Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Patientförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2010

2

3 Innehåll Verksamhetsberättelse 4 Patientförsäkringsföreningen 5 Patientskadenämnden Årsredovisningar 7 Patientförsäkringsföreningen 23 Patientförsäkringsföreningens Service AB 3

4 Patientförsäkringsföreningen Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsföretag. Föreningens huvuduppgift är att hantera skador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning. Medlemmar 2010 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag If Skadeförsäkring AB Trygg-Hansa Länsförsäkringar Moderna Försäkringar Svenska Konsumentförsäkringar AB Zurich Insurance plc Ireland, filial i Sverige Nordeuropa Försäkring AB Kommunassurans Syd Försäkrings AB Göteborgs Stad Försäkrings AB Svenska Kommun Försäkrings AB KommuneForsikring A/S Styrelse 2010 Ordförande: Bengt Westerberg Vice ordförande: Jan Adrup, LÖF Ordinarie ledamöter: Mikael Björin, LÖF Ulrica Hedman, LF Sak Henrik Ask, If Skadeförsäkring AB Suppleanter: Gudrun König, Trygg-Hansa Acyif Kassam, LÖF Mats Andersson, Sv. Kommun Försäkrings AB Patientförsäkringsföreningens administration Administrationen består av en verkställande direktör och två handläggare, bägge på deltid. Deras uppgift är att ge information, besvara förfrågningar, sköta skadehantering, ekonomi och datastöd med mera. Dessutom finns två skadehandläggare. År 2010 i korthet Försäkringsutredning och skadereglering Det förekommer inte sällan att patienter hänvisas till PFF från till exempel Privattandläkarna eller Patientnämnderna för att få hjälp med att ta reda på var en vårdgivare har sin försäkring. Under året har PFF mottagit 62 skadeanmälningar för försäkringsutredning. Av dessa vidarebefordrades 44 till försäkringsbolag, då vårdgivaren hade patientförsäkring. De övriga inkomna 18 ärendena reglerades av PFF. Skadereglering i egen regi PFF har haft ett avtal med Personskadereglering AB (PSR) om reglering av skador som orsakas av oförsäkrad vårdgivare. Avtalet upphörde den 31 december 2009 och skaderegleringen utförs från och med 2010 i egen regi. PFF har organiserat arbetet och upprättat rutiner för att hantera denna nya uppgift. En del av Svensk Försäkring i samverkan Under 2010 blev PFF en del av Svensk Försäkring i samverkan (SFIS). I SFIS ingår Sveriges Försäkringsförbund, Trafikförsäkringsföreningen och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är vi cirka 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsbransch. Vd: Mats Olausson, PFF 4

5 Patientskadenämnden Patientskadenämnden (PSN) är en rådgivande nämnd i ärenden som rör patientförsäkringen. Patientskadenämnden Nämnden består av ordförande och 6 ledamöter. Det ska finnas en eller flera ersättare för samtliga ledamöter. Ordföranden, ledamöter och ersättare (utom försäkringsgivarledamoten och dennes ersättare) utses av regeringen. Ledamöter och ersättare utses för en tid av tre år. Patientskadenämndens kansli Kansliet består av en chef, som även fungerar som föredragande, 6 övriga föredragande och en administratör. Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN), som är en motsvarighet till PSN vad gäller den frivilliga läkemedelsförsäkringen. Det är PSN:s kansli som administrerar LMSN. Tre föredragande och administratören arbetar även för denna nämnd. År 2010 i korthet Ärendehantering Under året inkom 1041 nya ärenden till PSN för prövning och nämnden avslutade Vid årets utgång var ärendebalansen 337, inklusive de ärenden som är bordlagda och återförda för kompletterande handläggning i första instans. Nämnden hade 36 sammanträden under året och den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende var fyra månader. Till LMSN inkom under året 111 nya ärenden och 122 avslutades. Nämnden hade 6 sammanträden. Handläggningstiden påverkas främst av när i tiden ärendena inkommer till LMSN i förhållande till nämndens sammanträden. Referatsamlingen i bokform PSN:s referatfall har bearbetats och kompletterats samt sammanställts i bokform. I anslutning till boksläppet i december bjöd kansliet in till ett öppet hus för medlemsbolag, nämndens ledamöter och externa intressenter med anknytning till patientförsäkringsområdet. Träffar och besök En träff har hållits med PSN:s läkare under ledning av nämndens ordförande. Då diskuterade man bland annat det gemensamma arbetet i ärendehanteringssystemet, utredningskvalitet samt juridiska frågeställningar. Några medarbetare från kansliet besökte Patientnämnden i Stockholm för erfarenhetsutbyte och information. PSN:s ordförande och sekreterare har haft två arbetsträffar för diskussion av principiella och övergripande frågor inom nämndsarbetet. I LMSN har en motsvarande träff hållits. Personskadeseminariet Kanslichefen och en av nämndens sekreterare informerade om patientförsäkringen och PSN:s verksamhet på Svenska Försäkringsföreningens personskadeseminarium som hölls i september. Konferenser PSN:s ordförande och sekreterare deltog i en internationell konferens inom området medicinsk rätt som hölls i Zagreb. Ordförande och sekreterare deltog även i en nordisk konferens för patientskadenämnderna i Helsingfors. Konferensens tema var arbetsprocessen i de olika ländernas nämndsverksamheter. Anpassning till personuppgiftslagen Under året har PSN bedrivit ett projekt där verksamheten inventerats i syfte att anpassa den till personuppgiftslagens (PUL) krav. Bland annat har PSN:s och LMSN:s ärendehanteringssystem gallrats för att nå upp till de krav som ställs på hantering av personuppgifter. 5

6 6

7 Styrelsen och verkställande direktören för Patientförsäkringsföreningen Org nr , får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning - koncernen 11 Balansräkning - koncernen 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 12 Kassaflödesanalys - koncernen 13 Resultaträkning - moderföreningen 14 Balansräkning - moderföreningen 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen 15 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 21 Underskrifter 22 Revisionsberättelse 7

8 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsföretag. Föreningens huvuduppgift är att hantera skador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare och betala ut patientskadeersättning. Övriga uppgifter är att: - återkräva patientskadeersättning från oförsäkrade vårdgivare, - debitera oförsäkrade vårdgivare en särskild avgift (patientförsäkringsavgift), - finansiera och administrera Patientskadenämnden (PSN), - i övrigt verka för medlemmarnas gemensamma intressen, t.ex. att informera vårdgivare om försäkringsplikten. Medlemskap i PFF är obligatoriskt för de företag som säljer patientförsäkring i Sverige. PFF fullgör också en informationsfunktion gentemot allmänheten. Patienter hänvisas ibland till PFF från t.ex. Privattandläkarna eller Patientnämnderna för att få hjälp med att ta reda på var en vårdgivare har sin försäkring. PFF gör en utredning för att få fram uppgift om försäkring och vidarebefordrar skadeanmälan till rätt försäkringsföretag. PFF finansierar och administrerar Patientskadenämnden (PSN). Nämnden är ett rådgivande organ som lämnar yttranden i skadeärenden på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. PSN prövar skador från de försäkringsgivare som tillhandahåller patientförsäkring samt PFF:s skador. De flesta tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige har tecknat den frivilliga läkemedelsförsäkringen, vilken administreras av LFF Service AB. Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera Läkemedelsskadenämnden (LMSN), en överprövningsnämnd inom läkemedelsförsäkringen. Enligt avtalet administreras föredragningarna inför LMSN av två sekreterare vid PSN. Dessa tjänster utförs av PFF:s helägda dotterbolag Patientförsäkringsföreningen Service AB (PSAB). Finansiering PFF:s verksamhet finansieras i enlighet med patientskadelagen av medlemmarna och genom eventuella överskott som kan uppkomma som ett resultat av föreningens verksamhet. Kostnader för hantering av ärenden i PSN debiteras per ärende till de försäkringsföretag till vilka ärendena hör. Dotterbolaget PSAB fakturerar årligen kostnaden för Läkemedelsskadenämnden samt övriga kostnader förknippade med denna till LFF Service AB baserat på avtal. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling Under året har fokus legat på att bygga upp skaderegleringen i egen regi, från att tidigare ha skett inom Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Förändringen kommer på sikt att innebära att PFF:s kostnad för skadereglering kommer att minska. Under 2011 bedöms inte några större förändringar av verksamhetens omfattning ske. Verksamheten i Patientskadenämnden har haft en positiv utveckling under året vad gäller handläggningstider och ärendebalanser. Den genomsnittliga handläggningstiden var omkring fyra månader. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Ärendebalansen översteg inte målbalansen om

9 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Verksamhetsrisker PFF riskerar att tappa nyckelkompetens i samband med kommande pensionsavgångar. Detta hanteras främst genom att säkerställa att rekryteringar genomförs i god tid och att nya medarbetare ges möjlighet att under en övergångsperiod komma in i verksamheten. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 0% 0% 0% 0% Medelantalet anställda Moderföreningen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 0% 0% 0% 0% Medelantalet anställda Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av moderföreningens eller koncernens resultat och ställning. Patientförsäkringsföreningen redovisar varken vinst eller förlust för räkenskapsåret. Vad beträffar moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 9

10 tientförsäkringsföreningen nr (15) Resultaträkning - koncernen Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Försäkringsersättningar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och fordon Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos medlemmar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Balanserade vinstmedel Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Ersättningsreserv Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till medlemmar och kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 ientförsäkringsföreningen nr (15) Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Årets skadekostnader Årets skadeutbetalningar Avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i kr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

13 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Resultaträkning - moderföreningen Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Försäkringsersättningar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 tientförsäkringsföreningen nr (15) Balansräkning - moderföreningen Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och fordon Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos medlemmar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Avsättningar Ersättningsreserv Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till medlemmar och kunder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföreningen Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernuppgifter Patientförsäkringsföreningen är moderbolag till det helägda dotterbolaget Patientförsäkringsföreningens Service AB org nr med säte i Stockholm. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella tillgångar Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Inventarier Datorer 5 år 3 år Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Försäkringstekniska avsättningar Ersättningsreserven består av avsättningar för oreglerade skador inklusive skadebehandlingskostnader samt avsättningar för okända men inträffade skador, s k IBNR (incurred but not reported). Skador kan anmälas upp till 10 år efter den tidpunkt då skadan inträffade. Utifrån analys om faktisk utveckling och bedömning av fortsatt utveckling görs en aktuariell beräkning av den totala avsättningen för oreglerade och okända skador. Kända skador bedöms individuellt. Utvecklingsmönstret skall beräknas med s.k. chain-ladder. Den innebär att per utvecklingsår uppskatta hur stor andel av relevant storhet som ännu inte inträffat. De skattade utvecklingsfaktorerna skall anpassas till kända kvalitativa förhållanden som kan ha påverkat det historiska utvecklingsmönstret. Uppskattningen, baserat på antalet skador, skall särskilt granskas med avseende på förändrad definition eller registrering av kända skada. Uppskattning, baserad på känd kostnad, skall särskilt granskas med avseende på avvecklingsresultatet för kända skador. Den samlade avsättningen, för kända och okända skador, skall särskilt utvärderas med avseende på avvecklingsresultat för alla skador. 15

16 tientförsäkringsföreningen nr (15) Redovisning av intäkter Intäkterna i Patientförsäkringsföreningen består dels av medlemsavgifter, dels av nämndsintäkter. Nämndsintäkterna faktureras utifrån antal behandlade ärenden. Koncerntransaktioner Koncernen Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Moderföreningen Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Not 1 Nettoomsättning Koncernen Medlemsavgifter Nämndsintäkter Patientskadenämnden Nämndsintäkter Läkemedelsskadenämnden Övrigt Moderföreningen Medlemsavgifter Nämndsintäkter Patientskadenämnden Övrigt Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncernen Ernst & Young AB, revisionsuppdrag Moderföreningen Ernst & Young AB, revisionsuppdrag

17 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda varav varav 2010 män 2009 män Moderföreningen 7 39% 6 34% Dotterföretag Sverige 2 52% 2 53% Totalt i dotterföretag 2 0% 2 53% Koncernen totalt 9 42% 8 39% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen Löner och ersättningar, styrelse och vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader Moderföreningen Löner och ersättningar, styrelse och vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, styrelse och vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Vd är inte anställd i Patientförsäkringsföreningen eller PFF Service AB. Styrelse och vd arvoderas av Patientförsäkringsföreningen. Utbetalt arvode är ej pensionsgrundande. Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Koncernen Styrelse och vd 17% 17% Moderföreningen Styrelse och vd 17% 17% 17

18 tientförsäkringsföreningen nr (15) Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Koncernen Inventarier Moderföreningen Inventarier Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter, övriga Moderföreningen Ränteintäkter, övriga Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader, övriga Moderföreningen Räntekostnader, övriga Not 7 Skatt på årets resultat Koncernen Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år Totalt redovisad skattekostnad i koncernen Moderföreningen Periodens skattekostnad Justering av skatt hänförlig till tidigare år

19 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Not 8 Inventarier och fordon Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Moderföreningen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut Not 9 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Redovisat värde vid periodens slut Specifikation av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Årets Eget Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte resultat kapital andelar i % 1) värde Patientförsäkringsföreningens Service AB , Stockholm , ) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 10 Övriga fordringar Koncernen Övriga fordringar Moderföreningen Övriga fordringar

20 tientförsäkringsföreningen nr (15) Not 11 Eget kapital Fritt eget kapital Koncernen Vid årets början Årets resultat Vid årets slut Not 12 Ersättningsreserv Koncernen Ingående balans Utbetalda ersättningar Avvecklingsresultat Årets avsättning för oreglerade skador Utgående balans Moderföreningen Ingående balans Utbetalda ersättningar Avvecklingsresultat Årets avsättning för oreglerade skador Utgående balans Not 13 Övriga skulder kortfristiga Koncernen Personalskatt Övrigt Moderföreningen Personalskatt Övrigt Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Personalrelaterade skulder Förutbetalda intäkter Övriga poster Moderföreningen Personalrelaterade skulder Övriga poster

21 Patientförsäkringsföreningen Org nr (15) Stockholm den 16 mars Bengt Westerberg Ordförande Mats Olausson Verkställande direktör Henrik Ask Jan Adrup Mikael Björin Ulrika Hedman Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor 21

22 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Patientförsäkringsföreningen 22

23 Styrelsen och verkställande direktören för Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr , får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll 24 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 26 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 27 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 29 Underskrifter 30 Revisionsberättelse 23

24 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Patientförsäkringsföreningens Service AB (PSAB) är ett helägt dotterbolag till Patientförsäkringsföreningen (PFF). Genom avtal med LFF Service AB åtar sig PFF att administrera föredragningar i Läkemedelsskadenämnden (LMSN), en överprövningsnämnd inom läkemedelsförsäkringen. Arbetet utförs av tre sekreterare vid Patientskadenämnden (PSN) med administrativt stöd av PSN:s kanslist. LMSN är ett rådgivande organ inom den frivilliga läkemedelsförsäkringen, som tecknas av tillverkare och leverantörer av läkemedel i Sverige. Finansiering Verksamheten finansieras via fakturering till LFF Service AB två gånger per år i förskott under verksamhetsåret, i januari respektive juli månad. Verksamhetsrisker PSAB är en liten organisation som löper risk att tappa viktig nyckelkompetens. Detta hanteras främst genom att fyra av Patientförsäkringsföreningens (PFF) personal har tillikaanställning motsvarande totalt två heltidstjänster i PSAB. Därigenom finns backup och minskad risk för de tjänster som levereras till LMSN. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling Situationen har under året varit stabil vad gäller ärendebalanser och ärendeavverkning. Under 2011 förväntas inga större förändringar av verksamheten jämfört med Flerårsöversikt (belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 9% 3% 9% 11% Medelantalet anställda Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av bolagets resultat och ställning. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 9 805, balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 24

25 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -15 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

26 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Ansamlad vinst Balanserad vinst Årets resultat Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Skuld till kund Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 26

27 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datorer 5 år 3 år Redovisning av intäkter Intäkterna från nämndsverksamheten baseras på avtal. Koncerninterna transaktioner Andel koncerninterna inköp 0% Andel koncernintern försäljning 0% Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2 2 Varav män 52% 52% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar, vd Löner och ersättningar, övriga anställda Pensionskostnader, vd Pensionskostnader, övriga anställda Sociala kostnader exklusive pensionskostnader Vd är inte anställd i PFF Service AB. Ingen lön eller annan ersättning har utgått till styrelsen och vd. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. 27

28 Patientförsäkringsföreningens Service AB Org nr (7) Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelse och vd 17% 17% Not 2 Nettoomsättning Läkemedelsskadenämnden Övrigt Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Ernst & Young AB, revisionsuppdrag Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 5 Skatt på årets resultat Justering av skatt hänförlig till tidigare år Årets skatt Not 6 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse2006 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 År 2006 i sammanfattning 2 Vd har ordet: Fortsatta framgångar under 2006 3 TFF:s uppgift 4 Trafikskador regleras av

Läs mer

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad 2011 ÅRSREDOVISNING JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag i JM-koncernen verksamt i Stockholms län.vi arbetar med professionella beställare inom områdena anläggning, husbyggnad, mur- och putsarbeten.

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer