Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)

2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 22 mars 2011 var registrerade som aktieägare har företrädesrätt i nyemissionen. En (1) befintlig aktie i Hemtex berättigar till fyra (4) teckningsrätt er. Tre (3) teckningsrätt er ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds investerare möjligheten att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätt. Teckningskurs 6 kronor per ny aktie. Totalt emissionsbelopp kronor. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen 22 mars Teckningsperiod 25 mars 8 april Handel med teckningsrätter 25 mars 5 april Teckning och betalning Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningstiden genom kontant betalning. Observera att teckningsrätter som inte avses utnyttjas måste säljas senast den 5 april 2011 för att inte bli värdelösa. Definitioner Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB. Hemtex, Bolaget eller Koncernen Hemtex AB (publ), organisationsnummer eller, beroende på sammanhang, Hemtex AB (publ) och dess dotterföretag. NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, handelsplatsen för Bolagets aktier. Prospektet Hemtex prospekt i samband med föreliggande nyemission. Swedbank Swedbank AB (publ), organisationsnummer Övrig information Kortnamn: HEMX ISIN-kod aktie: SE ISIN-kod teckningsrätt: SE ISIN-kod BTA: SE Prospektet har upprättats av Hemtex i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Nyemissionen enligt Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna som omfattas av Prospektet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där eller till eller på uppdrag av eller till förmån för U.S. Persons såsom detta definieras i Regulation S i United States Securities Act från 1933 i dess gällande lydelse. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen för Hemtex och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Hemtex är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Hemtex uppmanas därför att noggrant studera Prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Vissa siffror i Prospektet har avrundats, medan beräkningar kan ha genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Tvist rörande nyemissionen enligt Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Hemtex (www.hemtex.com), Swedbanks (www.swedbank.se/prospekt) och Finansinspektionens (www.fi.se) webbplatser samt i tryckt form hos Hemtex och Swedbank. Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Hemtex och Swedbank. Marknadsinformation Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Hemtex är verksamt. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående källor och Hemtex ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt i Prospektet. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Marknadsstatistik är dock till sin natur förenad med osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Värdet av jämförelser av statistik för olika marknader är begränsat av flera skäl, bland annat genom att marknaderna definieras olika samt att informationen kan ha insamlats genom användande av olika metoder och med olika antaganden. Viss statistik i Prospektet har sammanställts av Hemtex varigenom en mängd antaganden gjorts av Bolaget. Även om Hemtex anser att sammanställningsmetod och antaganden är rimliga har dessa endast i begränsad omfattning kunnat bekräftas av eller verifieras av oberoende källor. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren av Prospektet särskilt på att marknadsstatistik som presenteras i Prospektet är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan ges för dess riktighet. Såvitt Hemtex känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier 11 Bakgrund och motiv 12 Villkor och anvisningar 13 VD-kommentar 19 Vision, affärsidé, mål och strategier 20 Marknad 22 Verksamheten 24 Finansiell översikt 30 Kommentarer till den finansiella översikten 34 Aktiekapital och ägarförhållanden 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 43 Bolagsstyrning 51 Bolagsordning 55 Legala frågor och kompletterande information 58 Skattefrågor i Sverige 61 Införlivande av information 63 Adresser 64

4 Sammanfattning Denna sammanfattning är inte ämnad att vara uttömmande utan endast utgöra en introduktion till Prospektet och skall läsas tillsammans med den mer detaljerade informationen som återfinns på andra ställen i Prospektet. Sådan detaljerad information inkluderar Bolagets koncernredovisning och annan finansiell information i Prospektet. Ett beslut att investera i teckningsrätter, betalda tecknade aktier ( BTA ) eller nya aktier skall vara baserat på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Vissa definitioner som används i denna sammanfattning är definierade på andra ställen i Prospektet. Efter implementeringen av prospektdirektivet i medlemsstaterna i europeiska ekonomiska samarbets området kan Hemtex inte i någon sådan medlemsstat göras ansvarigt för denna sammanfattning, inklusive översättningar härav, om inte sammanfattningen är missvisande, inkorrekt eller inkonsekvent i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Om en talan väcks vid domstol i en medlemsstat med anledning av Prospektet, kan käranden under nationell rätt bli skyldig att bekosta en översättning av Prospektet innan talan kan inledas. Nyemissionen i korthet Styrelsen i Hemtex beslutade den 14 februari 2011, villkorat av efterföljande godkännande från bolagsstämma, om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. En extra bolagsstämma godkände den 17 mars 2011 styrelsens beslut och bemyndigade styrelsen att senast den 15 mars 2011 besluta om de slutgiltiga villkoren för nyemissionen. Den 14 mars 2011 beslutade styrelsen att högst aktier skall emitteras till en teckningskurs om 6 kronor, vilket kommer att öka aktiekapitalet med högst kronor. Nyemissionen innebär att Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägarna erhåller fyra (4) teckningsrätt er för varje aktie som innehas per avstämningsdagen den 22 mars Tre (3) tecknings rätt er berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Nyemissionen kommer sammanlagt att tillföra Hemtex högst kronor före kostnader hänförliga till nyemissionen. Nyemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i Bolaget. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest AB (publ) ( Hakon Invest ) och Bomax AS ( Bomax ), har på vissa villkor förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. Se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Hemtex i korthet Hemtex affärsidé är att designa och sälja hemtextil med inspiration, kvalité och service till ett överraskande bra pris. Hemtex affärsmodell skall bygg a på effektivitet och kontroll över hela värdekedjan: från design och inköp via distribution till försäljning i butik och e-handel. Detta skapar förutsättning för konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna. Via butiksförsäljningen och egna marknadsundersökningar har Hemtex en god kännedom om kunders preferenser, och via inköp/grossist ledet skall Hemtex vara en effektiv inköpare av material och produkter. Hemtex bevakar kontinuerligt trenderna inom hemtextil och närliggande branscher. När modetrenderna är på väg att nå kommersiella volymer skall Hemtex agera snabbt. För att träffa rätt med sortimentet är tiden en viktig faktor därför är det viktigt att design och inköp sker så nära försäljningssäsongen som möjligt. Mot detta skall ställas att tillverkning och leveranser kräver ledtider för att kostnaderna skall kunna hållas på en rimlig nivå. Centrala funktioner vid servicekontoret i Borås säkerställer att hela värde kedjan, från idé till försäljning, hanteras så effektivt som möjligt. 2

5 SAMMANFATTNING Hemtex sortiment består till största delen av egendesignade produkter såsom till exempel textila mönster som designavdelningen vid servicekontoret i Borås arbetat fram eller mönster inköpta från eller i samarbete med fristående designers. Hemtex designers har ett nära samarbete med inköparna, och hämtar signaler från omvärlden och från butikerna för att se till att butikerna har tillgång till rätt och aktuellt sortiment. Hemtexbutikerna har två driftsformer: egenägda butiker respektive franchisebutiker. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer men med utrymme för lokalt affärsmannaskap. Målbilden, strategin och kulturen är dock gemensam för alla som arbetar inom Hemtex, oavsett butikens ägarform eller i vilket land butiken ligger. Koncernen skall driva butiker, egenägda eller via franchise, under Hemtex varumärke på utvalda handelsplatser, främst i storstadsområden och på strategiska orter. Butikerna skall inom respektive geografiskt område vara så många att en driftsorganisation kan byggas som säkerställer försäljning, resultat och kompetensutveckling. Genom att driva butiker i egen regi får Hemtex direktkontakt med marknaden, vilket är en fördel även för Koncernens grossistfunktion. Därigenom kan Hemtex bli en ännu effektivare leverantör, vilket också gynnar franchisetagarna. Marknad Den svenska marknaden för hemtextil uppgick, enligt undersökningsföretaget GfK Sveriges bedömning, till cirka 5,2 miljarder kronor under 2010, vilket enligt GfK motsvarade en minskning med 6 procent jämfört med föregående år. GfK:s analys visade också att det var färre hushåll som handlade hemtextil under året och dessutom till en totalt sett lägre summa. Hemtex har en ledande position i Sverige och är också den svenska aktör som erbjuder bland de bredaste hemtextilsortimente n. Hemtex fokuserar på hemtextil medan konkurrenter är möbelbutiker, stormarknader och varuhus som har sin huvudverksamhet inom andra områden än hemtextil. Bolagets produkter har sin tyngdpunkt i mellanprissegmentet men med ett visst sortiment även i de högre prissegmenten. 1) Finansiella mål Hemtex övergripande mål reviderades verksamhetsåret Hemtex mål är att behålla positionen som den ledande heminredningskedjan i Sverige och att vara en av de ledande i Finland, samt kunna uppvisa god tillväxt och lönsamhet. De långsiktiga finansiella målen är: en rörelsemarginal om 15 procent, och en kapitalomsättningshastighet på tre gånger. Riskfaktorer Hemtex verksamhet är förenad med risker av olika karaktär. De finansiella riskerna innefattar bland annat risker relaterade till försäljning och resultat, ogynnsamma kapitaloch kreditmarknadsvillkor, valuta-, ränte- och kreditrisker samt risker relaterade till Bolagets framtida finansiering. Vidare föreligger risker relaterade till Bolagets framtida finansiering och risker relaterade till Bolagets skattesituation. Även nyemissionen och de nya aktierna är förenade med risker. Dessa risker innefattar bland annat att teck ningsåtaganden inte är säkerställda, att Bolagets aktiekurs kan förändras och att nya aktier i framtiden kan komma att erbjudas. Vidare kan huvudaktieägare påverka verksamheten och eventuell försäljning av aktier från huvudaktieägare kan påverka aktiekursen. Slutligen finns risken att marknadsstatistik som Hemtex använt sig av inte är helt tillförlitlig. Risker relaterade till marknadssituationen innefattar bland annat konjunkturpåverkan, förändring i mode och trender, väder och säsongsvariationer samt konkurrenter. Risker relaterade till den operativa verksamheten innefattar bland annat ökade produktions- och distributionskostnader, leverantörsrisker, lagerrisk, risker i licensavtal, uppsägning av avtal, Bolagets beroende av nyckelpersoner, risker relaterade till förvärv och avyttringar samt till distributionscentral och informationssystem. Ovannämnda risker är endast en sammanfattning. För en utförlig beskrivning av riskfaktorer hänvisas till avsnittet Riskfaktorer. 1) GfK Home*Scope. 3

6 SAMMANFATTNING Förevisade dokument Prospektet, Hemtex bolagsordning och finansiell information för Koncernen (årsredovisningar och delårsrapporter från verksamhetsåret 2007/2008 och framåt) finns tillgängliga i elektroniskt format på Övrigt Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelsen för Hemtex består av styrelseordförande Per Wiberg samt styrelseledamöterna Ingemar Charleson, Mats Holgerson, Kia Orback Pettersson, Meta Persdotter, Charlotte Rölander och Stein Petter Ski. Ledande befattningshavare är Erik Gumabon (Bolagets VD), Ted Bergström, Olof Fredman, Anette Jansz, Lena Nyberg, Niklas Odequist och Ulf Segerström. Bolagets revisor är Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Sven-Arne Gårdh som huvudansvarig revisor. För mer information, se avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Större aktieägare och transaktioner med närstående Hemtex tre största aktieägare per den 28 februari 2011 var Hakon Invest med cirka 68,5 procent av kapital och röster, AB Industrivärden (publ) ( Industrivärden ) med cirka 12,5 procent av kapital och röster samt Bomax med cirka 5,1 procent av kapital och röster. För ytterligare information om Bolagets ägare, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. För information rörande transaktioner med närstående, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Finansiell utveckling i sammandrag Nedan presenteras Hemtex finansiella utveckling i sammandrag. Jämförelsesiffrorna avseende tolvmånadersperioden 1 januari 31 december 2009 har ej reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisorer. För definitioner av nyckeltalen se avsnittet Finansiell översikt. Rådgivare Vid nyemissionen bistår Swedbank Corporate Finance som finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare. De inblandade rådgivarna har inga ekonomiska intressen i Hemtex. Koncernens nycketal * / / mån 12 mån 8 mån 12 mån 12 mån jan dec jan dec maj dec maj apr maj apr Nettoomsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Bruttovinstmarginal, % 53,1 50,1 50,9 53,5 52,7 Rörelsemarginal, % 21,5 17,0 16,1 2,3 8,8 Avkastning på eget kapital, % 96,4 46,1 48,8 10,4 20,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 48,0 34,9 36,4 4,8 22,8 Nettoskuldsättningsgrad, % 156,6 21,3 21,3 79,5 36,8 Soliditet, % 22,2 49,7 49,7 40,1 53,4 Kassaflöde efter investeringar, Mkr 132,4 28,8 37,8 28,9 42,2 Antalet utestående optioner, tusental 0,0 240,0 240,0 240,0 240,0 Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 3,2 0,8 1,0 1,0 1,5 Eget kapital per aktie, kr 3,4 9,6 9,6 12,0 16,1 Antal årsanställda * Ej reviderade eller översiktligt granskade siffror. 4

7 Riskfaktorer En investering i teckningsrätter, BTA och/eller aktier är förenad med risker. Ett antal faktorer utanför Hemtex kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Hemtex kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier samt BTA och teckningsrätterna minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Hemtex framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och redogörelsen gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som Hemtex inte känner till eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, kan komma att utvecklas till faktorer som påverkar Hemtex. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för Bolagets framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning. Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som är beroende av framtida händelser, risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena till följd av många olika faktorer, däribland men inte begränsat till de risker som beskrivs nedan och på annan plats i Prospektet. Ogynnsamma kapital- och kreditmarknadsvillkor Hemtex behöver likvida medel för att betala löpande kostnader, såsom lokalhyror, ränta på skulder samt för att återbetala skulder som kommer att förfalla. Utan tillräcklig likviditet kan Hemtex komma att tvingas dra ner på verksamheten. Vidare kan Hemtex komma att bryta mot finansiella åtaganden i kredit- och/eller låneavtal på grund av volatiliteten och störningarna på kapital- och kreditmarknaderna. Om Hemtex nuvarande tillgångar inte är tillräck liga för Bolagets behov kan Hemtex behöva söka ytterligare finansiering på ofördelaktiga villkor. Tillgången på ytterligare finansiering påverkas av flera faktorer, som till exempel marknadsvillkor, volymen av handel, den totala tillgången på krediter inom den finansiella sektorn, Hemtex kreditvärdighet och kreditkapacitet. Vidare är tillgången till ytterligare finansiering beroende av att kunder och/eller långivare inte får en negativ uppfattning om Bolagets lång- och kortsiktiga ekonomiska utsikter, vilket till exempel skulle kunna bli fallet om Hemtex omsättning och resultat minskar. Dessutom kan det visa sig omöjligt eller svårt att på gynnsamma villkor erhålla ytterligare finansiering om Hemtex interna likviditetskällor är otillräckliga. Se vidare Legala frågor och kompletterande information Ramavtal med Swedbank Sjuhärad AB och Svenska Handelsbanken AB. Finansiella risker Risker relaterade till försäljning och resultat Det finns en risk att Hemtex försäljning och resultat avviker från Bolagets planer. Om utvecklingen skulle komma att avvika från Bolagets planer kan det inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas och det finns en risk i att sådant kapital inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara för Hemtex. Om Bolagets försäljning och resultat avviker negativt från Bolagets planer kan det få betydande konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Valutarisk Valutarisken består i att valutakursförändringar har en påverkan på Bolagets resultat och uppstår i samband med betalningsflöden i utländsk valuta, vilka uppkommer då Hemtex gör inköp respektive har försäljning i utländsk valuta. För att minska valutarisken säkrar Hemtex en betydande andel av Koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med Koncernens finanspolicy skall minst 65 procent av kontrakterade flöden i amerikanska dollar säkras. Det finns inga garantier för att Bolagets säkringstransaktioner är tillräckliga för att skydda rörelseresultatet från effekterna av framtida valutasvängningar. 5

8 RISKFAKTORER Alla transaktioner mellan Hemtex och övriga bolag i Koncernen sker i respektive bolags lokala valuta varför valutakursdifferenser i stort sett enbart förekommer i moderbolaget. På koncernnivå uppstår valutaomräkningsdifferenser när de utländska dotterbolagens resultat- och balansräkningar konsolideras. Denna exponering kurssäkras inte och kan således komma att få väsentlig påverkan på Bolagets resultat. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar Hemtex räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för resultatpåverkan då motparten inte kan fullgöra sina åtaganden. För Hemtex del består kreditrisken huvudsakligen i att kundfordringar avseende franchisetagare inte betalas. Framtida finansiering Hemtex finansieringsrisker omfattar eventuella ökade kostnader för, och eventuella förseningar i samband med, finansieringen av verksamhetens kapitalbehov samt refinansieringen av Bolagets utestående lån. Om Bolagets utveckling avviker från Bolagets planer kan det inte uteslutas att ytterligare kapital kommer att behövas och det finns en risk i att sådant kapital inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara för Hemtex. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan Bolagets fortsatta verksamhet påverkas väsentligen negativt. Risker relaterade till aktierna och nyemissionen framgår under rubriken Risker relaterade till aktierna och nyemissionen, sidan 9. Skatterisker Det kan inte uteslutas att Hemtex tolkning av tillämpliga regler och administrativ praxis är felaktig, eller att regler och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndigheters beslut kan Hemtex tidigare eller nuvarande skattesituation komma att försämras. Risker relaterade till goodwill Goodwill utgör en betydande del av Hemtex balansräkning. Per den 31 december 2010 uppgick Bolagets goodwill till 247,2 Mkr. För goodwill är antaganden om framtid, tillväxt, lönsamhet samt finansiering viktiga parametrar. Även om Bolaget för närvarande inte förväntar sig att skriva ned goodwill kan det inte garanteras att så inte kommer att ske i framtiden. Om betydande nedskrivningar görs avseende Hemtex goodwill eller andra immateriella tillgångar påverkar detta Bolagets finansiella ställning och resultat negativt. Marknadsrelaterade risker Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Hemtex produkter påverkas, liksom all detaljhandel, av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Hemtex kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster positivt. En försämring i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. Hemtex har verksamhet i Sverige, Finland och Estland samt en franchisebutik i Danmark. En minskande bruttonationalprodukt ( BNP ) och minskande privatkonsumtion på Hemtex marknader kan få betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Moderisker Efterfrågan på heminredning och hemtextil påverkas idag mer än förut av modetrender i likhet med konfektionsbranschen. Hemtex är därför beroende av konsumenternas preferenser beträffande design, kvalitet och priser på varorna i Hemtex butiker. En missbedömning av kundernas preferenser kan medföra att efterfrågan på Hemtex produkter sjunker vilket i sin tur kan få betydande negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 6

9 RISKFAKTORER Väder och säsongsvariationer Vädret påverkar försäljningen av hemtextil. En mild höst och vinter påverkar normalt försäljningen negativt och en kall och regnig sommar bidrar normalt till högre försäljningssiffror. Extremt väder kan få betydande konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konkurrenter Marknaden för Hemtex produkter och tjänster är konkurrensutsatt och det finns flera olika konkurrenter på de lokala marknaderna. Hemtex strategi innefattar att förbättra den redan starka positionen på marknaden och därigenom förbereda Bolaget på en eventuellt hårdnande konkurrens, vilken kan komma att påverka Hemtex omsättning och resultat. Ökad och fortsatt konkurrens kan leda till prispress och minskade marknadsandelar, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på Hemtex verksamhet, resultat och finansiella ställning. Operationella risker Risk för ökade produktions- och distributionskostnader En stor del av de produkter som Hemtex säljer tillverkas i länder med lägre kostnads- och lönenivå än i Sverige. Detta medför att Hemtex kan sälja sina produkter till ett lägre pris än vad som vore möjligt om tillverkningen skedde i Sverige. Utvecklingen i de länder som tillverkningen är lokaliserad till är dock i många fall snabb och det finns inga garantier för hur länge det förhållandevis låga kostnadsläget kommer att bestå i de aktuella länderna. Hemtex har även kostnader för distributionen av produkterna från tillverkningsländerna till Sverige. Även dessa kostnader kan komma att öka. Det finns således en risk för att Hemtex kostnader för inköpta produkter kommer att öka i sådan utsträckning att kostnadsökningen inte kan tas ut gentemot Hemtex kunder, med minskade marginaler som följd. Leverantörsrisker Hemtex har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal leverantörer som producerar Bolagets varor. Att varorna levereras i tid är mycket viktigt för Hemtex. Förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna leveranser skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. På samma sätt kan uteblivna eller försenade transporter eller andra problem med logistiken i Bolaget negativt påverka Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Vissa av Bolagets produkter tillverkas i utvecklingsländer. Den arbetsmiljö och de villkor som gäller vid produktionen skiljer sig från de förhållanden som råder i de länder där Hemtex produkter säljs. Hemtex har upprättat en uppförandekod som tydliggör leverantörernas ansvar och reglerar relationen mellan Hemtex och leverantören. Trots detta kan konsumentvaruföretag med leverantörer i utvecklingsländer bli utsatta för kritik avseende exempelvis arbetsförhållanden, produkternas kvalitet och produkternas miljöpåverkan. En negativ exponering i sådana frågor kan medföra minskat förtroende för Hemtex och kan leda till en lägre efterfrågan på Bolagets produkter och därmed inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det kan inte uteslutas att efterfrågan på Hemtex produkter skulle kunna påverkas, eller att Hemtex renommé skulle kunna skadas, på grund av leverantörers överträdelser av uppförandekoden eller gällande regleringar. Lagerrisk Hemtex har dels en koncerngemensam distributionscentral (centrallager), dels lager i de enskilda butikerna. Lagerrisk innebär en risk för att inkurans uppstår om varulagret inte blir sålt till ett värde överstigande anskaffningsvärde. Distributionscentral Merparten av de varor som säljs i Hemtex butiker passerar genom Bolagets distributionscentral som för närvarande ligger i Göteborg. Från och med andra kvartalet 2011 kommer distributionscentralen att vara lokaliserad i Jönköping. Under den tid då omlokaliseringen av distributionscentralen sker finns det en risk att Bolagets varor inte når butikerna inom planerad tid. Om distributionscentralen eller dess utrustning skadas eller skulle behöva stängas kan Bolaget få problem med leveranserna till butikerna. Om dessa förhållanden inte kan åtgärdas snabbt och kostnadseffektivt kan det skada verksamheten. Försäkringar finns för egendom och produktionsavbrott, men det finns inte några garantier för att sådana belopp är tillräckliga eller kan återvinnas helt. 7

10 RISKFAKTORER Informationssystem Hemtex är beroende av informationssystem för att styra varuflödet från inköp till försäljning i butik samt för att sammanställa operativ och statistisk information. Riskerna relaterade till informationssystem omfattar såväl ändamålsenligheten i befintliga system som säkerställandet av verksamhetskänslig information. Varje längre avbrott eller bristande funktionalitet i informationssystem kan medföra att viktig information går förlorad eller att åtgärder blir försenade, framförallt om problem uppstår under högsäsong, till exempel under julhandeln. Licensavtal Det kan inte garanteras att de företag som Hemtex kommer att ingå eller redan har ingått licensavtal med kommer att uppfylla sina åtaganden enligt ingångna avtal, vilket kan komma att ha negativ inverkan på Bolagets omsättning och resultat. Uppsägning av avtal Hemtex har ingått hyresavtal, inköpsavtal och franchiseavtal som tillsammans är viktiga för Hemtex verksamhet. Avtalen kan sägas upp med viss uppsägningstid. Om flera av dessa avtal, till exempel hyresavtalen, skulle sägas upp samtidigt kan det inte garanteras att Hemtex kan ersätta dessa avtal med andra avtal på likvärdiga villkor, eller omgående ordna nya butikslokaler med liknande läge som de uppsagda. Om ett flertal franchisetagare skulle säga upp franchiseavtalen vid samma tidpunkt kan det inte garanteras att Hemtex omgående kan ersätta de butiker som franchisetagarna driver med egna butiker, eller med butiker som drivs av andra franchisetagare, med liknande läge eller på likvärdiga villkor som de uppsagda franchiseavtalen. Beroende av nyckelpersoner Hemtex framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Hemtex har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Hemtex bedömer vara marknadsmässiga. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Förvärv och avyttringar Hemtex har genom åren gjort ett antal förvärv av bolag och rörelser. Tillväxt genom förvärv utgör en risk på grund av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och produkter. Hemtex kan komma att få betydande förvärvsoch administrationskostnader samt kostnader för omstruktureringar eller andra kostnader i samband med eventuella framtida förvärv. Om Hemtex inte framgångsrikt lyckas integrera verksamheter som förvärvas eller om dessa efter integrering inte presterar som förväntat kan detta komma att negativt påverka Hemtex verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker relaterade till aktierna och nyemissionen Generell aktiemarknadsrisk Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Hemtex aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. Därutöver är likviditeten i Bolagets aktie, vilken handlas på NASDAQ OMX Stockholm, förhållandevis låg, vilket innebär att det inte finns några garantier för att det alltid finns möjlighet att avyttra aktier i Bolaget. Erhållna teckningsåtaganden är inte säkerställda Hemtex har erhållit skriftliga teckningsåtaganden från två större aktieägare, enligt vilka aktieägarna på sedvanliga villkor har åtagit sig att teckna motsvarande cirka 74 procent av aktierna i nyemissionen. Tecknings åtagandena är ej säkerställda genom bankgaranti, pant, likvida medel eller på annat sätt än skriftliga avtal. Bolaget kan mot bakgrund av detta inte garantera att tecknings åtagandena kommer att infrias. Nyemissionen är inte garanterad Det finns inga garantier för att nyemissionen kommer att tecknas fullt ut. Skulle nyemis sionen ej tecknas fullt ut skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet negativt. 8

11 RISKFAKTORER Erbjudande av aktier i framtiden Även om Hemtex för närvarande inte har några planer på att emittera ytterligare aktier, kan Hemtex i framtiden behöva emittera aktier eller andra värdepapper för att till exempel kunna göra större förvärv eller andra investeringar. En framtida emission av aktier eller andra värdepapper av Hemtex kan påverka aktiekursen på Hemtex aktier väsentligt och negativt. Påverkan från huvudaktieägare Dagens huvudaktieägare förväntas komma att kvarstå som större aktieägare efter nyemissionen och förfoga över betydande aktieposter i Bolaget. Således kan dessa huvudaktieägare komma att påverka Bolaget avseende bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. Per den 28 februari 2011 ägde Hakon Invest cirka 68,5 procent av kapitalet och rösterna, Industrivärden cirka 12,5 procent av kapitalet och rösterna och Bomax cirka 5,1 procent av kapitalet och rösterna. Marknadsstatistikens tillförlitlighet Det finns risk för att den marknadsstatistik som presenteras i Prospektet och som Hemtex styrelse har tagit fasta på vid uppskattningen av storleken på och tillväxtpotentialen i den inhemska och/eller utländska marknaden inte är helt pålitlig. Det är inte alltid möjligt att erhålla verifierbar information om marknaderna. Tecknare av nya aktier och aktieägare bör vara medvetna om att all denna information inte är verifierad och att det således finns en risk för att den inte ger en rättvisande bild av marknaderna och deras storlek eller tillväxtpotential. Omfattande försäljning av Hemtex aktie av dess huvudaktieägare kan få negativa effekter på aktiekursen Om Hemtex huvudaktieägare säljer ett betydande antal Hemtexaktier på aktiemarknaden, eller om marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att ske, kan Hemtex aktiekurs påverkas negativt. Ingen av Hemtex aktieägare har någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, och därmed finns det inga garantier om att större aktieägare kommer att bibehålla sin nuvarande ägarandel i Hemtex efter nyemissionen. 9

12

13 Inbjudan till teckning av aktier Styrelsen i Hemtex beslutade den 14 februari 2011, villkorat av efterföljande godkännande från bolagsstämma, om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. En extra bolagsstämma godkände den 17 mars 2011 styrelsens beslut och bemyndigade styrelsen att senast den 15 mars 2011 besluta om de slutgiltiga villkoren för nyemissionen. Den 14 mars 2011 beslutade styrelsen att högst aktier skall emitteras till en teckningskurs om 6 kronor, vilket kommer att öka aktiekapitalet med högst kronor från kronor till högst kronor. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägarna erhåller fyra (4) teckningsrätt er för varje aktie som innehas per avstämningsdagen den 22 mars Tre (3) teckningsrätt er berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Nyemissionen kommer sammanlagt att tillföra Hemtex högst kronor före kostnader hänförliga till nyemissionen. 1) Aktieägare som inte deltar i nyemissionen kommer att få sitt ägande utspätt, men har möjlighet att få ekonomisk kompensation genom att sälja sina teckningsrätter. För det fall att samtliga nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter kan styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Det är därför möjligt att, utöver den teckning som kan ske med teckningsrätter, anmäla sig för teckning av nya aktier utan företrädesrätt genom användande av särskild anmälningssedel. Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. 2) Härmed inbjuds aktieägarna i Hemtex att med företrädesrätt teckna nya aktier i Hemtex i enlighet med villkoren i Prospektet. Borås den 22 mars 2011 Hemtex AB (publ) Styrelsen 1) Från emissionsbeloppet uppskattas avdrag för emissionskostnader göras om cirka 5,5 Mkr. 2) Se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. 11

14 Bakgrund och motiv I samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010 meddelades att Hemtex bryter mot bankernas lånevillkor vad gäller nettoomsättning och rörelseresultat och behöver genomföra en nyemission. Hemtex styrelse fattade den 14 februari 2011 beslut om en nyemission, där emissionsbeslutet villkorats av godkännande på den extra bolagsstämma som hölls den 17 mars Den extra bolagsstämman godkände emissionsbeslutet i sin helhet. Nyemissionen syftar till att stärka Bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i Bolaget. Nyemissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för att reducera bankkrediter och därefter för att finansiera omstruktureringen i form av ombyggnationer eller uppgraderingar av butiker, den kommunicerade butiksavvecklingen i Finland, varuinköp och ompositioneringen av Hemtex. Då Hemtex kreditavtal för närvarande diskuteras med banker går det inte att specificera nyemissionslikvidens användningsområde ytterligare. Hemtex har inlett en genomgripande förändring och förnyelse av Koncernens struktur, styrning, kunderbjudande och koncept. Med totalt 174 butiker i fyra länder varav en franchisebutik i Danmark, per den 22 mars, är målsättningen att nya Hemtex skall präglas av inspirerande butiker med ett attraktivt erbjudande, modernt sortiment samt textilkunnig och serviceinriktad personal. Höstens lansering av det nya konceptet till trots har försäljningen utvecklats sämre än väntat. Den omstrukturering som genomförts i form av ombyggnationer eller uppgraderingar av butiker och den påbörjade sortiments förändringen har inte gett önskad resultateffekt på kort sikt. Detta beror dels på den hårdnande konkurrensen på detaljhandelsmarknaden och inte minst på den nordiska hem textilmarknaden, dels på att arbetet med att om positionera Hemtex tar längre tid än beräknat samt på ändrade marknadsförutsättningar. Till följd av Bolagets vikande försäljningsutveckling har arbetet med att minska kostnadsmassan och effektivisera verksamheten intensifierats. För att ytterligare påskynda omställningsarbetet har en omorganisation på Bolagets huvudkontor samt i försäljningsregionerna genomförts. Hemtex kärnaffär är fortsatt densamma: mjuk och attraktiv hemtextil. Den pågående sortimentsförändringen är därför prioriterat i förnyelsearbetet. Det finns dock fortfarande ett arbete kvar att göra innan Hemtex uppfyller kundens krav och förväntningar på ett attraktivt erbjudande samt ett föränderligt och inspirerande sortiment. Det arbetet är avgörande för att öka besöken av såväl trogna som nya kunder. I övrigt hänvisar styrelsen till redogörelsen i föreliggande Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Hemtex med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen för Hemtex, bestående av styrelseordförande Per Wiberg samt styrelseledamöterna Ingemar Charleson, Mats Holgerson, Kia Orback Pettersson, Meta Persdotter, Charlotte Rölander och Stein Petter Ski ansvarar för innehållet i Prospektet och försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I det fall information har inhämtats från tredje man har informationen återgivits korrekt och ingen information har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Styrelsen vill samtidigt göra aktieägarna och andra intressenter uppmärksamma på att all form av investering i aktier är förknippad med risk och vill särskilt uppmana potentiella investerare att läsa avsnittet Riskfaktorer. 12 Borås den 22 mars 2011 Hemtex AB (publ) Styrelsen

15 Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna de nya aktierna pro rata i förhållande till det antal befintliga aktier de äger. Innehavare av befintliga aktier i Hemtex erhåller fyra (4) teckningsrätt er för varje på avstämningsdagen innehavd befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätt er berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att ökas från aktier till aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 133 procent. Aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Utspädningen vid full teckning uppgår till cirka 57 procent. Utspädning i procent för aktieägare som inte tecknar sig för nya aktier i företrädesemissionen beräknas som antalet nya aktier delat med det totala antalet befintliga aktier och nya aktier efter fulltecknad företrädes emission. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 6 kronor per ny aktie. Inget courtage utgår. Avstämningsdag Avstämningsdag för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 mars Aktier handlas exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen från och med den 18 mars Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 17 mars Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april Emissionsredovisning till direktregistrerade aktieägare Prospektet och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken, dock med undantag för sådana som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal nya aktier som kan tecknas. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat. Förvaltarregistrerade innehav Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning skall i stället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 25 mars 2011 till och med den 5 april Swedbank samt andra värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. ISINkoden för teckningsrätterna är SE Om en aktieägare inte utnyttjar några eller alla sina teckningsrätter genom betalning senast den 8 april 2011 eller inte säljer sina teckningsrätter senast den 5 april 2011, kommer sådan aktieägares outnyttjade teckningsrätter att förfalla utan värde och innehavaren kommer inte att erhålla någon kompensation. 13

16 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta eller medborgare i länder utanför EES kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA inte att erhålla Prospektet. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Offentliggörande av teckningsresultat i företrädesemissionen Teckningsresultatet i företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande från Bolaget omkring den 14 april Teckning med stöd av teckningsrätter Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från VP-kontona. För att inte värdet av erhållna teckningsrätter skall gå förlorat måste aktieägaren antingen: utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya aktier senast den 8 april 2011, eller sälja erhållna och ej utnyttjade teckningsrätter senast den 5 april Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att ske senast den 14 april En teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter är oåterkallelig och aktieägare kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betalning, antingen genom att använda den förtryckta bankgiroavin eller därför avsedd anmälningssedel med samtidig betalning enligt något av följande alternativ: Bankgiroavin används om samtliga teckningsrätter, enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden, skall utnyttjas. Anmälningssedeln används om teckningsrätter har köpts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen skall utnyttjas för teckning. Betalning för tecknade nya aktier skall göras samtidigt som insändandet av anmälningssedeln. Betalning kan göras på samma sätt som en bankgirobetalning, exempelvis via Internetbank, bankgiro eller på bankkontor. Anmälningssedlar kan erhållas från Hemtex (webbplats: telefon: ) eller Swedbank (webbplats: telefon: , e-post: Betalning skall ha skett senast den 8 april Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte skall använda den förtryckta bankgiroavin kan betala i svenska kronor via SWIFT i enlighet med följande: Hemtex AB c/o Swedbank Emissioner E676 SE Stockholm, Sverige BIC/SWIFT: SWEDSESS IBAN-nummer: SE Kontonamn: Hemtex 14

17 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-kontonummer och referensen ISSUE Hemtex anges. Anmälningssedel och betalning skall vara Swedbank, Emissioner E676, SE Stockholm, Sverige, tillhanda senast den 8 april Teckning av förvaltarregistrerade aktieägare Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter anmäler sig för teckning i enlighet med instruktion från sin förvaltare. Betalda tecknade aktier Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear Sweden att sända ut en avi som bekräftelse på att BTA bokats in på tecknarens VP-konto. De nya aktierna kommer att bokföras som BTA på VP-kontot till dess att registrering av företrädesemissionen skett hos Bolagsverket. Registrering av nya aktier förväntas ske hos Bolagsverket omkring den 21 april Någon VP-avi utsänds ej i samband med denna ombokning. Handel med BTA Handel med BTA på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske under perioden från och med den 25 mars till och med den 15 april Swedbank och övriga värdepappersinstitut står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTA. ISIN-koden för BTA är SE Teckning och tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter Teckning av direktregistrerade aktieägare Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter skall göras på därför avsedd anmälningssedel. Endast en anmälan får inges. Om flera anmälningssedlar inges kommer endast den anmälningssedel som först kommit Swedbank tillhanda att beaktas. Anmälningssedlar kan erhållas från Hemtex (webbplats: telefon: ) eller Swedbank (webbplats: telefon: , e-post: Anmälningssedeln skall skickas till Swedbank, Emissioner E676, Stockholm, Sverige. Anmälningssedeln måste vara Swedbank tillhanda senast den 8 april Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden vilket, om det blir aktuellt, kommer att ske senast den 14 april Teckning av förvaltarregistrerade aktieägare Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna nya aktier utan företrädesrätt måste anmäla sig för teckning i enlighet med instruktion från sin förvaltare. Tilldelning Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, skall styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning skall därvid ske i första hand till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och tilldelning i andra hand till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota skickas till tecknaren omkring den 15 april Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade nya aktier skall betalas kontant i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan som har skickats till tecknaren. Efter att betalning av tecknande och tilldelade nya aktier skett och när de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, kommer Euroclear Sweden att skicka ut en VP-avi som bekräftelse på att inbokningen av de nya aktierna skett på tecknarens VP-konto. De nya aktierna tecknade utan företrädesrätt beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 29 april Övrig information Bolaget äger inte rätt att dra tillbaka företrädesemissionen. För det fallet att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. De nya aktierna kommer att tas upp till handel vid NASDAQ OMX Stockholm i samband med genomförandet av företrädesemissionen. 15

18 VILLKOR OCH ANVISNINGAR En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas. Swedbank är så kallat emissionsinstitut för företrädesemissionen, det vill säga bistår Bolaget med vissa administrativa tjänster kring emissionen. Att Swedbank är emissionsinstitut innebär inte i sig att Swedbank betraktar tecknaren som kund hos Swedbank. Tecknaren betraktas för placeringen endast som kund hos Swedbank om Swedbank har lämnat råd till tecknaren om placeringen eller annars har kontaktat tecknaren individuellt angående placeringen eller om tecknaren har tecknat sig via bankens kontor, Internetbanken eller Telefonbanken. Följden av att Swedbank inte betraktar tecknaren som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen. Adressinformation kan komma att inhämtas av Swedbank genom en automatisk datakörning av Euroclear Sweden. 16

19 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Så här gör du Villkor: För varje innehavd aktie i Hemtex per avstämningsdagen får du fyra ( 4) teckningsrätt er Tre ( 3) teckningsrätt er ger dig rätt att teckna en ( 1) ny aktie Teckningskurs: 6 kronor per ny aktie Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 22 mars 2011 Teckningsperiod: 25 mars 8 april 2011 Handel med teckningsrätter: 25 mars 5 april 2011 Handel med BTA: 25 mars 15 april Du tilldelas teckningsrätter För varje aktie som du innehar per den 22 mars En ( 1) aktie i Hemtex Fyra ( 4) teckningsrätt er... erhåller du fyra ( 4) teckningsrätt er 2. Så utnyttjar du dina teckningsrätter Tre ( 3) teckningsrätt er + 6 kr En ( 1) ny aktie i Hemtex FÖR DIG SOM HAR VP-KONTO: Om du har aktierna i Hemtex på ett VP-konto framgår det antal teckningsrätter som du erhåller av emissionsredovisningen som du har fått skickad till dig via post tillsammans med Prospektet. Om du utnyttjar samtliga erhållna teckningsrätter, använd den förtryckta bankgiroavin. Ingen anmälningssedel behöver fyllas i, du behöver bara göra själva betalningen. Om du har köpt, sålt eller överfört teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälningssedeln som kan erhållas från Hemtex (webbplats: telefon eller Swedbank (webbplats: telefon: , e-post: Betala på samma sätt som du gör andra bankgirobetalningar (t.ex. via internetbank, giro eller på bankkontor) senast den 8 april FÖR DIG SOM HAR DEPÅ: Om du har aktierna i Hemtex i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får du information från din förvaltare om det antal teckningsrätter du erhållit. Följ de instruktioner du får från din förvaltare. 17

20

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Hemtex AB (publ) Villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 24 april 2009 var registrerade som aktieägare har företrädesrätt i Nyemissionen. En befintlig

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Victoria Park AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Victoria Park AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Victoria Park AB (publ) Prospekt februari 2010 Nyemissionen i sammandrag företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 24 februari 2010 är registrerade som aktieägare har företrädesrätt

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSON 2015 Rabbalshede Kraft AB (publ) FRAMTIDEN STAVAS FÖRNYBART Rabbalshede kraft har haft en stark tillväxt och växer nu ännu mer med nya strategier och erbjudanden. Förutom att Bolaget

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK

Collector genomför företrädesemission om cirka 500 MSEK EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor

Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Pressmeddelande 17 maj 2016 Styrelsen för Recipharm beslutar om en företrädesemission om cirka 805 miljoner kronor samt offentliggör villkor Styrelsen för Recipharm AB (publ) ( Recipharm eller Bolaget

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK Pressmeddelande 15 mars 2016 Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka 1 800 MSEK Styrelsen för ( Hemfosa eller Bolaget ) har beslutat att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer