En ny klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ny klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige"

Transkript

1 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Miljönämnden En ny klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att tillsätta en parlamentarisk kommitté (dir. 2010:74) med uppdraget att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Kommittén har antagit namnet Miljömålsberedningen och dess uppdrag är att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden. Uppdraget har utvecklats genom olika tilläggsdirektiv och har redovisats i flera delbetänkanden. Den 22 juni 2016 överlämnade miljömålsberedningen betänkandet En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47. Södertälje kommun har fått delbetänkandet på remiss från regeringen med möjlighet att komma in med yttrande senast den 9 november Dnr: KS 16/260, MN 16/2148 Ärendet Miljövårdsberedningen föreslår att det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 och att de faktiska utsläppen av växthusgaser ska vara 85 % lägre än de var år En rad olika etappmål föreslås för att nå det långsiktiga målet. Södertälje kommun ser mycket positivt på Miljövårdsberedningens förslag som innebär en kraftig ambitionshöjning i svensk klimatpolitik och med en tvärsektoriell målsättning som berör många samhällsnivåer och områden. Kommunen tillstyrker de förslag till långsiktiga mål samt etappmål som redovisas. Förslagen ger goda förutsättningar att nå de lokala klimatmålen i kommunerna till exempel i Södertälje. Södertälje kommun arbetar för tillfället med att ta fram ett nytt Miljö- och klimatprogram där kommunen föreslår en höjd ambition och målsättning med miljö- och klimatarbetet. Miljömålsberedningens förslag stärker kommunen i sitt lokala miljö- och klimatarbete. Miljömålsberedningen poängterar att kommunerna har en stor möjlighet och ansvar i utvecklingen för minskade växthusgasutsläpp. Vidare nämns att staten har som roll att underlätta för kommunerna i detta arbete, till exempel genom att undanröja hinder i lagstiftningen eller inrätta ekonomiska styrmedel. Södertälje kommun Utredning och hållbarhet Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel:

2 Tjänsteskrivelse Södertälje kommun Kommunstyrelsen 2 (3) Södertälje kommun har följande sammanfattande synpunkter på förslaget: Positivt att kommunernas roll lyfts fram som central för genomförande av målen. Det är dock stora skillnader i hur kommunerna kommer att klara av att genomföra målen som föreslås, t.ex. att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till år 2030 och öka andelen kollektivtrafikresenärer med 25 % till år Om Sverige ska lyckas med klimatomställningen, och de uppsatta målen, så är det viktigt att kommunerna väger in åtminstone ett regionalt perspektiv i den fysiska planeringen. Att den fysiska planeringen exempelvis drar fördel av befintliga kollektiva och regionala transportsystem. Positivt med ambitiösa etappmål men de är svåra att jämföra med det långsiktiga målet till år 2045, eftersom de inte är formulerade på samma sätt. Målet om att minska utsläppen från transporterna bör hänga ihop med målet om en fossiloberoende fordonsflotta, vilket inte riktigt framgår i förslaget. Positivt att beteendefrågorna finns med förslaget men Södertälje kommun ser att de belyses och utreds i högre grad. Konsumtionen står för stora utsläpp av växthusgaser, tyvärr saknas det en utredning, analys och mål för hur samhället kan börja minska miljöbelastning och klimatutsläpp från konsumtionen. Den offentliga upphandlingen är ett viktigt styrmedel och påverkansfaktor för att minska utsläppen av växthusgaser. Staten bör ställa krav på och stötta den offentliga upphandlingen så att den används och blir det viktiga redskap den kan bli i klimatomställningen. Positivt att strategier för cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande för material- och energihushållning finns med i förslaget. Den sammantagna naturresursanvändningen inom avfalls- och avloppshantering borde dock belysas bättre. Hur kan systemen för organiskt avfall och avlopp utformas så att de minimerar klimatpåverkan och främjar långsiktigt hållbar växtnäringsförsörjning samt giftfri miljö. Beredningen anser att partikelutredningens skatteförslag samt andra former av ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av partiklar, PM10, bör övervägas av regeringen i det fall berörda kommuner behöver ytterligare stöd i arbetet med att sänka halterna av partiklar PM10. För Södertäljes kommuns del är det mycket angeläget att den frågan utreds vidare, bland annat därför att den utredning som kommunen gjort angående möjligheten att införa dubbdäcksförbud på vissa gator visar på att det inte är en framkomlig lösning. I beredning av detta remissvar har Eva Ryblad, miljöinspektör, medverkat.

3

4 1 (7) PM En ny klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Sammanfattning Miljövårdsberedningen föreslår att det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och att de faktiska utsläppen av växthusgaser ska vara 85 % lägre än år En rad olika etappmål föreslås för att nå det långsiktiga målet. Södertälje kommun ser mycket positivt på Miljömålsberedningens förslag som innebär en kraftig ambitionshöjning i svensk klimatpolitik och med en tvärsektoriell målsättning som berör många samhällsnivåer och områden. Kommunen tillstyrker de förslag till långsiktiga mål samt etappmål som redovisas. Förslagen ger goda förutsättningar att nå de lokala klimatmålen i kommunerna till exempel i Södertälje. Södertälje kommun arbetar för tillfället med att ta fram ett nytt Miljö- och klimatprogram där kommunen föreslår en höjd ambition och målsättning med miljö- och klimatarbetet. Miljömålsberedningens förslag stärker kommunens arbete i sitt lokala miljö- och klimatarbete. Miljömålsberedningen poängterar att kommunerna har en stor möjlighet och ansvar i utvecklingen för minskade växthusgasutsläpp. Vidare nämns att staten har som roll att underlätta för kommunerna i detta arbete, till exempel genom att undanröja hinder i lagstiftningen eller inrätta ekonomiska styrmedel. Södertälje kommun har följande sammanfattande synpunkter på förslaget: Positivt att kommunernas roll lyfts fram som central för genomförande av målen. Det är dock stora skillnader i hur kommunerna kommer att klara av att genomföra målen som föreslås, t.ex. att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till år 2030 och öka andelen kollektivtrafikresenärer med 25 % till år Om Sverige ska lyckas med klimatomställningen, och de uppsatta målen, så är det viktigt att kommunerna väger in åtminstone ett regionalt perspektiv i den fysiska planeringen. Att den fysiska planeringen exempelvis drar fördel av befintliga kollektiva och regionala transportsystem. Södertälje kommun Utredning och hållbarhet Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel:

5 PM Södertälje kommun 2 (7) Positivt med ambitiösa etappmål men de är svåra att jämföra med det långsiktiga målet till 2045, eftersom de inte är formulerade på samma sätt. Målet om att minska utsläppen från transporterna bör hänga ihop med målet om en fossiloberoende fordonsflotta, vilket inte riktigt framgår i förslaget. Positivt att beteendefrågorna finns med förslaget men Södertälje kommun ser att de belyses och utreds i högre grad. Konsumtionen står för stora utsläpp av växthusgaser, tyvärr saknas det en utredning, analys och mål för hur samhället kan börja minska miljöbelastning och klimatutsläpp från konsumtionen. Den offentliga upphandlingen är ett viktigt styrmedel och påverkansfaktor för att minska utsläppen av växthusgaser. Staten bör ställa krav på och stötta den offentliga upphandlingen så att den används och blir det viktiga redskap den kan bli i klimatomställningen. Positivt att strategier för cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande för material- och energihushållning finns med i förslaget. Den sammantagna naturresursanvändningen inom avfalls- och avloppshantering borde dock belysas bättre. Hur kan systemen för organiskt avfall och avlopp utformas så att de minimerar klimatpåverkan och främjar långsiktigt hållbar växtnäringsförsörjning samt giftfri miljö. Beredningen anser att partikelutredningens skatteförslag samt andra former av ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av partiklar, PM10, bör övervägas av regeringen i det fall berörda kommuner behöver ytterligare stöd i arbetet med att sänka halterna av partiklar PM10. För Södertälje kommuns del är det mycket angeläget att den frågan utreds vidare, bland annat därför att den utredning som Södertälje kommun gjort angående möjligheten att införa dubbdäcksförbud på vissa gator visar på att det inte är en framkomlig lösning. Ärendet Bakgrund Regeringen har gett i uppdrag till Miljömålsberedningen att ta fram en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Innan sommaren publicerades den första delen av strategin, ett ramverk som inkluderade förslag till långsiktigt klimatmål samt en klimatlag. Den andra strategin omfattar en samlad och långsiktig klimatpolitik och luftvårdsstrategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för att nå klimatmålen. Nedan beskrivs centrala delar av Miljövårdberedningens förslag på ny klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige samt Södertäljes kommuns synpunkter på förslaget. Mål Övergripande mål

6 PM Södertälje kommun 3 (7) I sitt första delbetänkande presenterade Miljömålsberedningen sitt förslag om långsiktigt klimatmål för Sverige. Det innebär att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och att de faktiska utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 % lägre än de var år I detta delbetänkande presenteras förslag på etappmål till år 2030 och år 2040 för de delar av växthusgaserna som inte omfattas av EUs handel med utsläppsrätter. Beredningen poängterar dock vikten av att följa utvecklingen även i den handlande sektorn, eftersom det påverkar möjligheten att nå det långsiktiga målet. Etappmål för utsläpp av växthusgaser Förslagen innebär att: Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn bör senast år 2030 vara 63 % lägre än utsläppen år Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. Utsläppen i Sverige i den icke-handlande sektorn bör senast år 2040 vara 75 % lägre än utsläppen år Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 70 % senast år 2030 jämfört med år Målnivåerna innebär att en omställning av samhället mot låga utsläpp måste ske snabbare än vad utvecklingen hittills varit. Som kompletterande åtgärder avses bland annat utsläppsminskningar som sker i andra länder som ett resultat av svenska insatser, eller lagring av koldioxid från biologiska källor. Miljömålsberedningen lämnar följande förslag till etappmål för att minska mängden luftföroreningar: Etappmål för begränsade utsläpp från vägtrafik i större tätorter Andelen persontransportresor med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 % år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot målet att på sikt fördubbla marknadsandelen för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Etappmål inriktat på begränsade utsläpp från småskalig vedeldning Utsläppen av bens(a)pyren, partiklar PM2,5 och sot från småskalig vedeldning ska minska kontinuerligt till år Senast år 2019 ska det vara klarlagt hur stora utsläppsminskningar från småskalig vedeldning som krävs för att preciseringarna i miljömålet Frisk luft ska nås.

7 PM Södertälje kommun 4 (7) Utsläppsminskningarna ska anges i termer av minskade utsläpp av bens(a)pyren, partiklar PM2,5 och sot. Etappmål inriktat på begränsad intransport av luftföroreningar Utsläppen av kväveoxider från sjöfarten i Östersjön och Nordsjön ska ha halverats till år 2025 jämfört med Sverige ska till år 2020 ha genomfört riktade insatser mot de stora utsläpparländerna öster om EU (Ryssland, Vitryssland och Ukraina) i syfte att minska intransporten av luftföroreningar därifrån. Etappmål inriktat på att uppfylla internationella utsläppsåtaganden Utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar PM2,5 ska senast år 2025 motsvara de indikativa mål för år 2025 som framgår av det reviderade takdirektivet. Områden som Södertälje kommun särskilt vill lyfta fram Södertälje kommun ser positivt på Miljömålsberedningens förslag som innebär en ambitionshöjning i svensk klimatpolitik och med en tvärsektoriell målsättning som berör många samhällsnivåer och områden. Förslagen ger förutsättningar att nå de lokala klimatmålen i kommunerna till exempel i Södertälje kommun. Miljömålsberedningen poängterar att kommunerna har en stor möjlighet och ett stort ansvar i utvecklingen för minskade växthusgasutsläpp. Vidare nämns att staten har som roll att underlätta för kommunerna i detta arbete, till exempel genom att undanröja hinder i lagstiftningen eller inrätta ekonomiska styrmedel. Södertälje kommun arbetar för tillfället med att ta fram ett nytt Miljö- och klimatprogram där kommunens ambition och målsättning med miljö- och klimatarbetet höjs. Miljövårdsberedningens förslag stärker kommunens arbete i sitt lokala miljö- och klimatarbete. Följande områden, åtgärder och styrmedel i Klimat- och luftvårdsstrategin vill Södertälje kommun särskilt lyfta fram som centrala för att kommunen ska nå sina egna klimat- och miljömål: Transporteffektivt samhälle som inbegriper tre åtgärdsområden; - Transporteffektivt samhälle med mål att göra gång-, cykel- och kollektivtrafik normgivande i stadsplaneringen. En hållbar samhällsplanering som bidrar till ett transportsnålt samhälle skapar många mervärden bl. a. minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar är ett sådant. - Energieffektivare och renare fordon. Det är av stor betydelse att utsläppen från vägtransporter minskar. Teknikkrav som omfattar en stor fordonsmarknad kan driva på utvecklingen, särskilt utsläppssnåla bilar, till exempel elbilar. En utveckling med

8 PM Södertälje kommun 5 (7) sänkta luftföroreningsutsläpp hos nya fordon genom effektivare avgasrening och ökad andel fordon med inga eller låga utsläpp av luftföroreningar är av avgörande betydelse för att kunna sänka halterna av kvävedioxid, partiklar PM2,5 och marknära ozon i svenska tätorter. Fortsatt skärpta koldioxidkrav på personbilar och lätta lastbilar inom EU behövs för att driva på en sådan utveckling. Sverige bör även vara pådrivande i denna utveckling. Sverige bör även driva på för att det inom EU ska införas koldioxidutsläppskrav för tunga fordon. - Kompletterande styrmedel har nyligen presenterats till exempel i den så kallade Bonus-Malus-utredningen som innebär att fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället med en bonus medan fordon med höga utsläpp belastas med högre skatt. Det är viktigt att ett sådant system gynnar de minst klimatpåverkande fordonen och inte bara de fordon som har låga koldioxidutsläpp. Det bör också gynna fordon som släpper ut lägsta halter av luftföroreningar som kvävedioxid. - Förnyelsebara transporter. Tydliga politiska spelregler och långsiktiga spelregler krävs för marknaden. Skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av marknaden för hållbara biodrivmedel i Sverige och att hitta gemensamma lösningar på EU-nivå. Beredningen stödjer införandet av ett kvot- eller reduktionspliktsystem med krav på att drivmedelsleverantörer ska leverera en viss andel biodrivmedel och eller viss klimatprestanda per år. Klimatanpassat bostadsbyggandet med ett livscykelperspektiv. En energieffektiv energianvändning i bostadsektorn bidrar till flera mål. Utsläpp från bostäder och lokaler står idag endast för 2 % av Sveriges utsläpp och utsläppen bedöms fortsätta minska. Däremot står utsläppen från byggnaders produktionsfas för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser. Därför bör ett livscykelperspektiv vara utgångspunkt och fokus bör vara att minska utsläppen från byggmaterialen och själva byggprocessen. Den totala genomsnittliga energianvändningen i bostäder har minskat men energianvändningen är fortsatt hög och det finns potential för fortsatt effektivisering av hushållsanvändningen. Jordbruket- en möjlighet i klimatomställningen. Möjliggöra en ökad livsmedelsproduktion utan att utsläppen ökar. Utsläppen från livsmedelskonsumtionen behöver minska och cirkulära system, det vill säga kretsloppssystem behöver skapas. Detta arbetar Södertälje kommun med genom sitt arbete med ekologisk skolmaten samt arbetet med projektet Matlust med mera. Miljömålsberedningen presenterar även flera positiva förslag på styrmedel och åtgärder som stödjer kommunens miljöarbete. Södertälje kommun vill särskilt lyfta fram följande styrmedel: Beredningens föreslag att klimatmålen integreras i andra samhällsmål, och att andra utgiftsområden måste konsekvensanalyseras med avseende på klimatet.

9 PM Södertälje kommun 6 (7) Utveckla en bioekonomistrategi för Sverige, vilket bidrar till att Sverige kan ligga i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle. Förslaget om att ta fram mer långsiktiga villkor för biodrivmedel är mycket viktigt. Om drivmedelstillverkare och fordonstillverkare känner till spelregler som gäller över en längre tid, vågar de också planera för investeringar som bidrar till att göra transportsektorn mer hållbar. Sverige ska driva på EUs energiskattesystem så att miljöstyrningen blir effektivare. Sverige driver på för att taket i EUs handelssystem med utsläppsrätter skärps, inte minst med tanke på att utsläppsminskningarna hittills varit effektivast utanför handelssystemet, åtminstone i Sverige. Förslaget om ändring av trafikförordningen respektive lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. för att ge kommuner möjlighet att införa miljözon för lätta fordon och differentiera avgift på parkeringsplatser utifrån fordons miljöegenskaper. Utreda möjligheterna att delegera viss beslutsrätt till kommunerna vad gäller införande av lokala styrmedel på trafikområdet. Att ändra i reseavdragsystemet så att resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar gynnas. Förslaget om att det på nationell nivå ska genomföras riktade informationsinsatser om vinterdäcksegenskaper, särskilt mot ansvariga för offentlig upphandling och återförsäljare av däck och bilar är mycket angeläget för Södertälje kommun. Förslaget om en skyndsam utredning om orsakerna till bristerna i systemet med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för luft och ta fram förslag till förbättring av systemet. Områden som kan förbättras Södertälje kommun instämmer att kommunerna har en viktig roll för att målen ska nås. Även om besluten fattas på internationell eller nationell nivå kommer mycket av det praktiska genomförandet att falla ner på lokal nivå. Det finns dock stora skillnader på hur kommunerna kan klara de målen. Målen inom transportområdet är ett exempel. Utsläppen från transportsektorm ska minska med 70 % och att kollektivresandet ska öka med 25 % till år De stora kommunera med en betydligt generösare kollektivtrafik, trängselskatt med mera har betydligt lättare att arbeta med åtgärder för att nå detta mål än de mindre och medelstora kommunerna. Positivt att med ambitiösa etappmål men de är generellt svåra att jämföra med det långsiktiga målet till år 2045, eftersom de inte är formulerade på samma sätt.

10 PM Södertälje kommun 7 (7) Målet om att minska utsläppen från transporterna bör även hänga ihop med målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Konsumtionen står för stora utsläpp växthusgaser; trots det saknas det en utredning, analys och mål för hur utsläppen från konsumtionen ska börja minska. Positivt att beteendefrågornas finns med i förslaget men deras betydelse för klimatpåverkan bör utredas och belysas i högre grad. Den offentliga upphandlingen är ett viktigt styrmedel och påverkansfaktor för att minska utsläppen av växthusgaser. Staten bör ställa krav på och stötta den offentliga upphandlingen så att den används och blir det viktiga redskap den kan bli i klimatomställningen. Positivt att strategier för cirkulär- och kretsloppstänkande finns med för material- och energihushållning. Den sammantagna naturresursanvändningen inom avfalls- och avloppshanteringen borde dock belysas bättre. Hur bör systemen för hantering av organiskt avfall och avlopp utformas så att de minimerar klimatpåverkan samtidigt som långsiktigt hållbar växtnäringsförsörjning och giftfri miljö främjas. Miljömålsberedningen föreslår inga nya åtgärder för att minska halterna av PM10 utan hänvisar till utredningen om partikelhalter som redovisade sitt arbete våren Utredningen kom fram till att ett system med skatt på dubbdäck inom vissa områden skulle vara det mest effektiva sättet att minska halterna av PM10. Utredningen bedömde ändå att den inte ville förorda en nationell skatt för att åtgärda lokala problem utan ansåg att de åtgärder som kommunerna hittills vidtagit, som dubbdäcksförbud, dammbindning och olika städåtgärder är tillräckligt. Miljömålsberedningen anser att ett ekonomiskt styrmedel i form av en skatt generellt sett är ett mer flexibelt styrmedel än lokala förbud mot att använda dubbdäck, eftersom trafikanter då kan fortsätta att använda dubbdäck, men får betala för det. Samtidigt delar beredningen utredningens bedömning att införandet av en nationell skatt för att åtgärda lokala problem av denna typ inte är självklar utan också har klara nackdelar. Beredningen anser ändå att utredningens skatteförslag samt andra former av ekonomiska styrmedel bör övervägas av regeringen i det fall berörda kommuner behöver ytterligare stöd i arbetet att med att sänka halterna av partiklar PM10. För Södertäljes del är det mycket angeläget att den frågan utreds vidare, bland annat därför att den utredning som kommunen gjort angående dubbdäcksförbud visar på att det inte är en lösning för Södertälje. Ebba Jordelius, miljöstrateg Karl-Axel Reimer, gruppchef miljö och hälsa Eva Ryblad, miljöinspektör

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Miljö- och energidepartementets remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Miljö- och energidepartementets remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Henrik Johansson miljösamordnare Tel. 0470-413 30 Kommunstyrelsen Miljö- och energidepartementets remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Läs mer

SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Remissvar 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2016-06-23 M2016/01735/Kl Kopia till petter.hojem@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts Sammanfattning Uppdraget och hur det genomförts Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och

Läs mer

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, (SOU 2016:47)

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, (SOU 2016:47) 2016-11-08 Ks 889/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, (SOU 2016:47)

Läs mer

154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (3) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/148 154 REMISS: Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive

Läs mer

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige - kommentarer av Anders Wijkman vid möte på KNEG måndagen 17 oktober, 2016 16 månader av intensivt arbete: Uppdraget att utveckla en strategi för ett klimatneutralt

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om klimatfärdplan 2050 (underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050).

Naturvårdsverkets rapport om klimatfärdplan 2050 (underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050). Kerstin Alquist Trafikplanering 08-508 260 77 kerstin.alquist@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-03-14 Naturvårdsverkets rapport om klimatfärdplan 2050 (underlag till en färdplan för

Läs mer

Yttrande över remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47

Yttrande över remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se petter.hojem@regeringskansliet.se Yttrande över remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) 1 (5) Remissyttrande Datum 2016-09-27 Diarienummer RS 2016-04600 Regeringskansliet per e-post: m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till petter.hojem@regeringskansliet.se Yttrande över En klimat-

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Delbetänkande av Miljömålsberedningen - En klimatoch luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) Ert diarienummer M2016/01735/KI

Delbetänkande av Miljömålsberedningen - En klimatoch luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) Ert diarienummer M2016/01735/KI YTTRANDE 1(5) KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-07 KS 2016/0827-13 410 Handläggare, titel, telefon Leif Björk, kommunsekreterare 011-15 33 23 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande av Miljömålsberedningen

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Klimat- och energistrategi för Stockholms län MILJÖFÖRVALTNINGEN Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-02 Handläggare Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-05-21 p 19 Remiss från Kommunstyrelsen,

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Sveriges Byggindustriers remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Sveriges Byggindustriers remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) 2016-10-20 m.registrator@regeringskansliet.se petter.hojem@regeringskansliet.se Ert dnr M2016/01735/Kl s remissvar på En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) är de enskilda byggföretagens

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Remissvar angående En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Remissvar angående En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) 2016-10-14 Ert dnr: M2016/01735/K1 Handläggare: Lars Sandberg Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se petter.hojem@regeringskansliet.se Remissvar angående En klimat- och luftvårdsstrategi

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) 1 (6) Landstingsstyrelsen Miljö- och energidepartementet M2016/01735/Kl Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) Inledning Stockholms läns landsting har bjudits in att lämna

Läs mer

Om kapacitetsutredningen Sven Hunhammar,

Om kapacitetsutredningen Sven Hunhammar, Om kapacitetsutredningen Sven Hunhammar, 2012-03-09 Regeringens mål Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet

Läs mer

Yttrande över remiss av delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47

Yttrande över remiss av delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 M2016/01735/Kl Dnr 2016/0399-1.3 2016-10-19 Sida 1(7) Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi

Läs mer

REMISS AV DELBETÄNKANDE FRÅN MILJÖMÅLSBEREDNINGEN MED FÖRSLAG OM EN KLIMAT- OCH LUFTVÅRDSSTRATEGI FÖR SVERIGE SOU 2016_47 NESTE

REMISS AV DELBETÄNKANDE FRÅN MILJÖMÅLSBEREDNINGEN MED FÖRSLAG OM EN KLIMAT- OCH LUFTVÅRDSSTRATEGI FÖR SVERIGE SOU 2016_47 NESTE 1 (5) REMISS AV DELBETÄNKANDE FRÅN MILJÖMÅLSBEREDNINGEN MED FÖRSLAG OM EN KLIMAT- OCH LUFTVÅRDSSTRATEGI FÖR SVERIGE SOU 2016_47 Kontaktperson: Fredrik Törnqvist Marketing Manager Scandinavia Neste AB Mobil

Läs mer

Yttrande. Till Miljö- och energidepartementet STK M 2016 / /Kl. Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum

Yttrande. Till Miljö- och energidepartementet STK M 2016 / /Kl. Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2016-10-17 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-849 Yttrande Till Miljö- och energidepartementet Remiss från Miljö- och energidepartementet av delbetänkande

Läs mer

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken

ABCD-projektets roll i klimatpolitiken ABCD-projektets roll i klimatpolitiken Skogens roll i klimatpolitiken Innehåll: De första klimatpropositionerna avvaktande hållning till skogens som kolsänka Vision 2050 förändrade behov ger nya initiativ

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Omställning till fossilfri transportsektor

Omställning till fossilfri transportsektor Omställning till fossilfri transportsektor Välkomna! 10.30 Om uppdraget och syftet med dagen 10.45 Principer för omställningen 11.00 Transporteffektivt samhälle (gods och person) 11.20 Rundabordssamtal

Läs mer

Klimatkommunernas yttrande pa Miljo ma lsberedningens delbeta nkande Ett klimatpolitiskt ramverk fo r Sverige

Klimatkommunernas yttrande pa Miljo ma lsberedningens delbeta nkande Ett klimatpolitiskt ramverk fo r Sverige s yttrande pa Miljo ma lsberedningens delbeta nkande Ett klimatpolitiskt ramverk fo r Sverige Sammanfattning av s synpunkter Mycket positivt med ett tydligt, långsiktigt ramverk för klimatpolitiken välkomnar

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 20 oktober 2016

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 20 oktober 2016 PM 2016: RV (Dnr 110-1137/2016) En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 20 oktober 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Transport- och energienheten (Ht)

Transport- och energienheten (Ht) Transport- och energienheten (Ht) Åtgärdsplaner. Nat/int arbetet. Klimatluftarbetet. Luftfrågor Ht sammanhållande på NV EET Ht Bilavgaser/ bränsle Energisystem Ansvarig för EU arbetet om regler Både fossila

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi med utblick till 2030 Rapport från miljöförvaltningen

Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi med utblick till 2030 Rapport från miljöförvaltningen PM 2012: RVI (Dnr 303-172/2012) Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015 med utblick till 2030 Rapport från miljöförvaltningen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Agenda Samordning Vilka har varit med? Hur har vi arbetat? Vilka lärdomar har vi dragit av arbetet hittills?

Läs mer

SLL Hållbarhet LS

SLL Hållbarhet LS Stockholms läns landsting i (3) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Hållbarhet 2016-09-07 LS 2016-0869 Handläggare; Joachim Elevant Landstingsstyrelsens miljöberedning Ankom Stockholms

Läs mer

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131)

108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 108 Yttrande över remiss Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (KSKF/2015:131) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat - och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47

Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat - och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 201 6-1 0-18 Vårt dnr VR 201 6 / 76 Ert dnr M2016 / 01735 / Kl NATURVETENSKAPLIGA F AKULTETEN Fakultetskansliet för naturvetenskap Marie Emanuelsson Yttrande Miljö - och energi departementet Remiss av

Läs mer

Place where you are 1

Place where you are 1 Offentlig Upphandling viktigt instrument för att nå klimatmålen - anförande av Anders Wijkman vid Hållbar Upphandling, Upphandling 24, i Stockholm 26 oktober 2016. 2016-10-28 Place where you are 1 2016-10-28

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) förslag till klimatpolitiskt ramverk. Dir. 2014:165

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) förslag till klimatpolitiskt ramverk. Dir. 2014:165 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) förslag till klimatpolitiskt ramverk Dir. 2014:165 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning För att nå

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Alesia Israilava Energimyndigheten 31 maj 2017 Båstad Agenda Samordning: Vilka? Hur? Omställning: Principer?

Läs mer

MILJÖ- CHEFS- NÄTVERK SKL

MILJÖ- CHEFS- NÄTVERK SKL MILJÖ- CHEFS- NÄTVERK SKL Stockholm 13 maj Anna Forsgren Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-06-03 1 Upplägg Småskalig vedeldning och hälsa Ekodesign kommande

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Yttrande över remiss: Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Yttrande över remiss: Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sigurdson Björn Vidmark Hannes Datum 2016-09-19 Diarienummer KSN-2016-1461 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Miljömålsberedningens delbetänkande med förslag om en

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Yttrande om Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21)

Yttrande om Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) 1(5) m.registrator@regeringskansliet.se petter.hojem@regeringskansliet.se Vår referens Anders Brandén Klang Er referens Petter Hojem Diarienummer Utr 2016/23 Datum 2016-06-02 Yttrande om Ett klimatpolitiskt

Läs mer

Strategi för en samlad luftvårdspolitik. Miljömålsberedningen

Strategi för en samlad luftvårdspolitik. Miljömålsberedningen Strategi för en samlad luftvårdspolitik Parlamentarisk beredning som ska lämna förslag till regeringen om hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås Ledamöter från sju riksdagspartier, samt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM126. Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet Miljödepartementet 2016-09-07 Dokumentbeteckning KOM(2016) 501 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Uppföljning av hälsa i miljömålen

Uppföljning av hälsa i miljömålen Uppföljning av hälsa i miljömålen Greta Smedje 2013-09-24 Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,

Läs mer

DELBETÄNKANDE FRÅN MILJÖMÅLSBEREDNINGEN MED FÖRSLAG OM EN KLIMAT- OCH LUFTVÅRDSSTRATEGI FÖR SVERIGE

DELBETÄNKANDE FRÅN MILJÖMÅLSBEREDNINGEN MED FÖRSLAG OM EN KLIMAT- OCH LUFTVÅRDSSTRATEGI FÖR SVERIGE REMISSYTTRANDE Ert Dnr: 2016_M2016/01735/Kl Vårt Dnr: 2016_025 2016-10-20 Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se petter.hojem@regeringskansliet.se DELBETÄNKANDE FRÅN MILJÖMÅLSBEREDNINGEN

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige M2016/01735/Kl

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige M2016/01735/Kl Yttrande Dnr 2016-087 19 september 2016 Miljö- och energidepartementet 111 52 Stockholm Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige M2016/01735/Kl

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen?

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen? Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Transport-, tillväxt-,

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Yttrande över remiss En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47

Yttrande över remiss En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 1(7) Länsstyrelsen Örebro län Åsa Ödman 0 I 0-2248441 asa.odman@l ansstyrelsen.se över remiss En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47 Sammanfattning Länsstyrelsen i Örebro län ställer

Läs mer

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP)

INGA FLER SÄSONGER MED HÄLSOFARLIGA PARTIKLAR FRÅN DUBBDÄCK - SKRIVELSE FRÅN EMILIA HAGBERG (MP) OCH ÅSA ROMSON (MP) SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-06-16\dagordning\tjänsteutlåtande\20.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-06-01 MHN 2009-06-16 p 20 Anette

Läs mer

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Tydliga ambitioner från regeringen Sverige ska vara ett av de första

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Vår referens/dnr: 144/2016 Er referens/dnr: M2016/01735/KI 2016-10-20 Remissvar Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets regeringsuppdrag angående åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser (Rapport 2016:111)

Remissvar angående Trafikverkets regeringsuppdrag angående åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser (Rapport 2016:111) Ert dnr: Vårt dnr: Li146/2016 Handläggare: Lars Sandberg Anna Johansson, Infrastrukturminister Ola Nordlander, Näringsdepartementet Anna T Johansson, Näringsdepartementet Sten Hammarlund, Trafikverket

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika scenarier

Läs mer

Ändrad beräkning av bilförmån Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 5 maj 2017

Ändrad beräkning av bilförmån Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 5 maj 2017 PM 2017:84 RV (Dnr 110-563/2017) Ändrad beräkning av bilförmån Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 5 maj 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

En svensk klimatlag. Miljömålsberedningens betänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21)

En svensk klimatlag. Miljömålsberedningens betänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) En svensk klimatlag s betänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) Miljömålssystemet Generationsmålet Miljökvalitetsmål Etappmål Fokus på operativa insatser för att åstadkomma den samhällsomställning

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Na ringsdepartementets remiss av utredningen Fossilfrihet pa va g (SOU 2013:84)

Klimatkommunernas svar pa Na ringsdepartementets remiss av utredningen Fossilfrihet pa va g (SOU 2013:84) s svar pa Na ringsdepartementets remiss av utredningen Fossilfrihet pa va g (SOU 2013:84) Sammanfattning av s synpunkter är positiva till de flesta av utredarnas förslag och välkomnar utredningen som helhet.

Läs mer

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Kortversion 1 Förord i din hand håller du nya mål för Östergötlands klimat- och energiarbete fram till 2020. Målen är väl förankrade

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Miljöanpassad vägtrafik

Miljöanpassad vägtrafik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2958 av Emma Wallrup m.fl. (V) Miljöanpassad vägtrafik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 1 Klimatet kräver en omställning av våra transporter och resor 2

Läs mer

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist,

Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, Vilka styrmedel finns idag och får vi de styrmedel vi behöver? Maria Malmkvist, 2017-06-13 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt Klimatneutral

Läs mer

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL?

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL? SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-04-16\dagordning\tjänsteutlåtande\22.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-03-24 MHN 2009-04-16 p 22 Anette

Läs mer

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017 PM 2017: RV (Dnr 110-513/2017) Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid den 5 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

2030 och EU ETS. Olle Björk

2030 och EU ETS. Olle Björk 2030 och EU ETS Olle Björk Atlas of pollution EU:s nuvarande klimat- och energimål 20 % lägre utsläpp till 2020 jämfört med 1990 utan ambitiös internationell överenskommelse 30 % lägre utsläpp till 2020

Läs mer

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad

Luftföroreningar i tätorter är ett hälsoproblem. De orsakar en ökad Miljömålet Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Sist i kapitlet finns miljömålet i sin helhet med precisering av dess innebörd Ja Nära

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett bonus malus-system för lätta fordon. Dir. 2015:59. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2015.

Kommittédirektiv. Ett bonus malus-system för lätta fordon. Dir. 2015:59. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2015. Kommittédirektiv Ett bonus malus-system för lätta fordon Dir. 2015:59 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2015. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett s.k. bonus malus-system

Läs mer

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen och samhällsbyggandet? Om Trafikverkets klimatscenario med fokus på möjligheter i samspelet mellan kommuner,

Läs mer

Politisk omväldsspaning - hösten Lars Sandberg,

Politisk omväldsspaning - hösten Lars Sandberg, Politisk omväldsspaning - hösten 2015 Lars Sandberg, 2015-11-24 Proposition resenärsrättigheter Resenärer måste hålla reda på hur lång linjen är Linjer som är kortare än 15 mil ersättning efter 20 minuter,

Läs mer

Yttrande över remiss Miljözoner för lätta fordon

Yttrande över remiss Miljözoner för lätta fordon KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Vidmark Hannes (KLK) Hävermark Saga (SBF) Solander Christer (MIF) 2017-02-09 Diarienummer KSN-2016-2627 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss Miljözoner för lätta fordon

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer