Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne. Donald B. Wagner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne. Donald B. Wagner"

Transkript

1 Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne Donald B. Wagner

2 C H N A S A N D E [,, NDUST ()C STATSFORFATTNNG, re UNDDn tr i',t"t'lil.stilt ()lt (:1il:\ t,:sllttn tts tf{)t.ttnl,t)ntn-(;. strdtir ()0t BRUti. SAMT N()TSEn Oil,tArA\*, St.ilU lt. fl. OnTDR. Al' C. F. LLJEVALGH. e --) tlltsri --[,Prrrritl i/ Vtct' {ottrrrrt.lf f lratry(h,,t. t M.y"!t'' (:/rtrl(tn l;r,n'lholnr S T O C K O L [f, TRYCTT OS JOr. ljl]cr(lr1\\, 84S.

3 rnnenilr.. ), t Rapport till Kongl. Comnerce-Collogium.. Pag. l. Traotaten med China. D,2. Tull-Tarilfon D 64. Mynt- och Bonlv[rondo.. D E7. illtt, Uil och Vigt, )) 94. Opium,, 98. Salthandoln.. )) lll. tlotaller. >> ll4. Sl.ogsproduktor,, 127. Smaltz, Stockfisk m. m. D 132. Nlgra ord om Skopp m. m.. )) 137. Th6 > r4r. Eillo. )) t48. Bomulf,> 152. Oljor. )) 156. Vogetabilisk Talg D 166. Yegotabiliskt Yax.,) 168. Staden Canton. )) 169. D:o llfacao.. )) 230. D:o HongLong.. )) 214. D:o Amoy.. )) 237. D:o Fu-chu-fu. D:o Ningpo.. )) 245. D:o Shanghai )) 255. D:o Suchau. )) 279. Handoln mellan Singapore och China. >t n Surnatra )) 289. Hondeln mellan Macassar, Borneo och China,> 292.

4 vltl llvalfiske pfi Chinas kust Karavanhandeln mcllan Rvssland och China Liu-Chiu-Oarnc Doktryclicri-konstens, Klutcts och Compassens uppfinning Religions-frihct i China Chinese.rncs bcgrcpp om Skapclsen och Naturkrafterne Clrinas tidrliltning Chinas l)r'urstier Chincsiskir tcgcringen lmbctsnriin i Canton. Chinosclnos Scder och Bruk samt Statistik. G iftcrrnii s-ce remonier Chinosislia Ordsprik,, Japan )) llashoc-oarne )) Siam.,) Siamesclnes ursprung oclr religion. Planoher: l, l)ortriitt :rt Ki-l'ing. 2. Krvo-tir,n-rrhi-chri (r'uttenhjul irf llanrlrrr). 3. Ling-pi-rni (lisrqvlrn). 4. Shi-san-lrong (utlindskl!'altr-rlicltrc r (ianton)' 5. Tompel vid tracao.,) )) D,)oR : r. 6. Chinesislit rum med tr'o unqa daurer och cn t.ienst'llickir. t 'ill lhnql. laj:ts och Rikets Conrmer.ce-Colleqium. tltitt iitlrrlrrarl at mig mcdderari instruction fiir dcn pf, l(rrr;il. ll,j:ts rriirli;;a lr.ftrrr'irri; fiirctagna och fulrrirrda-dc r'tn till rrrlir,rr ur:h Clrirra, liir ja;; dcn iiran att, under llx,t,r;rntrrlo nf rh. lrlllr Silr;;nporc or:lr lllanila afsiinda rap_ lxrtlrrr dgrhr lrr,lrrllr.lronr lrnrrrft,lrr i Chirra och 6irl!h;l (lrr'rlrr[n rl rrrrr,rrig.st 'rror. s,iirrurra som anses lunlo bltfrn uf rrrtrcssr, fiir dc liiircrrutlc llikcnas handel rx.b ri,ifrrrt. lf.'rru lr.r.ilr,ls* rrurhlr.rdt och rirven kunnat ftire dottn rorn oll.rrrnlrl, orn ie kc tlcrr lrlncblse intriiff, i, att oft,hl rf rlo honrllirrgur pil lrrilka dcu skulle grundas, lhln,h nrorl fortrg fiir,,,,,tt'unrrdc af karautiins behandllll r'l'ri*rl, hitlrr'rrrril lrrlr:k.t scrarc iin jag pijiriikrrat. S[ frtrrrt rlo nreddclarrdc underrdttelsenra lyckus att tdrlo 31ji.s1 irrtrcssc hos lraudlunde och skeppsretlare, sfr lyr'lr.r.rncdlcrtid dcn niirvara'de tidpu.kten, dfl rrandel or'lr rjiifurt irrorn Europa hotas mcd ett temporrirt stirhrrl0rrrl, just vilra egrrad att leda spekulutiorren pii nva tuflarr rletn rnarr cj lika gcrrra lrctr6der sf, liingc skepp u:h l'litolcr finna full och lii.a'r.lc syssclsiittning l[ l; grnlo, viil kiinda handelsplatscrna. l.'iir ott i grund studcra det stora Chinesiska rikets l,lourlu hn'dcl skulle lortrras flitiga lorskniugar, oafbru-' r,t f'rlsatt. urrdcr cn hal manslkler. Sprflk, sctlvanor rx'h irrtrcssclr upgrstnlrlir lrindcr mot r_.rhiiilandet lf s6n_

5 Ll,a ill:ta Lt,t:R. letaller. lri China producerar guld, silfv&, hvit och riid koppar, bly, tutanego och jeru, samt mfrhiiuda n&got tenn, hvilket likviil af m$nga bestrides. Gulil erhtlles genom vaskning, mest i provincerne Yun-nan och. Sz-chuen, n[ra grdnsen af det gamla Birmaniska riket, hvars ymniga tillgfrng p& denna tidla metal iir vdl hekant. China synes guld siillan i riirelsen, annorlunda dn sasom handelsvara, och deraf tillverkade smycken liro mindre allmdnna der. 6n i arrdra Asiatiska liinder. Chineserne anse icke sjelfve, att den inhemska guldproduktionen iir stor, och kunna ej lemua tillfiirlitliga unrlerrlttelser om verkliga beloppet; likviil finner man vid nogare forskningar att stora qvantiteter deraf utg& till ndien. Silft:er frambringas ps {lere stdllen inom det Himmef ska riket, men svrrnerligast i provinsen Yun-nan, som alltid niimnes i fiirsta rumnret, dff frliga iir om iidla nietaller. Till produktionerrs betydenhet kan man sluta af den massa silfver, som under de sist liirflutna Aren, enligt hvad kiindt 5r, afg$tt till ndien i betalning fiir opium och till England sfsom krigstribut. ngen nation, pfl samma st$ndpunkt af civilisation och lefnadslyx, brukar sfl litet silfver som Chinesernc. Vid de stores i iifrigt lysande m6ltider ser man icke en sked eller annan pjes af silfver ftir nyttjande eller prydnad. Allt serveras der p6 porslin, eller pd emaljerad koppar, med en och annarr artikel af hvit koppar. rltlt!-l)i"llri r

6 !l ETA t,t-br. tfti Det silfver som finnes i landet anviirrdes till bytesmedel, och riicker derfiire biittre till, rin hos nationer, hvilka draga en sii. stor del af den iidla mctallcrr frfln riirelsen till skf,pen och skiinkarne. Koppar, hvit, iir en vacker och nyttig naturlig alloy i China, hvilken, viil arbetad, niira liknar silfvcr. Priset pfl deu btista iir 59 ri 40 piaster pr picul ellcr circa 948 R:dr B:ko pr skeppurrd, och tillgf,ngen tir ymnig. GTtpar, riid, ingfir i tillverkrrirrgen af landets mynt och korrsumeras dcrfijre i olantlig qvantitet. Afven af dcrrne metall lt'mrrar l'un-nun stiirsta bidragct, hvarjemte llerc andru grrovirrser produccra mer och miudre dcraf. Frfiu Japan infiircs mycken riid koppar, likasonr frfln Peru or:h Chili; likviil ilterutfijres en stor del deraf till lrrdien. Priset iir 95 i 9B piaster pr picul. 7'enn infiircs frf,n Ba tavia och Singapore, och prisornc l)ii dessa orter rcglera mcrerrdels derr Chinesiska marknadcrr liir dcrrrra rrra. l)et har emedlertid hiindt, ttt dcn kurrnat kiipas i Carrton liigre dn pfi produktionsorterne, men en kiipare milste noga prtifva godheten, fiir att ej blifva bedragen, ty Chineserrre fiirsiitta den med bly, och tillverka sfiledes en alloy af sfrmre beskaffenhet, fastiirr af vackert utseende. lly frambringas pfi mtnga sttillen i Chiua, hvarjemtc ornkrirrg /10,000 picul. irligen infiires, nu mera rriistarr uteslutaude frfin F'iirenta Staterna. 'roduktionskostnaden i Chirra liirer uppgf till omkrirrg 5 piaster pr pirrul, och arbetct i blygrufvorna niittns cl'ter priset i Cauton. Vid tillfiille n, d$ en stor tillfiirscl ul' utliirrdskt bly trycker priset, instiilles arbetet, och biirjus ej fiter, fiirriin det hii.it sig tillriickligt fi)r att il

7 116 MEr^L.ER. lemna en skfilig vinst. Det har under seuare tren varierat mellan 6Yt och 6% piaster pr.picul. En stor miingd blv arrviindes till bekliidnad af th6- och camphertlfdor. Det 6r intressant att se de enkla medel som Chinesen, i brist ps valsv'erk, anviinder, ftir att $stadkomma de tunna platarne lbr detta iindamal. Hela [abrikerr utgiircs af en litcn jernpanua, en slef, 9 sllta stenar, likuandc dcm som begagnas af litografer, samt nflgra ark papper. )en ettc stenen iir liggande, medan fabrikanten med eu hsnd h$ller den andre stenen' som iir betiickt mcd papper, upplyftad, samt med andra handen uthiiller det smhlta blyet pfl den liggande stenen, och derp& nedslfrpper den attdre, dfl plflten i iigonblicket iir ftirdig, och sfr sliit som hade den passerat de finaste valsar. Tutanego, en blandning a[ zink, koppar och jern, iir den metall hvaraf det nu mera fiirsiimrade myntet (Cash) hufvudsakligen best&r. Den produceras inom landet till otrolig miingd och inftires ifven fr$n Cochin-China. Fiirr iin Schlesisk zink allmhnt bragtes i verldshandeln, utftirdes $rligen fr$n China 50,000 picul tutanego endastill ndien, och, sflsom bekarrt, alskcppadcs dcraf fven till Europa. Nu har utfrjr,qeln ttiira upphort. Priset var fordom 1,3 i 14 piaster pr picul, men iir nu blott 6 % till 9 piaster, efter qvalitct, som varierar betydligt i mfrn af stiirre lillsats af silmre mctall' tb45 och 44 infiirdes till China frtn ingland rdtt betydliga qvantiteter zink, och s[ldcs i fiirstone med god viust, men importen trar upphiirt till fiilje a[ iikad produktion af tutanego iuom China samt derafiiljande ltigre pris iifven pf, zink. Ndstan all fabrikation i China bedrifves pli sf, enkelt shtt och utnrt dvrbara byggnader f #f, a t.. t MEr.rLt.DR. eller redskap, att deu kau insttillas genast, sfl suart dagens pris icke lemnar vinst tt tillverkaren, samt upptagas &ter i det iigonblick d& priset hiijt sig..producenten i Chiua spekulerar ej pff framtida hiigre pris, utan vill genast afsdtta sin vara, efter hand som den tillverkas, med beriikning af st lfrg vinst som miijligt; eller ock afskedar han sina arbetare och lf,ter sitt af bambuhyddor besttende etablissement hvila. Detta fiirh&llande verkar deremot till spekulationer a[ andra personer, dfr cn vara fallit under sitt vrirde. Dessa giira dfl stiirre uppkiip dcraf, och parrtsritta varan hos nf,got baukirhus, som lcmual omkrirrg 1'n:dclar af viirdct i pcnningar, och derigenom siitter spekularrtorr i tillfiille gijra nya uppktip till /l g5nger stiirre belopp iin hans eget kapital skulle hafva medgifvit. Chineserne, som med skiil kallas Orientens Judar, hofva i allm:inhet stark biijelse ftir spekulationer, och slisom gotlu knlkvlatiircr uiija dc sig med eu ringa frirtjerrst, i fiirlrilllurrdc till uffrirerrs belopp, och se isynnerhct p0 hostig omsiittning af kapitalet. Siillan handlar rr0gott ensam, utan 4, 5 i 6 personer, eller flere, sammanslfr gemenligen sina fonder, rlfi de biirja en riirelse. Till fiilje af den hiiga penningriintan, iir det emedlcrtid bankirhusen som skiirda den stiirsta vinsten uf fiire[ullondc spekulationer. Qoickstlfaer finnes i China, men importen frf,n Europo nedsiitter priset ofta s$ figt, att arbetet i grufvorrrn m$ste instdllas. f)et varierar mellan 90 och 140 piostor pr picul. Jcrn. Chinos stora folkmringd, htigt uppdrifna Akerbruk, rn0rrgfaldiga sliijder och ndstan orllneliga farkoster af ll7

8 Lr.B olika storlek, borde l'iirutsiltta en omiitlig ftirbrukning af jerrr, hvilken likviil, ehuru stor, icke stfrr i vanligl, fiirhallande till folkmiingden och industrien. Flere orsaker verka gemensamt till en inskriinkt jernkonsumtion. l:o Finrras, med undantag af de uiirinast Tartariet belrigna provinserna, inga landsvdgar och fiiljoktligen inga f, k don. 9:o Giiras spik, bult och jernbeslag umbflrlige genom bambu och rotting, som fiiretrfrda deras stiille der, hvarest vi skullc finna dem oundviklige ntidvdndiga, t. ex. vid {sttenverk. Sfldana byggas i China utan att dertill ett lod jern arrviindcs. Btt vattenhjul af iinda till 50 fots diameter fiirfdrdigas, med urrdarrtag af stocken, blott af bambu och rotting, det ena iimnet till ltitar, armflr och skoflar, det andra till fii'reningsband; och det iir fiirvflnande att se derr styrka och varaktighet som dermed vinnes. l'artyg, till och med de Kejserlige krigsjunkerne, begagna allmrint aukaren af hf,rdt trdd, hvars klor?iro fdstadc vid stocken med.jerrrrirrgar. Nflgot smide erfordras vril fi-ir stiirre junker, nren likviil obetydligt i fiirhallande till bruket i Eurolra. \lirrdrc jurrker och bfitar iiro ffistade mcd rotting pfl {lere strillen, der vi skulle anse jernbult och beslag oundvikliga. 5:o Aro Akerbruksredskapeu i China till stor det berriknade pfr menniskokraft, och sfiledes liitta. P& err plog ser man, med undautag af billerr, iutet jeru. lusgerad, sflviil som sjelfva lrusen, sakna allt jern, och verktyg fiir sliijderna fiirete blott jern i miniatyr. 4:o Liigga polisfiirfattningarne ickc ringa hinder mot eu stiirre fiirbmkniug trl'icrlr. l)crr soln ilrrrchal'vcr r:lr ETALLE. stiirre qvantitet jerrr,,,iin niidvdndigt erlordras fiir riirelsens dagliga behof, blir misstiinkt och blottstiilles fiir myndigheterrras fiirftiljelse och prejerier' Auledningen uppgitves af mandarinernc vara den, att man fruktar jerneis. otillbtirliga anviiudande tilt vapen mot den best8- ende ordnin$en, och sffsom ett medel till skaparrde och untlerlittande af de ofta fiirekommande uppresningar i orterna. Jernhandeln rir derfiire s& vida underkastad monopol, att endast vissa, a localauktoriteterne privilegierade jcrulrandlarc, tilliitas htllla metallen till afsalu, och desse underkastnstriing uppsigt och bctydlig borgeu 'tir upptyllarrtlet af vissa fiircskriftcr. rtgert transport af jern fi, ske utan licence. Jernhandlarne ffl ej siilja utiifver en viss qvantitet till hvarje porson' och iiro skyldige till ansvar om de afyttra nilgot jern till liisa personer' tjufv0r och sjiiriifvare. l'iir anstallaude af ftirsirk, iinskade jog lrcmliiro e1r viss qvantitet Chinesiskt jern af olika tortor' nretr miittc clcrvid mycken svfirighet, emedan man pflstod, utt ej stiirrc qvatttum iin l0 catty eller 14 skfflp' iirt siiljas till en person. Det Slef stledes niidviindigt att siinda olika personer till llere bodar ftir att samla picul jern. Niistan iifverallt i det inre af China finnes jern' mnlnt, oclt tackjcrns-blfisnirrg idkas der sfrsom folknhring i sm0 stjclpugnar. Stiirre gjuterier finnas viil dfven' der 100 orbetare iiro anvfrnde p& ett stiille, men st8ngjerns' bruk alldeles inga, ej heller fiirekommer nagot stangjern i horrdeln. Allt tir i sm& bitar. Smedcrne begagna smff smiiltstycken, mer och mindrc arbetade, hvilka skilias genom beniimning af en g'd'ng eldatlt oclt tud, gdnger eldadt. t9

9 t90 uer^llea. )e stijrstc lrafva form och' storleh a[ ett vauligt stopsmf,tt, och frircliomma cj sfl ofta som de miudre, hvilka aro 4 i 5 tum linga, 9 -l'r tum breda och % A 9 tum tjocka, eller ock 5 il /t tum lflnga 9'/, um breda och l'/, tum tjocka. )cssa iiro blott en gilng eldade. d. v. s. direkte fr&n sm?iltugnen. De tvfl gtngcr eldadc iinrncs-st1'cken iiro biittre hamrade, och innelrfflla dels 5 turns liirrqd och l,zn tums fyrkant, dels 5 i 6 tums liingtl, 5 i lt tunrs bredd och tums tjocklek. lleggc slagcn utsmidas i varrliga smedjor, till tenar af omkring 90 tums l[ngd, % till '/n tums bredd och t l h l, tums tjocklek, af hvilka sedan tillverkas allahanda smiden, synnerligast spik. Det Chinesiska jernet iir liitt arbetadt, och dcrtill anviindes bflde triidkol octr stenkol. Pusten bestlr af en pfr 45 graders lutning stflende trtidcylinder af B h l0 trrms diameter, ellcr ock af en fyrkantig lffda, begge fiirsedde med en piston, som sittes i riirelse af en karl, hvilken afliises efter i minuters arbete. Ombytet sker sfl hastigt att pistouen ej ett iigonblick stadnar. Chiuesiska smcdcr arbcta lirrt och viil, samt mot sf, ringa arbetsliin, att skillrrarlcrr ipriset mellan iimnesjer- tet och klensmidet iir ftirvilrrandc rirrga, isynncrhet dii i betraktande tages, att endast mcnnishohand, utan riugaste bitriide al maschineri, Sstadkommer det senarc. Det iir troligen blott i Chiua, som mirn lflr se 5 i 4 af dessa Vulcani liirjungar, alla med tobakspipan i nrunncn, utan att deraf gcneras, med stijrsta skickliglrct handtera sliig- Bin, ihtirrder, hvilka till form oclr dirneusiouer suarare skulle tros vara rimnade At en qvirrna iin eu smed. fjnder de sednare Aren hafva Chineserue biirjat auysuda fiir stiirrc junker kettingar al' jerrr, i stiillet fiir de., rlrr,tlr-rin, 191 vanliga styl'va aukartiigbn af rottirrg eller af yttre cocosskalets fibrer, likviil hiir det.ta iinnu till undantagen frfln allmiinna bruket, A[ueu set man ltiir och der, isynnerhet pfl-fokiens junker, attkareu af jcrn substitueradc fiir de gamla triidankareu. Sfrdana tillverkas i en vanlig, oftast pfl gatan placerad srnidesh:ird, medclst hopvtillning a de ol'van beskrifne jcrrrtenar, *rvilka hopknippade liiggas i elden, hvarefter dc af 5 arbetare iemte mtistaren sammanviillas, hvarvid tvir pustar pfl en gflng begagnas. De hemfiirdc profver pl Chinesiskt gjutgods vittna om ovaulig skicklighct, islnncrhet df, man jemnfiir pjesens ltitthet mcd dcss stora 1ta. Chiuescrne besitta konstctr att sammanfoga siinderbrutna e{tekter af g.jutjern. strider och byar miiter man stfindigt personer, hvilka, biirande en liten apparat, hijgt utropa sin skicklighct att laga gamla jernpannor, hvilken de iifven pfl ett fiir Buropeen fiirvffnande siitt bevisa, genom cn triitt sammanlogning, p?r ett par minuter, a[' dct lrrustnu kiirlct, som dcrelter blir sfl godt som cl,t nytt; och jog hur o{'l.a sctt denna lagning bctalas blott med tvfi styfver. Artisten sm'ilter i en sked, medelst lampa och blirsriir, {itskilliga pulver, hvaraf massan meil en th6sked irrlrtlles i sprickan, mcdan mannen med (ingrarne intrt'cker den frfln bfida sidor, etr liten bit i scrrdcr, och rlr:rvid begagnar ptfper fiir att icke brdnna sig. Bn fiiga mrirhbar upphiijning betecknar strillet tler sprickan varit, men kiirlet anses der vara starkare iin l'iirut. illiirrga glnger har jag uppgjort kiip om en sfldan n;rparat, undcr vilkor att ffi liira konsten, men aldrig har rlt.t lrckats mig brirrga siiljaren till iirligt uppfvllande af tletta vilkor. Jag ltal emcdlcrtid ffltt ldltc af pii

10 '129 Mrr-{r.l.ttn. strillet bosatte persorrer, att lramdeles lil mig tillsilnd err fullstiindig bcskrifiring ph de iimnerr som anvdndas. Srril tillverkas i en niira Cantorr beliigen stor stad, beniimnd Fashan, i den folkrika och fiir sin lyx och sina mfinga fabriker celebra staden Suchau, samt pfi flere andra ortcr. Fiirbrukningen af stlil, elruru icke obetydlig, stffr likviil undcr lanligt fiirhflllande till miingden af arbctandc intlivitlcr. lliinga vcrlityg bchiifva vtil stfllsiittas, mcn dc iirr-r i allmtinlrct smfiniitta och brukas med liitt hand. Dcn Chinesiska grauiten anviindes mycket, meu den hr s& liitt arbetad, att den icke niiter mcjseln sfl mycket som v&r. Chinesiskt stirl egcr sii bcsttimdt fiiretriide i opinionen, att det betalas mcd 7 i\ B piaster fijr det siimre och 1,5 r\ 90 piastcr fijr det bdttre per picul, medan Buropeiskt siiljes till 6 i7 piaster. Sf,sorn sktil uppgifva Clrinas smeder: att det inhemska st&lct iir mjukare, liittare arbetadt och mera drygt dn det lluropeiska. Det fiirekommer mest i handeln i kakor cllcr tackor, hvilka vid utnrirrutcring sdnderslf,s i smi bitar, likrrande i brottct rcn tackjcrn, eller nii r- mande sig till utscendet af zink. Frfln England inldres till Canton, och numera iifven till Shanghai, mest sfl kalladt Nail-roit eller skiirjern, som betalcs med 4 t/2 i 44/i piaster piculen, samt obetydligt af st&ngjern, och detta cndast af [inare dimensioner, hvilket betales med 5'1,, i 5 ''; piaster piculen. l)e jernband, hvarmed bomullsgarns- och viifnadsbafarne iro omg.iordade, sril.jas till smedenre ftir 9 i gt/t lt tt't A l. t.en. piaster piculerr oclr hopv:illas al dem till tenar, l'iir att derelter anv?indas till spik. fordna tider firrdes Svenskt jern reguliert till Cauton, mcn under scdnare flren har tillfiirseln varit oviss och blott tillfiillig, till fiilje hvaraf gauska ff, af de ruiirvavande smedertta k[nna det Svenska jernet. 1\ed skeppet Prins Carl hade ttskilliga medlemmar al' bruks-sociteten afsiindt profver pff flere sorter Svenskt jern, med hvars spridande jag giorde mig all mdjlig miida, samt auviinde iifi'en icke obetvdlig kostrrad filr att genom utskickade giira dct kiindt i det inre af China. Nf,gra myckct gamla ntiirr ltland Carrtons smeder yttrade vid bc,traktande af profverna : >llaun, >tllawr, >lauti>, Sui-tat skiirrt, skiint, oiifvertrtiffeligt Svcnskt (jern)l tilliiggande att de sedan lflng tid varit ovatte att begagrra detta iimne. Yngre smeder deremot kallade det /(r;rca(stfll). Allil mcdgiifvo dess besttimda fiiretriide framfiir dct lirrgclska.iurttct, sirsorn liittarc arbctadt, och medtagande rnintlro kol, tttcrt antniirlittl tillika: att det skulle vara utan iirrtlumill att biirja nyttja rlet utan att vari fijrvissade om stiindig tillgflng' Ett jemnt underhflllet lager af 5 i 600 Skeppund itl' ordiniira dimensioner, fyrkant sfi vhl som platt, shulle otvifvr-.lahtist leda till en framtida strjrre afstittning' isynlrcrlrct sotn flcre Engelska och Amerikanska smeder nu iiro trtublcrade i longkorrg och hafva fbrklarat, att de fiir skepps- och flngbfrts-reparationer iimna fijretrddesvis kiilrn Slcrrskt jern, fastin dyrare iin det Bngelska. Om rlr,rt,rnot pii cn gfing skulle ditsrirrdas allt fiir stora qvantitcr, irrrratt liirbruknirrgen blifvit allmtint infiird bland r'hirrcserna, sii skulle hantletu fiirstiiras och priset tryckas lill rl,rr srlrl trtt tlitsiindrrinscrr skulltr upphiira. l'9-r

11 r94 METALLEtr. Svenskt st&l dr mera kiindt i Cantonr hvarest temmeligen stora qvantiteter blifvit infiirda fran England, filveneom i Svenska fartyg direkte hemifr8n. Under &ren lb44 och LB45 var tillftirseln s6 iifver{liidig, att qt6l, som lb45,betaltes med 9 piaster, nedgick till 6 piaster, och nu sednast noterades 6% e 6 piaster. Fiiretrfidesvis biir shndas % och % tums stfrl, hvilket alltid betolas i ftirhtllande biittre rin det tjockare. Shanghai skulle iifven ett lager af 9 d 500 skeppund till en biirjan kunna recommenderas, hvaremot st&l der icke mijter samm afsiit,tnirrg som i Canton. Sfrsom ledning fiir spekulationen, torde det vara nyttigt khnna de priser, hvartill det Chinesiska jernet karr produceras. Bfter de noggrannaste forskningar har jag kommit till den iifvertygelse, att de ofvan beskrifne sm& smiiltstycken eller iimnesbitar icke kunna tillverkas och fiiras till kuststtiderna under: 9lz il 93ln piaster per picul fiir det s6 kallade >en gdng eldad,t>t samt 5'/n 53la piaster pcr picul fiir dct >tud, gdnger elilailer. Detta sistniimnde fordrar likvll err ny eldning fiir att kunna anviirrdas pa samma sdtt som st&ngjern. Under 1847 betaltes Svenskt st8ngjern med 6 piaster piculen och hfven n8got deriifver. Det skulle d& hafva lemnat fiiljande resultat: 168 Picul Sttngjern A 5 Piaster Piaster Afgdr: Frakt (efter vanlig berhkning fiir jern fr&n Bngland) l0 Ton il 59 sh Transport P:r TSTALLEN. Transport P:r B4O., d 4 sh. 4l P:r Tnll A'91 cents per picul,.. 55' 98. Trdnsport frtn Whampao till Canton, arbetspenningar m. m... L Provision 9YzPrcc....9t.' 1,4L. Netto Prov. P:r d4sh.49 f, t'r.. 9. A 1.9 R:dr B:co B:co R:dr l8l tgb Picul utgiira 75 Skeppund St. St. vigt. s$ledes fdr hvarje skeppund i Netto behallning. B:ko R:dr 94. l,l'. 2. Detta pris kan likviil icke alltid p8rhknas, och man biir icke i kalkyl antaga hiigre pris iin P:r 4 i P:r 4.5O c. Resultatet blir d& sa hiir: 168 Picul Sttngjern i 4 Piaster Piaster nno:'. t95 Frakt P:r76. BE. Tull,, 55, 98. Transp. frtn Whampao m. m. D , Provision 2Y.t ltroc. t, d19 Netto Prov. P:r n 4 sh. 4! f, tr.5. rs. 6. R:dr B:co. B:co R:dr l,igl. 65, B. giir fiir 75 skeppund Netto provenue per Skeppund B:co R:dr lb O b s. Efter pris af P:r c. per picul utgiir Netto provenuet per Skepp:d B:co R:dr

12 196 ilbrlllbn. Kalkyl iifver 900 Bunkar Stet, 7r-tums och l/8-tums, hiilften af. hvardera:... *,,_,..,'a"* 900 Bnukar eller 168 Picul Sttt'd Pi.'6. fi Frakt P:r c. Tull il 56 c. per picul.. u 94. B Transport m. m )) Provision 9t/t proc.,, go e Netto Prov. per Netto Prov. P:r a4hd. r t9 R:dr R:ko B:ko R:dr t9. 9. Bunke StEl B:ko l:dr t Jern- och StAl-manufaktur kan svfrrligen blifva fiiremsl fltir erport.till Ctrina, der man helst begagnar verktyg af inhemsk tillverkning och hvarest arbetsliinen iir s& 169, att harrdarbetet fiirmflr tiifla med Europas maschinarbeten. Sdndningar frtn Bngland och Tyskland hafva, med undautag af lfl artiklar, icke realiserat 4O procent af fiirsta kostnaden, och stiirsta delen af dessa varor hafva af brist p$ afslittning blifvit Eterutfiirde till Manila, Java, Sandwichs-iiarne och Amerikas Vestra kust. Kobot. )enne metall tyckes alldeles icke vara kiind i China, Stminstone yttrade de mfnga rniiklare och kiipmiin. hvilka jag fiirevisade medftirde profver, att de aldrig frirr sett varan. Dt jag uppgaf att man deraf bereiler en l?irg tifl mtlning af porslin, utropade de enstiimmtgt tsu-pu-la! (omiijligt!) l-,shog:sprodukter. norra delen af provinsert Kwan-tuno vdra i stor miiogd tvenne slag a fur, Ptnus Massoniana och Lanceolata. Man ser pt Cantons riviere ofanteliga flottor a[ dessa triid nedfiiras fiir stadens konsumtion till byggnader, puckl0dor och allehanda andra behofver. Nan-mo, en sort Cedertriid, som p&st8s skolo motnt0 insekters och tidens fiverkan, samt anses vara fiirbet97 Att diima af inloppet fian hafvet och seglingen upp till Canton, skulle man tro att China vore ett lfibtan skogliist land. 56 tir likvtil ej fiirh$llandet, ty i det inre laudet finnas vidstrdckta hiijder dnnu bevlxte med skog, hvaribland m$ niimnas Laurus Camphora, som viixer till den storlek i Chioa och p0 Formosa, att plankor at 4O till 50 fots liingd, med en bredd uppg8ende till 56 tum deraf erh$llas. Fiir Skeppsbyggnad viirderas detta triid hiigt, emedan det iir hfrrdt och segt, samt, till fdlje af sin starka Campherlukt, icke angripes a[ mask. Skeppskniin och riitter af de stiirsta behiifiiga dimensioner lts iifven dcra[. Grenarrre siindersflgas, splittras, och liiggas i vatten pfl n0gra dagar, kokas derefter, tills ett -samt hvitt gummi utsipprirr, af hvilket beredes den Camphert som exporteras till Europa. tropik-liinderna, der hvita myror pfr en natt kunna ftirsttira en hel garderob, iiro koffertar, gjorde af detta trhd, de enda s6kra fiirvaringsstiillen fiir kliider.

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1836 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 AA 4 b H E* f?.** \ Wi a, \ u» BBES SPEGIALFABRIK hå N ü JÖNKÖHNGT V ;q.afjdelning-en: F ILLUMINATIONSKAMINER. F1 o kl H VÃRMENECESSAIREN W UTSTÄLLNING OCH LAGER

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 M1NNES-SMYC WADSTENA- AF JUVELERAREN lmnst HULTQUIST? _WADSTENA V 1899. Till erinring af Sankt Birgitta och hennes storartade skapelse Wadslena Klosterkyrka. Som

Läs mer

Instruktion. KänningsskifVor.

Instruktion. KänningsskifVor. Instruktion (ingående de i kap. 2 i af Tjen*tgörmgsreglementet omnämda KänningsskifVor. t. Hvarje känningsskifva anbringas på elt 4 meter högt torn, i hvilket inneslutes det för skifvans %*ridning erforderliga

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Rikets Utrikes Handel och Sjöfart år 1830 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Rikets Utrikes Handel och Sjöfart år 1830 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Af AXEl, HAMBERG. Om kristalliseradt bly från Harstigsgrufvan vid Pajsberg i Värmland.

Af AXEl, HAMBERG. Om kristalliseradt bly från Harstigsgrufvan vid Pajsberg i Värmland. 483 Öfversigt nf Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1888. N:o 7. Stockholm. Meddelanden från Stockholms Högskola N:o 78. Om kristalliseradt bly från Harstigsgrufvan vid Pajsberg i Värmland. Af

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari 1856

45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari 1856 LÄROVERKETS ENHET. 261 den för sig bjuder i sakens natur grundade skäl, sådane icke den nu gällande fördelningen kan uppvisa. J. yo s. 45 MENSKLIGA UTVECKLINGENS HISTORIA. Litteraturblad n.o 2, februari

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 CHR;HQL1VL; * *aåaéoaâa 1*;gLus låãatal/ö T%nEnA n K 0R GFA BR1K N g 33 KÖPMANSGATÄN K M (vn) LILLA TORG) ghalmastañ. j? man r 4 x sâøáoáná PARISKURANTx i y / _

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

HANDLING.AR, VETENSKAPS ACADEMIENS FÖR ÅR 1839. KONGL. 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. dbygooglc. Konst. Boktr;yckare. ...

HANDLING.AR, VETENSKAPS ACADEMIENS FÖR ÅR 1839. KONGL. 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. dbygooglc. Konst. Boktr;yckare. ... KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS HANDLING.AR, FÖR ÅR 1839. -------...-:===~.GWiiiiiijiji;;;;;---- 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. TRYCKTE HOS P. A. ~OR8TEDT & S61'ER, Konst. Boktr;yckare..... '... I dbygooglc

Läs mer

Bergs-Collegii underdåniga berättelse om förhållandet med bergshandteringen. Stockholm, Norstedt, 1835-1858. Täckningsår: 1833-1857.

Bergs-Collegii underdåniga berättelse om förhållandet med bergshandteringen. Stockholm, Norstedt, 1835-1858. Täckningsår: 1833-1857. INLEDNING TILL Bergs-Collegii underdåniga berättelse om förhållandet med bergshandteringen. Stockholm, Norstedt, 1835-1858. Täckningsår: 1833-1857. Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Alfred Malmström dels i Göteborg och dels i Malmö, som under 5 års tid, uteslutande befordran Sverige Amerika med utvandrares mig sysselsatt vinna såväl dessas belåtenhet,

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha Vår gemensamme förfader Mathias vistades hösten 1813, då 44 år gammal, i Stockholm för fullgörande av uppdrag som Stats- Revisor. Han skrev många och utförliga brev. Om sitt arbete skrev han inte mycket

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO..

169 RELATION ANGÅENDE ETT AF STATSVER 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. 636 PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. Detta afser, att i ali händelse ställa Hypoteksföreningen säker, emedan den lånar, d. v. s. gör sitt bästa dertiil, både för nödens af hjelpande och

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let

fii* ulla luntbruk En srnidig trahton - let (-\ r)amarbete med lantbrukarna i praktiska fr6gor, 6r den grund Volvos traktorkonstruktiirer bygger ps. Den slitstarka traktorn Volvo T24-T25, har ocksa fitt en utformning, som lantbrukarna gillar. Se

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 J H 9 D A N 1E L ä s E Ng l IQLSTOCKHOLM; Kontoroch Expostonslokál L; Telegrafadress: o o CI-:AMPIÖN Crgø Brunkebergstorg16 8a 18. 55 50 Allmffelefon dákâäââlfâfâff

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 J. J. F L o n 1 N s Bok- och Ifonsthandel vid lllalmtorgsgatan är alltid sorterad med följande artiklar af KONSTHANDELSLAGRET: För Ritning och Måleri: Penslar till

Läs mer

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 11 (6 21) OBS: Många sidor med mycket färg.

Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 11 (6 21) OBS: Många sidor med mycket färg. Innehåll Fakta & innehåll sid 1 (1 2) Framsida sid 2 (3) Ordlista & förord sid 3 (4 5) E-boken sid 4 11 (6 21) OBS: Många sidor med mycket färg. Fakta om e-boken Titel: Uppfinningen telefonen 1884 Totalt

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 5

1884. 47:e årgången. Häfte N:r 5 1884. 47:e årgången. Häfte N:r 5 - 295- Om några af våra större örlogsfartygs vigtigasta militära egenskaper. (Anförande i Kong!. Öl'logsmannasiillskapet å dess högtidsdag den 15 November 1883 af kaptenen

Läs mer

Skorsten på Älgön. Föredrag för Rotary 2013-01-22 Martin Fahlén 1956

Skorsten på Älgön. Föredrag för Rotary 2013-01-22 Martin Fahlén 1956 Skorsten på Älgön Föredrag för Rotary 2013-01-22 Martin Fahlén 1956 Sillperioder 1556-1589 1660-1680 1747-1809 ( Stora sillperioden ) 1877-1906 Kungälv Folkmängden, som under förra qvinqvenniet minskats

Läs mer

59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM

59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM HVART HAR PENNINGEN TAGIT VÄGEN? 239 säga: vi skola ej allenast lefva, utan äfven betala våra skulder. Således tåtamod, sparsamhet, fiit. 59 MED ANLEDNING AF EN ARTIKEL»OM MYNIREFORMEN 1 FINLAND» 1 N:O

Läs mer

PELLETSKAMIN f,$ftts@ra

PELLETSKAMIN f,$ftts@ra PELLETSKAMIN f,$ftts@ra Tekniska data Modell Spisinsats Kamin MfltL Hojd: Bredd: 'Djup; 6fi) mm 72A mm 652 mm EI3 mm 7?A mnrr 652 mrn vikr: 120 t

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

8.. HURU SKOLUNDERVISNINGEN QVÄFVER

8.. HURU SKOLUNDERVISNINGEN QVÄFVER 48 RESA 1 FÖRENTA STATERNA, uppge fiera läsare för dessa och dylika arbeten. Vi borde väl äfven säga något om mamsell Bremer s sätt att skrifva. Hon skrifver i bref till en syster, och läsaren måste hålla

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, kö N:o 2. Komitébetänkande. 1891. (( METSÄT I S TE E LL T N E Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för revision af stadgandena angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 p^ y/z wrwrfø_ y/ L ñvbziáli_ c Ledning För med del vid Symachinens begagnande. kunna om som helst, bör man begagna hvilken Symachin hafva räckligvkännedom dess

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860 SIR JOHN FRANKLIN S OCH HANS FÖLJESLAGARES SISTA ÖDENO 391 Enligt Eskimoernes uppgift måste dock några hafva uppnått fiskilo den. På vägen dit mötte de ingenstädes infödingar, ty den ledde genom menniskotoma

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g.

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g. PATENT N O. BFSKRIFNING OFFlNTLIGGJOll.lJ AF FONGL. PVTFNTBYRAN. C. A. LLER lt.olg. elektrisk signalapparaf för att angifva hastighet oeb rörelseriktning hos ett maskineri. Patent i lverie frål.l de-t..4

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i:

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: samla.raa.se Björsäters stafkyrka och dess målningar. 101

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Uppfostringsnämnden.

Uppfostringsnämnden. 199 XIII. Uppfostringsnämnden. Den af Uppfostringsnämnden till Stadsfullmäktige inlemnade berättelsen, omfattande Nämndens verksamhet under åren 1899 och 1900, är af följande innehåll: Två år hafva förflutit,

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i AV x -»i * Ä Ekbu 1-:3AéTiAAÄNjjiVfVvNgih2.0.7.f As istolar, patenterade af i BERGSERÖM, Smedjegatan 20, Jönköping. De stolar, som jag härmed har nöjet presentera

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 WADSTENA- MINNES-SMYCKEN JUVELERAREN \ ERNST nu%ltqu% 1% s WADSTENA Till erinring :af Sankt Birgitta och hennes storartade skapelse Wadstena Klosterkyrka. i Som

Läs mer

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma

Beträffande erinran eller löfte öfverlämnas till respektive kårer att tillsvidare härom bestämma Sveriges Scoutförbund Protokollsbilagor 1 1 Uppgift Bilaga 1-3 till protokoll 1 & 2, Sveriges Scoutförbund (den 3-4 jan. ) Förslag till Stadgar för Sveriges Scoutförbund. Förbundets uppgift är att bland

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885.

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. PATENT N.. BESKRIFNING OFFErLiGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. P. C. OSTERBERG RlBR t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. Denna uppfinning afser en apparat, som utan biträde

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITEt

GÖTEBORGS UNIVERSITEt GÖTEBORGS UNIVERSITEt KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Konstnärliga fakultetsnämnden Kristina Hermansson 2010-10-26 Hemställan 1/2 Till universitetsstyrelsen Hemställan om att utse ledamot samt ersättare i Stiftelsen

Läs mer

GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR. S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. STOCKHOLM 1895.

GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR. S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. STOCKHOLM 1895. GEOLOGISKA FÖRENINGENS STOCKHOLM: FÖRHANDLINGAR S,HlTTONDE BANDET. (Årgången lr!ln.) HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN. IEU,.QL. BOXTRTCD:RIItT. STOCKHOLM 1895. P. A. >:ORllTIlDT &:.Ö)I)lR. 578 HJ.

Läs mer

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.

Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa. Ett silfverfynd från vikingatiden Rydbeck, Otto Fornvännen 1, 186-190 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_186 Ingår i: samla.raa.se ETT SILFVERFYND FRÅN VIKINGATIDEN OTTO RYDBECK. Heljarp,

Läs mer

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912.

T. J. Boisman. Filialstyrelsen uppmanas härmed att snarast möjligt lämna Filialens medlemmar del af dessa handlingar. Helsingfors den 23 april 1912. Helsingfors den 23 april 1912. Till Filialstyrelsen i Vasa län. Centralstyrelsen för Konkordia Förbundet får härmed tillsända Filialstyrelsen följande handlingar: a) Afskrift af en till Förbundet ingifven

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 95? öl dø/i 9 M... E å; ä ä ä; (gi ä: f* é! från GBUMME 8k_ SM STOCKHOLM 3633 f @ @\ â\ \ 16* SÃPA, TVÃL & samt alla slags artiklar PARFYMER Dén finarjrtoilctten.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

L. M. Ericsson & C:o

L. M. Ericsson & C:o De i denna förteckning upptagna föremål tillhöra vår specialtillverkning, men utföra vi derjemte på beställning alla slag af finare mekaniska arbeten. Stockholm i Juni 1886. L. M. Ericsson & C:o 5 Thulegatan

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer