Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar"

Transkript

1 Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av detta projekt. 1

2 Innehåll Objektsbeskrivningar Intresseaspekter Om naturvärdesbedömning (närnaturvärde och naturvärde) Skogliga miljöer och blandmiljöer Bocksliden Bratten Djupskolavan Gammplatsen Glasberget Grävetjärnsberget Karlstorp Korpberget Lasarettet Mårkan och Aggavaudden Prästholmarna Tannbergsområdet Tannbergsstugeskogen Ängsmarker Karonsboängen Lasarettsängen Natt och dag ängen Ängen vid Norräng Vattenmiljöer Emmausbäcken Rusele Skrabbtjärn Sågavan - Hawaiiudden Vattenområden i V:a Lycksele Övriga områden mindre objekt Fäbodvallen Södra Mårkan - Tallbo Kolonilotten Nydala Anders Jacksholmen Killingholmen Bångberget Lyckstjärn Forsdala/Nydalaravinerna Kyrkparken Norra Kyrkogården Djurparksområdet Stora Grönområdet mellan Furuvik och Norrmalm Järnvägsstråket 2

3 Objektsbeskrivningar De större naturmiljöerna med högre värden redovisas med en naturvärdesbedömning medan en del mindre objekt redovisas med en kortfattad textbeskrivning och i många fall utan naturvärdesbedömning. Under varje objektsbeskrivning finns förslag till utveckling av områdets grönstruktur och förslagen redovisas i prioritetsordning och/eller kronologisk ordning i de fall då olika insatser kan vara beroende av varandra. Korpberget innanför hotellet. 3

4 Intresseaspekter Enligt Naturvårdsverkets rapport Planera för natur bör det anges vilka olika intresseaspekter som finns för redovisade värdefulla naturområden. Intresseaspekterna är ingen egentlig värdering av olika områden men indikerar bredden av områdens olika värden. Vissa områden har ett sämre informationsunderlag vilket kan betyda att intresseaspekter finns som inte är kända. Kunskap eller information om intresseaspekterna landskapsbild, kulturmiljö och i viss mån geovetenskap är betydligt sämre än för de biologiska intresseaspekterna. Intresseaspekterna redovisas enligt följande: Bi=Biologi hög biologisk mångfald av strukturer/naturmiljöer eller arter, hög grad av naturlighet. Underklasser till Biologi är N=Naturtyp (Naturtypen/miljön viktigast ej särskilda arter) Z=zoologi (zoologiskt intressant miljö eller värdefull miljö för speciella arter) B=botanik (botaniskt intressant miljö eller värdefull miljö för speciella arter) G=Geovetenskap dokumenterat intressanta geovetenskapliga bildningar mm. L=Landskapsbild ett estetiskt tilltalande område (delvis subjektiv bedömning) F=Friluftsliv område tillgängliggjort för besökare, F!= ej tillgängliggjort men har potential för framtiden. K=Kulturmiljö dokumenterat höga kulturella värden Intresseaspekterna redovisas för varje presenterat område i objektskatalogen. För många områden är kunskapen för låg för att kunna redovisa alla intresseaspekter på ett relevant vis. Om naturvärdesbedömning (närnaturvärde och naturvärde) Vid bedömningen av närnaturvärdet har inte enbart naturvärdet varit vägledande utan variabler som rekreationsvärde, läge, tillgänglighet, utvecklingspotential och besökspotential har också vägts in i bedömningen. Kombinationsmiljöer, dvs områden som består av flera olika naturmiljöer har generellt getts högre naturvärde än mindre variationsrika områden. Likaså förstärks värdet för det enskilda området om flera värdefulla områden ligger samlat nära varandra. Redovisade naturområden har bedömts enligt två olika värderingsramar. Först enligt ett nationellt system med beskrivning i Naturvårdsverkets rapport 4911, planera för natur. Enligt den naturvärdesklassningen indelas naturvärdet i fyra värdeklasser enligt följande: Klass I Klass II Klass III Klass IV högsta naturvärde eller nationellt värdefullt område mycket högt naturvärde eller regionalt värdefullt område högt naturvärde eller kommunalt värdefullt område ordinärt naturvärde och/eller lokalt värdefullt kan vara lokalt värdefullt i sig eller i kombination med t ex höga rekreationsvärden. 4

5 I kombination med ovan beskrivna storskaliga klassning har ytterligare en bedömning av närnaturvärdet för de lokala grönområdena genomförts. Denna klassning har gjorts enligt följande: Klass A Klass B Klass C högsta närnaturvärde kan motsvara alla klasser I-IV enligt naturvärdesbedömningen. högt närnaturvärde motsvarar som högst klass III-IV enligt naturvärdesbedömningen. ordinärt närnaturvärde motsvarar områden i högst klass IV enligt naturvärdesbedömningen.. Klassningen i närnaturvärde har som syfte att värdera de beskrivna grönområdena var för sig och för att kunna göra en värdering dem emellan. Det skapar ett bättre beslutsunderlag för planering av framtida satsningar, prioriteringar och utveckling för olika områden. Nedan följer en presentation av de större närnaturobjekten i Lycksele med omgivningar. Juninatt 5

6 Skogliga miljöer och blandmiljöer Bocksliden - slalombacken Bockstjärnen med Bocksliden i bakgrunden , Inventerare: Anders Granér Intresseaspekter Bi (N, B),G, L, F Landskap Området ligger en dryg mil sydost om Lycksele centrum på östra/norra sidan av Umeälven. Omgivningarna är mycket kuperade och i närområdet finns flera branta talldominerade berg som Trollberget, Tjäderbergen och Vinberget. I de djupa dalarna mellan bergen finns djupa klarvattensjöar. Den branta topografin gör att förhållandevis stora arealer opåverkad gammal skog finns kvar. Några mindre områden är avsatta som naturreservat där Lilltjäderbergets domänreservat är det största. I de brantaste delarna som är tekniska impediment finns opåverkad hällmarkstallskog. 6

7 Områdesbeskrivning Naturskogen vid Bocksliden kan delas in i två delområden som sitter ihop geografiskt. Den östra delen ligger mycket vackert ovanför Bocksmyrtjärnen. De nedre delarna av delområdet är nästan lodräta medan de övre är något mindre branta. Skogen är mycket gammal och vildväxt. Det västra delområdet är mer påverkat genom nedfarterna i slalombacken. Å andra sidan kan man säga att slalombacken är vackert inramad av gammal naturskogsartad tallskog. Väster om slalombacken nere vid vägen ligger en lite tjärn. Skogen närmast tjärnen och upp till vägen är produktivare och fuktigare. Ett litet bäckstråk går genom detta område och skogen har här en % graninblandning. Denna del är också mycket gammal och mycket lite påverkad. Skogen kring slalombacken består nästan till 100 % av grov högrest gammal tallskog. Större delen av skogen i området är mellan år, men det finns ännu äldre tallar. Lilla tjärnen nedanför slalombacken Nedre delen av slalombacken Arter: skinnlav, violmussling, taigaskinn, rynkskinn, rosenticka, lunglav, stuplav, dvärgbägarlav, tallticka, kötticka. Friluftsliv - besökspotential Området är välfrekventerat av besökare till slalombacken. Slalombacken har flera nerfarter, snökanon och skidskola hålls där varje år. Det är den enda backen som ligger helt nära Lycksele. Under senare år har området kring slalombacken utvecklats av turistföretagaren Kent Larsen. I området ligger Björngrottan och vid slalombacken finns också aktiviteter som rutschbanor och fyrhjulingskörning nedför backen sommartid. Strax norr om slalombacken finns Lyckseles gokartbana. Nedanför slalombacken vid väg E:12 ligger Lapplandsportens vandrarhem, stugor och konferensanläggning. Här erbjuds diverse aktiviteter av robinsonkaraktär med vildmarksinriktning. Ett uppkört skidspår går mellan Furuvik och Bocksliden (ca 1 mil långt). Naturvärdesbedömning Bocksliden är ett av Lyckseles finaste relativt stadsnära naturområden och av högsta klass (klass A) ur närnatursynpunkt. Skogen har i stora delar högsta naturvärde (stor nyckelbiotop) men arealen är liten varför området som helhet bedöms till klass II. 7

8 Rekommendationer Skötselförslag (besöksfrekvens o framtida besökspotential) Området borde först skyddas som ett naturreservat i kommunal regi för att kunna utveckla området och besöksmöjligheterna utan att vara beroende av markägarens framtida planer. Området ska inte skyddas i första hand för naturens egen skull, utan tanken är att området ska fungera som ett öppet och lättillgängligt område för information om naturen. Om besöksfrekvensen är hög och förväntas kunna öka ligger området strategiskt till för att utveckla och nyttja den fina skogen för naturstudier och information. En vandringsstig/äventyrsstig vore realistiskt att anlägga. I anslutning till denna stig kunde enkel naturinformation presenteras på skyltar eller som stationer längs stigen med kopplad information som kan nås via t ex PDF-blad på Internet. Området borde vara potentiellt intressant som utflyktsmål för skolklasser i Lycksele då kombinationen med andra aktiviteter finns i näromgivningarna. Naturväde Närnaturvärde Klass A Naturvärde Klass II. Övrigt I norra delen av den öppna marken vid gården Bocksliden ligger en av Västerbottens läns rikaste höstlåsbräkenlokaler. Vid Karonsbo på vägen mellan Lycksele samhälle och Bocksliden finns en av Lycksele kommuns artrikaste ängsmarker med bla växter som skavfräken, nordlåsbräken, rödkämpar, gulmåra, vårfingerört, liljekonvalj, ängsskallra, lämmelstarr och många fler. 8

9 Bratten och Noforsberget Grånåns nedre del innan utfödet i Örån vid Bratten. Båda sidor omges av urskogsartad naturskog , , m fl besök. Inventerare: Anders Granér Intresseaspekter Bi (N, Z, B),G, L, F, K Landskap Bratten ligger vackert i Öreälvens dalgång ca 18 km SV om Lycksele centrum vid sammanflödet av Granån, Örån och Bäverbäcken. Granån rinner mot norr vid sammanflödet medan de andra två vattendragen rinner åt söder. Sammanflödesområdet utgörs av låglänta näringsrika översvämningsområden och raningsmarker som bildar ett för regionen speciellt och ovanligt naturområde. Kant i kant med sammanflödesområdet vid nedre delen av Granån vid Noforsen växer gammal naturskogsartad barrblandskog som sträcker sig vidare söderut upp på Noforsberget. Områdesbeskrivning Brattens sammanflödesområde har en mycket fin mosaik av olika naturtyper där vissa är mer naturliga medan andra är mer kulturbetingade. I området finns fasta ängsmarker, 9

10 strandängar, våtmarker, rinnande vatten, småtjärnar, sumpskogar, raningsmarker, avor, korvsjöar, myrslåtterängar, yngre till medelålders lövskogar och ett mindre parti med äldre barrskog. Området karaktäriseras av näringsrika gräs- och högörtssamhällen där nordisk stormhatt, grenrör och rörflen är karaktärsarter. Stora arealer består av igenväxande marker med yngre lövskog av björk och asp. Dessa skogsområden har tidigare varit betesmarker. Inne i området går flera armar av tidigare åfåror och sidofåror som Granån och Örån haft. Sammanflödet Örån Bäverbäcken i norra delen av våtmarksområdet Vilt- och naturstigen är skyltad och illustrerad. 10

11 Nedanför byn Bratten vid sammanflödesområdet finns sedan 1984 en jakt- och viltvårdsstig med utförlig information. Stigen sträcker sig genom huvuddelen av de många olika naturmiljöer som finns. Längs stigen finns ett stort antal informationsskyltar som informerar om jakt och viltvård men nästan lika mycket information handlar om naturvård. Informationen är mycket illustrativ med bra texter och fina akvarellillustrationer. Det finns också många fysiska exempel kring jakt och naturvård som t ex olika fällor och bon av olika fåglar. Information längs jaktstigen diskuteras här. Områdets vattenmiljöer regleras passivt med ett vattenintag från Granån. Vid hög vattenföring i Granån leds vatten in via ett rör och en gammal sidofåra in till de gamla å- fårorna och tjärnarna i området. De vegetationsrika vatten- och våtmarksområdena är värdefulla fågelområden. Ett stort antal våtmarksfåglar och tättingar förekommer inom området. Många olika däggdjur förekommer inom det rika och produktiva området och dess omgivningar. Noforsberget presenteras i slutet av detta dokument som en egen redovisning (referat) från den inventering som Länsstyrelsen genomförde i området i början av september Friluftsliv Brattenområdet har genom åren haft besök av de flesta av länets jaktvårdskretsar och studiecirklar med utbildningar om jakt och viltvård. Nära bron över Öreälven ligger vid Öreälvens strand en liten camping som är ganska välnyttjad under turist- och bärsäsongen på sommarhalvåret. Viltvårdsstigen och informationsskyltarna är slitna och byn Bratten har sökt och fått anslag från de lokala naturvårdspengarna för att rusta upp stigen, skyltarna och utöka informationen i området med inriktning mot naturinmiljöinformation. I upprustningsprojektet ingår ett flertal delar och b. la kommer två fågeltorn att byggas och sättas upp, nya broar byggs, en dragfärja ut till en ö i Öreälven kommer att anläggas, slåtter återupptas i vissa delar mm. 11

12 Naturvärdesbedömning Det beskrivna området med Noforsberget (värderat till klass I i sig) inräknat är mycket fint med en utsökt kombination av många olika och speciella naturtyper inom ett begränsat område. De olika naturtyperna tillsammans förstärker värdet av området som helhet. Kombinationen med så många olika naturtyper, såväl naturliga som mer kulturbetingade, har med all sannolikhet mycket få motsvarigheter i Västerbotten om än någon. Redan Brattenområdet utan Noforsberget har höga naturvärden. Möjligheten att leda in mer vatten i området ökar områdets naturvärden ytterligare. De olika vattenmiljöerna i området och de organismer som är knutna till dessa gynnas avsevärt tack vare denna möjlighet. Det gäller såväl vegetationen i området som fåglar och insektsliv. Rekommendationer, utveckling, skötselförslag och besöksfrekvens. För att skydda områdets höga och mångformiga naturvärden i kombination med höga frllufts- och rekreationsvärden borde området avsättas som naturreservat. Noforsberget har så höga värden att det i sig motiverar en avsättning som naturreservat i Länsttyrelsen/Naturvårdsverkets regi, medan Bratten inte riktigt når upp till så höga naturvärden. Reservatsbildningen kunde förslagsvis genomföras gemensamt mellan Lycksele kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. En reservatsbildning lägger grunden för att kunna satsa vidare på området med fokus på naturinformation och att utöka besöksnäringen. Området har stora förutsättningar att bli ett än mer attraktivt och välbesökt område. Det borde kunna bli ett potentiellt mycket intressant utflyktsmål för skolklasser i Lycksele såväl sommartid som vintertid. Området är mycket viltrikt och perfekt för t ex. spårstudier vintertid. Området borde vara intressant för en bred allmänhet, för turister m fl. Pågående naturvårdsprojekt i området enligt beskrivning ovan skapar förutsättningar för att öka besöksfrekvensen. Nedan följer några kompletterande förslag till att göra området biologiskt värdefullare, mer attraktivt och besöksvänligt. En naturstig (rundslinga) anläggs från parkeringsplatsen vid Brattenområdet via Noforsen i Granån och upp på Noforsberget. En gammal stig finns på berget och den bör kunna nyttjas till del. Längs stigen föreslås följande: - Information om naturvärden i gammal skog och likaså om vegetationen i området produceras för uppsättning längs stigen och/eller som informationsblad på pdf att kunna ta med sig vid besök. Det senare är en betydligt billigare metod. Bladet kan ha numrerade punkter (1, 2, 3 ) med överensstämmande informationspunkter ute i skogen längs stigen. - Grillplats med vindskydd byggs vid toppen av berget och en grillplats anläggs nere vid forsen. - Några rastbänkar sätts lämpligen upp längs stigen. En långsiktig skötselplan med ambitionen att öka naturvärdet och den biologiska mångfalden i området borde vara ett mål. Att upprätta en skötselplan för området ställer ganska stora krav eftersom det finns en stor blandning av natur- och kulturpräglade miljöer och vattenmiljöer med helt skilda utvecklings- och skötselkrav. I de beskogade naturmiljöerna exempelvis bör de äldre barrdominerade skogsmiljöerna få utvecklas fritt medan lövskogsmiljöer till del sköts för att skapa äldre lövskogs och löv-och barrblandskogar. Vissa av de yngre lövskogsmiljöerna kan lämnas för fri utveckling. 12

13 Bete i lämpliga delar av området borde återupptas. När besöksområdet är iordningställt och upprustat bör information om området finnas i Lycksele vid en eller flera strategiska informationsplatser som t ex Gammplatsen, hotell Lappland och Ansia bad och camping. Det skulle öka besöksfrekvensen. Information om området vid campingplatsen på södra sidan väg 365 skulle ge fler besökare. Organiserade guidade turer i området under sommaren via byn Bratten och/eller någon naturguide skulle vara möjligt om området marknadsförs på rätt sätt. Naturvädesbedömning och besöksvärde Bratten har högsta värde ur närnatur- och kulturhistorisk synpunkt. Det är och kan bli ett än mer värdefullt informationsområde för skolor, allmänhet, turister och i samband med utbildningsverksamhet för jakt och viltvård. Området har stor potential att i framtiden utveckla än högre naturvärden om de olika naturmiljöerna tillåts att utvecklas optimalt. Naturvärde Närnaturvärde klass A Naturvärde klass I för Noforsberget och klass II för Brattendeltat Övrigt Brattenområdet har ett högt kulturellt värde med olika brukningsmetoder med bete och slåtter som bedrivits i området. Gamla laga skifteskartor finns över området vilket gör att man kan gå tillbaka för att se hur olika delar av odlingsmarken har nyttjats och för att eventuellt återskapa eller återinföra tidigare skötsel och brukningsmetoder. Noforsberget Texten kommer från Länsstyrelsens inventering av området Skogen på Noforsbergets nordsluttning består av gammal fullskiktad och urskogsartad tallskog med allmänt rikligt med åriga tallar, samt enstaka uppemot 500 åriga tallar. Ett brandljud förekommer allmänt på de äldre tallarna, två på de äldsta tallarna. Längre ner i sluttningen ökar graninslaget, och nere vid Granån förekommer det allmänt med åriga granar. Många av granarna är rätt klena och senvuxna. Lövinslaget är måttligt allmänt, av främst björk, men enstaka aspar och sälgar förekommer även. Norr om Granån är skogen helt grandominerad, rätt skiktad, år med inslag av 150- åringar samt en hel del löv, bl a en del grov asp. Mängden död ved i området varierar, men är ofta rätt måttligt. Nere ved Granån förekommer dock en del grova granlågor, och bitvis förekommer det även allmänt med grova hårda tallågor inne i tallskogen. Närmast Noforsen i Granån är skogen påverkad av forsdimma. Gamla avverkningstubbar förekommer allmänt i hela objektet. I områdets sydöstra del ligger ett mindre tallkärr som är bevuxet med senvuxna gammeltallar samt en del björk. Naturvärdesbedömning av Noforsberget - Länstyrelsen: Trots att området är genomhugget av gamla tiders dimensionsavverkningar har skogen i stort behållit sin urskogskaraktär och det förekommer allmänt med gamla mycket gamla tallar och granar, mängden död ved är dock oftast måttlig. Skogen runt ån har även höga naturvärden för att den är påverkad av forsdimma och bl a utgör en mycket bra lokal för den sällsynta lilla sotlaven. Hela objektet består av fina värdekärnor som är klart skyddsvärda. Eventuellt skulle området kunna knytas samman med en liknade tallnaturskog som finns på Orrmyrberget på Sveaskogs marker några hundra meter öster om objektet. Mellanliggande områden består av hälmarksimpediment, ungskogar och lite myrar. Klass 1. 13

14 Granån har ett naturligt lopp i nedre delen men den har rensats från de största blocken i samband med flottningen. Arter Noforsbergets urskogsartade naturskog - liten sotlav, fläckporing, dvärgbägarlav, knottrig blåslav, rosenticka, doftticka, rynkskinn, gammelgranskål, läderlappslav, sidensvans, lunglav, skinnlav, stuplav, liten spiklav, vedskivlav, kolflarnlav, citronticka, knärot, slåtterfibbla, tjäder Referenser Naturvårdsverket Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar Västerbotten och Jämtlands län. Naturvårdsverket Rapport

15 Den sällsynta Slåtterfibblan växer på strandbrinken av Granån i den nedre delen nära landsvägen 15

16 Djupskolavan Svart Aronia har vackra färger på hösten och producerar stora svarta bär som fåglar gillar. Allmän beskrivning Djupskolavan inklusive de två bäckraviner (Skolparken och Djupskolparken) som sträcker sig västerut i en gaffellik förgrening är Lyckseles finaste centrala grönområde. Djupskolavan kan ses som en blandning av finpark och naturpark med flera olika naturmiljöer. Området domineras av vatten i form av de två tillrinnande bäckarna som bildar en ava i nedre östra delen. Avan eller tjärnen bildar centrum i parken. Hela vattenmiljön är nedskuren i en mindre ravin där omgivande marker sluttar mer eller mindre starkt ner mot vattnet. Hela parken har en estetiskt tilltalande inramning med en blandning av naturlig vegetation i form av äldre tallskog med fin undervegetation av olika buskar och örter med arter som röda vinbär, liljekonvalj och tibast m fl. I trädskiktet finns också gott om björk, asp och en del rönn. Den västra delen av området runt de båda bäckarmarna har mestadels naturlig vegetation medan den södra, centrala och östra delen har mer parkartad mark. I denna del förekommer mer planterade buskar och klippta gräsytor med blomsterplanteringar sommartid. I själva avan finns ett permanent fågelliv av vilda fåglar i form av främst gräsänder, knipa, vigg och enstaka andra arter. Friluftsliv - besökspotential Djupskolavan är säkerligen Lyckseles mest besökta parkartade grönområde. Det är fint, ligger centralt och är mycket lättillgängligt både till fots, med cykel och rullstol. Flera trappor leder ner från de delvis branta sidorna och bord och bänkar finns runt vattnet. Området är som en liten grön oas mitt i staden. Parken ger också ett trevligt välkomnande till besökande som ska in till centrum. För de boende i Lycksele och för besökare till staden är området idag det allra värdefullaste parkområdet. Det ligger mitt i blickpunkten och passeras av nästan av alla som ska från och till centrum. Området har under senare år tillgängliggjorts betydligt. Den yttre delen av Djupskolavan (mellan bron och väg E12) ger däremot ett betydligt tråkigare intryck och upplevs mest som ett avsnört bihang till den övriga delen. 16

17 Naturvärdesbedömning Som ett parkliknande grönområde i liten skala har Djupskolavan ett högt närnaturvärde och området är trots sin litenhet ganska mångformigt och artrikt. Det har en intressant topografi med flera olika naturmiljöer. Vegetationen är varierad med ett naturligt fältskikt i bäckravinerna och längs norra slänten. Detta kombinerat med en ganska varierad planterad vegetation i form av blommor och buskar ger bra biologiska förutsättningar. I större skala är området begränsat i storlek, delvis isolerat av vägar och har därför inte särskilt höga naturvärden biologiskt sett (Klass IV). Närnaturvärde klass B Rekommendationer Skötselförslag Det är mycket positivt om de delar av skogen som har naturlig vegetation får bestå. Båda men särskilt den sydliga bäckravinen har en helt naturlig undervegetation som borde få utvecklas så att en uppkomst av äldre löv- och barrträd gynnas. Särskilt positivt är det om lövträd som asp och rönn gynnas. Väster om själva avan ligger ett ganska stort öppet område med klippta gräsytor och enstaka spridda buskgrupper. I denna del kunde följande genomföras för att öka den biologiska mångfalden och göra området mer inbjudande: - Delar av de klippta gräsytorna omvandlas till ängsmark som slås vid ett tillfälle efter blomningen på sommaren. Det slagna höet tas tillvara. Ängsmarken bör slås med slåtterbalk eller för hand med lie. - Ytterligare buskgrupper planteras i de klippta gräsytorna öster om Bäckaborg och på insidan av nedre delen av djupskolparken. Detsamma gäller den yttre delen av Djupskolavan mot väg E 12. Denna del gör ett mycket kalt och tråkigt intryck vilket förstör lite av totalintrycket. En del björkar finns men undervegetation saknas nästan helt. Området runt Tjärhovet gör likaså ett mycket kalt intryck och skulle behöva bli grönare för att bli mer inbjudande. Plantering av fler buskar och träd rekommenderas i dessa delar. Undevegetationen är naturlig med gräs, örter och buskar på den norra sidan av Djupskolavan. Här gynnas den biologislka mångfalden på bästa sätt inne i staden 17

18 Gammplatsen Tjärnen nära älven på Gammplatsens ostsida. Intresseaspekter Bi (N, Z, B),G, L, F, K Flera besök under maj, juni och juli november 2005 Inventerare: Anders Granér Landskap Gammplatsen ligger uppströms Lycksele centrum på västra sidan av Umeälven. Området är en lågt liggande halvö som består av en kombinerat kulturpräglad och naturpräglad gammal talldominerad skog. De lägst liggande naturskogspräglade norra delarna översvämmas vid extrema högflöden i Umeälven vilket har skapat en mycket speciell naturtyp som karaktäriseras av en mycket gammal talldominerad näringsrik översvämningsskog som är svagt sumpskogsartad. Områdesbeskrivning Hela södra och västra delen av Gammplatsen är kulturpräglad med gammal bebyggelse, öppna fd betesmarker och gles välskött gammal tallskog. I den kulturpräglade delen finns massor av mycket gamla tallar som ger ett inbjudande och fascinerande intryck. Många träd är mellan 200 och 400 år. I de södra och centrala delarna finns vattenmiljöer 18

19 i form av två tjärnar, en bäck och några mindre sammanhängande våtmarker. Norra delen består av mkt fin urskogsartad naturskog med tall- och lövblandskog på näringsrik ibland översvämmad mark. Översvämningar var betydligt mer frekventa innan Umeälvens reglering och sker mycket sällsynt nu mer. Markskiktet domineras av växter som revlummer, klotyrola, liljekonvalj, ekorrbär, midsommarblomster, vitmåra, skogsstjärna och blåtåtel. Mindre vanliga, näringsgynnade arter som ormbär och knärot förekommer också. Marken är mossrik med många olika arter och näringskrävande arter som kranshakmossa och palmmossa förekommer allmänt. Visa delar av skogen är helt opåverkad i modern tid och andelen stående död ved är påtaglig. Liggande död ved förekommer ganska frekvent i de centrala delarna men riktigt grova lågor är sällsynta. Inslaget av björk är stort i den naturskogsartade delen med ca 10 % av andelen träd. Fläckvis finns också gamla aspar med moss- och lavdraperade stambaser. Huvuddelen av skogen (tallarna) är år gamla men det förekommer äldre tallar med åldrar upp till minst 600 år. Många tallnaturskogar i regionen (inlandet) innehåller betydligt mer sparsamt med död ved till skillnad från denna skog. Arter: Under besök i maj juni noterades bl a följande fågelarter på Gammplatsen och i vattnen runt halvön: gråhakedopping 2-3 par varav 1-2 par häckande, sjöorre rastande i älven och ett flertal olika andarter som vigg, knipa, gräsand och bläsand m fl Av tättingar noterades lite ovanligare arter som grönsångare och härmsångare med en sjungande hanne av respektive art. Naturskogsområdet på Gammplatsen är rikt på vedlevande arter som vedsvampar, olika lavar och mossor. Dessa växtgrupper är inte undersökta närmare men t ex. en inventering av knappnålslavar borde kunna ge flera intressanta fynd. På gamla aspar förekommer skinnlav rikligt och gelelaven stiftgelélav har hittats. På gamla stående och döende tallar förekommer tallticka sparsamt. Gammal tallticka Skinnlav på gammal asp Friluftsliv - besökspotential Området är ett av Lyckseles mest välfrekventerade (troligen det mest besökta). Kombinationen av intressanta kulturmiljöer med museum m fl spännande aktiviteter och det fina naturskogsreservatet gör området mycket intressant. De kulturella delarna är betydligt mer utvecklade och åskådliggjorda än naturmiljöerna. En liten naturstig med informationsskyltar finns genom reservatet. Informationen är bra men informationen skulle kunna utvecklas och likaså uppskyltningen för att göra reklam för naturstigen. Stigen skulle också kunna utökas. 19

20 Gammplatsen är lättillgängligt med cykel, till fots och med bil. Tyvärr saknas cykelväg mellan centrum och Gammplatsen längs älven, vilket om det funnes med stor sannolikhet skulle öka besöksfrekvensen än mer. Naturvärdesbedömning Gammplatsen är Lycksele stads finaste kombinerade närnatur- och kulturområde. Den naturskyddade skogen på Gammplatsen består av en mycket speciell naturtyp som är ovanlig i Västerbottens län och kanske i landet som helhet. Näringsrika, gamla opåverkade talldominerade översvämmningsskogar är mycket ovanliga. Rekommendationer och skötselförslag Området ligger bra till och är ett viktigt utflyktsmål för skolklasser, Lyckselebor i övrigt och många turister. Kombinationen med olika aktiviteter på Gammplatsen gör området mycket värdefullt. Den höga besöksfrekvensen gör att området ligger strategiskt till för en vidare information om närnaturen i Lycksele och om regionens andra värdefulla naturområden och annan friluftsinformation. Några lämpliga delar av de klippta gräsmattorna borde skötas mer extensivt genom att anlägga änsvegetation för att berika områdets djurliv och besöksupplevelsen visuellt genom blommande växter, mer fjärilar och andra insekter, fåglar mm. Större delen av den parkartade gamla tallskogen saknar helt undervegetation. I vissa delar skulle det gå att låta undervegetation av småplantor få komma upp. Rönn saknas nästan helt inom området och ett ökat inslag i vissa delar av den parkartade tallskogen skulle ge ett lummigt intryck och så småningom skapa bär och mer fåglar inom området. Lövrik undervegetation berikar generellt naturvärdet och skapar underlag för ett rikare fågelliv m.m En skötsel mot att generellt få ett lite större inslag av äldre lövträd (rönn, björk och asp) inom området skulle vara positivt. Till höger om ingången till skogsmuseet finns exempel på ett sådant fint parti med äldre lövträd (björkar) insprängda mellan de gamla tallarna. Fårbete har tidigare hållits på västra delen ut till nordvästra udden av Gammplatsen. Detta borde återupptas för att behålla den parkartade och något mer lövdominerade skogen i denna del öppen. Det skulle berika besöksupplevelsen samt medföra att tråkiga underröjningar kan undvikas. Underröjningar har genomförts under de senaste åren. Parkeringsplatsen vid entrén till Gammplatsen ger ett trist och naket intryck. Den stora och kala ytan saknar helt gröna strukturer och ger därför besökaren ett motbjudande intryck till vad som väntar inne på Gammplatsen. Parkeringsplatsen skulle kunna göras inbjudande genom att plantera buskgrupper eller träd på ett sätt som upplevelsemässigt delar upp parkeringen i lite mindre enheter utan att egentligen minska på parkeringsytan. Lämpliga växter att välja är t ex rönn, blåtry, måbär eller aronia. Blåtry blir tidigt grön på våren och de andra tre är mycket värdefulla bärproducenter för fåglar. Ett större gemensamt projekt med cykelbro cykelväg runt Lyckseles norra delar som berör Gammplatsen presenteras närmare under särskilt kapitel i denna rapport. 20

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN Piteå kommuns beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) beslutar Piteå kommun att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Skötselplan för Nåttarö naturreservat Nåttarö naturreservat Skötselplan Datum 2008-05-16 1 (40) Beteckning 511-2006-87653 0136-02-17 Bilaga 2 Till Länsstyrelsens beslut om bildande av Nåttarö naturreservat Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN

NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggnämnden 2006-06. Uppdaterad 2008-12-17 1 NATURVÅRDSPLAN FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Förord 3 1. NATURVÅRD I STRÖM- STADS KOMMUN 4 1:1 Naturvårdsplanens syfte

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN. TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21

VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN. TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21 VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21 KOMMUNAL ARBETSGRUPP Lars Näsström, Kommunledningskontoret Bosse Björk, stab, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Bakgrund Syfte Fördjupningen av översiktsplanen

Läs mer

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Isabergstoppen. Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter. Gislaveds kommun

Isabergstoppen. Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter. Gislaveds kommun Planens beteckning H 28 Antagen Kf 2011-08-26 Vunnit Laga kraft 2011-11-29 Genomförandetidens slut 2026-11-29 Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter Gislaveds kommun

Läs mer

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005

Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kompletterande kustinventering i Kramfors Kommun 2005 Kärrstjärnblomma Utförd av Biolog Bernt Persson Förord Som ett led i att uppnå Västernorrlands regionala miljökvalitetsmål Hav i balans samt levande

Läs mer

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Naturvårdsplan för Håbo kommun Beskrivning av områden Naturvårdsplan för Håbo kommun Bevarande och utveckling Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-28 Text Anna Atterlöf och Marianne Kahn, Håbo kommun (Plandel) Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen

Läs mer

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 1 Landskapsanalysen har utförts av WSP Landskap och miljö genom Marie Åslund, Karin Henriksson Innehåll Inledning 5 Landskapets uppbyggnad 6 Bebyggelsekaraktär 8

Läs mer

Blekinge Utflyktsguide

Blekinge Utflyktsguide Blekinge Utflyktsguide Välkommen till våra finaste naturområden Blekinge har naturområden som är helt unika. Vår lövskogskust och skärgård saknar motsvarighet i landet. Denna naturguide är avsedd att hjälpa

Läs mer

Översiktsplan Simrishamns kommun

Översiktsplan Simrishamns kommun Översiktsplan Simrishamns kommun Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2001-05-28 Förord Detta är den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun, upprättad enligt Plan- och bygglagens bestämmelser.

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling.

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling. 1 2 FÖRORD Denna konsekvensbeskrivning är en del av underlaget till planprogrammet och ger en beskrivning av förutsättningar och konsekvenser för en utbyggnad av Lomma Hamn. Projektet drivs av en politisk

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Åtgärdsinventering land inom Ekeshultsåns avrinningsområde till Immeln

Åtgärdsinventering land inom Ekeshultsåns avrinningsområde till Immeln Åtgärdsinventering land inom Ekeshultsåns avrinningsområde till Immeln 2013-02-27 Administrativa uppgifter Beställare Beställarens namn: Östra Göinge kommun Adress: Storgatan 4 280 60 Broby Kontaktperson:

Läs mer

Ljusterö planprogram April 2010

Ljusterö planprogram April 2010 Ljusterö planprogram April 2010 Planprogrammet har godkänts i kommunfullmäktige 2010-04-12/-14 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- & exploateringsenheten Organisation Fotografier: Sweco

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson

Pålsbo äng 40. Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson 121 Pålsbo äng 40 Arbetsglädje under slåttergillet på Pålsbo äng. Foto: Lisa Johansson Innan konstgödselns tid var ängarna bondens viktigaste markslag. Idag är ängar mycket ovanliga och den typiska floran

Läs mer

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland

HITTA UT. Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland HITTA UT Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland Förord Gävleborgs län har en spännande natur med trolska gammelskogar, imponerande berg och myllrande fågelsjöar. I fjärran skymtar havet.

Läs mer