Detaljerad innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljerad innehållsförteckning"

Transkript

1 Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv Skattesystemets huvuduppgifter Finansieringen av offentliga utgifter Stabiliseringspolitiken Fördelningspolitiken Allokeringspolitiken Grundläggande beskattningsprinciper Intresseprincipen Skatteförmågeprincipen Inkomst- och utgiftsskatt Nominell och real beskattning En ekonomisk klassificering av olika skatter Direkta och indirekta skatter Skattesubjekt och skatteobjekt En fyrdelning av de svenska skatterna Direkta skatter på arbete Indirekta skatter på arbete Skatter och avgifter Konsumtionsskatter som indirekta skatter på arbete Olika marginalskattebegrepp några räkneexempel Punktskatter på näringslivets faktoranvändning Direkta skatter på kapital Indirekta skatter på kapital Skatt på sparande och skatt på investeringar Skatter i ett historiskt perspektiv Från sam- till särbeskattning Från direkt till indirekt beskattning Successiv breddning av skattebaserna under 1980-talet Utgiftsskatt och real beskattning års skattereform Utvecklingen efter skattereformen Den offentliga sektorn i nationalräkenskperna Inledning Kort om nationalräkenskaperna Offentliga sektorns inkomster och utgifter Skatterna ökar sin andel av offentliga sektorns inkomster Offentliga sektorns utgifter konsumtion större än transfereringar Offentliga sektorns finansiella sparande positivt Totala skatter och skatte- och avgiftskvoten Skatter i nationalräkenskapssystemet Lägre skattekvotåren efter Offentliga sektorns utgifter per ändamål Stor del av de offentliga utgifterna till socialt skydd Minskade utgifter för bostadsförsörjning och samhällsplanering samt kultur. Ökade utgifter för hälso- och sjukvård, utbildning samt socialt skydd Totala skatter i Sverige Totala skatterna i Sverige miljarder år Fastställda skatter och betalda skatter Beskattning i tre stationer Skatternas roll för utjämning av de ekonomiska resurserna mellan hushållen

2 4 Skatt på arbete Historik Skatt på arbete idag Den arbetande befolkningen och arbetsinkomsterna Omfördelningsbehov mellan aktiva och passiva perioder i livet Förändringen av antalet arbetade timmar av betydelse för skattepolitiken Ca individer har förvärvsinkomster över kr Administrativa uppgifter kring skatt på arbete Inkomsterna redovisas i en inkomstdeklaration Individernas inkomstskatt slut-regleras en gång per år Arbetsgivarna betalar preliminärskatten varje månad Direkt skatt på individernas inkomster av förvärvsarbete De taxerade förvärvsinkomsterna miljarder kronor år personer gör avdrag för arbetsresor Fler kvinnor än män pensionssparar Skatteberäkningen grundas på taxerad förvärvsinkomst Grundavdraget är puckelformat Statliga och kommunala inkomstskatten Marginalskatt och marginaleffekter Mer om kommunalskatten Kommunalskatten proportionell Utveckling av kommunalskatten Kommunalskatten varierar med drygt fem procentenheter Högst skattekraft i Danderyd, lägst i Borgholm Kommunalskatten vidarebefordras från staten till kommunerna Bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting Socialavgifter Olika former av socialavgifter Underlag och avgiftssatser Undantagsregler för avgiftsuttaget Beskattning av tjänstegruppliv Skatten tas ut av försäkringsföretag m.fl Skattesatser Andra nedsättningar m.m Skattereduktion för byggnadsarbeten ( ROT-avdraget ) åren Sjöfartsstöd Skatt på kapital Historik Skatt på kapital idag Kapitalskatterna 107 miljarder Nationalförmögenheten och förmögenheten i hushållssektorn Hushållens tillgångar och skulder Hushållens skatt på kapital 24 miljarder Fastighetsskatt Taxeringsvärdet 75 procent av marknadsvärdet Olika skattesatser för olika fastighetstyper Stora skillnader i värdena på småhus Beskattningen av hushållens finansiella kapitalinkomster och skulder Sammansättningen av hushållens finansiella förmögenhet Skatt på finansiella kapitalinkomster Förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatten uppgick till 5 miljarder Proportionell förmögenhetsskatt sedan Värderingsreglerna i förmögenhetsbeskattningen Sammansättning av beskattningsbara förmögenheten Hushållens beskattningsbara förmögenhet 336 miljarder Bolagsskatt Övriga skatter på kapital Arvs- och gåvoskatt Kupongskatt

3 5.8.3 Avkastningsskatt på pensionsfonder Stämpelskatt Skatt på varor och tjänster Inledning Moms och punktskatter Harmonisering inom EU Skatter på varor och tjänster utgör en fjärdedel av alla skatter Mervärdesskatt (moms) Moms betalas på det egna mervärdet Nästan alla varor och tjänster är skattepliktiga Gemenskapsinterna förvärv Distansförsäljning mellan EU-länder Redovisning, beskattningsunderlag och omsättning Momsuppbörden Redovisning efter skattesats Momsuppbörden per bransch Punktskatter Inledning Energiskatter Andra miljörelaterade skatter Skatt på alkoholdrycker och tobak Skatt på fordon Skatt på import Övriga punktskatter Företagsbeskattning Inledning Grundläggande principer Det bokföringsmässiga resultatet utgångspunkten Kvittning och rullning Företagsstrukturen i Sverige Företagens storlek Internationella företag och hemmamarknadsföretag Olika företagsformer Juridiska personers skatt Förändringar vid skattereformen Dubbelbeskattning Skatten för juridiska personer 94 miljarder kronor år Få företag står för större delen av överskottet Branschvis fördelning av över- och underskott Bokföringsmässigt resultat och skattemässiga justeringar Fysiska personer som näringsidkare Antalet näringsidkare Redovisat resultat Expansion med lågbeskattade medel Räntefördelning positiv eller negativ Reserveringsmöjligheter genom periodiseringsfond Nyföretagandet i Sverige Överlevnadsgraden bland de nystartade företagen har minskat Skatt, inkomstfördelning och förmögenhet Inledning Om inkomststatistik Den direkta beskattningen av individen Den direkta skatten utgör drygt en tredjedel av inkomsten Beskattningen mindre progressiv Något högre marginalskatt Påverkan av inkomstökning på bidrag och avgifter Omfördelning genom skatter och bidrag Också höginkomsttagaren är bidragstagare

4 8.3.2 Omfördelning mellan generationer Hushållens disponibla inkomst miljarder Hushållens disponibla inkomst har ökat Inkomstutvecklingen Jämförelser av disponibel inkomst Inkomstspridningen ökade under 1990-talet Kapitalinkomsternas betydelse har ökat Inkomstutveckling för olika grupper Arbetsinkomsterna har stigit Kvinnors och mäns förmögenhet Få äger mycket Över en miljon miljonärshushåll Kvinnor innehar mindre än hälften av nettoförmögenheten Skatteskulder och uppbördsförluster Inledning Många orsaker till att inte skatten betalas Restföring indrivning preskribering Influtna belopp efter åtgärd Uppbördsförlusternas storlek och sammansättning Uppbördsförlusternas förändring på lång sikt Fördelning av uppbördsförlusterna Skuldbalansen Skatteskulderna drygt 35 miljarder Gamla fordringar osäkra fordringar Antal med skatteskulder Skatteskulderna ojämnt fördelade Fel och fusk Inledning Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m Olika begrepp Direkta och indirekta metoder Svartarbetets omfattning Riksrevisionsverkets utredningar rörande svart arbete Skatteverkets undersökningar om svartarbete Särskilt om egenföretagarnas svartarbete Särskilt om svartarbete för hushållen Svarta sektorn från nationalräkenskaperna Monetära skattningar av den dolda ekonomin Skattefusk kopplat till individernas finansiella tillgångar Kontrolluppgifter minskar fel och fusk Skattefelet i aktieförsäljningar Kapitalplaceringar utomlands Skattefusk med punktskattebelagda varor Stora incitament till fusk och öppna gränser Svartsprit Smuggelcigaretter Illegal handel med olja och bensin Gränsöverskridande transaktioner Internet och elektronisk handel m.m Momsbedrägerier Andra skattefel med internationell anknytning Revisionsresultat som uppskattningsmetod Skatteverkets bedömning av skattefelets storlek Skattefuskets utbredning Löntagares deklarationsfusk med övriga avdrag Löntagares deklarationsfusk med reseavdrag Kontrolluppgiftsbedrägerier och svart lön Fysiska personers oredovisade inkomster i utlandet Mer utbrett fusk i vissa branscher

5 Utbudet av svartarbete Efterfrågan på svartarbete Skattefuskets orsaker Skattefuskets effekter Skattekontroll och skattebrott Inledning Skatteverkets kontroll Omfattande material att kontrollera Många deklarationer ändras vid skattekontrollen Skattebrott upptäcks vid skatterevisioner Skattekontrollens effekter Om hot och tvång i skatteutredningen Förelägganden och viten Tvångsåtgärder och betalningssäkring Administrativa sanktioner Skattetillägg Förseningsavgifter Skattebrott m.m Skattebrottslagen BRÅ ansvarar för den officiella statistiken inom rättsväsendet Brottsanmälningar och antalet personer misstänkta för skatteoch bokföringsbrott Skatteverket biträder i brottsutredningar Domar Straffmätning Attityder till skattesystemet och Skatteverket Inledning Inställningen till skattesystemet och förutsättningar att göra rätt för sig Runt hälften tycker illa om skattesystemet Skattekontot fungerar bra Broschyrer och blanketter Allmänheten och skattefusk Synen på Skatteverkets sätt att arbeta En majoritet är nöjda med kontakten med Skatteverket Oförändrat hög andel har förtroende för Skatteverket Skatteverkets sätt att arbeta Personalens attityder i kontakt med medborgarna får bra betyg Fler besöker Skatteverkets hemsida Återkommande svarsmönster Personer med invandrarbakgrund mest nöjda med Skatteverket Hur ser allmänheten på de olika kvalitetsområdena? Förbättringsområden Regionala jämförelser Administration av skattesystemet Inledning Den politiska nivån Skatteadministrationen Skatteverket och exekutionsväsendet Tullverket Tingsrätterna som beskattningsmyndigheter Övriga myndigheter Rättsväsendet och skatterna Överklaganden Skattebrott Vad kostar skatteadministrationen? Skatternas historia under 1900-talet Inledning

6 14.2 Utgångsläget Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden Skattesystemet Skatteadministrationen Perioden efter Skattesystemet Skatteadministrationen Svenska skatter i internationell jämförelse Inledning Jämförelser av BNP PPP tar bort skillnaden i prisnivåer Skattekvoten Skattekvoten inget entydigt mått Skattekvotens sammansättning Nedbrytning av skattekvoten Skatt på arbete Olika definitioner och regelsystem Jämförelser av disponibel inkomst mer neutrala Höga marginalskatter för höginkomsttagare Skatt på kapital Rörliga skattebaser Internationella jämförelser är svåra att göra Sänkta skattesatser en trend inom företagsbeskattningen Skatt på varor och tjänster Samarbete inom EU Momsen har stor betydelse för handeln inom EU Vissa punktskatter har gemensamma EU-regler EU och skattepolitiken Skattebaserna mer eller mindre rörliga Skatterna påverkar EU:s budget EU-samarbetet har kommit långt inom moms och punktskatter

7 Sakordsregister A acceptansundersökning 231 acciser 13, 128, 297, 299, 300 administrationskostnader, skattesystemet 8, 138, 293, 330 administrativt sanktionssystem 11, 259 aktiebolag 114, 158, 160, 162 aktieinnehav 197 aktiv näringsverksamhet 167, 169, 172, 216 alkoholkonsumtion 10, 224, 225 alkoholskatt 50, 138, 145, 148, 326 allmänna avdrag 63, 64 allmänna egenavgifter 22, 28, 35, 54, 82, allmän löneavgift 29, 81, 82 allmän pension 64 allmän pensionsavgift 67, 71, 82 allokeringspolitik 18 anmälningar om skattebrott 266 anslagsutgifter 290 arbetade timmar 54, 56 arbetsgivaravgifter 53, 80, 81 arbetsgivare 62, 64, 251 arbetsinkomster 54, 56 arbetsmarknadsavgift 29, 81 arbetsskadeavgift 29, 81 arvsskatt 30, 115 attityder 277 avfallsskatt 30, 145 avkastningsskatt, pensionsfonder 116 B barnomsorgsavgift 73 bensinpris 144 beskattningsbeslut 252, 264 beskattning av utländska nyckelpersoner 69 beslag, tullens 226 betalningssäkring 258 bevillning 154, 286, 297 bevissäkringslagen 258 bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting 78 BNP-metoden 212, 218 BNP-volymindex 309,311 bolagsskatt 114, 159, 162, 324 bostadsbidrag 71, 74, 184 broschyrer och blanketter 278, 279 brottsanmälningar 267, 268 Brottsförebyggande rådet 266, 272 brottsutredningar 268 bruttonationalprodukten, BNP 33, 130, 309 böter 250, 270 C cigaretter 146, 328 D deklarera 58, 210, 276 direkta skatter 20, 25, 179, 301, 317 direkta skatter på arbete 22 direkta skatter på kapital 25 direktkonsumtion 35, 42 direkt beskattning, individer 180, 323 disponibel-inkomst-metod 218 disponibel inkomst 49, 186, 320, 321 domar 268, 269, 270 dubbelbeskattning 159, 308, 323 dubbel bosättning 64 E efterlevandepensionsavgift 28, 29, 81 egenavgifter 54, 71, 80, 82, 167 egenföretagarhushållen 215 Ekobrottsmyndigheten 239, 268, 292 ekonomisk förening 158 elpris 144 energianvändning, slutlig 143 energibeskattning 31, 141 energiskatt 29, 140, 141, 143 enerigskatt, råtallolja 141, 142, 143 enskild firma 158, 217 enskild näringsidkare 169 enskild näringsverksamhet 159, 167, 170 EU 129 EU, bidrag och avgifter 330 Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) 157 Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995) 33 exekutionsväsendet 288, 290, 303, 306 expansionsmedel 173 F faktoranvändning 21, 24, 29 faktorinkomst 184, 186 farebrott 266 fastighetsinnehav 102, 104, 197,

8 fastighetsprisindex 124 fastighetsskatt 102, 182 fastighetstaxering 103, 126 fel och fusk 211 fordon, antal 150 fordonsbeskattning 148 fusket, reala 211 fängelseår 272 fördelningspolitik 17 förelägganden 267, 257, 270 förenklad deklaration 60 företagsbeskattning 31, 155 företagsstruktur 155, 156 förmögenhet, marknadsvärderad 196, 197 förmögenhet, taxerad 114, 195 förmögenheten, i hushållssektorn 100, 114 förmögenhetsbeskattning, skattepliktsgräns 113 förmögenhetsfördelning 113, 126, 195, 197 förmögenhetsskatt 37, 99, 110, 112, 323 försäljningar av småhus 109 förseningsavgifter 259, 264, 266 förundersökningar 269 förvärvsinkomster 48, 62 föräldraförsäkringsavgift 29, 81 G gasol 139, 141, 142 gemenskapsinterna förvärv 130, 132, 134 generalindex 125 Gini-koefficienten 48, 188, 190 grundavdrag 68, 115 grundskatter 297 gåvoskatt 115 gäldenärer 207 H handelsbolag 157, 169, 217 harmoniserade punktskatter 140, 287 hembränt 147, 224 hemsida, Skatteverket 126, 278, 281 hushållssektorn 33, 100, 108, 118 hushållstjänster 165, 172, 216 huvudbrott 267, 270 huvudpåföljd 270 I illegal införsel 147, 226 incidens 20 indirekta skatter 20, 25, 31, 129, 315 indirekta skatter på arbete 21 indirekta skatter på kapital 25 indrivning 201, 204 inkomstfördelning 179 inkomstränta 110 inkomstskatt, kommunal 55, 67, 86, 181 inkomstskatt, statlig 28, 69, 72, 88, 162 inkomstskattereform 28 inkomstspridning 49, 190 inkomststatistik 126, 179 inkomststruktur 186, 187, 188, 189 inkomstutjämning 78, 79 inkomstutveckling 192 inkomst av kapital 108, 110, 111 inkomst av näringsverksamhet 155, 171, 217 inkomst av tjänst 64, 235, 248 integrerade revisioner 254 internationella jämförelser 309, 321 Internethandel 227 intresseprincipen 18 J jordbrukstullar 137, 150, 330 K kapitalbeskattning 26, 99 kapitalfusk 211 kapitalinkomster 25, 99, 107, 111, 251 koldioxidskatt 29, 137, 140 kommunala sektorn 33, 34, 318 koncernbidrag 166, 168 konkurser 203, 204, 206 konkursutveckling 201, 203 konsoliderade offentliga sektorn 35, 36, 180 konsumtionsenhet 188, 190 konsumtionsskatter 22, 56, 131, 317 kontrolluppgifter 59, 61, 63, 221, 236, 251 kostnadsersättning 64 kostnadsutjämning 78 kronofogdemyndigheterna 201, 287, 305 kupongskatt 116, 302 kvalitetsområden 281, 282 kvittning av underskott av näringsverksamhet 64 L lagföringsstatistiken 267, 271 ledsagardokument 224 lotteriskatt 130, 137, 151 löner, skattepliktiga förmåner 63, 64 löpande inkomst- och förmögenhetsskatter 35 M maltdrycker 137, 146 mantalspenningen 297 marginaleffekter 71, 73, 184, 320 marginalskatt 23, 71, 183, 241, 320 mellanklassprodukter 137, 146 mervärdesskatt 35, 130, 135, 158, 251, 261 miljonärer 196 miljörelaterade skatter 18, 145, 317 moms. Se mervärdesskatt monetära metoden

9 N nationalförmögenheten 100 nationalräkenskaperna (NR) 33 naturgas 141 nettoförmögenhet 99, 114, 196 nominell beskattning 19, 31 nystartade företag 175 näringsförbud 272 näringsverksamhet 157, 167, 170, 195, 216 O OECD 28, 219, 309 offentliga sektorn 33 offentliga sektorns finansiella sparande 36 offentliga sektorns inkomster 34 offentliga sektorns utgifter 35, 39 omfördelning, genom skatter och bidrag 184 oriktig uppgift 235, 259, 263 P passiv näringsverksamhet 80, 82, 167, 170 pensionsavgift 57, 67, 82 pensionssparande 61, 66, 90 periodiseringsfonder 38, 155, 166, 174 planmässig revision 231 PPP-köpkraftsparitetstal 309 preliminär skatt 58, 62, 100 preskribering 201 preventiv effekt 255, 257 prisutveckling på småhus 106 privat pensionsförsäkring 64 punktskatter 24, 129, 137, 254, 300 R realisationsförlust 25, 156 realisationsvinst 25, 38, 195, 235, 322 real beskattning 19, 27 reserveringar 155, 159, 174 resor till och från arbetet 63, 64 restföring 201 revision, planmässig 232 ROT-avdraget 84, 160 RSV-koncernen 304 räntefördelning 108, 173 rättsväsendet 266, 287, 292 S sambeskattning 26 sanktioner 239, 251, 259 servicetelefon, Skatteverket 278 självdeklaration 53, 58, 133, 304 sjukförsäkringsavgift 29, 81, 82 skatte/ uppbördsredovisningsbrott 270 skatteadministrationen 287, 293, 298, 301 skattebetalningslagen 259, 264 skattebrott 245, 251, 292 skattebrottsenhet 268 skattebrottslagen 259, 266, 270 skattedeklaration 132, 251, 264 skattefelets storlek 231, 234 skatteförmågeprincipen 18 skatteförseelse 270 skatteförvaltningen 251, 288, 302, 305 skattefusk 211, 221, 235, 243, 279, 282 skattekilen 23, 71 skatteklasser, arvs- och gåvoskatt 115 skattekonkurrens 28, 237, 329 skattekonto 62, 203, 264, 278, 304 skattekraft 53, 77, 92 skattekvot 39, 311 skattekvot, nedbrytning 315 skattekvot, sammansättning 315 skattemyndigheten 242, 287, 300 skatteobjekt 20 skattepliktiga ersättningar 64 skatteredovisningsbrott 271 skattereduktion för byggnadsarbeten 84 skattereformen 26, 28, 159 skatterevision 230, 253 skatter på produktion och import 36 skattesatser, alkohol 146 skattesatser, arv- och gåva 116 skattesatser, elkraft 143 skattesatser, energi 142 skattesatser, fastighetsskatt 104 skattesatser, förmögenhet 113 skattesatser, kommunala 76 skattesatser, mervärdesskatt 132 skattesatser, tobak 146 skattesatser, fordon 149 skatteskulder 201 skattesubjekt 20 skattetillägg 259 skatteundandragande 211, 223 skatteuppgift, vårdslös 270 skatt på alkohol 145 skatt på annonser och reklam 37, 137,151 skatt på arbete 22, 49, 53 skatt på avfall 137, 145 skatt på energi 137 skatt på import 30, 137, 150 skatt på kapital 99, 321 skatt på reavinster 25, 322 skatt på spel 37, 137, 151 skatt på tobak 20, 130,137, 145 skatt på varor 45, 129, 315, 325 skiktgränsen, statlig inkomstskatt 28, 69, 72, 88 skuldbalansen 204, 206 skulder, hushållen 100 skuldränta 110 skuldsättningsgrad 197 skyddstillsyn 270 skönsbeskattningsbeslut 252 skönstaxerade 60 smuggelcigaretter 225 smuggelsprit 224 smuggling, organiserad

10 socialavgifter 26, 79 socialavgifter, undantagsregler 83 socialförsäkringssektorn 33, 318 spritpris 148 stabiliseringspolitiken 17 starkölspris 148 statliga sektorn 33 statsbudgeten 28, 130 statsskulden 36, 39 straffmätning 272 strafföreläggande 271 straffrättsligt sanktionssystem 259, 266 studielån, återbetalning, av 71, 73, 186 stämpelskatt 116, 292 suspensionsordningen 139 svarsmönster 281 svartarbete 213, 221, 234, 240 svartarbete, arbetslösa 240 svartarbete, efterfrågan på 216, 235, 241 svartarbete, i andra länder 241 svartarbete, köp av 243 svarta inkomster 34, 215 svartsprit 224 särbeskattning 26, 320 särskild löneskatt 54, 80 särskild självdeklaration 58, 230 T taxerade förvärvsinkomst 54, 62 tingsrätterna 292 tjänstegruppliv, beskattning av 55, 83 tjänsteresor 64 tobakspris 148 tobaksskatt 145, 328 transfereringar 35, 43, 48, 184 tullar 150, 297 tulluppbörd 150 Tullverket 134, 291 tvångsåtgärder 258 U underskott 155, 162 underskottsavdrag 155, 167, 231 uppbördsförluster 46, 201 uppbördslagen 266 uppbördsredovisning, vårdslös 271 uppbördsreform, uppbördsreform, upplagshavare 139 upptäcktsrisk 225, 256 utdelningar 110 utsökningsregistret 208 V villkorlig dom 270 vinpris 148 viten 257 vägavgift 148 vägtrafikbeskattning 137, 292 väntjänster 214, 240 Å ålderspensionsavgift 83 ÅSA-undersökningar 230 Ä ändamål 33, 39, 81 ändrade deklarationer 252 ändringsfrekvens 253 Ö överavskrivningar 166, 174 överklaganden 292 överskjutande skatt 141, 202, 204,

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234

Sakordsregister. C cigaretter 111, 234 256 SAKORDSREGISTER Sakordsregister A acceptansundersökningar 170 acciser 98, 215 administrationskostnader, skattesystemet 212 administrativt sanktionssystem 188 aktiebolag 121, 122, 124 aktieinnehav 149

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning D E T A I L E D T A B L E O F C O N T E N T S 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 16 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga

Läs mer

Förord. Rikskatteverket i december 2001. Mats Sjöstrand Generaldirektör

Förord. Rikskatteverket i december 2001. Mats Sjöstrand Generaldirektör 2 Via RSV:s hemsida på Internet, www.rsv.se kan man dygnet runt beställa blanketter och broschyrer, få information, räkna ut sin skatt m.m. Skattestatistisk årsbok finns under kategorin Förvaltningsinformation.

Läs mer

Sammanfattning. efter skattereformen Skatteuttaget på arbete har ökat, bl.a. genom allmänna egenavgifter. En inkomstskattereform

Sammanfattning. efter skattereformen Skatteuttaget på arbete har ökat, bl.a. genom allmänna egenavgifter. En inkomstskattereform 1 Skatter i ett ekonomiskt och ett historiskt perspektiv I detta kapitel presenteras en ekonomisk och historisk referensram som bakgrund till redovisningen av enskilda skatter i efterföljande kapitel.

Läs mer

Sammanfattning. Sammanfattning

Sammanfattning. Sammanfattning 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv I detta kapitel presenteras en ekonomisk och historisk referensram som bakgrund till redovisningen av enskilda skatter i efterföljande kapitel. Skattesystemets

Läs mer

Skatter i Sverige 2SKATTESTATISTISK ÅRSBOK

Skatter i Sverige 2SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Skatter i Sverige 2SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2010 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2010 Via Skatteverkets webbplats på Internet,

Läs mer

Skattestatistisk årsbok 1999. Tax Statistical Yearbook of Sweden 1999

Skattestatistisk årsbok 1999. Tax Statistical Yearbook of Sweden 1999 1 Skattestatistisk årsbok 1999 Tax Statistical Yearbook of Sweden 1999 2 En god herde klipper fåren men skinnar dem inte. KEJSAR TIBERIUS FÖRORD 3 Förord Riksskatteverket (RSV) ger nu ut den andra upplagan

Läs mer

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2007

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2007 2007 Skatter i Sverige skattestatistisk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2007 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 2006 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Skatter i Sverige Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 Skatter i Sverige SkatteStatiStiSk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 Via Skatteverkets webbplats

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2009

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2009 2009 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2009 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2011

Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2011 2011 Skatter i Sverige skattestatistisk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2011 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster

Bilaga 6. Specifikation av statsbudgetens inkomster Bilaga 6 Specifikation av ens Bilaga 6 Specifikation av ens Innehållsförteckning Specifikation ens..5 3 Tabell 6 Specifikation ens budgetåret 2000 Tusental kronor / Skillnad mot Inkomsttitel Inkomster

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Del II Skattebaser och skatteinkomster

Del II Skattebaser och skatteinkomster 37 Del II Skattebaser och skatteinkomster 38 Genom 1902 års taxeringsreform överfördes den direkta beskattningen till staten och självdeklarationsplikt infördes. För första gången infördes progressiv statlig

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents

Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents DETALJERAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 253 Detaljerad innehållsförteckning Detailed table of contents 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 13 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...13 1.1.1 Finansieringen

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012 2012 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2012 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 2013 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2013 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatter isverige. Skattestatistisk årsbok 2014. TaxStatistical Yearbook of Sweden 2014

Skatter isverige. Skattestatistisk årsbok 2014. TaxStatistical Yearbook of Sweden 2014 Skatter isverige Skattestatistisk årsbok 2014 TaxStatistical Yearbook of Sweden 2014 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 363 Fastighet... 431 Internationellt... 489 Punktskatter... 703 Skatteförfarande... 829 Redovisning... 971 Brott och

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:1

Regeringens proposition 1997/98:1 Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. . Regeringens

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Fel och fusk. 9.1 Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m. 9.1.1 Olika begrepp. 9.1.2 Direkta och indirekta metoder

Fel och fusk. 9.1 Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m. 9.1.1 Olika begrepp. 9.1.2 Direkta och indirekta metoder 165 9 Fel och fusk 9.1 Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m. 9.1.1 Olika begrepp Skattskyldiga kan undandra skatt dels genom att undgå att bli beskattade dels genom att undgå att betala påförd

Läs mer

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken NR/FSR, NR/OEM 2012-11-29 Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23

Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 Rapport Inkomstliggaren 2016 ESV 2016:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 ESV 2006:9 Inkomstliggaren 2006 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 Inkomstliggaren 2006 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3

ESV 2007:14. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 ESV 2007:14 Inkomstliggaren 2007 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-233-3 Inkomstliggaren 2007 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Det är en dokumentation över de bestämmelser

Läs mer

DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH FINANSPOLITIKEN (S

DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH FINANSPOLITIKEN (S DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH FINANSPOLITIKEN (S.189-201 DEN OFFENTLIGA SEKTORN Den offentliga sektorn omfattar: Staten Kommunerna De olika statliga instanserna Nattväktarstaten: försvar, rättsväsendet och

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 417. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 417. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 361 Fastighet... 417 Internationellt... 475 Punktskatter... 713 Skatteförfarande... 847 Redovisning... 983 Brott och

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Regeringen backade om entreprenörsskatten

Regeringen backade om entreprenörsskatten Regeringen backade om entreprenörsskatten 1 Skattesystemet måste Främja tillväxt ge incitament till arbete, företagande, sparande, investeringar Ge ökad konkurrenskaft nivåer och regler måste vara minst

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Oroliga skattebaser. Riskområden för skattefel med internationell anknytning. Av Annika Persson* Expertrapport 1 till skattebasutredningen

Oroliga skattebaser. Riskområden för skattefel med internationell anknytning. Av Annika Persson* Expertrapport 1 till skattebasutredningen Oroliga skattebaser Riskområden för skattefel med internationell anknytning Av Annika Persson* Expertrapport 1 till skattebasutredningen Januari 2002 *Utvärderingsenheten, Riksskatteverket, 171 94 Solna.

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

1 SKATTER I ETT EKONOMISKT OCH HISTORISKT PERSPEKTIV. Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning.

1 SKATTER I ETT EKONOMISKT OCH HISTORISKT PERSPEKTIV. Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning. Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning. 16 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv I detta kapitel presenteras en ekonomisk och historisk referensram som bakgrund

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skr. /12:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på för budgetåret Skatt på arbete 892 448 688 908 713 343 16 264 655 873 916 854 867 104 227 1100 Direkta

Läs mer

DET SVENSKA SKATTESYSTEMET

DET SVENSKA SKATTESYSTEMET DET SVENSKA SKATTESYSTEMET INDIVIDBESKATTNING Gôran Grosskopf Gunnar Johansson Gunnar Rabe ÂTTONDE UPPLAGAN FRITZES Innehâll del 1 Avdelning I: Inledning 15 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik

Läs mer

j RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

j RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 j13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 49 50 47 52+ 51 49 61+ 58+ 47 44 46 52 65+ Kvinna 51 50 53 48-49 51 39-42- 53 56 54 48 35- Fr1b. Ålder 18-24 år 11 15+ 8-11 9 7-16+ 6-10 34+ 11

Läs mer

Höjning av alkoholskatten

Höjning av alkoholskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av alkoholskatten April 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin

Läs mer

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget

Bilaga 1. Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skr. /13:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på Skatt på arbete 927 996 078 935 502 409 7 506 331 905 118 293 874 068 236 1100 Direkta skatter på arbete

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

Administration av skattesystemet

Administration av skattesystemet 217 12 Administration av skattesystemet 12.1 Inledning Skattesystemet berör alla invånare, företag och organisationer och nästan alla deltar i dess administration som deklaranter, uppgiftslämnare eller

Läs mer

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8

Rapport skapad: :44:23 Sida 1 av 8 ens utfall Specifikation ens inkomster för budgetåren - med års inkomststruktur skillnad mot skillnad mot SBU 1000 Skatter m.m. 809 325 339 808 875 025-450 314 815 528 555 806 316 061-113 268 0 Skatt på

Läs mer

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 22 I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 2. SKATTER OCH SOCIALAVGIFTER I ETT TOTALPERSPEKTIV 23 2 Skatter och socialavgifter i ett totalperspektiv I detta

Läs mer

IMPAKT introduktion till det svenska skattesystemet

IMPAKT introduktion till det svenska skattesystemet IMPAKT introduktion till det svenska skattesystemet IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014.

Introduktion till företagsbeskattningen. Vad är företagsbeskattning? Historik. Termin 5 SFL 4 27 mars 2014. Introduktion till företagsbeskattningen Termin 5 SFL 4 27 mars 2014 Bertil Wiman 1 Vad är företagsbeskattning? Beskattning av näringsverksamhet oavsett om den bedrivs av individer eller juridiska personer

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Förord. Solna i februari 2008. Jan-Erik Bäckman /Chef för analysenheten/

Förord. Solna i februari 2008. Jan-Erik Bäckman /Chef för analysenheten/ Förord Att privatpersoner och företag betalar de skatter som beslutats av riksdag, landsting och kommuner är viktigt för att upprätthålla förtroendet för samhällets institutioner i allmänhet och skattesystemet

Läs mer

Del III Särskilda redovisningar

Del III Särskilda redovisningar 139 Del III Särskilda redovisningar 140 Utdrag ur den första preliminärskattetabellen. Staten övertog ansvaret för debitering och uppbörd av alla skatter och avgifter 1947. För första gången skulle skattebetalning

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:462 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 827 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

17 Inbetalning av skatt

17 Inbetalning av skatt Inbetalning av skatt, Kapitel 17 555 17 Inbetalning av skatt 16 kap. SBL 44 45 SBF Prop. 1996/97:100 s. 279 297 (tidpunkter för betalning av skatter och avgifter), s. 604 610 (författningskommentar till

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Skatteverket; beslutade den 22 augusti 2007. RA-MS 2007:74 Riksarkivet beslutar

Läs mer

Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning.

Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning. 16 Översättning av Adam Smiths fyra grundläggande principer om beskattning. 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv I detta kapitel presenteras en ekonomisk och historisk referensram som bakgrund

Läs mer

Svarta löner är oskattbara GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD

Svarta löner är oskattbara GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD 128 Svarta löner är oskattbara GRÖNKÖPINGS VECKOBLAD 9. FEL OCH FUSK 129 9 Fel och fusk 9.1 Terminologi och olika undersökningsmetoder m.m. Skattskyldiga kan undgå skatt dels genom att undgå att bli beskattade

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer