KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) Göran Svensson (s) 1 v ordf Mona Lilja (s) x Gunnar Solem (m) 2 v Mats Abrahamsson (m) Leif Sturesson (s) Nils-Erik Willysson (s) x Ingrid Ankarkrona (s) xx Inger Löfblom Sjöberg (s) Magnus Olsson (m) xx Lars-Erik Ivarsson (m) Tommy Larsson (v) xx Ingrid Ågård (mp) x Jan-Olof Persson (s) xx Christer Håkansson (s) Gunnar Bylund (kd) xx Bertil Lövgren (fp) x Marco Gustavsson (c) går efter 330 Sven Gyberg (c) x Stig Werner (sd) Karl Müller (sd) Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef x Nina Södergren, planarkitekt, tom 298 x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Sofi Petersson, planarkitekt, tom 298 x Lisa Jönsson, ekonom, tom 295 x Anna Melin Blissing, byggnadsinspektör x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare x Jeanette Conradsson, planark., tom 305 Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Jan-Olof Persson Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 499 Innehållsförteckning, Dnr 294 AU-ledamöter Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Detaljplan Boddestorp 1:13 m fl - antagandebeslut Detaljplan Guö 3:1 m fl - utställningsbeslut Detaljplan Asarum 50:1 beslut om samråd Detaljplan Helsingborg 13 o Detaljplan Karlshamn 8:24 (brytningsområdet Stärnö) Detaljplan Åryd 1:105 information Namnsättning detaljplan Asarum 50: Namnsättning detaljplan Boddestorp 1: Namnsättning detaljplanplan Guö 3: Namnsättning ny tillfartsväg i Stilleryd Information från energirådgivaren Verksamhetsplan Stadsarkitekten informerar Redovisning enkäter Yttrande remiss Eriksbergs Naturreservat, Eriksberg 1: Asarum XX, tillbyggnad av uterum Asarum XX, anmälan olovligt uppfört uterum Brinkamåla 1:22, nybyggnad hundpensionat Djurtorp 1:11 och 5:1, nybyggnad fem vindkraftverk Dunhammaren 3, nybyggnad enbostadshus Elleholm XX, nybyggnad förråd Elsebråne 1:35, nybyggnad enbostadshus Ekoxen XX, anmälan träd i fastighetsgräns Fiskaren XX, nybyggnad av skorsten på affärshus Fiskaren XX, nybyggnad av skorsten på affärshus olovligt Froarp XX, olovligt uppfört fritidshus Froarp XX, nybyggnad av ersättningsbyggnad Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 500 Innehållsförteckning, forts. Dnr 323 Halda XX, anmälan ovårdad tomt Hallö XX, nybyggnad husbåt Karlshamn 5:1, Sommarstaden 45, nyb komplementbyggnad Knoppen 12, utgrävning av källare Knoppen 12, tillbyggnad av uterum med källare Marieberg XX, anmälan ovårdad tomt Stampens Trädgård 5, tillbyggnad affärshus med skärmtak Stockholm 9, anmälan otillåten byggnation Ölhallen Tostarp 3:66, nybyggnad av garage Vettekulla 1:122, nybyggnad enbostadshus Åryd 1:114, nybyggnad av uterum Öjavad 1:22, tillbyggnad av enbostadshus Delegation 336 Underrättelser Skrivelser för kännedom 338 Aktivitetslista Rättsfallsredovisning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 501 BN 294 Dnr Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Gunnar Bylund och Gunnar Solem med Göran Svensson, Bertil Lövgren och Karl Müller som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 502 BN 295 Dnr Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Rapport om ekonomiska läget för perioden januari september 2008, daterad , föreligger. Förslag till internbudget, upprättad av Stadsarkitekt Emina Kovacic och Ekonom Lisa Jönsson, föreligger, och lämnas på nämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut: Rapporten godkänns. Rapporten godkänns. Det ekonomiska nettoutfallet för byggnadsnämndens samlade verksamhet för perioden ligger på 78 %, riktpunkten är 75 %, avvikelsen för perioden är -135 tkr. Upprättat förslag till internbudget för byggnadsnämndens verksamhet godkänns och nämnden uppdrar till ekonomen att färdigställa densamma och överlämna till kommunfullmäktige. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 503 BN 296 Dnr Detaljplan för Boddestorp 1:13 m.fl. antagandebeslut AB Karlshälls Granitindustri, genom Benny Nilsson, inkom med en ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid sitt sammanträde och beslutade att ställa sig positiv till detaljplaneläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning av fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. träffades i maj 2007 mellan Karlshamns kommun och Benny Nilsson. Detaljplanens huvudsyfte är att ge möjlighet till tomter för friliggande villor på fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. Den del av området som föreslås bebyggas består idag av ett naturområde. Planförslaget omfattar totalt sju villatomter. Planområdet ligger i närheten av både natur och skärgård vilket innebär goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö. Den östra delen av planområdet ligger högt där utblickar mot havet blir möjliga. Planförslaget är förenligt med gällande kommunomfattande översiktsplan, antagen , där området benämns som Matviks stenbrott, och lämpligt för ny bostadsbebyggelse. Planarbetet genomförs med normalt planförfarande, dock utan programskede. Enligt Riksantikvarieämbetet klassas gamla stenbrott som fornlämning. Tillstånd för exploatering inom fornlämningsområde har sökts hos länsstyrelsen av kommunen. Länsstyrelsen har muntligen beviljat tillståndet men meddelat i en skrivelse (daterad ) att ansökan om tillstånd att rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning inte är aktuellt i planskedet utan åligger exploatören efter antagen detaljplanen. Exploatören har underrättats om detta. Kommunen förutsätter att tillståndet beviljas till exploatören när planen har antagits. Planområdet omfattas av strandskyddat område runt det vattenfyllda gamla stenbrottet samt till viss del för kusten. I samband med utställningen ansöktes om upphävande av strandskydd. I beslut, daterat , förordnar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 15 andra stycket miljöbalken (MB) att den del av strandskyddsområdet som ingår i föreslagen detaljplan för Boddestorp 1:13 m.fl. och som utgörs av kvartersmark för bostäder (B), teknisk anläggning (E) och lokalgata inte längre ska vara omfattad av strandskydd. Naturvårdsverket överklagade Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd och planen har därför reviderats. För att värna naturmiljön och tillgängligheten till området runt täktsjön har de tre västligaste tomterna tagits bort och ersatts med naturmark. Forts.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 504 BN 296 forts. Förslag till detaljplan har varit utställt under tiden 25 februari t.o.m. 26 mars Samtliga, under utställningstiden, inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i det av planarkitekt Christina Johansson och stadsarkitekt Emina Kovacic upprättande utlåtandet, daterat Övriga antagandehandlingar daterade föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 Plan- och bygglagen. Till Benny Nilssons Byggnads AB, Matvikshamnsvägen 304, Trensum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 505 BN 297 Dnr Detaljplan för fastigheten Guö 3:1 m.fl. utställningsbeslut Kärnhem Blekinge AB, genom Johan Sahlen, inkom med en ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Guö 3:1 efter att de vunnit den markanvisningstävling som avgjordes under våren Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid sitt sammanträde och beslutade att ställa sig positiv till detaljplaneläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning av fastigheten Guö 3:1 träffades i mars 2008 mellan Karlshamns kommun och Kärnhem Blekinge AB. Planområdet, på ungefär 5,2 ha mark, är beläget i Guö cirka tolv kilometer öster om Karlshamn och 1,5 kilometer söder om Åryd. Det ligger på en bergsplatå ovanför Guövikens östra strand. Området avgränsas av grusväg i väster, fastighetsgräns mot befintlig bebyggelse i söder, Guövägen i norr samt åkermark i öster. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av antingen 17 parhus eller fem parhus, upp till 25 friliggande grupphus och fyra friliggande enfamiljshus. Planbestämmelserna innebär att upp till 35 nya bostäder kan byggas på platån väster om Guövägen, ett område som varit föremål för markanvisningstävling, samt fyra nya bostäder öster om Guövägen, alltså totalt 39 nya bostäder inom hela planområdet. Marken är i dagsläget obebyggd naturmark. Förhoppningen är att man genom att planlägga för nya bostäder i ett attraktivt läge kan locka nya invånare till bygden och därmed bidra till en positiv utveckling i Åryds samhälle och den omkringliggande landsbygden. Kommunen har ansökt till länsstyrelsen för upphävande av strandskydd inom kvartersmark för bostäder samt inom vattenområde för brygga. Länsstyrelsen beviljade dispens från strandskydd enbart inom kvartersmark. Vattenområdet utgår därför ur planförslaget. Samråd med länsstyrelsen har genomförts där det framkom att det inte kan uteslutas att ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen, PBL, därmed erfordras. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Planarbetet handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande, med överhoppat programskede. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 30 april till och med den 5 juni För att informera om planförslaget har ett allmänt samrådsmöte hållits den 27 maj där 9 åhörare deltog. Minnesanteckningar från mötet finns med i samrådsredogörelsen. Totalt har 30 skriftliga yttranden inkommit i samband med samrådet. I av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 506 BN 297 forts. Samrådsredogörelse liksom övriga planhandlingar hörande till utställningsskedet föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till utställningshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att ställa ut planen för granskning enligt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därmed erfordras. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till utställningshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att ställa ut planen för granskning enligt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därmed erfordras. Till Johan Sahlén, Kärnhem Blekinge AB, Ronnebygatan 49, Karlskrona Lina Paulsson, Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, Kungsgatan 44, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 507 BN 298 Dnr Detaljplan för Asarum 50:1 m fl. beslut om samråd Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva den aktuella fastighetens lämplighet för ett 15- tal tomter för friliggande villor. Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt och utgör idag ett skogsparti. Två avstyckade tomter varav en är bebyggd tas också med i planförslaget. Planområdet ligger väster om riksväg 29 mot Växjö och söder om Karlshamnsvägen mot Mörrum Blekinge Fastighets AB, genom Natan Ingvarsson, inkom 2004 med en ansökan om detaljplanläggning av fastigheten Asarum 50:6 m.fl. för att bygga bostäder. Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid ett möte och beslutade att ställa sig positiv till planläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning för rubricerad fastighet träffades i april 2006 mellan Karlshamns kommun och Natan Ingvarsson. Planarbetet påbörjades. Skrivelse inkom i juni 2006 med önskemål om att avbryta planarbetet innan samrådsskedet, samt erbjuda kommunen att överta fastigheten och planärendet. Kommunen avstod från erbjudandet. Skrivelse inkom i maj 2007 angående önskemål om att återuppta planarbetet. Planarbetet återupptogs i maj Planavtalet förnyades i september Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och kommer att handläggas enligt reglerna för normalt planförfarande. Stadsmiljöavdelningen bedömer att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i PBL och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen (PBL) därför inte erfordras. Motiven till ställningstagandet framgår av Beslutsunderlag för behovsbedömning/ avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Preliminär plankarta med bestämmelser föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådshandlingen, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för normalt förfarande. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 BN 298 forts. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådshandlingen, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för normalt förfarande. Till För Blekinge fastighets AB/ Nathan Ingvarsson, Box 150, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Sofi Petersson Planarkitekt Jeanette Conradsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 509 BN 299 Dnr Detaljplan för fastigheterna Helsingborg 13 och 14, Karlshamn Byggnadsnämnden behandlade , 118, en förfrågan från fastighetsägaren om nybyggnad på fastigheterna. Nämnden ställde sig positiv till en ändring av detaljplanen. I beslutet sades att exploateringsgrad och utformning ska arbetas fram under planprocessen , 006, behandlade byggnadsnämnden en ansökan om ändring av detaljplan. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. Syftet med detaljplanen är att i en attraktiv miljö, centrala Karlshamn, skapa nya bostäder i flerbostadshus. Målet är att utifrån platsens förutsättningar möjliggöra ett bättre utnyttjande av centralt belägna fastigheter, förstärka en variationsrik stadsmiljö och tillföra attraktiva bostäder. Fastigheterna är idag bebyggda med ett putsat tvåvåningshus inrymmande bostäder samt en envånings trälänga med uthuskaraktär. Gällande plan (byggnadsplan) är från 1959 och anger för del av fastigheterna bostadsändamål i fyra våningar med en högsta höjd av 13 meter. Del av fastigheterna är i gällande plan allmän plats; gata. Avsikten vara att bredda Rådhusgatan cirka 5 meter till totalt 17 meter. Byggnadsnämnden beslutade , 161, att godkänna den upprättade samrådshandlingen och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Kriterierna för enkelt planförfarande bedömdes vara uppfyllda i det aktuella planärendet. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medför en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens ställningstagande, vilket framgår av beslut , 161, till behovet av en MKB är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Under samrådet framförde Länsstyrelsen Blekinge län i sitt yttrande daterat bland annat att man anser planprocessen bör genomföras med ett normalt planförfarande då den föreslagna bebyggelsen utgör en påtaglig förändring i den riksintresseklassade stadskärnan och därmed inte kan anses sakna allmänt intresse. Länsstyrelsen framförde också i sitt yttrande att man inte delar kommunens uppfattning att ingen eller liten påverkan sker på riksintresset för kulturmiljö och man anser att en analys av närområdets kulturmiljö bör ske, exempelvis genom en MKB, för att bedöma vilken exploatering som kan accepteras på fastigheten. En MKB bör även redogöra för hur man löser situationen med markföroreningar samt buller. Forts.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 510 BN 299 forts. Samrådsredogörelsen daterad , upprättad av Jeanette Conradsson och Emina Kovacic föreligger. I samrådsredogörelsen redovisas förslag på bemötanden av de inkomna synpunkterna och vilka bearbetningar och utredningar som behöver göras i det fortsatta planarbetet. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Leif Nilsson, Kyrkogatan 31, Karlshamn Jonas Ronsby, JAARK AB, Ö. Vittusgatan 36, Karlskrona Jessica Andersson, WSP Samhällsbyggnad, Box 34, Karlskrona Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 511 BN 300 Dnr Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Byggnadsnämnden arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige den 5 mars 2001 gav nämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Det första steget, programskedet, i arbetet med upprättande av detaljplan för rubricerat område är genomfört. Flera utredningar beträffande möjligheterna att vattenfylla och öppna upp täkthålen har genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för del av planområdet. Nu pågår, parallellt med upprättandet av samrådshandlingen, framtagande av utredningar som underlag för upprättande av detaljplanen. Inom planområdet finns höga bergsskärningar. Oavsett framtida användning måste människor kunna vistas säkert inom området och ett bergteknisk utlåtande beträffande bergskärningarna har därför upprättats. Vad gäller dagbrottet Marinan så är detta avslutat och taget ur drift. Vid den okulära undersökningen har inga relevanta riskmoment identifierats här. Området kan nyttjas av allmänheten utan särskilda bergtekniska åtgärder. Vid den punktvisa överknackningen och okulära besiktningen av dagbrottet Timmerterminalen har ett flertal riskmoment identifierats utmed de kvarstående bergväggarna. Baserat på undersökningsresultatet konstateras i utlåtandet att nödvändiga åtgärder kan genomföras med ett fåtal konventionella arbetsmoment, såsom bergrensning (skrotning), bergbultning, betonggjutning och eventuellt nätning. Insatsernas omfattning kan definieras och preciseras efter att verksamheten upphört och bergväggarna är färdigskrotade samt att det slutliga beslutet om den framtida funktionen är fattat. Stödmurarnas (4 stycken provisoriska stödmurar har noterats vars funktion bör permanentas genom kompletterande åtgärder) beskaffenhet och funktion kan undersökas även under pågående sprängningsverksamhet oavsett det slutliga beslutets karaktär. Karlshamn Stärnö diabasbrott, Bergtekniskt utlåtande, daterat , upprättat av WSP Samhällsbyggnad föreligger. Inom planområdet har funnits verksamheter som medfört att området är förorenat. Med anledning av detta har en inventering och historisk utredning avseende föroreningarna inom planområdet genomförts. I inventeringen konstateras under rubriken Slutsatser och rekommendationer följande: Omfattande hantering och bearbetning av trävaror har förekommit i södra delen av planområdet och doppningsvätskor innehållande bland annat pentaklorfenol har använts. De översiktliga undersökningar som utförts inom planområdet har påvisat spår av doppningsverksamheten i jord och grundvatten i området för timmerterminalen och varvsområdet. Forts.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 512 BN 300 forts. Varvsverksamheten har med stor sannolikhet resulterat i förorening av mark och grundvatten och föroreningar av metaller och tjära har vid tidigare undersökningar påträffats i varvsområdet. Vid inventeringen har det framkommit uppgifter om en dieselpump intill grindarna vid nerfarten till täktområdet. Det är ovisst huruvida pumpens cistern är uppgrävd. Inom detta område har även flera industribyggnader funnits som har använts i tidigare stenbrytningsverksamhet. Huset där NCC idag har verksamhet har använts som stensliperi och verkstad. Petroleumprodukter har hanterats och använts i området. Marken vid uppställningsplatsen för båtar kan vara förorenad av kemikalier från båtbottenfärger och lösningsmedel. Mindre mängder förorenande massor som härrör från den tidiga täktverksamheten kan ha deponerats bland övriga avschaktningsmassor i marinan-brottets södra del. Den omfattande industriella verksamheten som pågått i området under lång tid har sannolikt påverkat bottensedimenten i Vindhamnen. Baserat på utförd historisk inventering rekommenderar WSP följande: Kompletterande miljötekniska undersökningar i området där timmerterminalen har haft anläggningar och upplag av virke. Kompletterande miljötekniska undersökningar i området där varvsverksamhet har bedrivits. Översiktliga miljötekniska undersökningar i området där uppgifter om en dieselpump och ett asfaltverk har framkommit. I detta område har även flera tidigare industribyggnader för stenbrytning varit placerade varför även dessa ytor bör inkluderas i den översiktliga provtagningen. Dieselpumpens och asfaltverkets exakta placering bör utredas vidare. I samband med eventuellt avlägsnande av stenkrossanläggningen och den byggnad som idag används av NCC för verkstad och kontor, rekommenderas översiktliga miljötekniska undersökningar för att påvisa eventuella föroreningar från den industriella verksamhet som pågått här under lång tid. Översiktliga miljötekniska undersökningar i Marinan-brottets södra del där delvis okända massor deponerats. En miljögeoteknisk undersökning inkluderande borrning kommer dock att försvåras på grund av att massorna innehåller en stor del block och bergskross. Forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 513 BN 300 forts. Översiktliga miljötekniska undersökningar i området för uppställning av båtar för att påvisa eventuella föroreningar från framför allt båtbottenfärger. Miljöteknisk undersökning av sediment i Vindhamnen. På stora delar av området har det förekommit industriell verksamhet sedan slutet av talet varför det är möjligt att föroreningar även kan förekomma på ställen som ej har identifierats i denna inventering. I samband med schaktarbeten i området är det således viktigt att kontakta miljökontrollant och tillsynsmyndigheter vid tecken eller misstanke av förorening. PM, Karlshamn 8:24 m fl, Stärnö, Karlshamns kommun, Inventering avseende markföroreningar, daterat , upprättat av WSP Samhällsbyggnad föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns och byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta vidare med miljötekniska undersökningar enligt ovan. Informationen godkänns och byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta vidare med miljötekniska undersökningar enligt ovan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Karlshamns Hamn AB NCC Roads AB, Sternökrossen Projektledare Lennart Henriksson Stadsarkitekt Emina Kovacic Miljöingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 514 BN 301 Dnr Detaljplan för del av fastigheten Åryd 1:105 m fl, Åryd En skrivelse från dåvarande exploateringsingenjör Christer Kaisajuntti, daterad , föreligger med ansökan om att byggnadsnämnden påbörjar planarbete för ett industriområde i Åryd. Kommunstyrelsen har i protokoll , 336, begärt att byggnadsnämnden prioriterar den aktuella detaljplaneläggningen. Byggnadsnämnden ställde sig, , 005, positiv till att planläggningen genomförs. Planarbetet bekostas av kommunstyrelsen. Då det aktuella området inte är utpekat som ett utvecklings- eller utredningsområde i den av kommunfullmäktige, , antagna översiktsplanen för Karlshamns kommun så har planarbetet inletts med ett programskede. Syftet med detaljplaneprogrammet har varit att utreda förutsättningarna och möjligheterna för att tillskapa ett nytt arbetsområde i de södra delarna av Åryd, invid E 22 i ett attraktivt etableringsläge. Byggnadsnämnden beslutade , 118, att godkänna upprättat detaljplaneprogram och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd. Detaljplaneprogrammet har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen, PBL, 5:20. Angiven samrådstid varade från och med den 28 april 2008 till och med den 26 maj EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig. Samråd om behovet av en MKB har genomförts parallellt med samrådet om detaljplaneprogrammet. Byggnadsnämndens förslag för aktuellt planärende, enligt beslut , var att ett genomförande av avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt PBL 5:18 därmed inte erfordras. Länsstyrelsen instämmer i den bedömningen under förutsättning att kommunen löser vatten- och avloppsfrågan samt att det genomförs reglering av vilka verksamheter som kan etablera sig i området med hänsyn till att det i direkt anslutning till planområdet finns en reservvattentäkt. Länsstyrelsen anser att det behöver redovisas om och hur planen kan påverka vattentäkten och eventuella skyddsåtgärder som ska vidtas. Man anser också att det är lämpligt att skyddsföreskrifterna fastställs innan planens genomförande och att frågan om vilka verksamheter som kan etablera sig tydliggörs i planbestämmelse eftersom det är ett vattenskyddsområde. Miljöförbundet Blekinge Väst har framfört viss tveksamhet över att nyplanera ett industriområde i kommande primärt skyddsområde för reservvattentäkt, se vidare i samrådsredogörelsen. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 515 BN 301 forts. I teknik- och fritidsnämndens politiska mål finns angivet att För säkerställande av råvattentillgången ska samtliga vattentäkter i drift och samtliga reservvattentäkter förses med skyddsområdesgränser och föreskrifter. Arbetet med framtagande av skyddsföreskrifter för reservvattentäkten i Åryd kommer troligtvis att påbörjas inom de närmsta månaderna. Därmed klargörs vilka verksamheter som kan etablera sig inom planområdet och eventuellt behov av skyddsåtgärder och detta kan då regleras i detaljplanen. Byggnadsnämnden har med hänsyn till planområdets läge i direkt anslutning till en reservvattentäkt och de inkomna synpunkterna rörande detta beslutat att planförslaget inte ska ställas ut för granskning förrän skyddsområdesgränser och föreskrifter fastställts av kommunen. Fortsatt planarbete och framtagande av erforderliga utredningar som underlag för planarbetet avvaktar därför att arbetet med skyddsområdesgränser och föreskrifter ska inledas. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden överlämnar informationen ovan samt den upprättade och , 197, godkända samrådsredogörelsen avseende programskedet till Kommunstyrelsen för kännedom. Byggnadsnämnden överlämnar informationen ovan samt den upprättade och , 197, godkända samrådsredogörelsen avseende programskedet till Kommunstyrelsen för kännedom. Till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Projektledare Lennart Henriksson Stadsarkitekt Emina Kovacic Miljöingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 516 BN 302 Dnr Namnsättning Detaljplan för del av fastigheten Asarum 50:1 m fl, Asarum Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Upprättande av rubricerat detaljplaneförslag pågår. Syftet med planen är att möjliggöra för byggandet av omkring 15 friliggande småhus. Med anledning av detta finns behov av att namnsätta en ny väg inom planområdet. Vägen öster om planområdet har namnet Jungfrutorpsvägen. Ett par av de nya bostadsfastigheterna kommer att ha tillfart från denna väg. Vägarna väster om planområdet har namnen Västra och Östra Ingärdahäjvägen. Norr om planområdet finns Karlshamnsvägen och norr om denna, nordväst om planområdet, finns Lisbovägen och Kilahallsvägen. Öster om Rv 29, i befintligt industriområde, återfinns vägnamn som Smidesvägen, Verkstadsvägen och Plåtslagarevägen m fl. Vid arkivstudier har inga äldre benämningar på planområdet kunnat hittas, ej heller någon specifik användning annat än betesmark/jordbruksmark. I planområdets närhet finns dock uppgifter om att ett båtsmanstorp funnits. Arkivstudier har visat att båtmanstorpet beboddes av båtsman Kruse och båtsman Hejman. Söder om planområdet finns benämningen Hannetorp, närmare bestämt där Jungfrutorpsvägen slutar. Namnberedningsgruppen har beslutat att i samrådsskedet föreslå att den nya vägen inom planområdet benämns Hannetorpsvägen, enligt karta. Därmed bygger man vidare på den benämning som finns på befintlig väg, Jungfrutorpsvägen, öster om planområdet. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden tillstyrker i samrådsskedet det föreslagna vägnamnet Hannetorpsvägen, enligt karta. Byggnadsnämnden tillstyrker i samrådsskedet det föreslagna vägnamnet Hannetorpsvägen, enligt karta. Till För Blekinge fastighets AB/ Nathan Ingvarsson, Box 150, Karlshamn Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn Kulturnämnden Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Sofi Petersson Planarkitekt Jeanette Conradsson, namnberedningsgruppen

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 517 BN 303 Dnr Detaljplan för fastigheten Boddestorp 1:13 m fl, Hällaryd antagande av vägnamn Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Planförslaget avses överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Inom planområdet ska en ny väg namnsättas. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av 7 friliggande enbostadshus. Området namnges på den ekonomiska kartan som Gatstensbacken och i folkmun kallas området för Stenbrottet. I närområdet finns vägarna Matvikshamnsvägen, Boddestorpsvägen, Nytäppsvägen och Kalvösundsvägen. Det nya vägnamnet föreslås anknyta till den stenbrytning som pågått under lång tid i området och som också påverkat benämningen av området. I såväl samråds- som utställningsskedet föreslogs vägnamnet Gatstensbacken. Inga synpunkter har inkommit på det föreslagna namnet , 123, antog byggnadsnämnden vägnamnet Gatstensbacken för den avsedda vägen inom planområdet. Därefter har, för att värna naturmiljön och tillgängligheten till området runt täktsjön, de tre västligaste tomterna tagits bort och ersatts med naturmark. Därmed har också en del av den vägsträckning som benämnts Gatstensbacken i tidigare beslut tagits bort. Beslutet , 123, ska därför upphävas och ett nytt antagandebeslut avseende vägnamnet erfordras. Namnberedningsgruppen har beslutat föreslå byggnadsnämnden anta vägnamnet Gatstensbacken, enligt kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämndens upphäver härmed sitt beslut , 123. Byggnadsnämnden antar vägnamnet Gatstensbacken enligt karta. Byggnadsnämnden antar vägnamnet Gatstensbacken enligt karta, se bilaga 303/2008. Till Forts.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer