MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum"

Transkript

1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Lennart Ohlsson (C), Ann-Christine Wendpaap (S) (1:e vice ordförande) Stigert Pettersson, Therese Borg , Erik Wikström, Camilla Möllerström (1:e socialsekreterare) , Andreas Eriksson (controller) Lennart Ohlsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Erik Wikström Ordförande.... Maria Hedin Justerande.... Lennart Ohlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift... 1 (43)

2 ÄRENDELISTA 322 Fastställande av ärendelista och val av justerare 323 Anmälan av nya ärenden 324 Medgivande att ta emot barn enligt 6 kap. 6 SoL 325 Väcka talan i vårdnadsfråga enligt 6 kap. 8a FB 326 Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a FB 327 Medgivande att ta emot barn enligt 6 kap. 6 SoL 328 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 329 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 330 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 331 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 332 Överflyttning av ärende enligt 2 kap. 10 SoL 333 Placering och övervägande vid 18-årsdag enligt 4 kap 1 SoL 334 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 335 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 336 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 337 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 338 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 339 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 340 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 341 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 342 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 343 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 344 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 345 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 346 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 347 Överklagan LVU enligt 1 & 2 LVU 348 Meddelande och information Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet Konsekvensanalys mindre intäkter för ensamkommande barn 351 Utbildning för nyanlända år 352 Riktlinjer barnomsorg 353 Nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg 354 Nyckeltal och serviceåtaganden BUN 355 Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet 356 Sammanträdestider Delegeringsordning Programhandling gymnasiet/vuxenutbildningen nya lokaler 359 Övrigt 2 (43)

3 322 Fastställande av ärendelista och val av justerare 2016 BUN0005 Beslut Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fastställer ärendelistan och utser Lennart Ohlsson (C) att tillsammans med ordförande Maria Hedin (S) justera protokollet. 3 (43)

4 323 Anmälan av nya ärenden 2016 BUN0207 Beslut Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att ta emot nya anmälda ärenden. Yrkanden Lennart Ohlsson (C) yrkar att en redovisning ska ske till barn- och ungdomsnämnden av vad som hittills kommit fram gällande den lokalförsörjningsutredning och lokalförsörjningsplan som nämnden beslutade att genomföra vid sitt sammanträde Lennart Ohlsson (C) yrkar att en grupp med representanter för barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, Hyltebostäder, berörd personal, fackliga organisationer och föräldraråd inrättas för att vara delaktiga i planeringsarbetet inför användning av de investeringsmedel som finns i budgeten för 2017/2018 för Kinnareds skola och förskola. Lennart Ohlsson (C) yrkar att barn- och ungdomsnämnden ska få en redovisning av de underhållsplaner som gäller nämndens versamhetslokaler, då Hyltebostäder enligt uppgift har arbetat fram underhållsplaner för kommunens fastigheter. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet vill ta emot eller inte ta emot de nya ärendena och finner att arbetsutskottet beslutar att ta emot de nya ärenden som Lennart Ohlsson (C) har anmält. 4 (43)

5 324 Medgivande att ta emot barn enligt 6 kap. 6 SoL 5 (43)

6 325 Väcka talan i vårdnadsfråga enligt 6 kap. 8a FB 6 (43)

7 326 Utse särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10a FB 7 (43)

8 327 Medgivande att ta emot barn enligt 6 kap. 6 SoL 8 (43)

9 328 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 9 (43)

10 329 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 10 (43)

11 330 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 11 (43)

12 331 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 12 (43)

13 332 Överflyttning av ärende enligt 2 kap. 10 SoL 13 (43)

14 333 Placering och övervägande vid 18-årsdag enligt 4 kap 1 SoL 14 (43)

15 334 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 15 (43)

16 335 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 16 (43)

17 336 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 17 (43)

18 337 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 18 (43)

19 338 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 19 (43)

20 339 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 20 (43)

21 340 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 21 (43)

22 341 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 22 (43)

23 342 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 23 (43)

24 343 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 24 (43)

25 344 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 25 (43)

26 345 Placering enligt 4 kap. 1 SoL 26 (43)

27 346 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL 27 (43)

28 347 Överklagan LVU enligt 1 & 2 LVU Beslut Denna paragraf direktjusterades 28 (43)

29 348 Meddelande och information BUN0004 Beslut Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. Beskrivning av ärendet Nya rekryteringar Beslut Skolinspektionen Dnr :7902, 2014:7903, 2014:7904, 2014:7905, 2014:7906, 2014:7908 Protokollsutdrag kommunfullmäktige Lokaler Kinnared Handlingar i ärendet Meddelande och information november 2016 Beslut Skolinspektionen 122 KF Fyllnadsval - Ledamot barn- och ungdomsnämnden 123 KF Fyllnadsval - 1_e vice ordförande barn- och ungdomsnämnden 124 KF Fyllnadsval - Ledamot Styrgrupp för gymnasiesamverkan 29 (43)

30 349 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet BUN0001 Beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till nämnden i november ta fram skriftliga förklaringar till det ekonomiska underskottet för grundskolan. Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämndens lämnar över budgetuppföljning 10 månader till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Vid årets slut beräknas efter 10 månaders utfall en negativ avvikelse med tkr för Barn och ungdomsnämndens verksamheter. Avvikelsen hänförs främst till verksamheterna förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse budgetuppföljning oktober 2016 Okt prognos till Au Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämndens lämnar över budgetuppföljning 10 månader till kommunstyrelsen. Yrkande Maria Hedin (S) yrkar att "arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till nämnden i november ta fram skriftliga förklaringar till det ekonomiska underskottet för grundskolan." Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår barn- och ungdomskontorets förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut. Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller Maria Hedins (S) yrkande. 30 (43)

31 350 Konsekvensanalys mindre intäkter för ensamkommande barn 2016 BUN0216 Beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att skriftligen förtydliga budgetunderlaget till nämndens sammanträde Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av gjord konsekvensanalys och antar förslag på ny organisation HVB ensamkommande barn. Beskrivning av ärendet Barn- och ungdomsnämnden gav barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av nya lagen som ger kommunen mindre intäkter för ensamkommande barn. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Konsekvensanalys mindre intäkter för ensamkommande barn Riskbedömning HVB EKB BrygganForumLotsen Ärendebeskrivning - Konsekvensanalys mindre intäkter för ensamkommande ungdomar. Budgetunderlag Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tar del av gjord konsekvensanalys och förslag på ny organisation HVB ensamkommande barn. Begäran om förtydligande Arbetsutskottet kommer överens om att begära ett förtydligande gällande budgetunderlaget från barnoch ungdomskontoret till nämndens sammanträde (43)

32 351 Utbildning för nyanlända år 2016 BUN0142 Beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till nämndens sammanträde ta reda på hur många asylsökande elever år som går på eller har gått på IM senaste terminen, det vill säga gruppen som ej har rätt att gå på IM. Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag för att kunna erbjuda utbildning för nyanlända år Beskrivning av ärendet Vid barn- och ungdomsnämndens förra sammanträde tog Tommy Fock, chef för enheten för nyanlända, upp ett problem med att ungdomar som inte har fått permanent uppehållstillstånd riskerar att "falla mellan stolarna" och inte få tillgång till någon utbildning. Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att se över problemet, komma med förslag till lösning och en beskrivning av eventuella kostnader. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Utbildning för nyanlända år Ärendebeskrivning Utbildning för nyanlända år Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tar del av förslag för att kunna erbjuda utbildning för nyanlända år. Uppdrag till kontoret Arbetsutskottet kommer överens om att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att till nämndens sammanträde ta reda på hur många asylsökande elever år som går på eller har gått på IM senaste terminen, det vill säga gruppen som ej har rätt att gå på IM. 32 (43)

33 352 Riktlinjer barnomsorg 2016 BUN0204 Beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet kommer överens om att ge ekonomikontoret i uppdrag att ta fram de ekonomiska konsekvenserna av taxeförändringen till nämndens sammanträde Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta de föreslagna avgiftsnivåerna för maxtaxa för barnomsorg förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Hylte kommun. Beskrivning av ärendet Uppdatering av riktlinjer för barnomsorg förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem pga indexhöjning av inkomsttaket från Förskola och pedagogisk omsorg: Barn 1 (yngsta barnet) 1-19,99 tim/vecka 2% av inkomsten (max 908* kr) 20- tim/vecka Allmän förskola med omsorgsbehov. 3 % av inkomsten (max 1362* kr) Max 953 * kr Allmän förskola endast 15 timmar med schema fastställt av verksamhetsansvarig förskolechef. 0 kr Barn 2 1 % av inkomsten (max 454* kr) 2% av inkomsten (max 908* kr) Max 636* kr 0 kr Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Riktlinjer barnomsorg Riktlinjer barnomsorg - förskola och pedagogisk omsorg Riktlinjer barnomsorg - fritidshem Förslag till beslut 33 (43)

34 Barn- och ungdomsnämnden beslutar anta de föreslagna avgiftsnivåerna för maxtaxa för barnomsorg förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Hylte kommun. Uppdrag till ekonomikontoret Arbetsutskottet kommer överens om att ge ekonomikontoret i uppdrag att ta fram de ekonomiska konsekvenserna av taxeförändringen till nämndens sammanträde (43)

35 353 Nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg 2016 BUN0215 Beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram olika förslag på hur vi kan möta ett ökat behov av platser inom förskola ortsvis samt en kostnadsberäkning på de olika förslagen. Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tar del av den nulägesbeskrivning och prognos för barnomsorgen som barn-och ungdomskontoret delger. Beskrivning av ärendet Barn- och ungdomsnämnden önskar en nulägesbeskrivning av beläggning inom barnomsorgen samt en prognos för barnomsorgen med aktuell kö. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Nulägesbeskrivning/prognos barnomsorg Ärendebeskrivning Nulägesbeskrivning och prognos för barnomsorgen i Hylte kommun Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden tar del av den nulägesbeskrivning och prognos för barnomsorgen som barn-och ungdomskontoret delger. Yrkanden Maria Hedin (S) yrkar att arbetsutskottet ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag "att ta fram olika förslag på hur vi kan möta ett ökat behov av platser inom förskola ortsvis samt en kostnadsberäkning på de olika förslagen". Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår kontorets förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller barn- och ungdomskontorets förslag till beslut. Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 35 (43)

36 354 Nyckeltal och serviceåtaganden BUN 2016 BUN0119 Beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta föreslagna nyckeltal på nämndsnivå. Beskrivning av ärendet Barn- och ungdomskontoret gav barn- och ungdomskontoret i uppdrag att konkretisera och bryta ner de nyckeltal som antagits av Kommunfullmäktige, till nämndsnivå. Handlingar i ärendet Tjänsteskerivelse Nyckeltal Barn- och ungdomsnämnden Ärendebeskrivning Nyckeltal nämndsnivå Barn- och ungdomsnämnden 36 (43)

37 355 Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet 2016 BUN0210 Beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för publicering av barn- och ungdomsnämndens diarium på kommunens hemsida. Riktlinjerna ser ut enligt följande: - Registrator ska utesluta personuppgifter i fältet avsändare/mottagare vid registrering. - Handlingarna ska vara sökbara endast två år från publicering. - Handlingar som innehåller personnummer/samordningsnummer, känsliga personuppgifter, lagöverträdelse eller andra personuppgifter som enskilt eller sammantaget kan kränka den personliga integriteten får inte publiceras. - Handlingar som omfattas av sekretess får inte publiceras. - Barn- och ungdomskontorets lista över handlingar som inte får publiceras ska ses över av kontoret i samband med att riktlinjer för publicering i webbdiarium följs upp. - Vid tveksamhet tillfrågas personuppgiftsombudet. - Uppföljning av föregående år och översyn av riktlinjerna ska ske i början av varje år och redovisas till barn- och ungdomsnämnden. Beskrivning av ärendet Barn- och ungdomsnämnden antog publiceringsriktlinjer i webbdiarium 12 december Riktlinjerna har fungerat bra under åren som varit. Nu behöver riktlinjerna kompletteras något och antas på nytt. I de riktlinjer som antogs 2013 står det att handlingar bara ska vara sökbara i 5 år efter publicering. Ju fler år som ligger i webbdiariet desto tyngre är det att söka i det. Det bör också bara vara det som är mest aktuellt som finns tillgängligt. Barn- och ungdomskontoret föreslår därför att den punkten i riktlinjerna ändras till 2 år. Vill en medborgare ha äldre handlingar får hon eller han höra av sig till barn- och ungdomskontoret. 37 (43)

38 I barn- och ungdomsnämndens riktlinjer framgår inte heller hur ofta en uppföljning ska ske. Många nämnder har valt att lägga till en årlig uppföljning, vilket kommunledningskontoret föreslår även kommunstyrelsen gör. Kommunledningskontoret föreslår att det sker i början av året och att man följer upp föregående år. Till riktlinjerna finns även en rutin för avpublicering av webbdiariet utifall att det av misstag skulle hamna något sekretesskyddat material eller något material som är skyddat enligt personuppgiftslagen (PUL) i webbdiariet. Rutinen är antagen av kommunens ledningsgrupp och gäller för samtliga kontor. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Uppföljning riktlinjer för publicering i webbdiariet Förslag till beslut Yrkande Lennart Ohlsson (C) yrkar om ändring att handlingarna ska finnas sökbara i webbdiariet i 4 år istället för 2 år. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår ändringsyrkandet och finner att arbetsutskottet avslår Lennart Ohlssons (C) yrkande. 38 (43)

39 356 Sammanträdestider BUN0223 Beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande sammanträdesdatum för nämnd och arbetsutskott under 2017, med start klockan 13:00. Arbetsutskott Nämnd 18 januari (individärenden) 1 februari 15 februari 8 mars (individärenden) 29 mars 5 april 3 maj 17 maj 31 maj 14 juni 21 juni (individärenden) 9 augusti (individärenden) 30 augusti 13 september 4 oktober 18 oktober 1 november 15 november 29 november 13 december Beskrivning av ärendet Barn- och ungdomskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för barn- och ungdomsnämnden och dess arbetsutskott för Förslaget bygger på tider som är planerade för de ekonomiska aktiviteterna under Följande dagar är inplanerade för presidiet när det gäller budgetarbete och samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. Observera att klockslagen är mycket preliminära. Men det kommer med största sannolikhet bli eftermiddagssamråd på våren och förmiddagssamråd på hösten: 27 februari och ev. 28 februari Inför nulägesanalys (heldag) 28 mars Samråd med KSAU (kl. 13:00) 18 april Efter nulägesanalys (heldag) 10 oktober Samråd med KSAU (kl. 8:30) Ev. 23 oktober Inför justering REP justeringar (heldag) Handlingar i ärendet 39 (43)

40 Tjänsteskrivelse sammanträdestider (43)

41 357 Delegeringsordning BUN0024 Beslut Arbetsutskottet avstår beslut till nämndens sammanträde Beskrivning av ärendet Översyn och uppdatering av IFO-barn och ungas område för delegering. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse - Delegeringsordning 2016 rev Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomskontorets förslag till revidering av delegeringsordning. 41 (43)

42 358 Programhandling gymnasiet/vuxenutbildningen nya lokaler 2016 BUN0235 Beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret uppdrag att ta fram programhandling för nya lokaler för gymnasiet och vuxenutbildningen gällande lokalerna gamla tryckeriet. Beskrivning av ärendet Nya lokaler för gymnasiet och vuxenutbildningen skall iordningställas i de lokaler som Hyltebostäder har köpt, det gamla tryckeriet. En programhandling för lokalerna och dess byggnation behöver tas fram. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse Programhandling gymnasiet/vuxenutbildningen nya lokaler. 42 (43)

43 359 Övrigt 2016 BUN (43)

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) Övriga närvarande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid IFO sammanträdesrum kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Andersson (S) Stigert

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Alexander Engman (L) ersätter Birgitta Årzen (S) (1:e vice

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan (C)

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan (C) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-25 1 (29) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-04-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-04-19 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-05-16 1 (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet barn- och ungdomskontoret kl. 11.00 / Landeryds skola kl. 13.00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-20 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-05-25 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 08:00-11:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-27 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08 1 (50) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-16:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-02-11 1 (18) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl 14:00-18:00 Maria Hedin (S) ordförande, Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (17)

Barn- och ungdomsnämnden (17) Barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kinnareds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande Birgitta Bengtsson (C)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Stefan Yngstrand (FP)

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Stefan Yngstrand (FP) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-05-11 1 (22) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson (S)

Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson (S) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-11-20 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet, Arbets- och näringslivskontoret, kl. 15:00 17:00 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Johan Edenholm

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Plats och tid Beslutande Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 13:00 15:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (16)

Barn- och ungdomsnämnden (16) Barn- och ungdomsnämnden 2013-04-24 1 (16) Plats och tid Beslutande Traineegymnasiet 13:00 15:40 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande Stefan Yngstrand (FP) Birgitta Bengtsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2015-10-08 1 (9) Plats och tid Guldkanten, Hyltebruk. Klockan 13.15 15.20 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Ingemar Steneteg (C) Leif Smith (S) Dorothea Nilsson (M) Agneta Johansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-08-13 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 16:00-17:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Wiveca Noren (SPI) (ordförande), Våge Ericsson (vice ordförande) (FUB Föreningen för

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Krister Mattsson ANSLAG/BEVIS

Krister Mattsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-09-17 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet, Arbets- och näringslivskontoret, kl. 15:00 16.10 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (26) Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-28 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 maj 2013, kl 9.00 10.30 Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Veronica Burman (S),

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 Omgående justering 40 Budgetuppföljning 1 2012 46 Revidering av Laholms kommuns författningssamling 2.5 Taxor och avgifter förskole-

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-03-18 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-03-19 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-16:30 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-21 Ärendelista 50 Budgetuppföljning 1 år 2015 51 Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 2014 52 Uppföljning av politiskt program

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Jens- Åke Olofsson

Läs mer

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-14 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén Kärrman (S) ordförande Carl Larsson (M) Johan Elgemark (C) Roger Andersson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer