Heimstaden Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heimstaden Årsredovisning 2010"

Transkript

1 1 Heimstaden Årsredovisning 2010

2 2010 för den late Hyresintäkterna uppgick till 756 mkr, varav bostäders andel svarade för 88%. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen till 99%. Driftnettot uppgick till 364 mkr. Den kalla och snörika vintern har påverkat driftnettot negativt med 28 mkr genom ökade kostnader för uppvärmning och snöröjning. Årets resultat uppgick till 719 mkr efter realiserade och orealiserade värdeförändringar. Fastigheter har under 2010 förvärvats för ett sammanlagt fastighetsvärde om 227 mkr. Fastigheter har under 2010 sålts för 961 mkr. Detta översteg värdering med i genomsnitt 1%. Heimstaden har under 2010 övergått till att redovisa enligt IFRS för att på bättre sätt kunna jämföras mot de större börsnoterade fastighetsbolagen. Heimstaden har under 2010 omregistrerats till att bli ett publikt bolag. Detta för att möjliggöra framtida tillgång till kapitalmarknaden. NYCKELTAL KONCERNEN Resultat Hyresintäkter, mkr Driftnetto, mkr Rörelseresultat, mkr Finansnetto, mkr Förvaltningsresultat, mkr Årets resultat, mkr Fastighetsrelaterade nyckeltal Uthyrningsbar area, kvm Andel bostadsyta, % 86 % 85 % Antal bostadslägenheter Uthyrningsgrad Bostäder (antal), % 99,31 % 97,44 % Finansiella nyckeltal Belåningsgrad, % 62,6% 67,9% Soliditet, % 26,7% 24,7% Eget kapital, mkr Genomsnittlig räntebindningstid lån, år 4,4 5,0 Genomsnittlig kapitalbindningstid lån, år 3,5 4,5 Genomsnittlig ränta per , % 5,0% 4,5% Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 31,5% 14,5% Marknadsvärde fastigheter, mkr

3 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2010 i sammandrag 2 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 21 Om Heimstaden 6 Verksamhet 6 Organisation och medarbetare 6 Bostadssocialt ansvar 8 Fastighetsförvaltning 8 Transaktioner 9 Fastighetsutveckling 12 Heimstadens fastighetsbestånd 13 Värderingmetodik 14 Förvaltningsfastigheter Värderingsmetod 14 Fastigheternas värde 14 Finansiering 15 Hot och möjligheter 17 Mål 19 Redovisning enligt IFRS 20 Väsentliga händelser efter balansdagen 20 Förslag till vinstdisposition 20 Koncernen i sammandrag 21 Finansiella rapporter Rapport över totalresultat Koncernen 22 Rapport över finansiell ställning Koncernen Rapport över kassaflöden Koncernen 25 Noter Koncernen Resultaträkning Moderbolaget 37 Balansräkning Moderbolaget Kassaflödesanalys Moderbolaget 40 Noter Moderbolaget Årsredovisningens undertecknande 45 Revisionsberättelse 46 Definitioner 47 Fastighetsförteckning Omslagsbild: Fastigheten Folke 1, Malmö Bild vänster: Fastigheten Folke 1, Malmö (innergård) 3

4 I extrema tider är det skönt att vissa saker förblir precis som vanligt Det har varit ett extremt år. Vi har genomlidit den kallaste vintern på över 100 år, där kvicksilvret i Skåne passerat -28 grader och värmekostnader och elpriser som med detta nått all-time high. Den ekonomiska återhämtningen i Sverige har varit kraftig de senaste kvartalen med tillväxtsiffror vi sällan skådat. Arbetslösheten är på väg ner, räntan på väg upp mot mer normala nivåer. Hjulen snurrar rejält igen efter fi nanskrisen. Efterfrågan på bostadslägenheter är rekordhög, vakanser nästan obefi ntliga. Vi ser stigande fastighetspriser och ett ökat antal transaktioner. Hyresfastigheter är hett eftertraktade, en stark kontrast mot den kalla vintern. En sak är dock precis som vanligt vår bergfasta tro på vår affärsidé och resultatet som kommer därav. 4

5 VD HAR ORDET Energikostnaden är den enskilt största driftskostnaden, både för oss och för våra kunder. Den extrema kylan vi upplevt ger ytterligare fokus på frågan om energibesparingar. Som vi ser det finns två sätt för framgång: ett tekniskt och ett mänskligt båda lika viktiga. Under året som gått har vi fortsatt att optimera våra fastigheter genom underhållsinsatser, val av effektivare uppvärmningsalternativ och energisnåla installationer. Samtidigt för vi en dialog med våra hyresgäster om vad de genom förändrat beteende kan göra för att spara energi och värna miljön. Energiförbrukningen i Heimstaden minskar med ca 3 % per år. Det är bra, men vi kan bättre. Det måste vi. Ur ett ekonomiskt perspektiv har det däremot inte inträffat något extremt. Vi har fortsatt att renodla vårt bestånd och sålt av ett antal fastigheter som inte passade in i vår affärsidé. Vi har under året förvärvat väl underhållna och centrala bostadsfastigheter i både Malmö och Ystad. Våra hyresgäster har i några av våra fastigheter utövat sitt boendeinflytande och fått möjlighet att förvärva sin fastighet genom ombildning till bostadsrätt. Häri ligger också Heimstadens styrka vi spekulerar aldrig och vi håller oss alltid till vår affärsidé. Vi levererar ett riktigt bra resultat för år 2010, trots att den stränga vintern påverkat värmekostnader och snöröjning med 28 miljoner kronor mer än ett normalår. Det är inte bara vädret som varit extremt. Nybyggnationen i de tillväxtregioner där vi är aktiva har varit låg i förhållande till rådande efterfrågan. En ledig lägenhet i centrala Malmö får på bara några timmar flera hundra sökanden. För oss som bostadsbolag är det givetvis bra men sett ur ett samhällsperspektiv är det en icke önskvärd situation. Vi ser framför allt i storstadsregionerna att hyreslägenheter används som bytesvaror med ekonomiskt värde. Vi ser att andrahandsuthyrningar ökar kraftigt, både tillåtna och otillåtna. Oviljan och rädslan för att släppa sin lägenhet och ej finna en ny är stor. Det finns helt enkelt ingen naturlig omsättning av lägenheter. Därför är det bra att de kommunala bostadsbolagen inte längre styr hyrorna. En lägenhet på ett attraktivt läge måste få kosta mer än en på ett mindre attraktivt. Jag är övertygad om att vi inom några år kommer att se en rimligare och mer rättvis hyressättning och i slutändan mindre svarthandel och därmed en naturlig omsättning av hyreslägenheter. Heimstadens framgångsrecept kan låta enkelt. Och det är det om man arbetar med rätt människor. Det gör jag. Personalen är vår viktigaste tillgång och jag förundras varje dag över det arbete de utför. För att bli den arbetsgivare de förtjänar har vi startat upp regelbundna medarbetarundersökningar. Här får vi svart på vitt på vad som är bra eller mindre bra och kan agera därefter. Personalen besitter en enorm kunskap och finner alltid bra och kreativa lösningar på de utmaningar vi ställs inför. Det känns skönt. Att få ta del av våra fastighetsskötares vardag och deras dagliga service till våra hyresgäster är otroligt lärorikt. Nästa gång möts vi kanske i Katrineholm, där jag i full arbetsmundering och med dragen avloppsrensare försöker lösa stoppet. Vi ses. Alla möjligheter måste tas för att skapa fler lägenheter. Det måste bli enklare och därmed ekonomiskt möjligt att producera nya lägenheter i centrala lägen genom förtätningar. Vi har flera fastigheter med råvindar som skulle kunna omvandlas till mindre lägenheter om exempelvis krav på hiss och parkeringsplatser kunnat undvikas. Vi hade då kunnat tillföra ändamålsenliga och eftertraktade lägenheter till våra yngre och detta till en rimlig kostnad. Det är dags att ställa oss frågan hur bostadsbrist någonsin kan gynna en region i tillväxt? Patrik Hall, VD Heimstaden 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Heimstaden AB (publ), org nr , får härmed avlämna följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret OM HEIMSTADEN Vår affärsidé Heimstadens affärsidé är skapa en god ekonomisk avkastning på eget insatt kapital genom att förvärva, producera, förvalta, utveckla och försälja i huvudsak bostadsfastigheter. Vi skall förse kunderna med attraktiva och ändamålsenliga bostäder, under livets olika skeden, i centrala lägen i tillväxtregioner i södra Sverige och i Mälardalen. Heimstaden skall erbjuda ett brett utbud av hyreslägenheter, som skall ge de boende valmöjlighet i form av standard, pris och flexibel servicegrad. I vår affärsprocess ingår att förvärva fastigheter där värdetillväxt kan skapas genom att stadsdelens och varje enskild fastighets förutsättning tillvaratas och utvecklas. Detta sker genom samhällsengagemang, lönsam och effektiv förvaltning samt kundrelaterade och bruksvärdeshöjande insatser. Genom välutbildad personal, som har lokal marknadskännedom och sätter kunden i fokus, skapar vi mervärde. Vi säljer fastigheterna om dessa inte uppfyller affärsidéns kriterier eller när vår förväntade värdetillväxt har uppnåtts. Heimstaden skall ha en långsiktigt stabil ekonomi, med årliga överskott på en nivå som gör det möjligt för bolaget att förverkliga tillväxt- och produktionsmål, långsiktigt säkerställa våra fastigheters värdeutveckling och ge de boende en god service. VERKSAMHET (VÄRDESKAPANDE STRATEGI) Heimstaden äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i områden där människor vill bo och verka. Heimstaden är ett utvecklande fastighetsbolag, som präglas av entreprenörskap och hög motivation inom alla verksamhetsdelar. Vi vet att närheten till våra kunder, hyresgästerna, är grunden för en långsiktig stabil utveckling i bolaget. Heimstaden har ett väl koncentrerat och centralt beläget fastighetsbestånd i några av Sveriges mest expansiva regioner. Vi är helt inriktade på bostadsfastigheter i centrala lägen, vilka också står för knappt 86 procent av vårt bestånd. Efter en kraftig tillväxt under åren , förädling och koncentration av fastighetsbeståndet under år 2009 och inledningen av år 2010, har kraften åter riktats åt att fi nna högkvalitativa och centrala bostadsfastigheter att förvärva. Förvärv har skett av två centrala sekelskiftesfastigheter, Folke 1 och Paula 12, samt två mycket väl underhållna och välskötta bostadsfastigheter, Ritaren 5 och 8. Fastigheterna är belägna i Malmö och innehåller totalt 162 lägenheter. Kompletteringsförvärv har även skett i Ystad genom kvarteret Göken 7 ( Kurt Wallanders bostadskvarter ) med 59 lägenheter. Heimstaden stödjer de boendes önskan och vilja om en boendekarriär. En god kunddialog kräver att vi lyssnar på hyresgästernas vilja och ställer oss positiva till deras inviter i frågor om bland annat ombildningar. Intresset för bostadsrättsombildningar har under de senaste åren varit mycket stort inom vårt fastighetsbestånd och vi märker en tydlig ökning av intresset även på mindre och medelstora orter. Vi uppvaktas frekvent av våra hyresgäster, med önskemål om att få förvärva fastigheterna de bor i. Under 2010 har våra hyresgäster, genom bostadsrättsombildning, förvärvat en fastighet i Malmö, tre fastigheter i Stockholm, samt en i Södertälje. I Strängnäs har tre fastigheter även sålts som egna hem. I HKS Fastighets AB, ett joint venture där Heimstadens del uppgår till 40% av aktiekapitalet, har bostadsrättsombildning skett i två fastigheter i Malmö. Heimstadens löpande målsättning är att fortsatt förvärva nya centrala bostadsfastigheter och därmed kunna ersätta de fastigheter som blir bostadsrätter. Inför varje nyförvärv väger vi noga fördelar mot eventuella nackdelar vi förvärvar aldrig för förvärvandets skull. Viktigast av allt är att fastigheterna ligger i centrala och attraktiva områden där våra kunder vill bo. Av stor vikt är även att regionen präglas av tillväxt, låga vakanstal och framtidstro. ORGANISATION OCH MEDARBETARE Heimstaden arbetar med kund och fastighet i fokus och är organiserad i tre rörelsegrenar; fastighetsförvaltning med uthyrning och hållbarhet/media, transaktionsavdelning och utvecklingsorganisation. Transaktionsavdelningen ansvarar för förvärv och försäljning av fastigheter, med syfte att förädla, utveckla och utvidga Heimstadens portfölj av bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner. Den ansvarar även för hyresförhandlingar, vilka nästan uteslutande bedrives i egen regi. 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avdelningen är placerad i Malmö och Stockholm. Utvecklingsorganisationen, genom Heimstadens byggbolag Heimstaden Exploatering AB, ansvarar för nyproduktion och ombyggnad/tillbyggnad av fastigheter. En administrativ organisation med specialistkompetens stöttar de affärsdrivande enheterna. Lokal förankring Heimstaden är ett företag som vill dra nytta av sin storlek men ändå kunna ta vara på de lokala olikheterna, fungera som det lilla företaget i det stora. Den 1 januari 2010 skapades en ny förvaltningsorganisation, där alla anställda inom förvaltningen samlades i ett bolag, Heimstaden Förvaltnings AB. Förvaltningsorganisationen är organiserad i tre geografiska regioner: Skåne, Småland/Blekinge samt Mälardalen. Organisationen leds av en förvaltningschef för Sverige. Indelningen i regioner med lokala förvaltningskontor på de orter vi verkar i ger goda möjligheter att tidigt uppfatta tendenser och förändringar på respektive marknad och därmed till snabbt och flexibelt agerande. Det är viktigt att vi av våra kunder ses som det naturliga förstahandsvalet när det gäller förhyrning av både bostäder och lokaler. Vi åstadkommer detta genom den lokala närvaron. Heimstadens bostäder och områden skall tillgodose de boendes behov av trygghet, trivsel och service. Våra bostadsområde skall vara hela, rena och snygga med trevliga utemiljöer. Vår uppfattning är att all kärnverksamhet, där de dagliga kundkontakterna sker, i största möjliga utsträckning skall ske med egen fastighetspersonal. Våra kunder vill ha sin egen kontaktperson, till vilken man kan vända sig med frågor eller om fel uppstått i boendet. Vi är övertygade om att förvaltning i egen regi borgar för hög kvalitet och högre kundnöjdhet, samt bättre kontroll över intäkter, kostnader och investeringar. Nöjda medarbetare Heimstaden strävar efter att alla medarbetare skall känna stort engagemang och delaktighet i företagets utveckling. Som ett led i vår strävan efter förbättringar genomfördes i början av sommaren en medarbetarundersökning som följdes av återkopplingar med samtliga medarbetare utifrån de arbetsgrupper med gemensam chef som finns i landet. Detta har i sin tur lett till en rad förbättringar med till exempel protokollförda månadsmöten i alla grupper, planer för en gemensam ledarutbildning samt kvartalsmöten som personer ur ledningsgruppen håller i ute i verksamheten för att förbättra både närvaron av ledningspersoner och den företagsövergripande informationen. Alla arbetsgrupper har skapat en egen handlingsplan med förbättringsområden som följs upp under året och alla grupper har också givit ledningsgruppen medskick på vad de skulle vilja ha annorlunda på ett mer företagsövergripande plan. VD FASTIGHETSFÖRVALTNING Bostad Företag Uthyrning Drift/Teknik Hållbarhet Kundvård TRANSAKTION Förvärv Försäljning Förädling Hyresförhandling Kundvård FASTIGHETSUTVECKLING Nyproduktion Ombyggnad STABSFUNKTIONER Ekonomi, Finans, Juridik, IT, Kommunikation, Personal 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultatet av medarbetarundersökningen var glädjande, med många mycket nöjda grupper även om det finns förbättringspotential. Ambitionen är att årligen genomföra medarbetarundersökningen för att hitta nya områden att förbättra och att säkerställa att vi inte tappar på de starka områdena. Företagets ambition av att ha engagerade och delaktiga medarbetare som utvecklas med företaget har resulterat i att flera medarbetare söker och får de internt utannonserade lediga tjänsterna. I flera fall har personer som företaget hyrt in valt att gå över till Heimstaden när tjänsterna har blivit permanenta. Vi har märkt ett ökat intresse för företaget vid externa rekryteringar. Markant fler ansökningar är något som vi tolkar som en ökad medvetenhet om företaget och att vi har ett gott namn på marknaden. Som ett led i att göra företaget mer känt och att underlätta för studerande och arbetssökande, har vi valt att ta in fler praktikanter än vi tidigare gjort, detta utan att tumma på kvaliteten i praktiktiden. Denna satsning har slagit mycket väl ut och omfattat olika typer av tjänster, ifrån fastighetsskötsel till ekonomiuppgifter. Vi har fortsatt vår satsning på utbildning och möten mellan t ex uthyrare för att få till stånd erfarenhetsutbyte. Vi har även i arbetet med medarbetarundersökningen betonat att alla anställda har lika värde oavsett kön, etnicitet, ras eller tro och att vi inte accepterar någon som helst mobbning eller kränkande särbehandling. Heimstaden är och vill vara ett friskt och välmående företag och som ett led i detta erbjuder vi våra anställda friskvårdsbidrag samt riktade vaccinationer mot exempelvis TBE och hepatit för riskgrupper. Vid utgången av 2010 var vi 131 anställda, något färre än år 2009 (138 anställda). 34% av de anställda är kvinnor och 66% män. I chefsbefattningar är andelen kvinnor 25%. Kärnvärden Redan vårt namn, Heimstaden, säger en hel del om hur vi skall uppträda på marknaden. Det är hos oss människor har sitt hem det vill säga en av de viktigaste sakerna i en människas liv. Vi vill därför upplevas som ett bolag präglat av: Nytänkande Affärsmässighet Ansvar för utveckling Respekt för människa och miljö Stabilitet Detta är Heimstadens ledord och de utgör våra grundläggande värderingar, som alla medarbetare skall verka efter. Orden säger också hur vi internt skall uppträda mot varandra. När vi möter våra kunder i konkreta situationer som handlar om våra lägenheter och hus använder vi orden: Helt, rent och funktionellt. Det är inga kärnvärden i sig utan säger bara hur vår produkt skall vara. Genom att dagligen agera och handla efter våra ledord och tillhandahålla en produkt som våra kunder uppskattar och efterfrågar, skapas bolagets goda ekonomiska tillväxt. BOSTADSSOCIALT ANSVAR Heimstaden skall aktivt motverka boendesegregation, främja jämställdhet och bekämpa diskriminering. Vi har under året fortsatt vårt samarbete med kvinnojourer, sociala myndigheter samt bostadsförmedlingen i Stockholm och i Malmö. Heimstaden skall sträva efter ett väl fungerande medinflytande för de boende. I ett flertal fastigheter sköter våra hyresgäster trappstädning och trädgårdsskötsel och påverkar därmed positivt sin boendekostnad och sitt boendeinfl ytande. Självförvaltning leder till en större omsorg av boendemiljön och skadegörelse minimeras och tryggheten ökar. Heimstaden skall även vara en aktiv aktör i stads- och samhällsutvecklingen. Under året har Heimstaden tillsammans med andra aktörer och kommunala instanser på respektive ort, deltagit i citysamverkan och centrumutveckling. FASTIGHETSFÖRVALTNING Utveckling 2010 Fokus på dagliga insatser på rent, helt, snyggt och tryggt. Detta arbete kommer att intensifieras under Den upplevda tryggheten har ökat i och med extra satsning på säkerhetsdörrar, nya dörrpartier med kodsystem. Nära samarbete med Hyresgästföreningen och våra hyresgäster har gjort att vi ökat trivsel och trygghet. Verksamhetsmål Fastighetsförvaltning i toppklass. Minskad brottslighet och ökad trygghet. Högt anseende och status. När vi uppträder gör vi det med lojalitet, delaktighet, lyhördhet och glädje. Heimstadens miljöarbete har stor bredd och omfattar såväl livsstilsfrågor bland hyresgästerna som strukturerat 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE miljöarbete inom ramen för ett miljöledningssystem. Stora insatser gjordes under 2010 för att minska utsläppen av växthusgaser, sanera föroreningar, göra bra materialval samt förbättra inomhusmiljö och avfallshantering. I denna satsning har energieffektivisering och miljöförbättring hög prioritet. Inom denna ram, har två stycken totalombyggnader med helhetskoncept skett med goda resultat. Dessa beräknas innebära en energibesparing mellan 15 och 35 procent per projekt. Ambitionsnivån för energibesparingar kommer att höjas ytterligare under Hållbar miljö Heimstaden strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle. Prioriterade områden: Inom ramen för miljöledningssystemet har analyser av företagets miljöpåverkan genomförts vilket klargjort att miljöarbetet ska fokuseras till följande områden: minimera klimatpåverkan sund inomhusmiljö fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen bra och miljöeffektiv avfallshantering Minimera klimatpåverkan Minskningen av klimatpåverkande gaser, så kallade växthusgaser som exempelvis koldioxid, har fortsatt hög prioritet. Utsläppen orsakas i huvudsak av uppvärmning av byggnader och tappvatten. Då företaget sedan många år ständigt konverterat nyinköpta fastigheter från olja till fjärrvärme har vi sett mycket positiva effekter och besparingar. Fastighetsteknik Arbetet med energi- och miljöförbättringar har pågått under hela året. Tidigare års genomförda energideklarationer av Heimstadens fastigheter har legat till grund för fortsatt energibesparingsåtgärder. Med egen mediaansvarig har vi kunnat utbilda lokalt ansvar för drift av värme- och ventilationsanläggningar. Möjligheten till energieffektivisering av fastigheterna med hjälp av vår personal har givit gott utslag. Vi har bra kontroll på energianvändningen i alla våra fastigheter och arbetar löpande på att sänka den genom exempelvis förbättrad övervakning och styrteknik. Den minskade energianvändningen jämfört med graddagskorrigerat normal år, hänger till stor del samman med effektivisering och injustering av anläggningarna. Mediaförbrukningen 2010 Förbrukning Utfall 2010 Värme*kWh/kvm och år. 159,74 ** Fastighetsel kwh/kvm och år. 21,54 ** Vatten kbm/kvm och år. 1,55 ** * Normalårskorrigerad. ** Nyckeltal baserade på ytor BOA + LOA. Under 2010 sänktes energianvändningen, jämfört med 2009 med c:a 3%. Planerat underhåll Under 2010 har en mängd planerade underhållsinsatser gjorts på fasader, fönster, tak, balkonger, hissar, gårdar och installationer. Planerat underhåll med trygghets och säkerhetsåtgärder har också utförts. En utökad satsning har gjorts på hissar och under året har totalt 30 hissar byggts om. Ett antal fasadprojekt har genomförts där fokus på energibesparingar har medfört fönsterbyten samt tilläggsisolering. Stambyten Heimstaden genomförde också stora satsningar på badrumsrenovering samt stambyte i Skåne och Mälardalen. Stambyten fortsätter under år 2011 i fastigheter belägna i Skåne och Mälardalen. TRANSAKTIONER Den totala transaktionsvolymen i Sverige under 2010 uppgick till 110 miljarder kronor enligt Savills AB;s bedömning. Detta motsvarar en ökning med 108 procent jämfört med föregående år då transaktionsvolymen uppgick till 53 miljarder kronor. Det är fortfarande en bit upp till 2008 års transaktionsvolymer som låg på runt 150 miljarder kronor vilket är 15 % över genomsnittet för de föregående årens transaktionsvolymer. Förvärvsvolymen från internationella köpare fortsätter att ligga på låga nivåer och var för 2010 nere i 13 miljarder kronor (12 % av den totala förvärvsvolymen). En tydlig trend 2010 var en ökning av portföljtransaktioner. Enligt Savills AB låg genomsnittstransaktionen på cirka 200 miljoner kronor vilket är en fördubbling jämfört med En stor anledning till denna utveckling är att det blivit lättare att erhålla en acceptabel finansiering jämfört med var transaktionsvolymen för bostadsfastigheter runt 46 miljarder kronor vilket motsvarar 42 % av den totala transaktionsvolymen. Den enskilt största affären av bostadsfastigheter var Actas försäljning till Willhelm som stod för cirka 15 % av den totala omsättningen för bostadsfastigheter. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Intresset för ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt fortsatte 2010 att vara stort. Antalet ombildade lägenheter 2010 enligt hittabrf.se var lägenheter i 435 bostadsrättsföreningar (år 2009 ombildades lägenheter från bostadsrätt till hyresrätt). Prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden har varit stark 2010 med en uppgång på 7% för hela riket enligt SCB. Heimstadens samlade försäljningar under 2010 uppgick till 961 mkr vilket var 1,0 % över IFRS värdering. Av totala antalet försäljningar utgjorde 113 miljoner försäljningar till bostadsrättsföreningar. Under året förvärvades fem stycken bostadsfastigheter för drygt 227 mkr. Under 2011 kommer fokus att ligga på tillväxt med köp av nya bostadsfastigheter i centrala lägen. Prioriterat är investeringar i orter som präglas av tillväxt. Prisstatistik för bostadsrätter, Förändring i procent Konsumentprisindex Stockholm (län) Riket Malmö Göteborg Prisstatistik för bostadsrätter, helåret 2010 Förändring i procent Vy över kvarteret Östra Förstaden. 0 Malmö Riket Stockholm (län) Göteborg 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvärv under 2010 Stad Fastighet Adress Bostäder kvm Antal lägenheter Lokaler Kvm Antal Total lokaler yta kvm Bygg/ renår Avtalat fastighetsvärde tkr Malmö Folke 1 Ö Förstadsg 27 / Drottningg Malmö Paula 12 St Pauli Kyrkogata Malmö Ritaren 5 Ingenjörsgatan 1, 3, Malmö Ritaren 8 Per Albin Hanssons väg 61D, 61E Ystad Göken 7 Petrig 14 B, Mariag 15 B, Regementsg 19, 21, / Summa Fastighetsförsäljningar under 2010 Stad Fastighet Adress Bostäder kvm Antal lägenheter Lokaler Kvm Antal Total lokaler yta kvm Bygg/ renår Avtalat försäljningsvärde tkr Borgholm Björnen 2 Storgatan 14 A - L Borgholm Borgholms-Lugnet 3 Trädgårdsgatan 22 m.fl Borgholm Engelen 5 Slottsgatan 14 A - E m.fl Borgholm Sverige 1 Trädgårdsgatan 11 A - F Borgholm Klinta 20:18 Tingdalsvägen Borgholm Klinta 20:20 Tingdalsvägen Borgholm Solberga 1:104 Ålfi skaregatan 1-27 m.fl Danderyd Klostret 3 & Hästen 3 Klostervägen 5, Stocksund / Kalmar Rapsen 6 Baltiska vägen 5, Djurängsvägen / Kalmar Safi ren 2 D Kristinas v. 6 A-C, G. Adolfs v 18 A-B, Dahléng A-B Kalmar Herden 2 Jacob Smålännings gata 8 A-B, 10, 12 A-B, 14 A-B / Kalmar Rinkaby 3:26 Rinkabyholmsvägen Kalmar Rinkaby 3:46 Rinkabyholmsvägen Klippan Oden 16 Odengatan / Landskrona Rantzou 2, 3, 8 Seminariegatan 3 A-B, Gjörloffsgatan Landskrona Sten Sture 3 Sturegatan Malmö Cellon 2 Mellanhedsgatan 26 A-C Malmö Heimdal 13 Värnhemsgatan 3, / Malmö Basen 58 & Fjällrutan 1 Nobelvägen 41, Palmgatan, Kastanjegatan / Malmö Orten 8 Bokg 13-15/Rolfsg 9-13/Hasselg 12/ Björkg Malmö Fritz 2 & 14 Sofi agatan 8, Sevedsg 1 A-B, Ystadsv / Malmö Jordlotten 9 Jespersg / Solna Kastanjen 3 Förrådsgatan Stockholm Järinge 2 (TR) Järingegränd Strängnäs Prästkragen 21,19,20 Stenbyvägen , Södertälje Mården 5 Bergsgatan Vetlanda Lunden 13 & Älgen 15 Vitalagatan 11, Summa

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stora Råby, Lund. FASTIGHETSUTVECKLING I de fl esta av de kommuner Heimstaden är verksamma i råder stor bostadsbrist. Vi ser därför löpande på möjligheterna till förtätning och nyproduktion på råvindar, tvättstugor m m för att tillgodose fl er bostäder och samtidigt uppnå en förädling och värdeutveckling för berörda fastigheter. Ett fl ertal lämpliga objekt har identifi erats och bygglov har under året sökts för nyproduktion av sammanlagt 15 bostadslägenheter fördelade på fem befi ntliga bostadsfastigheter i Malmö och Stockholms innerstad. Under år 2010 har Heimstaden genomfört och/eller påbörjat följande fastighetsutvecklingsprojekt: Blomman 15, Malmö Nyproduktion av tre bostadsrättslägenheter i fastigheten Blomman 15 i Malmö har under året slutförts och bostadsrättsköparna har fl yttat in. Bostadsrättsprojektet har nu avslutats. Projektet har omfattat totalrenovering av fastigheten och befintliga lägenheter, nyproduktion av lägenheter på råvind och av tidigare lokalytor. Stora Råby, Lund Heimstaden Exploatering förvärvade år 2006 byggbar mark i Stora Råby kyrkby utanför Lund, mark som var under detaljplanering för byggnation av egna hem. Detaljplanen för byggnation av fem stycken egna hem/villor antogs år 2009 och fastighetsreglering slutfördes. Mark- och miljösaneringsarbete har slutförts, visningshus har uppförts och sålts. Inflyttning sker i april Bygglov har beviljats för etapp två, omfattande tre hus. Heimstaden Exploatering AB har försålt två av dessa, där köparna medverkat i utformning av husen exteriört och interiört. Köpeskilling för husen uppgår till mellan 6,2-7 miljoner kronor, beroende på storlek och materialval. Infl yttning av etapp två beräknas till december Sunnan 1 o 10, Stockholm I fastigheterna Sunnan 1 o 10, byggda 1942, har en genomgripande modernisering inletts. I fastigheterna och i de 26 bostadslägenheterna sker utbyte av vatten- och avloppsstammar samt byte av el till dagens standard. Vidare sker totalombyggnad av samtliga badrum, modernisering av kök, energibesparingsåtgärd genom utbyte av samtliga fönsters ytterbågar till fönster med bättre isoleringsvärde samt bullerdämpningsförmåga. Utöver detta sker ombyggnad av gemensam tvättstuga. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Heimstadens fastighetsbestånd Uppsala Katrineholm Strängnäs Solna Vaxholm Stockholm Trollhättan Vetlanda Hyltebruk Ljungby Örkelljunga Helsingborg Landskrona Klippan Ronneby Karlskrona Malmö Vellinge Ystad Fördelning yta Lägenhetsyta per region Lokalyta per region 14 % Lokaler 46 % Öresundsregionen 25 % Småland / Blekinge 31 % Öresundsregionen 51 % Småland / Blekinge 86 % Lägenheter 30 % Stockholm / Mälardalen 18 % Stockholm/ Mälardalen 13

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2011 för den late. Innehållsförteckning. 2011 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2011 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2011 2011 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 773 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

2012 för den late. Innehållsförteckning. 2012 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%.

2012 för den late. Innehållsförteckning. 2012 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Heimstaden Årsredovisning 2012 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2012 2012 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 803 mkr, varav bostäders andel svarade för 89%. Uthyrningsgraden för bostäder

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %.

2013 för den late. Innehållsförteckning. 2013 i sammandrag 3. Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. årsredovisning 2 Innehåll NordhalLa 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 136 mkr, varav bostäders andel svarade för 86 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per bokslutsdagen

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m scar E, O n tsso g en ats B, M n xelsso a A elen eck, H rrb er O esp to: J Fastighets AB Balder (publ)

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m scar E, O n tsso g en ats B, M n xelsso a A elen eck, H rrb er O esp to: J Fastighets AB Balder (publ) Årsredovisning 2013 Innehåll Kvasten 8, Stockholm 1 Översikt Balder 2 VD har ordet 4 Styrelsens ordförande har ordet 5 Flerårsöversikt 6 Balders utveckling 8 Affärsidé, mål och strategi 10 Aktuell intjäningsförmåga

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

nya För dimensioner Året i korthet dynamisk innovativ öppen seriös en driven och inspirerande region läs om ort för ort utvecklingen

nya För dimensioner Året i korthet dynamisk innovativ öppen seriös en driven och inspirerande region läs om ort för ort utvecklingen läs om utvecklingen ort för ort diös i flera dimensioner dynamisk innovativ öppen seriös För nya dimensioner om den långsiktiga uppbyggnaden av varumärket diös Året i korthet 2010 en driven och inspirerande

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

riet rycke s T teb ö ryck: G era T

riet rycke s T teb ö ryck: G era T Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Översikt 2 VD har ordet 4 Balders tillväxt 5 Femårsöversikt 6 Affärsidé, mål och strategi 8 Aktuell intjäningsförmåga 9 Aktien och ägarna 12 Våra kunder 14 Organisation och

Läs mer

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4

Innehåll. 2010 i korthet 1 Vd har ordet 3 Vår Vision 4 årsredovisning 21 Vår projektportfölj ökade under 21 från 15 miljarder till nästan 18 miljarder SEK, vilket är en ökning med cirka 2 procent. När Kunskapssverige växer, byggs det som aldrig förr på svenska

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet

wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet wallenstam årsredovisning 2008 Tema energieffektivitet VI BYGGER FÖR VÅRA HYRESGÄSTER. Och vi bygger för en hållbar tillväxt. För varje investerad miljon i byggnation skapar vi ett års heltidsjobb för

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen ÅRSREDoviSNing 2010 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab JOHN MATTSON Vi tror på hyresrätten 1 John Mattson i korthet 2 Ett värderingsstyrt företag 3 2011 i korthet 4 EKONOMI 28 Långsiktigt stabil verksamhet

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö.

storstadsregionerna Göteborg, Stockholm, Helsingborg och Malmö. llens Årsredovisning 1996 Växtkraft. Vi utvecklas tillsammans med våra hyresgäster, i takt med omvärlden och låter våra aktieägare och affärspartners få del av värdetillväxten. Detta är är ett mer än 50

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer