EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag"

Transkript

1

2 Pressmeddelande Helsingfors EU-kampanj tar ställning till ett åldrande Finlands välfärdsutmaningar och visar hur EU verkar i varje medborgares vardag Europeiska kommissionen lanserar sin första informationskampanj i avsikt att ge information och mer konkret än hittills berätta hur Europeiska unionen ger trygghet och säkerhet i medborgarnas liv i varje EU-land. I sin kampanj tar Europeiska kommissionen ett nytt grepp genom att föra fram sitt budskap också med hjälp av konsten. Den nya EU-kampanjen lanseras i sex pilotländer som är Finland, Tyskland, Spanien, Lettland, Polen och Portugal. Den finska kampanjen körs i gång den 29 november I den paneuropeiska kampanjen ingår sex TV-reklamspottar och tryckta reklamer som skildrar vardagssituationer och visar på vilka sätt EU försöker förbättra människors verksamhetsmöjligheter och förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Som en del av kampanjen öppnas också en webbplats där man presenterar mer än 80 lokala projekt som genomförts i de sex pilotländerna och som EU har stött och finansierat. Främjar äldre personers välfärd I Finland koncentrerar man sig i kampanjen på hur EU stöder välfärden och ett självständigt och meningsfullt liv för äldre personer så att de kan bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Frågan om hur den allt äldre befolkningens välfärd kan tryggas är mer än aktuell senast år 2025 är mer än 20 % av medborgarna i Europa 65 år gamla eller äldre. I Finland är fenomenet särskilt tydligt: hos oss utgör personerna över 65 år inemot 25 % av hela befolkningen senast år Temat för kampanjen synliggörs med hjälp av det landskapsövergripande projektet Välfärdsbranschens Living lab, som det lokala näringsbolaget Prizztech Oy, Tampereen ammattikorkakoulu TAMK och Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry svarade för och som Europeiska unionen samfinansierat. Syftet med projektet var att testa och utveckla nya innovationer inom välfärdsteknologins område med hjälp av vilka man kan göra det lättare för äldre personer att bo kvar i sitt hem och underlätta vårdpersonalens arbete inom åldringsvården. Med hjälp av projektet Välfärdsbranschens Living lab som hade en sammanlagd budget på euro har man kunnat erbjuda nya verksamhetsmodeller i en situation, då förändringen i äldreomsorgsstrukturen som tidigare byggde på institutionsvård och nu alltmer bygger på öppen vård är ett oundvikligt faktum. Modellen Living lab har fört med sig stor nytta för alla parter i projektet och det kan kopieras av andra regioner, även internationellt.

3 Ålderdomen kommer inte ensam Eftersom en bild säger mer än tusen ord, har den finländska bildkonstnären Juhana Moisander som en del av kampanjen skapat videoinstallationsverket Ålderdomen kommer inte ensam, via vilket man visuellt vill berätta om EU:s arbete för att möjliggöra välfärd och ett självständigt liv för äldre personer. Verket visas från och med den 18 november på västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors. Man har möjlighet att följa med berättelsen och tolkningen av en äldre persons lyckliga vardag i en veckas tid ända fram till måndagsmorgonen den 24 november. Presskontakt: Susanne Ekvall Medborgarinformationschef Europeiska kommissionens representation i Finland +358 (0)

4 EU HÖJER LIVSKVALITETEN ELIMINERAR HOTET MOT ÖSTERSJÖN Östersjön och dess tillstånd ställs inför ständiga utmaningar på grund av den livliga fartygstrafiken och utsläppen i havet. Många kustregioner är olyckligt nog inte tillräckligt väl förberedda för eventuella framtida katastrofer. Genom att förbättra de landbaserade tjänsterna som reagerar på oljeutsläpp och identifiera metoder med vilka föroreningarna man minskas bidrar projektet Baltic Master II till att skydda naturen och Östersjömiljön. Inom projektet Baltic Master II som delvis finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (EAKR) samarbetade de åtta EU-länderna kring Östersjön och hamnstaden Kaliningrad i Ryssland för att säkerställa att: Fartygen inte dumpar olja eller avfall i havet Hamnarna och terminalerna står till tjänst med affärsverksamhetsvänliga avfallshanteringsmöjligheter Alla länder är beredda att agera i nödsituationer De nio länderna, av vilka åtta var medlemsstater i EU Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige deltog aktivt i projektet. Under tre års tid (januari 2009 januari 2012) gjorde parterna som deltog i projektet Baltic Master II följande: De gjorde en undersökning i avsikt att utvärdera kostnaderna för ett oljeutsläpp på ton De arrangerade ett politiskt seminarium i Bryssel för att kartlägga förslagen till framtida aktionsplaner De producerade en digital atlas som gör planeringen lättare vid ett eventuellt oljeutsläpp De kom med rekommendationer om en koordinerad kustförvaltning De tog fram ett webbaserat verktyg för riskmodellering De förbättrade avfallsförvaltningen genom att understryka bästa praxis vid avfallshantering, designa gemensamma märken och publicera en avfallshanteringsbroschyr De fastslog nya åtgärder att skydda miljön De gjorde en riskvärdering av ballastvattnen De gjorde en undersökning av den framtida fartygstrafiken på Östersjön så, att det blir lättare att planera framtida förebyggande åtgärder EU-finansiering: 4 miljoner

5 SNABBARE BREDBAND GER SNABBARE TILLGÅNG TILL HÄLSOTJÄNSTER PÅ LANDSORTEN I den glesbebyggda landsorten i Mellersta Finland har invånarna på grund av de långa avstånden svårt att få tillgång till utbildnings- och hälsotjänster. Eftersom många landsortskommuner och socknar har långa traditioner i att bistå varandra, har områdena med hjälp av en snabbare internettjänst som Europeiska regionala utvecklingsfonden EAKR möjliggjort lättare att dela på de gemensamma resurserna. År 2009 gjorde Finland en lagändring som garanterar en bredbandsförbindelse till alla medborgare. Över 95 % av befolkningen har nu något slag av tillgång till internet. Luckor kvarstår ändå i förbindelsen, särskilt på landsorten. Tack vare EAKR har man bl.a. i Norra Karelen kunnat tillhandahålla resurser och sätta upp en gemensam bredbandsförbindelse. Det har gjort det lättare att ge invånarna i området tillgång till webbtjänster och det har också ökat deras möjligheter att arbeta ihop. Det har haft en stor inverkan på folks liv. Det har gett de personer tillgång till oumbärliga resurser och tjänster, som mest behöver dem. Tack vare stödet från EU kan bl.a. studerande i Saarijärvi nu delta i webbkurser och man har också tillgång till webbutiker och webbanken. Att förbindelsen möjliggjorts har också uppmuntrat till förnuftig och helhetsbetonad tillväxt, vilket är ett av Europeiska regionala utvecklingsfondens mål. EU-stöd: Totalbudget: n=7&region=all&obj=all&per=2&defl=en EU SKYDDAR SINA MEDBORGARE KARTELLERNA KÖRS NED Att ge medborgarna konsumentskydd är ett av Europeiska kommissionens mål. Kartellerna utgör ett regelbundet hot mot konsumenterna och det visar sig bl.a. i form av fasta priser och begränsad tillgång. Som protest mot kartellerna agerar Europeiska kommissionen enligt ett effektivt angivarförfarande, med vilket man försöker avslöja lagbrytare. Europeiska kommissionen har en sträng inställning till verksamhet som bryter mot konsumentens rättigheter. Ett så kallat benådningsförfarande uppmuntrar personer i kartellernas inre krets att avslöja karteller för myndigheterna. Kartellerna är ofta förknippade med dagliga produkter, såsom televisioner, bilar och rentav frukt och grönsaker. De senaste kartellavslöjningarna har lett till flera miljoner i böter till de företag, som med sitt agerande lurat eller vilselett konsumenterna. I avsikt att effektivera arbetet mot kartellerna samarbetar kommissionen med konkurrensmyndigheterna i medlemsländerna.

6 LIVSVIKTIGT UNDERHÅLL AV LÅGTRAFIKERADE VÄGNÄT Projekt stött av Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik EU-finansiering bidrar till att främja det s.k. ROADEX-projektet som en del av förbättringen av vägnäten i de nordiska länderna. De lokala vägarna är livsviktiga för invånarna och företagen i avlägsna regioner. Upprätthållandet av vägsäkerheten ställer ändå myndigheterna som svarar för underhållet inför vissa utmaningar, eftersom vägarna korsar regionala och nationella gränser och också utsätts för svåra väderförhållanden. Med hjälp av nätverket ROADEX som stöds av EU kan den senaste teknologin och bästa praxis delas på underhållet av lågtrafikerade vägar och det förbättrar både standarderna och tillgången på information. Nätverket byggs upp utgående från projektet ROADEX, som förbättrat förvaltningen och underhållet av vägsystemen i norr. Projektet ROADEX kom till, då tillräckligt många av länderna som kämpade med liknande vägutmaningar beslöt sammanföra sina idéer och erfarenheter. Partnerländer är Sverige, Finland, Island, Norge, Skottland och Irland. Via ett genomgripande utbyte av teknisk information och banbrytande forskning och samarbete förbättrade detta projekt i fyra stadier på ett dramatiskt sätt de lågtrafikerade vägnäten i Europas nordliga områden. Särskild uppmärksamhet fäste man vid små, lågtrafikerade vägar, där de dagliga trafikmängderna ligger under 500 fordon per dag. ROADEX-forskningen ledde till ny teknologi att dela och ta i bruk och med den kan man: minimera skillnaderna som förekommer i vinterunderhållet grannländerna emellan minska antalet viktbegränsningar minska miljökonsekvenserna öka åtkomligheten och väganvändarnas säkerhet Ett allt tillförlitligare vägnät, särskilt där vägarna är lågtrafikerade, gynnar invånarna och näringarna i dessa regioner, såsom fiskeriet och jord- och skogsbruket. Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och stöder projektet, eftersom ROADEX för sin del främjar EU:s målsättning att bidra till ekonomisk tillväxt och socialt deltagande på alla håll i Europa och särskilt i avlägsna regioner som är mindre utvecklade och har sämre vägförbindelser. EU-stöd: n=7&region=all&obj=all&per=2&defl=en

7 SKYDD FÖR DINA PLACERINGAR Det nya direktivet om insättningsgarantisystem stärker bankkundernas skydd och skyddar deras insättningar. Direktivet säkerställer att kunderna, om banken går omkull, betydligt snabbare får tillbaka sina pengar än vad som tidigare hade varit möjligt. Bankerna är också skyldiga att ersätta kostnaderna som förlusterna orsakat. Köerna framför bankerna som försatts i konkurs som följde på den ekonomiska krisen år 2008 spökar i mångens huvud ännu i flera års tid. I och med det nya direktivet om insättningsgarantisystem som Europeiska kommissionen föreslog år 2010 och Europaparlamentet antog i april 2014 är insättarna starkare skyddade än förr. Kunderna garanteras sina pengar tillbaka om banken går omkull oberoende av om det rör sig om veckor eller dagar. Direktivet skyddar insättningar upp till euro oberoende av om insättaren är en privatperson eller ett företag. Även om det temporärt finns mer än euro på kontot till exempel efter att man sålt huset garanteras att pengarna återbetalas inom 3 12 månader. Det gör inte heller något om insättningar gjorts under samma namn i flera olika banker, eftersom insättningarna i de olika bankerna tryggats bakom separata skyddsmekanismer. Om din bank går omkull, får du också snabbare tillbaka dina pengar. Gränsen för återbetalningstiden kommer att sänkas stegvis från nuvarande 20 dygn till sju dygn. Direktivet garanterar att EU-länderna som dras med svag kreditrating nu måste förbättra sitt eget banksystem. Med det säkerställs att eventuella bankkrascher framöver orsakar mindre kostnader och trauman. Framöver måste skattebetalarna inte betala, om en bank försätts i konkurs. Den konkursdrabbade bankens kostnader betalas ur bankernas egen påse, inte ur skattebetalarnas eller penningplacerarnas. Regeringarna kommer att införa sanktioner mot bankerna för kostnaderna som orsakas av att deras verksamhet räddas. Länderna skall bygga upp en fond, som bankerna finansierar med garantiinsättningar de gjort. Bankerna betalar regelbundet (minst en gång om året) garantiinsättningar. Högriskbanker måste betala sådana oftare. Totalbudget: 55 miljarder insättningsgarantifond

8 EU FRÄMJAR AFFÄRSVERKSAMHET FÖRNYBARA ENERGIN FÅR FART PÅ DEN FINSKA EKONOMIN Ett projekt som koncentrerar sig på att utöka produktionen av biogas gagnar såväl företagen som miljön. I Norra Karelen bidrar satsningar på produktion av biogas och på att göra biogasen mer tillgänglig till att minska regionens beroende av oljeimport. Målet är en ekonomiskt livsduglig modell, som ger 100-procentigt förnybara bränslen ur regionens egna råmaterialkällor som inbegriper bl.a. biprodukter från jordbruket, spillavfall och deponigaser. Det rör sig om en lösningsmodell som tagits i bruk med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfondens program för östra Finland och som hjälper Europa att bygga upp en stark ekonomi på en hållbar och lönsam grund. Med sitt agerande utgör Norra Karelen ett exempel som uppmuntrar till användning av miljövänligt biogasbränsle och det är ett sätt att minska regionens nuvarande 99-procentiga oljeberoende. Man vill samtidigt också minska utsläppen av koldioxid. På lång sikt kommer projektet att bilda ett nätverk som förenar biogasbolagen, producenterna och distributörerna. De redan existerande biogasproducenterna i regionen offentliga och privata företag är naturligtvis bland de första som får dra nytta av projektet, men det finns också rum för en hel del andra framtida producenter som kan dra betydande nytta av projektet i sin affärsverksamhet. Främjandet av ett mer lokalt och miljövänligt fordonsbränsle innebär också nya möjligheter för kommunerna, lantgårdarna och vattenreningsverken som alla kunde producera och använda biogas. Projektet ger också möjligheter till ny lokal affärsverksamhet, vilket i sin tur stöder ekonomin i regionen. Ekonomisk livsduglighet är en förutsättning för framgång. Projektet, i vilket man tog fram en modell för regional biogasproduktion, inbegrep en: riskanalys av de tekniska och ekonomiska delområdena plan, som i stora drag visade med vilka åtgärder koldioxidutsläppen kan minskas preliminär företagsplan för privatpersoner och företag som är intresserade av produktion och distribution av biogas Det regionala projektet i Norra Karelen och andra liknande projekt är livsviktiga för att EU:s tillväxtmål för år 2020 som väl återspeglar tidens anda skall kunna uppnås. I målen ingår bl.a. ett behov att åstadkomma nya förnybara energikällor, effektivera produktionen och säkerställa att alla medborgare har likvärdig rätt till samma möjligheter. EU-stöd: Totalbudget:

9 PROJEKTET HYVINVOINTIALAN LIVING LAB Projektet Hyvinvointialan Living Lab genomfördes i Finland med stöd från EU under tiden Målet med projektet var att testa och utveckla nya tekniska innovationer, med hjälp av vilka man kan stödja äldre människors möjligheter att bo självständigt hemma samt vårdpersonalens arbete. Projektet genomfördes av näringslivsbolaget Prizztech Oy, Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) och Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus (EPTEK ry) i Satakunta, Tammerfors och Södra Österbotten. Living Lab svarar på utmaningen med den åldrande befolkningen i Finland Antalet personer som lider av minnessjukdomar som demens ökar, vilket är en ständig utmaning för social- och hälsovården i Finland. Befolkningen åldras, varför man i allt snabbare takt måste utveckla nya innovativa lösningar som gör det möjligt för äldre människor att bo hemma så länge som möjligt och leva ett tryggt, självständigt och gott liv. Målet är att äldre människor i allt större utsträckning ska få service i hemmet i stället för anstaltsvård, vilket också förutsätter nya handlingsmodeller. Inom ramen för projektet Hyvinvointialan Living Lab skapades resultatrika och kostnadseffektiva handlingsmodeller för användar- och behovsorienterad utveckling av teknik som riktar sig till äldre människor och äldreomsorgen. Omfattande samarbete för ett gemensamt mål Projektets handlingsmodeller skapades och utvecklades i nära samarbete med social- och hälsovårdssektorn och företag som specialiserat sig på välfärdsteknologi. Living Lab-samarbetet samlade intressegrupper från många olika håll; användare, företag, kommuner, tredje sektorn, läroanstalter, experter, finansiärer samt lokala, nationella och internationella nätverk för att utveckla tekniska lösningar som stöder äldre människors hälsa. Testmiljöer ger mervärde Inom ramen för projektet Hyvinvointialan Living Lab erbjöd aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn företag möjlighet att testa produkter i naturliga miljöer. Användarna fungerade som utvecklare i projektet. Äldre människor, anhöriga och anställda inom äldreomsorgen fick testa de senaste tekniska lösningarna gratis som en del av deras normala vardag och kunde samtidigt påverka utvecklingen av tekniken. Under testningarna fick företagen i välfärdsteknologibranschen värdefull feedback och konkreta utvecklingsförslag som de kan använda i sin produktutveckling. Testningsprocesserna gav också viktig information och användarerfarenheter för testmiljöerna om välfärdsteknologins användbarhet och tillämplighet, vilket kan utnyttjas vid investeringsbeslut. Genom att inkludera användarna i produktutvecklingsprocesserna kan nya användarvänliga tekniska innovationer lanseras på marknaden i allt snabbare takt. Resultaten gagnar hela samhället Samtliga tre regioner som deltog i projektet lyckades utveckla en ny och innovativ Living Lab-modell som gör det möjligt att producera tekniska lösningar som tar hänsyn till behoven och önskemålen hos äldre människor. Alla samarbetspartner kan ha stor nytta av modellen och den kan också enkelt tillämpas i andra regioner på både nationell och internationell nivå.

10 Slutresultatet av Living Lab-projektet är att totalt 24 produkter och tjänster inom välfärdsteknologi har vidareutvecklats eller anpassats för äldre människor i samarbete med 20 teknologiföretag. Till de testade teknikerna hör bland annat säkerhetstekniska produkter och tjänster, tekniker som stöder den fysiska, kognitiva och sociala funktionsförmågan samt mobillösningar för hemvårdspersonalen. Bland de testade produkterna och tjänsterna återfinns bland annat ett webbaserat diskussionsforum, ett spissäkerhetssystem och ett trådlöst sköterskelarm. Totalt deltog över 900 testare (äldre människor, anhöriga, vårdpersonal), varav 300 äldre människor, i produktutvecklingen inom ramen för projektet. Även studerande deltog i produkttestningarna. Information och användarerfarenheter om tekniska lösningar som stöder äldre människors funktionsförmåga och möjligheter att bo hemma samt vårdpersonalens arbete delades också ut till studerande inom social- och hälsovård och datateknik de som kommer att jobba i branschen i framtiden. Informationen om de tekniska lösningar som utvecklats och resultaten av projektet har spridits aktivt i regionerna samt på både nationell och internationell nivå. Projektets handlingsmodell är en innovation som fått internationellt erkännande Projektet Hyvinvointialan Living Lab var ett av de fem bästa projekten i finalen i Europeiska kommissionens tävling RegioStars Awards 2013 i kategorin för sociala innovationer. Genom den årligen återkommande tävlingen söker EU-kommissionen innovativa idéer och god praxis som utvecklats genom projekt inom EU. Utvecklingen av användarorienterad välfärdsteknologi har fortsatt också efter Living Lab-projektet, eftersom det har ansetts mycket viktigt ur alla parters perspektiv. Den totala budgeten för det EU-stödda Living Lab-projektet var euro. Projektet finansierades av Satakuntaliitto (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) och kommunerna i regionerna. Mer information: Näringslivsbolaget Prizztech Oy Jari-Pekka Niemi, servicedirektör, Niina Holappa, projektchef, Tammerfors yrkeshögskola TAMK Tarja Heinonen, utvecklingschef, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus EPTEK ry Sami Perälä, verksamhetsdirektör,

11 FÖRSTA PANEUROPEISKA KAMPANJEN FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Europeiska unionen utvecklar projekt, vägleder företagarna med nya lagar och står till tjänst med finansiering för aktiviteter planerade att främja tillväxt och utveckling. EU för samman länder och företag i avsikt att bygga vår gemensamma framtid och staka ut vår nya, kollektiva framtid. Med sin kampanj För ditt bästa vill Europeiska unionen ge varje enskild medborgare en bättre uppfattning om EU och det som EU gör. Syftet är att mer konkret än hittills berätta vad allt EU gör och ge folk en bättre uppfattning om hur EU:s olika projekt och verksamhet påverkar medborgarnas liv och underlättar vardagen. Kampanjen genomförs till en början i sex pilotländer som är Finland, Tyskland, Lettland, Portugal, Spanien och Polen. Kampanjen består av sex reklamfilmer och sex tryckta reklamer och var och en av dem representerar ett äkta projekt som Europeiska unionen varit med om att genomföra. I kommunikationen vill man koncentrera sig på de medborgare i Europa, som förhåller sig misstänksamt till unionen och som behöver argument och kräver verkliga fakta för att intresset för och tron på Europa skall kunna återställas. I varje land bygger kampanjen på flerkanalsapproach: En för allmänheten offentlig performans/installation inleder varje lands egen lokala kampanj. Foton och videor av performansen/installationen distribueras via olika kanaler i sociala medier. I de riksomfattande huvudmedierna visas reklamfilmer och tryckt reklam som producerats för kampanjen. Kombination av fantasi och verkligt liv Europeiska unionen vill berätta historier. Historier om livet, historier om människor. För att kunna berätta dessa historier har Europeiska unionen också valt bildspråket som ett sätt att genomföra kampanjen på. Kampanjen visar symboliskt hur EU är närvarande, tar initiativ, tar ställning och påverkar européernas dagliga liv. Genomförandet har drag av berättarkonst: scener ur det dagliga livet har omarbetats till historier, där empatiska figurer bidrar till det dagliga livets lilla gång. Figurerna representerar människor som smälter in i bakgrunden, men agerar så att de underlättar vårt liv. Reklamkampanjen vill ge uttryck för denna metafor: understryka de tysta krafterna i Europeiska unionen som tillsammans med medlemsstaterna dagligen arbetar för medborgarnas bästa. I varje reklamfilm finns två tolkningsnivåer: huvudpersonen och hans eller hennes historia och figurerna som representerar EU och unionens närvaro i människors dagliga liv. Tre reklamfilmer som visas i Finland Finland Den förstareklamfilmen berättar om Kai i Björneborg och om hans liv som pensionär. Reklamen berättar hur ett projekt stött av Europeiska unionen möjliggör sådana teknologiska

12 lösningar för äldre personer, som gör att också Kai kan njuta av livet och så länge som möjligt leva ett fullvärdigt och meningsfullt i sitt eget hem. Filmen följer ovan nämnda berättarstil. Kai sitter ensam och fiskar, men snart finner han sig bistådd av så gott som osynliga figurer i olika situationer levande ett mångsidigt och tryggt liv, där han också socialt är starkt närvarande. Figurerna, som representerar EU:s verksamhet, är med i scenerna och skapar förutsättningar för ett självständigt liv och därmed en bättre livskvalitet. Tyskland Huvudpersoner i den andra reklamfilmen är Lukas och Anna, ett par i Köln. Filmen berättar hur EU möjliggör lägre kostnader för trygga inköp på webben. Så kan folk köpa till exempel flygbiljetter och övernattningar på hotell. Då Anna och Lukas beslutar betala sina webbinköp med kreditkort, sätter figurerna penningrörelsen i gång. De symboliserar den trygghet, som Europeiska unionen garanterar då folk gör penningtransaktioner på webben. I bildrutan visas hjälten och hjältinnan i denna historia som kan njuta av sitt gemensamma liv och den bröllopsresa, som de just bokat via webben. Portugal Den tredje reklamfilmen berättar om Marta som bor i Portugal. Reklamen berättar hur Europeiska unionen ger start-up-webbutiker en möjlighet att utvecklas i en av Europas största teknologiinkubatorer. Verksamheten har hjälpt Marta och 800 andra företagare som hon att väcka företagsidéer till liv. Då Marta börjar fundera på sitt eget projekt, visar sig figurer i form av en man och kvinna som är med om att skapa den miljö, där Marta får möjlighet att utveckla sin företagsverksamhet. Figurerna symboliserar EU i olika verksamheter som en osynlig, men starkt närvarande stödjare och möjliggörare för europeiska företag. Reklamkampanjen lanseras den 29 november. Den tryckta kampanjen bygger på den ovan beskrivna TV-kampanjen. Den är avsedd att påminna oss om TV-kampanjens budskap genom att i tryckt reklam visa bekanta element från reklamfilmerna. JUHANA MOISANDERS INSTALLATION SER POSITIVT PÅ ÅLDERDOMEN Utställningen Ålderdomen kommer inte ensam visas i Helsingfors centrum Den finländska bildkonstnären Juhana Moisander, 37, är känd för sina installationer som kombinerar video med ljud och föremål. Moisander blev magister i konst vid Konstindustriella högskolan Konstverk av honom finns i offentliga rum i både Finland och utomlands. Konsten ger EU-kampanjen en ny dimension Moisanders videoinstallation spelar en viktig roll under lanseringen av EU-kampanjen i Finland vecka 47. Videoinstallationen som projiceras på den västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors kommer att väcka tankar hos tusentals passerande människor Konstverket handlar om Moisanders syn på äldre människors välbefinnande och möjlighet att leva ett rikt och tryggt liv i hemmet, vilket också är tema för kampanjen. Det kreativa greppet gör det möjligt för åskådaren att på ett nytt sätt se på kampanjens övergripande budskap som handlar om det arbete som EU utför i vår vardag och som man kanske inte alltid fäster så stor uppmärksamhet vid.

13 Enligt Moisander ger den kreativa processen alltid nya och överraskande insikter. Genom konsten som vädjar till känslor kan man också tilltala en större grupp människor. Eftersom konstverket visas på en offentlig plats och behandlar ett tema som är viktigt för de flesta kommer det närmare människorna och är personligare än mer traditionella budskap som sprids via officiella kanaler. Rummet och tematiken är grunden för det kreativa arbetet Glaspalatset i Helsingfors valdes som utställningsplats för Moisanders konstverk på grund av att byggnadens arkitektur gjorde det möjligt att bygga installationen. Därefter började det egentliga kreativa planeringsarbetet kring konstverket, som också tar upp Moisanders egna erfarenheter kring temat. I temat som handlar om äldre människors välbefinnande fokuserar Moisander uttryckligen på känslan av livets mening och möjligheten att leva ett rikt och meningsfullt liv också på äldre dagar. Även om det finns en hel del innovativ och avancerad teknik som underlättar äldre människors vardag ville Moisander i stället för hjälpmedel och applikationer lyfta fram känslorna och det existentiella hos personen som uppträder i videon. I konstverket ser vi en lycklig, aktiv äldre mansperson med starka band till omgivningen sköta sina dagliga sysslor och leva ett rikt liv. Arbetet utifrån det givna temat och samarbetspartnern medförde så klart avvikande utgångspunkter och arbetssätt jämfört med Moisanders normala process och arbetsmetoder. Han berättar att de nya människor och platser han kommit i kontakt med har gjort det hela till en unik upplevelse, vilket också krävde förmåga att anpassa sig för att få det hela att fungera. För Moisander har projektet också varit en lärorik resa. Han hoppas att konstverket kommer att få uppmärksamhet på den centrala platsen i Helsingfors och samtidigt ge människorna nya och överraskande upplevelser. Installation Ålderdomen kommer inte ensam Juhana Moisanders konstverk Ålderdomen kommer inte ensam visas efter mörkrets inbrott på västra väggen till Glaspalatset i Helsingfors. Glaspalatset är beläget på adressen Mannerheimvägen Skådespelare: Juha Mäkelä Karin Pacius Reetta Haarajoki Susi Moisander Ljud: Richard Murto Tack: Nelli Moisander Studio Linnunlaulu IKAHU art and media Ytterligare information: Juhana Moisander, bildkonstnär,

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005

rapport av rådet för informationssamhället februari 2005 rapport av rådet för informationssamhället Å februari 2005 RAPPORT TILL REGERINGEN AV RÅDET FÖR INFORMATIONSSAMHÄLLET Det framtida Finland i Nätverk FEBRUARI 2005 4 rapport till regeringen av rådet för

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra främjar en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt inom ekonomin samt

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

VI BYGGER NORDEN SAMAK

VI BYGGER NORDEN SAMAK NORDISK ARBETARKONGRESS SØRMARKA 11-12 NOVEMBER 2014 SØRMARKA DEKLARATIONEN VI BYGGER NORDEN SAMAK SØRMARKA-DEKLARATIONEN INLEDNING... 3 SOLIDARITET GER FRIHET... 4 POLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011

panorama Europa kopplas samman inforegio Transport och regionalpolitik Sommaren 2011 panorama inforegio 38 Sommaren 2011 Europa kopplas samman sv Transport och regionalpolitik Innehållsförteckning contents 3 Ledare Dirk Ahner 4-7 Översikt Ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer