Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2010

2

3 Innehåll Verksamhetsberättelse 4 Patientförsäkringsföreningen 5 Patientskadenämnden Årsredovisningar 7 Patientförsäkringsföreningen 23 Patientförsäkringsföreningens Service AB 3

4 Patientförsäkringsföreningen Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsföretag. Föreningens huvuduppgift är att hantera skador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning. Medlemmar 2010 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag If Skadeförsäkring AB Trygg-Hansa Länsförsäkringar Moderna Försäkringar Svenska Konsumentförsäkringar AB Zurich Insurance plc Ireland, filial i Sverige Nordeuropa Försäkring AB Kommunassurans Syd Försäkrings AB Göteborgs Stad Försäkrings AB Svenska Kommun Försäkrings AB KommuneForsikring A/S Styrelse 2010 Ordförande: Bengt Westerberg Vice ordförande: Jan Adrup, LÖF Ordinarie ledamöter: Mikael Björin, LÖF Ulrica Hedman, LF Sak Henrik Ask, If Skadeförsäkring AB Suppleanter: Gudrun König, Trygg-Hansa Acyif Kassam, LÖF Mats Andersson, Sv. Kommun Försäkrings AB Patientförsäkringsföreningens administration Administrationen består av en verkställande direktör och två handläggare, bägge på deltid. Deras uppgift är att ge information, besvara förfrågningar, sköta skadehantering, ekonomi och datastöd med mera. Dessutom finns två skadehandläggare. År 2010 i korthet Försäkringsutredning och skadereglering Det förekommer inte sällan att patienter hänvisas till PFF från till exempel Privattandläkarna eller Patientnämnderna för att få hjälp med att ta reda på var en vårdgivare har sin försäkring. Under året har PFF mottagit 62 skadeanmälningar för försäkringsutredning. Av dessa vidarebefordrades 44 till försäkringsbolag, då vårdgivaren hade patientförsäkring. De övriga inkomna 18 ärendena reglerades av PFF. Skadereglering i egen regi PFF har haft ett avtal med Personskadereglering AB (PSR) om reglering av skador som orsakas av oförsäkrad vårdgivare. Avtalet upphörde den 31 december 2009 och skaderegleringen utförs från och med 2010 i egen regi. PFF har organiserat arbetet och upprättat rutiner för att hantera denna nya uppgift. En del av Svensk Försäkring i samverkan Under 2010 blev PFF en del av Svensk Försäkring i samverkan (SFIS). I SFIS ingår Sveriges Försäkringsförbund, Trafikförsäkringsföreningen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är vi cirka 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsbransch. Vd: Mats Olausson, PFF 4

5 Patientskadenämnden Patientskadenämnden (PSN) är en rådgivande nämnd i ärenden som rör patientförsäkringen. Patientskadenämnden Nämnden består av ordförande och 6 ledamöter. Det ska finnas en eller flera ersättare för samtliga ledamöter. Ordföranden, ledamöter och ersättare (utom försäkringsgivarledamoten och dennes ersättare) utses av regeringen. Ledamöter och ersättare utses för en tid av tre år. Patientskadenämndens kansli Kansliet består av en chef, som även fungerar som föredragande, 6 övriga föredragande och en administratör. Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN), som är en motsvarighet till PSN vad gäller den frivilliga läkemedelsförsäkringen. Det är PSN:s kansli som administrerar LMSN. Tre föredragande och administratören arbetar även för denna nämnd. År 2010 i korthet Ärendehantering Under året inkom 1041 nya ärenden till PSN för prövning och nämnden avslutade Vid årets utgång var ärendebalansen 337, inklusive de ärenden som är bordlagda och återförda för kompletterande handläggning i första instans. Nämnden hade 36 sammanträden under året och den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende var fyra månader. Till LMSN inkom under året 111 nya ärenden och 122 avslutades. Nämnden hade 6 sammanträden. Handläggningstiden påverkas främst av när i tiden ärendena inkommer till LMSN i förhållande till nämndens sammanträden. Referatsamlingen i bokform PSN:s referatfall har bearbetats och kompletterats samt sammanställts i bokform. I anslutning till boksläppet i december bjöd kansliet in till ett öppet hus för medlemsbolag, nämndens ledamöter och externa intressenter med anknytning till patientförsäkringsområdet. Träffar och besök En träff har hållits med PSN:s läkare under ledning av nämndens ordförande. Då diskuterade man bland annat det gemensamma arbetet i ärendehanteringssystemet, utredningskvalitet samt juridiska frågeställningar. Några medarbetare från kansliet besökte Patientnämnden i Stockholm för erfarenhetsutbyte och information. PSN:s ordförande och sekreterare har haft två arbetsträffar för diskussion av principiella och övergripande frågor inom nämndsarbetet. I LMSN har en motsvarande träff hållits. Personskadeseminariet Kanslichefen och en av nämndens sekreterare informerade om patientförsäkringen och PSN:s verksamhet på Svenska Försäkringsföreningens personskadeseminarium som hölls i september. Konferenser PSN:s ordförande och sekreterare deltog i en internationell konferens inom området medicinsk rätt som hölls i Zagreb. Ordförande och sekreterare deltog även i en nordisk konferens för patientskadenämnderna i Helsingfors. Konferensens tema var arbetsprocessen i de olika ländernas nämndsverksamheter. Anpassning till personuppgiftslagen Under året har PSN bedrivit ett projekt där verksamheten inventerats i syfte att anpassa den till personuppgiftslagens (PUL) krav. Bland annat har PSN:s och LMSN:s ärendehanteringssystem gallrats för att nå upp till de krav som ställs på hantering av personuppgifter. 5

6 6

7 Styrelsen och verkställande direktören för Patientförsäkringsföreningen Org nr , får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning - koncernen 11 Balansräkning - koncernen 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 12 Kassaflödesanalys - koncernen 13 Resultaträkning - moderföreningen 14 Balansräkning - moderföreningen 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 21 Underskrifter 22 Revisionsberättelse 7

8 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsföretag. Föreningens huvuduppgift är att hantera skador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning. Övriga uppgifter är att: - återkräva patientskadeersättning från oförsäkrade vårdgivare, - debitera oförsäkrade vårdgivare en särskild avgift (patientförsäkringsavgift), - finansiera och administrera Patientskadenämnden (PSN), - i övrigt verka för medlemmarnas gemensamma intressen, t.ex. att informera vårdgivare om försäkringsplikten. Medlemskap i PFF är obligatoriskt för de företag som säljer patientförsäkring i Sverige. PFF fullgör också en informationsfunktion gentemot allmänheten. Patienter hänvisas ibland till PFF från t.ex. Privattandläkarna eller Patientnämnderna för att få hjälp med att ta reda på var en vårdgivare har sin försäkring. PFF gör en utredning för att få fram uppgift om försäkring och vidarebefordrar skadeanmälan till rätt försäkringsföretag. PFF finansierar och administrerar Patientskadenämnden (PSN). Nämnden är ett rådgivande organ som lämnar yttranden i skadeärenden på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. PSN prövar skador från de försäkringsgivare som tillhandahåller patientförsäkring samt PFF:s skador. De flesta tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige har tecknat den frivilliga läkemedelsförsäkringen, vilken administreras av LFF Service AB. Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN), en överprövningsnämnd inom läkemedelsförsäkringen. Enligt avtalet administreras föredragningarna inför LMSN av två sekreterare vid PSN. Dessa tjänster utförs av PFF:s helägda dotterbolag Patientförsäkringsföreningen Service AB (PSAB). Finansiering PFF:s verksamhet finansieras i enlighet med patientskadelagen av medlemmarna och genom eventuella överskott som kan uppkomma som ett resultat av föreningens verksamhet. Kostnader för hantering av ärenden i PSN debiteras per ärende till de försäkringsföretag till vilka ärendena hör. Dotterbolaget PSAB fakturerar årligen kostnaden för Läkemedelsskadenämnden samt övriga kostnader förknippade med denna till LFF Service AB baserat på avtal. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling Under året har fokus legat på att bygga upp skaderegleringen i egen regi, från att tidigare ha skett inom Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Förändringen kommer på sikt att innebära att PFF:s kostnad för skadereglering kommer att minska. Under 2011 bedöms inte några större förändringar av verksamhetens omfattning ske. Verksamheten i Patientskadenämnden har haft en positiv utveckling under året vad gäller handläggningstider och ärendebalanser. Den genomsnittliga handläggningstiden var omkring fyra månader. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Ärendebalansen översteg inte målbalansen om

9 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Verksamhetsrisker PFF riskerar att tappa nyckelkompetens i samband med kommande pensionsavgångar. Detta hanteras främst genom att säkerställa att rekryteringar genomförs i god tid och att nya medarbetare ges möjlighet att under en övergångsperiod komma in i verksamheten. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 0% 0% 0% 0% Medelantalet anställda Moderföreningen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 0% 0% 0% 0% Medelantalet anställda Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av moderföreningens eller koncernens resultat och ställning. Patientförsäkringsföreningen redovisar varken vinst eller förlust för räkenskapsåret. Vad beträffar moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 9

10 tientförsäkringsföreningen nr (15) Resultaträkning - koncernen Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Försäkringsersättningar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och fordon Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos medlemmar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Balanserade vinstmedel Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Ersättningsreserv Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till medlemmar och kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 ientförsäkringsföreningen nr (15) Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Årets skadekostnader Årets skadeutbetalningar Avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

13 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Resultaträkning - moderföreningen Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Försäkringsersättningar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 tientförsäkringsföreningen nr (15) Balansräkning - moderföreningen Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos medlemmar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Avsättningar Ersättningsreserv Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till medlemmar och kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernuppgifter Patientförsäkringsföreningen är moderbolag till det helägda dotterbolaget Patientförsäkringsföreningens Service AB org nr med säte i Stockholm. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella tillgångar Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Inventarier Datorer 5 år 3 år Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Försäkringstekniska avsättningar Ersättningsreserven består av avsättningar för oreglerade skador inklusive skadebehandlingskostnader samt avsättningar för okända men inträffade skador, s k IBNR (incurred but not reported). Skador kan anmälas upp till 10 år efter den tidpunkt då skadan inträffade. Utifrån analys om faktisk utveckling och bedömning av fortsatt utveckling görs en aktuariell beräkning av den totala avsättningen för oreglerade och okända skador. Kända skador bedöms individuellt. Utvecklingsmönstret skall beräknas med s.k. chain-ladder. Den innebär att per utvecklingsår uppskatta hur stor andel av relevant storhet som ännu inte inträffat. De skattade utvecklingsfaktorerna skall anpassas till kända kvalitativa förhållanden som kan ha påverkat det historiska utvecklingsmönstret. Uppskattningen, baserat på antalet skador, skall särskilt granskas med avseende på förändrad definition eller registrering av kända skada. Uppskattning, baserad på känd kostnad, skall särskilt granskas med avseende på avvecklingsresultatet för kända skador. Den samlade avsättningen, för kända och okända skador, skall särskilt utvärderas med avseende på avvecklingsresultat för alla skador. 15

16 tientförsäkringsföreningen nr (15) Redovisning av intäkter Intäkterna i Patientförsäkringsföreningen består dels av medlemsavgifter, dels av nämndsintäkter. Nämndsintäkterna faktureras utifrån antal behandlade ärenden. Koncerntransaktioner Koncernen Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Moderföreningen Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Not 1 Nettoomsättning Koncernen Medlemsavgifter Nämndsintäkter Patientskadenämnden Nämndsintäkter Läkemedelsskadenämnden Övrigt Moderföreningen Medlemsavgifter Nämndsintäkter Patientskadenämnden Övrigt Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen Ernst & Young AB, revisionsuppdrag Moderföreningen Ernst & Young AB, revisionsuppdrag

17 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda varav varav 2010 män 2009 män Moderföreningen 7 39% 6 34% Dotterföretag Sverige 2 52% 2 53% Totalt i dotterföretag 2 0% 2 53% Koncernen totalt 9 42% 8 39% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen Löner och ersättningar, styrelse och vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader Moderföreningen Löner och ersättningar, styrelse och vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, styrelse och vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Vd är inte anställd i Patientförsäkringsföreningen eller PFF Service AB. Styrelse och vd arvoderas av Patientförsäkringsföreningen. Utbetalt arvode är ej pensionsgrundande. Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Koncernen Styrelse och vd 17% 17% Moderföreningen Styrelse och vd 17% 17% 17

18 tientförsäkringsföreningen nr (15) Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Inventarier Moderföreningen Inventarier Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Moderföreningen Ränteintäkter, övriga Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Moderföreningen Räntekostnader, övriga Not 7 Skatt på årets resultat Koncernen Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år Totalt redovisad skattekostnad i koncernen Moderföreningen Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år

19 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Not 8 Inventarier och fordon Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Moderföreningen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 9 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Årets Eget Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte resultat kapital andelar i % 1) värde Patientförsäkringsföreningens Service AB , Stockholm , ) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 10 Övriga fordringar Koncernen Övriga fordringar Moderföreningen Övriga fordringar

20 tientförsäkringsföreningen nr (15) Not 11 Eget kapital Fritt eget kapital Koncernen Vid årets början Årets resultat Vid årets slut Not 12 Ersättningsreserv Koncernen Ingående balans Utbetalda ersättningar Avvecklingsresultat Årets avsättning för oreglerade skador Utgående balans Moderföreningen Ingående balans Utbetalda ersättningar Avvecklingsresultat Årets avsättning för oreglerade skador Utgående balans Not 13 Övriga skulder kortfristiga Koncernen Personalskatt Övrigt Moderföreningen Personalskatt Övrigt Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Personalrelaterade skulder Förutbetalda intäkter Övriga poster Moderföreningen Personalrelaterade skulder Övriga poster

21 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Stockholm den 16 mars Bengt Westerberg Ordförande Mats Olausson Verkställande direktör Henrik Ask Jan Adrup Mikael Björin Ulrika Hedman Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor 21

22 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Patientförsäkringsföreningen 22

23 Styrelsen och verkställande direktören för Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr , får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 26 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 27 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 29 Underskrifter 30 Revisionsberättelse 23

24 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Patientförsäkringsföreningens Service AB (PSAB) är ett helägt dotterbolag till Patientförsäkringsföreningen (PFF). Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera föredragningar i Läkemedelsskadenämnden (LMSN), en överprövningsnämnd inom läkemedelsförsäkringen. Arbetet utförs av tre sekreterare vid Patientskadenämnden (PSN) med administrativt stöd av PSN:s kanslist. LMSN är ett rådgivande organ inom den frivilliga läkemedelsförsäkringen, som tecknas av tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige. Finansiering Verksamheten finansieras via fakturering till LFF Service AB två gånger per år i förskott under verksamhetsåret, i januari respektive juli månad. Verksamhetsrisker PSAB är en liten organisation som löper risk att tappa viktig nyckelkompetens. Detta hanteras främst genom att fyra av Patientförsäkringsföreningens (PFF) personal har tillikaanställning motsvarande totalt två heltidstjänster i PSAB. Därigenom finns backup och minskad risk för de tjänster som levereras till LMSN. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling Situationen har under året varit stabil vad gäller ärendebalanser och ärendeavverkning. Under 2011 förväntas inga större förändringar av verksamheten jämfört med Flerårsöversikt (belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 9% 3% 9% 11% Medelantalet anställda Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av bolagets resultat och ställning. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 9 805, balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 24

25 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -15 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

26 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Ansamlad vinst Balanserad vinst Årets resultat Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Skuld till kund Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 26

27 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datorer 5 år 3 år Redovisning av intäkter Intäkterna från nämndsverksamheten baseras på avtal. Koncerninterna transaktioner Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2 2 Varav män 52% 52% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar, vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader exklusive pensionskostnader Vd är inte anställd i PFF Service AB. Ingen lön eller annan ersättning har utgått till styrelsen och vd. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. 27

28 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelse och vd 17% 17% Not 2 Nettoomsättning Läkemedelsskadenämnden Övrigt Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young AB, revisionsuppdrag Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 5 Skatt på årets resultat Justering av skatt hänförlig till tidigare år Årets skatt Not 6 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster

Patientförsäkringsföreningen

Patientförsäkringsföreningen Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse Patientskadenämnden Årsredovisning Patientförsäkringsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer