Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik"

Transkript

1 Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik

2 Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m ) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot att begränsa nya byggnaders användning av el för uppvärmning och eleffektdrivande lösningar. Målet är tänkt att nås genom att skärpa kraven på byggnadens specifika energianvändning (kwh per m 2 och år) när el används för uppvärmningsändamål och att då också begränsa den installerade eleffekten.

3 Sammanfattning; Boverkets skärpning av BBR Definition av elvärmt hus. Mer in 10 W/m 2 i installerad eleffekt för värme och varmvatten, inklusive komfortelvärme. Som elvärmda hus räknas både direktelvärmda hus och hus med vattenburen elvärme. Alla elvärmda byggnader berörs, inte bara en- och tvåfamiljshus. En tredje klimatzon införs i inre norrland. Vilket innebär att det där blir lättare klara kraven i icke-elvärmda bostäder (150 kwh/m 2 ). Skärpta kravnivåer för elvärmda hus (bostäder och lokaler), förutom i inre norrland. Dessutom ställs krav på högsta installerad eleffekt för uppvärmning. Skärpta krav på elenergi till elektriska kylmaskiner för komfortkyla i icke-elvärmda byggnader! (räknas upp med en faktor 3).

4 Energikrav i BBR16, Tabell 9:2a Bostäder utan elvärme Klimatzon I II III Byggnadens specifika energianvändning [kwh per m 2 A temp år] Installerad eleffekt för uppvärmning [kw] Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m 2 K] 0,5 0,5 0,5

5 Tabell 9:2b Bostäder med elvärme Klimatzon I II III Byggnadens specifika energianvändning [kwh per m 2 A temp år] Installerad eleffekt för 5,5 5,0 4,5 uppvärmning [kw] + tillägg då A temp är 0,035 0,030 0,025 större än130 m 2 x(a temp - 130) x(a temp - 130) x(a temp - 130) Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m 2 K] 0,4 0,4 0,4 Kommentar: Hårdare krav än för lokaler då dessa sällan har så stor andel tappvarmvatten som bostäder.

6 Installerad eleffekt för uppvärmning: Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens maximala effektbehov föreligger. Det maximala effektbehovet kan beräknas vid DVUT och tappvarmvattenanvändning motsvarande minst 0,5 kw per lägenhet, om inte annat högre belastningsfall är känt vid projekteringen. Kommentar: Effektkravet avser inte fläktar för ventilation och cirkulationspumpar för värmedistribution. Däremot ingår för värmepumpar eleffekt till brinepump och eventuell fläkt i uteluftsdel.

7 Allmänt råd För elvärmda byggnader bör dessutom installerad eleffekt för uppvärmning beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad, genom summering av märkeffekter. Kommentarer: Summering av märkeffekter ger en överskattning av värmesystemets effektbehov vid DVUT, jämfört med en dimensionerande beräkning som görs vid projekteringen Effektvakt får användas om den är konstruerad så att mer eleffekt än avsett och som framgår av märkeffekten inte kan upptas. Förutsättningen är att effektbegränsningen är varaktig och inte enkelt kan ändras utan ingrepp i apparaten

8 Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT Den temperatur, för representativ ort, som framgår av 1-dagsvärdet i n-day mean air temperature enligt SS-EN ISO Temperaturen får ökas om byggnadens tidskonstant överstiger 24 timmar. Ökningen framgår av standardens redovisade temperaturer för 2, 3 eller 4 dygn. Byggnadens tidskonstant, mätt i dygn, används för val av motsvarande tabellvärde (n-day). Temperaturökning, beroende på högre tidskonstant än 96 timmar kan fastställas genom särskild utredning. D.v.s. man skall använda det DVUT-värde som motsvarar byggnadens tidskonstant

9 BBR avsnitt 6:251 Ventilationsflöde I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning för styrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarea då någon vistas där. Kommentar: För mekaniskt ventilerade bostäder utan värmeåtervinning kan reducerat flöde göra stor skillnad i specifik energianvändning. Cirka 10% minskning är möjligt! Enligt Boverket bör man vid en energiberäkning inför en bygganmälan räkna med att byggnaden skall klarar kravet vid permanent närvaro.

10 Installerad eleffekt (kw) Specifik eleffekt (W/m 2 ) Eleffekt och specifik eleffekt (Elvärmt hus) Max eleffekt Max specifik eleffekt A temp (m 2 ) Energikravet missgynnar små hus! Effektkravet gynnar små hus!

11 om särskilda förhållanden föreligger Mer elenergi och högre eleffekt än vad som anges i tabell 9:2b kan godtas om geologiska eller andra förutsättningar inte möjliggör installation av värmepump och inga andra uppvärmningsformer såsom fjärrvärme eller biobränsle är möjliga Vid sådan förutsättning bör värdena i tabell 9:2b dock inte överskridas med mer än 20 %

12 Sannolik skärpning i BBR för bostäder utan elvärme (fr.o.m ???) Klimatzon I II III Byggnadens specifika energianvändning [kwh per m 2 A temp år] Installerad eleffekt för uppvärmning [kw] Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m 2 K] 0,4 0,4 0,4 Sannolikt ingen skärpning för elvärmda byggnader???

13 Bakgrund till TMF Energi Framtagen på uppdrag av TMF och deras trähusfabrikanter efter att BBR 2006 ställde krav på beräkning av specifik energianvändning Vidareutvecklad efter att BBR16 ställt hårdare krav på elvärmda byggnader avseende såväl specifik energianvändning som maximalt installerad effekt

14 Olika värmepumpars prestanda Källa: Energimyndigheten

15 Nyheter i version 2.0: Allmänt Helt anpassat för nya BBR 16, BFS 2008:20 Ny klimatzonsindelning (I, II och III istället för norr och söder) Ny modell för beräkning av hushållsel (tar hänsyn till A temp ) Förbättrad modell för beräkning av tappvarmvatten (min 0,5 kw) Möjligheten till nattsänkning borttagen (ej relevant för nya hus) Förbättrad och förenklad FTX-modell - schablonmässig omräkning från nominellt indata-flöde - temperatur för aktivering av avfrostning behöver inte anges Förenklad schablonmässig beräkning av - elanvändning hos fläktar och cirkulationspumpar - verkningsgrad för värmedistributionssystem Vissa beräknade värden kan ändras av användaren Fler och mer förtydligande kommentarer

16 Nyheter i version 2.0: specifikt för värmepumpar Ny förbättrad berg-/markvärmepumpsmodell - tar hänsyn till klimat och typ av kollektor - möjlighet att öka/minska kollektorstorlek - möjlighet till värmeåtervinning med VBX (om inte FTX) Ny modell för högpresterande frånluftsvärmepumpar Av övriga VP-typer har endast FVP med fjärrvärmespets behållits Få och tydligt specificerade indata (enligt EN 14511) Schablonmässig omräkning från nominellt indata-flöde (FVP) Schablonmässig beräkning av byggnadens tidskonstant Approximativ beräkning av DVUT (om data saknas) Beräkning av brutto effektbehov vid DVUT (utan värmepump) Beräkning av netto eleffektbehov vid DVUT (med värmepump) Angivelse av installerad märkeffekt för uppvärmning

17 Nyheter/förbättringar i TMF-program version 2.1 Fritextruta (som även kommer med i kundutskriften ) Filnamn och tidpunkt i sidfot vid utskrift av sida 1 Anvisning i handledning om hur man kan räkna på luftvärme Berg-/markvärmepump placerad utanför klimatskalet Införa tre nivåer av passiv solinstrålning (samtliga flikar) Låst upp ett antal defaultvärde (luftflöde, rumstemperatur, varmvatten, antal personer, hushållsel), vilket gör programmet mer flexibelt och även användbart för uppföljning/utvärdering av verklig energianvändning. Defaultvärden skall normalt inte ändras i en beräkning inför en bygganmälan, men om det görs kommer det också tydligt att synas i kundutskriften.

18 Begränsningar Nybyggda småhus Normal isoleringsstandard Traditionellt uppvärmningssystem (radiatorer och/eller golvvärme) Endast de mest troliga/vanliga installationstekniska kombinationerna som bedöms klara BBR16-kraven (därför inte luft-vatten-värmepumpar) Utan aktiv kyla

19 Relativt enkel klimatindata Räcker med en årsmedeltemperatur som klimatindata Ett varaktighetsdiagram beräknas enligt approximativ formel för utetemperaturens varaktighetskurva (VVS-special, Värmeåtervinning 1:1981, Tomas Hallén) ± 2,5% fel ger för äldre klimatdata ytterligare säkerhetsmarginal För elvärmda hus tillkommer dock DVUT-värden (i brist på tabellerade värden räcker i södra Sverige ofta de scablonvärden som beräknas i programmet)

20 Visst begränsat tillskottsvärme från solinstrålning Schablonmässig bedömning av passiv solinstrålning i tre nivåer; låg, normal och hög (noll vid DVUT) Förenklar väsentligt nödvändiga indata (inga fönsterareor, riktningar, skuggningsfaktorer, persiennanvändning, vädring vid värmeöverskott, m.m.) Ger nödvändig säkerhetsmarginal Underlättar utvärdering i färdigt hus

21 Typ av system att beräkna Frånluftsvärmepump Bergvärmepump Markvärmepump Biobränslepannor Fjärrvärme Frånluftsventilation Solvärme Golvvärme/radiatorer Komfortelvärme FTX-ventilation Reducerad ventilation (vid frånvaro) Spisfläkt/kåpa Samt vissa kombinationer av dessa

22 Användargränssnittet Relativt enkelt in- och utdatagränssnitt Lösenordsskyddat beräkningsblad (i två nivåer) Låsta celler (= kan inte av misstag ändras) Vägledande kommentarer i anslutning till indata Förklarande kommentarer till vissa utdata Utskriftsrapport En enklare handledning till programmet finns också

23 Något om husutformningens betydelse U m -värdet är viktigt MEN, formfaktorn (A om /A temp ) är lika viktig UA total -värdet (W/K) ger därför ett bättre mått på byggnadsskalets totala transmissionsförluster MEN, det bäste generella referensmåttet ges av specifika transmissionsförlusten UA tot /A temp (W/K m 2 ) Ett stor A om ökar också infiltrationsförlusterna (även om byggnadskalets täthet är detsamma)

24 Inverkan av utformning (A temp = 130 m 2 ) Specifik transmissionsförlust (W/K m 2 A temp ) Formfaktor A om /A temp (-) Aom (m 2 ) Um 61,6 2, ,22 (W/m 2 A om ) 89,1 2, ,27 127,1 3, ,32

25 Inverkan av täthet Exempel: FJV + FTX (kwh/m 2 ) Täthet (l/s m 2 ) Liten vindutsatthet (e=0,04) Måttlig vindutsatthet (e=0,07) 0, Kraftig vindutsatthet (e=0,10) 0, ,

26 Beräkningsexempel Värme- Passivhus Um = 0,14 W/(K m 2 ), Aom = 290 m 2 förlust: Låg Um = 0,22 W/(K m 2 ), Aom = 290 m 2 Normal Um = 0,27 W /(K m 2 ), Aom = 350 m 2 Hög Um = 0,32 W /(K m 2 ), Aom = 410 m 2 Installationer: FVP förb BVP+F-vent FJV+F-vent FJV+FTX FVPstd+FJV BIO+F-vent BIO+FTX BIO+SOL+F-vent BIO+SOL+FTX Frånluftsvärmepump (förbättrad) Bergvärmepump + Frånluftsventilation Fjärrvärme + Frånluftsventilation Fjärrvärme + FTX-värmeåtervinning* Frånluftsvärmepump + Fjärrvärmespets Pelletsbrännare + Frånluftsventilation Pelletsbrännare + FTX-värmeåtervinning* Pelletsbrännare + Solvärme + F-ventilation Pelletsbrännare + Solvärme + FTX-värmeåterv.* *) Från- och Tilluftsventilation med ventilationsvärmeväxlare TMF energiberäkningsprogram v 2.0

27 Gemensamma indata för alla beräkningar A temp : 130 m 2 Antal boende: 4 personer Hushållsel: 6063 kwh/år Rumstemperatur: 21 C (under uppvärmningssäsong) Medelårstemperatur: 9 C och 6 C (ytterligheter i zon I) Täthet: F:0,8, FTX:0,4, Passiv:0,2 l/(s m 2 ) Vindutsatthet: Måttlig Passiv solvärme: Måttlig Värmedistribution: Radiatorer Reducerat luftflöde: Ja (ej frånluftsvärmepumpar) Eleffektiv ventilation: Ja A-klassade cirkulationspumpar: Ja Resurseffektiva blandare: Ja Schablonvärden för installationernas prestanda

28 Resultat från beräkningarna (kwh/m 2, skärpta BBR-krav) Klimatzon III, södra delen (kravnivå 55/110 kwh/m 2 ), Medelårstemperatur +9 C Värme -förlust FVP förb. BVP +F-vent FJV +F-vent FJV +FTX FVPstd +FJV BIO +F-vent BIO +FTX BIO +SOL +F-vent BIO +SOL +FTX Passiv Låg * Normal * Hög Klimatzon III, norra delen (kravnivå 55/110 kwh/m 2 ), Medelårstemperatur +6 C Värme -förlust FVP förb. BVP +F-vent FJV +F-vent FJV +FTX FVPstd +FJV BIO +F-vent BIO +FTX BIO +SOL +F-vent BIO +SOL +FTX Passiv Låg Normal Hög 90 ** Specifik energinvändning (uppvärmning och tappvarmvatten, exkl. hushållsel) Inklusive en marginal på ca 10 % *) Även en luft-vattenvärmepump skulle klara kraven **) Även effektkravet överskrids

29 Sammanfattning - Slutsatser Dagens energikrav i BBR16 kan huvudsakligen klaras med befintliga klimatskal men kräver då förbättrade/utökade installationer; Elvärme berg-/markvärmepump förbättrad frånluftsvärmepump passivhus (inkl FTX + ev. solvärme) Fjärrvärme värmeåtervinning (FTX/FVP) Biobränsle solvärme och/eller FTX Men byggnadens utformning har också stor betydelse! För fjärrvärme, och framför allt biobränsle, klarar man inte kraven om byggnadsutformningen ger för höga transmissionsförluster! Det är mycket lättare att klara BBR-kraven i den södra delen av respektive klimatzon. Med ett passivhus klarar man kraven för ett elvärmt hus utan värmepump. I vissa fall blir det inte ens klassat som elvärmt. Att bara skärpa kraven på icke-elvärmda byggnader kommer att ytterligare gynna värmepumpslösningar.

30 Några tips Värmepump + Golvvärme: OK! Värmepump + FTX-ventilation: Tveksamt! Frånluftsvärmepump + Fjärrvärme: Om tillåtet! Fjärrvärme + FTX-ventilation: Bra! Fjärrvärme + Golvvärme: Mindre bra! Biobränsle + Solvärme: Bra! FTX-ventilation + Täthet: Mycket viktigt!

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson

Värmepumpsystem för näranollenergi. flerfamiljshus. Martin Persson Värmepumpsystem för näranollenergi småhus och flerfamiljshus Martin Persson Svein Ruud 06-2014 Förord Det här projektet har genomförts inom ramarna för forskningsprogrammet EFFSYS+. EFFSYS+ är en fortsättning

Läs mer

2011-03-16 Fastighet

2011-03-16 Fastighet Fastighet Rickard Berg 1 1. Förutsättningar Byggnad, BTA: 33 500 m 2 Tomtarea: 11 200 m 2 1. Ett modernt kontorshus med hög standard blir uppfört 2012. 2. Huset skall ha en våningsbjälklagshöjd om cirka

Läs mer

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus FEBY Kravspecifikation för Minienergihus Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Juni 2009 Kompletterad oktober 2009 LTH rapport EBD-R--09/26 IVL rapport nr

Läs mer

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus

HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Passivhus Norden 2013 HP4NZEB Värmepumpsystem för Nära nollenergismåhus och flerfamiljshus Svein Ruud Tekn. lic. Martin Persson M.Sc. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857 501 15 Borås Sweden,

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Skärpta energihushållningskrav

Skärpta energihushållningskrav Rapport 2014:19 REGERINGSUPPDRAG Skärpta energihushållningskrav redovisning av regeringens uppdrag att se över och skärpa energireglerna i Boverkets byggregler Titel: Skärpta energihushållningskrav Rapport:

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR Erfarenheter och rekommendationer Christer Harrysson STUDIES FROM THE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

Byggnaders energianvändning Ordlista

Byggnaders energianvändning Ordlista Byggnaders energianvändning Ordlista Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-07 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att precisera terminologin kring de metoder för verifiering

Läs mer

Netto värme eller värmeförlusttal - istället för använd energi

Netto värme eller värmeförlusttal - istället för använd energi 2014-12-17 1 ATON Teknikkonsult AB Netto värme eller värmeförlusttal - istället för använd energi Alternativa förslag NNE-begrepp Energikrav - begrepp och systemgränser Värme Eje Sandberg ATON Teknikkonsult

Läs mer

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus 2012-09-05 specifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Lokaler FEBY 12 Jan 2012 Justerad 05 sept 2012 LTH rapport EBD-R-12/37 IVL rapport nr B 2027 ATON rapport 1202 1 Förord Passivhus

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus

Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lätt att bygga rätt Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus Eva Sikander, Svein Ruud Energiteknik SP Rapport 2013:14 Lätt att bygga rätt Klimatskal

Läs mer

Brukarindata bostäder

Brukarindata bostäder Brukarindata bostäder Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat av SBUF och ingår som ett delprojekt i ett större sammanhang,

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Läs mer

Preciseringar och underlag till rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus

Preciseringar och underlag till rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus PM Vårt dnr 13/3569 2013-10-26 Rev 2014-04-28 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell Preciseringar och underlag till rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus Denna

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt Förord Kretsloppsrådet har i Miljöprogram 2010 formulerat övergripande mål för energieffektivisering bland annat högt ställda mål för energieffektiva

Läs mer

Faktorer för olika energiformer och energislag

Faktorer för olika energiformer och energislag Bedömning av resurseffektiva byggnader: Faktorer för olika energiformer och energislag Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Martin Erlandsson Juni 2009

Läs mer