DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN"

Transkript

1 Hudiksvalls kommun DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD MED FUNKTIONSKRAV Handläggare: Roland Wallström

2 Målsättning för offentlig belysning 1 Administrativa föreskrifter 2 Teknisk specifikation 3 Skötselanvisningar 4 Ritningar enligt förteckning 5 Bilagor. Förklaring ID-nummer. Blanketter för protokoll 6

3 1(4) Inledning Grundpelarna i Tekniska förvaltningens målformulering är att Hudiksvall ska vara en säker, ren och vacker stad. För att uppfylla det första målet, en säker stad, krävs att staden upplevs som säker även under dygnets mörka timmar. Den offentliga belysningen utgör för detta den viktigaste ingrediensen. Det övergripande målet för den offentliga belysningen är därmed att bibehålla en hög trafiksäkerhet samt att ge Hudiksvallsborna den trivsel och trygghet som behövs i parker, på gågator och torg. Det gäller inte bara att se hur man ska röra sig, belysningen ska också vara behaglig att vistas i och beskriva omgivningen på ett vackert sätt. Uterummets belysning ska i första hand ge orientering om omgivningens förhållande både av funktionell och estetisk art. Belysningen ska på sina vilkor ersätta dagsljuset. Den ska skapa rum och riktningar och spela med ljus i mörker. Det intressanta är inte alltid att uterummet är upplyst utan ofta hur det är upplyst. Mål: Upplysa Bli upplyst INDIVIDORIENTERAD Trygghet Säkerhet Orienterbarhet Skönhet OBJEKTORIENTERAD Annonsera Ljussätta Skapa effekter Belysningen bör med andra ord vara olika beroende på vilken plats man vill belysa och vilket syfte man har med att belysa. Tekniska förvaltningen skiljer här mellan trafikbelysning och miljöbelysning. Målsättning för de olika typerna av belysning skiljer sig och därmed också platserna för var de olika belysningarna ska förekomma.

4 2(4) TRAFIKBELYSNING God trafikbelysning erhålles genom hög belysningsnivå och jämn belysning av körbanan för att ge trafikanterna god sikt. Det innebär låg synnedsättande bländningsgrad. Det innebär armaturer med hög avskärmningsgrad. Det är krav på god orienterbarhet och säkerhet som framförallt styr belysningen av stadens trafikrum. God trafikbelysning krävs för: Trafikleder Både trafiktäthet och hastigheterna är höga. Detta kräver en mycket hög belysningsstandard för att erhålla trafiksäkerhet. Infartsvägar Trafiktätheten är mycket stor och hastigheterna tämligen höga. För att erhålla god trafiksäkerhet ställs höga krav på god belysning. Huvudgator Trafiken är tätt både på körbanor och på trottoarer. Den täta biltrafiken kräver god trafikbelysning och det gör den intensiva strömmen av fotgängare också. Stadsgator Tekniska förvaltningen eftersträvar en jämn gatubelysning med väl upplysta övergångsställen. Trottoarerna ska ha god belysning med förmåga att belysa både människor och föremål på ett naturligt sätt. Cyklister ska kunna färdas tryggt längs gatan. Cykelstråk Speciellt när cykelstråken korsar andra trafikslag krävs god belysning för att minska konflikter och olyckrisker.

5 MILJÖBELYSNING 3(4) God miljöbelysning erhålls genom samspel mellan ljus och skugga. Det är reflexer, speglingar och glitter. Det är trevliga armaturer och effektfulla arrangemang. Belysningen ska vara anpassad till människans rörelse och verksamhet och vara känslomässigt stimulerande. Den ska anpassas till uterummets form och vara ett tillskott till både närmiljön och staden som helhet. Ljusfärgen ska ha en neutral färgton och god färgåtergivning. Tekniska förvaltningens miljöbelysning bör samverka och samspela med annan sådan, t.ex. fasadbelysning av stadens representativa och karakteristiska byggnader likväl som med det ljus som avges från stadens byggnader. Det är kraven på trygghet, orienterbarhet och skönhet som i första hand är vägledande för utformningen av miljöbelysningen i staden. God miljöbelysning ska finnas på eller i: Gågator och torg Hudiksvalls centrala uterum ska behandlas med stor omsorg också vad gäller belysning. Valet av belysning är en del av att ge stadens sin egen specifika särprägel. Belysningsstolpe och armatur är dessutom ett viktigt inslag i stadens utrustning även under dygnets ljusa timmar. Här krävs dessutom extra omsorg vad gäller underhåll och rengöring. Parker Parkerna ska få nytt liv efter mörkrets inbrott. Det ska kännas tryggt att färdas genom och ge god orienterbarhet samtidigt som ljuset ska framhäva parkernas grönska. Detta är extra viktigt i stadens finparker där stor omsorg läggs på val av armatur och val av ljuskälla. Villagator Lokalgator i småhusområden har inte lika höga krav på trafikbelysning ur bilisternas synvinkel. Efter mörkrets inbrott passerar bara enstaka bilar här. Fortfarande eftersträvas en jämn belysning. Cyklister och gångtrafikanter behöver bra ljus för att se och känna sig trygga.

6 4(4) ÖVERORDNADE PRIORITERINGAR Inom trafikbelysningen prioriteras vägnätet (trafikleder och infartsvägar) samt gång- och cykelvägar. Det är dessutom mycket viktigt att belysningen i ökad utsträckning anpassas efter trafikintensiteten och därmed också behovet av belysning. För miljöbelysningen prioriteras i första hand de mest publika stadsrummen, gågatan, kanalen, Fiskarstan, Hamnen, Lilla kyrkogatan, Möljen och Hudiksvalls fem viktiga finparker, Kärleksstigen, Bergmansparken, Teaterparken, Kanalparken och Rådhusparken. Särskild uppmärksamhet bör dessutom ges för de miljöer där kraven på trafikbelysning och miljöbelysning förenas. Dessa platser illustreras bäst av den minirondell (Björnmyra rondellen) som byggdes 1993.

7 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 4 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 4 AFA.1 Personuppgifter... 4 AFA.11 Byggherre... 4 AFA.12 Beställare... 4 AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden... 4 AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet... 4 AFA.13 Projektörer... 5 AFA.15 Nätägare... 5 AFA.151 Nätägare va... 5 AFA.152 Nätägare värme... 5 AFA.153 Nätägare gas... 5 AFA.155 Nätägare el... 5 AFA.156 Nätägare tele... 6 AFA.157 Nätägare kabel-tv... 6 AFA.2 Orientering om objektet... 6 AFA.21 Översiktlig information om objektet... 6 AFA.22 Objektets läge... 6 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 6 AFB.1 Former för upphandling... 6 AFB.11 Upphandlingsförfarande... 6 AFB.12 Entreprenadform... 6 AFB.13 Ersättningsform... 7 AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen... 7 AFB.2 Förfrågningsunderlag... 7 AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag... 7 AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag... 7 AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag... 8 AFB.3 Anbudsgivning... 8 AFB.31 Anbuds form och innehåll... 8 AFB.311 Huvudanbud... 9 AFB.312 Sidoanbud... 9 AFB.32 Anbudstidens utgång... 9 AFB.33 Anbuds giltighetstid... 9 AFB.34 Adressering... 9 AFB.4 Anbudsöppning... 9 AFB.5 Anbudsprövning... 9 AFB.51 Prövning av anbudsgivare... 9 AFB.52 Värderingsgrunder vid prövande av anbud...10 AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud...10 AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD...10 AFC.1 Omfattning...10 AFC.11 Kontraktshandlingar...10 AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter...11 AFC.122 Syn före påbörjande av arbete...11 AFC.13 Förutsättningar...11 AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten...11 AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet...11 AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader...12 AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik...12 AFC.152 Beställarens informationsverksamhet...12 AFC.153 Information till fastighetsägare, boende mfl...12 AFC.16 Tillstånd m m...12 AFC.161 Tillstånd från myndigheter...12

8 2(22) AFC.17 Anmälningar...13 AFC.171 Anmälningar till myndigheter...13 AFC.172 Anmälningar till beställaren...13 AFC.2 Utförande...13 AFC.21 Kvalitetsangivelser...13 AFC.22 Kvalitets- och miljöarbete...13 AFC.221 Kvalitetsledning...13 AFC.2212 Entreprenörens kvalitetsansvarige...13 AFC.222 Miljöledning...13 AFC.2222 Entreprenörens miljöansvarige...13 AFC.223 Kvalitets- och miljöplan...14 AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan...14 AFC.2233 Entreprenörens miljöplan...14 AFC.23 ÄTA-arbeten...14 AFC.24 Tillhandahållande av handlingar...15 AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden...15 AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden...15 AFC.26 Varor m m...15 AFC.261 Varor från entreprenören...15 AFC.3 Organisation...15 AFC.31 Ombud m fl under entreprenadtiden...15 AFC.311 Beställarens ombud...15 AFC.342 Arbetsledning...16 AFC.35 Kontroll och provning...16 AFC.351 Kontroll...16 AFC.36 Samordning...16 AFC.361 Samordning av arbeten...16 AFC.3641 Ansvar för byggarbetsmiljö...16 AFC.3643 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (Bas-U)...16 AFC.37 Dagbok...16 AFC.38 Uppmätning...16 AFC.4 Tider...16 AFC.41 Tidplan...16 AFC.42 Igångsättningstid...17 AFC.43 Deltider...17 AFC.44 Färdigställandetider...17 AFC.46 Garantitid...17 AFC.461 Garantitid för entreprenaden...17 AFC.5 Ansvar...17 AFC.511 Vite vid försening...17 AFC.513 Vite vid skada på vegetation...17 AFC.516 Särskilt vite...17 AFC.53 Ansvar mot tredje man...17 AFC.54 Försäkring...17 AFC.541 Försäkringar under garantitiden...17 AFC.6 Ekonomi...18 AFC.61 Ersättning...18 AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten...18 AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder...18 AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader...18 AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)...18 AFC.6141 Ersättning för vinterarbeten...19 AFC.62 Betalning...19 AFC.622 Betalningsplan...19 AFC.623 Förskott...19 AFC.624 Fakturering...19 AFC.625 Dröjsmålsränta...19

9 3(22) AFC.63 Säkerhet...19 AFC.631 Säkerhet till beställaren...19 AFC.711 Besiktningsplan...19 AFC.713 Slutbesiktning...20 AFC.72 Besiktningsman...20 AFC.8 Hävande...20 AFC.9 Tvistelösning...20 AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL...20 AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel...20 AFH.2 Bodar...20 AFH.3 Tillfällig väg och plan...20 AFH.4 Tillfällig el- och va-försörjning m m...20 AFH.5 Skydd av arbete och egendom m m...21 AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt m m...21 AFH.53 Skydd av vegetation...21 AFH.55 Skydd av egendom...21 AFH.6 Tillfälliga konstruktioner...21 AFH.56 Tillfällig inhägnad...21 AFH.62 Arbetarskyddsanordningar...21 AFH.8 Redskap och verktyg...21 AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel...21 AFJ ALLMÄNNA ARBETEN...21 AFJ.4 Skyddsåtgärder...21 AFJ.7 Länshållning, renhållning, rengöring m m...22 AFJ.71 Länshållning...22 AFJ.752 Slutrengöring...22 AFJ.8 INMÄTNING OCH UTSÄTTNING...22

10 4(22) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser AB 04 för Byggnads-, Anläggnings- och Installationsarbeten Dessa Administrativa föreskrifter har samma koder och rubriker som AMA AF 07 samt Råd och anvisningar till denna. Föreskrifter i AF AMA gäller för denna entreprenad endast i de fall de åberopas i förfrågningsunderlaget eller då aktuell föreskrift finns införd i dessa Administrativa föreskrifter. AFA AFA.1 AFA.11 AFA.12 AFA.121 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Byggherre Hudiksvall kommun Hudiksvall Beställare Tekniska förvaltningen Hudiksvall Besöksadress, Håstaängsvägen 2, Hudiksvall Telefon: Fax: Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud är Förvaltningschef Jan Kroppegård AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Roland Wallström Telefon: , mobil E-post:

11 5(22) AFA.13 Projektörer Tekniska förvaltningen, gatusektionen Handläggare Roland Wallström Telefon: , mobil Fax: E-post: AFA.15 AFA.151 AFA.152 Nätägare Hudiksvalls kommun, tekniska förvaltningen, äger den offentliga belysningen inklusive elkabel fram till inkopplingspunkterna. Nätägare va Tekniska förvaltningen Va-ledningar Överbergevägen Hudiksvall Handläggare: Lars Anders Wiberg, tel , Nätägare värme Värmevärden AB Östanbräcksvägen Hudiksvall Kontaktperson: Thomas Nordin tel: AFA.153 AFA.155 Nätägare gas Tekniska förvaltningen, avfall Avfallsstation Ulvberget Handläggare: Pär Norberg, , Nätägare el Fortum Distribution AB Box 33, Arbrå Handläggare: Bengt Ollas, , Kabelanvisning: Fortum Distribution AB, Vägverket Region Mitt Box Gävle Handläggare (belysning): Hans Hållén , Kabelanvisning: Infratek Sverige AB Roger Lönnberg Hudiksvalls kommun (gatubelysning) Gatubelysning, Elkabel Håstaängsvägen Hudiksvall Handläggare: Roland Wallström, ,

12 6(22) Kabelanvisning: Infratek, Roger Lönnberg, AFA.156 Nätägare tele TELE Telia Sonera AB Antennvägen Sundsvall Kontaktperson: Roger Bergman tel: Kabelanvisning ELTEL Network tel: AFA.157 Nätägare kabel-tv Datametrix AB Servicedirigeringen Nitarevägen 3, Karlskoga Handläggare: Stefan Gustavsson, Kabelanvisning: Elektra AB AFA.2 AFA.21 Orientering om objektet Översiktlig information om objektet Entreprenaden omfattar drift och underhåll av offentlig belysning. I projektet ingår förebyggande underhåll, felavhjälpning, besiktning, kabelanvisning, visst deltagande i projektering och vissa kostnadsbedömningar vid ny- och ombyggnationer. Sköta regress och fakturering gentemot trafikförsäkringsföreningen när det gäller trafikskador på kommunens gatubelysningsanläggning. ar och utbyte av komponenter på anläggningen protokollförs och kopia delges beställaren kontinuerligt. Det mesta av kommunens kvicksilverarmaturer har bytts ut till Philips Selenium SGP340 med kombireaktor Na 50/70 som ljuskälla. AFA.22 AFB AFB.1 AFB.11 AFB.12 Objektets läge Objektet är beläget inom orterna Hudiksvall, Iggesund, Njutånger, Enånger, Sörforsa, Näsviken, Delsbo, Bjuråker och Friggesund. Arbetets omfattning framgår av till förfrågningsunderlaget hörande handlingar. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LOU. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. Former för upphandling Upphandlingsförfarande Upphandling sker som förenklad upphandling. Anbud kan dock antas utan föregående förhandling. Upphandlande myndighet är Hudiksvalls kommun. Entreprenadform Utförandeentreprenad med funktionskrav.

13 7(22) AFB.13 AFB.15 AFB.2 AFB.21 Ersättningsform Anbudet skall vara fast pris med indexreglering enl AFC.614. Förutsättningar för upphandlingen - Upphandling kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut tas av kommunen. - Anbudsgivare ska vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdesskatt. - Beställaren är ej skyldig att betala ersättning till anbudsgivare på grund av utebliven upphandling av entreprenadarbetena. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Inbjudan till anbudsgivning med komplett förfrågningsunderlag annonseras i upphandlingssystemet Visma Tendsign, sökväg Förfrågningsunderlaget erhålls även i CD-format efter intresseanmälan, från Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Roland Wallström, tel: Förfrågningsunderlaget finns även på kommunens hemsida, sökväg Anbudsgivare skall före avgivande kontrollera att komplett förfrågningsunderlag enligt AFB.22 erhållits.. AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag Förteckningen är upprättad enligt AB 04 kap 1 3 med motsvarande koder angivna. Förfrågningsunderlaget består av inbjudningsbrev samt följande handlingar: *Handlingar som inte bifogas ar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i Administrativa Föreskrifter, AFC * Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader(bifogas ej) 06* Mät- och ersättningsregler MER Anläggning 10 (Bifogas ej). 09 Administrativa Föreskrifter, AF daterade Teknisk specifikation samt skötselanvisningar daterade

14 8(22) 12 Ritningar enligt förteckning daterad Övriga handlingar enligt förteckning 13.1-Målsättning för offentlig belysning daterad Förklaring ID-nummer 13.3-Blanketter för protokoll. AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag Beställaren kan komma att sända ut kompletterande förfrågningsunderlag. Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall förfrågan framställas till beställarens kontaktperson under anbudstiden, se AFA.121. Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till beställarens kontaktperson under anbudstiden. Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens kontaktperson under anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. AFB.3 Anbudsgivning Det åligger anbudsgivaren att före anbudsgivning förvissa sig om arbetsområdet, angränsande vägars, byggnaders eller anläggningars utseende och belägenhet, så att han är fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på arbetenas bedrivande och kostnaderna härför. AFB.31 Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligt i tillslutet omslag och vara upprättat på svenska. Telegrafiskt anbud godtas ej. Anbud kan inte lämnas genom elektronisk post eller fax på grund av att sekretess inte kan garanteras. I förekommande fall anges samtliga för anbudet gällande kostnadspåverkande reservationer. Dessa ska vara prissatta. Icke prissatt reservation beaktas ej. Anbud ska avges exklusive lagstadgad mervärdeskatt. Prissatt sammanställd mängdförteckning ska bifogas anbudet. Den prissatta mängdförteckningens slutsumma ska överensstämma med anbudssumman. I anbudet skall följande uppgifter anges: - Anbudssumma avseende fast pris för år 1. - Uppgift om vem som besvarar förfrågningar angående anbudet - Uppgift om entreprenörarvode i % vid arbeten på löpande räkning enligt AB04 kap 6 9, punkt 8 samt entreprenörarvode för punkt 5. I entreprenörsarvodet skall även kostnader för punkterna 2, 4, 6 och 7 vara inkluderade. - Uppgift om á-pris / timme för olika yrkeskategorier och maskiner vid tilläggsarbeten enligt bifogad lista. - Uppgift om säkerhet - F.-skattebevis, ej äldre än 6 mån från anbudstidens utgång. - Uppgifter om erfarenhet/kompetens från liknande arbeten - Uppgifter om organisation, samt kvalitet- och miljöledningssystem - Objektspecifik verksamhetsplan - Uppgift om arbetsledare/ montör. - Uppgift om entreprenörens kvalitetsansvarige resp miljöansvarige för entreprenaden

15 9(22) Utöver SBEF:s reservation 2/71 och 3/92 pkt 1-2 får anbud inte innehålla reservation som kan inverka på anbudssumman, utan att i anbudet särskilt anges kostnaden för slopande av sådan reservation. AFB.311 AFB.312 Huvudanbud Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud Avvikelser från huvudanbud ska tydligt anges. Kostnadspåverkande reservationer ska vara prissatta vid risk att anbudet annars inte beaktas. Sidoanbud ska redovisas så att utformning, konstruktioner som avviker från förfrågningsunderlaget klart framgår av text och ritningar. AFB.32 AFB.33 Anbudstidens utgång Anbudstidens utgång framgår av bifogad inbjudningsskrivelse. Anbuds giltighetstid Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. AFB.34 AFB.4 AFB.5 AFB.51 Adressering Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks: Anbud drift och underhåll offentlig belysning Anbud sänds till: Hudiksvalls kommun Tekniska förvaltningen Gatusektionen HUDIKSVALL Anbudsöppning Sluten anbudsöppning tillämpas. Anbudsprövning Anbudsprövning sker i enlighet med LOU-Lagen om offentlig upphandling Vid anbudsprövning kommer det anbud att antas som bedöms vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständigheter. Prövning av anbudsgivare Före upphandling, i samband med anbudsprövningen, kan beställaren komma att kontrollera att anbudsgivarna: är registrerade i arbetsgivarregistret lämnat uppbördsdeklaration lämnat arbetsgivaruppgift är registrerad hos Riksskatteverket är registrerad som mervärdesskatteskyldig har eventuella restförda oreglerade allmänna avgifter/ skatter mm

16 10(22) AFB.52 Värderingsgrunder vid prövande av anbud Vid utvärdering kommer nedanstående grundparametrar att mätas och värderas: - Pris 40 % - Organisation och teknisk kompetens 20 % - Erfarenhet från liknande arbeten 20% - Kvalitet- och miljöledningssystem 20% För grundparametrarna kommer anbudsutvärdering att göras i en skala 0 5. Med 5 som maxbetyg. Sammanvägning sker av grundparametrarna varvid maximalt antal poäng kan uppgå till: 0,40 x 5 + 0,20 x 5 + 0,20 x 5 +0,20 x 5 = 5,0 Pris värderas enligt följande: Fast pris enligt utvärderingsmall. Lägsta pris ger högsta poäng. Ett fingerat pris dubbelt så högt som det lägsta priset ger 0 poäng. Pris däremellan ges poäng i rakt fallande skala. Hänsyn kommer att tas till Á-prislistor på personal och maskiner samt procentsatser vid löpande räkning. Organisation och teknisk kompetens värderas efter: Redovisning av CV från tre stycken nyckelpersoner i organisationen samt organisationsplan kan som mest ge max 5 poäng. Varav CV från nyckelpersoner ger max 1poäng per redovisad och organisationsplan ger två poäng Erfarenhet,referenser 5 poäng värderas efter: Referenser från likvärdiga projekt utifrån detta FU sett och förteckning över de viktigaste projekten som genomförts de senaste fem åren. Kvalitets- och miljöledningssystem värderas efter: Uppvisande av Kvalitets- och miljösystem ger max 5 poäng. 5 poäng: Certifierade ISO9001 och poäng: Egen kvalitets och Miljöplan 2 poäng: Upprättande av kvalitets- eller miljöplan pågår Anbud som inte uppfyller kraven under AFB.31 kommer att förkastas. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Så snart anbudsprövning skett, underrättas alla anbudsgivare skriftligt om beslut. Tilldelningsbeslutet utgör inte accept i avtalslagens mening, utan bindande avtal träffas först sedan båda parter undertecknat ett skriftligt uppdragskontrakt. AFC AFC.1 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD Omfattning Entreprenaden omfattar drift- och underhållsarbeten med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. AFC.11 Kontraktshandlingar Kontrakt mellan beställare och entreprenör kommer att upprättas i form av beställningsskrivelse som skall undertecknas av båda parter

17 11(22) AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04 AFC.361 Samordning av arbeten AFC.461 Garantitid för entreprenaden AFC.53 Ansvar mot tredje man AFC.541 Försäkringar under garantitiden AFC.9 Tvistelösning AFC.113 Entreprenörens kontroll av mängduppgifter Entreprenören skall efter anmodan kontrollera att den tekniska specifikationens mängduppgifter är riktiga med avseende på oreglerbara poster. Vid kontrollen skall mätregler i MER Anläggning 10 tillämpas. Om entreprenören får avvikande mängd som kan föranleda krav på ersättning skall han omedelbart meddela detta och kravet på ev. merersättning. Förfrågningsunderlaget i övrigt skall inte föranleda ersättningsreglering annat än för reglerbara mängder. AFC.122 Syn före påbörjande av arbete Syn av arbetsområdena utförs av entreprenören och beställaren före påbörjande av arbetena. Entreprenören meddelar beställaren lämplig tidpunkt för syn. Protokoll upprättas av beställaren och justeras av entreprenören. AFC.13 Förutsättningar Det åligger anbudsgivaren att före avlämnande av anbud vid besök på platsen förvissa sig om arbetsområdets beskaffenhet beträffande transportvägar, upplagsplatser, framkomlighet och andra förutsättningar som kan påverka arbetsutförandet avseende t.ex maskinval och arbetsmetoder. Entreprenören förbinder sig att endast anlita underentreprenörer som fullgjort sina skyldigheter vad gäller inbetalning av skatter och avgifter enligt lag. Om entreprenören bryter mot denna föreskrift äger beställaren rätt att häva avtalet. AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten Följande arbeten kan förekomma inom arbetsområdet under entreprenadtiden. Nyanläggningsarbeten Beläggningsarbeten avseende planerat beläggningsunderhåll Drift och underhållsarbeten för gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser Ledningsarbeten Övrig entreprenadverksamhet ej hänförd till ovan kan komma att utföras inom entreprenadområdet Entreprenör skall i god tid meddela berörda verk om tidpunkten för planerade arbeten så att denne kan planera och utföra sina arbeten i samband med entreprenörens arbeten. Entreprenör samordnar sina arbeten med sidoentreprenören. AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet Entreprenören ska bedriva arbetena på sådant sätt att störningar minimeras för närliggande hus, för beställarens ordinarie verksamhet eller för annan pågående verksamhet. Öppningar för varu-, material- och persontransporter skall finnas till angränsande fastigheter under entreprenadtiden. Där nätägare el (Fortum Distribution AB) gemensamt med kommunen äger nätstationer, låser elnätsägaren kostnadsfritt upp låsta utrymmen under ordinarie arbetstid. Eventuella kostnader för upplåsning utanför ordinarie arbetstid bekostas av entreprenören.

18 12(22) AFC.134 AFC.135 AFC.14 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader Befintliga va-, el- och övriga försörjningssystem får inte brytas utan tillstånd från ledningsägaren. Entreprenören skall före schaktning själv inhämta erforderliga uppgifter om befintliga kablar, rör mm i mark, bla genom kontakt med resp. ägare samt ansvara för eventuella skador gentemot dessa. Detta ansvar gäller skador som entreprenören förorsakat på bef kablar, rör mm som angivits på ritning/ text från berörda verk och /eller genom utsättning markerad på platsen. Gällande förordningar för arbeten i anslutning till spänningsförande ledning för starkström skall beaktas. Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik Erforderliga trafikanordningsplaner mm som erfordras för arbetena bekostas av entreprenören. Ca: 350 ljuspunkter ligger utefter Vägverkets vägar. Utefter dessa vägar erfordras alltid TMAskydd vid arbete med skylift. Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm Arbetena skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg Arbetena skall bedrivas i enlighet med IFS 2009:4, bilagan Säkerhet vid arbeten på väg AFC.152 Beställarens informationsverksamhet Beställaren är huvudansvarig för information till allmänheten. Beställaren informerar genom annonsering vid entreprenadens början om att en viss entreprenör ansvarar för driften av kommunens gatubelysningsnät. Entreprenören skall ta emot synpunkter från allmänheten via telefon, besök mm och på eget initiativ kontrollera om åtgärd erfordras för att uppfylla entreprenades funktionskrav. AFC.153 Information till fastighetsägare, boende mfl I de fall fastighetsägare, boende eller andra berörs väsentligt av arbeten inom entreprenaden skall entreprenören informera dem om detta i förväg. AFC.16 AFC.161 Tillstånd m m Tillstånd från myndigheter Arbetena kräver godkända trafikanordningsplaner. Tillstånd för ledningsschakt i allmän platsmark krävs. Ansökan lämnas till Tekniska förvaltningen, gatusektionen i god tid före åtgärd. Vid akut åtgärd inlämnas ansökan snarast efter utfört arbete.

19 13(22) AFC.17 AFC.171 AFC.172 AFC.2 AFC.21 AFC.22 AFC.221 AFC.2212 AFC.222 AFC.2222 Anmälningar Anmälningar till myndigheter Ansvaret för samtliga erforderliga anmälningar till myndigheter och tillhörande kostnader åvilar entreprenören. Entreprenören skall innan sådana anmälningar görs kontakta byggherren om detta. Anmälningar till beställaren Vid inträffad olyckshändelse eller skada som drabbat tredje man, skall beställaren omgående meddelas. Snarast skall även en skriftlig rapport med skiss och ev. fotografier inlämnas till beställaren för kännedom. Så fort det kommer till entreprenörens kännedom att någon del av anläggningen skadats av allmänheten, t ex påkörning av belysningsstolpe, skall entreprenören dokumentera skadan med fotografi samt om möjligt ta reda på vem som orsakat skadan. Rapport lämnas därefter till beställaren. Vid arbetets bedrivande skall anmälan göras till beställaren om entreprenören befarar att normal drift kan komma att störas. Utförande Kvalitetsangivelser Om kvalitetsangivelser saknas för visst arbete, skall entreprenören förutsätta likvärdig standard som övrigt ingående material eller arbetsutförande. Slutprodukten skall vara fackmannamässig. Entreprenör som önskar begagna sig av en på beskrivning grundad rätt till utbyte av föreskrivet arbetsutförande eller föreskriven vara mot "likvärdig", skall svara för alla med utbytet förenade kostnader, t ex erforderlig omprojektering. Beställaren ensam avgör om fabrikat eller arbetsutföranden är likvärdiga Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören skall i sin verksamhet ha infört ett kvalitetssystem vars innehåll och tillämpning kan godkännas av beställaren. Vid bedömning av kvalitetssystemet utgår beställaren från tillämpliga delar av kvalitetsstandard SS-ISO 9000-serien eller likvärdig. Entreprenörens kvalitetsansvarige Entreprenören skall lämna uppgift om sin kvalitetsansvarige för entreprenaden i anbudet. Miljöledning Entreprenören skall i sin verksamhet ha infört ett miljöledningssystem vars innehåll och tillämpning kan godkännas av beställaren. Vid bedömning av miljöledningssystemet utgår beställaren från tillämpliga delar av miljöledningssystem standard SS-ISO serien och EMAS eller likvärdig. Entreprenörens miljöansvarige Entreprenören skall lämna uppgift om sin miljöansvarige för entreprenaden i anbudet.

20 14(22) AFC.223 AFC.2232 AFC.2233 AFC.23 Kvalitets- och miljöplan Entreprenörens kvalitetsplan Entreprenören upprättar förslag på projektanpassad kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplan. I kvalitetsplanen skall ingå kontrollprogram. Entreprenörens miljöplan Entreprenören redovisar hur spill förhindras och omhändertagande av avfall. ÄTA-arbeten ar och tilläggsarbeten får utföras endast efter beställarens beslut. Beslut bekräftas skriftligt snarast möjligt av beställaren, se även AFC.611. Samtliga ändringar och tilläggsarbeten ska vara kostnadsreglerade innan arbetena får utföras. Anbud och à-priser för ändringar och tilläggsarbeten ska avse fast pris utan indexreglering.

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION

TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING. Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION TUMBA BRUKSMUSEUM UPPHANDLINGSKLASSIFICERING Bygg- och anläggningsarbeten UTSTÄLLNINGSPRODUKTION 2004-11-23 Diarienummer 719-1065-2004 DESSA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANSLUTER TILL AF AMA 98 AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren 1 (15) Administrativa Föreskrifter Totalentreprenad Nyproduktion Ullna Strand-Skogskvarteren Projektnummer: EJ121804 Stockholm 2014-05-05 AF-del, Ullna Strand Skogskvarteren

Läs mer