TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006"

Transkript

1 4-001 TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER ORDFÖRANDESKAP: ONYSZKIEWICZ Vice talman Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl ) Edward McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Herr talman! Jag vill bara framföra några goda nyheter till parlamentet. I går kväll omvandlade Pakistans president, som var på besök här för några veckor sedan, dödsstraffet för min väljare Mirza-Tahir Hussain. Han dömdes till döden för 18 år sedan men betraktas allmänt som oskyldig till det han anklagas för. Ett antal parlamentsledamöter skulle, under ledning av Sajjad Karim, ge sig iväg till Pakistan i nästa månad för att framföra en sista vädjan. Nu ska vi så klart i stället anstränga oss för att se till att Hussain kan återvända till Leeds före jul. Jag är mycket glad över beskedet och hoppas att parlamentets talman gör ett uttalande senare i dag. Jag vet att han, liksom andra parlamentsledamöter, har arbetat mycket hårt med detta fall. (Applåder) Ombudsmannens årsrapport 2005 (debatt) Talmannen. Nästa punkt är ett betänkande av Andreas Schwab, för utskottet för framställningar, om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2005 (2006/2117(INI)) (A6-0309/2006) Nikiforos Diamandouros, ombudsman. (EN) Herr talman! Jag vill tacka er för denna möjlighet att inför parlamentet få presentera årsrapporten för 2005, ett år som var en viktig milstolpe för Europeiska ombudsmannen eftersom det var tioårsjubileum. I årsrapporten sammanställs våra framsteg med att behandla klagomål, främja god förvaltningssed och informera medborgarna om ombudsmannens arbete. Vi fick totalt in klagomål, en femprocentig ökning jämfört med föregående år. Jag vill tillägga att ökningen av klagomål inte nödvändigtvis är resultatet av större administrativa missförhållanden i EU-institutionerna. Det är snarare så att den återspeglar att medborgarna har fått större allmän kännedom om EU-frågor och ökad kunskap om sina rättigheter och hur de kan utöva dessa rättigheter. Denna allmänna medvetenhet kunde under 2005 också ses i medborgarnas delaktighet i diskussionen om EU:s framtid och om konstitutionen. Mitt bidrag till att ytterligare höja den allmänna medvetenheten har varit intensiva insatser för att informera medborgarna om deras rättigheter och tillkännage de positiva resultat som har uppnåtts när det gäller att försvara rättigheterna. Sammanlagt har jag och min personal hållit över 170 föreläsningar och presentationer för allmänheten och intervjuer med pressen, liksom sammanträden med ombudsmän, offentliga tjänstemän och andra samtalsparter i medlemsstaterna. Ett speciellt inslag i vår kommunikationsverksamhet 2005 var en rad evenemang för att uppmärksamma ombudsmannainstitutionens tioårsjubileum, som riktade sig till särskilda målgrupper, t.ex. allmänheten, den akademiska världen, pressen och institutionerna själva. Bland annat hölls en mottagning till Europaparlamentets ära den 27 september där talman Josep Borrell Fontelles själv talade. Under 2005 kunde jag hjälpa över 75 procent av de personer som framförde klagomål. Hjälpen bestod i att sätta igång en undersökning, lämna över fallet till behörigt organ eller ge råd om vart man ska vända sig för en snabb och effektiv lösning på problemet. Jag fullbordade 312 undersökningar under året. I 36 procent av fallen fann vi inga administrativa missförhållanden. Ett sådant resultat är dock inte alltid negativt för klaganden, som åtminstone får en fullständig förklaring från institutionen i fråga. Dessutom kan jag, även när det inte finns några administrativa missförhållanden, ge institutionen tillfälle att förbättra kvaliteten på sin fortsatta förvaltning. Om så är fallet gör jag en ytterligare anmärkning i mitt beslut. Om jag upptäcker administrativa missförhållanden försöker jag om möjligt hitta en på det hela taget positiv lösning som gynnar både klaganden och institutionen. I 30 procent av fallen har undersökningen resulterat antingen i att den berörda institutionen har löst problemet till fördel för klaganden eller i en vänskaplig förlikning. Om en vänskaplig förlikning inte är möjlig lägger jag ned fallet med en kritisk anmärkning eller lägger fram ett förslag till en rekommendation. Ett av de accepterade förslagen till rekommendation 2005 var ett fall där kommissionen beviljade kompensation ex gratia till en klagande vars projekt den hade ställt in med extremt kort varsel. Kommissionen gick med på att betala euro, den största förlikningen i sitt slag som behandlats av ombudsmannen. Om någon av gemenskapens institutioner inte svarar tillfredsställande på ett förslag till rekommendation är ombudsmannens slutliga medel att ta till en särskild rapport till parlamentet. Tre särskilda rapporter lades

2 fram 2005: om rådets fortsatta lagstiftande sammanträden inom stängda dörrar, om kommissionens ansvar för sina tjänstemäns barn med särskilda undervisningsbehov och om OLAF:s information till ombudsmannen under en tidigare förfrågan. Jag är tacksam för det stöd som parlamentet ger i resolutionerna av den 4 och 6 april 2006, som grundar sig på David Hammerstein Mintz respektive Proinsias De Rossas betänkanden och som rör de första två av dessa särskilda rapporter. Jag vill nu säga några ord om mina prioriteringar inför framtiden. Som tidigare nämnts är den främsta prioriteringen att främja ett medborgarorienterat tillvägagångssätt för EU:s institutioner och organ inom all verksamhet. Därför försöker jag ta vara på varje tillfälle att nå ut till EU-institutionerna, för att uppmuntra till bästa praxis och främja vänskaplig förlikning. För att ombudsmannens arbete för medborgarna ska lyckas är det mycket viktigt att institutionerna och organen samarbetar aktivt. Årsrapporten innehåller många exempel på fall där institutionerna har vidtagit snabba åtgärder för att lösa problem som de uppmärksammats på och där mina förslag och rekommendationer har fått positiv respons. Under mina besök på institutionerna och organen har jag understrukit värdet av att agera snabbt och konstruktivt på klagomål. Det slutliga målet för oss alla måste vara att se till att medborgarna får bästa tänkbara service. Kommissionen har redan vidtagit konstruktiva åtgärder för att förbättra sin service till medborgarna genom att se över sitt system för att behandla ombudsmannens undersökningar till följd av klagomål. I kommissionens meddelande av november 2005 presenterades det nya förfarande som skulle tillämpas i fortsättningen. Kommissionsledamot Margot Wallströms tanke med det nya förfarandets utformning var att ge enskilda kommissionsledamöter större ansvar för specifika fall utan att ge avkall på generalsekretariatets värdefulla roll. Jag är särskilt tacksam för hennes insatser för att förverkliga det konceptet och för hennes fortsatta strävan efter ett ordentligt genomförande. Enligt det nya förfarandet kan enskilda kommissionsledamöter engagera sig i fallen på ett mycket tidigt stadium när det fortfarande finns alternativa lösningar. Det nya snabba förfarandet gav resultat i ett fall där jag ansåg att kommissionens svar på en medborgares klagomål om överträdelse var otillräckligt. I ett möte med kommissionsledamot Charlie McCreevy fick jag veta att kommissionen hade vidtagit åtgärder för att ta itu med den specifika frågan. Jag anser att den framgångsrika lösningen i det fallet visar hur värdefullt det är med dels ombudsmannens roll för att främja god förvaltningssed i överträdelseförfarandet, dels konceptet med enskilda kommissionsledamöters ökade ansvar för olika fall. Jag vill tacka kommissionen för detta via vice ordförande Margot Wallström. Jag har även sett över frågan om ombudsmannens stadga genom att lägga fram ändringsförslag till talman Josep Borrell Fontelles i juli som svar på parlamentets tidigare resolutioner om ombudsmannens årsrapport. På det hela taget är stadgan fortfarande en bra ram för ombudsmannens undersökningar och för ett effektivt samarbete med institutionerna för att främja god förvaltningssed och motverka administrativa missförhållanden. De ändringar jag föreslår är därför begränsade till både antal och omfattning. Mitt främsta mål är att se till att medborgarna får fullt förtroende för ombudsmannens befogenheter att ta fasta på sanningen när vittnen hörs eller dokument undersöks. Jag vill även samarbeta med parlamentet för att se till att medborgarnas klagomål om överträdelser av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna kan tas upp i EG-domstolen om en viktig principfråga inte kan lösas på något annat sätt. Parlamentet har redan full befogenhet som institution att lägga fram fall för domstolen. I det sammanhanget skulle det vara praktiskt för ombudsmannen att ha befogenhet att ingripa i sådana fall. Europeiska datatillsynsmannen, som jag har ett nära samarbete med, har redan denna befogenhet. Jag ser fram emot att arbeta med Ignasi Guardans Cambó och Maria Matsouka när de ska påbörja processen med att ta fram ett betänkande och ställningstagande för detta analysförslag i utskottet för konstitutionella frågor respektive utskottet för framställningar. Min tredje prioritering är att fördjupa mitt nära samarbete med medlemsstaternas ombudsmän genom Europeiska ombudsmannanätverket. Målet är att främja god förvaltningssed i hela EU så att medborgare kan utöva sina rättigheter enligt europeisk lagstiftning. Jag är mycket nöjd över att utskottet för framställningar är en fullvärdig medlem i nätverket och företräddes på mötet för nationella ombudsmän i Haag i september Nästa vecka kommer ett liknande möte för regionala ombudsmän i EU, som jag har åtagit mig att träffa vartannat år, att hållas i London. Jag vill tacka ledamöterna i utskottet för framställningar, särskilt årets föredragande Andreas Schwab, för deras stöd och konstruktiva förslag i parlamentets betänkande. Jag har i dag redan nämnt många av de frågor där betänkandet innehåller råd till ombudsmannen. Jag är fast besluten att förbättra informationen till parlamentet och medborgarna om de tjänster som jag och Europeiska ombudsmannanätverket tillhandahåller. Jag har redan bett om att få besöka utskottet för framställningar varje gång jag ska lägga fram en särskild rapport till parlamentet. Nästa år har jag för avsikt att lägga ut en interaktiv handbok på vår webbplats för att hjälpa klagande att hitta rätt ombudsman, vare sig på europeisk, nationell eller regional nivå. Jag tror att medborgarna kommer att

3 ha nytta av detta och att det hjälper till att ta itu med de frågor som tas upp i Andreas Schwabs betänkande om den stora andelen klagomål utanför ombudsmannens ämbetsområde. Förra året säkrade vi framgångsrikt Europeiska ombudsmannen som institution och tog ett stort steg mot att förbättra institutionens förmåga att effektivt behandla klagomål och frågor från medborgare i det utvidgade EU. För detta ändamål kunde vi alltid räkna med stödet från två av parlamentets högsta tjänstemän som ska gå eller precis har gått i pension, Julian Priestley och Gregorio Garzón Clariana. Deras kloka råd och hjälp till ombudsmannen har varit ovärderliga, och vi kommer att minnas dem länge. Jag anser att den relation av goodwill, tillit och förståelse som byggts upp under de senaste tio åren mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna är en värdefull tillgång för att förbättra kvaliteten på offentlig förvaltning i EU till fördel för medborgarna. Det är oerhört betryggande för mig, både personligen och som institution, att veta att Europaparlamentet och utskottet för framställningar är viktiga samarbetspartner för Europeiska ombudsmannen. Jag har för avsikt att göra det bästa av det partnerskapet i min strävan att fördjupa tjänsterna för att gynna EU:s medborgare. Tack för uppmärksamheten. (Applåder) Andreas Schwab (PPE-DE), föredragande. (DE) Herr talman, herr Diamandouros, kommissionsledamot Wallström, mina damer och herrar! Det gläder mig att ni alla har kunnat ta er hit så här tidigt för att delta i debatten om betänkandet om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet Herr Diamandouros! Jag vill börja med att varmt tacka er för ert konstruktiva bidrag i form av årsrapporten som jag, på utskottet för framställningars vägnar, har haft förmånen att lägga fram ett betänkande om för parlamentet. I samband med detta vill jag även tacka alla ledamöter av parlamentet som genom sina ändringsförslag och personliga synpunkter har spelat en konstruktiv roll i utformningen av betänkandet, särskilt vår samordnare, Sir Robert Atkins, och min företrädare från förra året, Manolis Mavrommatis. Mot bakgrund av att allmänheten förser er med en allt större arbetsbörda gläder det mig att ni började med att framhäva behovet av att i tydligare ordalag precisera ombudsmannens ställning, och jag är mycket tacksam för att ni faktiskt har gjort det igen i dag. Eftersom vi måste försöka dra en så tydlig och klar gräns mellan de olika EU-institutionernas verksamheter som möjligt kan diskussionen om ert brev till vår talman, Josep Borrell Fontelles, mycket väl leda till ett tillfredsställande resultat. Europeiska ombudsmannen är en viktig EU-institution, särskilt för Europas utveckling och i den europeiska allmänhetens ögon. Ombudsmannen har inrättats för att föra EU närmare sina medborgare och göra EU mer öppet. EU:s medborgare kan vända sig till ombudsmannen för att framföra klagomål om institutionerna inte fullgör sina uppgifter. Därmed får ombudsmannen ett mycket personligt förhållande till Europa, ett förhållande som inte kan vara detsamma överallt, och på så vis får ombudsmannen en särställning. Det är denna tanke tanken att man måste ta större hänsyn till praktiska frågor och allmänhetens intresse vid utformningen av EU-politiken som vi framöver måste utgå ifrån i högre grad. Vi måste ta större hänsyn till allmänheten i vår politik och därmed visa medborgarna att vi tar dem och deras problem på allvar oavsett om det gäller stora eller små, viktiga eller triviala problem. Detta uppnår vi för det första genom att bli bättre på att kommunicera vad EU-politiken handlar om och för det andra genom större öppenhet vilket är två av de viktiga punkter jag tagit upp när det gäller er årsrapport. Utskottet för framställningar har tagit emot Europeiska ombudsmannens årsrapport i vilken det redogörs för ombudsmannens verksamhet under 2005, och jag vill därmed tacka er för ert utmärkta arbete. Ni har innehaft ämbetet sedan den 1 april 2003 och ert arbete är framgångsrikt. Jag anser att parlamentet har lagt fram ett mycket välavvägt betänkande. Jag har gjort mitt bästa för att gå igenom ledamöternas ändringsförslag och införa dem där jag ansåg att detta var möjligt. Jag anser att betänkandet är begripligt för allmänheten och det är det viktigaste. Efter omröstningen i utskottet antog jag dock att inte alla ändringsförslag skulle kunna läggas fram en gång till och jag kommer därför rekommendera att min grupp förkastar dem. Jag ber om er förståelse för detta. Vi har ägnat mycket tid åt att försöka kompromissa på den här punkten. Ni har redan framfört de viktigaste frågorna i er rapport. Under 2005 framfördes ett stort antal klagomål det största som någonsin framförts till ombudsmannen och detta är först och främst ett tecken på att allt fler människor aktivt intresserar sig för EU och för hur EU fungerar. En sak som är upprörande vilket ni också nämnde är att det fortfarande är ett stort antal klagomål, omkring 70 procent av de framförda klagomålen, som faller utanför ert ansvarsområde, mycket ofta för att de klagande är osäkra på vart de egentligen ska vända sig. Därför välkomnar jag varmt ert uttalande om ett formulär på er hemsida som kan ge vägledning till rätt institution. Detta skulle utan tvekan kunna hjälpa alla dem som vill kontakta er via Internet. Av detta följer att det måste göras en ännu tydligare avgränsning mellan institutionernas befogenheter och ansvar för att allmänheten ska kunna förstå vem som gör vad inom EU. Även om det i första hand är en uppgift för parlamentet och parlamentets ledamöter i deras

4 respektive valdistrikt att tydliggöra virrvarret av institutioner och deras befogenheter kan även ni spela en roll i detta. Vi välkomnar varmt Europeiska ombudsmannanätverket och liknande organ, som skiljer sig från medlemsstat till medlemsstat, och vi har därför särskilt framhävt deras offentliga informationskampanjer. När det gäller innehållet handlar de flesta klagomålen om bristande insyn och eftersom ombudsmannen i rapporten upprepar kraven som ställdes i ombudsmannens särskilda rapport i ämnet på att rådets lagstiftande sammanträden ska hållas öppna för allmänheten anser vi att ni avsevärt har bidragit till demokratin och insynen inom EU. Vi behöver dock större insyn för att se till att EU fungerar demokratiskt. Kommissionsledamot Wallström! Det kan hända att detta gäller er mer än någon annan. I vårt betänkande kräver vi därför att Internetportalen europa.eu, i stället för att vara en katalog över hela EU:s verksamhet, görs om till en gemensam ingångsportal för alla EU:s institutioner med en tydlig vägledning till de olika institutionerna. Avslutningsvis vill jag ta upp en annan fundering, nämligen att ni lade fram er årsrapport för 2005 i januari 2006 men att det inte är förrän nu i november som vi diskuterar den. I utskottet för framställningar strävar vi efter att diskutera dessa rapporter så fort som möjligt efter deras offentliggörande Margot Wallström, kommissionens vice ordförande. (EN) Först och främst vill jag lyckönska föredraganden, Andreas Schwab, till hans arbete med Europeiska ombudsmannens årsrapport om verksamheten Det är ett viktigt betänkande från parlamentet om de allmänna principerna, det aktuella läget och den framtida utvecklingen för samarbetet mellan ombudsmannen och övriga EU-institutioner. Jag vill även lyckönska ombudsmannen, Nikiforos Diamandouros, till hans årsrapport. Det gläder mig alltid att höra Nikiforos Diamandouros bekräfta sitt åtagande att se till att EU-institutionerna har så höga administrativa standarder som möjligt. Det är ett åtagande som kommissionen delar. Jag ger mitt fulla stöd till Andreas Schwab när han uppmuntrar ombudsmannen i dennes roll som extern kontrollmekanism för god förvaltningssed. Genom sitt arbete bidrar ombudsmannen till att främja god förvaltningssed. Jag är övertygad om att EUinstitutionerna genom sitt samarbete med ombudsmannen får hjälp att upprätthålla ett medborgarorienterat tillvägagångssätt för sitt dagliga arbete. Det innebär att se till att vi får större öppenhet i EU:s förfaranden för beslutsfattande och att vi arbetar för att utveckla bästa praxis så att vi lever upp till medborgarnas förväntningar och skyddar deras rättigheter. Det handlar om att överbrygga klyftan mellan EU-institutionerna och EU:s medborgare. Jag vill ge mina synpunkter på tre specifika punkter i betänkandet. För det första anser jag att samarbetet mellan ombudsmannen och kommissionen har utvecklats positivt de senaste åren. Kommissionen har, som påpekades i betänkandet, ett nytt internt förfarande som ger varje kommissionsledamot befogenhet att anta och vidarebefordra meddelanden till ombudsmannen. Det gläder mig att både ombudsmannen i sin årsrapport och Andreas Schwab i sitt betänkande ser positivt på denna förnyelse. Dessutom har kommissionen anpassat sina interna regler för att påskynda behandlingen av svar till ombudsmannen. Kommissionen kommer att fortsätta att utveckla sitt samarbete med ombudsmannen. Föredraganden föreslår att ett liknande förfarande ska införas för behandlingen av framställningar. Kommissionen kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med utskottet för framställningar, men vi ser inte detta som en möjlighet. Utskottet för framställningar och Europeiska ombudsmannen har skilda roller, var och en med ett eget värde för medborgarna. För det andra nämns webbplatsen Europa i betänkandet. Det är en av världens mest besökta webbplatser som har blivit ganska komplicerad att använda. Med hänsyn till detta har kommissionen börjat förbättra sin egen del av Europaportalen. Slutmålet är att göra om webbplatsen Europa till en mer användarvänlig, välstrukturerad och sammanhängande portal. Den kommer att vara flerspråkig på lämpliga nivåer, och upplägget kommer att vara mer inriktat mot medborgare och kommunikation. För det tredje och sista åligger beslutet att ändra ombudsmannens stadga Europaparlamentet med rådets godkännande. Kommissionen har dock rådfrågats, och vi följer utvecklingarna av förslaget på nära håll, bland annat i de berörda utskotten. Kommissionen undersöker för närvarande förslaget noggrant och har varit i kontakt med Europeiska ombudsmannen för att få klarhet i några punkter i förslaget. Sammanfattningsvis har jag förstått att ombudsmannen kommer att ha med några viktiga fall i årsrapporten nästa år. Som jag förstår det rör det sig om fall där EUinstitutionernas behandling av klagomål har varit föredömlig, oavsett om det har rört sig om administrativa missförhållanden eller inte. Jag anser att det är ett utmärkt initiativ, och jag ser också fram emot nästa års rapport Manolis Mavrommatis, för PPE-DE-gruppen. (EL) Herr talman, fru Wallström, herr Diamandouros, mina damer och herrar! Jag vill börja med att gratulera föredraganden, min vän Andreas Schwab, för att i betänkandet på ett enastående sätt ha belyst hur Europeiska ombudsmannen, tack vare Europeiska ombudsmannens arbete, för varje år blir en allt viktigare institution för EU-medborgarna.

5 Jag vill även tacka Nikiforos Diamandouros eftersom de nya fakta som han tar upp inom ramen för sin befattning är en referenspunkt för det förtroende som medborgarna hyser för institutionerna. Jag var föredragande för årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet Som jämförelse vill jag framhålla att antalet klagomål ökade med 53 procent det året jämfört med året innan, medan ombudsmannen 2005 tog emot totalt klagomål, med andra ord en ökning med 5 procent. Detta innebär inte att de administrativa missförhållandena inom EU:s institutioner ökar, utan att medborgarna känner bättre till sina rättigheter. En viktig faktor för effektiviteten hos ombudsmannainstitutionen är dess samarbete med EU:s institutioner. Jag hänvisar exempelvis till de regelbundna uppdateringarna och mötena mellan Nikiforos Diamandouros och utskottet för framställningar och dess presidium. I sin årsrapport belyser ombudsmannen bland annat sin och naturligtvis även kommissionens strävan efter att bredda och ytterligare stärka det nationella och regionala ombudsmannanätverket genom att utveckla informationsutbyten om bästa metoder. Det är viktigt att Europaparlamentets utskott för framställningar medverkar i nätverket. Detta underlättar det praktiska samarbetet mellan EU:s institutioner och de nationella och regionala ombudsmännen och gör att de ordinarie kontakterna med de nationella parlamentens utskott för framställningar och med medlemsstaternas ombudsmän kan utökas. Vid en jämförelse mellan ombudsmannens rapporter för 2004 och 2005 ser vi ett positivt resultat, vilket gör att vi kan lägga vikten vid de frågor som utskottet för framställningar är särskilt intresserat av. På detta sätt kan vi dessutom se vilken viktig roll han spelar och vilka framsteg som har gjorts inom loppet av ett år Proinsias De Rossa, för PSE-gruppen. (EN) Jag vill också tacka Andreas Schwab samt mina kolleger i andra politiska grupper för det betydande arbete som de har lagt ned på detta betänkande. Ombudsmannens rapport, särskilt sammanfattningen, är enligt min åsikt ett lysande exempel på hur vi ska presentera vårt arbete för medborgarna. Den är tydlig, koncis och relevant. Jag anser att öppenhet är nyckeln till europeisk demokrati och den viktigaste byggstenen. Jag ser positivt på den ökade medvetenheten om Europeiska ombudsmannens roll, vilket återspeglas i det ökade antalet klagomål till honom. Det bekymrar mig inte alls att många av dessa inte direkt ligger inom hans ämbetsområde. Det visar att han har lyckats informera allmänheten om sitt verksamhetsområde, och det kanske även är ett tecken på att andra institutioner är dåliga på att klargöra vem de är och hur man får tillgång till dem. Vi kan inte förvänta oss att medborgarna ska hitta rätt i labyrinten av EU-institutioner. De har viktigare saker att ägna sig åt. När de har ett klagomål vänder de sig till den närmaste instans de känner till. Jag anser att medborgarens rätt att klaga är bra. Att ombudsmannen hänvisar de fall som han inte har direkt ansvar för till behörig institution är ett utmärkt sätt att hantera sådana klagomål. Jag anser att övriga institutioner börja följa det exemplet. En sista punkt: tio år efter tillkomsten av ombudsmannens stadga finns det ett tydligt behov av förändring. Jag ser positivt på ombudsmannens initiativ med hänsyn till detta och ser fram emot att snart få diskutera det i parlamentet. (Applåder) Diana Wallis, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! Även jag vill tacka ombudsmannen för både hans rapport och den intressanta presentationen i dag. Jag vill också tacka Andreas Schwab för hans mycket relevanta betänkande och analys av ombudsmannens rapport. Det finns inte så mycket att säga annat än att allt verkar gå bra i så måtto att våra medborgare är mer medvetna om ombudsmannens verksamhet. Om antalet klagomål ökar på grund av en höjd medvetenhet om möjligheterna och en medvetenhet om EU hjälper det till att föra medborgarna närmare oss. Det är vad vi bör ägna oss åt. Rapporter som denna bidrar till att ge oss en bild av vad som händer och av hur vi kan bli bättre i framtiden, och rapporten innehåller mycket nyttig information. Jag vill fokusera mina synpunkter på en fråga som redan har nämnts av andra talare, nämligen att vi, om vi vill vara medborgarorienterade, måste se till att våra medborgare kan klaga på ett enkelt sätt, t.ex. via en enda kontaktpunkt. En bra webbplats kanske inte räcker. Det är för närvarande många personer som behandlar klagomål, problem och frågor. Vi har ombudsmannens mycket goda service, parlamentets utskott för framställningar, kommissionen själv som tar emot klagomål, vi parlamentsledamöter själva som tar emot väljares fall samt Solvit och Eurojust. Jag befarar att en del EU-medborgare som framför klagomål till ett av dessa organ bara för att hänvisas till ett annat kommer att kasta in handduken och ge upp. Vi måste komma på ett sätt att föra samman dessa olika områden så att våra medborgare känner att deras frågor besvaras snabbt och att de riktas till rätt mottagare. Detta är något vi bör tänka på inför framtiden. Tack än en gång för er rapport David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen. (ES) Herr talman! Jag vill tacka ombudsmannen och även Andreas Schwab för hans noggranna, fullständiga och positiva betänkande.

6 Till att börja med vill jag säga att jag instämmer i Diana Wallis förslag och i förslaget om en enda instans för medborgarnas klagomål. Denna instans skulle kunna sammanföra problemlösningsnätverket för den inre marknaden (Solvit), Europeiska ombudsmannen och utskottet för framställningar och skulle ansvara för att vidarebefordra medborgarnas klagomål till rätt institution. Vi kan inte förvänta oss att allmänheten ska kunna hitta rätt i en sådan komplicerad labyrint som Europeiska unionen. Det enda jag beklagar i betänkandet, som i allmänhet är mycket positivt, är det som gäller ombudsmannens tredje särskilda rapport, som skulle ha handlat om OLAF [Europeiska byrån för bedrägeribekämpning] och som har stoppats av talmanskonferensen. Att döma av några av formuleringarna i betänkandet rättfärdigar Andreas Schwab försöken vid parlamentets talmanskonferens att hindra ombudsmannens arbete med att övervaka EUorganen, däribland OLAF. Vi borde särskilt tacka ombudsmannen för en del av hans insatser, bland annat när det gäller miljön, som många människor oroar sig över. Jag vill särskilt nämna industrihamnen vid Granadilla på Kanarieöarna, där ombudsmannen har arbetat för, och till viss del uppnått, en mer rigorös tillämpning av habitatdirektivet. Det är också viktigt att framhäva den särskilda rapporten om insyn i rådet när det gäller rådets lagstiftande funktion, en rapport som jag personligen varit med och utarbetat. Som vi ser är utvecklingen på området långsam, successiv men verklig. Jag vill avsluta genom att tydliggöra att parlamentsutskottet för framställningars roll inte på något sätt råkar i konflikt med ombudsmannens roll utan att de snarare kompletterar varandra. Ombudsmannen övervakar EU:s institutioner i deras dagliga arbete medan utskottet för framställningar fungerar som en direkt mellanhand mellan medborgarna och själva gemenskapsrätten. Det borde förekomma ett mer löpande dagligt samarbete mellan institutionerna, med mer information och mer kontakt. Tack för ert betänkande herr Schwab och tack herr Diamandouros för ert mycket intensiva, omfattande och viktiga arbete Willy Meyer Pleite, för GUE/NGL-gruppen. (ES) Herr talman! Jag vill också tacka ombudsmannen, Nikiforos Diamandouros, och vår föredragande, Andreas Schwab, eftersom de båda två arbetar för att förbättra vårt bemötande av EU-medborgarnas klagomål, oavsett om de är administrativa eller av något annat slag. Jag anser faktiskt att det är dags att ta konkreta initiativ till sådana förbättringar. En del intressanta initiativ har redan nämnts, bland annat onlineformuläret och tydligare gränser mellan olika organs befogenheter. Jag anser dock att vi måste vara ännu mer ambitiösa. Vi måste eftersträva en god förvaltningssed för alla EU:s institutioner. Det kan även vara viktigt att, som David Hammerstein Mintz nämnde, ha en enda instans. I rapporterna framhålls att 24 procent av klagomålen gäller bristande insyn. Jag anser att vi måste eftersträva en allmän debatt i Europa om hur nära medborgarna står institutionerna och se till att de får full insyn i institutionernas verksamhet. I det här avseendet vill jag nämna ytterligare ett problem som ledamöterna i utskottet för framställningar borde lösa. Många av de klagomål som medborgarna inkommer med gäller stora arbeten, stora infrastrukturer, som utförs i EU utan den obligatoriska miljökonsekvensstudien. Ibland lägger Europeiska kommissionen inte fram en rapport förrän vissa mycket omfattande arbeten redan har orsakat oåterkalleliga skador. Jag menar att kommissionen måste agera mycket snabbare för att förhindra att skadorna får fruktansvärda miljökonsekvenser. Jag anser att vi alla därför bör bidra till att utarbeta snabba utvärderingsmekanismer för den här typen av arbeten för att förhindra dessa skador. Jag anser att Europeiska ombudsmannanätverket är viktigt eftersom det kan vara nyckeln till många lösningar för att förhindra klagomål från Europas medborgare och, där det är nödvändigt, förbättra vårt sätt att bemöta dem Marcin Libicki, för UEN-gruppen. (PL) Herr talman! På sätt och vis bär jag två hattar i dag. Som ni sa talar jag både för gruppen Unionen för nationernas Europa och i egenskap av ordförande för utskottet för framställningar, vilket gör att jag är särskilt kvalificerad för att tala i frågan. Jag vill naturligtvis tacka Andreas Schwab för hans betänkande som var mycket noggrant förberett och senare antogs av vårt utskott. Jag instämmer därför helt och hållet i allt som Andreas Schwab har sagt. Jag vill särskilt tacka Nikiforos Diamandouros. Han utför sitt arbete utomordentligt väl och jag vill påminna er om att vi har gett honom vår fulla uppskattning eftersom han återvaldes med en majoritet på över 90 procent av rösterna. Jag sätter mycket stort värde på den kontakt som Nikiforos Diamandouros har med allmänheten i Europa, utöver sitt huvudsakliga arbete som ombudsman. Han har deltagit i över 170 sammankomster. Jag närvarade själv vid en av dessa sammankomster i Polen med över 150 deltagare. Dessa personer hade kommit för att se vem han var, höra vad han hade att säga och vilket budskap Europeiska ombudsmannen hade att ge dem. Detta är en av de saker som Nikiforos Diamandouros pragmatiska synsätt har lett till. Som alla redan har nämnt vill jag säga att Europeiska ombudsmannens aktiva engagemang är tätt förknippat med, utformar och speglar en större insikt hos EUmedborgarna om deras rättigheter och att EUmedborgarna har just Europeiska ombudsmannens

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

TISDAGEN DEN 8 JULI 2008

TISDAGEN DEN 8 JULI 2008 1 TISDAGEN DEN 8 JULI 2008 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! När man gick i korridorerna i parlamentet

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: IMBENI Vice talman 2-008 Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2-003 Beslut om brådskande

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer

ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009

ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009 11-11-2009 1 ONSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2009 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman (Det högtidliga mötet öppnades kl. 15.05.) 1. Högtidligt möte - 20-årsdagen för de demokratiska förändringarna i Central- och Östeuropa

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006

MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006 1-001 MÅNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2006 1-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) Angående: Förtroendet för GUSP Avsikten med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att EU genom ett enigt och kraftfullt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer