VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV"

Transkript

1 VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV

2 VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Med tätare hus försvinner den naturliga ventilationen, luftombyte måste därför ordnas på mekaniskt vis via fläktar. De flesta material t ex mattor, färger, spånskivor mm avger emissioner (utsöndring av partiklar). Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt. Vi tillbringar ca 90% av vår tid inomhus varav ca 50% i hemmet, en bra inomhusmiljö är därför väldigt viktig för vår hälsa. Men ventilationens uppgift är inte bara att skapa en bra inomhusmiljö, utan även komfort och energibesparing. Genom att återvinna värmen i frånluften till tilluften sparas energi och en tempererad tilluft som minskar risken för dragkänsla erhålls. Olika sätt att ventilera bostaden Självdragsventilation S-system Fläktstyrd frånluft F-system Fläktstyrd till- & frånluft med värmeåtervinning FTX-system Ventilation & energibesparing Fresh ger har ventilationslösningar för bostäder, affärer och lokaler med ventilationsprodukter av bästa kvalitet. Vi arbetar för helhetslösningar, så att männskor ska må bra i sina bostäder. Här ger vi Dig ett stort urval av ventilationsprodukter för bostäder, affärer och lokaler. En guide för Dig som funderar på att byta ut eller nyinstallera ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Utsugning via kanaler Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Ingen kontroll av luftomsättning Hög energiförbrukning Risk för drag och kallras Risk för ljudpåverkan utifrån Fungerar bäst vintertid när temperaturskillnaderna är stora Utsug med hjälp av fläktar Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Kontroll av luftomsättning* Möjlighet till värmeåtervinning i moderna system Möjlighet till behovsstyrning Endast begränsad rening möjlig Tempererad tilluft* Låg energianvändning Värmeåtervinning* (FTX) Behovsstyrt Luftrening Kan vara svårt att installera i efterhand INNEHÅLL VENTILTION... BEGREPPSFÖRKLRINGR... FUNKTION... REGLER & FÖRESKRIFTER... PRODUKTVL... SNBBVLSGUIDE... MÅTT & TBELLER... UTBYTESGUIDE... WEBB & PLNERING... FÖRETGET... SID * Se begreppsförklaringar sidorna

3 BEGREPPSFÖRKLRINGR BEGREPPSFÖRKLRINGR Hur vi upplever inomhusklimatet påverkas av olika faktorer Luftkvalitet (koncentration av gaser och partiklar) Termiskt klimat (lufthastigheter och temperaturer) Ljud (nivå, frekvens och efterklangstid) Ljus (styrka, kontrast och färger) El-miljö Sociala och psykologiska faktorer Begreppsförklaringar vdunstning Transpiration och andning leder till värme- och fuktavgivning. Hur mycket som avges påverkas av vilken aktivitet som utförs. Den luft som släpps ut i det fria. Efter frånluften har passerat aggregatet. Cirkulationsluft Luft som cirkulerar inne i ett rum eller återförd luft från samma rum. DUT (dimensionerande utetemperatur) Den beräknade utetemperatur för vilken rumsluftens temperatur sjunker ett visst antal grader (3 C) vid en extrem utetemperatur som inträffar högst en gång på x antal år. DUT varierar beroende på ortens klimat samt hur tung byggnaden är. Den luft som förs bort från ett rum. Vanligen kök, grovkök, toalett, bad/ duschrum och förråd. Infiltration Okontrollerad ventilation pga att uteluft kommer in via otätheter i byggnaden. Konvektion Värmeöverföring från kroppsyta till den omgivande luften. Hur stor värmeöverföringen blir beror på temperaturskillnaden mellan kroppsytan och luften samt på luftens rörelse runt kroppen. Ledning Värme överförs via ytkontakt. T ex om golvet är kallt kan den termiska komforten upplevas som dålig. Ljud Ljudnivån mäts i decibel (db). Normerna för bostäder är 35 db(). Efterklangstiden dvs hur snabbt ljudet avtar beror på bla möbleringen. Mattor, gardiner och möbler dämpar ljudnivån. Luftkvalitet Mäts ofta med koldioxidkoncentrationen som indikator. För bostäder ligger gränsvärdet på 1000 ppm. Den uppmätta koncentrationen är summan av uteluftens och inneluftens koncentration. ens koncentration varierar beroende på vart man bor och inneluftens koncentration på antal personer, ålder, kroppsvikt och aktivitet. Luftomsättning Hur snabbt luften byts ut i ett rum. Kraven säger ½ omsättning per timme. Ex. ett rum på 100 m² och rumshöjd 2,4 m (240 m³) ska ha ett luftflöde på 120 m³/h ( motsvarar ca 33 l/s). SFP (specific fan power) Den sammanlagda eleffekten för ventilationssystemets fläktar dividerat med det största flödet av tilluften eller frånluften. För att få ett energieffektivt ventilationssystem bör tryckfallet i kanalsystemet understiga 1,2 Pa/m. Strålning Vid temperaturskillnader mellan olika ytor sker värmeöverföring mellan ytorna via strålning. Temperaturverkningsgrad Hur effektiv värmeväxlaren är (anges i %). Verkningsgraden är beroende av luftflöde och dimensionerande utetemperatur. Termiskt klimat Lufthastigheten i vistelsezonen bör inte vara mer än 0,15 m/s och temperaturen 22 ± 2 ºC. Upplevelsen av inomhusklimatet är väldigt individuellt. Koncentrationen och prestationsförmågan varierar med temperaturen. Den luft som efter behandling tillförs systemet eller rummet. Vanligen i sovrum, allrum, vardagsrum mm. Tryck Beroende av lufthastighet och arean på kanalen (anges i Pa). Trycket ökar med ökad hastighet i luftkanaler. Exempel: Kanaldimension Ø125 mm med ett luftflöde 30 l/s = totalt tryckfall på 0,7 Pa/m. Obehandlad luft som tillförs ett ventilationssystem. Vistelsezon Den del av rummet som utnyttjas. Standarden säger 0,6 m från vägg samt 1,8 m över golv. Inom detta område gäller kraven på temperaturer och lufthastigheter. Årsmedelverkningsgrad Temperaturåtervinning under 1 år (anges i %). Hänsyn tas då till hur många drifttimmar per år aggregatet har, temperaturvariationerna under året och tid för avfrostning av värmeväxlare. Överluft Luft som överförs från ett rum till ett annat. Luften ska föras från ett rum med högre luftkvalitet till ett med lägre. T ex från allrum till kök. 4 5

4 FUNKTION FUNKTION Hur fungerar ett värmeåtervinningsaggregat en (1) leds via frånluftsfiltret (2) till värmeväxlaren (3) och vidare via frånluftsfläkten (4) ut genom avluftskanalen (5). Samtidigt hämtas frisk uteluft (6) via ytterväggsgallret till aggregatet. en filtreras (7) innan den kommer till värmeväxlaren (3) där frånluften avger sin värme till tilluften. Efter värmeväxlaren passerar tilluften (8) eftervärmningsbatteriet (9) som värmer upp luften till önskad temperatur innan den via tilluftsfläkten (10) distribueras vidare ut i kanalsystemet Värmeväxlare Värmeväxlarens uppgift är att överföra värmen från den varma frånluften till den kalla uteluften. Det finns tre olika typer av värmeväxlare plattvärme-, roterande- samt motströmsvärmeväxlare Plattvärmeväxlare (x-värmeväxlare eller korsvärmeväxlare) är uppbyggd av aluminiumlameller. en och frånluften passerar varandra i varannan kanal. en och frånluften kommer aldrig i kontakt med varandra. Det finns risk för isbildning och dränering behövs. Verkningsgrad 60-65%. Motströmsvärmeväxlare fungerar i princip som en plattvärmeväxlare. Men istället för att luften passerar vinkelrätt mot varandra strömmar den här parallellt och motriktat. Kontaktytan blir större för till- och frånluften i värmeväxlaren och verkningsgraden högre mellan 90-95%. Roterandevärmeväxlare består av ett rotorhjul med ett stort antal små kanaler. När rotorn passerar den varma frånluftssidan lagras värme och fukt i kanalerna. Värme och fukt avges sedan till den kalla luften på tilluftssidan. Eftersom samma ytor kommer i kontakt med både frånluft och tilluft finns det en liten risk för luktöverföring. Verkningsgraden för en roterande värmeväxlare är 80-85% Filter Det finns olika typer av filter och klasser. Grovfilter och finfilter. I aggregatet passerar uteluften först ett grovfilter och sedan ett finfilter innan värmeväxlaren. en passerar ett grovfilter innan värmeväxlaren. Filtrets uppgift är att dels rena uteluften från damm, pollen och mikroorganismer samt att skydda värmeväxlaren för igensättning. Det är viktigt att byta filter med jämna mellanrum helst 2 ggr/år. Ett igensatt filter genererar en försämrad verkningsgrad på värmeväxlaren och ett högre tryckfall i aggregatet. Det ökade tryckfallet rubbar balansen mellan till- och frånluftssidan. Fläktar Den vanligaste typen är fläktar med framåtböjda skovlar. Fläktarna kan drivas med växelströmsmotorer eller likströmsmotorer. Likströmsmotorer har 40 till 50% lägre energiförbrukning än de traditionella växelströmsmotorerna. Eftervärmningsbatteri Uppgiften är att värma upp tilluften till önskad temperatur. Under uppvärmningssäsongen räcker normalt sett inte värmeåtervinningen till för att klara tilluftens uppvärmningsbehov. Man kan välja mellan el- och vattenbatteri. Har man ett vattenburet värmesystem är det ekonomiskt fördelaktigt att välja ett vattenburet eftervärmningsbatteri. Förvärmningsbatteri I ett område med ett kallt klimat (norra Norrland) bör ett aggregat med förvärmningsbatteri väljas. Risken för påfrysning i värmeväxlaren elimineras. 6 7

5 REGLER & FÖRESKRIFTER REGLER & FÖRESKRIFTER De normer och krav som gäller för vilka luftflöden som anläggningen skall dimensioneras för hittas bla i BBR (Boverkets byggnadsregler) se, Socialstyrelsens allmänna råd samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Vid dimensionering av luftflödena skall tilluftsflödet vara 10 till 15 % lägre än det totala frånluftsflödet. Det är viktigt att skapa ett undertryck i bostaden för att förhindra att den fuktiga rumsluften trycks ut i ytterväggarna och kondenseras. Vid dimensionering av luftflödena bör man alltid börja med frånluftsflödena. Boverkets byggnadsregler (Kap. 6:25 & 6:251) Ventilationssystem skall utformas så att erfoderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. De skall också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheten i byggnaden. Ventilationssystem skall utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Rum skall kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m² golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m² då någon vistas där. Reduktion av ventilationsflöden får inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen får inte heller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. fukt. Hur dimensioneras kanalsystem För att erhålla ett så energieffektivt system som möjligt bör inte lufthastigheterna i kanalsystemet överstiga 3 m/s samt ett tryckfall mindre än 1,2 Pa/m. Fördelen med en låg hastighet är att risken för ljud minskar. Kanaldimension Ød mm FF F1-125 q = 40 l/s Kök 10 l/s F1= Cirkulär kanaldimension. q = Luftflöde i liter per sekund. FF = fläkt F1-100 q = 10 l/s Luftflöde q (l/s) F1-125 q = 30 l/s Bad/ dusch 15 l/s F1-100 q = 15 l/s Hastighet v (m/s) , , , , , F1-100 q = 15 l/s Bad/ dusch 15 l/s Energikostnader med olika system Vad krävs innan man installerar ett FTX-system Om du inte har ett befintligt FTX-system måste en bygganmälan göras till byggnadsnämnden. Blanketter för bygganmälan finns på respektive kommuns hemsida. Information om vilka regler som gäller vid bygglov finns även hos Boverket (www.boverket.se). Till bygganmälan skall det bifogas en godkänd ventilationsritning med luftflöden, korrekta symboler samt kanalsystemets utformning. Efter första besiktningen som skall göras av kommunen godkänd person, bifogas till bygganmälan ett injusteringsprotokoll. De flesta ventilationsinstallatörerna samt sotningsväsendet är behöriga. Finns ett FTX-system redan och ventilationsaggregat behöver bytas ut behövs inte en bygganmälan göras. Det kan dock vara bra att göra en ny injustering av anläggningen efter bytet. Viktigt är att kraven på luftflöden erhålls och att rätt balans råder mellan tilloch frånluft för att undvika skador på byggnaden. Installationsritningar Vi kan erbjuda hjälp med installationsritningar via våra samarbetspartners. Konsulter med lång erfarenhet inom projektering. Kontakta oss för mer information. Toalett 10 l/s. Förutsättningar för energikalkylen Personer 4 st Kvadrat 150 m² Rumhöjd 2,5 m 55 l / s Elpris 0,98 SEK/kWh FTX-systemet har många andra bra egenskaper förutom energibesparingen t. ex. bättre komfort och inomhusmiljö, som inte uppnås med en frånluftsvärmepump eller system. Bad/ dusch 10 l/s + 1 l/s.m² över 5 m². (med öppningsbart fönster) Bad/ dusch 15 l/s + 1 l/s.m² över 5 m² alt. 10 l/s och forcering till 30 l/s. (utan öppningsbart fönster) Tvättstuga Enligt Bad/ dusch. Kök 10 l/s + forcering med 75% osuppfångningsförmåga. Sovrum 4 l/s per sovplats. Vardagsrum 0,35 l/s och m² (dimensionering av uteluftsflöde för bostaden är 0,35 l/s per m²) Luftomsättning Generellt säger man att ½ ggr/ timme ska luften bytas. OBS! ldrig övertryck i botaden. Uppvärmning av hus, tappvatten och tilluft System norra Sverige (Kostnad i SEK) mellan Sverige (Kostnad i SEK) södra Sverige (Kostnad i SEK) / Takfläkt FVP (frånluftsvärmepump) FTX platt vvx FTX platt vvx Econo (med fjärrvärme) FTX platt vvx Econo (med pellets) FTX platt vvx Econo (med jordvärmepump) FTX roterande vvx FTX motströms vvx

6 PRODUKTVL PRODUKTVL Bostäder <130m² ggregat placerat i kök Takhuv/takfläkt Ljuddämpare sdon sdon sintag VVX-aggregat med spiskåpa sintag / sutlopp FRESH RDKG Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKG ingår som en del i system Minimaster för placering i kök och kombineras med spiskåpa CPCC eller CPDC. FRESH RDKR Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKR ingår som en del i system Minimaster för placering i kök och kombineras med spiskåpa CPDJ. Ventilation handlar inte bara om att ventilera bostaden utan även om att spara energi. Med de kommande ändringarna i byggreglerna samt stigande energipriser blir värmeåtervinning allt viktigtigare. PRODUKTVL Fresh har ett brett sortimentet för bostäder upp till ca 280 m² samt flerfamiljshus, mindre butiker och kontorslokaler. I utbudet ingår förutom aggregat även kryddhyllefläktar, spiskåpor och frånluftfläktar. SID ggregatet har plattvärmeväxlare med bypassfunktion. Med bypassfunktion går flödet i spiskåpan ej genom värmeväxlaren vid forcering vilket ger ett högre forceringsflöde,mindre risk för igensättning av värmeväxlaren och bättre osuppfångning vid matlagning. Värmeväxlaren är uppbyggd av aluminium med helt skilda till- och frånluftskanaler. Den har en temperaturverkningsgrad mellan 60-70%. Som eftervärmare kan antingen el- eller vattenbatteri väljas. ggregatet har roterandevärmeväxlare med bypassfunktion. Med bypassfunktion går flödet i spiskåpan ej genom värmeväxlaren för att undvika luktöverföring. Värmeväxlaren är uppbyggd av aluminium och har en temperaturverkningsgrad mellan 75-80%. Med den höga temperaturverkningsgraden erfodras eftervärme endast när utetemperaturen understiger ca -10 C. Fläktarna drivs av likströmsmotorer som har 40-50% lägre energiförbrukning än vad motsvarande växelströmsmotorer har. Eftervärmning med elbatteri. OBS! ggregatet får ej plats bakom kryddhylla, men finns i vitlackerat eller rostfritt utförande. Bostäder <130m² ggregat placerat i kök Bostäder <130m² ggregat placerat i tex grovkök Bostäder <155m² ggregat placerat i tex grovkök... Bostäder <250m² ggregat placerat i tex grovkök... Bostäder <280m² ggregat placerat på vind... Mekanisk frånluft <125m² Bostäder FRESH CPCC, CPDC, CPDJ Hög osuppfångningsförmåga. Ergonomiskt placerad manövrering. Spisbelysning med glödlampa eller lågenergilampa. Effektivt fettfilter. Finns i flera bredder som standard. Låg höjd som ger fritt arbetsutrymme under kåpan

7 PRODUKTVL Bostäder <130m² ggregat placerat i tex grovkök PRODUKTVL Bostäder <155m² ggregat placerat i tex grovkök Takhuv/takfläkt Ljuddämpare Takhuv/takfläkt Ljuddämpare sdon VVX-aggregat sdon VVX-aggregat sdon sfläkt med spiskåpa sdon sfläkt med spiskåpa sintag/ sutlopp sintag/ sutlopp FRESH RDKG Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKG ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatets plattvärmeväxlare är uppbyggd av aluminium med helt skilda till- och frånluftskanaler. Den har en temperaturverkningsgrad mellan 60-70%. Den är försedd med en tids- och utetemperaturstyrd avfrostningsautomatik. Fläktarnas varvtal regleras med en omkopplare som har tre lägen, Min-Normal-Max. Som eftervärmare kan el- eller vattenbatteri väljas. I områden där den dimensionerande utetemperaturen (DUT5) är lägre än -25 C skall aggregatet kompletteras med en förvärmare i uteluftskanalen. FRESH RDKR Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKR ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatet har roterandevärmeväxlare med en mycket hög temperaturverkningsgrad på 75-80%. Med den höga temperaturverkningsgraden erfodras eftervärme endast när utetemperaturen understiger ca -10 C. Det behövs ingen dränering till aggregatet vilket är en fördel vid utbytesinstallationer. Fläktarna drivs av likströmsmotorer som har 40-50% lägre energiförbrukning än vad motsvarande växelströmsmotorer har. På styrpanelen ställs önskat flöde in. Det finns tre olika lägen, Ej Hemma-Normal-Forcering. ggregatet kan fås i vitlackerat eller rostfritt utförande. FRESH RDKG Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKG ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatets plattvärmeväxlare är uppbyggd av aluminium med helt skilda tilloch frånluftskanaler. Den har en temperaturverkningsgrad mellan 60-70%. Den är försedd med en tids- och utetemperaturstyrd avfrostningsautomatik. Fläktarnas varvtal regleras med en omkopplare som har tre lägen, Min-Normal-Max. Som eftervärmare kan el- eller vattenbatteri väljas. I områden där den dimensionerande utetemperaturen (DUT5) är lägre än -25 C skall aggregatet kompletteras med en förvärmare i uteluftskanalen. FRESH RDKR Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKR ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatet har roterandevärmeväxlare med en mycket hög temperaturverkningsgrad på 75-80%. Med den höga temperaturverkningsgraden erfodras eftervärme endast när utetemperaturen understiger ca -10 C. Det behövs ingen dränering till aggregatet vilket är en fördel vid utbytesinstallationer. Fläktarna drivs av likströmsmotorer som har 40-50% lägre energiförbrukning än vad motsvarande växelströmsmotorer har. På styrpanelen ställs önskat flöde in. Det finns tre olika lägen, Ej Hemma-Normal-Forcering. ggregatet kan fås i vitlackerat eller rostfritt utförande. ILTO 270 Ett tyst värmeåtervinningsaggregat i kompakt storlek. Luftflöde 55 l/s vid 100Pa. ggregatet lämpar sig för villor, lägenheter, radhus, små kontor osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, plattvärmeväxlare med en temperaturverkningsgrad på 60-65%. Under den varma årstiden kan den värmeåtervinnande funktionen kopplas bort. Ett by-passpjäll (manuell) öppnas och uteluften leds förbi värmeväxlaren. Som eftervärme kan antingen el- eller vattenbatteri (Econo) väljas. Vattenbatteriet är dimensionerat för lågtemperatursystem vilket innebär att det kan anslutas till radiatorkretsen. ggregatet kan styras via spiskåpa eller transformator. ILTO 430 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), manuell reglering av sommarventilation, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden. ggregatet kan styras via spiskåpa eller transformatorbox. ILTO 440 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), inbyggd sommarventilation, extern elektronisk styrpanel, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden, braständningsautomatik samt forceringstimer av ventilationen

8 PRODUKTVL Bostäder <250m² ggregat placerat i tex grovkök PRODUKTVL Bostäder <280m² ggregat placerat på vind Takhuv/takfläkt Ljuddämpare Takhuv/takfläkt Ljuddämpare sdon VVX-aggregat sdon Spiskåpa sdon sfläkt med spiskåpa sdon VVX-aggregat sintag/ sutlopp sintag ILTO 430 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), manuell reglering av sommarventilation, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden. ggregatet kan styras hvia spiskåpa eller transformatorbox. ILTO 440 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), inbyggd sommarventilation, extern elektronisk styrpanel, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden, braständningsautomatik samt forceringstimer av ventilationen. ILTO H410 Ilto H410 kan placeras i kalla utrymmen. Luftflöde 130 l/s vid 125Pa. ggregatet lämpar sig för villor, daghem, kontors-, affärs- och mötesutrymmen etc. Stommen i aggregatet består av dubbelt plåthölje med 50 mm värme- och ljudisolering. Luckorna kan tas bort på båda sidor för att underlätta service. ggregatet levereras komplett med automatik, filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo). I automatiken ingår fläkteffektsval (5 hastigheter), forceringstimer, braständningsfunktion (10 min övertryck). Under den varma årstiden kan värmeåtervinningen kopplas bort genom att byta ut värmeväxlaren mot ett sommarblock (ej standardutrustning). FRESH RD RD kan placeras i kalla utrymmen. Luftflöde 100 l/s vid 100Pa. ggregatet lämpar sig för villor och kontor. Stommen i aggregatet består av dubbelt plåthölje med 25 mm isolering av mineralull. ggregatet levereras komplett med automatik, filter, till- och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, för- och eftervärmningsbatteri eller endast förvärmningsbatteri. Förvärmaren är till för avfrostningen av värmeväxlaren och eftervärmaren för att höja tilluftens temperatur. Till- och frånluftsfläktarna har individuell reglering. Normalvarvtalet kan väljas i 4 steg och därtill kommer Min- resp Maxflöde. För att minska anslutningseffekten är aggregatet kopplat så att efter- och förvärmare inte går samtidigt. Under den varma årstiden kan värme- återvinningen kopplas bort genom att byta ut värmeväxlaren mot ett sommarblock (ej standardutrustning)

9 PRODUKTVL Mekanisk frånluft <125m² Bostäder SNBBVLSGUIDE sdon URVLSTBELL ILTO 270 K ILTO 430 K ILTO 440 C ILTO H410 V FRESH RDKG FRESH RDKR FRESH RD ILMO 2002 FRESH IRE Friskluftsintag Takhuv/takfläkt sfläkt med spiskåpa System FTX FTX FTX FTX FTX FTX FTX F F Bostadsyta (m²) <130 <250 <250 <250 <155 <155 <280 <125 <200 Max luftflöde (l/s) Förvärmning Elbatteri tillval tillval tillval tillval tillval tillval Eftervärmning Vattenbatteri Elbatteri Värmeväxlare Plattvärmeväxlare Roterande värmeväxlare ILMO 2002 ILMO 2002 är en tyst kryddhyllefläkt för bostäder upp till 125 m² med mekanisk frånluftsventilation. Måtten är anpassade till ett standardskåp. I ILMO 2002 ingår osuppfångningsplåt, fettfilter, belysning. Fettfiltret som är tvättbart skyddar fläkten och kanalen för nedsmutsning. Fläkten är försedd med tre stosar, mittersta är för avluften som kopplas till en huv på taket. Stosarna på sidorna är avsedda för frånluft från andra utrymmen t ex WC, badrum osv. Fläktens hastighet styrs via kontrollpanelen på spiskåpan. För att få ett fungerande system måste man tillse att uteluften tas in via fönsterventiler eller tilluftdon av annan typ. Vid innerdörrar måste det finnas överluftsspringor i trösklar eller karmar så att luften kan passera mellan rummen. FRESH IRE En kanalfläkt med hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Fläkten har 50 mm brand- och ljudisolering vilket gör att den kan placeras i kalla utrymmen. Den är enkel att rengöra tack vare Swing-Out utförandet. Varvtalsreglering via spännings- eller frekvensstyrning. För att få ett fungerande system måste man tillse att uteluften tas in via fönsterventiler eller tilluftdon av annan typ. Vid innerdörrar måste det finnas överluftsspringor i trösklar eller karmar så att luften kan passera mellan rummen. Sommar by-pass utomatisk Manuell Tillval Cirkulationsanslutning Fläktmotorer Växelströmsmotorer Likströmsmotorer Individuell reglering av fläkt Styrutrustning Spiskåpa Transformator VRTEC Transformator ILV 1,4 Transformator ILV K Transformator ILV KS ILTO CONTROL Kapacitetstabell För bästa funktion bör aggregaten inte gå mer än 70% av sin maximala kapacitet m³/h l/s 16 17

10 MÅTT & TBELLER MÅTT & TBELLER ILTO 270 FRESH RDKG Ilto H (högerutförande) Ilto V (vänsterutförande) 1. Ø Ø Ø Ø Elkopplingar 6. Rörgenomföring 7. nslutning för kondensvatten nslutning vattenbatteri 235 B 595 C D Högerutförande Ø125 B. Ø100 C. Ø100 D. Ø125 D C B Vänsterutförande nslutning vattenbatteri ø ILTO 430 / 440 FRESH RDKR Ø Ø Ø Ø Cirkulationsluft Ø Elkopplingar 7. Rörgenomföring B C D 115 Högerutförande Ø100 B. Ø125 C. Ø100 D. Ø125 D 240 C B Vänsterutförande Ilto H (högerutförande) Ilto V (vänsterutförande) FRESH CPC D* C1 ILTO H410 E F B Bredd B C C1 D E F Vikt,kg 1. Ø Ø Ø Ø160 C Kanalanslutning ø 125. FRESH CPD C 1 1/2 C , , ,3 * Vid anslutning på höger sida gäller D-måttet från höger på kåpan. D* B 453 Bredd B C C1 D E F Vikt,kg FRESH RD , , , C a B Tillluft Fritt utrymme för inspektion av aggregatet D 450 c 495 d. Ø160 B. Ø160 C. Ø160 D. Ø160 ILMO 2002 C B * Vid anslutning på höger sida gäller D-måttet från höger på kåpan.. Ø125 B. Ø b 70 Dräneringsnippel 1/2" utv. rörgänga 18 19

11 Ref Type C RD RD Mfd Made in Sweden by Fläkt Woods B Ref Type C CC CC Mfd Made in Sweden by Fläkt Woods B UTBYTESGUIDE UTBYTESGUIDE Urval ¹ ) av gamla aggregat/ anslutningar och nya aggregat för utbyte Vägghängda aggregat i kök ggregat placerat i kallt utrymme Utförande Kod för befintligt aggregat Kod för nytt aggregat Bahco CC Fläkt RDK-01-b-2 RDKG RDKG RDKG Bahco CC Fläkt RDK-01-b-1 RDKG RDKG RDKG RDKG-1 = = Frisk uteluft som sugs till aggregatet. Luft som sugs ut ur det rum där luften är som sämst; från toalett, badrum och kök. RDKG-2 RDKR-1 RDKR-2 = = Frisk luft som har blivit förvärmd av från luften genom värmeväxlaren. en förs ut till sovrum och bostadsrum. Den smutsiga luften som lämnar huset men värmen har återanvänts. RD/RDC Bahco CF Fläkt RDKB-a-1-1 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR Fläkt RDKB-a-1-2 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Fläkt RDKB-a-2-1 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Placering av produktkodsskylt Fläkt RDKB-a-2-2 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Fläkt RDKB-a-3-1 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Placering för CC-aggregat. Placering för CF-aggregat. Fläkt RDKB-a-3-2 Fläkt RDKE Exempel RD RDC RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG Byt till nytt RD-C aggregat ³ ) RDKR RDKR RDKR RDKR Placering för RD-aggregat. Placering för aggregaten RDK, RDKB och RDKE. OBS! Det nya aggregatet måste monteras fackmannamässigt, speciellt med avseende på isolering av kalla kanaler. Spiskåpa Befintligt aggregat Befintlig frånluftsfläkt utbyte CF RDK RDKB RDKE RD/C JBDB BF CPC CPCD CPCE CPCF med CPCZ-08 CPD CPDD 4) CPCE 4) CPDF 4) med CPDZ-08 CPCF med CPCZ-08 CPDF 4) med CPDZ-08 CPCC med CPCZ-04 CPDG/ CPDC 4) med CPCZ-04 CPCC med CPCZ-04 CPCD CPDG CPDD 4) ¹ ) Dessa exempel täcker in de flesta installationer men det finns även många andra typer av installationer. ² ) Den befintliga kanaldragningen avgör vilket aggregat som passar. Kontakta fackman för hjälp. ³ ) Vilket aggregat du skall ha beror på motoreffekten. Motoreffekten kan läsas av på produktkodsskylten som sitter på aggregatets kortsida. (möjliga motoreffekter 67 W, 115 W eller 250 W) 4) Börjar produceras hösten

12 Certifierat ISO 9001:2000 av PLNERING FÖRETGET Webbplatser Fresh B Svensk Ventilation Boverket (byggregler) Svensk Energi Länsstyrelsen Konsumentverket (energikalyler) Plåtslageriernas Riksförbund Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund Fresh B är en av Europas ledande leverantörer av produkter för ett bättre inomhusklimat. Produkterna hjälper till att skapa ett sundare och hälsosammare inomhusklimat för miljontals människor i sina hem och på jobbet. Fresh ingår i en familjeägd koncern. Vi är nu ca 60 anställda och har en omsättning på ca 90 Mkr (2005). Ca: 50% av produktionen går på export till kunder i ett 15-tal länder, exempelvis Japan, Tyskland och Danmark. Kvalitet & Miljö För att tillgodose marknadens krav på godkända produkter med hög kvalitet har vårt sortiment genomgått tester i vårt eget testrum såväl som hos Semko och SP samt är typgodkända enligt gällande normer. I vårt testlaboratorium sker en stor del av vår produktutveckling. Här utför vi olika kapacitet, klimat och strömningstekniska mätningar. Fresh B:s kvalitets och miljö ledningssystem är certifierat av BVQI Sverige B och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO Certifierat ISO 14001:1996 av För mer information:

13 FRESH B Tel Box 7 Fax GEML E-post Produktion: Kjell-Olof skencrantz & Ulrik Merbom Tryck: Markaryds Grafiska Copyright Fresh B 2006 Rätt till förändringar förbehålles rt nr:

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION SwegonCASATM spiskåpor Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker. Vit eller rostfritt. För väggmontage eller frihängande över köksö. Arbetar tyst.

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat Lågenergihus Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Fläkt Woods Produktförsäljning Sverige. Bostadsventilation för enfamiljshus

Fläkt Woods Produktförsäljning Sverige. Bostadsventilation för enfamiljshus Fläkt Woods Produktförsäljning Sverige Bostadsventilation för enfamiljshus Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV GUIDE FÖR VENTILATIONS LÖSNINGAR VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOKALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV Ventilationsguide 2 FRISK LUFT FRISKARE LIV För täta hus Förr byggdes husen med naturliga

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

MultiWin FTX-Ventilation

MultiWin FTX-Ventilation MultiWin FTX-Ventilation för bostadsfastigheter & flerfamiljsbostäder Luftmiljö AB Änghagsgatan 13 531 40 Lidköping Tel: 0510 228 00 www.luftmiljo.se Luftmiljö MultiWin - en kostnadseffektiv lösning FTX-Ventilation

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Swegon CASA R85. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R85. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R85 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 170 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Ventilation 1. Hur fungerar ventilation FT, S? 2. Vanliga problem med respektive system. 3. Vad händer med byggnader när det byts värmekälla

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Från självdrag till FTX

Från självdrag till FTX Från självdrag till FTX Ronnebyhus AB renoverade år 2009 Madelungsvägen 3. Madelungsvägen 1, Övre Brunnsvägen 42 och 44 renoverades år 2007-08. I samband med den renoveringen bytte man fönster, ventilationssystem

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

ProjekTeringsguide. Utdrag ur samlingshäfte Kåpor för professionella kök. Sidor 30 36.

ProjekTeringsguide. Utdrag ur samlingshäfte Kåpor för professionella kök. Sidor 30 36. ProjekTeringsguide Utdrag ur samlingshäfte Kåpor för professionella kök. Sidor 30 36. Acticon AB Sjöåkravägen 30 564 31 Bankeryd Tel 036-37 07 90 Fax 036-37 07 45 www.acticon.se 1 www.acticon.se ATt Projektera

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R120 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 230 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Innehåll HÄLSA OCH EKONOMI..........3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT........................5 TRÅDLÖS MANÖVERENHET.....7

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter

Läs mer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-07-10 Fastighetsbeteckning: Höja 14:12 Adress/ort: Pildammsvägen 4, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1

Referens nr: Plats för stämpel. Flerbostadshus. Besiktnings resultat. Ombesiktning datum 1 2 2015-01-27 EG 2021-01-27 B1 Referens nr: Plats för stämpel -008 A Besiktningsprotokoll Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 0:6 OVK A - Byggnad Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ekhagsvägen 0 0 0 Byggnadsägaren

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov CE50 / CE65 / CE50-65 ECO. En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar Värmepump för husets hela värme-, varmvatten- och ventilationsbehov NYHET! ECO- SERIEN Vi introducerar ECO-serien En ny högeffektiv frånluftsvärmepump CE50 / CE65 / CE50-65 ECO En serie högeffektiva frånluftsvärmepumpar

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft 1 Agenda Varför ventilerar vi? Systemlösningar Ventilation av bostäder och lokaler Aggregatet hur får vi till energieffektivitet Vad ger FTX av ett bostadshus? Tillförsel av luft i rum hur fixar man det?

Läs mer

Komplett ventilationssystem Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling från LVI

Komplett ventilationssystem Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling från LVI Komplett ventilationssystem Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling från LVI NYHET! LVI allt du behöver för bra ventilation! Både människor och hus mår bättre av en kontrollerad ventilation som reducerar

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer