IT-strategin utgår från befolkningens/företagens och de offentliga verksamheternas behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategin utgår från befolkningens/företagens och de offentliga verksamheternas behov."

Transkript

1 IT-strategi Vilhelmina en del i informationssamhället för alla Inledning Denna IT-strategi, som utarbetats av KS-IT-grupp och antagits av KS klarlägger den övergripande strategi som kommunen har och som ska leda till verksamhetsutveckling för företag och offentliga myndigheter i Vilhelmina kommun. IT skall ses som ett stöd som skall underlätta och effektivisera kommunens service till företag och kommunmedborgarna. Dokumentet vänder sig i första hand till de som på olika nivåer har ett ledningsansvar för ITfrågor. Det är dock ett krav att alla anställda som arbetar med IT som verksamhetsstöd har kännedom om IT-strategins innehåll och innebörd. KS har utsett KS-IT-grupp att vara kommunens strategiska resurs. Denna uppgift innebär att gruppen, förutom att utarbeta och ständigt utveckla strategi- och policyfrågor inom ITområdet, har ansvar för att följa upp att innehållet i detta dokument tillämpas samt att besluta i frågor där avsteg från gällande praxis aktualiseras. IT-strategin utgår från befolkningens/företagens och de offentliga verksamheternas behov. Frågor som rör IT-infrastrukturen hanteras i IT-infrastrukturplanen som finns bifogad. Dokumenten tillsammans ska ses som en helhet. IT för tillväxt i hela kommunen Tillgänglighet/IT-infrastruktur Vilhelmina kommun vill vara med och stimulera informationssamhällets utbredning och höja tillgängligheten till IT-tjänsterna i hela kommunen. Genom aktivt deltagande i olika projekt, regionala som lokala, ska målen nås och medel för genomförande erhållas. Genom olika satsningar vill kommunen öppna dörrar för till exempel distansstudier (exempelvis Akademi Norr) i olika nivåer och besitta sådan kapacitet att det utan större insatser, ekonomiska som praktiska, går att i hela bygden ta emot företagsverksamhet som har stora kapacitetsbehov. Visionen är att tillväxten ska främjas, sysselsättningen öka hos befintliga/nya företag och att alla elever i kommunens samtliga skolorter har samma förutsättningar och tillgång till tjänsterna på näten. Se bilaga 2, IT-strategi KUN (IT - i utbildningens tjänst.) Vid satsningar på området skall enhetlighet eftersträvas kring kommunikation, informationsstruktur, hård och mjukvara, etc. enligt fastställd kommunstandard i syfte att möjliggöra enklare och billigare underhåll och service. Integration skall ske mellan system via centrala lösningar och specialanpassningar i respektive system undvikas. Se bilaga 3, Infrastrukturplan för Vilhelmina Kommun. IT - i befolkningens tjänst Demokratiaspekten Befolkningen ska genom kommunens satsningar på infrastrukturområdet få ökade möjligheter till information om offentlig verksamhet och införlivas i den politiska beslutsprocessen genom användning av IT. De möjligheter som webbaserade lösningar ger, exempelvis enkäter, webepost,

2 blanketthantering och dialog med politikerna, ska tillämpas. Jämställdhet, utsatta grupper Vilhelmina kommun ser också att utsatta gruppers livskvalitet kan höjas genom användandet av IT. Vilhelmina kommun vill därför vara med och öka människors förutsättningar att utnyttja informationsteknikens möjligheter oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och eventuella funktionshinder. Miljöaspekter Transporters miljö- och hälsopåverkan ska minskas genom att stimulera användning av IT. IT-utrustningen ska inordnas i ett ekologiskt hållbart kretslopp. IT-Strategi, för Vilhelmina kommun IT i vårdens tjänst Samverkan med Landstinget Kommunen ska aktivt delta och samverka med landstinget i exempelvis telemedicinprojekt för att bland annat kunna underlätta specialistbedömningar på distans. IT i företagens tjänst Näringsliv/Turism Satsningarna ska syfta till att dels marknadsföra de företag och organisationer som verkar i kommunen och att marknadsföra kommunens kvaliteter inom besöksnäringen. I ett längre tidsperspektiv ska resultatet bli ökad sysselsättningen i kommunen genom ökad turism och nya företagsetableringar. För att nå syftet har Vilhelmina Kommun som strategi att utveckla den befintliga webbplatsen samt att medverka vid utbildningssatsningar (intern/extern personal) för att stärka kompetensen att använda Intemet som mediakanal för kommunens informationsproduktion. Samarbete med grannkommunerna Satsningar på IT-området samordnas med våra grannkommuner, dels genom ITkoordinatorernas funktion men även i andra samarbetsformer. Regionen blir på så sätt ett attraktivare område, till exempel vid etableringar av större företag. Samarbetet ska även leda till bättre resursutnyttjande och högre kompetens inom ITområdet i regionen. IT i bibliotekets tjänst Bibliotekets roll är att lindra och strukturera detta informationens kaos och att aktivt bidraga till att mildra skillnaderna genom att erbjuda medborgarna avgiftsfria Internettjänster. Folkbiblioteket ska stimulera ökad användning av IT, medverka till jämlik tillgång till IT, medverka till jämlik tillgång till offentlig information, stimulera kommuninvånarna att delta i det offentliga samtalet för att därmed stärka demokratin, motverka att kunskapsklyftorna ökar, öka bildnings- och kunskapsnivån. Biblioteket tillgängliggör on-line information via sin hemsida från olika databaser, exempelvis ska bokbeståndet presenteras via den hemsida som Biblioteket administrerar och ständigt utvecklar.

3 IT i förvaltningarnas tjänst (Intern verksamhet) Drift och servicenivå Som grundregel gäller att IT-enheten ansvarar för drift och kommunikation. Förvaltningarna ansvarar för sina respektive verksamhetssystem inklusive registeransvar, leverantörskontakter, versionsuppdateringar samt planering och ekonomi kopplad till systemansvaret. När speciella behov finns kan överenskommelser upprättas kring systemansvar, servicenivåer, säkerhet och ansvarsfördelning mellan berörd förvaltning och IT-enheten. Visionen är att nå en störningsfri IT-miljö där alla behov av IT-hjälpmedel för en effektiv verksamhet finns tillgodosedda. Kompetens Kommunen skall ha en strategisk kompetens i syfte att bevaka omvärldsförändringar inom IT-området, vilket bland annat innefattar att se trender, göra vägvalsbedömningar, etc. Personalen är en viktig resurs i IT-utvecklingen och dess kunnande skall tas till vara och vidareutvecklas. Genom IT-enheten skall hög teknisk kompetens och beställarkompetens för kommunens behov säkerställas. Förvaltningscheferna ansvarar för att berörd personal har en god grundkompetens. Varje förvaltningchef ansvarar dessutom för att den egna personalen har nödvändig förvaltningsspecifik kompetens. Telefoni Utvecklingen är sådan att telefoni och data integreras allt mer. Målet är att säkerställa hög tillgänglighet, tydliga ansvarsområden, etc. i syfte att uppnå en bra telefonservice. IT-enheten hanterar tekniken som ska tillgängliggöra användarna i myndighetsväxeln och personalenheten ansvarsområdena för växelpersonalen. Grundregeln är att kommunens samtliga verksamheter skall tillhöra kommunens växelsystem och ha en för arbetssituationen anpassad utrustning. Se bilaga 1, mobiltelefonipolicy. Ekonomi och investeringar Investeringar skall utvärderas ur ett helhetsperspektiv, vilket bland annat omfattar ekonomiska och driftmässiga konsekvenser samt tillgänglighetsaspekter. Investeringar och inköp skall ske inom ramen för centralt upprättade ramavtal. IT-investeringarna ska årsvis i förväg budgeteras. Säkerhet Säkerhetsbegreppet omfattar kapitalskydd (stöld), dataskydd (intrång, integritet), driftsäkerhet (säkerhetslagring, kvalitet) samt organisationsskydd (personberoenden). IT-enheten ansvarar för kommunikationssystemen, säkerhetslagring, grundinställningar av PC, versionsunderhåll av virusskydd och lösenordsregler. Förvaltningarna ansvarar för att säkerhetsansvariga utses för egna verksamhetssystem samt att katastrofplaner och rutiner utarbetas och införs enligt FA22, ÖCB. Enskilda användare ansvarar för den egna arbetsplatsens säkerhet samt säkerhet kring personliga lösenord. Ansvarsfördelningen beträffande säkerhetsfrågor skall tydliggöras mellan förvaltningar/systemägare och IT-enheten genom specifika överenskommelser. Detta skall ske i samverkan och samråd med KS-IT-gruppen.

4 Miljö Arbetsmiljökrav och andra lagkrav skall i varje avseende tillämpas. Transporters miljö- och hälsopåverkan ska minskas genom att stimulera användning av IT. IT-utrustningen ska inordnas i ett ekologiskt hållbart kretslopp. ITgrupp sammansättning Kommunen ska ha en KS-IT-grupp som ska vara en strategisk resurs. KS sammansätter medlemmarna i denna grupp på lämpligaste sätt. Bilaga 4. Policy för Internetanvändning vid Vilhelmina Kommun Den gäller för alla anställda och förtroendevalda i kommunen som använder sig av kommunens uppkoppling mot Internet. Några drastiska begränsningar av surfandet via tekniska kontrollfunktioner inte skall behöva införas, om kommunens policy för surfandet efterlevs. De loggningsmöjligheter som finns säkrar behovet av att i undantagsfall bevisa intrångsförsök och grövre missbruk av Internet. 1. Internet skall användas för att söka information som behövs i det dagliga arbetet. 2. Utbyte av information via e-post är avsedd för sådan information som har samband med tjänsten. 3. Det är ej tillåtet att från din tjänsteadress skicka ut eller ta emot stötande meddelanden, bilder eller annat material! 4. Tänk på att inkomna e-postmeddelanden är en allmän och vanligtvis också offentlig handling som skall hanteras som övriga allmänna handlingar. 5. Datorn får inte användas som redskap för program med definitionen spel, alltså datorprogram med ringa pedagogiskt värde, spel medför en alltför stor förslitning av utrustningen och skapar allt för ofta konflikter med övriga installerade program i datorn. 6. Om du tar hem filer från Internet, måste du tänka på följande: * Ta inte hem stora filer som kräver stort utrymme på din hårddisk (eller på servern). * Ta inte hem filer från okända hemsidor, databaser o s v med tanke på risken för virussmitta. * Ta inte hem program för användning i din dator. Detta gäller såväl shareware som freeware, d v s program som bara kan användas gratis en kort tid och sådana som är helt gratis. Att ovanstående policy blir känd och efterlevs kontrolleras av respektive förvaltningschef. Se bilaga 5 IT-säkerhet. Checklista Skydd i systemen Kontrollera att:

5 * Det finns alternativa rutiner för hantering av berört system, om ej detta finns upprätta detta i samråd med systemansvarig och IT- samordnaren. * Nya system implementeras på ett säkert sätt utan att tillfoga driftstörning eller inkompabilitetsproblem till nätet. Samrådan ska ske med systemansvarig och IT- samordnaren. * De uppgifter som genereras av systemet är möjliga att återskapa genom de backuprutiner som finns för funktionen. * Det, om problem uppstår, är tydligt vem som är din rutinansvarige för att snabb åtgärd vidtas eller om denne inte kan lösa problemet vem som är systemansvarig för åtgärd. Om systemansvarig inte kan åtgärda problemet vänder den sig till leverantör av systemet eller till IT- enheten. Fysiskt skydd Kontrollera att: * Personliga disketter förvaras på säkert och enligt gällande normer föreskrivet sätt. * Originaldisketter förvaras centralt på ett ur säkerhetssynpunkt godkänt utrymme. * IT-utrustning är märkt och följer den standard som kommunen i övrigt har och uppfyller normerna som stöldskyddsföreningen upprättat. * Placering av IT-utrustning inte är olämplig ur stöldbegärlighetshänsende, tillfället gör tjuven. Bilaga 6, ÖCB Metod för att nå struktur och säkerhet för de samhällsviktiga datasystemen vid Vilhelmina Kommun FA22 ÖCB sammanfattning av innehållet Enligt 22 a och 52 Ledning 3 Säkerhetsplan upprättas 4 Systemsäkerhetsplan, säkerhetsinstruktion 5 Regelbunden information till personal 6 Vilka åtgärder som ska vidtas vid höjd beredskap Behörighet 7 Behörighetskontroll 8 Logg 9 Tilldelning, uppdatering och uppföljning till samhällsviktiga datasystem Datakommunikation 10 Ej tillgängligt för obehöriga 11 Säkerhetsansvaret ska vara fördelat innan anslutning 12 Skyddet ska upprätthållas till informationen Driftsäkerhet 13 Dokumentation

6 14 Nyckelpersoner 15 Driftutrymmen 16 Datavirusdetektering 17 UPS 18 Säkerhetskopiering Avbrottsplanering 19 Åtgärder vid avbrott Driftgodkännande 20 Myndigheten ger kring samhällsviktiga system ett driftgodkännande 21 Vid centralt systemägande ska gemensamma delar granskas

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun

Regler och riktlinjer för IT-säkerhet i Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningskontoret Gäller från: 2004-04-01 Antagen: KF 47/2004 i Ronneby kommun 1. Allmänt 1.1. Begrepp används i betydelsen att i första hand omfatta skydd av information

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IKT Information/Kommunikations Teknologi

IKT Information/Kommunikations Teknologi i IKT Information/Kommunikations Teknologi Strategi och handlingsplan för Emmaboda kommun och bolag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VISION 3 3. ANSVARSFÖRDELNING 3 4. MÅLOMRÅDEN FÖR IKT-SATSNINGAR

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter

Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter Riktlinjer Användning av internet och IT- stöd inklusive mobila enheter 1 LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (17) Riktlinjer för användning av Internet och IT-stöd inom Luleå kommun inklusive mobila enheter 1. Inledning

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer