Detaljerad innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerad innehållsförteckning"

Transkript

1 Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv Skattesystemets huvuduppgifter Finansieringen av offentliga utgifter Stabiliseringspolitiken Fördelningspolitiken Allokeringspolitiken Grundläggande beskattningsprinciper Intresseprincipen Skatteförmågeprincipen Inkomst- och utgiftsskatt Nominell och real beskattning En ekonomisk klassificering av olika skatter Direkta och indirekta skatter Skattesubjekt och skatteobjekt En fyrdelning av de svenska skatterna Direkta skatter på arbete Indirekta skatter på arbete Skatter och avgifter Konsumtionsskatter som indirekta skatter på arbete Olika marginalskattebegrepp några räkneexempel Punktskatter på näringslivets faktoranvändning Direkta skatter på kapital Indirekta skatter på kapital Skatt på sparande och skatt på investeringar Skatter i ett historiskt perspektiv Från sam- till särbeskattning Från direkt till indirekt beskattning Successiv breddning av skattebaserna under 1980-talet Utgiftsskatt och real beskattning års skattereform Utvecklingen efter skattereformen Den offentliga sektorn i nationalräkenskperna Inledning Kort om nationalräkenskaperna Offentliga sektorns inkomster och utgifter Skatterna ökar sin andel av offentliga sektorns inkomster Offentliga sektorns utgifter konsumtion större än transfereringar Offentliga sektorns finansiella sparande positivt Totala skatter och skatte- och avgiftskvoten Skatter i nationalräkenskapssystemet Lägre skattekvotåren efter Offentliga sektorns utgifter per ändamål Stor del av de offentliga utgifterna till socialt skydd Minskade utgifter för bostadsförsörjning och samhällsplanering samt kultur. Ökade utgifter för hälso- och sjukvård, utbildning samt socialt skydd Totala skatter i Sverige Totala skatterna i Sverige miljarder år Fastställda skatter och betalda skatter Beskattning i tre stationer Skatternas roll för utjämning av de ekonomiska resurserna mellan hushållen

2 4 Skatt på arbete Historik Skatt på arbete idag Den arbetande befolkningen och arbetsinkomsterna Omfördelningsbehov mellan aktiva och passiva perioder i livet Förändringen av antalet arbetade timmar av betydelse för skattepolitiken Ca individer har förvärvsinkomster över kr Administrativa uppgifter kring skatt på arbete Inkomsterna redovisas i en inkomstdeklaration Individernas inkomstskatt slut-regleras en gång per år Arbetsgivarna betalar preliminärskatten varje månad Direkt skatt på individernas inkomster av förvärvsarbete De taxerade förvärvsinkomsterna miljarder kronor år personer gör avdrag för arbetsresor Fler kvinnor än män pensionssparar Skatteberäkningen grundas på taxerad förvärvsinkomst Grundavdraget är puckelformat Statliga och kommunala inkomstskatten Marginalskatt och marginaleffekter Mer om kommunalskatten Kommunalskatten proportionell Utveckling av kommunalskatten Kommunalskatten varierar med drygt fem procentenheter Högst skattekraft i Danderyd, lägst i Borgholm Kommunalskatten vidarebefordras från staten till kommunerna Bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting Socialavgifter Olika former av socialavgifter Underlag och avgiftssatser Undantagsregler för avgiftsuttaget Beskattning av tjänstegruppliv Skatten tas ut av försäkringsföretag m.fl Skattesatser Andra nedsättningar m.m Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT-avdraget ) åren Sjöfartsstöd Skatt på kapital Historik Skatt på kapital idag Kapitalskatterna 107 miljarder Nationalförmögenheten och förmögenheten i hushållssektorn Hushållens tillgångar och skulder Hushållens skatt på kapital 24 miljarder Fastighetsskatt Taxeringsvärdet 75 procent av marknadsvärdet Olika skattesatser för olika fastighetstyper Stora skillnader i värdena på småhus Beskattningen av hushållens finansiella kapitalinkomster och skulder Sammansättningen av hushållens finansiella förmögenhet Skatt på finansiella kapitalinkomster Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatten uppgick till 5 miljarder Proportionell förmögenhetsskatt sedan Värderingsreglerna i förmögenhetsbeskattningen Sammansättning av beskattningsbara förmögenheten Hushållens beskattningsbara förmögenhet 336 miljarder Bolagsskatt Övriga skatter på kapital Arvs- och gåvoskatt Kupongskatt

3 5.8.3 Avkastningsskatt på pensionsfonder Stämpelskatt Skatt på varor och tjänster Inledning Moms och punktskatter Harmonisering inom EU Skatter på varor och tjänster utgör en fjärdedel av alla skatter Mervärdesskatt (moms) Moms betalas på det egna mervärdet Nästan alla varor och tjänster är skattepliktiga Gemenskapsinterna förvärv Distansförsäljning mellan EU-länder Redovisning, beskattningsunderlag och omsättning Momsuppbörden Redovisning efter skattesats Momsuppbörden per bransch Punktskatter Inledning Energiskatter Andra miljörelaterade skatter Skatt på alkoholdrycker och tobak Skatt på fordon Skatt på import Övriga punktskatter Företagsbeskattning Inledning Grundläggande principer Det bokföringsmässiga resultatet utgångspunkten Kvittning och rullning Företagsstrukturen i Sverige Företagens storlek Internationella företag och hemmamarknadsföretag Olika företagsformer Juridiska personers skatt Förändringar vid skattereformen Dubbelbeskattning Skatten för juridiska personer 94 miljarder kronor år Få företag står för större delen av överskottet Branschvis fördelning av över- och underskott Bokföringsmässigt resultat och skattemässiga justeringar Fysiska personer som näringsidkare Antalet näringsidkare Redovisat resultat Expansion med lågbeskattade medel Räntefördelning positiv eller negativ Reserveringsmöjligheter genom periodiseringsfond Nyföretagandet i Sverige Överlevnadsgraden bland de nystartade företagen har minskat Skatt, inkomstfördelning och förmögenhet Inledning Om inkomststatistik Den direkta beskattningen av individen Den direkta skatten utgör drygt en tredjedel av inkomsten Beskattningen mindre progressiv Något högre marginalskatt Påverkan av inkomstökning på bidrag och avgifter Omfördelning genom skatter och bidrag Också höginkomsttagaren är bidragstagare

4 8.3.2 Omfördelning mellan generationer Hushållens disponibla inkomst miljarder Hushållens disponibla inkomst har ökat Inkomstutvecklingen Jämförelser av disponibel inkomst Inkomstspridningen ökade under 1990-talet Kapitalinkomsternas betydelse har ökat Inkomstutveckling för olika grupper Arbetsinkomsterna har stigit Kvinnors och mäns förmögenhet Få äger mycket Över en miljon miljonärshushåll Kvinnor innehar mindre än hälften av nettoförmögenheten Skatteskulder och uppbördsförluster Inledning Många orsaker till att inte skatten betalas Restföring indrivning preskribering Influtna belopp efter åtgärd Uppbördsförlusternas storlek och sammansättning Uppbördsförlusternas förändring på lång sikt Fördelning av uppbördsförlusterna Skuldbalansen Skatteskulderna drygt 35 miljarder Gamla fordringar osäkra fordringar Antal med skatteskulder Skatteskulderna ojämnt fördelade Fel och fusk Inledning Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m Olika begrepp Direkta och indirekta metoder Svartarbetets omfattning Riksrevisionsverkets utredningar rörande svart arbete Skatteverkets undersökningar om svartarbete Särskilt om egenföretagarnas svartarbete Särskilt om svartarbete för hushållen Svarta sektorn från nationalräkenskaperna Monetära skattningar av den dolda ekonomin Skattefusk kopplat till individernas finansiella tillgångar Kontrolluppgifter minskar fel och fusk Skattefelet i aktieförsäljningar Kapitalplaceringar utomlands Skattefusk med punktskattebelagda varor Stora incitament till fusk och öppna gränser Svartsprit Smuggelcigaretter Illegal handel med olja och bensin Gränsöverskridande transaktioner Internet och elektronisk handel m.m Momsbedrägerier Andra skattefel med internationell anknytning Revisionsresultat som uppskattningsmetod Skatteverkets bedömning av skattefelets storlek Skattefuskets utbredning Löntagares deklarationsfusk med övriga avdrag Löntagares deklarationsfusk med reseavdrag Kontrolluppgiftsbedrägerier och svart lön Fysiska personers oredovisade inkomster i utlandet Mer utbrett fusk i vissa branscher

5 Utbudet av svartarbete Efterfrågan på svartarbete Skattefuskets orsaker Skattefuskets effekter Skattekontroll och skattebrott Inledning Skatteverkets kontroll Omfattande material att kontrollera Många deklarationer ändras vid skattekontrollen Skattebrott upptäcks vid skatterevisioner Skattekontrollens effekter Om hot och tvång i skatteutredningen Förelägganden och viten Tvångsåtgärder och betalningssäkring Administrativa sanktioner Skattetillägg Förseningsavgifter Skattebrott m.m Skattebrottslagen BRÅ ansvarar för den officiella statistiken inom rättsväsendet Brottsanmälningar och antalet personer misstänkta för skatteoch bokföringsbrott Skatteverket biträder i brottsutredningar Domar Straffmätning Attityder till skattesystemet och Skatteverket Inledning Inställningen till skattesystemet och förutsättningar att göra rätt för sig Runt hälften tycker illa om skattesystemet Skattekontot fungerar bra Broschyrer och blanketter Allmänheten och skattefusk Synen på Skatteverkets sätt att arbeta En majoritet är nöjda med kontakten med Skatteverket Oförändrat hög andel har förtroende för Skatteverket Skatteverkets sätt att arbeta Personalens attityder i kontakt med medborgarna får bra betyg Fler besöker Skatteverkets hemsida Återkommande svarsmönster Personer med invandrarbakgrund mest nöjda med Skatteverket Hur ser allmänheten på de olika kvalitetsområdena? Förbättringsområden Regionala jämförelser Administration av skattesystemet Inledning Den politiska nivån Skatteadministrationen Skatteverket och exekutionsväsendet Tullverket Tingsrätterna som beskattningsmyndigheter Övriga myndigheter Rättsväsendet och skatterna Överklaganden Skattebrott Vad kostar skatteadministrationen? Skatternas historia under 1900-talet Inledning

6 14.2 Utgångsläget Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden efter Skattesystemet Skatteadministrationen Svenska skatter i internationell jämförelse Inledning Jämförelser av BNP PPP tar bort skillnaden i prisnivåer Skattekvoten Skattekvoten inget entydigt mått Skattekvotens sammansättning Nedbrytning av skattekvoten Skatt på arbete Olika definitioner och regelsystem Jämförelser av disponibel inkomst mer neutrala Höga marginalskatter för höginkomsttagare Skatt på kapital Rörliga skattebaser Internationella jämförelser är svåra att göra Sänkta skattesatser en trend inom företagsbeskattningen Skatt på varor och tjänster Samarbete inom EU Momsen har stor betydelse för handeln inom EU Vissa punktskatter har gemensamma EU-regler EU och skattepolitiken Skattebaserna mer eller mindre rörliga Skatterna påverkar EU:s budget EU-samarbetet har kommit långt inom moms och punktskatter

7 Sakordsregister A acceptansundersökning 231 acciser 13, 128, 297, 299, 300 administrationskostnader, skattesystemet 8, 138, 293, 330 administrativt sanktionssystem 11, 259 aktiebolag 114, 158, 160, 162 aktieinnehav 197 aktiv näringsverksamhet 167, 169, 172, 216 alkoholkonsumtion 10, 224, 225 alkoholskatt 50, 138, 145, 148, 326 allmänna avdrag 63, 64 allmänna egenavgifter 22, 28, 35, 54, 82, allmän löneavgift 29, 81, 82 allmän pension 64 allmän pensionsavgift 67, 71, 82 allokeringspolitik 18 anmälningar om skattebrott 266 anslagsutgifter 290 arbetade timmar 54, 56 arbetsgivaravgifter 53, 80, 81 arbetsgivare 62, 64, 251 arbetsinkomster 54, 56 arbetsmarknadsavgift 29, 81 arbetsskadeavgift 29, 81 arvsskatt 30, 115 attityder 277 avfallsskatt 30, 145 avkastningsskatt, pensionsfonder 116 B barnomsorgsavgift 73 bensinpris 144 beskattningsbeslut 252, 264 beskattning av utländska nyckelpersoner 69 beslag, tullens 226 betalningssäkring 258 bevillning 154, 286, 297 bevissäkringslagen 258 bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting 78 BNP-metoden 212, 218 BNP-volymindex 309,311 bolagsskatt 114, 159, 162, 324 bostadsbidrag 71, 74, 184 broschyrer och blanketter 278, 279 brottsanmälningar 267, 268 Brottsförebyggande rådet 266, 272 brottsutredningar 268 bruttonationalprodukten, BNP 33, 130, 309 böter 250, 270 C cigaretter 146, 328 D deklarera 58, 210, 276 direkta skatter 20, 25, 179, 301, 317 direkta skatter på arbete 22 direkta skatter på kapital 25 direktkonsumtion 35, 42 direkt beskattning, individer 180, 323 disponibel-inkomst-metod 218 disponibel inkomst 49, 186, 320, 321 domar 268, 269, 270 dubbelbeskattning 159, 308, 323 dubbel bosättning 64 E efterlevandepensionsavgift 28, 29, 81 egenavgifter 54, 71, 80, 82, 167 egenföretagarhushållen 215 Ekobrottsmyndigheten 239, 268, 292 ekonomisk förening 158 elpris 144 energianvändning, slutlig 143 energibeskattning 31, 141 energiskatt 29, 140, 141, 143 enerigskatt, råtallolja 141, 142, 143 enskild firma 158, 217 enskild näringsidkare 169 enskild näringsverksamhet 159, 167, 170 EU 129 EU, bidrag och avgifter 330 Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) 157 Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995) 33 exekutionsväsendet 288, 290, 303, 306 expansionsmedel 173 F faktoranvändning 21, 24, 29 faktorinkomst 184, 186 farebrott 266 fastighetsinnehav 102, 104, 197,

8 fastighetsprisindex 124 fastighetsskatt 102, 182 fastighetstaxering 103, 126 fel och fusk 211 fordon, antal 150 fordonsbeskattning 148 fusket, reala 211 fängelseår 272 fördelningspolitik 17 förelägganden 267, 257, 270 förenklad deklaration 60 företagsbeskattning 31, 155 företagsstruktur 155, 156 förmögenhet, marknadsvärderad 196, 197 förmögenhet, taxerad 114, 195 förmögenheten, i hushållssektorn 100, 114 förmögenhetsbeskattning, skattepliktsgräns 113 förmögenhetsfördelning 113, 126, 195, 197 förmögenhetsskatt 37, 99, 110, 112, 323 försäljningar av småhus 109 förseningsavgifter 259, 264, 266 förundersökningar 269 förvärvsinkomster 48, 62 föräldraförsäkringsavgift 29, 81 G gasol 139, 141, 142 gemenskapsinterna förvärv 130, 132, 134 generalindex 125 Gini-koefficienten 48, 188, 190 grundavdrag 68, 115 grundskatter 297 gåvoskatt 115 gäldenärer 207 H handelsbolag 157, 169, 217 harmoniserade punktskatter 140, 287 hembränt 147, 224 hemsida, Skatteverket 126, 278, 281 hushållssektorn 33, 100, 108, 118 hushållstjänster 165, 172, 216 huvudbrott 267, 270 huvudpåföljd 270 I illegal införsel 147, 226 incidens 20 indirekta skatter 20, 25, 31, 129, 315 indirekta skatter på arbete 21 indirekta skatter på kapital 25 indrivning 201, 204 inkomstfördelning 179 inkomstränta 110 inkomstskatt, kommunal 55, 67, 86, 181 inkomstskatt, statlig 28, 69, 72, 88, 162 inkomstskattereform 28 inkomstspridning 49, 190 inkomststatistik 126, 179 inkomststruktur 186, 187, 188, 189 inkomstutjämning 78, 79 inkomstutveckling 192 inkomst av kapital 108, 110, 111 inkomst av näringsverksamhet 155, 171, 217 inkomst av tjänst 64, 235, 248 integrerade revisioner 254 internationella jämförelser 309, 321 Internethandel 227 intresseprincipen 18 J jordbrukstullar 137, 150, 330 K kapitalbeskattning 26, 99 kapitalfusk 211 kapitalinkomster 25, 99, 107, 111, 251 koldioxidskatt 29, 137, 140 kommunala sektorn 33, 34, 318 koncernbidrag 166, 168 konkurser 203, 204, 206 konkursutveckling 201, 203 konsoliderade offentliga sektorn 35, 36, 180 konsumtionsenhet 188, 190 konsumtionsskatter 22, 56, 131, 317 kontrolluppgifter 59, 61, 63, 221, 236, 251 kostnadsersättning 64 kostnadsutjämning 78 kronofogdemyndigheterna 201, 287, 305 kupongskatt 116, 302 kvalitetsområden 281, 282 kvittning av underskott av näringsverksamhet 64 L lagföringsstatistiken 267, 271 ledsagardokument 224 lotteriskatt 130, 137, 151 löner, skattepliktiga förmåner 63, 64 löpande inkomst- och förmögenhetsskatter 35 M maltdrycker 137, 146 mantalspenningen 297 marginaleffekter 71, 73, 184, 320 marginalskatt 23, 71, 183, 241, 320 mellanklassprodukter 137, 146 mervärdesskatt 35, 130, 135, 158, 251, 261 miljonärer 196 miljörelaterade skatter 18, 145, 317 moms. Se mervärdesskatt monetära metoden

9 N nationalförmögenheten 100 nationalräkenskaperna (NR) 33 naturgas 141 nettoförmögenhet 99, 114, 196 nominell beskattning 19, 31 nystartade företag 175 näringsförbud 272 näringsverksamhet 157, 167, 170, 195, 216 O OECD 28, 219, 309 offentliga sektorn 33 offentliga sektorns finansiella sparande 36 offentliga sektorns inkomster 34 offentliga sektorns utgifter 35, 39 omfördelning, genom skatter och bidrag 184 oriktig uppgift 235, 259, 263 P passiv näringsverksamhet 80, 82, 167, 170 pensionsavgift 57, 67, 82 pensionssparande 61, 66, 90 periodiseringsfonder 38, 155, 166, 174 planmässig revision 231 PPP-köpkraftsparitetstal 309 preliminär skatt 58, 62, 100 preskribering 201 preventiv effekt 255, 257 prisutveckling på småhus 106 privat pensionsförsäkring 64 punktskatter 24, 129, 137, 254, 300 R realisationsförlust 25, 156 realisationsvinst 25, 38, 195, 235, 322 real beskattning 19, 27 reserveringar 155, 159, 174 resor till och från arbetet 63, 64 restföring 201 revision, planmässig 232 ROT-avdraget 84, 160 RSV-koncernen 304 räntefördelning 108, 173 rättsväsendet 266, 287, 292 S sambeskattning 26 sanktioner 239, 251, 259 servicetelefon, Skatteverket 278 självdeklaration 53, 58, 133, 304 sjukförsäkringsavgift 29, 81, 82 skatte/ uppbördsredovisningsbrott 270 skatteadministrationen 287, 293, 298, 301 skattebetalningslagen 259, 264 skattebrott 245, 251, 292 skattebrottsenhet 268 skattebrottslagen 259, 266, 270 skattedeklaration 132, 251, 264 skattefelets storlek 231, 234 skatteförmågeprincipen 18 skatteförseelse 270 skatteförvaltningen 251, 288, 302, 305 skattefusk 211, 221, 235, 243, 279, 282 skattekilen 23, 71 skatteklasser, arvs- och gåvoskatt 115 skattekonkurrens 28, 237, 329 skattekonto 62, 203, 264, 278, 304 skattekraft 53, 77, 92 skattekvot 39, 311 skattekvot, nedbrytning 315 skattekvot, sammansättning 315 skattemyndigheten 242, 287, 300 skatteobjekt 20 skattepliktiga ersättningar 64 skatteredovisningsbrott 271 skattereduktion för byggnadsarbeten 84 skattereformen 26, 28, 159 skatterevision 230, 253 skatter på produktion och import 36 skattesatser, alkohol 146 skattesatser, arv- och gåva 116 skattesatser, elkraft 143 skattesatser, energi 142 skattesatser, fastighetsskatt 104 skattesatser, förmögenhet 113 skattesatser, kommunala 76 skattesatser, mervärdesskatt 132 skattesatser, tobak 146 skattesatser, fordon 149 skatteskulder 201 skattesubjekt 20 skattetillägg 259 skatteundandragande 211, 223 skatteuppgift, vårdslös 270 skatt på alkohol 145 skatt på annonser och reklam 37, 137,151 skatt på arbete 22, 49, 53 skatt på avfall 137, 145 skatt på energi 137 skatt på import 30, 137, 150 skatt på kapital 99, 321 skatt på reavinster 25, 322 skatt på spel 37, 137, 151 skatt på tobak 20, 130,137, 145 skatt på varor 45, 129, 315, 325 skiktgränsen, statlig inkomstskatt 28, 69, 72, 88 skuldbalansen 204, 206 skulder, hushållen 100 skuldränta 110 skuldsättningsgrad 197 skyddstillsyn 270 skönsbeskattningsbeslut 252 skönstaxerade 60 smuggelcigaretter 225 smuggelsprit 224 smuggling, organiserad

10 socialavgifter 26, 79 socialavgifter, undantagsregler 83 socialförsäkringssektorn 33, 318 spritpris 148 stabiliseringspolitiken 17 starkölspris 148 statliga sektorn 33 statsbudgeten 28, 130 statsskulden 36, 39 straffmätning 272 strafföreläggande 271 straffrättsligt sanktionssystem 259, 266 studielån, återbetalning, av 71, 73, 186 stämpelskatt 116, 292 suspensionsordningen 139 svarsmönster 281 svartarbete 213, 221, 234, 240 svartarbete, arbetslösa 240 svartarbete, efterfrågan på 216, 235, 241 svartarbete, i andra länder 241 svartarbete, köp av 243 svarta inkomster 34, 215 svartsprit 224 särbeskattning 26, 320 särskild löneskatt 54, 80 särskild självdeklaration 58, 230 T taxerade förvärvsinkomst 54, 62 tingsrätterna 292 tjänstegruppliv, beskattning av 55, 83 tjänsteresor 64 tobakspris 148 tobaksskatt 145, 328 transfereringar 35, 43, 48, 184 tullar 150, 297 tulluppbörd 150 Tullverket 134, 291 tvångsåtgärder 258 U underskott 155, 162 underskottsavdrag 155, 167, 231 uppbördsförluster 46, 201 uppbördslagen 266 uppbördsredovisning, vårdslös 271 uppbördsreform, uppbördsreform, upplagshavare 139 upptäcktsrisk 225, 256 utdelningar 110 utsökningsregistret 208 V villkorlig dom 270 vinpris 148 viten 257 vägavgift 148 vägtrafikbeskattning 137, 292 väntjänster 214, 240 Å ålderspensionsavgift 83 ÅSA-undersökningar 230 Ä ändamål 33, 39, 81 ändrade deklarationer 252 ändringsfrekvens 253 Ö överavskrivningar 166, 174 överklaganden 292 överskjutande skatt 141, 202, 204,

Förord. Rikskatteverket i december 2001. Mats Sjöstrand Generaldirektör

Förord. Rikskatteverket i december 2001. Mats Sjöstrand Generaldirektör 2 Via RSV:s hemsida på Internet, www.rsv.se kan man dygnet runt beställa blanketter och broschyrer, få information, räkna ut sin skatt m.m. Skattestatistisk årsbok finns under kategorin Förvaltningsinformation.

Läs mer

Skattestatistisk årsbok 1999. Tax Statistical Yearbook of Sweden 1999

Skattestatistisk årsbok 1999. Tax Statistical Yearbook of Sweden 1999 1 Skattestatistisk årsbok 1999 Tax Statistical Yearbook of Sweden 1999 2 En god herde klipper fåren men skinnar dem inte. KEJSAR TIBERIUS FÖRORD 3 Förord Riksskatteverket (RSV) ger nu ut den andra upplagan

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 2006 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2007

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2007 2007 Skatter i Sverige skattestatistisk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2007 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Skatter i Sverige Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 Skatter i Sverige SkatteStatiStiSk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 Via Skatteverkets webbplats

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2009

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2009 2009 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2009 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2011

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2011 2011 Skatter i Sverige skattestatistisk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2011 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents

Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 253 Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 13 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...13 1.1.1 Finansieringen

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012 2012 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 2013 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 ESV 2006:9 Inkomstliggaren 2006 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 Inkomstliggaren 2006 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning.

Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning. 16 Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning. 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv I detta kapitel presenteras en ekonomisk och historisk referensram som bakgrund

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001.

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001. INKOMSTLIGGAREN 2001 1 (160) ESV 2001:3 DATUM 2001-02-28 Inkomstliggaren 2001 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster.

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Samarbete för välfärd och konkurrens på lika villkor. Rapport om kampen mot skatteflykt i Europa

Samarbete för välfärd och konkurrens på lika villkor. Rapport om kampen mot skatteflykt i Europa Samarbete för välfärd och konkurrens på lika villkor Rapport om kampen mot skatteflykt i Europa 2 Kampen mot skatteflykt i Europa BAKGRUND Under de senaste årtiondena har svensk ekonomi blivit allt mer

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Svenska skatter i internationell jämförelse

Svenska skatter i internationell jämförelse 235 14 Svenska skatter i internationell jämförelse 14.1 Inledning Vid jämförelser av olika länders skatter och avgifter är det viktigt att veta att det kan föreligga skillnader mellan länderna i definitionerna

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina in kom ster och

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet; SFS 2001:588 Utkom från trycket den 10 juli 2001 utfärdad den 28 juni 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008

Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Sida 1 av 23 Belopp och procent - inkomstår 2007/taxeringsår 2008 Innehållsförteckning A-kassa Aktiekurser Allmän pensionsavgift Arbetsgivaravgift Basbelopp Begravningsavgift Beskattningsbar inkomst Bilersättning

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:127

Regeringens proposition 2001/02:127 Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport

2014 Robert Boije. Gör om gör rätt. - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport 2014 Robert Boije Gör om gör rätt - Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Gör om gör rätt Sacos förslag till nytt skattesystem Underlagsrapport Robert Boije Robert Boije och Saco 2014 ISBN:

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011

Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar Olof Klingnéus Taxeringsutfallet Taxeringsåret 2012; inkomståret 2011 OE0701 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

Finansdepartementet genomförde 1955 en annonskampanj för att få svenska folket att deklarera ärligt. Man hade en serie annonser som infördes i 143

Finansdepartementet genomförde 1955 en annonskampanj för att få svenska folket att deklarera ärligt. Man hade en serie annonser som infördes i 143 158 Finansdepartementet genomförde 1955 en annonskampanj för att få svenska folket att deklarera ärligt. Man hade en serie annonser som infördes i 143 tidningar runt om i landet. Man vädjade till skattbetalarna

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten 109 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska

Läs mer

Första utgångspunkten: Andra utgångspunkten: Tredje utgångspunkten:

Första utgångspunkten: Andra utgångspunkten: Tredje utgångspunkten: Sammanfattning Den senaste stora reformeringen av skattesystemet genomfördes för snart 25 år sedan. Efter en blocköverskridande överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet reformerades skattesystemet

Läs mer

Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem

Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem 123 Ett enklare skattesystem Tanken om ett enkelt men ändå effektivt skattesystem har länge varit en del av den skattepolitiska diskussionen. Ett tidigt inslag introducerades av Milton Friedman redan 1962,

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten Beräkning av skatten, Avsnitt 12 135 12 Beräkning av skatten 65 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677 683, SOU 1997:2, del II s 500 504 prop. 2004/05:1 prop. 2004/05:19 prop. 2005/06:44 12.1 Allmänt

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224]

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224] Skatteförfarandelag, 1 kap. [5201] 11 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner 1 kap. Lagens innehåll 1 [5201] I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Författningar om skattebetalning 2010

Författningar om skattebetalning 2010 Författningar om skattebetalning 2010 ISBN 978-91-86525-09-5 SKV 406 utgåva 12 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket och avser inkomståret och beskattningsåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter

Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådets seminarium den 30 31 oktober 2008 Professor Peter Melz Juridisk generalrapportör Inledande synpunkter på de rättsliga aspekterna på icke-fiskala skatter Avsikten

Läs mer

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25 Skattebetalning Kapitel 1 25 1 Skattebetalning 1 kap. SBL Prop. 1996/97:100, s. 256-277 (behovet av en reform, huvuddragen), s. 516-522 (författningskommentar till 1 kap. SBL) Prop. 1999/2000:23, s. 188-195,

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer