Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne. Donald B. Wagner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne. Donald B. Wagner"

Transkript

1 Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne Donald B. Wagner

2 C H N A S A N D E [,, NDUST ()C STATSFORFATTNNG, re UNDDn tr i',t"t'lil.stilt ()lt (:1il:\ t,:sllttn tts tf{)t.ttnl,t)ntn-(;. strdtir ()0t BRUti. SAMT N()TSEn Oil,tArA\*, St.ilU lt. fl. OnTDR. Al' C. F. LLJEVALGH. e --) tlltsri --[,Prrrritl i/ Vtct' {ottrrrrt.lf f lratry(h,,t. t M.y"!t'' (:/rtrl(tn l;r,n'lholnr S T O C K O L [f, TRYCTT OS JOr. ljl]cr(lr1\\, 84S.

3 rnnenilr.. ), t Rapport till Kongl. Comnerce-Collogium.. Pag. l. Traotaten med China. D,2. Tull-Tarilfon D 64. Mynt- och Bonlv[rondo.. D E7. illtt, Uil och Vigt, )) 94. Opium,, 98. Salthandoln.. )) lll. tlotaller. >> ll4. Sl.ogsproduktor,, 127. Smaltz, Stockfisk m. m. D 132. Nlgra ord om Skopp m. m.. )) 137. Th6 > r4r. Eillo. )) t48. Bomulf,> 152. Oljor. )) 156. Vogetabilisk Talg D 166. Yegotabiliskt Yax.,) 168. Staden Canton. )) 169. D:o llfacao.. )) 230. D:o HongLong.. )) 214. D:o Amoy.. )) 237. D:o Fu-chu-fu. D:o Ningpo.. )) 245. D:o Shanghai )) 255. D:o Suchau. )) 279. Handoln mellan Singapore och China. >t n Surnatra )) 289. Hondeln mellan Macassar, Borneo och China,> 292.

4 vltl llvalfiske pfi Chinas kust Karavanhandeln mcllan Rvssland och China Liu-Chiu-Oarnc Doktryclicri-konstens, Klutcts och Compassens uppfinning Religions-frihct i China Chinese.rncs bcgrcpp om Skapclsen och Naturkrafterne Clrinas tidrliltning Chinas l)r'urstier Chincsiskir tcgcringen lmbctsnriin i Canton. Chinosclnos Scder och Bruk samt Statistik. G iftcrrnii s-ce remonier Chinosislia Ordsprik,, Japan )) llashoc-oarne )) Siam.,) Siamesclnes ursprung oclr religion. Planoher: l, l)ortriitt :rt Ki-l'ing. 2. Krvo-tir,n-rrhi-chri (r'uttenhjul irf llanrlrrr). 3. Ling-pi-rni (lisrqvlrn). 4. Shi-san-lrong (utlindskl!'altr-rlicltrc r (ianton)' 5. Tompel vid tracao.,) )) D,)oR : r. 6. Chinesislit rum med tr'o unqa daurer och cn t.ienst'llickir. t 'ill lhnql. laj:ts och Rikets Conrmer.ce-Colleqium. tltitt iitlrrlrrarl at mig mcdderari instruction fiir dcn pf, l(rrr;il. ll,j:ts rriirli;;a lr.ftrrr'irri; fiirctagna och fulrrirrda-dc r'tn till rrrlir,rr ur:h Clrirra, liir ja;; dcn iiran att, under llx,t,r;rntrrlo nf rh. lrlllr Silr;;nporc or:lr lllanila afsiinda rap_ lxrtlrrr dgrhr lrr,lrrllr.lronr lrnrrrft,lrr i Chirra och 6irl!h;l (lrr'rlrr[n rl rrrrr,rrig.st 'rror. s,iirrurra som anses lunlo bltfrn uf rrrtrcssr, fiir dc liiircrrutlc llikcnas handel rx.b ri,ifrrrt. lf.'rru lr.r.ilr,ls* rrurhlr.rdt och rirven kunnat ftire dottn rorn oll.rrrnlrl, orn ie kc tlcrr lrlncblse intriiff, i, att oft,hl rf rlo honrllirrgur pil lrrilka dcu skulle grundas, lhln,h nrorl fortrg fiir,,,,,tt'unrrdc af karautiins behandllll r'l'ri*rl, hitlrr'rrrril lrrlr:k.t scrarc iin jag pijiriikrrat. S[ frtrrrt rlo nreddclarrdc underrdttelsenra lyckus att tdrlo 31ji.s1 irrtrcssc hos lraudlunde och skeppsretlare, sfr lyr'lr.r.rncdlcrtid dcn niirvara'de tidpu.kten, dfl rrandel or'lr rjiifurt irrorn Europa hotas mcd ett temporrirt stirhrrl0rrrl, just vilra egrrad att leda spekulutiorren pii nva tuflarr rletn rnarr cj lika gcrrra lrctr6der sf, liingc skepp u:h l'litolcr finna full och lii.a'r.lc syssclsiittning l[ l; grnlo, viil kiinda handelsplatscrna. l.'iir ott i grund studcra det stora Chinesiska rikets l,lourlu hn'dcl skulle lortrras flitiga lorskniugar, oafbru-' r,t f'rlsatt. urrdcr cn hal manslkler. Sprflk, sctlvanor rx'h irrtrcssclr upgrstnlrlir lrindcr mot r_.rhiiilandet lf s6n_

5 Ll,a ill:ta Lt,t:R. letaller. lri China producerar guld, silfv&, hvit och riid koppar, bly, tutanego och jeru, samt mfrhiiuda n&got tenn, hvilket likviil af m$nga bestrides. Gulil erhtlles genom vaskning, mest i provincerne Yun-nan och. Sz-chuen, n[ra grdnsen af det gamla Birmaniska riket, hvars ymniga tillgfrng p& denna tidla metal iir vdl hekant. China synes guld siillan i riirelsen, annorlunda dn sasom handelsvara, och deraf tillverkade smycken liro mindre allmdnna der. 6n i arrdra Asiatiska liinder. Chineserne anse icke sjelfve, att den inhemska guldproduktionen iir stor, och kunna ej lemua tillfiirlitliga unrlerrlttelser om verkliga beloppet; likviil finner man vid nogare forskningar att stora qvantiteter deraf utg& till ndien. Silft:er frambringas ps {lere stdllen inom det Himmef ska riket, men svrrnerligast i provinsen Yun-nan, som alltid niimnes i fiirsta rumnret, dff frliga iir om iidla nietaller. Till produktionerrs betydenhet kan man sluta af den massa silfver, som under de sist liirflutna Aren, enligt hvad kiindt 5r, afg$tt till ndien i betalning fiir opium och till England sfsom krigstribut. ngen nation, pfl samma st$ndpunkt af civilisation och lefnadslyx, brukar sfl litet silfver som Chinesernc. Vid de stores i iifrigt lysande m6ltider ser man icke en sked eller annan pjes af silfver ftir nyttjande eller prydnad. Allt serveras der p6 porslin, eller pd emaljerad koppar, med en och annarr artikel af hvit koppar. rltlt!-l)i"llri r

6 !l ETA t,t-br. tfti Det silfver som finnes i landet anviirrdes till bytesmedel, och riicker derfiire biittre till, rin hos nationer, hvilka draga en sii. stor del af den iidla mctallcrr frfln riirelsen till skf,pen och skiinkarne. Koppar, hvit, iir en vacker och nyttig naturlig alloy i China, hvilken, viil arbetad, niira liknar silfvcr. Priset pfl deu btista iir 59 ri 40 piaster pr picul ellcr circa 948 R:dr B:ko pr skeppurrd, och tillgf,ngen tir ymnig. GTtpar, riid, ingfir i tillverkrrirrgen af landets mynt och korrsumeras dcrfijre i olantlig qvantitet. Afven af dcrrne metall lt'mrrar l'un-nun stiirsta bidragct, hvarjemte llerc andru grrovirrser produccra mer och miudre dcraf. Frfiu Japan infiircs mycken riid koppar, likasonr frfln Peru or:h Chili; likviil ilterutfijres en stor del deraf till lrrdien. Priset iir 95 i 9B piaster pr picul. 7'enn infiircs frf,n Ba tavia och Singapore, och prisornc l)ii dessa orter rcglera mcrerrdels derr Chinesiska marknadcrr liir dcrrrra rrra. l)et har emedlertid hiindt, ttt dcn kurrnat kiipas i Carrton liigre dn pfi produktionsorterne, men en kiipare milste noga prtifva godheten, fiir att ej blifva bedragen, ty Chineserrre fiirsiitta den med bly, och tillverka sfiledes en alloy af sfrmre beskaffenhet, fastiirr af vackert utseende. lly frambringas pfi mtnga sttillen i Chiua, hvarjemtc ornkrirrg /10,000 picul. irligen infiires, nu mera rriistarr uteslutaude frfin F'iirenta Staterna. 'roduktionskostnaden i Chirra liirer uppgf till omkrirrg 5 piaster pr pirrul, och arbetct i blygrufvorna niittns cl'ter priset i Cauton. Vid tillfiille n, d$ en stor tillfiirscl ul' utliirrdskt bly trycker priset, instiilles arbetet, och biirjus ej fiter, fiirriin det hii.it sig tillriickligt fi)r att il

7 116 MEr^L.ER. lemna en skfilig vinst. Det har under seuare tren varierat mellan 6Yt och 6% piaster pr.picul. En stor miingd blv arrviindes till bekliidnad af th6- och camphertlfdor. Det 6r intressant att se de enkla medel som Chinesen, i brist ps valsv'erk, anviinder, ftir att $stadkomma de tunna platarne lbr detta iindamal. Hela [abrikerr utgiircs af en litcn jernpanua, en slef, 9 sllta stenar, likuandc dcm som begagnas af litografer, samt nflgra ark papper. )en ettc stenen iir liggande, medan fabrikanten med eu hsnd h$ller den andre stenen' som iir betiickt mcd papper, upplyftad, samt med andra handen uthiiller det smhlta blyet pfl den liggande stenen, och derp& nedslfrpper den attdre, dfl plflten i iigonblicket iir ftirdig, och sfr sliit som hade den passerat de finaste valsar. Tutanego, en blandning a[ zink, koppar och jern, iir den metall hvaraf det nu mera fiirsiimrade myntet (Cash) hufvudsakligen best&r. Den produceras inom landet till otrolig miingd och inftires ifven fr$n Cochin-China. Fiirr iin Schlesisk zink allmhnt bragtes i verldshandeln, utftirdes $rligen fr$n China 50,000 picul tutanego endastill ndien, och, sflsom bekarrt, alskcppadcs dcraf fven till Europa. Nu har utfrjr,qeln ttiira upphort. Priset var fordom 1,3 i 14 piaster pr picul, men iir nu blott 6 % till 9 piaster, efter qvalitct, som varierar betydligt i mfrn af stiirre lillsats af silmre mctall' tb45 och 44 infiirdes till China frtn ingland rdtt betydliga qvantiteter zink, och s[ldcs i fiirstone med god viust, men importen trar upphiirt till fiilje a[ iikad produktion af tutanego iuom China samt derafiiljande ltigre pris iifven pf, zink. Ndstan all fabrikation i China bedrifves pli sf, enkelt shtt och utnrt dvrbara byggnader f #f, a t.. t MEr.rLt.DR. eller redskap, att deu kau insttillas genast, sfl suart dagens pris icke lemnar vinst tt tillverkaren, samt upptagas &ter i det iigonblick d& priset hiijt sig..producenten i Chiua spekulerar ej pff framtida hiigre pris, utan vill genast afsdtta sin vara, efter hand som den tillverkas, med beriikning af st lfrg vinst som miijligt; eller ock afskedar han sina arbetare och lf,ter sitt af bambuhyddor besttende etablissement hvila. Detta fiirh&llande verkar deremot till spekulationer a[ andra personer, dfr cn vara fallit under sitt vrirde. Dessa giira dfl stiirre uppkiip dcraf, och parrtsritta varan hos nf,got baukirhus, som lcmual omkrirrg 1'n:dclar af viirdct i pcnningar, och derigenom siitter spekularrtorr i tillfiille gijra nya uppktip till /l g5nger stiirre belopp iin hans eget kapital skulle hafva medgifvit. Chineserne, som med skiil kallas Orientens Judar, hofva i allm:inhet stark biijelse ftir spekulationer, och slisom gotlu knlkvlatiircr uiija dc sig med eu ringa frirtjerrst, i fiirlrilllurrdc till uffrirerrs belopp, och se isynnerhct p0 hostig omsiittning af kapitalet. Siillan handlar rr0gott ensam, utan 4, 5 i 6 personer, eller flere, sammanslfr gemenligen sina fonder, rlfi de biirja en riirelse. Till fiilje af den hiiga penningriintan, iir det emedlcrtid bankirhusen som skiirda den stiirsta vinsten uf fiire[ullondc spekulationer. Qoickstlfaer finnes i China, men importen frf,n Europo nedsiitter priset ofta s$ figt, att arbetet i grufvorrrn m$ste instdllas. f)et varierar mellan 90 och 140 piostor pr picul. Jcrn. Chinos stora folkmringd, htigt uppdrifna Akerbruk, rn0rrgfaldiga sliijder och ndstan orllneliga farkoster af ll7

8 Lr.B olika storlek, borde l'iirutsiltta en omiitlig ftirbrukning af jerrr, hvilken likviil, ehuru stor, icke stfrr i vanligl, fiirhallande till folkmiingden och industrien. Flere orsaker verka gemensamt till en inskriinkt jernkonsumtion. l:o Finrras, med undantag af de uiirinast Tartariet belrigna provinserna, inga landsvdgar och fiiljoktligen inga f, k don. 9:o Giiras spik, bult och jernbeslag umbflrlige genom bambu och rotting, som fiiretrfrda deras stiille der, hvarest vi skullc finna dem oundviklige ntidvdndiga, t. ex. vid {sttenverk. Sfldana byggas i China utan att dertill ett lod jern arrviindcs. Btt vattenhjul af iinda till 50 fots diameter fiirfdrdigas, med urrdarrtag af stocken, blott af bambu och rotting, det ena iimnet till ltitar, armflr och skoflar, det andra till fii'reningsband; och det iir fiirvflnande att se derr styrka och varaktighet som dermed vinnes. l'artyg, till och med de Kejserlige krigsjunkerne, begagna allmrint aukaren af hf,rdt trdd, hvars klor?iro fdstadc vid stocken med.jerrrrirrgar. Nflgot smide erfordras vril fi-ir stiirre junker, nren likviil obetydligt i fiirhallande till bruket i Eurolra. \lirrdrc jurrker och bfitar iiro ffistade mcd rotting pfl {lere strillen, der vi skulle anse jernbult och beslag oundvikliga. 5:o Aro Akerbruksredskapeu i China till stor det berriknade pfr menniskokraft, och sfiledes liitta. P& err plog ser man, med undautag af billerr, iutet jeru. lusgerad, sflviil som sjelfva lrusen, sakna allt jern, och verktyg fiir sliijderna fiirete blott jern i miniatyr. 4:o Liigga polisfiirfattningarne ickc ringa hinder mot eu stiirre fiirbmkniug trl'icrlr. l)crr soln ilrrrchal'vcr r:lr ETALLE. stiirre qvantitet jerrr,,,iin niidvdndigt erlordras fiir riirelsens dagliga behof, blir misstiinkt och blottstiilles fiir myndigheterrras fiirftiljelse och prejerier' Auledningen uppgitves af mandarinernc vara den, att man fruktar jerneis. otillbtirliga anviiudande tilt vapen mot den best8- ende ordnin$en, och sffsom ett medel till skaparrde och untlerlittande af de ofta fiirekommande uppresningar i orterna. Jernhandeln rir derfiire s& vida underkastad monopol, att endast vissa, a localauktoriteterne privilegierade jcrulrandlarc, tilliitas htllla metallen till afsalu, och desse underkastnstriing uppsigt och bctydlig borgeu 'tir upptyllarrtlet af vissa fiircskriftcr. rtgert transport af jern fi, ske utan licence. Jernhandlarne ffl ej siilja utiifver en viss qvantitet till hvarje porson' och iiro skyldige till ansvar om de afyttra nilgot jern till liisa personer' tjufv0r och sjiiriifvare. l'iir anstallaude af ftirsirk, iinskade jog lrcmliiro e1r viss qvantitet Chinesiskt jern af olika tortor' nretr miittc clcrvid mycken svfirighet, emedan man pflstod, utt ej stiirrc qvatttum iin l0 catty eller 14 skfflp' iirt siiljas till en person. Det Slef stledes niidviindigt att siinda olika personer till llere bodar ftir att samla picul jern. Niistan iifverallt i det inre af China finnes jern' mnlnt, oclt tackjcrns-blfisnirrg idkas der sfrsom folknhring i sm0 stjclpugnar. Stiirre gjuterier finnas viil dfven' der 100 orbetare iiro anvfrnde p& ett stiille, men st8ngjerns' bruk alldeles inga, ej heller fiirekommer nagot stangjern i horrdeln. Allt tir i sm& bitar. Smedcrne begagna smff smiiltstycken, mer och mindrc arbetade, hvilka skilias genom beniimning af en g'd'ng eldatlt oclt tud, gdnger eldadt. t9

9 t90 uer^llea. )e stijrstc lrafva form och' storleh a[ ett vauligt stopsmf,tt, och frircliomma cj sfl ofta som de miudre, hvilka aro 4 i 5 tum linga, 9 -l'r tum breda och % A 9 tum tjocka, eller ock 5 il /t tum lflnga 9'/, um breda och l'/, tum tjocka. )cssa iiro blott en gilng eldade. d. v. s. direkte fr&n sm?iltugnen. De tvfl gtngcr eldadc iinrncs-st1'cken iiro biittre hamrade, och innelrfflla dels 5 turns liirrqd och l,zn tums fyrkant, dels 5 i 6 tums liingtl, 5 i lt tunrs bredd och tums tjocklek. lleggc slagcn utsmidas i varrliga smedjor, till tenar af omkring 90 tums l[ngd, % till '/n tums bredd och t l h l, tums tjocklek, af hvilka sedan tillverkas allahanda smiden, synnerligast spik. Det Chinesiska jernet iir liitt arbetadt, och dcrtill anviindes bflde triidkol octr stenkol. Pusten bestlr af en pfr 45 graders lutning stflende trtidcylinder af B h l0 trrms diameter, ellcr ock af en fyrkantig lffda, begge fiirsedde med en piston, som sittes i riirelse af en karl, hvilken afliises efter i minuters arbete. Ombytet sker sfl hastigt att pistouen ej ett iigonblick stadnar. Chiuesiska smcdcr arbcta lirrt och viil, samt mot sf, ringa arbetsliin, att skillrrarlcrr ipriset mellan iimnesjer- tet och klensmidet iir ftirvilrrandc rirrga, isynncrhet dii i betraktande tages, att endast mcnnishohand, utan riugaste bitriide al maschineri, Sstadkommer det senarc. Det iir troligen blott i Chiua, som mirn lflr se 5 i 4 af dessa Vulcani liirjungar, alla med tobakspipan i nrunncn, utan att deraf gcneras, med stijrsta skickliglrct handtera sliig- Bin, ihtirrder, hvilka till form oclr dirneusiouer suarare skulle tros vara rimnade At en qvirrna iin eu smed. fjnder de sednare Aren hafva Chineserue biirjat auysuda fiir stiirrc junker kettingar al' jerrr, i stiillet fiir de., rlrr,tlr-rin, 191 vanliga styl'va aukartiigbn af rottirrg eller af yttre cocosskalets fibrer, likviil hiir det.ta iinnu till undantagen frfln allmiinna bruket, A[ueu set man ltiir och der, isynnerhet pfl-fokiens junker, attkareu af jcrn substitueradc fiir de gamla triidankareu. Sfrdana tillverkas i en vanlig, oftast pfl gatan placerad srnidesh:ird, medclst hopvtillning a de ol'van beskrifne jcrrrtenar, *rvilka hopknippade liiggas i elden, hvarefter dc af 5 arbetare iemte mtistaren sammanviillas, hvarvid tvir pustar pfl en gflng begagnas. De hemfiirdc profver pl Chinesiskt gjutgods vittna om ovaulig skicklighct, islnncrhet df, man jemnfiir pjesens ltitthet mcd dcss stora 1ta. Chiuescrne besitta konstctr att sammanfoga siinderbrutna e{tekter af g.jutjern. strider och byar miiter man stfindigt personer, hvilka, biirande en liten apparat, hijgt utropa sin skicklighct att laga gamla jernpannor, hvilken de iifven pfl ett fiir Buropeen fiirvffnande siitt bevisa, genom cn triitt sammanlogning, p?r ett par minuter, a[' dct lrrustnu kiirlct, som dcrelter blir sfl godt som cl,t nytt; och jog hur o{'l.a sctt denna lagning bctalas blott med tvfi styfver. Artisten sm'ilter i en sked, medelst lampa och blirsriir, {itskilliga pulver, hvaraf massan meil en th6sked irrlrtlles i sprickan, mcdan mannen med (ingrarne intrt'cker den frfln bfida sidor, etr liten bit i scrrdcr, och rlr:rvid begagnar ptfper fiir att icke brdnna sig. Bn fiiga mrirhbar upphiijning betecknar strillet tler sprickan varit, men kiirlet anses der vara starkare iin l'iirut. illiirrga glnger har jag uppgjort kiip om en sfldan n;rparat, undcr vilkor att ffi liira konsten, men aldrig har rlt.t lrckats mig brirrga siiljaren till iirligt uppfvllande af tletta vilkor. Jag ltal emcdlcrtid ffltt ldltc af pii

10 '129 Mrr-{r.l.ttn. strillet bosatte persorrer, att lramdeles lil mig tillsilnd err fullstiindig bcskrifiring ph de iimnerr som anvdndas. Srril tillverkas i en niira Cantorr beliigen stor stad, beniimnd Fashan, i den folkrika och fiir sin lyx och sina mfinga fabriker celebra staden Suchau, samt pfi flere andra ortcr. Fiirbrukningen af stlil, elruru icke obetydlig, stffr likviil undcr lanligt fiirhflllande till miingden af arbctandc intlivitlcr. lliinga vcrlityg bchiifva vtil stfllsiittas, mcn dc iirr-r i allmtinlrct smfiniitta och brukas med liitt hand. Dcn Chinesiska grauiten anviindes mycket, meu den hr s& liitt arbetad, att den icke niiter mcjseln sfl mycket som v&r. Chinesiskt stirl egcr sii bcsttimdt fiiretriide i opinionen, att det betalas mcd 7 i\ B piaster fijr det siimre och 1,5 r\ 90 piastcr fijr det bdttre per picul, medan Buropeiskt siiljes till 6 i7 piaster. Sf,sorn sktil uppgifva Clrinas smeder: att det inhemska st&lct iir mjukare, liittare arbetadt och mera drygt dn det lluropeiska. Det fiirekommer mest i handeln i kakor cllcr tackor, hvilka vid utnrirrutcring sdnderslf,s i smi bitar, likrrande i brottct rcn tackjcrn, eller nii r- mande sig till utscendet af zink. Frfln England inldres till Canton, och numera iifven till Shanghai, mest sfl kalladt Nail-roit eller skiirjern, som betalcs med 4 t/2 i 44/i piaster piculen, samt obetydligt af st&ngjern, och detta cndast af [inare dimensioner, hvilket betales med 5'1,, i 5 ''; piaster piculen. l)e jernband, hvarmed bomullsgarns- och viifnadsbafarne iro omg.iordade, sril.jas till smedenre ftir 9 i gt/t lt tt't A l. t.en. piaster piculerr oclr hopv:illas al dem till tenar, l'iir att derelter anv?indas till spik. fordna tider firrdes Svenskt jern reguliert till Cauton, mcn under scdnare flren har tillfiirseln varit oviss och blott tillfiillig, till fiilje hvaraf gauska ff, af de ruiirvavande smedertta k[nna det Svenska jernet. 1\ed skeppet Prins Carl hade ttskilliga medlemmar al' bruks-sociteten afsiindt profver pff flere sorter Svenskt jern, med hvars spridande jag giorde mig all mdjlig miida, samt auviinde iifi'en icke obetvdlig kostrrad filr att genom utskickade giira dct kiindt i det inre af China. Nf,gra myckct gamla ntiirr ltland Carrtons smeder yttrade vid bc,traktande af profverna : >llaun, >tllawr, >lauti>, Sui-tat skiirrt, skiint, oiifvertrtiffeligt Svcnskt (jern)l tilliiggande att de sedan lflng tid varit ovatte att begagrra detta iimne. Yngre smeder deremot kallade det /(r;rca(stfll). Allil mcdgiifvo dess besttimda fiiretriide framfiir dct lirrgclska.iurttct, sirsorn liittarc arbctadt, och medtagande rnintlro kol, tttcrt antniirlittl tillika: att det skulle vara utan iirrtlumill att biirja nyttja rlet utan att vari fijrvissade om stiindig tillgflng' Ett jemnt underhflllet lager af 5 i 600 Skeppund itl' ordiniira dimensioner, fyrkant sfi vhl som platt, shulle otvifvr-.lahtist leda till en framtida strjrre afstittning' isynlrcrlrct sotn flcre Engelska och Amerikanska smeder nu iiro trtublcrade i longkorrg och hafva fbrklarat, att de fiir skepps- och flngbfrts-reparationer iimna fijretrddesvis kiilrn Slcrrskt jern, fastin dyrare iin det Bngelska. Om rlr,rt,rnot pii cn gfing skulle ditsrirrdas allt fiir stora qvantitcr, irrrratt liirbruknirrgen blifvit allmtint infiird bland r'hirrcserna, sii skulle hantletu fiirstiiras och priset tryckas lill rl,rr srlrl trtt tlitsiindrrinscrr skulltr upphiira. l'9-r

11 r94 METALLEtr. Svenskt st&l dr mera kiindt i Cantonr hvarest temmeligen stora qvantiteter blifvit infiirda fran England, filveneom i Svenska fartyg direkte hemifr8n. Under &ren lb44 och LB45 var tillftirseln s6 iifver{liidig, att qt6l, som lb45,betaltes med 9 piaster, nedgick till 6 piaster, och nu sednast noterades 6% e 6 piaster. Fiiretrfidesvis biir shndas % och % tums stfrl, hvilket alltid betolas i ftirhtllande biittre rin det tjockare. Shanghai skulle iifven ett lager af 9 d 500 skeppund till en biirjan kunna recommenderas, hvaremot st&l der icke mijter samm afsiit,tnirrg som i Canton. Sfrsom ledning fiir spekulationen, torde det vara nyttigt khnna de priser, hvartill det Chinesiska jernet karr produceras. Bfter de noggrannaste forskningar har jag kommit till den iifvertygelse, att de ofvan beskrifne sm& smiiltstycken eller iimnesbitar icke kunna tillverkas och fiiras till kuststtiderna under: 9lz il 93ln piaster per picul fiir det s6 kallade >en gdng eldad,t>t samt 5'/n 53la piaster pcr picul fiir dct >tud, gdnger elilailer. Detta sistniimnde fordrar likvll err ny eldning fiir att kunna anviirrdas pa samma sdtt som st&ngjern. Under 1847 betaltes Svenskt st8ngjern med 6 piaster piculen och hfven n8got deriifver. Det skulle d& hafva lemnat fiiljande resultat: 168 Picul Sttngjern A 5 Piaster Piaster Afgdr: Frakt (efter vanlig berhkning fiir jern fr&n Bngland) l0 Ton il 59 sh Transport P:r TSTALLEN. Transport P:r B4O., d 4 sh. 4l P:r Tnll A'91 cents per picul,.. 55' 98. Trdnsport frtn Whampao till Canton, arbetspenningar m. m... L Provision 9YzPrcc....9t.' 1,4L. Netto Prov. P:r d4sh.49 f, t'r.. 9. A 1.9 R:dr B:co B:co R:dr l8l tgb Picul utgiira 75 Skeppund St. St. vigt. s$ledes fdr hvarje skeppund i Netto behallning. B:ko R:dr 94. l,l'. 2. Detta pris kan likviil icke alltid p8rhknas, och man biir icke i kalkyl antaga hiigre pris iin P:r 4 i P:r 4.5O c. Resultatet blir d& sa hiir: 168 Picul Sttngjern i 4 Piaster Piaster nno:'. t95 Frakt P:r76. BE. Tull,, 55, 98. Transp. frtn Whampao m. m. D , Provision 2Y.t ltroc. t, d19 Netto Prov. P:r n 4 sh. 4! f, tr.5. rs. 6. R:dr B:co. B:co R:dr l,igl. 65, B. giir fiir 75 skeppund Netto provenue per Skeppund B:co R:dr lb O b s. Efter pris af P:r c. per picul utgiir Netto provenuet per Skepp:d B:co R:dr

12 196 ilbrlllbn. Kalkyl iifver 900 Bunkar Stet, 7r-tums och l/8-tums, hiilften af. hvardera:... *,,_,..,'a"* 900 Bnukar eller 168 Picul Sttt'd Pi.'6. fi Frakt P:r c. Tull il 56 c. per picul.. u 94. B Transport m. m )) Provision 9t/t proc.,, go e Netto Prov. per Netto Prov. P:r a4hd. r t9 R:dr R:ko B:ko R:dr t9. 9. Bunke StEl B:ko l:dr t Jern- och StAl-manufaktur kan svfrrligen blifva fiiremsl fltir erport.till Ctrina, der man helst begagnar verktyg af inhemsk tillverkning och hvarest arbetsliinen iir s& 169, att harrdarbetet fiirmflr tiifla med Europas maschinarbeten. Sdndningar frtn Bngland och Tyskland hafva, med undautag af lfl artiklar, icke realiserat 4O procent af fiirsta kostnaden, och stiirsta delen af dessa varor hafva af brist p$ afslittning blifvit Eterutfiirde till Manila, Java, Sandwichs-iiarne och Amerikas Vestra kust. Kobot. )enne metall tyckes alldeles icke vara kiind i China, Stminstone yttrade de mfnga rniiklare och kiipmiin. hvilka jag fiirevisade medftirde profver, att de aldrig frirr sett varan. Dt jag uppgaf att man deraf bereiler en l?irg tifl mtlning af porslin, utropade de enstiimmtgt tsu-pu-la! (omiijligt!) l-,shog:sprodukter. norra delen af provinsert Kwan-tuno vdra i stor miiogd tvenne slag a fur, Ptnus Massoniana och Lanceolata. Man ser pt Cantons riviere ofanteliga flottor a[ dessa triid nedfiiras fiir stadens konsumtion till byggnader, puckl0dor och allehanda andra behofver. Nan-mo, en sort Cedertriid, som p&st8s skolo motnt0 insekters och tidens fiverkan, samt anses vara fiirbet97 Att diima af inloppet fian hafvet och seglingen upp till Canton, skulle man tro att China vore ett lfibtan skogliist land. 56 tir likvtil ej fiirh$llandet, ty i det inre laudet finnas vidstrdckta hiijder dnnu bevlxte med skog, hvaribland m$ niimnas Laurus Camphora, som viixer till den storlek i Chioa och p0 Formosa, att plankor at 4O till 50 fots liingd, med en bredd uppg8ende till 56 tum deraf erh$llas. Fiir Skeppsbyggnad viirderas detta triid hiigt, emedan det iir hfrrdt och segt, samt, till fdlje af sin starka Campherlukt, icke angripes a[ mask. Skeppskniin och riitter af de stiirsta behiifiiga dimensioner lts iifven dcra[. Grenarrre siindersflgas, splittras, och liiggas i vatten pfl n0gra dagar, kokas derefter, tills ett -samt hvitt gummi utsipprirr, af hvilket beredes den Camphert som exporteras till Europa. tropik-liinderna, der hvita myror pfr en natt kunna ftirsttira en hel garderob, iiro koffertar, gjorde af detta trhd, de enda s6kra fiirvaringsstiillen fiir kliider.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

BRF HUSAREN INFORMER.AR

BRF HUSAREN INFORMER.AR BRF HUSAREN INFORMER.AR t Med referens till tidigare utskick om Fiberoptik viii Arhetsgruppen och Styrelsen gefiiljande ny information om den tihtdnkta installationen utov Fiberoptik. Som tidigare har

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL

Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Sveriges Utrikes Handel och Sjöfart år 1850 INNEHÅLL INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart. Stockholm, 1829-1858. Täckningsår: 1828-1857. 1828-1829 med titeln: Commerce-Collegii underdåniga berättelse

Läs mer

,,FARGSTANK" GOTEBoRGS FARGHISToRIA. UNDER 50 An ROLF HANSEN

,,FARGSTANK GOTEBoRGS FARGHISToRIA. UNDER 50 An ROLF HANSEN ,,FARGSTANK" ao oa GOTEBoRGS FARGHISToRIA UNDER 50 An ROLF HANSEN rancsranr. coresoncs pancnrsrorra UNDER oo An Goteborg har i alla tider varit en flirgstark stad och jag skall forsoka dokumentera 30 och

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer

Berättelserna innehåller följande avdelningar: Länets allmänna beskaffenhet Innevånare Näringar Politisk författning Städer INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Årg 4, N:r 1, utg. 1839

Årg 4, N:r 1, utg. 1839 Årg 4, N:r 1, utg. 1839 TIDSRRIFT l S J Ö V Ä S E N D E T. J.t'JERDE ÅRGÅNGEN. = RARLSKRONA. G E O R G A lll E E N ~ C O M p, 1839. ,. ) Innehåll. -'/:"'.. :.. \ l A( handling om lojrat-missvisningen,

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S.

8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA. DEN 3 MAJ 18fift. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. 8 T A I) G A R FÖR FÖRENINGEN T. I. ANTAGNA Å ALLMÄN SAMMANKOMST DEN 3 MAJ 18fift. S T O C K H O L M. Typografiska Föreningen! Boktryckeri. IS6S. Föreningen T. I. har till ändamål: l:o) att bidraga till

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013 Till S amordnings fdrbundet Vristeris Kommunfullmiiktige i Vdsteris stad Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland F

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen

1853-09-21 Biskop Israel Bergman till HM Konungen Ink. d. 26 Sept. 1853 [Ankomstdatum på Consistoriet] Stormägtigste, Allernådigste Konung! 1853 den 5 Okt. anm. för Kongl. Maj t i Statsrådet. Exped. Nåd. Bref till Consistm i Hernösand och handbref

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 2006 -Ut- 0 r RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHLINDAI Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll As-miite 051126 rra Loviseberes hundklubb. Utskrili 05 1227 Niirvarande: Anmiilt liirhinder: Ei anm,ilt

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson. LuNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen PROTOKOLL Ins ititutions sfyre ls en 2014-t2-18 Nflrvarande Britt-Marie Johansson, ordf. Jan-Olof Nilsson, ldraruep./soc David Wdsterfors, liiranep./s OC Maria

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7)

Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 7) Frågor och svar om hur Sveaborgs kapitulation i praktiken skall gå till 26.4.1808 Frågor Svar Sedan uti convention är lofvat att uti allt had där ej är utsatt nu skall efter största billig het öfverens

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

30 Sanilefjoril Moclultl,?ir det af friimlingar mest bestikta badet i Norge. Den irliga freqvensen uppgir till 5-d 600 kurglister.

30 Sanilefjoril Moclultl,?ir det af friimlingar mest bestikta badet i Norge. Den irliga freqvensen uppgir till 5-d 600 kurglister. 30 Sanilefjoril Moclultl,?ir det af friimlingar mest bestikta badet i Norge. Den irliga freqvensen uppgir till 5-d 600 kurglister. Sanilefjorils Svafvel. och Hafsbail. Staclen Sand,eflord med 2,500 innevin.

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872

Björling, Carl Fabian Emanuel. Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 Björling, Carl Fabian Emanuel Ett genmäle till Hr.G.Dillner. Halmstad 1872 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Till Hans Kejserliga M^estät

Till Hans Kejserliga M^estät Till Hans Kejserliga M^estät Från den för revision af författningarne rörande boställsvården nedsatte komité. Underdånigst. Sedan undertecknade komiterade, enligt Eders Kejserliga Majestäts Nådigste förordnande

Läs mer

ll. Danska Brunns- och Badorter.

ll. Danska Brunns- och Badorter. Fan0 fiir den lilla staden. Likasom uti /fo,rs ha dylika batl inrhttats i Ilolntestrutd, D - y!ak, A asxaardttr and., Eortcn, i,t dtatuj en, goon, traurkullcct ocll' Eacbile. Sanatoriatm i?hclcmarkett

Läs mer

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008.

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. Hej alla tomatiilskare, si har vi lagt dnnu ett 6r bakom oss. Anno 2007 gav oss en tidig varm hiirlig vir men sedan blev det en otroligt vat och regnig sommar i sodra

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

37:e Årgången. Häfte N:r 4 1874. Carlskrona

37:e Årgången. Häfte N:r 4 1874. Carlskrona 37:e Årgången Häfte N:r 4 1874 Carlskrona 203 Föredrag *) l Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet den 27 Mars 1874. 1. Om Storcirkel-Segling. Storcirkel-se,qling, eller konsten, att under seglingen från en ort

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

Arsberdttelse for. Tundra Pakistanfond 515602-4787. Perioden 2012-01,-01, - 20L2-L2-31

Arsberdttelse for. Tundra Pakistanfond 515602-4787. Perioden 2012-01,-01, - 20L2-L2-31 Arsberdttelse for Tundra Pakistanfond Perioden 212-1,-1, - 2L2-L2-31 Fiirva ltn ingsberdttelse styrelsen och verkstdllande direktciren frir Tundra fonder AB, 55683g-633 f6r hdrmed avge arsberdttelse fcir

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet

Lasse Svanberg, redaktiir ftir tidningen TM, Teknik&Miinniska Svenska Filminstitutet "Multimedier blir ett nvckelomrtde inom dataviirlden under 9O-talet. I en tid di vi 'som individer skoljs

Läs mer

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område.

N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Malmö stadsfullmäktiges protokoll den 19 december 1913. N:r 322 Om anläggande av spårväg inom Baltiska utställningens område. Spårvägsstyrelsens framställning i fråga om anläggande af spårväg inom Baltiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Ha lvi rsredogorelse for. Tundra Agri & Food 515602-4795. Perioden 2012-02-03-2012-06-30

Ha lvi rsredogorelse for. Tundra Agri & Food 515602-4795. Perioden 2012-02-03-2012-06-30 Ha lvi rsredogorelse for Tundra Agri & Food Perioden 2012-02-03-2012-06-30 Fiirvaltningsberdttelse Verkstdllande direktciren fcir Tundra Fonder AB 556838-6303, f6r hdrmed avge halv6rsredogcirelse for perioden

Läs mer

Småfågelskyddet. länder har man på senare tider begynt allvarligt beakta fågelt

Småfågelskyddet. länder har man på senare tider begynt allvarligt beakta fågelt Småfågelskyddet Skyddandet af de s. k. småfåglarna är en angelägenhet, som tvifvelsutan måste intressera hvarje naturvän. Personer, som äga känsla för det harmoniska och sköna i naturen, kunna icke undgå

Läs mer

l. Norska Brunns- och Badorter.

l. Norska Brunns- och Badorter. l. Norska Brunns- och Badorter. Eiilsvolils Brunns. oeh Railanstalt ligger 68 km. frin l(ristiania. Kommunikationer. Genom l{ristiania_throndhjembanan stir liurorten i frirbindelse med hela det noiska

Läs mer