annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen"

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons natural resources för alla led i gruv- och mineralbranschen JUNI 2012 Sprängning fokus på miljö och säkerhet Prospektering grunden för gruvdrift God finansiering förutsättningen för lyckade projekt Annie Lööf så viktig är gruvnäringen Produktionsutrustning allt mer automation CSR viktigt för gruvbolagen Gruvbranschen om kompetensbristen En hiss... Besök oss på Euro Mine Expo Skellefteå, juni 2012 Monter nr: minskar underhållskostnaden för din anläggning! När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har hissen en viktig roll. Våra hissar löser vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i sextio år.

2 2 ledare Möjligheter och utmaningar läs mer om... Sambandet att ekonomisk utveckling kräver metaller ger i sig stora möjligheter för Sverige utifrån landets tradition och geologiska förutsättning. Lennart Gustavsson Ordförande GEORANGE Världsmarknadens ökande efterfrågan av mineralråvaror har fått EU att inse betydelsen av Sveriges och då kanske specifikt norra Sveriges fyndigheter. Det är dock önskvärt att öka medvetenheten, såväl inom Europa och Sverige som i övriga världen om vår roll som en viktig leverantör av förädlade produkter och tjänster och inte enbart som en exportör av råvaror. Hållbar utveckling handlar om att miljöfrågor ska samverka med de ekonomiska och sociala intressena i samhället. Sverige har en stor potential att vara ett föregångsland vad gäller tillämpning av ny miljöteknik och efterbehandlingsmetoder så att alla tre förutsättningar för en hållbar utveckling samverkar. Det skapar konkurrenskraft och arbetstillfällen, samtidigt som värdefulla naturvärden och turism, rennärings- och friluftsintressen kan bevaras. Gruvindustrin är basen för ett helt kluster av aktiviteter med världsledande tillverkare av gruvutrustningar som tillsammans med konsulter och FoU-institutioner bildar ett dynamiskt kluster. Vi har goda förutsättningar att vidga dessa nätverk och till och med att skapa nya. Ringarna på vattnet kan bli större! För att nå en hållbar användning av Sveriges mineraltillgångar och genom detta öka den svensk konkurrenskraft och tillväxt menar jag att några faktorer är centrala: En ökad satsning på utbildning av strategiskt viktiga yrkesgrupper är nödvändig. Branschens snabba utveckling under 2000-talet har medfört en brist på välutbildade ingenjörer, geologer och andra experter som krävs för att driva ett gruvprojekt på ett rationellt och effektivt sätt. En utveckling av gruvindustrin förutsätter även förstärkt forskning inom området. Universiteten måste ges förstärkta resurser för forskning inom områden som direkt eller indirekt har anknytning till gruvverksamhet. Fokusområden bör bland annat vara hanteringen av utsläpp från gruvsektorn och utveckling av miljöteknik inom området.»en utveckling av gruvindustrin förutsätter även förstärkt forskning inom området. En ökad satsning på jämställdhetsfrågor är nödvändig för att klara rekryteringsbehovet samt minska den sneda könsfördelningen i branschen. Det är viktigt att bygga attraktiva samhällen som ger ökad inflyttning och som får folk att stanna. Ska orter i Sverige vara attraktiva måste de kunna erbjuda bra och utvecklande arbeten, en fungerande service och en meningsfull fritid för både kvinnor och män. Industrins produkter och förädlade råvaror fraktas till stor del på järnväg, från källan i norr och stegvis söderut till Europas industrier och marknader. Norrbotniabanan är, tillsammans med utveckling av det övriga järnvägs- och vägsystemet, i detta sammanhang av central strategisk betydelse. Tillståndsprövningen måste effektiviseras men detta få inte ske på bekostnad av kvalitet och miljökrav. En ökad samordning mellan olika politikområden för att nyttja den svenska gruv- och mineralindustrin för en positiv regional utveckling måste ske. Som ordförande i GEORANGE är jag övertygad om att Sverige har stora möjligheter att under lång tid vara ett ledande land vad gäller gruvrelaterad verksamhet. Vi kan bland annat göra det genom att utveckla mötesplatser som Euro Mine Expo som genomförs nästa vecka i Skellefteå. Vad som började som en liten mötesplats 2007 i Malå har nu vuxit till en Europeisk viktig träffpunkt. Vi ses på Euro Mine Expo nästa vecka! Nordisk gruvnäring en överblick 06 Konsulter viktiga för gruvnäringen 08 Framgångsrika projekt 10 Fokus på guld 12 Profilintervju Annie Lööf 14 Råvaror 16 Produktionsutrustning säkerhet prio ett 17 Euro Mine Expo 18 Gruvbranschen om kompetensbristen 20 Socialt ansvar viktigt för gruvbolagen 22 Borrning Natural resources Projektledare: Markus Kaplun, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Anders Edström Frejman, Fredrik Dhejne Omslagsbild: Anna-Karin Nyman Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Dagens industri, juni 2012 Tryck: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB, Landvetter, MittMediaPrint, Örnsköldsvik Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: Tuffa miljöer kräver robusta filter TSF-filter TSF-filtret är resultatet av över 30 års erfarenheter och forskning tillsammans med våra kunder, främst inom stål-, gjuteri-, mineral- och kemi industrin. TSF bygger på väl beprövade principer beträffande gasföring och extremt jämn gasfördelning i filtret. Processfilter Sweden AB Tel:

3 annons Bengt Ljung, VD Botnia Exploration Botnia Exploration I skrivande stund innehåller fem av de 17 hittills analyserade borrkärnorna från vårvinterns borrning vid undersökningstillståndet Stenberget 3 synligt guld! Men det mest anmärkningsvärda är att i ett av hålen har nästan 4 m med 20.6 g/t guld inkluderande 0.60 m med 130 g/t uppmätts! Synligt guld i borrkärnor ger Botnia råg i ryggen Det unga prospekteringsbolaget Botnia Exploration har under vintern och vårvintern fortsatt sina diamantborrningar i undersökningstillståndet Stenberget 3 väster om Vindelgransele i Lycksele kommun. I analysen från två av borrhålen har man uppmätt sensationellt höga värden på guld. Prospektering är att betrakta som kvalificerad skattletning som kräver såväl tålamod som en välfylld prospekteringskassa. Botnia Explorations VD Bengt Ljung, menar att man har bådadera. Nu verkar det i alla fall som om det tålmodiga arbetet gett resultat. Botnia Exploration har nämligen under vintern och vårvintern utfört diamantborrningar i undersökningstillståndet Stenberget 3 väster om Vindelgransele i Lycksele kommun. Stenberget 3 är beläget endast två kilometer från bearbetningskoncessionen Vargbäcken och Borrningsetapp 1 avslutades för säsongen i mars-april. Längre än så kan man inte hålla på, eftersom framkomligheten DET SPÄNNANDE ÄR ATT KVARTSGÅNGEN SER UT ATT ÖKA MOT DJUPET för maskinerna minskar i terrängen och man får avvakta tills nästa borrprogram kan sätta igång. Sammanlagt har dock 25 hål om totalt 4000 meter berg borrats varav 17 hål i skrivande stund har analyserats hos ALS Minerals. I ett av hålen på ett djup av cirka 135 meter, har guldhalter upp till 130 gram per ton uppmätts. Som jämförelse kan nämnas att lönsam nationell och internationell guldbrytning görs med halter varierande från 1-5 gram per ton. En tumregel i branschen är också att synligt guld i borrkärnor erfarenhetsmässigt tyder på guldhalter på 20 gram per ton eller mer. Självfallet krävs fortsatta analyser av övriga borrhål och ytterligare borrningar innan vi kan dra några större växlar av detta, men det ser ju onekligen lovande ut!, säger Bengt Ljung Bakgrunden till hans entusiasm är att det pussel man lägger med egna geologiska bedömningar och antaganden verka stämma väl överens med verkligheten. Det vill säga resultaten av kärnborrningarna verkar styrka antagandet att man lyckats spåra ursprunget till de guldhaltiga block man tidigare hittat i marknivå! I dagsläget kan vi se en cirka 250 meter lång sammanhängande kvartsgång med höga guldhalter och med en bredd från två till cirka fem meter. Och han fortsätter: För närvarande vet vi att guldet är med ner till cirka 200 meter, men det spännande är att kvartsgången ser ut att öka mot djupet. Analysresultatet i Borrhål 11 som visar 130 gram guld per ton är naturligtvis en sensationell upptäckt! Bengt Ljung berättar att den luttrade geologen Göran Peterssons direkta kommentar var: Bengt, så här höga resultat har jag aldrig varit med om i hela mitt liv! De pengar vi nu fått in i och med den nya emissionen ska vi bland annat använda för att förstärka vår kunskap om denna fyndighet, avslutar Bengt Ljung. OM BOTNIA EXPLORATION Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige och inriktar sig på att fyndighetsutveckla mineraliseringar och skapa malmbas. Organisationen består av erfarna geologer och malmletare, med ovärderliga kunskaper om landområden med stor potential som ännu inte upptagits av konkurrenter. Därtill har företaget en styrelse och ledning med gedigen kompetens inom företagsledning. Botnia Exploration AB Box 1343 Herserudsvägen Lidingö

4 4 överblick nordisk gruvnäring Rekord präglade gruvåret 2011 Förra året var ett rekordår på många sätt i svensk gruvnäring. Malmbrytning såväl som investeringar i prospektering och antalet undersökningstillstånd nådde nya toppnivåer. text Anders Edström Frejman grafik Sveriges Geologiska Undersökning Det finns flera anledningar till att Norden är ett attraktivt område för gruvdrift. Geologin, transparenta spelregler, legal respektive politisk stabilitet och god infrastruktur i form av vägar, järnvägar och elektricitet är några exempel på grundförutsättningar för gruvdrift och är helt avgörande för investeringsviljan. Norden är dessutom en del av Fennoscandia, det geologiska namnet för Finland, Karelen, Kolahalvön, Sverige och Norge. Detta geografiska område är generellt sett mycket intressant av geologiska skäl. Området bedöms allmänt vara underprospekterat inte minst Sverige genom en tidigare protektionistisk gruvlagstiftning. Det finns förstås mycket stora oexploaterade naturtillgångar i form av malmer på många andra ställen i världen. Ryssland är ett exempel på ett land med stora naturtillgångar och förhållandevis god infrastruktur. Det som bidrar till att hämma investeringsviljan gällande gruvprojekt i detta land i jämförelse med Norden är att de politiska och legala strukturerna inte anses vara lika gynnsamma. Andra rika naturtillgångar finns i Afrika och de norra delarna av det stora gruvlandet Kanada. Många tänkta gruvprojekt i dessa geografiska områden förutsätter dock mycket stora investeringar i exempelvis järnvägar för att vara lönsamma. Denna initiala ekonomiska risk enbart i infrastruktur är för stor för att många projekt av denna typ ska kunna starta. Ett gruvprojekt är nämligen till stor del ett logistikprojekt som förutsätter rationella transporter. En av anledningarna till att LKAB:s verksamhet med djupa underjordsgruvor lyckades överleva gruvdöden på och 1980-talet i konkurrens med rationella dagbrott var just en hög intern automatiseringsgrad och effektiv logistik. LKAB har till exempel ett eget underjordiskt järnvägsnät som förbinder underjordsbrytningen med marknivå. Företagets gruvor i Kiruna och Malmberget använder den statliga Malmbanan för transport till utskeppningshamnarna i Narvik och Luleå för rationella transporter. Den kommande driftstarten av det nya järnmalmsprojektet i Pajala skulle inte heller varit genomförbar om inte det legat tillräckligt nära Malmbanan i Svappavaara och inte funnits överkapacitet på denna. En annan del som också räknas in i begreppet infrastruktur är elektricitet. Sverige har sedan länge en tyngdpunkt på gruvdrift i norra delen av landet. En utveckling som förstärks i och med nya gruvor som öppnas här. Ett lyckligt sammanträffande är det faktum att en förkrossande majoritet av de svenska vattenkraftverken också ligger här, vilket såväl gruvor»2011 var ett rekord år både gällande malmbrytning och undersökningstillstånd. som smält- och stålverk vilka alla är storförbrukare av el gynnas av. Det svenska elpriset är internationellt sett lågt och tillgängligheten, det vill säga elleveransernas tillförlitlighet, är hög. Dessa två skäl utöver den norrländska vinterkylan i Luleå bidrog sannolikt starkt till Facebooks första etablering av datacenter utanför USA:s gränser. I ett internationellt perspektiv är vi i Norden en liten malmproducent. Kina, Brasilien och Australien är exempelvis mångdubbelt mycket större på järnmalm. När det gäller koppar är både Nord-, men framförallt Sydamerika stora producenter. Det vi i Norden kan konkurrera med är hög kvalitet på malm, exempelvis hög renhet som lämpar sig för produktion av bättre stålsorter och givetvis färdiga produkter såsom höghållfast stål. Enligt branschorganisationen Jernkontoret kommer 65 procent av stålproduktionen från malm, en utveckling man tror håller i sig eftersom många stålapplikationer till exempel byggnader eller infrastruktur som järnväg har lång livslängd och det lär dröja innan dessa återvänder till systemet som skrot. Intressant att notera är också att de inhemska kinesiska järnmalmsgruvorna inte klarar av att möta den efterfrågan som är och har varit. En del av gruvorna är inte särskilt stora och man bryter vid så låga järnhalter som 20 procent. Trots att lönerna är låga blir denna malm relativt sett dyr. Inflationen i Kina gör att kostnaderna successivt höjs och detta 0 Vill du veta en hemlighet? Vår hemlighet bakom lönsammare materialhantering är enkel. Vi kombinerar helt enkelt vår kompetens, vårt engagemang och breda utbud med din erfarenhet av just din anläggning och produktion. Vi löser dina behov av materialhantering med hjälp av individuellt anpassade lösningar och modern teknik. På vår hemsida berättar vi fler hemligheter.

5 nordisk gruvnäring 5 överblick bidrar till att bilda en slags miniminivå på järnmalmspriset. Om priset på järnmalm sjunker är dessa gruvor de första som tappar lönsamhet. Med det resonemanget talar mycket för ett fortsatt starkt kinesiskt importbehov av järnmalm. Hur ser det då ut när det gäller svenska, norska och finska gruvor? Norge har tre större metallgruvor igång. Två järnmalmsgruvor; Ørtfjell i Rana i mellersta Norge och en i Kirkenes i norr samt en titangruva i Tellnes i söder. Vid utgången av år 2011 fanns det nio aktiva finska metallgruvor: Talvivaara i Sotkamo (nickel, koppar, zink, kobolt), Pyhäsalmi (koppar, zink, silver, guld), Kemi (krom) samt guldgruvor i Kittilä, Orivesi, Pahtavaara och Jokisivu. Så sent som under 2011 öppnade guldgruvorna Pampalo och Laiva. För närvarande har vi 15 aktiva metallgruvor i Sverige där Dannemora och Kankberg är de senast tillkomna. Tyngdpunkten för den svenska gruvnäringen ligger i Bergslagen och Norra Sverige. Det privata bolaget Boliden och det statliga LKAB dominerar stort, men det utländska ägandet ökar emellertid, speciellt när det gäller senare och sannolikt även kommande gruvstarter. Anledningen är att det krävs mycket kapital och att det inte självklart låter sig finnas inom Sveriges gränser. Vår näringsminister säger i denna tidnings profilintervju att hon inte håller det för osannolikt att de svenska gruvorna är fördubblade inom 10 till 15 år. Ser man till de investeringar som görs i prospektering inom Sveriges gränser så är det kanske inte helt omöjligt. Under 2011 satsades 783 miljoner kronor i prospektering, vilket är över 20 miljoner mer än toppåret Detta enligt statistik sammanställd av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Statistik över undersökningstillstånd och inmutningar är också intressant läsning. Summan av förlängda och nya undersökningstillstånd nådde även här all-time-high under 2011 med 573 stycken. SGU konstaterar att det vid årsskiftet fanns giltiga undersökningstillstånd fördelade på 97 företag och 47 personer var ett rekordår för malmproduktionen. Över 60 miljoner ton malm producerades, fem miljoner ton mer än toppåret Denna siffra pulvriserades dock under 2011 då siffran landade på totalt hela 67,3, varav 30,4 miljoner järnmalm för anrikning och 36,9 miljoner ton icke järnmalm. Detta enligt färsk statistik från SGU. Men det tar inte slut där. Enligt en enkät som SGU sammanställde och redovisade i slutet av förra året räknar de svenska gruvbolagen med en produktion av 70 miljoner ton järnmalm och 46 miljoner icke järnmalm år Enbart LKAB planerar en kapacitetsökning från 28 till hela 37 miljoner ton från och med Gruvbolagens prognos för 2020 ger vid handen att järnmalmen ligger kvar på samma nivå, men att icke-järnmalm ökar till 56 miljoner ton per år. Smart fakta Omfattande statistik om den nordiska gruvbranschen finns förutom på SGU:s hemsida även i publikationen Bergverksstatistik som SGU ger ut varje år samt förstås på nämnda företags hemsidor. SGU:s norska motsvarighet är Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) och den finska dito Geologiska Forskningscentralen (GTK). Foto: Petter Karlberg Frigör kapital med kontraktsgarantier Kontraktsgarantier i form av försäkringslösningar används av allt fler företag för att säkra åtaganden i kontrakt, exempelvis i samband med upphandlingar, transaktioner och entreprenader. Fördelen är att parterna kan frigöra kapital och på så sätt kan göra en bra affär ännu bättre. Det är riktigt, säger Andrea Möllerberg, COO på Nordic Guarantee. Man kan säga att våra kontraktsgarantier fungerar som ett smörjmedel i avtal och transaktioner. Det händer fortfarande att vi möter industriföretag som inte känner till den här typen av kontraktsgarantier, även om man är bekant med till exempel förskottsgarantier. Det beror på att man traditionellt har använt bankgarantier. Vår lösning kräver ingen motsäkerhet och man binder därför inget kapital. Kontraktsgarantier tar en allt större andel av marknaden i de nordiska länderna. Särskilt inom verkstadsindustrin och byggsektorn är kontraktsgarantier ett starkt alternativ till bankgaranti i de olika faserna av en affär och leverans. Det kan till exempel handla om att garantera anbud, fullgörande, betalningar och garantitid. Det stämmer, säger Andrea Möllerberg, marknaden har upptäckt de fördelar vi erbjuder och att det är lika tryggt att säkra en affär genom oss som det är att gå till banken. Våra kunder menar också att vi har ett mer serviceinriktat sätt att arbeta. Vi är helt enkelt lite snabbare och smidigare än vad bankerna kan vara. METALLER I ALL ÄRA. VI TAR hand om ALLT du KAn GRÄVA FRAM. Malm och metaller är viktiga råvaror som utvinns och levereras från gruvor och dagbrott till smältverk och stålverk runt om i landet. Men för oss spelar inte materialet någon roll. I våra anläggningar återvinns allt; papper, plast, elektronik, skrot, farligt avfall med mera. Med Stena Recycling får du alltid säkra transporter, korrekt hantering, kvalitetssäkrade produkter, högsta återvinningsgrad och bästa avsättning för återvunna råvaror. Vi arbetar helt enkelt med långsiktiga lösningar för både miljö, säkerhet och ekonomi. Vår helhetslösning, Stena Solutions, innebär att vi skräddarsyr en lösning för just din organisation där vi gör återvinningshanteringen enklare, mer bekymmersfri och mer lönsam. Våra återvinningsanläggningar finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Besök oss på och hitta din lokala Stena Recycling anläggning.

6 6 fokus järnmalm Foto: Sandvik Den klassiska bilden av en armé av spränghålsborrare har ersatts med en heldatoriserad spindelliknande borr-robot på hjul. Konsulter backar upp gruvnäringen Även om den klassiska delen i gruvdrift sysselsätter färre människor behövs det många kringtjänster, varav många är mycket specialiserade konsulttjänster eller underentreprenörer om man så vill. text Anders Edström Frejman Produktiviteten i svensk gruvnäring har förbättrats radikalt sedan 1960-talet då antalet sysselsatta var som störst. Modern gruvdrift kan närmast beskrivas som en processindustri med mycket stort inslag av mekanisering och automatisering. Förhållandevis få personer är involverade i det traditionella underjordsarbetet och den klassiska bilden av en armé av spränghålsborrare har ersatts med en heldatoriserad spindelliknande borr-robot på hjul. Men faktum är att trots denna strömlinjeformning eller kanske tack vare detta behövs konsulter och underkonsulter. De återfinns vid återvinning, nyprospektering, vid modernisering, i sprängtekniska utredningar eller vid vidareutbildning. Ett exempel på ett företag som sysslar med de två senare är Bergutbildarna AB som är ett utbildningsoch kunskapsföretag inom berg-, borr- och sprängteknik. Det sker så otroligt mycket inom området så det händer att vi i utbildningssammanhang samarbetar med maskintillverkare som Sandvik och Atlas Copco samt med sprängämnestillverkare, berättar Michael Hermansson just hemkommen från Zambia där man arbetar intensivt med att höja produktiviteten i landets gruvor. Och det finns massor att göra även här på hemmaplan. Från att ha varit en solnedgångsindustri saknas det nu kompetent personal; klassiska tunnelarbetare, men med kunskap om modern tunneldrivningsteknik. För det handlar nämligen inte bara om gruvor utan även om samma kompetens till våra stora infrastrukturprojekt. Bara inom sprängning har det skett en enorm utveckling både genom flytande sprängmedel och elektroniska sprängkapslar som utan»elektroniska sprängkapslar har revolutionerat sprängningen. Michael Hermansson överdrift revolutionerat sprängningen genom att man kan få rätt tider i en så kallad tändplan i en tunnel. Ett helt annat område är återvinning i gruvnäringen. Återvinningsbolaget Stena Recycling har utvecklat ett helt koncept när det gäller avfallshantering och återvinning i gruvnäringen. Förutom att bygga och ansvara för återvinningsstationer hundratals meter under jordytan genomför man miljöutbildningar för personalen i gruvorna. Sammantaget bidrar det till en effektivare avfallshantering. Vi gör avfallshanteringen så enkel som möjligt för våra kunder i gruvnäringen. Vi kan ta hand om allt de lämnar efter sig, både ovan och under jord. Genom att jobba»genom att jobba långsiktigt och bygga upp en effektiv avfallslösning avlastar vi kunden. Erik Selin långsiktigt och bygga upp en effektiv avfallslösning avlastar vi kunden och frigör resurser som de kan lägga på kärnverksamheten. Samtidigt får kunden avsättning för det avfall som har ett värde, säger Erik Selin, filialchef på Stena Recycling i Kiruna. Efter klassificering och sortering skickas materialet för vidare behandling på företagets andra anläggningar. Järn- och metallskrot blir förstås ny råvara i slutändan. Oljerester kan bli konverterad eldningsolja och smörjfett kan energiåtervinnas i specialanläggningar. Som vi ser det är avfall inte ett problem utan en resurs som kan få nytt liv i kretsloppet, avslutar Erik Selin. Smart fakta Underkonsulter till modern gruvdrift finns överallt. Till exempel inom utbildning, vid moderniseringar, marknadsstudier, miljöutredningar, byggnadsprojektering och återvinning. Boliden invigde pimpat smältverk Foto: Boliden Nu är Bolidens nya smältverk för elektronikskrot formellt invigt. Invigningen av miljardprojektet som ger en avsevärd kapacitetsökning skedde formellt i början av juni med självaste miljöminister Lena Ek och Bolidens vd Lennart Evrell på plats. De behövde dock inte känna sig särskilt ensamma tack vare att flera hundra gäster i form av kunder, leverantörer, investerare och politiker också vara inbjudna. Boliden har en lång tradition på orten då kopparproduktionen startade här redan I dag är smältverket enligt företagets enligt egen utsago ett av världens effektivaste kopparsmältverk och företaget en av världens största återvinnare av elektronikskrot. Huvudprodukterna för smältverket är koppar, bly, zinkklinker, guld och silver. Återvinningen av elektronikskrotet är ett komplement till smältverkets produktion och smältverket tar i dagsläget hand om 60 procent av elektronikskrotet från insamlingsföretag i Europa. Detta transporteras till Skellefteå med tåg. Miljövinsterna är stora. Metaller som utvinns ur skrot kräver endast 10 till 15 procent av den energi som åtgår till att utvinna dem ur malm och en produkt som en mobiltelefon är bokstavligen en guldgruva. Sligen som kommer från Aitikgruvan innehåller åtta gram guld per ton, medan ett ton mobiltelefoner innehåller uppemot 200 gram guld. Vi Vill bidra till en hållbar utveckling för ProduceNter och konsumenter Sweco har under mer än 50 år varit engagerade i de största såväl som de minsta av de svenska gruvprojekten. Vi vill tacka våra kunder för förmånen att få arbeta med utmanande och utvecklande uppdrag och hoppas på ytterligare 50 år av givande samarbete! Läs mer om våra konsulttjänster på

7 annons Proffice hårdsatsar i gruvbranschen CAMM bildar kärnan i LTU:s excellens inom området gruv- och metallurgi, där LTU av regeringen inom ramen för utlysningen av strategiska forskningsområden som enda lärosäte i Sverige fått medel att bygga upp världsledande forskning inom området Hållbart nyttjande av naturresurser gruv och mineral. Excellenscentret CAMM arbetar inom följande områden: Geometallurgi Deep mining Lean mining Partikelteknologi Green mining Råvaror för framtidens järn och stålframställning (samarbete mellan LTU och Swerea MEFOS) För mer information kontakta verksamhetsledare Professor Pär Weihed är idag det mest kompletta universitetet i Sverige inom gruv, metallurgi och materialvetenskap. LTU har ett nationellt ansvar för utbildningar mot gruv-, prospekterings- och stålindustri. tekniska områden som är centrala för dessa branscher. LTU har idag ett nära samarbete direkt med industrin inom olika centrumbildningar såsom HLRC (Hjalmar Lundbohm Research Centre, gruvforskning), CHS (Centrum för högpresterande stål), ARC2 (Agricola Research Centre, partikelteknologi) och MiMeR (Minerals and Metals Recycling, återvinning). Proffice är inne i en hårdsatsning mot gruv- och mineralbranschen. Med specialinriktade rekryteringsmässor i södra Sverige ska man bemanna gruvor i Norrbotten. Lokala kontor nära gruvorna Med sin nya affärsenhet har Proffice påbörjat en långsiktig och målmedveten satsning inom gruvindustrin. Proffice Mining har redan framgångsrikt bemannat Boliden AB:s Kankbergsgruva och har flera pågående uppdrag för andra viktiga aktörer. Målet är att Proffice ska ha 200 anställda i Malmfälten i slutet av året, berättar Petter Lundgren, regionchef för Norrland. En viktig framgångsfaktor är den lokala närvaron och Proffice Mining har nu inte mindre än sex kontor inom gruvrekrytering. Förutom i det heta Malmfältsområdet (där kontor finns i Kiruna, Pajala och Gällivare) så har Proffice Mining även kontor i Avesta, Skellefteå och Luleå. Sammanlagt jobbar 15 personer mot gruvnäringen. Nationellt rekryteringsteam Inom affärsområdet finns ett nationellt rekryteringsteam som har som enda uppgift att aktivt söka personal. I detta arbete är Profficekoncernens 57 nordiska kontor en styrka. Ett gott exempel var när Proffice Mining fick en fråga från LKAB i Kiruna och inom fyra dagar hade två personer som flyttade upp från Trollhättan. Vi jobbar hela tiden med långsiktiga lösningar och vi ser till att säkra bostäder åt vår personal. De två som nu flyttade till Kiruna har bostad och i Pajala har vi säkrat bostäder för inflyttning i november, säger Petter Lundgren. Headhunting av specialister Sourcingteamet arbetar mycket med att hitta erfarna ingenjörer och chefer till gruvindustrin. Dessa rekryteringar kräver ofta headhunting, vilket gör att man når alla kandidater med rätt bakgrund och därmed kan lösa även mycket svåra rekryteringar. Specialister inom gruvindustrin är vanligtvis inte aktivt jobbsökande och det räcker därför inte att annonsera eller att leta i databaser. För att få kontakt krävs att vi som rekryterare själva initierar en dialog för att presentera den specifika tjänsten. Att hitta erfarna civilingenjörer och chefer är ett riktigt detektivarbete som kräver tålamod, kreativitet och initiativtagande, berättar Ellen Fridner som är Sourcing Manager. Petter Lundgren fortsätter: Proffice satsar långsiktigt på att även i fortsättningen vara det viktigaste rekryteringsföretaget inom gruvbranschen, både gällande arbetare och specialister. Kvalificerade tjänster Pöyry har i årtionden varit huvudkonsult i komplexa industriella projekt världen över. Pöyrys tjänster för gruv- och mineralförädlingsindustrin täcker hela investeringens livscykel från inledande prospektering och förstudier till projektets genomförande, verkställande och avslut. Pöyry är ett globalt konsult- och ingenjörsföretag specialiserat på hållbara lösningar. Focus ligger på att hitta effektiva lösningar för process-, vattenoch energiförbrukning, och de sociala och miljömässiga perspektiven av en investering är viktiga överväganden i varje projekt hos Pöyry. Vi har en bred erfarenhet i projekt som sträcker sig från gruva till färdig produkt.

8 8 inspiration framgångsrika projekt Foto: Marcel van Helvoort»Studien visar på god lönsamhet även vid silverpriser under dagens nivåer. Timo Lindborg Projektbudgeten för återstarten av Dannemora är cirka en miljard, vilket är väldigt lågt. Ekonomisk uthållighet ger lönsamma gruvprojekt Gruvprojekt är till sin natur långsiktiga. Här beskrivs två svenska och ett finskt projekt där brytning redan sker eller startar senast inom ett par år. text Anders Edström Frejman Alla gruvprojekt vare sig det rör sig om start av brytning i nytt område eller nystart av brytning i en tidigare gruva tar tid att få i gång. Det gäller att ha ekonomiska muskler att orka driva projekt vidare även över tillfälliga dipp i världsekonomin. Tre projekt som överlevde finanskrisen och befinner sig i olika skeden är järnmalmsgruvorna Dannemora och Northland Resources och finska Taivaljärvi Silvergruva. Den senare ligger åtta mil öster om staden Kajaani. Projektet drivs av Sotkamo Silver AB sedan ett antal år tillbaka. De tidigare projektägarna hade drivit projektet ganska långt och hade även hunnit med att göra en snedbana ned till 350 meters djup i underjordsgruvan innan det lades i malpåse på 1980-talet. Förutsättningarna för projektet är lovande med god utveckling på silverpriset. Men också med tanke på senare undersökningar gällande omfattningen på malmkroppen. Geofysiska undersökningar som gjorts styrker ägarens egen uppfattning om att fyndigheten sträcker sig åtminstone ned till meter med tredubblad längd. Den exakta formen och kvaliteten på denna geofysiska anomali måste kontrolleras med kärnborrning. Denna är planerad att utföras under 2013 säger Timo Lindborg, vd Sotkamo Silver.»Magnetit är enkel att processa med hjälp av starka permanent magneter och av fallet är lätthanterat i jäm förelse med komplexmalmer. Niclas Dahlström Men den feasiblity studie som presenterades nu i mars bygger på brytvärdiga fyndigheter i en kropp som är 550 meter från topp till botten och 420 meter lång. Enligt studien har 3,1 miljoner ton malm överförts till kategorin bevisade och sannolika mineralreserver i samband med genomförandet av Bankable Feasibility study. Detta ger en livslängd på tio år, istället för de tidigare kommunicerade sju åren. Studien visar på god lönsamhet även vid silverpriser under dagens nivåer. Ett anrikningsverk planeras i Taivaljärvi som har kapacitet på cirka till ton malm per år. Planen är att årligen producera cirka 43 ton silver, 100 kilo guld och ton zink samt 1800 ton bly. Produktion förväntas starta vid årsskiftet 2013 eller i början av 2014, berättar Timo Lindborg. Ett projekt som bokstavligen vänt upp och ned på sin omgivning är starten av två järnmalmsgruvor i Pajala kommun. Kommunen som under många år ansetts vara en omöjlig kommun att driva fick en oväntad totalvändning på en presskonferens som hölls på kommunhuset i slutet av november Företaget Northland Resources meddelade att man hade långt framskridna planer på att starta brytning i dagbrott i kommunen. Sedan har det gått undan. Spaden sattes i jorden redan i december 2010 och i februari 2012 föll de allra sista pusselbitarna i finansieringen på plats, säger Niclas Dahlström, informationschef på Northland Resources Byggandet av anrikningsverket vid de kommande dagbrotten i Kaunisvaara är sedan länge i gång. Infrastruktur som till exempel en ny 130 kilovolts kraftledning till gruvområdet har byggts av Vattenfall. Brytningsstart är planerad till sista kvartalet 2012 och redan under det första kvartalet 2013 kommer den första leveransen av högvärdigt järnmalmskoncentrat skeppas från hamnen i Narvik. Projektbudgeten är cirka sex miljarder inklusive en miljard för anpassningen av hamnen i Narvik. Företaget har även planer på en järnmalmsgruva på den finska sidan i Hannukainen i Kolari där man innehar undersökningstillstånd för en kombinerad gruva för järn, koppar och guld för vilken det pågår en lönsamhetsstudie som kommer att presenteras senare i år. Men just nu är allt fokus på att få Kaunisvaara i drift. 600 till 700 personer arbetar för tillfället direkt eller indirekt med uppförandet av gruvområdet. Gruvorna kommer vid full drift ha 450 anställda och över 350 kommer att vara involverade i malmtransporterna som kommer att ske med specialbyggda lastbilar de 16 milen till Malmbanan i Svappavaara för vidare transport på järnväg till utskeppningshamnen i Narvik, säger Niclas Dahlström. I Dannemora i Österåkers kommun har en av Sveriges äldsta gruvor återstartats. Gruvan som man utifrån skriftliga dokument med säkerhet vet hade brytning 1481 levde ända fram till 1992 då den dåvarande ägaren SSAB lade ned gruvan. Sedan 2005 är Dannemora Mineral AB ägaren gruvan och totalt handlar återstarten om en investering på totalt en miljard kronor. Något som närmast är att betrakta som ett reapris i sammanhanget när det handlar om ett gruvprojekt. Liksom för de kommande gruvorna i Pajala rör det sig om brytning av magnetit som relativt enkelt låter sig processas med hjälp av starka permanentmagneter och som också har den fördelen att restprodukten GeoArena 2012 mötesplats med fokus på geologi! Uppsala oktober 2012 inte behöver läggas i avfallsdammar för att skydda miljön utan kan läggas på deponi. Den största delen i Dannemoras investering har gjorts i underjordsdelen med nytt system för uppvärmning samt helt nytt el- och ventilationssystem. Investeringen omfattar även en kross under jord samt en ny hiss för att transportera upp malmen, berättar Kjell Klippmark, vd för det bolag i koncernen som driver gruvproduktionen. Tack vare modern produktionsutrustning, effektivare sprängmedelshantering och ett helt nytt sovringsverk som ersätter det gamla från 1950-talet räknar man med hög produktivitet på 130 anställda i bolaget samt cirka 40 entreprenörer. Vi beräknar att producera två miljoner järnmalm per år. Det är tre gånger mer än de tidigare toppåren. Projektet har rullat på enligt plan och man har inte råkar ut för några större problem än de man vanligen får räkna med i komplexa projekt av denna typ. Produktionen av malm är i gång och så sent som i april började man köra det nya sovringsverket. Helt enligt plan kör vi inte full produktionstakt i detta skede, eftersom det tar tid att trimma in sovringsverket och alla andra led i processen, avslutar Kjell Klippmark. Smart fakta Uppstartstiden på en ny gruva är mellan åtta till tio år. Detta på grund av alla led i de prospekterings-, tillstånds- respektive finansieringsprocesser som föregår malmproduktionen.

9 Alla gruvor ligger Kalk är en viktig råvara Den renar vårt vatten, förbättrar våra skördar och ger oss starka och friska djur. Dessutom är den nödvändig för tillverkningen av stål och papper. Nordkalk förädlar kalkstenen till högklassiga produkter med hänsyn till natur och miljö. Vi utvecklar skräddarsydda produkt- och servicekoncept för kunder inom pappers-, ståloch byggmaterialindustrin samt inom miljövård och lantbruk. Besök oss på Euro Mine Expo, så berättar vi mer! I Zinkgruvan bryter vi zink, bly, silver och koppar. Gruvan är meter djup och ligger i Askersunds kommun, sex mil söder om Örebro och mittemellan Stockholm och Göteborg. Vårt fokus är hållbar utveckling. Vi rör oss i en internationell miljö och på en global marknad. I Zinkgruvan inte i norr Zinkgruvan - Sveriges sydligaste gruva har vi brutit malm sedan och vi producerar nu mer metall än någonsin. Zinkgruvan Mining är ett helägt dotterbolag till Lundin Mining AB som är noterat på börsen i Stockholm och Toronto. Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensprodukter Info: För karriärmöjligheter: jobb.zinkgruvan.com DIN EGEN GULDRESERV inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover du lite bättre om nätterna. En klok rekommendation är att ha cirka 10 procent guld i sin sparportfölj, vid sidan av aktier och obligationer. Guld har en inbyggd säkerhet och är historiskt sett en trygg sparform. Hos Guldcentralen är det enkelt att köpa och sälja guld. Momsfritt och problemfritt! Vi är en seriös aktör och ett av Sveriges ledande företag inom handel med investeringsguld.våra kunder är allt från småsparare som köper guldmynt och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar vi mer om det ädla guldet. Tel

10 10 möjligheter guld»guldet har också behållit sin traditionella roll som tillflykt när det gäller investeringar i osäkra tider. Markus Ekberg»Sammantaget tror jag att den starka prisuppgången på guld ligger bakom oss. Jörgen Kennemark En guldtacka väger normalt 12,5 kilo och är då värd omkring 4,5 miljoner kronor. Guldet tillflykt vid finansiell oro Guldet har följt människan genom historien och har en magisk lockelse för sin skönhet, beständighet och inte minst för sitt värde. Guldpriset ligger på en hög nivå vilket driver på prospektering och brytning. text Fredrik Dhejne Guld är egentligen grunden till företaget Boliden, berättar informationsdirektör Marcela Sylvander. Den stora guldfyndigheten hittades i Fågelmyran Snitthalten låg på 19 gram per ton men det fanns delar av malmen som hade flera hundra gram per ton. Som en jämförelse kan sägas att Sydafrikas guldgruvor på den tiden hade halter på 7 till 14 gram per ton. Nu öppnar Boliden sin femte svenska guldgruva, Kankberg. Där ligger guldhalterna på fyra gram per ton. Kankberg kommer i full produktion i slutet av året och gruvan innehåller även den sällsynta metallen tellur. Kankbergmalmen väntas räcka fram till I orostider ökar efterfrågan på guld. Man kan säga att guldpriset påverkas av räntenivåerna, dollarkursen och politisk oro. I januari 2007 låg priset på 600 till 700 dollar per uns. I dag cirka dollar per uns, det betyder kronor per kilo. En guldtacka väger normalt 12,5 kilo och är då värd 4,5 miljoner kronor. Kommer ni öppna fler guldgruvor? Vårt primära fokus är koppar och zink. Men når vi prospekteringsresultat inom guld och det visar sig lönsamt så gör vi det, precis som i Kankbergfallet. Förra året producerades 13 ton guld vid våra smältverk. Hela två tredjedelar av detta kom från återvinning av elektronik, resten från gruvorna. Den första juni i år inviger vi en ny anläggning för elektronikåtervinning vid smältverket Rönnskär och Boliden blir därmed världsledande inom området. Den ekonomiska osäkerheten förra året gynnade ett högt guldpris. Guldet har också behållit sin traditionella roll som tillflykt när det gäller investeringar i osäkra tider, säger Markus Ekberg vd för finska Endomines. Han tror att guldprisets volatilitet fortsätter under det kommande året på grund av den finansiella oron uppgick den globala efterfrågan på guld till 4,067 ton det är första gången den globala efterfrågan har överskridit 200 miljarder dollar och den högsta volymen sedan Centralbankerna fortsätter att vara nettoköpare av guld. Den osäkra makroekonomiska miljön, rådande penningpolitik, tillsammans med det begränsade valet av alternativa, säkra investeringstillflykter bidrar till en fortsatt stark efterfrågan på investering i guld. Även en stark efterfrågan på guld till smycken från Kina och Indien driver på guldmarknaden, säger han. Enligt Markus Ekberg påverkas guldpriset också av långsiktiga trender i den globala gruvproduktionen. Leveransnivåerna på guld har stigit måttligt under de senaste åren med utbyggnaden av äldre gruvor. Den tid som krävs för att få gruvprojekt till produktion i»guld är egentligen grunden till företaget Boliden. Marcela Sylvander kombination med generellt ökande kostnader och risker för att bygga en gruva väntas bromsa takten i nyproduktion under de kommande åren. Detta kommer också stödja ett högt guldpris, säger Markus Ekberg. Endomines fortsätter att prospektera efter guld på den karelska guldlinjen och har nu två nyupptäckta fyndigheter: Korvilansuo och Rämepuro. Jag tror också att det finns ett växande intresse i tillgångar och gruvbolag där produktionen baseras på hållbara och miljövänliga principer som vår, säger han. Guldhysterin har svalnat efter toppen 2011 och priserna har gått aningen nedåt. Men de ligger fortsatt på en hög nivå. Intresset för guld som placering är fortfarande högt, säger Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank. Han förklarar att guldpriset påverkas av dollarkursen, går dollarn upp tenderar guldpriset att gå ned. Vid osäkerhet har placerarna historiskt flytt till guld. Krisar det mer i södra Europa kan det öka guldpriset. Om USA ökar sin likvidering ökar även det intresset för guld och andra råvaror. Guldpriset påverkas också en hel del av politiska åtgärder för ekonomin. Sammantaget tror jag dock att den starka prisuppgången på guld ligger bakom oss, säger Jörgen Kennemark Smart fakta Så här används guldet globalt: 60 procent smyckesindustrin 18 procent finans/investeringar 9 procent elektronikbranschen 9 procent coins and medals 2 procent dental 2 procent övrigt. Källa CRU Arctic Gold planerar återstart av guldgruva i Norge. Arctic Gold AB är ett svensk prospekterings- och gruvutvecklingsföretag vars huvudprojekt utgörs av guld- och kopparfyndigheten Bidjovagge i norra Norge. Vid Bidjovaggegruvan bedrevs tidigare lönsam guld- och kopparproduktion under 70- och 80-talet. Dagens höga guld- och kopparpriser gör en återstart av gruvan intressant. Utvecklingen av vårt gruvprojekt i Bidjovagge har gått enligt plan och vi har publicerat beräkningar av mineraltillgången i Bidjovagge på 2,3 miljoner ton indikerad tillgång med 1,62 g/t guld och 1,08 % koppar vilket motsvarar ca kg guld och ton koppar. Utvinningsrätter för gruvfältet är beviljat av norska myndigheter. Under har bolaget arbetat med ett planprogram samt konsekvensutredningar för Bidjovaggeprojektet. Planprogrammet är ett viktigt steg där kommunen lägger fast vad som skall utredas och därefter bedömmas före gruvstart. Miljöprövning och Bergmästarens driftskoncession är andra viktiga tillstånd. Målsättningen är att under 2013 fatta investeringsbeslut avseende gruva och anrikningsverk för guld- och kopparproduktion i Bidjovagge. Arctic Gold AB Box 275, , Uppsala Telefon: Mobil: E-post:

11 Archelon utvecklar projekt inom malm och mineral. Archelons affärsidé är att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt, bland annat guld och järnmalm. Ett av projekten, Nordic Iron Ore, för fogar över ett historiskt beräknat tonnage av kända, indikerade och antagna mineraltillgångar på mer än 100 Mton järnmalm. Archelons ägarandel i Nordic Iron Ore uppgår till cirka 21 procent. GULDFyNDIGhETEN VID LaIVaGrUVaN VäXEr Två hela produktionsår eller fyra miljoner ton. Så mycket växte Nordic Mines guldfyndighet vid Laivagruvan i Finland som resultat av prospekteringsborrningarna under Den bevisade och sannolika mineralreserven uppgår nu till 16,9 miljoner ton, med en genomsnittlig guldhalt av 1,60 gram guld per ton. Det motsvarar kilo guld. I december 2011 göt vi den första dorétackan vid Laivagruvan - redan sex år efter det att vi började prospektera i området. Nu fortsätter vi att undersöka Laivafyndigheten, som är en av de största guldfyndigheter som hittills har påträffats i Norden. Vi fortsätter också att prospektera i närliggande guldmineraliseringar samt i våra andra projektområden i Finland och Sverige. Vårt övergripande mål är att bli en ledande guldproducent i Europa - och samtidigt en förebild inom miljövänlig brytning. Läs mer på vår hemsida om hur guldgruvan i Laiva ska föra oss närmare det målet, Nordic Mines aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs och huvudkontoret ligger i Uppsala. Archelons B-aktie handlas på AktieTorget. Bolaget har drygt aktieägare. Läs mer på Kittilä Mine - Safe and Responsible Gold Mining Fish augmentation taking place at the River Seurujoki. Agnico-Eagle Finland Oy, Kittilä Mine, Pokantie 541, FI Kiistala, Finland

12 12 profilintervju Viktigt sprida positiv bild av gruvnäringen Näringsminister Annie Lööf ser gärna dubbelt så många gruvor i Sverige det kommande decenniet, men vill inte öka det statliga ägandet i gruvindustrin. text Anders Edström Frejman FOTO ANNA-KARIN NYMAN Näringsminister Annie Lööf värderar den svenska gruvindustrin högt. Hon exemplifierar dess betydelse med att konstatera att gruvindustrin ensamt står för 13 procent och tillsammans med relaterade företag för hela 30 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige. Samtidigt är hon och regeringen medvetna om att en fortsatt expansion för branschen kräver en fungerande transportapparat. Vi kan vara världsbäst på utvinning av mineraler, men för att komma marknaden till del krävs pålitliga och effektiva transporter, varför regeringen sedan 2006 satsat stora pengar på allt ifrån drift och underhåll till utbyggnad av infrastrukturen i landet.»det är inte aktuellt att öka statens ägande i gruvindustrin. Annie Lööf Rent konkret för gruvnäringens del innebär detta nya mötesplatser på Malmbanan mellan Luleå och Riksgränsen. Trafikverket har även fått ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätthålla vägstandarden mellan Kaunisvaara i Pajala kommun där två nya gruvor är under uppbyggande och Svappavaara i Kiruna kommun. Om god infrastruktur är en grundförutsättning för gruvdrift så är tillgången till riskvilligt kapital minst lika viktigt. I näringsministerns dialoger med branschen har det senare dock inte lyfts fram som ett problem. Just nu arbetar regeringen tillsammans med Sveriges geologiska undersökning med att gå igenom och analysera de inspel till en mineralstrategi som jag har bett regioner, lärosäten, länsstyrelser och branschföreträdare att inkomma med. Där utpekas inte kapitalförsörjningsfrågan som en av de viktigaste utmaningarna. En av de inspel som man redan fått in handlar om att öka marknadsföringen av Sverige som attraktivt gruvland. Det är ett intressant förslag som vi kommer att analysera närmre inom ramen för mineralstrategin samt det parallellt pågående arbetet där regeringen föreslagit riksdagen slå samman det export- och investeringsfrämjande arbetet som i dag bedrivs av Exportrådet och Invest Sweden. Men att staten skulle öka sitt eget ägande i svensk gruvnäring utöver det samhällsuppdrag LKAB är inte aktuellt. Statens roll är i första hand är att skapa goda förutsättningar och generella ramvillkor för näringslivet, inte att själv driva verksamheter. I det arbetet ligger bland annat att skapa konkurrenskraftiga villkor, bidra med infrastrukturinvesteringar, tillhandahålla marknadskompletterande riskkapital i tidiga skeden och tillväxtfaser, effektiva tillståndsprocesser etcetera. Sverige är sedan länge en av Europas viktigaste malmproducenter och näringsministern ser en stor tillväxtpotential. Kanske till och med att landets 15 aktiva metallgruvor får sällskap av lika många till under de kommande 10 till 15 åren. Intresset för att starta nya gruvor är stort, konstaterar hon och tillägger att även om modern gruvverksamhet inriktas mot ökad produktion med färre anställda bedöms projekten ha tydligt positiv sysselsättningseffekt. Att gruvverksamheten dessutom utvecklas huvudsakligen i glesbygd till exempel Norrbotten och Västerbotten är extra positivt, men även att Matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad är ett stort strukturellt Welcome to meet us at Euro Mine Expo! Extreme accuracy of hole deviation with real north seeking gyro surveys! Know where your precious things are located. SPT GyroTracer OY KATI AB KALAJOKI Sievintie Rautio, FINLAND tel fax

13 13 profilintervju problem, inte minst för den expanderande gruvindustrin, säger Annie Lööf.»Vi kan vara världsbäst på utvinning av mineraler, men för att komma marknaden till del krävs pålitliga och effektiva transporter. Annie Lööf verksamhet pågår i andra delar av landet som Norrlands inland, Bergslagen, Småland och Östergötland. Den pågående gruvboomen har förvandlat vissa avfolkningsbygder till tillväxtraketer på några få år. Näringsministern är tydlig med att den nationella nivån har ett övergripande ansvar för tillväxtmöjligheter, men att man sedan lokalt och regionalt måste utveckla regionen utifrån sina egna förutsättningar. I dag har länen och regionerna huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna i regionen. Det handlar bland annat om medel för projekt- eller företagsstöd i syfte att stärka utvecklings- och konkurrenskraften i regionen. På utbildningssidan är det delvis en annan sak. Bristen på kvalificerad arbetskraft är ett av de vanligaste tillväxthindren i Sverige i dag. Matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad är ett stort strukturellt problem. Det är en utmaning, inte minst för den expanderande gruvindustrin, där vi behöver jobba vidare för att förbättra och underlätta företagens möjlighet att anställa personer med rätt kompetens. Viktiga faktorer för branschen är att man sprider en positiv bild av näringen och kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter och naturligtvis fylla utbildningsplatserna inom till exempel geovetenskap, process- och materialteknik. Mot bakgrund av den ekonomiska krisen har sedan 2009 stora tidsbegränsade satsningar genomförts för att skapa fler utbildningsplatser inom den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen (yrkesvux och yrkeshögskolan). En satsning på vuxenlärlingar inom den kommunala vuxenutbildningen genomförs 2011 till 2014 med cirka årsplatser. En av Annie Lööfs käpphästar är att se fler entreprenörer i Sverige. Hon har en tydlig bild av hur detta ska ske. Som jag nämnt tidigare så handlar det mycket om att skapa goda förutsättningar och villkor för företagande. Vi behöver hela tiden jobba med att sänka kostnader för att anställa, få bort onödigt regelkrångel och få in mer entreprenörskap i skolan så att vi lägger en god grund för morgondagens entreprenörer och företagsledare, avslutar näringsministern. Smart fakta Annie Marie Therése Lööf, 28, kommer från Värnamo i Småland. I riksdagsvalet 2006 blev hon genom personvalet inkryssad i riksdagen och var under mandatperioden Sveriges yngsta riksdagsledamot. I september 2011 blev hon dess partiledare och kort därefter utsågs hon till näringsminister. Stålproduktionen fortsätter att öka Den långsiktiga trenden på världens råstålsproduktion pekar uppåt. Produktionen ökade med 6,8 procent mellan 2010 och Även siffrorna för årets fyra första månader indikerar en ökning. Detta enligt siffror sammanställda av World Steel Association. Organisationen sammanställer data dels från de egna medlemsföretagen, nationell statistik och data från regionala organisationer inom stålindustrin. Kina är den i särklass största råståls-producenten följd av Japan, USA, Sydkorea, Ryssland och Indien. Dessa och andra siffror som organisationen sammanställer är intressanta, eftersom de ger en indikation på den ekonomiska utveckling som sker i världen. Enligt siffror från organisationen har till exempel tyngdpunkten på efterfrågan av stål förskjutits från en tydlig övervikt på så kallade Developed economies till Emerging & developing economies på mindre än tio år. Brytpunkten kom runt 2004 och nu står de senare för mer än 70 procent av efterfrågan. Organisationen bedömer att efterfrågen på stålprodukter även fortsättningsvis kommer att vara stabil även om det givetvis finns osäkerheter i den globala ekonomin. Självklart kommer efterfrågan att påverkas av vilken väg utvecklingen i euro-zonen tar samt tillväxten i Asien, främst Kina. Gold Mining Company: Positioned for Growth! Pampalo Gold Mine in production since February 2011 Annual production target kg gold First gold mine on Finland s Karelian Gold Line: Endomines controls all known gold deposits Satellite mine production and expansion of Pampalo set for Modern and environmentally sustainable technology and production process Endomines AB shares are listed on First North Premier (Stockholm) with ticker: ENDO.ST.

14 14 möjligheter råvaror»usa är snabba att beskriva den europeiska krisen för att flytta fokus från sina egna ekonomiska problem. Christer Granath I den miljö som nu råder är det bäst att hålla sig till metaller med stöd i fundamentala faktorer. exempelvis aluminium med hög och stigande kostnadsbas och potentiellt ökande efterfrågan från bilindustrin. Råvaror en bra värdeförsäkring i portföljen Är råvaror en trygg hamn i blåsiga Euro-kristider? Nej, så enkelt är det inte, men det är ett vettigt sätt att diversifiera och minska risknivån i sina investeringsportföljer, menar tre bedömare. text Anders Edström Frejman Det kan vara bra att ha någon form av exponering mot råvaror i sitt sparande vare sig det rör sig om rent fondsparande eller för pensionen. Bland fördelarna som brukar nämnas är att tillgången på råvaror alltid kommer att vara begränsad, vilket är gynnsamt för prisutvecklingen. Råvaror som skog, bomull eller matråvaror som säd och majs är förnybara, medan till exempel olja och metaller är ändliga. En annan egenskap är att prisutvecklingen på råvaror ofta är okorrelerade med börsrörelser och att de kan ge god avkastning även i tider av hög inflation. Ett annat av de generella grundargumenten för alla former av exponeringar i råvaror är det faktum att vi blir allt fler på jorden samt att den globala levnadsstandarden ökar och därmed även den generella efterfrågan på råvaror. Guld, som förstås är en av mina käpphästar, har över tiden utvecklats och blivit mer av en valuta, säger Christer Granath på Guldcentralen som handlar med fysiskt guld. Detta säger han mot bakgrund av eurokrisen där stödpaketen avlöser varandra. Paketen ska förhindra att man får en okontrollerad dominoeffekt på grund av alla finansiella instrument som i så fall skulle påverkas av detta. USA är snabba att beskriva den europeiska krisen för att flytta fokus från sina egna ekonomiska problem. Samtidigt trycker ECB allt mer pengar och lånar ut dem till någon institution som köper statspapper för att tillfälligt bekämpa skuldkrisen.»även om Kinas ekonomi bromsar in något så är det från en väldigt hög nivå. Mathias Lundmark I denna allmänt skakiga miljö där valutor allt mer späds ut menar Christer Granath att råvaror är en värdesäkrande ingrediens i en portfölj. Även silver är en metall han tror kommer att öka i betydelse framöver. Det han syftar på är att de flesta råvaror anses ha en viss miniminivå även om priser kan svänga både snabbt och mycket kraftigt både uppåt och nedåt. Men att Kinas tillväxttakt som svalt och fortfarande sväljer enorma mängder basmetaller nu börjar backa har ändå gjort att råvaror har börjat ifrågasättas. Mathias Lundmark på fondförvaltaren Simplicity håller inte med. Kina kommer vara drivande på priser på framförallt basmetaller under lång tid. Även om Kinas ekonomi bromsar in något så är det från en väldigt hög nivå. Råvaruanalytikern Filip Petersson på SEB menar att det säger sig självt att Kina inte kan ligga på extremhöga tillväxtsiffror hur länge som helst, men att man inte ska stirra sig blind på procentsatser. Kina är en betydligt större ekonomi än för tio år sedan och varje procentenhet i tillväxt har därför i absoluta termer en betydligt större inverkan på hur stora volymer fysiska råvaror som efterfrågas. Hur är det då med andra asiatiska länder? Mathias Lundmark menar att även Indiens storlek börjar märkas. Indien har stor påverkan på flera ädelmetaller som guld och silver. Som exempel kan nämnas att guld tappade i mars månad under de dagar då Indien införde en ny skatt på guldet, säger han. Filip Petersson håller det för sannolikt att Indien följer i Kinas tillväxtspår under de kommande decennierna. Men resan kommer inte att bli den samma på grund av stora skillnader i hur länderna styrs. Landet blir ett helt nytt kapitel i råvarumarknadens historia! Och det finns fler orsaker till detta: Till exempel är kinas skattesystem ett unikum i effektivitet i jämförelse med Indiens. Näringslivets funktion, tillgängliga naturresurser och inte minst kulturen är andra stora skillnader som kommer att spela stor roll för hur den indiska ekonomin kommer att utvecklas under den fortsatta tillväxten. Smart fakta Råvaror definieras som en obearbetat eller obetydligt bearbetad vara för industriell vidareförädling Exempel på detta är malm, säd eller kol. Källa: Nationalencyklopedin TomTer Villor Golf marina SloTT KonferenS restaurang Bygg ditt fritidshus eller Villa med närhet till öppet hav, slott och golfbana! Boka visning så bjuder vi på slottslunch! Från 2,0 mkr Mer info om tomter och villor tfn , Golf Medlemskap från 495 kr

15 Kopparberg Mineral: utvecklingsfokus Bergslagen annons Under våren har Kopparberg Mineral AB erhållit både en mineraltillgångsbedömning av den högintressanta kopparförekomsten Håkansboda och en bearbetningskoncession för Tvistbogruvan. Förutsättningarna för att uppta driften i Håkansbodagruvan har ökat avsevärt. Uppskattningen av mineraltillgångarna i kopparförekomsten uppgår till 629 kt med 1.4% koppar och 0.4 g/t guld i klassen indikerad, därutöver finns 1,485 kt med 1.5% koppar och 0.3 g/t guld i kategorin antagen. En betydande ökning från tidigare historiska beräkningar (bedömningar av Thomas Lindholm, Geovista enligt JORC-koden). Det positiva resultatet innebär ett första steg för att vi skall kunna identifiera tillräckliga mineraltillgångar som medger en framtida gruvdrift. Vi kommer nu att intensifiera undersökningarna runt Håkansbodagruvan och inom hela projektområdet. Vi har goda förhoppningar att finna betydande basmetallförekomster säger Per Storm, VD för Kopparberg Mineral AB. Bolaget fick under april en bearbetningskoncession avseende zink-bly förekomsten i Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun som har indikerade mineraltillgångar på 575 Kt med 3,3 % zink, 2,6 % bly och 22 g/t silver och antagna mineraltillgångar på 280 Kt med 3,0 % zink, 2,5 % bly och 20 g/ ton silver. Uppskattningarna har utförts av Hans Thorshag som är en kvalificerad person (QP) enligt SveMins regelverk. Utvecklingen i Bergslagen koncenteras till undersökning i syfte att söka bearbetningskoncession för Håkansboda. Arbetet omfattar ett större borrprogram och vissa miljöstudier. Nordic Iron Ore: ett unikt tillfälle Kopparberg Mineral är även en stor ägare i Nordic Iron Ore AB, som planerar att återöppna järngruvorna i Håksberg och Blötberget utanför Ludvika samt att utveckla järnmineraliseringen i Väsmanfältet. Förekomsterna ligger i ett ca 2,5 mil lång stråk och första gången i historien kontrolleras hela området av en och samma intressent. Både Håksberg och Blötberget täcks av bearbetningskoncessioner. På basis av mätningar av Väsmanfältet har en uppskattning av magnetitmineraliseringarna genomförts av Håkan Mattsson vid GeoVista AB enligt NI Mineraliseringarna antas ha ett tonnage på Mt med i genomsnitt % järn. Tonnaget klassificeras som exploration target. Uppskattningen är gjord enbart utifrån magnetiska data och är till sin natur osäker. Det är därför inte säkert att det uppskattade tonnaget, eller ens delar av detta, genom fortsatta undersökningar kan uppgraderas till mineraltillgångar enligt den kanadensiska standarden. Under hösten till kännagav bolaget att man avser att genomföra ett omfattande kärnborrningsprogram för att undersöka och utvärdera järnmineral iseringarna i Väsmanfältet. Norrliden Mining AB: ett regionalt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag i Skelleftefältet KMAB och Gold Ore Resources gemensamt ägda prospekterings- och gruvutvecklingsbolag, Norrliden Mining AB, kontrollerar två större basmetallförekomster; Norra Norrliden och EVA, och en mindre, Svartliden. För Norra Norrliden och för Svartliden finns bearbetningskoncessioner beviljade, och för EVA är en koncessionsansökan under behandling hos Bergsstaten. I bolaget finns även unika flygmätningar och omfattande kemiska markundersökningar. De kemiska markundersökningarna låg till grund för att guldgruvan i Björkdal kunde hittas och flygmätningarna var en avgörande faktor vid utvecklandet av Storlidengruvan. Kungsgatan 62, Uppsala Tel , Fax

16 16 aktuellt produktionsutrustning»våra nordiska kunder måste bedriva storskalig och automatiserad brytning med en låg enhetskostnad. Elias Engman Foto: Magnus Liam Karlsson Vid sidan av säkerhet och miljökrav går utvecklingen av modern gruvutrustning allt mer mot automatisering och it-baserat beslutsstöd för operatörerna. Säkerhet är prio ett i kundkraven Säkerhet, bra arbetsmiljö och att produkterna fungerar väl i kundernas verksamhet är de främsta kraven på modern gruv- och anläggningsutrustning. Det framhåller Atlas Copco, Boliden och Sandvik. text Fredrik Dhejne Bolidenkoncernens gruvdrift är koncentrerad till brytning av zink, koppar, bly, guld och silver. I Sverige har företaget gruvor i Aitik, strax söder om Gällivare. I Bolidenområdet drivs underjordsgruvorna Renström och Kristineberg samt dagbrotten Maurliden och Maurliden Östra. I Garpenberg har man Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. Till den svenska verksamheten köper Boliden varor och tjänster totalt för cirka sju miljarder kronor. Det här varierar över åren, men nu är vi investeringstunga, berättar t.f. inköpsdirektör, Karl-Owe Svensson. Till gruvdriften köper Boliden tung maskinutrustning, krossar, borrriggar, borrstål, mobil utrustning, entreprenader samt förbrukningsmaterial som betong, bergbultar med mera. Stora leverantörer är ABB, Altas Copco, Sandvik, Caterpillar och Metso. Det är alltid en fördel att ha leverantörerna nära, då kan vi ha ett tätt samarbete kring utveckling och testa utrustning och så vidare. Det gynnar både dem och oss säger han. Viktiga krav för på gruvutrustning är säkerhet och arbetsmiljö och att produkterna fungerar väl i verksamheten. Vi vill naturligtvis ha hög tillgänglighet med få stopp. De flesta av våra leverantörer är väldigt bra. Vi har lite problem med längre»vi utnyttjar teknik för att underlätta för operatörerna att göra ett bättre jobb, effektivare till lägre kostnad. Bo-Göran Johansson leveranstider nu eftersom efterfrågan på gruvutrustning är hög. Jag tycker också att leverantörerna kunde göra lite mer för att förse oss med reservdelar och komponenter till våra maskiner så att vi kan hålla en hög tillgänglighet. Han tycker att produkterna ständigt blir bättre. Vi får längre hållbarhet och mer prestanda även om utrustning också blir dyrare. Samtidigt kan en dyrare maskin bli billigare i längden om den innebär högre produktivitet och lägre energiförbrukning. Kommer ni köpa från lågkostnadsländer? Vi utvärderar hela tiden alla våra leverantörer. Vi köper en del från lågkostnadsländer i dag och vi tittar på om vi kan öka den volymen i framtiden, säger Karl-Owe Svensson. Atlas Copco Inom, affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder Atlas Copco bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, mobila krossar samt utrustning för prospekteringsborrning. Gruvsektorn är det viktigaste kundsegmentet i affärsområdet och står för omkring 60 procent av affärsområdets intäkter. Tillämpningarna omfattar produktion och utvecklingsarbeten i både gruvor och dagbrott, samt markarbeten och prospektering av mineraler. Det andra stora kundsegmentet är bygg- och anläggningsindustrin. Till denna sektor säljer Atlas Copco bland annat borriggar för tunnelprojekt och ovanjordsriggar för infrastruktur- och byggprojekt. Säkerhet är högsta prioritet för både våra kunder och Atlas Copco, säger Bo-Göran Johansson, ansvarig för Atlas Copcos försäljning av gruvoch bergbrytningsutrustning. Han menar att den tekniska utvecklingen går mot mer automation för att öka produktiviteten med bättre miljö- och hälsoprestanda. Vi utnyttjar teknik för att underlätta för operatörerna att göra ett bättre jobb, effektivare till lägre kostnad. Vi har bland annat tittat på tillverkarna av skogsmaskiner som satsat mycket på att stödja operatörerna för att optimera avkastningen inom skogsindustrin. Detta har drivit på utvecklingen. För oss gäller delvis samma och vi bygger in mycket automatik i våra maskiner och itbaserad beslutsstöd för operatörerna. Dessutom råder viss brist på personal i gruvindustrin vilket också påverkar och påskyndar den här utvecklingen. Gruvorna måste titta på sin produktivitet och vi utvecklar system tillsammans med kunderna. Det är en fördel för oss att vi har ledande svenska företag inom gruv- och entreprenadsektorerna, som ständigt strävar efter produktivitetsförbättringar, kostnadseffektivisering, utöver högsta säkerhetskrav och miljö- och hälsokraven - det gynnar vår produktutveckling. Det här gäller naturligtvis även våra konkurrenter. Han säger att Atlas Copco minskade sin produktion under nedgången 2008/2009. Nu ökar efterfrågan och företagets produktion och Atlas Copco tror på en fortsatt tillväxt. Även om metallpriserna går ned sker det på en i grunden hög nivå, vilket fortfarande gynnar gruvbranschen och vi ser att de stora gruvföretagen världen över investerar, säger Bo-Göran Johansson. Sandvik Sandvik tillhör gruppen av världsledande leverantörer av teknisk utrustning till den globala gruvindustrin. I affärsområdet Sandvik Mining omfattar produktprogrammet bergborrning, bergavverkning, krossning, lastning och transportlösningar. Vi är en leverantör av produktivitet och då är funktion och kvalitet viktiga parametrar, säger Elias Engman, chef för det svenska försäljningsbolaget inom Sandvik Mining. Han menar att Svenska gruvkunder efterfrågar en hög tekniknivå och att trenden också är tydlig mot en högre grad av automation. Våra nordiska kunder måste bedriva storskalig och automatiserad brytning med en låg enhetskostnad för att vara verksamma här. Vi lägger också stort fokus på området Miljö Hälsa Säkerhet. Det gäller både för våra produkter och vår serviceverksamhet ute i gruvorna. Han framhåller att högsta standard inom Miljö Hälsa Säkerhet i dag är en självklarhet inom den Svenska gruvbranschen. Konkurrensen och de nordiska kundernas höga krav har gynnat vår bransch och har knuffat oss som leverantör framåt och vi har därigenom stärkt vår globala position. För oss är det naturligtvis bra med kravställande kunder. Den starka efterfrågan i branschen är mest ett angenämt problem för Sandvik, men tyvärr påverkar det både ledtider och tillgången på kvalificerad arbetskraft inom branschen. Nedgången 2008 påverkade Sandvik först under Det vände upp 2010 och sedan har det fortsatt uppåt. Metallpriserna driver våra kunders investeringar och vår känsla är att de fortsätter att vara höga. Smart fakta Boliden bryter guld, koppar och zink samt återvinner metall i anläggningen Rönnskärsverken. Företaget har cirka medarbetare och omsatte 2011 drygt 40 miljarder kronor. Atlas Copco: Koncernen har cirka anställda och år 2011 uppgick gruppens intäkter till 81 miljarder kronor. Sandvik: Koncernen har anställda och en omsättning på 94 miljarder kronor.

17 17 Euro Mine Expo fokus Stort intresse för Euro Mine Expo Intresset för årets upplaga av Euro Mine Expo är stort och det är full fart på bokningarna. Trots fler platser än tidigare år börjar mässsan bli fullbokad. text Fredrik Dhejne Förra gången hade vi 156 utställare och besökare. I år är 163 utställare bokade och vi hoppas att vi ska närma oss besökare, säger Margaretha Lundqvist, vd för Nolia, som arrangerar mässan. Hon säger att utställarna var mycket positiva i sina omdömen efter förra mässan. Det vi fick kritik på var att vi hade lagt konferensen i en annan lokal cirka 100 meter från Skellefteå Kraft Arena. Därmed blev det inget bra flöde mellan mässan och konferensen. Det här har vi ändrat på i år då vi erbjuder mässan, konferensen, utställarnas föreläsningar och matchmaking under ett och samma tak. Genom detta blir det lättare att röra sig mellan de olika aktiviteterna och vi har därmed skapat en bättre arena för business och nätverkande. Margaretha Lundqvist framhåller att Nolias mål skapa den viktigaste mötesplatsen i Europa för gruvindustrin. Vid sidan av utställningarna genomförs i år ett konferensprogram med tre teman. Mining in the Barents region Good governance and corporate responsibility Smarter, deeper, better mining Förutom detta kommer en del utställare att ha egna föreläsningar/ presentationer och i konceptet ingår även matchmaking. Dagen innan mässan öppnar erbjuder vi en heldags studieresa till Malå. Här blir det besök på Borrkärnearkivet, Geoexpo och underjordiska kyrkan St Anna i Kristineberg. Samma dag som mässan öppnar erbjuder vi studiebesök till Rönnskär och Renströmsgruvan, Sveriges djupaste gruva. Vad tycker utställarna om mässan? Deras efterfrågan på monterplatser talar sitt tydliga språk. Innan inbjudan gick ut hade vi ett 60-tal utställare. Inomhus blev montrarna slutsålda redan i januari. Därefter har vi erbjudit ytor utomhus vilket inneburit att vi utökat utomhusområdet från 125 kvadratmeter år 2010 till kvadratmeter i år. Hon konstaterar att det är ett brett spektrum av utställare. Allt från prospekteringsföretag, tillverkande företag, tjänste- uppdragsföretag till konsulter och gruvbolag. Vad vill de ha ut av mässan? De vill träffa gamla och nya affärspartners, nätverka och ta del av konferensprogrammet. Hon säger att en besökundersökning visar att mässan redan efter två genomföranden nämns som en av tre etablerade mötesplatser i Europa. Hur planerar ni att gå vidare? Vi jobbar med ständig utveckling genom att ta tillvara på utställarnas och besökarnas förslag till förbättringar, säger Margaretha Lundqvist»För oss är det givetvis ett jättebra tillfälle att knyta nya kontakter. Julia Flodkvist För tredje gången deltar Atlas Copco som guldsponsor till Euro Mine Expo. Vi har varit mycket nöjda med vårt deltagande och det är fantastiskt roligt att se hur både utställningsdelen och konferensen växt och utvecklats under åren, säger Julia Flodkvist, marknadskommunikationschef, Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden och fortsätter: Euro Mine Expo är en samlingsplats för branschen där mycket kunskapsutbytande sker, något som vi på Atlas Copco tycker är viktigt att stötta. För oss är det givetvis ett jättebra tillfälle att knyta nya kontakter och få visa upp våra nyheter inom gruv- och bergbrytningsteknik. Vi visar nyheter inom raiseboring, prospektering och ortdrivning. Dessutom har vi en högteknologisk borrsimulator på plats!, säger Julia Flodkvist. Våra erfarenheter från förra mässan är positiva och vi ställer ut i år och visar en del nyheter. Vi vill nå leverantörer, potentiell arbetskraft, andra bolag. Vi tycker att det är värt att ställa ut och det är bra att mässan arrangeras vartannat år, säger Hans Årebäck, Exploration Director, Boliden Mineral AB. Vi har ställt ut på Euro Mine flera gånger och kommer att delta med en monter i år också. Vi visar inga maskiner eftersom de är uppbokade på jobb hela tiden. Vi säjer ju heller inte utrustning utan de är våra tjänster vi vill visa upp. Vi deltar med personal, bilder och videofilmer, säger Matti Rautakoski, affärschef i finska borrföretaget Kati. Han tycker att mässan är ett bra ställe att träffa kunder och också att hitta ny teknik. Något som behöver bli bättre? I konferensdelen vore det bra om föredragen kunde summeras snabbare och bättre direkt efter presentationerna, det vore en bra service, funderar Matti Rautakoski. Se årets talare på sidan 23. Pionjärskap blir till historia - som blir till kunskap Bigger, Stronger, Faster I mer än 100 år har Malmbanan varit pulsådern mellan LKAB:s gruvor i Kiruna och den isfria hamnen i Narvik. Kiruna Wagon är stolta över att vara en del av denna anrika bransch. Vi är också med och gör den ännu bättre. Genom att använda världsledande höghållfasta stål i våra vagnar sänker vi egenvikten och ökar nyttolasten. På så vis bidrar vi även till en bättre miljö. LKAB FAMMOOR 050 BOLIDEN TAIMN 091 NORTHLAND RESOURCES Prototyp En pålitlig partner sedan 1947 Nybergs Mekaniska Verkstad - Er industripartner i Norrbotten Nybergs Mekaniska Verkstad har i 65 år servat gruv- och stålindustrin i norra Sverige. I nära samarbete och med ett stort engagemang erbjuder vi tjänster inom konstruktion, tillverkning, service och underhåll. Välkommen att kontakta oss när du söker en mångsidig industripartner i Norrbotten. Nybergs Mekaniska är delägare i Kiruna Wagon. Företagen i Nybergsgruppen, med 135 anställda, omsätter tillsammans över 200 Mkr och befinner sig i fortsatt tillväxt. +46 (0)

18 18 inspiration expertpanel Petter Lundgren Regionchef Proffice och ansvarig för specialområdet Proffice Mining Christer Lindqvist Vd, Nordic Iron Ore Saila Miettinen-Lähde Deputy CEO and CFO, Talvivaara Mining Company Plc 1. Hur skulle du beskriva tillgången på kompetent personal inom gruvbranschen? I dag finns det brist på erfaren personal med erfarenhet av gruvbrytning, även om tillgången till personer som är intresserade av branschen är mycket stor. Vi får rekordmånga ansökningar till de tjänster vi jobbar med, men erfarenhet och kvalifikationer räcker inte alltid till. Vi ser brister inom alla specialistroller, både bland tjänstemän och kollektiv personal. Det är i dag helt klart konkurrens om kompetent personal då de flesta gruvetableringar ligger i glesbygden. Bristen på gruvmätare, gruvgeologer, anrikningsingenjörer kan på sikt bli besvärande speciellt som det kommer att bli större pensionsavgångar över tiden jämfört med antalet tillkommande unga nyutbildade i dessa yrkesgrupper. Med det ökade antalet gruvor i Finland, börjar bristen på personal att bli en märkbar faktor speciellt för gruvor och företag inom materialhantering. Det finns ett behov av handledare/förmän och erfarna chefer inom alla discipliner när det gäller gruvdrift. 2. Varför finns det brist och vilka blir konsekvenserna för gruvnäringen? Gruvnäringen har en speciell historia som starkt präglats av låga råvarupriser och olönsam gruvbrytning under många decennier på 1900-talet. I Sverige har det varit lite av en monopolsituation som till viss del hämmat etablering av nya gruvor. Sedan den nya minerallagen kom 1992 har den svenska marknaden öppnats för internationella aktörer och utvecklingen av prospektering och öppning av nya gruvor. Denna stora förändring i branschen har skett på relativt kort tid, vilket gjort att det skapats flaskhalsar inom både utbildning och kompetensmatchning. Det är ingen tvekan om att det kommer att vara stora utmaningar för gruvföretagen att rekrytera personal under några år. Orsaken till bristen på arbetskraft beror bland annat på den dvala som svensk gruvnäring befunnit sig i under de senaste 20 till 30 åren till följd av lägre priser på de flesta mineraler. Man kan säga att vi tappade en generation med gruvkompetens. Bristen på kompetens kan bli kostsam för gruvbolagen, men man ska komma ihåg att på många svenska potentiella gruvorter råder det arbetslöshet och nya gruvjobb är ofta ett mycket välkommet tillskott. Utbildningsplatser för professionella gruvarbetare har inte planerats under de senaste åren med tanke på den gruvboom som pågår. Många yrkesverksamma inom gruvnäringen har nyligen gått i pension eller kommer snart att göra det. Konsekvensen blir att företagen tvingas utbilda personalen själva, samt att konkurrensen om kompetent personal riskerar att driva personalkostnaderna. 3. Vems ansvar är det att relevanta utbildningar tas fram inte bara för bergsingenjörer utan även exempelvis tunnelarbetare och hur bör det gå till? Jag har sett flera riktigt lyckade projekt med yrkeshögskolor runt om i landet. Jag tycker att det är en bra form där arbetsgivare och offentliga aktörer samverkar för att utbilda och vidareutbilda personer för speciella yrkeskategorier. Först och främst ligger utbildningsansvaret på kommunerna upp till gymnasienivå, vilket bland annat omfattar bergarbetarutbildningar och maskinoperatörsutbildningar. Ett bra exempel på utbildningssatsning är den i Hedemora som håller på att bli ett svenskt centrum för bergarbetarutbildningar. Här har kommunen, Arbetsförmedlingen och gruvföretagen jobbat tillsammans. Generellt måste postgymnasiala utbildningar göras mer attraktiva och den allmänna synen på gruvarbete måste förändras. Det kan vara ett delat ansvar. Staten och kommuner bör vara ansvariga, speciellt för ingenjörsutbildningar med gruvinriktning och relaterade yrkesexamina. Men utbildningsprogram som organiseras gemensamt av det privata och offentliga och som inkluderar praktikperioder hos företag är ett bra komplement. Detta för att utbilda operatörer som till exempel förare, borrare eller tunnelarbetare. Men även rena lärlingsprogram ute på företag är ett bra alternativ. 4. Hur bör man lösa boendefrågor på orter som upplever gruvboom? Vi kommer att behöva jobba tillsammans. Jag tror att många aktörer måste ta ansvar och vara med och dela risker i detta. Ett exempel på det är att vi och en av våra kunder jobbar tillsammans med en kommun och ett fastighetsbolag för att bygga boenden. I det fallet kommer vi tillsammans att behöva dela risken i projektet. För oss i Ludvika är boendefrågan inte lika akut som i andra gruvprojekt där man är hänvisad till temporära boende som pendlar in till gruvorten, vilket medför nackdelar vad avser avsaknad på kommunala skatteintäkter för gruvkommunen. Det påverkar i sin tur viljan att ta en finansiell risk och bygga ut kommunal service. Det är att föredra att personalen kan bo i befintliga städer och samhällen snarare än i specialbyggda bostäder eller tillfälliga gruvbyar. Med tanke på att små samhällen och mindre gruvföretag har begränsat med pengar är det ett riskfyllt företag för båda parter att medfinansiera nybyggnation av hus och lägenheter. Kanske ska kommunerna ha huvudansvaret med ett visst statligt stöd och garantier i den mån det behövs. Det finns ekonomer i industrin som har vårt namn intatuerat. Ok, det där var kanske inte riktigt sant. Men det är många som gillar oss riktigt mycket för att de slipper binda kapital i en bankgaranti när de behöver en förskottsgaranti, betalningsgaranti, fullgörandegaranti eller någon annan garanti för att säkra en affär. Ett smartare sätt att säkra affären

19 ANNONS Du står för idén vi står för lösningar och genomförande Swerea MEFOS gör det som aldrig gjorts förut. Försök med nya processer och metoder pågår ständigt. Hit kommer man för att man vill testa sin idé på ett industriliknande sätt. Våra kunder kommer oftast med en idé som vi tillsammans arbetar fram till ett processkoncept. I denna fas har vi en effektiv workshop med vår kund och tar reda på vad kunden vill ha. Ofta har kunden en bra idé men vet inte exakt hur den ska genomföras, där kommer Swerea MEFOS in och kan föreslå lösningar som är till nytta för kunden. Det blir en workshop där vi förenar vår kompetens med deras idéer. En grupp med människor som löser problem tillsammans. Det är mycket intressant att vara med i den processen och se hur lösningarna växer fram, säger Mats Sundgren, forskningschef Metallurgi och Miljö, Swerea MEFOS. I våra pilothallar är det viktiga inte bara att tillhandahålla maskinerna och själva anläggningen, utan också kompetenta tekniker som kör försöken. Vår sammansättning av anläggning och kompetens är vår styrka och det vi tror på. Vi särskiljer oss genom att vi har utrustningen och vårt kompetenta team, fortsätter Mats Sundgren. Arbetsprocessen är väldigt kundnära och lösningsinriktad. Flera av våra kunder vill testa något som de vill föra in i sin produktion utan att riskera störningar, och de kan från labb-/forskningsskala utvärdera idéerna hos oss under produktionsliknande förhållanden. Vi ansvarar för vad de behöver för att genomföra försöket, till exempel planering, material, provningar och analyser. Vårt arbetssätt, team och utrustning är en världsunik samling, säger Göran Berglund, forskningschef Värmning och Bearbetningsteknik, Swerea MEFOS. Säkerhet och miljö är något som man är mycket noggrann med i pilothallarna. Vi har en nollvision när det gäller detta. Det är otroligt viktigt för oss att vårt team är säkra, liksom våra kunder. Vi har ett 25-tal tekniker som har hand om driften av hallarna, och kapacitet att köra kontinuerlig försöksverksamhet i 1-2 månader i sträck, dygnet runt. Då är det också viktigt att ta ansvar, säger Mats Sundgren. Exempel på projektresultat med industrinytta som startat i pilothallen: Swerea MEFOS har utvecklat en process för att utvinna molybden och kobolt två värdefulla metaller som katalysatorer för kemisk industri ofta innehåller. Metallerna utvinns ur förbrukade katalysatorer på ett miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt sätt, varigenom en kostsam deponi undviks och värdefulla kommersiella produkter skapas. Denna process körs i dag av ett internationellt metallföretag i USA. Att få tillgång till Swerea MEFOS kundbas, nätverk och idéer, samt slippa störa sin egen produktion är kostnadseffektivt för kunden. Swerea MEFOS bedriver storskalig forskning och utveckling i egna anläggningar på uppdrag från företag från hela världen.. Uppdragen är av metallurgisk, bearbetningsteknisk eller miljöförbättrande karaktär och är strikt konfi dentiella när uppdragsgivaren så önskar. Uppdragen omfattar många slags metaller och oxider och syftar exempelvis till: Utvinning av metall eller andra värdefulla ämnen ur låghaltiga eller komplexa råvaror som restprodukter eller fattiga malmer. Processutveckling för effektivare, miljövänligare och energisnålare processer som ger bättre produkter med mindre miljöpåverkan och smartare resursutnyttjande. KTH Materialvetenskap världsledande inom materialforskning Sverige ligger i framkant inom materialforskning rörande legeringar, speciellt om stål och stålets egenskaper. Professor Börje Johansson och hans forskarkollegor på Kungliga Tekniska Högskolan har genom egen forskning och nära samarbeten internationellt nått en position som är unik. Det är frukten av en mycket tidig och långsiktig satsning utgående från den atomnära elektronstrukturen hos material med sikte på bland annat vår basindustri där stålet har varit och är viktigt. Länder som USA och Kina ligger i startgroparna för att satsa stora resurser på samma typ av forskning men vi har ett klart försprång. Risken är dock att försprånget snabbt äts upp om fortsatta aktiva satsningar inte görs, förklarar Börje. Vad krävs för att behålla försprånget och vad ska vi inrikta oss på? Materialutvecklingen går väldigt fort nu och även vår basindustri har ambitionen att behålla tätpositionen inom stål och stålkvali- - gen ska vara med och bidra. Det händer också mycket inom svensk där forskningsanläggningarna Max-lab och - fullt bidra till fortsatt stark grundforskning. Satsningarna i Lund visar också på vikten av ett livligt internationellt samarbete. Traditionellt har vi på avdelningen för Materialvetenskap ett ständigt ömsesidigt utbyte med forskningscentra i världen. Negativt är de svårigheter det idag är att kunna bjuda in gästforskare. Tidigare kunde jag snabbt stipendiera en senior forskare för exempelvis två månader, köpa biljett och få hit forskaren direkt. Det var otroligt värdefullt för verksamheten. Börje kommer även in på vikten av rätt förutsättningar för svenska forskare. Idag försvinner många lovande unga forskare Det är viktigt för våra svenska forskare att få internationella erfarenheter och kunskaper. Professor Börje Johansson, KTH. utomlands utan att vi skapar tillräcklig stimu lans för att de ska komma tillbaka. Svenska forskare måste få internationella erfarenheter och kunskaper. Samtidigt så det blir rejält lockande att komma tillbaka hem och ta de avgörande stegen som forskare. Dessutom måste vi kunna ställa ännu högre krav på både forskare och doktorander. Det räcker inte att vara lagom om vi ska behålla vår ledande position. Vi måste vara bäst vilket kräver de rätta förutsättningarna och rätt inställning. Tack vare ryktet som ledande forskningscenter har avdelningen för Materialvetenskap lockat många duktiga och ledande forskare till Sverige. På motsvarande sätt har ryktet gjort att de egna forskarna regel mässigt får möjlighet att komma ut för att forska under kortare eller längre perioder. Går det att peka på något speciellt viktigt för Börje och hans forskarkollegors framgångar? Teamkänsla! Även om många av forskarna är de bästa skulle vi inte lyckas om vi inte jobbar och trivs som team. Detta hjälpte oss till att erövra ett ytterst åtråvärt forskningsbidrag från europeiska forskningsrådet ERC. I vår forskning prioriterar vi spännande materialfysikaliska problem kopplade till grundforskning. Goda relationer internationellt är också mycket viktigt. Dessutom, lite tur med vissa forskningsprojekt skadar inte heller. Börje Johansson, professor i teoretisk materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap KTH Brinellvägen Stockholm Tel: Fax:

20 20 utmaning socialt ansvar Foto Fredric Alm, LKAB»Vid sidan av gruvverksamheten har vi flera andra intressen att ta hänsyn till, bland annat naturskydd, rennäring och besöksnäring. Kristina Zakrisson År 2004 aviserade LKAB att man ville utvidga brytningen av malmkroppen som sträcker sig in under Kirunas centrala delar. Lättare sköta sig bra på hemmaplan? Att verka i politiskt stabila och demokratiska länder är nog en klar fördel för gruv- och mineralföretag. I varje fall om man ser till negativ medieexponering. Företag som LKAB och Boliden får sällan kritik jämfört med Lundin Mining som mött mycket negativ press. text Fredrik Dhejne Både LKAB och Boliden värjer sig för att bli jämförda med Lundin Mining när det gäller CSR (Corporate Social Responsibility). Det är svåra jämförelser att göra, utmaningarna är olika. Bolidens samliga gruvor och smältverk finns i geopolitiskt stabila områden, i länder med lång tradition av till exempel miljö- och arbetsskyddsarbete. Förutom de lagstiftade kraven sätter vi egna mål baserade på utmaningar vi identifierar. Och det är bara att konstatera även i vår del av världen hittar vi hela tiden nya utmaningar, säger Marcela Sylvander, informationsdirektör vid Boliden. Det är svårt att jämföra oss med andra eftersom våra förhållande är så unika, men vi tar ett stort ansvar. Vi är historiskt en del av Kiruna och Gällivare och vi anser att det är jätteviktigt att agera på rätt sätt med planering och ersättningar när vi nu gör betydande ingrepp på de två kommunernas centralorter, säger Anders Furbeck, ansvarig för samhällsomvandlingsfrågor på LKAB. Att det finns flera synpunkter på gruvföretagens närvaro är också tydligt. Det är inte självklart att vi jublar om det ska öppnas en ny gruva i vår kommun, säger Kristina Zakrisson, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna. År 2004 aviserade LKAB att man ville utvidga brytningen av malmkroppen som sträcker sig in under»vi är historiskt en del av Kiruna och Gällivare och vi anser att det är jätteviktigt att agera på rätt sätt. Anders Furbeck Kirunas centrala delar slöts ett avtal med staden om hur företaget ska lösa in kommunal och privat egendom. Vårt ansvar är tydligt enligt minerallagen. Samtidigt är vi ute på delvis okänt vatten eftersom en så här stor omvandling aldrig har gjorts tidigare. Det är många lagar som berörs. För oss är det oerhört viktigt att vi kan verka i attraktiva samhällen och det vill vi medverka till. Vi har mycket bra relationer med kommunerna vi finns i. Naturligtvis ska vi reglera de skador vi orsakar. Ersättningarna sker enligt lagstiftningen samtidigt som det gäller att hitta bra lösningar. Sakägarna får bland annat ett tillägg på 25 procent på fastighetsvärderingen vid inlösningen, säger Anders Furbeck. Han understryker att LKAB ska vara en attraktiv arbetsgivare och en positiv kraft i samhället. Vi måste också ta hänsyn till andra intressen i samhället, bland annat samerna och Trafikverket eftersom vi måste flytta på järnväg och vägar. Det är också viktigt att visa att vi är en långsiktig aktör. En positiv faktor i omvandlingen är ju att vi nu får en unik möjlighet att bygga en stad utifrån moderna krav på hållbarhet. Vårt hållbarbarhetsarbete är av naturliga skäl starkt kopplat till frågor om miljö, hälsa och säkerhet. Vi har en nollvision vad gäller olyckor, både avseende människa och miljö. Vi är övertygade om att vi måste prestera bra inom detta område för att kunna vara ett attraktivt företag för duktiga medarbetare och för att vårda vårt varumärke, betonar Marcela Sylvander. Hon säger att CSR alltid är en punkt på dagordningen på möten i ledningsgrupp och styrelse. Boliden ställer också krav på partners och leverantörer när det gäller CSRfrågorna. Även om LKAB går väldigt bra betyder det inte att kommunen får in en massa pengar. Naturligtvis är det bra att folk har jobb och att LKAB ger underlag för andra företag. Men en så här stor förändring innebär också kostnader för kommunen även om bolaget ska ersätta oss för de kostnader de orsakar. Detta är vi överens med LKAB om. Samtidigt återstår många förhandlingar om detaljerna i detta. Generellt tycker jag dock att bolaget sköter detta bra. LKAB har ju funnits lika länge som staden och våra invånare är oerhört lojala med företaget. Men vid sidan av gruvverksamheten har vi flera andra intressen att ta hänsyn till, bland annat naturskydd, rennäring och besöksnäring, säger Kristina Zakrisson.

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling.

24 sidor. om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt. Urban Mining Forskning och utveckling. ANNONS Dec 0 4 sidor om innovativ teknikutveckling och ny infrastruktur för ökad tillväxt Hållbara samhällen Urban Mining Forskning och utveckling Världsledande inom elektronikåtervinning Sveriges ledande

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar.

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar. Årsredovisning 2011 Innehåll Nordic Mines i korthet 4 VD har ordet 6 Produktion 8 Fyndighet 12 Miljö 15 Medarbetare 18 Prospektering och övriga projekt 20 Marknaden 24 Mineralreserv och mineraltillgångar

Läs mer

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget 2011-01-05 Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget Sammanfattning Kopparberg Mineral grundades 2006 som ett prospekteringsbolag i Sverige med fokus på basmetallerna zink, koppar och bly samt ädelmetallerna

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8

Innehåll. År 2013 i korthet 1. Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2. Vd har ordet 4. Marknad 6. finland som gruvland 8 Årsredovisning 2013 B Endomines AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll År 2013 i korthet 1 Bolagsprofil och strategi, endomines i korthet 2 Vd har ordet 4 Marknad 6 finland som gruvland 8 Från prospektering

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiell kalender

Innehållsförteckning. Finansiell kalender Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Arctic Gold i korthet 3 Viktiga händelser 2011 3 VD har ordet 4 Verksamhet 5 Marknad 12 Aktien och ägarförhållanden 14 Bolagsstyrningsrapport 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lappland Goldminers det är guld som glimmar.

Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Ersmarksbergets guldgruva i Blaiken startas upp. Gruvproduktion från Pahtavaara guldgruva i finska Lappland har inletts. Lappland Goldminers tillstånd för Fäboliden

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora

Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora Nummer 1 2012 Bryt! MALMEN ÄR NORRLANDS GULD Politikens pris Vem bestämmer vad maten får kosta? Blingbling Stjärnornas klockrena investering Laddat för elmarknaden Bolagen kan inte förlora En tidning från

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

BERGS &BRUKS. Full fart igen i gruvbranschen SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGS &BRUKS. Full fart igen i gruvbranschen SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 32010 ÅRGÅNG 89 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Full fart igen i gruvbranschen www.sp.se Allt oftare

Läs mer

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Monika Stridsman. Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk. brinner för ett optimerat skogsbruk FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS FRAMTIDENS SKOGSBRUK FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT JUNI 2014 Utrustning nyckeln till effektivt skogsbruk Skogsutbildning ökade kompetenskrav Skogsmaskiner

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Lappland Goldminers AB kommer att hållas torsdagen den 31 maj 2007 klockan 14.30 på Hotell Lappland i Lycksele. Aktieägare som

Läs mer

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma

Di ser flera faktorer som kan innebära att förutsättningarna. Di ser dock flera faktorer som ändå kan innebära att förutsättningarna blir gynnsamma STÅL & GRUVOR Trögare ute i världen Den globala stålproduktioen ökade globalt med bara 0,8 procent i fjol, men i Sverige ökade produktionen med 3 procent. Tillförsel av handelsfärdigt stål, miljoner ton

Läs mer

BERGS &BRUKS. Ny ordförande i Geotec SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGS &BRUKS. Ny ordförande i Geotec SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 12011 ÅRGÅNG 90 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Ny ordförande i Geotec Ställverksutrustning ASEA/ABB.

Läs mer

Mineral Invest, är det en riktig guldgruva?

Mineral Invest, är det en riktig guldgruva? Uppdragsanalys 2010-09-09 Mineral Invest, är det en riktig guldgruva? Tilldelas licens i ett av världens guldrikaste områden Fyndigheten i Moyale indikerar höga halter guld Påbörjar brytning i Etiopien

Läs mer

Kopparberg Mineral 8 april 2013. Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential. Uppföljningsanalys First North Köp.

Kopparberg Mineral 8 april 2013. Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential. Uppföljningsanalys First North Köp. Uppdragsbevakning Kopparberg Mineral 8 april 2013 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential Uppföljningsanalys

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Naturen Människorna Tekniken

Naturen Människorna Tekniken Naturen Människorna Tekniken Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 12 SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning en årsrapport i två delar SGUs årsrapport för 2012 är delad i två delar: en verksamhetsberättelse

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer