KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) Göran Svensson (s) 1 v ordf Mona Lilja (s) x Gunnar Solem (m) 2 v Mats Abrahamsson (m) Leif Sturesson (s) Nils-Erik Willysson (s) x Ingrid Ankarkrona (s) xx Inger Löfblom Sjöberg (s) Magnus Olsson (m) xx Lars-Erik Ivarsson (m) Tommy Larsson (v) xx Ingrid Ågård (mp) x Jan-Olof Persson (s) xx Christer Håkansson (s) Gunnar Bylund (kd) xx Bertil Lövgren (fp) x Marco Gustavsson (c) går efter 330 Sven Gyberg (c) x Stig Werner (sd) Karl Müller (sd) Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef x Nina Södergren, planarkitekt, tom 298 x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Sofi Petersson, planarkitekt, tom 298 x Lisa Jönsson, ekonom, tom 295 x Anna Melin Blissing, byggnadsinspektör x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare x Jeanette Conradsson, planark., tom 305 Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Jan-Olof Persson Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 499 Innehållsförteckning, Dnr 294 AU-ledamöter Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Detaljplan Boddestorp 1:13 m fl - antagandebeslut Detaljplan Guö 3:1 m fl - utställningsbeslut Detaljplan Asarum 50:1 beslut om samråd Detaljplan Helsingborg 13 o Detaljplan Karlshamn 8:24 (brytningsområdet Stärnö) Detaljplan Åryd 1:105 information Namnsättning detaljplan Asarum 50: Namnsättning detaljplan Boddestorp 1: Namnsättning detaljplanplan Guö 3: Namnsättning ny tillfartsväg i Stilleryd Information från energirådgivaren Verksamhetsplan Stadsarkitekten informerar Redovisning enkäter Yttrande remiss Eriksbergs Naturreservat, Eriksberg 1: Asarum XX, tillbyggnad av uterum Asarum XX, anmälan olovligt uppfört uterum Brinkamåla 1:22, nybyggnad hundpensionat Djurtorp 1:11 och 5:1, nybyggnad fem vindkraftverk Dunhammaren 3, nybyggnad enbostadshus Elleholm XX, nybyggnad förråd Elsebråne 1:35, nybyggnad enbostadshus Ekoxen XX, anmälan träd i fastighetsgräns Fiskaren XX, nybyggnad av skorsten på affärshus Fiskaren XX, nybyggnad av skorsten på affärshus olovligt Froarp XX, olovligt uppfört fritidshus Froarp XX, nybyggnad av ersättningsbyggnad Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 500 Innehållsförteckning, forts. Dnr 323 Halda XX, anmälan ovårdad tomt Hallö XX, nybyggnad husbåt Karlshamn 5:1, Sommarstaden 45, nyb komplementbyggnad Knoppen 12, utgrävning av källare Knoppen 12, tillbyggnad av uterum med källare Marieberg XX, anmälan ovårdad tomt Stampens Trädgård 5, tillbyggnad affärshus med skärmtak Stockholm 9, anmälan otillåten byggnation Ölhallen Tostarp 3:66, nybyggnad av garage Vettekulla 1:122, nybyggnad enbostadshus Åryd 1:114, nybyggnad av uterum Öjavad 1:22, tillbyggnad av enbostadshus Delegation 336 Underrättelser Skrivelser för kännedom 338 Aktivitetslista Rättsfallsredovisning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 501 BN 294 Dnr Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Gunnar Bylund och Gunnar Solem med Göran Svensson, Bertil Lövgren och Karl Müller som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 502 BN 295 Dnr Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Rapport om ekonomiska läget för perioden januari september 2008, daterad , föreligger. Förslag till internbudget, upprättad av Stadsarkitekt Emina Kovacic och Ekonom Lisa Jönsson, föreligger, och lämnas på nämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut: Rapporten godkänns. Rapporten godkänns. Det ekonomiska nettoutfallet för byggnadsnämndens samlade verksamhet för perioden ligger på 78 %, riktpunkten är 75 %, avvikelsen för perioden är -135 tkr. Upprättat förslag till internbudget för byggnadsnämndens verksamhet godkänns och nämnden uppdrar till ekonomen att färdigställa densamma och överlämna till kommunfullmäktige. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 503 BN 296 Dnr Detaljplan för Boddestorp 1:13 m.fl. antagandebeslut AB Karlshälls Granitindustri, genom Benny Nilsson, inkom med en ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid sitt sammanträde och beslutade att ställa sig positiv till detaljplaneläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning av fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. träffades i maj 2007 mellan Karlshamns kommun och Benny Nilsson. Detaljplanens huvudsyfte är att ge möjlighet till tomter för friliggande villor på fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. Den del av området som föreslås bebyggas består idag av ett naturområde. Planförslaget omfattar totalt sju villatomter. Planområdet ligger i närheten av både natur och skärgård vilket innebär goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö. Den östra delen av planområdet ligger högt där utblickar mot havet blir möjliga. Planförslaget är förenligt med gällande kommunomfattande översiktsplan, antagen , där området benämns som Matviks stenbrott, och lämpligt för ny bostadsbebyggelse. Planarbetet genomförs med normalt planförfarande, dock utan programskede. Enligt Riksantikvarieämbetet klassas gamla stenbrott som fornlämning. Tillstånd för exploatering inom fornlämningsområde har sökts hos länsstyrelsen av kommunen. Länsstyrelsen har muntligen beviljat tillståndet men meddelat i en skrivelse (daterad ) att ansökan om tillstånd att rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning inte är aktuellt i planskedet utan åligger exploatören efter antagen detaljplanen. Exploatören har underrättats om detta. Kommunen förutsätter att tillståndet beviljas till exploatören när planen har antagits. Planområdet omfattas av strandskyddat område runt det vattenfyllda gamla stenbrottet samt till viss del för kusten. I samband med utställningen ansöktes om upphävande av strandskydd. I beslut, daterat , förordnar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 15 andra stycket miljöbalken (MB) att den del av strandskyddsområdet som ingår i föreslagen detaljplan för Boddestorp 1:13 m.fl. och som utgörs av kvartersmark för bostäder (B), teknisk anläggning (E) och lokalgata inte längre ska vara omfattad av strandskydd. Naturvårdsverket överklagade Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd och planen har därför reviderats. För att värna naturmiljön och tillgängligheten till området runt täktsjön har de tre västligaste tomterna tagits bort och ersatts med naturmark. Forts.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 504 BN 296 forts. Förslag till detaljplan har varit utställt under tiden 25 februari t.o.m. 26 mars Samtliga, under utställningstiden, inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i det av planarkitekt Christina Johansson och stadsarkitekt Emina Kovacic upprättande utlåtandet, daterat Övriga antagandehandlingar daterade föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 Plan- och bygglagen. Till Benny Nilssons Byggnads AB, Matvikshamnsvägen 304, Trensum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 505 BN 297 Dnr Detaljplan för fastigheten Guö 3:1 m.fl. utställningsbeslut Kärnhem Blekinge AB, genom Johan Sahlen, inkom med en ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Guö 3:1 efter att de vunnit den markanvisningstävling som avgjordes under våren Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid sitt sammanträde och beslutade att ställa sig positiv till detaljplaneläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning av fastigheten Guö 3:1 träffades i mars 2008 mellan Karlshamns kommun och Kärnhem Blekinge AB. Planområdet, på ungefär 5,2 ha mark, är beläget i Guö cirka tolv kilometer öster om Karlshamn och 1,5 kilometer söder om Åryd. Det ligger på en bergsplatå ovanför Guövikens östra strand. Området avgränsas av grusväg i väster, fastighetsgräns mot befintlig bebyggelse i söder, Guövägen i norr samt åkermark i öster. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av antingen 17 parhus eller fem parhus, upp till 25 friliggande grupphus och fyra friliggande enfamiljshus. Planbestämmelserna innebär att upp till 35 nya bostäder kan byggas på platån väster om Guövägen, ett område som varit föremål för markanvisningstävling, samt fyra nya bostäder öster om Guövägen, alltså totalt 39 nya bostäder inom hela planområdet. Marken är i dagsläget obebyggd naturmark. Förhoppningen är att man genom att planlägga för nya bostäder i ett attraktivt läge kan locka nya invånare till bygden och därmed bidra till en positiv utveckling i Åryds samhälle och den omkringliggande landsbygden. Kommunen har ansökt till länsstyrelsen för upphävande av strandskydd inom kvartersmark för bostäder samt inom vattenområde för brygga. Länsstyrelsen beviljade dispens från strandskydd enbart inom kvartersmark. Vattenområdet utgår därför ur planförslaget. Samråd med länsstyrelsen har genomförts där det framkom att det inte kan uteslutas att ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen, PBL, därmed erfordras. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Planarbetet handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande, med överhoppat programskede. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 30 april till och med den 5 juni För att informera om planförslaget har ett allmänt samrådsmöte hållits den 27 maj där 9 åhörare deltog. Minnesanteckningar från mötet finns med i samrådsredogörelsen. Totalt har 30 skriftliga yttranden inkommit i samband med samrådet. I av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 506 BN 297 forts. Samrådsredogörelse liksom övriga planhandlingar hörande till utställningsskedet föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till utställningshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att ställa ut planen för granskning enligt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därmed erfordras. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till utställningshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att ställa ut planen för granskning enligt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därmed erfordras. Till Johan Sahlén, Kärnhem Blekinge AB, Ronnebygatan 49, Karlskrona Lina Paulsson, Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, Kungsgatan 44, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 507 BN 298 Dnr Detaljplan för Asarum 50:1 m fl. beslut om samråd Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva den aktuella fastighetens lämplighet för ett 15- tal tomter för friliggande villor. Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt och utgör idag ett skogsparti. Två avstyckade tomter varav en är bebyggd tas också med i planförslaget. Planområdet ligger väster om riksväg 29 mot Växjö och söder om Karlshamnsvägen mot Mörrum Blekinge Fastighets AB, genom Natan Ingvarsson, inkom 2004 med en ansökan om detaljplanläggning av fastigheten Asarum 50:6 m.fl. för att bygga bostäder. Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid ett möte och beslutade att ställa sig positiv till planläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning för rubricerad fastighet träffades i april 2006 mellan Karlshamns kommun och Natan Ingvarsson. Planarbetet påbörjades. Skrivelse inkom i juni 2006 med önskemål om att avbryta planarbetet innan samrådsskedet, samt erbjuda kommunen att överta fastigheten och planärendet. Kommunen avstod från erbjudandet. Skrivelse inkom i maj 2007 angående önskemål om att återuppta planarbetet. Planarbetet återupptogs i maj Planavtalet förnyades i september Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och kommer att handläggas enligt reglerna för normalt planförfarande. Stadsmiljöavdelningen bedömer att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i PBL och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen (PBL) därför inte erfordras. Motiven till ställningstagandet framgår av Beslutsunderlag för behovsbedömning/ avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Preliminär plankarta med bestämmelser föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådshandlingen, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för normalt förfarande. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 BN 298 forts. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådshandlingen, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för normalt förfarande. Till För Blekinge fastighets AB/ Nathan Ingvarsson, Box 150, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Sofi Petersson Planarkitekt Jeanette Conradsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 509 BN 299 Dnr Detaljplan för fastigheterna Helsingborg 13 och 14, Karlshamn Byggnadsnämnden behandlade , 118, en förfrågan från fastighetsägaren om nybyggnad på fastigheterna. Nämnden ställde sig positiv till en ändring av detaljplanen. I beslutet sades att exploateringsgrad och utformning ska arbetas fram under planprocessen , 006, behandlade byggnadsnämnden en ansökan om ändring av detaljplan. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. Syftet med detaljplanen är att i en attraktiv miljö, centrala Karlshamn, skapa nya bostäder i flerbostadshus. Målet är att utifrån platsens förutsättningar möjliggöra ett bättre utnyttjande av centralt belägna fastigheter, förstärka en variationsrik stadsmiljö och tillföra attraktiva bostäder. Fastigheterna är idag bebyggda med ett putsat tvåvåningshus inrymmande bostäder samt en envånings trälänga med uthuskaraktär. Gällande plan (byggnadsplan) är från 1959 och anger för del av fastigheterna bostadsändamål i fyra våningar med en högsta höjd av 13 meter. Del av fastigheterna är i gällande plan allmän plats; gata. Avsikten vara att bredda Rådhusgatan cirka 5 meter till totalt 17 meter. Byggnadsnämnden beslutade , 161, att godkänna den upprättade samrådshandlingen och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Kriterierna för enkelt planförfarande bedömdes vara uppfyllda i det aktuella planärendet. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medför en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens ställningstagande, vilket framgår av beslut , 161, till behovet av en MKB är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Under samrådet framförde Länsstyrelsen Blekinge län i sitt yttrande daterat bland annat att man anser planprocessen bör genomföras med ett normalt planförfarande då den föreslagna bebyggelsen utgör en påtaglig förändring i den riksintresseklassade stadskärnan och därmed inte kan anses sakna allmänt intresse. Länsstyrelsen framförde också i sitt yttrande att man inte delar kommunens uppfattning att ingen eller liten påverkan sker på riksintresset för kulturmiljö och man anser att en analys av närområdets kulturmiljö bör ske, exempelvis genom en MKB, för att bedöma vilken exploatering som kan accepteras på fastigheten. En MKB bör även redogöra för hur man löser situationen med markföroreningar samt buller. Forts.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 510 BN 299 forts. Samrådsredogörelsen daterad , upprättad av Jeanette Conradsson och Emina Kovacic föreligger. I samrådsredogörelsen redovisas förslag på bemötanden av de inkomna synpunkterna och vilka bearbetningar och utredningar som behöver göras i det fortsatta planarbetet. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Leif Nilsson, Kyrkogatan 31, Karlshamn Jonas Ronsby, JAARK AB, Ö. Vittusgatan 36, Karlskrona Jessica Andersson, WSP Samhällsbyggnad, Box 34, Karlskrona Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 511 BN 300 Dnr Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Byggnadsnämnden arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige den 5 mars 2001 gav nämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Det första steget, programskedet, i arbetet med upprättande av detaljplan för rubricerat område är genomfört. Flera utredningar beträffande möjligheterna att vattenfylla och öppna upp täkthålen har genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för del av planområdet. Nu pågår, parallellt med upprättandet av samrådshandlingen, framtagande av utredningar som underlag för upprättande av detaljplanen. Inom planområdet finns höga bergsskärningar. Oavsett framtida användning måste människor kunna vistas säkert inom området och ett bergteknisk utlåtande beträffande bergskärningarna har därför upprättats. Vad gäller dagbrottet Marinan så är detta avslutat och taget ur drift. Vid den okulära undersökningen har inga relevanta riskmoment identifierats här. Området kan nyttjas av allmänheten utan särskilda bergtekniska åtgärder. Vid den punktvisa överknackningen och okulära besiktningen av dagbrottet Timmerterminalen har ett flertal riskmoment identifierats utmed de kvarstående bergväggarna. Baserat på undersökningsresultatet konstateras i utlåtandet att nödvändiga åtgärder kan genomföras med ett fåtal konventionella arbetsmoment, såsom bergrensning (skrotning), bergbultning, betonggjutning och eventuellt nätning. Insatsernas omfattning kan definieras och preciseras efter att verksamheten upphört och bergväggarna är färdigskrotade samt att det slutliga beslutet om den framtida funktionen är fattat. Stödmurarnas (4 stycken provisoriska stödmurar har noterats vars funktion bör permanentas genom kompletterande åtgärder) beskaffenhet och funktion kan undersökas även under pågående sprängningsverksamhet oavsett det slutliga beslutets karaktär. Karlshamn Stärnö diabasbrott, Bergtekniskt utlåtande, daterat , upprättat av WSP Samhällsbyggnad föreligger. Inom planområdet har funnits verksamheter som medfört att området är förorenat. Med anledning av detta har en inventering och historisk utredning avseende föroreningarna inom planområdet genomförts. I inventeringen konstateras under rubriken Slutsatser och rekommendationer följande: Omfattande hantering och bearbetning av trävaror har förekommit i södra delen av planområdet och doppningsvätskor innehållande bland annat pentaklorfenol har använts. De översiktliga undersökningar som utförts inom planområdet har påvisat spår av doppningsverksamheten i jord och grundvatten i området för timmerterminalen och varvsområdet. Forts.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 512 BN 300 forts. Varvsverksamheten har med stor sannolikhet resulterat i förorening av mark och grundvatten och föroreningar av metaller och tjära har vid tidigare undersökningar påträffats i varvsområdet. Vid inventeringen har det framkommit uppgifter om en dieselpump intill grindarna vid nerfarten till täktområdet. Det är ovisst huruvida pumpens cistern är uppgrävd. Inom detta område har även flera industribyggnader funnits som har använts i tidigare stenbrytningsverksamhet. Huset där NCC idag har verksamhet har använts som stensliperi och verkstad. Petroleumprodukter har hanterats och använts i området. Marken vid uppställningsplatsen för båtar kan vara förorenad av kemikalier från båtbottenfärger och lösningsmedel. Mindre mängder förorenande massor som härrör från den tidiga täktverksamheten kan ha deponerats bland övriga avschaktningsmassor i marinan-brottets södra del. Den omfattande industriella verksamheten som pågått i området under lång tid har sannolikt påverkat bottensedimenten i Vindhamnen. Baserat på utförd historisk inventering rekommenderar WSP följande: Kompletterande miljötekniska undersökningar i området där timmerterminalen har haft anläggningar och upplag av virke. Kompletterande miljötekniska undersökningar i området där varvsverksamhet har bedrivits. Översiktliga miljötekniska undersökningar i området där uppgifter om en dieselpump och ett asfaltverk har framkommit. I detta område har även flera tidigare industribyggnader för stenbrytning varit placerade varför även dessa ytor bör inkluderas i den översiktliga provtagningen. Dieselpumpens och asfaltverkets exakta placering bör utredas vidare. I samband med eventuellt avlägsnande av stenkrossanläggningen och den byggnad som idag används av NCC för verkstad och kontor, rekommenderas översiktliga miljötekniska undersökningar för att påvisa eventuella föroreningar från den industriella verksamhet som pågått här under lång tid. Översiktliga miljötekniska undersökningar i Marinan-brottets södra del där delvis okända massor deponerats. En miljögeoteknisk undersökning inkluderande borrning kommer dock att försvåras på grund av att massorna innehåller en stor del block och bergskross. Forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 513 BN 300 forts. Översiktliga miljötekniska undersökningar i området för uppställning av båtar för att påvisa eventuella föroreningar från framför allt båtbottenfärger. Miljöteknisk undersökning av sediment i Vindhamnen. På stora delar av området har det förekommit industriell verksamhet sedan slutet av talet varför det är möjligt att föroreningar även kan förekomma på ställen som ej har identifierats i denna inventering. I samband med schaktarbeten i området är det således viktigt att kontakta miljökontrollant och tillsynsmyndigheter vid tecken eller misstanke av förorening. PM, Karlshamn 8:24 m fl, Stärnö, Karlshamns kommun, Inventering avseende markföroreningar, daterat , upprättat av WSP Samhällsbyggnad föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns och byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta vidare med miljötekniska undersökningar enligt ovan. Informationen godkänns och byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta vidare med miljötekniska undersökningar enligt ovan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Karlshamns Hamn AB NCC Roads AB, Sternökrossen Projektledare Lennart Henriksson Stadsarkitekt Emina Kovacic Miljöingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 514 BN 301 Dnr Detaljplan för del av fastigheten Åryd 1:105 m fl, Åryd En skrivelse från dåvarande exploateringsingenjör Christer Kaisajuntti, daterad , föreligger med ansökan om att byggnadsnämnden påbörjar planarbete för ett industriområde i Åryd. Kommunstyrelsen har i protokoll , 336, begärt att byggnadsnämnden prioriterar den aktuella detaljplaneläggningen. Byggnadsnämnden ställde sig, , 005, positiv till att planläggningen genomförs. Planarbetet bekostas av kommunstyrelsen. Då det aktuella området inte är utpekat som ett utvecklings- eller utredningsområde i den av kommunfullmäktige, , antagna översiktsplanen för Karlshamns kommun så har planarbetet inletts med ett programskede. Syftet med detaljplaneprogrammet har varit att utreda förutsättningarna och möjligheterna för att tillskapa ett nytt arbetsområde i de södra delarna av Åryd, invid E 22 i ett attraktivt etableringsläge. Byggnadsnämnden beslutade , 118, att godkänna upprättat detaljplaneprogram och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd. Detaljplaneprogrammet har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen, PBL, 5:20. Angiven samrådstid varade från och med den 28 april 2008 till och med den 26 maj EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig. Samråd om behovet av en MKB har genomförts parallellt med samrådet om detaljplaneprogrammet. Byggnadsnämndens förslag för aktuellt planärende, enligt beslut , var att ett genomförande av avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt PBL 5:18 därmed inte erfordras. Länsstyrelsen instämmer i den bedömningen under förutsättning att kommunen löser vatten- och avloppsfrågan samt att det genomförs reglering av vilka verksamheter som kan etablera sig i området med hänsyn till att det i direkt anslutning till planområdet finns en reservvattentäkt. Länsstyrelsen anser att det behöver redovisas om och hur planen kan påverka vattentäkten och eventuella skyddsåtgärder som ska vidtas. Man anser också att det är lämpligt att skyddsföreskrifterna fastställs innan planens genomförande och att frågan om vilka verksamheter som kan etablera sig tydliggörs i planbestämmelse eftersom det är ett vattenskyddsområde. Miljöförbundet Blekinge Väst har framfört viss tveksamhet över att nyplanera ett industriområde i kommande primärt skyddsområde för reservvattentäkt, se vidare i samrådsredogörelsen. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 515 BN 301 forts. I teknik- och fritidsnämndens politiska mål finns angivet att För säkerställande av råvattentillgången ska samtliga vattentäkter i drift och samtliga reservvattentäkter förses med skyddsområdesgränser och föreskrifter. Arbetet med framtagande av skyddsföreskrifter för reservvattentäkten i Åryd kommer troligtvis att påbörjas inom de närmsta månaderna. Därmed klargörs vilka verksamheter som kan etablera sig inom planområdet och eventuellt behov av skyddsåtgärder och detta kan då regleras i detaljplanen. Byggnadsnämnden har med hänsyn till planområdets läge i direkt anslutning till en reservvattentäkt och de inkomna synpunkterna rörande detta beslutat att planförslaget inte ska ställas ut för granskning förrän skyddsområdesgränser och föreskrifter fastställts av kommunen. Fortsatt planarbete och framtagande av erforderliga utredningar som underlag för planarbetet avvaktar därför att arbetet med skyddsområdesgränser och föreskrifter ska inledas. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden överlämnar informationen ovan samt den upprättade och , 197, godkända samrådsredogörelsen avseende programskedet till Kommunstyrelsen för kännedom. Byggnadsnämnden överlämnar informationen ovan samt den upprättade och , 197, godkända samrådsredogörelsen avseende programskedet till Kommunstyrelsen för kännedom. Till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Projektledare Lennart Henriksson Stadsarkitekt Emina Kovacic Miljöingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 516 BN 302 Dnr Namnsättning Detaljplan för del av fastigheten Asarum 50:1 m fl, Asarum Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Upprättande av rubricerat detaljplaneförslag pågår. Syftet med planen är att möjliggöra för byggandet av omkring 15 friliggande småhus. Med anledning av detta finns behov av att namnsätta en ny väg inom planområdet. Vägen öster om planområdet har namnet Jungfrutorpsvägen. Ett par av de nya bostadsfastigheterna kommer att ha tillfart från denna väg. Vägarna väster om planområdet har namnen Västra och Östra Ingärdahäjvägen. Norr om planområdet finns Karlshamnsvägen och norr om denna, nordväst om planområdet, finns Lisbovägen och Kilahallsvägen. Öster om Rv 29, i befintligt industriområde, återfinns vägnamn som Smidesvägen, Verkstadsvägen och Plåtslagarevägen m fl. Vid arkivstudier har inga äldre benämningar på planområdet kunnat hittas, ej heller någon specifik användning annat än betesmark/jordbruksmark. I planområdets närhet finns dock uppgifter om att ett båtsmanstorp funnits. Arkivstudier har visat att båtmanstorpet beboddes av båtsman Kruse och båtsman Hejman. Söder om planområdet finns benämningen Hannetorp, närmare bestämt där Jungfrutorpsvägen slutar. Namnberedningsgruppen har beslutat att i samrådsskedet föreslå att den nya vägen inom planområdet benämns Hannetorpsvägen, enligt karta. Därmed bygger man vidare på den benämning som finns på befintlig väg, Jungfrutorpsvägen, öster om planområdet. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden tillstyrker i samrådsskedet det föreslagna vägnamnet Hannetorpsvägen, enligt karta. Byggnadsnämnden tillstyrker i samrådsskedet det föreslagna vägnamnet Hannetorpsvägen, enligt karta. Till För Blekinge fastighets AB/ Nathan Ingvarsson, Box 150, Karlshamn Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn Kulturnämnden Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Sofi Petersson Planarkitekt Jeanette Conradsson, namnberedningsgruppen

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 517 BN 303 Dnr Detaljplan för fastigheten Boddestorp 1:13 m fl, Hällaryd antagande av vägnamn Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Planförslaget avses överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Inom planområdet ska en ny väg namnsättas. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av 7 friliggande enbostadshus. Området namnges på den ekonomiska kartan som Gatstensbacken och i folkmun kallas området för Stenbrottet. I närområdet finns vägarna Matvikshamnsvägen, Boddestorpsvägen, Nytäppsvägen och Kalvösundsvägen. Det nya vägnamnet föreslås anknyta till den stenbrytning som pågått under lång tid i området och som också påverkat benämningen av området. I såväl samråds- som utställningsskedet föreslogs vägnamnet Gatstensbacken. Inga synpunkter har inkommit på det föreslagna namnet , 123, antog byggnadsnämnden vägnamnet Gatstensbacken för den avsedda vägen inom planområdet. Därefter har, för att värna naturmiljön och tillgängligheten till området runt täktsjön, de tre västligaste tomterna tagits bort och ersatts med naturmark. Därmed har också en del av den vägsträckning som benämnts Gatstensbacken i tidigare beslut tagits bort. Beslutet , 123, ska därför upphävas och ett nytt antagandebeslut avseende vägnamnet erfordras. Namnberedningsgruppen har beslutat föreslå byggnadsnämnden anta vägnamnet Gatstensbacken, enligt kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämndens upphäver härmed sitt beslut , 123. Byggnadsnämnden antar vägnamnet Gatstensbacken enligt karta. Byggnadsnämnden antar vägnamnet Gatstensbacken enligt karta, se bilaga 303/2008. Till Forts.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (079) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 080 (169) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 528 (604) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.30 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 (578) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 (578) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 (578) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 457 (527) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:23 M FL (FRIDHEM)

DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:23 M FL (FRIDHEM) DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:23 M FL (FRIDHEM) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE UTSTÄLLNING Inledning Utlåtandet innehåller redovisning av inkomna synpunkter under utställningstiden samt

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer