EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 REF. NR:... EUROPEISKA KOMMISSIONEN STÖRRE STRUKTURFONDSPROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Produktiva investeringar RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 1260/99 av den 21/6/1999 H:\Preline\16f2_016\INTE_0323\web16new\document\doc\document\euro \inves_sv.doc

2 INNEHÅLL 1. ADRESSER OCH REFERENSER 1.1. Myndighet som ansvarar för ansökan 1.2 Organisation som ansvarar för genomförandet 1.3 Myndighet eller organ som bemyndigats att utfärda intyg som rör utbetalningar 1.4 Organisation till vilken utbetalningarna skall göras 2. TYP AV PROJEKT OCH PROJEKTETS LOKALISERING 2.1 Beskrivning av företaget 2.2 Beskrivning av investeringen 2.3 Strukturfond 2.4 Förenlighet och samband med det operativa programmet / Samlat programdokument 3. PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Teknisk beskrivning 3.2 Marknadsutsikter 3.3 Berört utbildningprogram 4. PROJEKTETS MÅL 5. TIDSPLAN 4.1 Projektets mål 4.2 Förhållande till den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar 4.3 Troliga effekter på regionernas utveckling och omställning 6. PROJEKTETS KOSTNADER 6.1 Kostnadernas uppdelning 6.2 Ekonomisk plan 6.3 Kostnader för åtgärder för miljömässig kompensation 7. KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS 7.1 Finansiell analys 7.2 Socioekonomisk analys 7.3 Risk- och känslighetsanalys 2

3 8. PROJEKTETS SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER 8.1 Skapade arbetstillfällen 8.2 Bevarade arbetstillfällen 8.3 Sysselsättningseffekter på gemenskapsnivå 8.4 Beräkningsmetodik 9. FÖRENLIGHET MED ANNAN GEMENSKAPSPOLITIK OCH ANDRA GEMENSKAPSÅTGÄRDER 9.1 Konkurrens 9.2 Miljö 9.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män 9.4 Övrigt 9.5 Pågående rättsliga förfaranden 10. GEMENSKAPSSTÖDETS EFFEKTER FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 11. FINANSIERINGSPLAN 11.1 Stödberättigande utgifter 11.2 Det ekonomiska stödets ursprung 11.3 Stödnivå 11.4 Stödform 12. ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANDRA ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS AV GEMENSKAPEN 12.1 Annat gemenskapsstöd till projektet 12.2 Annat gemenskapsstöd till tidigare skede i projektet 12.3 Övrigt 13. ÖVERVAKNING 13. Fysiska och ekonomiska övervakningsindikatorer 14. ÅTGÄRDER FÖR FÖRVALTNING, ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH UTVÄRDERING 14.1 Särskilda åtgärder för projektet 15. OFFENTLIGHETSÅTGÄRDER BILAGOR I I (a) BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER DEKLARATION FRÅN DEN MYNDIGHET SOM ANSVARAR FÖR ÖVERVAKNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN 3

4 STRUKTURFONDERNA STÖRRE PROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Strukturfonderna kan medfinansiera större projekt (artikel 25), dvs. projekt (a) (b) som består av ett antal ur ekonomisk synpunkt odelbara arbeten, som fyller en precis, teknisk funktion och som har ett klart angivet syfte, och vilkas totala kostnad, som skall beaktas när bidraget från fonderna fastställs, överstiger 50 miljoner euro. Denna begäran om bekräftelse av stödnivån rör en produktiv investering. Varje ansökan skall åtföljas av en rapport med projektinformation (se bilaga I) och ett ifyllt formulär för bedömning av miljöeffekter (se bilaga II). 4

5 Ref. nr... STRUKTURFONDERNA: BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ PRODUKTIVA INVESTERINGAR 1. ADRESSER OCH REFERENSER 1.1 Myndighet som ansvarar för ansökan Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Organisation som ansvarar för genomförandet Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Myndighet eller organ som bemyndigats att utfärda intyg som rör utbetalningar Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Organisation till vilken utbetalningarna skall göras Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post:... 5

6 2. TYP AV PROJEKT OCH PROJEKTETS LOKALISERING 2.1 Beskrivning av företaget Antal anläggningar som ägs av företaget: Omsättning: Nettovärde av totala fastatillgångar: Totalt antal anställda: Om 25 % eller mer av kapitalet eller rösterna i företaget ägs av ett företag, eller en grupp av företag, som inte faller under definitionen för små och medelstora företag, ange dess namn och beskriv gruppens struktur. 2.2 Beskrivning av investeringen Projektets lokalisering (bifoga kartor): Medlemsstat:... Region/er:... Distrikt: Projektets benämning sammanfattande beskrivning: Investeringens karaktär:... (ny anläggning = 1; utbyggnad = 2; ombyggnad/modernisering = 3 ny lokalisering = 4; uppköp = 5) Sektor (NACE-Rev. 1, 4 siffror): Berörd produkt (KN-nummer): Uppgifter om kapacitet: Kapacitet före investeringen (i enheter per år):... Ange referensdatum:... Kapacitet efter investeringen (i enheter per år):... Utnyttjandegrad:... 6

7 2.3 Strukturfond: ERUF ESF EUGFJ FFU 2.4 Förenlighet och samband med det operativa programmet / Samlat programdokument Det operativa programmets / Samlat programdokuments benämning:... Kommissionens beslut (nr och datum):... Åtgärdens benämning:... Ange i korthet hur projektet bidrar till åtgärdens/det operativa programmets / Samlat programdokuments genomförande: 7

8 3. PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Ge en övergripande teknisk beskrivning av hela projektet: Lämna en uttömmande beskrivning av: - Arbetet och beskriv särskilt dess huvuddrag och viktigaste delområden. Använd om möjligt kvantitativa uppgifter - Företagets organisation, huvudsaklig verksamhet och huvuddelar i dess ekonomiska struktur, - Investeringens mål och de viktigaste aspekterna av den plan för expansion, omställning eller omstrukturering som omfattas av investeringen. Kapacitet som skall installeras, produktionsnivåer som skall nås samt marknader, i tillämpliga fall uppdelade på medlemsstat och tredje land (betraktade som grupp) - Beskrivning av produkter. Produktionsteknik, utrustning och arbete som skall utföras. Andra investeringar med nära anknytning till projektet, - Tidsplan och olika skeden i genomförandet. Teknisk och ekonomisk utveckling och projektets framåtskridande, - Referenser och slutsatser från genomförbarhetsstudier: lämna exakta referenser i de fall då strukturfonderna är involverade, Redogör för marknadsutsikterna för den berörda sektorn - Sektorns situation och dess förväntade utveckling. Information om utbud och efterfrågan på marknaden/marknaderna, i tillämpliga fall uppdelat på medlemsstat och region å ena sidan och tredje land (betraktade som grupp) å andra sidan Referenser och slutsatser av marknadsanalyser och sektorsstudier Omfattar projektet ett utbildningsprogram? Om ja, motivera... 8

9 4. PROJEKTETS MÅL 4.1 Vilka är projektets mål? - Lämna en uttömmande beskrivning av mål (ange "flaskhalsar" och andra problem som måste lösas). - Gör åtskillnad mellan huvudmål och underordnade mål - Kvantifiera de viktigaste målen Vilka är projektets mål i samband med den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar? - Ange hur projektets mål är kopplade till den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar Trolig effekt på regionens utveckling och omställning - Ange de viktigaste fördelarna för regionerna

10 5. TIDSPLAN Ange förväntad tidsplan för det projekt för vilket ansökan om stöd lämnas: Startdatum Slutförandedatum Genomförbarhetsstudie:.../.../....../.../... Kostnads- och intäktsanalys:.../.../....../.../... Finansiell analys:.../.../....../.../... Bedömning av miljöeffekter:.../.../....../.../... Projekteringsstudier:.../.../....../.../... Anbudsdokumentation:.../.../....../.../... Markförvärv:.../.../....../.../... Konstruktion:.../.../....../.../... Verksamhetsskede:.../.../... (bifoga ett sammanfattande tidsschema för arbetet) Om projektet redan har inletts, ange i vilket skede arbetet befinner sig: 10

11 6. PROJEKTETS KOSTNADER 6.1 Kostnadernas uppdelning Datum för stödberättigande kostnader:.../.../... Euro x 1000 (löpande priser) TOTALA PROJEKTKOSTNA DER UTGIFTER FÖRE STÖDBERÄTTIGA NDEDATUM STÖDBERÄTTIGA NDE KOSTNADER** Planering/Avgifter för projektering Markinköp Byggnation Anläggningar och maskiner*** Oförutsedda utgifter Delsumma Skatt (moms)**** SUMMA * Datum för stödberättigande kostnader är det datum då kommissionen erhöll ansökan för det berörda operativa programmet / Samlat programdokument. ** Stödberättigande kostnader som ingår i utgifter vid, eller efter, berättigandedatum. ***Lämna uppgifter rörande maskininvesteringen: - förbättring av befintlig maskinutrustning - inköp av ny maskinutrustning - maskinutrustning från befintlig anläggning **** Om moms ingår i kostnaden, motivera detta:

12 miljoner euro (löpande priser) 6.2 Ekonomisk plan ÅR TOTAL KOSTNAD Summa offentliga utgifter OFFENTLIGA UTGIFTER Bidrag från strukturfonderna (*) Summa Central nivå Nationellt stöd med offentliga medel Regional nivå Lokal nivå Övrigt (specificera) Privat Övriga finansieringsorgan (ange vilka) Lån från EIB 1=2+9 2= = SUMMA (*) Ange vilken: ERUF, ESF, EUGFJ eller FFU. 12

13 6.3 Kostnad för åtgärder som vidtas mot negativa miljöeffekter Om kostnaden för åtgärder som vidtas mot negativa miljöeffekter ingår i den totala kostnaden, uppskatta hur stor andel den utgör. % Kortfattad motivering: KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS 7.1 FINANSIELL ANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en finansiell analys där följande anges: lönsamhetsberäkning, minsta ekonomiska nyttjandegrad av den installerade kapaciteten, nyttjandegrad av den installerade kapaciteten med beaktande av lönsamhetsberäkningen, referensperiod (tidshorisont med beaktande av lönsamhetsberäkningen), beräknad ökning av företagets omsättning till följd av investeringen Lämna resultatet av analysen av förväntad avkastning, uttryckt i internränta: Avkastning Nu värde (netto) 7.2 SOCIOEKONOMISK ANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en socioekonomisk analys där följande anges: metodikbeskrivning, övervägda alternativ, direkta och indirekta kostnader och intäkter i konstruktionsskedet, direkta och indirekta kostnader och intäkter i driftsskedet, de viktigaste antagandena vid bedömning av kostnader och intäkter, bedömning av kostnader och intäkter som inte kan kvantifieras eller värderas fullt ut, projektets viktigaste förmånstagare och förväntad utnyttjandegrad, analysresultat utryckt i internränta, nuvärde (netto) eller kvot mellan intäkter och kostnader, 13

14 7.2.1 Ange kortfattat de viktigaste slutsatserna av kostnads- och intäktsanalysen (eller annan ekonomisk analys) (se bilaga 1): Om kostnads- intäktsanalys inte har genomförts, ange skälen till detta och beskriv den alternativa metoden Ange resultaten av kostnads- och intäktsanalysen, uttryckt i följande indikatorer: Avkastning Nuvärde (netto) 7.3 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en risk- ock känslighetsanalys där följande anges: bedömning av risk och osäkerhet (uppskattning av vilken effekt förändringar av huvudparametrarna har för resultatet). bedömning av analysresultatens känslighet för förändringar av parametrarna Redogör för fastställandet av kritiska variabler med hjälp av känslighetsanalys: Lämna ett teoretiskt pessimistiskt respektive optimistiskt scenario:

15 8. PROJEKTETS EFFEKTER FÖR SYSSELSÄTTNINGEN 8.1 Antal skapade arbetstillfällen: (uttryckt i heltidsekvivalenter) Antal permanenta arbetstillfällen före investeringen: Antal direkt skapade arbetstillfällen: - Under genomförandeskedet - Under driftsskedet - Arbetstillfällenas genomsnittliga varaktighet Antal indirekt skapade arbetstillfällen - under genomförandeskedet - under driftsskedet 8.2 Antal bevarade arbetstillfällen Antal arbetstillfällen som skulle gå förlorade om investeringen inte genomfördes (ange skälen): (uttryckt i heltids) Direkt Indirekt 8.3 Förväntas projektet ha sysselsättningseffekter i en annan region i gemenskapen? Om ja, antal arbetstillfällen:. Närmare uppgifter: 8.4 Förklara vilken metodik som använts vid beräkningarna 15

16 9. FÖRENLIGHET MED ANNAN GEMENSKAPSPOLITIK OCH ANDRA GEMENSKAPSÅTGÄRDER 9.1 Konkurrens Omfattas detta projekt av statligt stöd? 1 Om ja, fyll i nedanstående tabell: Det ekonomiska stödets ursprung (lokalt, regionalt, nationellt eller EU): Godkända stödordningar: Andra stödordningar: Annat godkänt (särskilt) stöd: Annat (särskilt) stöd: Summa beviljat stöd Total kostnad för investeringsprojektet Övriga upplysningar: Stödbelopp Statligt stöd nummer Referens i skrivelsen för godkännande Vilket tak gäller för regionalstödsnivå (nettobidragsekvivalent) i den region där investeringsprojektet äger rum? Har projektet anmälts i enlighet med "sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt" 2? Om ja, när? Om nej, när kommer detta att göras? 1 Denna ansökan ersätter inte anmälan till kommissionen enligt artikel 88.3 i fördraget. 2 EGT C 107, , s

17 9.2. Miljö Hur överensstämmer projektet med a) målet om hållbar utveckling? b) principerna om förebyggande åtgärder och att skadlig miljöpåverkan i möjligaste mån skall åtgärdas redan vid källan? c) principen om att "förorenaren betalar"? Samråd med miljömyndigheter Har samråd skett med de miljömyndigheter som, på grund av sin speciella kompetens, sannolikt är berörda av projektet? Om ja, ange namn och adress(er): Om nej, motivera: Bedömning av miljöeffekter Bedömningen av miljöeffekter i bilaga I till detta ansökningsformulär skall fyllas i för varje projekt Ingår, förutom utvärderingen av miljöeffekter, andra miljöåtgärder i projektet (t.ex. miljörevision, miljövård, särskild miljöövervakning)? Om ja, lämna närmare uppgifter

18 9.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män Projektets förväntade effekter när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män: Positiva Neutrala Lämna närmare uppgifter: 9.4 Övrigt Ange en del av gemenskapspolitiken som har betydelse för projektet. Förklara sambandet. 9.5 Är projektet föremål för rättsligt förfarande 3 beträffande överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen? Om ja, lämna närmare uppgifter 3 Dvs. i enlighet med artiklarna 88, 226 eller 228 i Amsterdamfördraget eller artiklarna 38 eller 39 i rådets förordning nr 1260/

19 10. GEMENSKAPSSTÖDETS EFFEKTER FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE Kommer stödet från strukturfonderna att påskynda projektets genomförande? vara av avgörande betydelse för projektets genomförande? Lämna närmare uppgifter för varje jakande svar: 11. FINANSIERINGSPLAN 11.1 Stödberättigande utgifter Euro 11.2 Finansiering: Interna medel Euro Eget kapital Offentligt stöd - Nationella myndigheter (ange budget) - Strukturfonderna Lån - EIB - Andra (ange vilka) 11.3 Begärd stödnivå: % (baserat på stödberättigande utgifter) 11.4 Stödform (direkt bidrag, räntesubvention, tillskott av aktiekapital osv.): 19

20 12. ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANDRA ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS AV GEMENSKAPEN 12.1 Har ansökan gjorts om annat gemenskapsstöd (EIB, EIF el. dyl.) för detta projekt? Om ja, lämna närmare uppgifter (berört finansieringsorgan, referensnummer, datum, ansökta belopp, beviljade belopp, osv.): 12.2 Har ansökan gjorts om annat gemenskapsstöd (EIB, EIF el. dyl.) för ett tidigare skede av detta projekt? Om ja, lämna närmare uppgifter (berört finansieringsorgan, referensnummer, datum, ansökta belopp, beviljade belopp, osv.): Lämna uppgifter om förhållandet mellan projektet och andra åtgärder som genomförts med medel från gemenskapens budget, EIB eller gemenskapens andra finansieringsorgan: 20

21 13. ÖVERVAKNING 13.1 Ange vilka fysiska och finansiella indikatorer (artikel 36) som skall användas för att övervaka och utvärdera projektets utveckling: (a) Ange nyckelindikatorer (b) Gör en uppskattning av hur mycket arbete som krävs för att slutföra projektet 14. ÅTGÄRDER FÖR FÖRVALTNING, ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH UTVÄRDERING 14.1 Finns det särskilda bestämmelser för detta projekt, utöver de bestämmelser som fastställts i berört OP/SPD? (t.ex. projektförvaltning, särskild övervakningskommitté osv.) Om ja, lämna närmare uppgifter: 15. OFFENTLIGHETSÅTGÄRDER Lämna uppgifter om åtgärder för offentlighet rörande stödet från strukturfonderna: NAMN:... NAMNTECKNING: STÄMPEL: 21

22 BILAGA I BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER (Samtliga delar skall fyllas i för samtliga projekt) 1. GENOMFÖRANDETILLSTÅND Har genomförandetillstånd 4 redan givits för detta projekt? Om ja, vilket datum? Om nej, när inlämnades den formella ansökan om genomförandetillstånd? Och när förväntas slutligt beslut föreligga? Vilken/vilka behörig/a myndighet/er har gett eller kommer att ge genomförandetillstånd?.. 2. TILLÄMPNING AV DIREKTIVET OM BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER Är projektet en typ av genomförande som omfattas av bilaga I till direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? bilaga II till direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? Omfattas den ej av direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? (gå till fråga 2.2.) (gå till fråga 2.3.) (gå till fråga 3.) 4 Dvs. beslut från behörig/a myndighet/er genom vilket projektansvarige ges tillstånd att genomföra projektet. 5 Direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, ) ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, ). 22

23 2.2. Om projektet omfattas av bilaga I till direktivet skall erforderlig dokumentation bifogas Om projektet omfattas av bilaga I till direktivet, har en bedömning av miljöeffekter utförts för detta projekt? Om ja, bifoga erforderlig dokumentation 6. Om nej, ange orsak 7 : 3. BEDÖMNING AV EFFEKTER PÅ NATURA 2000-OMRÅDEN Kommer projektet att ha betydande negativa effekter för områden som ingår i, eller kommer att ingå i, nätverket Natura ? Om ja, bifoga en kopia av det ifyllda formuläret med information om projekt som har en betydande påverkan på Natura 2000-områden 9, som meddelats till kommissionen (GD Miljö) enligt direktiv 92/43/EEG. Om nej, fyll i deklarationen i bilaga I a 6 Erforderlig dokumentation utgörs av: a) en icke-teknisk sammanfattning den bedömning av miljöeffekter som utförts för projektet, b) resultaten från samrådet med de behöriga miljömyndigheterna, c) resultaten från samråd med berörd allmänhet, d) när det gäller projekt för vilka formell ansökan om genomförandetillstånd (punkt 1 ovan) inlämnades efter den 14 mars 1999: den information som avses i artikel 9.1 i direktiv 85/337/EG, ändrat genom artikel 11 i direktiv 97/11/EG. Observera att informationen i punkterna b) och c) kan utgöras av meddelande, slutsats eller intyg från de behöriga miljömyndigheterna, där det anges hur åsikterna från samrådsparterna och från den berörda allmänheten har beaktats. 7 De tröskelvärden eller kriterier som tillämpas och/eller den undersökning från fall till fall som genomförs för att nå ett sådant beslut skall beskrivas kortfattat. Förklaringen skall visa varför man kommit fram till att projektet troligen inte har några betydande miljöeffekter. 8 Dessa områden utgörs av a) särskilda skyddsområden som klassificeras, eller för vilka klassificering krävs, genom "fågeldirektivet" (79/409/EEG, EGT L103, ) och b) områden som föreslås, eller för vilka förslag krävs från medlemsstaterna, genom artikel 4.1 i direktivet om livsmiljöer (92/43/EEG, EGT L206, ). 9 Dokument nr 99/7-rev2 som antogs av kommittén för livsmiljöer (kommitté med medlemsstatsrepresentanter, upprättad enligt direktiv 92/43/EEG) vid dess möte den 4 oktober

24 BILAGA I (a) DEKLARATION FRÅN DEN MYNDIGHET SOM ANSVARAR FÖR ÖVERVAKNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Ansvarig myndighet... som har granskat 10 projektansökan... (benämning)... som skall lokaliseras till... deklarerar härmed att (markera lämplig ruta) det inte är sannolikt att projektet kommer att ha betydande effekter på Natura 2000-områden av följande skäl: Det har därför inte ansetts nödvändigt att genomföra den bedömning som krävs enligt artikel 6.3. enligt bedömning i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG kommer projektet inte att ha betydande effekter på Natura 2000-områden. En karta i skala 1: (eller närmaste möjliga skala) bifogas. På denna anges projektets lokalisering och de eventuella Natura 2000-områden som berörs. Undertecknat:... (Myndighet som ansvarar för övervakning av Natura 2000-områden) Officiell stämpel: 10 Med beaktande av kraven i artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG. 24

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN FFREF. NR:... EUROPEISKA KOMMISSIONEN STÖRRE STRUKTURFONDSPROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Investeringar i infrastruktur RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1260/99 av den 21.6.1999 H:\Preline\16f2_016\INTE_0323\web16new\document\doc\document\euro20002006\infra_sv.doc

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, L 130/30 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1159/2000 av den 30 maj 2000 om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller stöd från strukturfonderna EUROPEISKA

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 mars 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionellt ärende: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 mars 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionellt ärende: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 mars 2000 (OR. en) 5685/00 Interinstitutionellt ärende: 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö Tid: 216-12-1 kl. 8.3-11.25 Plats: Regionens hus sal B 11 Stöd till anläggning av kanalisation för bredband Diarienummer: RJL 216/3511

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2015 (OR. en) 14531/15 FÖLJENOT från: inkom den: 24 november 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: MAP 32 MI 756 COMPET 542 IND 191 POLARM 8 COARM 253 CFSP/PESC

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 3.3.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 63/21 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer