Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2010

2

3 Innehåll Verksamhetsberättelse 4 Patientförsäkringsföreningen 5 Patientskadenämnden Årsredovisningar 7 Patientförsäkringsföreningen 23 Patientförsäkringsföreningens Service AB 3

4 Patientförsäkringsföreningen Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsföretag. Föreningens huvuduppgift är att hantera skador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning. Medlemmar 2010 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag If Skadeförsäkring AB Trygg-Hansa Länsförsäkringar Moderna Försäkringar Svenska Konsumentförsäkringar AB Zurich Insurance plc Ireland, filial i Sverige Nordeuropa Försäkring AB Kommunassurans Syd Försäkrings AB Göteborgs Stad Försäkrings AB Svenska Kommun Försäkrings AB KommuneForsikring A/S Styrelse 2010 Ordförande: Bengt Westerberg Vice ordförande: Jan Adrup, LÖF Ordinarie ledamöter: Mikael Björin, LÖF Ulrica Hedman, LF Sak Henrik Ask, If Skadeförsäkring AB Suppleanter: Gudrun König, Trygg-Hansa Acyif Kassam, LÖF Mats Andersson, Sv. Kommun Försäkrings AB Patientförsäkringsföreningens administration Administrationen består av en verkställande direktör och två handläggare, bägge på deltid. Deras uppgift är att ge information, besvara förfrågningar, sköta skadehantering, ekonomi och datastöd med mera. Dessutom finns två skadehandläggare. År 2010 i korthet Försäkringsutredning och skadereglering Det förekommer inte sällan att patienter hänvisas till PFF från till exempel Privattandläkarna eller Patientnämnderna för att få hjälp med att ta reda på var en vårdgivare har sin försäkring. Under året har PFF mottagit 62 skadeanmälningar för försäkringsutredning. Av dessa vidarebefordrades 44 till försäkringsbolag, då vårdgivaren hade patientförsäkring. De övriga inkomna 18 ärendena reglerades av PFF. Skadereglering i egen regi PFF har haft ett avtal med Personskadereglering AB (PSR) om reglering av skador som orsakas av oförsäkrad vårdgivare. Avtalet upphörde den 31 december 2009 och skaderegleringen utförs från och med 2010 i egen regi. PFF har organiserat arbetet och upprättat rutiner för att hantera denna nya uppgift. En del av Svensk Försäkring i samverkan Under 2010 blev PFF en del av Svensk Försäkring i samverkan (SFIS). I SFIS ingår Sveriges Försäkringsförbund, Trafikförsäkringsföreningen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är vi cirka 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsbransch. Vd: Mats Olausson, PFF 4

5 Patientskadenämnden Patientskadenämnden (PSN) är en rådgivande nämnd i ärenden som rör patientförsäkringen. Patientskadenämnden Nämnden består av ordförande och 6 ledamöter. Det ska finnas en eller flera ersättare för samtliga ledamöter. Ordföranden, ledamöter och ersättare (utom försäkringsgivarledamoten och dennes ersättare) utses av regeringen. Ledamöter och ersättare utses för en tid av tre år. Patientskadenämndens kansli Kansliet består av en chef, som även fungerar som föredragande, 6 övriga föredragande och en administratör. Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN), som är en motsvarighet till PSN vad gäller den frivilliga läkemedelsförsäkringen. Det är PSN:s kansli som administrerar LMSN. Tre föredragande och administratören arbetar även för denna nämnd. År 2010 i korthet Ärendehantering Under året inkom 1041 nya ärenden till PSN för prövning och nämnden avslutade Vid årets utgång var ärendebalansen 337, inklusive de ärenden som är bordlagda och återförda för kompletterande handläggning i första instans. Nämnden hade 36 sammanträden under året och den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende var fyra månader. Till LMSN inkom under året 111 nya ärenden och 122 avslutades. Nämnden hade 6 sammanträden. Handläggningstiden påverkas främst av när i tiden ärendena inkommer till LMSN i förhållande till nämndens sammanträden. Referatsamlingen i bokform PSN:s referatfall har bearbetats och kompletterats samt sammanställts i bokform. I anslutning till boksläppet i december bjöd kansliet in till ett öppet hus för medlemsbolag, nämndens ledamöter och externa intressenter med anknytning till patientförsäkringsområdet. Träffar och besök En träff har hållits med PSN:s läkare under ledning av nämndens ordförande. Då diskuterade man bland annat det gemensamma arbetet i ärendehanteringssystemet, utredningskvalitet samt juridiska frågeställningar. Några medarbetare från kansliet besökte Patientnämnden i Stockholm för erfarenhetsutbyte och information. PSN:s ordförande och sekreterare har haft två arbetsträffar för diskussion av principiella och övergripande frågor inom nämndsarbetet. I LMSN har en motsvarande träff hållits. Personskadeseminariet Kanslichefen och en av nämndens sekreterare informerade om patientförsäkringen och PSN:s verksamhet på Svenska Försäkringsföreningens personskadeseminarium som hölls i september. Konferenser PSN:s ordförande och sekreterare deltog i en internationell konferens inom området medicinsk rätt som hölls i Zagreb. Ordförande och sekreterare deltog även i en nordisk konferens för patientskadenämnderna i Helsingfors. Konferensens tema var arbetsprocessen i de olika ländernas nämndsverksamheter. Anpassning till personuppgiftslagen Under året har PSN bedrivit ett projekt där verksamheten inventerats i syfte att anpassa den till personuppgiftslagens (PUL) krav. Bland annat har PSN:s och LMSN:s ärendehanteringssystem gallrats för att nå upp till de krav som ställs på hantering av personuppgifter. 5

6 6

7 Styrelsen och verkställande direktören för Patientförsäkringsföreningen Org nr , får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning - koncernen 11 Balansräkning - koncernen 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 12 Kassaflödesanalys - koncernen 13 Resultaträkning - moderföreningen 14 Balansräkning - moderföreningen 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 21 Underskrifter 22 Revisionsberättelse 7

8 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsföretag. Föreningens huvuduppgift är att hantera skador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning. Övriga uppgifter är att: - återkräva patientskadeersättning från oförsäkrade vårdgivare, - debitera oförsäkrade vårdgivare en särskild avgift (patientförsäkringsavgift), - finansiera och administrera Patientskadenämnden (PSN), - i övrigt verka för medlemmarnas gemensamma intressen, t.ex. att informera vårdgivare om försäkringsplikten. Medlemskap i PFF är obligatoriskt för de företag som säljer patientförsäkring i Sverige. PFF fullgör också en informationsfunktion gentemot allmänheten. Patienter hänvisas ibland till PFF från t.ex. Privattandläkarna eller Patientnämnderna för att få hjälp med att ta reda på var en vårdgivare har sin försäkring. PFF gör en utredning för att få fram uppgift om försäkring och vidarebefordrar skadeanmälan till rätt försäkringsföretag. PFF finansierar och administrerar Patientskadenämnden (PSN). Nämnden är ett rådgivande organ som lämnar yttranden i skadeärenden på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. PSN prövar skador från de försäkringsgivare som tillhandahåller patientförsäkring samt PFF:s skador. De flesta tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige har tecknat den frivilliga läkemedelsförsäkringen, vilken administreras av LFF Service AB. Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN), en överprövningsnämnd inom läkemedelsförsäkringen. Enligt avtalet administreras föredragningarna inför LMSN av två sekreterare vid PSN. Dessa tjänster utförs av PFF:s helägda dotterbolag Patientförsäkringsföreningen Service AB (PSAB). Finansiering PFF:s verksamhet finansieras i enlighet med patientskadelagen av medlemmarna och genom eventuella överskott som kan uppkomma som ett resultat av föreningens verksamhet. Kostnader för hantering av ärenden i PSN debiteras per ärende till de försäkringsföretag till vilka ärendena hör. Dotterbolaget PSAB fakturerar årligen kostnaden för Läkemedelsskadenämnden samt övriga kostnader förknippade med denna till LFF Service AB baserat på avtal. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling Under året har fokus legat på att bygga upp skaderegleringen i egen regi, från att tidigare ha skett inom Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Förändringen kommer på sikt att innebära att PFF:s kostnad för skadereglering kommer att minska. Under 2011 bedöms inte några större förändringar av verksamhetens omfattning ske. Verksamheten i Patientskadenämnden har haft en positiv utveckling under året vad gäller handläggningstider och ärendebalanser. Den genomsnittliga handläggningstiden var omkring fyra månader. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Ärendebalansen översteg inte målbalansen om

9 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Verksamhetsrisker PFF riskerar att tappa nyckelkompetens i samband med kommande pensionsavgångar. Detta hanteras främst genom att säkerställa att rekryteringar genomförs i god tid och att nya medarbetare ges möjlighet att under en övergångsperiod komma in i verksamheten. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 0% 0% 0% 0% Medelantalet anställda Moderföreningen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 0% 0% 0% 0% Medelantalet anställda Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av moderföreningens eller koncernens resultat och ställning. Patientförsäkringsföreningen redovisar varken vinst eller förlust för räkenskapsåret. Vad beträffar moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 9

10 tientförsäkringsföreningen nr (15) Resultaträkning - koncernen Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Försäkringsersättningar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och fordon Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos medlemmar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Balanserade vinstmedel Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Ersättningsreserv Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till medlemmar och kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 ientförsäkringsföreningen nr (15) Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Årets skadekostnader Årets skadeutbetalningar Avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

13 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Resultaträkning - moderföreningen Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Försäkringsersättningar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 tientförsäkringsföreningen nr (15) Balansräkning - moderföreningen Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos medlemmar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Avsättningar Ersättningsreserv Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till medlemmar och kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernuppgifter Patientförsäkringsföreningen är moderbolag till det helägda dotterbolaget Patientförsäkringsföreningens Service AB org nr med säte i Stockholm. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella tillgångar Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Inventarier Datorer 5 år 3 år Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Försäkringstekniska avsättningar Ersättningsreserven består av avsättningar för oreglerade skador inklusive skadebehandlingskostnader samt avsättningar för okända men inträffade skador, s k IBNR (incurred but not reported). Skador kan anmälas upp till 10 år efter den tidpunkt då skadan inträffade. Utifrån analys om faktisk utveckling och bedömning av fortsatt utveckling görs en aktuariell beräkning av den totala avsättningen för oreglerade och okända skador. Kända skador bedöms individuellt. Utvecklingsmönstret skall beräknas med s.k. chain-ladder. Den innebär att per utvecklingsår uppskatta hur stor andel av relevant storhet som ännu inte inträffat. De skattade utvecklingsfaktorerna skall anpassas till kända kvalitativa förhållanden som kan ha påverkat det historiska utvecklingsmönstret. Uppskattningen, baserat på antalet skador, skall särskilt granskas med avseende på förändrad definition eller registrering av kända skada. Uppskattning, baserad på känd kostnad, skall särskilt granskas med avseende på avvecklingsresultatet för kända skador. Den samlade avsättningen, för kända och okända skador, skall särskilt utvärderas med avseende på avvecklingsresultat för alla skador. 15

16 tientförsäkringsföreningen nr (15) Redovisning av intäkter Intäkterna i Patientförsäkringsföreningen består dels av medlemsavgifter, dels av nämndsintäkter. Nämndsintäkterna faktureras utifrån antal behandlade ärenden. Koncerntransaktioner Koncernen Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Moderföreningen Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Not 1 Nettoomsättning Koncernen Medlemsavgifter Nämndsintäkter Patientskadenämnden Nämndsintäkter Läkemedelsskadenämnden Övrigt Moderföreningen Medlemsavgifter Nämndsintäkter Patientskadenämnden Övrigt Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen Ernst & Young AB, revisionsuppdrag Moderföreningen Ernst & Young AB, revisionsuppdrag

17 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda varav varav 2010 män 2009 män Moderföreningen 7 39% 6 34% Dotterföretag Sverige 2 52% 2 53% Totalt i dotterföretag 2 0% 2 53% Koncernen totalt 9 42% 8 39% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen Löner och ersättningar, styrelse och vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader Moderföreningen Löner och ersättningar, styrelse och vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, styrelse och vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Vd är inte anställd i Patientförsäkringsföreningen eller PFF Service AB. Styrelse och vd arvoderas av Patientförsäkringsföreningen. Utbetalt arvode är ej pensionsgrundande. Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Koncernen Styrelse och vd 17% 17% Moderföreningen Styrelse och vd 17% 17% 17

18 tientförsäkringsföreningen nr (15) Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Inventarier Moderföreningen Inventarier Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Moderföreningen Ränteintäkter, övriga Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Moderföreningen Räntekostnader, övriga Not 7 Skatt på årets resultat Koncernen Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år Totalt redovisad skattekostnad i koncernen Moderföreningen Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år

19 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Not 8 Inventarier och fordon Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Moderföreningen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 9 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Årets Eget Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte resultat kapital andelar i % 1) värde Patientförsäkringsföreningens Service AB , Stockholm , ) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 10 Övriga fordringar Koncernen Övriga fordringar Moderföreningen Övriga fordringar

20 tientförsäkringsföreningen nr (15) Not 11 Eget kapital Fritt eget kapital Koncernen Vid årets början Årets resultat Vid årets slut Not 12 Ersättningsreserv Koncernen Ingående balans Utbetalda ersättningar Avvecklingsresultat Årets avsättning för oreglerade skador Utgående balans Moderföreningen Ingående balans Utbetalda ersättningar Avvecklingsresultat Årets avsättning för oreglerade skador Utgående balans Not 13 Övriga skulder kortfristiga Koncernen Personalskatt Övrigt Moderföreningen Personalskatt Övrigt Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Personalrelaterade skulder Förutbetalda intäkter Övriga poster Moderföreningen Personalrelaterade skulder Övriga poster

21 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Stockholm den 16 mars Bengt Westerberg Ordförande Mats Olausson Verkställande direktör Henrik Ask Jan Adrup Mikael Björin Ulrika Hedman Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor 21

22 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Patientförsäkringsföreningen 22

23 Styrelsen och verkställande direktören för Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr , får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 26 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 27 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 29 Underskrifter 30 Revisionsberättelse 23

24 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Patientförsäkringsföreningens Service AB (PSAB) är ett helägt dotterbolag till Patientförsäkringsföreningen (PFF). Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera föredragningar i Läkemedelsskadenämnden (LMSN), en överprövningsnämnd inom läkemedelsförsäkringen. Arbetet utförs av tre sekreterare vid Patientskadenämnden (PSN) med administrativt stöd av PSN:s kanslist. LMSN är ett rådgivande organ inom den frivilliga läkemedelsförsäkringen, som tecknas av tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige. Finansiering Verksamheten finansieras via fakturering till LFF Service AB två gånger per år i förskott under verksamhetsåret, i januari respektive juli månad. Verksamhetsrisker PSAB är en liten organisation som löper risk att tappa viktig nyckelkompetens. Detta hanteras främst genom att fyra av Patientförsäkringsföreningens (PFF) personal har tillikaanställning motsvarande totalt två heltidstjänster i PSAB. Därigenom finns backup och minskad risk för de tjänster som levereras till LMSN. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling Situationen har under året varit stabil vad gäller ärendebalanser och ärendeavverkning. Under 2011 förväntas inga större förändringar av verksamheten jämfört med Flerårsöversikt (belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 9% 3% 9% 11% Medelantalet anställda Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av bolagets resultat och ställning. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 9 805, balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 24

25 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -15 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

26 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Ansamlad vinst Balanserad vinst Årets resultat Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Skuld till kund Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 26

27 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datorer 5 år 3 år Redovisning av intäkter Intäkterna från nämndsverksamheten baseras på avtal. Koncerninterna transaktioner Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2 2 Varav män 52% 52% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar, vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader exklusive pensionskostnader Vd är inte anställd i PFF Service AB. Ingen lön eller annan ersättning har utgått till styrelsen och vd. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. 27

28 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelse och vd 17% 17% Not 2 Nettoomsättning Läkemedelsskadenämnden Övrigt Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young AB, revisionsuppdrag Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 5 Skatt på årets resultat Justering av skatt hänförlig till tidigare år Årets skatt Not 6 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster

Patientförsäkringsföreningen

Patientförsäkringsföreningen Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse Patientskadenämnden Årsredovisning Patientförsäkringsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Patientförsäkringsföreningen

Patientförsäkringsföreningen Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse Patientskadenämnden Årsredovisning Patientförsäkringsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer