Villkor individuell försäkring PRIVAT BARNFÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor individuell försäkring PRIVAT BARNFÖRSÄKRING"

Transkript

1 Villkor individuell försäkring PRIVAT BARNFÖRSÄKRING Danske Bank

2 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser Försäkringsavtalet När försäkringen börjar gälla Försäkringsbesked Ångerrätt Premie Upplysningsplikt Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen BNP Paribas Cardifs rätt att säga upp försäkringen När försäkringen upphör att gälla Ändrade försäkringsvillkor 3 2 Omfattning Ersättning för kostnader vid olycksfallsskada Ersättning vid olycksfall eller sjukdom 4 3 Undantag och begränsningar Undantagna sjukdomar Medfödd sjukdom, kroppsfel eller psykisk 7 utvecklingsstörning 3.3 Sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklings- 7 störning som visat sig innan försäkringen tecknades 3.4 Allmänna begränsningar 3.5 Begränsningar från och med 19 års ålder Preskription Force Majeure 8 4 Vid skada 8 5 Behandling av personuppgifter 9 6 Gemensamt skadeanmälningsregister 9 7 Tillsynsmyndighet och lag 9 8 Prövning av beslut i försäkringsärende 9 9 Vid frågor om försäkringen 10

3 Försäkringsgivare BNP Paribas Cardif Försäkring AB (BNP Paribas Cardif), org. nr är försäkringsgivare. Adressen till BNP Paribas Cardif är Box 24110, GÖTEBORG. Definitioner Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv eller hälsa försäkringen gäller. Försäkringsfall Med försäkringsfall menas sjukdom eller olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringsfallet anses ha inträffat: Vid tidpunkten för olycksfallet Vid sjukdom när den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdomen. Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen första gången blev påvisad av läkare, psykolog eller annan vårdpersonal även om diagnosen kan fastställas först senare. Sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett och samma försäkringsfall. Försäkringstagare Försäkringstagare är den som ingår försäkringsavtal med BNP Paribas Cardif. Försäkringstid Försäkringstid är den tid försäkrad omfattas av försäkringen. ICD-kod Med ICD-kod avses den internationella klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem som fastställts av Världshälsoorganisationen. Även om klassifikationer ändras eller om diagnoskoder ändras eller tillkommer ska koderna i ICD tillämpas. Nedsatt arbetsförmåga Med nedsatt arbetsförmåga menas i dessa villkor att på grund av sjukdom eller olycksfallsskada ha fått arbetsförmågan nedsatt. Nedsättningen bedöms, där inte annat anges, enligt 27 kap 46 Socialförsäkringsbalken. Olycksfallsskada En olycksfallsskada är sådan kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, yttre och ofrivillig händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Vridvåld samt hälseneruptur betraktas som olycksfallsskada även om kriterierna som kännetecknar ett olycksfall inte är uppfyllda. Detsamma gäller för sjukdom på grund av smitta till följd av fästingbett. Med olycksfallsskada jämställs också kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Sådana skador anses ha uppkommit den dag de visade sig. Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom: Överansträngning eller sjukliga förändringar. Smitta eller förgiftning genom intagande av mat och dryck, inte heller smitta genom bakterier eller virus (med undantag för sjukdomar till följd av fästingbett). Användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte har föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring. Prisbasbelopp Med Prisbasbelopp avses det belopp som enligt 2 kap 7 Socialförsäkringsbalken räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Sjukdom Med sjukdom menas en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt definitionen av olycksfallsskada. Med sjukdom avses exempelvis inte frivilligt orsakad kroppsskada, olycksfallsskada, kortvuxenhet, behandling i förebyggande syfte, kosmetisk behandling, dyslexi, dyskalkyli eller andra inlärningshinder. 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Försäkringsavtalet För försäkringsavtalet gäller vad som anges i förköpsinformationen, ansökningshandling, försäkringsbeskedet med tillhörande information som BNP Paribas Cardif utfärdar för försäkringen och vad som anges i dessa försäkrings-villkor. Försäkringstiden är ett år. Om inte försäkringen sägs upp förnyas försäkringen vid huvudförfallodagen med en ny försäkringstid om ett år i sänder. Teckningsregler För att få teckna eller utöka försäkringen får den sökande inte ha fyllt 18 år. Den försäkrade ska vara folkbokförd i Sverige och försäkring ska kunna beviljas enligt BNP Paribas Cardifs riktlinjer. Var och hur försäkringen gäller Försäkringen gäller för sjukdom och olycksfallsskador som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen ger inte ersättning för läke-, tandskaderese- eller merkostnader som uppstår utanför Norden. Försäkringen ger inte heller sjukhusvistelseersättning för sjukhusvistelse utanför Norden. 1

4 Försäkringen kan dock ge ersättning för fortsatt vård/ behandling inom Sverige oavsett var i världen olycksfallet inträffat eller sjukdomen debuterat. Om den försäkrade flyttar utomlands gäller särskilda regler. Om den försäkrade flyttar utomlands Försäkringen gäller för sjukdom som blivit aktuell eller olycksfall som inträffat under de första 12 månaderna efter det att den försäkrade folkbokförts utanför Norden. För sjukdom som blivit aktuell eller olycksfall som inträffat efter 12 månader ger försäkringen ingen ersättning. Inskränkningen avser inte ersättning vid dödsfall. Skattebestämmelser Försäkringen tillhör skattekategori K, vilket innebär att premien inte är avdragsgill och att utfallande belopp inte beskattas. 1.2 När försäkringen börjar gälla Försäkringen börjar gälla dagen efter det att försäkringstagaren sände en komplett ansökan om försäkring till BNP Paribas Cardif. Detta under förutsättning att BNP Paribas Cardif kan bevilja försäkringen med normala villkor mot bakgrund av inkomna för försäkringen kompletta handlingar och att det av ansökan eller på annat sätt inte framgår att försäkringen ska börja gälla vid ett senare tillfälle. Kan försäkringen endast beviljas med inskränkning inträder BNP Paribas Cardifs ansvar först sedan försäkringen erbjudits på dessa villkor och försäkringstagaren antagit erbjudandet genom att betala försäkringspremien. 1.3 Försäkringsbesked Vid försäkringens tecknande och därefter vid en eventuell ändring i försäkringen får försäkringstagaren ett försäkringsbesked som visar försäkringens omfattning och premiens storlek. 1.4 Ångerrätt Försäkringstagaren har rätt att återkalla ansökan inom 30 dagar efter det att försäkringen beviljats. Om försäkringstagaren vill utnyttja sin ångerrätt ska det skriftligen meddelas BNP Paribas Cardif. Inbetald premie återbetalas till premiebetalaren. Utnyttjas ångerrätten anses försäkringen aldrig ha varit gällande. 1.5 Premie Premien för försäkringen bestäms för ett år i taget. Premien baseras på försäkringsbelopp och gällande premietariff. Premien för försäkringen kan ändras på försäkringens huvudförfallodag. Huvudförfallodagen framgår av försäkringsbeskedet. Om försäkringsbeloppet höjs på grund av höjning av prisbasbeloppet, sker motsvarande procentuella höjning av premien. Betalning av premien Premien ska vara BNP Paribas Cardif tillhanda senast på förfallodagen. Betalas inte premien inom 14 dagar efter förfallodagen kommer en påminnelse/uppsägning att sändas till försäkringstagaren. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då den skickades, om inte premien betalas inom denna frist. Återupplivning av försäkringen Har en uppsägning på grund av obetald premie fått verkan och avser dröjsmålet inte första premien för försäkringen, kan försäkringen återupplivas till sin tidigare omfattning, om utestående premiebelopp betalas inom tre månader från utgången av fristen på 14 dagar. Återupplivas försäkringen, inträder BNP Paribas Cardifs ansvar från och med dagen efter den dag då premiebeloppet betalas. 1.6 Upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldig att på BNP Paribas Cardifs begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge riktiga och fullständiga svar på BNP Paribas Cardifs frågor. Har försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för försäkringen, kan det medföra att BNP Paribas Cardif säger upp försäkringen till upphörande eller ändring och att BNP Paribas Cardif blir fritt från ansvar för inträffat försäkringsfall. Har försäkringstagaren eller den försäkrade i övrigt vid fullgörande av upplysningsplikten förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder kan försäkringsavtalet bli ogiltigt. Inbetald premie för tid fram till den tidpunkt försäkringen upphör att gälla eller ändras återbetalas inte. 1.7 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra. 1.8 BNP Paribas Cardifs rätt att säga upp försäkringen BNP Paribas Cardif får i de fall som följer av försäkringsavtalslagen säga upp försäkringen. Försäkringen upphör då vid försäkringstidens utgång, dvs. vid huvudförfallodagen. Uppsägningen ska göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren senast en månad innan försäkringstiden går ut. Gör försäkringstagaren sannolikt att uppsägningen har försenats eller inte kommit fram på grund av omständighet som försäkringstagaren inte kunnat råda över, upphör BNP Paribas Cardifs ansvar tidigast en vecka 2

5 efter den dag då uppsägningen kom försäkringstagaren tillhanda. 1.9 När försäkringen upphör att gälla Försäkringen gäller längst till och med dagen innan den försäkrade fyller 25 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla om försäkringstagaren eller BNP Paribas Cardif säger upp försäkringen eller försäkringsavtalet har sagts upp på grund av att premien inte har betalats i rätt tid. Giltighetstiden för försäkringen kan inte förlängas efter det att slutåldern är uppnådd, genom att premie betalas för tid efter det att försäkringen upphört. Premie som inbetalats för tid efter det att försäkring har upphört, återbetalas utan ränta Ändrade försäkringsvillkor BNP Paribas Cardif har rätt att ändra försäkringsvillkoren och premierna vid nästkommande huvudförfallodag. BNP Paribas Cardif ska skicka meddelande om ändring senast då fakturan för kommande försäkringsperiod sänds ut. BNP Paribas Cardif har i övrigt rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. En sådan ändring börjar gälla efter det att BNP Paribas Cardif sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. 2 Omfattning Denna försäkring gäller vid sjukdom som debuterar eller olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Har skadan inträffat i eller på väg till/från arbete ska anmälan dock alltid göras till Försäkringskassan och om trygghetsförsäkring vid arbetsskada finns, även till AFA- Trygghetsförsäkring. Försäkringen gäller längst till och med dagen innan den försäkrade fyller 25 år. Ersättning lämnas för skäliga kostnader som inte ska ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Vid sjukdom eller olycksfallsskada kan försäkringen ersätta sjukhusvistelse (punkt 2.2.1) vård i hemmet (punkt 2.2.2) särskild ersättning vid vissa diagnoser (punkt 2.2.3) månatligt kostnadsbidrag (punkt 2.2.4) engångskostnadsbidrag (punkt 2.2.5) medicinsk invaliditet, inklusive ärrersättning för klart vanprydande ärr (punkt 2.2.6) ekonomisk invaliditet (punkt 2.2.6) dödsfall (punkt 2.2.7) Vid olycksfallsskada kan försäkringen dessutom ersätta läkekostnader (punkt 2.1.1) behandlingskostnader för tandskador (punkt 2.1.2) resekostnader (punkt 2.1.3) Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns då olycksfallet eller sjukdomen inträffade, eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan/ sjukdomen, lämnas ingen ersättning för de kostnader och den invaliditet som försämringen medfört. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men. 2.1 Ersättning för kostnader vid olycksfallsskada Om försäkrad inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan ersätter BNP Paribas Cardif den kostnad som BNP Paribas Cardif skulle ha ersatt om den försäkrade haft rätt till ersättning från Försäkringskassan. En förutsättning för rätt till ersättning från försäkringen är att behörig läkare utan dröjsmål anlitats och behandlat olycksfallet. Innan den försäkrade fyllt 18 år utbetalas ersättningen till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade. Därefter utbetalas ersättningen till den försäkrade Läkekostnader Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig läkarvård, sjukhusvård, behandling, läkemedel och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning kan även lämnas för skador på glasögon, hörapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjälpmedel. Läke- och medicinkostnader inom offentlig vård ersätts högst med ett belopp som motsvarar respektive högkostnadsskydd. Ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan vårdgivare som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Privat vård och behandling ersätts inte. Kostnad för sjukhusvård ersätts inte om samma period av sjukhusvård ersatts enligt punkt Vid sjukhusvård ersätts den del av vårdkostnaderna som inte motsvarar inbesparade levnadskostnader (normal levnadskostnad är beräknad till 1,5 promille av 3

6 prisbasbeloppet per dag det år vården ges). Ersättning lämnas också för behandlingskostnad för vård hos sjukgymnast eller annan behandling under förutsättning att behandlingen sker efter remiss av läkare inom offentlig vård eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Finns remiss till sjukgymnast men den försäkrade väljer en annan behandling, ersätts denna med vad som mot-svarar patientavgiften vid sjukgymnastik i offentlig vård. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i fem år från försäkringsfallet. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slut-reglering inte kunnat ske inom fem år, lämnas ersättning till dess slutreglering sker, dock längst till den försäkrade fyllt 25 år Behandlingskostnader för tandskador Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Behandling och kostnader ska godkännas av bolaget i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte har hunnit inhämtats. Tugg- och bitskador på tänder ersätts inte av försäkringen. Tandbehandling i Sverige ersätts endast om behand-lingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Vid tand-behandling utanför Sverige men inom Norden ersätts endast kostnad för akut behandling. Implantatbehandling som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen ersätts inte. Skador på implantat ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Ersättning lämnas för behandling inom fem år från skadetillfället. Behöver behandling uppskjutas till senare tidpunkt på grund av den försäkrades ålder, därför att den försäkrades samtliga tänder inte är färdigutvecklade, ersätts den uppskjutna behandlingen om den genomförs före 25 år. För uppskjuten behandling som företas senare men före fyllda 30 år, ersätts kostnader endast under förutsättning att BNP Paribas Cardif godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade fyllt 25 år. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan, lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som inte var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på olycksfallsskadan Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller skolutbildning/arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats eller skola ska i första hand ersättas av arbetsgivare/ Försäkringskassan eller skola/skolförsäkring. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. För resa där kostnad inte uppkommit, till exempel med tjänstebil eller förmånsbil, lämnas ingen ersättning. Ersättning för resekostnader lämnas i längst fem år från försäkringsfallet. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slut-reglering inte kunnat ske inom fem år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker, dock längst till dess den försäkrade fyller 25 år. 2.2 Ersättning vid olycksfall eller sjukdom Sjukhusvistelse Om den försäkrade skrivs in på sjukhus för vård av sjukdom eller olycksfallsskada lämnas ersättning med 1 procent av prisbasbeloppet per dag. För den första dagen lämnas ingen ersättning. Ersättning utbetalas längst i 365 dagar per försäkringsfall. Ersättning lämnas inte om den försäkrade endast sökt vård på sjukhus i så kallad öppen vård. Ersättning kan längst lämnas till den dag den försäkrade fyller 19 år. Innan den försäkrade fyllt 18 år utbetalas ersättningen till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade. Därefter utbetalas ersättningen till den försäkrade Vård i hemmet För vård i hemmet lämnas ersättning med samma belopp som vid sjukhusvistelse. Detta under förutsättning att försäkrad varit inskriven på sjukhus, att läkarintyg styrker att anhörig måste vårda den försäkrade och att vårdbehov fortfarande kvarstår 14 dagar efter inskrivningsdagen. Det innebär att för de 14 dagarna lämnas ingen ersättning för vård i hemmet. Ersättning lämnas under maximalt 30 dagar per försäkringsfall. Ersättning vid vård i hemmet kan ges utan att den försäkrade dessförinnan har vårdats på sjukhus vid helbensgips eller gips av båda armarna eller vid isolering som smittbärare av sjukdom som omfattas av smittskyddslagen Ersättning kan längst lämnas till den dag den försäkrade fyller 16 år. Ersättningen utbetalas till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade Särskild ersättning vid vissa diagnoser Om den försäkrade diagnostiseras med någon av följande sjukdomar eller skador kan försäkringen ge ersättning 4

7 med ett engångsbelopp motsvarande tio procent av försäkringsbeloppet. Cancer ICD C00-C97 Godartad hjärntumör ICD D32-D33, D43 Multipel Scleros (MS) ICD G35 Allvarlig hjärnskada ICD I60-I69, S06.1-S06.9 Barnreumatism (Juvenil artrit) som drabbar minst tre leder varav minst två stora leder som handled, armbåge, axel, fotled, knä, höft eller nacke ICD M08 Rätt till ersättning uppkommer när diagnosen är fast-ställd av läkare med specialistkompetens och av BNP Paribas Cardif. Sjukdomen/skadan ska ha debuterat/inträffat under försäkringstiden och diagnosen ska fastställas senast tre år från den tidpunkt försäkringen upphörde att gälla. Ersättning kan endast utbetalas en gång för en och samma sjukdom eller skada. Om den försäkrade avlider innan diagnosen fastställts utbetalas ingen ersättning. Innan den försäkrade fyllt 18 år utbetalas ersättningen till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade. Därefter utbetalas ersättningen till den försäkrade Månatligt kostnadsbidrag Månatligt kostnadsbidrag ges om den försäkrade beviljas vårdbidrag av Försäkringskassan på grund av sjukdom eller olycksfall under tid då försäkringen är gällande. En förutsättning för rätt till ersättning är att vårdbidrag beviljats till minst en fjärdedel på grund av sjukdomen/ olycksfallet. Med vårdbidrag jämställs tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn, om den försäkrades vårdbehov kvarstår under minst sex månader i följd och är styrkt av läkarintyg. Rätten till ersättning kvarstår så länge sådan nedsatt arbetsförmåga varar utan avbrott och vårdbidrag är beviljat av Försäkringskassan, dock längst kalenderåret ut det år den försäkrade fyller 18 år. Ersättningen kan uppgå till högst två prisbasbelopp per år. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av ersättningsbeloppet. Månatligt kostnadsbidrag utbetalas i proportion till vårdbidragets storlek. Vid helt vårdbidrag är högsta ersättning 2 prisbasbelopp per år Vid tre fjärdedels vårdbidrag är högsta ersättning 1,5 prisbasbelopp per år Vid halvt vårdbidrag är högsta ersättning 1 prisbasbelopp per år. Vid en fjärdedels vårdbidrag är högsta ersättning 0,5 prisbasbelopp per år. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gällde då vårdbidrag beviljats. Månatligt kostnadsbidrag ger inte ersättning om hel ekonomisk invaliditet utbetalats. Försäkringen lämnar inte månatligt kostnadsbidrag för psykiska sjukdomar ICD F Ersättningen utbetalas till den vårdnadshavare som beviljats vårdbidraget Engångskostnadsbidrag Försäkringen ger ersättning för åtgärder för rehabilitering eller anpassning av engångskaraktär. Åtgärderna ska vara ägnade åt att underlätta nödvändig vård, tillsyn och rehabilitering av den försäkrade eller för att möjliggöra ett så normalt liv som möjligt för den försäkrade, Åtgärder i förebyggande syfte ersätts inte. Det medicinska behovet av åtgärden ska styrkas av läkar-intyg. Åtgärden ska på förhand godkännas av BNP Paribas Cardif. Åtgärden ska vara den billigaste vanligen förekommande som kan vidtas, med hänsyn till den försäkrades medicinska tillstånd och ska avse tekniska hjälpmedel eller förändringar i boendemiljön i den bostad där den försäkrade är folkbokförd. Åtgärden ska vidtas inom fem år från det att sjukdomen debuterade eller olycksfallet inträffade. Ersättning ges inte för kostnader som totalt understiger 3000 kronor och kan uppgå till högst fem prisbasbelopp per försäkringsfall. Sjukdomar med ett medicinskt samband anses här vara ett och samma försäkringsfall. Ersättning ges inte för åtgärder som avser byggnadstekniska brister, som t.ex. mögel, fukt, radon, flytspackel eller ventilation. Ersättning ges inte heller för centraldammsugare, luftrenare, luftfuktare, telefoner, datorer, programvaror, kringutrustning till datorer eller resor. Innan den försäkrade fyllt 18 år utbetalas ersättningen till vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade. Därefter utbetalas ersättningen till den försäkrade Invaliditet Med medicinsk invaliditet menas en bestående nedsättning av kroppsfunktionen till följd av olycksfallsskadan eller sjukdomen. Med ekonomisk invaliditet menas att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av olycksfallsskadan eller sjukdomen. Vid bedömning av invaliditetsgraden görs skillnad mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritids- 5

8 intressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Som medicinsk invaliditet räknas även förlust av inre organ och klart vanprydande ärr. Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av sjukdomen eller olycksfallsskadan. Vid olycksfallsskada eller sjukdom som medför både medicinsk och ekonomisk invaliditet utbetalas den invaliditetsersättning som ger högst ersättning. Om ekonomisk invaliditet ger högst ersättning, avräknas den medicinska invaliditeten före utbetalning. Om medicinsk invaliditet ger högst ersättning, avräknas den ekonomiska invaliditeten före utbetalning. Försäkringen lämnar inte ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet för psykiska sjukdomar ICD F Ersättning vid medicinsk invaliditet När olycksfallsskadan eller sjukdomen medfört bestående nedsättning av kroppsfunktionen och till-ståndet är stationärt, utbetalas invaliditetsersättning. En förutsättning för rätt till ersättning är att sjukdomen eller olycksfallsskadan inträffar under tid då försäkringen är gällande. Sjukdomen/olycksfallet ska inom tre år från försäkringsfallet ha medfört mätbar invaliditet. Slutbedömning görs först när invaliditetsgraden är definitivt fastställd. Bedömningen måste dock ske senast inom tre år från det att försäkringen var gällande. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet ska motsvara den lägst förväntade medicinska invaliditeten. Sådant förskott, uttryckt i kronor, avräknas från den ersättning som ska betalas ut när invaliditetsgraden har fastställts. Medicinsk invaliditet anses vid olycksfallsskada inträda tidigast när behandlingen inklusive medicinsk rehabilitering har avslutats och vid sjukdom tidigast när sjukdomstillståndet övergått i ett stationärt, inte livshotande tillstånd. Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas snarast möjligt. I regel kan invaliditeten bedömas tidigast 12 månader efter det att sjukdomen eller olycksfallet inträffat. Bedömningen kan dock uppskjutas så länge detta enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till föreliggande rehabiliteringsmöjligheter är nödvändigt. Ersättningen utbetalas när den medicinska invaliditetsgraden fastställts. Ersättning betalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk invaliditet. Vid bestämmande av invaliditetsgrad beaktas eventuell protesfunktion. Den totala invaliditetsgraden kan aldrig överstiga 100 procent. Om den medicinska invaliditeten uppgår till 50 procent eller mer utbetalas dubbel ersättning,exempel: Om invaliditetsgraden uppgår till 55 procent utbetalas 110 procent av det avtalade försäkringsbeloppet. Om invaliditetsgraden uppgår till 70 procent utbetalas 140 procent av det avtalade försäkringsbeloppet. Vid olycksfallsskada eller sjukdom som medför ekonomisk invaliditet utbetalas ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om detta leder till högre ersättning. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av vid var tid gällande branschgemensamma tabeller. Om invaliditeten beror på sjukdom som inte är angiven i tabellverket kan sådan nedsättning av kroppsfunktionen beaktas, under förutsättning att den kräver livsvarig behandling. Invaliditetsgraden för sådan nedsättning bestäms av BNP Paribas Cardif och kan maximalt uppgå till 25 procent. Ärrersättning Rätt till ersättning för klart vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt inträder efter avslutad behandling och sedan ärret bedömts vara kvarstående för framtiden, dock tidigaste ett år från det olycksfallet inträffade eller sjukdomen blev aktuell. En förutsättning för att ersättning ska kunna lämnas är att ärret kan anses vara klart vanprydande och att skadan är så allvarlig att den måste ha åtgärdats (exempelvis sys eller tejpas) av läkare eller annan vårdgivare. Ersättningens storlek bestäms enligt en särskild vid utbetalningstillfället gällande ärrtabell som fastställts av BNP Paribas Cardif. Ersättning vid ekonomisk invaliditet När sjukdomen eller olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades framtida arbetsförmåga med minst 50 procent och Försäkringskassan beviljat minst halv aktivitetsersättning för nedsättningen, utbetalas invaliditetsersättning. Bestämningen av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som sjukdomen eller olycksfallsskadan medfört. Detta innebär att det är endast sjukdomens/olycksfallets del i arbetsförmågan som ska ligga till grund för bestämningen av invaliditets-graden. Bedömningen måste dock ske senast inom sju år från det att försäkringen var gällande. Invaliditetsersättningen utgör så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot graden av bestående nedsättning av arbetsförmågan. Vid hel nedsättning av arbetsförmågan lämnar försäkringen ersättning med 100 procent av försäkringsbeloppet. Vid tre fjärdedels nedsättning av arbetsförmågan lämnar försäkringen ersättning med 75 procent av försäkringsbeloppet och Vid halv nedsättning av arbetsförmågan lämnar 6

9 försäkringen ersättning med 50 procent av försäkringsbeloppet Om den försäkrade före försäkringsfallet beviljats partiell sjukpenning eller partiell aktivitetsersättning, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av kvarvarande arbetsförmåga. Om den försäkrade före försäkringsfallet beviljats hel sjukpenning eller hel aktivitetsersättning, lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet. Detta moment upphör att gälla när hel ekonomisk invaliditet utbetalats. Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Försäkringsbeloppet bestäms av det prisbasbelopp som gäller det år då försäkringsgivaren betalar ut ersättningen. Ersättningen utbetalas till den försäkrade. Slutreglering av skadan görs först när den medicinska invaliditeten är fastställd. För dödsfall som inträffar sedan rätt till invaliditetsersättningen uppkommit men innan slutlig utbetalning skett, gäller följande: Den medicinska invaliditetsgraden anses vara den högsta invaliditetsgrad som sannolikt skulle ha uppnåtts inom tre år från det sjukdomen blivit aktuell eller olycksfallet inträffat. Slutlig utbetalning sker till den försäkrades dödsbo. Invaliditetsersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 12 månader från det att sjukdomen blivit aktuell eller olycksfallet inträffat. Möjlighet till omprövning av ersättningen Om BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning till den försäkrades rätt till invaliditetsersättning och sjukdomen eller olycksfallsskadan därefter medför att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras eller att den försäkrade förlorar ytterligare arbetsförmåga har den försäkrade rätt att återkomma och få invaliditetsgraden omprövad. Omprövning medges inte om mer än 10 år förflutit från det att försäkringsfallet inträffade. Omprövning av medicinsk invaliditet kan inte ske senare är tre år från det försäkringen senast var gällande. Omprövning av ekonomisk invaliditet kan inte ske senare än fem år från det att försäkringen senast var gällande. Vid omprövning beaktas endast försämringar som har ett medicinskt samband med försäkringsfallet. Den väsentligt försämrade kroppsfunktionen eller den ökade nedsättningen av arbetsförmågan ska objektivt kunna fastställas Ersättning vid dödsfall Om den försäkrade avlider under försäkringstiden, utbetalas 1 prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år utbetalning sker Premiebefrielse Om någon av den försäkrades vårdnadshavare avlider under försäkringstiden blir försäkringen premiebefriad. Med premiebefrielse menas att försäkringen gäller utan att premie behöver betalas. Premiebefrielse gäller längst fram till huvudförfallodagen närmast efter det att den försäkrade fyllt 18 år. Därefter kommer den försäkrade att aviseras premien. 3 Undantag och begränsningar 3.1 Undantagna sjukdomar Följande sjukdomar, eller följder av dessa sjukdomar, ersätts inte av försäkringen: Blödarsjuka ICD D66 och D67 Medfödda ämnesomsättningssjukdomar ICD E70-E90 (t ex Cystisk fibros och Fenylketonuri) Neuropsykiatrisk störning ICD F70-F99 (t ex ADHD, autism, utvecklingsförsening) Sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet ICD G11, G12, G46, G60, G71 och G80 (t ex CP, muskelförtvining) Epilepsi ICD G40 Sensorineural hörselnedsättning ICD H90.3-H90.8 Missbildning och kromosomavvikelse ICD Q00-Q99 (t ex missbildning i inre organ) Om diagnoser eller diagnosbeteckningar med ovan angivna ICD-koder ändras eller tillkommer omfattas även de av undantaget. Observera att t.ex. inlärningshinder inte är en sjukdom. Se definition av sjukdom. Psykiska sjukdomar Försäkringen lämnar inte månatligt kostnadsbidrag och inte heller ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet för psykiska sjukdomar ICD F Medfödd sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning Försäkringen gäller inte för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder därav om det är sannolikt att åkomman funnits sedan födseln eller att anlag till åkomman funnits vid födseln. Detsamma gäller sjukdom som inträffat eller olycksfall som inträffat under första levnadsmånaden. Inskränkningen gäller inte om den försäkrade fyllt sex år när åkomman först visat symtom. 3.3 Sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning som visat sig innan försäkringen tecknades Försäkringen gäller för sjukdom och olycksfall som inträffat under försäkringstiden. Det innebär att försäkringen inte gäller för sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning och inte heller för följder av sådana 7

10 tillstånd där symtomen visat sig innan försäkringen tecknades, även om diagnos kan fastställas först sedan försäkring tecknats. Invaliditet som förelåg redan när försäkringen tecknades berättigar inte till ersättning. 3.4 Allmänna begränsningar Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som är en direkt eller indirekt följd av: spridning av biologiska eller kemiska ämnen eller atomkärnreaktion, kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning. att den försäkrade har deltagit i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses vara en direkt eller indirekt följd av kriget eller de politiska oroligheterna. att den försäkrade vistas i länder där krig eller politiska oroligheter pågår utan att själv delta i kriget eller oroligheterna. Om krig eller politiska oroligheter utbryter medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen under den första månaden under förutsättning att försäkrad inte deltar i kriget eller de politiska oroligheterna. Vid krigsförhållanden i Sverige gäller särskild lag-stiftning. Av lagstiftningen följer bl.a. att BNP Paribas Cardif har rätt att ta ut tilläggspremier (krigspremier) för försäkring som omfattas av krigsansvarighet. Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som inträffar medan krigsförhållanden råder i Sverige, om försäkrings fallet kan anses vara orsakad av krigsförhållandena. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall som inträffar inom ett år efter krigs-förhållandenas upphörande och som kan anses vara orsakad av krigsförhållandena. 3.5 Begränsningar från och med 19 års ålder Försäkringsersättningen kan sättas ned om den försäkrade uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet har framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av droger eller alkohol och därmed framkallat eller förvärrat ett försäkringsfall. Begränsningen gäller inte för dödsfallsersättning. uppsåtligen eller på grund av grov vårdslöshet har utfört eller medverkat till brottslig handling, som kan leda till fängelse, om försäkringsfallet har samband med denna handling. använt prestationshöjande medel inklusive anabola steroider, stimulansmedel och kortikosteroider. Medicin föreskriven av läkare för specifik sjukdom omfattas inte av undantaget. skadats pga. medicinsk behandling/operation som inte var medicinskt motiverad. Begränsningarna ovan gäller inte om den försäkrade var allvarligt psykiskt störd. Nedsättningen sker normalt med 25 procent av ersättningen men kan ske med upp till 100 procent beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Vid fastställandet av nedsättningens storlek görs en skälighetsbedömning av samtliga omständigheter. 3.6 Preskription Rätten till ersättning upphör om anspråk på ersättning inte görs inom tre år från det att någon som är berättigad att framställa anspråket fick kännedom om de omständigheter som anspråket grundas på. Om anspråk på ersättning inte görs inom tio år från det att så tidigast hade kunnat ske, faller rätten till ersättning bort under alla förhållanden. Har den/de som vill kräva försäkringsersättning anmält skadan till BNP Paribas Cardif inom tid som angetts i första stycket, har den/de alltid 6 månader på sig att väcka talan i allmän domstol sedan försäkringsbolaget har förklarat att slutlig ställning har tagits i ersättningsfrågan. Om rätt till flera ersättningsbelopp uppkommit, gäller första till tredje stycket för varje sådant belopp för sig. 3.7 Force Majeure BNP Paribas Cardif är inte ansvarig för förlust, som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjts p.g.a. krig, politiska oroligheter, lagbud, myndighetsåtgärd eller stridsåtgärd i arbetslivet. 4 Vid skada Den som begär ersättning ska skicka en skadeanmälan till BNP Paribas Cardif så snart som möjligt. Skadeanmälningsblanketter kan beställas från BNP Paribas Cardif. Vid begäran om ersättning ska de handlingar som BNP Paribas Cardif vid var tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning bifogas. Kostnader ska styrkas med originalkvitton eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting. Om BNP Paribas Cardif behöver upplysningar om den försäkrade för att bedöma ersättningsanspråket och göra en korrekt och komplett skadereglering ska skriftligt medgivande att BNP Paribas Cardif får inhämta information hos läkare, sjukhus, annan vård- eller försäkringsinrättning (inklusive försäkringskassa) eller skattemyndighet lämnas. Kostnad för intyg och journaler som inhämtats från annan än försäkrad ersätts av BNP Paribas Cardif, i de fall BNP Paribas Cardif har begärt dessa. Om medgivande inte lämnas kan BNP Paribas Cardif komma att avböja ersättning. För rätt till ersättning ska den försäkrade löpande sända BNP Paribas Cardif de handlingar som BNP Paribas Cardif vid var tid anser sig behöva för att bedöma rätten till fortsatt ersättning. 8

11 Försäkrad eller dennes vårdnadshavare är skyldig att omedelbart upplysa BNP Paribas Cardif om ersättning från Försäkringskassan upphör helt eller delvis. För att fastställa rätt till ersättning kan BNP Paribas Cardif föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Kostnader för sådan särskild undersökning betalas av BNP Paribas Cardif. Utbetalning till omyndig Om belopp som utbetalas till omyndig överstiger ett prisbasbelopp ska beloppet sättas in på bankkonto som står under överförmyndarens tillsyn, så kallad överförmyndarspärr. 5 Behandling av personuppgifter Dina personuppgifter behandlas av BNP Paribas Cardif och kan komma att lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom den koncern BNP Paribas Cardif tillhör eller en samarbetspartner till BNP Paribas Cardif, såväl inom som utom EU- och EES-området. Skälet till behandlingen är att personuppgifterna är nödvändiga för att BNP Paribas Cardif ska kunna ingå försäkringsavtal eller fullgöra skyldigheter som föreligger enligt t.ex. avtal, lag eller annan författning. Personuppgifter kan också komma att behandlas för affärs- och produkt-utveckling samt för informations-, statistik- och marknadsföringsändamål. Vissa uppgifter, t.ex. känsliga personuppgifter om din hälsa, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning eller skadereglering. Personuppgifter kan dessutom komma att inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller terrorismfinansiering. För att skydda din personliga integritet kommer all behandling av personuppgifter att ske med stor försiktighet. Dina personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete och endast i den utsträckning som är nödvändig. BNP Paribas Cardif kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din telekommunikation med bolaget. Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som är registrerade om dig, kan du vända dig till BNP Paribas Cardif för ett registerutdrag. Du kan också begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du inte önskar få direkt marknadsföring avseende nya försäkringsprodukter och tjänster kan du skriftligen anmäla det till BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adress är: Box 24110, Göteborg. 6 Gemensamt skadeanmälningsregister För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig BNP Paribas Cardif också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att BNP Paribas Cardif får reda på om du tidigare har anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, STOCKHOLM. 7 Tillsynsmyndighet och lag Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif är Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Svensk lag och föreskrift gäller avseende försäkringsavtalet, förmedlingen av försäkringen och i förkommande fall vid distansförsäljning. All kommunikation med kunder sker på svenska, villkor och information om försäkringen tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk allmän domstol med tingsrätt som första instans. 8 Prövning av beslut i försäkringsärende BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd Om den försäkrade inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service eller hanteringen av den försäkring som avses i dessa villkor kan den försäkrade skriftligen vända sig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd. Nämnden består av personer från flera olika avdelningar för att säkerställa att klagomålet får en rättvis och fullständig behandling. Om missnöjet avser ett beslut i ett skadeärende ska den försäkrade vända sig till BNP Paribas Cardifs Skadenämnd. BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd Box 24110, GÖTEBORG BNP Paribas Cardifs Skadenämnd Om den försäkrade inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan den försäkrade få detta beslut prövat genom att skriftligen begära omprövning direkt hos skadehandläggaren eller begära att ärendet omprövas i BNP Paribas Cardifs skadenämnd. BNP Paribas Cardifs Skadenämnd Box 24110, GÖTEBORG Om den försäkrade inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN har en särskild avdelning för försäkringsfrågor som lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden prövar inte alla ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Prövningen begärs av den försäkrade. 9

12 Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, STOCKHOLM Tfn: Personförsäkringsnämnden (PFN) Om den försäkrades fråga avser medicinska bedömningar vid liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkringar kan den försäkrade begära prövning i PFN. Nämnden lämnar rådgivande yttrande om hur tvisten bör lösas. Personförsäkringsnämnden Box 24067, STOCKHOLM Tfn: Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor bl.a. vid inträffad skada. Konsumenternas Försäkringsbyrå Karlavägen 108 Box 24215, STOCKHOLM Tfn: Allmän Domstol Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Oftast sker detta först efter att prövningen skett hos PFN eller ARN. 9 Vid frågor om försäkringen Vid allmänna frågor om försäkringen eller skadeärenden kontaktas BNP Paribas Cardifs kundtjänst på telefonnummer Vid frågor om inträffad och anmäld skada kontaktas handläggaren i ärendet. BNP Paribas Cardif Box 24110, GÖTEBORG. 10

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT LIVFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring heltid

Olycksfallsförsäkring heltid 1 Olycksfallsförsäkring heltid (OFH Euro Accident) Giltighet Försäkringen galler vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring

Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet

Läs mer

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus

Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Försäkringsvillkor Barn På Gång och Barn På Gång Plus Allmänna villkor av år 2009 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887

Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887 Villkorssammanställning Gruppförsäkring avtal 1887 Olycksfallsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet och försäkringsbeskedet. Med olycksfallsskada menas: En kroppsskada som drabbar

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring Tilläggsvillkor

Gruppförsäkring Tilläggsvillkor Gruppförsäkring Tilläggsvillkor Villkor 2015-01-01 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-3083, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i form av barnolycksfallsförsäkring och tilläggsmoment

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2015-07-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Kollektiv olyckfallsförsäkring GRK90:2 2015-01-01 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag och begränsningar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Hela livet ut. Pris: Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring GKO 10:1 Kollektiv olycksfallsförsäkring Allmänt försäkringsvillkor Gällande från 2013-10-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade efter ett gemensamt

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation

Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation 1 (7) Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation Det här är information om försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

Villkor Individuell försäkring

Villkor Individuell försäkring Villkor Individuell försäkring Livförsäkring 2009-07-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder i kraft 1 2 Rätt

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ),

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

VILLKOR INDIVIDUELL FÖRSÄKRING

VILLKOR INDIVIDUELL FÖRSÄKRING VILLKOR INDIVIDUELL FÖRSÄKRING Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor Vårdförsäkring Plus Individuell 2014-09-01

Villkor Vårdförsäkring Plus Individuell 2014-09-01 Villkor Vårdförsäkring Plus Individuell 2014-09-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Förmedling 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtal 1 1.2 Försäkringstid

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2013-01-01

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

TryggaBarn 82:4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

TryggaBarn 82:4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom TryggaBarn 82:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom a l l m ä n n a v i l l k o r 2 0 0 8-1 0-0 1 Tack för att du valt Trygg-Hansa för ditt barn! En barnförsäkring är oerhört viktig för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL

Villkor båtolycksfallsförsäkring. Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Villkor båtolycksfallsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 INNEHÅLL: A. BÅTOLYCKSFALL Begreppsförklaringar för båtolycksfall Olycksfallsskada Invaliditet Ersättningsmoment Medicinsk

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENING. Särskilt försäkringsvillkor VBF2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTSFÖRENING. Särskilt försäkringsvillkor VBF2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTSFÖRENING Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Genom detta särskilda försäkringsvillkor görs följande ändringar av och tillägg till Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890. Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring - Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01 Mötesförsäkring Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Avtal nr 7890 Gruppförsäkring - Villkor 2012-01-01

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:6. TryggaBarn. Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801

ALLMÄNNA VILLKOR 82:6. TryggaBarn. Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801 ALLMÄNNA VILLKOR 82:6 TryggaBarn Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett

Läs mer

Villkor Vårdförsäkring Individuell 2012-02-01

Villkor Vårdförsäkring Individuell 2012-02-01 Villkor Vårdförsäkring Individuell 2012-02-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 2 Teckningsregler 2 3 Försäkringens omfattning 2 4

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890

Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Mötesförsäkring SPF Seniorerna Avtal nr 7890 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), org.nr 502017-3083, är försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet och gruppolycksfallsförsäkring 1 1.2 Försäkringstid

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING 2008-04-01

OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING 2008-04-01 OLYCKSFALL GRUPPFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01 Innehåll A Definitioner... 3 B Allmänna regler... 4 B.1 Gruppavtal och försäkringsbesked... 4 B.2 Giltighetstid... 4 B.3 När försäkringen upphör...

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER 2009-10-12 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 2 När försäkringen gäller 3 Var försäkringen gäller 4 Vad försäkringen gäller för 5 Omfattning

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1

Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1 Olycksfallsförsäkring 60 PLUS 60 PLUS:1 Översiktlig information om Olycksfallsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Olycksfallsförsäkringen

Läs mer