Ja mfo rande studie om barnpensioner och fo rma ner fo r barnets fo rso rjning i de Nordiska la nderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ja mfo rande studie om barnpensioner och fo rma ner fo r barnets fo rso rjning i de Nordiska la nderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige"

Transkript

1 Ja mfo rande studie om barnpensioner och fo rma ner fo r barnets fo rso rjning i de Nordiska la nderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Arja Iisakkala Licentiatavhandling inom TOPSOS-Yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn Handelshögskolan vid Åbo Akademi 2013

2 ÅBO AKADEMI Handelshögskolan IISAKKALA, ARJA: Comparison of the child pensions and other child benefits aiming to cover children's costs of living in the five Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Licentiate thesis, 35 pp 4 attachment. Economics November 2013 The aim of this article is to compare both the level and coverage of child pensions and other child benefits which are aiming to cover the children's costs of living in the five Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Another aim is to compare the uniformity of the Nordic countries' legislation to find out if children in different family situations are treated equally by the law. This study has its framework in insurance theory and Esping-Andersens theory of social democratic welfare-state regime. The social democratic regime pursues equality of the highest standards by giving earnings-related benefits to the tastes and expectations of the middle class while retaining the universalism of rights. The Scandinavian countries (Denmark, Norway and Sweden) are considered as the model representatives of the social democratic regime. Finland and Iceland are in many studies assimilated with the Scandinavian countries for having a generous welfare system. The economic crises since early 1990's have cut the public expenditure also in the Nordic countries, which has also affected child benefits. Therefore it is interesting to analyze if the Nordic countries today provide high standard of family benefits to the children of middle income parents if a social risk has occurred. In the analysis the sum of child pension or child support and child allowance are compared with the social assistance level in respective country to ascertain both the coverage and level of these child benefits. If children of middle income parents receive earnings-related benefits and are better off than children with low income parents, the social democratic model should be applicable even on these child benefits.

3 ÅBO AKADEMI Handelshögskolan IISAKKALA, ARJA: Jämförande studie om barnpensioner och förmåner för barnets försörjning i de Nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Licentiatavhandling inom TOPSOS-Yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn, 35 sidor, 4 bilagor November 2013 De skandinaviska länderna (Danmark, Norge och Sverige) representerar enligt Esping- Andersens teori en socialdemokratisk regim som kännetecknas av ett omfattande socialförsäkringssystem som täcker olika sociala risker. I många studier jämställs framförallt Finland men även Island med de skandinaviska länderna eftersom de har ett internationellt sett omfattande socialförsäkringssystem. Socialförsäkringssystemen i de studerade länderna har varit under stora påtryckningar sedan början av 1990-talet då den ekonomiska lågkonjunkturen ledde till nedskärningar i de offentliga utgifterna. Besparingarna har drabbat även barnförmåner. I den här studien jämförs de barnförmåner som beviljas på grund av en uppkommen social risk, det vill säga familjeförsörjarens dödsfall alternativt då barnet inte bor tillsammans med båda föräldrar. Därmed avgränsas de relevanta barnförmånerna till barnpensioner alternativt underhållsbidrag samt barnbidrag. Syftet med den här studien är att undersöka om dessa barnförmåner som är avsedda för barnets försörjning anses representera den socialdemokratiska välfärdsmodellen som kännetecknas av dels universalism och dels generösa förmåner speciellt till medelinkomsttagare. Vidare studeras om barn i olika familjesituationer behandlas likvärdigt när det gäller rätten till förmåner samt förmånernas nivå. För att kunna jämföra hur väl de förmåner som är avsedda för barnets försörjning faktiskt täcker barnets levnadskostnader i respektive studerat land, används socialbidragsnormen som mått. Nyckelord: barnpension, barnbidrag, underhållsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag, välfärd, försörjning, levnadskostnader

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Allmän socialförsäkring Rätten till försörjning Förmåner för barnets försörjning Barnpension Barnbidrag Underhållsbidrag och underhållsstöd Socialbidrag Sammanställning Förmånsnivåerna i de studerade länderna Danmark Finland Island Norge Sverige Sammanfattning och slutsatser Källförteckning Bilagor... 37

5 1. Inledning De nordiska länderna är kända för att ha ett omfattande socialförsäkringssystem som täcker olika sociala risker så som familjeförsörjarens död eller föräldrarnas separation. I dag är det i genomsnitt 22 procent av nordiska barn som bor i en familj med en förälder 1. Det finns väldigt lite forskning om barnpensioner vare sig på nationell eller på internationell nivå. Barnförmåner har inte heller indelats i olika regimer. Familjeförsörjarens död är en social risk som medför att familjen upplever en inkomstförlust då den ena föräldern inte längre bidrar till familjens och barnens försörjning. Socialförsäkringssystemen syftar till att kompensera inkomstbortfallet och garantera efterlevande barn underhåll tills barnet blir myndigt eller tills dess att barnet har genomgått en utbildning som ger en möjlighet att bli självförsörjande. Motsvarande sociala risk infaller om föräldrarna separerar. Då är det den nationella lagstiftningen som framförallt bekräftar föräldrarnas underhållsskyldighet. Förändrad familjesituation kan ge upphov till speciella eller förhöjda barnförmåner, vars sammansättning varierar beroende på land. I den här studien jämförs de nordiska ländernas barnpensionssystem samt övriga barnförmåner som är avsedda att täcka barnens levnadskostnader för att kunna ta ställning till om de nordiska barnfamiljerna idag erhåller förmåner som uppfyller Esping-Andersens definition av den socialdemokratiska välfärdsmodellen med omfattande förmåner samt hög kompensationsgrad. Esping-Andersens teori indelar välfärdsstaterna i tre olika regimer beroende på vem som administrerar, vilka som omfattas samt förmånernas generositet. Esping-Andersen ger Sverige och Danmark som exempel på den socialdemokratiska modellen. (Esping-Andersen och Korpi 1983). De nordiska samhällena anses stå på gemensam värdegrund även om välfärdsuppgifterna har lösts med nationell variation. Därför har det blivit förekommande att använda den nordiska välfärdsmodellen som en synonym för den socialdemokratiska modellen. De studerade barnförmånerna begränsas till barnpensioner, barnbidrag samt underhållsbidrag som beviljas enligt obligatorisk socialförsäkringslagstiftning. Barnpensioner enligt arbets- och trafikskadelagstiftning har uteslutits eftersom dessa förutsätter att skadan har uppkommit under speciella villkor. Avtalspensioner har stor betydelse för de försäkrades egen pension i de flesta nordiska länderna på grund av lönetak i det allmänna systemet. Dessa pensionsarrangemang 1 Nordic Statistical Yearbook 2012 s. 43 1

6 har uteslutits då de endast omfattar en del av den arbetsföra befolkningen samt på grund av att de har omvandlats från förmånsbaserade system till avgiftsbaserade vilket gör det omöjligt att uppskatta det ev. barnpensionsbeloppet. I Sverige har det dessutom blivit möjligt att välja bort återbetalningsskydd och/eller familjeskydd 2. Syftet med denna studie är att granska hur väl Esping-Andersens socialdemokratiska regim stämmer överens med dagens barnförmånsnivåer i de studerade länderna. Studien kommer att koncentrera sig på att granska de studerade ländernas lagstiftning för att kunna ta ställning till om lagstiftningen är konsekvent samt om barn får likvärdiga förmåner i olika familjesituationer och vidare om barn till föräldrar som uppbär inkomster på medelnivå (härefter benämnda medelinkomstförälder) får högre transfereringar än barn till låginkomsttagare. De studerade förmånerna är barnpensioner, barnbidrag, underhållsbidrag samt eventuella ensamförsörjare alternativt flerbarnstillägg som kommer att jämföras med barnets socialbidragsnorm för att kunna uppskatta hur väl dessa förmåner täcker barnets levnadskostnader. I den här studien används modellfamiljemetoden för att granska nivån på de barnförmåner som utbetalas till barnfamiljer i fall föräldrarna är separerade eller den andre föräldern har avlidit. Modellfamiljerna består av en familj med ett alternativt två barn. För att kunna uppskatta hur föräldrarnas inkomstnivå inverkar på förmånernas nivå, jämförs nivån på de barnförmåner som utbetalas efter en låginkomsttagare respektive medelinkomsttagare. Summan av dessa förmåner jämförs med varandra samt gentemot barnens socialbidragsnorm för att kunna uppskatta förmånernas generositet. Eftersom användandet av modellfamiljemetoden syftar till att ge enhetlig information om hur transfereringar inverkar på individuell nivå, har modellfamiljernas omständigheter skapats så likvärdiga som möjligt för att resultaten ska bli jämförbara. Endast om det nationella regelverket avviker markant från andra studerade ländernas system, har exempelfamiljesituationen justerats. Inledningsvis redogörs för vad som menas med allmän försäkring och vad som ingår i socialförsäkringen samt de juridiska förutsättningarna för barnens rätt till försörjning i respektive land enligt nationell lagstiftning. Sedan redovisas sammansättningen av samt nivåerna på barnpensioner och övriga förmåner i de studerade länderna. Förmånernas sammansättning beskrivs landsvis för att kunna jämföra hur höga förmåner barn i de två olika familjesituationer kan erhålla. Summan av barnförmånerna jämförs med barnets 2 Avtalspension SAF-LO (Fora) samt tjänstepension ITP (Alecta) 2

7 socialbidragsnorm som används som ett mått som visar förmånernas kompensationsgrad. Avslutningsvis görs en sammanfattning och förs diskussion om slutsatserna. 2. Allmän socialförsäkring De allmänna försäkringsteorierna utgår ifrån att man försäkrar sig mot olika risker genom att betala en försäkringsavgift. I en klassisk försäkring återspeglar försäkringspremiens storlek den individuella risken. För att kunna göra riskbedömningen enbart utifrån den enskilda individen behövs fullständig information. De traditionella marknadsmisslyckandena inom försäkringen uppstår av ofullständig information. En sådan situation uppkommer om individen lyckas undanhålla information och på så sätt betala lägre premie. Detta kallas för advers selektion. Ett annat problem förknippat med ofullständig information är moralisk hazard som kan leda till överförsäkring eftersom nyttan av satsningen på förebyggande åtgärder är marginell och gynnar även andra. Socialförsäkringen löser marknadsmisslyckanden genom att göra medlemskapet obligatoriskt. Då finns det ingen individknuten koppling mellan inbetalda avgifter och befarad risk. Premienivån kan bestämmas antingen på försäkringsmatematiska grunder eller som en inkomstbaserad avgift beroende på om det beviljas grundförmåner eller inkomstrelaterade förmåner. (Barr 1992). Esping-Andersen (1983) menar att upprätthållandet av den skandinaviska modellen är beroende av medelklassens stöd för systemet som uppnås genom att medelklassen erhåller inkomstbaserade förmåner. Fram till 1980-talets slut präglades de nordiska ländernas system av ständig förbättring och expandering av sociala-, hälso- och utbildningstjänster, högt deltagande i arbetslivet samt målet med full sysselsättning. De nordiska länderna återhämtade sig från 1990-talets ekonomiska kris med bibehållet välfärdssamhälle. De offentliga finanserna vändes från underskott till överskott dels genom skattehöjningar och dels genom nedskärning av de offentliga utgifterna. Dessa nedskärningar drabbade även barnfamiljer. (Kiander 2003). Socialförsäkringen ger skydd mot oförväntade och oacceptabelt stora sänkningar i levnadsstandarden. Den utgör grunden till välfärdssystemet och kan antingen vara generell eller selektiv. Ett generellt system ger alla tillgång till välfärdstjänster som tryggar hälsa, utveckling och försörjning medan ett selektivt system ger tillgång endast till dem som är i störst behov (Barr 1992). I de nordiska länderna uppfylls försäkringstillhörigheten till grundförmånerna genom bosättning, medan inkomstrelaterade förmåner förutsätter inbetalningen av 3

8 inkomstrelaterade avgifter eller skatter. De bosättningsbaserade förmånerna täcker nästan alla sociala risker. De inkomstbaserade förmånerna har en utfyllande karaktär. (Kari 1997). Förmånernas indelning illustreras i tabell 1. Tabell 1 Socialförsäkringen i de nordiska länderna Källa: Kari (1997) Sjuk- och föräldrapenning Sjuk- och föräldrapenning Sjukvård inkl. folkhälsa (och kostnadsersättningar) Inkomstbaserade förmåner Bosättningsbaserade (universella) förmåner Inkomstpension Arbetsskadeoch arbetssjukdom Arbetslöshetsförsäkring Folkpension Arbetslöshetsförsäkring Barnbidrag Socialbidrag och -tjänster Syftet med den allmänna socialförsäkringen är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Kangas och Palme (2000) anser att syftet med den nordiska välfärdsmodellen är att ge assistans vid behov och minska fattigdomsrisken. Fattigdom kan mätas på många olika sätt. I en politiskt-administrativ metod använder man en administrativt fastställd fattigdomsgräns som exempelvis socialbidragsnivån. På så sätt kan man uppskatta hur väl en välfärdsstat lyckas garantera den målsatta minimiutkomsten. Kangas och Ritakallio (2008) anser att om genom politiska beslut mer eller mindre medvetet fastställer grundförmånerna på olika nivåer beroende på vilken social risk som har inträffat kan det bli svårt att avgöra vilken utkomstgräns man ska använda. Speciellt om grundförmånerna understiger socialbidragsnivån det vill säga den målsatta fattigdomsgränsen. Om familjens disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, betraktas familjen som fattig enligt EU:s definition. Studierna från respektive nordiskt land styrker att den relativa (barn)fattigdomen har ökat under de senaste decennierna (bla. Salonen 2012; Kangas & Ritakallio 2008) även om den ligger under EU-genomsnittet (Eydal 2012). I de nordiska länderna anses de som beviljas socialbidrag vara fattigast även i absoluta termer och därmed falla under fattigdomsgränsen. (Salonen 2012; Deding & Gerstoft 2009). De nordiska länderna har haft stort samarbete inom lagstiftning, familjelagstiftningen inkluderad. Lagstiftningsmässigt anses de nordiska länderna representera samma grupp (Eydal & Fridriksdóttir 2012). Eftersom familjelagstiftningen påverkar omfattningen av barnförmåner som i sin tur är en del av socialförsäkringen, kan man förvänta sig att de studerade länderna har 4

9 både sammanfallande lagstiftning samt en likvärdig sammansättning av barnförmåner som barnbidrag, underhållsbidrag alternativt underhållsstöd och barnpensioner. 3. Rätten till försörjning Barnets rätt till försörjning kan skyddas i grundlagen så som i Finland (Grundlagen 2 kap 19 ), Island (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 76 ) och Danmark (Danmarks Riges Grundlov 75 ) eller indirekt som i Norge (Grundloven 110 c ) där grundlagen hänvisar till de mänskliga rättigheterna. Ett annat alternativ är att skydda barnets rätt till försörjning med annan lagstiftning så som i Sverige, där föräldrarnas försörjningsplikt definieras i Föräldrabalken (7 kap 1 ) men även i Lagen om underhållsstöd (3 ). Både de nationella lagstiftningarna samt FN:s barnkonvention (artikel 1 och artikel 27) garanterar barnen rätten att uppbära försörjning fram till 18 års ålder. I de studerade länderna indelas den nationella lagstiftningen mellan föräldrarnas försörjningsplikt samt samhällets ansvar. Föräldrarnas försörjningsplikt sträcker sig längre än till barnets 18-årsdag i samtliga länder. Gemensamt för de nordiska länderna är att förlängd underhållsskyldighet föreligger endast om barnet studerar. Upphörandeåldern varierar dock från land till land. På Island kan underhållsskyldigheten förlängas tills barnets fyller 20 år (Barnalög 61, 62 ). I Sverige längst till barnets 21-årsdag förutsatt att barnet börjar studera före 19 års ålder (Föräldrabalken 7 kap 1 ). I Danmark kan underhållsskyldigheten förlängas tills barnet fyller 24 år (Lov om børns forsørgelse kap 13 och 14 ). Vare sig finsk eller norsk lagstiftning fastställer övre åldersgräns. I finsk lagstiftning används ordet skälighet som skall ta hänsyn till barnets benägenheter, utbildningens längd, utbildningskostnader samt barnets möjligheter att avbetala utbildningskostnaderna efter avslutade studier (Lag om underhåll för barn 2-3 ). I praktiken har lagen tolkats så att underhållsskyldighet gäller tills barnet har avslutat gymnasieskolan. I Norge har föräldrarna skyldighet att bekosta barnets s.k. vanliga skolgång utan övre åldersgräns samt bistå ekonomiskt även till annan form av vidareutbildning, om det anses rimligt utifrån barnets intressen och benägenhet och om det syftar till att ge barnet medel att försörja sig i framtiden (Barnaloven 68 ). Föräldrarnas fortsatta underhållsplikt fastställs även indirekt i annan lagstiftning. I Finland har lagen om studiestöd (11 ) bestämmelser om minskat studiestöd så länge barnet bor hemma hos minst en av sina föräldrar. Föräldrarnas inkomstnivåer kan medföra att det inte betalas något 5

10 studiestöd. Likvärdig tolkning finns även i det danska studiestödssystemet SU (Uddannelsesstøtte) där hemmaboende studerande har en lägre bidragssats. På grund av föräldrarnas låga inkomster, kan dock barn upp till års ålder, och som genomgår ungdomsutbildning, tilldelas ett inkomstprövat tillägg. 3 Om föräldrarna separerar och den bidragsskyldige föräldern inte kan betala underhållsbidrag på grund av ekonomiska skäl eller föräldern låter bli att betala avtalat underhåll, garanterar lagstiftningen minderåriga barn underhåll i form av underhållsstöd. Rätten till förlängt underhållsstöd föreligger endast i Sverige. I de övriga nordiska länderna ges inget underhållsstöd för studerande barn som har fyllt 18 år Förmåner för barnets försörjning 4.1. Barnpension När familjeförsörjaren avlider upplever familjen ett inkomstbortfall som återspeglas på olika sätt beroende på familjesituationen. Har föräldrarna varit sammanboende, måste familjen leva på den efterlevande förälderns inkomst. Den efterlevande föräldern kan också själv vara berättigad till efterlevandepension som underlättar familjens ekonomiska situation. I de fall föräldrarna har varit särboende, upphör rätten till underhållsbidrag. Det är då barnpensionen som skall kompensera bortfallet av underhållsbidrag samt den vård och omsorg som den avlidna föräldern bidrog till. Pension enligt EU:s förordning om social trygghet 883/04 definieras som en förmån som baserar sig på försäkringstid och/eller inbetalda avgifter 5. Pensionen utbetalas under en viss tid eller som livslång förmån men det är även möjligt att pensionen utbetalas som en engångsutbetalning. Barnets rätt att uppbära barnpension förutsätter att barnet är under en viss ålder samt att det föreligger ett juridiskt och/eller biologiskt band mellan barnet och den avlidna föräldern. Adoptivbarn jämställs kategoriskt med biologiska barn i de studerade länderna. Barnpensioner beviljas utifrån den avlidna förälders försäkringstid. 3 Styrelsen for Videregående Uddannelser 4 I Finland Lag om underhållsstöd 2 kap. 6, i Sverige 17 kap 2 i Socialförsäkringsbalk (2010:110), i Norge Lov nr. 2 om bidragsforskott (Forskotteringsloven) 1, i Danmark Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 3 kap 11 samt på Island Lög um almannatryggingar VI kafli 63 gr. 5 Avdelning I, allmänna bestämmelser, artikel 1 w. 6

11 Tabell 2 visar en sammanställning om vilka barn som är berättigade till barnpension enligt nationell lagstiftning i respektive nordiskt land. Finsk och isländsk lagstiftning avviker från de övriga ländernas system i och med att styvbarn kan ha rätt till barnpension. På Island beviljas barnpension även till barn vars föräldrar uppbär förtids- eller rehabiliteringspension (örorkueða endurhæfingarlífeyris). Tabell 2 Pensionsberättigade barn Land Biologiskt barn Adoptivbarn Styvbarn Fosterbarn Danmark* ja ja nej nej Finland ja ja ja/nej** nej Island ja ja*** ja*** ja Norge ja ja nej nej Sverige ja ja nej nej * Avser engångsutbetalning från ATP-systemet ** Barnpension enligt Folkpensionslagen (8 kap 40 ) kan beviljas till sambons barn om de bodde i samma hushåll. Barnpension enligt arbetspensionslagar (ArPL 56 ) kan beviljas till änkas/änklingens barn som bodde i samma hushåll. *** Förutsatt att barnet adopterades innan den avlidna föräldern blev pensionär. Barnet måste ha bott i minst 3 år på Island. Styvoch adoptivbarn har dock inte rätt till barnpension om den underhållsskyldige föräldern finns vid liv. Källor: Danmark: ATP-loven, Finland: Arbetspensionslagen, Folkpensionslagen, Island: Lög um almannatryggingar och Allmenni Lífeyrissjóðurinn 2012, Norge: Lov om folketrygd, Sverige: Socialförsäkringsbalk. I Danmark finns ingen barnpension utan efterlevande barn erhåller speciellt underhållsbidrag (særligt børnetilskud) som utbetalas tills barnet fyller 18 år. Denna förmån beviljas även om en eller båda föräldrar uppbär folkpension enligt lagen om social pension (lov om social pension). 6 Från ATP-systemet (Arbejdsmarkedets Tillægspension) beviljas en engångsutbetalning som är densamma för alla barn. Rätt till engångsutbetalning föreligger om barnet är under 21 år och den avlidne uppfyllde intjänandekriterierna (ATP-loven 14 ). Avsaknaden av ett barnpensionssystem är en stor skillnad till de övriga nordiska länders system. Barnpension utbetalas i de nordiska länderna i regel tills barnet fyller 18 år. Om barnet studerar kan barnpensionen förlängas så som i Sverige tom juni månad det året som barnet fyller 20 år samt på Island tills barnet fyller 20 år. I Finland har endast folkpensionslagen (8 kap. 40 ) bestämmelser som gör det möjligt att förlänga barnpensionen på grund av studier tills barnet fyller 21 år. Barnpensionens slutåldrar finns sammanställda i tabell 3. 6 Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 1 kap 3, 4 5 punkt 7

12 Tabell 3 Upphörande ålder Danmark Finland Island Norge Sverige Rätten till barnpension upphör 18 år* (21 år) 18/21 år 20 år 18 år 20 år *avser speciellt underhållsbidrag Källor: Danmark: ATP-loven, Finland: Arbetspensionslagen, folkpensionslagen, Island: Social Security Act och Lífeyrissjóðurinn 2012, Norge: Lov om folketrygd, Sverige: Socialförsäkringsbalk. Allmenni Det svenska efterlevandestödet som sedan ersätter barnpensionen i form av folkpension är en förmån som är oberoende av den avlidnas bosättningstid. Efterlevandestödets storlek påverkas inte heller av antalet förmånstagare. Den är dock en inkomstprövad förmån som minskas med krona för krona av inkomstbaserad barnpension. Den inkomstbaserade barnpensionen beräknas utifrån den avlidna förälderns pensionsunderlag och delas mellan antalet förmånstagare. Ytterligare en faktor som påverkar den svenska barnpensionens storlek är det yngsta barnets ålder. I Sverige är pensionsandelarna större om det yngsta barnet är under 12 år. Premiepension som är en helt fonderad del av den allmänna inkomstpensionen utbetalas inte som efterlevandepension till barn. 7 I de övriga nordiska länderna finns det ett tudelat pensionssystem som består av grundpension samt inkomstbaserade pension. Rätten till grundpension (folkpension) i Finland, på Island samt i Norge uppstår genom bosättningstid. Barnpension i form av grundpension är därmed enbart beroende av den avlidna förälderns bosättningstid i landet. Om den avlidna inte kan tillgodoräknas full bosättningstid, avkortas grundpensionen i förhållande till bosättningstiden. Grundpensionen och inkomstpensionen kan tillgodoräknas antagandetid respektive antagen inkomst. Karakteristiskt för inkomstpensioner är att barnpensionsbeloppet är beroende dels av intjänad pensionsrätt, dvs. inbetalda avgifter och/eller pensionsgivande inkomster och dels antalet förmånstagare. Det enskilda barnets andel blir i regel desto mindre ju fler förmånstagare den avlidna familjeförsörjaren efterlämnar. Det isländska fonderade pensionssystemet gör ett undantag eftersom varje barn garanteras lika stort pensionsbelopp (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 129/1997, 17 grein). I Finland innehöll äktenskaplagen tidigare stadganden om styvförälderns skyldighet att försörja styvbarn. Trots att denna regel inte längre gäller, ändrades inte styvbarnens ställning i den efterlevandepensionsreform som trädde i kraft i Finland den Inkomstpensionslagstiftningen, ArPL (56 ) ger fortfarande änkas/änklings barn rätt till efterlevandepension efter styvföräldern, om de bodde i samma hushåll som den avlidna styvföräldern. Ju flera barn 7 Socialförsäkringsbalk (2010:110) Avd. F 75 kap. Efterlevandeförmåner, 78 kap Barnpension, 79 kap. Efterlevandestöd, 91 kap premiepension. 8

13 som är berättigade till inkomstbaserad barnpension (arbetspension) desto mindre blir det enstaka barnets andel. Gottberg (2010) menar att detta kan ha betydande konsekvenser för biologiska barns fortsatta underhåll om det finns flera styvbarn som också delar på den avlidna förälderns pensionsunderlag. Grundpensionsbeloppen i Finland samt på Island är oberoende av antalet förmånstagare. I Norge påverkas barnpensionen alltid av antalet förmånstagare. Om den andra föräldern finns vid liv beviljas från det norska systemet endast bosättningsbaserad barnpension Barnbidrag I alla nordiska länder finns ett lagstadgat barnbidragssystem. Barnbidragsbeloppen är i regel fasta och oberoende av föräldrarnas inkomster. Flerbarnstillägg finns i det finska, isländska samt det svenska systemet. Flerbarnstillägget på Island utbetalas endast upp till det andra barnet medan i Finland upp till det femte och i Sverige upp till det sjätte barnet. I Sverige är flerbarnstillägget konstant; 150 SEK per barn och månad medan det finska flerbarnstillägget (syskonförhöjning) stiger med antalet barn. Det danska flerbarnstillägget (flerbørnstilskud) beviljas endast vid flerbarnsfödseln tills barnen fyller 7 år förutsatt att barnen är skrivna på samma adress. 9 Tabell 4 Barnbidragsbeloppen år 2012, per månad Förmån Danmark* Finland Island*,** Norge Sverige Barnbidrag 0-2 år DKK 3-6 år 1125 DKK 7 år 886 DKK 104,19 EUR 1:a barnet ISK 2:a barnet SEK Ensamförsörjartillägg 425DKK/barn DKK 48,55 EUR EUR/barn ISK 1:a barnet ISK 2:a barnet ISK 970 Dvs. ett extra barnbidrag Flerbarnstillägg DKK 10,94 EUR- *** SEK/barn 85,44 EUR Småbarnstillägg ISK * Utbetalas kvartalsvis tills barnet fyller 15 år. Beloppen har räknats ner till månadsnivå. **avser beloppen före inkomstprövning. ***inbakad i barnbidraget Källor: Social-, Børne- og Integrationsministeriet/Danmark, Finland/Kela, Island/Rikisskattstjóri, Norge/NAV, Sverige Försäkringskassan - Barnbidragets (børne- og ungeydelse/børnecheck) storlek i Danmark är beroende av barnets ålder. Småbarn mellan 0-2 år har högst belopp medan 7-åriga och äldre barn har lägst. Det 8 Folkpensionslagen 1 kap 9, Finland. Lov om folketrygd 3 kap 1, 5-6, Norge. Lög um almannatryggingar No 100/2007, III kafli 20gr, Island 9 Barnbidragslag 7, Finland, Reglugerð nr. 555/2004, um greiðslu barnabóta. 3. gr. Fjárhæð barnabóta, Island, Socialförsäkringsbalk (2010:110), Sverige. Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 2 a kap. 10 a, Danmark 9

14 danska eller det svenska barnbidragssystemet omfattar inget ensamförsörjartillägg. I Danmark finns dock ett separat bidragssystem till ensamstående föräldrar. Den består av två delar: ordinärt bidrag per barn samt ett extra bidrag oavsett antalet barn (ordinært og ekstra børnetilskud) 10. I Finland är ensamförsörjartillägget (48,55 EUR/mån år 2012) ett fast belopp per barn. I Norge beviljas ensamstående föräldrar ett extra barnbidrag (utvidet barnetrygd til enslig forsørger) oavsett antalet barn samt eventuellt småbarnstillägg (småbarnstillegg til enslig forsørger) 11. Småbarntillägg (Viðbót) på Island utbetalas till barn upp till 7 års ålder. På Island är barnbidraget (barnabætur) till ensamstående föräldrar högre för det första och andra barnet. Men de isländska barnbidragsbeloppen är inte fasta på grund av inkomstprövningen. Exempelvis erhåller medelinkomstfamiljer ett minskat barnbidrag 12. Barnbidrag utbetalas tills barnet fyller 18 år med undantag av Finland och Sverige. I Finland upphör rätten till barnbidrag när barnet fyller 17 år, utan möjlighet till förlängning. I Sverige kan barnbidraget förlängas om barnet fortfarandet studerar i grundskolan efter fyllda 16 år. När rätten till barnbidrag upphör men barnet studerar i en gymnasieskola, utbetalas studiehjälp med lika stort belopp senast till juni månad det året då barnet fyller 20 år Underhållsbidrag och underhållsstöd Underhållsbidrag utbetalas av den särboende underhållsskyldige föräldern. Om den särboende föräldern inte inbetalar underhållsbidrag garanteras barnets underhåll genom underhållsstöd. Danmark är det enda nordiska landet där underhållsbidragets (børnebidrag) storlek beräknas schablonmässigt utifrån den underhållsskyldige förälderns inkomster (Cirkulæreskrivelse, Ankestyrelsen 2011). En medelinkomstförälder är skyldig att utbetala underhållsbidrag som motsvarar minsta nivå på DKK/månad. Den särboende föräldern kan enligt dansk lagstiftning vara skyldig att utbetala fortsatt underhållsbidrag (Uddannelsesbidrag) tills barnet fyller 24 år, förutsatt att barnet studerar 14. Den finska lagstiftningen utgår från att underhållsbidraget skall fastställas utifrån barnets behov inklusive barnets andel av boendekostnader. Över hälften av antalet barn (60,4 %) vars underhållsbidrag fastställdes år 2011 erhåller så lågt underhållsbidrag att den ligger under 10 Lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 339 af 15. april 2011 och Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 2 a kap. 10 a, Danmark 11 Lov om barnetrygd 3 kap 9, Norge 12 Reglugerð nr. 555/2004 um greiðslu barnabóta, Island. 13 Studiestödslagen 7, Sverige 14 Lov om børns forsørgelse, jf. Lovbekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2003, 2 kap 13-14, Danmark 10

ANALYSERAR 2003:11. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

ANALYSERAR 2003:11. Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken ANALYSERAR 2003:11 Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I

Läs mer

Pensionssystem i Danmark och Sverige Likheter och olikheter

Pensionssystem i Danmark och Sverige Likheter och olikheter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Monica Ek Pensionssystem i Danmark och Sverige Likheter och olikheter Examensarbete 20 poäng Ann Numhauser-Henning Socialrätt Vårterminen 2001 1 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Enkelt och effektivt en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen

Enkelt och effektivt en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen Enkelt och effektivt en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen Edward Palmer Thomas Pettersson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer

ANALYSERAR 2003:2. Ekonomisk standard för efterlevande

ANALYSERAR 2003:2. Ekonomisk standard för efterlevande ANALYSERAR 2003:2 Ekonomisk standard för efterlevande I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan

Läs mer

Anna Hedborg Ordförande för ESO

Anna Hedborg Ordförande för ESO 3 Förord Debatten kring och analysen av offentliga stöd- och trygghetssystem handlar ofta om någon snävt avgränsad enstaka fråga. Diskussionen handlar om ett system i taget även om detta system samverkar

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

C-UPPSATS. Den rättsliga grunden för allmän pension

C-UPPSATS. Den rättsliga grunden för allmän pension C-UPPSATS 2009:094 Den rättsliga grunden för allmän pension Lisa Josephson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

Översyn av riksnormen

Översyn av riksnormen Översyn av riksnormen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och utvärderingar av reformer,

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer

Kön och pension. Utfall i det nya pensionssystemet. Jovan Žamac 1. Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01

Kön och pension. Utfall i det nya pensionssystemet. Jovan Žamac 1. Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01 Kön och pension Utfall i det nya pensionssystemet Jovan Žamac 1 Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01 1 Rapporten har utformats i samarbete med Thomas Lindh, Charlotte Thulstrup och Gustav Öberg. Kenisha

Läs mer

Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Tydligare koppling mellan arbetstid och pension i de nya pensionssystemen 5 Han arbetar heltid,

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

Analys av Minimiinkomster i EU:s medlemsstater

Analys av Minimiinkomster i EU:s medlemsstater Land Sverige Analys av Minimiinkomster i EU:s medlemsstater Johan Holmdahl Frälsningsarmén Date: 2014-09-03 Anbud N VT/2011/100 Pilot projekt Social solidaritet för social integration 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

ANALYSERAR 2006:13. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering

ANALYSERAR 2006:13. Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering ANALYSERAR 2006:13 Försäkringsmässighet: skatter och avgifter i socialförsäkringens fi nansiering Utgivare Upplysningar Försäkringsdivisionen Enheten för analys Jon Dutrieux 08-786 98 28 jon.dutrieux@forsakringskassan.se

Läs mer

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Matz Dahlberg Karin Edmark Jörgen Hansen Eva Mörk RAPPORT 2009:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området

Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området Lennart Flood Andreea Mitrut En rapport från Sociala rådet Stockholm 2010 SOU 2010:105 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning.

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning. Bakgrund Rätten att nyttja de svenska socialförsäkringarna utgår från två huvudprinciper; försäkrad genom bosättning och försäkrad genom förvärvsarbete. Den sistnämnda principen brukar kallas för arbetslinjen.

Läs mer

GEMENSAM PENSIONSRÄTT

GEMENSAM PENSIONSRÄTT NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Emma Strand Handledare: Edward Palmer VT 2009 GEMENSAM PENSIONSRÄTT - en studie av nyttan med gemensamma annuiteter inom

Läs mer

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett

Den svenska välfärdsmodellen kräver ett 12345678 Vilka förändringar kan göras i finansieringen? Reformer för att öka drivkrafterna till arbete Den svenska välfärdsmodellen kräver ett högt arbetskraftsdeltagande. Ett fortsatt högt arbetsutbud

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen för vem?

Arbetslöshetsförsäkringen för vem? Arbetslöshetsförsäkringen för vem? Arbetslöshetsförsäkringen för vem? Integrationsverkets rapportserie 2000:21 Integrationsverket, 2000 ISSN 1404-5370 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping Tryck:Berling

Läs mer

ANALYSERAR 2006:7. Skilda vägar. Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll

ANALYSERAR 2006:7. Skilda vägar. Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll ANALYSERAR 2006:7 Skilda vägar Föräldrars kunskaper om vårdnad, boende, umgänge och underhåll Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Claudia Gardberg Morner 08-786

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

RAPPORT. Barn kostar Räcker familjernas pengar? En jämförelse mellan olika normer.

RAPPORT. Barn kostar Räcker familjernas pengar? En jämförelse mellan olika normer. RAPPORT 2001:3 Barn kostar Räcker familjernas pengar? En jämförelse mellan olika normer. Förord En viktig uppgift för Konsumentverket är att identifiera och stödja ekonomiskt utsatta grupper. Det gör vi

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer