Detaljerad innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerad innehållsförteckning"

Transkript

1 Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv Skattesystemets huvuduppgifter Finansieringen av offentliga utgifter Stabiliseringspolitiken Fördelningspolitiken Allokeringspolitiken Grundläggande beskattningsprinciper Intresseprincipen Skatteförmågeprincipen Inkomst- och utgiftsskatt Nominell och real beskattning En ekonomisk klassificering av olika skatter Direkta och indirekta skatter Skattesubjekt och skatteobjekt En fyrdelning av de svenska skatterna Direkta skatter på arbete Indirekta skatter på arbete Skatter och avgifter Konsumtionsskatter som indirekta skatter på arbete Olika marginalskattebegrepp några räkneexempel Punktskatter på näringslivets faktoranvändning Direkta skatter på kapital Indirekta skatter på kapital Skatt på sparande och skatt på investeringar Skatter i ett historiskt perspektiv Från sam- till särbeskattning Från direkt till indirekt beskattning Successiv breddning av skattebaserna under 1980-talet Utgiftsskatt och real beskattning års skattereform Utvecklingen efter skattereformen Den offentliga sektorn i nationalräkenskperna Inledning Kort om nationalräkenskaperna Offentliga sektorns inkomster och utgifter Skatterna ökar sin andel av offentliga sektorns inkomster Offentliga sektorns utgifter konsumtion större än transfereringar Offentliga sektorns finansiella sparande positivt Totala skatter och skatte- och avgiftskvoten Skatter i nationalräkenskapssystemet Lägre skattekvotåren efter Offentliga sektorns utgifter per ändamål Stor del av de offentliga utgifterna till socialt skydd Minskade utgifter för bostadsförsörjning och samhällsplanering samt kultur. Ökade utgifter för hälso- och sjukvård, utbildning samt socialt skydd Totala skatter i Sverige Totala skatterna i Sverige miljarder år Fastställda skatter och betalda skatter Beskattning i tre stationer Skatternas roll för utjämning av de ekonomiska resurserna mellan hushållen

2 4 Skatt på arbete Historik Skatt på arbete idag Den arbetande befolkningen och arbetsinkomsterna Omfördelningsbehov mellan aktiva och passiva perioder i livet Förändringen av antalet arbetade timmar av betydelse för skattepolitiken Ca individer har förvärvsinkomster över kr Administrativa uppgifter kring skatt på arbete Inkomsterna redovisas i en inkomstdeklaration Individernas inkomstskatt slut-regleras en gång per år Arbetsgivarna betalar preliminärskatten varje månad Direkt skatt på individernas inkomster av förvärvsarbete De taxerade förvärvsinkomsterna miljarder kronor år personer gör avdrag för arbetsresor Fler kvinnor än män pensionssparar Skatteberäkningen grundas på taxerad förvärvsinkomst Grundavdraget är puckelformat Statliga och kommunala inkomstskatten Marginalskatt och marginaleffekter Mer om kommunalskatten Kommunalskatten proportionell Utveckling av kommunalskatten Kommunalskatten varierar med drygt fem procentenheter Högst skattekraft i Danderyd, lägst i Borgholm Kommunalskatten vidarebefordras från staten till kommunerna Bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting Socialavgifter Olika former av socialavgifter Underlag och avgiftssatser Undantagsregler för avgiftsuttaget Beskattning av tjänstegruppliv Skatten tas ut av försäkringsföretag m.fl Skattesatser Andra nedsättningar m.m Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT-avdraget ) åren Sjöfartsstöd Skatt på kapital Historik Skatt på kapital idag Kapitalskatterna 107 miljarder Nationalförmögenheten och förmögenheten i hushållssektorn Hushållens tillgångar och skulder Hushållens skatt på kapital 24 miljarder Fastighetsskatt Taxeringsvärdet 75 procent av marknadsvärdet Olika skattesatser för olika fastighetstyper Stora skillnader i värdena på småhus Beskattningen av hushållens finansiella kapitalinkomster och skulder Sammansättningen av hushållens finansiella förmögenhet Skatt på finansiella kapitalinkomster Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatten uppgick till 5 miljarder Proportionell förmögenhetsskatt sedan Värderingsreglerna i förmögenhetsbeskattningen Sammansättning av beskattningsbara förmögenheten Hushållens beskattningsbara förmögenhet 336 miljarder Bolagsskatt Övriga skatter på kapital Arvs- och gåvoskatt Kupongskatt

3 5.8.3 Avkastningsskatt på pensionsfonder Stämpelskatt Skatt på varor och tjänster Inledning Moms och punktskatter Harmonisering inom EU Skatter på varor och tjänster utgör en fjärdedel av alla skatter Mervärdesskatt (moms) Moms betalas på det egna mervärdet Nästan alla varor och tjänster är skattepliktiga Gemenskapsinterna förvärv Distansförsäljning mellan EU-länder Redovisning, beskattningsunderlag och omsättning Momsuppbörden Redovisning efter skattesats Momsuppbörden per bransch Punktskatter Inledning Energiskatter Andra miljörelaterade skatter Skatt på alkoholdrycker och tobak Skatt på fordon Skatt på import Övriga punktskatter Företagsbeskattning Inledning Grundläggande principer Det bokföringsmässiga resultatet utgångspunkten Kvittning och rullning Företagsstrukturen i Sverige Företagens storlek Internationella företag och hemmamarknadsföretag Olika företagsformer Juridiska personers skatt Förändringar vid skattereformen Dubbelbeskattning Skatten för juridiska personer 94 miljarder kronor år Få företag står för större delen av överskottet Branschvis fördelning av över- och underskott Bokföringsmässigt resultat och skattemässiga justeringar Fysiska personer som näringsidkare Antalet näringsidkare Redovisat resultat Expansion med lågbeskattade medel Räntefördelning positiv eller negativ Reserveringsmöjligheter genom periodiseringsfond Nyföretagandet i Sverige Överlevnadsgraden bland de nystartade företagen har minskat Skatt, inkomstfördelning och förmögenhet Inledning Om inkomststatistik Den direkta beskattningen av individen Den direkta skatten utgör drygt en tredjedel av inkomsten Beskattningen mindre progressiv Något högre marginalskatt Påverkan av inkomstökning på bidrag och avgifter Omfördelning genom skatter och bidrag Också höginkomsttagaren är bidragstagare

4 8.3.2 Omfördelning mellan generationer Hushållens disponibla inkomst miljarder Hushållens disponibla inkomst har ökat Inkomstutvecklingen Jämförelser av disponibel inkomst Inkomstspridningen ökade under 1990-talet Kapitalinkomsternas betydelse har ökat Inkomstutveckling för olika grupper Arbetsinkomsterna har stigit Kvinnors och mäns förmögenhet Få äger mycket Över en miljon miljonärshushåll Kvinnor innehar mindre än hälften av nettoförmögenheten Skatteskulder och uppbördsförluster Inledning Många orsaker till att inte skatten betalas Restföring indrivning preskribering Influtna belopp efter åtgärd Uppbördsförlusternas storlek och sammansättning Uppbördsförlusternas förändring på lång sikt Fördelning av uppbördsförlusterna Skuldbalansen Skatteskulderna drygt 35 miljarder Gamla fordringar osäkra fordringar Antal med skatteskulder Skatteskulderna ojämnt fördelade Fel och fusk Inledning Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m Olika begrepp Direkta och indirekta metoder Svartarbetets omfattning Riksrevisionsverkets utredningar rörande svart arbete Skatteverkets undersökningar om svartarbete Särskilt om egenföretagarnas svartarbete Särskilt om svartarbete för hushållen Svarta sektorn från nationalräkenskaperna Monetära skattningar av den dolda ekonomin Skattefusk kopplat till individernas finansiella tillgångar Kontrolluppgifter minskar fel och fusk Skattefelet i aktieförsäljningar Kapitalplaceringar utomlands Skattefusk med punktskattebelagda varor Stora incitament till fusk och öppna gränser Svartsprit Smuggelcigaretter Illegal handel med olja och bensin Gränsöverskridande transaktioner Internet och elektronisk handel m.m Momsbedrägerier Andra skattefel med internationell anknytning Revisionsresultat som uppskattningsmetod Skatteverkets bedömning av skattefelets storlek Skattefuskets utbredning Löntagares deklarationsfusk med övriga avdrag Löntagares deklarationsfusk med reseavdrag Kontrolluppgiftsbedrägerier och svart lön Fysiska personers oredovisade inkomster i utlandet Mer utbrett fusk i vissa branscher

5 Utbudet av svartarbete Efterfrågan på svartarbete Skattefuskets orsaker Skattefuskets effekter Skattekontroll och skattebrott Inledning Skatteverkets kontroll Omfattande material att kontrollera Många deklarationer ändras vid skattekontrollen Skattebrott upptäcks vid skatterevisioner Skattekontrollens effekter Om hot och tvång i skatteutredningen Förelägganden och viten Tvångsåtgärder och betalningssäkring Administrativa sanktioner Skattetillägg Förseningsavgifter Skattebrott m.m Skattebrottslagen BRÅ ansvarar för den officiella statistiken inom rättsväsendet Brottsanmälningar och antalet personer misstänkta för skatteoch bokföringsbrott Skatteverket biträder i brottsutredningar Domar Straffmätning Attityder till skattesystemet och Skatteverket Inledning Inställningen till skattesystemet och förutsättningar att göra rätt för sig Runt hälften tycker illa om skattesystemet Skattekontot fungerar bra Broschyrer och blanketter Allmänheten och skattefusk Synen på Skatteverkets sätt att arbeta En majoritet är nöjda med kontakten med Skatteverket Oförändrat hög andel har förtroende för Skatteverket Skatteverkets sätt att arbeta Personalens attityder i kontakt med medborgarna får bra betyg Fler besöker Skatteverkets hemsida Återkommande svarsmönster Personer med invandrarbakgrund mest nöjda med Skatteverket Hur ser allmänheten på de olika kvalitetsområdena? Förbättringsområden Regionala jämförelser Administration av skattesystemet Inledning Den politiska nivån Skatteadministrationen Skatteverket och exekutionsväsendet Tullverket Tingsrätterna som beskattningsmyndigheter Övriga myndigheter Rättsväsendet och skatterna Överklaganden Skattebrott Vad kostar skatteadministrationen? Skatternas historia under 1900-talet Inledning

6 14.2 Utgångsläget Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden efter Skattesystemet Skatteadministrationen Svenska skatter i internationell jämförelse Inledning Jämförelser av BNP PPP tar bort skillnaden i prisnivåer Skattekvoten Skattekvoten inget entydigt mått Skattekvotens sammansättning Nedbrytning av skattekvoten Skatt på arbete Olika definitioner och regelsystem Jämförelser av disponibel inkomst mer neutrala Höga marginalskatter för höginkomsttagare Skatt på kapital Rörliga skattebaser Internationella jämförelser är svåra att göra Sänkta skattesatser en trend inom företagsbeskattningen Skatt på varor och tjänster Samarbete inom EU Momsen har stor betydelse för handeln inom EU Vissa punktskatter har gemensamma EU-regler EU och skattepolitiken Skattebaserna mer eller mindre rörliga Skatterna påverkar EU:s budget EU-samarbetet har kommit långt inom moms och punktskatter

7 Sakordsregister A acceptansundersökning 231 acciser 13, 128, 297, 299, 300 administrationskostnader, skattesystemet 8, 138, 293, 330 administrativt sanktionssystem 11, 259 aktiebolag 114, 158, 160, 162 aktieinnehav 197 aktiv näringsverksamhet 167, 169, 172, 216 alkoholkonsumtion 10, 224, 225 alkoholskatt 50, 138, 145, 148, 326 allmänna avdrag 63, 64 allmänna egenavgifter 22, 28, 35, 54, 82, allmän löneavgift 29, 81, 82 allmän pension 64 allmän pensionsavgift 67, 71, 82 allokeringspolitik 18 anmälningar om skattebrott 266 anslagsutgifter 290 arbetade timmar 54, 56 arbetsgivaravgifter 53, 80, 81 arbetsgivare 62, 64, 251 arbetsinkomster 54, 56 arbetsmarknadsavgift 29, 81 arbetsskadeavgift 29, 81 arvsskatt 30, 115 attityder 277 avfallsskatt 30, 145 avkastningsskatt, pensionsfonder 116 B barnomsorgsavgift 73 bensinpris 144 beskattningsbeslut 252, 264 beskattning av utländska nyckelpersoner 69 beslag, tullens 226 betalningssäkring 258 bevillning 154, 286, 297 bevissäkringslagen 258 bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting 78 BNP-metoden 212, 218 BNP-volymindex 309,311 bolagsskatt 114, 159, 162, 324 bostadsbidrag 71, 74, 184 broschyrer och blanketter 278, 279 brottsanmälningar 267, 268 Brottsförebyggande rådet 266, 272 brottsutredningar 268 bruttonationalprodukten, BNP 33, 130, 309 böter 250, 270 C cigaretter 146, 328 D deklarera 58, 210, 276 direkta skatter 20, 25, 179, 301, 317 direkta skatter på arbete 22 direkta skatter på kapital 25 direktkonsumtion 35, 42 direkt beskattning, individer 180, 323 disponibel-inkomst-metod 218 disponibel inkomst 49, 186, 320, 321 domar 268, 269, 270 dubbelbeskattning 159, 308, 323 dubbel bosättning 64 E efterlevandepensionsavgift 28, 29, 81 egenavgifter 54, 71, 80, 82, 167 egenföretagarhushållen 215 Ekobrottsmyndigheten 239, 268, 292 ekonomisk förening 158 elpris 144 energianvändning, slutlig 143 energibeskattning 31, 141 energiskatt 29, 140, 141, 143 enerigskatt, råtallolja 141, 142, 143 enskild firma 158, 217 enskild näringsidkare 169 enskild näringsverksamhet 159, 167, 170 EU 129 EU, bidrag och avgifter 330 Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) 157 Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995) 33 exekutionsväsendet 288, 290, 303, 306 expansionsmedel 173 F faktoranvändning 21, 24, 29 faktorinkomst 184, 186 farebrott 266 fastighetsinnehav 102, 104, 197,

8 fastighetsprisindex 124 fastighetsskatt 102, 182 fastighetstaxering 103, 126 fel och fusk 211 fordon, antal 150 fordonsbeskattning 148 fusket, reala 211 fängelseår 272 fördelningspolitik 17 förelägganden 267, 257, 270 förenklad deklaration 60 företagsbeskattning 31, 155 företagsstruktur 155, 156 förmögenhet, marknadsvärderad 196, 197 förmögenhet, taxerad 114, 195 förmögenheten, i hushållssektorn 100, 114 förmögenhetsbeskattning, skattepliktsgräns 113 förmögenhetsfördelning 113, 126, 195, 197 förmögenhetsskatt 37, 99, 110, 112, 323 försäljningar av småhus 109 förseningsavgifter 259, 264, 266 förundersökningar 269 förvärvsinkomster 48, 62 föräldraförsäkringsavgift 29, 81 G gasol 139, 141, 142 gemenskapsinterna förvärv 130, 132, 134 generalindex 125 Gini-koefficienten 48, 188, 190 grundavdrag 68, 115 grundskatter 297 gåvoskatt 115 gäldenärer 207 H handelsbolag 157, 169, 217 harmoniserade punktskatter 140, 287 hembränt 147, 224 hemsida, Skatteverket 126, 278, 281 hushållssektorn 33, 100, 108, 118 hushållstjänster 165, 172, 216 huvudbrott 267, 270 huvudpåföljd 270 I illegal införsel 147, 226 incidens 20 indirekta skatter 20, 25, 31, 129, 315 indirekta skatter på arbete 21 indirekta skatter på kapital 25 indrivning 201, 204 inkomstfördelning 179 inkomstränta 110 inkomstskatt, kommunal 55, 67, 86, 181 inkomstskatt, statlig 28, 69, 72, 88, 162 inkomstskattereform 28 inkomstspridning 49, 190 inkomststatistik 126, 179 inkomststruktur 186, 187, 188, 189 inkomstutjämning 78, 79 inkomstutveckling 192 inkomst av kapital 108, 110, 111 inkomst av näringsverksamhet 155, 171, 217 inkomst av tjänst 64, 235, 248 integrerade revisioner 254 internationella jämförelser 309, 321 Internethandel 227 intresseprincipen 18 J jordbrukstullar 137, 150, 330 K kapitalbeskattning 26, 99 kapitalfusk 211 kapitalinkomster 25, 99, 107, 111, 251 koldioxidskatt 29, 137, 140 kommunala sektorn 33, 34, 318 koncernbidrag 166, 168 konkurser 203, 204, 206 konkursutveckling 201, 203 konsoliderade offentliga sektorn 35, 36, 180 konsumtionsenhet 188, 190 konsumtionsskatter 22, 56, 131, 317 kontrolluppgifter 59, 61, 63, 221, 236, 251 kostnadsersättning 64 kostnadsutjämning 78 kronofogdemyndigheterna 201, 287, 305 kupongskatt 116, 302 kvalitetsområden 281, 282 kvittning av underskott av näringsverksamhet 64 L lagföringsstatistiken 267, 271 ledsagardokument 224 lotteriskatt 130, 137, 151 löner, skattepliktiga förmåner 63, 64 löpande inkomst- och förmögenhetsskatter 35 M maltdrycker 137, 146 mantalspenningen 297 marginaleffekter 71, 73, 184, 320 marginalskatt 23, 71, 183, 241, 320 mellanklassprodukter 137, 146 mervärdesskatt 35, 130, 135, 158, 251, 261 miljonärer 196 miljörelaterade skatter 18, 145, 317 moms. Se mervärdesskatt monetära metoden

9 N nationalförmögenheten 100 nationalräkenskaperna (NR) 33 naturgas 141 nettoförmögenhet 99, 114, 196 nominell beskattning 19, 31 nystartade företag 175 näringsförbud 272 näringsverksamhet 157, 167, 170, 195, 216 O OECD 28, 219, 309 offentliga sektorn 33 offentliga sektorns finansiella sparande 36 offentliga sektorns inkomster 34 offentliga sektorns utgifter 35, 39 omfördelning, genom skatter och bidrag 184 oriktig uppgift 235, 259, 263 P passiv näringsverksamhet 80, 82, 167, 170 pensionsavgift 57, 67, 82 pensionssparande 61, 66, 90 periodiseringsfonder 38, 155, 166, 174 planmässig revision 231 PPP-köpkraftsparitetstal 309 preliminär skatt 58, 62, 100 preskribering 201 preventiv effekt 255, 257 prisutveckling på småhus 106 privat pensionsförsäkring 64 punktskatter 24, 129, 137, 254, 300 R realisationsförlust 25, 156 realisationsvinst 25, 38, 195, 235, 322 real beskattning 19, 27 reserveringar 155, 159, 174 resor till och från arbetet 63, 64 restföring 201 revision, planmässig 232 ROT-avdraget 84, 160 RSV-koncernen 304 räntefördelning 108, 173 rättsväsendet 266, 287, 292 S sambeskattning 26 sanktioner 239, 251, 259 servicetelefon, Skatteverket 278 självdeklaration 53, 58, 133, 304 sjukförsäkringsavgift 29, 81, 82 skatte/ uppbördsredovisningsbrott 270 skatteadministrationen 287, 293, 298, 301 skattebetalningslagen 259, 264 skattebrott 245, 251, 292 skattebrottsenhet 268 skattebrottslagen 259, 266, 270 skattedeklaration 132, 251, 264 skattefelets storlek 231, 234 skatteförmågeprincipen 18 skatteförseelse 270 skatteförvaltningen 251, 288, 302, 305 skattefusk 211, 221, 235, 243, 279, 282 skattekilen 23, 71 skatteklasser, arvs- och gåvoskatt 115 skattekonkurrens 28, 237, 329 skattekonto 62, 203, 264, 278, 304 skattekraft 53, 77, 92 skattekvot 39, 311 skattekvot, nedbrytning 315 skattekvot, sammansättning 315 skattemyndigheten 242, 287, 300 skatteobjekt 20 skattepliktiga ersättningar 64 skatteredovisningsbrott 271 skattereduktion för byggnadsarbeten 84 skattereformen 26, 28, 159 skatterevision 230, 253 skatter på produktion och import 36 skattesatser, alkohol 146 skattesatser, arv- och gåva 116 skattesatser, elkraft 143 skattesatser, energi 142 skattesatser, fastighetsskatt 104 skattesatser, förmögenhet 113 skattesatser, kommunala 76 skattesatser, mervärdesskatt 132 skattesatser, tobak 146 skattesatser, fordon 149 skatteskulder 201 skattesubjekt 20 skattetillägg 259 skatteundandragande 211, 223 skatteuppgift, vårdslös 270 skatt på alkohol 145 skatt på annonser och reklam 37, 137,151 skatt på arbete 22, 49, 53 skatt på avfall 137, 145 skatt på energi 137 skatt på import 30, 137, 150 skatt på kapital 99, 321 skatt på reavinster 25, 322 skatt på spel 37, 137, 151 skatt på tobak 20, 130,137, 145 skatt på varor 45, 129, 315, 325 skiktgränsen, statlig inkomstskatt 28, 69, 72, 88 skuldbalansen 204, 206 skulder, hushållen 100 skuldränta 110 skuldsättningsgrad 197 skyddstillsyn 270 skönsbeskattningsbeslut 252 skönstaxerade 60 smuggelcigaretter 225 smuggelsprit 224 smuggling, organiserad

10 socialavgifter 26, 79 socialavgifter, undantagsregler 83 socialförsäkringssektorn 33, 318 spritpris 148 stabiliseringspolitiken 17 starkölspris 148 statliga sektorn 33 statsbudgeten 28, 130 statsskulden 36, 39 straffmätning 272 strafföreläggande 271 straffrättsligt sanktionssystem 259, 266 studielån, återbetalning, av 71, 73, 186 stämpelskatt 116, 292 suspensionsordningen 139 svarsmönster 281 svartarbete 213, 221, 234, 240 svartarbete, arbetslösa 240 svartarbete, efterfrågan på 216, 235, 241 svartarbete, i andra länder 241 svartarbete, köp av 243 svarta inkomster 34, 215 svartsprit 224 särbeskattning 26, 320 särskild löneskatt 54, 80 särskild självdeklaration 58, 230 T taxerade förvärvsinkomst 54, 62 tingsrätterna 292 tjänstegruppliv, beskattning av 55, 83 tjänsteresor 64 tobakspris 148 tobaksskatt 145, 328 transfereringar 35, 43, 48, 184 tullar 150, 297 tulluppbörd 150 Tullverket 134, 291 tvångsåtgärder 258 U underskott 155, 162 underskottsavdrag 155, 167, 231 uppbördsförluster 46, 201 uppbördslagen 266 uppbördsredovisning, vårdslös 271 uppbördsreform, uppbördsreform, upplagshavare 139 upptäcktsrisk 225, 256 utdelningar 110 utsökningsregistret 208 V villkorlig dom 270 vinpris 148 viten 257 vägavgift 148 vägtrafikbeskattning 137, 292 väntjänster 214, 240 Å ålderspensionsavgift 83 ÅSA-undersökningar 230 Ä ändamål 33, 39, 81 ändrade deklarationer 252 ändringsfrekvens 253 Ö överavskrivningar 166, 174 överklaganden 292 överskjutande skatt 141, 202, 204,

Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents

Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 253 Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 13 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...13 1.1.1 Finansieringen

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 2006 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Skatter i Sverige Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 Skatter i Sverige SkatteStatiStiSk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 Via Skatteverkets webbplats

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 2013 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Finansdepartementet genomförde 1955 en annonskampanj för att få svenska folket att deklarera ärligt. Man hade en serie annonser som infördes i 143

Finansdepartementet genomförde 1955 en annonskampanj för att få svenska folket att deklarera ärligt. Man hade en serie annonser som infördes i 143 158 Finansdepartementet genomförde 1955 en annonskampanj för att få svenska folket att deklarera ärligt. Man hade en serie annonser som infördes i 143 tidningar runt om i landet. Man vädjade till skattbetalarna

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina in kom ster och

Läs mer

Fakta för skattebetalare 2014

Fakta för skattebetalare 2014 Fakta för skattebetalare Skattebetalarnas översikt om skatter och offentliga utgifter. En liten uppslagsbok med 37 intressanta tabeller. Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar.

Läs mer

Fakta för skattebetalare 2015

Fakta för skattebetalare 2015 Vi arbetar för lägre skatter och bättre användning av dina skattepengar. Fakta för skattebetalare 2015 Statistik om skatter och offentliga utgifter med internationella jämförelser Skattebetalarnas Förening

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Del 5: Den offentliga sektorns finansiering

Del 5: Den offentliga sektorns finansiering Del 5: Den offentliga sektorns finansiering 14 Dagens finansiering av den offentliga sektorn 14.1 Välfärdssamhället 14.1.1 Välfärdssamhällets framväxt Före 1700-talet fanns inte samhället. Under den Lutherska

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544.

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, Svensk Skattetidning 1978 sid 535 544. 70 Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen bibehållits. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte några principiella ändringar

Läs mer

Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem

Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem 123 Ett enklare skattesystem Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem har länge varit en del av den skattepolitiska diskussionen. Ett tidigt inslag introducerades av Milton Friedman redan 1962,

Läs mer

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN

Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 92 Jag känner inte till en enda utländsk produkt som kommer in i det här landet obeskattad, utom svaret på böner. MARK TWAIN 5. SKATT PÅ VAROR OCH TJÄNSTER 93 5 Skatt på varor och tjänster År 1997 Mdkr

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2014 ESV 2014:47 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN: 978-91-88019-00-4 www.saco.se

Läs mer

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner

En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet. Beräkningskonventioner En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet Beräkningskonventioner 2010 ISBN 978-91-977873-0-7 ISSN 1650-0741 Förord Konventionerna för redovisning och beräkning av offentligfinansiella

Läs mer

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2014. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Ekobrott utvecklingen av några centrala brottstyper

Ekobrott utvecklingen av några centrala brottstyper Ekobrott utvecklingen av några centrala brottstyper BRÅ-rapport 2002:1 Det moderna samhällets ekonomiska liv med dess högeligen komplicerade förhållanden förutsätter en stark begränsning av tillägnelsebenägenheten

Läs mer

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft.

Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Skatteguiden 2015. En del av din konkurrenskraft. Välkommen till oss. Vi är en lokalt ägd revisionsbyrå med stark förankring på vår marknad. Tillsammans med tiotalet likasinnade svenska revisionsbyråer

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer