Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)

2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 22 mars 2011 var registrerade som aktieägare har företrädesrätt i nyemissionen. En (1) befintlig aktie i Hemtex berättigar till fyra (4) teckningsrätt er. Tre (3) teckningsrätt er ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätt. Teckningskurs 6 kronor per ny aktie. Totalt emissionsbelopp kronor. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen 22 mars Teckningsperiod 25 mars 8 april Handel med teckningsrätter 25 mars 5 april Teckning och betalning Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningstiden genom kontant betalning. Observera att teckningsrätter som inte avses utnyttjas måste säljas senast den 5 april 2011 för att inte bli värdelösa. Definitioner Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB. Hemtex, Bolaget eller Koncernen Hemtex AB (publ), organisationsnummer eller, beroende på sammanhang, Hemtex AB (publ) och dess dotterföretag. NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, handelsplatsen för Bolagets aktier. Prospektet Hemtex prospekt i samband med föreliggande nyemission. Swedbank Swedbank AB (publ), organisationsnummer Övrig information Kortnamn: HEMX ISIN-kod aktie: SE ISIN-kod teckningsrätt: SE ISIN-kod BTA: SE Prospektet har upprättats av Hemtex i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Nyemissionen enligt Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna som omfattas av Prospektet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där eller till eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons såsom detta definieras i Regulation S i United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen för Hemtex och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Hemtex är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Hemtex uppmanas därför att noggrant studera Prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Vissa siffror i Prospektet har avrundats, medan beräkningar kan ha genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Tvist rörande nyemissionen enligt Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Hemtex (www.hemtex.com), Swedbanks (www.swedbank.se/prospekt) och Finansinspektionens (www.fi.se) webbplatser samt i tryckt form hos Hemtex och Swedbank. Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Hemtex och Swedbank. Marknadsinformation Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Hemtex är verksamt. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående källor och Hemtex ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt i Prospektet. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Marknadsstatistik är dock till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera skäl, bland annat genom att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och med olika antaganden. Viss statistik i Prospektet har sammanställts av Hemtex varigenom en mängd antaganden gjorts av Bolaget. Även om Hemtex anser att sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas av eller verifieras av oberoende källor. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren av Prospektet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Prospektet är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Hemtex känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 11 Bakgrund och motiv 12 Villkor och anvisningar 13 VD-kommentar 19 Vision, affärsidé, mål och strategier 20 Marknad 22 Verksamheten 24 Finansiell översikt 30 Kommentarer till den finansiella översikten 34 Aktiekapital och ägarförhållanden 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 43 Bolagsstyrning 51 Bolagsordning 55 Legala frågor och kompletterande information 58 Skattefrågor i Sverige 61 Införlivande av information 63 Adresser 64

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är inte ämnad att vara uttömmande utan endast utgöra en introduktion till Prospektet och skall läsas tillsammans med den mer detaljerade informationen som återfinns på andra ställen i Prospektet. Sådan detaljerad information inkluderar Bolagets koncernredovisning och annan finansiell information i Prospektet. Ett beslut att investera i teckningsrätter, betalda tecknade aktier ( BTA ) eller nya aktier skall vara baserat på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Vissa definitioner som används i denna sammanfattning är definierade på andra ställen i Prospektet. Efter implementeringen av prospektdirektivet i medlemsstaterna i europeiska ekonomiska samarbets området kan Hemtex inte i någon sådan medlemsstat göras ansvarigt för denna sammanfattning, inklusive översättningar härav, om inte sammanfattningen är missvisande, inkorrekt eller inkonsekvent i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Om en talan väcks vid domstol i en medlemsstat med anledning av Prospektet, kan käranden under nationell rätt bli skyldig att bekosta en översättning av Prospektet innan talan kan inledas. Nyemissionen i korthet Styrelsen i Hemtex beslutade den 14 februari 2011, villkorat av efterföljande godkännande från bolagsstämma, om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. En extra bolagsstämma godkände den 17 mars 2011 styrelsens beslut och bemyndigade styrelsen att senast den 15 mars 2011 besluta om de slutgiltiga villkoren för nyemissionen. Den 14 mars 2011 beslutade styrelsen att högst aktier skall emitteras till en teckningskurs om 6 kronor, vilket kommer att öka aktiekapitalet med högst kronor. Nyemissionen innebär att Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägarna erhåller fyra (4) teckningsrätt er för varje aktie som innehas per avstämningsdagen den 22 mars Tre (3) tecknings rätt er berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Nyemissionen kommer sammanlagt att tillföra Hemtex högst kronor före kostnader hänförliga till nyemissionen. Nyemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i Bolaget. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest AB (publ) ( Hakon Invest ) och Bomax AS ( Bomax ), har på vissa villkor förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. Se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Hemtex i korthet Hemtex affärsidé är att designa och sälja hemtextil med inspiration, kvalité och service till ett överraskande bra pris. Hemtex affärsmodell skall bygg a på effektivitet och kontroll över hela värdekedjan: från design och inköp via distribution till försäljning i butik och e-handel. Detta skapar förutsättning för konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna. Via butiksförsäljningen och egna marknadsundersökningar har Hemtex en god kännedom om kunders preferenser, och via inköp/grossist ledet skall Hemtex vara en effektiv inköpare av material och produkter. Hemtex bevakar kontinuerligt trenderna inom hemtextil och närliggande branscher. När modetrenderna är på väg att nå kommersiella volymer skall Hemtex agera snabbt. För att träffa rätt med sortimentet är tiden en viktig faktor därför är det viktigt att design och inköp sker så nära försäljningssäsongen som möjligt. Mot detta skall ställas att tillverkning och leveranser kräver ledtider för att kostnaderna skall kunna hållas på en rimlig nivå. Centrala funktioner vid servicekontoret i Borås säkerställer att hela värde kedjan, från idé till försäljning, hanteras så effektivt som möjligt. 2

5 SAMMANFATTNING Hemtex sortiment består till största delen av egendesignade produkter såsom till exempel textila mönster som designavdelningen vid servicekontoret i Borås arbetat fram eller mönster inköpta från eller i samarbete med fristående designers. Hemtex designers har ett nära samarbete med inköparna, och hämtar signaler från omvärlden och från butikerna för att se till att butikerna har tillgång till rätt och aktuellt sortiment. Hemtexbutikerna har två driftsformer: egenägda butiker respektive franchisebutiker. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer men med utrymme för lokalt affärsmannaskap. Målbilden, strategin och kulturen är dock gemensam för alla som arbetar inom Hemtex, oavsett butikens ägarform eller i vilket land butiken ligger. Koncernen skall driva butiker, egenägda eller via franchise, under Hemtex varumärke på utvalda handelsplatser, främst i storstadsområden och på strategiska orter. Butikerna skall inom respektive geografiskt område vara så många att en driftsorganisation kan byggas som säkerställer försäljning, resultat och kompetensutveckling. Genom att driva butiker i egen regi får Hemtex direktkontakt med marknaden, vilket är en fördel även för Koncernens grossistfunktion. Därigenom kan Hemtex bli en ännu effektivare leverantör, vilket också gynnar franchisetagarna. Marknad Den svenska marknaden för hemtextil uppgick, enligt undersökningsföretaget GfK Sveriges bedömning, till cirka 5,2 miljarder kronor under 2010, vilket enligt GfK motsvarade en minskning med 6 procent jämfört med föregående år. GfK:s analys visade också att det var färre hushåll som handlade hemtextil under året och dessutom till en totalt sett lägre summa. Hemtex har en ledande position i Sverige och är också den svenska aktör som erbjuder bland de bredaste hemtextilsortimente n. Hemtex fokuserar på hemtextil medan konkurrenter är möbelbutiker, stormarknader och varuhus som har sin huvudverksamhet inom andra områden än hemtextil. Bolagets produkter har sin tyngdpunkt i mellanprissegmentet men med ett visst sortiment även i de högre prissegmenten. 1) Finansiella mål Hemtex övergripande mål reviderades verksamhetsåret Hemtex mål är att behålla positionen som den ledande heminredningskedjan i Sverige och att vara en av de ledande i Finland, samt kunna uppvisa god tillväxt och lönsamhet. De långsiktiga finansiella målen är: en rörelsemarginal om 15 procent, och en kapitalomsättningshastighet på tre gånger. Riskfaktorer Hemtex verksamhet är förenad med risker av olika karaktär. De finansiella riskerna innefattar bland annat risker relaterade till försäljning och resultat, ogynnsamma kapitaloch kreditmarknadsvillkor, valuta-, ränte- och kreditrisker samt risker relaterade till Bolagets framtida finansiering. Vidare föreligger risker relaterade till Bolagets framtida finansiering och risker relaterade till Bolagets skattesituation. Även nyemissionen och de nya aktierna är förenade med risker. Dessa risker innefattar bland annat att teck ningsåtaganden inte är säkerställda, att Bolagets aktiekurs kan förändras och att nya aktier i framtiden kan komma att erbjudas. Vidare kan huvudaktieägare påverka verksamheten och eventuell försäljning av aktier från huvudaktieägare kan påverka aktiekursen. Slutligen finns risken att marknadsstatistik som Hemtex använt sig av inte är helt tillförlitlig. Risker relaterade till marknadssituationen innefattar bland annat konjunkturpåverkan, förändring i mode och trender, väder och säsongsvariationer samt konkurrenter. Risker relaterade till den operativa verksamheten innefattar bland annat ökade produktions- och distributionskostnader, leverantörsrisker, lagerrisk, risker i licensavtal, uppsägning av avtal, Bolagets beroende av nyckelpersoner, risker relaterade till förvärv och avyttringar samt till distributionscentral och informationssystem. Ovannämnda risker är endast en sammanfattning. För en utförlig beskrivning av riskfaktorer hänvisas till avsnittet Riskfaktorer. 1) GfK Home*Scope. 3

6 SAMMANFATTNING Förevisade dokument Prospektet, Hemtex bolagsordning och finansiell information för Koncernen (årsredovisningar och delårsrapporter från verksamhetsåret 2007/2008 och framåt) finns tillgängliga i elektroniskt format på Övrigt Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelsen för Hemtex består av styrelseordförande Per Wiberg samt styrelseledamöterna Ingemar Charleson, Mats Holgerson, Kia Orback Pettersson, Meta Persdotter, Charlotte Rölander och Stein Petter Ski. Ledande befattningshavare är Erik Gumabon (Bolagets VD), Ted Bergström, Olof Fredman, Anette Jansz, Lena Nyberg, Niklas Odequist och Ulf Segerström. Bolagets revisor är Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig revisor. För mer information, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Större aktieägare och transaktioner med närstående Hemtex tre största aktieägare per den 28 februari 2011 var Hakon Invest med cirka 68,5 procent av kapital och röster, AB Industrivärden (publ) ( Industrivärden ) med cirka 12,5 procent av kapital och röster samt Bomax med cirka 5,1 procent av kapital och röster. För ytterligare information om Bolagets ägare, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. För information rörande transaktioner med närstående, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Finansiell utveckling i sammandrag Nedan presenteras Hemtex finansiella utveckling i sammandrag. Jämförelsesiffrorna avseende tolvmånadersperioden 1 januari 31 december 2009 har ej reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisorer. För definitioner av nyckeltalen se avsnittet Finansiell översikt. Rådgivare Vid nyemissionen bistår Swedbank Corporate Finance som finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare. De inblandade rådgivarna har inga ekonomiska intressen i Hemtex. Koncernens nycketal * / / mån 12 mån 8 mån 12 mån 12 mån jan dec jan dec maj dec maj apr maj apr Nettoomsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Bruttovinstmarginal, % 53,1 50,1 50,9 53,5 52,7 Rörelsemarginal, % 21,5 17,0 16,1 2,3 8,8 Avkastning på eget kapital, % 96,4 46,1 48,8 10,4 20,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 48,0 34,9 36,4 4,8 22,8 Nettoskuldsättningsgrad, % 156,6 21,3 21,3 79,5 36,8 Soliditet, % 22,2 49,7 49,7 40,1 53,4 Kassaflöde efter investeringar, Mkr 132,4 28,8 37,8 28,9 42,2 Antalet utestående optioner, tusental 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 3,2 0,8 1,0 1,0 1,5 Eget kapital per aktie, kr 3,4 9,6 9,6 12,0 16,1 Antal årsanställda * Ej reviderade eller översiktligt granskade siffror. 4

7 Riskfaktorer En investering i teckningsrätter, BTA och/eller aktier är förenad med risker. Ett antal faktorer utanför Hemtex kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Hemtex kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier samt BTA och teckningsrätterna minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Hemtex framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och redogörelsen gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Hemtex inte känner till eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, kan komma att utvecklas till faktorer som påverkar Hemtex. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning. Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida händelser, risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena till följd av många olika faktorer, däribland men inte begränsat till de risker som beskrivs nedan och på annan plats i Prospektet. Ogynnsamma kapital- och kreditmarknadsvillkor Hemtex behöver likvida medel för att betala löpande kostnader, såsom lokalhyror, ränta på skulder samt för att återbetala skulder som kommer att förfalla. Utan tillräcklig likviditet kan Hemtex komma att tvingas dra ner på verksamheten. Vidare kan Hemtex komma att bryta mot finansiella åtaganden i kredit- och/eller låneavtal på grund av volatiliteten och störningarna på kapital- och kreditmarknaderna. Om Hemtex nuvarande tillgångar inte är tillräck liga för Bolagets behov kan Hemtex behöva söka ytterligare finansiering på ofördelaktiga villkor. Tillgången på ytterligare finansiering påverkas av flera faktorer, som till exempel marknadsvillkor, volymen av handel, den totala tillgången på krediter inom den finansiella sektorn, Hemtex kreditvärdighet och kreditkapacitet. Vidare är tillgången till ytterligare finansiering beroende av att kunder och/eller långivare inte får en negativ uppfattning om Bolagets lång- och kortsiktiga ekonomiska utsikter, vilket till exempel skulle kunna bli fallet om Hemtex omsättning och resultat minskar. Dessutom kan det visa sig omöjligt eller svårt att på gynnsamma villkor erhålla ytterligare finansiering om Hemtex interna likviditetskällor är otillräckliga. Se vidare Legala frågor och kompletterande information Ramavtal med Swedbank Sjuhärad AB och Svenska Handelsbanken AB. Finansiella risker Risker relaterade till försäljning och resultat Det finns en risk att Hemtex försäljning och resultat avviker från Bolagets planer. Om utvecklingen skulle komma att avvika från Bolagets planer kan det inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas och det finns en risk i att sådant kapital inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara för Hemtex. Om Bolagets försäljning och resultat avviker negativt från Bolagets planer kan det få betydande konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Valutarisk Valutarisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på Bolagets resultat och uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta, vilka uppkommer då Hemtex gör inköp respektive har försäljning i utländsk valuta. För att minska valutarisken säkrar Hemtex en betydande andel av Koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med Koncernens finanspolicy skall minst 65 procent av kontrakterade flöden i amerikanska dollar säkras. Det finns inga garantier för att Bolagets säkringstransaktioner är tillräckliga för att skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida valutasvängningar. 5

8 RISKFAKTORER Alla transaktioner mellan Hemtex och övriga bolag i Koncernen sker i respektive bolags lokala valuta varför valutakursdifferenser i stort sett enbart förekommer i moderbolaget. På koncernnivå uppstår valutaomräkningsdifferenser när de utländska dotterbolagens resultat- och balansräkningar konsolideras. Denna exponering kurssäkras inte och kan således komma att få väsentlig påverkan på Bolagets resultat. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar Hemtex räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för resultatpåverkan då motparten inte kan fullgöra sina åtaganden. För Hemtex del består kreditrisken huvudsakligen i att kundfordringar avseende franchisetagare inte betalas. Framtida finansiering Hemtex finansieringsrisker omfattar eventuella ökade kostnader för, och eventuella förseningar i samband med, finansieringen av verksamhetens kapitalbehov samt refinansieringen av Bolagets utestående lån. Om Bolagets utveckling avviker från Bolagets planer kan det inte uteslutas att ytterligare kapital kommer att behövas och det finns en risk i att sådant kapital inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara för Hemtex. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan Bolagets fortsatta verksamhet påverkas väsentligen negativt. Risker relaterade till aktierna och nyemissionen framgår under rubriken Risker relaterade till aktierna och nyemissionen, sidan 9. Skatterisker Det kan inte uteslutas att Hemtex tolkning av tillämpliga regler och administrativ praxis är felaktig, eller att regler och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndigheters beslut kan Hemtex tidigare eller nuvarande skattesituation komma att försämras. Risker relaterade till goodwill Goodwill utgör en betydande del av Hemtex balansräkning. Per den 31 december 2010 uppgick Bolagets goodwill till 247,2 Mkr. För goodwill är antaganden om framtid, tillväxt, lönsamhet samt finansiering viktiga parametrar. Även om Bolaget för närvarande inte förväntar sig att skriva ned goodwill kan det inte garanteras att så inte kommer att ske i framtiden. Om betydande nedskrivningar görs avseende Hemtex goodwill eller andra immateriella tillgångar påverkar detta Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Marknadsrelaterade risker Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Hemtex produkter påverkas, liksom all detaljhandel, av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Hemtex kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster positivt. En försämring i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. Hemtex har verksamhet i Sverige, Finland och Estland samt en franchisebutik i Danmark. En minskande bruttonationalprodukt ( BNP ) och minskande privatkonsumtion på Hemtex marknader kan få betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Moderisker Efterfrågan på heminredning och hemtextil påverkas idag mer än förut av modetrender i likhet med konfektionsbranschen. Hemtex är därför beroende av konsumenternas preferenser beträffande design, kvalitet och priser på varorna i Hemtex butiker. En missbedömning av kundernas preferenser kan medföra att efterfrågan på Hemtex produkter sjunker vilket i sin tur kan få betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 6

9 RISKFAKTORER Väder och säsongsvariationer Vädret påverkar försäljningen av hemtextil. En mild höst och vinter påverkar normalt försäljningen negativt och en kall och regnig sommar bidrar normalt till högre försäljningssiffror. Extremt väder kan få betydande konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konkurrenter Marknaden för Hemtex produkter och tjänster är konkurrensutsatt och det finns flera olika konkurrenter på de lokala marknaderna. Hemtex strategi innefattar att förbättra den redan starka positionen på marknaden och därigenom förbereda Bolaget på en eventuellt hårdnande konkurrens, vilken kan komma att påverka Hemtex omsättning och resultat. Ökad och fortsatt konkurrens kan leda till prispress och minskade marknadsandelar, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på Hemtex verksamhet, resultat och finansiella ställning. Operationella risker Risk för ökade produktions- och distributionskostnader En stor del av de produkter som Hemtex säljer tillverkas i länder med lägre kostnads- och lönenivå än i Sverige. Detta medför att Hemtex kan sälja sina produkter till ett lägre pris än vad som vore möjligt om tillverkningen skedde i Sverige. Utvecklingen i de länder som tillverkningen är lokaliserad till är dock i många fall snabb och det finns inga garantier för hur länge det förhållandevis låga kostnadsläget kommer att bestå i de aktuella länderna. Hemtex har även kostnader för distributionen av produkterna från tillverkningsländerna till Sverige. Även dessa kostnader kan komma att öka. Det finns således en risk för att Hemtex kostnader för inköpta produkter kommer att öka i sådan utsträckning att kostnadsökningen inte kan tas ut gentemot Hemtex kunder, med minskade marginaler som följd. Leverantörsrisker Hemtex har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal leverantörer som producerar Bolagets varor. Att varorna levereras i tid är mycket viktigt för Hemtex. Förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna leveranser skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. På samma sätt kan uteblivna eller försenade transporter eller andra problem med logistiken i Bolaget negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Vissa av Bolagets produkter tillverkas i utvecklingsländer. Den arbetsmiljö och de villkor som gäller vid produktionen skiljer sig från de förhållanden som råder i de länder där Hemtex produkter säljs. Hemtex har upprättat en uppförandekod som tydliggör leverantörernas ansvar och reglerar relationen mellan Hemtex och leverantören. Trots detta kan konsumentvaruföretag med leverantörer i utvecklingsländer bli utsatta för kritik avseende exempelvis arbetsförhållanden, produkternas kvalitet och produkternas miljöpåverkan. En negativ exponering i sådana frågor kan medföra minskat förtroende för Hemtex och kan leda till en lägre efterfrågan på Bolagets produkter och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det kan inte uteslutas att efterfrågan på Hemtex produkter skulle kunna påverkas, eller att Hemtex renommé skulle kunna skadas, på grund av leverantörers överträdelser av uppförandekoden eller gällande regleringar. Lagerrisk Hemtex har dels en koncerngemensam distributionscentral (centrallager), dels lager i de enskilda butikerna. Lagerrisk innebär en risk för att inkurans uppstår om varulagret inte blir sålt till ett värde överstigande anskaffningsvärde. Distributionscentral Merparten av de varor som säljs i Hemtex butiker passerar genom Bolagets distributionscentral som för närvarande ligger i Göteborg. Från och med andra kvartalet 2011 kommer distributionscentralen att vara lokaliserad i Jönköping. Under den tid då omlokaliseringen av distributionscentralen sker finns det en risk att Bolagets varor inte når butikerna inom planerad tid. Om distributionscentralen eller dess utrustning skadas eller skulle behöva stängas kan Bolaget få problem med leveranserna till butikerna. Om dessa förhållanden inte kan åtgärdas snabbt och kostnadseffektivt kan det skada verksamheten. Försäkringar finns för egendom och produktionsavbrott, men det finns inte några garantier för att sådana belopp är tillräckliga eller kan återvinnas helt. 7

10 RISKFAKTORER Informationssystem Hemtex är beroende av informationssystem för att styra varuflödet från inköp till försäljning i butik samt för att sammanställa operativ och statistisk information. Riskerna relaterade till informationssystem omfattar såväl ändamålsenligheten i befintliga system som säkerställandet av verksamhetskänslig information. Varje längre avbrott eller bristande funktionalitet i informationssystem kan medföra att viktig information går förlorad eller att åtgärder blir försenade, framförallt om problem uppstår under högsäsong, till exempel under julhandeln. Licensavtal Det kan inte garanteras att de företag som Hemtex kommer att ingå eller redan har ingått licensavtal med kommer att uppfylla sina åtaganden enligt ingångna avtal, vilket kan komma att ha negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Uppsägning av avtal Hemtex har ingått hyresavtal, inköpsavtal och franchiseavtal som tillsammans är viktiga för Hemtex verksamhet. Avtalen kan sägas upp med viss uppsägningstid. Om flera av dessa avtal, till exempel hyresavtalen, skulle sägas upp samtidigt kan det inte garanteras att Hemtex kan ersätta dessa avtal med andra avtal på likvärdiga villkor, eller omgående ordna nya butikslokaler med liknande läge som de uppsagda. Om ett flertal franchisetagare skulle säga upp franchiseavtalen vid samma tidpunkt kan det inte garanteras att Hemtex omgående kan ersätta de butiker som franchisetagarna driver med egna butiker, eller med butiker som drivs av andra franchisetagare, med liknande läge eller på likvärdiga villkor som de uppsagda franchiseavtalen. Beroende av nyckelpersoner Hemtex framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Hemtex har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Hemtex bedömer vara marknadsmässiga. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Förvärv och avyttringar Hemtex har genom åren gjort ett antal förvärv av bolag och rörelser. Tillväxt genom förvärv utgör en risk på grund av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och produkter. Hemtex kan komma att få betydande förvärvsoch administrationskostnader samt kostnader för omstruktureringar eller andra kostnader i samband med eventuella framtida förvärv. Om Hemtex inte framgångsrikt lyckas integrera verksamheter som förvärvas eller om dessa efter integrering inte presterar som förväntat kan detta komma att negativt påverka Hemtex verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till aktierna och nyemissionen Generell aktiemarknadsrisk Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Hemtex aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. Därutöver är likviditeten i Bolagets aktie, vilken handlas på NASDAQ OMX Stockholm, förhållandevis låg, vilket innebär att det inte finns några garantier för att det alltid finns möjlighet att avyttra aktier i Bolaget. Erhållna teckningsåtaganden är inte säkerställda Hemtex har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från två större aktieägare, enligt vilka aktieägarna på sedvanliga villkor har åtagit sig att teckna motsvarande cirka 74 procent av aktierna i nyemissionen. Tecknings åtagandena är ej säkerställda genom bankgaranti, pant, likvida medel eller på annat sätt än skriftliga avtal. Bolaget kan mot bakgrund av detta inte garantera att tecknings åtagandena kommer att infrias. Nyemissionen är inte garanterad Det finns inga garantier för att nyemissionen kommer att tecknas fullt ut. Skulle nyemis sionen ej tecknas fullt ut skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet negativt. 8

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i Midelfart Sonesson AB (publ) Viktig information Detta Prospekt har upprättats av Midelfart Sonesson i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i KappAhl AB (publ) Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

PILUM AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Pilum AB (publ)

PILUM AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Pilum AB (publ) PILUM AB (PUBL) Inbjudan till teckning av aktier i Pilum AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 8 Bakgrund och motiv 9 Villkor och anvisningar 10

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Innehåll. 2 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ALLENEX AB (publ)

Innehåll. 2 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ALLENEX AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Allenex AB (publ) 2011 Innehåll 3 Emissionen i sammandrag 27 Sammanfattning av finansiell utveckling 3 Definitioner 29 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 4

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Viktig information till investerare Värdepapper securities act framåtriktad information och marknadsinformation

Viktig information till investerare Värdepapper securities act framåtriktad information och marknadsinformation Inbjudan till teckning av aktier i Aspiro AB (publ) Viktig information till investerare Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Innehållsförteckning Sammanfattning av Prospektet...1 Riskfaktorer...5 Villkor och anvisningar...9 Motiv till Erbjudandet och emissionslikvidens

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Du kommer som aktieägare i CDON Group att erhålla Teckningsrätter. Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma.

ERbeta NURR1. RORgamma. GR inflammation. Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) NURR1 NURR1 NURR1. RORgamma. ERbeta LXR inflammation GR inflammation NURR1 LXR inflammation RORgamma GR inflammation ERbeta Inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) RORgamma NURR1 ERbeta LXR inflammation GR inflammation

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL)

Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) Inbjudan till förvärv av aktier i THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) DEFINITIONER Med Lexington eller Bolaget avses The Lexington Company AB (publ), org nr 556532-2780, eller den koncern i vilken The Lexington

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB:s (publ) NYEMISSION 2008 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Avstämningsdag

Läs mer