DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN"

Transkript

1 Hudiksvalls kommun DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD MED FUNKTIONSKRAV Handläggare: Roland Wallström

2 Målsättning för offentlig belysning 1 Administrativa föreskrifter 2 Teknisk specifikation 3 Skötselanvisningar 4 Ritningar enligt förteckning 5 Bilagor. Förklaring ID-nummer. Blanketter för protokoll 6

3 1(4) Inledning Grundpelarna i Tekniska förvaltningens målformulering är att Hudiksvall ska vara en säker, ren och vacker stad. För att uppfylla det första målet, en säker stad, krävs att staden upplevs som säker även under dygnets mörka timmar. Den offentliga belysningen utgör för detta den viktigaste ingrediensen. Det övergripande målet för den offentliga belysningen är därmed att bibehålla en hög trafiksäkerhet samt att ge Hudiksvallsborna den trivsel och trygghet som behövs i parker, på gågator och torg. Det gäller inte bara att se hur man ska röra sig, belysningen ska också vara behaglig att vistas i och beskriva omgivningen på ett vackert sätt. Uterummets belysning ska i första hand ge orientering om omgivningens förhållande både av funktionell och estetisk art. Belysningen ska på sina vilkor ersätta dagsljuset. Den ska skapa rum och riktningar och spela med ljus i mörker. Det intressanta är inte alltid att uterummet är upplyst utan ofta hur det är upplyst. Mål: Upplysa Bli upplyst INDIVIDORIENTERAD Trygghet Säkerhet Orienterbarhet Skönhet OBJEKTORIENTERAD Annonsera Ljussätta Skapa effekter Belysningen bör med andra ord vara olika beroende på vilken plats man vill belysa och vilket syfte man har med att belysa. Tekniska förvaltningen skiljer här mellan trafikbelysning och miljöbelysning. Målsättning för de olika typerna av belysning skiljer sig och därmed också platserna för var de olika belysningarna ska förekomma.

4 2(4) TRAFIKBELYSNING God trafikbelysning erhålles genom hög belysningsnivå och jämn belysning av körbanan för att ge trafikanterna god sikt. Det innebär låg synnedsättande bländningsgrad. Det innebär armaturer med hög avskärmningsgrad. Det är krav på god orienterbarhet och säkerhet som framförallt styr belysningen av stadens trafikrum. God trafikbelysning krävs för: Trafikleder Både trafiktäthet och hastigheterna är höga. Detta kräver en mycket hög belysningsstandard för att erhålla trafiksäkerhet. Infartsvägar Trafiktätheten är mycket stor och hastigheterna tämligen höga. För att erhålla god trafiksäkerhet ställs höga krav på god belysning. Huvudgator Trafiken är tätt både på körbanor och på trottoarer. Den täta biltrafiken kräver god trafikbelysning och det gör den intensiva strömmen av fotgängare också. Stadsgator Tekniska förvaltningen eftersträvar en jämn gatubelysning med väl upplysta övergångsställen. Trottoarerna ska ha god belysning med förmåga att belysa både människor och föremål på ett naturligt sätt. Cyklister ska kunna färdas tryggt längs gatan. Cykelstråk Speciellt när cykelstråken korsar andra trafikslag krävs god belysning för att minska konflikter och olyckrisker.

5 MILJÖBELYSNING 3(4) God miljöbelysning erhålls genom samspel mellan ljus och skugga. Det är reflexer, speglingar och glitter. Det är trevliga armaturer och effektfulla arrangemang. Belysningen ska vara anpassad till människans rörelse och verksamhet och vara känslomässigt stimulerande. Den ska anpassas till uterummets form och vara ett tillskott till både närmiljön och staden som helhet. Ljusfärgen ska ha en neutral färgton och god färgåtergivning. Tekniska förvaltningens miljöbelysning bör samverka och samspela med annan sådan, t.ex. fasadbelysning av stadens representativa och karakteristiska byggnader likväl som med det ljus som avges från stadens byggnader. Det är kraven på trygghet, orienterbarhet och skönhet som i första hand är vägledande för utformningen av miljöbelysningen i staden. God miljöbelysning ska finnas på eller i: Gågator och torg Hudiksvalls centrala uterum ska behandlas med stor omsorg också vad gäller belysning. Valet av belysning är en del av att ge stadens sin egen specifika särprägel. Belysningsstolpe och armatur är dessutom ett viktigt inslag i stadens utrustning även under dygnets ljusa timmar. Här krävs dessutom extra omsorg vad gäller underhåll och rengöring. Parker Parkerna ska få nytt liv efter mörkrets inbrott. Det ska kännas tryggt att färdas genom och ge god orienterbarhet samtidigt som ljuset ska framhäva parkernas grönska. Detta är extra viktigt i stadens finparker där stor omsorg läggs på val av armatur och val av ljuskälla. Villagator Lokalgator i småhusområden har inte lika höga krav på trafikbelysning ur bilisternas synvinkel. Efter mörkrets inbrott passerar bara enstaka bilar här. Fortfarande eftersträvas en jämn belysning. Cyklister och gångtrafikanter behöver bra ljus för att se och känna sig trygga.

6 4(4) ÖVERORDNADE PRIORITERINGAR Inom trafikbelysningen prioriteras vägnätet (trafikleder och infartsvägar) samt gång- och cykelvägar. Det är dessutom mycket viktigt att belysningen i ökad utsträckning anpassas efter trafikintensiteten och därmed också behovet av belysning. För miljöbelysningen prioriteras i första hand de mest publika stadsrummen, gågatan, kanalen, Fiskarstan, Hamnen, Lilla kyrkogatan, Möljen och Hudiksvalls fem viktiga finparker, Kärleksstigen, Bergmansparken, Teaterparken, Kanalparken och Rådhusparken. Särskild uppmärksamhet bör dessutom ges för de miljöer där kraven på trafikbelysning och miljöbelysning förenas. Dessa platser illustreras bäst av den minirondell (Björnmyra rondellen) som byggdes 1993.

7 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 4 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 4 AFA.1 Personuppgifter... 4 AFA.11 Byggherre... 4 AFA.12 Beställare... 4 AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden... 4 AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet... 4 AFA.13 Projektörer... 5 AFA.15 Nätägare... 5 AFA.151 Nätägare va... 5 AFA.152 Nätägare värme... 5 AFA.153 Nätägare gas... 5 AFA.155 Nätägare el... 5 AFA.156 Nätägare tele... 6 AFA.157 Nätägare kabel-tv... 6 AFA.2 Orientering om objektet... 6 AFA.21 Översiktlig information om objektet... 6 AFA.22 Objektets läge... 6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 AFB.1 Former för upphandling... 6 AFB.11 Upphandlingsförfarande... 6 AFB.12 Entreprenadform... 6 AFB.13 Ersättningsform... 7 AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen... 7 AFB.2 Förfrågningsunderlag... 7 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag... 7 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag... 7 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag... 8 AFB.3 Anbudsgivning... 8 AFB.31 Anbuds form och innehåll... 8 AFB.311 Huvudanbud... 9 AFB.312 Sidoanbud... 9 AFB.32 Anbudstidens utgång... 9 AFB.33 Anbuds giltighetstid... 9 AFB.34 Adressering... 9 AFB.4 Anbudsöppning... 9 AFB.5 Anbudsprövning... 9 AFB.51 Prövning av anbudsgivare... 9 AFB.52 Värderingsgrunder vid prövande av anbud...10 AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud...10 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD...10 AFC.1 Omfattning...10 AFC.11 Kontraktshandlingar...10 AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter...11 AFC.122 Syn före påbörjande av arbete...11 AFC.13 Förutsättningar...11 AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten...11 AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet...11 AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader...12 AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik...12 AFC.152 Beställarens informationsverksamhet...12 AFC.153 Information till fastighetsägare, boende mfl...12 AFC.16 Tillstånd m m...12 AFC.161 Tillstånd från myndigheter...12

8 2(22) AFC.17 Anmälningar...13 AFC.171 Anmälningar till myndigheter...13 AFC.172 Anmälningar till beställaren...13 AFC.2 Utförande...13 AFC.21 Kvalitetsangivelser...13 AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete...13 AFC.221 Kvalitetsledning...13 AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige...13 AFC.222 Miljöledning...13 AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige...13 AFC.223 Kvalitets- och miljöplan...14 AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan...14 AFC.2233 Entreprenörens miljöplan...14 AFC.23 ÄTA-arbeten...14 AFC.24 Tillhandahållande av handlingar...15 AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden...15 AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden...15 AFC.26 Varor m m...15 AFC.261 Varor från entreprenören...15 AFC.3 Organisation...15 AFC.31 Ombud m fl under entreprenadtiden...15 AFC.311 Beställarens ombud...15 AFC.342 Arbetsledning...16 AFC.35 Kontroll och provning...16 AFC.351 Kontroll...16 AFC.36 Samordning...16 AFC.361 Samordning av arbeten...16 AFC.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö...16 AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U)...16 AFC.37 Dagbok...16 AFC.38 Uppmätning...16 AFC.4 Tider...16 AFC.41 Tidplan...16 AFC.42 Igångsättningstid...17 AFC.43 Deltider...17 AFC.44 Färdigställandetider...17 AFC.46 Garantitid...17 AFC.461 Garantitid för entreprenaden...17 AFC.5 Ansvar...17 AFC.511 Vite vid försening...17 AFC.513 Vite vid skada på vegetation...17 AFC.516 Särskilt vite...17 AFC.53 Ansvar mot tredje man...17 AFC.54 Försäkring...17 AFC.541 Försäkringar under garantitiden...17 AFC.6 Ekonomi...18 AFC.61 Ersättning...18 AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten...18 AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder...18 AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader...18 AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)...18 AFC.6141 Ersättning för vinterarbeten...19 AFC.62 Betalning...19 AFC.622 Betalningsplan...19 AFC.623 Förskott...19 AFC.624 Fakturering...19 AFC.625 Dröjsmålsränta...19

9 3(22) AFC.63 Säkerhet...19 AFC.631 Säkerhet till beställaren...19 AFC.711 Besiktningsplan...19 AFC.713 Slutbesiktning...20 AFC.72 Besiktningsman...20 AFC.8 Hävande...20 AFC.9 Tvistelösning...20 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL...20 AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel...20 AFH.2 Bodar...20 AFH.3 Tillfällig väg och plan...20 AFH.4 Tillfällig el- och va-försörjning m m...20 AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m...21 AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m...21 AFH.53 Skydd av vegetation...21 AFH.55 Skydd av egendom...21 AFH.6 Tillfälliga konstruktioner...21 AFH.56 Tillfällig inhägnad...21 AFH.62 Arbetarskyddsanordningar...21 AFH.8 Redskap och verktyg...21 AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel...21 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN...21 AFJ.4 Skyddsåtgärder...21 AFJ.7 Länshållning, renhållning, rengöring m m...22 AFJ.71 Länshållning...22 AFJ.752 Slutrengöring...22 AFJ.8 INMÄTNING OCH UTSÄTTNING...22

10 4(22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser AB 04 för Byggnads-, Anläggnings- och Installationsarbeten Dessa Administrativa föreskrifter har samma koder och rubriker som AMA AF 07 samt Råd och anvisningar till denna. Föreskrifter i AF AMA gäller för denna entreprenad endast i de fall de åberopas i förfrågningsunderlaget eller då aktuell föreskrift finns införd i dessa Administrativa föreskrifter. AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Hudiksvall kommun Hudiksvall Beställare Tekniska förvaltningen Hudiksvall Besöksadress, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall Telefon: Fax: Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud är Förvaltningschef Jan Kroppegård AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Roland Wallström Telefon: , mobil E-post:

11 5(22) AFA.13 Projektörer Tekniska förvaltningen, gatusektionen Handläggare Roland Wallström Telefon: , mobil Fax: E-post: AFA.15 AFA.151 AFA.152 Nätägare Hudiksvalls kommun, tekniska förvaltningen, äger den offentliga belysningen inklusive elkabel fram till inkopplingspunkterna. Nätägare va Tekniska förvaltningen Va-ledningar Överbergevägen Hudiksvall Handläggare: Lars Anders Wiberg, tel , Nätägare värme Värmevärden AB Östanbräcksvägen Hudiksvall Kontaktperson: Thomas Nordin tel: AFA.153 AFA.155 Nätägare gas Tekniska förvaltningen, avfall Avfallsstation Ulvberget Handläggare: Pär Norberg, , Nätägare el Fortum Distribution AB Box 33, Arbrå Handläggare: Bengt Ollas, , Kabelanvisning: Fortum Distribution AB, Vägverket Region Mitt Box Gävle Handläggare (belysning): Hans Hållén , Kabelanvisning: Infratek Sverige AB Roger Lönnberg Hudiksvalls kommun (gatubelysning) Gatubelysning, Elkabel Håstaängsvägen Hudiksvall Handläggare: Roland Wallström, ,

12 6(22) Kabelanvisning: Infratek, Roger Lönnberg, AFA.156 Nätägare tele TELE Telia Sonera AB Antennvägen Sundsvall Kontaktperson: Roger Bergman tel: Kabelanvisning ELTEL Network tel: AFA.157 Nätägare kabel-tv Datametrix AB Servicedirigeringen Nitarevägen 3, Karlskoga Handläggare: Stefan Gustavsson, Kabelanvisning: Elektra AB AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Entreprenaden omfattar drift och underhåll av offentlig belysning. I projektet ingår förebyggande underhåll, felavhjälpning, besiktning, kabelanvisning, visst deltagande i projektering och vissa kostnadsbedömningar vid ny- och ombyggnationer. Sköta regress och fakturering gentemot trafikförsäkringsföreningen när det gäller trafikskador på kommunens gatubelysningsanläggning. ar och utbyte av komponenter på anläggningen protokollförs och kopia delges beställaren kontinuerligt. Det mesta av kommunens kvicksilverarmaturer har bytts ut till Philips Selenium SGP340 med kombireaktor Na 50/70 som ljuskälla. AFA.22 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 Objektets läge Objektet är beläget inom orterna Hudiksvall, Iggesund, Njutånger, Enånger, Sörforsa, Näsviken, Delsbo, Bjuråker och Friggesund. Arbetets omfattning framgår av till förfrågningsunderlaget hörande handlingar. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. Former för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandling sker som förenklad upphandling. Anbud kan dock antas utan föregående förhandling. Upphandlande myndighet är Hudiksvalls kommun. Entreprenadform Utförandeentreprenad med funktionskrav.

13 7(22) AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 Ersättningsform Anbudet skall vara fast pris med indexreglering enl AFC.614. Förutsättningar för upphandlingen - Upphandling kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut tas av kommunen. - Anbudsgivare ska vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. - Beställaren är ej skyldig att betala ersättning till anbudsgivare på grund av utebliven upphandling av entreprenadarbetena. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Inbjudan till anbudsgivning med komplett förfrågningsunderlag annonseras i upphandlingssystemet Visma Tendsign, sökväg Förfrågningsunderlaget erhålls även i CD-format efter intresseanmälan, från Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Roland Wallström, tel: Förfrågningsunderlaget finns även på kommunens hemsida, sökväg Anbudsgivare skall före avgivande kontrollera att komplett förfrågningsunderlag enligt AFB.22 erhållits.. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förteckningen är upprättad enligt AB 04 kap 1 3 med motsvarande koder angivna. Förfrågningsunderlaget består av inbjudningsbrev samt följande handlingar: *Handlingar som inte bifogas ar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i Administrativa Föreskrifter, AFC * Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader(bifogas ej) 06* Mät- och ersättningsregler MER Anläggning 10 (Bifogas ej). 09 Administrativa Föreskrifter, AF daterade Teknisk specifikation samt skötselanvisningar daterade

14 8(22) 12 Ritningar enligt förteckning daterad Övriga handlingar enligt förteckning 13.1-Målsättning för offentlig belysning daterad Förklaring ID-nummer 13.3-Blanketter för protokoll. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Beställaren kan komma att sända ut kompletterande förfrågningsunderlag. Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall förfrågan framställas till beställarens kontaktperson under anbudstiden, se AFA.121. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till beställarens kontaktperson under anbudstiden. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens kontaktperson under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. AFB.3 Anbudsgivning Det åligger anbudsgivaren att före anbudsgivning förvissa sig om arbetsområdet, angränsande vägars, byggnaders eller anläggningars utseende och belägenhet, så att han är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på arbetenas bedrivande och kostnaderna härför. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligt i tillslutet omslag och vara upprättat på svenska. Telegrafiskt anbud godtas ej. Anbud kan inte lämnas genom elektronisk post eller fax på grund av att sekretess inte kan garanteras. I förekommande fall anges samtliga för anbudet gällande kostnadspåverkande reservationer. Dessa ska vara prissatta. Icke prissatt reservation beaktas ej. Anbud ska avges exklusive lagstadgad mervärdeskatt. Prissatt sammanställd mängdförteckning ska bifogas anbudet. Den prissatta mängdförteckningens slutsumma ska överensstämma med anbudssumman. I anbudet skall följande uppgifter anges: - Anbudssumma avseende fast pris för år 1. - Uppgift om vem som besvarar förfrågningar angående anbudet - Uppgift om entreprenörarvode i % vid arbeten på löpande räkning enligt AB04 kap 6 9, punkt 8 samt entreprenörarvode för punkt 5. I entreprenörsarvodet skall även kostnader för punkterna 2, 4, 6 och 7 vara inkluderade. - Uppgift om á-pris / timme för olika yrkeskategorier och maskiner vid tilläggsarbeten enligt bifogad lista. - Uppgift om säkerhet - F.-skattebevis, ej äldre än 6 mån från anbudstidens utgång. - Uppgifter om erfarenhet/kompetens från liknande arbeten - Uppgifter om organisation, samt kvalitet- och miljöledningssystem - Objektspecifik verksamhetsplan - Uppgift om arbetsledare/ montör. - Uppgift om entreprenörens kvalitetsansvarige resp miljöansvarige för entreprenaden

15 9(22) Utöver SBEF:s reservation 2/71 och 3/92 pkt 1-2 får anbud inte innehålla reservation som kan inverka på anbudssumman, utan att i anbudet särskilt anges kostnaden för slopande av sådan reservation. AFB.311 AFB.312 Huvudanbud Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Avvikelser från huvudanbud ska tydligt anges. Kostnadspåverkande reservationer ska vara prissatta vid risk att anbudet annars inte beaktas. Sidoanbud ska redovisas så att utformning, konstruktioner som avviker från förfrågningsunderlaget klart framgår av text och ritningar. AFB.32 AFB.33 Anbudstidens utgång Anbudstidens utgång framgår av bifogad inbjudningsskrivelse. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Adressering Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks: Anbud drift och underhåll offentlig belysning Anbud sänds till: Hudiksvalls kommun Tekniska förvaltningen Gatusektionen HUDIKSVALL Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Anbudsprövning Anbudsprövning sker i enlighet med LOU-Lagen om offentlig upphandling Vid anbudsprövning kommer det anbud att antas som bedöms vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständigheter. Prövning av anbudsgivare Före upphandling, i samband med anbudsprövningen, kan beställaren komma att kontrollera att anbudsgivarna: är registrerade i arbetsgivarregistret lämnat uppbördsdeklaration lämnat arbetsgivaruppgift är registrerad hos Riksskatteverket är registrerad som mervärdesskatteskyldig har eventuella restförda oreglerade allmänna avgifter/ skatter mm

16 10(22) AFB.52 Värderingsgrunder vid prövande av anbud Vid utvärdering kommer nedanstående grundparametrar att mätas och värderas: - Pris 40 % - Organisation och teknisk kompetens 20 % - Erfarenhet från liknande arbeten 20% - Kvalitet- och miljöledningssystem 20% För grundparametrarna kommer anbudsutvärdering att göras i en skala 0 5. Med 5 som maxbetyg. Sammanvägning sker av grundparametrarna varvid maximalt antal poäng kan uppgå till: 0,40 x 5 + 0,20 x 5 + 0,20 x 5 +0,20 x 5 = 5,0 Pris värderas enligt följande: Fast pris enligt utvärderingsmall. Lägsta pris ger högsta poäng. Ett fingerat pris dubbelt så högt som det lägsta priset ger 0 poäng. Pris däremellan ges poäng i rakt fallande skala. Hänsyn kommer att tas till Á-prislistor på personal och maskiner samt procentsatser vid löpande räkning. Organisation och teknisk kompetens värderas efter: Redovisning av CV från tre stycken nyckelpersoner i organisationen samt organisationsplan kan som mest ge max 5 poäng. Varav CV från nyckelpersoner ger max 1poäng per redovisad och organisationsplan ger två poäng Erfarenhet,referenser 5 poäng värderas efter: Referenser från likvärdiga projekt utifrån detta FU sett och förteckning över de viktigaste projekten som genomförts de senaste fem åren. Kvalitets- och miljöledningssystem värderas efter: Uppvisande av Kvalitets- och miljösystem ger max 5 poäng. 5 poäng: Certifierade ISO9001 och poäng: Egen kvalitets och Miljöplan 2 poäng: Upprättande av kvalitets- eller miljöplan pågår Anbud som inte uppfyller kraven under AFB.31 kommer att förkastas. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Så snart anbudsprövning skett, underrättas alla anbudsgivare skriftligt om beslut. Tilldelningsbeslutet utgör inte accept i avtalslagens mening, utan bindande avtal träffas först sedan båda parter undertecknat ett skriftligt uppdragskontrakt. AFC AFC.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar drift- och underhållsarbeten med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. AFC.11 Kontraktshandlingar Kontrakt mellan beställare och entreprenör kommer att upprättas i form av beställningsskrivelse som skall undertecknas av båda parter

17 11(22) AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 AFC.361 Samordning av arbeten AFC.461 Garantitid för entreprenaden AFC.53 Ansvar mot tredje man AFC.541 Försäkringar under garantitiden AFC.9 Tvistelösning AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter Entreprenören skall efter anmodan kontrollera att den tekniska specifikationens mängduppgifter är riktiga med avseende på oreglerbara poster. Vid kontrollen skall mätregler i MER Anläggning 10 tillämpas. Om entreprenören får avvikande mängd som kan föranleda krav på ersättning skall han omedelbart meddela detta och kravet på ev. merersättning. Förfrågningsunderlaget i övrigt skall inte föranleda ersättningsreglering annat än för reglerbara mängder. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Syn av arbetsområdena utförs av entreprenören och beställaren före påbörjande av arbetena. Entreprenören meddelar beställaren lämplig tidpunkt för syn. Protokoll upprättas av beställaren och justeras av entreprenören. AFC.13 Förutsättningar Det åligger anbudsgivaren att före avlämnande av anbud vid besök på platsen förvissa sig om arbetsområdets beskaffenhet beträffande transportvägar, upplagsplatser, framkomlighet och andra förutsättningar som kan påverka arbetsutförandet avseende t.ex maskinval och arbetsmetoder. Entreprenören förbinder sig att endast anlita underentreprenörer som fullgjort sina skyldigheter vad gäller inbetalning av skatter och avgifter enligt lag. Om entreprenören bryter mot denna föreskrift äger beställaren rätt att häva avtalet. AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande arbeten kan förekomma inom arbetsområdet under entreprenadtiden. Nyanläggningsarbeten Beläggningsarbeten avseende planerat beläggningsunderhåll Drift och underhållsarbeten för gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser Ledningsarbeten Övrig entreprenadverksamhet ej hänförd till ovan kan komma att utföras inom entreprenadområdet Entreprenör skall i god tid meddela berörda verk om tidpunkten för planerade arbeten så att denne kan planera och utföra sina arbeten i samband med entreprenörens arbeten. Entreprenör samordnar sina arbeten med sidoentreprenören. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenören ska bedriva arbetena på sådant sätt att störningar minimeras för närliggande hus, för beställarens ordinarie verksamhet eller för annan pågående verksamhet. Öppningar för varu-, material- och persontransporter skall finnas till angränsande fastigheter under entreprenadtiden. Där nätägare el (Fortum Distribution AB) gemensamt med kommunen äger nätstationer, låser elnätsägaren kostnadsfritt upp låsta utrymmen under ordinarie arbetstid. Eventuella kostnader för upplåsning utanför ordinarie arbetstid bekostas av entreprenören.

18 12(22) AFC.134 AFC.135 AFC.14 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga va-, el- och övriga försörjningssystem får inte brytas utan tillstånd från ledningsägaren. Entreprenören skall före schaktning själv inhämta erforderliga uppgifter om befintliga kablar, rör mm i mark, bla genom kontakt med resp. ägare samt ansvara för eventuella skador gentemot dessa. Detta ansvar gäller skador som entreprenören förorsakat på bef kablar, rör mm som angivits på ritning/ text från berörda verk och /eller genom utsättning markerad på platsen. Gällande förordningar för arbeten i anslutning till spänningsförande ledning för starkström skall beaktas. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Erforderliga trafikanordningsplaner mm som erfordras för arbetena bekostas av entreprenören. Ca: 350 ljuspunkter ligger utefter Vägverkets vägar. Utefter dessa vägar erfordras alltid TMAskydd vid arbete med skylift. Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Arbetena skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg Arbetena skall bedrivas i enlighet med IFS 2009:4, bilagan Säkerhet vid arbeten på väg AFC.152 Beställarens informationsverksamhet Beställaren är huvudansvarig för information till allmänheten. Beställaren informerar genom annonsering vid entreprenadens början om att en viss entreprenör ansvarar för driften av kommunens gatubelysningsnät. Entreprenören skall ta emot synpunkter från allmänheten via telefon, besök mm och på eget initiativ kontrollera om åtgärd erfordras för att uppfylla entreprenades funktionskrav. AFC.153 Information till fastighetsägare, boende mfl I de fall fastighetsägare, boende eller andra berörs väsentligt av arbeten inom entreprenaden skall entreprenören informera dem om detta i förväg. AFC.16 AFC.161 Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Arbetena kräver godkända trafikanordningsplaner. Tillstånd för ledningsschakt i allmän platsmark krävs. Ansökan lämnas till Tekniska förvaltningen, gatusektionen i god tid före åtgärd. Vid akut åtgärd inlämnas ansökan snarast efter utfört arbete.

19 13(22) AFC.17 AFC.171 AFC.172 AFC.2 AFC.21 AFC.22 AFC.221 AFC.2212 AFC.222 AFC.2222 Anmälningar Anmälningar till myndigheter Ansvaret för samtliga erforderliga anmälningar till myndigheter och tillhörande kostnader åvilar entreprenören. Entreprenören skall innan sådana anmälningar görs kontakta byggherren om detta. Anmälningar till beställaren Vid inträffad olyckshändelse eller skada som drabbat tredje man, skall beställaren omgående meddelas. Snarast skall även en skriftlig rapport med skiss och ev. fotografier inlämnas till beställaren för kännedom. Så fort det kommer till entreprenörens kännedom att någon del av anläggningen skadats av allmänheten, t ex påkörning av belysningsstolpe, skall entreprenören dokumentera skadan med fotografi samt om möjligt ta reda på vem som orsakat skadan. Rapport lämnas därefter till beställaren. Vid arbetets bedrivande skall anmälan göras till beställaren om entreprenören befarar att normal drift kan komma att störas. Utförande Kvalitetsangivelser Om kvalitetsangivelser saknas för visst arbete, skall entreprenören förutsätta likvärdig standard som övrigt ingående material eller arbetsutförande. Slutprodukten skall vara fackmannamässig. Entreprenör som önskar begagna sig av en på beskrivning grundad rätt till utbyte av föreskrivet arbetsutförande eller föreskriven vara mot "likvärdig", skall svara för alla med utbytet förenade kostnader, t ex erforderlig omprojektering. Beställaren ensam avgör om fabrikat eller arbetsutföranden är likvärdiga Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören skall i sin verksamhet ha infört ett kvalitetssystem vars innehåll och tillämpning kan godkännas av beställaren. Vid bedömning av kvalitetssystemet utgår beställaren från tillämpliga delar av kvalitetsstandard SS-ISO 9000-serien eller likvärdig. Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenören skall lämna uppgift om sin kvalitetsansvarige för entreprenaden i anbudet. Miljöledning Entreprenören skall i sin verksamhet ha infört ett miljöledningssystem vars innehåll och tillämpning kan godkännas av beställaren. Vid bedömning av miljöledningssystemet utgår beställaren från tillämpliga delar av miljöledningssystem standard SS-ISO serien och EMAS eller likvärdig. Entreprenörens miljöansvarige Entreprenören skall lämna uppgift om sin miljöansvarige för entreprenaden i anbudet.

20 14(22) AFC.223 AFC.2232 AFC.2233 AFC.23 Kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören upprättar förslag på projektanpassad kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplan. I kvalitetsplanen skall ingå kontrollprogram. Entreprenörens miljöplan Entreprenören redovisar hur spill förhindras och omhändertagande av avfall. ÄTA-arbeten ar och tilläggsarbeten får utföras endast efter beställarens beslut. Beslut bekräftas skriftligt snarast möjligt av beställaren, se även AFC.611. Samtliga ändringar och tilläggsarbeten ska vara kostnadsreglerade innan arbetena får utföras. Anbud och à-priser för ändringar och tilläggsarbeten ska avse fast pris utan indexreglering.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28

EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 EL. TEKNISKA KONSULTBYRÅN 2010-05-28 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 1 (13) BILAGA 3 ARB.NR. 10 1962-DH HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1,

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförande av utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ADMINISTRATIVA

Läs mer

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB

Administrativa Föreskrifter. För underhåll 2007-12-21. Förbo AB Administrativa Föreskrifter För underhåll 2007-12-21 Förbo AB 2007-12-21 AF/1 Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. AF AFA AFA.11 ADMINISTRATIVA ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Förbo

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 10 Månstadfiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 10 För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Finnekumla fiber Ekonomisk Förening 1 av 8 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-,

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Grövelsjön 2014-02-25 AF-beskrivning 2014-02-25 sida 1 av 11 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27

Upprättad 2012-01-08 av Peter Nilsson VETAB Rev datum 2012-02-27 Handling Sidantal 2012/ Nybyggnad av Högreservoar och tryckstegring i Sjunnen Vetlanda kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Administrativa Föreskrifter för utförandeentreprenad byggnadsarbeten Upprättad av Peter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UTFÖRANDEENTREPRENAD NY VENTILATION SOCITETSHUSET UTÖ Dnr: SSL 1.3:220/15 2015-10-09 AB Utö Havsbad INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan. Ombyggnad av gården Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården Administrativa föreskrifter för utförandeentreprenad Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-2-07 SVEN A HERMELIN AB TRÄDGÅRDS- OCH LANDSKAPSARKITEKTER

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv

Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2, hus A och A1. Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Handling 6.1 Sidantal 21 Etapp 2, hus A och A1 6.1 Administrativa föreskrifter - Bygg, Måla, Golv Upprättad av Erika Sturk, Tyréns AB Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD ENLIGT ABT 06 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(9) Projekt: Renovering av tak Pnr: 3207227 Objekt: Gullstrandsskolan i Landskrona Upprättad: OR Granskad: Beställare: Landskrona stad, Mattias Wallin Datum:2010-11-30 Rev: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17

Hargs Hamn AB. Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. För utförandeentreprenad. Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Handling [handlingsnr] Sidantal 17 Hargs Hamn AB Asfaltering 2015-2017 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För utförandeentreprenad Upprättad Rev:A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Förnyelse av vattenledning 1/ 25 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Personuppgifter AFA.12 Beställare Trelleborgs kommun

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20. Upprättad av Pia Hedenstedt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Diarienummer: SSL 1.3:350/13 Ramavtal avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader Område 1 Norra skärgården Total- och utförandeentreprenad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-01- 20 Upprättad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6.

STORHEDEN 1:55. Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation. Handling 6.6. Handling 6.6 Sidantal 22 STORHEDEN 1:55 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - VENTILATION Totalentreprenad Ventilation Upprättad av Reviderad av Erik Lundkvist Galären i Luleå AB Bet Ändringen

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4. Byte av fönster mm 1(27) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1(27) 2012-04-16 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Fastighet: Kv Måsen 1 Lilla Torget 4 Objekt: Entreprenadform: Byte av fönster mm Totalentreprenad. För entreprenaden gäller Allmänna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SÄFFLEBOSTÄDER AB OMBYGGNAD AV VÄRMESYSTEM BERGVÄRMEINSTALLATION SÄTERIVÄGEN 17 OCH 21 SÄFFLE ADMINISTRATIVA

Läs mer

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS

SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS VILHELMINA KOMMUN TREAN-PROJEKTET UNDERLAG ANBUD FÖRLÄGGNING AV OPTORÖR / OPTOFIBER OSN TREANPROJEKTET SKOG&MARK GRÖNFJÄLL MESELEFORS TREANPROJEKTET I VILHELMINA PROJEKTÄGARE VILHELMINA KOMMUN REFERENSNUMMER:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Administrativa Föreskrifter Handling 9.1 Generalentreprenad Till- och ombyggnad av Centralkök-Åbyskolan Klippans kommun Förfrågningsunderlag Upprättad av Fastighetsavdelningen Klippans Kommun Administrativa

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele.

Växjö kommun. Nöbbele 1:15. Totalentreprenad. Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Ombyggnad Ekgården Värends Nöbbele. Handling 05.1 Sidantal 23 Växjö kommun Totalentreprenad Administrativa föreskrifter FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 2008-06-03 LÄROVERKET 1 OSKARSHAMN VALLHALLASKOLAN UTBYTE AV GYMNASTIKGOLV ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2008-06-03 OSKARSHAMN 2008-06-03 OSKARSHAMNS KOMMUN, TEKNISKA KONTORET, FASTIGHETSAVDELNINGEN

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år.

Uppvidinge kommun. Administrativa Föreskrifter. Totalentreprenad Asfaltbeläggning. Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Asfaltbeläggning Entreprenaden avser 2010-2011 med möjlighet till förlängning 2 år. Datum: 2009-11-10 Innehåll Administrativa Föreskrifter 2 (38) AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UTFÖRANDEENTREPRENAD Upphöjd korsning Lundavägen-Alnarpsvägen Dnr: 2010:14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättad efter AF AMA 07 Handling 10 Malmö 2010-09-15 Administrativa Föreskrifter,

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 17 Husarö Samfällighetsförening GA:6 Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Dat: Bild tagen 2007-02-18 Totalentreprenad avseende uppförande av kaj i anslutning till Husarö

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering

Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Lindholmen 30 Hörby 42:16 Hörby Kommun Lindholmen 30 och Hörby 42:16 - Hörby PCB sanering Förfrågningsunderlag dat: 2015-01-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Handling 00, UF (FU 2000) UTFÖRANDEENTREPRENAD Avseende Sida 1 (13) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om objektet... 4 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 4 UFB.1

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM

INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM MÖRLUNDA 7:28, 7:39, 7:41 och 7:44, MÖRLUNDA Hultsfreds kommun INSTALLATION AV FLIS- OCH PELLETSPANNA, FLISFICKA, KULVERT MM Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-05-03 Dessa administrativa

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Renovering av ekonomibyggnad på fastighet Tiskaretjärn 1:16 i Sunne Kommun. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. 1 (21) RENOVERING AV EKONOMIBYGGNAD PÅ TISKARETJÄRN 1:16 I SUNNE KOMMUN Sid 2. Allmän orientering 4. Upphandlingsföreskrifter 9. Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad 18. Allmänna arbeten och hjälpmedel

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Byggnad för omlastning av organiskt avfall

Byggnad för omlastning av organiskt avfall Byggnad för omlastning av organiskt avfall AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2009-10-26 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF-AMA 07 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.12

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11

ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten 2014-07-11 Mark-, va-, gatu- och beläggningsarbeten i Övertorneå kommun Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Polismyndigheten i Norrbotten 06.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Status Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 22st Datum Luleå Revidering Rev. Datum

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15. AB Bostäder i Borås KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE KV. MUSSERONEN MFL. UTVÄNDIGT MÅLERIARBETE Sjöbo, Göta, Trandared, Hulta Hässleholmen, Norrmalm, Norrby ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-02-15 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Byte av frånluftsfläktar. Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Byte av frånluftsfläktar Alingsåsvägen 40-46 Skånegatan 9-19 Rundeln 15-21 Varbergsvägen 35-41 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD 2013-05-31 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STENORSVÄGEN Detaljprojektering ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER (Ansluter till AF konsult 10) DATUM 2011-12-16 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF, RAMAVTAL TILL FASTIG- HETSUNDERHÅLL 2011-2012 OLOFSTRÖM C:\Documents and Settings\jennie\Lokala inställningar\temporary Internet Files\Content.Outlook\F2XUCTEA\AF Ramavtalfastighetsunderhåll.doc

Läs mer

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad

Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad 1(13) Stadsbyggnadsförvaltningen Ramavtal konsultuppdrag Landskrona Stad Administrativa Föreskrifter (Ansluter till AMA AF 10) 2011-12-05 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD Duvan 7, Borås Sturegatan 15-19, Torstensgatan 34-36 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD 2013-03-01 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄTTSBLAD

Läs mer