VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV"

Transkript

1 VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV

2 VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Med tätare hus försvinner den naturliga ventilationen, luftombyte måste därför ordnas på mekaniskt vis via fläktar. De flesta material t ex mattor, färger, spånskivor mm avger emissioner (utsöndring av partiklar). Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt. Vi tillbringar ca 90% av vår tid inomhus varav ca 50% i hemmet, en bra inomhusmiljö är därför väldigt viktig för vår hälsa. Men ventilationens uppgift är inte bara att skapa en bra inomhusmiljö, utan även komfort och energibesparing. Genom att återvinna värmen i frånluften till tilluften sparas energi och en tempererad tilluft som minskar risken för dragkänsla erhålls. Olika sätt att ventilera bostaden Självdragsventilation S-system Fläktstyrd frånluft F-system Fläktstyrd till- & frånluft med värmeåtervinning FTX-system Ventilation & energibesparing Fresh ger har ventilationslösningar för bostäder, affärer och lokaler med ventilationsprodukter av bästa kvalitet. Vi arbetar för helhetslösningar, så att männskor ska må bra i sina bostäder. Här ger vi Dig ett stort urval av ventilationsprodukter för bostäder, affärer och lokaler. En guide för Dig som funderar på att byta ut eller nyinstallera ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Utsugning via kanaler Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Ingen kontroll av luftomsättning Hög energiförbrukning Risk för drag och kallras Risk för ljudpåverkan utifrån Fungerar bäst vintertid när temperaturskillnaderna är stora Utsug med hjälp av fläktar Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Kontroll av luftomsättning* Möjlighet till värmeåtervinning i moderna system Möjlighet till behovsstyrning Endast begränsad rening möjlig Tempererad tilluft* Låg energianvändning Värmeåtervinning* (FTX) Behovsstyrt Luftrening Kan vara svårt att installera i efterhand INNEHÅLL VENTILTION... BEGREPPSFÖRKLRINGR... FUNKTION... REGLER & FÖRESKRIFTER... PRODUKTVL... SNBBVLSGUIDE... MÅTT & TBELLER... UTBYTESGUIDE... WEBB & PLNERING... FÖRETGET... SID * Se begreppsförklaringar sidorna

3 BEGREPPSFÖRKLRINGR BEGREPPSFÖRKLRINGR Hur vi upplever inomhusklimatet påverkas av olika faktorer Luftkvalitet (koncentration av gaser och partiklar) Termiskt klimat (lufthastigheter och temperaturer) Ljud (nivå, frekvens och efterklangstid) Ljus (styrka, kontrast och färger) El-miljö Sociala och psykologiska faktorer Begreppsförklaringar vdunstning Transpiration och andning leder till värme- och fuktavgivning. Hur mycket som avges påverkas av vilken aktivitet som utförs. Den luft som släpps ut i det fria. Efter frånluften har passerat aggregatet. Cirkulationsluft Luft som cirkulerar inne i ett rum eller återförd luft från samma rum. DUT (dimensionerande utetemperatur) Den beräknade utetemperatur för vilken rumsluftens temperatur sjunker ett visst antal grader (3 C) vid en extrem utetemperatur som inträffar högst en gång på x antal år. DUT varierar beroende på ortens klimat samt hur tung byggnaden är. Den luft som förs bort från ett rum. Vanligen kök, grovkök, toalett, bad/ duschrum och förråd. Infiltration Okontrollerad ventilation pga att uteluft kommer in via otätheter i byggnaden. Konvektion Värmeöverföring från kroppsyta till den omgivande luften. Hur stor värmeöverföringen blir beror på temperaturskillnaden mellan kroppsytan och luften samt på luftens rörelse runt kroppen. Ledning Värme överförs via ytkontakt. T ex om golvet är kallt kan den termiska komforten upplevas som dålig. Ljud Ljudnivån mäts i decibel (db). Normerna för bostäder är 35 db(). Efterklangstiden dvs hur snabbt ljudet avtar beror på bla möbleringen. Mattor, gardiner och möbler dämpar ljudnivån. Luftkvalitet Mäts ofta med koldioxidkoncentrationen som indikator. För bostäder ligger gränsvärdet på 1000 ppm. Den uppmätta koncentrationen är summan av uteluftens och inneluftens koncentration. ens koncentration varierar beroende på vart man bor och inneluftens koncentration på antal personer, ålder, kroppsvikt och aktivitet. Luftomsättning Hur snabbt luften byts ut i ett rum. Kraven säger ½ omsättning per timme. Ex. ett rum på 100 m² och rumshöjd 2,4 m (240 m³) ska ha ett luftflöde på 120 m³/h ( motsvarar ca 33 l/s). SFP (specific fan power) Den sammanlagda eleffekten för ventilationssystemets fläktar dividerat med det största flödet av tilluften eller frånluften. För att få ett energieffektivt ventilationssystem bör tryckfallet i kanalsystemet understiga 1,2 Pa/m. Strålning Vid temperaturskillnader mellan olika ytor sker värmeöverföring mellan ytorna via strålning. Temperaturverkningsgrad Hur effektiv värmeväxlaren är (anges i %). Verkningsgraden är beroende av luftflöde och dimensionerande utetemperatur. Termiskt klimat Lufthastigheten i vistelsezonen bör inte vara mer än 0,15 m/s och temperaturen 22 ± 2 ºC. Upplevelsen av inomhusklimatet är väldigt individuellt. Koncentrationen och prestationsförmågan varierar med temperaturen. Den luft som efter behandling tillförs systemet eller rummet. Vanligen i sovrum, allrum, vardagsrum mm. Tryck Beroende av lufthastighet och arean på kanalen (anges i Pa). Trycket ökar med ökad hastighet i luftkanaler. Exempel: Kanaldimension Ø125 mm med ett luftflöde 30 l/s = totalt tryckfall på 0,7 Pa/m. Obehandlad luft som tillförs ett ventilationssystem. Vistelsezon Den del av rummet som utnyttjas. Standarden säger 0,6 m från vägg samt 1,8 m över golv. Inom detta område gäller kraven på temperaturer och lufthastigheter. Årsmedelverkningsgrad Temperaturåtervinning under 1 år (anges i %). Hänsyn tas då till hur många drifttimmar per år aggregatet har, temperaturvariationerna under året och tid för avfrostning av värmeväxlare. Överluft Luft som överförs från ett rum till ett annat. Luften ska föras från ett rum med högre luftkvalitet till ett med lägre. T ex från allrum till kök. 4 5

4 FUNKTION FUNKTION Hur fungerar ett värmeåtervinningsaggregat en (1) leds via frånluftsfiltret (2) till värmeväxlaren (3) och vidare via frånluftsfläkten (4) ut genom avluftskanalen (5). Samtidigt hämtas frisk uteluft (6) via ytterväggsgallret till aggregatet. en filtreras (7) innan den kommer till värmeväxlaren (3) där frånluften avger sin värme till tilluften. Efter värmeväxlaren passerar tilluften (8) eftervärmningsbatteriet (9) som värmer upp luften till önskad temperatur innan den via tilluftsfläkten (10) distribueras vidare ut i kanalsystemet Värmeväxlare Värmeväxlarens uppgift är att överföra värmen från den varma frånluften till den kalla uteluften. Det finns tre olika typer av värmeväxlare plattvärme-, roterande- samt motströmsvärmeväxlare Plattvärmeväxlare (x-värmeväxlare eller korsvärmeväxlare) är uppbyggd av aluminiumlameller. en och frånluften passerar varandra i varannan kanal. en och frånluften kommer aldrig i kontakt med varandra. Det finns risk för isbildning och dränering behövs. Verkningsgrad 60-65%. Motströmsvärmeväxlare fungerar i princip som en plattvärmeväxlare. Men istället för att luften passerar vinkelrätt mot varandra strömmar den här parallellt och motriktat. Kontaktytan blir större för till- och frånluften i värmeväxlaren och verkningsgraden högre mellan 90-95%. Roterandevärmeväxlare består av ett rotorhjul med ett stort antal små kanaler. När rotorn passerar den varma frånluftssidan lagras värme och fukt i kanalerna. Värme och fukt avges sedan till den kalla luften på tilluftssidan. Eftersom samma ytor kommer i kontakt med både frånluft och tilluft finns det en liten risk för luktöverföring. Verkningsgraden för en roterande värmeväxlare är 80-85% Filter Det finns olika typer av filter och klasser. Grovfilter och finfilter. I aggregatet passerar uteluften först ett grovfilter och sedan ett finfilter innan värmeväxlaren. en passerar ett grovfilter innan värmeväxlaren. Filtrets uppgift är att dels rena uteluften från damm, pollen och mikroorganismer samt att skydda värmeväxlaren för igensättning. Det är viktigt att byta filter med jämna mellanrum helst 2 ggr/år. Ett igensatt filter genererar en försämrad verkningsgrad på värmeväxlaren och ett högre tryckfall i aggregatet. Det ökade tryckfallet rubbar balansen mellan till- och frånluftssidan. Fläktar Den vanligaste typen är fläktar med framåtböjda skovlar. Fläktarna kan drivas med växelströmsmotorer eller likströmsmotorer. Likströmsmotorer har 40 till 50% lägre energiförbrukning än de traditionella växelströmsmotorerna. Eftervärmningsbatteri Uppgiften är att värma upp tilluften till önskad temperatur. Under uppvärmningssäsongen räcker normalt sett inte värmeåtervinningen till för att klara tilluftens uppvärmningsbehov. Man kan välja mellan el- och vattenbatteri. Har man ett vattenburet värmesystem är det ekonomiskt fördelaktigt att välja ett vattenburet eftervärmningsbatteri. Förvärmningsbatteri I ett område med ett kallt klimat (norra Norrland) bör ett aggregat med förvärmningsbatteri väljas. Risken för påfrysning i värmeväxlaren elimineras. 6 7

5 REGLER & FÖRESKRIFTER REGLER & FÖRESKRIFTER De normer och krav som gäller för vilka luftflöden som anläggningen skall dimensioneras för hittas bla i BBR (Boverkets byggnadsregler) se, Socialstyrelsens allmänna råd samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Vid dimensionering av luftflödena skall tilluftsflödet vara 10 till 15 % lägre än det totala frånluftsflödet. Det är viktigt att skapa ett undertryck i bostaden för att förhindra att den fuktiga rumsluften trycks ut i ytterväggarna och kondenseras. Vid dimensionering av luftflödena bör man alltid börja med frånluftsflödena. Boverkets byggnadsregler (Kap. 6:25 & 6:251) Ventilationssystem skall utformas så att erfoderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. De skall också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheten i byggnaden. Ventilationssystem skall utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Rum skall kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m² golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m² då någon vistas där. Reduktion av ventilationsflöden får inte ge upphov till hälsorisker. Reduktionen får inte heller ge upphov till skador på byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. fukt. Hur dimensioneras kanalsystem För att erhålla ett så energieffektivt system som möjligt bör inte lufthastigheterna i kanalsystemet överstiga 3 m/s samt ett tryckfall mindre än 1,2 Pa/m. Fördelen med en låg hastighet är att risken för ljud minskar. Kanaldimension Ød mm FF F1-125 q = 40 l/s Kök 10 l/s F1= Cirkulär kanaldimension. q = Luftflöde i liter per sekund. FF = fläkt F1-100 q = 10 l/s Luftflöde q (l/s) F1-125 q = 30 l/s Bad/ dusch 15 l/s F1-100 q = 15 l/s Hastighet v (m/s) , , , , , F1-100 q = 15 l/s Bad/ dusch 15 l/s Energikostnader med olika system Vad krävs innan man installerar ett FTX-system Om du inte har ett befintligt FTX-system måste en bygganmälan göras till byggnadsnämnden. Blanketter för bygganmälan finns på respektive kommuns hemsida. Information om vilka regler som gäller vid bygglov finns även hos Boverket (www.boverket.se). Till bygganmälan skall det bifogas en godkänd ventilationsritning med luftflöden, korrekta symboler samt kanalsystemets utformning. Efter första besiktningen som skall göras av kommunen godkänd person, bifogas till bygganmälan ett injusteringsprotokoll. De flesta ventilationsinstallatörerna samt sotningsväsendet är behöriga. Finns ett FTX-system redan och ventilationsaggregat behöver bytas ut behövs inte en bygganmälan göras. Det kan dock vara bra att göra en ny injustering av anläggningen efter bytet. Viktigt är att kraven på luftflöden erhålls och att rätt balans råder mellan tilloch frånluft för att undvika skador på byggnaden. Installationsritningar Vi kan erbjuda hjälp med installationsritningar via våra samarbetspartners. Konsulter med lång erfarenhet inom projektering. Kontakta oss för mer information. Toalett 10 l/s. Förutsättningar för energikalkylen Personer 4 st Kvadrat 150 m² Rumhöjd 2,5 m 55 l / s Elpris 0,98 SEK/kWh FTX-systemet har många andra bra egenskaper förutom energibesparingen t. ex. bättre komfort och inomhusmiljö, som inte uppnås med en frånluftsvärmepump eller system. Bad/ dusch 10 l/s + 1 l/s.m² över 5 m². (med öppningsbart fönster) Bad/ dusch 15 l/s + 1 l/s.m² över 5 m² alt. 10 l/s och forcering till 30 l/s. (utan öppningsbart fönster) Tvättstuga Enligt Bad/ dusch. Kök 10 l/s + forcering med 75% osuppfångningsförmåga. Sovrum 4 l/s per sovplats. Vardagsrum 0,35 l/s och m² (dimensionering av uteluftsflöde för bostaden är 0,35 l/s per m²) Luftomsättning Generellt säger man att ½ ggr/ timme ska luften bytas. OBS! ldrig övertryck i botaden. Uppvärmning av hus, tappvatten och tilluft System norra Sverige (Kostnad i SEK) mellan Sverige (Kostnad i SEK) södra Sverige (Kostnad i SEK) / Takfläkt FVP (frånluftsvärmepump) FTX platt vvx FTX platt vvx Econo (med fjärrvärme) FTX platt vvx Econo (med pellets) FTX platt vvx Econo (med jordvärmepump) FTX roterande vvx FTX motströms vvx

6 PRODUKTVL PRODUKTVL Bostäder <130m² ggregat placerat i kök Takhuv/takfläkt Ljuddämpare sdon sdon sintag VVX-aggregat med spiskåpa sintag / sutlopp FRESH RDKG Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKG ingår som en del i system Minimaster för placering i kök och kombineras med spiskåpa CPCC eller CPDC. FRESH RDKR Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKR ingår som en del i system Minimaster för placering i kök och kombineras med spiskåpa CPDJ. Ventilation handlar inte bara om att ventilera bostaden utan även om att spara energi. Med de kommande ändringarna i byggreglerna samt stigande energipriser blir värmeåtervinning allt viktigtigare. PRODUKTVL Fresh har ett brett sortimentet för bostäder upp till ca 280 m² samt flerfamiljshus, mindre butiker och kontorslokaler. I utbudet ingår förutom aggregat även kryddhyllefläktar, spiskåpor och frånluftfläktar. SID ggregatet har plattvärmeväxlare med bypassfunktion. Med bypassfunktion går flödet i spiskåpan ej genom värmeväxlaren vid forcering vilket ger ett högre forceringsflöde,mindre risk för igensättning av värmeväxlaren och bättre osuppfångning vid matlagning. Värmeväxlaren är uppbyggd av aluminium med helt skilda till- och frånluftskanaler. Den har en temperaturverkningsgrad mellan 60-70%. Som eftervärmare kan antingen el- eller vattenbatteri väljas. ggregatet har roterandevärmeväxlare med bypassfunktion. Med bypassfunktion går flödet i spiskåpan ej genom värmeväxlaren för att undvika luktöverföring. Värmeväxlaren är uppbyggd av aluminium och har en temperaturverkningsgrad mellan 75-80%. Med den höga temperaturverkningsgraden erfodras eftervärme endast när utetemperaturen understiger ca -10 C. Fläktarna drivs av likströmsmotorer som har 40-50% lägre energiförbrukning än vad motsvarande växelströmsmotorer har. Eftervärmning med elbatteri. OBS! ggregatet får ej plats bakom kryddhylla, men finns i vitlackerat eller rostfritt utförande. Bostäder <130m² ggregat placerat i kök Bostäder <130m² ggregat placerat i tex grovkök Bostäder <155m² ggregat placerat i tex grovkök... Bostäder <250m² ggregat placerat i tex grovkök... Bostäder <280m² ggregat placerat på vind... Mekanisk frånluft <125m² Bostäder FRESH CPCC, CPDC, CPDJ Hög osuppfångningsförmåga. Ergonomiskt placerad manövrering. Spisbelysning med glödlampa eller lågenergilampa. Effektivt fettfilter. Finns i flera bredder som standard. Låg höjd som ger fritt arbetsutrymme under kåpan

7 PRODUKTVL Bostäder <130m² ggregat placerat i tex grovkök PRODUKTVL Bostäder <155m² ggregat placerat i tex grovkök Takhuv/takfläkt Ljuddämpare Takhuv/takfläkt Ljuddämpare sdon VVX-aggregat sdon VVX-aggregat sdon sfläkt med spiskåpa sdon sfläkt med spiskåpa sintag/ sutlopp sintag/ sutlopp FRESH RDKG Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKG ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatets plattvärmeväxlare är uppbyggd av aluminium med helt skilda till- och frånluftskanaler. Den har en temperaturverkningsgrad mellan 60-70%. Den är försedd med en tids- och utetemperaturstyrd avfrostningsautomatik. Fläktarnas varvtal regleras med en omkopplare som har tre lägen, Min-Normal-Max. Som eftervärmare kan el- eller vattenbatteri väljas. I områden där den dimensionerande utetemperaturen (DUT5) är lägre än -25 C skall aggregatet kompletteras med en förvärmare i uteluftskanalen. FRESH RDKR Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKR ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatet har roterandevärmeväxlare med en mycket hög temperaturverkningsgrad på 75-80%. Med den höga temperaturverkningsgraden erfodras eftervärme endast när utetemperaturen understiger ca -10 C. Det behövs ingen dränering till aggregatet vilket är en fördel vid utbytesinstallationer. Fläktarna drivs av likströmsmotorer som har 40-50% lägre energiförbrukning än vad motsvarande växelströmsmotorer har. På styrpanelen ställs önskat flöde in. Det finns tre olika lägen, Ej Hemma-Normal-Forcering. ggregatet kan fås i vitlackerat eller rostfritt utförande. FRESH RDKG Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKG ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatets plattvärmeväxlare är uppbyggd av aluminium med helt skilda tilloch frånluftskanaler. Den har en temperaturverkningsgrad mellan 60-70%. Den är försedd med en tids- och utetemperaturstyrd avfrostningsautomatik. Fläktarnas varvtal regleras med en omkopplare som har tre lägen, Min-Normal-Max. Som eftervärmare kan el- eller vattenbatteri väljas. I områden där den dimensionerande utetemperaturen (DUT5) är lägre än -25 C skall aggregatet kompletteras med en förvärmare i uteluftskanalen. FRESH RDKR Luftflödesområde 20 till 80 l/s. Ventilationsaggregat RDKR ingår som en del i system Minivent för placering i grovkök/ förråd. ggregatet har roterandevärmeväxlare med en mycket hög temperaturverkningsgrad på 75-80%. Med den höga temperaturverkningsgraden erfodras eftervärme endast när utetemperaturen understiger ca -10 C. Det behövs ingen dränering till aggregatet vilket är en fördel vid utbytesinstallationer. Fläktarna drivs av likströmsmotorer som har 40-50% lägre energiförbrukning än vad motsvarande växelströmsmotorer har. På styrpanelen ställs önskat flöde in. Det finns tre olika lägen, Ej Hemma-Normal-Forcering. ggregatet kan fås i vitlackerat eller rostfritt utförande. ILTO 270 Ett tyst värmeåtervinningsaggregat i kompakt storlek. Luftflöde 55 l/s vid 100Pa. ggregatet lämpar sig för villor, lägenheter, radhus, små kontor osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, plattvärmeväxlare med en temperaturverkningsgrad på 60-65%. Under den varma årstiden kan den värmeåtervinnande funktionen kopplas bort. Ett by-passpjäll (manuell) öppnas och uteluften leds förbi värmeväxlaren. Som eftervärme kan antingen el- eller vattenbatteri (Econo) väljas. Vattenbatteriet är dimensionerat för lågtemperatursystem vilket innebär att det kan anslutas till radiatorkretsen. ggregatet kan styras via spiskåpa eller transformator. ILTO 430 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), manuell reglering av sommarventilation, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden. ggregatet kan styras via spiskåpa eller transformatorbox. ILTO 440 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), inbyggd sommarventilation, extern elektronisk styrpanel, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden, braständningsautomatik samt forceringstimer av ventilationen

8 PRODUKTVL Bostäder <250m² ggregat placerat i tex grovkök PRODUKTVL Bostäder <280m² ggregat placerat på vind Takhuv/takfläkt Ljuddämpare Takhuv/takfläkt Ljuddämpare sdon VVX-aggregat sdon Spiskåpa sdon sfläkt med spiskåpa sdon VVX-aggregat sintag/ sutlopp sintag ILTO 430 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), manuell reglering av sommarventilation, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden. ggregatet kan styras hvia spiskåpa eller transformatorbox. ILTO 440 Luftflöde 130 l/s vid 100Pa. Det är knappt hörbart. ggregatet lämpar sig för bostäder under 250 m², kontor, småbutiker osv. Det vitlackade aggregatet är avsett för montage på vägg i t ex tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. I aggregatet ingår som standard filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo), inbyggd sommarventilation, extern elektronisk styrpanel, cirkulationsanslutning för fördelning av överskottsvärme från braskamin till övriga delen av bostaden, braständningsautomatik samt forceringstimer av ventilationen. ILTO H410 Ilto H410 kan placeras i kalla utrymmen. Luftflöde 130 l/s vid 125Pa. ggregatet lämpar sig för villor, daghem, kontors-, affärs- och mötesutrymmen etc. Stommen i aggregatet består av dubbelt plåthölje med 50 mm värme- och ljudisolering. Luckorna kan tas bort på båda sidor för att underlätta service. ggregatet levereras komplett med automatik, filter för till/frånluft, till och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, termostatstyrt eftervärmningsbatteri el eller vatten (Econo). I automatiken ingår fläkteffektsval (5 hastigheter), forceringstimer, braständningsfunktion (10 min övertryck). Under den varma årstiden kan värmeåtervinningen kopplas bort genom att byta ut värmeväxlaren mot ett sommarblock (ej standardutrustning). FRESH RD RD kan placeras i kalla utrymmen. Luftflöde 100 l/s vid 100Pa. ggregatet lämpar sig för villor och kontor. Stommen i aggregatet består av dubbelt plåthölje med 25 mm isolering av mineralull. ggregatet levereras komplett med automatik, filter, till- och frånluftsfläktar, korsströmsväxlare, för- och eftervärmningsbatteri eller endast förvärmningsbatteri. Förvärmaren är till för avfrostningen av värmeväxlaren och eftervärmaren för att höja tilluftens temperatur. Till- och frånluftsfläktarna har individuell reglering. Normalvarvtalet kan väljas i 4 steg och därtill kommer Min- resp Maxflöde. För att minska anslutningseffekten är aggregatet kopplat så att efter- och förvärmare inte går samtidigt. Under den varma årstiden kan värme- återvinningen kopplas bort genom att byta ut värmeväxlaren mot ett sommarblock (ej standardutrustning)

9 PRODUKTVL Mekanisk frånluft <125m² Bostäder SNBBVLSGUIDE sdon URVLSTBELL ILTO 270 K ILTO 430 K ILTO 440 C ILTO H410 V FRESH RDKG FRESH RDKR FRESH RD ILMO 2002 FRESH IRE Friskluftsintag Takhuv/takfläkt sfläkt med spiskåpa System FTX FTX FTX FTX FTX FTX FTX F F Bostadsyta (m²) <130 <250 <250 <250 <155 <155 <280 <125 <200 Max luftflöde (l/s) Förvärmning Elbatteri tillval tillval tillval tillval tillval tillval Eftervärmning Vattenbatteri Elbatteri Värmeväxlare Plattvärmeväxlare Roterande värmeväxlare ILMO 2002 ILMO 2002 är en tyst kryddhyllefläkt för bostäder upp till 125 m² med mekanisk frånluftsventilation. Måtten är anpassade till ett standardskåp. I ILMO 2002 ingår osuppfångningsplåt, fettfilter, belysning. Fettfiltret som är tvättbart skyddar fläkten och kanalen för nedsmutsning. Fläkten är försedd med tre stosar, mittersta är för avluften som kopplas till en huv på taket. Stosarna på sidorna är avsedda för frånluft från andra utrymmen t ex WC, badrum osv. Fläktens hastighet styrs via kontrollpanelen på spiskåpan. För att få ett fungerande system måste man tillse att uteluften tas in via fönsterventiler eller tilluftdon av annan typ. Vid innerdörrar måste det finnas överluftsspringor i trösklar eller karmar så att luften kan passera mellan rummen. FRESH IRE En kanalfläkt med hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Fläkten har 50 mm brand- och ljudisolering vilket gör att den kan placeras i kalla utrymmen. Den är enkel att rengöra tack vare Swing-Out utförandet. Varvtalsreglering via spännings- eller frekvensstyrning. För att få ett fungerande system måste man tillse att uteluften tas in via fönsterventiler eller tilluftdon av annan typ. Vid innerdörrar måste det finnas överluftsspringor i trösklar eller karmar så att luften kan passera mellan rummen. Sommar by-pass utomatisk Manuell Tillval Cirkulationsanslutning Fläktmotorer Växelströmsmotorer Likströmsmotorer Individuell reglering av fläkt Styrutrustning Spiskåpa Transformator VRTEC Transformator ILV 1,4 Transformator ILV K Transformator ILV KS ILTO CONTROL Kapacitetstabell För bästa funktion bör aggregaten inte gå mer än 70% av sin maximala kapacitet m³/h l/s 16 17

10 MÅTT & TBELLER MÅTT & TBELLER ILTO 270 FRESH RDKG Ilto H (högerutförande) Ilto V (vänsterutförande) 1. Ø Ø Ø Ø Elkopplingar 6. Rörgenomföring 7. nslutning för kondensvatten nslutning vattenbatteri 235 B 595 C D Högerutförande Ø125 B. Ø100 C. Ø100 D. Ø125 D C B Vänsterutförande nslutning vattenbatteri ø ILTO 430 / 440 FRESH RDKR Ø Ø Ø Ø Cirkulationsluft Ø Elkopplingar 7. Rörgenomföring B C D 115 Högerutförande Ø100 B. Ø125 C. Ø100 D. Ø125 D 240 C B Vänsterutförande Ilto H (högerutförande) Ilto V (vänsterutförande) FRESH CPC D* C1 ILTO H410 E F B Bredd B C C1 D E F Vikt,kg 1. Ø Ø Ø Ø160 C Kanalanslutning ø 125. FRESH CPD C 1 1/2 C , , ,3 * Vid anslutning på höger sida gäller D-måttet från höger på kåpan. D* B 453 Bredd B C C1 D E F Vikt,kg FRESH RD , , , C a B Tillluft Fritt utrymme för inspektion av aggregatet D 450 c 495 d. Ø160 B. Ø160 C. Ø160 D. Ø160 ILMO 2002 C B * Vid anslutning på höger sida gäller D-måttet från höger på kåpan.. Ø125 B. Ø b 70 Dräneringsnippel 1/2" utv. rörgänga 18 19

11 Ref Type C RD RD Mfd Made in Sweden by Fläkt Woods B Ref Type C CC CC Mfd Made in Sweden by Fläkt Woods B UTBYTESGUIDE UTBYTESGUIDE Urval ¹ ) av gamla aggregat/ anslutningar och nya aggregat för utbyte Vägghängda aggregat i kök ggregat placerat i kallt utrymme Utförande Kod för befintligt aggregat Kod för nytt aggregat Bahco CC Fläkt RDK-01-b-2 RDKG RDKG RDKG Bahco CC Fläkt RDK-01-b-1 RDKG RDKG RDKG RDKG-1 = = Frisk uteluft som sugs till aggregatet. Luft som sugs ut ur det rum där luften är som sämst; från toalett, badrum och kök. RDKG-2 RDKR-1 RDKR-2 = = Frisk luft som har blivit förvärmd av från luften genom värmeväxlaren. en förs ut till sovrum och bostadsrum. Den smutsiga luften som lämnar huset men värmen har återanvänts. RD/RDC Bahco CF Fläkt RDKB-a-1-1 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR RDKR Fläkt RDKB-a-1-2 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Fläkt RDKB-a-2-1 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Placering av produktkodsskylt Fläkt RDKB-a-2-2 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Fläkt RDKB-a-3-1 Fläkt RDKE RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG RDKR RDKR RDKR RDKR Placering för CC-aggregat. Placering för CF-aggregat. Fläkt RDKB-a-3-2 Fläkt RDKE Exempel RD RDC RDKG ² ) eller RDKR ² ) RDKG RDKG RDKG Byt till nytt RD-C aggregat ³ ) RDKR RDKR RDKR RDKR Placering för RD-aggregat. Placering för aggregaten RDK, RDKB och RDKE. OBS! Det nya aggregatet måste monteras fackmannamässigt, speciellt med avseende på isolering av kalla kanaler. Spiskåpa Befintligt aggregat Befintlig frånluftsfläkt utbyte CF RDK RDKB RDKE RD/C JBDB BF CPC CPCD CPCE CPCF med CPCZ-08 CPD CPDD 4) CPCE 4) CPDF 4) med CPDZ-08 CPCF med CPCZ-08 CPDF 4) med CPDZ-08 CPCC med CPCZ-04 CPDG/ CPDC 4) med CPCZ-04 CPCC med CPCZ-04 CPCD CPDG CPDD 4) ¹ ) Dessa exempel täcker in de flesta installationer men det finns även många andra typer av installationer. ² ) Den befintliga kanaldragningen avgör vilket aggregat som passar. Kontakta fackman för hjälp. ³ ) Vilket aggregat du skall ha beror på motoreffekten. Motoreffekten kan läsas av på produktkodsskylten som sitter på aggregatets kortsida. (möjliga motoreffekter 67 W, 115 W eller 250 W) 4) Börjar produceras hösten

12 Certifierat ISO 9001:2000 av PLNERING FÖRETGET Webbplatser Fresh B Svensk Ventilation Boverket (byggregler) Svensk Energi Länsstyrelsen Konsumentverket (energikalyler) Plåtslageriernas Riksförbund Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund Fresh B är en av Europas ledande leverantörer av produkter för ett bättre inomhusklimat. Produkterna hjälper till att skapa ett sundare och hälsosammare inomhusklimat för miljontals människor i sina hem och på jobbet. Fresh ingår i en familjeägd koncern. Vi är nu ca 60 anställda och har en omsättning på ca 90 Mkr (2005). Ca: 50% av produktionen går på export till kunder i ett 15-tal länder, exempelvis Japan, Tyskland och Danmark. Kvalitet & Miljö För att tillgodose marknadens krav på godkända produkter med hög kvalitet har vårt sortiment genomgått tester i vårt eget testrum såväl som hos Semko och SP samt är typgodkända enligt gällande normer. I vårt testlaboratorium sker en stor del av vår produktutveckling. Här utför vi olika kapacitet, klimat och strömningstekniska mätningar. Fresh B:s kvalitets och miljö ledningssystem är certifierat av BVQI Sverige B och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO Certifierat ISO 14001:1996 av För mer information:

13 FRESH B Tel Box 7 Fax GEML E-post Produktion: Kjell-Olof skencrantz & Ulrik Merbom Tryck: Markaryds Grafiska Copyright Fresh B 2006 Rätt till förändringar förbehålles rt nr:

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

PLANERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNING VALLOX VENTILATION Planering Installation Ibruktagande 2 4 4 6 1 3 TIONSANVISNING 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Ventilationsaggregat Ventilationsstyrning Spisfläkt Takgenomföring Ventiler Kanaler Ljuddämpare

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi ENERGIRÅDGIVNING - en översikt som hjälper dig att spara energi 1 Kostnadsfri Energirådgivning Minska energiförbrukningen Alternativ energi Aktuella energibidrag Energimyndighetens tester Få energispartips

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Installationssystem i energieffektiva byggnader Passivhus Norden 2013 Installationssystem i energieffektiva byggnader Tekn Dr Per Kempe, Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB, Box 24, 182 11 Danderyd per.kempe@projektengagemang.se, (per.kempe@byv.kth.se)

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus

Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Energianvändning och livscykelkostnad för ventilations- och uppvärmningssystem i småhus Richard Torssell Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Moisture feedback in rotating heat exchanger Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Diana Malm AK-Konsult indoor air AB Anders Kumlin AK-Konsult indoor air AB Jenny

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter

Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Vilpe Vent Frånluftsventilation och takprodukter Innehåll 03 Om Vilpe Vent 4 Tillämpningar 6 Material, design och färgalternativ 8 Vårt system 10 Takgenomföringar 12 Avloppsluftare 18 Ventilation av takkonstruktion

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Årstidsanpassad ventilation

Årstidsanpassad ventilation Årstidsanpassad ventilation Artikel i Bygg&Teknik, nr 5 1995 Sedan vi här i Sverige på tidigt 60-tal i allt större utsträckning började inför mekanisk ventilation i våra nybyggda fastigheter har vintertid

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer