Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena Viklund, kommunchef Tommy Gustafsson, vice kommunchef Anders Edlund, vik enhetschef nämndservice Karl-Gunnar Källerfors, Föreningen Kalklinbanans vänner Ingemar Carlsson, Föreningen Kalklinbanans vänner Viking Jonsson, Föreningen Kalklinbanans vänner Anneli Larsson, energi- och klimatrådgivare Sara Andersson, energi- och klimatrådgivare Utses att justera Björn Andersson (M) Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Anders Edlund Ordförande... Camilla Anglemark Justerande... Björn Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Au 122 Dnr 183/ Remiss - Kalklinbanan s beslut Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att skriva remissvar. Länsstyrelsen i Södermanlands län erbjuder berörda kommuner att inkomma med synpunkter och förslag gällande möjligheterna att bevara Kalklinbanan. Synpunkter skall vara inkomna senast 30 augusti. Representanter från Kalklinbanans vänner är inbjudna till arbetsutskottet för att delge och diskutera tankar och synpunkter kring länsstyrelsens remiss. Synpunkter som framkommer är bland annat att linbanan i perspektivet industriminne bör betraktas i sin helhet, att linbanans möjlighet att betraktas som industriellt kulturarv bör lyftas och diskuteras samt att ett bevarande bör ses i ett större perspektiv och sammankopplas med andra aktiviteter i regionen och runt Hjälmaren. Särskilt lyfts helhetsperspektivet fram där hela banan tillsammans med stationer för lastning och omlastning bör bevaras. Länsstyrelsen Kalklinbanan. Sammanställning och kulturhistorisk värdering,

3 Au 123 Dnr 129/ Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest s beslut Förslag till kommunfullmäktige Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Vid den årliga stämman 2011 beslutade Kommuninvest ekonomiska förening enhälligt att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Avtalen gäller förtydligat regressavtal samt avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. De två nya avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Tjänsteutlåtande, Tydligt medlemsansvar, frågor och svar. Tydligt medlemsansvar, sammanfattning på tio sidor. Avtal om regress Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.

4 Au 124 Dnr 204/ Förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland s beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till ny förbundsordning godkänns. Ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland har arbetats fram då tre av de nuvarande medlemskommunerna (Flen, Gnesta och Oxelösund) har beslutat lämna Vårdförbundet Beslut bör fattas under september månad inför den nya förbundsordningens ikraftträdande den 1 oktober Missiv Vårdförbundet Sörmland, Förslag förbundsordning Vårdförbundet Sörmland

5 Au / Ansökan om borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB s beslut Ingå borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB med högst kronor för omsättning av lån. Ingå borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB med högst kronor för nyupplåning. Vingåker Vatten och Avfall AB ansöker om att Vingåkers kommun, såsom ensam ägare till bolaget, utfärdar ett borgensåtagande gentemot bolaget för två olika låneförpliktelser om totalt kr. Ett av lånen avser ersättande av ett befintligt lån om kr som förfaller till betalning Bolaget avser att omsätta detta till ett nytt långfristigt lån med samma belopp. Bolaget är också i behov av en nyupplåning för att kunna finansiera omläggning av VA-anläggningar vid Widegrensväg. Arbetet med detta börjar i augusti och lånebehovet har framräknats till kr. Låneupptaget kommer att göras som ett ettårigt byggkreditiv där lånelyft görs varefter likvidbehovet uppstår. Med dessa båda lån beaktade uppgår bolagets lånestock till kr. Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunstyrelsen rätt att under 2011 ingå borgen såsom för egen skuld för bolagets låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om kr jämte därpå löpande räntor och kostnader. Beslutanderätten att bevilja borgen för Vingåkers Vatten och Avfall har delegerats till kommunstyrelsens arbetsutskott. Borgensansökan

6 Au 126 Dnr 32/ Överlåtelseavtal gatu- och vägbelysning inom Vingåkers kommun s beslut Ärendet skickas till kommunledningsförvaltningen för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige beslutade , 24 att återremittera frågan om överlåtelse av gatu- och vägbelysning till Vattenfall för ytterligare beredning. Yrkandet om återremiss efterfrågade alternativa lösningar på ägande och drift. Tjänsteutlåtande Överlåtelseavtal Bilaga avgiftsalternativ

7 Au 127 Dnr 217/ Intern remiss Energi- och miljöplan s beslut Energi- och miljöplan handlingsplan för ett hållbart Vingåker skickas på intern remiss till samtliga nämnder, kommunala bolag, VSR och Viadidakt. Efter bearbetning av inkomna remissvar skickas Energi- och miljöplan på samråd till berörda myndigheter, företag och andra aktörer. Idag finns tre antagna planer för energi, klimat och miljöarbetet i Vingåkers kommun: energiplan (1986), miljövårdsplan (1999), och klimatstrategi (2003). Beslut har tidigare fattats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att revidera energiplanen respektive miljövårdsplanen. Sedan år 2009 har arbete pågått med en gemensam plan för frågor kring energi-, klimat, och miljö. Denna plan ska ersätta de tre tidigare antagna planerna. Planen är uppbyggd kring de nationella miljömålen, nedbrutna till Vingåkers lokala förutsättningar och innehåller mål och åtgärder som ska bidra till ett hållbart Vingåker. Tjänsteutlåtande, Energi- och miljöplan handlingsplan för ett hållbart Vingåker

8 Au 128 Dnr 193/ Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen s beslut Förslag till kommunfullmäktige Anta riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen. Upphäva de tidigare riktlinjerna. Riktlinjerna för bistånd inom äldreomsorgen har anpassats till fullmäktiges beslut att införa LOV för servicetjänster och införandet av så kallade Egna timmar samt införande av rambeslut. Socialnämnden, , 49 Tjänsteutlåtande Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen

9 Au 129 Dnr 191/ Remiss ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning s beslut Ansökan om kameraövervakning vid Statoils obemannade bensinstation på Vannalavägen i Vingåker tillstyrkes. Statoil AB har till Länsstyrelsen den 10 juni 2011 kommit in med en ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid obemannad bensinstation på Vannalavägen i Vingåker. Kommunen ges möjlighet att yttra sig över bifogad ansökan angående tillstånd till allmän kameraövervakning. Eventuellt yttrande bör vara länsstyrelsen tillhanda senast 11 juni Remiss Länsstyrelsen.

10 Au 130 Dnr 182/ Granskning av årsredovisning 2010 s beslut Svar på revisionsrapporten överlämnas till revisorerna. Uppdrag ges till nämnder/styrelser och de kommunala bolagen att följa de anvisningar som fastställts inför delårs- och årsbokslut. Delge nämnder/styrelser samt de kommunala bolagen revisorernas granskningsrapport samt kommunstyrelsens svar. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vingåkers kommun granskat årsredovisningen för I rapporten framgår att revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar överensstämmer i allt väsentligt med kraven i den kommunala redovisningslagen. Vidare görs bedömningen att kommunstyrelsens utvärdering av verksamhetsmålen utifrån god ekonomiskt hushållning har tydliggjorts. Även när det gäller verksamhetsmål för varje nämnd anser revisorerna att återrapportering och utvärdering av måluppfyllelse har förbättrats jämfört med tidigare år. I granskningsrapporten framkommer en del synpunkter som gäller områden där kommunen behöver förbättra redovisningen. Svar redovisas i tjänsteutlåtande samt Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010, Vingåkers kommun. Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport Revisionsrapport, april 2011

11 Au 131 Dnr 185/ Förslag till värdegrund för hjälpmedelsfrågor i Sörmland s beslut Förslag till gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor skickas på remiss till socialnämnden. Landstinget Sörmlands gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel överlämnar förslag på gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor i Sörmland till respektive fullmäktige frö godkännande. Förslaget har arbetats fram av hjälpmedelscentralen och dess beredningsgrupp. Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel, , 22 Kommunfullmäktige , 68 Tjänsteutlåtande, Gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor

12 Au 132 Dnr 181/ Remiss Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) s beslut Ärendet överlämnas till socialnämnden för möjligheten att lämna remissvar till Socialdepartementet senast den 15 oktober Vingåkers kommun har erbjudits att inkomma med synpunkter på betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35). Remiss Bättre insatser vid missbruk och beroende,

13 Au 133 Dnr 147/ Revisionsberättelse för kommunens stiftelser s beslut Revisionsberättelserna läggs till handlingarna. Revisorerna har granskat årsredovisningarna och bokföringen för kommunens stiftelser och fonder Årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsernas resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Revisionsberättelser _

14 Au 134 Dnr 214/ Remiss - Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning s beslut Ansökan om kameraövervakning vid lastkajen vid Systembolagets butik Storgatan i Vingåker tillstyrkes. Systembolaget AB har till Länsstyrelsen den 1 juni 2011 kommit in med en ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning över lastkajen vid butiken på Storgatan i Vingåker. Kommunen ges möjlighet att yttra sig över bifogad ansökan angående tillstånd för allmän kameraövervakning. Eventuellt yttrande bör vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 11 augusti Remiss Länsstyrelsen _

15 Au 135 Dnr 317/ Återremitterad motion om att öppna Baggetorps skola som en 0-4 kommunal friskola s beslut Förslag till kommunfullmäktige Då ärendet är belyst genom ett flertal tidigare utredningar anser kommunstyrelsen att ärendet inte ytterligare behöver utredas. Vägen till Livskvalitet har inkommit med en motion om att tillsätta en utredning för att skolan i Baggetorp ska öppnas som en kommunal friskola för årskurs F-4. Kommunfullmäktige beslutade inför hösten 2009 att lägga ned verksamheten vid Baggetorps skola. Anledningen var att skolans lokaler var i dåligt skick och att de små skolorna inte uppfattats som kostnadseffektiva. Uppdrag fanns att göra kostnadsbesparingar på lokalkostnader. Efter utredning föreslog kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att motionen skulle avslås då orterna Marmorbyn och Baggetorp bedömdes ligga nära varandra och att behov av skolor på båda orterna inte förelåg. Bedömningen gjordes också att en kommunal friskola inte skulle bedrivas annorlunda än den skolverksamhet som tidigare bedrivits i Baggetorps skola. påpekade också att beslut om skolverksamhet bör vara långsiktiga och att den färdriktning som nu valts bör hållas fast vid om inte mycket starka skäl talar för en förändring. Fullmäktige beslutade genom minoritetsåterremiss att motionen skulle återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Motion Kommunfullmäktige , 64

16 Au 136 Dnr 138/ Motion om att inrätta en resurstjänst i skolorna i Vingåkers kommun s beslut Motionen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en motion där han yrkar att det inrättas en resurs tjänst i skolorna i Vingåkers kommun till ht Motion Kommunfullmäktige , 68

17 Au 137 Dnr 126/ Motion om skyltning med informationstavlor vid infarterna s beslut Motionen överlämnas till utvecklingsnämnden för beredning. Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en motion om att det tas fram ett eller flera förslag på skyltning med informationstavlor vid bägge infarterna. Motion Kommunfullmäktige , 66

18 Au 138 Dnr 127/ Motion om att minska på pappersutskick s beslut Motionen överlämnas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en motion om att det tas fram ett förslag på att minska pappersutskicken till ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnderna. Motion Kommunfullmäktige , 67

19 Au 139 Dnr 160/ Motion om att köpa in elektroniska hjälpmedel till förtroendevalda s beslut Motionen överlämnas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en motion där han yrkar att det utreds möjligheten att köpa in elektroniska hjälpmedel till politiker och tjänstemän för att på så sätt minska på papperskonsumtionen. Motion Kommunfullmäktige , 71

20 Au 140 Dnr 149/ Motion om att åtgärds säkerheten vid busshållsplatserna i Baggetorp Rv 52 s beslut Motionen överlämnas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Fredrik Appelgren (VTL) inkommer med en motion där han yrkar att Vingåkers kommun i samråd med väghållaren åtgärdar säkerheten vid busshållplatserna i Baggetorp Rv 52. Motion Kommunfullmäktige , 69

21 Au 141 Dnr 159/ Motion angående åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter s beslut Motionen skickas till barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden för beredning. Margareta Karlsson (FP), Lars-Gunnar Karlsson (FP och Inger Forsgren (FP) inkommer med en motion om åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter. Motion Kommunfullmäktige , 70

22 Au Dnr 286/ Dnr 192/ Dnr 186/ Dnr 2/ Dnr 314/ Dnr 128/ Dnr 188/ Dnr 189/ Dnr 142/ Dnr 202/ Dnr 41/ Dnr 103/ Delgivningar s beslut : Delgivningarna läggs till handlingarna. SCB:s medborgarundersökning våren 2011 Vad tycker kommuninvånare om sin kommun. Socialnämnden med budgetuppföljning januari april Tertialrapport för tertial I för Vårdförbundet Sörmland. Boverket. Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Länsstyrelsens i Södermanlands län. Inspektionsprotokoll Viks avfallsanläggning. MSB, utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1 lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sveriges Kommuner och Landsting, förbundsavgift för Forts

23 Forts Au 142 Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre Förenade småkommuners Försäkrings AB, Årsredovisning 2010 och protokoll och verksamhetsplan från bolagsstämma Ansökan om statsstöd för säkra webbplatser. Länsstyrelsen i Södermanlands län, Klimat och energistrategi för Södermanlands län Socialstyrelsen, Prestationsersättning för införande av lokala värdighetsgarantier. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 11:29 om ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 11:31 om ändrade regler om övertid och skyddskommitté. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 11:32 om viktiga domar från Högsta domstolen angående trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 11:33 om vägledande dom om avvägningen arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen. Sveriges Kommuner och Landsting, rapport Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting. Fakta och analys Sveriges Kommuner och Landsting, sammanträdesplan 2012 för Sveriges Kommuner och Landsting. SOS Alarm, Fakta om företaget och verksamheten, Forts

24 Forts Au 142 Inera, avtal ska förnyas för Sjunet, HSA och SITHS. Kontaktperson sökes. Sveriges Kommun och Landsting, Inför ordinarie kongress med Sveriges kommuner och Landsting den 8-10 november SmåKom, Nyhetsbrev juni Livsmedelsverket, Stöd för hantering av nödvattenförsörjning i krislägen. Arena, Skrift: Skola, praktik och jobb hur svårt kan det vara? Pressmeddelande, Lund bästa hållbarhetskommun Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa. Boverket, rapport: Bostadsmarknaden år Regionförbundet Sörmland, Protokoll från regionstyrelsen Förfrågan till kommuner om att motta justerade protokoll endast som inskannad PDF och därmed slopa postutskicket. Landstinget Sörmland, Protokoll Gemensamma nämnd vård, omsorg och hjälpmedel Samordningsförbundet RAR, förbundsstyrelsen protokoll Katrineholms kommun, Viadidaktnämnden protokoll Trafiksäkerhetsrådet, protokoll

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-05-31 2 KS 75 Dnr 2011.40-86 Regional kulturplan för Kronobergs län Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har i dialog med kommuner, professionella kulturlivet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer