Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar"

Transkript

1 Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av detta projekt. 1

2 Innehåll Objektsbeskrivningar Intresseaspekter Om naturvärdesbedömning (närnaturvärde och naturvärde) Skogliga miljöer och blandmiljöer Bocksliden Bratten Djupskolavan Gammplatsen Glasberget Grävetjärnsberget Karlstorp Korpberget Lasarettet Mårkan och Aggavaudden Prästholmarna Tannbergsområdet Tannbergsstugeskogen Ängsmarker Karonsboängen Lasarettsängen Natt och dag ängen Ängen vid Norräng Vattenmiljöer Emmausbäcken Rusele Skrabbtjärn Sågavan - Hawaiiudden Vattenområden i V:a Lycksele Övriga områden mindre objekt Fäbodvallen Södra Mårkan - Tallbo Kolonilotten Nydala Anders Jacksholmen Killingholmen Bångberget Lyckstjärn Forsdala/Nydalaravinerna Kyrkparken Norra Kyrkogården Djurparksområdet Stora Grönområdet mellan Furuvik och Norrmalm Järnvägsstråket 2

3 Objektsbeskrivningar De större naturmiljöerna med högre värden redovisas med en naturvärdesbedömning medan en del mindre objekt redovisas med en kortfattad textbeskrivning och i många fall utan naturvärdesbedömning. Under varje objektsbeskrivning finns förslag till utveckling av områdets grönstruktur och förslagen redovisas i prioritetsordning och/eller kronologisk ordning i de fall då olika insatser kan vara beroende av varandra. Korpberget innanför hotellet. 3

4 Intresseaspekter Enligt Naturvårdsverkets rapport Planera för natur bör det anges vilka olika intresseaspekter som finns för redovisade värdefulla naturområden. Intresseaspekterna är ingen egentlig värdering av olika områden men indikerar bredden av områdens olika värden. Vissa områden har ett sämre informationsunderlag vilket kan betyda att intresseaspekter finns som inte är kända. Kunskap eller information om intresseaspekterna landskapsbild, kulturmiljö och i viss mån geovetenskap är betydligt sämre än för de biologiska intresseaspekterna. Intresseaspekterna redovisas enligt följande: Bi=Biologi hög biologisk mångfald av strukturer/naturmiljöer eller arter, hög grad av naturlighet. Underklasser till Biologi är N=Naturtyp (Naturtypen/miljön viktigast ej särskilda arter) Z=zoologi (zoologiskt intressant miljö eller värdefull miljö för speciella arter) B=botanik (botaniskt intressant miljö eller värdefull miljö för speciella arter) G=Geovetenskap dokumenterat intressanta geovetenskapliga bildningar mm. L=Landskapsbild ett estetiskt tilltalande område (delvis subjektiv bedömning) F=Friluftsliv område tillgängliggjort för besökare, F!= ej tillgängliggjort men har potential för framtiden. K=Kulturmiljö dokumenterat höga kulturella värden Intresseaspekterna redovisas för varje presenterat område i objektskatalogen. För många områden är kunskapen för låg för att kunna redovisa alla intresseaspekter på ett relevant vis. Om naturvärdesbedömning (närnaturvärde och naturvärde) Vid bedömningen av närnaturvärdet har inte enbart naturvärdet varit vägledande utan variabler som rekreationsvärde, läge, tillgänglighet, utvecklingspotential och besökspotential har också vägts in i bedömningen. Kombinationsmiljöer, dvs områden som består av flera olika naturmiljöer har generellt getts högre naturvärde än mindre variationsrika områden. Likaså förstärks värdet för det enskilda området om flera värdefulla områden ligger samlat nära varandra. Redovisade naturområden har bedömts enligt två olika värderingsramar. Först enligt ett nationellt system med beskrivning i Naturvårdsverkets rapport 4911, planera för natur. Enligt den naturvärdesklassningen indelas naturvärdet i fyra värdeklasser enligt följande: Klass I Klass II Klass III Klass IV högsta naturvärde eller nationellt värdefullt område mycket högt naturvärde eller regionalt värdefullt område högt naturvärde eller kommunalt värdefullt område ordinärt naturvärde och/eller lokalt värdefullt kan vara lokalt värdefullt i sig eller i kombination med t ex höga rekreationsvärden. 4

5 I kombination med ovan beskrivna storskaliga klassning har ytterligare en bedömning av närnaturvärdet för de lokala grönområdena genomförts. Denna klassning har gjorts enligt följande: Klass A Klass B Klass C högsta närnaturvärde kan motsvara alla klasser I-IV enligt naturvärdesbedömningen. högt närnaturvärde motsvarar som högst klass III-IV enligt naturvärdesbedömningen. ordinärt närnaturvärde motsvarar områden i högst klass IV enligt naturvärdesbedömningen.. Klassningen i närnaturvärde har som syfte att värdera de beskrivna grönområdena var för sig och för att kunna göra en värdering dem emellan. Det skapar ett bättre beslutsunderlag för planering av framtida satsningar, prioriteringar och utveckling för olika områden. Nedan följer en presentation av de större närnaturobjekten i Lycksele med omgivningar. Juninatt 5

6 Skogliga miljöer och blandmiljöer Bocksliden - slalombacken Bockstjärnen med Bocksliden i bakgrunden , Inventerare: Anders Granér Intresseaspekter Bi (N, B),G, L, F Landskap Området ligger en dryg mil sydost om Lycksele centrum på östra/norra sidan av Umeälven. Omgivningarna är mycket kuperade och i närområdet finns flera branta talldominerade berg som Trollberget, Tjäderbergen och Vinberget. I de djupa dalarna mellan bergen finns djupa klarvattensjöar. Den branta topografin gör att förhållandevis stora arealer opåverkad gammal skog finns kvar. Några mindre områden är avsatta som naturreservat där Lilltjäderbergets domänreservat är det största. I de brantaste delarna som är tekniska impediment finns opåverkad hällmarkstallskog. 6

7 Områdesbeskrivning Naturskogen vid Bocksliden kan delas in i två delområden som sitter ihop geografiskt. Den östra delen ligger mycket vackert ovanför Bocksmyrtjärnen. De nedre delarna av delområdet är nästan lodräta medan de övre är något mindre branta. Skogen är mycket gammal och vildväxt. Det västra delområdet är mer påverkat genom nedfarterna i slalombacken. Å andra sidan kan man säga att slalombacken är vackert inramad av gammal naturskogsartad tallskog. Väster om slalombacken nere vid vägen ligger en lite tjärn. Skogen närmast tjärnen och upp till vägen är produktivare och fuktigare. Ett litet bäckstråk går genom detta område och skogen har här en % graninblandning. Denna del är också mycket gammal och mycket lite påverkad. Skogen kring slalombacken består nästan till 100 % av grov högrest gammal tallskog. Större delen av skogen i området är mellan år, men det finns ännu äldre tallar. Lilla tjärnen nedanför slalombacken Nedre delen av slalombacken Arter: skinnlav, violmussling, taigaskinn, rynkskinn, rosenticka, lunglav, stuplav, dvärgbägarlav, tallticka, kötticka. Friluftsliv - besökspotential Området är välfrekventerat av besökare till slalombacken. Slalombacken har flera nerfarter, snökanon och skidskola hålls där varje år. Det är den enda backen som ligger helt nära Lycksele. Under senare år har området kring slalombacken utvecklats av turistföretagaren Kent Larsen. I området ligger Björngrottan och vid slalombacken finns också aktiviteter som rutschbanor och fyrhjulingskörning nedför backen sommartid. Strax norr om slalombacken finns Lyckseles gokartbana. Nedanför slalombacken vid väg E:12 ligger Lapplandsportens vandrarhem, stugor och konferensanläggning. Här erbjuds diverse aktiviteter av robinsonkaraktär med vildmarksinriktning. Ett uppkört skidspår går mellan Furuvik och Bocksliden (ca 1 mil långt). Naturvärdesbedömning Bocksliden är ett av Lyckseles finaste relativt stadsnära naturområden och av högsta klass (klass A) ur närnatursynpunkt. Skogen har i stora delar högsta naturvärde (stor nyckelbiotop) men arealen är liten varför området som helhet bedöms till klass II. 7

8 Rekommendationer Skötselförslag (besöksfrekvens o framtida besökspotential) Området borde först skyddas som ett naturreservat i kommunal regi för att kunna utveckla området och besöksmöjligheterna utan att vara beroende av markägarens framtida planer. Området ska inte skyddas i första hand för naturens egen skull, utan tanken är att området ska fungera som ett öppet och lättillgängligt område för information om naturen. Om besöksfrekvensen är hög och förväntas kunna öka ligger området strategiskt till för att utveckla och nyttja den fina skogen för naturstudier och information. En vandringsstig/äventyrsstig vore realistiskt att anlägga. I anslutning till denna stig kunde enkel naturinformation presenteras på skyltar eller som stationer längs stigen med kopplad information som kan nås via t ex PDF-blad på Internet. Området borde vara potentiellt intressant som utflyktsmål för skolklasser i Lycksele då kombinationen med andra aktiviteter finns i näromgivningarna. Naturväde Närnaturvärde Klass A Naturvärde Klass II. Övrigt I norra delen av den öppna marken vid gården Bocksliden ligger en av Västerbottens läns rikaste höstlåsbräkenlokaler. Vid Karonsbo på vägen mellan Lycksele samhälle och Bocksliden finns en av Lycksele kommuns artrikaste ängsmarker med bla växter som skavfräken, nordlåsbräken, rödkämpar, gulmåra, vårfingerört, liljekonvalj, ängsskallra, lämmelstarr och många fler. 8

9 Bratten och Noforsberget Grånåns nedre del innan utfödet i Örån vid Bratten. Båda sidor omges av urskogsartad naturskog , , m fl besök. Inventerare: Anders Granér Intresseaspekter Bi (N, Z, B),G, L, F, K Landskap Bratten ligger vackert i Öreälvens dalgång ca 18 km SV om Lycksele centrum vid sammanflödet av Granån, Örån och Bäverbäcken. Granån rinner mot norr vid sammanflödet medan de andra två vattendragen rinner åt söder. Sammanflödesområdet utgörs av låglänta näringsrika översvämningsområden och raningsmarker som bildar ett för regionen speciellt och ovanligt naturområde. Kant i kant med sammanflödesområdet vid nedre delen av Granån vid Noforsen växer gammal naturskogsartad barrblandskog som sträcker sig vidare söderut upp på Noforsberget. Områdesbeskrivning Brattens sammanflödesområde har en mycket fin mosaik av olika naturtyper där vissa är mer naturliga medan andra är mer kulturbetingade. I området finns fasta ängsmarker, 9

10 strandängar, våtmarker, rinnande vatten, småtjärnar, sumpskogar, raningsmarker, avor, korvsjöar, myrslåtterängar, yngre till medelålders lövskogar och ett mindre parti med äldre barrskog. Området karaktäriseras av näringsrika gräs- och högörtssamhällen där nordisk stormhatt, grenrör och rörflen är karaktärsarter. Stora arealer består av igenväxande marker med yngre lövskog av björk och asp. Dessa skogsområden har tidigare varit betesmarker. Inne i området går flera armar av tidigare åfåror och sidofåror som Granån och Örån haft. Sammanflödet Örån Bäverbäcken i norra delen av våtmarksområdet Vilt- och naturstigen är skyltad och illustrerad. 10

11 Nedanför byn Bratten vid sammanflödesområdet finns sedan 1984 en jakt- och viltvårdsstig med utförlig information. Stigen sträcker sig genom huvuddelen av de många olika naturmiljöer som finns. Längs stigen finns ett stort antal informationsskyltar som informerar om jakt och viltvård men nästan lika mycket information handlar om naturvård. Informationen är mycket illustrativ med bra texter och fina akvarellillustrationer. Det finns också många fysiska exempel kring jakt och naturvård som t ex olika fällor och bon av olika fåglar. Information längs jaktstigen diskuteras här. Områdets vattenmiljöer regleras passivt med ett vattenintag från Granån. Vid hög vattenföring i Granån leds vatten in via ett rör och en gammal sidofåra in till de gamla å- fårorna och tjärnarna i området. De vegetationsrika vatten- och våtmarksområdena är värdefulla fågelområden. Ett stort antal våtmarksfåglar och tättingar förekommer inom området. Många olika däggdjur förekommer inom det rika och produktiva området och dess omgivningar. Noforsberget presenteras i slutet av detta dokument som en egen redovisning (referat) från den inventering som Länsstyrelsen genomförde i området i början av september Friluftsliv Brattenområdet har genom åren haft besök av de flesta av länets jaktvårdskretsar och studiecirklar med utbildningar om jakt och viltvård. Nära bron över Öreälven ligger vid Öreälvens strand en liten camping som är ganska välnyttjad under turist- och bärsäsongen på sommarhalvåret. Viltvårdsstigen och informationsskyltarna är slitna och byn Bratten har sökt och fått anslag från de lokala naturvårdspengarna för att rusta upp stigen, skyltarna och utöka informationen i området med inriktning mot naturinmiljöinformation. I upprustningsprojektet ingår ett flertal delar och b. la kommer två fågeltorn att byggas och sättas upp, nya broar byggs, en dragfärja ut till en ö i Öreälven kommer att anläggas, slåtter återupptas i vissa delar mm. 11

12 Naturvärdesbedömning Det beskrivna området med Noforsberget (värderat till klass I i sig) inräknat är mycket fint med en utsökt kombination av många olika och speciella naturtyper inom ett begränsat område. De olika naturtyperna tillsammans förstärker värdet av området som helhet. Kombinationen med så många olika naturtyper, såväl naturliga som mer kulturbetingade, har med all sannolikhet mycket få motsvarigheter i Västerbotten om än någon. Redan Brattenområdet utan Noforsberget har höga naturvärden. Möjligheten att leda in mer vatten i området ökar områdets naturvärden ytterligare. De olika vattenmiljöerna i området och de organismer som är knutna till dessa gynnas avsevärt tack vare denna möjlighet. Det gäller såväl vegetationen i området som fåglar och insektsliv. Rekommendationer, utveckling, skötselförslag och besöksfrekvens. För att skydda områdets höga och mångformiga naturvärden i kombination med höga frllufts- och rekreationsvärden borde området avsättas som naturreservat. Noforsberget har så höga värden att det i sig motiverar en avsättning som naturreservat i Länsttyrelsen/Naturvårdsverkets regi, medan Bratten inte riktigt når upp till så höga naturvärden. Reservatsbildningen kunde förslagsvis genomföras gemensamt mellan Lycksele kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. En reservatsbildning lägger grunden för att kunna satsa vidare på området med fokus på naturinformation och att utöka besöksnäringen. Området har stora förutsättningar att bli ett än mer attraktivt och välbesökt område. Det borde kunna bli ett potentiellt mycket intressant utflyktsmål för skolklasser i Lycksele såväl sommartid som vintertid. Området är mycket viltrikt och perfekt för t ex. spårstudier vintertid. Området borde vara intressant för en bred allmänhet, för turister m fl. Pågående naturvårdsprojekt i området enligt beskrivning ovan skapar förutsättningar för att öka besöksfrekvensen. Nedan följer några kompletterande förslag till att göra området biologiskt värdefullare, mer attraktivt och besöksvänligt. En naturstig (rundslinga) anläggs från parkeringsplatsen vid Brattenområdet via Noforsen i Granån och upp på Noforsberget. En gammal stig finns på berget och den bör kunna nyttjas till del. Längs stigen föreslås följande: - Information om naturvärden i gammal skog och likaså om vegetationen i området produceras för uppsättning längs stigen och/eller som informationsblad på pdf att kunna ta med sig vid besök. Det senare är en betydligt billigare metod. Bladet kan ha numrerade punkter (1, 2, 3 ) med överensstämmande informationspunkter ute i skogen längs stigen. - Grillplats med vindskydd byggs vid toppen av berget och en grillplats anläggs nere vid forsen. - Några rastbänkar sätts lämpligen upp längs stigen. En långsiktig skötselplan med ambitionen att öka naturvärdet och den biologiska mångfalden i området borde vara ett mål. Att upprätta en skötselplan för området ställer ganska stora krav eftersom det finns en stor blandning av natur- och kulturpräglade miljöer och vattenmiljöer med helt skilda utvecklings- och skötselkrav. I de beskogade naturmiljöerna exempelvis bör de äldre barrdominerade skogsmiljöerna få utvecklas fritt medan lövskogsmiljöer till del sköts för att skapa äldre lövskogs och löv-och barrblandskogar. Vissa av de yngre lövskogsmiljöerna kan lämnas för fri utveckling. 12

13 Bete i lämpliga delar av området borde återupptas. När besöksområdet är iordningställt och upprustat bör information om området finnas i Lycksele vid en eller flera strategiska informationsplatser som t ex Gammplatsen, hotell Lappland och Ansia bad och camping. Det skulle öka besöksfrekvensen. Information om området vid campingplatsen på södra sidan väg 365 skulle ge fler besökare. Organiserade guidade turer i området under sommaren via byn Bratten och/eller någon naturguide skulle vara möjligt om området marknadsförs på rätt sätt. Naturvädesbedömning och besöksvärde Bratten har högsta värde ur närnatur- och kulturhistorisk synpunkt. Det är och kan bli ett än mer värdefullt informationsområde för skolor, allmänhet, turister och i samband med utbildningsverksamhet för jakt och viltvård. Området har stor potential att i framtiden utveckla än högre naturvärden om de olika naturmiljöerna tillåts att utvecklas optimalt. Naturvärde Närnaturvärde klass A Naturvärde klass I för Noforsberget och klass II för Brattendeltat Övrigt Brattenområdet har ett högt kulturellt värde med olika brukningsmetoder med bete och slåtter som bedrivits i området. Gamla laga skifteskartor finns över området vilket gör att man kan gå tillbaka för att se hur olika delar av odlingsmarken har nyttjats och för att eventuellt återskapa eller återinföra tidigare skötsel och brukningsmetoder. Noforsberget Texten kommer från Länsstyrelsens inventering av området Skogen på Noforsbergets nordsluttning består av gammal fullskiktad och urskogsartad tallskog med allmänt rikligt med åriga tallar, samt enstaka uppemot 500 åriga tallar. Ett brandljud förekommer allmänt på de äldre tallarna, två på de äldsta tallarna. Längre ner i sluttningen ökar graninslaget, och nere vid Granån förekommer det allmänt med åriga granar. Många av granarna är rätt klena och senvuxna. Lövinslaget är måttligt allmänt, av främst björk, men enstaka aspar och sälgar förekommer även. Norr om Granån är skogen helt grandominerad, rätt skiktad, år med inslag av 150- åringar samt en hel del löv, bl a en del grov asp. Mängden död ved i området varierar, men är ofta rätt måttligt. Nere ved Granån förekommer dock en del grova granlågor, och bitvis förekommer det även allmänt med grova hårda tallågor inne i tallskogen. Närmast Noforsen i Granån är skogen påverkad av forsdimma. Gamla avverkningstubbar förekommer allmänt i hela objektet. I områdets sydöstra del ligger ett mindre tallkärr som är bevuxet med senvuxna gammeltallar samt en del björk. Naturvärdesbedömning av Noforsberget - Länstyrelsen: Trots att området är genomhugget av gamla tiders dimensionsavverkningar har skogen i stort behållit sin urskogskaraktär och det förekommer allmänt med gamla mycket gamla tallar och granar, mängden död ved är dock oftast måttlig. Skogen runt ån har även höga naturvärden för att den är påverkad av forsdimma och bl a utgör en mycket bra lokal för den sällsynta lilla sotlaven. Hela objektet består av fina värdekärnor som är klart skyddsvärda. Eventuellt skulle området kunna knytas samman med en liknade tallnaturskog som finns på Orrmyrberget på Sveaskogs marker några hundra meter öster om objektet. Mellanliggande områden består av hälmarksimpediment, ungskogar och lite myrar. Klass 1. 13

14 Granån har ett naturligt lopp i nedre delen men den har rensats från de största blocken i samband med flottningen. Arter Noforsbergets urskogsartade naturskog - liten sotlav, fläckporing, dvärgbägarlav, knottrig blåslav, rosenticka, doftticka, rynkskinn, gammelgranskål, läderlappslav, sidensvans, lunglav, skinnlav, stuplav, liten spiklav, vedskivlav, kolflarnlav, citronticka, knärot, slåtterfibbla, tjäder Referenser Naturvårdsverket Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar Västerbotten och Jämtlands län. Naturvårdsverket Rapport

15 Den sällsynta Slåtterfibblan växer på strandbrinken av Granån i den nedre delen nära landsvägen 15

16 Djupskolavan Svart Aronia har vackra färger på hösten och producerar stora svarta bär som fåglar gillar. Allmän beskrivning Djupskolavan inklusive de två bäckraviner (Skolparken och Djupskolparken) som sträcker sig västerut i en gaffellik förgrening är Lyckseles finaste centrala grönområde. Djupskolavan kan ses som en blandning av finpark och naturpark med flera olika naturmiljöer. Området domineras av vatten i form av de två tillrinnande bäckarna som bildar en ava i nedre östra delen. Avan eller tjärnen bildar centrum i parken. Hela vattenmiljön är nedskuren i en mindre ravin där omgivande marker sluttar mer eller mindre starkt ner mot vattnet. Hela parken har en estetiskt tilltalande inramning med en blandning av naturlig vegetation i form av äldre tallskog med fin undervegetation av olika buskar och örter med arter som röda vinbär, liljekonvalj och tibast m fl. I trädskiktet finns också gott om björk, asp och en del rönn. Den västra delen av området runt de båda bäckarmarna har mestadels naturlig vegetation medan den södra, centrala och östra delen har mer parkartad mark. I denna del förekommer mer planterade buskar och klippta gräsytor med blomsterplanteringar sommartid. I själva avan finns ett permanent fågelliv av vilda fåglar i form av främst gräsänder, knipa, vigg och enstaka andra arter. Friluftsliv - besökspotential Djupskolavan är säkerligen Lyckseles mest besökta parkartade grönområde. Det är fint, ligger centralt och är mycket lättillgängligt både till fots, med cykel och rullstol. Flera trappor leder ner från de delvis branta sidorna och bord och bänkar finns runt vattnet. Området är som en liten grön oas mitt i staden. Parken ger också ett trevligt välkomnande till besökande som ska in till centrum. För de boende i Lycksele och för besökare till staden är området idag det allra värdefullaste parkområdet. Det ligger mitt i blickpunkten och passeras av nästan av alla som ska från och till centrum. Området har under senare år tillgängliggjorts betydligt. Den yttre delen av Djupskolavan (mellan bron och väg E12) ger däremot ett betydligt tråkigare intryck och upplevs mest som ett avsnört bihang till den övriga delen. 16

17 Naturvärdesbedömning Som ett parkliknande grönområde i liten skala har Djupskolavan ett högt närnaturvärde och området är trots sin litenhet ganska mångformigt och artrikt. Det har en intressant topografi med flera olika naturmiljöer. Vegetationen är varierad med ett naturligt fältskikt i bäckravinerna och längs norra slänten. Detta kombinerat med en ganska varierad planterad vegetation i form av blommor och buskar ger bra biologiska förutsättningar. I större skala är området begränsat i storlek, delvis isolerat av vägar och har därför inte särskilt höga naturvärden biologiskt sett (Klass IV). Närnaturvärde klass B Rekommendationer Skötselförslag Det är mycket positivt om de delar av skogen som har naturlig vegetation får bestå. Båda men särskilt den sydliga bäckravinen har en helt naturlig undervegetation som borde få utvecklas så att en uppkomst av äldre löv- och barrträd gynnas. Särskilt positivt är det om lövträd som asp och rönn gynnas. Väster om själva avan ligger ett ganska stort öppet område med klippta gräsytor och enstaka spridda buskgrupper. I denna del kunde följande genomföras för att öka den biologiska mångfalden och göra området mer inbjudande: - Delar av de klippta gräsytorna omvandlas till ängsmark som slås vid ett tillfälle efter blomningen på sommaren. Det slagna höet tas tillvara. Ängsmarken bör slås med slåtterbalk eller för hand med lie. - Ytterligare buskgrupper planteras i de klippta gräsytorna öster om Bäckaborg och på insidan av nedre delen av djupskolparken. Detsamma gäller den yttre delen av Djupskolavan mot väg E 12. Denna del gör ett mycket kalt och tråkigt intryck vilket förstör lite av totalintrycket. En del björkar finns men undervegetation saknas nästan helt. Området runt Tjärhovet gör likaså ett mycket kalt intryck och skulle behöva bli grönare för att bli mer inbjudande. Plantering av fler buskar och träd rekommenderas i dessa delar. Undevegetationen är naturlig med gräs, örter och buskar på den norra sidan av Djupskolavan. Här gynnas den biologislka mångfalden på bästa sätt inne i staden 17

18 Gammplatsen Tjärnen nära älven på Gammplatsens ostsida. Intresseaspekter Bi (N, Z, B),G, L, F, K Flera besök under maj, juni och juli november 2005 Inventerare: Anders Granér Landskap Gammplatsen ligger uppströms Lycksele centrum på västra sidan av Umeälven. Området är en lågt liggande halvö som består av en kombinerat kulturpräglad och naturpräglad gammal talldominerad skog. De lägst liggande naturskogspräglade norra delarna översvämmas vid extrema högflöden i Umeälven vilket har skapat en mycket speciell naturtyp som karaktäriseras av en mycket gammal talldominerad näringsrik översvämningsskog som är svagt sumpskogsartad. Områdesbeskrivning Hela södra och västra delen av Gammplatsen är kulturpräglad med gammal bebyggelse, öppna fd betesmarker och gles välskött gammal tallskog. I den kulturpräglade delen finns massor av mycket gamla tallar som ger ett inbjudande och fascinerande intryck. Många träd är mellan 200 och 400 år. I de södra och centrala delarna finns vattenmiljöer 18

19 i form av två tjärnar, en bäck och några mindre sammanhängande våtmarker. Norra delen består av mkt fin urskogsartad naturskog med tall- och lövblandskog på näringsrik ibland översvämmad mark. Översvämningar var betydligt mer frekventa innan Umeälvens reglering och sker mycket sällsynt nu mer. Markskiktet domineras av växter som revlummer, klotyrola, liljekonvalj, ekorrbär, midsommarblomster, vitmåra, skogsstjärna och blåtåtel. Mindre vanliga, näringsgynnade arter som ormbär och knärot förekommer också. Marken är mossrik med många olika arter och näringskrävande arter som kranshakmossa och palmmossa förekommer allmänt. Visa delar av skogen är helt opåverkad i modern tid och andelen stående död ved är påtaglig. Liggande död ved förekommer ganska frekvent i de centrala delarna men riktigt grova lågor är sällsynta. Inslaget av björk är stort i den naturskogsartade delen med ca 10 % av andelen träd. Fläckvis finns också gamla aspar med moss- och lavdraperade stambaser. Huvuddelen av skogen (tallarna) är år gamla men det förekommer äldre tallar med åldrar upp till minst 600 år. Många tallnaturskogar i regionen (inlandet) innehåller betydligt mer sparsamt med död ved till skillnad från denna skog. Arter: Under besök i maj juni noterades bl a följande fågelarter på Gammplatsen och i vattnen runt halvön: gråhakedopping 2-3 par varav 1-2 par häckande, sjöorre rastande i älven och ett flertal olika andarter som vigg, knipa, gräsand och bläsand m fl Av tättingar noterades lite ovanligare arter som grönsångare och härmsångare med en sjungande hanne av respektive art. Naturskogsområdet på Gammplatsen är rikt på vedlevande arter som vedsvampar, olika lavar och mossor. Dessa växtgrupper är inte undersökta närmare men t ex. en inventering av knappnålslavar borde kunna ge flera intressanta fynd. På gamla aspar förekommer skinnlav rikligt och gelelaven stiftgelélav har hittats. På gamla stående och döende tallar förekommer tallticka sparsamt. Gammal tallticka Skinnlav på gammal asp Friluftsliv - besökspotential Området är ett av Lyckseles mest välfrekventerade (troligen det mest besökta). Kombinationen av intressanta kulturmiljöer med museum m fl spännande aktiviteter och det fina naturskogsreservatet gör området mycket intressant. De kulturella delarna är betydligt mer utvecklade och åskådliggjorda än naturmiljöerna. En liten naturstig med informationsskyltar finns genom reservatet. Informationen är bra men informationen skulle kunna utvecklas och likaså uppskyltningen för att göra reklam för naturstigen. Stigen skulle också kunna utökas. 19

20 Gammplatsen är lättillgängligt med cykel, till fots och med bil. Tyvärr saknas cykelväg mellan centrum och Gammplatsen längs älven, vilket om det funnes med stor sannolikhet skulle öka besöksfrekvensen än mer. Naturvärdesbedömning Gammplatsen är Lycksele stads finaste kombinerade närnatur- och kulturområde. Den naturskyddade skogen på Gammplatsen består av en mycket speciell naturtyp som är ovanlig i Västerbottens län och kanske i landet som helhet. Näringsrika, gamla opåverkade talldominerade översvämmningsskogar är mycket ovanliga. Rekommendationer och skötselförslag Området ligger bra till och är ett viktigt utflyktsmål för skolklasser, Lyckselebor i övrigt och många turister. Kombinationen med olika aktiviteter på Gammplatsen gör området mycket värdefullt. Den höga besöksfrekvensen gör att området ligger strategiskt till för en vidare information om närnaturen i Lycksele och om regionens andra värdefulla naturområden och annan friluftsinformation. Några lämpliga delar av de klippta gräsmattorna borde skötas mer extensivt genom att anlägga änsvegetation för att berika områdets djurliv och besöksupplevelsen visuellt genom blommande växter, mer fjärilar och andra insekter, fåglar mm. Större delen av den parkartade gamla tallskogen saknar helt undervegetation. I vissa delar skulle det gå att låta undervegetation av småplantor få komma upp. Rönn saknas nästan helt inom området och ett ökat inslag i vissa delar av den parkartade tallskogen skulle ge ett lummigt intryck och så småningom skapa bär och mer fåglar inom området. Lövrik undervegetation berikar generellt naturvärdet och skapar underlag för ett rikare fågelliv m.m En skötsel mot att generellt få ett lite större inslag av äldre lövträd (rönn, björk och asp) inom området skulle vara positivt. Till höger om ingången till skogsmuseet finns exempel på ett sådant fint parti med äldre lövträd (björkar) insprängda mellan de gamla tallarna. Fårbete har tidigare hållits på västra delen ut till nordvästra udden av Gammplatsen. Detta borde återupptas för att behålla den parkartade och något mer lövdominerade skogen i denna del öppen. Det skulle berika besöksupplevelsen samt medföra att tråkiga underröjningar kan undvikas. Underröjningar har genomförts under de senaste åren. Parkeringsplatsen vid entrén till Gammplatsen ger ett trist och naket intryck. Den stora och kala ytan saknar helt gröna strukturer och ger därför besökaren ett motbjudande intryck till vad som väntar inne på Gammplatsen. Parkeringsplatsen skulle kunna göras inbjudande genom att plantera buskgrupper eller träd på ett sätt som upplevelsemässigt delar upp parkeringen i lite mindre enheter utan att egentligen minska på parkeringsytan. Lämpliga växter att välja är t ex rönn, blåtry, måbär eller aronia. Blåtry blir tidigt grön på våren och de andra tre är mycket värdefulla bärproducenter för fåglar. Ett större gemensamt projekt med cykelbro cykelväg runt Lyckseles norra delar som berör Gammplatsen presenteras närmare under särskilt kapitel i denna rapport. 20

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar 1 Anders Granér 2005 Innehåll Objektsbeskrivningar Intresseaspekter Om naturvärdesbedömning (närnaturvärde

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Naturreservat i Hamrångeområdet

Naturreservat i Hamrångeområdet Naturreservat i Hamrångeområdet Söderhamns kommun Skärjåskogen Häckelsängs högmosse och Gnagmur Axmar Skämningsön Svartstensudden Gåsholma Ockelbo kommun Hådells gammelskog Bergby Norrsundet Hamrångefjärden

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Översiktlig inventering av närnaturområden i Slagnäs

Översiktlig inventering av närnaturområden i Slagnäs Översiktlig inventering av närnaturområden i Slagnäs Arjeplogs kommun har i projektet Natur för utveckling genomfört översiktliga inventeringar av tätortsnära natur- och friluftsmiljöer i Arjeplogs tätort

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

7.4.9 Veberöd, sydväst

7.4.9 Veberöd, sydväst 7 och analys Björkhage söder om Spången. 7.4.9 Veberöd, sydväst Naturförhållanden På Romeleåsens östsluttning väster om Veberöd finns ett varierat odlingslandskap med flera skogklädda bäckraviner som bryter

Läs mer

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4

Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(8) Skötselplan för naturpark inom Laggarudden etapp 4 Uppdragsgivare: 2(8) 3(8) Innehåll 1 Inledning och/eller bakgrund... 4 2 Uppdrag

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

4028 Bastuklumpen. 0ha Nedanför fjällnära gräns. 226 ha

4028 Bastuklumpen. 0ha Nedanför fjällnära gräns. 226 ha 4028 Bastuklumpen Kommun Åsele Totalareal 306 ha Naturgeografisk region 32c Areal land 295 ha Objektskategori U1 Areal vatten 10 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 226 ha Ovanför fjällnära

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

Restaureringsplan Värmlandsskärgården

Restaureringsplan Värmlandsskärgården RESTAURERINGSPLAN Datum 2016-02-12 Referens 512-255-2016 Sida 1(6) Restaureringsplan Värmlandsskärgården Natura 200-kod och namn: SE0610006 Värmlandsskärgården Projektområde: 3 Kommun: Grums kommun & Säffle

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Inledning Naturen i och runt bostadsområden fyller en mängd olika funktioner. Grönstrukturen har stor betydelse för lokalklimatet och

Läs mer

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening

Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Presentation Beslutspunkt Naturvårdsavtal 2017 Snäckevarps Samfällighetsförening Beslutsunderlag för Naturvårdsavtal: Snäckvarps samfällighet omfattar ca 180 hektar landareal. Fördelning av areal i % 12,0

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Sjöar 37 % Dystrofa sjöar 7 % Alpina vattendrag

Arvidsjaurs Natur & Kultur Guide. Sjöar 37 % Dystrofa sjöar 7 % Alpina vattendrag Älvar BYSKEÄLVEN - GYÖHKAHE Natura 2000 Till Byskeälven räknas förutom själva älvfåran även källflöden och biflöden. Från Guollasjåkkå, Västra och Östra Jerfojaur, Jerfer Seudnur, Västra Kikkejaur, Arvidsjaursjön

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning

Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Brännvinbergets skyddsvärda skogar hotas av avverkning Bakgrund I år släppte Naturskyddsföreningen i Rättvik rapporten om de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike. Här har föreningen pekat ut ett skogslandskap

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Trädesmarker i västra Åhus

Trädesmarker i västra Åhus Trädesmarker i västra Åhus Inventering av trädesmarker i västra Åhus 2005 Inventering av trädesmarker i västra Åhus Den 10-14 juli 2001 inventerade jag förekomsten av trädesmarker strax väster om tätorten

Läs mer

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom Grundviken Östra Värmlands distrikt Magnus Nordström Gräsdalsgatan 15, 653 43 Karlstad magnus.nordstrom@skogsstyrelsen.se Tfn 054-55 57 18 RAPPORT GRUNDVIKEN 1(6) Datum 2010-07-02 Er referens Catharina Knutsson Karlstads

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum Lerums kommun Kommunstyrelsen 443 80 LERUM Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken 11 443 38 LERUM Lerum 2016-05-24 Kopia till Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på föreslagna

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE0430095 i Vellinge kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion.

Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. Beskrivning av naturmarken i det område av flygfältet (f.d. F15) som är aktuellt som motorstadion. En inventering av området gjordes under sommaren 2013. Nedan följer en översiktlig beskrivning och indelning

Läs mer

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!!

!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1.! Haninge kommun!!! Naturvärdesinventering (NVI) och landskapsanalys med anledning av detaljplan Söderby Huvudgård 2:1 Haninge kommun Bilaga 4 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Haninge kommun Kontaktperson: Yasaman Ghanavi

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Åtgärdsförlag för att främja natur- och rekreationsvärden längs Saxån och Braån

Åtgärdsförlag för att främja natur- och rekreationsvärden längs Saxån och Braån Saxån-Braåns 1(14) vattenvårdskommitté Åtgärdsförlag för att främja natur- och svärden längs Saxån och Braån Saxån och Braån har både stora befintliga och potentiella natur- och svärden. Nedan listas kortfattat

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö

Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Naturvärdesinventering i skogsområden söder om Ängersjö Utförd av Peter Andreasson, FORAN Sverige AB för O2 Vindkompaniet AB, augusti-september 2009 Inledning På uppdrag av O2 Vindkompaniet AB har FORAN

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 1 (8) Genom Erikstorp rinner en lite bäck som mynnar i Nolån.

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer