Makroekonomiska obalanser Finland 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makroekonomiska obalanser Finland 2014"

Transkript

1 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för ekonomi och finans Makroekonomiska obalanser Finland 214 ANGE PUBLIKATIONSNUMMER

2 TILLKÄNNAGIVANDEN Denna rapport har utarbetats inom generaldirektoratet för ekonomi och finans under ledning av Servaas Deroose, vice generaldirektör, samt István Pál Székely och Anne Bucher, direktörer. De flesta bidragen kommer från István Pál Székely, Laura Bardone, Michael Stierle, Dan Matei och Peeter Soidla. Andra medverkande är Jonas Fischer och Rafal Raciborski. Jan Kattevilder, Paolo Covelli och Laura Fernández Vilaseca har hjälpt till med statistiken. Synpunkter på rapporten mottas tacksamt och skickas med post eller e-post till Michael Stierle European Commission, DG ECFIN, Unit H3 149 Bruxelles/Brussel e-post: Rapporten avser situationen fram till den 25 februari 214. ii

3 Resultaten av de fördjupade granskningarna enligt förordning (EU) nr 1176/211 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser Finland har fortsatta makroekonomiska obalanser som kräver övervakning och politiska åtgärder. Det är särskilt viktigt att man fortsätter att uppmärksamma de senaste årens svaga exportresultat, till följd av industriella omstruktureringar samt kostnadsfaktorer och andra faktorer som styr konkurrenskraften. Mer specifikt kan urholkningen av bytesbalansen förklaras av en kraftig importtillväxt före krisen och dämpad export därefter. Bytesbalansen har dock stabiliserats den senaste tiden och hållbarheten i betalningsbalansen ger inte anledning till oro. Landet har fortsatt att förlora marknadsandelar i snabb takt, trots återhämtningen i världshandeln. Finlands integrering i de globala värdekedjorna har haft betydelse för de försämrade exportresultaten, och den industriella omstruktureringen har ännu inte kunnat kompensera för de stora nedskärningarna inom elektroniksektorn och skogsindustrin. Ekonomins anpassningskapacitet begränsas i sin tur av låg produktivitet och lågt konkurrenstryck inom tjänstesektorn samt ökade kostnader på grund av en dynamisk lönetillväxt och hög energiintensitet. Exportörerna har alltså främst kunnat upprätthålla priskonkurrenskraften genom att komprimera vinstmarginalerna, vilket har begränsat deras förmåga att omvandla den höga innovationspotentialen till nya produkter. De icke kostnadsrelaterade faktorerna tycks förklara huvuddelen av den försämrade konkurrenskraften: ett begränsat antal stora exportföretag som säljer ett smalt produktutbud, en minskad exportbenägenhet hos småföretag samt mindre effektiva FoU-utgifter. Svaga investeringar, en krympande befolkning i arbetsför ålder och en betydande minskning av produktiviteten har i sin tur en negativ inverkan på den potentiella tillväxten. När det gäller de offentliga finanserna väntas det strukturella underskottet 214 hamna något över målet på medellång sikt, medan den offentliga skulden väntas öka till över 6 procent av BNP, delvis beroende på ogynnsam tillväxtdynamik. COM(214) 15 final,

4

5 Sammanfattning och slutsatser 9 1. Inledning Makroekonomisk utveckling Obalanser och risker Bytesbalans Huvudsakliga skeenden och förhållanden mellan sparande och investeringar Finansiell nettoställning mot utlandet och gränsöverskridande finansiella förbindelser Handelns resultat och Finlands integration i den globala värdekedjan Pris- och kostnadskonkurrenskraft Den nominella och den reala effektiva växelkursen Arbetskostnader Andra kostnadskomponenter och vinstmarginaler Konkurrenskraft på andra områden än priskonkurrensförmågan Politiska utmaningar 51 Referenser 53 FÖRTECKNING ÖVER TABELLER FÖRTECKNING ÖVER DIAGRAM 2.1. Arbetsmarknaden Skillnader i regional arbetslöshet, valda länder Arbetslöshetsgap mellan lågutbildade och högutbildade arbetstagare Deltidssysselsäättning som del av den totala sysselsättningen Nedbrytning av den externa ställningen (bytes- och kapitalbalans) Genomsnittligt årlig tillväxt för inhemsk efterfrågan på export och import av varor Bytesbalans, valda länder Bytesbalans, valda produkter Exportmarknadsandelar i valda länder (index) Bidrag till ökningen av exportmarknadsandelar 22 5

6 3.7. Energihandelsbalans, valda länder Finansiering av bytesbalansen Nedbrytning av ändringen av bytesbalansen (27 213) Nettoutlåning/-upplåning per sektor Sparande och investeringar per sektor Bruttoinvesteringar efter typ Investeringar (med undantag för byggande), valda länder Nedbrytning av nettoutlandsställningen Nedbrytning av nettoutlandsställningens ändringstakt Nettoutlandsställning per sektor Den geografiska och sektoriella sammansättningen av varuexportens nominella ändringstakt Varuexportens destinationer (211), valda länder Varuexportens sammansättning (löpande priser) Andelar av export och import av varor i Bric-länderna Andel högteknologisk export, valda länder Lågteknologisk export, valda länder (index) Högteknologisk export per bransch Export som inte är IKT, i värde, valda länder (index) Tjänsteexport i värde, valda länder (index) Omsättning inom tillverkningsindustrin för dotterbolag utomlands, valda länder Omsättning inom pappers- och elektronikindustrierna (inhemska och utländska dotterbolag) Nominell effektiv växelkurs i valda länder (index) Real effektiv växelkurs i Finland (index) Real effektiv växelkurs baserad på enhetsarbetskostnad respektive exportpriser, valda länder (index) Ändring av den reala effektiva växelkursen: uppgifter i förhållande till varor (kumulativ %- förändring 2 211) Enhetsarbetskostnader, valda länder (index) Genomsnittlig enhetsarbetskostnad, reallön och produktivitet, valda länder ULC by sector (index) Prisindex för bruttoförädlingsvärde i sektorer som är exponerade för internationell handel i valda länder Prisnivåer för hushållens slutliga konsumtion (212, EU27=1) i valda länder Andel lågavlönade i valda länder Bruttoförädlingsvärde inom tillverkningsindustrin (index) Bruttoförädlingsvärde inom elektronikindustrin (index) Arbetskraftskostnader i förhållande till förädlingsvärdet i valda länder (index) Arbetskraftkostnadsindex inom tillverkningsindustrin i valda länder Kostnadsstrukturen i tillverkningsindustrin i % av produktionsvärdet (baspriser, 21) Insatsförbrukningsdeflatorer inom tillverkningsindustrin i valda länder (index) 45 6

7 3.44. Produktionsdeflatorer inom tillverkningsindustrin i valda länder (index) Vinstmarginaler i icke-finansiella företag (i % av förädlingsvärdet) Rörelseöverskott brutto i valda länder Rörelseöverskott brutto inom viktiga sektorer Räntabilitet på investerat kapital (medianer i heldragna linjer, kvartiler i streckade linjer) Räntabilitet på investerat kapital per sektor (medianer) Uppdelning av handelsbalansen Globalt konkurrenskraftsindex Allokeringseffektivitet per sektor Koncentration och diversifiering (211) Exportfördelning efter företagsstorlek (211) i valda länder Nettoinvesteringsnivå per sektor Nettoinvestetingsnivå (medianer heldragna linjer, kvartiler streckade linjer) Utgående stock av direktinvesteringar per sektor Ingående stock av direktinvesteringar per sektor Ökning av triadiska patent under i valda länder 52 FÖRTECKNING ÖVER RUTOR 3.1. POTENTIELL TILLVÄXT OCH TOTAL FAKTORPRODUKTIVITET I FINLAND FINLAND I DE GLOBALA VÄRDEKEDJORNA BESTÄMNINGSFAKTORER FÖR EXPORT I FINLAND NEDBRYTNING AV ENHETSARBETSKOSTNADEN I KOSTNADS- OCH PRISKOMPONENTER FINLANDS NYA ARBETSMARKNADSAVTAL ENERGIKOSTNADER I FINLAND STATLIGT STÖD TILL FÖRETAGSUTVECKLING OCH FoU I FINLAND 52 7

8

9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Kommissionen konstaterade i april 213 att Finland hade drabbats av makroekonomiska obalanser, särskilt när det gäller konkurrenskraftutvecklingen. I sin rapport om förvarningsmekanismen från den 13 november 213 drog kommissionen slutsatsen, också med hänsyn till att en obalans hade konstaterats i april, att det är lämpligt att fortsätta att granska om obalanser kvarstår eller har rättats till. I denna fördjupade granskning görs därför en ekonomisk analys av den finska ekonomin enligt förfarandet vid makroekonomiska obalanser. De viktigaste iakttagelserna och slutsatserna av denna analys är följande: Finlands utsikter på medellång sikt är fortfarande dämpade. Den fortsatta försämringen av exporten försvårar återhämtningen, medan den potentiella tillväxten begränsas av en svag investeringsaktivitet, en minskande befolkning i arbetsför ålder och en betydande minskning av produktiviteten. Denna utveckling inverkar också negativt på statsskulden, trots de finanspolitiska korrigeringsåtgärder som vidtagits. Positivt är att finansmarknadernas förtroende för ekonomin fortfarande är opåverkat och finansieringskostnaderna låga. Eftersom den industriella omstruktureringen ännu inte har kompenserat de omfattande nedskärningarna inom elektronik- och skogsbrukssektorerna förefaller urholkningen av Finlands externa ställning vara strukturell. En hög importtillväxt före krisen och dämpad export därefter förklarar Finlands försämrade externa balans. Även om Finlands internationella konkurrenskraft fortfarande tillhör de främsta i världen är exporten cirka en femtedel lägre än 28, trots återhämtningen i världshandeln, och landet fortsätter att förlora marknadsandelar i snabb takt. Dessa skeenden visar att Finland hittills har haft svårt att svara på de strukturella chockerna inom exportsektorerna. Finlands integration i de globala värdekedjorna har också spelat en roll för de försämrade exportresultaten, samtidigt som ekonomin skulle ha goda möjligheter att dra fördel av integrationen. För att få tillgång till de globala marknaderna och uppnå effektivitetsvinster har de finska multinationella företagen satsat på direktinvesteringar i utlandet snarare än på export, och därigenom delvis ersatt inhemska investeringar med investeringar i utlandet. Detta medför höga anpassningskostnader, men fördelarna med en integration i de globala värdekedjorna ses i exportens ökande innehåll av inhemskt förädlingsvärde. Kvalificerad arbetskraft, stora FoU-utgifter och en effektiv aktiv arbetsmarknadspolitik kan bidra till att minimera anpassningskostnaderna och utnyttja fördelarna med denna oundvikliga process. Ekonomins förmåga till omorientering begränsas av stigande kostnader, som har lett till lägre lönsamhet och investeringar. Under de senaste åren har de finska exportörerna kunnat upprätthålla sin prismässiga konkurrenskraft främst genom att minska sina vinstmarginaler. Medan priserna avgörs av konkurrensen på de globala marknaderna har de inhemska kostnaderna ökat till följd av en dynamisk lönetillväxt och hög energiintensitet. Lönsamheten har inte återställts efter krisen, vilket begränsar kapaciteten och incitamenten att omsätta den höga innovationspotentialen i nya säljbara produkter. Den försämrade konkurrenskraften beror främst på icke kostnadsrelaterade faktorer. Geografiska faktorer och faktorer som rör produktmixen kan inte helt förklara den snabba förlusten av exportmarknadsandelar. Ett begränsat antal stora exportföretag som säljer ett smalt produktsortiment samt de finska småföretagens ovilja att exportera leder till sämre handelsresultat. Nedgången för den finska IKT-sektorn väcker farhågor om FoU-investeringarnas utveckling och den totala faktorproduktiviteten. Till de underliggande orsakerna hör också den begränsade allokeringseffektiviteten i icke-exporterande sektorer samt mindre effektiva FoU-utgifter. Kostnadsfaktorer spelar också roll, med tanke på Finlands omställning från en specialisering på avancerad teknik till en inriktning på mer priskänsliga mellanprodukter. 9

10 Utvecklingen av hushållens skuldsättning är fortfarande en källa till oro, även om det inte förefaller finnas något omedelbart behov av skuldsanering. Hushållens skuldsättning har ökat stadigt under det senaste årtiondet. Den ligger dock långt under de ohållbara nivåer som observerats i andra europeiska länder. Antalet fall av överskuldsättning är fortfarande ganska lågt, men utvecklingen på bolånemarknaden behöver följas noggrant. I den fördjupade granskningen diskuteras även de politiska utmaningar som följer av denna utveckling och möjliga framtida vägar. Ett antal faktorer kan beaktas: Arbetsmarknadens anpassningsförmåga när det gäller att absorbera chocker skulle kunna stärkas. Ytterligare åtgärder har aviserats för att uppnå produktivitetsökningar i den offentliga sektorn för att underlätta omplacering av arbetstagare till mer produktiva sektorer. För att motverka att arbetskraften minskar till följd av åldrandet krävs det att ungdomar, långtidsarbetslösa och äldre arbetstagare aktiveras, att den faktiska och lagstadgade pensionsåldern höjs och att deltidsarbete uppmuntras. Efter den löneöverenskommelse som arbetsmarknadens parter nådde och som avsevärt begränsar löneökningarna fram till åtminstone skulle arbetsmarknadens parter kunna fortsätta att sträva efter att ta hänsyn till den sektoriella och lokala produktivitetstillväxten i kollektivavtal och på ett verkningsfullt sätt hejda ökande arbetskostnader. Avreglering och rättvisare konkurrensvillkor skulle förebygga en ytterligare försämring av konkurrenskraften. Åtgärder som syftar till att främja konkurrens och avreglering, särskilt i mindre internationellt exponerade tjänstesektorer, skulle kunna begränsa prisökningarna även för insatsvaror, förbättra produktiviteten och mildra effekterna av den pågående omstruktureringen inom traditionella industrier. Ett ytterligare fokus på energieffektivisering skulle ha en positiv inverkan på Finlands kostnadsmässiga konkurrenskraft och handelsbalans. Åtgärder som syftar till att främja energieffektivitet förbättrar industrins konkurrensläge eftersom de leder till lägre kostnader för insatsvaror. Exportpotentialen skulle kunna stärkas genom skräddarsytt stöd till internationalisering av småföretag och ett bättre utnyttjande av landets höga FoU-intensitet. Kraftfullare insatser krävs särskilt i fråga om ytterligare stöd till kluster mellan multinationella företag och inhemska innovativa företag. Med tanke på det stora antal myndigheter och system som är kopplade till finansiering av affärsutveckling vore det nyttigt med en översyn av deras ändamålsenlighet. Finlands höga FoUintensitet skulle på ett effektivare sätt kunna omsättas i nya produkter och nya arbetstillfällen, samtidigt som den statliga FoU-finansieringen skulle kunna inriktas på att öka spridningseffekterna av FoU. 1

11 1. INLEDNING Den 13 november 213 lade Europeiska kommissionen fram sin tredje rapport om förvarningsmekanismen i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 1176/211 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser. Förvarningsmekanismen fungerar som en inledande granskning som ska klargöra vilka medlemsstater som kräver en fördjupad granskning för att fastställa om obalanser föreligger eller riskerar att uppstå. Enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 1176/211 ska man i dessa landsspecifika fördjupade granskningar undersöka den makroekonomiska utvecklingens art, ursprung och allvar i det berörda landet och om den utgör eller kan leda till obalanser. Utifrån denna analys kommer kommissionen att fastställa om den anser att det föreligger en obalans i lagstiftningens mening och vilken typ av uppföljning den kommer att rekommendera rådet. Detta är den tredje fördjupade granskningen av Finland. Föregående fördjupade granskning offentliggjordes den 1 april 213, och slutsatsen då var att Finland hade makroekonomiska obalanser, särskilt när det gäller utvecklingen av konkurrenskraften. Sammantaget anser kommissionen, också med hänsyn till att obalanser konstaterades i maj, att det är lämpligt att i förvarningsmekanismen fortsätta att granska om obalanser kvarstår eller har rättats till. I denna fördjupade granskning görs i detta syfte en övergripande bedömning av den finska ekonomin inom ramen för övervakningen vid förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Mot denna bakgrund presenteras i avsnitt 2 en överblick av den makroekonomiska utvecklingen, medan avsnitt 3 behandlar de viktigaste obalanserna och tillhörande risker. I avsnitt 4 diskuteras policyfrågor. 11

12

13 2. MAKROEKONOMISK UTVECKLING En osäker återhämtning Den finska ekonomin kämpar fortfarande med att ta sig ur krisen eftersom den återhämtning som nyligen skett har visat sig vara relativt begränsad. Efter en inledande återhämtning gick ekonomin igenom en recession innan den återgick till en måttlig tillväxt under andra kvartalet 213. En mer kraftfull återhämtning i slutet av 213 hindrades av stagnerande privatkonsumtion, ett dämpat förtroende, sjunkande investeringar och en exporttillväxt som var lägre än väntat. Produktionen ligger fortfarande under den nivå som gällde före krisen med ett produktionsgap på -2,4 % av BNP 213. Den fortsatta försämringen av exporten försvårar återhämtningen. Den kraftiga nedgången inom Finlands traditionella industrier (dvs. elektronik- och pappersindustrierna) bidrar till landets svaga exportresultat. Det faktum att den finska exporten domineras av investeringsvaror och mellanprodukter innebär dessutom att den är utsatt för den globala efterfrågans mest cykliska komponenter. En översyn av konkurrenskraften i fråga om priser och kostnader visar att ökade arbetskraftskostnader och sjunkande exportpriser också bidrar till att förklara denna utveckling. Exporten är fortfarande cirka en femtedel lägre än före krisen och den var fortsatt svag under 213 med högfrekventa indikatorer som tyder på att detta övergripande dåliga resultat inte kommer att förbättras. Den privata konsumtionen, som har varit den viktigaste drivkraften bakom tillväxten sedan 21, har tappat fart på grund av en sviktande inkomstökning. I motsats till tidigare år förväntas konsumtionen inte lämna något positivt bidrag till tillväxten 213. I början av 213 höjdes momsen med en procentenhet och inkomstskatten höjdes också. Minskande sysselsättning, sämre utsikter till löneökningar och höjda skatter gör att konsumenternas förtroende dämpas. Den minskade konsumtionen uppvägdes endast delvis av en minskning av hushållens sparande. Konsumenterna har blivit försiktiga och senarelägger inköp av varaktiga varor. Det är mest uppenbart när det gäller bilförsäljningen, som låg på en exceptionellt låg nivå 213. Utlåningen till hushållen fortsatte att växa och hushållens skuldsättning steg till 16 % av den disponibla inkomsten, vilket dock inte bidrog mycket till att stödja den totala efterfrågan. Framöver förväntas den privata konsumtionen åter börja öka, men i långsammare takt än före krisen. Som på andra håll i Europa har investeringarna också stannat upp på grund av företagens låga förtroende som är en följd av svaga ekonomiska utsikter. De fasta bruttoinvesteringarna minskade 212 och beräknas ha minskat ytterligare under 213. Minskningen berör alla sektor (byggsektorn samt maskin- och utrustningssektorn), samtidigt som investeringarna utanför byggbranschen är låga jämfört med jämförbara länder. Det kastar en skugga även över den potentiella tillväxten. Efter att länge legat kvar på tidigare nivåer har inflationen minskat under hela 213 till följd av den svaga ekonomin och sjunkande energipriser. På grund av lönetröghet och stigande energipriser i kombination med ekonomins stora energiintensitet låg inflationen på högre nivåer i Finland än i andra länder i euroområdet. Trots momshöjningen 213 och ytterligare skattehöjningar under 214 minskade HIKP-inflationen till 2,2 % år 213 och förväntas sjunka ytterligare under Under 213 berodde denna utveckling till stor del på sjunkande energipriser, medan ett fortsatt negativt produktionsgap och lägre löneökningar förväntas ytterligare dämpa inflationen under Efter en stadig försämring håller bytesbalansen på att stabiliseras. Översynen av bytesbalansens komponenter i avsnitt 3 visar att flera strukturella faktorer förefaller ha spelat en betydande roll i den fortsatta försvagningen av Finlands externa ställning mellan 22 och 211. Bytesbalansen beräknas ha stabiliserats ytterligare under 213 (-,2 % av BNP), eftersom en nedgång av importvolymstillväxten förväntas mer än väl ha uppvägt en uppmjukning av exportdynamiken. Eftersom konsumtionen och investeringarna förväntas vara fortsatt svaga beräknas handelsbalansen vara nära noll år 215. Produktionens och arbetsmarknadens utveckling hämmar den finanspolitiska utvecklingen, trots de avsevärda korrigeringsåtgärderna. Den låga tillväxten under 213 återspeglas i de automatiska 13

14 2. Makroekonomisk utveckling stabilisatorernas inverkan och ger en beräknad försvagning av de offentliga finanserna med,6 procentenheter. Budgetunderskottet hamnar därför på -2,4 % av BNP. Det kommer dock att öka marginellt under 214, till stor del till följd av minskade intäkter mot bakgrund av de svaga tillväxtutsikterna. På grundval av denna utveckling beräknas den offentliga skulden nå 6,4 % av BNP år 214 och de dämpade tillväxtutsikterna kan göra det svårare att vända skuldutvecklingen på medellång sikt. Arbetsmarknaden är ganska krisens början stabil sedan Den finska arbetsmarknaden har gett relativt goda resultat under krisen mot bakgrund av ekonomins pågående omstrukturering (diagram 2.1). Den (säsongsjusterade) arbetslösheten låg på 8,1 % i juni 213, vilket är under EU-genomsnittet på 11 %, men något över Sveriges och Danmarks nivå. Under perioden steg arbetslösheten i Finland med endast 1,3 procentenheter, dvs. bland de lägsta ökningarna i EU, medan sysselsättningsgraden var den sjunde högsta i EU (212). På samma sätt har andelen ungdomar och långtidsarbetslösa i det totala antalet arbetslösa ökat måttligt i förhållande till de nivåer som gällde före krisen. ( 1 ) Om man tittar på förhållandet mellan arbetslöshet och lediga platser tycks Finland röra sig längs samma Beveridgekurvan( 2 ) som före krisen, vilket tyder på en stabil underliggande matchningsdynamik på arbetsmarknaden. När det gäller lagstiftningen om anställningsskydd förefaller indikatorn för hur strikta de bestämmelser är som reglerar anställning ( 1 ) Enligt det finska arbets- och näringsministeriet beror den växande arbetslösheten i Finland främst på längre arbetslöshetsperioder snarare än på ett större antal arbetslösa. Finland, Sverige och Danmark är dock de länder som har de kortaste genomsnittliga arbetslöshetsperioderna i EU, med stöd av de relativt stora och ökande belopp som spenderas på aktiva arbetsmarknadsåtgärder. ( 2 ) Beveridgekurvan är den grafiska framställningen av förhållandet mellan arbetslöshet och vakansgraden (antalet lediga platser uttryckt som andel av arbetskraften). Den har lediga platser på den vertikala axeln och arbetslöshet på den horisontella axeln, och sluttar nedåt, eftersom en högre arbetslöshet normalt hänger samman med ett mindre antal lediga platser (för en ingående beskrivning av analysen och dess metodik, se rapporten Labour market developments in Europe 213.) och uppsägning i Finland ligga i linje med jämförbara länder i regionen.( 3 ) % Diagram 2.1: Arbetsmarknaden Arbetsmarknadsdeltagande (rhs) Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Andel ungd.som är arbetsl./sakn. utb. pl. Långtidsarbetslöshet Vid en mer ingående granskning av den finska arbetsmarknaden ser man dock vissa brister. Skillnaderna mellan de regionala arbetslöshetsnivåerna i Finland ökade markant under krisen och nådde en nivå som var högre än i något annat jämförbart land (diagram 2.2). Arbetslösheten bland lågutbildade arbetstagare har också ökat, vilket har lett till att skillnaden mellan lågutbildade och högutbildade arbetstagare är bland de största i regionen, medan antalet deltidsanställda ligger kvar på avsevärt lägre nivåer (diagram ). Denna utveckling tyder på att den finska arbetsmarknadens förmåga att anpassa sig till den pågående omstruktureringen inom de traditionella branscherna kan vara ganska begränsad. ( 3 ) Även om reglerna om kollektiva uppsägningar är svaga och det inte finns några avgångsvederlag i Finland, överstiger skyddet mot individuell uppsägning av fast anställda OECD-genomsnittet (indikatorn ligger nära Frankrike och Sverige, men betydligt högre än Danmark). Om man dessutom tar hänsyn till visstidsanställningar (som är vanliga i Finland) och arbete för bemanningsföretag motsvarar reglerna OECD-genomsnittet. (OECD, 213) %

15 2. Makroekonomisk utveckling Diagram 2.2: Skillnader i regional arbetslöshet, valda länder Finland Danmark Tyskland Nederländerna Sverige Källa: Kommisionens avdelningar, LAF-databasen Andelen äldre i befolkningen ökar snabbare än i andra EU-länder, vilket påverkar utbudet av arbetskraft. För närvarande råder det brist på arbetskraft främst inom yrken i den offentliga sektorn såsom hälso- och sjukvårdspersonal, socialarbetare, specialpedagoger etc. Det råder också brist på entreprenörer, men inga brister rapporteras för yrken inom industrin.( 4 ) Dock väntas företagen börja lida brist på arbetskraft inom en nära framtid, eftersom antalet personer i arbetsför ålder väntas sjunka från och med 213 till följd av befolkningens åldrande. Detta skulle i sin tur kunna påverka löneutvecklingen och produktiviteten pps. Diagram 2.3: Arbetslöshetsgap mellan lågutbildade och högutbildade arbetstagare Finland Danmark Tyskland Nederländerna Sverige Diagram 2.4: Deltidssysselsättning som del av den totala sysselsättningen % av total sysselsättning Q3 Finland Danmark Tyskland Nederländerna Sverige Tillväxtutsikterna är fortsatt dämpade Tillväxten väntas inte återvända före 215. Det beräknas att ekonomin under 213 krympte med 1,5 %, vilket enligt beräkningarna kommer att följas av en svag återhämtning på,2 % år 214, och därefter en ökning till 1,3 % år 215. Detta förutsätter att nettoexporten understöds av världsekonomins gradvisa återhämtning och att investeringarna ökar i takt med att osäkerheten minskar, samtidigt som exporten fortsatt påverkas av omstruktureringen av den exportinriktade industrin. Såväl den ihållande arbetslösheten som lägre lönehöjningar kommer att hämma privatkonsumtionen. På den positiva sidan kan nämnas att kreditvillkoren är fortsatt förmånliga och att efterfrågan inte begränsas av minskad skuldsättning. Efterfrågan på lån kan alltså komma att stiga om förtroendet ökar igen. De huvudsakliga riskerna ligger i att det går sämre för omvärlden än väntat samt i den inhemska politiska osäkerheten och den pågående industriella omstruktureringen. Riskerna för den framtida utvecklingen är väl balanserade och hänger bland annat samman med omvärlden och framtida finanspolitiska val. Den industriella omstruktureringen kan också befinna sig en mer avancerad fas än vad man för närvarande tror och kan leda till snabbare tillväxt än väntat, också tack vare arbetsmarknadsparternas avtal om måttliga löneökningar. Omvänt kan ( 4 ) Arbets- och näringsministeriet i Finland på grundval av Ammattibarometri III/213 som innehåller uppgifter om arbetsmarknaden för över 2 yrken. 15

16 2. Makroekonomisk utveckling förlusterna av exportandelar bli större än väntat eftersom Finlands traditionella industrier utsätts för strukturella utmaningar och konkurrens. skulle minska riskerna med hushållens finansiella situation. Det verkar inte finnas något omedelbart behov av skuldsanering inom den privata sektorn. Efter en mindre nedgång 211 nådde den privata sektorns skuldsättning en ny topp på 158 % av BNP år 212, men riskerna tycks vara begränsade. Icke-finansiella företag står för nästan två tredjedelar av de privata skulderna och återstoden innehas av hushåll. Med tanke på att företagen för närvarande är nettolångivare till den övriga ekonomin, är tillgången till finansiering fortfarande god och på en aggregerad nivå förefaller det inte finnas något omedelbart behov av skuldsanering. Som påpekades i den tidigare fördjupade granskningen speglar ökningen av de icke-finansiella företagens skulder potentiellt ett ökat intresse för lån i samband med de historiskt låga räntorna samt gränsöverskridande koncerninterna lån och det faktum att multinationella företag koncentrerar en del av sin skuld i Finland. Finansmarknaderna förtroende för den finländska ekonomin är hittills orubbat och finansieringskostnaderna är fortsatt låga för låntagare. Även om hushållens skuldsättning fortfarande ligger under de ohållbara nivåer som iakttogs i vissa andra EU-länder i början av krisen har den ökat stadigt sedan 21. Hushållens skuldsättning har ökat stadigt från 62 % av den disponibla inkomsten år 21 till 16 % år 212, vilket är något lägre än genomsnittet i EU. Med tanke på de faktorer som begränsar utbudet av bostäder, t.ex. svag byggverksamhet och relativ brist på mark, skulle den ökande efterfrågan på bostäder kunna utöva ett överhettningstryck på priserna på medellång sikt och leda till ytterligare ökningar av hushållens skuldsättning. Dessutom kan de samlade uppgifterna om priser dölja regionala skillnader, eftersom priserna steg mest i Helsingforsområdet. Även med hänsyn till hushållens relativt låga överskuldsättningsgrad vad gäller bostäder, förväntas inte någon plötslig minskning av skuldsättningen inom en nära framtid, men utvecklingen på hypoteksmarknaden behöver följas noggrant, särskilt med tanke på en potentiell ökning av bolåneräntorna. Åtgärder för att begränsa ökningen av hushållens skuldsättning 16

17 2. Makroekonomisk utveckling Tabell X: Prognos Centrala ekonomiska, finansiella och sociala indikatorer - Finland Real BNP (på årsbasis) Privat konsumtion (på årsbasis) Offentlig konsumtion (på årsbasis) Fast bruttoinvestering (på årsbasis) Export av varor och tjänster (på årsbasis) Import av varor och tjänster (på årsbasis) Produktionsgap Bidrag till BNP-tillväxt: Inhemsk efterfrågan (på årsbasis) Lager (på årsbasis) Nettoexport (på årsbasis) Bytesbalans (betalningsbalans) (% av BNP) Handelsbalans (% av BNP), betalningsbalans Handelsindex för varor och tjänster (på årsbasis) Nettoutlandsställning (% av BNP) Nettoutlandsskuld (% av BNP) Bruttoutlandsskuld (% av BNP) Exportresultat jämfört med de mest utvecklade länderna (5 år, förändring i %) Exportmarknadsandel, varor och tjänster (%) Hushållens sparande (nettosparande i procent av disponibel nettoinkomst) Privat kreditflöde (konsoliderat, % av BNP) Den privata sektorns skuldsättning, konsoliderad (% av BNP) Deflaterat husprisindex (på årsbasis) Bostadsinvesteringar (% av BNP) Finanssektorns samlade skulder, ej konsoliderade (på årsbasis) Kapitaltäckningskvot för primärkapital (1) Total kapitaltäckningsgrad (2) Brutto osäkra och nödlidande lån (% av totala skuldinstrument och totala lån och förskott) (2) Sysselsättning, personer (på årsbasis) Arbetslöshet Långtidsarbetslöshet (% av den aktiva befolkningen) Ungdomsarbetslöshet (% av den aktiva befolkningen i samma åldersgrupp) Arbetsmarknadsdeltagande (15-64 år) Ungdomar som inte är sysselsatta eller i utbildning (% av den totala befolkningen) Personer som löper risk för fattigdom eller social utestängning (% av den totala befolkningen) Personer som löper risk för fattigdom (% av den totala befolkningen) Allvarlig materiell fattigdom (% av den totala befolkningen) Personer i hushåll med mycket låg arbetsintensitet (% av den totala befolkningen) BNP-deflator (på årsbasis) Harmoniserat konsumentprisindex (på årsbasis) Nominell ersättning per anställd (på årsbasis) Arbetsproduktivitet (real, per anställd, på årsbasis) Enhetsarbetskostnad (hela ekonomin, på årsbasis) Real enhetsarbetskostnad (på årsbasis) Real effektiv växelkurs (enhetsarbetskostnader, på årsbasis) Real effektiv växelkurs (HIKP, på årsbasis) Saldot i de offentliga finanserna (% av BNP) Strukturellt saldo i de offentliga finanserna (% av BNP) Offentlig bruttoskuld (% av BNP) (1) inhemska bankkoncerner och fristående banker. (2) inhemska bankkoncerner och fristående banker, utlandskontrollerade (EU och icke-eu) dotterbolag och utlandskontrollerade (EU och icke-eu) filialer. Källa: Eurostat, ECB, AMECO. 17

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 46 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport Sverige 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga och

Läs mer

Makroekonomiska obalanser Sverige 2014

Makroekonomiska obalanser Sverige 2014 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för ekonomi och finans Makroekonomiska obalanser Sverige 214 ANGE PUBLIKATIONSNUMMER TACK TILL Denna rapport utarbetades på GD Ekonomi och finans under ledning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Fördjupad granskning av SVERIGE

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Fördjupad granskning av SVERIGE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.4.213 SWD(213) 124 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Fördjupad granskning av SVERIGE i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1176/211 om förebyggande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2014 SWD(2014) 428 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Bedömning av 2014 års nationella reformprogram och konvergensprogram för SVERIGE Följedokument

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Konjunktur laget Augusti 2014

Konjunktur laget Augusti 2014 Konjunktur laget Augusti Konjunkturläget Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-- Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 750 final BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2013 SV SV INLEDNING

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft

KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012. Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft KONJUNKTURRAPPORT 30 oktober 2012 Globala värdekedjor och tjänsteinnehåll driver svensk tillväxt och konkurrenskraft Almega är de svenska tjänsteföretagarnas arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2003

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2003 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2003 Helsingfors 2004 B 7/2004 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2003 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2004 ISSN 1237-4342 EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2004 INNEHÅLL

Läs mer

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU

2007 2007 RT 2007 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPO 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 KEN TRALBAN 2007 CEN 2007 PEISKA RO EU SV E U RO P E I S K A C E N T R A L B A N K E N Å R S R A P P O RT 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT Alla ECBpublikationer under 2008 kommer att ha ett motiv från 10-eurosedeln. ÅRSRAPPORT Europeiska centralbanken, 2008

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Tillväxten mattades under 27...sid 3 BNP-tillväxten var 2,6 procent under 27, vilket var den lägsta sedan 23. Det fjärde kvartalet blev den kalenderkorrigerade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Ura 2003:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Bo Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT Alla ECB publikationer under 2009 kommer att ha ettmotiv från 200-eurosedeln. Europeiska centralbanken, 2009 Besöksadress Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer