Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan 17.00-18.00. 3 Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl 17."

Transkript

1 KALLELSE (2) STAFFANSTORPS Tekniska nämnden Plats/tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 11 december 2012, klockan Förmöten kl Ärenden 1 Fastställande av tid och plats för justering av Kallade protokollet.i. 2 Om information om planering för avverkning av Maria Gunnarsson träd, medborgarförslag. kl Driftupphandling park. Kerstin Jensen kl I. 4 Månadsuppföljning januari-oktober Kerstin Jensen Ralp Hargemyr./. 5 Kvalitetsdeklarationer Ralp Hargemyr.I. 6 Sammanträdesdagar 2013 för tekniska nämnden. Bertil Persson 7 Redovisning av delegationsbeslut a) Ny va-taxa. 8 Redovisning av meddelanden a) Tilldelningsbeslut avseende upphandling Vikhem III etapp A.

2 2 (2) STAFFANSTORPS b) Statens VA-nämnd , protokoll från förberedande förhandlingar i Malmö angående skadestånd. c) Bekräftelse Fastprisavtal, E.on, d) Granskning av folkhälsoarbetet, revisionsrapport e) Statens va-nämnd , målet avskrivs från vidare handläggning. f) Anmälan enligt 28 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avhjälpande åtgärder av förorenat område, Stanstorp 4:1. g) Beslut angående anmälan enligt 28 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Stanstorp 4:1 del av (Järnvägsgatan). h) Underlag till Cykelvägsplan för Skåne , Staffanstorps kommun. i) Ks au 220-VA-verkets investeringsvolymer, förändring av VA-taxan m m. j) Samråd om Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram, för Södra Östersjöns vattendistrikt, meddelande från Länsstyrelsen i Kalmar k) Beslut - fastställande avegenkontrollprogram för distributionsanläggning av dricksvatten. l) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll. 9 Övrigt Bertil Persson Ordförande Ingrid Persson Sekreterare

3 3 (12) raffanstorps Tekniska nämndens arbetsutskott 62 Sammantradesdalum Om information om planering för avverkning av träd, medborgarförslag (dnr Tn ) Kommunfullmäktige, 176/ , har till tekniska nämnden inkommit med medborgarförslag om information om planering för avverkning av träd. Förslag till svar är utarbetat av landskapsingenjören. Landskapsingenjören föredrar ärendet. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 5randens sign Juslerandens sign?( Uldragsbestyrkande

4 Diarienr: (1) Tekniska nämndens arbetsutskott STAFFANSTORPS TEKNISKA ENHETEN Medborgarförslag om information om planering för avverkning av träd Kommun arbetar för utveckling av kommunens grönområden till att bli mer attraktiva parker. En del i detta är nyplantering av träd. Detta sker ibland i större omfath1ing såsom nu sker på Borggårdsängen, eller som kompletteringsplantering som utförts med ca 70 träd i Sockerbruksparken och ibland som mindre grupper av träd. I år planeras att totalt planteras ca 130 träd. Nedtagning av träd sker av många olika skäl. Det kan vara i samband med upprustning av parkområden som t.ex. skett vid Roos damm, eller vid större ombyggnad som nu sker t.ex. vid Gullåkra. Det tas även ner enstaka träd i parkerna på grund av att de är i dåligt skick. Vi håller kontinuerlig tillsyn av parkerna med ingen heltäckande inventering av träd genomförs. När någon uppmärksammar att ett träd ser ut att må dåligt genomförs en besiktning av dendrolog för beslut om åtgärd. Bedömer dendrologen att trädet utgör en risk för allmänheten eller egendom så tas trädet bort. Skadeståndslagen och jordabalken är vägledande för beslut om åtgärd. Vid borttagning av enstaka träd i dåligt skick genomförs normalt ersätmingsplantering. [nom varje projekt görs en samlad bild av projektets förutsätmingar och behov och en del i det kan vara borttagning av befintlig växtlighet eller nyplantering för att nå projektmålen. Träd i dåligt skick som utgör fara eller är döda tas bort efter besiktning. Det finns ingen sammanställd plan för vilken växlighet som ska tas bort eller planteras Tekniska nämndens arbetsutskott rekolllmenderas fares/å tekniska nämnden besluta att medborgarförslaget därmed anses besvarat. TE~~ET/E_N----.A")'.J.<A..-_~.,&.X-( Maria Gunnarsso Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP WNw.statfanstorp.se Teletax BG

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) STAFFANSTORPS Kommunfullmäktige 176 Sammantradesdatum STAFFANSTORPS Stadsbyggnadskontoret Dlarlenr Medborgarförslag om information om planering för avverkning av träd, överlämnande av (dnr ) Till Staffanstorps kommun har den 9 oktober 2012 inkommit ett medborgarförslag vad gäller information om planering för avverkning av träd. Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, då utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vidare gäller att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande att, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om överlämnande av medborgarförslag. Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. Föreskrivet samråd har hållits om beslutsförslaget nedan. Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkande. Ordföranden Ewa Thail:\n Finne (M) yrkar, då tekniska nämnden svarar för sådana slags ärenden som medborgarförslaget rör, och ärendet inte kan anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, att kommunfullmäktige ska besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende, väckt genom medborgarförslag. Sedan överläggningen förklarats avslutat ställer ordföranden proposition på eget yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande, vilket beslut av ordföranden, då votering inte begärs, härefter befästes med klubbslag. Kommunfullmäktige har således beslutat att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende, väckt genom medborgarförslag. IN Ordförandens sign Justerandens sign [p1 flt/j Utdragsbestyrkande ~~f\~d 0\CLu'C/-(&I ~

6 Staffanstorp Till Staffanstorp kon11l1l1n En Staffanstorp invånare boende i Staffanstorp som värnar om vår natur,b.l.a. våra träd. Har vid ett flertal tilinille klagat på hur komml1nen avverkar STORA FRISKA TRÄD Med dålig mottevering (har flera skriftliga svar) Därför är min fråga om inte det går att Få information i god tid vilka träd som ska avverkas 2013?.Ni har väl en långsiktig Planering för dessa arbeten.? Ni borde ta lärdom av Lunds komml1n som vid årsskiftet 2012 gjorde beskäning av stora träd på b.l.a. Gyllnkroks alle och S.Esplanaden i Lund, de är så man vårdar vår natur b.l.a. Vi i Staffanstorp borde vårda vår natur och VARA gamla träd bättl'e som vi inte har för många av. Svar önskas till Lars Erik Persson Slaktarevägen 12 Staffanstorp,.,,.' :;O.\-][vlUN

7 4 (12) i\ffanstorps Tekniska nämndens arbetsutskott 63 Sammanlradesdalum Driftupphandling park (dnr Tn ) Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar entreprenadingenjören i ärendet om driftupphandling park. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. irandens sign Juslerandens sign Utdragsbeslyrkande

8 ~~PROTOKOLL 5 (12) TAfFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 64 Sammanlrädesdatum Månadsuppföljning januari-oktober 2012 (dnr Tn ) Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar entreprenadingenjören och tekniska chefen i ärendet om månadsuppföljningen januarioktober Arbetsutskottet beslutar alt lägga informationen till handlingarna. randens sign I Justerandens sig n IUtdragsbestyrkande

9 TEKNISKA NÄMNDEN Period Period Arsbudget Helårs- Avvikelse utfall prognos budgeuprognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader O Övriga kostnader Kapitalkostnad Summa kostnader Nettokostnad Skattefinansiering O Resultat O Kommentarer till prognos Den ovanligt milda vintern gjorde att snöröjningskostnaderna blev lägre än budgeterat +0,7 mnkr. Trafikförsäkringsföreningen betalar återigen ut ersättning vid trafikskador och tillsammans med några andra mindre poster blir resultatet +0,5 mnkr mot budget. Tekniska nämnden belastas med obudgeterade kapitalkostnader dels för mark som nämnden fått överta dels för anläggningstillgångar från exploateringsprojekt som delvis mildras av gatukostnadsersättning men nettot uppgår enligt prognosen till-0,6 mnkr. Budgeterade belopp för skadegörelse och underhåll inom gata kommer inte att förbrukas helt, +0,7 mnkr. Leverantören avelenergi till gatubelysningen har preliminärdebiterat förbrukningen under avtalstiden som avslutas Avräkning pågår nu och leverantören har för flertalet anläggningar fakturerat för höga kostnader. I nuläget är årsprognosen satt till +3 mnkr, den är dock väldigt osäker eftersom fler avräkningar återstår Sammanfattning till kommunstyrelsen

10 VA-VERKET Period Periodiserat period Arsbudgel Helårs- Avvikelse utfall prognos budgeuprognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nettokostnad Finansiella intäkter Finasiella kostnader o -355 Resultat Kommentarer till prognos Följande poster överskrider budgeterade belopp: Akuta och planerade insatser i ledningsnätet -5,4 mnkr (budget 5 prognos 10) Inköp av vatten -0,7 mnkr (budget 6,2 prognos 6,9) Ersättning till försäkringsbolag efter regresskrav 1,8 mnkr (budget O, prognos 1,8) Avskrivningar och finansiella kostnader -0,4 mnkr (budget 5,9 prognos 6,3)

11 FJÄRRVÄRMEVERKET Period Periodiserat period Arsbudget Helårs- Avvikelse utfall prognos budget/prognos Verksamhetens intäkter O 2760 O Verksamhetens kostnader O # -30 O 30 Avskrivningar O O Nettokostnad O 1625 O Finansiella intäkter O O O O Finansiella kostnader O -250 O 250 Resultat O O Kommentarer till prognos Fjärrvärmeverket överläts till Eon under 2011.

12 RENHALLNINGEN Period Periodiserat period Arsbudgel Helårs- Awikelse utfall prognos budgeuprognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar O Nettokostnad Finansiella intäkter Finasiella kostnader o O 15 Resultat Kommentarer till prognos Ändrade förutsättningar sedan budgetbeloppet kom till stånd är förklaringen till större delen av budgetavvikelsen. När den sänkta renhållningstaxan beräknades var målsättningen att resultatet {och budgeten} skulle bli -0,4 mnkr {istället för -td,s rnnkr som den beslutade är}. Nu är resultatprognosen -td,2 mnkr, det vill säga 0,6 mnkr bättre än planerat. En orsak till denna avvikelse är att avgiftsintäkterna blivit högre än beräknat för första halvåret, bland annat har antalet trädgårdsabonnemang ökat, helårsprognosen för intäkterna är -td,7 mnkr. För kostnadssidan är prognosen förändrad med +0,3 mnkr eftersom mängden avfall under september och oktober bryter den tidigare ökande trenden. Sammanfattning till kommunstyrelsen If.

13 6 (12) raffanstorps Tekniska nämndens arbetsutskott 65 Sammantradesdalum Kvalitetsdeklarationer 2013 (dnr Tn ) Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar tekniska chefen i ärendet om kvalitetsdekiarationer 2013 för tekniska nämnden områden. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att anta kvaiitetsdekiarationer 2013 för tekniska nämndens områden. randens sign Justerandens sign?( Utdragsbestyrkande

14 -- ~ STAFFANSTORPS Kvalitetsdeklarationer Teknik Genomförandeplan: 2013 Kvalitetsdeklarationer införs för Renhållning/Avfallshantering Gator / vägar / Belysning Park och grönytor Vatten och avlopp

15 --~ STAFFANSTORPS Renhållning/ Avfallshantering -Att en årlig direktinformation om sortering av avfall samt avfallsoptimering distribueras och finns på hemsidan. -Att överenskommen hämtningsfrekvens uppfylls.

16 .- ~... ",'.,.1 STAFFANSTORPS Gata / park / Belysning Gata/Park -Centrala delarna av Staffanstorps tätort samt vid stationen i Hjärup ska kommunens ytor städas varje arbetsdag, övriga kommunala ytor städas varje vecka där behov finns. -Jour och beredskap finns under alla årets dagar med en inställelsetid på 1 timme.

17 --~,~ STAFFANSTORPS Gata / park / Belysning Park -Bruksgräsmattor ska skötas så att det går och använda för vistelse, lek och bollspel. -Lekplatserna besiktigas årligen av certifierad besiktningsman och har kontinuerlig tillsyn av utbildad personal.

18 --~ STAFFANSTORPS Gata / park / Belysning Belysning Atgärder för felavhjälpande ska påbörjas inom följande tider: -Fel som utgör fara för liv och egendom samt gruppfel inom Central-område åtgärdas inom 1 timme normal arbetstid och inom 2 timmar övrig tid. -Nedsläckt vägkorsning på huvud/större gata åtgärdas inom 1 dygn -Övriga gruppfel, omfattande vandalisering, nedsläckt vägkorsning inom 3 dygn. -Fel som omfattar 2-3 ljuspunkter i följd samt enstaka ljuspunkter inom 1 vecka. -Fel som ej fel rapporterats, åtgärdas vid inspektion i oktober-november varje år.

19 ... ~ STAFFANSTORPS Vatten / Avlopp Ska ha god kvalite på dricksvattnet. Ska svara på inkommen ansökan av VA-anslutning inom två veckor.( undantag; ej under juli månad)

20 8 (12) raffanstorps Tekniska nämndens arbetsutskott 67 Sammantradesdatum Sammanträdesdagar 2013 tör tekniska nämnden (dnrtn ) Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämndens arbetsutskott och tekniska nämnden år Arbetsutskott kl februari (bokslut) S april (budget, ev förändringar av taxor/avgifter 2014) Tisdagen den 30 april (reserv) 31 maj 30 augusti (reserv) 4 oktober (delårsrapporter 2013, internbudget, internkontrollplan 2014) 22 november Nämnd kl Gruppmöten kl S mars (bokslut) 23 april (budget, ev förändringar av taxor/avgifter 2014) 21 maj (reserv) 18 juni 17 september (reserv) 22 oktober (delårsrapporter 2013, internbudget, internkontrollplan 2014) 11 december Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att fastställa sammanträdesdagar för tekniska nämnden för år 2013 enligt förslag. randens sign Justerandens sign?f I Uldragsbestyrkande l

21 4A1~lROTOKOLL 9 (12) ;TAfFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 68 Sammanträdesdatum Redovisning av delegationsbeslut Tekniska nämndens ordförandes delegationsbeslut Förslag till ny va-taxa. Dm Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. irandens sign 7r Juslerandens sign Uldragsbeslyrkande

22 1 (12) STAfFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Rådhuset, Knästorp A, torsdagen den 29 november 2012, kl Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) Övriga deltagande Ingrid Persson, sekreterare Kerstin Jensen, entreprenadingenjör Lisa Callreus, trafik- och gatuingenjör Maria Gunnarsson, landskapsingenjör Ralp Hargemyr, teknisk chef Utses all justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Pia Jönsson (S) Rådhuset J~;J..tLv'-S ~ I~.ri.~ ~er~ ~'tr/y-~ &r-tj.l-rersson ~ ~(', : ( C,--Cil"le)), Pia Jönsson Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. Namnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantradesdatum Datum för anslags uppsailande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus Underskrift l' -,Q \J~(yVr>LtVV:Jf~ Ingrid Persson Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) STAfFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantradesdatum Innehållsförteckning Sid 62 Om information om planering för avverkning av träd, 3 medborgarförslag. 63 Driftupphandlingpark Månadsuppföljning januari-oktober Kvalitetsdeklarationer Ny cykelvägsplan för Skåne, information Sammanträdesdagar 2013 för tekniska nämnden Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av meddelanden Övrigt. 12 j örandens sign Justeran ens sign?( Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) STAfFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 62 Sammantradesdatum Om information om planering för avverkning av träd, medborgarförslag (dnr Tn ) Kommunfullmäktige, 176/ , har till tekniska nämnden inkommit med medborgarförslag om information om planering för avverkning av träd. Förslag till svar är utarbetat av landskapsingenjören. Landskapsingenjören föredrar ärendet. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att därmed anse medborgarförslaget besvarat. dförandens sign Justerandens sign I'?( Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) itaffanstorps Tekniska nämndens arbetsutskott 63 Sammantradesdatum Driftupphandling park (dnr Tn ) Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar entreprenadingenjören i ärendet om driftupphandling park. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. j örandens sign Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) STAffANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 64 Sammantradesdatum Månadsuppföljning januari-oktober 2012 (dnr Tn ) Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar entreprenadingenjören och tekniska chefen i ärendet om månadsuppföljningen januarioktober Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Iförandens sign Juslerandens sign Utdragsbeslyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) STAFFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 65 Sammantradesdatum Kvalitetsdeklarationer 2013 (dnr Tn ) Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar tekniska chefen i ärendet om kvalitetsdeklarationer 2013 för tekniska nämnden områden. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta alt anta kvalitetsdeklarationer 2013 för tekniska nämndens områden. förandens sign r1?j Justerandens sign I?(~ tdragsbestyrkande

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) STAFFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 66 Sammanträdesdatum Ny cykelvägplan för Skåne (dnr Tn ) Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar trafik- och gatuingenjören i ärendet om ny cykelvägplan för Skåne. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. förandens sign I Justerandens sign?f IUtdragsbestyrkande I

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) STAFFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 67 Sammantradesdatum Sammanträdesdagar 2013 för tekniska nämnden (dnr Tn ) Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämndens arbetsutskott och tekniska nämnden år Arbetsutskott kl februari (bokslut) 5 april (budget, ev förändringar av taxor/avgifter 2014) Tisdagen den 30 april (reserv) 31 maj 30 augusti (reserv) 4 oktober (delårsrapporter 2013, internbudget, internkontrollplan 2014) 22 november Nämnd kl Gruppmöten kl mars (bokslut) 23 april (budget, ev förändringar av taxor/avgifter 2014) 21 maj (reserv) 18 juni 17 september (reserv) 22 oktober (delårsrapporter 2013, internbudget, internkontrollplan 2014) 11 december Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att fastställa sammanträdesdagar för tekniska nämnden för år 2013 enligt förslag. I örandens sign A \ (.Jr?r Justerandens sign ldragsbestyrkande

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) STAfFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 68 SammantrMesdatum Redovisning av delegationsbeslut Tekniska nämndens ordförandes delegationsbeslut Förslag till ny va-taxa. Dm Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. jförandens sign 9r Justerandens sign Utdragsbestyrkande

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) STAFfANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 69 Sammanträdesdatum Redovisning av meddelanden a) Tilldelningsbeslut avseende upphandling Vikhem III etapp A. Dm b) Statens VA-nämnd , protokoll från förberedande förhandlingar i Malmö angående skadestånd. Dm c) Bekräftelse Fastprisavtal, E.on, Dm d) Granskning av folkhälsoarbetet, revisionsrapport Dm e) Statens va-nämnd , målet avskrivs från vidare handläggning. Dm f) Anmälan enligt 28 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avhjälpande åtgärder av förorenat område, Stanstorp 4:1. Dm g) Beslut angående anmälan enligt 28 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Stanstorp 4:1 del av Gärnvägsgatan). Dm h) Underlag till Cykelvägsplan för Skåne , Staffanstorps kommun. Dm i) Ks au 220-VA-verkets investeringsvolymer, förändring av VA-taxan m m. Dm j) Samråd om Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av Miljöbedömning av åtgärdsprogram, för Södra Östersjöns vattendistrikt, meddelande från Länsstyrelsen i Kalmar Iförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) STAFFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 69 forts Sammanträdesdatum k) Beslut - fastställande avegenkontrollprogram för distributionsanläggning av dricksvatten. Dm Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Iförandens sign I Justerandens sign l'?f tdragsbeslyrkande

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) STAFFANSTORPS Tekniska nämndens arbetsutskott 70 Sammanträdesdatum Övrigt Vid nedtagning av träd, information i lokaltidningar samt kommunens hemsida. Ovidkommande vatten. Energieffektivisering. Kvalitetsdeklarationer regelbunden översyn. förandens sign Justerandens sign lyf Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-11-21. Tekniska nämndens arbetsutskott. Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) 1 (23) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Knästorp A, fredagen den 21 november 2014, klockan 09.00-11.30 Beslutande Berit Lagergren (M) Stefan Johnsson (M) Pia Jönsson (S) övriga deltagande

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00

SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00 KALLELSE 2012-03-05 1 (4) STAFFANSTORPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Plats/tid SYSAV, Spillepengsgatan 13 i Malmö (karta m m är bifogat) måndagen den 12 mars 2012, klockan 15.00 Sammanträdet kommer att inledas

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-01-31 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-251339 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 1 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2003 kl 18.00 Sammanträdet inleds med utbildning i distansarbetes funktionen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bokslut för Sala kommun 2011

Bokslut för Sala kommun 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2012-04-12 ~: F: s 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Beredning Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer