EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 REF. NR:... EUROPEISKA KOMMISSIONEN STÖRRE STRUKTURFONDSPROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Produktiva investeringar RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 1260/99 av den 21/6/1999 H:\Preline\16f2_016\INTE_0323\web16new\document\doc\document\euro \inves_sv.doc

2 INNEHÅLL 1. ADRESSER OCH REFERENSER 1.1. Myndighet som ansvarar för ansökan 1.2 Organisation som ansvarar för genomförandet 1.3 Myndighet eller organ som bemyndigats att utfärda intyg som rör utbetalningar 1.4 Organisation till vilken utbetalningarna skall göras 2. TYP AV PROJEKT OCH PROJEKTETS LOKALISERING 2.1 Beskrivning av företaget 2.2 Beskrivning av investeringen 2.3 Strukturfond 2.4 Förenlighet och samband med det operativa programmet / Samlat programdokument 3. PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Teknisk beskrivning 3.2 Marknadsutsikter 3.3 Berört utbildningprogram 4. PROJEKTETS MÅL 5. TIDSPLAN 4.1 Projektets mål 4.2 Förhållande till den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar 4.3 Troliga effekter på regionernas utveckling och omställning 6. PROJEKTETS KOSTNADER 6.1 Kostnadernas uppdelning 6.2 Ekonomisk plan 6.3 Kostnader för åtgärder för miljömässig kompensation 7. KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS 7.1 Finansiell analys 7.2 Socioekonomisk analys 7.3 Risk- och känslighetsanalys 2

3 8. PROJEKTETS SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER 8.1 Skapade arbetstillfällen 8.2 Bevarade arbetstillfällen 8.3 Sysselsättningseffekter på gemenskapsnivå 8.4 Beräkningsmetodik 9. FÖRENLIGHET MED ANNAN GEMENSKAPSPOLITIK OCH ANDRA GEMENSKAPSÅTGÄRDER 9.1 Konkurrens 9.2 Miljö 9.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män 9.4 Övrigt 9.5 Pågående rättsliga förfaranden 10. GEMENSKAPSSTÖDETS EFFEKTER FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 11. FINANSIERINGSPLAN 11.1 Stödberättigande utgifter 11.2 Det ekonomiska stödets ursprung 11.3 Stödnivå 11.4 Stödform 12. ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANDRA ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS AV GEMENSKAPEN 12.1 Annat gemenskapsstöd till projektet 12.2 Annat gemenskapsstöd till tidigare skede i projektet 12.3 Övrigt 13. ÖVERVAKNING 13. Fysiska och ekonomiska övervakningsindikatorer 14. ÅTGÄRDER FÖR FÖRVALTNING, ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH UTVÄRDERING 14.1 Särskilda åtgärder för projektet 15. OFFENTLIGHETSÅTGÄRDER BILAGOR I I (a) BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER DEKLARATION FRÅN DEN MYNDIGHET SOM ANSVARAR FÖR ÖVERVAKNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN 3

4 STRUKTURFONDERNA STÖRRE PROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Strukturfonderna kan medfinansiera större projekt (artikel 25), dvs. projekt (a) (b) som består av ett antal ur ekonomisk synpunkt odelbara arbeten, som fyller en precis, teknisk funktion och som har ett klart angivet syfte, och vilkas totala kostnad, som skall beaktas när bidraget från fonderna fastställs, överstiger 50 miljoner euro. Denna begäran om bekräftelse av stödnivån rör en produktiv investering. Varje ansökan skall åtföljas av en rapport med projektinformation (se bilaga I) och ett ifyllt formulär för bedömning av miljöeffekter (se bilaga II). 4

5 Ref. nr... STRUKTURFONDERNA: BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ PRODUKTIVA INVESTERINGAR 1. ADRESSER OCH REFERENSER 1.1 Myndighet som ansvarar för ansökan Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Organisation som ansvarar för genomförandet Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Myndighet eller organ som bemyndigats att utfärda intyg som rör utbetalningar Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Organisation till vilken utbetalningarna skall göras Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post:... 5

6 2. TYP AV PROJEKT OCH PROJEKTETS LOKALISERING 2.1 Beskrivning av företaget Antal anläggningar som ägs av företaget: Omsättning: Nettovärde av totala fastatillgångar: Totalt antal anställda: Om 25 % eller mer av kapitalet eller rösterna i företaget ägs av ett företag, eller en grupp av företag, som inte faller under definitionen för små och medelstora företag, ange dess namn och beskriv gruppens struktur. 2.2 Beskrivning av investeringen Projektets lokalisering (bifoga kartor): Medlemsstat:... Region/er:... Distrikt: Projektets benämning sammanfattande beskrivning: Investeringens karaktär:... (ny anläggning = 1; utbyggnad = 2; ombyggnad/modernisering = 3 ny lokalisering = 4; uppköp = 5) Sektor (NACE-Rev. 1, 4 siffror): Berörd produkt (KN-nummer): Uppgifter om kapacitet: Kapacitet före investeringen (i enheter per år):... Ange referensdatum:... Kapacitet efter investeringen (i enheter per år):... Utnyttjandegrad:... 6

7 2.3 Strukturfond: ERUF ESF EUGFJ FFU 2.4 Förenlighet och samband med det operativa programmet / Samlat programdokument Det operativa programmets / Samlat programdokuments benämning:... Kommissionens beslut (nr och datum):... Åtgärdens benämning:... Ange i korthet hur projektet bidrar till åtgärdens/det operativa programmets / Samlat programdokuments genomförande: 7

8 3. PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Ge en övergripande teknisk beskrivning av hela projektet: Lämna en uttömmande beskrivning av: - Arbetet och beskriv särskilt dess huvuddrag och viktigaste delområden. Använd om möjligt kvantitativa uppgifter - Företagets organisation, huvudsaklig verksamhet och huvuddelar i dess ekonomiska struktur, - Investeringens mål och de viktigaste aspekterna av den plan för expansion, omställning eller omstrukturering som omfattas av investeringen. Kapacitet som skall installeras, produktionsnivåer som skall nås samt marknader, i tillämpliga fall uppdelade på medlemsstat och tredje land (betraktade som grupp) - Beskrivning av produkter. Produktionsteknik, utrustning och arbete som skall utföras. Andra investeringar med nära anknytning till projektet, - Tidsplan och olika skeden i genomförandet. Teknisk och ekonomisk utveckling och projektets framåtskridande, - Referenser och slutsatser från genomförbarhetsstudier: lämna exakta referenser i de fall då strukturfonderna är involverade, Redogör för marknadsutsikterna för den berörda sektorn - Sektorns situation och dess förväntade utveckling. Information om utbud och efterfrågan på marknaden/marknaderna, i tillämpliga fall uppdelat på medlemsstat och region å ena sidan och tredje land (betraktade som grupp) å andra sidan Referenser och slutsatser av marknadsanalyser och sektorsstudier Omfattar projektet ett utbildningsprogram? Om ja, motivera... 8

9 4. PROJEKTETS MÅL 4.1 Vilka är projektets mål? - Lämna en uttömmande beskrivning av mål (ange "flaskhalsar" och andra problem som måste lösas). - Gör åtskillnad mellan huvudmål och underordnade mål - Kvantifiera de viktigaste målen Vilka är projektets mål i samband med den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar? - Ange hur projektets mål är kopplade till den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar Trolig effekt på regionens utveckling och omställning - Ange de viktigaste fördelarna för regionerna

10 5. TIDSPLAN Ange förväntad tidsplan för det projekt för vilket ansökan om stöd lämnas: Startdatum Slutförandedatum Genomförbarhetsstudie:.../.../....../.../... Kostnads- och intäktsanalys:.../.../....../.../... Finansiell analys:.../.../....../.../... Bedömning av miljöeffekter:.../.../....../.../... Projekteringsstudier:.../.../....../.../... Anbudsdokumentation:.../.../....../.../... Markförvärv:.../.../....../.../... Konstruktion:.../.../....../.../... Verksamhetsskede:.../.../... (bifoga ett sammanfattande tidsschema för arbetet) Om projektet redan har inletts, ange i vilket skede arbetet befinner sig: 10

11 6. PROJEKTETS KOSTNADER 6.1 Kostnadernas uppdelning Datum för stödberättigande kostnader:.../.../... Euro x 1000 (löpande priser) TOTALA PROJEKTKOSTNA DER UTGIFTER FÖRE STÖDBERÄTTIGA NDEDATUM STÖDBERÄTTIGA NDE KOSTNADER** Planering/Avgifter för projektering Markinköp Byggnation Anläggningar och maskiner*** Oförutsedda utgifter Delsumma Skatt (moms)**** SUMMA * Datum för stödberättigande kostnader är det datum då kommissionen erhöll ansökan för det berörda operativa programmet / Samlat programdokument. ** Stödberättigande kostnader som ingår i utgifter vid, eller efter, berättigandedatum. ***Lämna uppgifter rörande maskininvesteringen: - förbättring av befintlig maskinutrustning - inköp av ny maskinutrustning - maskinutrustning från befintlig anläggning **** Om moms ingår i kostnaden, motivera detta:

12 miljoner euro (löpande priser) 6.2 Ekonomisk plan ÅR TOTAL KOSTNAD Summa offentliga utgifter OFFENTLIGA UTGIFTER Bidrag från strukturfonderna (*) Summa Central nivå Nationellt stöd med offentliga medel Regional nivå Lokal nivå Övrigt (specificera) Privat Övriga finansieringsorgan (ange vilka) Lån från EIB 1=2+9 2= = SUMMA (*) Ange vilken: ERUF, ESF, EUGFJ eller FFU. 12

13 6.3 Kostnad för åtgärder som vidtas mot negativa miljöeffekter Om kostnaden för åtgärder som vidtas mot negativa miljöeffekter ingår i den totala kostnaden, uppskatta hur stor andel den utgör. % Kortfattad motivering: KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS 7.1 FINANSIELL ANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en finansiell analys där följande anges: lönsamhetsberäkning, minsta ekonomiska nyttjandegrad av den installerade kapaciteten, nyttjandegrad av den installerade kapaciteten med beaktande av lönsamhetsberäkningen, referensperiod (tidshorisont med beaktande av lönsamhetsberäkningen), beräknad ökning av företagets omsättning till följd av investeringen Lämna resultatet av analysen av förväntad avkastning, uttryckt i internränta: Avkastning Nu värde (netto) 7.2 SOCIOEKONOMISK ANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en socioekonomisk analys där följande anges: metodikbeskrivning, övervägda alternativ, direkta och indirekta kostnader och intäkter i konstruktionsskedet, direkta och indirekta kostnader och intäkter i driftsskedet, de viktigaste antagandena vid bedömning av kostnader och intäkter, bedömning av kostnader och intäkter som inte kan kvantifieras eller värderas fullt ut, projektets viktigaste förmånstagare och förväntad utnyttjandegrad, analysresultat utryckt i internränta, nuvärde (netto) eller kvot mellan intäkter och kostnader, 13

14 7.2.1 Ange kortfattat de viktigaste slutsatserna av kostnads- och intäktsanalysen (eller annan ekonomisk analys) (se bilaga 1): Om kostnads- intäktsanalys inte har genomförts, ange skälen till detta och beskriv den alternativa metoden Ange resultaten av kostnads- och intäktsanalysen, uttryckt i följande indikatorer: Avkastning Nuvärde (netto) 7.3 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en risk- ock känslighetsanalys där följande anges: bedömning av risk och osäkerhet (uppskattning av vilken effekt förändringar av huvudparametrarna har för resultatet). bedömning av analysresultatens känslighet för förändringar av parametrarna Redogör för fastställandet av kritiska variabler med hjälp av känslighetsanalys: Lämna ett teoretiskt pessimistiskt respektive optimistiskt scenario:

15 8. PROJEKTETS EFFEKTER FÖR SYSSELSÄTTNINGEN 8.1 Antal skapade arbetstillfällen: (uttryckt i heltidsekvivalenter) Antal permanenta arbetstillfällen före investeringen: Antal direkt skapade arbetstillfällen: - Under genomförandeskedet - Under driftsskedet - Arbetstillfällenas genomsnittliga varaktighet Antal indirekt skapade arbetstillfällen - under genomförandeskedet - under driftsskedet 8.2 Antal bevarade arbetstillfällen Antal arbetstillfällen som skulle gå förlorade om investeringen inte genomfördes (ange skälen): (uttryckt i heltids) Direkt Indirekt 8.3 Förväntas projektet ha sysselsättningseffekter i en annan region i gemenskapen? Om ja, antal arbetstillfällen:. Närmare uppgifter: 8.4 Förklara vilken metodik som använts vid beräkningarna 15

16 9. FÖRENLIGHET MED ANNAN GEMENSKAPSPOLITIK OCH ANDRA GEMENSKAPSÅTGÄRDER 9.1 Konkurrens Omfattas detta projekt av statligt stöd? 1 Om ja, fyll i nedanstående tabell: Det ekonomiska stödets ursprung (lokalt, regionalt, nationellt eller EU): Godkända stödordningar: Andra stödordningar: Annat godkänt (särskilt) stöd: Annat (särskilt) stöd: Summa beviljat stöd Total kostnad för investeringsprojektet Övriga upplysningar: Stödbelopp Statligt stöd nummer Referens i skrivelsen för godkännande Vilket tak gäller för regionalstödsnivå (nettobidragsekvivalent) i den region där investeringsprojektet äger rum? Har projektet anmälts i enlighet med "sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt" 2? Om ja, när? Om nej, när kommer detta att göras? 1 Denna ansökan ersätter inte anmälan till kommissionen enligt artikel 88.3 i fördraget. 2 EGT C 107, , s

17 9.2. Miljö Hur överensstämmer projektet med a) målet om hållbar utveckling? b) principerna om förebyggande åtgärder och att skadlig miljöpåverkan i möjligaste mån skall åtgärdas redan vid källan? c) principen om att "förorenaren betalar"? Samråd med miljömyndigheter Har samråd skett med de miljömyndigheter som, på grund av sin speciella kompetens, sannolikt är berörda av projektet? Om ja, ange namn och adress(er): Om nej, motivera: Bedömning av miljöeffekter Bedömningen av miljöeffekter i bilaga I till detta ansökningsformulär skall fyllas i för varje projekt Ingår, förutom utvärderingen av miljöeffekter, andra miljöåtgärder i projektet (t.ex. miljörevision, miljövård, särskild miljöövervakning)? Om ja, lämna närmare uppgifter

18 9.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män Projektets förväntade effekter när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män: Positiva Neutrala Lämna närmare uppgifter: 9.4 Övrigt Ange en del av gemenskapspolitiken som har betydelse för projektet. Förklara sambandet. 9.5 Är projektet föremål för rättsligt förfarande 3 beträffande överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen? Om ja, lämna närmare uppgifter 3 Dvs. i enlighet med artiklarna 88, 226 eller 228 i Amsterdamfördraget eller artiklarna 38 eller 39 i rådets förordning nr 1260/

19 10. GEMENSKAPSSTÖDETS EFFEKTER FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE Kommer stödet från strukturfonderna att påskynda projektets genomförande? vara av avgörande betydelse för projektets genomförande? Lämna närmare uppgifter för varje jakande svar: 11. FINANSIERINGSPLAN 11.1 Stödberättigande utgifter Euro 11.2 Finansiering: Interna medel Euro Eget kapital Offentligt stöd - Nationella myndigheter (ange budget) - Strukturfonderna Lån - EIB - Andra (ange vilka) 11.3 Begärd stödnivå: % (baserat på stödberättigande utgifter) 11.4 Stödform (direkt bidrag, räntesubvention, tillskott av aktiekapital osv.): 19

20 12. ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANDRA ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS AV GEMENSKAPEN 12.1 Har ansökan gjorts om annat gemenskapsstöd (EIB, EIF el. dyl.) för detta projekt? Om ja, lämna närmare uppgifter (berört finansieringsorgan, referensnummer, datum, ansökta belopp, beviljade belopp, osv.): 12.2 Har ansökan gjorts om annat gemenskapsstöd (EIB, EIF el. dyl.) för ett tidigare skede av detta projekt? Om ja, lämna närmare uppgifter (berört finansieringsorgan, referensnummer, datum, ansökta belopp, beviljade belopp, osv.): Lämna uppgifter om förhållandet mellan projektet och andra åtgärder som genomförts med medel från gemenskapens budget, EIB eller gemenskapens andra finansieringsorgan: 20

21 13. ÖVERVAKNING 13.1 Ange vilka fysiska och finansiella indikatorer (artikel 36) som skall användas för att övervaka och utvärdera projektets utveckling: (a) Ange nyckelindikatorer (b) Gör en uppskattning av hur mycket arbete som krävs för att slutföra projektet 14. ÅTGÄRDER FÖR FÖRVALTNING, ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH UTVÄRDERING 14.1 Finns det särskilda bestämmelser för detta projekt, utöver de bestämmelser som fastställts i berört OP/SPD? (t.ex. projektförvaltning, särskild övervakningskommitté osv.) Om ja, lämna närmare uppgifter: 15. OFFENTLIGHETSÅTGÄRDER Lämna uppgifter om åtgärder för offentlighet rörande stödet från strukturfonderna: NAMN:... NAMNTECKNING: STÄMPEL: 21

22 BILAGA I BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER (Samtliga delar skall fyllas i för samtliga projekt) 1. GENOMFÖRANDETILLSTÅND Har genomförandetillstånd 4 redan givits för detta projekt? Om ja, vilket datum? Om nej, när inlämnades den formella ansökan om genomförandetillstånd? Och när förväntas slutligt beslut föreligga? Vilken/vilka behörig/a myndighet/er har gett eller kommer att ge genomförandetillstånd?.. 2. TILLÄMPNING AV DIREKTIVET OM BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER Är projektet en typ av genomförande som omfattas av bilaga I till direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? bilaga II till direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? Omfattas den ej av direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? (gå till fråga 2.2.) (gå till fråga 2.3.) (gå till fråga 3.) 4 Dvs. beslut från behörig/a myndighet/er genom vilket projektansvarige ges tillstånd att genomföra projektet. 5 Direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, ) ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, ). 22

23 2.2. Om projektet omfattas av bilaga I till direktivet skall erforderlig dokumentation bifogas Om projektet omfattas av bilaga I till direktivet, har en bedömning av miljöeffekter utförts för detta projekt? Om ja, bifoga erforderlig dokumentation 6. Om nej, ange orsak 7 : 3. BEDÖMNING AV EFFEKTER PÅ NATURA 2000-OMRÅDEN Kommer projektet att ha betydande negativa effekter för områden som ingår i, eller kommer att ingå i, nätverket Natura ? Om ja, bifoga en kopia av det ifyllda formuläret med information om projekt som har en betydande påverkan på Natura 2000-områden 9, som meddelats till kommissionen (GD Miljö) enligt direktiv 92/43/EEG. Om nej, fyll i deklarationen i bilaga I a 6 Erforderlig dokumentation utgörs av: a) en icke-teknisk sammanfattning den bedömning av miljöeffekter som utförts för projektet, b) resultaten från samrådet med de behöriga miljömyndigheterna, c) resultaten från samråd med berörd allmänhet, d) när det gäller projekt för vilka formell ansökan om genomförandetillstånd (punkt 1 ovan) inlämnades efter den 14 mars 1999: den information som avses i artikel 9.1 i direktiv 85/337/EG, ändrat genom artikel 11 i direktiv 97/11/EG. Observera att informationen i punkterna b) och c) kan utgöras av meddelande, slutsats eller intyg från de behöriga miljömyndigheterna, där det anges hur åsikterna från samrådsparterna och från den berörda allmänheten har beaktats. 7 De tröskelvärden eller kriterier som tillämpas och/eller den undersökning från fall till fall som genomförs för att nå ett sådant beslut skall beskrivas kortfattat. Förklaringen skall visa varför man kommit fram till att projektet troligen inte har några betydande miljöeffekter. 8 Dessa områden utgörs av a) särskilda skyddsområden som klassificeras, eller för vilka klassificering krävs, genom "fågeldirektivet" (79/409/EEG, EGT L103, ) och b) områden som föreslås, eller för vilka förslag krävs från medlemsstaterna, genom artikel 4.1 i direktivet om livsmiljöer (92/43/EEG, EGT L206, ). 9 Dokument nr 99/7-rev2 som antogs av kommittén för livsmiljöer (kommitté med medlemsstatsrepresentanter, upprättad enligt direktiv 92/43/EEG) vid dess möte den 4 oktober

24 BILAGA I (a) DEKLARATION FRÅN DEN MYNDIGHET SOM ANSVARAR FÖR ÖVERVAKNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Ansvarig myndighet... som har granskat 10 projektansökan... (benämning)... som skall lokaliseras till... deklarerar härmed att (markera lämplig ruta) det inte är sannolikt att projektet kommer att ha betydande effekter på Natura 2000-områden av följande skäl: Det har därför inte ansetts nödvändigt att genomföra den bedömning som krävs enligt artikel 6.3. enligt bedömning i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG kommer projektet inte att ha betydande effekter på Natura 2000-områden. En karta i skala 1: (eller närmaste möjliga skala) bifogas. På denna anges projektets lokalisering och de eventuella Natura 2000-områden som berörs. Undertecknat:... (Myndighet som ansvarar för övervakning av Natura 2000-områden) Officiell stämpel: 10 Med beaktande av kraven i artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG. 24

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN FFREF. NR:... EUROPEISKA KOMMISSIONEN STÖRRE STRUKTURFONDSPROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Investeringar i infrastruktur RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1260/99 av den 21.6.1999 H:\Preline\16f2_016\INTE_0323\web16new\document\doc\document\euro20002006\infra_sv.doc

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 3.3.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 63/21 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.7.2006 L 210/25 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER

MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER BILAGA III Särskilda bestämmelser MARIE CURIE-PROGRAMMET: KONFERENSER OCH KURSER MARIE CURIE-STORKONFERENSER [EN DELTAGANDE AVTALSPART] SERIER AV MARIE CURIE-EVENEMANG [EN DELTAGANDE AVTALSPART MED EVENTUELLA

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer