Vägen fri snabbt och säkert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen fri snabbt och säkert"

Transkript

1 Vägen fri snabbt och säkert 1

2 Stopp i trafiken kostar tid och pengar 3 Ett snabbt och säkert arbetssätt 5 Rekommendationer för ökad säkerhet på en skadeplats 8 Placering av fordon vid en skadeplats 11 Varje aktörs ansvar vid en skadeplats 14 Varje aktörs arbetsuppgifter vid en skadeplats 18 2

3 Stopp i trafiken kostar tid och pengar Trafikolyckor som sker på våra Europavägar och riksvägar orsakar stopp i trafiken som ibland varar under så lång tid att både privatpersoner och företag drabbas. Resor måste bokas om och industrier tvingas stå stilla i väntan på leveranser när trafikanter och transporter blir försenade. På olika sätt ger långa stopptider upphov till höga samhällsekonomiska kostnader, bland annat genom förlorad arbetstid och inställd produktion. Genom att minska stopptiderna kan vi uppnå följande: Vi minskar problemen för trafikanter och godstransportörer. Vi minskar den tid som räddningspersonal (ambulans, räddningstjänst eller polis), bärgare och entreprenörer finns i den riskfyllda arbetsmiljön på en skadeplats i trafiken. Vi minskar risken för att nya olyckor sker när människor efter lång tid i kö vill köra in förlorad tid. Vi minskar de samhällsekonomiska kostnaderna. Vi minskar miljöeffekterna. Trafikverket har analyserat orsakerna bakom långa stopptider och tagit fram förslag på åtgärder som kan bidra till att minska dem. Det har vi gjort i samarbete med representanter från räddningstjänst, polis, polisens länskommunikationscentral (LKC), bärgare, restvärdeledare, SOS Alarm, Trafikverkets driftentreprenörer, ambulanssjukvård, Trafikverkets trafikledningscentral (TLC) och Sveriges Åkeriföretag Öst i Östergötlands län. De åtgärder som har genomförts har resulterat i ett effektivare arbetssätt vid hinder och olyckor på väg. Detta har i sin tur minskat stopptiderna, utan att äventyra räddningspersonalens arbetsmiljösäkerhet. Syftet med handboken Tanken med denna handbok är att sprida den samarbetsform som nu finns etablerad i Östergötlands län till räddningstjänst, polis, polisens länskommunikationscentraler (LKC), bärgare, restvärdeledare, SOS Alarm, Trafikverkets driftentreprenörer och trafikledningscentraler, ambulanssjukvård och Sveriges Åkeriföretag i hela landet. Samarbetet mellan aktörerna i Östergötlands län visar hur berörda aktörer tillsammans kan se till att arbetet vid en skadeplats blir effektivare, säkrare för räddningspersonalen och mindre kostsamt för samhället. Denna handbok och rekommendationerna i den bygger på projektdeltagarnas erfarenheter av åtgärderna som har genomförts i projektet. Ingen olycka är den andra lik och alla olyckor kräver olika insatser. Vi förutsätter att varje aktör har den kunskap de behöver ha inom sin egen organisation om sitt ansvar och sina arbetsuppgifter. Innehållet i den här handboken ska främst vara ett stöd för aktörerna när de har vägen som arbetsplats. Handboken har tagits fram utifrån de lagar som gäller i dag, och var och en har ansvar för hur de tillämpar rekommendationerna. 3

4 Samverkan vid en skadeplats Räddningstjänsten, polisen, ambulanssjukvården och andra aktörer blir larmade samtidigt, men har både olika långt till skadeplatsen och olika mycket resurser. Att aktörerna samverkar är därför en förutsättning för att olyckan ska tas om hand på bästa sätt. Samverkan fungerar bäst om alla aktörer känner till varandra och är vana vid att arbeta tillsammans. Varje aktör bör även vara införstådd med sin organisations uppdrag i förhållande till andra aktörers uppdrag. Med kunskap om sitt och andra aktörers ansvar, rutiner och arbetsuppgifter kan varje aktör agera så att de inte hindrar andra samt vid behov också bistå andra med hjälp. En viktig del i samverkan vid en skadeplats handlar om att informera andra om vad man vet och vilka åtgärder man tänker vidta samt att man lämnar en prognos om förväntad avstängningstid. God samverkan mellan berörda aktörer är en förutsättning för att vi ska nå målet att minska stopptiderna. Om möjligt, öppna för trafiken så fort som möjligt Det gäller att hitta en balans mellan kraven på räddningspersonalens arbetsmiljösäkerhet och strävan efter att minska stopptiderna. Viktigt att tänka på, är att man genom att minska stopptiderna även minskar risktiderna, det vill säga den tid som räddningspersonalen vid skadeplatsen löper risk att bli påkörd. I ett inledningsskede bör man stänga av trafiken för att kunna läsa av situationen utan direkt risk för att bli påkörd, samråda och ta beslut om hur olyckan ska hanteras och hur personalen bör agera. När det akuta räddningsläget är över bör man om möjligt öppna ett eller flera körfält för trafik om än med begränsad hastighet. Foto: Mia Karlsvärd/Östgöta Correspondenten 4

5 Ett snabbt och säkert arbetssätt Larm om olycka Vid en trafikolycka larmar SOS Alarm eller motsvarande, ut ambulans, räddningstjänst och polis till skadeplatsen samt dirigerar dessa rätt. SOS Alarm skickar samtidigt information till Trafikverkets trafikledningscentral (TLC) och Sveriges radio (SR). Om det är en olycka med farligt gods kontaktar SOS Alarm även en miljörestvärdeledare. Stäng av trafiken Räddningspersonalen som först når skadeplatsen bör ställa sitt fordon så att fronten pekar snett framåt, meter före skadeplatsen, tills övriga aktörer är på plats. Då kan räddningsfordonen placeras enligt den struktur som räddningsledaren bedömer lämplig med hänsyn till väg- och väderförhållanden, olyckans beskaffenhet och räddningsfordonens reflexer. Räddningsledaren leder arbetet i det akuta räddningsläget och tar beslut om att stänga av trafiken för att skydda sig själva och skadeplatsen, hindra fler olyckor och rädda liv i det akuta räddningsläget samt för att kunna bedöma olyckans omfattning och besluta vilka insatser som kommer att krävas av räddningspersonalen. Information till SOS Alarm och TLC Räddningsledaren informerar SOS Alarm och TLC om olyckans omfattning, om vägen stängs av (ingrepp i annans rätt) och prognos om förväntad avstängningstid. TLC har under hela räddningsarbetet fortlöpande kontakt med polisens och räddningstjänstens kommunikationscentraler, och ger medierna och allmänheten aktuell information om olyckan och eventuella omledningsvägar. Det sker via radio, GPS, webbapplikationer och variabla meddelandeskyltar längs vägarna. Kontakta TLC i ett så tidigt skede som möjligt för att få ut trafikinformation till medierna och allmänheten. Information till Trafikverkets driftentreprenörer TLC ska också i ett tidigt skede informera Trafikverkets driftentreprenörer så att de kan förbereda sig på att de kan behöva åka ut till skadeplatsen och bistå polis och räddningstjänst. Det kan handla om att skydda skadeplatsen med påkörningsskydd, så kallade TMAskydd, och att hjälpa till att sanera eller avlägsna hinder på vägen samt skylta för omledningsvägar vid längre avstängningstider. Det är viktigt att driftentreprenörerna också får veta om vägen har blivit skadad eller om räcken har blivit nedkörda. Olyckan dokumenteras med kamera När ambulanssjukvården har tagit hand om skadade personer och det akuta räddningsläget är över, dokumenterar polisen eller räddningstjänsten olyckan med kamera för att polisen senare ska kunna utreda orsaken till olyckan. För polisen är det viktigt att få en översiktsbild över olyckan i färdriktningen, tagen cirka 25 meter från skadeplatsen, och en översiktbild 5

6 tagen på lite närmare håll. Polisen är intresserad av eventuella bromsspår samt hur och var krockskadade fordon står i förhållande till varandra. För räddningstjänsten är det bra att få en bild av registreringsnumret. Ta hellre för många foton än för få. Om olyckan har dokumenterats av räddningstjänsten och polis inte finns på plats så kan räddningstjänsten avlägsna fordonsvrak från vägen genom att placera dessa i höger körfält, i vägkanten eller i diket. På så vis kan vägen delvis öppnas för trafik, om än med reducerad hastighet. Det är viktigt att man i så fall tydligt märker ut dessa fordon för att undvika ytterligare utryckningar till samma skadeplats. Detta kan med fördel göras genom att man placerar fordonets varningstriangel på fordonets tak. Givetvis bör fordon med gods och fordon i gott skick hanteras varsamt. Skadeplatsen saneras Räddningstjänsten stannar kvar för att sanera skadeplatsen från lösa föremål, men lämnar därefter över till Trafikverkets driftentreprenörer, som förutom att sanera också lagar eventuella skador på vägar och räcken. Om det behövs sanering och schaktning är det viktigt att först kontrollera vägkonstruktionen och var det finns ledningar och tätskydd. Trafikverkets driftentreprenörer har kunskap om detta. Kabel- och ledningsanvisningar finns även på När räddningstjänsten lämnar platsen bör de rapportera detta till TLC. De bör även meddela TLC om vägen då kan öppnas för trafik, så att TLC i sin tur kan vidarebefordra informationen till medierna och allmänheten. Bärgning Polisen beställer bärgning via polisens kommunikationscentral (LKC). Om det behövs och är möjligt kan även räddningstjänsten göra detta för att förkorta stopptiden. Polisen ska samråda med räddningstjänsten, TLC och bärgare för att avgöra om fordon först bara ska flyttas åt sidan, exempelvis till höger körfält, vägkanten eller diket, för att sedan bärgas vid senare tillfälle, eller om de ska bärgas bort direkt. På så vis minimeras framkomlighetsproblemen och olycksriskerna, och trafiken kan eventuellt fortsätta med reducerad hastighet. Faktorer som trafikintensitet, väglag, typ av fordon, typ av last och tid på dygnet ska beaktas. Särskilt i rusningstid bör man överväga att vänta med bärgning till en tidpunkt då trafiken är mindre intensiv. Om läget inte är akut beställer polisen bärgare efter samråd med ägaren till det fordon som ska bärgas. När fordon som är inblandade i olyckor är okända, utländska eller oförsäkrade, ordnas de praktiska detaljerna via Trafikförsäkringsföreningen (TFF) för att bärgningsarbetet inte ska försenas. I vissa län har polisen också särskilda avtal med TFF. Avtalen innebär att polisen via ett särskilt telefonnummer kan beställa bärgning till närmsta uppställningsplats av en bärgare som fordonsägarens försäkringsbolag har avtal med, utan att polisen för den skull tar på sig kostnaderna för bärgning. På detta sätt kan också bärgarna vara säkra på att de får betalt för sitt arbete. 6

7 7

8 Restvärderäddning vid olyckor med godstransporter När det gäller godstransporter måste räddningsledaren efter det akuta räddningsarbetet begära ut en restvärdeledare via SOS Alarm. Denne gör ett restvärdeskydd för att begränsa skador och rädda gods, exempelvis genom omlastning. Restvärdeledaren är en behörig representant för försäkringsgivaren, som avgör om fortsatt restvärdeskydd ska utföras och i så fall av vem. En restvärdeledare kallas in som behörig representant i följande fall: när försäkringsbolagets representant inte kan nås om skadorna berör flera bolag när försäkringsförhållandena är okända vid omfattande brand-, vatten-, miljö- eller transportskador. Restvärdeledare, polis och bärgare bör samråda när det gäller omlastning och bärgning av fordon. Bärgaren ska informera TLC om hur lång tid det kommer att ta att lasta om och bärga fordonet. Därigenom kan TLC hålla medierna och allmänheten informerade om att bärgaren befinner sig på vägen och att det kan finnas problem med framkomligheten till följd av detta. Vägen öppnas för trafik Den aktör som sist lämnar platsen ska meddela TLC när vägen är återställd och helt öppen för trafik igen. TLC kan då informera medierna och allmänheten om detta, och totalbilden av olyckan och dess konsekvenser för trafiken blir så korrekt som möjligt. Rekommendationer för ökad säkerhet på en skadeplats Varna och synliggöra Det är viktigt att hitta en balans mellan säkerhet och effektivitet. Den räddningspersonal som först når platsen bör vidta de åtgärder som behövs för att säkert kunna bedöma olyckans omfattning och insatserna som kommer att krävas. Använd de varningsljus och blixtljus som finns tillgängliga för att varna och synliggöra fordon och räddningspersonal så mycket som möjligt. Slå av helljus till halvljus på stillastående fordon vid en skadeplats för att inte blända mötande trafik. Vill man att det blåa blixtljuset ska synas bättre kan man slå av från halvljus till parkeringsljus. På vägarna bör man aldrig arbeta med ryggen mot trafiken, utan i stället försöka ha ögonkontakt med trafikanterna. Räddningspersonal i fordon som har ställts upp för att skydda skadeplatsen får inte stanna kvar i fordonet när det har placerats ut på rätt plats. 8

9 Det gäller att vara försiktig och tänka på risken för att bli påkörd! Det gäller särskilt när man i början av en räddningsinsats placerar ut varningsmaterial och när man plockar in varningsmaterial efter avslutad räddningsinsats. Om en katastroföverfart har använts, tänd ett varningsbloss för att markera denna för nästkommande fordon. Tänk också på att öka avstånden i buffert- och säkerhetszoner vid kraftigt snöfall och halka. Snabb och tydlig trafikdirigering Personalen i det första räddningsfordonet på plats (ambulans, räddningstjänst eller polis) bör placera ut varningsbloss, blixtpuckar och varningstält med gult blinkande eller rött fast ljus för att varna och tydligt markera att en olycka har inträffat. Tänk på att inte placera varningsbloss eller skyltar för långt från olyckan, eftersom varningen då inte får önskad effekt. Om man har tillgång till fler än ett räddningsfordon, bör man försöka att använda ett av dessa som skyddsfordon. Påkörningsskydd, så kallade TMA-skydd, är önskvärt ur trafiksäkerhetssynpunkt, men för en räddningstjänst med små resurser kan det vara nödvändigt att använda tankbilar som skydd för räddningspersonal, även om det kan innebära risk för nya olyckor. När man placerar ut farthinder och TMA-skydd kan det vara tillräckligt att stänga av en del av vägen och ha den andra delen öppen med begränsad hastighet, i stället för att stänga av vägen helt. Om det finns plats i ett räddningsfordon bör två eller flera portabla farthinder med tillhörande varningsskyltar tas med till skade- 9

10 platsen. Placera ett eller flera farthinder före och jämsides med skadeplatsen så att hastigheten begränsas till 30 km/tim. Fordon som passerar platsen bör inte köra fortare än så där räddningspersonal uppehåller sig i omedelbar närhet till trafiken. Rekommenderad säkerhets- och trafikdirigeringsutrustning Räddningspersonalen ska bära godkänd skyddsutrustning med tillhörande varselbeklädnad när de arbetar vid en skadeplats. De bör också ha kläder med lågt ställda reflexer eftersom bilars xenonlampor inte har några stickstrålar som kan reflektera över halvljusnivå. Poliser, som inte bör synas under vissa insatser, bör utrustas med reflexer långt ner på avigsidan av byxbenen som kan vikas fram vid behov. I varje räddningsfordon som används vid en trafikolycka bör det finnas reflexvästar, varav en bör vara märkt med polisinsatschef, en med räddningsledare och en med sjukvårdsledare. Anledningen till det är att chefsvästarna ska finnas till hands oavsett vilket fordon som kallas till skadeplatsen och att räddningspersonalen ska kunna se vem inom varje organisation som har ett särskilt ansvar för insatsen vid skadeplatsen. Fordonen bör även vara utrustade med varningsbloss och ficklampa på bekvämt avstånd från föraren. Särskilt användbar utrustning att ha med till en skadeplats: två eller flera portabla farthinder med tillhörande varningsskyltar för att begränsa hastigheten förbi skadeplatsen fyra olyckstält med gult blinkande ljus för varning och rött fast ljus för avstängning för korrekt utplacering på en dubbelriktad väg ljusstarka handhållna diodlampor med rött ljus för att i mörker kunna varna och synliggöra räddningspersonal minst en förpackning blixtpuckar (med 10 i varje) för att synliggöra skadeplatsen och markera avsmalningen av vägen till avsett körfält, vintertid gärna kompletterade med varningsbloss eftersom blixtpuckar då syns sämre hopfällbara markeringsskärmar med gula och röda reflexer, eventuellt med horisontella varningslyktor med fast rött sken, för att markera avstängd väg bensindriven lövblås för att möjliggöra snabbare saneringsarbete. 10

11 Placering av fordon vid en skadeplats Skadeplatsen Ordna en tydlig avgränsning av skadeplatszonen och skapa en bra struktur för hur fordonen ska ställas upp. Skadeplatsen bör delas in i tre zoner: en kall zon, en varm zon med tio meters radie från skadeplatsen och en het zon med fem meters radie närmast skadeplatsen. I den kalla zonen, den så kallade avspärrningszonen, ställs räddningsfordonen så att de skyddar skadeplatsen. I den varma zonen finns räddningspersonal, verktyg och utrustning. Det är också där bortklippta bildelar och liknande placeras. I den heta zonen vistas bara räddningspersonal som arbetar med livräddande åtgärder. All personal som vistas i heta zonen ska förutom sin personliga skyddsutrustning bära hjälm och skyddsglasögon. Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning Kall zon Inget krav på skyddsutrustning Ledning i samverkan Sjukvård, Räddningstjänst, Polis, Experter 11

12 Exempel på placering av fordon vid en skadeplats Två exempel som visar en olycka i höger körfält har tagits fram för att synliggöra hur man kan placera räddningsfordon vid en skadeplats av både praktiska och säkerhetsmässiga skäl. I det akuta räddningsläget bör hela vägavsnittet stängas av för att räddningspersonalen utan direkt påkörningsrisk ska kunna göra en bedömning av olyckans omfattning och de insatser som kommer att krävas. För tydlig varning kan två varningstält med gult blinkande ljus placeras meter före skadeplatsen. Cirka 150 meter före skadeplatsen bör varningstält med rött fast ljus placeras för att markera vägavstängning. Avståndet varierar beroende på vägens egenskaper och väderförhållanden. Varningstält och markeringsskärmar med fast rött ljus markerar stopp medan olyckstält med gult blinkande ljus betyder varning. Hur räddningsfordon ska placeras vid en skadeplats beror på väg- och väderförhållanden, olyckans beskaffenhet och räddningsfordonens reflexer. Försök att skapa en struktur som tillåter att ett eller flera körfält öppnas för trafik med begränsad hastighet efter det akuta räddningsläget utan att alla fordon först måste flyttas. De släck- och räddningsfordon med TMA-skydd som står närmast trafiken och längst från skadeplatsen bör stå placerade i färdriktningen för att TMA-skyddet ska fungera. Samma fordon utan TMA-skydd bör i stället stå så att fronten pekar snett framåt, dels för att skydda skadeplatsen, dels för att markera helavstängning eller avsmalning av väg. Genom att fordonet står snett används hela längden som skydd och risken för påkörningsolyckor vid skadeplatsen minskar. Av samma skäl placeras även övriga fordon med fördel i färdriktningen med fronten pekande snett inåt mitten av vägen. Ambulansfordon bör placeras på samma sätt framför skadeplatsen, med fronten pekande snett framåt, för att man enkelt ska kunna lyfta in skadade och sedan snabbt lämna platsen. När ambulansen lämnat skadeplatsen och det akuta räddningsläget är över bör man om möjligt öppna ett eller flera körfält för trafik med begränsad hastighet. De portabla farthindren bör då vara placerade jämsides med skadeplatsen för att särskilt begränsa hastigheten där räddningspersonalen uppehåller sig i omedelbar närhet till trafiken. 12

13 1. Placering av fordon vid en trafikolycka på en motorväg med hel avstängning och förberedelse för att om möjligt kunna öppna ett körfält för trafik med begränsad hastighet förbi skadeplatsen. POLIS POLIS Släck- och räddningsfordon (X06) Polis Bärgare Ledningsbil (X08) Släck- och räddningsfordon (X06) Ambulanser Polis 2. Placering av fordon vid en trafikolycka på en motorväg med halv avstängning. POLIS POLIS Släck- och räddningsfordon (X06) Polis Bärgare Ledningsbil (X08) Släck- och räddningsfordon (X06) Ambulanser Polis 13

14 Varje aktörs ansvar vid en skadeplats Det finns lagar och förordningar som reglerar vilket ansvar olika aktörer har, samt att de ska samverka med andra aktörer på skadeplatsen. SOS Alarm SOS Alarms nationella uppdrag regleras i det så kallade alarmeringsavtalet, 112-avtalet, mellan staten och SOS Alarm, där staten företräds av Försvarsdepartementet. Avtalet reglerar hur SOS Alarm ska hantera SOS-tjänsten på ett effektivt sätt. SOS Alarms insatser när det gäller räddningstjänst regleras i separata avtal med varje enskild kommun, räddningstjänst eller räddningstjänstförbund. I lokala avtal regleras vilka styrkor och insatser som ska larmas ut i olika typer av situationer. Hur SOS Alarm ska alarmera polisen regleras i 112-avtalet. Tillsynen över utlarmning av räddningstjänst och polisen utövas enligt alarmeringsavtalet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ambulanssjukvården Ambulanssjukvården ansvarar för det medicinska omhändertagandet vid det akuta räddningsläget och lyder under hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Sjukvårdsledaren leder sjukvårdens arbete och har det övergripande ansvaret för sjukvårdsinsatsen vid en skadeplats. Räddningstjänsten Räddningstjänsten har ansvar för skadeplatsen vid det akuta räddningsläget. Arbetet vid en skadeplats leds och samordnas av räddningsledaren och lyder under lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Om det råder fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön har räddningsledaren mandat att helt eller delvis stänga av vägen i det akuta räddningsläget med stöd av LSO. Räddningstjänsten kan också hjälpa polisen att dirigera trafiken med stöd av 2 kap 3 trafikförordningen (1998:1276). Polisen Polisens ansvar tar vid när det akuta räddningsläget är över. Polisen ansvarar för att dirigera trafiken och utreda olycksorsaken. Det är även polisens ansvar att avgöra när bärgningsarbetet ska utföras med hänsyn till trafikintensitet, väglag, väderlek, typ av fordon, typ av last och tid på dygnet. Beslutet om när bärgning ska genomföras bör tas i samråd med räddningstjänsten, bärgare, Trafikverkets trafikledningscentral och driftentreprenörer samt övriga inblandade aktörer med hänsyn till faktorerna ovan. Polisens arbete vid en skadeplats leds av en polisinsatschef. Polislagen (1984:387) och rättegångsbalken (1942:740) reglerar och styr hur polisen ska arbeta samt ger polisen dess befogenheter. 14

15 15

16 Bärgarna På fordonsägarens eller polisens uppdrag ansvarar bärgarna för att utföra bärgningsarbeten. Det är polisen som avgör när bärgning ska ske med hänsyn till trafikintensitet, väglag, väderlek, typ av fordon, typ av last och tid på dygnet. Hur detta ska ske regleras i trafikförordningen (1998:1276). Restvärdeledarna Restvärdeledarna företräder berörda försäkringsgivare och har mandat att bland annat samordna omlastning av gods efter en transportolycka. Restvärdeledaren ska vara på plats inom fyra timmar efter ett larm och ska ha kontakt med försäkringsgivaren, åkeriföretaget och avsändaren och mottagaren av godset. Uppdraget varar tills varje objekts försäkringsgivare eller ägare själv är beredd att ta över ansvaret för sin skada. Restvärdeledaren har försäkringsbolagens mandat att ta kostnader för sanering eller liknande under de första 48 timmarna vid en händelse. Tid därutöver kräver särskild beställning. I dag finns avtal med alla kommuner och deras räddningstjänster om att utföra akut restvärderäddning på uppdrag av försäkringsbranschen. Trafikverket Trafikverket ansvarar för att hålla de statliga vägarna framkomliga och säkra året om. Det dagliga drift- och underhållsarbetet av det statliga vägnätet utförs av driftentreprenörer som upphandlas av Trafikverket. Det är dock fortfarande Trafikverket som har väghållningsansvaret enligt väglagen (1971:948). Trafikverket genomför djupstudier av alla dödsolyckor på vägarna för att få en så komplett bild som möjligt av vad som har hänt före, under och efter en trafikolycka. All information om en olycka sammanställs och analys- 16

17 eras av experter inom bland annat fordonsteknik, vägutformning och beteendevetenskap. Även experter från exempelvis sjukvård, polis och räddningstjänst kan delta i arbetet. Arbetet med att djupstudera olyckor regleras i regeringens förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Trafikverkets trafikledningscentraler Trafikverkets trafikledningscentral (TLC) ansvarar för att trafikinformation når medierna och allmänheten. Eftersom Trafikverket enligt väglagen (1971:948) har ansvar för att hålla vägarna framkomliga har TLC även ansvar för att flytta fordon. Detta gäller fordon som står uppställda inom vägområdet på en allmän väg som staten är väghållare för, i följande fall: Om fordonet är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg, När och hur ett fordon får flyttas regleras i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Trafikverket har dessutom en tjänsteman i beredskap (TIB) tillgänglig dygnet runt som ska kontaktas vid mer omfattande händelser. Dessa nås via TLC. Trafikverkets driftentreprenörer Trafikverkets driftentreprenörer har ansvar för trafikoch omledningsanordningar och ska medverka när hinder ska tas bort. Så snart entreprenörerna får kännedom om en skada, ett hinder eller någon annan brist ska de vidta åtgärder för att skydda trafikanter och för att förhindra eller begränsa skadan. De ska också meddela TLC. Enligt avtal med Trafikverket är entreprenörernas inställelsetid 1 2 timmar beroende på vägklass. Trafikverkets entreprenörer har 010-nummer, liksom övriga blåljusmyndigheter. Dessa telefonnummer finns listade på Trafikverkets webbplats b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn. Om fordonet kan klassas som ett fordonsvrak. 17

18 Varje aktörs arbetsuppgifter vid en skadeplats SOS Alarm svarar för nödnumret 112 ansvarar för att alarm sker till polis och räddningstjänst prioriterar och dirigerar ambulansuppdrag fullgör åtaganden även vid större krissituationer och extraordinära händelser driver SOS-centraler som upprätthåller SOStjänsten för nödnumret 112 i hela landet. Ambulanssjukvården tar hand om skadade människor gör en bedömning och prioritering av skadade människor ger de skadade vård på bästa sätt fördelar de skadade till olika sjukhus. Räddningstjänsten släcker bränder räddar liv och överlämnar skadade människor till ambulanssjukvården leder arbetet på skadeplatsen i det akuta räddningsläget samordar olika insatser och organisationer skyddar människor, miljö och egendom genomför losstagning vid trafikolyckor lämnar prognos om förväntad avstängningstid till TLC sanerar körbanan från lösa föremål förebygger risk för olyckor. Polisen utreder om och hur brott har begåtts spärrar av och utrymmer om det krävs beslutar om bärgning dirigerar trafiken samverkar med TLC och Trafikverkets driftentreprenörer inför beslut om omledning beslutar om omledning identifierar och registrerar de drabbade leder eventuella eftersökningsarbeten. Bärgarna bärgar fordon utför starthjälp och jourreparationer ordnar diverse speciallösningar såsom att skaffa hyrbil. Restvärdeledarna tillvaratar försäkrings- och ägarintressen räddar miljö och egendom (prioriterar åtgärder för att rädda största möjliga värde) rekvirerar resurser, såsom sanerings- eller bärgningsbilar, vid behov. Bland restvärdeledarna finns även ett fåtal specialutbildade miljörestvärdeledare, som kallas ut för att styra och leda särskilt stora saneringsinsatser. 18

19 Trafikverkets trafikledningscentraler samlar in information om trafikolyckor och vägförhållanden informerar polis om lämpliga omledningsvägar förmedlar akut trafikinformation till SOS Alarm, polis, räddningstjänst och kommuner förmedlar akut trafikinformation om köer, akuta hinder, trafikolyckor, halkrisk och vägarbeten till privatbilister och yrkesförare via bland annat radio, text-tv, GPS och internet vägleder och styr trafik på det statliga vägnätet med elektroniska skyltar och bommar. I storstadsområdena Stockholm och Göteborg kan TLC via Rakel, Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning, även skicka ut Vägassistans, ett antal assistansfordon som cirkulerar på de stora vägarna och är utrustade för att snabbt hjälpa stillastående fordon, stänga av körfält eller dirigera om trafiken. Trafikverkets driftentreprenörer sköter vinterväghållning (snöplogning och halkbekämpning) underhåller och reparerar grusvägar, belagda vägar och broar röjer och klipper vegetation på vägslänter sköter och reparerar vägmärken och vägräcken. Vid trafikolyckor kan driftentreprenörerna bistå med både saneringshjälp och TMA-skydd. Vid längre stopptider rekommenderar Trafikverkets driftentreprenörer omledningsvägar och ansvarar för att skylta upp dessa. Vidare information Referensmaterial Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sin webbplats bra information om bland annat varselkläder på en skadeplats, samverkan, grundvattenförorening vid trafikolyckor och kunskapsmaterial för räddningstjänsten. Se Försäkringsbranschens restvärderäddning har bra information om restvärderäddning på På finns information om Trafikverkets trafikledningscentraler och driftområden samt telefonnummer till Trafikverkets driftentreprenörer. För information om det avtal som har slutits mellan Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och ett antal länspolismyndigheter i landet, kontakta TFF via eller Polisen via Information om och för Sveriges räddningstjänster finns på respektive kommuns webbplats och på MSB:s webbplats https://msb.se/sv/start1/malgrupper/raddningstjanst/. 19 Alfredsson, Cecilia och Carlsson, Claes-Håkan Carlsson (2006), Räddningstjänst och miljö, Karlstad: Räddningsverket. Björnberg, Fredrik ( ), Rutiner vid insats på olycksplats väg, Jönköpings län: Räddsam F. Cedergårdh, Erik och Winnberg, Thomas (2011), Proaktiv samverkan vid olyckor. Samverkan för säkerhets skull, Publ. nr MSB276, Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Felixon, Hans och Oxelgren, Patrik ( ), Stor skadehändelse typolycka buss, Räddningstjänsten Ödeshög och Linköping, Östergötland: Räddsam E. Red. Wargclou, Dan (2010), Räddning vid trafikolycka personbil, Publ. nr: MSB209, Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

20 Trafikverket, Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1 Telefon: , Texttelefon: TRAFIKVERKET. beställningsnummer: isbn: UTGÅVA: mars Foto: Trafikverkets bildbank och Mia Karlsvärd/Östgöta Correspondenten. PRODUKTION: helikopter brand design. TRYCKERI: trafikverket.

Vägen fri snabbt och säkert

Vägen fri snabbt och säkert Vägen fri snabbt och säkert 1 Stopp i trafiken kostar tid och pengar 3 Ett snabbt och säkert arbetssätt 5 Rekommendationer för ökad säkerhet på en skadeplats 8 Placering av fordon vid en skadeplats 11

Läs mer

Vägen fri efter olyckor

Vägen fri efter olyckor Vägen fri efter olyckor Hur vi kan korta avstängningstiderna vid trafikolyckor Trafikolyckor med större fordon på våra europaoch riksvägar innebär många gånger långa avstängningstider. Om E6 mellan Malmö

Läs mer

Fordonsuppställning vid trafikolyckor i Tanums och Strömstads Kommun.

Fordonsuppställning vid trafikolyckor i Tanums och Strömstads Kommun. Fordonsuppställning vid trafikolyckor i Tanums och Strömstads Kommun. Sammanställt av polis, ambulans, räddningstjänst samt bärgare i Tanums och Strömstads Kommun. Representanter vid mötet 2010-09-07:

Läs mer

Utgåva 2008. Säker olycksplats. Handbok för räddningspersonal. S k adepl a ts z on. 150-250 me t er. 150-250 me t er

Utgåva 2008. Säker olycksplats. Handbok för räddningspersonal. S k adepl a ts z on. 150-250 me t er. 150-250 me t er Utgåva 2008 Säker olycksplats Handbok för räddningspersonal S k adepl a ts z on 150-250 me t er 150-250 me t er Säker olycksplats för räddningspersonal Den metod som presenteras i denna handbok har utarbetats

Läs mer

Olycksundersökning. Trafikolycka, trafikplats Mossle, korsning väg 27/Götavägen Värnamo. Söndagen den 9 september 2012, larm kl 16.

Olycksundersökning. Trafikolycka, trafikplats Mossle, korsning väg 27/Götavägen Värnamo. Söndagen den 9 september 2012, larm kl 16. Räddningstjänsten Förebyggande enheten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum 2012-10-03 Beteckning Olycksundersökning

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Arbetet med handboken Säker Olycksplats går vidare under 2008.

Arbetet med handboken Säker Olycksplats går vidare under 2008. Arbetet med handboken Säker Olycksplats går vidare under 2008. Handboken diskuteras nu i gruppen Ritf (Räddningsinsatser under trafiksäkra förhållande) Efter detta sker en framställning till Myndighetsgruppen

Läs mer

Säker olycksplats. Handbok för räddningspersonal. Skadeplatszon me ter me ter

Säker olycksplats. Handbok för räddningspersonal. Skadeplatszon me ter me ter Utgåva september 2007 Säker olycksplats Handbok för räddningspersonal 150-250 me ter 150-250 me ter Säker olycksplats för räddningspersonal Den metod som presenteras i denna handbok har utarbetats för

Läs mer

Säkerhets- och arbetsinstruktion för arbete på väg

Säkerhets- och arbetsinstruktion för arbete på väg Säkerhets- och arbetsinstruktion för arbete på väg 1(8) Innehåll Inledning... 3 Roller... 3 Riskbedömning... 4 Inledande riskbedömning vid insats... 4 Fortsatt riskbedömning vid insats... 4 Alarmering

Läs mer

Olycksförloppsutredning

Olycksförloppsutredning 1 (10) Räddningstjänsten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Dnr: Olycksförloppsutredning Trafikolycka Väg 27, Bredaryd Lördagen den 20 augusti 2011,

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Insatspersonalens säkerhet vid arbete på väg

Insatspersonalens säkerhet vid arbete på väg Datum Beteckning 2016-06-21 Conny Ingvarsson Telefon 0709-81 80 31 Insatspersonalens säkerhet vid arbete på väg Inledning: Med anledning av den senaste tidens olyckor med insatspersonal har Räddningscheferna

Läs mer

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20 OLYCKSORSAKSUTREDNING 1 (5) 20111-06-10 Tomas Fransson, 0221 670111 tomas.fransson@vmkfb.se DNR: 2011-70:1 Bussolycka Fredag 2011-06-10 Gräsnäs trafikplats E18/E20 n:\vmkf\rt\rt-utredningar\olycksorsaksutredningar\utredningar

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 3. Trafikolycka på Svängstavägen i Olofström

OLYCKSUTREDNING - 3. Trafikolycka på Svängstavägen i Olofström OLYCKSUTREDNING - 3 Datum 2015-02-18 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20150028-3 Trafikolycka på Svängstavägen i Olofström Upplysningar om trafikolyckan Larmtid: Fredag 2015-01-09, kl. 11:01

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist, Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) Datum Beteckning 2015-09-15 Dnr 2015.030.172 Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Bakgrund Lagstiftning

Läs mer

Olycksundersökning. Trafikolycka E45 Fagerdal Dnr

Olycksundersökning. Trafikolycka E45 Fagerdal Dnr Olycksundersökning Trafikolycka E45 Fagerdal 2011-10-12 Dnr 450.2012.01024 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Utförare... 3 Sammanfattning av händelseförlopp och konsekvenser av

Läs mer

Vägtrafikledning. För effektiva, säkra och miljöanpassade resor och transporter

Vägtrafikledning. För effektiva, säkra och miljöanpassade resor och transporter Vägtrafikledning För effektiva, säkra och miljöanpassade resor och transporter Trafikverket tar dig fram smidigt, grönt och tryggt Trafikverket har till uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Trafikolycka. Handläggare: Daniel Svanér

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Trafikolycka. Handläggare: Daniel Svanér Olycksundersökning Trafikolycka Handläggare: Daniel Svanér Dokumentation information Ärende Olycksundersökning trafikolycka Handläggare DS Daniel Svanér Kvalitetsgranskare PK Peter Kindblom Räddningstjänsten

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka vid Tubbared, på Lv 554 mellan Bollebygd och Hindås Larmnummer

Läs mer

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Område Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka cykel-personbil Larmnummer: 1146 Datum: 2011-06-18 Diarienummer:

Läs mer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer POSOM psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 2013-02-19 2013-02-19 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.1 Psykiskt och socialt omhändertagande... 2 1.2 Samarbetsorgan...

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Beslutad av räddningschef Datum PPostadress: Räddningscenter Sandbäcken 653 40 Karlstad Besöksadress: Räddningscenter Sandbäcken

Läs mer

Hur hanterar man övergivna fordon?

Hur hanterar man övergivna fordon? Hur hanterar man övergivna fordon? Oktober 2014 Parkeringsproblem och övergivna fordon Vad kan styrelsen för en samfällighetsförening göra för att lösa parkeringsproblem på föreningens vägar och hur gör

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka Att drabbas av en olycka Vi som arbetar på räddningstjänsten möter ofta människor som varit med om olyckor. Därför vet vi att när man just har

Läs mer

Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal

Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal 2015-12-15 Dokument framtaget i samarbete mellan: Scandinavian Medicopter Svensk Luftambulans Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal Innehållsförteckning 0 Revisionsinformation...

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka, skoter, singel Vuollerim, Jokkmokks kommun 2015-02-12 X 7378079 Y 1715218 Eget insatsnummer:

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Väghållningsfordon. Utmärkning av fordon i väghållningsarbete. På vägar där Trafikverket är väghållare eller beställare, där

Väghållningsfordon. Utmärkning av fordon i väghållningsarbete. På vägar där Trafikverket är väghållare eller beställare, där Maj 2012 Väghållningsfordon Utmärkning av fordon i väghållningsarbete På vägar där Trafikverket är väghållare eller beställare, där TRVK Apv och TRVR Apv ingår i kontraktet Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar

Mer trafik Bygga nytt inte alltid bäst IT effektiviserar IT i trafiken Mer trafik Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Vägverkets föreskrifter (2003:22) Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Förordning om vägtrafi kdefi nitioner

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert Meag 2000/70 2m

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert Meag 2000/70 2m Monteringsanvisning/skötselråd Trafikbuffert Meag 2000/70 2m Godkänd att användas på hastigheter upp till 80 km/tim. Säkerhet Bufferterna skall vändas med kedjemattan mot trafiken. Kontrollera att sammanlänkarna

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka MC Lv180 vid Sandhult Larmnummer: 2011/581 Datum: 2011-04-08

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

>> Ring 112, fråga efter Banverkets driftledningscentral och begär trafikstopp

>> Ring 112, fråga efter Banverkets driftledningscentral och begär trafikstopp >> Ring 112, fråga efter Banverkets driftledningscentral och begär trafikstopp 19 Handlingsschema vid begäran om trafikstopp 1 SOS Alarm larmas. 2 SOS Alarm larmar ut polis, räddningstjänst och ambulans.

Läs mer

Välj rätt fordonsbelysning

Välj rätt fordonsbelysning Välj rätt fordonsbelysning Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651) Transporstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person.

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person. Räddning på järnväg Järnvägen är ett säkert och miljövänligt transportmedel. Men de olyckor som ändå inträffar är ofta allvarliga. Att göra räddningsinsatser på eller vid ett järnvägsspår innebär dessutom

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp

Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda. E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Mindre köer och bättre flyt mellan Moraberg och Hallunda E4/E20 Södertäljevägen rustas upp Relativt små insatser kan göra stor skillnad Man behöver inte alltid bygga nytt för att åstadkomma påtagliga förbättringar.

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar

Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar Utredare: Robert Bang räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö. 0371 82712 1. Inledning Allmänna utgångpunkter När en räddningsinsats

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668

Fördjupad. olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Räddningstjänsten Karlstadsregionen Fördjupad Datum Dnr olycksundersökning 2010-12-28 520.2010.00668 Anledning till undersökningen: På tisdagen den 30 november kolliderar ett av räddningstjänstens fordon

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

ITS ger dig stöd för resan

ITS ger dig stöd för resan ITS ger dig stöd för resan hela vägen, hela tiden INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM Viktigt för tillväxten Snabba, säkra och klimatkloka resor och transporter är en viktig förutsättning för en god och hållbar

Läs mer

Tillstånd att anordna biltävling på väg Rally Gimmersta/Rally-DM, Katrineholms kommun

Tillstånd att anordna biltävling på väg Rally Gimmersta/Rally-DM, Katrineholms kommun 1(5) Anna-Karin Löfgren 010-223 42 25 Katrineholms Motorklubb Eriksbergsvägen 4 641 32 Katrineholm Tillstånd att anordna biltävling på väg Rally Gimmersta/Rally-DM, Katrineholms kommun Länsstyrelsen meddelar

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun

Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun 1(6) Anna-Karin Löfgren 010-223 42 25 SMK Nyköping Box 256 611 26 NYKÖPING Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap. 84 trafikförordningen

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka R 41 vid Kinna Larmnummer : 2027 Datum: 2010-10-24 Diarienumme

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan HANDLINGSPLAN Antagen, datum 2012-04-23 Sida 1(8) Kriskommunikationsplan Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningskontoret 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Tjänster för trafikinformation

Tjänster för trafikinformation Tjänster för trafikinformation Information om trafiken Lättillgänglig och rätt information om trafiken är viktigt för att vi ska kunna utnyttja våra vägar effektivt. Radion har länge varit den huvudsakliga

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Kan man räkna på lönsamhet? - metoder och underlag för kostnadsnytto-analyser. Stockholm 11 november, 2014 Björn Sund

Kan man räkna på lönsamhet? - metoder och underlag för kostnadsnytto-analyser. Stockholm 11 november, 2014 Björn Sund Kan man räkna på lönsamhet? - metoder och underlag för kostnadsnytto-analyser Stockholm 11 november, 2014 Björn Sund Presentation Matematikekonomilinjen Karlstads universitet 1992-1996 Projekt Räddningsverket

Läs mer

Olycksundersökning Dubbelolycka med sent larm 2013-09-09 Dnr: 450.2013.02193

Olycksundersökning Dubbelolycka med sent larm 2013-09-09 Dnr: 450.2013.02193 Olycksundersökning Dubbelolycka med sent larm 2013-09-09 Dnr: 450.2013.02193 Huvudr Foto: Räddningstjänsten Jämtland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Lagstöd... 2 Bakgrund... 2

Läs mer

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser

Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Område Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka Rv 41 Skene Larmnummer: 1367 Datum: 2011-07-19 Diarienummer:

Läs mer

Miljö RVR utbildning 2017 RVR-tjänsten

Miljö RVR utbildning 2017 RVR-tjänsten Miljö RVR utbildning 2017 RVR-tjänsten www.rvr.nu 1. 2017-02-03 -Miljön är oftast tyst och säger ingenting förrän det är för sent Kommentar från en miljöpolis under ett samtal Foto Morgan Palmquist 2.

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall

Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall 2012-08-01 Dnr: KS 2012/ Olycksundersökning efter klorgasutsläpp Arvika simhall Olycksundersökning utförd efter efter klorgasutsläpp i Arvika simhall den 26 april 2011 vilket medförde att ett femtontal

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Rapport 1 (5) 2012-04-24 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafik/ Drunkningsolycka Sundskanalen i centrala Hudiksvall Översiktsbild Utredare Per-Erik Nilsson Medutredare Per-Anders Ekvall Olycksdatum 2012-01-28

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER. Ett gränsöverskridande möte

SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER. Ett gränsöverskridande möte SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER Ett gränsöverskridande möte 1 SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER Forskargrupp: Erna Danielsson, Roine Johansson, Linda Eliasson Treårigt projekt finansierat av Myndigheten

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING 1 E 20, Hol, Arentorp Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Undersökning utförd: 2012-08-27, 2012-08-31, 2012-09-04 Bilagor: Foto Upplysningar om olyckan Larmtid: 2012-08-27, kl:

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 Anledning till utredningen: Trafikolycka i Helsingborg på Pålstorpsgatan, 2010-05-01. Uppdrag: Utvärdera genomförd insats på

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

FRI VÄG Skyldigheter - Rättigheter. Kunskapshäfte teoriutbildning FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter

FRI VÄG Skyldigheter - Rättigheter. Kunskapshäfte teoriutbildning FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter Kunskapshäfte teoriutbildning Mål för utbildningen Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning Insikt i svårigheter med utryckningskörning Attityd - Säkerhetstänkande Påverkande faktorer. www.copydok.se

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Övning Södermanlands län

Övning Södermanlands län Övning Södermanlands län 2011-03-22 Morgan Palmquist Miljörestvärdeledare www.rvr.nu 0705-56 42 32 1. 2011-03-24 Morgan Palmquist 0705-56 42 32 Händelser i vardagen Olyckor Extraordinära händelser 2. 2011-03-24

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr 2016-000001 Sida 1(7) OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Trafikolycka på Utmarksvägen i Gävle. Utredare Myndighet Telefon Magnus Östlund Gästrike Räddningstjänst 026-179663 Medutredare Myndighet/Organisation

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av händelsen Trafikolycka mellan två personbilar. Vid räddningstjänstens framkomst var en person fastklämd och fick med

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer