vindkraftsverk specifika uppgifter Id-nr, vindkraftverk (tilldelas av databasen) x-koordinat y-koordinat z-koordinat (fundamentets höjd i m över havet) Koordinatsystem Sweref99tm Fastighet Placering (Land/Vatten) Totalhöjd Navhöjd Rotordiameter Effekt Beräknad årsproduktion (GWh) Beräknad årsmedelvind (m/s) Projekteringsområde Id-nr, projekteringsområde (tilldelas av databasen) Län Kommun Antal verk Beräknad årsproduktion (GWh) Uppmätt årsproduktion (GWh) Planerad byggstart Planerat drifttagande Ekonomisk säkerhet Typ av säkerhet Storlek Ja/Nej Bankgaranti/Försäkring Belopp/verk Vägutbredning Anslutningsvägar inom projekteringsområdet Verksamhetsutövare Organisationsnummer Namn Adress Postadress kontaktnamn e-post telefon

19 Attributlista Uppgifter i samband med bygganmälan/uppförande Bilaga 3 Vindkraftsverk specifika uppgifter x-koordinat y-koordinat z-koordinat (fundamentets höjd i m över havet) Koordinatsystem Sweref99tm Fastighet Placering (Land/Vatten) Fabrikat Vindkraftverkets serienummer Modell Årsmodell Byggnadsår Effektkurva Maxeffekt Korrigerad Maxeffekt Drivsystem Nummer Växellåda/Direktdriven/Planetaxel Totalhöjd Navhöjd Rotordiameter Effekt Beräknad årsproduktion (GWh) Beräknad årsmedelvind (m/s) Källjud, i db Hinderbelysning Torntyp Bladtyp Avisningsutrustning Typ av avisning Fundament Betongvolym Utmärkning för sjöfarten (Sjösäkerhetsanordning) Högintensivt vitt/medelintensivt rött Stål/Betong/Hybrid/Fackverk Trä/Composit/Glasfiber Ja/Nej Kemisk/Elektrisk/Varmluft/Annan Gravitation/Hybrid/Berg Kubikmeter Om vindkraftverket är utmärkt eller inte och i förekommande fall utmärkningens utformning (fasadbelysning osv.) Vägutbredning Anslutningsväg inom projekteringsområdet Verksamhetutövare Organisationsnummer Namn Adress Postadress kontaktnamn e-post telefon

20 Attributlista Registreras och uppdateras av handläggande myndighet (verksamhetsutövaren ska kunna registrera och ändra vid behov.) Bilaga 4 Plan och bygglagen (PBL) Förhandsbesked Bygglov Ansökan inlämnad Diarienummer Ansökan återkallad Beslut Utfall Överklagan inlämnad Beslut, överklagan Utfall överklagan Laga kraft Text Ja/Nej Ja/Nej Ansökan inlämnad Diarienummer Ansökan återkallad Beslut Utfall Överklagan inlämnad Beslut, datum Utfall överklagan Laga kraft Text Ja/Nej Ja/Nej Detaljplan Detaljplan finns Detaljplan krävs Samråd Utställning Antagen Överklagan inlämnad Besluts, överklagan Utfall överklagan Laga kraft Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej Miljölbalken 9 kap Anmälan Ansökan inlämnad Diarienummer Ansökan återkallad Beslut Utfall Överklagan inlämnad Beslut, överklagan Utfall överklagan Laga kraft Samråd Text Ja/Nej Ja/Nej Samrådshandling inlämnad Diarienummer Text Samrådet återkallat Samrådsredogörelse inlämnad Ja/Nej Beslut/meddelande om BMP Utfall BMP/IBMP Tillstånd Ansökan inlämnad Diarienummer Ansökan återkallad Beslut Utfall Överklagan inlämnad Beslut, datum Utfall överklagan Laga kraft Igångsättningstid Taget i anspråk Tidsbegränsning Tidsbegränsning Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndighet Förstagångsbesiktning Kontrollmätning av ljud Text Ja/Nej Ja/Nej /År Ja/Nej Ja/Nej /År namn ja/nej, datum ja/ nej, datum

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen

Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (39) Vidareutveckling av databasen Vindbrukskollen Avrapportering av uppdrag 4 i Energimyndighetens regleringsbrev 2014 Handling Datum 2 (39) Förord Statens energimyndighet

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk Vindkraft förnybar energi för hållbar utveckling Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (63) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (63) 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 3 1.3 Ändring av tjänster 4 2 Tjänstearkitektur 5 3 Sammanställning av e-tjänster

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets logistiska utmaningar STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON

VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets logistiska utmaningar STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets logistiska utmaningar STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON FOI-R--3731--SE ISSN 1650-1942 Oktober 2013 Sten Ternblad och Gustaf Salomonsson VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-20 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

2010-07-09 1.0 1 (63) Användningen av den nationella databasen för annonsering av valfrihetssystem Bilaga 1 Dnr 24.1-5248-10 2010-07-09 1.0 2 (63) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV RESULTAT...4

Läs mer