Vägen fri snabbt och säkert

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen fri snabbt och säkert"

Transkript

1 Vägen fri snabbt och säkert 1

2 Stopp i trafiken kostar tid och pengar 3 Ett snabbt och säkert arbetssätt 5 Rekommendationer för ökad säkerhet på en skadeplats 8 Placering av fordon vid en skadeplats 11 Varje aktörs ansvar vid en skadeplats 14 Varje aktörs arbetsuppgifter vid en skadeplats 18 2

3 Stopp i trafiken kostar tid och pengar Trafikolyckor som sker på våra Europavägar och riksvägar orsakar stopp i trafiken som ibland varar under så lång tid att både privatpersoner och företag drabbas. Resor måste bokas om och industrier tvingas stå stilla i väntan på leveranser när trafikanter och transporter blir försenade. På olika sätt ger långa stopptider upphov till höga samhällsekonomiska kostnader, bland annat genom förlorad arbetstid och inställd produktion. Genom att minska stopptiderna kan vi uppnå följande: Vi minskar problemen för trafikanter och godstransportörer. Vi minskar den tid som räddningspersonal (ambulans, räddningstjänst eller polis), bärgare och entreprenörer finns i den riskfyllda arbetsmiljön på en skadeplats i trafiken. Vi minskar risken för att nya olyckor sker när människor efter lång tid i kö vill köra in förlorad tid. Vi minskar de samhällsekonomiska kostnaderna. Vi minskar miljöeffekterna. Trafikverket har analyserat orsakerna bakom långa stopptider och tagit fram förslag på åtgärder som kan bidra till att minska dem. Det har vi gjort i samarbete med representanter från räddningstjänst, polis, polisens länskommunikationscentral (LKC), bärgare, restvärdeledare, SOS Alarm, Trafikverkets driftentreprenörer, ambulanssjukvård, Trafikverkets trafikledningscentral (TLC) och Sveriges Åkeriföretag Öst i Östergötlands län. De åtgärder som har genomförts har resulterat i ett effektivare arbetssätt vid hinder och olyckor på väg. Detta har i sin tur minskat stopptiderna, utan att äventyra räddningspersonalens arbetsmiljösäkerhet. Syftet med handboken Tanken med denna handbok är att sprida den samarbetsform som nu finns etablerad i Östergötlands län till räddningstjänst, polis, polisens länskommunikationscentraler (LKC), bärgare, restvärdeledare, SOS Alarm, Trafikverkets driftentreprenörer och trafikledningscentraler, ambulanssjukvård och Sveriges Åkeriföretag i hela landet. Samarbetet mellan aktörerna i Östergötlands län visar hur berörda aktörer tillsammans kan se till att arbetet vid en skadeplats blir effektivare, säkrare för räddningspersonalen och mindre kostsamt för samhället. Denna handbok och rekommendationerna i den bygger på projektdeltagarnas erfarenheter av åtgärderna som har genomförts i projektet. Ingen olycka är den andra lik och alla olyckor kräver olika insatser. Vi förutsätter att varje aktör har den kunskap de behöver ha inom sin egen organisation om sitt ansvar och sina arbetsuppgifter. Innehållet i den här handboken ska främst vara ett stöd för aktörerna när de har vägen som arbetsplats. Handboken har tagits fram utifrån de lagar som gäller i dag, och var och en har ansvar för hur de tillämpar rekommendationerna. 3

4 Samverkan vid en skadeplats Räddningstjänsten, polisen, ambulanssjukvården och andra aktörer blir larmade samtidigt, men har både olika långt till skadeplatsen och olika mycket resurser. Att aktörerna samverkar är därför en förutsättning för att olyckan ska tas om hand på bästa sätt. Samverkan fungerar bäst om alla aktörer känner till varandra och är vana vid att arbeta tillsammans. Varje aktör bör även vara införstådd med sin organisations uppdrag i förhållande till andra aktörers uppdrag. Med kunskap om sitt och andra aktörers ansvar, rutiner och arbetsuppgifter kan varje aktör agera så att de inte hindrar andra samt vid behov också bistå andra med hjälp. En viktig del i samverkan vid en skadeplats handlar om att informera andra om vad man vet och vilka åtgärder man tänker vidta samt att man lämnar en prognos om förväntad avstängningstid. God samverkan mellan berörda aktörer är en förutsättning för att vi ska nå målet att minska stopptiderna. Om möjligt, öppna för trafiken så fort som möjligt Det gäller att hitta en balans mellan kraven på räddningspersonalens arbetsmiljösäkerhet och strävan efter att minska stopptiderna. Viktigt att tänka på, är att man genom att minska stopptiderna även minskar risktiderna, det vill säga den tid som räddningspersonalen vid skadeplatsen löper risk att bli påkörd. I ett inledningsskede bör man stänga av trafiken för att kunna läsa av situationen utan direkt risk för att bli påkörd, samråda och ta beslut om hur olyckan ska hanteras och hur personalen bör agera. När det akuta räddningsläget är över bör man om möjligt öppna ett eller flera körfält för trafik om än med begränsad hastighet. Foto: Mia Karlsvärd/Östgöta Correspondenten 4

5 Ett snabbt och säkert arbetssätt Larm om olycka Vid en trafikolycka larmar SOS Alarm eller motsvarande, ut ambulans, räddningstjänst och polis till skadeplatsen samt dirigerar dessa rätt. SOS Alarm skickar samtidigt information till Trafikverkets trafikledningscentral (TLC) och Sveriges radio (SR). Om det är en olycka med farligt gods kontaktar SOS Alarm även en miljörestvärdeledare. Stäng av trafiken Räddningspersonalen som först når skadeplatsen bör ställa sitt fordon så att fronten pekar snett framåt, meter före skadeplatsen, tills övriga aktörer är på plats. Då kan räddningsfordonen placeras enligt den struktur som räddningsledaren bedömer lämplig med hänsyn till väg- och väderförhållanden, olyckans beskaffenhet och räddningsfordonens reflexer. Räddningsledaren leder arbetet i det akuta räddningsläget och tar beslut om att stänga av trafiken för att skydda sig själva och skadeplatsen, hindra fler olyckor och rädda liv i det akuta räddningsläget samt för att kunna bedöma olyckans omfattning och besluta vilka insatser som kommer att krävas av räddningspersonalen. Information till SOS Alarm och TLC Räddningsledaren informerar SOS Alarm och TLC om olyckans omfattning, om vägen stängs av (ingrepp i annans rätt) och prognos om förväntad avstängningstid. TLC har under hela räddningsarbetet fortlöpande kontakt med polisens och räddningstjänstens kommunikationscentraler, och ger medierna och allmänheten aktuell information om olyckan och eventuella omledningsvägar. Det sker via radio, GPS, webbapplikationer och variabla meddelandeskyltar längs vägarna. Kontakta TLC i ett så tidigt skede som möjligt för att få ut trafikinformation till medierna och allmänheten. Information till Trafikverkets driftentreprenörer TLC ska också i ett tidigt skede informera Trafikverkets driftentreprenörer så att de kan förbereda sig på att de kan behöva åka ut till skadeplatsen och bistå polis och räddningstjänst. Det kan handla om att skydda skadeplatsen med påkörningsskydd, så kallade TMAskydd, och att hjälpa till att sanera eller avlägsna hinder på vägen samt skylta för omledningsvägar vid längre avstängningstider. Det är viktigt att driftentreprenörerna också får veta om vägen har blivit skadad eller om räcken har blivit nedkörda. Olyckan dokumenteras med kamera När ambulanssjukvården har tagit hand om skadade personer och det akuta räddningsläget är över, dokumenterar polisen eller räddningstjänsten olyckan med kamera för att polisen senare ska kunna utreda orsaken till olyckan. För polisen är det viktigt att få en översiktsbild över olyckan i färdriktningen, tagen cirka 25 meter från skadeplatsen, och en översiktbild 5

6 tagen på lite närmare håll. Polisen är intresserad av eventuella bromsspår samt hur och var krockskadade fordon står i förhållande till varandra. För räddningstjänsten är det bra att få en bild av registreringsnumret. Ta hellre för många foton än för få. Om olyckan har dokumenterats av räddningstjänsten och polis inte finns på plats så kan räddningstjänsten avlägsna fordonsvrak från vägen genom att placera dessa i höger körfält, i vägkanten eller i diket. På så vis kan vägen delvis öppnas för trafik, om än med reducerad hastighet. Det är viktigt att man i så fall tydligt märker ut dessa fordon för att undvika ytterligare utryckningar till samma skadeplats. Detta kan med fördel göras genom att man placerar fordonets varningstriangel på fordonets tak. Givetvis bör fordon med gods och fordon i gott skick hanteras varsamt. Skadeplatsen saneras Räddningstjänsten stannar kvar för att sanera skadeplatsen från lösa föremål, men lämnar därefter över till Trafikverkets driftentreprenörer, som förutom att sanera också lagar eventuella skador på vägar och räcken. Om det behövs sanering och schaktning är det viktigt att först kontrollera vägkonstruktionen och var det finns ledningar och tätskydd. Trafikverkets driftentreprenörer har kunskap om detta. Kabel- och ledningsanvisningar finns även på När räddningstjänsten lämnar platsen bör de rapportera detta till TLC. De bör även meddela TLC om vägen då kan öppnas för trafik, så att TLC i sin tur kan vidarebefordra informationen till medierna och allmänheten. Bärgning Polisen beställer bärgning via polisens kommunikationscentral (LKC). Om det behövs och är möjligt kan även räddningstjänsten göra detta för att förkorta stopptiden. Polisen ska samråda med räddningstjänsten, TLC och bärgare för att avgöra om fordon först bara ska flyttas åt sidan, exempelvis till höger körfält, vägkanten eller diket, för att sedan bärgas vid senare tillfälle, eller om de ska bärgas bort direkt. På så vis minimeras framkomlighetsproblemen och olycksriskerna, och trafiken kan eventuellt fortsätta med reducerad hastighet. Faktorer som trafikintensitet, väglag, typ av fordon, typ av last och tid på dygnet ska beaktas. Särskilt i rusningstid bör man överväga att vänta med bärgning till en tidpunkt då trafiken är mindre intensiv. Om läget inte är akut beställer polisen bärgare efter samråd med ägaren till det fordon som ska bärgas. När fordon som är inblandade i olyckor är okända, utländska eller oförsäkrade, ordnas de praktiska detaljerna via Trafikförsäkringsföreningen (TFF) för att bärgningsarbetet inte ska försenas. I vissa län har polisen också särskilda avtal med TFF. Avtalen innebär att polisen via ett särskilt telefonnummer kan beställa bärgning till närmsta uppställningsplats av en bärgare som fordonsägarens försäkringsbolag har avtal med, utan att polisen för den skull tar på sig kostnaderna för bärgning. På detta sätt kan också bärgarna vara säkra på att de får betalt för sitt arbete. 6

7 7

8 Restvärderäddning vid olyckor med godstransporter När det gäller godstransporter måste räddningsledaren efter det akuta räddningsarbetet begära ut en restvärdeledare via SOS Alarm. Denne gör ett restvärdeskydd för att begränsa skador och rädda gods, exempelvis genom omlastning. Restvärdeledaren är en behörig representant för försäkringsgivaren, som avgör om fortsatt restvärdeskydd ska utföras och i så fall av vem. En restvärdeledare kallas in som behörig representant i följande fall: när försäkringsbolagets representant inte kan nås om skadorna berör flera bolag när försäkringsförhållandena är okända vid omfattande brand-, vatten-, miljö- eller transportskador. Restvärdeledare, polis och bärgare bör samråda när det gäller omlastning och bärgning av fordon. Bärgaren ska informera TLC om hur lång tid det kommer att ta att lasta om och bärga fordonet. Därigenom kan TLC hålla medierna och allmänheten informerade om att bärgaren befinner sig på vägen och att det kan finnas problem med framkomligheten till följd av detta. Vägen öppnas för trafik Den aktör som sist lämnar platsen ska meddela TLC när vägen är återställd och helt öppen för trafik igen. TLC kan då informera medierna och allmänheten om detta, och totalbilden av olyckan och dess konsekvenser för trafiken blir så korrekt som möjligt. Rekommendationer för ökad säkerhet på en skadeplats Varna och synliggöra Det är viktigt att hitta en balans mellan säkerhet och effektivitet. Den räddningspersonal som först når platsen bör vidta de åtgärder som behövs för att säkert kunna bedöma olyckans omfattning och insatserna som kommer att krävas. Använd de varningsljus och blixtljus som finns tillgängliga för att varna och synliggöra fordon och räddningspersonal så mycket som möjligt. Slå av helljus till halvljus på stillastående fordon vid en skadeplats för att inte blända mötande trafik. Vill man att det blåa blixtljuset ska synas bättre kan man slå av från halvljus till parkeringsljus. På vägarna bör man aldrig arbeta med ryggen mot trafiken, utan i stället försöka ha ögonkontakt med trafikanterna. Räddningspersonal i fordon som har ställts upp för att skydda skadeplatsen får inte stanna kvar i fordonet när det har placerats ut på rätt plats. 8

9 Det gäller att vara försiktig och tänka på risken för att bli påkörd! Det gäller särskilt när man i början av en räddningsinsats placerar ut varningsmaterial och när man plockar in varningsmaterial efter avslutad räddningsinsats. Om en katastroföverfart har använts, tänd ett varningsbloss för att markera denna för nästkommande fordon. Tänk också på att öka avstånden i buffert- och säkerhetszoner vid kraftigt snöfall och halka. Snabb och tydlig trafikdirigering Personalen i det första räddningsfordonet på plats (ambulans, räddningstjänst eller polis) bör placera ut varningsbloss, blixtpuckar och varningstält med gult blinkande eller rött fast ljus för att varna och tydligt markera att en olycka har inträffat. Tänk på att inte placera varningsbloss eller skyltar för långt från olyckan, eftersom varningen då inte får önskad effekt. Om man har tillgång till fler än ett räddningsfordon, bör man försöka att använda ett av dessa som skyddsfordon. Påkörningsskydd, så kallade TMA-skydd, är önskvärt ur trafiksäkerhetssynpunkt, men för en räddningstjänst med små resurser kan det vara nödvändigt att använda tankbilar som skydd för räddningspersonal, även om det kan innebära risk för nya olyckor. När man placerar ut farthinder och TMA-skydd kan det vara tillräckligt att stänga av en del av vägen och ha den andra delen öppen med begränsad hastighet, i stället för att stänga av vägen helt. Om det finns plats i ett räddningsfordon bör två eller flera portabla farthinder med tillhörande varningsskyltar tas med till skade- 9

10 platsen. Placera ett eller flera farthinder före och jämsides med skadeplatsen så att hastigheten begränsas till 30 km/tim. Fordon som passerar platsen bör inte köra fortare än så där räddningspersonal uppehåller sig i omedelbar närhet till trafiken. Rekommenderad säkerhets- och trafikdirigeringsutrustning Räddningspersonalen ska bära godkänd skyddsutrustning med tillhörande varselbeklädnad när de arbetar vid en skadeplats. De bör också ha kläder med lågt ställda reflexer eftersom bilars xenonlampor inte har några stickstrålar som kan reflektera över halvljusnivå. Poliser, som inte bör synas under vissa insatser, bör utrustas med reflexer långt ner på avigsidan av byxbenen som kan vikas fram vid behov. I varje räddningsfordon som används vid en trafikolycka bör det finnas reflexvästar, varav en bör vara märkt med polisinsatschef, en med räddningsledare och en med sjukvårdsledare. Anledningen till det är att chefsvästarna ska finnas till hands oavsett vilket fordon som kallas till skadeplatsen och att räddningspersonalen ska kunna se vem inom varje organisation som har ett särskilt ansvar för insatsen vid skadeplatsen. Fordonen bör även vara utrustade med varningsbloss och ficklampa på bekvämt avstånd från föraren. Särskilt användbar utrustning att ha med till en skadeplats: två eller flera portabla farthinder med tillhörande varningsskyltar för att begränsa hastigheten förbi skadeplatsen fyra olyckstält med gult blinkande ljus för varning och rött fast ljus för avstängning för korrekt utplacering på en dubbelriktad väg ljusstarka handhållna diodlampor med rött ljus för att i mörker kunna varna och synliggöra räddningspersonal minst en förpackning blixtpuckar (med 10 i varje) för att synliggöra skadeplatsen och markera avsmalningen av vägen till avsett körfält, vintertid gärna kompletterade med varningsbloss eftersom blixtpuckar då syns sämre hopfällbara markeringsskärmar med gula och röda reflexer, eventuellt med horisontella varningslyktor med fast rött sken, för att markera avstängd väg bensindriven lövblås för att möjliggöra snabbare saneringsarbete. 10

11 Placering av fordon vid en skadeplats Skadeplatsen Ordna en tydlig avgränsning av skadeplatszonen och skapa en bra struktur för hur fordonen ska ställas upp. Skadeplatsen bör delas in i tre zoner: en kall zon, en varm zon med tio meters radie från skadeplatsen och en het zon med fem meters radie närmast skadeplatsen. I den kalla zonen, den så kallade avspärrningszonen, ställs räddningsfordonen så att de skyddar skadeplatsen. I den varma zonen finns räddningspersonal, verktyg och utrustning. Det är också där bortklippta bildelar och liknande placeras. I den heta zonen vistas bara räddningspersonal som arbetar med livräddande åtgärder. All personal som vistas i heta zonen ska förutom sin personliga skyddsutrustning bära hjälm och skyddsglasögon. Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning Kall zon Inget krav på skyddsutrustning Ledning i samverkan Sjukvård, Räddningstjänst, Polis, Experter 11

12 Exempel på placering av fordon vid en skadeplats Två exempel som visar en olycka i höger körfält har tagits fram för att synliggöra hur man kan placera räddningsfordon vid en skadeplats av både praktiska och säkerhetsmässiga skäl. I det akuta räddningsläget bör hela vägavsnittet stängas av för att räddningspersonalen utan direkt påkörningsrisk ska kunna göra en bedömning av olyckans omfattning och de insatser som kommer att krävas. För tydlig varning kan två varningstält med gult blinkande ljus placeras meter före skadeplatsen. Cirka 150 meter före skadeplatsen bör varningstält med rött fast ljus placeras för att markera vägavstängning. Avståndet varierar beroende på vägens egenskaper och väderförhållanden. Varningstält och markeringsskärmar med fast rött ljus markerar stopp medan olyckstält med gult blinkande ljus betyder varning. Hur räddningsfordon ska placeras vid en skadeplats beror på väg- och väderförhållanden, olyckans beskaffenhet och räddningsfordonens reflexer. Försök att skapa en struktur som tillåter att ett eller flera körfält öppnas för trafik med begränsad hastighet efter det akuta räddningsläget utan att alla fordon först måste flyttas. De släck- och räddningsfordon med TMA-skydd som står närmast trafiken och längst från skadeplatsen bör stå placerade i färdriktningen för att TMA-skyddet ska fungera. Samma fordon utan TMA-skydd bör i stället stå så att fronten pekar snett framåt, dels för att skydda skadeplatsen, dels för att markera helavstängning eller avsmalning av väg. Genom att fordonet står snett används hela längden som skydd och risken för påkörningsolyckor vid skadeplatsen minskar. Av samma skäl placeras även övriga fordon med fördel i färdriktningen med fronten pekande snett inåt mitten av vägen. Ambulansfordon bör placeras på samma sätt framför skadeplatsen, med fronten pekande snett framåt, för att man enkelt ska kunna lyfta in skadade och sedan snabbt lämna platsen. När ambulansen lämnat skadeplatsen och det akuta räddningsläget är över bör man om möjligt öppna ett eller flera körfält för trafik med begränsad hastighet. De portabla farthindren bör då vara placerade jämsides med skadeplatsen för att särskilt begränsa hastigheten där räddningspersonalen uppehåller sig i omedelbar närhet till trafiken. 12

13 1. Placering av fordon vid en trafikolycka på en motorväg med hel avstängning och förberedelse för att om möjligt kunna öppna ett körfält för trafik med begränsad hastighet förbi skadeplatsen. POLIS POLIS Släck- och räddningsfordon (X06) Polis Bärgare Ledningsbil (X08) Släck- och räddningsfordon (X06) Ambulanser Polis 2. Placering av fordon vid en trafikolycka på en motorväg med halv avstängning. POLIS POLIS Släck- och räddningsfordon (X06) Polis Bärgare Ledningsbil (X08) Släck- och räddningsfordon (X06) Ambulanser Polis 13

14 Varje aktörs ansvar vid en skadeplats Det finns lagar och förordningar som reglerar vilket ansvar olika aktörer har, samt att de ska samverka med andra aktörer på skadeplatsen. SOS Alarm SOS Alarms nationella uppdrag regleras i det så kallade alarmeringsavtalet, 112-avtalet, mellan staten och SOS Alarm, där staten företräds av Försvarsdepartementet. Avtalet reglerar hur SOS Alarm ska hantera SOS-tjänsten på ett effektivt sätt. SOS Alarms insatser när det gäller räddningstjänst regleras i separata avtal med varje enskild kommun, räddningstjänst eller räddningstjänstförbund. I lokala avtal regleras vilka styrkor och insatser som ska larmas ut i olika typer av situationer. Hur SOS Alarm ska alarmera polisen regleras i 112-avtalet. Tillsynen över utlarmning av räddningstjänst och polisen utövas enligt alarmeringsavtalet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ambulanssjukvården Ambulanssjukvården ansvarar för det medicinska omhändertagandet vid det akuta räddningsläget och lyder under hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Sjukvårdsledaren leder sjukvårdens arbete och har det övergripande ansvaret för sjukvårdsinsatsen vid en skadeplats. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har ansvar för skadeplatsen vid det akuta räddningsläget. Arbetet vid en skadeplats leds och samordnas av räddningsledaren och lyder under lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Om det råder fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön har räddningsledaren mandat att helt eller delvis stänga av vägen i det akuta räddningsläget med stöd av LSO. Räddningstjänsten kan också hjälpa polisen att dirigera trafiken med stöd av 2 kap 3 trafikförordningen (1998:1276). Polisen Polisens ansvar tar vid när det akuta räddningsläget är över. Polisen ansvarar för att dirigera trafiken och utreda olycksorsaken. Det är även polisens ansvar att avgöra när bärgningsarbetet ska utföras med hänsyn till trafikintensitet, väglag, väderlek, typ av fordon, typ av last och tid på dygnet. Beslutet om när bärgning ska genomföras bör tas i samråd med räddningstjänsten, bärgare, Trafikverkets trafikledningscentral och driftentreprenörer samt övriga inblandade aktörer med hänsyn till faktorerna ovan. Polisens arbete vid en skadeplats leds av en polisinsatschef. Polislagen (1984:387) och rättegångsbalken (1942:740) reglerar och styr hur polisen ska arbeta samt ger polisen dess befogenheter. 14

15 15

16 Bärgarna På fordonsägarens eller polisens uppdrag ansvarar bärgarna för att utföra bärgningsarbeten. Det är polisen som avgör när bärgning ska ske med hänsyn till trafikintensitet, väglag, väderlek, typ av fordon, typ av last och tid på dygnet. Hur detta ska ske regleras i trafikförordningen (1998:1276). Restvärdeledarna Restvärdeledarna företräder berörda försäkringsgivare och har mandat att bland annat samordna omlastning av gods efter en transportolycka. Restvärdeledaren ska vara på plats inom fyra timmar efter ett larm och ska ha kontakt med försäkringsgivaren, åkeriföretaget och avsändaren och mottagaren av godset. Uppdraget varar tills varje objekts försäkringsgivare eller ägare själv är beredd att ta över ansvaret för sin skada. Restvärdeledaren har försäkringsbolagens mandat att ta kostnader för sanering eller liknande under de första 48 timmarna vid en händelse. Tid därutöver kräver särskild beställning. I dag finns avtal med alla kommuner och deras räddningstjänster om att utföra akut restvärderäddning på uppdrag av försäkringsbranschen. Trafikverket Trafikverket ansvarar för att hålla de statliga vägarna framkomliga och säkra året om. Det dagliga drift- och underhållsarbetet av det statliga vägnätet utförs av driftentreprenörer som upphandlas av Trafikverket. Det är dock fortfarande Trafikverket som har väghållningsansvaret enligt väglagen (1971:948). Trafikverket genomför djupstudier av alla dödsolyckor på vägarna för att få en så komplett bild som möjligt av vad som har hänt före, under och efter en trafikolycka. All information om en olycka sammanställs och analys- 16

17 eras av experter inom bland annat fordonsteknik, vägutformning och beteendevetenskap. Även experter från exempelvis sjukvård, polis och räddningstjänst kan delta i arbetet. Arbetet med att djupstudera olyckor regleras i regeringens förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Trafikverkets trafikledningscentraler Trafikverkets trafikledningscentral (TLC) ansvarar för att trafikinformation når medierna och allmänheten. Eftersom Trafikverket enligt väglagen (1971:948) har ansvar för att hålla vägarna framkomliga har TLC även ansvar för att flytta fordon. Detta gäller fordon som står uppställda inom vägområdet på en allmän väg som staten är väghållare för, i följande fall: Om fordonet är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg, När och hur ett fordon får flyttas regleras i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Trafikverket har dessutom en tjänsteman i beredskap (TIB) tillgänglig dygnet runt som ska kontaktas vid mer omfattande händelser. Dessa nås via TLC. Trafikverkets driftentreprenörer Trafikverkets driftentreprenörer har ansvar för trafikoch omledningsanordningar och ska medverka när hinder ska tas bort. Så snart entreprenörerna får kännedom om en skada, ett hinder eller någon annan brist ska de vidta åtgärder för att skydda trafikanter och för att förhindra eller begränsa skadan. De ska också meddela TLC. Enligt avtal med Trafikverket är entreprenörernas inställelsetid 1 2 timmar beroende på vägklass. Trafikverkets entreprenörer har 010-nummer, liksom övriga blåljusmyndigheter. Dessa telefonnummer finns listade på Trafikverkets webbplats b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn. Om fordonet kan klassas som ett fordonsvrak. 17

18 Varje aktörs arbetsuppgifter vid en skadeplats SOS Alarm svarar för nödnumret 112 ansvarar för att alarm sker till polis och räddningstjänst prioriterar och dirigerar ambulansuppdrag fullgör åtaganden även vid större krissituationer och extraordinära händelser driver SOS-centraler som upprätthåller SOStjänsten för nödnumret 112 i hela landet. Ambulanssjukvården tar hand om skadade människor gör en bedömning och prioritering av skadade människor ger de skadade vård på bästa sätt fördelar de skadade till olika sjukhus. Räddningstjänsten släcker bränder räddar liv och överlämnar skadade människor till ambulanssjukvården leder arbetet på skadeplatsen i det akuta räddningsläget samordar olika insatser och organisationer skyddar människor, miljö och egendom genomför losstagning vid trafikolyckor lämnar prognos om förväntad avstängningstid till TLC sanerar körbanan från lösa föremål förebygger risk för olyckor. Polisen utreder om och hur brott har begåtts spärrar av och utrymmer om det krävs beslutar om bärgning dirigerar trafiken samverkar med TLC och Trafikverkets driftentreprenörer inför beslut om omledning beslutar om omledning identifierar och registrerar de drabbade leder eventuella eftersökningsarbeten. Bärgarna bärgar fordon utför starthjälp och jourreparationer ordnar diverse speciallösningar såsom att skaffa hyrbil. Restvärdeledarna tillvaratar försäkrings- och ägarintressen räddar miljö och egendom (prioriterar åtgärder för att rädda största möjliga värde) rekvirerar resurser, såsom sanerings- eller bärgningsbilar, vid behov. Bland restvärdeledarna finns även ett fåtal specialutbildade miljörestvärdeledare, som kallas ut för att styra och leda särskilt stora saneringsinsatser. 18

19 Trafikverkets trafikledningscentraler samlar in information om trafikolyckor och vägförhållanden informerar polis om lämpliga omledningsvägar förmedlar akut trafikinformation till SOS Alarm, polis, räddningstjänst och kommuner förmedlar akut trafikinformation om köer, akuta hinder, trafikolyckor, halkrisk och vägarbeten till privatbilister och yrkesförare via bland annat radio, text-tv, GPS och internet vägleder och styr trafik på det statliga vägnätet med elektroniska skyltar och bommar. I storstadsområdena Stockholm och Göteborg kan TLC via Rakel, Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning, även skicka ut Vägassistans, ett antal assistansfordon som cirkulerar på de stora vägarna och är utrustade för att snabbt hjälpa stillastående fordon, stänga av körfält eller dirigera om trafiken. Trafikverkets driftentreprenörer sköter vinterväghållning (snöplogning och halkbekämpning) underhåller och reparerar grusvägar, belagda vägar och broar röjer och klipper vegetation på vägslänter sköter och reparerar vägmärken och vägräcken. Vid trafikolyckor kan driftentreprenörerna bistå med både saneringshjälp och TMA-skydd. Vid längre stopptider rekommenderar Trafikverkets driftentreprenörer omledningsvägar och ansvarar för att skylta upp dessa. Vidare information Referensmaterial Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sin webbplats bra information om bland annat varselkläder på en skadeplats, samverkan, grundvattenförorening vid trafikolyckor och kunskapsmaterial för räddningstjänsten. Se Försäkringsbranschens restvärderäddning har bra information om restvärderäddning på På finns information om Trafikverkets trafikledningscentraler och driftområden samt telefonnummer till Trafikverkets driftentreprenörer. För information om det avtal som har slutits mellan Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och ett antal länspolismyndigheter i landet, kontakta TFF via eller Polisen via Information om och för Sveriges räddningstjänster finns på respektive kommuns webbplats och på MSB:s webbplats https://msb.se/sv/start1/malgrupper/raddningstjanst/. 19 Alfredsson, Cecilia och Carlsson, Claes-Håkan Carlsson (2006), Räddningstjänst och miljö, Karlstad: Räddningsverket. Björnberg, Fredrik ( ), Rutiner vid insats på olycksplats väg, Jönköpings län: Räddsam F. Cedergårdh, Erik och Winnberg, Thomas (2011), Proaktiv samverkan vid olyckor. Samverkan för säkerhets skull, Publ. nr MSB276, Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Felixon, Hans och Oxelgren, Patrik ( ), Stor skadehändelse typolycka buss, Räddningstjänsten Ödeshög och Linköping, Östergötland: Räddsam E. Red. Wargclou, Dan (2010), Räddning vid trafikolycka personbil, Publ. nr: MSB209, Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

20 Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1 Telefon: , Texttelefon: TRAFIKVERKET. beställningsnummer: isbn: UTGÅVA: mars Foto: Trafikverkets bildbank och Mia Karlsvärd/Östgöta Correspondenten. PRODUKTION: helikopter brand design. TRYCKERI: trafikverket.

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan TRV 2012/30033 Titel: Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med ej platsspecifik TA-plan Beställningsnummer: 100595

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person.

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person. Räddning på järnväg Järnvägen är ett säkert och miljövänligt transportmedel. Men de olyckor som ändå inträffar är ofta allvarliga. Att göra räddningsinsatser på eller vid ett järnvägsspår innebär dessutom

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING 1 E 20, Hol, Arentorp Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Undersökning utförd: 2012-08-27, 2012-08-31, 2012-09-04 Bilagor: Foto Upplysningar om olyckan Larmtid: 2012-08-27, kl:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan TRV 2012/27657

Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan TRV 2012/27657 Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan TRV 2012/27657 Titel: Arbetsbeskrivning för rapportering av vägarbete med platsspecifik TA-plan Beställningsnummer: 100594 Utgivningsdatum:

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun

Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Rapport Trafikolyckor vid Rydbo korsningen, väg 274 i Österåkerskommun Vi skapar trygghet! 1 Datum 2011-02-24 Diarienr: 360-520/11 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Resultat... 3

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21

Förbifart Stockholm. Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Förbifart Stockholm Hur kan framtidens ITS fungera i tunnlar? Anders Lindgren Walter MTO Säkerhet 2015-05-21 Vad är samverkande Intelligenta Transportsystem (ITS)? Tekniska system för att kommunicera mellan

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm

Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 8 Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Talgruppshantering tillsammans med SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Talgrupper för

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Virkesupplag vid allmän och enskild väg.

Virkesupplag vid allmän och enskild väg. Virkesupplag vid allmän och enskild väg. 2011-03 Innehållsförteckning Inledning 3 Tillstånd krävs alltid 4 Upplagets placering och utformning 5 Vältans placering 8 Vältans utformning 12 Arbetsmiljö och

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(9) Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 2(9) Syfte Syftet

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Hantering av miljöskador i Sverige

Hantering av miljöskador i Sverige Hantering av miljöskador i Sverige Morgan Palmquist Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB +46(0)705-56 42 32 1. 2014-05-23 2. 2014-05-23 Disposition Inledning attityder, erfarenhet och bakgrund;

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

SIK Kompetenskrav Arbete på väg

SIK Kompetenskrav Arbete på väg SIK Kompetenskrav Arbete på väg Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell (Skandinavisk Infrastukturkompetens) ska cerifieras i fyra nivåer: Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-,

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Aktuell avfallspolitik

Aktuell avfallspolitik Aktuell avfallspolitik Skellefteå 26/2 Åke Gustafsson Trafikverket vad gör vi? Allmänna vägar - vad är vad? Drift och Underhåll en ständig process Att arbeta på väg en riskfylld sysselsättning 2 2014-03-11

Läs mer

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra DOKUMENT KAMPEN MO DET TAR ALLT LÄNGRE TID ATT FÅ LOSS SVÅRT SKADADE MÄNN Nya bilar blir säkrare och säkrare. Det räddar liv. Men det finns en baksida. Som kostar liv. TEXT: MIKAEL BERGLING OCH FREDRIK

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22

Utvecklingen av trafiksystemen. Stefan Knutsson 2012-08-22 Utvecklingen av trafiksystemen Stefan Knutsson 2012-08-22 Snabbare åtgärder, bättre trafikinformation bidrar till nöjdare trafikanter Trafikverket har i uppdrag att: Leverera aktuell trafikinformation

Läs mer

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe

Malmö Juniorbrandkår. De sista åren med Malmö Brandkår. 2009 Lars-Owe Göthe Malmö Juniorbrandkår De sista åren med Malmö Brandkår 2009 Lars-Owe Göthe Brandstation årets höjdpunkt! Den 18-19 juni 2005 hölls den sista Brandstationen under Malmö Brandkår. Ute på övningsplatsen Barbara,

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Organisation/samverkan Räddningstjänsten delar in sina styrkor i tre nivåer efter materiella resurser och geografisk placering.

Organisation/samverkan Räddningstjänsten delar in sina styrkor i tre nivåer efter materiella resurser och geografisk placering. Räddning vid bussolycka Målsättning En länsövergripande samsyn av samordning, räddningsarbete och resursutnyttjande vid utbildning och olyckstillfälle. Vid trafikolycka med buss och andra fordon skall

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka Plats: Söderleden mellan Lilla och Stora Transåssjön strax

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014

Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014 Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? Okt 2014 Ska försäkringstagarna betala dåligt vägunderhåll? MC- och mopedförare har stort behov av bra friktion Bara två hjul med liten kontaktyta mot

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling verkets författningssamling verkets föreskrifter om lekar på vägmärken och andra anordningar; VVFS 2008:272 Utkom från trycket den 3 november 2008 beslutade den 13 oktober 2008. verket föreskriver med

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer