EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA KOMMISSIONEN"

Transkript

1 REF. NR:... EUROPEISKA KOMMISSIONEN STÖRRE STRUKTURFONDSPROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Produktiva investeringar RÅDETS FÖRORDNING (EG) Nr 1260/99 av den 21/6/1999 H:\Preline\16f2_016\INTE_0323\web16new\document\doc\document\euro \inves_sv.doc

2 INNEHÅLL 1. ADRESSER OCH REFERENSER 1.1. Myndighet som ansvarar för ansökan 1.2 Organisation som ansvarar för genomförandet 1.3 Myndighet eller organ som bemyndigats att utfärda intyg som rör utbetalningar 1.4 Organisation till vilken utbetalningarna skall göras 2. TYP AV PROJEKT OCH PROJEKTETS LOKALISERING 2.1 Beskrivning av företaget 2.2 Beskrivning av investeringen 2.3 Strukturfond 2.4 Förenlighet och samband med det operativa programmet / Samlat programdokument 3. PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Teknisk beskrivning 3.2 Marknadsutsikter 3.3 Berört utbildningprogram 4. PROJEKTETS MÅL 5. TIDSPLAN 4.1 Projektets mål 4.2 Förhållande till den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar 4.3 Troliga effekter på regionernas utveckling och omställning 6. PROJEKTETS KOSTNADER 6.1 Kostnadernas uppdelning 6.2 Ekonomisk plan 6.3 Kostnader för åtgärder för miljömässig kompensation 7. KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS 7.1 Finansiell analys 7.2 Socioekonomisk analys 7.3 Risk- och känslighetsanalys 2

3 8. PROJEKTETS SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER 8.1 Skapade arbetstillfällen 8.2 Bevarade arbetstillfällen 8.3 Sysselsättningseffekter på gemenskapsnivå 8.4 Beräkningsmetodik 9. FÖRENLIGHET MED ANNAN GEMENSKAPSPOLITIK OCH ANDRA GEMENSKAPSÅTGÄRDER 9.1 Konkurrens 9.2 Miljö 9.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män 9.4 Övrigt 9.5 Pågående rättsliga förfaranden 10. GEMENSKAPSSTÖDETS EFFEKTER FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 11. FINANSIERINGSPLAN 11.1 Stödberättigande utgifter 11.2 Det ekonomiska stödets ursprung 11.3 Stödnivå 11.4 Stödform 12. ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANDRA ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS AV GEMENSKAPEN 12.1 Annat gemenskapsstöd till projektet 12.2 Annat gemenskapsstöd till tidigare skede i projektet 12.3 Övrigt 13. ÖVERVAKNING 13. Fysiska och ekonomiska övervakningsindikatorer 14. ÅTGÄRDER FÖR FÖRVALTNING, ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH UTVÄRDERING 14.1 Särskilda åtgärder för projektet 15. OFFENTLIGHETSÅTGÄRDER BILAGOR I I (a) BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER DEKLARATION FRÅN DEN MYNDIGHET SOM ANSVARAR FÖR ÖVERVAKNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN 3

4 STRUKTURFONDERNA STÖRRE PROJEKT BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ Strukturfonderna kan medfinansiera större projekt (artikel 25), dvs. projekt (a) (b) som består av ett antal ur ekonomisk synpunkt odelbara arbeten, som fyller en precis, teknisk funktion och som har ett klart angivet syfte, och vilkas totala kostnad, som skall beaktas när bidraget från fonderna fastställs, överstiger 50 miljoner euro. Denna begäran om bekräftelse av stödnivån rör en produktiv investering. Varje ansökan skall åtföljas av en rapport med projektinformation (se bilaga I) och ett ifyllt formulär för bedömning av miljöeffekter (se bilaga II). 4

5 Ref. nr... STRUKTURFONDERNA: BEGÄRAN OM BEKRÄFTELSE AV STÖDNIVÅ PRODUKTIVA INVESTERINGAR 1. ADRESSER OCH REFERENSER 1.1 Myndighet som ansvarar för ansökan Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Organisation som ansvarar för genomförandet Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Myndighet eller organ som bemyndigats att utfärda intyg som rör utbetalningar Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post: Organisation till vilken utbetalningarna skall göras Namn:... Adress:... Kontaktperson:... Telefon:... Telex/Fax:... Internet, e-post:... 5

6 2. TYP AV PROJEKT OCH PROJEKTETS LOKALISERING 2.1 Beskrivning av företaget Antal anläggningar som ägs av företaget: Omsättning: Nettovärde av totala fastatillgångar: Totalt antal anställda: Om 25 % eller mer av kapitalet eller rösterna i företaget ägs av ett företag, eller en grupp av företag, som inte faller under definitionen för små och medelstora företag, ange dess namn och beskriv gruppens struktur. 2.2 Beskrivning av investeringen Projektets lokalisering (bifoga kartor): Medlemsstat:... Region/er:... Distrikt: Projektets benämning sammanfattande beskrivning: Investeringens karaktär:... (ny anläggning = 1; utbyggnad = 2; ombyggnad/modernisering = 3 ny lokalisering = 4; uppköp = 5) Sektor (NACE-Rev. 1, 4 siffror): Berörd produkt (KN-nummer): Uppgifter om kapacitet: Kapacitet före investeringen (i enheter per år):... Ange referensdatum:... Kapacitet efter investeringen (i enheter per år):... Utnyttjandegrad:... 6

7 2.3 Strukturfond: ERUF ESF EUGFJ FFU 2.4 Förenlighet och samband med det operativa programmet / Samlat programdokument Det operativa programmets / Samlat programdokuments benämning:... Kommissionens beslut (nr och datum):... Åtgärdens benämning:... Ange i korthet hur projektet bidrar till åtgärdens/det operativa programmets / Samlat programdokuments genomförande: 7

8 3. PROJEKTBESKRIVNING 3.1 Ge en övergripande teknisk beskrivning av hela projektet: Lämna en uttömmande beskrivning av: - Arbetet och beskriv särskilt dess huvuddrag och viktigaste delområden. Använd om möjligt kvantitativa uppgifter - Företagets organisation, huvudsaklig verksamhet och huvuddelar i dess ekonomiska struktur, - Investeringens mål och de viktigaste aspekterna av den plan för expansion, omställning eller omstrukturering som omfattas av investeringen. Kapacitet som skall installeras, produktionsnivåer som skall nås samt marknader, i tillämpliga fall uppdelade på medlemsstat och tredje land (betraktade som grupp) - Beskrivning av produkter. Produktionsteknik, utrustning och arbete som skall utföras. Andra investeringar med nära anknytning till projektet, - Tidsplan och olika skeden i genomförandet. Teknisk och ekonomisk utveckling och projektets framåtskridande, - Referenser och slutsatser från genomförbarhetsstudier: lämna exakta referenser i de fall då strukturfonderna är involverade, Redogör för marknadsutsikterna för den berörda sektorn - Sektorns situation och dess förväntade utveckling. Information om utbud och efterfrågan på marknaden/marknaderna, i tillämpliga fall uppdelat på medlemsstat och region å ena sidan och tredje land (betraktade som grupp) å andra sidan Referenser och slutsatser av marknadsanalyser och sektorsstudier Omfattar projektet ett utbildningsprogram? Om ja, motivera... 8

9 4. PROJEKTETS MÅL 4.1 Vilka är projektets mål? - Lämna en uttömmande beskrivning av mål (ange "flaskhalsar" och andra problem som måste lösas). - Gör åtskillnad mellan huvudmål och underordnade mål - Kvantifiera de viktigaste målen Vilka är projektets mål i samband med den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar? - Ange hur projektets mål är kopplade till den berörda åtgärdens / det operativa programmets / Samlat programdokuments prioriteringar Trolig effekt på regionens utveckling och omställning - Ange de viktigaste fördelarna för regionerna

10 5. TIDSPLAN Ange förväntad tidsplan för det projekt för vilket ansökan om stöd lämnas: Startdatum Slutförandedatum Genomförbarhetsstudie:.../.../....../.../... Kostnads- och intäktsanalys:.../.../....../.../... Finansiell analys:.../.../....../.../... Bedömning av miljöeffekter:.../.../....../.../... Projekteringsstudier:.../.../....../.../... Anbudsdokumentation:.../.../....../.../... Markförvärv:.../.../....../.../... Konstruktion:.../.../....../.../... Verksamhetsskede:.../.../... (bifoga ett sammanfattande tidsschema för arbetet) Om projektet redan har inletts, ange i vilket skede arbetet befinner sig: 10

11 6. PROJEKTETS KOSTNADER 6.1 Kostnadernas uppdelning Datum för stödberättigande kostnader:.../.../... Euro x 1000 (löpande priser) TOTALA PROJEKTKOSTNA DER UTGIFTER FÖRE STÖDBERÄTTIGA NDEDATUM STÖDBERÄTTIGA NDE KOSTNADER** Planering/Avgifter för projektering Markinköp Byggnation Anläggningar och maskiner*** Oförutsedda utgifter Delsumma Skatt (moms)**** SUMMA * Datum för stödberättigande kostnader är det datum då kommissionen erhöll ansökan för det berörda operativa programmet / Samlat programdokument. ** Stödberättigande kostnader som ingår i utgifter vid, eller efter, berättigandedatum. ***Lämna uppgifter rörande maskininvesteringen: - förbättring av befintlig maskinutrustning - inköp av ny maskinutrustning - maskinutrustning från befintlig anläggning **** Om moms ingår i kostnaden, motivera detta:

12 miljoner euro (löpande priser) 6.2 Ekonomisk plan ÅR TOTAL KOSTNAD Summa offentliga utgifter OFFENTLIGA UTGIFTER Bidrag från strukturfonderna (*) Summa Central nivå Nationellt stöd med offentliga medel Regional nivå Lokal nivå Övrigt (specificera) Privat Övriga finansieringsorgan (ange vilka) Lån från EIB 1=2+9 2= = SUMMA (*) Ange vilken: ERUF, ESF, EUGFJ eller FFU. 12

13 6.3 Kostnad för åtgärder som vidtas mot negativa miljöeffekter Om kostnaden för åtgärder som vidtas mot negativa miljöeffekter ingår i den totala kostnaden, uppskatta hur stor andel den utgör. % Kortfattad motivering: KOSTNADS- OCH INTÄKTSANALYS 7.1 FINANSIELL ANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en finansiell analys där följande anges: lönsamhetsberäkning, minsta ekonomiska nyttjandegrad av den installerade kapaciteten, nyttjandegrad av den installerade kapaciteten med beaktande av lönsamhetsberäkningen, referensperiod (tidshorisont med beaktande av lönsamhetsberäkningen), beräknad ökning av företagets omsättning till följd av investeringen Lämna resultatet av analysen av förväntad avkastning, uttryckt i internränta: Avkastning Nu värde (netto) 7.2 SOCIOEKONOMISK ANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en socioekonomisk analys där följande anges: metodikbeskrivning, övervägda alternativ, direkta och indirekta kostnader och intäkter i konstruktionsskedet, direkta och indirekta kostnader och intäkter i driftsskedet, de viktigaste antagandena vid bedömning av kostnader och intäkter, bedömning av kostnader och intäkter som inte kan kvantifieras eller värderas fullt ut, projektets viktigaste förmånstagare och förväntad utnyttjandegrad, analysresultat utryckt i internränta, nuvärde (netto) eller kvot mellan intäkter och kostnader, 13

14 7.2.1 Ange kortfattat de viktigaste slutsatserna av kostnads- och intäktsanalysen (eller annan ekonomisk analys) (se bilaga 1): Om kostnads- intäktsanalys inte har genomförts, ange skälen till detta och beskriv den alternativa metoden Ange resultaten av kostnads- och intäktsanalysen, uttryckt i följande indikatorer: Avkastning Nuvärde (netto) 7.3 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS Alla ansökningar måste åtföljas av en risk- ock känslighetsanalys där följande anges: bedömning av risk och osäkerhet (uppskattning av vilken effekt förändringar av huvudparametrarna har för resultatet). bedömning av analysresultatens känslighet för förändringar av parametrarna Redogör för fastställandet av kritiska variabler med hjälp av känslighetsanalys: Lämna ett teoretiskt pessimistiskt respektive optimistiskt scenario:

15 8. PROJEKTETS EFFEKTER FÖR SYSSELSÄTTNINGEN 8.1 Antal skapade arbetstillfällen: (uttryckt i heltidsekvivalenter) Antal permanenta arbetstillfällen före investeringen: Antal direkt skapade arbetstillfällen: - Under genomförandeskedet - Under driftsskedet - Arbetstillfällenas genomsnittliga varaktighet Antal indirekt skapade arbetstillfällen - under genomförandeskedet - under driftsskedet 8.2 Antal bevarade arbetstillfällen Antal arbetstillfällen som skulle gå förlorade om investeringen inte genomfördes (ange skälen): (uttryckt i heltids) Direkt Indirekt 8.3 Förväntas projektet ha sysselsättningseffekter i en annan region i gemenskapen? Om ja, antal arbetstillfällen:. Närmare uppgifter: 8.4 Förklara vilken metodik som använts vid beräkningarna 15

16 9. FÖRENLIGHET MED ANNAN GEMENSKAPSPOLITIK OCH ANDRA GEMENSKAPSÅTGÄRDER 9.1 Konkurrens Omfattas detta projekt av statligt stöd? 1 Om ja, fyll i nedanstående tabell: Det ekonomiska stödets ursprung (lokalt, regionalt, nationellt eller EU): Godkända stödordningar: Andra stödordningar: Annat godkänt (särskilt) stöd: Annat (särskilt) stöd: Summa beviljat stöd Total kostnad för investeringsprojektet Övriga upplysningar: Stödbelopp Statligt stöd nummer Referens i skrivelsen för godkännande Vilket tak gäller för regionalstödsnivå (nettobidragsekvivalent) i den region där investeringsprojektet äger rum? Har projektet anmälts i enlighet med "sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt" 2? Om ja, när? Om nej, när kommer detta att göras? 1 Denna ansökan ersätter inte anmälan till kommissionen enligt artikel 88.3 i fördraget. 2 EGT C 107, , s

17 9.2. Miljö Hur överensstämmer projektet med a) målet om hållbar utveckling? b) principerna om förebyggande åtgärder och att skadlig miljöpåverkan i möjligaste mån skall åtgärdas redan vid källan? c) principen om att "förorenaren betalar"? Samråd med miljömyndigheter Har samråd skett med de miljömyndigheter som, på grund av sin speciella kompetens, sannolikt är berörda av projektet? Om ja, ange namn och adress(er): Om nej, motivera: Bedömning av miljöeffekter Bedömningen av miljöeffekter i bilaga I till detta ansökningsformulär skall fyllas i för varje projekt Ingår, förutom utvärderingen av miljöeffekter, andra miljöåtgärder i projektet (t.ex. miljörevision, miljövård, särskild miljöövervakning)? Om ja, lämna närmare uppgifter

18 9.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män Projektets förväntade effekter när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män: Positiva Neutrala Lämna närmare uppgifter: 9.4 Övrigt Ange en del av gemenskapspolitiken som har betydelse för projektet. Förklara sambandet. 9.5 Är projektet föremål för rättsligt förfarande 3 beträffande överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen? Om ja, lämna närmare uppgifter 3 Dvs. i enlighet med artiklarna 88, 226 eller 228 i Amsterdamfördraget eller artiklarna 38 eller 39 i rådets förordning nr 1260/

19 10. GEMENSKAPSSTÖDETS EFFEKTER FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE Kommer stödet från strukturfonderna att påskynda projektets genomförande? vara av avgörande betydelse för projektets genomförande? Lämna närmare uppgifter för varje jakande svar: 11. FINANSIERINGSPLAN 11.1 Stödberättigande utgifter Euro 11.2 Finansiering: Interna medel Euro Eget kapital Offentligt stöd - Nationella myndigheter (ange budget) - Strukturfonderna Lån - EIB - Andra (ange vilka) 11.3 Begärd stödnivå: % (baserat på stödberättigande utgifter) 11.4 Stödform (direkt bidrag, räntesubvention, tillskott av aktiekapital osv.): 19

20 12. ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANDRA ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS AV GEMENSKAPEN 12.1 Har ansökan gjorts om annat gemenskapsstöd (EIB, EIF el. dyl.) för detta projekt? Om ja, lämna närmare uppgifter (berört finansieringsorgan, referensnummer, datum, ansökta belopp, beviljade belopp, osv.): 12.2 Har ansökan gjorts om annat gemenskapsstöd (EIB, EIF el. dyl.) för ett tidigare skede av detta projekt? Om ja, lämna närmare uppgifter (berört finansieringsorgan, referensnummer, datum, ansökta belopp, beviljade belopp, osv.): Lämna uppgifter om förhållandet mellan projektet och andra åtgärder som genomförts med medel från gemenskapens budget, EIB eller gemenskapens andra finansieringsorgan: 20

21 13. ÖVERVAKNING 13.1 Ange vilka fysiska och finansiella indikatorer (artikel 36) som skall användas för att övervaka och utvärdera projektets utveckling: (a) Ange nyckelindikatorer (b) Gör en uppskattning av hur mycket arbete som krävs för att slutföra projektet 14. ÅTGÄRDER FÖR FÖRVALTNING, ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH UTVÄRDERING 14.1 Finns det särskilda bestämmelser för detta projekt, utöver de bestämmelser som fastställts i berört OP/SPD? (t.ex. projektförvaltning, särskild övervakningskommitté osv.) Om ja, lämna närmare uppgifter: 15. OFFENTLIGHETSÅTGÄRDER Lämna uppgifter om åtgärder för offentlighet rörande stödet från strukturfonderna: NAMN:... NAMNTECKNING: STÄMPEL: 21

22 BILAGA I BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER (Samtliga delar skall fyllas i för samtliga projekt) 1. GENOMFÖRANDETILLSTÅND Har genomförandetillstånd 4 redan givits för detta projekt? Om ja, vilket datum? Om nej, när inlämnades den formella ansökan om genomförandetillstånd? Och när förväntas slutligt beslut föreligga? Vilken/vilka behörig/a myndighet/er har gett eller kommer att ge genomförandetillstånd?.. 2. TILLÄMPNING AV DIREKTIVET OM BEDÖMNING AV MILJÖEFFEKTER Är projektet en typ av genomförande som omfattas av bilaga I till direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? bilaga II till direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? Omfattas den ej av direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG? (gå till fråga 2.2.) (gå till fråga 2.3.) (gå till fråga 3.) 4 Dvs. beslut från behörig/a myndighet/er genom vilket projektansvarige ges tillstånd att genomföra projektet. 5 Direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, ) ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, ). 22

23 2.2. Om projektet omfattas av bilaga I till direktivet skall erforderlig dokumentation bifogas Om projektet omfattas av bilaga I till direktivet, har en bedömning av miljöeffekter utförts för detta projekt? Om ja, bifoga erforderlig dokumentation 6. Om nej, ange orsak 7 : 3. BEDÖMNING AV EFFEKTER PÅ NATURA 2000-OMRÅDEN Kommer projektet att ha betydande negativa effekter för områden som ingår i, eller kommer att ingå i, nätverket Natura ? Om ja, bifoga en kopia av det ifyllda formuläret med information om projekt som har en betydande påverkan på Natura 2000-områden 9, som meddelats till kommissionen (GD Miljö) enligt direktiv 92/43/EEG. Om nej, fyll i deklarationen i bilaga I a 6 Erforderlig dokumentation utgörs av: a) en icke-teknisk sammanfattning den bedömning av miljöeffekter som utförts för projektet, b) resultaten från samrådet med de behöriga miljömyndigheterna, c) resultaten från samråd med berörd allmänhet, d) när det gäller projekt för vilka formell ansökan om genomförandetillstånd (punkt 1 ovan) inlämnades efter den 14 mars 1999: den information som avses i artikel 9.1 i direktiv 85/337/EG, ändrat genom artikel 11 i direktiv 97/11/EG. Observera att informationen i punkterna b) och c) kan utgöras av meddelande, slutsats eller intyg från de behöriga miljömyndigheterna, där det anges hur åsikterna från samrådsparterna och från den berörda allmänheten har beaktats. 7 De tröskelvärden eller kriterier som tillämpas och/eller den undersökning från fall till fall som genomförs för att nå ett sådant beslut skall beskrivas kortfattat. Förklaringen skall visa varför man kommit fram till att projektet troligen inte har några betydande miljöeffekter. 8 Dessa områden utgörs av a) särskilda skyddsområden som klassificeras, eller för vilka klassificering krävs, genom "fågeldirektivet" (79/409/EEG, EGT L103, ) och b) områden som föreslås, eller för vilka förslag krävs från medlemsstaterna, genom artikel 4.1 i direktivet om livsmiljöer (92/43/EEG, EGT L206, ). 9 Dokument nr 99/7-rev2 som antogs av kommittén för livsmiljöer (kommitté med medlemsstatsrepresentanter, upprättad enligt direktiv 92/43/EEG) vid dess möte den 4 oktober

24 BILAGA I (a) DEKLARATION FRÅN DEN MYNDIGHET SOM ANSVARAR FÖR ÖVERVAKNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Ansvarig myndighet... som har granskat 10 projektansökan... (benämning)... som skall lokaliseras till... deklarerar härmed att (markera lämplig ruta) det inte är sannolikt att projektet kommer att ha betydande effekter på Natura 2000-områden av följande skäl: Det har därför inte ansetts nödvändigt att genomföra den bedömning som krävs enligt artikel 6.3. enligt bedömning i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG kommer projektet inte att ha betydande effekter på Natura 2000-områden. En karta i skala 1: (eller närmaste möjliga skala) bifogas. På denna anges projektets lokalisering och de eventuella Natura 2000-områden som berörs. Undertecknat:... (Myndighet som ansvarar för övervakning av Natura 2000-områden) Officiell stämpel: 10 Med beaktande av kraven i artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG. 24

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.I.2008 K(2008)436 Ärende: Statligt stöd N 356/2007 Finland FoU-stödordning Herr minister, 1. FÖRFARANDE (1) Genom en skrivelse av den 26 juni 2007 som registrerades

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Europeiska struktur- och investeringsfonderna Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Schablonfinansiering,

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 495 slutlig 2004/0167 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden (framlagt

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer