KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) Göran Svensson (s) 1 v ordf Mona Lilja (s) x Gunnar Solem (m) 2 v Mats Abrahamsson (m) Leif Sturesson (s) Nils-Erik Willysson (s) x Ingrid Ankarkrona (s) xx Inger Löfblom Sjöberg (s) Magnus Olsson (m) xx Lars-Erik Ivarsson (m) Tommy Larsson (v) xx Ingrid Ågård (mp) x Jan-Olof Persson (s) xx Christer Håkansson (s) Gunnar Bylund (kd) xx Bertil Lövgren (fp) x Marco Gustavsson (c) går efter 330 Sven Gyberg (c) x Stig Werner (sd) Karl Müller (sd) Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef x Nina Södergren, planarkitekt, tom 298 x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Sofi Petersson, planarkitekt, tom 298 x Lisa Jönsson, ekonom, tom 295 x Anna Melin Blissing, byggnadsinspektör x Adam Laurin, bygglovarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare x Jeanette Conradsson, planark., tom 305 Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Jan-Olof Persson Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 499 Innehållsförteckning, Dnr 294 AU-ledamöter Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Detaljplan Boddestorp 1:13 m fl - antagandebeslut Detaljplan Guö 3:1 m fl - utställningsbeslut Detaljplan Asarum 50:1 beslut om samråd Detaljplan Helsingborg 13 o Detaljplan Karlshamn 8:24 (brytningsområdet Stärnö) Detaljplan Åryd 1:105 information Namnsättning detaljplan Asarum 50: Namnsättning detaljplan Boddestorp 1: Namnsättning detaljplanplan Guö 3: Namnsättning ny tillfartsväg i Stilleryd Information från energirådgivaren Verksamhetsplan Stadsarkitekten informerar Redovisning enkäter Yttrande remiss Eriksbergs Naturreservat, Eriksberg 1: Asarum XX, tillbyggnad av uterum Asarum XX, anmälan olovligt uppfört uterum Brinkamåla 1:22, nybyggnad hundpensionat Djurtorp 1:11 och 5:1, nybyggnad fem vindkraftverk Dunhammaren 3, nybyggnad enbostadshus Elleholm XX, nybyggnad förråd Elsebråne 1:35, nybyggnad enbostadshus Ekoxen XX, anmälan träd i fastighetsgräns Fiskaren XX, nybyggnad av skorsten på affärshus Fiskaren XX, nybyggnad av skorsten på affärshus olovligt Froarp XX, olovligt uppfört fritidshus Froarp XX, nybyggnad av ersättningsbyggnad Forts.

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 500 Innehållsförteckning, forts. Dnr 323 Halda XX, anmälan ovårdad tomt Hallö XX, nybyggnad husbåt Karlshamn 5:1, Sommarstaden 45, nyb komplementbyggnad Knoppen 12, utgrävning av källare Knoppen 12, tillbyggnad av uterum med källare Marieberg XX, anmälan ovårdad tomt Stampens Trädgård 5, tillbyggnad affärshus med skärmtak Stockholm 9, anmälan otillåten byggnation Ölhallen Tostarp 3:66, nybyggnad av garage Vettekulla 1:122, nybyggnad enbostadshus Åryd 1:114, nybyggnad av uterum Öjavad 1:22, tillbyggnad av enbostadshus Delegation 336 Underrättelser Skrivelser för kännedom 338 Aktivitetslista Rättsfallsredovisning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 501 BN 294 Dnr Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Gunnar Bylund och Gunnar Solem med Göran Svensson, Bertil Lövgren och Karl Müller som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 502 BN 295 Dnr Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Rapport om ekonomiska läget för perioden januari september 2008, daterad , föreligger. Förslag till internbudget, upprättad av Stadsarkitekt Emina Kovacic och Ekonom Lisa Jönsson, föreligger, och lämnas på nämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut: Rapporten godkänns. Rapporten godkänns. Det ekonomiska nettoutfallet för byggnadsnämndens samlade verksamhet för perioden ligger på 78 %, riktpunkten är 75 %, avvikelsen för perioden är -135 tkr. Upprättat förslag till internbudget för byggnadsnämndens verksamhet godkänns och nämnden uppdrar till ekonomen att färdigställa densamma och överlämna till kommunfullmäktige. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 503 BN 296 Dnr Detaljplan för Boddestorp 1:13 m.fl. antagandebeslut AB Karlshälls Granitindustri, genom Benny Nilsson, inkom med en ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid sitt sammanträde och beslutade att ställa sig positiv till detaljplaneläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning av fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. träffades i maj 2007 mellan Karlshamns kommun och Benny Nilsson. Detaljplanens huvudsyfte är att ge möjlighet till tomter för friliggande villor på fastigheten Boddestorp 1:13 m.fl. Den del av området som föreslås bebyggas består idag av ett naturområde. Planförslaget omfattar totalt sju villatomter. Planområdet ligger i närheten av både natur och skärgård vilket innebär goda förutsättningar för en attraktiv boendemiljö. Den östra delen av planområdet ligger högt där utblickar mot havet blir möjliga. Planförslaget är förenligt med gällande kommunomfattande översiktsplan, antagen , där området benämns som Matviks stenbrott, och lämpligt för ny bostadsbebyggelse. Planarbetet genomförs med normalt planförfarande, dock utan programskede. Enligt Riksantikvarieämbetet klassas gamla stenbrott som fornlämning. Tillstånd för exploatering inom fornlämningsområde har sökts hos länsstyrelsen av kommunen. Länsstyrelsen har muntligen beviljat tillståndet men meddelat i en skrivelse (daterad ) att ansökan om tillstånd att rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning inte är aktuellt i planskedet utan åligger exploatören efter antagen detaljplanen. Exploatören har underrättats om detta. Kommunen förutsätter att tillståndet beviljas till exploatören när planen har antagits. Planområdet omfattas av strandskyddat område runt det vattenfyllda gamla stenbrottet samt till viss del för kusten. I samband med utställningen ansöktes om upphävande av strandskydd. I beslut, daterat , förordnar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 15 andra stycket miljöbalken (MB) att den del av strandskyddsområdet som ingår i föreslagen detaljplan för Boddestorp 1:13 m.fl. och som utgörs av kvartersmark för bostäder (B), teknisk anläggning (E) och lokalgata inte längre ska vara omfattad av strandskydd. Naturvårdsverket överklagade Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd och planen har därför reviderats. För att värna naturmiljön och tillgängligheten till området runt täktsjön har de tre västligaste tomterna tagits bort och ersatts med naturmark. Forts.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 504 BN 296 forts. Förslag till detaljplan har varit utställt under tiden 25 februari t.o.m. 26 mars Samtliga, under utställningstiden, inkomna yttranden sammanfattas och kommenteras i det av planarkitekt Christina Johansson och stadsarkitekt Emina Kovacic upprättande utlåtandet, daterat Övriga antagandehandlingar daterade föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner det av stadsmiljöavdelningen upprättade utlåtandet, daterat Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 29 Plan- och bygglagen. Till Benny Nilssons Byggnads AB, Matvikshamnsvägen 304, Trensum Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 505 BN 297 Dnr Detaljplan för fastigheten Guö 3:1 m.fl. utställningsbeslut Kärnhem Blekinge AB, genom Johan Sahlen, inkom med en ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Guö 3:1 efter att de vunnit den markanvisningstävling som avgjordes under våren Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid sitt sammanträde och beslutade att ställa sig positiv till detaljplaneläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning av fastigheten Guö 3:1 träffades i mars 2008 mellan Karlshamns kommun och Kärnhem Blekinge AB. Planområdet, på ungefär 5,2 ha mark, är beläget i Guö cirka tolv kilometer öster om Karlshamn och 1,5 kilometer söder om Åryd. Det ligger på en bergsplatå ovanför Guövikens östra strand. Området avgränsas av grusväg i väster, fastighetsgräns mot befintlig bebyggelse i söder, Guövägen i norr samt åkermark i öster. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av antingen 17 parhus eller fem parhus, upp till 25 friliggande grupphus och fyra friliggande enfamiljshus. Planbestämmelserna innebär att upp till 35 nya bostäder kan byggas på platån väster om Guövägen, ett område som varit föremål för markanvisningstävling, samt fyra nya bostäder öster om Guövägen, alltså totalt 39 nya bostäder inom hela planområdet. Marken är i dagsläget obebyggd naturmark. Förhoppningen är att man genom att planlägga för nya bostäder i ett attraktivt läge kan locka nya invånare till bygden och därmed bidra till en positiv utveckling i Åryds samhälle och den omkringliggande landsbygden. Kommunen har ansökt till länsstyrelsen för upphävande av strandskydd inom kvartersmark för bostäder samt inom vattenområde för brygga. Länsstyrelsen beviljade dispens från strandskydd enbart inom kvartersmark. Vattenområdet utgår därför ur planförslaget. Samråd med länsstyrelsen har genomförts där det framkom att det inte kan uteslutas att ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen, PBL, därmed erfordras. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Planarbetet handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande, med överhoppat programskede. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 30 april till och med den 5 juni För att informera om planförslaget har ett allmänt samrådsmöte hållits den 27 maj där 9 åhörare deltog. Minnesanteckningar från mötet finns med i samrådsredogörelsen. Totalt har 30 skriftliga yttranden inkommit i samband med samrådet. I av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 506 BN 297 forts. Samrådsredogörelse liksom övriga planhandlingar hörande till utställningsskedet föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till utställningshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att ställa ut planen för granskning enligt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därmed erfordras. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till utställningshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att ställa ut planen för granskning enligt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL, och att en MKB därmed erfordras. Till Johan Sahlén, Kärnhem Blekinge AB, Ronnebygatan 49, Karlskrona Lina Paulsson, Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, Kungsgatan 44, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 507 BN 298 Dnr Detaljplan för Asarum 50:1 m fl. beslut om samråd Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva den aktuella fastighetens lämplighet för ett 15- tal tomter för friliggande villor. Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt och utgör idag ett skogsparti. Två avstyckade tomter varav en är bebyggd tas också med i planförslaget. Planområdet ligger väster om riksväg 29 mot Växjö och söder om Karlshamnsvägen mot Mörrum Blekinge Fastighets AB, genom Natan Ingvarsson, inkom 2004 med en ansökan om detaljplanläggning av fastigheten Asarum 50:6 m.fl. för att bygga bostäder. Byggnadsnämnden behandlade ansökan vid ett möte och beslutade att ställa sig positiv till planläggning. Ett planavtal beträffande medverkan i detaljplaneläggning för rubricerad fastighet träffades i april 2006 mellan Karlshamns kommun och Natan Ingvarsson. Planarbetet påbörjades. Skrivelse inkom i juni 2006 med önskemål om att avbryta planarbetet innan samrådsskedet, samt erbjuda kommunen att överta fastigheten och planärendet. Kommunen avstod från erbjudandet. Skrivelse inkom i maj 2007 angående önskemål om att återuppta planarbetet. Planarbetet återupptogs i maj Planavtalet förnyades i september Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan och kommer att handläggas enligt reglerna för normalt planförfarande. Stadsmiljöavdelningen bedömer att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär betydande miljöpåverkan i den mening som avses i PBL och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 plan- och bygglagen (PBL) därför inte erfordras. Motiven till ställningstagandet framgår av Beslutsunderlag för behovsbedömning/ avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Preliminär plankarta med bestämmelser föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådshandlingen, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för normalt förfarande. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 508 BN 298 forts. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådshandlingen, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för normalt förfarande. Till För Blekinge fastighets AB/ Nathan Ingvarsson, Box 150, Karlshamn Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Sofi Petersson Planarkitekt Jeanette Conradsson

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 509 BN 299 Dnr Detaljplan för fastigheterna Helsingborg 13 och 14, Karlshamn Byggnadsnämnden behandlade , 118, en förfrågan från fastighetsägaren om nybyggnad på fastigheterna. Nämnden ställde sig positiv till en ändring av detaljplanen. I beslutet sades att exploateringsgrad och utformning ska arbetas fram under planprocessen , 006, behandlade byggnadsnämnden en ansökan om ändring av detaljplan. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. Syftet med detaljplanen är att i en attraktiv miljö, centrala Karlshamn, skapa nya bostäder i flerbostadshus. Målet är att utifrån platsens förutsättningar möjliggöra ett bättre utnyttjande av centralt belägna fastigheter, förstärka en variationsrik stadsmiljö och tillföra attraktiva bostäder. Fastigheterna är idag bebyggda med ett putsat tvåvåningshus inrymmande bostäder samt en envånings trälänga med uthuskaraktär. Gällande plan (byggnadsplan) är från 1959 och anger för del av fastigheterna bostadsändamål i fyra våningar med en högsta höjd av 13 meter. Del av fastigheterna är i gällande plan allmän plats; gata. Avsikten vara att bredda Rådhusgatan cirka 5 meter till totalt 17 meter. Byggnadsnämnden beslutade , 161, att godkänna den upprättade samrådshandlingen och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Kriterierna för enkelt planförfarande bedömdes vara uppfyllda i det aktuella planärendet. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medför en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. Byggnadsnämndens ställningstagande, vilket framgår av beslut , 161, till behovet av en MKB är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. Under samrådet framförde Länsstyrelsen Blekinge län i sitt yttrande daterat bland annat att man anser planprocessen bör genomföras med ett normalt planförfarande då den föreslagna bebyggelsen utgör en påtaglig förändring i den riksintresseklassade stadskärnan och därmed inte kan anses sakna allmänt intresse. Länsstyrelsen framförde också i sitt yttrande att man inte delar kommunens uppfattning att ingen eller liten påverkan sker på riksintresset för kulturmiljö och man anser att en analys av närområdets kulturmiljö bör ske, exempelvis genom en MKB, för att bedöma vilken exploatering som kan accepteras på fastigheten. En MKB bör även redogöra för hur man löser situationen med markföroreningar samt buller. Forts.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 510 BN 299 forts. Samrådsredogörelsen daterad , upprättad av Jeanette Conradsson och Emina Kovacic föreligger. I samrådsredogörelsen redovisas förslag på bemötanden av de inkomna synpunkterna och vilka bearbetningar och utredningar som behöver göras i det fortsatta planarbetet. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner den av stadsmiljöavdelningen upprättade samrådsredogörelsen, daterad Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Leif Nilsson, Kyrkogatan 31, Karlshamn Jonas Ronsby, JAARK AB, Ö. Vittusgatan 36, Karlskrona Jessica Andersson, WSP Samhällsbyggnad, Box 34, Karlskrona Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Jeanette Conradsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 511 BN 300 Dnr Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Byggnadsnämnden arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige den 5 mars 2001 gav nämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Det första steget, programskedet, i arbetet med upprättande av detaljplan för rubricerat område är genomfört. Flera utredningar beträffande möjligheterna att vattenfylla och öppna upp täkthålen har genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för del av planområdet. Nu pågår, parallellt med upprättandet av samrådshandlingen, framtagande av utredningar som underlag för upprättande av detaljplanen. Inom planområdet finns höga bergsskärningar. Oavsett framtida användning måste människor kunna vistas säkert inom området och ett bergteknisk utlåtande beträffande bergskärningarna har därför upprättats. Vad gäller dagbrottet Marinan så är detta avslutat och taget ur drift. Vid den okulära undersökningen har inga relevanta riskmoment identifierats här. Området kan nyttjas av allmänheten utan särskilda bergtekniska åtgärder. Vid den punktvisa överknackningen och okulära besiktningen av dagbrottet Timmerterminalen har ett flertal riskmoment identifierats utmed de kvarstående bergväggarna. Baserat på undersökningsresultatet konstateras i utlåtandet att nödvändiga åtgärder kan genomföras med ett fåtal konventionella arbetsmoment, såsom bergrensning (skrotning), bergbultning, betonggjutning och eventuellt nätning. Insatsernas omfattning kan definieras och preciseras efter att verksamheten upphört och bergväggarna är färdigskrotade samt att det slutliga beslutet om den framtida funktionen är fattat. Stödmurarnas (4 stycken provisoriska stödmurar har noterats vars funktion bör permanentas genom kompletterande åtgärder) beskaffenhet och funktion kan undersökas även under pågående sprängningsverksamhet oavsett det slutliga beslutets karaktär. Karlshamn Stärnö diabasbrott, Bergtekniskt utlåtande, daterat , upprättat av WSP Samhällsbyggnad föreligger. Inom planområdet har funnits verksamheter som medfört att området är förorenat. Med anledning av detta har en inventering och historisk utredning avseende föroreningarna inom planområdet genomförts. I inventeringen konstateras under rubriken Slutsatser och rekommendationer följande: Omfattande hantering och bearbetning av trävaror har förekommit i södra delen av planområdet och doppningsvätskor innehållande bland annat pentaklorfenol har använts. De översiktliga undersökningar som utförts inom planområdet har påvisat spår av doppningsverksamheten i jord och grundvatten i området för timmerterminalen och varvsområdet. Forts.

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 512 BN 300 forts. Varvsverksamheten har med stor sannolikhet resulterat i förorening av mark och grundvatten och föroreningar av metaller och tjära har vid tidigare undersökningar påträffats i varvsområdet. Vid inventeringen har det framkommit uppgifter om en dieselpump intill grindarna vid nerfarten till täktområdet. Det är ovisst huruvida pumpens cistern är uppgrävd. Inom detta område har även flera industribyggnader funnits som har använts i tidigare stenbrytningsverksamhet. Huset där NCC idag har verksamhet har använts som stensliperi och verkstad. Petroleumprodukter har hanterats och använts i området. Marken vid uppställningsplatsen för båtar kan vara förorenad av kemikalier från båtbottenfärger och lösningsmedel. Mindre mängder förorenande massor som härrör från den tidiga täktverksamheten kan ha deponerats bland övriga avschaktningsmassor i marinan-brottets södra del. Den omfattande industriella verksamheten som pågått i området under lång tid har sannolikt påverkat bottensedimenten i Vindhamnen. Baserat på utförd historisk inventering rekommenderar WSP följande: Kompletterande miljötekniska undersökningar i området där timmerterminalen har haft anläggningar och upplag av virke. Kompletterande miljötekniska undersökningar i området där varvsverksamhet har bedrivits. Översiktliga miljötekniska undersökningar i området där uppgifter om en dieselpump och ett asfaltverk har framkommit. I detta område har även flera tidigare industribyggnader för stenbrytning varit placerade varför även dessa ytor bör inkluderas i den översiktliga provtagningen. Dieselpumpens och asfaltverkets exakta placering bör utredas vidare. I samband med eventuellt avlägsnande av stenkrossanläggningen och den byggnad som idag används av NCC för verkstad och kontor, rekommenderas översiktliga miljötekniska undersökningar för att påvisa eventuella föroreningar från den industriella verksamhet som pågått här under lång tid. Översiktliga miljötekniska undersökningar i Marinan-brottets södra del där delvis okända massor deponerats. En miljögeoteknisk undersökning inkluderande borrning kommer dock att försvåras på grund av att massorna innehåller en stor del block och bergskross. Forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 513 BN 300 forts. Översiktliga miljötekniska undersökningar i området för uppställning av båtar för att påvisa eventuella föroreningar från framför allt båtbottenfärger. Miljöteknisk undersökning av sediment i Vindhamnen. På stora delar av området har det förekommit industriell verksamhet sedan slutet av talet varför det är möjligt att föroreningar även kan förekomma på ställen som ej har identifierats i denna inventering. I samband med schaktarbeten i området är det således viktigt att kontakta miljökontrollant och tillsynsmyndigheter vid tecken eller misstanke av förorening. PM, Karlshamn 8:24 m fl, Stärnö, Karlshamns kommun, Inventering avseende markföroreningar, daterat , upprättat av WSP Samhällsbyggnad föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns och byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta vidare med miljötekniska undersökningar enligt ovan. Informationen godkänns och byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att arbeta vidare med miljötekniska undersökningar enligt ovan. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Karlshamns Hamn AB NCC Roads AB, Sternökrossen Projektledare Lennart Henriksson Stadsarkitekt Emina Kovacic Miljöingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 514 BN 301 Dnr Detaljplan för del av fastigheten Åryd 1:105 m fl, Åryd En skrivelse från dåvarande exploateringsingenjör Christer Kaisajuntti, daterad , föreligger med ansökan om att byggnadsnämnden påbörjar planarbete för ett industriområde i Åryd. Kommunstyrelsen har i protokoll , 336, begärt att byggnadsnämnden prioriterar den aktuella detaljplaneläggningen. Byggnadsnämnden ställde sig, , 005, positiv till att planläggningen genomförs. Planarbetet bekostas av kommunstyrelsen. Då det aktuella området inte är utpekat som ett utvecklings- eller utredningsområde i den av kommunfullmäktige, , antagna översiktsplanen för Karlshamns kommun så har planarbetet inletts med ett programskede. Syftet med detaljplaneprogrammet har varit att utreda förutsättningarna och möjligheterna för att tillskapa ett nytt arbetsområde i de södra delarna av Åryd, invid E 22 i ett attraktivt etableringsläge. Byggnadsnämnden beslutade , 118, att godkänna upprättat detaljplaneprogram och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd. Detaljplaneprogrammet har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen, PBL, 5:20. Angiven samrådstid varade från och med den 28 april 2008 till och med den 26 maj EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska göras tidigt i planprocessen. Innan kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller programmet, ges tillfälle att yttra sig. Samråd om behovet av en MKB har genomförts parallellt med samrådet om detaljplaneprogrammet. Byggnadsnämndens förslag för aktuellt planärende, enligt beslut , var att ett genomförande av avsedd detaljplan inte bedöms få betydande miljöpåverkan och att en MKB enligt PBL 5:18 därmed inte erfordras. Länsstyrelsen instämmer i den bedömningen under förutsättning att kommunen löser vatten- och avloppsfrågan samt att det genomförs reglering av vilka verksamheter som kan etablera sig i området med hänsyn till att det i direkt anslutning till planområdet finns en reservvattentäkt. Länsstyrelsen anser att det behöver redovisas om och hur planen kan påverka vattentäkten och eventuella skyddsåtgärder som ska vidtas. Man anser också att det är lämpligt att skyddsföreskrifterna fastställs innan planens genomförande och att frågan om vilka verksamheter som kan etablera sig tydliggörs i planbestämmelse eftersom det är ett vattenskyddsområde. Miljöförbundet Blekinge Väst har framfört viss tveksamhet över att nyplanera ett industriområde i kommande primärt skyddsområde för reservvattentäkt, se vidare i samrådsredogörelsen. Forts.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 515 BN 301 forts. I teknik- och fritidsnämndens politiska mål finns angivet att För säkerställande av råvattentillgången ska samtliga vattentäkter i drift och samtliga reservvattentäkter förses med skyddsområdesgränser och föreskrifter. Arbetet med framtagande av skyddsföreskrifter för reservvattentäkten i Åryd kommer troligtvis att påbörjas inom de närmsta månaderna. Därmed klargörs vilka verksamheter som kan etablera sig inom planområdet och eventuellt behov av skyddsåtgärder och detta kan då regleras i detaljplanen. Byggnadsnämnden har med hänsyn till planområdets läge i direkt anslutning till en reservvattentäkt och de inkomna synpunkterna rörande detta beslutat att planförslaget inte ska ställas ut för granskning förrän skyddsområdesgränser och föreskrifter fastställts av kommunen. Fortsatt planarbete och framtagande av erforderliga utredningar som underlag för planarbetet avvaktar därför att arbetet med skyddsområdesgränser och föreskrifter ska inledas. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden överlämnar informationen ovan samt den upprättade och , 197, godkända samrådsredogörelsen avseende programskedet till Kommunstyrelsen för kännedom. Byggnadsnämnden överlämnar informationen ovan samt den upprättade och , 197, godkända samrådsredogörelsen avseende programskedet till Kommunstyrelsen för kännedom. Till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Projektledare Lennart Henriksson Stadsarkitekt Emina Kovacic Miljöingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 516 BN 302 Dnr Namnsättning Detaljplan för del av fastigheten Asarum 50:1 m fl, Asarum Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Upprättande av rubricerat detaljplaneförslag pågår. Syftet med planen är att möjliggöra för byggandet av omkring 15 friliggande småhus. Med anledning av detta finns behov av att namnsätta en ny väg inom planområdet. Vägen öster om planområdet har namnet Jungfrutorpsvägen. Ett par av de nya bostadsfastigheterna kommer att ha tillfart från denna väg. Vägarna väster om planområdet har namnen Västra och Östra Ingärdahäjvägen. Norr om planområdet finns Karlshamnsvägen och norr om denna, nordväst om planområdet, finns Lisbovägen och Kilahallsvägen. Öster om Rv 29, i befintligt industriområde, återfinns vägnamn som Smidesvägen, Verkstadsvägen och Plåtslagarevägen m fl. Vid arkivstudier har inga äldre benämningar på planområdet kunnat hittas, ej heller någon specifik användning annat än betesmark/jordbruksmark. I planområdets närhet finns dock uppgifter om att ett båtsmanstorp funnits. Arkivstudier har visat att båtmanstorpet beboddes av båtsman Kruse och båtsman Hejman. Söder om planområdet finns benämningen Hannetorp, närmare bestämt där Jungfrutorpsvägen slutar. Namnberedningsgruppen har beslutat att i samrådsskedet föreslå att den nya vägen inom planområdet benämns Hannetorpsvägen, enligt karta. Därmed bygger man vidare på den benämning som finns på befintlig väg, Jungfrutorpsvägen, öster om planområdet. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden tillstyrker i samrådsskedet det föreslagna vägnamnet Hannetorpsvägen, enligt karta. Byggnadsnämnden tillstyrker i samrådsskedet det föreslagna vägnamnet Hannetorpsvägen, enligt karta. Till För Blekinge fastighets AB/ Nathan Ingvarsson, Box 150, Karlshamn Mona Lilja, Prästslättsvägen 16, Karlshamn Kulturnämnden Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Sofi Petersson Planarkitekt Jeanette Conradsson, namnberedningsgruppen

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 517 BN 303 Dnr Detaljplan för fastigheten Boddestorp 1:13 m fl, Hällaryd antagande av vägnamn Byggnadsnämnden beslutade att beredning av namnförslag ska ske parallellt med planarbetet, i de fall det gäller namnsättning inom nya planområden. Planförslaget avses överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Inom planområdet ska en ny väg namnsättas. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggnation av 7 friliggande enbostadshus. Området namnges på den ekonomiska kartan som Gatstensbacken och i folkmun kallas området för Stenbrottet. I närområdet finns vägarna Matvikshamnsvägen, Boddestorpsvägen, Nytäppsvägen och Kalvösundsvägen. Det nya vägnamnet föreslås anknyta till den stenbrytning som pågått under lång tid i området och som också påverkat benämningen av området. I såväl samråds- som utställningsskedet föreslogs vägnamnet Gatstensbacken. Inga synpunkter har inkommit på det föreslagna namnet , 123, antog byggnadsnämnden vägnamnet Gatstensbacken för den avsedda vägen inom planområdet. Därefter har, för att värna naturmiljön och tillgängligheten till området runt täktsjön, de tre västligaste tomterna tagits bort och ersatts med naturmark. Därmed har också en del av den vägsträckning som benämnts Gatstensbacken i tidigare beslut tagits bort. Beslutet , 123, ska därför upphävas och ett nytt antagandebeslut avseende vägnamnet erfordras. Namnberedningsgruppen har beslutat föreslå byggnadsnämnden anta vägnamnet Gatstensbacken, enligt kartbilaga. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämndens upphäver härmed sitt beslut , 123. Byggnadsnämnden antar vägnamnet Gatstensbacken enligt karta. Byggnadsnämnden antar vägnamnet Gatstensbacken enligt karta, se bilaga 303/2008. Till Forts.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (255) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (255) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (255) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.55 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.25 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Byggnadsnämnden 2010-06-23

Byggnadsnämnden 2010-06-23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 334 (414) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13:15 18:30, ajournering 15:15-15:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 2016-11-15 D n r : 2 0 1 5 / 3 7 0 2 S a m r å d s h a n d l i n g Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 405 (463) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.40 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 605 (671) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 21.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 (189) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 (189) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 127 (189) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 313 (372) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 222 (279) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 222 (279) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 222 (279) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 001 (079) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län

Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län Datum Diarienummer 2011-03-04 2010.0859.214 Särskilt utlåtande samråd del 1 och 2 avseende Detaljplan för Hole 1:129 och del av Hole1:94 Torsby kommun, Värmlands län 2 Bakgrund Stadsarkitekt Torbjörn Almroth,

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län Sida 1 (1) Dnr:2014/3511 20151022 Granskningshandling A 376 Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av 4:1,, s kommun, Blekinge län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Samrådsförfarandet Samråd för detaljplaneförslaget

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN

Handläggare Datum Diarienummer. Teresia Erixon PBN 8 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Teresia Erixon 2015-09-07 PBN 2015-001672 Plan- och byggnadsnämnden Tjänsteskrivelse Planbesked för Kåbo 49:1 Förslag till beslut Plan- och byggnadsnämnden

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 080 (169) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 058 (107) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 058 (107) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 058 (107) Byggnadsnämnden 2007-02-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.05 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Upprättad: 2016-02-24 1 (6) DnrPLAN.2015.23 PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-08

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer