EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag"

Transkript

1

2 Pressmeddelande Helsingfors EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag Europeiska kommissionen lanserar sin första informationskampanj i avsikt att ge information och mer konkret än hittills berätta hur Europeiska unionen ger trygghet och säkerhet i medborgarnas liv i varje EU-land. I sin kampanj tar Europeiska kommissionen ett nytt grepp genom att föra fram sitt budskap också med hjälp av konsten. Den nya EU-kampanjen lanseras i sex pilotländer som är Finland, Tyskland, Spanien, Lettland, Polen och Portugal. Den finska kampanjen körs i gång den 29 november I den paneuropeiska kampanjen ingår sex TV-reklamspottar och tryckta reklamer som skildrar vardagssituationer och visar på vilka sätt EU försöker förbättra människors verksamhetsmöjligheter och förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Som en del av kampanjen öppnas också en webbplats där man presenterar mer än 80 lokala projekt som genomförts i de sex pilotländerna och som EU har stött och finansierat. Främjar äldre personers välfärd I Finland koncentrerar man sig i kampanjen på hur EU stöder välfärden och ett självständigt och meningsfullt liv för äldre personer så att de kan bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Frågan om hur den allt äldre befolkningens välfärd kan tryggas är mer än aktuell senast år 2025 är mer än 20 % av medborgarna i Europa 65 år gamla eller äldre. I Finland är fenomenet särskilt tydligt: hos oss utgör personerna över 65 år inemot 25 % av hela befolkningen senast år Temat för kampanjen synliggörs med hjälp av det landskapsövergripande projektet Välfärdsbranschens Living lab, som det lokala näringsbolaget Prizztech Oy, Tampereen ammattikorkakoulu TAMK och Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry svarade för och som Europeiska unionen samfinansierat. Syftet med projektet var att testa och utveckla nya innovationer inom välfärdsteknologins område med hjälp av vilka man kan göra det lättare för äldre personer att bo kvar i sitt hem och underlätta vårdpersonalens arbete inom åldringsvården. Med hjälp av projektet Välfärdsbranschens Living lab som hade en sammanlagd budget på euro har man kunnat erbjuda nya verksamhetsmodeller i en situation, då förändringen i äldreomsorgsstrukturen som tidigare byggde på institutionsvård och nu alltmer bygger på öppen vård är ett oundvikligt faktum. Modellen Living lab har fört med sig stor nytta för alla parter i projektet och det kan kopieras av andra regioner, även internationellt.

3 Ålderdomen kommer inte ensam Eftersom en bild säger mer än tusen ord, har den finländska bildkonstnären Juhana Moisander som en del av kampanjen skapat videoinstallationsverket Ålderdomen kommer inte ensam, via vilket man visuellt vill berätta om EU:s arbete för att möjliggöra välfärd och ett självständigt liv för äldre personer. Verket visas från och med den 18 november på västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors. Man har möjlighet att följa med berättelsen och tolkningen av en äldre persons lyckliga vardag i en veckas tid ända fram till måndagsmorgonen den 24 november. Presskontakt: Susanne Ekvall Medborgarinformationschef Europeiska kommissionens representation i Finland +358 (0)

4 EU HÖJER LIVSKVALITETEN ELIMINERAR HOTET MOT ÖSTERSJÖN Östersjön och dess tillstånd ställs inför ständiga utmaningar på grund av den livliga fartygstrafiken och utsläppen i havet. Många kustregioner är olyckligt nog inte tillräckligt väl förberedda för eventuella framtida katastrofer. Genom att förbättra de landbaserade tjänsterna som reagerar på oljeutsläpp och identifiera metoder med vilka föroreningarna man minskas bidrar projektet Baltic Master II till att skydda naturen och Östersjömiljön. Inom projektet Baltic Master II som delvis finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (EAKR) samarbetade de åtta EU-länderna kring Östersjön och hamnstaden Kaliningrad i Ryssland för att säkerställa att: Fartygen inte dumpar olja eller avfall i havet Hamnarna och terminalerna står till tjänst med affärsverksamhetsvänliga avfallshanteringsmöjligheter Alla länder är beredda att agera i nödsituationer De nio länderna, av vilka åtta var medlemsstater i EU Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige deltog aktivt i projektet. Under tre års tid (januari 2009 januari 2012) gjorde parterna som deltog i projektet Baltic Master II följande: De gjorde en undersökning i avsikt att utvärdera kostnaderna för ett oljeutsläpp på ton De arrangerade ett politiskt seminarium i Bryssel för att kartlägga förslagen till framtida aktionsplaner De producerade en digital atlas som gör planeringen lättare vid ett eventuellt oljeutsläpp De kom med rekommendationer om en koordinerad kustförvaltning De tog fram ett webbaserat verktyg för riskmodellering De förbättrade avfallsförvaltningen genom att understryka bästa praxis vid avfallshantering, designa gemensamma märken och publicera en avfallshanteringsbroschyr De fastslog nya åtgärder att skydda miljön De gjorde en riskvärdering av ballastvattnen De gjorde en undersökning av den framtida fartygstrafiken på Östersjön så, att det blir lättare att planera framtida förebyggande åtgärder EU-finansiering: 4 miljoner

5 SNABBARE BREDBAND GER SNABBARE TILLGÅNG TILL HÄLSOTJÄNSTER PÅ LANDSORTEN I den glesbebyggda landsorten i Mellersta Finland har invånarna på grund av de långa avstånden svårt att få tillgång till utbildnings- och hälsotjänster. Eftersom många landsortskommuner och socknar har långa traditioner i att bistå varandra, har områdena med hjälp av en snabbare internettjänst som Europeiska regionala utvecklingsfonden EAKR möjliggjort lättare att dela på de gemensamma resurserna. År 2009 gjorde Finland en lagändring som garanterar en bredbandsförbindelse till alla medborgare. Över 95 % av befolkningen har nu något slag av tillgång till internet. Luckor kvarstår ändå i förbindelsen, särskilt på landsorten. Tack vare EAKR har man bl.a. i Norra Karelen kunnat tillhandahålla resurser och sätta upp en gemensam bredbandsförbindelse. Det har gjort det lättare att ge invånarna i området tillgång till webbtjänster och det har också ökat deras möjligheter att arbeta ihop. Det har haft en stor inverkan på folks liv. Det har gett de personer tillgång till oumbärliga resurser och tjänster, som mest behöver dem. Tack vare stödet från EU kan bl.a. studerande i Saarijärvi nu delta i webbkurser och man har också tillgång till webbutiker och webbanken. Att förbindelsen möjliggjorts har också uppmuntrat till förnuftig och helhetsbetonad tillväxt, vilket är ett av Europeiska regionala utvecklingsfondens mål. EU-stöd: Totalbudget: n=7&region=all&obj=all&per=2&defl=en EU SKYDDAR SINA MEDBORGARE KARTELLERNA KÖRS NED Att ge medborgarna konsumentskydd är ett av Europeiska kommissionens mål. Kartellerna utgör ett regelbundet hot mot konsumenterna och det visar sig bl.a. i form av fasta priser och begränsad tillgång. Som protest mot kartellerna agerar Europeiska kommissionen enligt ett effektivt angivarförfarande, med vilket man försöker avslöja lagbrytare. Europeiska kommissionen har en sträng inställning till verksamhet som bryter mot konsumentens rättigheter. Ett så kallat benådningsförfarande uppmuntrar personer i kartellernas inre krets att avslöja karteller för myndigheterna. Kartellerna är ofta förknippade med dagliga produkter, såsom televisioner, bilar och rentav frukt och grönsaker. De senaste kartellavslöjningarna har lett till flera miljoner i böter till de företag, som med sitt agerande lurat eller vilselett konsumenterna. I avsikt att effektivera arbetet mot kartellerna samarbetar kommissionen med konkurrensmyndigheterna i medlemsländerna.

6 LIVSVIKTIGT UNDERHÅLL AV LÅGTRAFIKERADE VÄGNÄT Projekt stött av Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik EU-finansiering bidrar till att främja det s.k. ROADEX-projektet som en del av förbättringen av vägnäten i de nordiska länderna. De lokala vägarna är livsviktiga för invånarna och företagen i avlägsna regioner. Upprätthållandet av vägsäkerheten ställer ändå myndigheterna som svarar för underhållet inför vissa utmaningar, eftersom vägarna korsar regionala och nationella gränser och också utsätts för svåra väderförhållanden. Med hjälp av nätverket ROADEX som stöds av EU kan den senaste teknologin och bästa praxis delas på underhållet av lågtrafikerade vägar och det förbättrar både standarderna och tillgången på information. Nätverket byggs upp utgående från projektet ROADEX, som förbättrat förvaltningen och underhållet av vägsystemen i norr. Projektet ROADEX kom till, då tillräckligt många av länderna som kämpade med liknande vägutmaningar beslöt sammanföra sina idéer och erfarenheter. Partnerländer är Sverige, Finland, Island, Norge, Skottland och Irland. Via ett genomgripande utbyte av teknisk information och banbrytande forskning och samarbete förbättrade detta projekt i fyra stadier på ett dramatiskt sätt de lågtrafikerade vägnäten i Europas nordliga områden. Särskild uppmärksamhet fäste man vid små, lågtrafikerade vägar, där de dagliga trafikmängderna ligger under 500 fordon per dag. ROADEX-forskningen ledde till ny teknologi att dela och ta i bruk och med den kan man: minimera skillnaderna som förekommer i vinterunderhållet grannländerna emellan minska antalet viktbegränsningar minska miljökonsekvenserna öka åtkomligheten och väganvändarnas säkerhet Ett allt tillförlitligare vägnät, särskilt där vägarna är lågtrafikerade, gynnar invånarna och näringarna i dessa regioner, såsom fiskeriet och jord- och skogsbruket. Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och stöder projektet, eftersom ROADEX för sin del främjar EU:s målsättning att bidra till ekonomisk tillväxt och socialt deltagande på alla håll i Europa och särskilt i avlägsna regioner som är mindre utvecklade och har sämre vägförbindelser. EU-stöd: n=7&region=all&obj=all&per=2&defl=en

7 SKYDD FÖR DINA PLACERINGAR Det nya direktivet om insättningsgarantisystem stärker bankkundernas skydd och skyddar deras insättningar. Direktivet säkerställer att kunderna, om banken går omkull, betydligt snabbare får tillbaka sina pengar än vad som tidigare hade varit möjligt. Bankerna är också skyldiga att ersätta kostnaderna som förlusterna orsakat. Köerna framför bankerna som försatts i konkurs som följde på den ekonomiska krisen år 2008 spökar i mångens huvud ännu i flera års tid. I och med det nya direktivet om insättningsgarantisystem som Europeiska kommissionen föreslog år 2010 och Europaparlamentet antog i april 2014 är insättarna starkare skyddade än förr. Kunderna garanteras sina pengar tillbaka om banken går omkull oberoende av om det rör sig om veckor eller dagar. Direktivet skyddar insättningar upp till euro oberoende av om insättaren är en privatperson eller ett företag. Även om det temporärt finns mer än euro på kontot till exempel efter att man sålt huset garanteras att pengarna återbetalas inom 3 12 månader. Det gör inte heller något om insättningar gjorts under samma namn i flera olika banker, eftersom insättningarna i de olika bankerna tryggats bakom separata skyddsmekanismer. Om din bank går omkull, får du också snabbare tillbaka dina pengar. Gränsen för återbetalningstiden kommer att sänkas stegvis från nuvarande 20 dygn till sju dygn. Direktivet garanterar att EU-länderna som dras med svag kreditrating nu måste förbättra sitt eget banksystem. Med det säkerställs att eventuella bankkrascher framöver orsakar mindre kostnader och trauman. Framöver måste skattebetalarna inte betala, om en bank försätts i konkurs. Den konkursdrabbade bankens kostnader betalas ur bankernas egen påse, inte ur skattebetalarnas eller penningplacerarnas. Regeringarna kommer att införa sanktioner mot bankerna för kostnaderna som orsakas av att deras verksamhet räddas. Länderna skall bygga upp en fond, som bankerna finansierar med garantiinsättningar de gjort. Bankerna betalar regelbundet (minst en gång om året) garantiinsättningar. Högriskbanker måste betala sådana oftare. Totalbudget: 55 miljarder insättningsgarantifond

8 EU FRÄMJAR AFFÄRSVERKSAMHET FÖRNYBARA ENERGIN FÅR FART PÅ DEN FINSKA EKONOMIN Ett projekt som koncentrerar sig på att utöka produktionen av biogas gagnar såväl företagen som miljön. I Norra Karelen bidrar satsningar på produktion av biogas och på att göra biogasen mer tillgänglig till att minska regionens beroende av oljeimport. Målet är en ekonomiskt livsduglig modell, som ger 100-procentigt förnybara bränslen ur regionens egna råmaterialkällor som inbegriper bl.a. biprodukter från jordbruket, spillavfall och deponigaser. Det rör sig om en lösningsmodell som tagits i bruk med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfondens program för östra Finland och som hjälper Europa att bygga upp en stark ekonomi på en hållbar och lönsam grund. Med sitt agerande utgör Norra Karelen ett exempel som uppmuntrar till användning av miljövänligt biogasbränsle och det är ett sätt att minska regionens nuvarande 99-procentiga oljeberoende. Man vill samtidigt också minska utsläppen av koldioxid. På lång sikt kommer projektet att bilda ett nätverk som förenar biogasbolagen, producenterna och distributörerna. De redan existerande biogasproducenterna i regionen offentliga och privata företag är naturligtvis bland de första som får dra nytta av projektet, men det finns också rum för en hel del andra framtida producenter som kan dra betydande nytta av projektet i sin affärsverksamhet. Främjandet av ett mer lokalt och miljövänligt fordonsbränsle innebär också nya möjligheter för kommunerna, lantgårdarna och vattenreningsverken som alla kunde producera och använda biogas. Projektet ger också möjligheter till ny lokal affärsverksamhet, vilket i sin tur stöder ekonomin i regionen. Ekonomisk livsduglighet är en förutsättning för framgång. Projektet, i vilket man tog fram en modell för regional biogasproduktion, inbegrep en: riskanalys av de tekniska och ekonomiska delområdena plan, som i stora drag visade med vilka åtgärder koldioxidutsläppen kan minskas preliminär företagsplan för privatpersoner och företag som är intresserade av produktion och distribution av biogas Det regionala projektet i Norra Karelen och andra liknande projekt är livsviktiga för att EU:s tillväxtmål för år 2020 som väl återspeglar tidens anda skall kunna uppnås. I målen ingår bl.a. ett behov att åstadkomma nya förnybara energikällor, effektivera produktionen och säkerställa att alla medborgare har likvärdig rätt till samma möjligheter. EU-stöd: Totalbudget:

9 PROJEKTET HYVINVOINTIALAN LIVING LAB Projektet Hyvinvointialan Living Lab genomfördes i Finland med stöd från EU under tiden Målet med projektet var att testa och utveckla nya tekniska innovationer, med hjälp av vilka man kan stödja äldre människors möjligheter att bo självständigt hemma samt vårdpersonalens arbete. Projektet genomfördes av näringslivsbolaget Prizztech Oy, Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) och Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus (EPTEK ry) i Satakunta, Tammerfors och Södra Österbotten. Living Lab svarar på utmaningen med den åldrande befolkningen i Finland Antalet personer som lider av minnessjukdomar som demens ökar, vilket är en ständig utmaning för social- och hälsovården i Finland. Befolkningen åldras, varför man i allt snabbare takt måste utveckla nya innovativa lösningar som gör det möjligt för äldre människor att bo hemma så länge som möjligt och leva ett tryggt, självständigt och gott liv. Målet är att äldre människor i allt större utsträckning ska få service i hemmet i stället för anstaltsvård, vilket också förutsätter nya handlingsmodeller. Inom ramen för projektet Hyvinvointialan Living Lab skapades resultatrika och kostnadseffektiva handlingsmodeller för användar- och behovsorienterad utveckling av teknik som riktar sig till äldre människor och äldreomsorgen. Omfattande samarbete för ett gemensamt mål Projektets handlingsmodeller skapades och utvecklades i nära samarbete med social- och hälsovårdssektorn och företag som specialiserat sig på välfärdsteknologi. Living Lab-samarbetet samlade intressegrupper från många olika håll; användare, företag, kommuner, tredje sektorn, läroanstalter, experter, finansiärer samt lokala, nationella och internationella nätverk för att utveckla tekniska lösningar som stöder äldre människors hälsa. Testmiljöer ger mervärde Inom ramen för projektet Hyvinvointialan Living Lab erbjöd aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn företag möjlighet att testa produkter i naturliga miljöer. Användarna fungerade som utvecklare i projektet. Äldre människor, anhöriga och anställda inom äldreomsorgen fick testa de senaste tekniska lösningarna gratis som en del av deras normala vardag och kunde samtidigt påverka utvecklingen av tekniken. Under testningarna fick företagen i välfärdsteknologibranschen värdefull feedback och konkreta utvecklingsförslag som de kan använda i sin produktutveckling. Testningsprocesserna gav också viktig information och användarerfarenheter för testmiljöerna om välfärdsteknologins användbarhet och tillämplighet, vilket kan utnyttjas vid investeringsbeslut. Genom att inkludera användarna i produktutvecklingsprocesserna kan nya användarvänliga tekniska innovationer lanseras på marknaden i allt snabbare takt. Resultaten gagnar hela samhället Samtliga tre regioner som deltog i projektet lyckades utveckla en ny och innovativ Living Lab-modell som gör det möjligt att producera tekniska lösningar som tar hänsyn till behoven och önskemålen hos äldre människor. Alla samarbetspartner kan ha stor nytta av modellen och den kan också enkelt tillämpas i andra regioner på både nationell och internationell nivå.

10 Slutresultatet av Living Lab-projektet är att totalt 24 produkter och tjänster inom välfärdsteknologi har vidareutvecklats eller anpassats för äldre människor i samarbete med 20 teknologiföretag. Till de testade teknikerna hör bland annat säkerhetstekniska produkter och tjänster, tekniker som stöder den fysiska, kognitiva och sociala funktionsförmågan samt mobillösningar för hemvårdspersonalen. Bland de testade produkterna och tjänsterna återfinns bland annat ett webbaserat diskussionsforum, ett spissäkerhetssystem och ett trådlöst sköterskelarm. Totalt deltog över 900 testare (äldre människor, anhöriga, vårdpersonal), varav 300 äldre människor, i produktutvecklingen inom ramen för projektet. Även studerande deltog i produkttestningarna. Information och användarerfarenheter om tekniska lösningar som stöder äldre människors funktionsförmåga och möjligheter att bo hemma samt vårdpersonalens arbete delades också ut till studerande inom social- och hälsovård och datateknik de som kommer att jobba i branschen i framtiden. Informationen om de tekniska lösningar som utvecklats och resultaten av projektet har spridits aktivt i regionerna samt på både nationell och internationell nivå. Projektets handlingsmodell är en innovation som fått internationellt erkännande Projektet Hyvinvointialan Living Lab var ett av de fem bästa projekten i finalen i Europeiska kommissionens tävling RegioStars Awards 2013 i kategorin för sociala innovationer. Genom den årligen återkommande tävlingen söker EU-kommissionen innovativa idéer och god praxis som utvecklats genom projekt inom EU. Utvecklingen av användarorienterad välfärdsteknologi har fortsatt också efter Living Lab-projektet, eftersom det har ansetts mycket viktigt ur alla parters perspektiv. Den totala budgeten för det EU-stödda Living Lab-projektet var euro. Projektet finansierades av Satakuntaliitto (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) och kommunerna i regionerna. Mer information: Näringslivsbolaget Prizztech Oy Jari-Pekka Niemi, servicedirektör, Niina Holappa, projektchef, Tammerfors yrkeshögskola TAMK Tarja Heinonen, utvecklingschef, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry Sami Perälä, verksamhetsdirektör,

11 FÖRSTA PANEUROPEISKA KAMPANJEN FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Europeiska unionen utvecklar projekt, vägleder företagarna med nya lagar och står till tjänst med finansiering för aktiviteter planerade att främja tillväxt och utveckling. EU för samman länder och företag i avsikt att bygga vår gemensamma framtid och staka ut vår nya, kollektiva framtid. Med sin kampanj För ditt bästa vill Europeiska unionen ge varje enskild medborgare en bättre uppfattning om EU och det som EU gör. Syftet är att mer konkret än hittills berätta vad allt EU gör och ge folk en bättre uppfattning om hur EU:s olika projekt och verksamhet påverkar medborgarnas liv och underlättar vardagen. Kampanjen genomförs till en början i sex pilotländer som är Finland, Tyskland, Lettland, Portugal, Spanien och Polen. Kampanjen består av sex reklamfilmer och sex tryckta reklamer och var och en av dem representerar ett äkta projekt som Europeiska unionen varit med om att genomföra. I kommunikationen vill man koncentrera sig på de medborgare i Europa, som förhåller sig misstänksamt till unionen och som behöver argument och kräver verkliga fakta för att intresset för och tron på Europa skall kunna återställas. I varje land bygger kampanjen på flerkanalsapproach: En för allmänheten offentlig performans/installation inleder varje lands egen lokala kampanj. Foton och videor av performansen/installationen distribueras via olika kanaler i sociala medier. I de riksomfattande huvudmedierna visas reklamfilmer och tryckt reklam som producerats för kampanjen. Kombination av fantasi och verkligt liv Europeiska unionen vill berätta historier. Historier om livet, historier om människor. För att kunna berätta dessa historier har Europeiska unionen också valt bildspråket som ett sätt att genomföra kampanjen på. Kampanjen visar symboliskt hur EU är närvarande, tar initiativ, tar ställning och påverkar européernas dagliga liv. Genomförandet har drag av berättarkonst: scener ur det dagliga livet har omarbetats till historier, där empatiska figurer bidrar till det dagliga livets lilla gång. Figurerna representerar människor som smälter in i bakgrunden, men agerar så att de underlättar vårt liv. Reklamkampanjen vill ge uttryck för denna metafor: understryka de tysta krafterna i Europeiska unionen som tillsammans med medlemsstaterna dagligen arbetar för medborgarnas bästa. I varje reklamfilm finns två tolkningsnivåer: huvudpersonen och hans eller hennes historia och figurerna som representerar EU och unionens närvaro i människors dagliga liv. Tre reklamfilmer som visas i Finland Finland Den förstareklamfilmen berättar om Kai i Björneborg och om hans liv som pensionär. Reklamen berättar hur ett projekt stött av Europeiska unionen möjliggör sådana teknologiska

12 lösningar för äldre personer, som gör att också Kai kan njuta av livet och så länge som möjligt leva ett fullvärdigt och meningsfullt i sitt eget hem. Filmen följer ovan nämnda berättarstil. Kai sitter ensam och fiskar, men snart finner han sig bistådd av så gott som osynliga figurer i olika situationer levande ett mångsidigt och tryggt liv, där han också socialt är starkt närvarande. Figurerna, som representerar EU:s verksamhet, är med i scenerna och skapar förutsättningar för ett självständigt liv och därmed en bättre livskvalitet. Tyskland Huvudpersoner i den andra reklamfilmen är Lukas och Anna, ett par i Köln. Filmen berättar hur EU möjliggör lägre kostnader för trygga inköp på webben. Så kan folk köpa till exempel flygbiljetter och övernattningar på hotell. Då Anna och Lukas beslutar betala sina webbinköp med kreditkort, sätter figurerna penningrörelsen i gång. De symboliserar den trygghet, som Europeiska unionen garanterar då folk gör penningtransaktioner på webben. I bildrutan visas hjälten och hjältinnan i denna historia som kan njuta av sitt gemensamma liv och den bröllopsresa, som de just bokat via webben. Portugal Den tredje reklamfilmen berättar om Marta som bor i Portugal. Reklamen berättar hur Europeiska unionen ger start-up-webbutiker en möjlighet att utvecklas i en av Europas största teknologiinkubatorer. Verksamheten har hjälpt Marta och 800 andra företagare som hon att väcka företagsidéer till liv. Då Marta börjar fundera på sitt eget projekt, visar sig figurer i form av en man och kvinna som är med om att skapa den miljö, där Marta får möjlighet att utveckla sin företagsverksamhet. Figurerna symboliserar EU i olika verksamheter som en osynlig, men starkt närvarande stödjare och möjliggörare för europeiska företag. Reklamkampanjen lanseras den 29 november. Den tryckta kampanjen bygger på den ovan beskrivna TV-kampanjen. Den är avsedd att påminna oss om TV-kampanjens budskap genom att i tryckt reklam visa bekanta element från reklamfilmerna. JUHANA MOISANDERS INSTALLATION SER POSITIVT PÅ ÅLDERDOMEN Utställningen Ålderdomen kommer inte ensam visas i Helsingfors centrum Den finländska bildkonstnären Juhana Moisander, 37, är känd för sina installationer som kombinerar video med ljud och föremål. Moisander blev magister i konst vid Konstindustriella högskolan Konstverk av honom finns i offentliga rum i både Finland och utomlands. Konsten ger EU-kampanjen en ny dimension Moisanders videoinstallation spelar en viktig roll under lanseringen av EU-kampanjen i Finland vecka 47. Videoinstallationen som projiceras på den västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors kommer att väcka tankar hos tusentals passerande människor Konstverket handlar om Moisanders syn på äldre människors välbefinnande och möjlighet att leva ett rikt och tryggt liv i hemmet, vilket också är tema för kampanjen. Det kreativa greppet gör det möjligt för åskådaren att på ett nytt sätt se på kampanjens övergripande budskap som handlar om det arbete som EU utför i vår vardag och som man kanske inte alltid fäster så stor uppmärksamhet vid.

13 Enligt Moisander ger den kreativa processen alltid nya och överraskande insikter. Genom konsten som vädjar till känslor kan man också tilltala en större grupp människor. Eftersom konstverket visas på en offentlig plats och behandlar ett tema som är viktigt för de flesta kommer det närmare människorna och är personligare än mer traditionella budskap som sprids via officiella kanaler. Rummet och tematiken är grunden för det kreativa arbetet Glaspalatset i Helsingfors valdes som utställningsplats för Moisanders konstverk på grund av att byggnadens arkitektur gjorde det möjligt att bygga installationen. Därefter började det egentliga kreativa planeringsarbetet kring konstverket, som också tar upp Moisanders egna erfarenheter kring temat. I temat som handlar om äldre människors välbefinnande fokuserar Moisander uttryckligen på känslan av livets mening och möjligheten att leva ett rikt och meningsfullt liv också på äldre dagar. Även om det finns en hel del innovativ och avancerad teknik som underlättar äldre människors vardag ville Moisander i stället för hjälpmedel och applikationer lyfta fram känslorna och det existentiella hos personen som uppträder i videon. I konstverket ser vi en lycklig, aktiv äldre mansperson med starka band till omgivningen sköta sina dagliga sysslor och leva ett rikt liv. Arbetet utifrån det givna temat och samarbetspartnern medförde så klart avvikande utgångspunkter och arbetssätt jämfört med Moisanders normala process och arbetsmetoder. Han berättar att de nya människor och platser han kommit i kontakt med har gjort det hela till en unik upplevelse, vilket också krävde förmåga att anpassa sig för att få det hela att fungera. För Moisander har projektet också varit en lärorik resa. Han hoppas att konstverket kommer att få uppmärksamhet på den centrala platsen i Helsingfors och samtidigt ge människorna nya och överraskande upplevelser. Installation Ålderdomen kommer inte ensam Juhana Moisanders konstverk Ålderdomen kommer inte ensam visas efter mörkrets inbrott på västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors. Glaspalatset är beläget på adressen Mannerheimvägen Skådespelare: Juha Mäkelä Karin Pacius Reetta Haarajoki Susi Moisander Ljud: Richard Murto Tack: Nelli Moisander Studio Linnunlaulu IKAHU art and media Ytterligare information: Juhana Moisander, bildkonstnär,

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juli 2012 VETA MER OM EU Under den 1 till 7 juli flyttade Europahuset till Almedalen på Gotland. Varje dag hade EU tre olika programpunkter - Utmaning Europa, Vägval Europa och Samtal Europa. Utmaning Europa - Nationella

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Programmet har fyra underteman:

Programmet har fyra underteman: 1 Fru President, på grund av den politiska situationen som nu råder har jag fått i uppdrag att presentera Islands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet i frånvaro av samarbetsministern. En av

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3

Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Regnmakarnas verktygslåda del 1, 2 och 3 Verktygslådan är uppdelad i tre delar; 1. En Regnmakare ÄR, 2. En Regnmakare VET och 3. En Regnmakare GÖR vilka följer de tre delarna av berättelsen om Regnmakarna,

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området Stämningen Slam, revision av aktionsplan för återföring av fosfor BSAP och internationell rapportering Revidering av föreskrift? Återrapportering,

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EU-stödet medför informationsskyldighet

EU-stödet medför informationsskyldighet Grafiska riktlinjer EU-stödet medför informationsskyldighet Denna anvisning gäller projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom programmet Interreg IV A Nord under

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

~ Omställning Tranås ~

~ Omställning Tranås ~ ~ Omställning Tranås ~ Arbete med hållbar utveckling i Tranås och Sommenbygd Förstudie hösten 2011 Hypotes Vi tror att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang

Läs mer

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel

Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel Arbejdsmarkedsudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 AMU alm. del Bilag 109, REU alm. del Bilag 251, SOU alm. del Bilag 178, UUI alm. del Bilag

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer